Ministerstvo školstva Slovenskej republiky G E O G R A F I A. U č e b n é o s n o v y g y m n á z i a osemročné štúdium. povinný učebný predmet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ministerstvo školstva Slovenskej republiky G E O G R A F I A. U č e b n é o s n o v y g y m n á z i a osemročné štúdium. povinný učebný predmet"

Transkript

1 Ministerstvo školstva Slovenskej republiky U č e b n é o s n o v y g y m n á z i a osemročné štúdium G E O G R A F I A povinný učebný predmet Schválilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky pod č ís l om 1797/97-15 s platnosťou od

2 CIELE Geografia ako vedný odbor zahŕňa v svojom predmete štúdia zákonitosti priestorovej diferenciácie prírodných a spoločenských javov, ktoré prebiehajú v krajine. Zaoberá sa väzbami spoločnosť a prostredie. Vzhľadom na narastanie problémov vyplývajúcich z aktivít človeka a ich vplyvu na prírodné prostredie i na spoločnosť, geografia reaguje na zmeny v priestore a pomáha ich riešiť. Vyučovací predmet je didaktickou modifikáciou obsahu vedného odboru. Všeobecným cieľom vyučovania geografie v gymnáziu s osemročným štúdiom je na základe špirál ovitého osnovania vyučovacieho predmetu postupne a veku primerane sprostredkovať žiakom poznatky o základných zákonitostiach stavu a vývoja krajinnej sféry a jej diferenciácie v priestore. Dôležité je chápať problematiku krajinnej sféry, ktorá je výsledkom vývoja fyzickogeografickej a socioekonomickej sféry spolu s uvedomovaním si problémov zásahov človeka a jeho aktivít do krajinnej sféry Zeme. K tomu je potrebné, aby si žiaci osvojili vybrané fakty, pojmy o stave a procesoch v krajinnej sfére Zeme, o rozmiestnení a základných charakteristikách obyvateľstva a učili sa žiť v priestore. Cieľom je naučiť žiakov chápať odlišnosti medzi jednotlivými kultúrami, vážiť si tradície rôznych národov a snažiť sa o spolužitie so všetkými národmi a národnosťami. Pritom je dôležité mať dostatočné vedomosti o svojej vlasti, vážiť si prostredie, v ktorom žijeme, a zachovať si svoju kultúru a národnú identitu. Dôležité je osvojiť si zručnosti a návyky pri práci so zdrojmi geografických informácií - mapami, kartogramami, kartodiagramami a štatistickým materiálom. Spolu s osvojením vedomostí a zručností predmet má aj spoločenský význam, ktorý spočíva v uvedomovaní si a chápaní existujúcich a hroziacich problémov, a tým vedie k zvýšeniu ekologického vedomia obyvateľstva. Výchovným cieľom je prehĺbiť aj estetické etické cítenie žiakov. j OBSAH Výber učiva obsiahnutý v osnovách predmetu rešpektuje súčasný stav vedeckého poznania a umožňuje tiež začlenenie aktuálnych informácií o súčasných problémoch v krajine. Jednotlivé tematické celky sú za sebou usporiadané tak, aby na všeobecné poznatky, ktoré sú obsiahnuté v tematických celkoch fyzickej a humánnej geografie, nasledovali témy regionálnej geografie s problémami životného prostredia v jednotlivých oblastiach sveta. Vzhľadom na to, že učivo geografie nadväzuje na prvý stupeň základnej školy, je potrebné, aby obsah vyučovania, formy a hlavne metódy vyučovania geografie boli veku primerané. Preto základné poznatky sú vybrané a uvádzané jednoduchšími formuláciami, ktoré sa postupne spresňujú až vo vyšších ročníkoch gymnázia. Dôležitou časťou je učivo o miestnej krajine, ktoré sa podľa možností začleňuje k tematickým celkom geografie Slovenskej republiky, ale prvky regionálnej výchovy môžu byť zaradené aj pri všeobecných geografických témach. K tomu sú určené časti učiva označené ako geografické cvičenia. om geografických cvičení sú aj základy topografie, práca s mapou a buzolou. Odporúčame podľa možností školy zaradiť geografické cvičenia do každého ročníka. Učivo fyzickej a humánnej geografie je osnované cyklicky tak, aby žiaci v úvode kurzu

3 získali v tematických celkoch základné i poznatky o javoch a procesoch v krajine. Dôraz sa tu kladie na vekuprimerané podanie učiva a chápanie vzájomných vzťahov. Vo vyšších ročníkoch je už fyzickogeografická sfére uvedená jako systém čiastkových sfér, ktoré sú výsledkom vzájomných časovopriestorových procesov a väzieb. Socioekonomická časť krajiny je v úvode štúdia pod názvom Človek na Zemi a obsahuje základné poznatky o obyvateľstve, osídlení a hospodárení v rôznych častiach sveta. Tento obsah sa rozširuje a spresňuje vo vyšších ročníkoch gymnázia. V nadväznosti na postupné získavanie poznatkov o krajine rozširujú sa aj poznatky z regionálnej geografie sveta a Slovenska. Učivo regionálnej geografie je osnované cyklicky a vo vyšších ročníkoch sa učí na vyššej úrovni syntetizovania poznatkov a na základe chápania príčinno-následných vzťahov, ktoré je žiak schopný zvládnuť až vo vyšších ročníkoch. Učivo environmentálnej výchovy obsahuje okrem poznatkového základu afektívny aspekt a je súčasťou všetkých tematických celkov. V hranatých zátvorkách je uvedené rozširujúce učivo, ktoré môže učiteľ v prípade záujmu prebrať. Je to v tematických celkoch Humánna geografia a geoekológia. Hodiny určené na opakovanie a precvičovanie vedomostí nie sú zvlášť vyčlenené, ale sú zahrnuté v rámci tematických celkov. Poradie tematických celkov nie je záväzné, môže sa presúvať aj v rámci ročníkov, ale tak, aby sa nenarušila nadväznosť tematických celkov a geografia nebola vynechaná z niektorého ročníka. K minimálnemu počtu hodín, ktorý je uvedený v učebnom pláne je možné pridať geografii hodiny, ktoré sú uvedené v učebnom pláne ako rozširujúce hodiny. Učebné osnovy sú spracované na počet hodín 13, v prípade rozhodnutia riaditeľa školy o minimálnom počte hodín 12 pre geografiu, odporúčame zredukovať tematický celok Životné prostredie, zaradiť ho do ostatných tematických celkov a v 3. ročníku znížiť časovú dotáciu na 33 hodín ročne. V prípade optimálneho riešenia 14 hodín, odporúčame v 6. ročníku venovať 66 hodín Regionálnej geografii sveta a Slovenskú republiku presunúť do 7. ročníka a spolu s tematickým celkom geoekológia a environmentalistika vyučovať 66 hodín ročne.

4 Prehľad tematických celkov Počet hodín 1. ročník 66 Zem vo vesmíre Mapa a jej zobrazovanie Príroda Zeme Človek na Zemi Cvičenia z geografie Regionálna geografia sveta Afrika 2. ročník 66 Regionálna geografia sveta Svetový oceán, Európa, Ázia 3. ročník 66 Regionálna geografia sveta Austrália a Oceánia, Antarktída, Amerika Životné prostredie Spoločenské a hospodárske problémy sveta 4. ročník 66 Geografia Slovenskej republiky 5. ročník 66 Geografia ako veda Zem ako vesmírne teleso Fyzická geografia Humánna geografia 6. ročník 66 Regionálna geografia sveta Geografia Slovenskej republiky 7. ročník 33 Geoekológia a environmentalistika Seminár k vybraným problémom geografie

5 C i e l e a o b s a h t e m a t i c k ý c h c e l k o v 1. r o č n í k ( 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne) l. Zem vo vesmíre - získať základné poznatky, ktoré sú nevyhnutným predpokladom pre zvládnutie náročnejších informácií, - získať veku primerané poznatky o tvare a postavení Zeme vo vesmíre, - charakterizovať pohyby Zeme a z toho vyplývajúce dôsledky pre prírodu, - porovnať Zem a ostatné planéty slnečnej sústavy podľa povrchu, ovzdušia, vodstva a možnosti života, - získať základné poznatky o tvare a zložení zemského telesa, - charakterizovať povrch Zeme, rozloženie svetadielov a oceánov, - uvedomiť si význam postavenia Zeme vo vesmíre pre existenciu života 1.1 Planéta Zem Tvar a rozmery Zeme. Vývoj názorov na planétu Zem. 1.2 Postavenie Zeme v slnečnej sústave. Pohyby Zeme a ich geografické dôsledky. Mesiac, vplyv Mesiaca na Zem, príliv, odliv, mesačné fázy. Stavba Zeme, členitosť povrchu Zeme - oceány a svetadiely 2. Zobrazenie Zeme - získať základné poznatky o zobrazení Zeme na mapu a glóbus, - vedieť pracovať s glóbusom a mapou, - vedieť čítať mapu a vyvodzovať z nej základné charakteristiky zobrazeného územia, - precvičovať zručnosti pri práci s mapou, vedieť merať vzdialenosti medzi dvoma miestami na mape podľa mierky mapy, - určovať polohu miesta na Zemi podľa zemepisných súradníc 2.1 Glóbus a mapa, pologule, zemská os, pól, svetové strany 2. 2 Rovnobežky, poludníky, zemepisná sieť, určovanie zemepisnej polohy 2. 3 Čas na Zemi 2. 4 Mierky a meranie vzdialeností 2.5 Výškopis a polohopis

6 3. Príroda Zeme - získať základné poznatky o jednotlivých zložkách krajinnej sféry, - získať poznatky o stave a procesoch v litosfére, atmosfére, hydrosfére, pedosfére a biosfére, - charakterizovať vzťahy medzi jednotlivými zložkami krajiny na Zemi v horizontálnej a vertikálnej členitosti a ich vzájomné ovplyvňovanie, na základe získaných poznatkov sledovať javy a procesy, prebiehajúce v prírode okolia školy alebo bydliska 3.1 Kra j ina Krajina, jej zložky a väzby medzi nimi 3.2 Litosféra Stavba Zeme, vonkajšie a vnútorné činitele utvárajúce reliéf. Vznik zemetrasení, zdvih a pokles zemských krýh, sopečná činnosť. 3.3 Atmosféra Zloženie atmosféry a procesy v nej prebiehajúce, podnebie a počasie, podnebné pásma a prúdenie vzduchu. 3.4 Hydrosféra Vodstvo a jeho význam, obeh vody v prírode, činnosť riek, oceánov a morí, činnosť ľadovcov. 3.5 Pedosféra Vznik pôd, procesy prebiehajúce v pôde, členenie pôd a význam pôd Biosféra Typy krajín na Zemi, šírková pásmovitosť a výšková stupňovitosť. Rastlinstvo a živočíšstvo v jednotlivých typoch krajín. 4. Človek na Zemi - získať základné poznatky o objavovaní a osídľovaní Zeme, - vysvetliť rôznorodosť ľudstva podľa rás, jazykov, kultúr, náboženstiev, - objasniť príčiny nerovnomerného rozmiestnenia obyvateľstva, - charakterizovať jednotlivé prejavy ľudskej činnosti, - porovnávať život a prácu ľudí v rôznych prírodných a spoločensko-hospodárskych podmienkach, - zhodnotiť zásahy človeka do prírody a ich negatívne dôsledky pre prírodu a zdravie človeka 4.1 Prvé stopy človeka, osídľovanie a objavovanie Zeme. 4.2 Rôznorodosť obyvateľstva podľa rás, jazykov a náboženstiev 4. 3 Prirodzený a mechanický pohyb obyvateľstva

7 4. 4 Prejavy ľudskej činnosti 4. 5 Prejavy ľudskej činnosti v jednotlivých typoch krajiny, porovnanie prírodnej a človekom pozmenenej krajiny. 5. Cvičenia z geografie Orientácia podľa prírodných javov a mapy, praktická činnosť s buzolou alebo kompasom, turistickými a topografickými mapami, sledovanie prírodných javov a procesov v krajine, pozorovanie negatívnych zásahov človeka do prírody. 6. Regionálna geografia sveta Afrika - určiť polohu svetadiela, horizontálnu a vertikálnu členitosť, - vymenovať a lokalizovať na mape najdôležitejšie javy a procesy prebiehajúce v prírode daného svetadiela, - charakterizovať obyvateľstvo a osídlenie oblastí, - porovnať prírodu a obyvateľstvo v jednotlivých oblastiach a vybraných štátoch, - zhodnotiť stav životného prostredia v jednotlivých častiach svetadiela 6. 1 Všeobecná charakteristika svetadiela 6. 2 Geografická charakteristika oblastí Afriky

8 2. r o č n í k ( 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne) 1. Regionálna geografia oceánov - lokalizovať svetový oceán a jeho časti na mape, - charakterizovať vlastnosti oceánov, ich rozloženie, typické časti dna, vplyv na podnebie priľahlých pevnín 1.1 Geografická charakteristika jednotlivých oceánov 2. Regionálna geografia Európy - charakterizovať fyzickogeografickú polohu Európy, - charakterizovať povrch, podnebie, vodstvo, šírkové rastlinné pásma a výškové stupne, - pri charakterizovaní jednotlivých štátov uviesť prehľad prírodných podmienok, obyvateľstva so zameraním na socioekonomické javy - analyzovať tematické mapy, - porovnávať stav životného prostredia v jednotlivých oblastiach Európy 2. 1 Všeobecná charakteristika svetadiela 2.2 Regionálna geografia oblastí a štátov Európy Stredná Európa, západná Európa, južná Európa, juhovýchodná Európa, východná Európa, severná Európa,2 3. Regionálna geografia Ázie - charakterizovať fyzickogeografickú polohu Ázie, - charakterizovať podnebie, vodstvo, šírkové rastlinné pásma a výškové stupne svetadiela, - v charakterizovaní jednotlivých oblastí uviesť prehľad prírodných podmienok, obyvateľstva a hospodárstva, - analyzovať tematické mapy, porovnávať oblasti podľa prírodných a hospodárskych charakteristík, - porovnávať stav životného prostredia v jednotlivých oblastiach 3. 1 Všeobecná charakteristika svetadiela 3. 2 Geografia oblastí Ázie

9 1. Regionálna geografia sveta 3. r o č n í k (2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne) - určiť polohu svetadielov, horizontálnu a vertikálnu členitosť, - vymenovať a lokalizovať na mape najdôležitejšie javy a procesy prebiehajúce v prírode daného svetadiela, - charakterizovať obyvateľstvo a osídlenie oblastí, -porovnať prírodu a obyvateľstvo v jednotlivých oblastiach a vybraných štátoch, - zhodnotiť stav životného prostredia v jednotlivých častiach sveta - oceánov a svetadielov 1.1 Regionálna geografia Antarktídy, Austrálie a Oceánie 1.2 Regionálna geografia Ameriky Všeobecná charakteristika svetadiela, geografická charakteristika oblastí 2. Krajina a životné prostredie - charakterizovať vzájomný vzťah ľudskej spoločnosti a prírodného prostredia s dôrazom na podmienky, ktoré poskytuje krajina pre život a činnosť ľudí, - analyzovať jednotlivé negatívne vplyvy ľudskej činnosti na znečisťovanie životného prostredia a navrhovať možnosti riešenia vo svojom okolí 2.1 Krajina 2.2 Základné zložky životného prostredia a ich vzťahy 2.3 Kultúrna krajina 2. 4 Mestské a vidiecke prostredie 2. 5 Obytné a sociálne prostredie 2. 6 Negatívne dôsledky ľudských aktivít na životné prostredie 2.7 Opatrenia na ochranu a tvorbu životného prostredia 2. 8 Svetové organizácie 3. Spoločenské a hospodárske problémy súčasného sveta - charakterizovať neuvážené zásahy človeka do prírody, negatívny vplyv na zdravie, problémy výživy spojené s rastom obyvateľstva, ťažbou surovín, vojnovými konfliktmi, - porovnávať jednotlivé oblasti v kritických javoch, uviesť možnosti riešenia záchrany planéty

10 3. 1 Pôsobenie negatívnych javov na prostredie 3. 2 Populačný vývoj, zdravotný stav obyvateľstva 3. 3 Výživa obyvateľstva 3. 4 Energetické a surovinové problémy 3. 5 Hospodárske problémy krajín tretieho sveta 3. 6 Politické problémy, nebezpečenstvá vojnových konfliktov 4. r o č n í k (2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne) 1. Regionálna geografia Slovenskej republiky - charakterizovať význam polohy v strede Európy pre spoluprácu s ostatnými štátmi, - určiť polohu Slovenska podľa rôznych kritérií, vedieť sa orientovať na mape sveta, - získať poznatky o jednotlivých zložkách krajinnej sféry a ich priestorovej diferenciácii na území Slovenska, - analyzovať tematické mapy, precvičovať zručnosti pri práci s kartografickým materiálom, - získať základné poznatky o obyvateľstve, - analyzovať vzájomné súvislosti pri osídľovaní územia, pri rozmiestňovaní obyvateľstva a jeho pohybe, - získať základné poznatky z jednotlivých typov hospodárskych odvetví, - vysvetliť vzťahy medzi prírodnými podmienkami a lokalizáciou hospodárskych objektov a výstavbou dopravných sietí, - porovnať predpoklady jednotlivých oblastí Slovenska pre cestovný ruch, turistiku a možnosti exkurzií, - analyzovať zákonitosti priestorového rozmiestnenia jednotlivých činností hospodárstva, - komplexne charakterizovať oblasti Slovenska z hľadiska prírodných celkov, hospodárskej aktivity človeka, ale aj tradícii a etnografie, - porovnať prírodné javy na celej zemeguli s prírodnými charakteristikami na území Slovenska, - sledovať prírodné a spoločenské javy v okolí svojho bydliska, porovnávať jeho históriu so súčasnosťou, získavať o nej informácie a vyhodnocovať ich, - využívať doplnkovú literatúru a štatistické údaje, povesti a ľudové piesne, - využívať poznatky z iných predmetov, - precvičovať zručnosti s buzolou, topografickou a turistickou mapou 1.1 História a vznik štátu, jeho postavenie v Európe Poloha a jej význam v Európe 1. 2 Prírodné pomery 1. 3 Geologická stavba územia 1. 4 Tvary zemského povrchu, pôsobenie endogénnych a exogénnych síl na zemský povrch. Vývojové typy reliéfu.

11 1. 5 Podnebie a počasie Znečisťovanie ovzdušia, 1. 6 Vodstvo Riečna sieť, jazerá a umelé vodné nádrže, podzemné vody, Znečistenie podzemných a povrchových vôd 1. 7 Pôdy Pôdne typy, pôdne druhy, úrodnosť pôd, ochrana pôd Rastlinstvo a živočíšstvo Vývoj rastlinstva a živočíšstva na našom území. Rozšírenie rastlinných spoločenstiev a živočíchov. Ochrana rastlín a živočíchov Obyvateľstvo a sídla Vývoj počtu obyvateľov. Hustota zaľudnenia, pohyb obyvateľstva, štruktúra obyvateľov, vývoj sídelnej siete. Mestá a vidiecke sídla Hospodárstvo Štruktúra a vývoj hospodárstva. Priemysel. Lokalizačné činitele, priemyselné odvetvia, priemyselné oblasti. Poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, prírodné podmienky pre poľnohospodársku a lesnú výrobu, využitie Zeme. Hlavné oblasti poľnohospodárskej výroby. Rastlinná a živočíšna výroba. Doprava a spoje. Štruktúra dopravy a charakteristika jednotlivých druhov. Cestovný ruch, školstvo, zdravotníctvo, kultúra Geografická charakteristika oblastí Slovenska Geografická charakteristika miestnej krajiny 5. r o č n í k (2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne) 1. Geografia ako veda - získať základné poznatky o objekte, predmete skúmania a metódach geografie, - určiť postavenie geografie v systéme vied, - poznať význam geografie pre ľudskú spoločnosť 1.1 Objekt geografie 1.2 Základné metódy geografie 1.3 Rozdelenie geografie a jej postavenie v systéme vied 1. 4 Význam geografie pre ľudskú spoločnosť 2. Zem ako vesmírne teleso - rozšíriť si základné poznatky o zemskom telese, postavení vo vesmíre, - vyvodiť geografické dôsledky postavenia Zeme v Slnečnej sústave,

12 - charakterizovať dôsledky pohybov Zeme a ich vplyv na diferenciáciu krajinnej sféry 2. 1 Tvar a veľkosť Zeme 2. 2 Pohyby Zeme 2.3 Slapové javy 3. Zemsky povrch a mapa - vedieť využívať základné poznatky o mape, jej tvorbe a obsahu, - orientovať sa dokonale na mape pomocou zemepisnej siete, - porovnať základné druhy zobrazení 3. 1 Mierka mapy 3. 2 Kartografické zobrazenia 3. 3 mapy 4. Fyzická geografia - získať základné poznatky z jednotlivých geografických vied, - vyvodiť vzťahy medzi čiastkovými sférami krajiny na Zemi a ich vzájomné ovplyvňovanie, - analyzovať tematické mapy a nadobudnúť zručnosť pracovať s nimi, - na základe získaných poznatkov sledovať javy a procesy prebiehajúce v prírode, - využívať medzipredmetové vzťahy, - komplexne charakterizovať vzájomné vzťahy medzi sférami na malom území, - zhodnotiť význam krajinného prostredia pre človeka, príčiny a následky poškodenia prírodnej časti Zeme, - získať schopnosť syntetizovať jednotlivé poznatky z čiastkových sfér krajinnej sféry, na základe získaných poznatkov vyvodzovať zovšeobecnenia 4. 1 Atmosféra Základné charakteristiky Zloženie a vertikálne členenie atmosféry. Meteorologické prvky. Počasie, klíma a klimatické činitele Atmosférické procesy Výmena tepla a rozloženie teploty na Zemi. Výmena vlahy, rozdelenie vlahy a rozdelenie zrážok na Zemi. Prúdenie vzduchu v atmosfére. Vzduchové hmoty, atmosférické fronty, tlakové útvary.

13 4.1.3 Klíma na Zemi Klimatické pásma a oblasti. Klíma na malom území. Zmeny klímy na Zemi Počasie Predpovede počasia. Výkyvy počasia. Počasie a živé organizmy. Vplyv na človeka Hydrosféra Základné poznatky o hydrosfére. Obeh vody na Zemi a jeho bilancia Svetový oceán Oceány a moria. Fyzikálne a chemické vlastnosti vody oceánov a morí. Dynamika oceánskej a morskej vody. Význam oceánu pre človeka Vodstvo na súši Povrchové toky. Jazerá a umelé vodné nádrže. Ľadovce a stála snehová pokrývka. Podpovrchová voda Litosféra Základné poznatky o litosfére Stavba zemského telesa Endogénne geologické procesy Základné jednotky pevnín a oceánskeho dna. Tektonické procesy - horotvorná činnosť. Sopečná činnosť. Zemetrasenie Chemizmus zemskej kôry a horninové zastúpenie Magmatické horniny. Sedimentárne horniny. Premenené horniny Členenie zemskej kôry na malom území Význam hornín v krajine. Geologická mapa 4. 4 Georeliéf Základné poznatky o georeliéfe Vlastnosti georeliéfu. Činitele a podmienky vzniku georeliéfu Endogénne procesy a formy georeliéfu Exogénne procesy a formy georeliéfu Vodou podmienené procesy a formy. Kryogénne procesy a formy. Gravitačné, eolické a kozmogénne procesy a formy. Biogénne a antropogénne procesy a formy Georeliéf na malom území. 4.5 Pedosféra Základné poznatky o pedosfére Zloženie pôdy. Vlastnosti pôdy Pôdotvorné procesy a Činitele. Pôdne typy - planetárne členenie Hlavné pôdne typy Slovenska a strednej Európy Zákonitosti rozšírenia pôd Horizontálna a vertikálna zonálnosť pedosféry. Azonálnosť pedosféry. Členenie pedosféry na malom území Znehodnotenie a ochrana pôd. 4.6 Biosféra

14 Základné poznatky o biosfére Planetárne členenie biosféry. Bioklimatické pásma a zóny. Vertikálne členenie biosféry Členenie biosféry na malom území Vplyv človeka na biosféru Následky globálnej devastácie rastlinstva a živočíšstva. Následky ľudskej aktivity na rastlinstvo a živočíšstvo v blízkom okolí Fyzickogeografické regióny Zeme. 5. Humnánna geografia - oboznámiť sa s objektom štúdia humánnej geografie a získať základné poznatky z jednotlivých vedných disciplín, - analyzovať systém zložiek humannogeografického systému a jeho prepojenosť s fyzickogeografickou sférou, - zhodnotiť priestorovú aktivitu človeka a ním formovanú kultúrnu krajinu s jej zložkami v ich vývoji a priestorovej diferencovanosti, - analyzovať zákonitosti vývoja priestorových socioekonomických systémov, - analyzovať vzájomné súvislosti pri osídľovaní územia, pri rozmiestnení obyvateľstva a jeho pohybe, - naučiť sa pracovať so štatistickým materiálom a vedieť ho využiť vo vyučovaní, - analyzovať problém vývoja počtu obyvateľov a jeho prognózy, - poznať a charakterizovať súčasné tendencie urbanizácie sveta, - sledovať stav a vývoj odvetví hospodárstva v jednotlivých regiónoch sveta a vedieť ho aplikovať na preberané učivo, - analyzovať vzťah hospodárstva a prírodnej časti krajiny 5. 1 Obyvateľstvo Vývoj obyvateľstva a prognózy jeho vývoja Rozmiestnenie obyvateľstva Hustota obyvateľstva, rozmiestnenie obyvateľstva vo vzťahu k prírodným faktorom. Rozmiestnenie obyvateľstva vo vzťahu k socioekonomickým faktorom Dynamika obyvateľstva Prirodzený pohyb obyvateľstva. Pôrodnosť. Úmrtnosť. Prirodzený prírastok. Mechanický pohyb obyvateľstva. Typy mechanického pohybu. Migrácia obyvateľstva Štruktúra obyvateľstva Štruktúra podľa veku a pohlavia. Rasová štruktúra obyvateľstva. Jazyková štruktúra. Religiózna štruktúra obyvateľstva. Vzdelanostná štruktúra.

15 5.2 Sídla Základné jednotky a ich klasifikácia Klasifikácia sídiel. Vidiecke sídla. Mestá. Aglomerácie. Megalopolis Štruktúra sídiel Veľkostná a funkčná štruktúra sídiel. Hierarchická štruktúra sídiel Teória centrálnych miest Vnútorná štruktúra mesta. Morfologická štruktúra - pôdorys. Funkčné členenie mesta. Priestorový rast mesta Proces urbanizácie Aspekty a ukazovatele urbanizácie. Súčasné tendencie urbanizácie sveta Poľnohospodárstvo Význam poľnohospodárstva a jeho charakteristika Typy poľnohospodárskej krajiny. Typy poľnohospodárskych závodov. 5.4 Priemysel a doprava Základné činitele priemyselnej výroby. Vznik a vývoj priemyselnej výroby. Hlavné typy a odvetvia priemyselnej výroby Lokalizácia priemyselnej výroby Hlavné činitele vplývajúce na lokalizáciu priemyselnej výroby. Súčasné tendencie vývoja priemyselnej výroby. Zhodnotenie lokalizácie vybraných priemyselných závodov Rozmiestnenie priemyslu Príčiny nerovnomerného rozmiestnenia priemyslu. Hlavné oblasti koncentrácie priemyselnej výroby vo svete Hlavné druhy dopravy Úloha dopravy v organizácii života spoločnosti. Základné členenie dopravy. Činitele ovplyvňujúce výstavbu dopravných ciest a dopravných zariadení Svetové dopravné systémy Príčiny rozdielov v úrovni dopravy v jednotlivých regiónoch sveta. 5.5 Cestovný ruch, služby a zahraničný obchod Cestovný ruch Vývoj cestovného ruchu. Faktory vplývajúce na cestovný ruch. Význam cestovného ruchu. Oblasti cestovného ruchu Služby Sociálna infraštruktúra. Technická infraštruktúra Zahraničný obchod Export a import. Tovarová štruktúra zahraničného obchodu Teritoriálne zameranie zahraničného obchodu Humánnogeografické systémy Priestorová diferencovanosť socioekonomického rozvoja

16 Kultúrno-geografické komplexné regióny sveta. 6. ročník (2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne) 1. Regionálna geografia sveta - orientovať sa na mape a vedieť lokalizovať oceány, charakterizovať ich vlastnosti a vplyv na svetadiely, - zhodnotiť hospodársky význam oceánov, - charakterizovať podľa mapy svetadiely, - charakterizovať vplyv prírodných podmienok na diferenciáciu aktivít socioekonomickej sféry, - porovnať politicko-ekonomické postavenie vybraných krajín v rámci svetového hospodárskeho systému, - charakterizovať hospodársku úroveň štátov, prípadne skupín štátov v rámci regiónu, - charakterizovať obyvateľstvo, jeho aktivity, - porovnať štáty podľa prírodných podmienok a úrovne hospodárstva, - pri charakteristike vybraných oblastí sveta vedieť určiť prehľad prírodných podmienok, charakterizovať obyvateľstvo a hospodárstvo, - zhodnotiť negatívne zásahy ľudskej činnosti na životné prostredie jednotlivých oblastí sveta 1.1 Úvod do štúdia regionálnej geografie sveta, politickoekonomická štruktúra sveta. Jej stav a vývoj v historickom kontexte Regionálna geografia svetového oceánu 1. 3 Regionálna geografia Antarktídy 1. 4 Regionálna geografia Austrálie a Oceánie 1. 5 Regionálna geografia Afriky 1. 6 Regionálna geografia Ameriky 1. 7 Regionálna geografia Ázie 1. 8 Regionálna geografia Európy 2. Geografia Slovenskéi republiky J - získať základné poznatky z fyzickej a humánnej geografie v rámci územia Slovenskej republiky, - v medzipredmetových vzťahoch s dejepisom zopakovať vybrané historické poznatky o jednotlivých obdobiach a osobnostiach z histórie,

17 - charakterizovať význam polohy v strede Európy pre spoluprácu s ostatnými štátmi, - určiť polohu Slovenska podlá geografických kritérií, vedieť sa orientovať na mape sveta, - získať poznatky o jednotlivých zložkách krajinnej sféry a ich priestorovej diferenciácii na území Slovenska, - vyvodiť zákonitosti procesov, prebiehajúcich v prírodnom prostredí a ich vzájomnú súvislosť, - vedieť analyzovať tematické mapy, precvičovať zručnosti pri práci s kartografickým materiálom a inými zdrojmi informácií, - analyzovať príčiny zhoršenia životného prostredia vo vybraných oblastiach Slovenska, - získať základné poznatky o obyvateľstve Slovenska, - vyvodiť vzájomné súvislosti pri osídľovaní územia štátu a pri rozmiestňovaní obyvateľstva a jeho pohybe, - vedieť spracovávať štatistický materiál a aplikovať ho na preberané učivo, - charakterizovať základné poznatky o jednotlivých hospodárskych odvetviach, - sledovať stav a vývoj hospodárstva v súčasných ekonomických podmienkach a aplikovať ho na preberané učivo, - charakterizovať vzťah hospodárstva a životného prostredia, - vyvodiť vzťahy medzi prírodnými podmienkami a lokalizáciou hospodárskych objektov a dopravných sietí, - porovnať predpoklady jednotlivých oblastí Slovenska pre cestovný ruch, turistiku a možnosti exkurzií, - analyzovať zákonitosti priestorového rozmiestnenia jednotlivých odvetví hospodárstva, - využívať medzipredmetové vzťahy a aplikovať ich na vyučovanie geografie, - využívať poznatky získané pozorovaním, prakticky v teréne pozorovať jednotlivé zložky krajinnej sféry a precvičovaním naučiť sa chrániť prírodu 1.1 Vývoj a poloha štátneho územia Geografický vývoj územia Slovenska. Poloha, rozloha, hranice. 2. Príroda 2.1 Geologický vývoj, stavba, nerastné suroviny 2.2 Reliéf 2.3 Podnebie a počasie 2. 4 Vodstvo 2. 5 Pôdy 2. 6 Rastlinstvo a živočíšstvo 3. Obyvateľstvo a sídla 4. Hospodárstvo 4.1 Vývoj a štruktúra hospodárstva 4. 2 Priemysel 4. 3 Poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo 4. 4 Doprava

18 4.5 Cestovný ruch, zdravotníctvo, školstvo 4. 6 Zahraničný obchod 5. Miestna krajina 7. r o č n í k (1 hodina týždenne, 33 hodín ročne) l. Geoekológia a environmentalistika - skúmať vzájomné vzťahy medzi prírodnými komponentmi krajiny, - hodnotiť prírodné javy a procesy na určitom území, - získať poznatky o vzniku a vývoji krajinnej sféry Zeme, s ktorou je spätý život, sociálne a ekonomické činnosti ľudskej spoločnosti, - zhodnotiť vplyv človeka na krajinu ako existenčného prostredia, - analyzovať zákonitosti geosystému, - získať poznatky o geoekologickej štruktúre krajiny, účelových vlastnostiach, prírodných zdrojoch krajiny, o priestorovej organizácii krajiny a hodnotení krajiny, - analyzovať negatívne dôsledky činnosti ľudskej spoločnosti na krajinu, ale aj na zdravie ľudstva, - získať poznatky o právnej ochrane prírody a krajiny a vedieť ich využiť v praxi, - analyzovať a hodnotiť krajinu okolia školy 1.1 Krajina ako prostredie života na Zemi Vznik a vývoj krajinného prostredia. Vzťah človeka ku krajinnému prostrediu. Životné prostredie Krajina - jej štruktúra a organizácia Krajinná sféra, jej zloženie. Fyzickogeografická štruktúra krajiny. Účelové vlastnosti krajiny. Prírodné zdroje krajiny. Kultúrna krajina Globálne environmentálne problémy krajinnej sféry Zeme Vplyv výrobných aktivít a dopravy. Vyčerpávanie surovinových zdrojov. Znečisťovanie prírodných zložiek krajiny. Funkcie ekosystémov pre život na Zemi. Globálne dôsledky činnosti človeka na ekosystémy Zeme. Odpady a hospodárenie s odpadmi. 1.4 Ochrana prírody a krajiny. Legislatíva na úseku ochrany životného prostredia Chránené územia na Slovensku. Medzinárodná spolupráca Hodnotenie a plánovanie krajiny 1. 6 Diaľkový prieskum Zeme

19 2. Seminár k aktuálnym globálnym, regionálnym a lokálnym problémom krajinnej sféry. Vybrané problémy z environmentalistiky, analýza problému, vyhodnotenie poznatkov, zovšeobecnenie, návrh východísk na riešenie problému. Učebné osnovy sú spracované tak, že predpokladajú používanie doplňujúcich informácií. Fakty a údaje takto prezentované na hodine majú charakter dokumentujúci a ilustračný. Týka sa to najmä číselných údajov. Miera ich osvojenia nie je predmetom hodnotenia a klasifikácie. Vzhľadom na to, že rozsah aj hĺbka informácií je značná, treba klásť dôraz na zníženie záťaže pamäťových funkcií a sústrediť sa viac na hodnotenie faktov a javov, osvojovať si poznatky o príčinnonásledných vzťahoch geografických javov a procesov. Dôležité je nadväzovať na poznatkový základ zo základnej školy. jednotlivých tematických celkov využíva aj poznatky z iných predmetov. Formy a metódy vyučovania nie sú predpísané, záleží na tvorivosti učiteľa a možností, ktoré má k dispozícii. Odporúčanými formami sú vychádzka a exkurzia, na ktorých je možné prebrať určitý tematický celok, najmä z učiva miestnej krajiny alebo z regionálnej geografie Slovenska. Vhodné je v každom ročníku vymedziť určitý čas na precvičovanie geografických zručností s topografickými a turistickými mapami. V nižších ročníkoch sa môžu uplatňovať didaktické hry, modelové situácie a ďalšie motivačné aktivity tak, aby učivo bolo zaujímavo sprístupnené žiakom a žiaci mali dostatok priestoru na samostatnú prácu a radosť z učenia. Vo vyučovacom procese sa hodnotí primerané ovládanie základných poznatkov, pojmov, faktov, pochopenie vzťahov medzi geografickými javmi, schopnosť reprodukovať poznatky, pohotovosť pri práci s mapou, schopnosť aplikovať získané poznatky v prírode, celková úroveň a kultivovanosť prejavu. Dôležité je preberať učivo tak, aby osvojené učivo vyústilo do konkrétnej problémovej úlohy a žiaci mohli získavať vedomosti a zručnosti prostredníctvom riešenia problémových úloh v teréne. Inováciu učebných osnov koordinovala: Grafická úprava textovej stránky: RNDr. Mária Nogová PaedDr. Janka Stopková, PaedDr. Jozef Kuraj

Rámcové učebné osnovy SEMINÁR Z GEOGRAFIE

Rámcové učebné osnovy SEMINÁR Z GEOGRAFIE Rámcové učebné osnovy Názov predmetu: Časový rozsah výučby: Stupeň vzdelávania: Ročník: SEMINÁR Z GEOGRAFIE 2 hodiny týždenne/66 hodín ročne ISCED 3A, všeobecné, všeobecno-ekologické, telesná výchova 3.

Více

GEOGRAFIA. Učebné osnovy 2.B - F. Geografia. druhý Gymnázium Ľudovíta Štúra vo Zvolene. Štátny vzdelávací program pre gymnáziá v Slovenskej republike

GEOGRAFIA. Učebné osnovy 2.B - F. Geografia. druhý Gymnázium Ľudovíta Štúra vo Zvolene. Štátny vzdelávací program pre gymnáziá v Slovenskej republike GEOGRAFIA Učebné osnovy 2.B - F Názov predmetu Časový rozsah výučby Ročník Škola Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Stupeň vzdelania Dĺžka štúdia Forma štúdia Vyučovací jazyk Geografia 66 hodín ročne druhý Gymnázium

Více

Gymnázium Ľudovíta Štúra v Trenčíne. Učebné osnovy. 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Spolu počet h týždenne.

Gymnázium Ľudovíta Štúra v Trenčíne. Učebné osnovy. 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Spolu počet h týždenne. Gymnázium Ľudovíta Štúra v Trenčíne Učebné osnovy Stupeň vzdelania: ISCED 3A Študijný odbor: 7902 J gymnázium Zameranie školského vzdelávacieho programu: Predmet: GEOGRAFIA Počet hodín: Úroveň: 1. ročník

Více

Geografia. VI. ročník

Geografia. VI. ročník Geografia VI. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán bol vypracovaný podľa učebných osnov Štátneho vzdelávacieho programu a upravený podľa Školského vzdelávacieho programu Štvorlístok. Schválené PK

Více

UČEBNÉ OSNOVY. slovenský jazyk

UČEBNÉ OSNOVY. slovenský jazyk UČEBNÉ OSNOVY Názov predmetu SEMINÁR Z GEOGRAFIE Časový rozsah výučby Ročník 1. 2. 3. 4. Spolu Štátny vzdelávací program 0 Školský vzdelávací program 2 2 4 Kód a názov odboru štúdia 7902 500 gymnázium

Více

Geografia pre 8. ročník ZŠ (33hodín ročne)

Geografia pre 8. ročník ZŠ (33hodín ročne) Geografia pre 8. ročník ZŠ (33hodín ročne) cieľ a kľúčové kompetencie - určiť na nástennej mape svetové strany -vysvetliť pojmy rovník, rovnobežka, poludník -vysvetliť pojem zem.šírka a dĺžka, z mapy určiť

Více

5. ROČNÍK Geografia ŠKOLSKÝ ROK: 2015/2016. Základná škola Pavla Horova Michalovce. Vypracovala: Mgr. Mária Poľašková

5. ROČNÍK Geografia ŠKOLSKÝ ROK: 2015/2016. Základná škola Pavla Horova Michalovce. Vypracovala: Mgr. Mária Poľašková Základná škola Pavla Horova Michalovce ŠKOLSKÝ ROK: 2015/2016 5. ROČNÍK Geografia Vypracovala: Mgr. Mária Poľašková Učebné osnovy vypracované na základe Inovovaného ŠVP pre 2 stupeň ZŠ, schváleného 6.2.2015.

Více

Geografia. Názov predmetu. Gymnázium Ľudovíta Štúra vo Zvolene. Štátny vzdelávací program pre gymnáziá v Slovenskej republike

Geografia. Názov predmetu. Gymnázium Ľudovíta Štúra vo Zvolene. Štátny vzdelávací program pre gymnáziá v Slovenskej republike GEOGRAFIA Charakteristika predmetu: Geografia rozvíja u žiakov poznanie jedinečnosti planéty Zem a komplexne ju hodnotí. Umožňuje im spoznávať krajinu, zákonitosti jej usporiadania, možnosti optimálneho

Více

Geografia. V. ročník. Schválené PK dňa Školský rok: 2012 / Vyučujúci: Mgr. Peter Farárik

Geografia. V. ročník. Schválené PK dňa Školský rok: 2012 / Vyučujúci: Mgr. Peter Farárik Geografia V. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán bol vypracovaný podľa učebných osnov Štátneho vzdelávacieho programu a upravený podľa Školského vzdelávacieho programu Štvorlístok. Schválené PK dňa

Více

Učebné osnovy zo zemepisu pre 9.ročník ZŠ

Učebné osnovy zo zemepisu pre 9.ročník ZŠ Názov projektu E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese Kód ITMS projektu 26110130184 Kód výzvy Číslo Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľ OPV-2008/1.1/03-SORO 142/2009/1.1/OPV Základná škola Námestovo

Více

Časovo-tematický plán z predmetu geografia pre 2. ročník štvorročného gymnázia s rozšíreným vyučovaním informatiky

Časovo-tematický plán z predmetu geografia pre 2. ročník štvorročného gymnázia s rozšíreným vyučovaním informatiky Časovo-tematický plán z predmetu geografia pre 2. ročník štvorročného gymnázia s rozšíreným vyučovaním informatiky ( 2 hod. týždenne 66 hod. ročne) Základné ciele a požiadavky z geografie pre 2. ročník

Více

Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 8. ročník

Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 8. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 8. ročník Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP A schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008 a inovovaných od 1.9.2010, 2011 na základe

Více

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Prima - 2 hod. týdně, 66 hod. ročně Planeta Země Vesmír Slunce a sluneční soustava Země jako vesmírné těleso Glóbus a mapa. Glóbus, měřítko globusu, poledníky a rovnoběžky,

Více

Školský vzdelávací program

Školský vzdelávací program 2010 Školský vzdelávací program pre 5-ročné bilingválne gymnázium s vyučovacím jazykom slovenským anglickým v školskom roku 2010/2011 Geografia 1. ročník Obsah výučby vychádza zo vzdelávacej oblasti Človek

Více

UČEBNÉ OSNOVY školský vzdelávací program. PREDMET : ekológia. Charakteristika učebného predmetu

UČEBNÉ OSNOVY školský vzdelávací program. PREDMET : ekológia. Charakteristika učebného predmetu UČEBNÉ OSNOVY školský vzdelávací program PREDMET : ekológia Charakteristika učebného predmetu Učebný predmet umožňuje rozvíjať a prehlbovať poznatky o živých organizmoch s dôrazom na vzájomné vzťahy organizmov

Více

CIEĽOVÉ POŽIADAVKY NA VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI MATURANTOV Z EKOLÓGIE

CIEĽOVÉ POŽIADAVKY NA VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI MATURANTOV Z EKOLÓGIE ŠTÁTNY PEDAGOGICKÝ ÚSTAV CIEĽOVÉ POŽIADAVKY NA VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI MATURANTOV Z EKOLÓGIE BRATISLAVA 2012 Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 30. 8. 2013 pod

Více

5 ročné bilingválne štúdium

5 ročné bilingválne štúdium UČEBNÉ OSNOVY DO ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU PREDMET: GEOGRAFIA 5 ročné bilingválne štúdium 1. Charakteristika predmetu Učebný predmet geografia v gymnaziálnom štúdiu podobne ako v základnej škole

Více

Zeměpis PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY

Zeměpis PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY Zeměpis ročník TÉMA G5 Úvod do geografie Země jako vesmírné těleso Znázornění Země na mapách vymezí objekt studia geografie; rozdělí geografii jako vědu; zhodnotí význam geografie pro společnost; geografie

Více

Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 6. ročník

Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 6. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 6. ročník Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP A schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008 a inovovaných od 1.9.2010, 2011 na základe

Více

Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 6. ročník

Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 6. ročník Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 6. ročník Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP B schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : ZEMĚPIS Ročník: kvinta, I. ročník Tématická oblast Úvod do geografie Rozdělení a význam geografie Vymezí objekt studia geografie, rozdělí

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných kartografických

Více

MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU

MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU 1) Země jako vesmírné těleso. Země jako součást vesmíru - Sluneční soustava, základní pojmy. Tvar, velikost a složení zemského tělesa, srovnání Země s ostatními tělesy Sluneční

Více

UČEBNÉ OSNOVY Z GEOGRAFIE PRE 7. ROČNÍK ROZŠÍRENÉ O 1 VYUČOVACIU HODINU TÝŽDENNE. Časová dotácia hodín na vyučovanie geografie v 7.

UČEBNÉ OSNOVY Z GEOGRAFIE PRE 7. ROČNÍK ROZŠÍRENÉ O 1 VYUČOVACIU HODINU TÝŽDENNE. Časová dotácia hodín na vyučovanie geografie v 7. UČEBNÉ OSNOVY Z GEOGRAFIE PRE 7. ROČNÍK ROZŠÍRENÉ O VYUČOVACIU HODINU TÝŽDENNE Časová dotácia hodín na vyučovanie geografie v 7. ročníku: Stupeň vzdelania: ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelávanie Vzdelávacia

Více

ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o., ŠVP Ekonomické lyceum Učební osnovy: Geografie

ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o., ŠVP Ekonomické lyceum Učební osnovy: Geografie Ročník Téma Výsledky Učivo 1. září - říjen Země jako vesmírné těleso charakterizuje Slunce jako hvězdu a popíše sluneční soustavu popíše uspořádání hvězd do galaxií zná současné názory na vznik a vývoj

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 5.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Geografia ISCED 2 príloha)

Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 5.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Geografia ISCED 2 príloha) Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 5.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Geografia ISCED 2 príloha) Spracovaný v rámci : E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese Dopytovo-orientovaný

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / Z

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / Z I. název vyučovacího předmětu: ZEMĚPIS (Z) II. charakteristika vyučovacího předmětu: a) organizace: Vyučovací předmět (vzdělávací obor) Zeměpis spadá do vzdělávací oblasti 2. stupně základního vzdělávání

Více

Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 5. ročník

Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 5. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 5. ročník Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP A schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008 a inovovaných od 1.9.2010, 2011 na základe

Více

Maturitní otázky do zeměpisu

Maturitní otázky do zeměpisu Maturitní otázky do zeměpisu 1. Geografie jako věda Předmět a objekt geografie a jeho vývoj v průběhu staletí. Postavení geografie v systému věd. Význam geografie pro život současného člověka. Uplatnění

Více

Úvod do geografie, geografické vědy Zdroje geografických dat, pravidla citace

Úvod do geografie, geografické vědy Zdroje geografických dat, pravidla citace Vyučovací předmět Zeměpis Týdenní hodinová dotace 5 hodin Ročník 1. Roční hodinová dotace 72 hodin Výstupy Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy vymezí objekt studia geografie rozdělí geografii

Více

1.CHARAKTERISTIKA PREDMETU

1.CHARAKTERISTIKA PREDMETU Geografia ŠkVP pre žiaka s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia-variant A,ISCED 1 - Primárne vzdelávanie Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Človek a spoločnosť Geografia Ročník 9. Časový rozvrh výučby

Více

Seminár z geografie. Charakteristika učebného predmetu. Ciele učebného predmetu

Seminár z geografie. Charakteristika učebného predmetu. Ciele učebného predmetu Seminár z geografie Charakteristika učebného predmetu Učebný predmet seminár z geografie rozvíja u žiakov poznanie jedinečnosti planéty Zem. Od toho sa odvíja obsah predmetu. Žiaci pochopia význam poznania

Více

GEOGRAFIA. Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť Stupeň vzdelania ISCED 2. Predmet Geografia Dĺžka štúdia 5-ročná

GEOGRAFIA. Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť Stupeň vzdelania ISCED 2. Predmet Geografia Dĺžka štúdia 5-ročná GEOGRAFIA Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť Stupeň vzdelania ISCED 2 Predmet Geografia Dĺžka štúdia 5-ročná Ročník ôsmy Vyučovací jazyk slovenský Časový rozsah výučby ŠVP 1 hodina týždenne Študijná

Více

1.1 Učiteľstvo geografie (v kombinácii)

1.1 Učiteľstvo geografie (v kombinácii) 1.1 Učiteľstvo geografie (v kombinácii) Pri štátnej záverečnej skúške sa požaduje znalosť a porozumenie všetkých pojmov používaných v zoznam predmetov tvoriacich predmet štátnej skúške. Korpus odpovede

Více

Športové gymnázium. tel.: sekretariát fax: sgbb.edupage.

Športové gymnázium. tel.: sekretariát fax: sgbb.edupage. Športové gymnázium Trieda SNP 54, 974 01 Banská Bystrica IČO: 516 554 Riaditeľ: Kontakt: PaedDr. Jozef Smekal tel.: +421-48-4712894 sekretariát fax: +421-48-4142168 e-mail: sekretariat@osgbb.sk www.sgbb.eu.sk,

Více

Učebné osnovy. Geografia /ISCED 2/ Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný vzdelávací predmet:

Učebné osnovy. Geografia /ISCED 2/ Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný vzdelávací predmet: Učebné osnovy Geografia /ISCED 2/ Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný vzdelávací predmet: http://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaciprogram/geografia_nsv_2014.pdf

Více

Tematický plán. Geografia 4. ročník GK2. Gymnázium, Konštantínova 2, Prešov Predseda PK: Mgr. Macko Marián 2010

Tematický plán. Geografia 4. ročník GK2. Gymnázium, Konštantínova 2, Prešov Predseda PK: Mgr. Macko Marián 2010 2010 Tematický plán Geografia 4. ročník GK2 Gymnázium, Konštantínova 2, Prešov Predseda PK: Mgr. Macko Marián 2010 Časovo-tematický plán z predmetu geografia vo 4. ročníku štvorročného gymnázia ( 4 hod.týždenne

Více

Geografia. Charakteristika učebného predmetu. Ciele učebného predmetu

Geografia. Charakteristika učebného predmetu. Ciele učebného predmetu Geografia Charakteristika učebného predmetu Učebný predmet geografia rozvíja u žiakov poznanie jedinečnosti planéty Zem. Od toho sa odvíja obsah predmetu. Žiaci pochopia význam poznania zákonitostí Zeme.

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : ZEMĚPIS Ročník: kvinta Tématická oblast Úvod do geografie Země jako vesmírné těleso Rozdělení a význam geografie Tvar a pohyby Země Přírodní

Více

Zeměpis - 6. ročník (Standard)

Zeměpis - 6. ročník (Standard) Zeměpis - 6. ročník (Standard) Školní výstupy Učivo Vztahy má základní představu o vesmíru a sluneční soustavě získává základní poznatky o Slunci jako hvězdě, o jeho vlivu na planetu Zemi objasní mechanismus

Více

1. UČEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU OBCHODNÁ AKADÉMIA Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP platné od 1.

1. UČEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU OBCHODNÁ AKADÉMIA Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP platné od 1. 1. UČEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU 6317 6 OBCHODNÁ AKADÉMIA Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP platné od 1. septembra 2008 Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód

Více

Vysvětlí strukturu vesmíru. Vyjmenuje, která tělesa tvoří sluneční soustavu a porovná planety sluneční soustavy.

Vysvětlí strukturu vesmíru. Vyjmenuje, která tělesa tvoří sluneční soustavu a porovná planety sluneční soustavy. Vyučovací předmět: Ročník Předmět Průřezová témata Mezipředmět. vazby Zeměpis (Z) Školní výstupy Učivo (pojmy) 6 Z F Vysvětlí strukturu vesmíru. vesmír 6 Z F Vyjmenuje, která tělesa tvoří sluneční soustavu

Více

MATURITNÍ TÉMATA ZEMĚPIS

MATURITNÍ TÉMATA ZEMĚPIS MATURITNÍ TÉMATA ZEMĚPIS 1. ZEMĚ JAKO VESMÍRNÉ TĚLESO Tvar a velikost Země. Země ve vesmíru. Pohyby Země a jejich důsledky. 2. ZNÁZORNĚNÍ ZEMĚ NA MAPÁCH Mapa, glóbus, kartografická zobrazení, měřítko mapy,

Více

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola 1. Geografická charakteristika Afriky 2. Geografická charakteristika Austrálie a Oceánie 3. Geografická charakteristika Severní Ameriky 4. Geografická

Více

Zeměpis 6. ročník. Poznámky. Mapy; grafy - Mapa hydrosféry - Mapa klimatických pásů

Zeměpis 6. ročník. Poznámky. Mapy; grafy - Mapa hydrosféry - Mapa klimatických pásů Zeměpis 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných kartografických produktů a

Více

Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP. platné od 1. septembra Škola (názov, adresa)

Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP. platné od 1. septembra Škola (názov, adresa) Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP platné od 1. septembra 2010 Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód a názov študijného odboru Stupeň vzdelania Dĺžka štúdia

Více

Štátny pedagogický ústav, Pluhová 8, Bratislava CIEĽOVÉ POŽIADAVKY NA VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI MATURANTOV Z EKOLÓGIE

Štátny pedagogický ústav, Pluhová 8, Bratislava CIEĽOVÉ POŽIADAVKY NA VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI MATURANTOV Z EKOLÓGIE Štátny pedagogický ústav, Pluhová 8, 830 00 Bratislava CIEĽOVÉ POŽIADAVKY NA VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI MATURANTOV Z EKOLÓGIE Bratislava 2008 1. CIEĽ MATURITNEJ SKÚŠKY Cieľom maturitnej skúšky z predmetu ekológia

Více

Profil absolventa študijného programu psychológia 1. stupeň (bakalársky)

Profil absolventa študijného programu psychológia 1. stupeň (bakalársky) Profil absolventa študijného programu psychológia 1. stupeň (bakalársky) Absolvent štúdia programu psychológia je úspešne hodnotený ak získa základnú kvalifikáciu na výkon povolania psychológie v rozsahu

Více

Matematika O pamäti a chápaní: Ak mi niečo povieš, zabudnem, ak mi niečo ukážeš, zapamätám si to, ak to sám urobím, pochopím Vyučujúci v PK : Predseda PK: Mgr. Dominik Križanovič E-mail: krizanovic@oadudova.sk

Více

Predmet: Geografia. Ročník: piaty. 1. Charakteristika vyučovacieho predmetu:

Predmet: Geografia. Ročník: piaty. 1. Charakteristika vyučovacieho predmetu: Predmet: Geografia Ročník: piaty 1. Charakteristika vyučovacieho predmetu: Geografia je predmet zaradený do okruhu Človek a spoločnosť. Vyučuje sa 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne. Všeobecným cieľom vyučovania

Více

UĆEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU ANIMÁTOR VOĽNÉHO ČASU Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP

UĆEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU ANIMÁTOR VOĽNÉHO ČASU Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP UĆEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU 766 6 ANIMÁTOR VOĽNÉHO ČASU Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód a názov študijného odboru

Více

Učebné osnovy z Geografie

Učebné osnovy z Geografie Učebné osnovy z Geografie Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť Názov predmetu Geografia Stupeň vzdelania ISCED 2 Ročník deviaty Časový rozsah vyučovania 66 hodín/2 hodiny týždenne Vyučovací jazyk Slovenský

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Zeměpis (geografie) - ročník: PRIMA

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Zeměpis (geografie) - ročník: PRIMA 5.3.1. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Zeměpis (geografie) - ročník: PRIMA Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) PT K Země jako vesmírné těleso Postavení Země

Více

Predmet: Svet práce. Štátny vzdelávací program ISCED 2 Povinné hodiny 1 Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre II. stupeň 1

Predmet: Svet práce. Štátny vzdelávací program ISCED 2 Povinné hodiny 1 Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre II. stupeň 1 Predmet: Svet práce Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce Štátny vzdelávací program ISCED 2 Povinné hodiny 1 Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre II. stupeň 1 Charakteristika vyučovacieho predmetu Predmet

Více

Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 7. ročník

Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 7. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 7. ročník Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP A schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008 a inovovaných od 1.9.2010, 2011 na základe

Více

Ročník: piaty 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín. Obsah (obsahový štandard)

Ročník: piaty 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín. Obsah (obsahový štandard) Október September Mes. Týž. OBSAH VZDELÁVANIA ISCED 2 Rozpis učiva predmetu: G E O G R A F I A Ročník: piaty 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín Tematický celok Téma Obsah (obsahový štandard)

Více

Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť 2. STUPEŇ ZŠ - ISCED 2. Základná škola Pavla Horova Michalovce

Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť 2. STUPEŇ ZŠ - ISCED 2. Základná škola Pavla Horova Michalovce Základná škola Pavla Horova Michalovce ŠKOLSKÝ ROK: 2015/2016 9. ROČNÍK GEOGRAFIA Vypracoval: Mgr. Mária Poľašková Obsah Charakteristika predmetu.... 2 Ciele učebného predmetu.... 2 Kľúčové kompetencie...

Více

Učebné osnovy. Predmet: Psychológia - voliteľný predmet. 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Spolu počet h týždenne.

Učebné osnovy. Predmet: Psychológia - voliteľný predmet. 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Spolu počet h týždenne. Gymnázium Ľudovíta Štúra v Trenčíne Učebné osnovy Stupeň vzdelania: ISCED 3A Študijný odbor: 7902 J gymnázium Zameranie školského vzdelávacieho programu: Predmet: Psychológia - voliteľný predmet Úroveň:

Více

DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA K mechanik elektrotechnik

DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA K mechanik elektrotechnik STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ Hlavná č.1400/1, 059 51 Poprad Matejovce DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA 2697 K mechanik elektrotechnik Úprava ŠkVP učebný plán overovanie duálneho vzdelávania v rámci

Více

Učebný predmet geografia

Učebný predmet geografia Učebný predmet geografia Charakteristika predmetu : Obsah predmetu sa odvíja od poznania jedinečnosti planéty Zem. Pri pochopení princípov existencie Zeme je predpoklad, že pri získaní príslušných kompetencií

Více

Učební osnovy vyučovacího předmětu zeměpis se doplňují: 2. stupeň Ročník: šestý. Dílčí výstupy. Tematické okruhy průřezového tématu

Učební osnovy vyučovacího předmětu zeměpis se doplňují: 2. stupeň Ročník: šestý. Dílčí výstupy. Tematické okruhy průřezového tématu - objasní postavení Slunce ve vesmíru a popíše planetární systém a tělesa sluneční soustavy - charakterizuje polohu, povrch, pohyby Měsíce, jednotlivé fáze Měsíce - aplikuje poznatky o vesmíru a o sluneční

Více

UČEBNÉ OSNOVY Z GEOGRAFIE PRE 8. ROČNÍK ROZŠÍRENÉ O 1 VYUČOVACIU HODINU TÝŽDENNE. Časová dotácia hodín na vyučovanie geografie v 8.

UČEBNÉ OSNOVY Z GEOGRAFIE PRE 8. ROČNÍK ROZŠÍRENÉ O 1 VYUČOVACIU HODINU TÝŽDENNE. Časová dotácia hodín na vyučovanie geografie v 8. UČEBNÉ OSNOVY Z GEOGRAFIE PRE 8. ROČNÍK ROZŠÍRENÉ O VYUČOVACIU HODINU TÝŽDENNE Časová dotácia hodín na vyučovanie geografie v 8. ročníku: Stupeň vzdelania: ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelávanie Vzdelávacia

Více

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE, které vyučující používá pro:

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE, které vyučující používá pro: VZDĚLÁVACÍ OBLAST-ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR-ZEMĚPIS VYUČOVACÍ PŘEDMĚT-ZEMĚPIS Charakteristika vyučovacího předmětu: Zeměpis svým pojetím navazuje především na žákovské výstupy vzdělávací oblasti

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 6.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Geografia ISCED 2 príloha)

Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 6.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Geografia ISCED 2 príloha) Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 6.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Geografia ISCED 2 príloha) Spracovaný v rámci projektu: E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese Dopytovo -

Více

Predmet: Geografia. Ročník: piaty. 1. Charakteristika vyučovacieho predmetu:

Predmet: Geografia. Ročník: piaty. 1. Charakteristika vyučovacieho predmetu: Predmet: Geografia Ročník: piaty 1. Charakteristika vyučovacieho predmetu: Geografia je predmet zaradený do okruhu Človek a spoločnosť. Vyučuje sa 1 hodinu týždenne. Všeobecným cieľom vyučovania geografie

Více

UČEBNÝ PLÁN podľa Inovovaného školského vzdelávacieho programu. Základná škola J.C. Hronského, Krátka 2, Šaľa

UČEBNÝ PLÁN podľa Inovovaného školského vzdelávacieho programu. Základná škola J.C. Hronského, Krátka 2, Šaľa UČEBNÝ PLÁN podľa Inovovaného školského vzdelávacieho programu Základná škola J.C. Hronského, Krátka 2, 927 01 Šaľa Školský rok 2016/2017 Primárne vzdelávanie - žiaci so všeobecným intelektovým nadaním

Více

Učebný plán pre študijný odbor mechanik elektrotechnik

Učebný plán pre študijný odbor mechanik elektrotechnik Spolu Celkový počet Celkový počet Celkový počet Celkový počet Celkový počet za štúdium Učebný plán pre študijný odbor 2697 4 mechanik elektrotechnik Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / Z

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / Z I. název vzdělávacího oboru: ZEMĚPIS (Z) II. charakteristika vzdělávacího oboru: a) organizace: Vzdělávací obor Zeměpis spadá do vzdělávací oblasti 2. stupně základního vzdělávání Člověk a příroda. Ta

Více

Vzdělávací oblast:člověk a příroda Vyučovací předmět: Zeměpis Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. Poznámka

Vzdělávací oblast:člověk a příroda Vyučovací předmět: Zeměpis Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. Poznámka Vzdělávací oblast:člověk a příroda - objasní postavení Slunce ve vesmíru a popíše planetární systém a tělesa sluneční soustavy - charakterizuje polohu, povrch, pohyby Měsíce, jednotlivé fáze Měsíce - aplikuje

Více

FYZIKA pre 8. ročník ZŠ

FYZIKA pre 8. ročník ZŠ cieľ a klúčové kompetencie tématický celok FYZIKA pre 8. ročník ZŠ téma obsahový štandard konkrétne príklady medzipredmetové vzťahy metódy učebné zdroje príprava učiteľa poč. hod. odpor. konkrétny výstup

Více

UČEBNÉ OSNOVY pre II.stupeň ZŠ

UČEBNÉ OSNOVY pre II.stupeň ZŠ Inovovaný ŠkVP CHOČ UČEBNÉ OSNOVY pre II.stupeň ZŠ 5.-9.ročník ZŠ Inovovaný ŠkVP CHOČ Slovenský jazyk a literatúra Jazyk a komunikácia odín týždenne, spolu 165 vyučovacích hodín Výchovno vzdelávacie ciele

Více

ŠKVP z geografie. - Kompetencie k celoživotnému učeniu sa - zhodnotenie informácii, ich zdroja, spracovať ich a vedieť používať

ŠKVP z geografie. - Kompetencie k celoživotnému učeniu sa - zhodnotenie informácii, ich zdroja, spracovať ich a vedieť používať ŠKVP z geografie Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť Názov predmetu Geografia Stupeň vzdelania ISCED 2 Ročník ôsmy Časový rozsah vyučovania 33 hodín/1 hodina týždenne Vyučovací jazyk Slovenský jazyk

Více

Vyučovací předmět: Zeměpis Ročník: 6.

Vyučovací předmět: Zeměpis Ročník: 6. Vyučovací předmět: Zeměpis Ročník: 6. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo zhodnotí postavení Země ve vesmíru a srovnává podstatné vlastnosti Země s ostatními tělesy sluneční

Více

Učebné osnovy: Geografia. Ročník: 7., Počet hodín : 1+0 hodín týždenne, spolu 33 hodín ročne ŠVP:

Učebné osnovy: Geografia. Ročník: 7., Počet hodín : 1+0 hodín týždenne, spolu 33 hodín ročne ŠVP: Učebné osnovy: Geografia Ročník: 7., Počet hodín : ŠVP: ŠkVP: 1+0 hodín týždenne, spolu 33 hodín ročne Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň ZŠ v Slovenskej republike Základná škola 2. stupeň Základná

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : ZEMĚPIS Ročník: PRIMA Tématická oblast Planeta Země Glóbus a mapa Pohyby Země, oběh Země kolem Slunce, roční období, trvání dne a noci Glóbus

Více

Učebné osnovy predmetu PODNIKANIE

Učebné osnovy predmetu PODNIKANIE Učebné osnovy predmetu PODNIKANIE Študijného odboru: 6341 6 škola podnikania Forma a typ štúdia: denné štúdium absolventov základnej školy 1 Charakteristika predmetu Predmet podnikanie svojou tematikou

Více

Školský rok 2016 / 2017

Školský rok 2016 / 2017 Rámcový učebný plán - ZŠ Janka Kráľa, Lipt. Mikuláš, ISCED 2. pre 7. 9. ročník Školský rok 206 / 207 Vzdelávacia oblasť Predmet/ročník 7. 8. 9. Jazyk a komunikácia slovenský jazyk a literatúra 4 5 5 prvý

Více

Rozsah výučby: 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne

Rozsah výučby: 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne Predmet: Fyzika Ročník: VIII. Rozsah výučby: 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne Mesiac Hodina IX. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tematický celok Téma Úvodná hodina 1. Svetlo Skúmanie vlastností svetla Slnečné žiarenie,

Více

Školský vzdelávací program. ISCED 3A gymnázium. Geografia I.P III.T

Školský vzdelávací program. ISCED 3A gymnázium. Geografia I.P III.T Školský vzdelávací program ISCED 3A gymnázium Geografia I.P III.T Časová dotácia predmetu Vzdelávací program z geografie je spracovaný na základe štátneho vzdelávacieho programu pre terciu s dotáciou 1

Více

Vzdělávací obor: Předmět: Zeměpis (platnost od 1. 9. 2009 pro 1. ročník)

Vzdělávací obor: Předmět: Zeměpis (platnost od 1. 9. 2009 pro 1. ročník) Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a příroda, Člověk a společnost Zeměpis Oblast a obor jsou realizovány v povinném předmětu zeměpis a ve volitelném předmětu seminář ze zeměpisu. Vyučovací předmět

Více

Tematický výchovno vzdelávací plán z fyziky pre 7. ročník A, B

Tematický výchovno vzdelávací plán z fyziky pre 7. ročník A, B Tematický výchovno vzdelávací plán z fyziky pre 7. ročník A, B Vypracované podľa učebných osnov školského vzdelávacieho programu schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008 inovovaných

Více

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria Kód projektu: 26110130437 METODICKÝ LIST Téma Ročník Princípy fungovania PC: Klávesnica 5. ročník ZŠ ISCED 2 Ciele: oboznámiť sa s klávesnicou

Více

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1017 Číslo a název šablony III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT klíčové aktivity Tematická oblast Fyzicko

Více

PROGRAMOVANIE A JEHO POZÍCIA VPREDMETE INFORMATIKA. Mgr. Ján Guniš

PROGRAMOVANIE A JEHO POZÍCIA VPREDMETE INFORMATIKA. Mgr. Ján Guniš PROGRAMOVANIE A JEHO POZÍCIA VPREDMETE INFORMATIKA Mgr. Ján Guniš Informatika na gymnáziu Od programovania k aplikáciám? Učebné osnovy pre gymnáziá dve hodiny informatiky týždenne Študijné zameranie 7902

Více

Učebné osnovy z geografie pre 7.ročník ZŠ

Učebné osnovy z geografie pre 7.ročník ZŠ Názov projektu E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese Kód ITMS projektu 26110130184 Kód výzvy Číslo Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľ OPV-2008/1.1/03-SORO 142/2009/1.1/OPV Základná škola Námestovo

Více

Vzdělávací obor: Předmět: Zeměpis

Vzdělávací obor: Předmět: Zeměpis Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a příroda, Člověk a společnost Zeměpis Oblast a obor jsou realizovány v povinném předmětu zeměpis a ve volitelném předmětu seminář ze zeměpisu. Vyučovací předmět

Více

Metodický model BIOLÓGIA, 8. ročník ZŠ. 8. ročník základná škola 3. ročník gymnázium s osemročným štúdiom DEDIČNOSŤ A PREMENLIVOSŤ ORGANIZMOV

Metodický model BIOLÓGIA, 8. ročník ZŠ. 8. ročník základná škola 3. ročník gymnázium s osemročným štúdiom DEDIČNOSŤ A PREMENLIVOSŤ ORGANIZMOV predmet ročník tematický celok téma výchovné a vzdelávacie ciele BIOLÓGIA 8. ročník základná škola 3. ročník gymnázium s osemročným štúdiom DEDIČNOSŤ A PREMENLIVOSŤ ORGANIZMOV 1. Dedičnosť a jej podstata

Více

Mechanická práca, energia a jej rôzne formy, výkon, premeny

Mechanická práca, energia a jej rôzne formy, výkon, premeny Vzdelávacia oblasť: Predmet: Ročník: Hodinová dotácia: Tematický celok: Človek a príroda Fyzika prvý 1 hodina týždenne Mechanická práca, energia Počet hodín v TC: 4 Obsahový štandard: rôznych foriem energie

Více

Špecifikácia testu. z matematiky. pre celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2016/2017

Špecifikácia testu. z matematiky. pre celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2016/2017 Špecifikácia testu z matematiky pre celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2016/2017 Bratislava 2016 Test z matematiky pre celoslovenské testovanie je určený žiakom 5. ročníka základných

Více

Člověk a příroda. Zeměpis. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 6. 9.

Člověk a příroda. Zeměpis. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 6. 9. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a příroda Zeměpis 6. 9. ročník 6. 9. ročník 2 hodiny týdně 6. 7. ročník (rozšířená výuka cizích jazyků)

Více

Tématicko - výchovné vzdelávacie plány

Tématicko - výchovné vzdelávacie plány Tématicko - výchovné vzdelávacie plány ŠKD 2014/2015 Pondelok: Utorok: Streda: Štvrtok: Piatok: Spoločensko-vedná oblasť Esteticko-výchovná oblasť Prírodovedno-environmentálna oblasť Pracovno-technická

Více

Učebné osnovy štátneho vzdelávacieho programu predmet: Svet práce

Učebné osnovy štátneho vzdelávacieho programu predmet: Svet práce Učebné osnovy štátneho vzdelávacieho programu predmet: Svet práce 1. Záhlavie Názov predmetu Svet práce Časový rozsah výučby 0,5 hodín týždenne, spolu 16,5 vyučovacích hodín Ročník Ôsmy Škola (názov, adresa)

Více

Štruktúra učebných osnov vyučovacieho predmetu. Človek a spoločnosť. Vzdelanie je naša budúcnosť. druhý stupeň základnej školy. 5 rokov.

Štruktúra učebných osnov vyučovacieho predmetu. Človek a spoločnosť. Vzdelanie je naša budúcnosť. druhý stupeň základnej školy. 5 rokov. Štruktúra učebných osnov vyučovacieho predmetu Názov predmetu Vzdelávacia oblasť Časový rozsah výučby Ročník GEOGRAFIA Človek a spoločnosť ŠVP: 1 hod. ŠkVP 0 hod., spolu 1 hodina týždenne spolu 33 vyučovacích

Více

Učebné plány UČEBNÉ PLÁNY ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU

Učebné plány UČEBNÉ PLÁNY ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU Učebné plány UČEBNÉ PLÁNY ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU ŠTVORROČNÉ ŠTÚDIUM UČEBNÝ PLÁN GYMNÁZIA ANTONA BERNOLÁKA V SENCI PRE ŠKOLSKÝ ROK 2015/2016 Plán je v súlade s rámcovým učebným plánom ŠVP ISCED

Více

2 hodiny týždenne, spolu 66vyučovacích hodín. Výstupy. (výstupný štandard) (obsahový štandard)

2 hodiny týždenne, spolu 66vyučovacích hodín. Výstupy. (výstupný štandard) (obsahový štandard) októb 6. 4. September Mesiac Týždeň Rozpis učiva predmetu: BIOLÓGIA Ročník: piaty 2 hodiny týždenne, spolu 66vyučovacích hodín Tematický celok Téma Obsah Výstupy Medzipr. vzťahy Poznámky (obsahový štandard)

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 7.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Geografia ISCED 2 príloha)

Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 7.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Geografia ISCED 2 príloha) Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 7.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Geografia ISCED 2 príloha) Spracovaný v rámci projektu: E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese Dopytovo -

Více

Obsahový štandardový a Výkonový štandardový štandard GEOGRAFIA

Obsahový štandardový a Výkonový štandardový štandard GEOGRAFIA ový a ový štandard GEOGRAFIA Geografia, 5.ročník Cesta od vlastivedy Slovenska k chápaniu Strednej Európy (od regiónu k Európe, vlastiveda sa rozširuje k vlastnej geografii) Región Slovenska poloha, zobrazenie

Více

Učebný plán pre študentov, ktorí začali štúdium 1. septembra 2013

Učebný plán pre študentov, ktorí začali štúdium 1. septembra 2013 Učebný plán pre študentov, ktorí začali štúdium 1. septembra 2013 Učebný plán A: Gymnázium vetva obsahujúca latinský jazyk Vzdelávacia oblasť Názov predmetu 1.ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník spolu

Více

UČEBNÉ OSNOVY. Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť Predmet: Geografia

UČEBNÉ OSNOVY. Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť Predmet: Geografia UČEBNÉ OSNOVY Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť Predmet: Geografia Charakteristika predmetu: Učebný predmet geografia rozvíja u žiakov poznanie jedinečnosti planéty Zem. Od toho sa odvíja obsah predmetu.

Více

týždenná hodinová dotácia v ročníku Kapitoly 2 (2.2) 3 (3.1, 3.3) 4 (4.1), 10 Svet živočíchov/laboratórne cvičenia z biológie živočíchov

týždenná hodinová dotácia v ročníku Kapitoly 2 (2.2) 3 (3.1, 3.3) 4 (4.1), 10 Svet živočíchov/laboratórne cvičenia z biológie živočíchov BIOLÓGIA príklad rozloženia učiva do ov, verzia : Biológia gymnázium so 4-ročným vzdelávacím programom v u 6 hodín / laboratórne cvičenia v. u. Organizmus a prostredie Biológia pre Kapitoly, 5 a 6 Mikrosvet/laboratórne

Více