Geografia. II. stupeň ISCED2. Bartovic, Bubelová

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Geografia. II. stupeň ISCED2. Bartovic, Bubelová"

Transkript

1 Geografia II. stupeň ISCED2 Bartovic, Bubelová

2 GEOGRAFIA ZÁKLADNÁ ŠKOLA ISCED 2 CHARAKTERISTIKA PREDMETU Učebný predmet geografia rozvíja u žiakov poznanie jedinečnosti planéty Zem. Od toho sa odvíja obsah predmetu. Žiaci pochopia význam poznania zákonitostí Zeme: Uvedomia si, že dokonalé pochopenie princípov existencie Zeme im pomôže ju využívať a chrániť. Kompetencie, ktoré žiaci prehlbujú štúdiom geografie, umožňujú im spoznávať krajinu, zákonitosti jej usporiadania, možnosti optimálneho využitia a ochrany krajiny človekom. Obsah geografie sa sústreďuje aj na väzby prírody a ľudskej spoločnosti. Vzhľadom na nárast problémov, vyplývajúcich z aktivít človeka a ich dopadu na prírodné prostredie i na spoločnosť, žiaci získajú aj skúsenosti ako reagovať na zmeny v priestore, pochopiť ich a v budúcnosti riešiť. Základnou geografickou kompetenciou je práca s mapou. Vedieť pracovať s mapou, čítať ju, analyzovať obsah mapy a interpretovať ho, orientovať sa podľa mapy, vedieť zhotoviť jednoduchý náčrt okolia a i. Túto základnú kompetenciu podporujú i záujmy žiakov, nielen o svoje okolie, ich možnosť cestovať, pracovať s internetom a i. Spoznávanie Zeme je základnou podmienkou jej ochrany. Každé miesto na Zemi je iné, líši sa podnebím, rastlinstvom, živočíšstvom, obyvateľmi a ich výtvormi. Obyvateľstvo v rôznych častiach sveta sa líši nielen jazykom ale aj svojou kultúrou či spôsobom života. Poznanie týchto charakteristík a ich pochopenie vedie k porozumeniu predovšetkým vzájomných väzieb v krajine. Posúdiť postavenie Slovenska v porovnaní s ostanými štátmi, ako ďalej zmeniť súčasný stav a pričiniť sa o rozvoj Slovenska a jeho regiónov tiež patria do geografického poznávania. Námety, čo môže každý žiak urobiť pre svoje mesto, svoj región, sú súčasťou praktického geografického výstupu potrebného pre bežný život. Regionálna geografia v základnej škole tvorí základ vyučovania geografie. je to pre žiakov prijateľný spôsob ako získať veľa zaujímavých informácií o prostredí, ktoré ich zaujíma a pritom sa naučiť potrebné informácie. Regionálna geografia nie je len opis javov v jednotlivých regiónoch, ale prostredníctvom konkrétnych javov žiaci získajú informácie, naučia sa ich porovnávať, triediť, vyhľadávať a vysvetľovať ich

3 v ŠkVP Ročník Spolu CIELE VYUČOVANIA Geografia rozvíja súbor kľúčových kompetencií, ktoré majú prevažne priestorový a integrujúci charakter. Považuje sa za ne súbor vedomostí, zručností a schopností, ktoré vie žiak správne skombinovať a tak porozumieť, interpretovať a prakticky využívať danosti krajiny. Patria medzi ne: Používať a vedieť interpretovať mapy rôzneho druhu (automapy, mapy na internete, turistické mapy, tematické mapy a i.). Práca s informáciami o krajine ako časti Zeme (aj Zeme ako celku). Ich praktické využitie v bežnom živote a schopnosť vyhľadať a použiť ich pre praktické potreby (textové a dátové zdroje v tlačenej či digitálnej podobe). Získané poznatky systemizovať do oblastí fyzickej a humánnej geografie. Poznatky fyzickej geografie sú u oblasti prírodných charakteristík Zeme. Získané informácie využije žiak pri správnom pochopení vzniku a vývoji hlavných povrchových tvarov, pri porovnávaní a využívaní nerovností zemského povrchu napríklad i turistike, ale aj pri rozhodovaní umiestňovaní aktivít v rozvoji regiónov dopravných sietí, prípadne ťažbe nerastných surovín. Poznať vplyv a účinok vnútorných a vonkajších síl, ktoré pôsobia na povrch Zeme umožnia ľuďom chrániť sa pred živelnými pohromami. To isté platí aj pri poznaní zákonitostí počasia v rôznych podnebných oblastiach sveta. V oblasti humánnej geografie vyučovanie sa zameriava na človeka na Zemi, na premeny, ktorými ovplyvnil krajinu Porozumieť premenám v krajine, ktoré podmieňuje človek (vrátane kultúrnych aspektov). Zhodnotiť perspektívy rozvoja pre budúcnosť (vývoj počtu obyvateľstva, rozvoja sídel, hospodárstva a i.). Pri vyučovaní geografie sa veľký dôraz kladie na literatúru ako zdroj, nielen učebnice ale ja odborné a populárnovedecké časopisy, ktoré prinášajú aktuálne informácie Podporujeme tým potrebu čítania u žiakov, správne porozumenie prečítaného a spracovanie a interpretáciu. Prvotné rozvíjanie čítania a interpretácie obrázkov, fotografií, grafov, tabuliek, prierezov, schém a diagramov považujem za základné vyjadrovacie prostriedky geografie. V obsahu geografie sa snažíme o integráciu a súborný pohľad na poznatky získané v spoločenských či prírodovedných disciplínach (história, biológia, geológia, fyzika, chémia, sociológia, filozofia). Vytvoriť ich prepojenie tak, aby vznikol komplexný

4 obraz o regiónoch v rôznych častiach sveta. V novom zameraní geografie, kladieme väčší dôraz na kultúru a charakteristiku kultúrnych prejavov ľudí v rôznych častiach sveta, preto prinášame aj väčšie prepojenie s hudobnou a výtvarnou výchovou. Rozvíjanie podnikateľských zručností žiaci získajú spracúvaním projektov. Žiaci sa naučia riadiť projekty, ako sú napr. modelové cestovné kancelárie, projekty na inventarizáciu predpokladov rozvoja regiónov a pod. Kultúrne kompetencie rozšíriť prostredníctvom poznania rôznych kultúr na celom svete. Geografia učí vážiť si iné kultúry pri zachovaní vlastnej identity, venuje sa ľudovej kultúre a kultúrnym tradíciám. Kultúrne pamiatky sú súčasťou obsahu regionálnej geografie. Schopnosti a zručnosti získané štúdiom geografie využiť pri oddychových aktivitách (cestovaní, rekreácii a i.). 5. ročník Tematické celky 1. Objavovanie Zeme a Vesmíru Povrch Zeme, svetadiely a oceány 6 3. Mapa a glóbus Ako vytvorila príroda najkrajšie miesta na zemi Najkrajšie miesta na Zemi, ktoré vytvoril človek 8 Spolu 66

5 1. Objavovanie Zeme a vesmíru 10hod. Téma Zem ako planéta vo vesmíre, tvar zeme, cesty do vesmíru a na Mesiac Slnečná sústava, planéty v slnečnej sústave, Slnko, Mesiac, vesmír, planéta Zem, tvar Zeme, pohyby Zeme: rotácia a revolúcia, dôsledky pohybov Zeme 2. Povrch Zeme, svetadiely a oceány 6 hod. Ciele a kľúčové kompetencie Čo tvorí slnečnú sústavu, tvar Zeme - geoid, opísať tvar Zeme podľa glóbusu, rotácie Zeme okolo vlastnej osi, obeh Zeme okolo Slnka, vysvetliť príčiny striedania dňa a noci a ako to súvisí s rotáciou Zeme okolo vlastnej osi. Uviesť aké sú dôsledky obehu Zeme okolo Slnka na rôznych miestach na Zemi. Poznať dobu rotácie a revolúcie Zeme. Matematika 10 Téma Cesty objaviteľov do rôznych častí sveta Svetadiely, oceány, moria, prielivy, ostrovy, polostrovy, súostrovia, zálivy, pobrežie, pobrežná čiara, cesty objaviteľov do rôznych častí sveta Ciele a kľúčové kompetencie Cesta K.Kolombusa, prvá plavba okolo Zeme, plavba J.Cooka, objavenie Austrálie a polárnych oblastí, zdolanie najvyšších štítov sveta, objavenie starých civilizácií a pod K. Kolombus,F.Magalhaessa, E. Hilary,R.Amundsen, J. Picard a D. Walsh, J. Cook Multikultúrna výchova diskusia spolužitie domorodcov a prisťahovalcov Dejepis Matematika 6

6 3. Mapa a glóbus Téma Glóbus Mapa Glóbus, zemská os, zemské póly, svetové strany, poludníky, rovnobežky,rovník, obratníky, polárne kružnice Mapa, automapa, tematická mapa, legenda mapy, symboly, znaky, čítanie mapy, získavanie údajov z mapy, zakresľovanie údajov do mapy, meranie vzdialeností na mape, geografická poloha, geografické súradnice, určovanie geografickej polohy Ciele a kľúčové kompetencie Na glóbuse určiť zemskú os, severný pól, južný pól, rovník, nultý poludník, obratníky, polárne kružnice, určiť svetové strany Zdôvodniť vytvorenie geografickej siete a opísať ju. Určiť polohu daného miesta na mape geografickými súradnicami. Mierka mapy číselná a grafická, meranie vzdialeností na mape grafickou mierkou Prierezové témy Matematika Matematika 6 8

7 4. Ako vytvorila príroda najkrajšie miesta na Zemi Téma Krajina a jej zložky Prírodná a umelá zložka krajiny, litosféra, atmosféra, hydrosféra, pedosféra, biosféra. Stavba Zeme, zemské platne a ich pohyb, vznik pohorí, vznik zemetrasení, vznik sopečnej činnosti, vodopády, jazerá, rieky, činnosť riek, ľadovec, činnosť vetra, vegetačné šírkové pásma Ciele a kľúčové kompetencie Zemské jadro, zemský plášť, zemská kôra, opísať pohyb litosferických platní, vysvetliť ako vznikajú vrásové, kryhové a sopečné pohoria, ako vzniká zemetrasenie. Ukázať na mape vybraté povrchové celky, opísať ich polohu, určiť na mape sopečné oblasti, oblasti silných zemetrasení, uviesť príklady živelných pohrôm vo svete a diskutovať o možnostiach ako im predchádzať, zlomy, kaňony, podnebie a počasie, podnebné pásma na Zemi, vodopády, rieky, jazerá, ľadovec, činnosť vetra, púšte, skalné mestá, druhy a typy pôd, polárne pustatiny, tundry, lesotundry, lesné krajiny mierneho pásma, lesostepi a stepi, subtropické rastlinstvo, púšte a polopúšte, savany, tropické dažďové lesy Environmentálna výchova projekt význam zložiek životného prostredia, negatívne zásahy človeka do prírody, deforestácia, dezertifikácia, ochrana prírody vo vysokých pohoriach, Biológia 28

8 5. Najkrajšie miesta na Zemi, ktoré vytvoril človek Téma Sídla na Zemi, kultúrne a technické stavby Mestá a dediny, ako ľudia žijú na rôznych miestach na Zemi, chrámy, pyramídy, pamiatky UNESCO Ciele a kľúčové kompetencie Paríž, New York, Mexiko City, Tadž Mahal, Eifellova veža, Opera v Sydney, Veľký čínsky múr, pyramídy. Na základe modelovaného regiónu vytvoriť podrobnú charakteristiku regiónu, pripraviť prezentáciu o živote ľudí vo vybranej oblasti, vytvoriť mentálnu mapu svetadielov Multikultúrna výchova - diskusia kultúrna rozmanitosť Dejepis Občianska výchova 8

9 6. ročník Tematické celky 1. Planéta Zem Austrália Oceánia najvzdialenejší svetadiel. Základné informácie o regióne v kontexte planéty Zem. 3. Objavovanie prírodných a človekom vytvorených osobitostí regiónu a ich porovnanie so Slovenskom Environmentálne súvislosti spestrené zaujímavosťami o regióne 9 5. Amerika- Nový svet. Základné informácie o regióne v kontexte planéty Zem 6. Objavovanie prírodných a človekom vytvorených osobitostí regiónu a ich porovnanie so Slovenskom Environmentálne súvislosti spestrené zaujímavosťami o regióne 9 Spolu 66 - získať základné vedomosti o Austrálii a Amerike, geografických charakteristikách obidvoch svetadielov - rozvíjať si chuť učiť sa, - rozvíjať schopnosť objavovať a snahu vysvetľovať, hľadať vzájomné a vysvetľovať ich, - prejavovať záujem o spôsob života ľudí v rôznych častiach sveta, - vedieť čítať mapu, orientovať sa na nej a podľa nej v praxi plány miest, autoatlas, mapy na internete, - riešiť modelové situácie - vnímať jedinečnosť prírodných javov a výtvorov na Zemi a vysvetliť prírodné javy na základe vedomostí, - rozumieť grafom, diagramom, - hľadať riešenia na otázky, hľadať informácie, svoje riešenia problémov interpretovať (riešiťprojekt, prezentovať ho, diskutovať o návrhoch,) - oceniť krásu kultúrnych pamiatok, naučiť sa ich vážiť si a chrániť, - orientovať sa na mape podľa súradníc, - podľa príkladov vysvetliť ako vzniká pohorie, kaňon, rieka, ľadovec, púšť, dažďový prales, - uviesť príklady v jednotlivých regiónoch sveta so zameraním na Austráliu a Ameriku, - pripraviť projekt, získavať informácie, hľadať odpovede na otázky, porovnávať, triediť,vyhodnocovať vypracovať a odprezentovať ho, - diskutovať o geografických zaujímavostiach prírodných a kultúrnych, - získavať údaje zo zdrojov, využiť internet, odbornú literatúru, - tvoriť mentálne mapy so symbolmi, - rozvíjať jednotlivé druhy funkčnej gramotnosti.

10 1. Planéta Zem 10 hod. Téma Povrch Zeme Polárne oblasti Zeme Vegetačné pásma a výškové stupne na Zemi Projekty Austrália, Oceánia, Arktída a Antarktída, Amerika Oceány a svetadiely, rozloženie oceánov a svetadielov na Zemi, vznik pohorí Andy, polárne oblasti Zeme, šírkové a výškové pásma Antarktída a Arktída Vegetačné pásma a výškové stupne na Zemi Pozvánka do Austrálie Pozvánka do Oceánie Pozvánka do Arktídy Pozvánka do Antarktídy Pozvánka do Ameriky Ciele a kľúčové kompetencie Vedieť popísať povrch Zeme, aký je pomer medzi svetadielmi a oceánmi na príklade Ameriky Ukázať na mape polohu Antarktídy a Arktídy, charakterizovať Antarktídu a Arktídu z hľadiska povrchu, podnebia, rastlinstva a živočíšstva, činnosti človeka Poloha a charakteristika jednotlivých vegetačných pásiem a výškových stupňov na Zemi Vedieť samostatne vybrať a spracovať miesto alebo tému, ktorá ich na príslušnom regióne najviac zaujala. Vysvetliť, prečo a ako získať informácie, spracovať ich pútavou formou do prezentácie. Biológia 3 Biológia 3 Biológia 2 2

11 2. Austrália a Oceánia najvzdialenejší svetadiel. Základné informácie v kontexte planéty Zem 10 hod. Ciele a kľúčové kompetencie Téma Poloha, zobrazenie Austrálie a Oceánie na mapách Práca s mapou, južná, východná pologuía, geografické súradnice, rovník, rovnobežky, poludníky, dátumová hranica Tasmánia, Veľký austrálsky záliv, Veľká korálová bariéra Matematika 10 3.Objavovanie prírodných a človekom vytvorených osobitostí regiónu a ich porovnanie so Slovenskom 10hod. Téma Členitosť pobrežia a povrch Austrálie a Oceánie Podnebie a vodstvo Austrálie a Oceánie Rastlinstvo a živočíšstvo Ostrovy a polostrovy, prielivy, zálivy Pohoria, nížiny, plošiny, panvy Podnebné pásma- tropické a subtropické, JV pasáty a ich vplyv na podnebie, rieky, jazerá, artézske pramene, podmienky pre vznik riek Osobitosti flóry a fauny, endemity, zmeny v rastlinstve a živočíšstve po príchode Ciele a kľúčové kompetencie Tasmánia, Marshallove ostrovy, Papua- Nová Guinea, Šalamúnove ostrovy, Vanuatu, Nový Zéland, Nová Kaledónia, Fidži, Samoa atď. Veľké predelové vrchy, Austrálske Alpy, Macdonnellove vrchy, Musgravove vrchy, Pobrežná nížina, Veľká západoaustrálska plošina, Kimberleyská plošina, panva Eyrovho jazera,, Veľká artézska panva Charakterizovať jednotlivé typy podnebia Darling, Murray, Flinders, Eyrovo jazero Koala, pes Dingo, ježura, vtákopysk atď. Environmentálna výchova diskusia zachovanie biodiverzity na Zemi 2 Fyzika Biológia 1 1

12 Austrália po príchode prisťahovalcov Sídla Hospodárstvo prisťahovalcov Kultúrna rôznorodosť v Austrálii a Oceánii, pôvodní obyvatelia a ich kultúra Mestá, život na vidieku, v mestách a sídlach ďaleko od veľkých miest, hlavné mesto, štátne zriadenie Stručná charakteristika hospodárstva Austrálie a Oceánie, nerastné suroviny, priemysel, doprava, služby, poľnohospodárstvo, zahraničný obchod, oblasti Oceánie Melanézia, Mikronézia, Polynézia Austrálski černosi, ich kultúra, zvyky, tradície, problémy Hlavné mesto- Canberra, Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth, Adelaide, Štátne zriadenie- federativny štát- člen Spoločenstva, Austrálsky zväz Nerastné suroviny: bauxit, kovové rudy, drahé kovy, čierne uhlie, ropa a zemný plyn, hutnícky, strojárenský, chemický, elektrotechnický, potravinársky, textilný priemysel, železničná, letecká, cestná, námorná doprava poľnohospodárstvo bavlník, pšenica, cukrová trstina, ryža, zelenina, vinič, ovce, hovädzí dobytok export a import Multikultúrna výchova - diskusia kultúrna rôznorodosť Regionálna výchova- čím sa pýši naša obec, nákres mapy obce, poster Dejepis Občianska výchova Dejepis Občianska výchova 2 1 2

13 4. Environmentálne súvislosti spestrené zaujímavosťami o regióne 9 hod. Téma Ozónová diera Prírodné zdroje Pamiatky UNESCO Prírodné rezervácie Ozónová diera nad Austráliou Ciele a kľúčové kompetencie Problémy so zväčšovaním sa ozónovej diery nad Austráliou Problémy obyvateľstva Austrálie: nedostatok vody, problémy s nepôvodným rastlinstvom a živočíšstvom, problémy s požiarmi Pamiatky pod správou UNESCO Prírodné rezervácie Environmentálna výchova - projekt Zväčšovanie ozónovej diery 5. Amerika Nový svet. Základné informácie o regióne v kontexte planéty Zem 10 hod. Dejepis Biológia Fyzika 9 Téma Ciele a kľúčové kompetencie Poloha, členitosť a zobrazenie Ameriky na mapách Práca s mapou, zemepisné súradnice, rovník obratníky, rovnobežky, poludníky, dátumová hranica, časové pásma Labrador, Florida, Grónsko, Aljašský polostrov, Kalifornia, Magalhaesov prieliv, Panamský prieplav, Mexický záliv, Karibské more, Hudsonov záliv Matematika 10

14 6. Objavovanie prírodných a človekom vytvorených osobitostí regiónu a ich porovnanie so Slovenskom 9 hod. Povrch Ameriky Podnebie Ameriky Vznik pohorí, pohoria, nížiny, plošiny Podnebné pásma v Amerike, ich rozloženie v súvislosti s tvarom Zeme a množstvom slnečnej energie dopadajúcej na zem Vplyv morských prúdov na podnebie Ameriky Ciele a kľúčové kompetencie Kordillery, Andy, Apalačské vrchy, Skalnaté vrchy, Kaskádové vrchy, Brazílska vysočina, Guyanská vysočina, Mississippská nížina, Orinocká nížina, Amazonská nížina, Laplatská nížina, Veľká panva, Colorádska a Kolumbijská plošina, Patagónska plošina Charakteristika podnebných pásiem: studené, mierne, subtropické a tropické Morské prúdy a ich vplyv na podnebie: Golfský prúd, Labradorský prúd, Peruánsky prúd Vodstvo Ameriky Rieky, jazerá, vodopády Rieky: Mackenzie, rieka sv. Vavrinca, Columbia, Yukon, Missouri Mississippi, Rio Grande, Ohio, Red River, Orinoco, Negro, Amazonka, Parana, La Plata, Uruguaj atď. Jazerá: Veľké kanadské jazerá, Veľké jazero otrokov, Veľké medvedie jazero, Titicaca, Angelov vodopád, Iguacu, Niagarské vodopády Rastlinstvo a živočíšstvo Vegetačné pásma s typickým živočíšstvom Vegetačné pásma: polárne pustatiny, tundry, lesy mierneho pásma, stepi SA Biológia Fyzika 1 Biológia 1 1 1

15 Ameriky Obyvateľstvo a sídla v Amerike Oblasti a štáty Ameriky Hospodárstvo Ameriky Súvislosti medzi podnebnými a vegetačnými pásmami v Amerike Osídlenie Ameriky, rozmiestnenie obyvateľstva, pôvodné obyvateľstvo a problémy s nim spojené Členenie Ameriky na oblasti na základe rôznych činiteľov Najvýznamnejšie štáty jednotlivých oblastí Ameriky Najdôležitejšie odvetvia hospodárstva Ameriky a JA, púšte, tropické lesy Postupné osídľovanie Ameriky, husto a riedko osídlené oblasti, staré civilizácie, strediská kultúry, multikultúra, život v mestách, problémy veľkomiest, najväčšie mestá Ameriky Oblasti Ameriky: SA, STR.A. JA, SA,LA a štáty Hospodárstvo: USA, Kanada, Mexiko, Karibské štáty, Brazília, Andské štáty, Laplatské štáty Dejepis 2 Dejepis Občianska výchova 1 2

16 7. Enviromentálne súvislosti spestrené zaujímavosťami o regióne 9 hod Téma Ochrana prírody Grónsko- najväčší ostrov na zemi Vplyv vonkajších činiteľov na tvar zemského povrchu Kultúrne pamiatky Národné parky Ľadovce, vznik a činnosť ľadovcov Vietor- skalné mestá Tečúca voda- kaňony Kultúrne a historické mestá Ameriky Ciele a kľúčové kompetencie Yosemitský a Yelowstonský národný park Ľadovcový relief Grónska Skalné mesto Grand Canyon Mexico City, Rio de Janiero atď. Environmentálna výchova diskusia význam národných parkov Biológia 9

17 7. ročník Tematické celky 1. Premeny Zeme 8 2. Projekty Afrika, Ázia 2 3. Afrika základné informácie o regióne v kontexte planéty Zem 4. Objavovanie prírodných a človekom vytvorených osobitostí regiónu a ich porovnanie so Slovenskom (miestnou krajinou) 5. Environmentálne súvislosti spestrené zaujímavosťami v regióne 6. Ázia základné informácie o regióne v kontexte planéty Zem 7. Objavovanie prírodných a človekom vytvorených osobitostí regiónu a ich porovnanie so Slovenskom (miestnou krajinou) 8. Environmentálne súvislosti spestrené zaujímavosťami v regióne Spolu 66

18 Premeny Zeme Téma Podnebné oblasti Zeme (pasáty, monzúny). Podnebné pásma: studené, mierne, subtropické, tropické. Na podnebie vplýva geografická šírka, vetry, morské prúdy, vzdialenosť od oceána, nadmorská výška. Monzúny, pasáty, snežná čiara. Tematické mapy, zisťovanie údajov z tematických tabuliek. Ciele a kľúčové kompetencie Určiť a ukázať na mape rozloženie podnebných oblastí (pásiem) podľa geografickej šírky. Vysvetliť dôvody pásmovitosti podnebia. Vysvetliť príčiny pravidelných vetrov pasátov a monzúnov. Vedieť ukázať na mape miesta ich výskytu. Fyzika 4 Prví ľudia na Zemi (Afrika, Ázia). Osídľovanie a objavovanie Zeme, rozmiestnenie obyvateľstva. Archeologické doklady o prapočiatkoch človeka v Afrike a o jeho následnom šírení do ďalších oblastí sveta. Dejepis 2 Vznik kultúry, rasy, náboženstva (Afrika, Ázia). Pôvodné kultúry, rasy a náboženstvá Afriky a Ázie. Rasy pôvodných obyvateľov Afriky, pôvodná kultúra a náboženstvá, opísať spôsob príchodu Európanov do Afriky a spôsoby spolužitia s domorodcami. Aparteid, rasová segregácia, súčasnosť. Multikultúrna výchova projekt Občianska náuka 2

19 Projekty: Afrika, Ázia Téma Ciele a kľúčové kompetencie Afrika Pozvánka do Afriky žiacky projekt Vedieť samostatne vybrať a spracovať miesto alebo tému, ktorá ich na Afrike najviac zaujala. Ázia Pozvánka do Ázie žiacky projekt Získať informácie o Ázií, spracovať ich pútavou formou do prezentácie alebo na poster informatika 1 informatika 1

20 Afrika základné informácie o regióne v kontexte planéty Zem Téma Poloha, zobrazenie Afriky na mapách Práca s mapou zemepisné súradnice, rovník, obratník Kozorožca, rovnobežníky, nultý poludník Ciele a kľúčové kompetencie Vedieť na mape ukázať Afriku, určiť zemepisnú polohu Afriky zemepisnými súradnicami moria, oceány, susediace svetadiely. Matematika 4

21 Afrika objavovanie prírodných a človekom vytvorených osobitostí regiónu a porovnanie so Slovenskom (miestnou krajinou) Téma Členitosť pobrežia a povrch Afriky. Podnebné a rastlinné pásma. Vodstvo. Obyvateľstvo, sídla a oblasti Afriky. Ostrovy, prieplavy, polostrovy, zálivy, pohoria, nížiny, náhorné plošiny, panvy, priekopové prepadliny. Podnebné pásma tropické, subtropické. Typy krajín púšť, savana, tropický dažďový les, prevládajúce typy a druhy pôd, rieky a jazerá Afriky. Severná Afrika, západná Afrika, východná Afrika, južná Afrika. Ciele a kľúčové kompetencie Vedieť na mape ukázať Suezský prieplav, Gibraltársky prieliv, Somálsky polostrov, Madagaskar, Mys Horn, Guinejský záliv. Poznať a vedieť lokalizovať na mape hlavné geografické celky púšte, najvyššie pohoria Kilimandžáro, Etiópsku vysočinu, Atlas, Dračie vrchy, Čadská panva, Konžská panva. Porozprávať zaujímavosti o nástrahách vysokých pohorí. Charakterizovať jednotlivé typy podnebia tropické a subtropické podnebie, oceánske a vnútrozemské podnebie, osobitosti flóry a fauny Afriky vo väzbe na hlavné typy krajín, typickí predstavitelia flóry a fauny, africké národné parky, pytliactvo. Najväčšie a najvýznamnejšie rieky Afriky Níl, Kongo, Niger, Zambezi, Okawango, občasné rieky vádi, jazerá Čadské, Tanganika, Rudolfovo...Viktóriine vodopády ich hospodársky a dopravný význam. Poznať základné charakteristiky a prírodné celky oblasti, hlavné hospodárske aktivity (ťažba nerastných surovín, priemysel, poľnohospodárstvo, poznať hlavné štáty jednotlivých oblastí, ich hlavné Environmentálna výchovaprojekt : Význam druhovej rozmanitosti, deforestácia, dezertifikácia, NP Afriky Biológia 6 6 6

22 mestá, hospodárske problémy ako sucho, hladomor, novodobé pirátstvo, štáty, Egypt, Tunisko, Alžírsko, Lýbia, Maroko, Nigéria, Ghana, Kamerun, Pobrežie slonoviny, Mali, Čad, Kongo, DK Kongo, Etiópia, Tanzánia, Somálsko, Eritrea, Jak, Angola, Zambia, Zimbabwe, Namíbia. Najvýznamnejšie mestá, oblasti cestovného ruchu.

23 Environmentálne súvislosti spestrené zaujímavosťami o regióne Téma Problémy v Afrike Hlad, choroby, nepokoje, škodcovia, školstvo a zdravotníctvo v Afrike, národné parky Ciele a kľúčové kompetencie Vysvetliť príčiny hladomoru, nedostatok potravín, politický a náboženský nepokoj, príčiny, rozširovanie púšti, problémy v safari. Environmentálna výchovaprojekt Globálne problémy Biológia Občianska náuka 6

24 Ázia základné informácie o regióne v kontexte planéty Zem Téma Poloha, zobrazenie Ázie na mapách, členitosť pobrežia. Práca s mapou, zemepisné súradnice, rovník, obratník Raka, rovnobežky, poludníky, dátumová hranica, časové pásma, polostrovy a ostrovy, súostrovia. Ciele a kľúčové kompetencie Vedieť na mape ukázať Áziu, priebeh rovníka, obratníka Raka, 180, poludník dátumová hranica, časové pásma, polárny kruh, moria, oceány, susediace svetadiely. Vedieť n a mape ukázať: Prednú a Zadnú Indiu, Malú Áziu, Malajský pol., Kamčatku, Kórejský pol., Arabský polostrov, Malé a Veľké Sundy, Filipíny, Japonské ostrovy, Kurily, Sachalin, Cyprus, Beringov prieliv, Bengálsky prieliv, Perzský záliv, Suezský prieplav. Matematika 4

25 Objavovanie prírodných a človekom vytvorených osobitostí regiónu a ich porovnanie so Slovenskom (miestnou krajinou) Téma Povrch Ázie Podnebie a podnebie oblasti Pohoria, sopečné pohoria, nížiny, náhorné plošiny, panvy. Rôznorodosť podnebia v závislosť od podnebných činiteľov, podnebné oblasti. Ciele a kľúčové kompetencie Vedieť na mape ukázať najvyššie a najnižšie miesto na Zemi Mount Everest a Mŕtve more. Poznať a vedieť lokalizovať na mape hlavné geografické povrchové celky: Himaláje, Pamír, Mount Everest, Kaukaz, Ural, Západosibírska nížinu, Indogangskú nížinu, Veľkú čínsku nížinu, Tibetskú náhornú plošinu. Vedieť ukázať na mape miesta častých zemetrasení a sopečných činností uviesť príklady najväčších sopiek sveta. Vedieť na mape ukázať podnebné oblasti a ich vznik. Vysvetliť: severná oblasť, suchá oblasť juhozápadné časti Ázie, monzúnová oblasť Ázie. Vedieť čítať a rozumieť klimatickým diagramom. Vodstvo v Ázii Najväčšie rieky a jazerá Ázie Najväčšie rieky v Ázii: Jenisej, Ob, Lena, Irtyš, Amur, Indus, Ganga, Mekong, Eufrat, Tigris, Huang-He, Chang-Jiang, Xi-Jiang, Amudarja,Syrdarja, Brahmaputra. Jazerá: Bajkal, Aral, Kaspické more, Mŕtve more. Rastlinstvo a živočíšstvo Jednotlivé typy prírodného spoločenstva Tundra, tajga, lesy listnaté, stepi, púšte, tropické dažďové lesy. Národné parky, prírodné rezervácie, Environmentálna výchova diskusia Ohrozené živočíšne druhy Biológia Biológia

26 Obyvateľstvo Ázie, náboženstvá Oblasti Ázie Osídlenie Ázie, hustota zaľudnenia, husto zaľudnené oblasti, riedko zaľudnené oblasti, najvýznamnejšie náboženstvá Oblasti Ázie: juhozápadná Ázia, stredná Ázia, severná Ázia, východná Ázia, juhovýchodná Ázia, južná Ázia ohrozené živočíšne druhy panda veľká, tiger sibírsky. Rasy, národy a národnosti obyvateľov Ázie, pôvodná kultúra, náboženstvá, hrozba terorizmu. Poznať základné charakteristiky štátu v jednotlivých oblastiach Ázie; poznať ich hlavné hospodárske aktivity (nerastné suroviny, priemysel, poľnohospodárstvo, cestovný ruch, zahraničný obchod), štáty: Saudská Arábia, Irak, Irán, Izrael, Stredoázijské štáty: Čína, Japonsko, India, Indonézia, Filipíny, Malajzia, Turecko, Zakaukazské štáty a iné. Multikultúrna výchova projekt kultúra a náboženstvá Ázie Dejepis 3 3

27 Environmentálne súvislosti spestrené zaujímavosťami o regióne Téma Zaujímavosti a pozoruhodnosti Ázie Kultúrne pamiatky Ázie Živelné pohromy Ázie Naj- Ázie Ciele a kľúčové kompetencie Kultúrne pamiatky, z ktorých mnohé sú zaradené do kultúrneho svetového dedičstva UNESCO: Čínsky múr, Tädž Mahal, Terakotova armáda, Zakázané mesto, Petro, Jericho. Časté tajfúny, zemetrasenia, sopečné činnosti, cunami, zosuvy pôdy... Vytvoriť zoznam najzaujímavejších miest Ázie podľa určitých kritérií. Dejepis Estetika Výtvarná výchova Biológia 2 1 3

28 8. ročník Tematické celky 1. Európa náš svetadiel 2 2. Projekty 5 3. Objavovanie prírodných a človekom vytvorených osobitostí regiónu a ich porovnanie so Slovenskom (miestnou krajinou) Environmentálne súvislosti spestrené zaujímavosťami o regióne 7 Spolu Európa náš svetadiel 2 hod. Európa Téma Poloha, hranica medzi Európou a Áziou, zobrazenie Európy na mapách, historické udalosti Európy Ciele a kľúčové kompetencie Určiť na mape polohu Európy, porovnať rozlohu s rozlohou iných svetadielov, interpretácia rôznych druhov máp Európy, aplikovať vedomosti z dejepisu Dejepis, matematika 2

29 2. Projekty 6 hod. Téma Európa ako súčasť starého sveta Cestujeme po Európe Spracovať projekt Spracovať projekt Ciele a kľúčové kompetencie Vysvetliť pojem starý svet, vedieť samostatne spracovať informácie z internetu a iných zdrojov, prezentovať projekt Charakterizovať známe stavby, kultúrne pamiatky a prírodné pamiatky v Európe Európska únia Spracovať projekt Vysvetliť vznik EÚ, cieľ EÚ, hlavné orgány EÚ, štáty EÚ Dejepis, informatika 2 Estetika, dejepis, informatika Dejepis, informatika, občianska náuka Objavovanie prírodných a človekom vytvorených osobitostí regiónu a ich porovnanie so Slovenskom (miestnou krajinou) 56 hod. Téma Členenie Európy Povrch Európy Podnebie Európy Vodstvo Európy Južná, juhovýchodná, východná, severná a západná Európa Pohoria Európy (Alpy, Pyreneje, Karpaty, Škandinávske vrchy, Ural), nížiny a kotliny Klimatické diagramy z rôznych častí Európy Hlavné európske rozvodie, jazerá, vodné nádrže Ciele a kľúčové kompetencie Vedieť vymenovať a ukázať na mape jednotlivé regióny Európy Vymenovať a ukázať na mape pohoria, nížiny a kotliny Európy, najvyšší vrch Európy, Charakterizovať podnebie Európy 2 Vyhľadať na mape najväčšie európske rieky, jazerá a vodné nádrže Rastlinstvo a živočíšstvo Ihličnaté lesy, listnaté lesy, Charakterizovať rastlinstvo Biológia

30 Európy macchie, fauna vtáky a cicavce a živočíšstvo Európy Obyvateľstvo, náboženstvá Európy Hospodárstvo Európy Cestovný ruch a doprava v Európe Južná Európa Juhovýchodná Európa Východná Európa Severná Európa Stredná Európa Západná Európa obyvateľov, hustota zaľudnenia,migračné prúdy obyvateľstva, národy, jazyková príslušnosť, náboženstvá Poľnohospodárstvo, ťažba nerastných surovín, priemysel Stredomorská oblasť, alpská oblasť, škandinávska oblasť, stredná Európa, významné mestá a pamiatky v Európe Španielsko, Portugalsko, Taliansko, Grécko, Andorra, Vatikán, San Marino, Monako, Cyprus, Malta Albánsko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvátsko, Juhoslávia, Macedónsko, Rumunsko, Slovinsko Bielorusko a pobaltské štáty, Rusko, Ukrajina, Moldavsko Dánsko, Island, Nórsko, Švédsko, Fínsko, Estónsko, Lotyšsko, Litva Nemecko, Poľsko, Rakúsko, Švajčiarsko, Lichtenštajnsko, Maďarsko, Česko, Slovensko Francúzsko, Veľká Británia, Írsko, Belgicko, Holandsko, Luxembursko Charakterizovať rozmiestnenie obyvateľstva, národy, jazyky a náboženstvá Stručne charakterizovať hospodárstvo v Európe, ukázať na mape hospodársky najvyspelejšie regióny. Poznať a vedieť ukázať na mape oblasti cestovného ruchu,charakterizovať dopravu, určiť oblasti vhodné pre cestovný ruch, uviesť v ktorých štátoch sa nachádzajú známe stavby, kultúrne pamiatky a prírodné pamiatky. Vedieť vymenovať a ukázať na mape štáty južnej Európy a stručne ich charakteristika Vymenovať, popísať a ukázať na mape štáty JV Európy, Vymenovať a ukázať na mape štáty V Európy, charakterizovať ich Vedieť vymenovať štáty S Európy, ukázať ich na mape a charakterizovať Vymenovať, ukázať na mape a charakterizovať štáty strednej Európy, Vedieť vymenovať štáty Z Európy, ukázať ich na mape a charakterizovať Multikultúrna výchova diskusia národy a jazykové skupiny Európy Občianska náuka, informatika informatika 5 5, dejepis, náboženstvo Dejepis, informatika 6 Dejepis 5 5, dejepis 5 dejepis 5 4 5

31

32 4.Environmentálne súvislosti spestrené zaujímavosťami o regióne 5 hod. Téma Zaujímavosti a pozoruhodnosti Európy Životné prostredie Prírodné a kultúrne zaujímavosti Ciele a kľúčové kompetencie Vedieť vysvetliť čo sú to exhaláty, smog a v ktorých regiónoch Európy sú najviac koncentrované, ako vplýva doprava na ŽP, ekologizácia priemyselnej výroby Vymenovať významné UNESCO pamiatky v Európe Environmentálna výchova - projekt Zdroje znečistenia ovzdušia, klimatické zmeny, význam udržateľného rozvoja Environmentálna výchovadiskusia Ochrana prírody a kultúrnych pamiatok Chémia 2 Dejepis, biológia estetika, výtvarná výchova 3

33 9. ročník Vzdelávacia oblasť: Vyučovací jazyk: Človek a spoločnosť slovenský Stupeň vzdelávania: ISCED 2 : 1 hodina týždenne Charakteristika predmetu Regionálna geografia v základnej škole tvorí základ vyučovania geografie. Je to pre žiakov prijateľný spôsob ako získať veľa zaujímavých informácií o prostredí, ktoré ich obklopuje a pritom zvládnuť potrebné poznatky. Regionálna geografia nie je len opis javov v jednotlivých regiónoch, ale aj ich konkretizácia, tvorivé porovnávanie, triedenie, vyhľadávanie vzťahov a ich vysvetľovanie. Regionálna geografia Slovenska tvorí základ vyučovania geografie v 9. ročníku. Pre žiakov je primeraným a prijateľným spôsobom podaných základné pemzum zaujímavých informácií o štáte, v ktorom žijú a pritom si potrebné informácie osvojiť. Regionálna geografia nie je len opis javov, ale prostredníctvom konkrétnych príkladov ich vysvetlenie a priblíženie; žiaci sa naučia získané informácie porovnávať, triediť, vyhľadávať medzi nimi a vysvetľovať ich. Ciele procesu Získať základné vedomosti o Slovensku, ako o krajine, v ktorej žijeme, o geografických charakteristikách jednotlivých krajov Slovenska. Oboznámiť sa so zvláštnosťami týchto krajov, prebudiť záujem o spôsob života ľudí v rôznych regiónoch Spoznať rastlinstvo a živočíšstvo Slovenska a vedieť ako ho ovplyvňujú jednotlivé prírodné činitele. Oboznámiť sa s hospodárstvom jednotlivých krajov a s ním súvisiacimi negatívnymi vplyvmi na životné prostredie. Vnímať Slovensko ako jeden hospodársky a politický celok a člena Európskej únie. Vedieť čítať mapy a analyzovať obsah mapy a interpretovať ho, orientovať sa na mape podľa súradníc, rozumieť grafom, diagramom. Oboznámiť žiakov s prírodnými a kultúrnymi zaujímavosťami jednotlivých krajov Slovenska. Naučiť sa ich vážiť si a chrániť. Samostatne pripraviť projekt, získavať informácie, hľadať odpovede na otázky, porovnávať, triediť vyhodnocovať, vypracovať a prezentovať ho.

34 Požadovaný výstup žiakov z geografie v 9. ročníku je zameraný na rozvíjanie funkčnej gramotnosti v oblastiach: Čitateľská gramotnosť čítať s porozumením odborný text, vyberať z neho informácie, triediť ich, využívať, prezentovať. Získavať údaje z nesúvislých textov grafov, diagramov máp, tabuliek, štatistických údajov. Dôležitou súčasťou je aj čítanie obrázkov, rozvíjanie vizuálnej gramotnosti. Pri rozvíjaní prírodovednej gramotnosti v témach, ktoré sú zamerané na prírodnú časť geografie pôjde najmä o vysvetľovanie vzniku a procesu prírodných dejov. Určenie geografickej polohy vzhľadom na základné poludníky a rovnobežky. Matematická gramotnosť - je spojená najmä so štatistikou, vyjadrením údajov humánnej geografie. Mediálna gramotnosť- sa rozvíja u žiakov najmä v častiach regionálnej geografie pri hodnotení vzťahov jednotlivých skupín obyvateľstva medzi sebou. V týchto častiach je potrebné sa zamerať na objektívne spracovávanie informácií, diskutovať o geografických zaujímavostiach prírodných a kultúrnych Kultúrna gramotnosť oceniť krásu kultúrnych pamiatok, naučiť sa ich vážiť si a chrániť, získavanie informácií o rôznych kultúrach a jej hodnotenie. Metódy a formy práce stratégie vyučovania Používanie inovatívnych učebných metód zohľadňujúcich úroveň vedomostí a zručnosti žiaka a jeho nadobudnuté kompetencie a vekové zvláštnosti a individualitu. Vysvetľovanie, motivačné rozprávanie, beseda, práca s mapou Slovenska, skupinová práca, samostatná práca, práca s odbornou literatúrou. Vyhľadávanie informácií na internete, práca na projekte a jeho prezentácia. Hodnotenie predmetu Predmet geografia v 9. ročníku klasifikujeme. Klasifikačné hodnotenie prebieha v súlade s príslušným metodickým pokynom (pozri Metodický pokyn na hodnotenie žiaka základnej školy v sekcii Školský vzdelávací program). Pri hodnotení a klasifikovaní žiakov so špecifickými potrebami dodržiavame metodické pokyny na hodnotenie a klasifikáciu žiakov so špecifickými potrebami. Žiak bude hodnotený priebežne i sumárne na konci jednotlivých polrokov. Hodnotenie práce žiaka bude pozostávať z častí: ústne odpovede, písomné testy, aktivita na hodinách, práca s mapou, slepé mapy, projekty, prezentácie, referáty, geografická olympiáda. Pri klasifikácii v prípade písomného skúšania žiakov používame túto 5-stupňovú klasifikačnú škálu:

35 % % % % %... 5 Učebné zdroje Učebnica, pracovné zošity, Školský atlas Slovenska, nástenná mapa Slovenska, odborné časopisy: Ľudia a zem, GEO, interaktívna tabuľa, Internet, geografické filmy.

36 TEMATICKÝ CELOK OBSAHOVÝ ŠTANDARD VÝKONOVÝ ŠTANDARD PRIEREZOVÉ TÉMY Geografia v bežnom živote (1h) Mapy Vedieť určiť geografické súradnice na mapách, pracovať s číselnou mierkou mapy. Environmentálna výchova Mediálna výchova, tvorba projektov a prezentačné schopnosti Slovensko poloha a príroda (7h) Poloha Vedieť na mape ukázať Slovensko, geografickú polohu v rámci Európy, susedné štáty, extrémy Slovenska vzhľadom na svetové strany a nadmorskú výšku. Mediálna výchova, tvorba projektov a prezentačné schopnosti Povrch Podnebie a počasie Vedieť na mape ukázať: Podunajskú nížinu, Záhorskú nížinu, Východoslovenskú nížinu, Malé Karpaty, Nízke Tatry, Tatry, Malú Fatru, Veľkú Fatru, Štiavnické vrchy, Kremnické vrchy, Poľanu, Slovenské Rudohorie, Oravskú kotlinu, Podtatranskú kotlinu, Juhoslovenskú kotlinu, Košickú kotlinu. Vedieť rozdiel medzi flyšovými a jadrovými pohoriami. Podnebné oblasti Slovenska v závislosti od nadmorskej výšky, vedieť čítať klimatické diagramy. Vedieť, kde sa nachádzajú najslnečnejšie, najdaždivejšie, najsuchšie, najteplejšie, najchladnejšie oblasti Slovenska. Environmentálna výchova Mediálna výchova, tvorba projektov a prezentačné schopnosti Environmentálna výchova Mediálna výchova, tvorba projektov a prezentačné schopnosti

37 Vodstvo Prevládajúci smer vetra. Vedieť k akému úmoriu patrí územie Slovenska. Vedieť na mape ukázať najväčšie rieky a vodné nádrže:váh, Dunaj, Moravu, Hron, Nitru, Laborec, Hornád, Ondavu, Poprad, Ipeľ, Slanú, Dunajec, Latoricu, Liptovskú Maru, Oravskú priehradu, Zemplínsku Šíravu, Ružín, Sĺňavu. Kúpeľné mestá: Piešťany, Bardejov, Sliač, Kováčová, Trenčianske Teplice. Minerálne pramene, gejzír. Environmentálna výchova Mediálna výchova, tvorba projektov a prezentačné schopnosti Multikultúrna výchova

38 TEMATICKÝ CELOK OBSAHOVÝ ŠTANDARD VÝKONOVÝ ŠTANDARD PRIEREZOVÉ TÉMY Rastlinstvo, živočíšstvo a pôdy Ochrana prírody, kalamity a prírodné hrozby Cestovný ruch a krásy Slovenska Vedieť vymenovať vegetačné stupne podľa nadmorskej výšky a s ním súvisiace pôdy a živočíšstvo: dubové, bukové, smrekové lesy, kosodrevina a alpínske lúky, lužné lesy. Vedieť vymenovať NP Slovenska. TANAP, NAPANT, NP Veľká Fatra, NP Malá Fatra, NP Slovenský kras, NP Slovenský raj, NP Poloniny, Pieninský NP, NP Muránska planina. Vedieť, v ktorých oblastiach Slovenska sú najpočetnejšie zemetrasenia. Kultúrne pamiatky UNESCO na Slovensku: Jaskyne Slovenského krasu, Vlkolínec, Spišský hrad a Spišská Kapitula, Bukové lesy Nízkych Beskýd, Bardejov, Banská Štiavnica a okolie, drevené kostolíky. Horské strediská, vodné plochy. Environmentálna výchova Mediálna výchova, tvorba projektov a prezentačné schopnosti Environmentálna výchova Mediálna výchova, tvorba projektov a prezentačné schopnosti Environmentálna výchova Multikultúrna výchova Mediálna výchova, tvorba projektov a prezentačné schopnosti História, obyvateľstvo a sídla ( 4h) Historické udalosti na Slovensku Poznať históriu osídľovania Slovenska: Kelti, Rimania, Slovania Samova ríša, Veľká Morava, Uhorsko, Československo, Slovensko. Multikultúrna výchova Mediálna výchova, tvorba projektov a prezentačné schopnosti Historické územia a tradície Poznať historické územie Slovenska: Horehronie, Turiec, Zemplín, Šariš, Multikultúrna výchova

39 Obyvateľstvo Liptov, Gemer, Kysuce, Hont... Poznať mestské pamiatkové rezervácie a pamiatkové rezervácie ľudovej architektúry na Slovensku napr: Bardejov, Banská Štiavnica, Kremnica, Levoča. Trenčín, Čičmany, Brhlovce, Špania Dolina, Vlkolínec, Ždiar... Vedieť počet obyvateľov Slovenska, jeho rozmiestnenie, národnostnú a náboženskú štruktúru, štruktúru podľa pohlavia. Mediálna výchova, tvorba projektov a prezentačné schopnosti Multikultúrna výchova Mediálna výchova, tvorba projektov a prezentačné schopnosti Výchova k manželstvu a rodičovstvu

40 TEMATICKÝ CELOK OBSAHOVÝ ŠTANDARD VÝKONOVÝ ŠTANDARD PRIEREZOVÉ TÉMY Sídla Poznať vývoj osídlenia Slovenska. Porovnať povrch a osídlenie. Na základe porovnania uviesť, ktoré oblasti sú vhodné na osídlenia a ktoré nie. Uviesť podmienky pre vznik sídla. Zdôvodniť nerovnomerné osídlenie obyvateľstva na území Slovenska. Posúdiť príčiny nerovnomerného osídlenia územia. Vybrané sídla určiť na mape, charakterizovať ich polohu a uviesť ich stručnú charakteristiku. Hospodárstvo ( 2h) Hospodárstvo Slovenska Charakterizovať najvýznamnejšie hospodárske aktivity človeka na Slovensku a odlíšiť ich. Ukázať na mape hospodársky najvyspelejšie regióny Slovenska, poznať ich hospodárske centrá a ich priemysel Charakterizovať dopravu v jednotlivých regiónoch Slovenska. Environmentálna výchova Mediálna výchova, tvorba projektov a prezentačné schopnosti Znečistenie životného prostredia Vplyv ťažby nerastných surovín, priemyselného odpadu, priemyselných exhalátov, smogu, energetického priemyslu na životné prostredie. Dopravné exhaláty, železničná, cestná, letecká, lodná, potrubná doprava a ich vplyv na životné prostredie.chemické hnojenie na zvyšovanie úrodnosti pôd, chemické ničenie škodcov, hospodársky Environmentálna výchova Mediálna výchova, tvorba projektov a prezentačné schopnosti

41 chov zvierat.

42 TEMATICKÝ CELOK OBSAHOVÝ ŠTANDARD VÝKONOVÝ ŠTANDARD PRIEREZOVÉ TÉMY Regióny Slovenska a možnosti ich rozvoja. (17 h) Bratislavský kraj Poznať a vedieť ukázať na mape najdôležitejšie strediská tohto regiónu a ich priemyselné odvetvia: Bratislava, Modra, Senec, Pezinok, Malacky, Stupava. Trnavský kraj Nitriansky kraj Poznať a vedieť ukázať na mape najdôležitejšie strediská tohto regiónu a ich priemyselné odvetvia: Trnava, Sereď, Galanta, Piešťany, Hlohovec, Senica, Jaslovské Bohunice, Gbely, Šaštín - Stráže, Holíč, Skalica. Poznať a vedieť ukázať na mape najdôležitejšie strediská tohto regiónu a ich priemyselné odvetvia: Nitra, Nové Zámky, Komárno, Levice, Štúrovo, Šahy, Mochovce, Topoľčany. Environmentálna výchova Drogová prevencia Multikultúrna výchova Výchova k mysleniu v globálnych súvislostiach Mediálna výchova, tvorba projektov a prezentačné schopnosti Environmentálna výchova Drogová prevencia Multikultúrna výchova Výchova k mysleniu v globálnych súvislostiach Mediálna výchova, tvorba projektov a prezentačné schopnosti

43 Trenčiansky kraj Žilinský kraj Poznať a vedieť ukázať na mape najdôležitejšie strediská tohto regiónu a ich priemyselné odvetvia: Trenčín, Handlová, Prievidza, Bojnice, Partizánske, Nové Mesto nad Váhom, Dubnica nad Váhom, Ilava, Nová Dubnica, Považská Bystrica, Púchov, Bánovce nad Bebravou, Brezová pod Bradlom, Stará Turá, Myjava. Poznať a vedieť ukázať na mape najdôležitejšie strediská tohto regiónu a ich priemyselné odvetvia: Žilina, Martin, Bytča, Vrútky, Turčianske Teplice, Rajec, Rajecké Teplice, Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Liptovský Hrádok, Čadca, Kysucké Nové Mesto, Dolný Kubín, Tvrdošín, Námestovo, Nižná, Terchová, Vlkolínec. Environmentálna výchova Drogová prevencia Multikultúrna výchova Výchova k mysleniu v globálnych súvislostiach Mediálna výchova, tvorba projektov a prezentačné schopnosti Environmentálna výchova Drogová prevencia Multikultúrna výchova Výchova k mysleniu v globálnych súvislostiach Mediálna výchova, tvorba projektov a prezentačné schopnosti

44 TEMATICKÝ CELOK OBSAHOVÝ ŠTANDARD VÝKONOVÝ ŠTANDARD PRIEREZOVÉ TÉMY Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Poznať a vedieť ukázať na mape najdôležitejšie strediská tohto regiónu a ich priemyselné odvetvia: Banská Bystrica,Brezno, Sliač, Zvolen, Kováčová, Krupina, Dudince, Žiar nad Hronom, Žarnovica, Nová Baňa, Banská Štiavnica, Kremnica, Detva, Lučenec, Rimavská Sobota, Číž,Veľký Krtíš, Fiľakovo, Poltár, Torňaľa, Hnúšťa, Revúca. Poznať a vedieť ukázať na mape najdôležitejšie strediská tohto regiónu a ich priemyselné odvetvia: Košice, Rožňava, Moldava nad Bodvou, Michalovce, Trebišov, Veľké Kapušany, Vojany, Spišskí Nová Ves, Krompachy, Gelnica. Poznať a vedieť ukázať na mape najdôležitejšie strediská tohto regiónu a ich priemyselné odvetvia: Prešov, Sabinov, Levoča, Poprad, Svit, Vysoké Tatry, Kežmarok, Spišská Belá, Spišské Podhradie, Spišská Kapitula, Snina, Bardejov, Svidník, Stará Ľubovňa, Environmentálna výchova Drogová prevencia Multikultúrna výchova Výchova k mysleniu v globálnych súvislostiach Mediálna výchova, tvorba projektov a prezentačné schopnosti Environmentálna výchova Drogová prevencia Multikultúrna výchova Výchova k mysleniu v globálnych súvislostiach Mediálna výchova, tvorba projektov a prezentačné schopnosti Environmentálna výchova Drogová prevencia Multikultúrna výchova Výchova k mysleniu v globálnych

45 Humenné, Vranou nad Topľou, Stropkov, Medzilaborce. súvislostiach Mediálna výchova, tvorba projektov a prezentačné schopnosti Rozdiel medzi regiónmi Slovenska Súhrnné porovnanie jednotlivých regiónov podľa rôznych kritérií: hospodárskej vyspelosti, geologickogeografických parametrov, historie demografie, sociálno-ekonomických a kultúrnych ukazovateľov. Environmentálna výchova Multikultúrna výchova Výchova k mysleniu v globálnych súvislostiach Mediálna výchova, tvorba projektov a prezentačné schopnosti Projekt Slovensko naša vlasť (2 h) Celoročný projekt: Slovensko naša vlasť Vytvoriť podrobnú charakteristiku slovenských miest, alebo miestnej krajiny, v ktorej žijú., Pripraviť prezentáciu o slovenských mestách prípadne o svojej miestnej krajine. Environmentálna výchova Multikultúrna výchova Výchova k mysleniu v globálnych súvislostiach Mediálna výchova, tvorba projektov a prezentačné schopnosti

Geografia. VI. ročník

Geografia. VI. ročník Geografia VI. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán bol vypracovaný podľa učebných osnov Štátneho vzdelávacieho programu a upravený podľa Školského vzdelávacieho programu Štvorlístok. Schválené PK

Více

Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 6. ročník

Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 6. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 6. ročník Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP A schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008 a inovovaných od 1.9.2010, 2011 na základe

Více

Geografia pre 8. ročník ZŠ (33hodín ročne)

Geografia pre 8. ročník ZŠ (33hodín ročne) Geografia pre 8. ročník ZŠ (33hodín ročne) cieľ a kľúčové kompetencie - určiť na nástennej mape svetové strany -vysvetliť pojmy rovník, rovnobežka, poludník -vysvetliť pojem zem.šírka a dĺžka, z mapy určiť

Více

Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 6. ročník

Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 6. ročník Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 6. ročník Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP B schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008

Více

Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 8. ročník

Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 8. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 8. ročník Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP A schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008 a inovovaných od 1.9.2010, 2011 na základe

Více

5. ROČNÍK Geografia ŠKOLSKÝ ROK: 2015/2016. Základná škola Pavla Horova Michalovce. Vypracovala: Mgr. Mária Poľašková

5. ROČNÍK Geografia ŠKOLSKÝ ROK: 2015/2016. Základná škola Pavla Horova Michalovce. Vypracovala: Mgr. Mária Poľašková Základná škola Pavla Horova Michalovce ŠKOLSKÝ ROK: 2015/2016 5. ROČNÍK Geografia Vypracovala: Mgr. Mária Poľašková Učebné osnovy vypracované na základe Inovovaného ŠVP pre 2 stupeň ZŠ, schváleného 6.2.2015.

Více

GEOGRAFIA. Učebné osnovy 2.B - F. Geografia. druhý Gymnázium Ľudovíta Štúra vo Zvolene. Štátny vzdelávací program pre gymnáziá v Slovenskej republike

GEOGRAFIA. Učebné osnovy 2.B - F. Geografia. druhý Gymnázium Ľudovíta Štúra vo Zvolene. Štátny vzdelávací program pre gymnáziá v Slovenskej republike GEOGRAFIA Učebné osnovy 2.B - F Názov predmetu Časový rozsah výučby Ročník Škola Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Stupeň vzdelania Dĺžka štúdia Forma štúdia Vyučovací jazyk Geografia 66 hodín ročne druhý Gymnázium

Více

UČEBNÉ OSNOVY Z GEOGRAFIE PRE 7. ROČNÍK ROZŠÍRENÉ O 1 VYUČOVACIU HODINU TÝŽDENNE. Časová dotácia hodín na vyučovanie geografie v 7.

UČEBNÉ OSNOVY Z GEOGRAFIE PRE 7. ROČNÍK ROZŠÍRENÉ O 1 VYUČOVACIU HODINU TÝŽDENNE. Časová dotácia hodín na vyučovanie geografie v 7. UČEBNÉ OSNOVY Z GEOGRAFIE PRE 7. ROČNÍK ROZŠÍRENÉ O VYUČOVACIU HODINU TÝŽDENNE Časová dotácia hodín na vyučovanie geografie v 7. ročníku: Stupeň vzdelania: ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelávanie Vzdelávacia

Více

Geografia. V. ročník. Schválené PK dňa Školský rok: 2012 / Vyučujúci: Mgr. Peter Farárik

Geografia. V. ročník. Schválené PK dňa Školský rok: 2012 / Vyučujúci: Mgr. Peter Farárik Geografia V. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán bol vypracovaný podľa učebných osnov Štátneho vzdelávacieho programu a upravený podľa Školského vzdelávacieho programu Štvorlístok. Schválené PK dňa

Více

Štruktúra učebných osnov vyučovacieho predmetu. Človek a spoločnosť. Vzdelanie je naša budúcnosť. druhý stupeň základnej školy. 5 rokov.

Štruktúra učebných osnov vyučovacieho predmetu. Človek a spoločnosť. Vzdelanie je naša budúcnosť. druhý stupeň základnej školy. 5 rokov. Štruktúra učebných osnov vyučovacieho predmetu Názov predmetu Vzdelávacia oblasť Časový rozsah výučby Ročník GEOGRAFIA Človek a spoločnosť ŠVP:1 hod. ŠKVP: 0 hod, spolu 1 hodina týždenne spolu 33 vyučovacích

Více

Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 7. ročník

Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 7. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 7. ročník Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP A schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008 a inovovaných od 1.9.2010, 2011 na základe

Více

ŠKVP z Geografie. Geografia Stupeň vzdelania ISCED 2 Ročník. Názov predmetu. siedmy Časový rozsah vyučovania 66 hodín/2 hodiny týždenne

ŠKVP z Geografie. Geografia Stupeň vzdelania ISCED 2 Ročník. Názov predmetu. siedmy Časový rozsah vyučovania 66 hodín/2 hodiny týždenne ŠKVP z Geografie Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť Názov predmetu Geografia Stupeň vzdelania ISCED 2 Ročník siedmy Časový rozsah vyučovania 66 hodín/2 hodiny týždenne Vyučovací jazyk Slovenský jazyk

Více

Rámcové učebné osnovy SEMINÁR Z GEOGRAFIE

Rámcové učebné osnovy SEMINÁR Z GEOGRAFIE Rámcové učebné osnovy Názov predmetu: Časový rozsah výučby: Stupeň vzdelávania: Ročník: SEMINÁR Z GEOGRAFIE 2 hodiny týždenne/66 hodín ročne ISCED 3A, všeobecné, všeobecno-ekologické, telesná výchova 3.

Více

Bilancia pohybu obyvateľstva v Slovenskej republike podľa obcí. I. časť

Bilancia pohybu obyvateľstva v Slovenskej republike podľa obcí. I. časť Bilancia pohybu obyvateľstva v Slovenskej republike podľa obcí I. časť 2008 Bilancia pohybu obyvateľstva v Slovenskej republike podľa obcí II. časť 2008 Štatistický úrad Slovenskej republiky Číslo: 600-0140/2009

Více

Štruktúra učebných osnov vyučovacieho predmetu. Človek a spoločnosť. Vzdelanie je naša budúcnosť. druhý stupeň základnej školy. 5 rokov.

Štruktúra učebných osnov vyučovacieho predmetu. Človek a spoločnosť. Vzdelanie je naša budúcnosť. druhý stupeň základnej školy. 5 rokov. Štruktúra učebných osnov vyučovacieho predmetu Názov predmetu Vzdelávacia oblasť Časový rozsah výučby Ročník GEOGRAFIA Človek a spoločnosť ŠVP: 1 hod. ŠkVP 0 hod., spolu 1 hodina týždenne spolu 33 vyučovacích

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 5.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Geografia ISCED 2 príloha)

Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 5.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Geografia ISCED 2 príloha) Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 5.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Geografia ISCED 2 príloha) Spracovaný v rámci : E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese Dopytovo-orientovaný

Více

UČEBNÉ OSNOVY Z GEOGRAFIE PRE 8. ROČNÍK ROZŠÍRENÉ O 1 VYUČOVACIU HODINU TÝŽDENNE. Časová dotácia hodín na vyučovanie geografie v 8.

UČEBNÉ OSNOVY Z GEOGRAFIE PRE 8. ROČNÍK ROZŠÍRENÉ O 1 VYUČOVACIU HODINU TÝŽDENNE. Časová dotácia hodín na vyučovanie geografie v 8. UČEBNÉ OSNOVY Z GEOGRAFIE PRE 8. ROČNÍK ROZŠÍRENÉ O VYUČOVACIU HODINU TÝŽDENNE Časová dotácia hodín na vyučovanie geografie v 8. ročníku: Stupeň vzdelania: ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelávanie Vzdelávacia

Více

ŠKVP z geografie. - Kompetencie k celoživotnému učeniu sa - zhodnotenie informácii, ich zdroja, spracovať ich a vedieť používať

ŠKVP z geografie. - Kompetencie k celoživotnému učeniu sa - zhodnotenie informácii, ich zdroja, spracovať ich a vedieť používať ŠKVP z geografie Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť Názov predmetu Geografia Stupeň vzdelania ISCED 2 Ročník ôsmy Časový rozsah vyučovania 33 hodín/1 hodina týždenne Vyučovací jazyk Slovenský jazyk

Více

Školský vzdelávací program. ISCED 3A gymnázium. Geografia I.P III.T

Školský vzdelávací program. ISCED 3A gymnázium. Geografia I.P III.T Školský vzdelávací program ISCED 3A gymnázium Geografia I.P III.T Časová dotácia predmetu Vzdelávací program z geografie je spracovaný na základe štátneho vzdelávacieho programu pre terciu s dotáciou 1

Více

Učebné osnovy z geografie pre 7.ročník ZŠ

Učebné osnovy z geografie pre 7.ročník ZŠ Názov projektu E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese Kód ITMS projektu 26110130184 Kód výzvy Číslo Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľ OPV-2008/1.1/03-SORO 142/2009/1.1/OPV Základná škola Námestovo

Více

Školský vzdelávací program z Geografie

Školský vzdelávací program z Geografie Školský vzdelávací program z Geografie Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť Názov predmetu Geografia Stupeň vzdelania ISCED 2 Ročník piaty Časový rozsah vyučovania 66 hodín/2 hodiny týždenne Vyučovací

Více

UČEBNÉ OSNOVY. Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť Predmet: Geografia

UČEBNÉ OSNOVY. Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť Predmet: Geografia UČEBNÉ OSNOVY Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť Predmet: Geografia Charakteristika predmetu: Učebný predmet geografia rozvíja u žiakov poznanie jedinečnosti planéty Zem. Od toho sa odvíja obsah predmetu.

Více

UČEBNÉ OSNOVY DO ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU OSEMROČNÉ ŠTÚDIUM - ZAMERANIE EURÓPSKE ŠTÚDIA

UČEBNÉ OSNOVY DO ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU OSEMROČNÉ ŠTÚDIUM - ZAMERANIE EURÓPSKE ŠTÚDIA UČEBNÉ OSNOVY DO ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU OSEMROČNÉ ŠTÚDIUM - ZAMERANIE EURÓPSKE ŠTÚDIA PREDMET: GEOGRAFIA 1. CHARAKTERISTIKA UČEBNÉHO PREDMETU: Učebný predmet geografia rozvíja u žiakov poznanie

Více

Gymnázium Ľudovíta Štúra v Trenčíne. Učebné osnovy. 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Spolu počet h týždenne.

Gymnázium Ľudovíta Štúra v Trenčíne. Učebné osnovy. 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Spolu počet h týždenne. Gymnázium Ľudovíta Štúra v Trenčíne Učebné osnovy Stupeň vzdelania: ISCED 3A Študijný odbor: 7902 J gymnázium Zameranie školského vzdelávacieho programu: Predmet: GEOGRAFIA Počet hodín: Úroveň: 1. ročník

Více

UČEBNÉ OSNOVY DO ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU

UČEBNÉ OSNOVY DO ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU UČEBNÉ OSNOVY DO ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU OSEMROČNÉ ŠTÚDIUM - ZAMERANIE EKOLÓGIA A CUDZIE JAZYKY PREDMET: GEOGRAFIA 1. CHARAKTERISTIKA UČEBNÉHO PREDMETU: Učebný predmet geografia rozvíja u žiakov

Více

ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelanie/ ISCED 1 primárne vzdelanie Každé dieťa je výnimočné Minden gyerek különleges

ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelanie/ ISCED 1 primárne vzdelanie Každé dieťa je výnimočné Minden gyerek különleges Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť Predmet: Geografia 8. roč. Názov ŠVP Názov ŠkVP Vyučovací jazyk Predmet Ročník Rozsah ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelanie/ ISCED 1 primárne vzdelanie Každé dieťa

Více

Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť 2. STUPEŇ ZŠ - ISCED 2. Základná škola Pavla Horova Michalovce

Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť 2. STUPEŇ ZŠ - ISCED 2. Základná škola Pavla Horova Michalovce Základná škola Pavla Horova Michalovce ŠKOLSKÝ ROK: 2015/2016 9. ROČNÍK GEOGRAFIA Vypracoval: Mgr. Mária Poľašková Obsah Charakteristika predmetu.... 2 Ciele učebného predmetu.... 2 Kľúčové kompetencie...

Více

Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 5. ročník

Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 5. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 5. ročník Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP A schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008 a inovovaných od 1.9.2010, 2011 na základe

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 6.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Geografia ISCED 2 príloha)

Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 6.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Geografia ISCED 2 príloha) Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 6.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Geografia ISCED 2 príloha) Spracovaný v rámci projektu: E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese Dopytovo -

Více

Základná škola s materskou školou Hôrky, Hôrky 200, Žilina

Základná škola s materskou školou Hôrky, Hôrky 200, Žilina Učebné osnovy z predmetu geografia 6. ročník Časová dotácia: Ročník 6. Štátny vzdelávací program 1 Školský vzdelávací 0 program Časový rozsah 1h / týždeň Stupeň vzdelania Nižšie stredné vzdelávanie Vzdelávacia

Více

Učebné osnovy: Geografia. Ročník: 7., Počet hodín : 1+0 hodín týždenne, spolu 33 hodín ročne ŠVP:

Učebné osnovy: Geografia. Ročník: 7., Počet hodín : 1+0 hodín týždenne, spolu 33 hodín ročne ŠVP: Učebné osnovy: Geografia Ročník: 7., Počet hodín : ŠVP: ŠkVP: 1+0 hodín týždenne, spolu 33 hodín ročne Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň ZŠ v Slovenskej republike Základná škola 2. stupeň Základná

Více

Predmet: Geografia. Ročník: piaty. 1. Charakteristika vyučovacieho predmetu:

Predmet: Geografia. Ročník: piaty. 1. Charakteristika vyučovacieho predmetu: Predmet: Geografia Ročník: piaty 1. Charakteristika vyučovacieho predmetu: Geografia je predmet zaradený do okruhu Človek a spoločnosť. Vyučuje sa 1 hodinu týždenne. Všeobecným cieľom vyučovania geografie

Více

Učebné osnovy Geografia

Učebné osnovy Geografia Učebné osnovy Geografia 5. ročník Časová dotácia: Stupeň vzdelania Nižšie stredné vzdelávanie Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť Kód a názov ŠVP ISCED 2 Ročník 5. Štátny vzdelávací program 2 Školský

Více

GEOGRAFIA. Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť Stupeň vzdelania ISCED 2. Predmet Geografia Dĺžka štúdia 5-ročná

GEOGRAFIA. Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť Stupeň vzdelania ISCED 2. Predmet Geografia Dĺžka štúdia 5-ročná GEOGRAFIA Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť Stupeň vzdelania ISCED 2 Predmet Geografia Dĺžka štúdia 5-ročná Ročník ôsmy Vyučovací jazyk slovenský Časový rozsah výučby ŠVP 1 hodina týždenne Študijná

Více

Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť 2. STUPEŇ ZŠ - ISCED 2. Základná škola Pavla Horova Michalovce

Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť 2. STUPEŇ ZŠ - ISCED 2. Základná škola Pavla Horova Michalovce Základná škola Pavla Horova Michalovce ŠKOLSKÝ ROK: 2014/2015 6. ROČNÍK GEOGRAFIA Vypracoval: Mgr. Mária Poľašková Obsah Charakteristika predmetu.... 2 Ciele učebného predmetu.... 2 Kľúčové kompetencie...

Více

Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť 2. STUPEŇ ZŠ - ISCED 2. Základná škola Pavla Horova Michalovce

Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť 2. STUPEŇ ZŠ - ISCED 2. Základná škola Pavla Horova Michalovce Základná škola Pavla Horova Michalovce ŠKOLSKÝ ROK: 2015/2016 6. ROČNÍK GEOGRAFIA Vypracoval: Mgr. Mária Poľašková Obsah Charakteristika predmetu.... 2 Ciele učebného predmetu.... 2 Kľúčové kompetencie...

Více

Geografia. Charakteristika predmetu

Geografia. Charakteristika predmetu Predmet: Geografia Charakteristika predmetu Učebný predmet geografia rozvíja u žiakov poznanie jedinečnosti planéty Zem. Od toho sa odvíja obsah predmetu. Žiaci pochopia význam poznania zákonitostí Zeme:

Více

Predmet: Geografia. Ročník: piaty. 1. Charakteristika vyučovacieho predmetu:

Predmet: Geografia. Ročník: piaty. 1. Charakteristika vyučovacieho predmetu: Predmet: Geografia Ročník: piaty 1. Charakteristika vyučovacieho predmetu: Geografia je predmet zaradený do okruhu Človek a spoločnosť. Vyučuje sa 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne. Všeobecným cieľom vyučovania

Více

Příloha č. 1- Hustota zalidnění ČR 1. Přílohy: 44

Příloha č. 1- Hustota zalidnění ČR 1. Přílohy: 44 Příloha č. 1- Hustota zalidnění ČR 1 Přílohy: 44 http://www.hajduch.net/cesko/hustota-a-rozmisteni-obyvatel Příloha č. 2 Tab. č. 10 Oblast (NUTS 2) Střední Čechy Praha Hl. m. Praha CZ010 Praha CZ0100 CZ

Více

Ročník: piaty 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín. Obsah (obsahový štandard)

Ročník: piaty 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín. Obsah (obsahový štandard) Október September Mes. Týž. OBSAH VZDELÁVANIA ISCED 2 Rozpis učiva predmetu: G E O G R A F I A Ročník: piaty 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín Tematický celok Téma Obsah (obsahový štandard)

Více

2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne Ročník. Piaty Základná škola, Školská 3, Čierna nad Tisou Stupeň vzdelania Nižšie sekundárne vzdelania ISCED 2

2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne Ročník. Piaty Základná škola, Školská 3, Čierna nad Tisou Stupeň vzdelania Nižšie sekundárne vzdelania ISCED 2 Názov predmetu Geografia Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne Ročník Piaty Škola (názov, adresa) Základná škola, Školská 3, Čierna nad Tisou Stupeň vzdelania Nižšie sekundárne vzdelania

Více

Učebné osnovy: Geografia. Ročník: 8., Počet hodín : 1+0 hodín týždenne, spolu 33 hodín ročne ŠVP:

Učebné osnovy: Geografia. Ročník: 8., Počet hodín : 1+0 hodín týždenne, spolu 33 hodín ročne ŠVP: Učebné osnovy: Geografia Ročník: 8., Počet hodín : ŠVP: ŠkVP: 1+0 hodín týždenne, spolu 33 hodín ročne Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň ZŠ v Slovenskej republike Základná škola 2. stupeň Základná

Více

Učebné osnovy: Geografia. Ročník: 9., Počet hodín : 1+0 hodín týždenne, spolu 33 hodín ročne ŠVP:

Učebné osnovy: Geografia. Ročník: 9., Počet hodín : 1+0 hodín týždenne, spolu 33 hodín ročne ŠVP: Učebné osnovy: Geografia Ročník: 9., Počet hodín : ŠVP: ŠkVP: 1+0 hodín týždenne, spolu 33 hodín ročne Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň ZŠ v Slovenskej republike Základná škola 2. stupeň Základná

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 7.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Geografia ISCED 2 príloha)

Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 7.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Geografia ISCED 2 príloha) Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 7.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Geografia ISCED 2 príloha) Spracovaný v rámci projektu: E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese Dopytovo -

Více

Príloha k opatreniu z 15. decembra 2009 č /2009

Príloha k opatreniu z 15. decembra 2009 č /2009 Príloha k opatreniu z 15. decembra 2009 č. 283.302/2009 Časť A Objektivizované platové koeficienty pre základnú stupnicu platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (príloha č. 1 k

Více

Č A S O V O-T E M A T I C K Ý P L Á N

Č A S O V O-T E M A T I C K Ý P L Á N Č A S O V O-T E M A T I C K Ý P L Á N Predmet : geografia M H Tematic ký celok Obsahový štandard Výkonový štandard Kľúčové kompetencie, spôsobilosti a zručnosti (a ich spôsoby rozvíjania Použité formy

Více

Učebné osnovy z Geografie

Učebné osnovy z Geografie Učebné osnovy z Geografie Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť Názov predmetu Geografia Stupeň vzdelania ISCED 2 Ročník deviaty Časový rozsah vyučovania 66 hodín/2 hodiny týždenne Vyučovací jazyk Slovenský

Více

Učebné osnovy. Geografia /ISCED 2/ Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný vzdelávací predmet:

Učebné osnovy. Geografia /ISCED 2/ Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný vzdelávací predmet: Učebné osnovy Geografia /ISCED 2/ Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný vzdelávací predmet: http://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaciprogram/geografia_nsv_2014.pdf

Více

CHARAKTERISTIKA PREDMETU: piaty, šiesty, siedmy, ôsmy, deviaty ZŠ Dunajská Lužná. Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP ISCED 2

CHARAKTERISTIKA PREDMETU: piaty, šiesty, siedmy, ôsmy, deviaty ZŠ Dunajská Lužná. Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP ISCED 2 Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Ročník Škola Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP ISCED 2 Stupeň vzdelania základné Dĺžka štúdia Forma štúdia Človek a spoločnosť Geografia piaty, šiesty, siedmy, ôsmy, deviaty

Více

UČEBNÉ OSNOVY Osemročné štúdium

UČEBNÉ OSNOVY Osemročné štúdium UČEBNÉ OSNOVY Osemročné štúdium Názov predmetu GEOGRAFIA Časový rozsah výučby Ročník 1. 2. 3. 4. Spolu Štátny vzdelávací program 1 1 1 1 4 Školský vzdelávací program 1 1 SPOLU 1 1 1 2 5 Kód a názov odboru

Více

TEMATICKÝ PLÁN. Vyučující: Mgr. Petr Stehno Vzdělávací program: ŠVP Umím, chápu, rozumím Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2016/2017

TEMATICKÝ PLÁN. Vyučující: Mgr. Petr Stehno Vzdělávací program: ŠVP Umím, chápu, rozumím Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2016/2017 Týdenní dotace: 2h/týden Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2016/2017 Zeměpis 1 (Vstupte na planetu Zemi) - Novák, S. a kol., Nová škola, Praha 2014. Zeměpis 2 (Přírodní obraz Země) - Novák, S. a kol.,

Více

TEMATICKÝ PLÁN OBDOBÍ: září říjen. listopad prosinec. - časová pásma

TEMATICKÝ PLÁN OBDOBÍ: září říjen. listopad prosinec. - časová pásma Týdenní dotace: 2h/týden Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2017/2018 Zeměpis 1 (Vstupte na planetu Zemi) - Novák, S. a kol., Nová škola, Praha 2014. Zeměpis 2 (Přírodní obraz Země) - Novák, S. a kol.,

Více

Geografia. Názov predmetu. Gymnázium Ľudovíta Štúra vo Zvolene. Štátny vzdelávací program pre gymnáziá v Slovenskej republike

Geografia. Názov predmetu. Gymnázium Ľudovíta Štúra vo Zvolene. Štátny vzdelávací program pre gymnáziá v Slovenskej republike GEOGRAFIA Charakteristika predmetu: Geografia rozvíja u žiakov poznanie jedinečnosti planéty Zem a komplexne ju hodnotí. Umožňuje im spoznávať krajinu, zákonitosti jej usporiadania, možnosti optimálneho

Více

ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM

ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM ŠTÁTNY PEDAGOGICKÝ ÚSTAV ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM GEOGRAFIA (Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť) PRÍLOHA ISCED 2 Posúdila a schválila ÚPK pre geografiu Bratislava 2010 CHARAKTERISTIKA UČEBNÉHO PREDMETU

Více

Krajina Menový kód Mena Základné sadzby stravného Afganistan EUR euro 32 Albánsko EUR euro 33 Alžírsko USD americký dolár 42 Andorra EUR euro 42

Krajina Menový kód Mena Základné sadzby stravného Afganistan EUR euro 32 Albánsko EUR euro 33 Alžírsko USD americký dolár 42 Andorra EUR euro 42 Afganistan EUR euro 32 Albánsko EUR euro 33 Alžírsko USD americký dolár 42 Andorra EUR euro 42 Angola EUR euro 40 Antigua a Barbuda USD americký dolár 52 Argentína EUR euro 37 Arménsko EUR euro 27 Austrália

Více

Geografia. Geografia Nižšie sekundárne vzdelávanie. Názov predmetu. Stupeň vzdelania ISCED 2

Geografia. Geografia Nižšie sekundárne vzdelávanie. Názov predmetu. Stupeň vzdelania ISCED 2 Geografia Názov predmetu Geografia Názov ŠVP Nižšie sekundárne vzdelávanie Názov ŠkVP Škola pre život Stupeň vzdelania ISCED 2 Forma štúdia denná Vyučovací jazyk Slovenský jazyk Časový rozsah výučby Ročník

Více

Geografia. 1+1 hodiny týždenne, spolu 66 hodín ročne

Geografia. 1+1 hodiny týždenne, spolu 66 hodín ročne Učebné osnovy: Geografia Ročník: 6., Počet hodín : ŠVP: ŠkVP: 1+1 hodiny týždenne, spolu 66 hodín ročne Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň ZŠ v Slovenskej republike Základná škola 2. stupeň Základná

Více

Učebné osnovy z geografie

Učebné osnovy z geografie Učebné osnovy z geografie Charakteristika učebného predmetu Učebný predmet geografia rozvíja u žiakov poznanie jedinečnosti planéty Zem. Od toho sa odvíja obsah predmetu. Žiaci pochopia význam poznania

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : ZEMĚPIS Ročník: PRIMA Tématická oblast Planeta Země Glóbus a mapa Pohyby Země, oběh Země kolem Slunce, roční období, trvání dne a noci Glóbus

Více

Charakteristika predmetu:

Charakteristika predmetu: Názov predmetu Geografia Vzdelávacia oblasť ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ Škola (názov, adresa) Základná škola s materskou školou, Makov 264 Ročník 6., 7., 8., 9. Časový rozsah výučby 6., 7. a 9. ročník: 1 hodina

Více

Vysvetliť šírkové a výškové pásma (príklad Amerika) Pochopiť dynamiku vzniku pohorí Andy Poludníky, rovnobeţky, rovník Zemské pologule

Vysvetliť šírkové a výškové pásma (príklad Amerika) Pochopiť dynamiku vzniku pohorí Andy Poludníky, rovnobeţky, rovník Zemské pologule OBSAH VZDELÁVANIA 1.ročník (PRÍMA) 33 HODÍN ROČNE / 1 hod. týždenne Tematický celok Obsahový štandard Výkonový štandard Prostriedky počet hodín Téma Pojmy Spôsobilosti hodnotenia PLANÉTA ZEM - 7 Povrch

Více

Zeměpis Název Ročník Autor

Zeměpis Název Ročník Autor Planeta Země I. 6 Planeta Země II. 6 Glóbus a mapa I. 6 Glóbus a mapa II. 6 Litosféra I. 6 Litosféra II. 6 Sluneční soustava 6 Vesmír 6 Soutěsky 6 Kaprun 6 Vznik ledovce. 6 Grossglockner 6 Pedosféra 6

Více

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky. Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ. Ministerstvo zdravotníctva SR

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky. Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ. Ministerstvo zdravotníctva SR Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ Ministerstvo zdravotníctva SR Prioritná os: Opatrenie: Prijímateľ: Názov projektu: 1 Reforma systému

Více

Učebné osnovy z geografie pre 5.ročník ZŠ (spracované v súlade so ŠVP Geografia ISCED 2 príloha)

Učebné osnovy z geografie pre 5.ročník ZŠ (spracované v súlade so ŠVP Geografia ISCED 2 príloha) Názov projektu Kód ITMS projektu 26110130184 Kód výzvy Číslo Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľ E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese OPV-2008/1.1/03-SORO 142/2009/1.1/OPV Základná škola Námestovo

Více

Školský vzdelávací program Geografia

Školský vzdelávací program Geografia Školský vzdelávací program Geografia Charakteristika predmetu Geografia je predmet zaradený do okruhu Človek a príroda. Vyučuje sa 2 hodiny týždenne. Teda v školskom vzdelávacom programe je posilnený o

Více

ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC LEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBEN. Zeměpis. 6.ročník

ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC LEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBEN. Zeměpis. 6.ročník Zeměpis LEDEN ZEMĚ JAKO VESMÍRNÉ TĚLESO Tvar zeměkoule,země ve vesmíru Pohyby Země Roční období Měsíc-přirozená družice Země Sluneční soustava Slunce, planety GLÓBUS A MAPA Glóbus, mapa, plán Měřítko a

Více

Učebné osnovy GEOGRAFIA

Učebné osnovy GEOGRAFIA Charakteristika predmetu Učebné osnovy GEOGRAFIA Názov predmetu Geografia Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť Stupeň vzdelania ISCED 2 Dátum poslednej zmeny 2. 9. 2015 Vyučujúci Mgr. Monika Muľová Časová

Více

GEOGRAFIA 5.ROČNÍK. Tradície regiónu v srdciach našich žiakov Stupeň vzdelávania Nižšie sekundárne vzdelávanie ISCED 2

GEOGRAFIA 5.ROČNÍK. Tradície regiónu v srdciach našich žiakov Stupeň vzdelávania Nižšie sekundárne vzdelávanie ISCED 2 GEOGRAFIA 5.ROČNÍK Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť Názov predmetu GEOGRAFIA Ročník 5. ročník Č a s o v ý r o z s a h v ý učby Š V P / Š k V P 2 hodin y, spolu 66 v yučovacích hodín 1/1 h. Š k o

Více

TVVP Vlastiveda ZŠ s MŠ Samuela Timona, Trenčianska Turná 30. Počet hodín: 1 hodina týždenne/ 33 hodín ročne Ročník: tretí

TVVP Vlastiveda ZŠ s MŠ Samuela Timona, Trenčianska Turná 30. Počet hodín: 1 hodina týždenne/ 33 hodín ročne Ročník: tretí TVVP Vlastiveda ZŠ s MŠ Samuela Timona, Trenčianska Turná 30 Počet hodín: 1 hodina týždenne/ 33 hodín ročne Ročník: tretí Mesiac Tematický celok Téma Strana Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové

Více

Zeměpis - 6. ročník (Standard)

Zeměpis - 6. ročník (Standard) Zeměpis - 6. ročník (Standard) Školní výstupy Učivo Vztahy má základní představu o vesmíru a sluneční soustavě získává základní poznatky o Slunci jako hvězdě, o jeho vlivu na planetu Zemi objasní mechanismus

Více

UČEBNÉ OSNOVY Predmet: Geografia

UČEBNÉ OSNOVY Predmet: Geografia UČEBNÉ OSNOVY Predmet: Geografia Škola (názov, adresa) Základná škola, Komenského ul. 6, 064 01 Stará Ľubovňa Názov predmetu a skratka Geografia Geo ŠVP 1 hodina týždenne, 33 hodín ročne Časový rozsah

Více

Multiregionálne vysielanie

Multiregionálne vysielanie ZOZNAM DRŽITEĽOV LICENCIÍ NA ROZHLASOVÉ VYSIELANIE STAV V ROKU 2015 I. Multiregionálne vysielanie II. Regionálne vysielanie III. Lokálne vysielanie IV. Krátkodobé vysielanie V. Licencie na digitálne vysielanie

Více

ŠkVP. Geografia 5. ročník

ŠkVP. Geografia 5. ročník Názov ŠVP Názov ŠkVP Vyučovací jazyk Predmet Ročník Rozsah ŠVP II. stupňa ZŠ v SR, ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelávanie Verní tradíciám otvorení Európe Slovenský Geografia /oblasť Človek a spoločnosť/

Více

Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5.

Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5. Autor: Jana Kakaščíková Datum: září 2013 Ročník: tercie Vzdělávací oblast: Člověk a příroda-zeměpis Tematický okruh: Nejvýznamnější státy světa TÉMA: Slovensko Klíčová slova: Karpaty, Bratislava, Nitra,

Více

Časovo tematické plány z geografie pre 9. ročník

Časovo tematické plány z geografie pre 9. ročník Základná škola, Školská 389, Sačurov Časovo tematické plány z geografie pre 9. ročník Šk. rok: 2012/2013 Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP A schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008

Více

Školský vzdelávací program. Geografia 8. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy

Školský vzdelávací program. Geografia 8. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy Základná škola, Zarevúca 18 03401 Ružomberok Názov ŠVP Názov ŠkVP Vyučovací jazyk Predmet Ročník Rozsah ŠVP II. stupňa ZŠ v SR, ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelávanie Ak chceš hýbať svetom, pohni sám sebou

Více

Zoznam pridelených frekvencií na rozhlasové vysielanie RTVS

Zoznam pridelených frekvencií na rozhlasové vysielanie RTVS ZOZNAM DRŽITEĽOV LICENCIÍ NA ROZHLASOVÉ VYSIELANIE STAV K 30. 11. 2017 I. Multiregionálne vysielanie II. Regionálne vysielanie III. Lokálne vysielanie IV. Krátkodobé vysielanie V. Licencie na digitálne

Více

Geografia. 1 Časová dotácia: Vzdelávacia oblasť. Človek a spoločnosť. Názov predmetu. Stupeň vzdelania ISCED 2

Geografia. 1 Časová dotácia: Vzdelávacia oblasť. Človek a spoločnosť. Názov predmetu. Stupeň vzdelania ISCED 2 Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Človek a spoločnosť Geografia Stupeň vzdelania ISCED 2 Dátum poslednej zmeny UO 1. september 2012 UO vypracoval Mgr. Jarmila Dujková 1 Časová dotácia: Geografia 5. ročník

Více

Vzdelávacia oblasť : Príroda a spoločnosť Predmet : Vlastiveda Ročník : tretí Časová dotácia : 1 hodina týždenne 34 hodín ročne

Vzdelávacia oblasť : Príroda a spoločnosť Predmet : Vlastiveda Ročník : tretí Časová dotácia : 1 hodina týždenne 34 hodín ročne Vzdelávacia oblasť : Príroda a spoločnosť Predmet : Vlastiveda Ročník : tretí Časová dotácia : 1 hodina týždenne 34 ročne Charakteristika predmetu : Vlastiveda je predmet, ktorý zahŕňa oblasť vzdelania

Více

VESTNÍK MINISTERSTVA ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Osobitné vydanie Dňa 10. apríla 2010 Ročník 58 OBSAH:

VESTNÍK MINISTERSTVA ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Osobitné vydanie Dňa 10. apríla 2010 Ročník 58 OBSAH: VESTNÍK MINISTERSTVA ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Osobitné vydanie Dňa 10. apríla 2010 Ročník 58 OBSAH: Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 23. marca 2010 11378/2010 - OL, ktorým

Více

1.CHARAKTERISTIKA PREDMETU

1.CHARAKTERISTIKA PREDMETU Geografia ŠkVP pre žiaka s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia-variant A,ISCED 1 - Primárne vzdelávanie Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Človek a spoločnosť Geografia Ročník 9. Časový rozvrh výučby

Více

UČEBNÉ OSNOVY ISCED 2

UČEBNÉ OSNOVY ISCED 2 UČEBNÉ OSNOVY ISCED 2 Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Ročník Časový rozsah výučby Človek a spoločnosť Geografia ôsmy 2hod týž/66 hod ročne 1. Charakteristika učebného predmetu Učebný predmet geografia

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Pracovní listy ze zeměpisu Holubec 6. ročník Tvar a rozměry Země (TVARZ.bmp) o Tvar a rozměry Země o Světové strany Pohyby Země (POHYBY.bmp) o Kolem osy o Kolem Slunce o Kolem jádra Galaxie o Roční období

Více

Učebné osnovy. 1 hodina týždenne, spolu 33 hodín ročne Ročník. Slovenský jazyk

Učebné osnovy. 1 hodina týždenne, spolu 33 hodín ročne Ročník. Slovenský jazyk Učebné osnovy Názov predmetu Dejepis Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 33 hodín ročne Ročník Ôsmy Škola ZŠ Branč, Nitrianska 98, Branč Kód a názov ŠkVP

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / Z

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / Z I. název vyučovacího předmětu: ZEMĚPIS (Z) II. charakteristika vyučovacího předmětu: a) organizace: Vyučovací předmět (vzdělávací obor) Zeměpis spadá do vzdělávací oblasti 2. stupně základního vzdělávání

Více

Šablona č. 01. 10 ZEMĚPIS. Afrika nejteplejší kontinent

Šablona č. 01. 10 ZEMĚPIS. Afrika nejteplejší kontinent Šablona č. 01. 10 ZEMĚPIS Afrika nejteplejší kontinent Anotace: Prezentace seznamuje žáky s Africkým kontinentem, jeho polohou a rozlohou, členitostí, podnebím a vodstvem. Autor: Ing. Ivana Přikrylová

Více

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola 1. Geografická charakteristika Afriky 2. Geografická charakteristika Austrálie a Oceánie 3. Geografická charakteristika Severní Ameriky 4. Geografická

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Didaktika geografie 2 seminár

Didaktika geografie 2 seminár Didaktika geografie 2 seminár Vyučujúci: RNDr. Štefan KAROLČÍK, PhD. Študijný odbor: M Ge, Inf Ge, Tv - Ge Ročník: prvý magisterského štúdia, zimný semester 2013 Ponuka tém pre spracovanie písomných príprav

Více

Zverejnenie prvých výsledkov

Zverejnenie prvých výsledkov Zverejnenie prvých výsledkov 3. 12. 213 medzinárodná štúdia OECD zameraná na hodnotenie výsledkov vzdelávania 15-ročných žiakov čitateľská gramotnosť matematická gramotnosť prírodovedná gramotnosť definované

Více

ŠkVP. Geografia 6. ročník

ŠkVP. Geografia 6. ročník Názov ŠVP Názov ŠkVP Vyučovací jazyk Predmet Ročník Rozsah ŠVP II. stupňa ZŠ v SR, ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelávanie Verní tradíciám otvorení Európe Slovenský Geografia /oblasť Človek a spoločnosť/

Více

ŠkVP. Geografia ôsmy ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy

ŠkVP. Geografia ôsmy ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy Názov ŠVP Názov ŠkVP Vyučovací jazyk Predmet Ročník Rozsah ŠVP II. stupňa ZŠ v SR, ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelávanie Verní tradíciám otvorení Európe slovenský Geografia /oblasť Človek a spoločnosť/

Více

Špecifikácia testu. z matematiky. pre celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2016/2017

Špecifikácia testu. z matematiky. pre celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2016/2017 Špecifikácia testu z matematiky pre celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2016/2017 Bratislava 2016 Test z matematiky pre celoslovenské testovanie je určený žiakom 5. ročníka základných

Více

mierka mapy. k iným národnostiam - Osvojiť si základné geografické poznatky. Vnútrozemský štát, 5 1 Kde bolo, tam bolo...

mierka mapy. k iným národnostiam - Osvojiť si základné geografické poznatky. Vnútrozemský štát, 5 1 Kde bolo, tam bolo... Časovo tematický plán z premetu Vlastiveda pre 4. ročník M. T. H. Tematický celok - téma Výchovno vzdelávací cieľ Poznámky OPAKOVANIE UČIVA Z 3. ROČNÍKA - Vlastenecká výchova. Opakovanie učiva z 3. ročníka

Více

FYZIKA pre 8. ročník ZŠ

FYZIKA pre 8. ročník ZŠ cieľ a klúčové kompetencie tématický celok FYZIKA pre 8. ročník ZŠ téma obsahový štandard konkrétne príklady medzipredmetové vzťahy metódy učebné zdroje príprava učiteľa poč. hod. odpor. konkrétny výstup

Více

(Člověk a příroda) Učební plán předmětu

(Člověk a příroda) Učební plán předmětu Zeměpis (Člověk a příroda) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 1+1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Průřezová témata Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:

Více

Učebné osnovy z geografie pre 6.ročník ZŠ

Učebné osnovy z geografie pre 6.ročník ZŠ Názov projektu E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese Kód ITMS projektu 26110130184 Kód výzvy Číslo Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľ OPV-2008/1.1/03-SORO 142/2009/1.1/OPV Základná škola Námestovo

Více

Písomný vedomostný test GO kategórie A, B, CD, Z

Písomný vedomostný test GO kategórie A, B, CD, Z Geografická olympiáda pre stredné školy, 44. ročník, školský rok 2015/2016, celoslovenské kolo, kategória A, B, CD, Z, časť teoretický test, riešenia Meno a priezvisko Škola a trieda Kategória Počet bodov

Více

Učebné osnovy GEOGRAFIA

Učebné osnovy GEOGRAFIA Učebné osnovy GEOGRAFIA Názov predmetu Geografia Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť Stupeň vzdelania ISCED 2 Dátum poslednej zmeny 6. 9. 2016 UO vypracovala Mgr. Monika Muľová Časová dotácia Ročník

Více

UČEBNÉ OSNOVY ISCED 2. Geografia

UČEBNÉ OSNOVY ISCED 2. Geografia UČEBNÉ OSNOVY ISCED 2 Geografia Názov predmetu Vzdelávacia oblasť Časový rozsah výučby Ročník Škola Geografia Človek a spoločnosť 1 hodina týždenne, 33 hodín ročne šiesty ZŠ Hlavná 5, Družstevná pri Hornáde

Více