Článek 1 Předmět a působnost

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Článek 1 Předmět a působnost"

Transkript

1 UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 1/2013 Věc Koordinace a administrace projektů na Univerzitě Pardubice Působnost pro Zaměstnance a útvary Univerzity Pardubice Platnost 22. března 2013 Číslo jednací RPO/0056/12 Vypracovala Mgr. Linda Lososová, Centrum transferu technologií a znalostí Předkládá Ing. Pavel Krečmer, PhD., ředitel Centra transferu technologií a znalostí Schválila doc. Ing. Tatiana Molková, PhD., prorektorka pro vědu a tvůrčí činnost Článek 1 Předmět a působnost (1) Předmětem této směrnice je koordinace, monitoring, administrace a postup při schvalování a revizi elektronické a listinné dokumentace vědecko-výzkumných, inovačních, vzdělávacích, rozvojových či jiných obdobných odborných projektů (dále jen projekt ), ať už se jedná o projekty s národní podporou, s mezinárodní podporou či rozvojové programy, a to zejména návrhů projektů, dílčích a závěrečných zpráv projektů, smluv, dohod a rozhodnutí k projektům. (2) Tato směrnice se nevztahuje na poskytované dary 1 a na vykonávanou doplňkovou činnost Univerzitou Pardubice (dále jen Univerzita ) 2. (3) Působnost této směrnice se vztahuje na veškeré projekty podle odstavce 1 na Univerzitě, na které je třetí osobou (dále jen poskytovatel ) poskytována finanční podpora z veřejných prostředků Tam, kde platí zvláštní právní předpisy, postupuje se vždy také podle těchto předpisů 3. (4) Univerzita se může jako příjemce účastnit projektu přímo u poskytovatele na základě smlouvy nebo rozhodnutí o poskytnutí podpory, anebo se může projektu účastnit jako další účastník projektu na základě písemné smlouvy s příjemcem. Tato směrnice se vztahuje i na projekty, kterých se Univerzita účastní jako další účastník projektu. Na navrhovatele a řešitele těchto projektů se vztahují shodné povinnosti stanovené touto směrnicí jako na navrhovatele a řešitele projektů, kterých se Univerzita účastní jako hlavní příjemce podpory. (5) Koordinaci, monitoring, administraci a elektronickou a listinnou dokumentaci veškerých projektů na Univerzitě řídí příslušné útvary rektorátu Univerzity podle své působnosti stanovené níže, (dále jen příslušné rektorátní útvary ): Poskytovatelé podpory: Akademie věd ČR Grantová agentura ČR Ministerstvo kultury ČR Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR V působnosti rektorátního útvaru: zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 2 20 odst. 2 zákona č. 11/1998 Sb., zákon o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů 3 např. zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů 1

2 Ministerstvo vnitra ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Ministerstvo zemědělství ČR Technologická agentura ČR Centrum transferu technologií a znalostí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Oddělení pro rozvoj a mezinárodní vztahy Národní agentura pro evropské vzdělávací programy Oddělení pro rozvoj a mezinárodní vztahy Evropská Unie Oddělení pro rozvoj a mezinárodní vztahy Evropská Komise Oddělení pro rozvoj a mezinárodní vztahy (6) Tato směrnice neupravuje postup jednotlivých fakult při přípravě účasti na projektech. Fakulta může stanovit postup před podáním návrhu projektu směrnicí s fakultní působností. Článek 2 Návrh projektu (1) Návrh projektu může za Univerzitu podat výhradně rektor. Fakulty ani další součásti Univerzity se nemohou projektu účastnit samostatně. V návrzích projektů i v ostatních dokumentech k projektu musí být uváděny tyto identifikační údaje: Česky Univerzita Pardubice Studentská Pardubice IČO: DIČ: CZ zastoupená rektorem: [jméno rektora] Anglicky University of Pardubice Studentská Pardubice Czech Republic Legal Registration No: VAT No: CZ Represented by the rector: [jméno rektora] (2) Dokumentaci návrhu projektu předkládá vždy navrhovatel 4 projektu, který odpovídá za: a) formální náležitosti dokumentů; b) odbornou proveditelnost projektu v požadované kvalitě a termínech včetně specifikace požadované pracovní kapacity a specifikace nutných úprav stávajících pracovních 4 Osoba v pracovněprávním vztahu, nebo jiném smluvním vztahu k Univerzitě, jež se uchází o projekt za Univerzitu, nebo osoba v pracovněprávním vztahu, nebo jiném smluvním vztahu k jiné právnické nebo fyzické osobě, jež má s Univerzitou uzavřen příslušný smluvní vztah. 2

3 povinností všech budoucích členů řešitelského týmu projektu za předpokladu, že byla schválena vedoucím zaměstnancem; c) finanční proveditelnost projektu včetně specifikace finančních zdrojů, a to i případné požadované finanční spoluúčasti příjemce; d) zpracování návrhu projektu v souladu se zvláštními právními předpisy, vnitřními předpisy a vnitřními normami Univerzity (dále jen předpisy Univerzity ) a pravidly poskytovatele. Pokud jsou pravidla týkající se téhož aspektu řešení projektu v různých relevantních předpisech odlišná, řídí se navrhovatel nejpřísnějším z nich (tj. zásada přísnějšího pravidla); e) naplánování odpovídající výše režijních nákladů uplatněných v projektu formou nepřímých nákladů, umožňují-li to pravidla poskytovatele finanční podpory. Odpovídající výše režijních nákladů je stanovována v souladu s pokynem kvestora č. 1/2013 Stanovení úrovně režijních nákladů účelových projektů ve spolupráci tajemníkem fakulty a Ekonomickým odborem Oddělením vnitřní ekonomiky. Nelze-li při plánování nepřímých nákladů projektu dodržet stanovenou odpovídající výši režijních nákladů (zejména z důvodů omezení daných pravidly poskytovatele), je navrhovatel povinen tuto skutečnost konzultovat s Ekonomickým odborem Univerzity a tajemníkem fakulty a písemně zdůvodnit nižší objem navržených režijních nákladů uplatněných v projektu na formuláři Režijní náklady uvedeném v příloze č.1. (3) Dokumentaci návrhu projektu schvaluje na formuláři Prohlášení vedoucího součásti Univerzity k návrhu projektu uvedeného v příloze č. 2 za fakultu Univerzity děkan, za vysokoškolský ústav ředitel, za rektorátní útvar prorektor nebo kvestor. To platí i pro schválení účasti na řešení projektu Univerzity jako dalšího účastníka projektu. (4) Děkan, ředitel vysokoškolského ústavu, prorektor a kvestor mohou požádat o odborné stanovisko k ekonomickým a finančním podmínkám a důsledkům návrhu projektu vedoucího Ekonomického odboru Univerzity. Smluvní dokumenty k návrhům projektů, týkající se duševního vlastnictví, posuzuje Centrum transferu technologií a znalostí Univerzity. (5) Návrh projektu ve všech předepsaných výtiscích, včetně Prohlášení vedoucího součásti Univerzity k návrhu projektu, navrhovatel předkládá k podpisu rektorovi výhradně prostřednictvím příslušného rektorátního útvaru, a to nejméně 2 pracovní dny před stanoveným termínem doručení poskytovateli. Za doručení návrhu poskytovateli odpovídá navrhovatel. Za dodržení postupu stanoveného směrnicemi Univerzity při předkládání smluv k signaci rektorovi je odpovědný navrhovatel. (6) Nejpozději v den podání návrhu navrhovatel zajistí elektronické zadokumentování platné verze návrhu projektu a dalších povinných příloh a dokumentů (např. návrhů smluv) do vnitřního elektronického informačního systému do modulu Granty a projekty (dále jen GaP ). Za uložení návrhu projektu v listinné podobě odpovídá navrhovatel. (7) Je-li návrh podán, navrhovatel bez zbytečného prodlení zajistí v GaP provedení změny stavu projektu z rozpracovaný na podaný. V modulu musí být vloženy všechny údaje o projektu a související dokumenty, zejména návrh projektu, návrhy smluv, návrh rozpočtu. Za elektronickou dokumentaci odpovídá navrhovatel. 3

4 Článek 3 Realizace projektu (1) Byl-li návrh projektu přijat k realizaci, řešitel 5 bez zbytečného prodlení zajistí ve vnitřním elektronickém informačním systému v GaP provedení změny stavu projektu z podaný na přijatý, dále zajistí doplnění a aktualizaci dalších údajů o projektu, včetně přiděleného čísla projektu. Řešitel je odpovědný za elektronickou dokumentaci přijatého projektu, zejména za uložení všech platných dokumentů k projektu s uvedením dat jejich vydání, uzavření apod. tak, aby bylo patrné chronologické řazení dokumentů v GaP. (2) Návrhy smluv k projektu ve všech předepsaných výtiscích společně s Průvodkou smlouvy uvedenou v příloze č. 5, řešitel předkládá k podpisu rektorovi výhradně prostřednictvím příslušného rektorátního útvaru, a to nejméně 2 pracovní dny před stanoveným termínem doručení poskytovateli. Za doručení návrhu smlouvy odpovídá řešitel. Řešitel je povinen předat originály uzavřených smluv či pravomocných rozhodnutí k přijatému projektu příslušnému rektorátnímu útvaru. (3) Nebyl-li návrh projektu přijat k realizaci, navrhovatel bez zbytečného prodlení zajistí v GaP změnu stavu projektu z podaný na nepřijatý. (4) Splní-li řešitel podmínky uvedené v odstavci 1, aktivuje Oddělení ekonomického řízení Ekonomického odboru Univerzity samostatnou zakázku ve vnitřním elektronickém informačním systému ifis. (5) K datu zahájení realizace projektu řešitel zajistí v GaP změnu stavu projektu z přijatý na realizovaný. (6) Byl-li návrh projektu přijat k realizaci, řešitel odpovídá za: a) realizaci projektu, vedení příslušných prací na projektu, odbornou a technickou stránku řešení projektu a dosažení stanovených cílů a výstupů ve vymezeném čase v souladu s podmínkami poskytovatele; b) efektivní využití finančních prostředků v souladu se schválenou dokumentací a strukturou rozpočtu projektu, v souladu se smlouvou s poskytovatelem, případně příjemcem, a dalšími uzavřenými smlouvami souvisejícími s projektem; c) provedení dílčího a závěrečného vyúčtování zakázky, za její věcnou i obsahovou správnost v souladu se stanovenými podmínkami projektu; d) vypracování dílčích a závěrečných zpráv a za jejich obsahovou a formální správnost a jejich úplnost a dále za zajištění oponentních zpráv, případně dalších požadovaných zpráv; zprávy musí být schváleny děkanem, ředitelem vysokoškolského ústavu, proděkanem nebo kvestorem dle příslušnosti projektu na formuláři Schválení průběžné/závěrečné zprávy uvedeném v příloze č. 4; e) elektronické zadokumentování veškerých platných dokumentů k projektu do GaP. (7) Při výběru vhodného dodavatele služeb, materiálu, hmotného a nehmotného majetku a stavebních prací je řešitel povinen postupovat v souladu s platnou legislativou, předpisy Univerzity a podmínkami poskytovatele. (8) Řešitel je oprávněn konzultovat a požádat o odborné vyjádření Oddělení přípravy a realizace veřejných zakázek Univerzity při zajišťování výběru vhodného dodavatele služeb, hmotného a nehmotného majetku a stavebních prací. Řešitel je povinen využívat související implementované informační systémy Univerzity. 5 Osoba v pracovněprávním vztahu k Univerzitě, jež se za Univerzitu účastní projektu a je za jeho řešení odpovědná. 4

5 (9) Smluvní dokumenty k projektu, týkající se duševního vlastnictví, posuzuje a schvaluje Centrum transferu technologií a znalostí. (10) Dílčí zprávu a obdobné dokumenty k projektu, dle požadavků poskytovatele, řešitel předkládá se souhlasem vedoucího součásti 6 Univerzity dle své příslušnosti. Tyto dokumenty v listinné podobě řešitel předkládá k podpisu rektorovi výhradně prostřednictvím příslušného rektorátního útvaru spolu s formulářem Schválení průběžné/závěrečné zprávy, a to nejméně 2 pracovní dny před stanoveným termínem doručení poskytovateli. Za doručení odpovídá řešitel. (11) Dílčí zprávu a obdobné dokumenty, které jsou poskytovateli, dle jím stanovených podmínek, zasílány výlučně elektronicky nebo prostřednictvím webových aplikací k tomu určených, řešitel zasílá až po uložení do GaP. Řešitel je zároveň povinen příslušnému rektorátnímu útvaru doručit souhlas vedoucího součásti Univerzity na formuláři Schválení průběžné/závěrečné zprávy, a to nejméně 2 pracovní dny před stanoveným termínem doručení poskytovateli. Za elektronické doručení odpovídá řešitel. (12) Náklady projektu, které nebyly poskytovatelem uznány nebo uhrazeny, včetně zákonných sankcí za porušení rozpočtové kázně, jsou připsány k tíži fakulty, vysokoškolského ústavu nebo rektorátního útvaru Univerzity dle příslušnosti hlavního řešitele. (13) Rektor, děkan, ředitel vysokoškolského ústavu, prorektor a kvestor je oprávněn provádět kontrolu řešení projektu v jeho gesci, jak po stránce finanční, odborné a obsahové, tak po stránce souladu s platnou legislativou, předpisy Univerzity a podmínkami poskytovatele. (14) V případě, že povinné závazky projektu, výstupy a cíle projektu nebyly splněny nebo bylo zjištěno porušení pravidel využití finančních prostředků, může být řešitel postihnut v souladu s předpisy Univerzity. Článek 4 Změny v projektu (1) Návrhy podstatných 7 změn projektu, podle podmínek poskytovatele, řešitel předkládá se souhlasem vedoucího součásti Univerzity dle své příslušnosti k podpisu rektorovi výhradně prostřednictvím příslušného rektorátního útvaru, a to nejméně 2 pracovní dny před stanoveným termínem doručení poskytovateli. V případě, že poskytovatel nestanovuje ve svých podmínkách pro návrh změn předepsaný formulář, řešitel předloží návrh na změnu v projektu na formuláři Návrh na změnu projektu uvedeném v příloze č. 3. Za doručení návrhu změn poskytovateli odpovídá řešitel. (2) Řešitel bez zbytečného prodlení zajistí v GaP elektronickou dokumentaci odeslaného návrhu na změnu s uvedením data tak, aby bylo patrné chronologické řazení dokumentů. Za uložení dokumentu v listinné podobě odpovídá řešitel. (3) Byla-li změna poskytovatelem schválena a přijata a projekt byl změněn, řešitel je povinen bezodkladně zajistit v GaP zaznamenání změny odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů 7 Podstatné změny projektu definuje vždy poskytovatel. 5

6 Článek 5 Ukončení projektu (1) Závěrečná zpráva, závěrečná oponentní zpráva, a další obdobné dokumenty (dále jen závěrečné dokumenty ), které vyžaduje poskytovatel po uplynutí doby řešení projektu, řešitel předkládá se souhlasem vedoucího součásti Univerzity dle své příslušnosti. Tyto dokumenty v listinné podobě řešitel předkládá k podpisu rektorovi výhradně prostřednictvím příslušného rektorátního útvaru spolu s formulářem Schválení průběžné/závěrečné zprávy, a to nejméně 2 pracovní dny před stanoveným termínem doručení poskytovateli. Za doručení odpovídá řešitel. (2) Závěrečné dokumenty, které jsou poskytovateli, dle jím stanovených podmínek, zasílány výlučně elektronicky nebo prostřednictvím webových aplikací k tomu určených, řešitel zasílá až po uložení do GaP. Řešitel je zároveň povinen příslušnému rektorátnímu útvaru doručit souhlas vedoucího součásti Univerzity na formuláři Schválení průběžné/závěrečné zprávy, a to nejméně 2 pracovní dny před stanoveným termínem doručení. Za elektronické doručení odpovídá řešitel. (3) Řešitel odpovídá za to, že závěrečné dokumenty, kromě obsahu, splňují také veškeré požadované formální náležitosti a jsou opatřené veškerými potřebnými schvalovacími doložkami a podpisy příslušných osob. (4) Řešitel bez zbytečného prodlení zajistí v GaP elektronickou dokumentaci odeslaných závěrečných dokumentů s uvedením data tak, aby bylo patrné chronologické řazení dokumentů. Za uložení předmětných dokumentů v listinné podobě odpovídá řešitel. (5) Byly-li veškeré závěrečné dokumenty k projektu doručeny poskytovateli, řešitel bez zbytečného prodlení zajistí v GaP provedení změny stavu projektu z realizovaný na ukončený. (6) Byl-li projekt ukončen, jsou Oddělením ekonomického řízení Ekonomického odboru Univerzity uzavřeny veškeré finanční zdroje projektu, včetně uzamčení samostatných zakázek ve vnitřním elektronickém informačním systému ifis. Článek 6 Udržitelnost projektu Podmínky a povinnosti stanovené poskytovatelem pro období udržitelnosti projektu, stejně jako interní postupy Univerzity v období udržitelnosti projektu, se řeší operativně případ od případu. Článek 7 Pracovněprávní vztahy (1) Při uzavírání pracovněprávních vztahů se postupuje dle podmínek 8 stanovených poskytovatelem. (2) Dochází-li ke změnám v pracovněprávních vztazích při sestavování řešitelského týmu, je řešitel povinen vyžádat podporu Oddělení lidských zdrojů Univerzity a postupovat dle pokynů tohoto oddělení. 8 za předpokladu nezbytného dodržení platné legislativy a předpisů Univerzity 6

7 (3) Návrhy na změny v pracovněprávních vztazích v souvislosti s řešením projektu vypracovává řešitel podle vzorů umístěných ve vnitřním elektronickém systému - zaměstnanecký intranet. (4) Při skončení pracovněprávního vztahu k Univerzitě je řešitel povinen předat veškerou dokumentaci k projektu v listinné podobě vedoucímu zaměstnanci 9. Článek 8 Závěrečná ustanovení (1) Doplňující pokyny a postupy příslušných rektorátních útvarů a jejich odpovědných zástupců k ustanovením této směrnice mohou být zveřejňovány na zaměstnaneckém intranetu Univerzity a v GaP. (2) Veškeré formuláře stanovené v přílohách k této směrnici jsou dostupné v GaP. (3) Zrušuje se Směrnice Univerzity Pardubice č. 15/2007 Předkládání a správa projektů řešených na Univerzitě Pardubice. (4) Tato směrnice nabývá platnost dnem podpisu. V Pardubicích dne 22. března 2013 prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc. rektor Přílohy: Příloha č. 1 Režijní náklady Příloha č. 2 Prohlášení vedoucího součásti Univerzity k návrhu projektu Příloha č. 3 Návrh na změny v projektu Příloha č. 4 Schválení průběžné/závěrečné zprávy Příloha č. 5 Průvodka smlouvy 9 Článek 8c a 9 Směrnice Univerzity Pardubice č. 18/2007 Pracovní řád Univerzity Pardubice 7

8 Směrnice č. 1/2013 Koordinace a administrace projektů na Univerzitě Pardubice Příloha č. 1 Režijní náklady 10 Název projektu: Číslo projektu: Jméno navrhovatele: Příjemce podpory: Univerzita Pardubice Fakulta: Pracoviště: Poskytovatel: Program: Doba řešení projektu: Kalkulovaná odpovídající výše režijních nákladů stanovená EkO: -doplní navrhovatel (dle obdržené kalkulace) Nárokovaná výše režijních nákladů projektu : - doplní navrhovatel V návrhu výše uvedeného projektu nárokuji režijní náklady nižší než je odpovídající výše režijních nákladů stanovená EkO, která je požadována v rámci podpory od poskytovatele Odůvodnění: Jméno navrhovatele natáhne se z GaP Jméno a funkce vedoucího součásti univerzity natáhne se z GaP 10 Formulář je dostupný ve vnitřním elektronickém informačním systému v modulu Granty a projekty. 8

9 Směrnice č. 1/2013 Koordinace a administrace projektů na Univerzitě Pardubice Příloha č. 2 Prohlášení vedoucího součásti Univerzity k návrhu projektu 11 Název projektu: Jméno navrhovatele: Jméno řešitele: Příjemce podpory: Univerzita Pardubice Fakulta: Pracoviště: Poskytovatel: Program: Doba řešení projektu: Spoluúčast: natáhne se z GaP Souhlasím s předložením návrhu projektu poskytovateli a z pozice vedoucího součásti univerzity garantuji, že: výše uvedený projekt je v souladu s koncepcí a cíli součásti univerzity i pracoviště navrhovatele, veškeré zdroje financování uvedené v návrhu projektu jsou v souladu s příslušnou platnou legislativou včetně případné spoluúčasti ze strany součásti univerzity, bude-li projekt přijat k finanční podpoře, součást univerzity se zavazuje uhradit veškeré oprávněné náklady vzniklé řešením projektu nad rámec poskytnuté podpory poskytovatelem, řešiteli budou zajištěny veškeré předem známé podmínky k úspěšnému řešení projektu v rámci vnitřních pracovních kompetencí součásti univerzity. Jméno a funkce vedoucího součásti univerzity natáhne se z GaP 11 Formulář je dostupný ve vnitřním elektronickém informačním systému v modulu Granty a projekty. 9

10 Směrnice č. 1/2013 Koordinace a administrace projektů na Univerzitě Pardubice Příloha č. 3 Návrh na změny v projektu 12 Název projektu: Číslo projektu: Jméno řešitele: Příjemce podpory: Univerzita Pardubice Fakulta: Pracoviště: Poskytovatel: Program: Doba řešení projektu: Specifikace požadovaných změn: Popis požadované změny: Zdůvodnění žádosti: Vyjádření řešitele, vedoucího zaměstnance součásti univerzity a statutárního zástupce univerzity: Souhlasím s uplatněním žádosti o změnu v projektu. Jméno řešitele natáhne se z GaP Jméno a funkce vedoucího součásti univerzity natáhne se z GaP rektor 12 Formulář je dostupný ve vnitřním elektronickém informačním systému v modulu Granty a projekty. 10

11 Směrnice č. 1/2013 Koordinace a administrace projektů na Univerzitě Pardubice Příloha č. 4 Schválení průběžné/závěrečné zprávy 13 Název projektu: Číslo projektu: Jméno řešitele: Příjemce podpory: Univerzita Pardubice Fakulta: Pracoviště: Poskytovatel: Program: Doba řešení projektu: Prohlašuji, že průběžnou/závěrečnou 14 zprávu č. 15 k výše uvedenému projektu jsem vypracoval s nejvyšší možnou péčí a odborností jak po stránce věcné, tak po stránce finanční a skutečnosti v ní uvedené jsou v souladu s pravidly a nařízeními stanovenými poskytovatelem dotace a Univerzitou Pardubice. Jméno řešitele natáhne se z GaP Jméno a funkce vedoucího součásti univerzity natáhne se z GaP 13 Formulář je dostupný ve vnitřním elektronickém informačním systému v modulu Granty a projekty. 14 Nehodící se vymažte. 15 doplňte 11

12 Směrnice č. 1/2013 Koordinace a administrace projektů na Univerzitě Pardubice Příloha č. 5 Průvodka smlouvy Název projektu: Číslo projektu: Jméno řešitele: Pracoviště: Fakulta: Poskytovatel: Program: Doba řešení projektu:. Název smlouvy:.. Souhlasím s uzavřením smlouvy k výše uvedenému projektu v předloženém znění. Vyjádření CTT 16 : V Pardubicích dne:... Podpis zástupce CTT Vyjádření ekonomického odboru rektorátu 17 : V Pardubicích dne:... Podpis zástupce ekonomického odboru Vyjádření vedoucího zaměstnance součásti univerzity: V Pardubicích dne:... Podpis V Pardubicích dne:... Podpis prorektor 16 Pouze v případě, že se smlouva dotýká duševního vlastnictví. 17 Pouze v případě, že smlouva se týká financí. 12

Článek 1 Předmět úpravy

Článek 1 Předmět úpravy UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 10/2012 Věc: Pravidla pro vkládání nepeněžitých vkladů Univerzity Pardubice do spin-off společností Působnost pro: všechny útvary Univerzity Účinnost od: 1. listopadu 2012

Více

Směrnice rektora č. 05R/2005 POSTUP PŘI UZAVÍRÁNÍ SMLUV

Směrnice rektora č. 05R/2005 POSTUP PŘI UZAVÍRÁNÍ SMLUV rektor Plzeň 31. ledna 2005 R-057-05 Směrnice rektora č. 05R/2005 POSTUP PŘI UZAVÍRÁNÍ SMLUV Tato směrnice upravuje postup při uzavírání písemných smluv, jejich následnou evidenci včetně centrální elektronické

Více

POKYNY PRO PŘÍJEMCE - ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ U REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ PROGRAMU CENTRA KOMPETENCE

POKYNY PRO PŘÍJEMCE - ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ U REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ PROGRAMU CENTRA KOMPETENCE Č.j. TACR/4949/2012 POKYNY PRO PŘÍJEMCE - ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ U REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ PROGRAMU CENTRA KOMPETENCE Zveřejněno dne: 28. 6. 2012 Schválila: Ing. Lucie Rosecká Dne 28. 6. 2012 Verze číslo: 1 OBSAH

Více

PRAVIDLA PRO VKLÁDÁNÍ PENĚŽITÝCH A NEPENĚŽITÝCH VKLADŮ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI DO PRÁVNICKÝCH OSOB ze dne 3. srpna 2011

PRAVIDLA PRO VKLÁDÁNÍ PENĚŽITÝCH A NEPENĚŽITÝCH VKLADŮ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI DO PRÁVNICKÝCH OSOB ze dne 3. srpna 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 3. srpna 2011 pod

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení

Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1. Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen Kancelář ) upravuje

Více

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 Opatření děkana č. 14/2007, kterou se upravuje provádění doplňkové činnosti na 1. lékařské fakultě Vypracoval: Ing. Jaromír

Více

MĚSTO PROSEČ. Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

MĚSTO PROSEČ. Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz MĚSTO PROSEČ Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Číslo: S/05/2012 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 23. 10. 2012 Účinnost od: 1. 1.

Více

JIHOČESKÝ KRAJ PRAVIDLA. NÁZEV: Pravidla Rady Jihočeského kraje pro úhradu nákladů na pořízení změny územního plánu.

JIHOČESKÝ KRAJ PRAVIDLA. NÁZEV: Pravidla Rady Jihočeského kraje pro úhradu nákladů na pořízení změny územního plánu. JIHOČESKÝ KRAJ PRAVIDLA NÁZEV: Pravidla Rady Jihočeského kraje pro úhradu nákladů na pořízení změny územního plánu ČÍSLO: PLATNOST OD: ÚČINNOST OD: ROZSAH PŮSOBNOSTI: Jihočeský kraj Vypracoval: Za aktualizaci

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Rada obce Hrušovany u Brna, dle usnesení č. RO ze dne a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb, o obcích, rozhodla o přidělení dotace pro: 1/ sídlo:

Více

1. Preambule. 2. Výše dotace a úhrada. Celková výše dotace činí X,- Kč. Zdrojem krytí dotace je v plné výši rozpočet Poskytovatele.

1. Preambule. 2. Výše dotace a úhrada. Celková výše dotace činí X,- Kč. Zdrojem krytí dotace je v plné výši rozpočet Poskytovatele. 1 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z programu Dotační program obce Hrušovany u Brna 2014-2018 podle 10a zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Více

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Vnitřní norma VŠCHT Praha č. 20.32/13 V Praze, 27.11.2013 Čj. 965/13/2013 Grantový řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Čl. 1 Základní ustanovení

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 25. SRPNA 2014

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 25. SRPNA 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. srpna 2014

Více

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 1. března 2007

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE Vnitřní předpis ČVUT v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

rektorka Plzeň 14. října 2013 ZCU 032978/2013 Článek 1 Úvodní ustanovení

rektorka Plzeň 14. října 2013 ZCU 032978/2013 Článek 1 Úvodní ustanovení rektorka Plzeň 14. října 2013 ZCU 032978/2013 Směrnice rektora č. 26R/2013 ZVEŘEJŇOVÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH PRACÍ Tato směrnice upravuje způsob odevzdání kvalifikační práce, postup při zveřejňování kvalifikační

Více

Podpisové právo a systém razítek na VŠB-TUO

Podpisové právo a systém razítek na VŠB-TUO Účinnost dokumentu od: 16. 5. 2014 Podpisové právo a systém razítek na VŠB-TUO Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/10 Účelem směrnice

Více

Smlouva o poskytnutí grantu (dále Smlouva ) na projekt č. xxxxxxx

Smlouva o poskytnutí grantu (dále Smlouva ) na projekt č. xxxxxxx Smlouva o poskytnutí grantu (dále Smlouva ) na projekt č. xxxxxxx financovaný v rámci priority z prostředků Finančního mechanismu EHP 2009-2014 (dále FM EHP ), v rámci programu CZ03 - Fond pro nestátní

Více

Platné znění nařízení vlády č. 267/2002 Sb., o informačním systému výzkumu a vývoje, s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění nařízení vlády č. 267/2002 Sb., o informačním systému výzkumu a vývoje, s vyznačením navrhovaných změn Platné znění nařízení vlády č. 267/2002 Sb., o informačním systému výzkumu a vývoje, s vyznačením navrhovaných změn V. 267/2002 SB. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne ze dne ze dne 29. května 2002, o informačním systému

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Směrnice náměstka ministra pro vzdělávání ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se schvaluje statut a jednací řád Akreditační komise pro vyšší

Více

Smlouva č. 502015_4_048_A _088 o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2015

Smlouva č. 502015_4_048_A _088 o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2015 Smlouva č. 502015_4_048_A _088 o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2015 Název : Šachový svaz České republiky Adresa : Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 IČ : 48548464

Více

Systém ekonomické kontroly projektů realizovaných na PF UJEP

Systém ekonomické kontroly projektů realizovaných na PF UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 7A/2007 Systém ekonomické kontroly projektů realizovaných na PF UJEP Tato směrnice stanovuje

Více

XI. Úplné znění Stipendijního řádu Slezské univerzity v Opavě ze dne 26. května 2014

XI. Úplné znění Stipendijního řádu Slezské univerzity v Opavě ze dne 26. května 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 30. března 2006

Více

I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Slušovice uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami ve smyslu ustanovení 159 zákona č. 500/2004, správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD Vysokého učení technického v Brně

STIPENDIJNÍ ŘÁD Vysokého učení technického v Brně Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0344/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0344/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0344/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 34 číslo bankovního

Více

Pravidla a podmínky grantového řízení Městské části Praha 21 v oblasti sociálních služeb pro rok 2014.

Pravidla a podmínky grantového řízení Městské části Praha 21 v oblasti sociálních služeb pro rok 2014. Pravidla a podmínky grantového řízení Městské části Praha 21 v oblasti sociálních služeb pro rok 2014. Městská část Praha 21 vyhlašuje grantový program pro rok 2014 na podporu dvou druhů sociálních služeb

Více

POSTUPY pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu IP/1/2015

POSTUPY pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu IP/1/2015 MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU Rada města vydává dokument Ev. č.: 23/001/2015 Č. j.: ----- SMĚRNICE MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU POSTUPY pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Interní číslo směrnice: IP/1/2015

Více

Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků

Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Účinnost dokumentu od: 15.4.2010 Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/6

Více

Systém přidělování nadačních příspěvků mladým vědcům do 40 let pro rok 2015

Systém přidělování nadačních příspěvků mladým vědcům do 40 let pro rok 2015 Systém přidělování nadačních příspěvků mladým vědcům do 40 let pro rok 2015 Část 1 1. Nadační fond Neuron na podporu vědy (Neuron), IČ: 01871188, se sídlem Tržiště 366/13, 118 00 Praha 1, byl zřízen zřizovací

Více

Vyhlášení Fondu rozvoje vzdělávací a umělecké činnosti JAMU. pro rok 2015

Vyhlášení Fondu rozvoje vzdělávací a umělecké činnosti JAMU. pro rok 2015 Vyhlášení Fondu rozvoje vzdělávací a umělecké činnosti JAMU pro rok 2015 Na základě Směrnice rektora JAMU č. 5/2013 vyhlašuji soutěž Fondu rozvoje vzdělávací a umělecké činnosti JAMU pro rok 2015 (dále

Více

Vysoké učení technické v Brně SMĚRNICE REKTORA Č. 14

Vysoké učení technické v Brně SMĚRNICE REKTORA Č. 14 Vysoké učení technické v Brně V Brně 23. března 2001 Čj.: 366/9140/2001 Rozdělovník: tajemníci a vedoucí útvarů fakult, vedoucí rektorátních pracovišť, ředitelství KM Zpracoval: Ing. Josef Navrátil, JUDr.

Více

Ing. Milan Bukač, kvestor

Ing. Milan Bukač, kvestor UNIVERZITA PARDUBICE Příkaz rektora č.1/2012 Věc Časový plán inventarizace majetku a závazků v roce 2012 Působnost pro pracoviště Univerzity Pardubice Účinnost od 29. února 2012 Číslo jednací: RPO/0008/12

Více

Pravidla pro poskytování a vypořádání dotací z rozpočtu města Mikulov (dále jen Pravidla)

Pravidla pro poskytování a vypořádání dotací z rozpočtu města Mikulov (dále jen Pravidla) Město Mikulov Zastupitelstvo města Mikulov dle 85 písm. c) a 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje tato Pravidla pro poskytování a vypořádání

Více

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO REKTORÁT KANCELÁŘ REKTORA

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO REKTORÁT KANCELÁŘ REKTORA Směrnice rektora č. ZS 1/2015 V Brně dne 6. února 2015 č.j. 115 058/2015 Pravidla pro poskytování podpory na projekty mobility studentů prostřednictvím Interní mobilitní agentury Veterinární a farmaceutické

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0396/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0396/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0396/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 34 číslo bankovního

Více

VZOR PID... stejnopis č.

VZOR PID... stejnopis č. Příloha č. 4 k usnesení Rady HMP č. 2245 ze dne 19. 8. 2014 VZOR PID... stejnopis č. mezi: SMLOUVA č. DOT../2015 o poskytnutí účelové dotace - grantu č... na zachování či obnovu památkové hodnoty a podstaty

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA Smlouva č.: SMF/125/2015 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, s ustanovením 10a zákona č.

Více

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 19. listopadu 2007

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 29. července 2013

Více

Část první Pravidla pro přiznávání stipendií Článek 1 Pravidla pro přiznávání stipendia za vynikající studijní výsledky

Část první Pravidla pro přiznávání stipendií Článek 1 Pravidla pro přiznávání stipendia za vynikající studijní výsledky UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 8/2012 Věc Pravidla a postupy pro přiznávání a výplatu stipendií na Univerzitě Pardubice Působnost pro Studenty a zaměstnance Univerzity Pardubice Účinnost 17. září 2012

Více

III. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI ZE DNE 5. ČERVNA 2009

III. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI ZE DNE 5. ČERVNA 2009 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 31. března 2006

Více

Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2013 v nadačním programu Pro Evropu

Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2013 v nadačním programu Pro Evropu Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2013 v nadačním programu Pro Evropu Cílem programu je zkvalitnit a urychlit přípravu projektů neziskového charakteru

Více

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

Proces P4 Nakupování

Proces P4 Nakupování Účinnost dokumentu od: 15.6.2007 Proces P4 Nakupování Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/9 Proces: P4 Nakupování Garant procesu: Účel:

Více

S M L O U V A - VZOR

S M L O U V A - VZOR Příloha 11.8. Obecných pravidel S M L O U V A - VZOR o poskytnutí dotace statutárního města České Budějovice na kofinancování projektu podpořeného v rámci Dotačního programu města České Budějovice na podporu

Více

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. června 2010

Více

číslo smlouvy: /2015/GCS

číslo smlouvy: /2015/GCS Příloha usn. RM10 č. 10/165/V/2015 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č.

Více

PRAVIDLA. pro podávání žádostí, rozdělování a uvolňování finančních prostředků. Část A Obecné podmínky

PRAVIDLA. pro podávání žádostí, rozdělování a uvolňování finančních prostředků. Část A Obecné podmínky Ministerstvo zemědělství České republiky Č.j.:29708/03-1000 PRAVIDLA pro podávání žádostí, rozdělování a uvolňování finančních prostředků Část A Obecné podmínky Ministerstvo zemědělství (dále jen MZe )

Více

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Článek I. Základní ustanovení 1. Postupy při zadávání veřejných zakázek a soutěž o návrh jsou upraveny

Více

Pravidla a podmínky peněžitých a nepeněžitých vkladů do právnických osob pro VŠB-TUO

Pravidla a podmínky peněžitých a nepeněžitých vkladů do právnických osob pro VŠB-TUO VŠB-TUO Účinnost dokumentu od: 27. 1. 2015 VŠB-TUO Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/6 Čl. 1 Peněžitý a nepeněžitý vklad (1) Vysoká

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0343/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0343/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0343/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 34 číslo bankovního

Více

Zakládání SPIN-OFF společností na Univerzitě Palackého v Olomouci

Zakládání SPIN-OFF společností na Univerzitě Palackého v Olomouci Návrh směrnice Zakládání SPIN-OFF společností na Univerzitě Palackého v Olomouci zpracoval: Ing. Jiří Herinek, Vědeckotechnický park Univerzity Palackého (VTP UP) Směrnice vznikla za účelem podpory transferu

Více

Směrnice kvestora č. 1/2009 o zadávání veřejných zakázek na VUT v Brně

Směrnice kvestora č. 1/2009 o zadávání veřejných zakázek na VUT v Brně Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 22.1.2009 č. j.: 30/90310/09 Za věcnou stránku odpovídá: Mgr. Josef Sobotka, Hana Blažková Za oblast účetnictví odpovídá: - Za oblast daní odpovídá: - Za oblast

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Čl. 1 Základní ustanovení

STIPENDIJNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Čl. 1 Základní ustanovení STIPENDIJNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM Čl. 1 Základní ustanovení 1. Stipendijní řád Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (dále jen stipendijní

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015 Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Program PODPORA POLYTECHNICKÉ VÝCHOVY V MATEŘSKÝCH A ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH V PLZEŇSKÉM KRAJI V ROCE 2015. Článek I. Úvodní ustanovení

Program PODPORA POLYTECHNICKÉ VÝCHOVY V MATEŘSKÝCH A ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH V PLZEŇSKÉM KRAJI V ROCE 2015. Článek I. Úvodní ustanovení Program PODPORA POLYTECHNICKÉ VÝCHOVY V MATEŘSKÝCH A ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH V PLZEŇSKÉM KRAJI V ROCE 2015 Článek I. Úvodní ustanovení Plzeňský kraj vyhlašuje na základě usnesení Rady Plzeňského kraje č. 3543/15

Více

Stipendijní řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2013

Stipendijní řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

Smlouva o poskytnutí účelové dotace grantu DOTXXXXXXX/20XX podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník )

Smlouva o poskytnutí účelové dotace grantu DOTXXXXXXX/20XX podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP ze dne 19. 8.2014 PID Stejnopis č. Vzor Smlouva o poskytnutí účelové dotace grantu DOTXXXXXXX/20XX podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ze dne 11. května 2009 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ze dne 11. května 2009 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 22. srpna 2006

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 4. zasedání zastupitelstva města dne: 30. 4. 2015 Bod pořadu jednání: Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec

Více

Směrnice pro nakládání s osobními údaji. Městský úřad Vamberk

Směrnice pro nakládání s osobními údaji. Městský úřad Vamberk Směrnice pro nakládání s osobními údaji Městský úřad Vamberk Copyright Pro IT, a. s., 2010 Obsah 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Citlivé údaje... 4 3. Pověřené osoby... 5 4. Bezpečnost informací... 6 4.1.

Více

rektor Plzeň 29. dubna 2005 R-215-05 Směrnice rektora č. 20R/2005 SPRÁVA A PROVOZ SLUŽEBNÍCH BYTŮ A UBYTOVEN

rektor Plzeň 29. dubna 2005 R-215-05 Směrnice rektora č. 20R/2005 SPRÁVA A PROVOZ SLUŽEBNÍCH BYTŮ A UBYTOVEN rektor Plzeň 29. dubna 2005 R-215-05 Směrnice rektora č. 20R/2005 SPRÁVA A PROVOZ SLUŽEBNÍCH BYTŮ A UBYTOVEN Tato směrnice stanoví pravidla pro přidělení služebního bytu nebo ubytovacího místa na ubytovně

Více

OBEC BOHUSLAVICE IČ: 00302384, DIČ: CZ00302384 OKRES ŠUMPERK PSČ 789 72 583 444 334, 606 055 089

OBEC BOHUSLAVICE IČ: 00302384, DIČ: CZ00302384 OKRES ŠUMPERK PSČ 789 72 583 444 334, 606 055 089 OBEC BOHUSLAVICE IČ: 00302384, DIČ: CZ00302384 OKRES ŠUMPERK PSČ 789 72 583 444 334, 606 055 089 Směrnice č. 2/2014 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu Obce Bohuslavice subjektům, které nejsou založeny

Více

KRYCÍ LIST VNITROORGANIZAČNÍHO PŘEDPISU MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Č. OP 8/2012

KRYCÍ LIST VNITROORGANIZAČNÍHO PŘEDPISU MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Č. OP 8/2012 MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Městský úřad v Bystřici pod Hostýnem, Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem tel.: + 420 573 501 911, fax: + 420 573 501 968, http://www.mubph.cz, e-mail:posta@mubph.cz

Více

STATUT FONDU MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU

STATUT FONDU MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU STATUT FONDU MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU Město Žďár nad Sázavou zřizuje na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a v souladu s 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů samostatný

Více

Pravidla Rady města Velké Meziříčí pro přijímání a vyřizování stížností a petic. I. Stížnosti

Pravidla Rady města Velké Meziříčí pro přijímání a vyřizování stížností a petic. I. Stížnosti Rada města Velké Meziříčí stanoví na základě 102 odst. 2 písm. n) z. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tato Pravidla Rady města Velké Meziříčí pro přijímání a vyřizování stížností

Více

Statut útvaru interního auditu Akademie múzických umění v Praze (dále jen AMU )

Statut útvaru interního auditu Akademie múzických umění v Praze (dále jen AMU ) Statut útvaru interního auditu Akademie múzických umění v Praze (dále jen AMU ) V souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace: Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

7. zasedání dne 26. 1. 2015

7. zasedání dne 26. 1. 2015 Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části 7. zasedání dne 26. 1. 2015 USNESENÍ č. 48/15/RMČ k Směrnici o veřejných zakázkách malého rozsahu Rada po projednání I. schvaluje Směrnici o veřejných zakázkách

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb Město Cheb 7/2015 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb Rada města Chebu na své schůzi dne 19. února 2015 usnesením č. RM 79/4/2015

Více

Tvorba informační koncepce SVS

Tvorba informační koncepce SVS Č. j. SVS/2015/086869-G Zadavatel 1 : Česká republika - Státní veterinární správa Se sídlem: Slezská 7, 120 56 Praha 2 IČ: 00018562 DIČ: není plátcem daně Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

Zastupitelstvo města Příbora. 1. Pravidla pro přidělení veřejné finanční podpory z

Zastupitelstvo města Příbora. 1. Pravidla pro přidělení veřejné finanční podpory z MĚSTO PŘÍBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBOR nám.s.freuda 19, 742 58 Příbor IČ: 00988328 Název vnitřního předpisu: PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA PŘÍBORA Číslo: 1/2007 Schválil:

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Cíl úpravy (1) Tato pravidla upravují jednotný postup pro poskytování finančních prostředků formou dotace

Více

Dohoda o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007 2013

Dohoda o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007 2013 Dohoda o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007 2013 Na základě příslušných ustanovení předpisů Evropských společenství:

Více

Důvodová zpráva: Směrnice o přerozdělování finančních prostředků

Důvodová zpráva: Směrnice o přerozdělování finančních prostředků Důvodová zpráva: V následujícím textu překládáme nově koncipovanou směrnici o přerozdělování finančních prostředků. Ta z části mění dosavadní praxi a jejím cílem je především: 1. Zjednodušení celého procesu

Více

Věstník vlády. Ročník 12 Vydán dne 28. července 2014 Částka 3 OBSAH

Věstník vlády. Ročník 12 Vydán dne 28. července 2014 Částka 3 OBSAH Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 12 Vydán dne 28. července 2014 Částka 3 OBSAH 2. Směrnice Ministerstva zemědělství č.j.: 45820/2014-MZE-16221 ze dne 13. června 2014 o postupu krajských

Více

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA BAKOV NAD JIZEROU (dále jen Zásady ) I. Základní ustanovení 1.

Více

Novela zákona o vysokých školách N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M

Novela zákona o vysokých školách N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M (výrazně pozměněné oproti původnímu návrhu) Návrh vymezení Orgánu pro vnitřní hodnocení kvality veřejné vysoké školy a Standardů

Více

Stipendijní řád DAMU

Stipendijní řád DAMU Článek 1 Úvodní ustanovení Stipendijní řád DAMU 1. Stipendijní řád DAMU se řídí ustanoveními zákona č. 111/ 1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen zákon). 2. Na stipendium,

Více

Ministerstvo školství, V Praze dne 12. prosince 2013

Ministerstvo školství, V Praze dne 12. prosince 2013 Ministerstvo školství, V Praze dne 12. prosince 2013 mládeže a tělovýchovy Č.j. MSMT-42683/2013 Pokyn ministerstva k provedení 6 odst. 5 zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním

Více

S M L O U V A o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

S M L O U V A o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje S M L O U V A o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje I. SMLUVNÍ STRANY 1. Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava zastoupen: IČ: 70890692 DIČ: CZ70890692 bankovní

Více

SMĚRNICE MŽP č. 1/2014

SMĚRNICE MŽP č. 1/2014 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne 2. ledna 2014 Č. j.: 93940/ENV/13 5607/M/13 SMĚRNICE MŽP č. 1/2014 o poskytování finančních prostředků z programu Nová zelená úsporám Článek 1 Úvodní ustanovení

Více

oběh účetních dokladů

oběh účetních dokladů Vnitřní směrnice č. 5/2010 starosta obecniho úřadu Nový Kramolín kterou se řídí oběh účetních dokladů 1. Předmět úpravy 1. 1.Ustanovení této směrnice vymezuje oběh účetních dokladů. 1.2.Směrnice upravuje

Více

DOHODA O POSKYTNUTÍ PŘÍMÉ PODPORY č. číslo dohody

DOHODA O POSKYTNUTÍ PŘÍMÉ PODPORY č. číslo dohody DOHODA O POSKYTNUTÍ PŘÍMÉ PODPORY č. číslo dohody uzavřená podle 51 občanského zákoníku Univerzita Pardubice Studentská 95, 532 10 Pardubice (dále jen univerzita ), kterou za účelem podpisu této dohody

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov,příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ Č.j.: S03/2010 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil: Mgr.

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE v režimu de minimis číselné a slovní označení dotačního programu

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE v režimu de minimis číselné a slovní označení dotačního programu SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE v režimu de minimis číselné a slovní označení dotačního programu Smlouva č.: xxxxxxx kterou v souladu s ustanovením 10a odst. 3 a 5 zákona

Více

SMĚRNICE č. 1 / 2015

SMĚRNICE č. 1 / 2015 Obec Nadějkov SMĚRNICE č. 1 / 2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nadějkov O b s a h: I. Úvodní ustanovení, účel dotací II. Vymezení pojmů III. Druhy dotací IV. Příjemci dotací V. Náležitosti

Více

ROZHODNUTÍ REKTORA č. 6/2003

ROZHODNUTÍ REKTORA č. 6/2003 MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ V Brně dne 18. 2. 2003 Č.j.: 408/2003 ROZHODNUTÍ REKTORA č. 6/2003 Věc: Organizace a zajištění účelové činnosti na školních podnicích MZLU v Brně a u jiných

Více

č. OLP/3203/2013 schválená Radou Libereckého kraje dne 13. srpna 2013 usnesením č. 1225/13/RK

č. OLP/3203/2013 schválená Radou Libereckého kraje dne 13. srpna 2013 usnesením č. 1225/13/RK OLP/3203/2013 S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, Programu resortu životního prostředí a zemědělství, podprogramu 8.1 Podpora ekologické výchovy a osvěty

Více

Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 10. OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ

Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 10. OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 10. OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ Č.j.: 162 /2006 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala

Více

Smlouva č. [BUDE DOPLNĚNO]/2013 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2013

Smlouva č. [BUDE DOPLNĚNO]/2013 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2013 Smlouva č. [BUDE DOPLNĚNO]/2013 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2013 Článek 1 Smluvní strany Státní fond dopravní infrastruktury Sokolovská 278,

Více

Vnitřní předpis č. 2/2013 města Řevnice. Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Vnitřní předpis č. 2/2013 města Řevnice. Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Vnitřní předpis č. 2/2013 města Řevnice Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Čl. I Úvodní ustanovení 1. Pojmy použité v těchto pokynech vycházejí ze zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

METODICKÝ POKYN RADY VĚDECKÝCH SPOLEČNOSTÍ ČESKÉ REPUBLIKY PRO ZÍSKÁVÁNÍ A VYUŽÍVÁNÍ DOTACÍ ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR VE VĚDECKÝCH SPOLEČNOSTECH

METODICKÝ POKYN RADY VĚDECKÝCH SPOLEČNOSTÍ ČESKÉ REPUBLIKY PRO ZÍSKÁVÁNÍ A VYUŽÍVÁNÍ DOTACÍ ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR VE VĚDECKÝCH SPOLEČNOSTECH METODICKÝ POKYN RADY VĚDECKÝCH SPOLEČNOSTÍ ČESKÉ REPUBLIKY PRO ZÍSKÁVÁNÍ A VYUŽÍVÁNÍ DOTACÍ ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR VE VĚDECKÝCH SPOLEČNOSTECH Způsob a podmínky přidělování dotací ze státního rozpočtu

Více

Poskytování příspěvků a dotací z rozpočtu města

Poskytování příspěvků a dotací z rozpočtu města M ě s t o B l a n s k o Rada města Blansko s c h v a l u j e směrnici č. 4/2014 Poskytování příspěvků a dotací z rozpočtu města Platnost a účinnost od 01.02.2014 Obsah: A. Část obecná - Pravidla pro poskytování

Více

Ing. Lubomírem Šmídem, starostou obce Na Budínku 240, Kobylnice IČ: 00488160 CZ700488160, není plátce DPH

Ing. Lubomírem Šmídem, starostou obce Na Budínku 240, Kobylnice IČ: 00488160 CZ700488160, není plátce DPH SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU OBCE KOBYLNICE Smluvní strany: 1. Obec Kobylnice zastoupená: Ing. Lubomírem Šmídem, starostou obce sídlo: Na Budínku 240, Kobylnice IČ: 00488160 DIČ: CZ700488160,

Více

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky Ministerstvo zahraničních věcí České republiky Odbor veřejné diplomacie Loretánské nám. 5, 118 00 Praha 1 tel.: +420 224 183 230, fax: +420 224 182 036 www.mzv.cz MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ VYHLAŠUJE

Více

S T A T U T a pracovní postupy Etické komise společnosti Fresenius Medical Care DS, s.r.o.

S T A T U T a pracovní postupy Etické komise společnosti Fresenius Medical Care DS, s.r.o. V souladu se zákonem č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, v platném znění a vyhláškou MZ ČR a MZe ČR č. 226/2008 Sb., kterou se stanoví správná klinická praxe a bližší

Více

STANOVENÍ RIZIKOVÝCH OBLASTÍ

STANOVENÍ RIZIKOVÝCH OBLASTÍ PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BRNO Húskova 2, 618 32 Brno STANOVENÍ RIZIKOVÝCH OBLASTÍ Tabulka stupnice hodnocení rizik a významnosti vlivu rizika PRAVDĚPODOBNOST VÝSKYTU RIZIKA (P) VÝZNAMNOST VLIVU RIZIKA (V)

Více