SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH"

Transkript

1 SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH číslo: R 288 datum: 29. října 2014 Opatření rektora k zadávání veřejných zakázek na JU ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Účel úpravy (1) Toto opatření upravuje základní pravidla, kompetence a organizaci při zadávání veřejných zakázek v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ), ve znění pozdějších předpisů na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích (dále jen JU ) včetně zakázek nespadajících pod působnost tohoto zákona a zakázek zadávaných dle pravidel příslušných operačních a dotačních programů. (2) V případě, že prostředky na realizaci VZ budou čerpány z jiných než vlastních zdrojů JU, tedy z projektů OP, účelových dotací, výzkumných grantů atd., které mají odlišně nebo přísněji stanoveny podmínky a limity pro zadávání veřejných zakázek, se zadavatel řídí pravidly stanovenými daným poskytovatelem. Pokyny dle tohoto opatření jsou pak použity podpůrně. Článek 2 Obecné zásady (1) JU je ve smyslu 2 odst. 2 písm. d) zákona veřejným zadavatelem a je povinna a) při zadávání zakázek malého rozsahu dodržovat 6 zákona při celém procesu zadávání veřejné zakázky, b) při zadávání zakázek dle zákona dodržovat všechna jeho ustanovení při celém procesu zadávání veřejné zakázky. (2) Zástupcem zadavatele je osoba oprávněná činit úkony v zadávacím řízení jménem zadavatele, a to v rámci přidělených rozpočtových prostředků, se kterými je oprávněna nakládat, a za předpokladu přímé souvislosti předmětu zadávacího řízení s působností útvaru zadavatele. Zadavatelem pro účely tohoto opatření a) je statutární zástupce, tj. rektor a kvestor v rámci pravomocí udělených mu Statutem JU a rektorem (Opatřením rektora R 218 ze dne 1. prosince 2012 a speciálním zmocněním), b) jsou pro zakázky malého rozsahu rektor a kvestor dle pravomocí uvedených v písm. a), a dále děkan a ředitel jiné součásti JU na základě zmocnění ve vnitřních předpisech JU (Statut JU a statuty součástí JU), 1

2 c) další osoby zmocněné k úkonům v zadávacím řízení. Toto zmocnění vydává rektor, kvestor, děkan, resp. ředitel jiné součásti JU. (dále také zadavatel ) (3) Podmínkou pro zadávání veřejné zakázky jsou disponibilní peněžní prostředky, způsobilé stát se výdajem na dodávky, služby nebo stavební práce. Příkazci operace a správci rozpočtu prověří nebo zabezpečí prověření potřeby zadání předmětné zakázky z hlediska dodržení investičního plánu, rozpočtu a finančního krytí. Příkazce operace odpovídá za dodržení nákupu v souladu s opatřením. (4) Při zadávání zakázek je nezbytné respektovat pravidla hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynaložených prostředků. U zakázek spolufinancovaných z finančních prostředků Evropské unie je navíc nezbytné dodržovat limity, pravidla a zásady určené poskytovatelem finančních prostředků EU pro výběr dodavatelů (včetně požadavků na publicitu). Obdobně je třeba postupovat rovněž při užití prostředků z veřejných zdrojů mimo oblast spolufinancování z EU, jestliže poskytovatel stanoví pravidla pro zadávání zakázek odlišně od tohoto Opaření. (5) JU využívá v souladu s 149 zákona elektronický prostředek egordion pro zadávání veřejných zakázek. Elektronický prostředek slouží ke správě a evidenci všech zadávaných zakázek podle zákona, včetně zakázek malého rozsahu a je jediným nástrojem, jehož prostřednictvím se zveřejňují příslušné dokumenty na profilu zadavatele. Webová adresa profilu zadavatele a datagordionu je uvedena v části 2, článku 7 opatření. Článek 3 Základní pojmy a) Veřejná zakázka je zakázka realizovaná na základě smlouvy mezi zadavatelem a jedním či více dodavateli, jejímž předmětem je úplatné poskytnutí dodávek či služeb nebo úplatné provedení stavebních prací. Veřejná zakázka zadávaná podle zákona musí být realizována na základě písemné smlouvy. Veřejnou zakázkou se rozumí rovněž rámcová smlouva (dále jen VZ ). b) Dotčený útvar/žadatel útvar/žadatel, který má v úmyslu učinit nákup v souladu se zákonem. Útvar/žadatel je zodpovědný za poskytnutí všech potřebných informací dle požadavků stanovených tímto opatřením. c) Karta veřejné zakázky je formulář, který slouží jako podklad pro přípravu a zahájení výběrového řízení (dále jen Karta VZ ). d) ÚVZ útvar veřejných zakázek odpovědný za organizaci a administrativní zajištění zadávání veřejných zakázek e) datagordion elektronický nástroj dostupný přes webové služby umožňující zadávání veřejných zakázek, slouží ke správě, evidenci a realizaci veřejných zakázek a je jediným nástrojem, jehož prostřednictvím zadavatel zveřejňuje veřejné zakázky na profilu zadavatele v souladu s 149 zákona f) Předpokládanou hodnotou veřejné zakázky na dodávky a služby je celková cena dodávky či služby bez DPH. V případě koupě zboží na splátky nebo poskytované služby se jedná o celkovou cenu plnění za dobu účinnosti smlouvy, jde li o smlouvu uzavíranou na dobu určitou, nebo o celkovou výši plnění za 48 měsíců, jde li o smlouvu uzavíranou na dobu neurčitou. Předpokládanou hodnotou veřejné zakázky na stavební práce je celková cena stavebních prací bez DPH, přičemž do této ceny se započítává rovněž předpokládaná hodnota dodávek, které jsou potřebné k provedení stavebních prací. Celková předpokládaná hodnota předmětu veřejné zakázky je celková cena dodávky, služby nebo stavebních prací. g) Kvalifikace dodavatele je způsobilost dodavatele pro plnění veřejné zakázky. h) Technická specifikace pro účel veřejné zakázky představuje technickou charakteristiku prací, 2

3 materiálů, zboží nebo služeb, které mají být použity nebo dodány, popsané objektivním, nediskriminačním a současně přesným a jasným způsobem, který zajišťuje užití za účelem, který je zadavatelem zamýšlen. Technickou specifikaci předává na ÚVZ žadatel o veřejnou zakázku, který současně odpovídá za její obsah. i) Minitendr je veřejná zakázka zadávaná na základě rámcové smlouvy. Článek 4 Povinnosti při zadávání veřejných zakázek (1) Zadavatelé, zaměstnanci a další pověřené osoby uskutečňující úkony v zadávacím řízení jsou povinni ve všech stadiích zadávacího řízení zejména a) zajistit, aby všechny veřejné zakázky byly před zahájením zadávacího řízení schváleny v souladu s vnitřním kontrolním systémem, zejména příkazcem a správcem rozpočtu. Příkazce a správce rozpočtu si je vědom, že svým podpisem na Kartě VZ schvaluje veškeré náklady, které jsou nezbytné pro realizaci VZ ve vazbě na platnou legislativu, b) dodržovat zásady transparentnosti, rovnosti a zákazu diskriminace dodavatelů a výrobců s cílem dosažení hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti při vynakládání finančních prostředků, c) být vzhledem k uchazeči (uchazečům) nestranný. Podmínku nestrannosti nesplňuje ten, kdo se podílel na zpracování nabídky uchazeče nebo jej s uchazečem spojuje osobní, pracovní či jiný obdobný poměr nebo má z jiných důvodů osobní zájem na zadání zakázky některému z uchazečů., d) zabezpečit vyloučení možnosti účasti potencionálního dodavatele na přípravě zadávacích podmínek veřejné zakázky, e) stanovit jednoznačné a srozumitelné zadávací podmínky, které záměrně nezvýhodní určitého dodavatele/výrobce, f) zajistit, aby smlouva uzavíraná s vybraným uchazečem odpovídala zadávacím podmínkám a podané nabídce, g) zajistit, aby veškeré smlouvy uzavírané na základě zadávacího řízení byly označeny číslem smlouvy a identifikačním číslem předmětné zakázky v systému datagordion (ID číslo). Při přípravě smluv pro zadávací dokumentaci k veřejné zakázce a při schvalování smluv je nutné dodržovat veškeré interní normy týkající se oběhu dokladů a vnitřního kontrolního systému. Článek 5 Veřejné zakázky podle předmětu (1) Veřejné zakázky na dodávky předmětem je pořízení zboží, zejména formou koupě, koupě na splátky, nájmu zboží nebo nájmu s právem následné koupě (leasing). (2) Veřejná zakázka na stavební práce předmětem je provedení stavebních prací, uvedených v příloze zákona, související projektová činnost a zhotovení stavby. (3) Veřejné zakázky na služby předmětem je vše, co není zakázka na dodávky nebo zakázka na stavební práce (národní legislativa nezná pojem služby, proto je služba negativně vymezena). 3

4 Článek 6 Veřejné zakázky podle výše předpokládané hodnoty (1) Veřejné zakázky jsou podle výše jejich předpokládané hodnoty rozděleny dle zákona do následujících kategorií. Částky jsou uvedeny bez DPH: a. Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen VZMR ): i. dodávky a služby do , Kč, ii. stavební práce do , Kč. b. Veřejná zakázka podlimitní: i. dodávky a služby od , Kč do , Kč, ii. stavební práce od , Kč do , Kč. c. Nadlimitní veřejná zakázka: i. dodávky a služby nad , Kč, ii. stavební práce nad , Kč. (2) Pro zadání podlimitní zakázky na dodávky a služby může zadavatel použít zjednodušené podlimitní řízení (dále jen ZPŘ ). U zakázky na stavební práce je možno použít ZPŘ pouze v případě, že předpokládaná hodnota VZ nepřesáhne 10 mil. Kč. (3) Předpokládanou hodnotou se rozumí předpokládaná výše peněžitého závazku, která pro zadavatele vyplývá z plnění veřejné zakázky. Zadavatel je povinen stanovit výši předpokládané hodnoty podle předmětu veřejné zakázky před zahájením zadávacího řízení. (4) Zadavatel nesmí rozdělit předmět veřejné zakázky tak, aby tím došlo ke snížení jeho předpokládané hodnoty pod finanční limity stanovené zákonem. Pokud je veřejná zakázka rozdělena na části, musí být celková předpokládaná hodnota stanovena jako součet předpokládaných hodnot všech jednotlivých částí. (5) Pro stanovení výše předpokládané hodnoty je vždy rozhodná cena bez DPH. Článek 7 Pravidla a povinnosti při zadávání veřejných zakázek (1) Zadavatel je povinen před zahájením výběrového řízení stanovit předpokládanou hodnotu veřejné zakázky, tedy předpokládanou výši peněžitého závazku vyplývající pro zadavatele z plnění veřejné zakázky, a to bez daně z přidané hodnoty. (2) Pravidla a povinnosti při zadávání VZ se odvíjí od výše předpokládané hodnoty. (3) Předpokládanou hodnotu veřejné zakázky zadavatel stanoví na základě údajů a informací o zakázkách stejného či obdobného předmětu plnění. Při stanovení předpokládané hodnoty je zadavatel povinen sečíst předpokládané hodnoty obdobných, spolu souvisejících dodávek či služeb, které hodlá pořídit v průběhu jednoho rozhodného (účetního) období v rámci JU na základě plánovaných nákupů. (3) Při vymezení toho, jaké obdobné, spolu související dodávky či služby hodlá zadavatel pořídit v průběhu rozhodného období, je třeba vyjít zejména z příslušného rozpočtu nebo plánu zadavatele a rovněž z předvídatelnosti pořizování těchto dodávek či služeb v účetním období. (4) Při stanovení režimu veřejné zakázky je zadavatel povinen vycházet ze součtu skutečných hodnot (smluvních cen) již realizovaných zakázek a součtu předpokládaných hodnot plánovaných 4

5 výběrových řízení všech obdobných a spolu souvisejících dodávek, služeb či stavebních prací v rámci celé JU v daném rozhodného období. (5) Povinnost ke sčítání obdobných, spolu souvisejících dodávek či služeb za účetní období neplatí pro dodávky nebo služby, jejichž jednotková cena je v průběhu účetního období proměnlivá a zadavatel tyto dodávky nebo služby pořizuje opakovaně dle svých aktuálních potřeb. Za opakované zakázky se v případech JU považuje zejména nákup potravin, pohonných hmot, jízdenek, léků a letenek. (6) Specifická plnění se nesčítají. Takové zboží a služby tvoří samostatný předmět zakázky, která se zadá v režimu odpovídajícímu hodnotě specifického plnění. Zda je plnění specifické, určí pracovník ÚVZ po konzultaci s příslušnými osobami. (7) Při určení předmětu veřejné zakázky není přípustné uvádět požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, která platí pro určitou osobu za příznačné, patenty a vynálezy, užitné a průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých uchazečů nebo určitých výrobků. (8) Výjimku z předchozího ustanovení tvoří případy, kdy by jinak nebylo možné dostatečně přesně a srozumitelně určit předmět zakázky. Výjimku tvoří rovněž případy, kdy by bylo poptávané plnění nekompatibilní s již používanými zařízeními či systémy a jeho přizpůsobení by provozu zadavatele působilo mimořádné obtíže. Článek 8 Pravidla a povinnosti při zadávání podlimitních a nadlimitních zakázek (1) Útvarem odpovědným za organizaci a administrativní zajištění zadávání veřejných zakázek je ÚVZ. V případě organizování a administrování VZ externí firmou na základě smlouvy je zadavatel povinen písemně oznámit ÚVZ tento způsob organizace VZ. (2) Na základě žádosti žadatele může ÚVZ kromě podlimitních a nadlimitních řízení organizovat a administrovat také VZMR. (3) Žadatel je povinen při zadání požadavku na realizaci veřejné zakázky na ÚVZ postupovat v souladu s níže uvedenými pravidly. Žadatel: a) vyplní formulář s požadavky pro zadání VZ Karta VZ (viz přílohu č. 1), stvrzený podpisem příkazce operace, který schvaluje potřebnost VZ, a správce rozpočtu, který potvrzuje finanční krytí VZ, b) doručí Kartu VZ s požadavky pro zadání na ÚVZ minimálně 14 dní před plánovaným zahájením VZ. U podlimitních a nadlimitních řízení je nutné v rámci realizace VZ počítat s jednoměsíční lhůtou, která předchází samotnému vyhlášení VZ (předběžné oznámení dle 86 zákona), c) v případě zadání otevřeného podlimitního a nadlimitního řízení vyplní formulář Odůvodnění veřejné zakázky (dle požadavků zákona v souladu s 156), který je nezbytnou součástí zadávací dokumentace VZ. Formulář bude žadateli předložen k vyplnění po předání Karty VZ na ÚVZ. d) je povinen poskytnout součinnost při zpracování zadávací dokumentace, zejména poskytuje tyto informace: i. před zahájením zadávacího řízení podklady pro zadání VZ, tj. podrobnou technickou specifikaci požadavků a podmínek vymezujících předmět VZ, CPV kódy specifikující předmět plnění, v rámci zakázek na stavební práce projekty včetně technických specifikací použitých materiálů a prvků, rozpočty, výkazy výměr, technická schémata 5

6 apod., v případě zadávání zakázek v rámci projektů a grantů speciální požadavky poskytovatele či dotačního programu, má li být VZ podle nich plněna, apod., ii. termíny a obchodní podmínky plnění, iii. předpokládanou hodnotu VZ (cenový limit), iv. návrh hodnotících kritérií, v. požadavky na okruh zájemců, kteří budou vyzváni v případech umožněných zákonem, vi. návrh členů do komise pro otvírání obálek a hodnotící komise v potřebném počtu a potřebné odbornosti k předmětu veřejné zakázky, e) je věcně odpovědný za výše uvedené informace f) věcně odpovídá za obsah návrhu smlouvy, který mu bude předložen ke schválení spolu s kompletní zadávací dokumentací před samotným vyhlášením zakázky. (4) Za soulad údajů v Kartě VZ a zadávací dokumentaci je odpovědný ÚVZ. (5) ÚVZ je oprávněn v případě nutnosti vrátit žadateli Kartu VZ k přepracování. (6) Žadatel nesmí vyzývat opakovaně stejný okruh zájemců, pokud to není odůvodněno předmětem veřejné zakázky. (7) Dodatky ke smlouvám z veřejných zakázek zadávaných prostřednictvím ÚVZ jsou žadatelé vždy povinni zpracovávat ve spolupráci s ÚVZ. (8) Pokud bude žadatel v rámci kontrol nadřízených orgánů, předkládání monitorovacích zpráv, atd. požadovat dokumentaci k realizovaným VZ, zašle na ÚVZ žádost o dokumentaci minimálně 5 pracovních dní před požadovaným termínem. ČÁST DRUHÁ ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Článek 1 Vymezení odpovědnosti za administraci veřejných zakázek malého rozsahu (1) U veřejných zakázek malého rozsahu (dále jen VZMR ) na dodávky, služby a stavební práce odpovídá za organizaci, administraci a správnost zadávacího řízení příslušný zadavatel z dotčeného útvaru v souladu se Statutem JU, nebo na základě žádosti ÚVZ. (2) Metodickou podporu v oblasti postupů při zadávání VZMR poskytují pracovníci ÚVZ. Článek 2 Kategorizace veřejných zakázek malého rozsahu (1) Zakázkou malého rozsahu se rozumí veřejná zakázka na dodávky a služby, u kterých předpokládaná hodnota za dané účetní období nedosáhne 2 mil. Kč bez DPH a veřejných zakázek na stavební práce, u kterých předpokládaná hodnota nedosáhne 6 mil. Kč bez DPH. (2) Veřejné zakázky malého rozsahu se ve smyslu tohoto opatření dělí na následující kategorie: a) I. kategorie předpokládaná hodnota bez daně z přidané hodnoty nedosahuje u dodávek, služeb nebo stavebních prací 500 tis. Kč, 6

7 b) II. kategorie předpokládaná hodnota bez daně z přidané hodnoty u dodávek a služeb činí nejméně 500 tis. Kč, ale nedosahuje 2 mil. Kč, u stavebních prací činí nejméně 500 tis. Kč, ale nedosahuje 6 mil. Kč. (3) Předpokládaná hodnota veřejné zakázky může být stanovena zároveň jako maximální cenový limit. Pokud bude předpokládaná hodnota limitní cenou VZ, je zadavatel povinen tuto skutečnost uvést ve Výzvě k podání nabídky a vyloučit všechny nabídky uchazečů, jejichž nabídková cena bude vyšší než předpokládaná hodnota VZ. V případě, že zadavatel nestanovil předpokládanou hodnotu jako limitní cenu a nabídková cena uchazečů na prvním až třetím místě v celkovém pořadí bude vyšší než předpokládaná hodnota a zadavatel má pouze omezené finanční zdroje na financování dané VZ, je zadavatel oprávněn takové výběrové řízení zrušit bez udání důvodu, pokud si to vymínil ve Výzvě k podání nabídek či Zadávací dokumentaci. Článek 3 Zadávání VZMR I. kategorie (1) Veřejné zakázky, jejichž předpokládaná hodnota nepřesáhne částku 500 tis. Kč, se dále rozdělují do těchto kategorií: a) přímý nákup výběr dodavatele v této kategorii není nijak formalizován. Přímé zadání může zadavatel využít v případech, kdy se jedná o zanedbatelnou předpokládanou hodnotu stanovenou tímto opatřením na 10 tis. Kč, případně pokud předmět veřejné zakázky lze získat pouze od jednoho dodavatele. Odůvodněné případy vhledem k předmětu veřejné zakázky, předpokládané hodnotě veřejné zakázky nebo jiným okolnostem: i. jde o operativní nákup při relativně nízké předpokládané hodnotě (zadavatel má dostatečnou znalost relevantního trhu a náklady na formalizovaný výběr dodavatele by byly v porovnání s možnou úsporou nepřiměřené), ii. jde o časovou tíseň. Při pořizování veřejných zakázek do 10 tis. Kč (operativní nákupy drobných položek) je zadavatel oprávněn vybrat dodavatele na základě jeho odborného úsudku. b) průzkum trhu pokud předpokládaná hodnota spolu souvisejících veřejných zakázek s obdobným předmětem plnění za dané účetní období (v rámci JU) nepřesáhne částku 500 tis. Kč, mohou být tyto zakázky zadávány na základě průzkumu trhu. Zadavatel vychází z informací na trhu (z dostupných ceníků, internetu, ových nabídek apod.), místní znalosti a svých poznatků a zkušeností, přičemž je zodpovědný za dodržení pravidla hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti. Provedení průzkum trhu bude založeno v dokumentaci VZ. O vhodnosti nabídky rozhodne zadavatel nebo jím pověřená osoba na základě uchazečem předložené či jinak dostupné aktuální nabídky. (2) S výjimkou přímého nákupu drobných položek, uzavírá zadavatel s vybraným uchazečem písemnou smlouvu alespoň ve formě písemné objednávky potvrzené uchazečem, přičemž postačuje potvrzení objednávky e mailem. 7

8 Článek 4 Zadávání VZMR II. kategorie (1) Zadavatel je povinen administrovat veřejnou zakázku prostřednictvím systému datagordion. Zadavatel je povinen zveřejnit VZ na profilu zadavatele v den odeslání Výzvy k podání nabídky. Ve vhodných případech je možné k administraci VZ použít elektronického tržiště TENDERMARKET. Zadavatel je povinen uveřejnit informace o zahájení VŘ na webových stránkách JU v den odeslání Výzvy k podání nabídky. (2) Zadavatel je povinen písemně vyzvat k podání nabídky alespoň 3 dodavatele schopné splnit předmět VZ. Případný nižší počet oslovených dodavatelů musí být písemně zdůvodněn v dokumentaci o zadání veřejné zakázky. (3) Lhůta pro podání nabídek nesmí být kratší než 10 kalendářních dnů ode dne odeslání výzvy k podání nabídek, přičemž prvním dnem lhůty je den následující po dni odeslání výzvy. Konec lhůty pro podání nabídek a tedy den otvírání obálek je následující pracovní den po 10. kalendářním dni. (4) Zadavatel je povinen ustanovit alespoň tří člennou komisi pro otvírání obálek, která bude zároveň hodnotící komisí. Alespoň dva členové hodnotící komise musí mít příslušnou odbornost ve vztahu k požadovanému předmětu veřejné zakázky. Hodnotící komise může jednat a usnášet se, jsou li přítomny nejméně dvě třetiny členů nebo jejich náhradníků. Členové hodnotící komise nesmí být k zakázce podjatí. Svoji nepodjatost stvrdí podpisem čestného prohlášení. O otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek se zpracuje písemný protokol. (5) Zadavatel ani komise nesmí otevřít obálku před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Otvírání obálek musí být zahájeno ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek (ve stejný den). Článek 5 Ustanovení pro VZMR II. Kategorie (1) Výzva k podání nabídky může být realizována písemně nebo elektronicky. Rovněž nabídky mohou být vyžadovány v písemné nebo v elektronické podobě. Výzva k podání nabídky musí obsahovat zejména tyto údaje: a) identifikační údaje zadavatele, b) název a vymezení předmětu veřejné zakázky, c) údaje o možnosti přístupu k zadávací dokumentaci (pokud je zadávací dokumentace poskytována), d) předpokládanou dobu a místo plnění veřejné zakázky, e) návrh smlouvy nebo požadavky na předložení návrhu smlouvy s vymezením základních obchodních podmínek, f) kvalifikační předpoklady, pokud je zadavatel stanovil, g) hodnotící kritéria a způsob hodnocení, h) lhůtu, formu a místo pro podání nabídek, i) odkaz na kontaktní osobu zadavatele, její telefon a e mailovou adresu, j) podpis osoby oprávněné jednat za zadavatele. (2) Přílohou Výzvy k podání nabídek může Zadávací dokumentace obsahující bližší specifikaci předmětu plnění. (3) Zadavatel je povinen přijmout a vyhodnotit rovněž nabídky uchazečů, kteří k podání nabídky nebyli vyzváni přímo. (4) Při podávání odpovědi na dotaz dodavatele (podaný ve lhůtě pro podání nabídek) týkající se zadávacích podmínek vyhlášené veřejné zakázky musí zadavatel sdělit odpověď i se zněním dotazu 8

9 všem osloveným dodavatelům resp. dodavatelům, kteří si požádali o zaslání dokumentace k veřejné zakázce. Zadavatel je povinen zveřejnit odpověď na dotaz stejným způsobem, jakým byla zveřejněna Výzva či Zadávací dokumentace. (5) V případě, že se během lhůty k podání nabídek změní zadávací podmínky, (např. změní se termín dodání, změní se parametr požadovaného plnění), zadavatel musí tuto skutečnost sdělit všem osloveným dodavatelům a zveřejnit ji stejným způsobem, jakým byla zveřejněna Výzva či Zadávací dokumentace. (6) V případě že se jedná o tak závažnou změnu Výzvy, která by vyžadovala zásadní přepracování nabídky nebo mohla změnit okruh potenciálních dodavatelů, je nezbytné přiměřeně prodloužit lhůtu k podání nabídek. Informace o prodloužení lhůty pro podání nabídek a otvírání obálek bude součástí dodatečných informací k VZ. (7) Minimální délka lhůty pro podání nabídek vymezená tímto opatřením musí být splněna vždy. Zadavatel má právo stanovit lhůtu delší vzhledem k předmětu plnění a časové náročnosti zpracování nabídky. (8) Nabídka, která bude zadavateli doručena po uplynutí lhůty pro podávání nabídek, se neotevírá a nehodnotí. (9) Po uplynutí lhůty pro podávání nabídek je možné otevřít obálky s nabídkami, které byly doručeny včas. Přijaté nabídky musí být evidovány v seznamu přijatých nabídek s uvedením názvu uchazeče, způsobu a data doručení nabídky. (10) Protokol o otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek musí obsahovat alespoň tyto údaje a) seznam doručených nabídek s datem doručení, b) seznam vyřazených nabídek s uvedením důvodu vyřazení, c) postup hodnocení nabídek, d) výsledek hodnocení a rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. 1 (10) V případě, že některý z uchazečů nesplnil požadavky zadavatele uvedené ve Výzvě k podání nabídky nebo v Zadávací dokumentaci, má hodnotící komise právo uchazeče vyzvat k vysvětlení nabídky či doplnění dokladů k prokázání kvalifikace. V takové žádosti bude uvedena lhůta, do kdy má uchazeč vysvětlení podat. (11) Pokud uchazeč ani po výzvě k podání vysvětlení či doplnění dokladů k prokázání kvalifikace nesplní podmínky stanovené zadavatelem, je zadavatel povinen takového uchazeče vyloučit z účasti v zadávacím řízení. Zadavatel je povinen informovat vyloučeného uchazeče (doporučeným dopisem, elektronicky (e mailem), nebo osobně s písemným potvrzením uchazeče o předání informace) nejpozději do 5 pracovních dnů od Rozhodnutí o vyloučení. (12) Písemný protokol o otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek předkládá administrátor VZ ke schválení osobě oprávněné k zadání veřejné zakázky. (13) O výsledku výběrového řízení musí být všichni uchazeči, jejichž nabídka nebyla v průběhu zadávacího řízení vyřazena, informováni (doporučeným dopisem, elektronicky (e mailem) nebo osobně s písemným potvrzením dodavatele o předání informace) do 5 pracovních dnů od vydání Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky. 1 Vzorové dokumenty jsou dostupné v datagordionu 9

10 (14) Zadavatel vydá Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a uzavře s vybraným uchazečem v souladu s podmínkami nejvhodnější nabídky písemnou smlouvu, která bude označena číslem smlouvy zadavatele a identifikačním číslem VZ ze systému datagordion (ID číslo). (15) Pokud si to zadavatel ve Výzvě k podání nabídky vyhradí, může Rozhodnutí o vyloučení uchazeče, Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a Rozhodnutí o zrušení VZ oznámit uveřejněním na profilu zadavatele, a to do 5 pracovních dnů od příslušeného rozhodnutí. Takové oznámení se považuje za doručené okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele. (16) Zadavatel je povinen zveřejnit uzavřenou smlouvu včetně všech jejích změn a dodatků na profilu zadavatele u všech zakázek, jejichž hodnota plnění přesáhla , Kč bez DPH, a to do 15 dnů od uzavření smlouvy. Článek 6 Zrušení zadávacího řízení VZMR (1) Zadavatel zruší zadávací řízení bez zbytečného odkladu, pokud a) nebyly ve stanovené lhůtě podány žádné nabídky, b) byly zjištěny vážné nesrovnalosti nebo chyby ve Výzvě nebo v Zadávací dokumentaci, které by měly vliv na průběh zadávacího řízení, c) si tuto možnost vyhradil ve Výzvě k podání nabídky nebo v Zadávací dokumentaci. (2) Zadavatel může zrušit zadávací řízení bez zbytečného odkladu, pokud a) se v průběhu zadávacího řízení vyskytly důvody zvláštního zřetele, pro které nelze na zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval, nebo b) vybraný dodavatel, popřípadě dodavatel druhý v pořadí, odmítl uzavřít smlouvu nebo neposkytl zadavateli k jejímu uzavření dostatečnou součinnost. (3) Zadavatel má právo zrušit zadávací řízení bez udání důvodu, pokud ještě nebylo vydáno rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky. (4) O zrušení zadávacího řízení je zadavatel povinen vyhotovit Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení a bezodkladně informovat všechny dodavatele. Zadavatel může postupovat v souladu s bodem 16, článku 5 opatření. Článek 7 Zveřejňování dokumentace (1) Zadavatel zajistí zveřejnění dokumentace k VZMR II. kategorie na profilu zadavatele: a také na internetových stránkách JU na adrese: (2) Webový nástroj pro administraci VZ, jehož prostřednictvím se zajišťuje zveřejňování informací na profilu zadavatele datagordion je přístupný na adrese: 10

11

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky)

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky) Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky) Čl. 1 Obecná ustanovení 1.Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12 odst.

Více

Pokyn pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Lanškroun

Pokyn pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Lanškroun Kancelář starosty a tajemníka nám. J. M. Marků 12, 563 16 Lanškroun, www.lanskroun.eu Čj.: MULA 4625/2014 Počet listů dokumentu: 12 Počet listů příloh: 1 Spisový znak: 53 2 Pokyn pro zadávání veřejných

Více

Směrnice kvestora č. 1/2009 o zadávání veřejných zakázek na VUT v Brně

Směrnice kvestora č. 1/2009 o zadávání veřejných zakázek na VUT v Brně Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 22.1.2009 č. j.: 30/90310/09 Za věcnou stránku odpovídá: Mgr. Josef Sobotka, Hana Blažková Za oblast účetnictví odpovídá: - Za oblast daní odpovídá: - Za oblast

Více

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemi města Dvůr Králové nad Labem

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemi města Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 19/2014 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemi města Dvůr Králové nad Labem Článek 1 Obecná ustanovení 1. Tento

Více

Obec Okrouhlá IČO OO673447 ------------------------------------------------------------------ 473 01 Okrouhlá Okrouhlá č.p.36 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (VZMR) I. Předmět úpravy

Více

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Článek I. Základní ustanovení 1. Postupy při zadávání veřejných zakázek a soutěž o návrh jsou upraveny

Více

MĚSTO PROSEČ. Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

MĚSTO PROSEČ. Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz MĚSTO PROSEČ Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Číslo: S/05/2012 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 23. 10. 2012 Účinnost od: 1. 1.

Více

7. zasedání dne 26. 1. 2015

7. zasedání dne 26. 1. 2015 Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části 7. zasedání dne 26. 1. 2015 USNESENÍ č. 48/15/RMČ k Směrnici o veřejných zakázkách malého rozsahu Rada po projednání I. schvaluje Směrnici o veřejných zakázkách

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 184/2014. č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 184/2014. č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek č.j.: 184/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek Rada městské části I. r u š í II. 1. Směrnici k zadávání

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb Město Cheb 7/2015 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb Rada města Chebu na své schůzi dne 19. února 2015 usnesením č. RM 79/4/2015

Více

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Základní škola SEVER, Lužická 1208, 500 03 Hradec Králové Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Č.j.: 14a/2006 Spisový znak: A Změny: 7.4.2008, 1.7.2012 Účinnost od:1.9.2006 Počet příloh:

Více

Směrnice č.2/2012 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice č.2/2012 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu MĚSTO MĚSTEC KRÁLOVÉ Směrnice č.2/2012 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Čl.1 Předmět úpravy a působnost 1.1. Tato směrnice je vnitřním předpisem Města Městec Králové jakožto veřejného zadavatele,

Více

KRYCÍ LIST VNITROORGANIZAČNÍHO PŘEDPISU MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Č. OP 8/2012

KRYCÍ LIST VNITROORGANIZAČNÍHO PŘEDPISU MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Č. OP 8/2012 MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Městský úřad v Bystřici pod Hostýnem, Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem tel.: + 420 573 501 911, fax: + 420 573 501 968, http://www.mubph.cz, e-mail:posta@mubph.cz

Více

SMĚRNICE O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

SMĚRNICE O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK SMĚRNICE O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK I. PŘEDMĚT ÚPRAVY 1. Zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) upravuje postup zadavatele při zadávání veřejných zakázek a je závazným předpisem

Více

S M Ě R N I C E KTEROU SE STANOVUJE POSTUP OBCE PETROVICE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

S M Ě R N I C E KTEROU SE STANOVUJE POSTUP OBCE PETROVICE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Obec Petrovice S M Ě R N I C E KTEROU SE STANOVUJE POSTUP OBCE PETROVICE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ČÁST I. Obecná ustanovení Článek 1 Předmět úpravy a základní zásady 1. Tato směrnice upravuje postup

Více

Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 002725912

Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 002725912 Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 002725912 Předkládá : Jaroslav Hitschfel tajemník MěÚ SMĚRNICE číslo 02/2012 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu I. Úvodní

Více

Stavební úpravy pro projekt Zateplení Základní umělecké školy, Sologubova 9/A v Ostravě Zábřehu

Stavební úpravy pro projekt Zateplení Základní umělecké školy, Sologubova 9/A v Ostravě Zábřehu Vše k veřejným zakázkám VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE k zakázce malého rozsahu Stavební úpravy pro projekt Zateplení Základní umělecké školy, Sologubova 9/A v Ostravě Zábřehu Čl. 1.: Název

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS ORGANIZACE Č. 10/2013

VNITŘNÍ PŘEDPIS ORGANIZACE Č. 10/2013 VNITŘNÍ PŘEDPIS ORGANIZACE Č. 10/2013 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu schválená usnesením č. 2256/R78/13 Rady města Uherský Brod dne 12.06.2013 (dále jen směrnice ) Článek 1. Předmět

Více

Profil absolventa. Znát pravidla pro zadávání zakázek v rámci OP VK Umět postupovat při zadání zakázky

Profil absolventa. Znát pravidla pro zadávání zakázek v rámci OP VK Umět postupovat při zadání zakázky Obsah modulu Seznámit účastníka kurzu s pravidly zadávání veřejných zakázek dle postupu uvedeného v Příručce pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost dle kapitoly

Více

o zadávání veřejných zakázek

o zadávání veřejných zakázek Rada města Velké Meziříčí vydává tuto vnitřní směrnici č. 3/2012, o zadávání veřejných zakázek Zpracovatel: Rozsah působnosti: Mgr. Ivana Pacalová, právník odboru výstavby a regionálního rozvoje Městský

Více

SMĚRNICE PRO STANOVENÍ POSTUPU PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK. Článek 1. Úvodní ustanovení

SMĚRNICE PRO STANOVENÍ POSTUPU PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK. Článek 1. Úvodní ustanovení Příloha č. 1 k Rozhodnutí ředitele č.5/2014 SMĚRNICE PRO STANOVENÍ POSTUPU PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1. Účelem této Směrnice je zabezpečení jednotného postupu Státního

Více

Vnitřní Směrnice č.1/2012 Směrnice o zadávání veřejných zakázek především malého rozsahu. Zakázky tzv. malého rozsahu (tedy

Vnitřní Směrnice č.1/2012 Směrnice o zadávání veřejných zakázek především malého rozsahu. Zakázky tzv. malého rozsahu (tedy Obec Přílepy, Přílepy čp.46, PSČ 270 01 Kněževes okres Rakovník, IČ 00639958 Vnitřní Směrnice č.1/2012 Směrnice o zadávání veřejných zakázek především malého rozsahu. Zakázky tzv. malého rozsahu (tedy

Více

Město Benešov nad Ploučnicí ZÁSADY A POSTUPY PŘI ZADÁVÁNI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK. Vnitřní směrnice č. 1/2014 ČÁST PRVNÍ. Článek I. Základní ustanovení

Město Benešov nad Ploučnicí ZÁSADY A POSTUPY PŘI ZADÁVÁNI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK. Vnitřní směrnice č. 1/2014 ČÁST PRVNÍ. Článek I. Základní ustanovení Město Benešov nad Ploučnicí Vnitřní směrnice č. 1/2014 ZÁSADY A POSTUPY PŘI ZADÁVÁNI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ČÁST PRVNÍ Článek I. Základní ustanovení 1. Tato směrnice v plném rozsahu nahrazuje vnitřní směrnici

Více

Směrnice obce Klokočná č. 1/2014 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu SMĚRNICE. Obce Klokočná č. 1/2014 ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

Směrnice obce Klokočná č. 1/2014 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu SMĚRNICE. Obce Klokočná č. 1/2014 ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU SMĚRNICE Obce Klokočná č. 1/2014 ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Zastupitelstvo obce Klokočná (dále jen zastupitelstvo ) schválilo na svém zasedání dne 17.12.2014 tuto směrnici, která stanovuje

Více

Zadávání veřejných zakázek

Zadávání veřejných zakázek B3-15/6-SR UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI SMĚRNICE REKTORA UP (SR) B3-15/6-SR Zadávání veřejných zakázek na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah: Zpracoval: Touto směrnicí rektora UP se stanoví závazný

Více

Popis závazného postupu zadavatele. Druh zakázky. Předpokládaná hodnota zakázky (bez DPH)

Popis závazného postupu zadavatele. Druh zakázky. Předpokládaná hodnota zakázky (bez DPH) Směrnice rady č. 01/2015 pro zadávání zakázek malého rozsahu Rada města Rychnov u Jablonce nad Nisou vydává v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění, směrnici č. 01/2015 Zadávání veřejných

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ METODIKY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A KONCESNÍCH SMLUV dle právní úpravy platné od 1. 1.2014

ÚPLNÉ ZNĚNÍ METODIKY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A KONCESNÍCH SMLUV dle právní úpravy platné od 1. 1.2014 S T A T U T Á R N Í M Ě S T O B R N O Rada města Brna ÚPLNÉ ZNĚNÍ METODIKY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A KONCESNÍCH SMLUV dle právní úpravy platné od 1. 1.2014 (včetně Dodatku č. 7 schváleného R6/126.

Více

Konference Veřejné zakázky v praxi

Konference Veřejné zakázky v praxi Konference Veřejné zakázky v praxi Velká novela zákona o veřejných zakázkách 11. října 2011 Hotel Holiday Inn, Kongres centrum Praha Proces veřejných zakázek a poznatky ze zadávání v praxi Současná platná

Více

Vnitřní směrnice č. 1/2015. Metodika zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění ke dni 1. 1.

Vnitřní směrnice č. 1/2015. Metodika zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění ke dni 1. 1. Vnitřní směrnice č. 1/2015 Metodika zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění ke dni 1. 1. 2015 Veřejným zadavatelem je územní samosprávný celek obec Vyžlovka

Více

POSTUPY pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu IP/1/2015

POSTUPY pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu IP/1/2015 MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU Rada města vydává dokument Ev. č.: 23/001/2015 Č. j.: ----- SMĚRNICE MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU POSTUPY pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Interní číslo směrnice: IP/1/2015

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Město Hlinsko Směrnice pro zadávání veřejných zakázek vydaná v návaznosti na příslušná ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) a schválená,

Více

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Transparentnosti Zákazu diskriminace Rovného zacházení

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Transparentnosti Zákazu diskriminace Rovného zacházení Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění 6 zákona zásada Transparentnosti zásada Zákazu diskriminace zásada Rovného zacházení ZÁKON Č. 179/2010 SB. 141 pozměňovacích bodů novelizuje

Více

Dotace a výběrová řízení:

Dotace a výběrová řízení: Výběrová řízení zadávání zakázek, na které se nevztahují postupy upravené zákonem o veřejných zakázkách (postupuje se dle Závazných postupů, pravidel) zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006

Více

Směrnice Rady Libereckého kraje č. 1/2014

Směrnice Rady Libereckého kraje č. 1/2014 Směrnice Rady Libereckého kraje č. 1/2014 k zadávání veřejných zakázek Libereckým krajem a jím zřizovanými příspěvkovými organizacemi ČÁST A Předmět úpravy, obecná ustanovení 1. Směrnice Rady Libereckého

Více

Vnitřní předpis č. 2/2013 města Řevnice. Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Vnitřní předpis č. 2/2013 města Řevnice. Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Vnitřní předpis č. 2/2013 města Řevnice Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Čl. I Úvodní ustanovení 1. Pojmy použité v těchto pokynech vycházejí ze zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

SMĚRNICE VZMR/ 2012 PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve

SMĚRNICE VZMR/ 2012 PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve SMĚRNICE VZMR/ 2012 PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

SMĚRNICE č. 03/2015. Obsah Úvodní ustanovení... 2 Článek 1 - Rozdělení veřejných zakázek...2

SMĚRNICE č. 03/2015. Obsah Úvodní ustanovení... 2 Článek 1 - Rozdělení veřejných zakázek...2 SMĚRNICE č. 03/2015 Zpracoval: Schválil: Ing. Jiří Furik, tajemník MěÚ Rýmařov, Ing. Miroslav Sigmund, vedoucí odboru RR Ing. Petr Klouda, starosta města Dne: účinnost 26.6.2015 ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Více

Úvodní informace o zadavateli

Úvodní informace o zadavateli Úvodní informace o zadavateli Název: Dobrovolný svazek obcí Křivina Sídlo: Mírové náměstí 90, 517 21 Týniště nad Orlicí IČ: 750 55 384 DIČ: CZ 750 55 384 Statutární zástupce: Ing. Jaroslav Matička, předseda

Více

Veřejné zakázky. Změny v oblasti veřejných zakázek

Veřejné zakázky. Změny v oblasti veřejných zakázek Veřejné zakázky Změny v oblasti veřejných zakázek Obsah semináře 1. Právní prostředí aktuální a plánované změny 2. Úvod do problematiky základní pojmy 3. Podrobný popis plánovaných změn 4. Diskuze Právní

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU Zadavatel: Se sídlem: Zastoupený: IČ: Město Slušovice nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice Ing. Petr Hradecký, starosta 00284475 všem dodavatelům IČ:, DIČ: Ve Slušovicích dne.. 31 7 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

Obec Lužec nad Vltavou

Obec Lužec nad Vltavou Obec Lužec nad Vltavou Směrnice č. 2/2012 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Směrnici zpracoval: Patrik Rollo Datum zpracování: 13.11.2012 Směrnici schválilo: Zastupitelstvo obce Lužec nad Vltavou

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS ORGANIZACE č. 17/2013

VNITŘNÍ PŘEDPIS ORGANIZACE č. 17/2013 VNITŘNÍ PŘEDPIS ORGANIZACE č. 17/2013 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu schválená usnesením č. 2798/R91/13 Rady města Uherský Brod dne18.12.2013 (dále jen směrnice ) Článek 1. Předmět

Více

Zadávací řízení v projektech spolufinancovaných ze zdrojů EU. Ing. Klára Štrausová Odbor ochrany vod, projektový manažer

Zadávací řízení v projektech spolufinancovaných ze zdrojů EU. Ing. Klára Štrausová Odbor ochrany vod, projektový manažer Zadávací řízení v projektech spolufinancovaných ze zdrojů EU Ing. Klára Štrausová Odbor ochrany vod, projektový manažer Pravidla pro žadatele Veřejné zakázky Veřejné zakázky v OPŽP Projektový cyklus kontroly

Více

Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 01 Broumov. Směrnice rady města č. 1/2005. O zadávání zakázek

Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 01 Broumov. Směrnice rady města č. 1/2005. O zadávání zakázek Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 01 Broumov Směrnice rady města č. 1/2005 O zadávání zakázek Čl. I. Úvodní ustanovení 1) Touto směrnicí se stanovuje postup města, jeho orgánů a organizačních složek,

Více

Vnitřní směrnice č.1/2008 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. I Předmět úpravy

Vnitřní směrnice č.1/2008 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. I Předmět úpravy Vnitřní směrnice č.1/2008 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Čl. I Předmět úpravy 1. Tato směrnice upravuje postup Obce Sytno (dále jen "zadavatel") při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Více

PRO EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

PRO EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Směrnice 2/2015 PRO EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC SELETICE Vypracoval: Mgr. Bc. Zdeněk Havlík, starosta Obec: Seletice Adresa: Seletice 139, 28934 Rožďalovice

Více

Město Černošice Městský úřad Černošice. Vnitřní předpis č. 5 Zadávání veřejných zakázek

Město Černošice Městský úřad Černošice. Vnitřní předpis č. 5 Zadávání veřejných zakázek Město Černošice Městský úřad Černošice Vnitřní předpis č. 5 Zadávání veřejných zakázek Datum Jméno, příjmení Podpis Zpracoval Ing. Anna Hrabáková Ověřil Schválil Vnitřní předpis v listinné podobě je uložen

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: Název programu: Různé operační programy Registrační číslo Různá registrační čísla projektu: Název projektu a Různé názvy projektů registrační číslo: Název zakázky:

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE. Vnitroorganizační směrnice Číslo: 18/2013 Strana: 1. O veřejných zakázkách malého rozsahu

MĚSTO KOPŘIVNICE. Vnitroorganizační směrnice Číslo: 18/2013 Strana: 1. O veřejných zakázkách malého rozsahu Vnitroorganizační směrnice Číslo: 18/2013 Strana: 1 OBSAH: ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení... 2 Článek 1 Účel úpravy a působnost... 2 Článek 2 Vymezení některých pojmů... 2 ČÁST DRUHÁ Zadávání zakázek malého

Více

Příručka. Výběrová řízení v Benefit7

Příručka. Výběrová řízení v Benefit7 Příručka Výběrová řízení v Benefit7 1 Obsah Typologie... 6 1. Výběrové řízení... 6 2. Rámcová smlouva... 6 3. Minitendr... 6 4. Koncesní řízení... 6 5. Nadlimitní veřejná zakázka... 6 6. Podlimitní veřejná

Více

SEZNAM DOKUMENTACE K ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV ZE ZADÁVACÍCH ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH. Po novele zákona z 1.4.2012,

SEZNAM DOKUMENTACE K ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV ZE ZADÁVACÍCH ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH. Po novele zákona z 1.4.2012, SEZNAM DOUMENTACE ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV ZE ZADÁVACÍCH ŘÍZENÍ DLE ZÁONA O VEŘEJNÝCH ZAÁZÁCH Po novele zákona z 1.4.2012, který obdrží příjemce dotace při podpisu Dohody dle bodu Zadávání zakázek žadatelem/příjemcem

Více

Zadávání veřejných zakázek

Zadávání veřejných zakázek Zadávání veřejných zakázek Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/24 Obsah: 1) Úvod 2) Rozsah působnosti 3) Účel 4) Základní a použité pojmy 5) Druhy zakázek 6) Předpokládaná

Více

VYZÝVÁ k předložení nabídky.

VYZÝVÁ k předložení nabídky. Výzva k podání nabídky Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje (dále jen RRA PK), nám. Republiky 12, 530 21 Pardubice, jako zadavatel, vyzývá k podání nabídky na zakázku malého rozsahu - nejedná

Více

Zadávání veřejných zakázek

Zadávání veřejných zakázek Zadávání veřejných zakázek Právní úprava zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, transponuje evropské směrnice v současnosti je v mezirezortním připomínkovém řízení návrh nového zákona zpracovaný

Více

veřejná zakázka na služby veřejná zakázka na stavební práce Dodavatel Subdodavatel Uchazeč Zájemce Kvalifikace dodavatele

veřejná zakázka na služby veřejná zakázka na stavební práce Dodavatel Subdodavatel Uchazeč Zájemce Kvalifikace dodavatele VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Rektorát Palackého 1-3, 612 42 Brno 541 562 001 E.mail: rektor@vfu.cz Fax. 549 250 478 V Brně dne 2. ledna 2009 č.j. 19 001/2009 Směrnice rektora č. ES 23/2009/1

Více

SM-03 K zadávání veřejných zakázek. Určeno pro: celou organizaci 4.14.8, 4.14.13, 4.14.20, 4.17.2, 4.20, 4.21.3, 4.24.4

SM-03 K zadávání veřejných zakázek. Určeno pro: celou organizaci 4.14.8, 4.14.13, 4.14.20, 4.17.2, 4.20, 4.21.3, 4.24.4 LESY hl. m. PRAHY, příspěvková organizace Práčská 1885. 106 00 Praha 10 - Záběhlice Evidenční číslo SMĚRNICE SM-03 Téma: K zadávání veřejných zakázek u organizace Lesy hl.m.prahy verze č.: 06 Počet příloh:

Více

Sm 4/2014 Pravidla pro zadávání zakázek. ČÁST PRVNÍ Předmět úpravy, základní pojmy, zásady. 1 Předmět úpravy

Sm 4/2014 Pravidla pro zadávání zakázek. ČÁST PRVNÍ Předmět úpravy, základní pojmy, zásady. 1 Předmět úpravy ČÁST PRVNÍ Předmět úpravy, základní pojmy, zásady 1 Předmět úpravy 1) Cílem této směrnice je zajistit, aby veřejné zakázky byly zadávány nestranným, nediskriminačním a transparentním způsobem a při zajištění

Více

INVESTA UH, s.r.o., Dlouhá 688, 686 01 Uherské Hradiště. V ý z v a

INVESTA UH, s.r.o., Dlouhá 688, 686 01 Uherské Hradiště. V ý z v a INVESTA UH, s.r.o., Dlouhá 688, 686 01 Uh. Hradiště V ý z v a k podání nabídky dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. v platném znění dle 38 ve zjednodušeném podlimitním řízení, dle Závazných

Více

SMĚRNICE Č.20 INTERNÍ PŘEDPIS POSTUPU PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

SMĚRNICE Č.20 INTERNÍ PŘEDPIS POSTUPU PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU O B E C P R A V L O V, Pravlov 30, 664 64 Dolní Kounice SMĚRNICE Č.20 INTERNÍ PŘEDPIS POSTUPU PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Postup dle této směrnice schválen na 23. zasedání zastupitelstva

Více

Identifikační údaje zadavatele. Otín 37, 594 01 Velké Meziříčí. Osoba pověřená výkonem zadavatelských činností. Nová 326, 675 03 Budišov

Identifikační údaje zadavatele. Otín 37, 594 01 Velké Meziříčí. Osoba pověřená výkonem zadavatelských činností. Nová 326, 675 03 Budišov PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDEK VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky podle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Název veřejné zakázky:

Více

Vnitřní předpis č. I/6/2014

Vnitřní předpis č. I/6/2014 Město Čelákovice Vnitřní předpis č. I/6/2014 Postup k zabezpečení zadávání zakázek dle podmínek stanovených zákonem o veřejných zakázkách Předpis schválen: 21. 3. 2014 Obsah: Článek: I. Úvodní ustanovení

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.op-vk.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zadávání veřejných zakázek

Zadávání veřejných zakázek Zadávání veřejných zakázek Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/24 Obsah: 1) Úvod 2) Rozsah působnosti 3) Účel 4) Základní a použité pojmy 5) Druhy zakázek 6) Předpokládaná

Více

JIHOČESKÝ KRAJ SMĚRNICE

JIHOČESKÝ KRAJ SMĚRNICE JIHOČESKÝ KRAJ SMĚRNICE NÁZEV: Zásady pro zadávání veřejných zakázek Jihočeským krajem a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi a založenými obchodními společnostmi ČÍSLO: SM/18/RK ZMĚNA Č.: 6 PLATNOST

Více

a) Zadávání zakázek, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 500 000,- Kč bez DPH a zároveň nedosahuje 2 mil. Kč (resp. 6 mil. Kč u stavebních prací);

a) Zadávání zakázek, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 500 000,- Kč bez DPH a zároveň nedosahuje 2 mil. Kč (resp. 6 mil. Kč u stavebních prací); Pravidla pro výběr (dále jen Pravidla ) stanovují závazný postup příjemce dotace (dále jen Zadavatel ) při: a) Zadávání zakázek, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 500 000,- Kč bez DPH a zároveň nedosahuje

Více

Vnitřní směrnice městyse Stádlec o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Vnitřní směrnice městyse Stádlec o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Vnitřní směrnice městyse Stádlec o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Čl. 1 Předmět úpravy Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 3 zákona

Více

VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Zadavatel: Městská část Praha 14, IČ: 00231312 ul. Bří. Venclíků 1073 198 21 Praha 9 VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na služby Zajištění

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Zadavatel: Státní fond životního prostředí České republiky Sídlem: Kaplanova 1931/1, Praha 11 Chodov, PSČ: 148 00 Zastoupený: Ing. Františkem Krejčím, ředitelem

Více

Číslo vydání/aktualizace: 8/2

Číslo vydání/aktualizace: 8/2 Pravidla pro výběr (dále jen Pravidla ) stanovují závazný postup příjemce dotace (dále jen Zadavatel ) při: a) Zadávání zakázek malého rozsahu, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 500 000,- Kč bez

Více

NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI

NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI III. NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI ZÁVAZNÉ POSTUPY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EU, NESPADAJÍCÍCH POD APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013

Více

Směrnice č. 3/2012 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Obce Hrušky

Směrnice č. 3/2012 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Obce Hrušky Směrnice č. 3/2012 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Hrušky Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 6 zákona Č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Podpora čtení a výuky jazyků. Dodávka služby: Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky Předmět zakázky:

Podpora čtení a výuky jazyků. Dodávka služby: Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky Předmět zakázky: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

PŘÍLOHA III. Zadávací řízení

PŘÍLOHA III. Zadávací řízení PŘÍLOHA III Směrnice MŽP č. 8/2015 pro poskytování finančních prostředků v rámci programu MŽP Likvidace škod po živelních pohromách, podprogramu MŽP Povodně 2013 Zadávací řízení Opatření podporovaná v

Více

Žádám Ministerstvo financí, v souladu s ust. 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

Žádám Ministerstvo financí, v souladu s ust. 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu Žádám Ministerstvo financí, v souladu s ust. 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, o podání informace o obsahu popisu pracovní činnosti (pracovní náplň)

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 C 143253 Výzva k podání nabídek Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Registrační číslo projektu CZ.

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky Datum vyhlášení veřejné zakázky:

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0006

Více

Informace k postupu při uveřejňování v souvislosti s technickou novelou zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Ondřej Zítka.

Informace k postupu při uveřejňování v souvislosti s technickou novelou zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Ondřej Zítka. 1 Název: Školitel: Informace k postupu při uveřejňování v souvislosti s technickou novelou zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Ondřej Zítka Datum: 8.1.2013 Reg.č.projektu: CZ.1.07/2.4.00/31.0023

Více

ČÁST C ZÁVAZNÉ POSTUPY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK NESPADAJÍCÍCH POD APLIKACI ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

ČÁST C ZÁVAZNÉ POSTUPY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK NESPADAJÍCÍCH POD APLIKACI ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 8388/2014-MZE-14122 Novela Č.j.: 191861/2012-MZE-14122 ČÁST C ZÁVAZNÉ POSTUPY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK NESPADAJÍCÍCH POD APLIKACI ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ

Více

PÉČE O MAJETEK ŠKOL porada ředitelů Š/ŠZ Pk na Seči. Ing. Stanislav Šťastný

PÉČE O MAJETEK ŠKOL porada ředitelů Š/ŠZ Pk na Seči. Ing. Stanislav Šťastný PÉČE O MAJETEK ŠKOL porada ředitelů Š/ŠZ Pk na Seči Ing. Stanislav Šťastný pracovník ekonomického oddělení odboru školství a kultury Krajského úřadu Pardubického kraje 1 listopad 2013 OBSAH SYSTÉM PROVÁDĚNÍ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE jedná se o zadávací řízení zadávané postupem mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zveřejněnou

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce s názvem: Zakázka na jazykové kurzy pro ZŠ Ždírec nad Doubravou II

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce s názvem: Zakázka na jazykové kurzy pro ZŠ Ždírec nad Doubravou II ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce s názvem: Zakázka na jazykové kurzy pro ZŠ Ždírec nad Doubravou II Datum vyhlášení zakázky: 7. 7. 2015 Název projektu: Podpora vzdělávání - čteme, mluvíme, rozumíme

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce):

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU Písemná výzva k podání nabídky PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU Zakázka: Druh zakázky podle jejího předmětu: Druh zakázky podle předpokládané hodnoty: dodávka investice a terénní úpravy

Více

Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem:

Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Poskytnutí úvěru na realizaci investiční akce - Vybudování splaškové kanalizace v obci

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky zadané v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název zakázky: Kantor

Více

Obec Trubín. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Obec Trubín. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obec Trubín Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 1 Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 3 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

Příklady problematiky veřejných zakázek u projektů realizovaných v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod

Příklady problematiky veřejných zakázek u projektů realizovaných v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod Příklady problematiky veřejných zakázek u projektů realizovaných v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod Rozdělení předmětu VZ v rozporu se zákonem Veřejný zadavatel ve stejném čase

Více

Město Hlinsko. Pravidla pro zadávání veřejných zakázek

Město Hlinsko. Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Město Hlinsko Pravidla pro zadávání veřejných zakázek vydaná v návaznosti na příslušná ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) a schválená,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávku zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a zadávanou v souladu se Závaznými

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek)

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Veřejný zadavatel: Název: Město Vimperk Sídlem: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Zastoupený: Ing. Jaroslava Martanová, starostka IČO: 00250805 vyhlašuje veřejnou

Více

VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ V OBJEKTECH MŠ TRUTNOV Systémové číslo VZ: P15V00000058

VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ V OBJEKTECH MŠ TRUTNOV Systémové číslo VZ: P15V00000058 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ V OBJEKTECH MŠ TRUTNOV Systémové číslo VZ: P15V00000058 Identifikační údaje zadavatele: Výzva k podání nabídek a k prokázání kvalifikace Mateřská škola, Trutnov, Komenského 485 Komenského

Více

Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416 768 33 Morkovice

Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416 768 33 Morkovice Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416 768 33 Morkovice V Morkovicích 5.2.2015 Vážená paní, vážený pane, Základní škola Morkovice, příspěvková organizace se sídlem 17. listopadu

Více

1. Název veřejné zakázky. 2. Druh zadávacího řízení. 3. Údaje o zadavateli. 4. Preambule a účel smlouvy. 5. Klasifikace předmětu veřejné zakázky

1. Název veřejné zakázky. 2. Druh zadávacího řízení. 3. Údaje o zadavateli. 4. Preambule a účel smlouvy. 5. Klasifikace předmětu veřejné zakázky 1. Název veřejné zakázky 2. Druh zadávacího řízení ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky. 3. Údaje o zadavateli Dodávka kancelářských potřeb Zadavatel: Muzeum Brněnska, příspěvková

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

VNITŘNÍ SMĚRNICE O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH Základní škola U Lesa Nový bor, Boženy Němcové 539, okres Česká Lípa, příspěvková organizace VNITŘNÍ SMĚRNICE O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH Č.J.: ZŠ LES 156 /2014 Spisový znak 1.2.1 Skartační znak V 05 Vypracoval:

Více

SMĚRNICE PRO POPTÁVKOVÁ ŘÍZENÍ A ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

SMĚRNICE PRO POPTÁVKOVÁ ŘÍZENÍ A ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK S M Ě R N I CE TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČESKÉ REPUBLIKY SMĚRNICE PRO POPTÁVKOVÁ ŘÍZENÍ A ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Ročník: 2014 Číslo: SME-19 Vypracoval/a: Ing. Karel Vilém Podpis Garant: Mgr. Martin Kobert

Více

SMĚRNICE č. 2/2007 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

SMĚRNICE č. 2/2007 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu SMĚRNICE č. 2/2007 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Rada města Bruntál se na své schůzi dne 6. 2. 2007 usnesením č. 281/6 usnesla vydat na základě 102 odst. 2 písm. a ) a 110 odst. 4 písm. e)

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C143209 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.3.00/51.0036

Více

ZÁKON O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

ZÁKON O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ZÁKON O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Vlastimil Fidler Obecný přístup k novému zákonu regulace odpovídá evropským směrnicím zpřísnění a doplnění pravidel oproti směrnici

Více