Založení obecně prospěšné společnosti a občanského sdružení Případové studie. Národní vzdělávací fond

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Založení obecně prospěšné společnosti a občanského sdružení Případové studie. Národní vzdělávací fond"

Transkript

1 Založení obecně prospěšné společnosti a občanského sdružení Případové studie Ing. Vojík

2 Obecně prospěšná společnost Obecně prospěšné společnosti (OPS) jsou typem neziskové právnické osoby s posláním poskytovat obecně prospěšné služby Kde se s OPS setkáme? Nejčastěji v oblastech: školství kultury sociální péče zdravotnictví 2

3 Jak založit obecně prospěšnou společnost Zakladatelem OPS může být každá fyzická nebo právnická osoba. Rovněž obce nebo stát. ( 29 zák.č.219/2000 Sb., zák.č.248/1995 Sb.) Zakládací listina Je-li jeden zakladatel Zakládací listinu zpracuje dle připraveného textu notář ve formě notářského zápisu Jsou-li zakladatelé dva a více Sepíší spolu zakládací smlouvu, kterou podepíší a podpisy ověří 3

4 Zakládací listina při vzniku OPS Povinné údaje zakládací listiny nebo zakládací smlouvy: a) Název, sídlo a IČO zakladatele, jde-li o právnickou osobu, jméno rodné číslo a trvalý pobyt zakladatele,jde-li li o fyzickou osobu b) Název a sídlo OPS c) Druh obecně prospěšných služeb, které OPS bude poskytovat d) Podmínky poskytování jednotlivých druhů obecně prospěšných služeb e) Dobu na kterou se OPS zakládá f) Jméno, rodné číslo a trvalý pobyt členů správní rady g) Způsob jednání správní rady h) Jméno, rodné číslo a trvalý pobyt členů dozorčí rady i) Hodnotu a označení majetkových vkladů jednotlivých zakladatelů, u nepeněžního vkladu určení jeho předmětu a ocenění odborným odhadem j) Způsob zveřejňování výroční zprávy o činnosti a hospodaření OPS 4

5 Návrh na zápis do rejstříku Zakladatel musí soudu podat návrh na zápis do rejstříku s ověřenými podpisy. K návrhu na zápis OPS do rejstříku je nutné doložit doklady prokazující splnění podmínek stanovených zákonem: Je-li zakladatelem OPS právnická osoba, musí doložit svou právní existenci a doložit své IČO. K doložení sídla OPS je nutné předložit doklad o existenci sídla, tj. souhlas majitele objektu, v němž OPS bude sídlit, s umístěním OPS, nebo smlouvu o budoucí smlouvě nájemní. Dále je nutné doložit výpis z katastru nemovitostí objektu, v němž bude sídlo. Členové správní a dozorčí rady musejí výpisem z rejstříku trestů doložit svou bezúhonnost a čestným prohlášením doložit, že splňují všechny podmínky, které 10 zák.č.248/1995 Sb. Stanoví pro členy správní rady a 15 pro členy dozorčí rady. 5

6 Návrh na zápis do rejstříku Je-li do OPS vkládán zakladateli vklad, musí být přiloženo tzv. prohlášení správce vkladu o převzetí vkladu zakladatelů. Správcem vkladu může být jeden ze zakladatelů nebo osoba jimi určená. V prohlášení správce vkladu potvrdí, že obdržel vklady zakladatelů ve sjednané výši a že tyto vklady převede na OPS v určité lhůtě ode dne jejího vzniku. Návrh na zápis musí být u rejstříkového soudu podán do 90 dnů od podpisu zakládací listiny. Řízení před soudem trvá od několika týdnů do několika měsíců. 6

7 Rejstřík obecně prospěšných společností Rejstřík obecně prospěšných společností je provozován na 7 rejstříkových soudech v České republice. Tyto soudy rozhodují o předložených návrzích a formou usnesení soudu zapisují údaje do tohoto rejstříku. Postup soudu při zápisu nových údajů je plně podřízen jednotlivým ustanovením zákona č.99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů. Rozsah evidence, resp. obsah datových prvků odpovídá požadavkům jednotlivých ustanovení zákona č.248/1995 Sb. Obecně prospěšná společnost vzniká dnem zápisu do rejstříku obecně prospěšných společností. Rejstřík vede soud určený zvláštním zákonem k vedení obchodního rejstříku. Výpis z rejstříku obecně prospěšných společností je možné získat přímo na rejstříkovém soudu, který danou firmu evidoval. Výpis údajů je možné získat i prostřednictvím sítě internetu na adrese: 7

8 Občanské sdružení Právní úpravu občanského sdružení naleznete v zák.č.83/190 Sb., o sdružování občanů. Zpravidla se jedná o sdružení fyzických nebo právnických osob za účelem dosahování a ochrany společného zájmu. Podmínkou je nenáboženský, nepolitický a nepodnikatelský charakter sdružení, které svojí činností nepopírá nebo neomezuje osobní, politická nebo jiná práva občanů pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání a sociální postavení. Sdružení mohou založit nejméně tři občané ČR, z nichž alespoň jeden je starší 18 let. Takto vytvořený přípravný výbor vypracuje stanovy sdružení a podá návrh na registraci na adrese Ministerstva vnitra, odbor všeobecné správy, oddělení volební a sdružování. 8

9 Návrh na registraci občanského sdružení Návrh na registraci OS má obsahovat žádost a dvojí vyhotovení stanov a) Náležitosti žádosti o registraci Název a sídlo sdružení Cíle činnosti Označení členů přípravného výboru Označení zmocněnce přípravného výboru oprávněného jednat jménem výboru (člen přípravného výboru starší 18 let) Podpisy členů přípravného výboru b) Stanovy musí obsahovat Název sdružení Sídlo Cíle činnosti Práva a povinnosti členů sdružení Orgány sdružení, způsob jejich ustavování, určení orgánů a funkcionářů oprávněných jednat jménem sdružení Ustanovení o organizačních složkách Zásady hospodaření sdružení Podpisy členů přípravného výboru 9

10 Průběh řízení o registraci Řízení o registraci je zahájeno dnem, kdy došel ministerstvu vnitra návrh na registraci obsahující všechny náležitosti. Za návrh se nevybírá správní poplatek Nemá-li návrh uvedené náležitosti anebo jsou-li v něm údaje neúplné či nepřesné, ministerstvo na tuto skutečnost upozorní do 5 dnů od doručení návrhu. Řízení se nezahájí, dokud nebudou všechny nedostatky návrhu odstraněny Registraci provede ministerstvo vnitra do 10 dnů od zahájení řízení, den registrace se vyznačí na to vyhotovení stanov, které se zašle zmocněnci přípravného výboru. Není-li zmocněnci doručeno rozhodnutí o odmítnutí registrace ve lhůtě do 40 dnů od zahájení řízení, sdružení vzniká dnem následujícím po uplynutí této lhůty a tento den je také dnem registrace. Proti rozhodnutí o odmítnutí registrace mohou členové přípravného výboru podat žalobu k Vrchnímu soudu v Praze, a to nejpozději do 60 dnů ode dne doručení rozhodnutí o odmítnutí registrace 10

11 Na co je třeba si dát pozor Cíl činnosti by měl být ve stanovách formulován s dostatečnou určitostí Ze stanov by mělo být zcela jasné, jaké má sdružení orgány, jak se ustanovují a jakým způsobem jednají za sdružení Přesné vymezení oprávnění orgánů sdružení ušetří v budoucnu mnoho nepříjemností 11