Elektronická identifikace občana v systémech egovernment. (analýza a vize)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Elektronická identifikace občana v systémech egovernment. (analýza a vize)"

Transkript

1 Elektronická identifikace občana v systémech egovernment (analýza a vize)

2 Obsah 1. Pár slov na úvod Úvod 5 3. Identifikace občana Identita jedince Identifikace, autentizace Identifikátor Identifikátory v některých státech EU a světa Biometrické údaje a identifikace Technické prostředky identifikace, nosiče e-identity Identifikační karty Identifikační doklady Krádež identity Identifikace ve službách egovernmentu Identifikace pro potřebu státu Identifikace a soukromý sektor Elektronický podpis Vize nového identifikátoru občanů ČR Rakouský model elektronické identifikace inspirace pro ČR Základní identifikátor občana ČR možné řešení Nový identifikátor z pohledu reakce občana Identifikace a legislativa Identifikace a soukromí Předběžná doporučení... 65

3 1. Pár slov na úvod Slovo vládnutí je v mnoha jazycích odvozeno z latinského slova gubernatio a to potom ze staročeštiny κυβερνάω (kybernao), což znamená řídit, či kormidlovat. Úkolem národních vlád je kormidlovat a vést směr lodi. Někdy však vlády sklouzávají od udávání směru k pouhé rutině veslování. Poskytování služeb lze připodobnit právě onomu veslování. Zkušenosti ze světa hovoří o tom, že vlády obecně nebývají dobrými veslaři, ale mohou být skvělými kapitány. V současném globalizovaném světě je flexibilita jedním z požadavků na veřejné instituce tak, aby mohly komplexně reagovat na rychlé změny ve společnosti. To bývá problém v zaběhnutých byrokraciích, které se formovaly po dlouhá desetiletí a někdy i staletí. Jedním z nástrojů jak této flexibility dosáhnout, je realizace tzv. egovernementu. Na platformě nezávislé iniciativy estat.cz (Efektivní stát) se snažíme pojmenovávat úzká hrdla naší byrokracie. Zároveň je ale naším cílem navrhovat konkrétní řešení v oblasti debyrokratizace, elektronizace, transparentnosti a řízení úřadů. Řešení, která povedou ke změně, větší flexibilitě a k lepšímu kormidlování České republiky. Naše pracovní skupina estat.cz pod vedením Karla Neuwirta v tomto dokumentu otevírá odbornou diskuzi nad základním kamenem českého egovermentu elektronickou identifikací. Občanský průkaz, rodné číslo či prokazování identity jsou pro mnoho z nás symboly, které s postupujícím technologickým vývojem musí doznat změn. Elektronická identifikace s jasnými bezpečnostními garancemi přitom může výrazně zjednodušit vztah a komunikaci nejenom mezi občanem a státem, ale zefektivnit komunikaci mezi jednotlivými úřady a v neposlední řadě, také mezi občanem a poskytovatelem služeb z privátního sektoru. Tento dokument si nedělá ambice na komplexní popis všech oblastí souvisejících s identitou jedince, ani si neklade za cíl připravit legislativní a organizační zabezpečení nové identifikace občanů. Je jen podnětem k diskusi, která musí takovému zásadnímu rozhodnutí předcházet. Dokument chce poskytnout čtenáři představu o šíři problematiky elektronické identifikace a také mu poskytnout studijní materiál a odkazy na některé zajímavé odborné prameny související s touto problematikou. Think-tank estat.cz (Efektivní stát) děkuje tímto také všem, kteří zaslali své připomínky k pracovní verzi tohoto dokumentu. Edvard Kožušník 3

4 Nikdy bych tě neopustil, číslo moje rodné, sejdeme se vždycky spolu do roka a do dne Jan Vodňanský

5 2. Úvod Jedinec je ve společnosti či v komunitě identifikován od nepaměti. Při nejrůznějších formách lidské aktivity a při komunikaci mezi lidmi bylo vždy nutné jedince identifikovat a tedy vzájemně odlišit. Ve starověku obchodník stvrdil svou identitu otiskem prstu do hliněné desky. V novodobé historii se jedinec identifikoval jednak vrozenými charakteristikami ve spojení s papírovým dokumentem, který patřil jen jemu. Zde je jedinec označován číslem, průkazem, pasem apod. Stefan Zweig si v roce 1941 postěžoval: Všechna ponížení, která dříve postihovala výlučně zločince, doléhala nyní před cestou a během ní na každého cestujícího. Museli jsme se nechat fotografovat zprava i zleva, z profilu i z anfasu, vlasy mít sestřiženy tak krátce, aby bylo vidět uši, museli jsme dávat otisky prstů, nejprve jen palce, potom všech deseti, nadto jsme museli předkládat vysvědčení, osvědčení o zdravotním stavu, očkování, výpis z trestního rejstříku, doporučení, museli jsme uvádět pozvání a adresu příbuzných, dokládat morální a finanční záruky, vyplňovat a podepisovat formuláře v trojnásobném, čtyřnásobném vyhotovení, a chyběl-li z této kopy papírů jen jeden jediný, byl člověk ztracen. 1 Moderní technologie, prostředky výpočetní a telekomunikační techniky, vytvářejí infrastrukturu pro elektronizaci nejrůznějších činností a aktivit lidské společnosti. V posledních letech se hovoří o e-společnosti, e-governmentu, e-zdravotnictví, e-bankovnictví a pod. Tato infrastruktura vyžaduje, aby informace o jedincích, občanech, pacientech či klientech byla přesně označena tak, aby s ní byla snadná manipulace a aby se vůči e-systémům jedinec jednoznačně identifikoval a autorizoval. Jedinec tak může být vybaven např. unikátním číslem, pomocí něhož se autorizuje ve všech systémech, nebo naopak, může být vybaven různými identifikátory, specifickými pro jednotlivé e-systémy. Spolehlivá a přesná identifikace jednotlivce hraje zcela mimořádný význam po 11. září 2001, kdy se ukázalo, že teroristé se ve Spojených státech volně pohybovali, komunikovali ve společnosti a dokonce se přímo v napadené zemi vycvičili. Identifikace jedince se stala celosvětovým problémem. O přesné identifikační nástroje usilují nejen bezpečnostní a zpravodajské služby, ale stále více nejrůznější instituce ve veřejném i soukromém sektoru. Identifikace a autentizace jednotlivce hrají důležitou roli při fungování digitální společnosti. Na druhé straně nelze opomenout, že v této společnosti musí být každému zaručeno právo na soukromý život. Realizace tohoto práva naopak vyžaduje jistou míru anonymity člověka. Tyto dvě zdánlivě protikladné stránky informační společnosti je nutno postavit do koexistence, nikoliv do protikladu. V tomto dokumentu chceme čtenáři přiblížit složitost řešení spolehlivé identifikace a autentizace jedince v moderní společnosti a poskytnout náměty k úvahám o vývoji tohoto problému v České republice. Dokument byl postupně upravován a doplněn na základě podnětů a reakcí čtenářů. 1 Zweig Stefan: Svět včerejška. Vzpomínky jednoho Evropana. Torst, Praha,

6 3. Identifikace občana Informatizace veřejné správy je jedním z klíčových projektů v Evropském společenství. V roce 2003 formulovala Evropská komise požadavky na informatizaci veřejné správy v dokumentu 2, který definoval pojem egovernment jako aplikaci prostředků informačních a komunikačních technologií do procesů veřejné administrativy při současném zavedení organizačních změn a nových znalostí a dovedností, za účelem zkvalitnění veřejných služeb a demokratických procesů a posílení politiky veřejné správy. Jedním z cílů egovernmentu je přímý pozitivní vliv na život občanů. Dává jim průhledné a snadné nástroje pro poskytování online služeb a pro přístup k informacím. Umožňuje snadnou komunikaci s úřady a institucemi státní administrativy, mnohdy není nutná osobní návštěva občana na úřadu při vyřízení administrativního úkonu. Účast občanů na on-line službách však také znamená, že budou vytvořeny dostatečné technické nástroje a kapacity, které umožní tyto služby využívat co nejširšímu okruhu osob. Přitom je nutno také pamatovat na osoby zdravotně postižené nebo osoby s nižší počítačovou gramotností nebo na osoby s menší informační potřebou. Všeobecná občanská legitimace z roku 1939 (Protektorát) s otiskem prstu 2 Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: The Role of egovernment for Europe s Future. COM(2003)567 final, Komise EC,

7 3.1 Identita jedince Identita má mnoho definic. Z obecného filozofického pohledu je chápána jako něco, co slouží k odlišení podobných prvků stejné kategorie. Identita je problematika spolehlivého rozlišení jedinců od sebe. Problémem identity člověka se zabývá mnoho filosofických esejí. 3 V lidské společnosti je identita soubor vrozených či přirozených znaků, charakteristik a vlastností, a také vnějších atributů, které usnadňují vzájemné odlišení jedinců. Identita je také pojem sociální, národnostní, kulturní, psychologický a pod. 4,5 Identita jedince je tedy definována jako soubor charakteristik pomocí nichž je jedinec rozlišen od jiných jedinců. Uvádí se tři způsoby pojetí identity: identita vrozená je založena na charakteristikách získaných po rodičích (např. DNA, tvar tváře, obraz oka) identita stavu je založena na charakteristikách získaných ze společnosti, v níž jedinec žije (např. rodné číslo, číslo identifikačního průkazu, číslo pojištění, číslo kreditní karty a pod.) identita jako charakteristika chování, která je jedinci přidělena jinými lidmi na základě aktivit jedince (např. osobnostní profil, trestní záznam, hodnotový profil apod.). Dokument Rady Evropy o identifikačních a cestovních dokladech v souvislosti s bojem proti terorismu definuje identitu jako unikátní kombinaci charakteristik vztahujících se ke každému jedinci, jako jsou jméno, příjmení, datum a místo narození, pohlaví a fyzické charakteristiky, která, v souladu s národním zákonem, případně mezinárodním zákonem, prokazuje jeho individualitu kompetentním orgánům 6. Identita je tedy hodnotou těchto charakteristik. 3.2 Identifikace, autentizace Identifikace je odpověď na otázku kdo jsem? Identifikace je způsob jak co nejpřesněji popsat identitu jedince. Definice identifikace jedince má mnoho variant. Např. jako přidružení údajů konkrétnímu jedinci (R.Clarke, 1994). Clarke popsal tři způsoby možné identifikace osoby: 1. vycházející z principu znalostního (potvrzení znalosti unikátního přístupového kódu, knowledgebased), kdy se osoba prokazuje znalostmi informací, u nichž se předpokládá, že je zná jen ona např. PIN u bankovních karet, příjmením matky za svobodna, nebo heslem (password), které mu bylo přiděleno již dříve. 2. založené na principu důkazů, jež má osoba v držení (token-based). Běžnými příklady jsou například identifikace pomocí identifikačního dokladu, cestovního pasu, řidičského průkazu a pod. Tyto předložené důkazy (dokumenty) obsahují informace a charakteristiky, které příslušejí danému jedinci. 3 Např. John Locke ( ): Esej o lidském rozumu. Praha, Svoboda, Müller, Karel B.: Formování pozitivních identit mezi minulostí a budoucností. Příspěvek k projektu evropské identity. Sociologický časopis/czech Sociological Review, 2007, Vol. 43, No. 4: Erikson, Erik H., ( ): Dětství a společnost. ARGO, Praha, Recommendation Rec(2005)7 of the Committee of Ministers to member states concerning identity and travel documents and the fight against terrorism. Rada Evropy, přijato Výborem ministrů

8 3. založené na principu biometrie, t.j. měřitelných charakteristik, které jsou jedinci vrozené a které zpravidla nemůže ovlivnit vlastní vůlí. Všechny tři způsoby vedou k témuž cíli identifikovat nebo autorizovat osobu, avšak způsoby, jakými je toho dosaženo jsou značně odlišné. První dva způsoby jsou založeny na principu utajení a ochrany před zcizením (osoba chrání heslo, chrání identifikační doklad), zatímco u třetího způsobu biometrické charakteristiky utajované nejsou, naopak jsou často běžně rozpoznatelné druhými osobami. Navíc třetí metoda poskytuje mnohem přesnější a spolehlivější identifikaci nebo autorizaci osoby. Biometrický prvek je vlastněn člověkem, je jeho charakteristikou, nelze jej jednoduše zcizit, duplikovat nebo sdílet více jedinci. Biometrický prvek si jedinec nemusí pamatovat, nemůže ho ani ztratit. Známe tedy následující identifikační prvky a metody: Jméno (údaj, kterým je jedinec nazýván jinými jedinci ve společnosti. Např. jméno, příjmení, příjmení za svobodna, přezdívka a pod.); Fyzický vzhled (charakteristické vnější znaky, pomocí nichž se jedinec odlišuje od jiných jedinců. Např. fyziognomie tváře, sekundární pohlavní znaky, barva vlasů, barva kůže, barva očí a pod.); Kód (řetězec čísel, písmen nebo znaků, který je jedinci přidělen systémem, jehož je součástí. Např. rodné číslo, číslo pojištěnce, číslo klienta, číslo zaměstnance a pod.); Znalost (jedinec se identifikuje znalostí určitého prvku, např. PIN, heslo, klíč a pod); Bio-metrika (přirozené fyziologické znaky, např. DNA, otisk ruky, prstů, zubů, sítnice oka). Identifikace je tedy proces jednoznačného určení nějakého objektu (v našem případě fyzické osoby) v množině stejných sledovaných objektů (t.j. v populaci občanů státu). Účelem identifikace osoby tedy je vzájemné a jednoznačné rozlišení jednotlivých fyzických osob (občanů) v rámci populace státu. Autentizace je odpověď na otázku jsem opravdu ten za koho se vydávám? Autentizace (nebo také verifikace, autorizace, ověření) je proces, kterým se ověřuje, zda uživatel nebo nějaká osoba je opravdu tím, za koho se vydává, a je tedy držitelem tzv. autentizačního předmětu (token) například hesla, šifrovacího klíče, identifikační karty nebo biometrického údaje (otisk prstu, obraz sítnice). Autentizace je proces ověřující tvrzení jedince o své totožnosti na základě jedincem předložených autentizačních předmětů. Při autentizaci má důležitou úlohu stupeň bezpečnosti a spolehlivosti. Autentizační předměty mohou být ztraceny, zcizeny, poškozeny. Např. autentizaci osoby pro přístup do systému pouhým heslem nelze považovat za bezpečnou. Naopak použití digitálních certifikátů bezpečnostní rizika snižují či eliminují. Autentizovat uživatele/osobu můžeme: tím, co osoba zná (heslo, PIN), tím, co má (nějaký předmět klíč, magnetickou či jinou elektronickou kartu, soukromý klíč k příslušnému veřejnému klíči, a pod.); tím, čím osoba je, co jsou její jedinečné fyziologické či charakterové vlastnosti (otisk prstu, jiný biometrický identifikační prvek (sítnice nebo duhovka oka a pod.), dynamika podpisu, charakter a barva hlasu, a pod.). tím, že něco umí (např. vlastnoruční podpis). 8

9 Ve většině systémů je však jedinci ve společnosti přiřazen identifikátor (většinou číselný), jež je využíván k jeho identifikaci a autentizaci při administrativním styku s institucemi. Autentizace identity osoby je základní komponentou fyzického a logického přístupu ke službám, ke vstupu do zabezpečených prostor a budov, k chráněným informacím, datům a databázím, do počítačových systémů, k chráněným dokumentům a pod. Tradiční autentizace je prováděna různými průkazy, uživatelskými hesly (passwords), klíči atd. V poslední době jsou tyto tradiční mechanismy nahrazovány kryptografickými prvky a biometrickými technikami. Biometrická autentizace je v současné době považována za nejbezpečnější a nejspolehlivější. V praktických aplikacích je však nutno brát v úvahu různou míru přesnosti jednotlivých biometrických charakteristik a také chyby při matematickém zpracování (tzv. falešné přijetí (FAR) či falešné odmítnutí (FRR) poskytnutého biometrického vzorku). 3.3 Identifikátor Identifikace v moderní společnosti Moderní komunikační technologie umožňují jedincům komunikovat s veřejnými i soukromými institucemi dálkově. Jedinec se při takové komunikaci nemusí druhé straně prezentovat osobně (t.j. fyzickou přítomností), ale může ji nahradit prezentací informací, které jej spolehlivě a pokud možno přesně identifikují 7. Což znamená, že poskytne o své osobě a o svém místě ve společnosti takové informace, které jsou něj charakteristické a popisují jeho jedinečnost. Při komunikaci s různými institucemi nemusí být rozsah informací, které identifikují a charakterizují jedince vždy stejný. Záleží na tom, s jakou institucí a z jakého důvodu jedinec komunikuje. Např. při identifikaci návštěvníka při vstupu do budovy je rozsah nezbytných údajů nepochybně odlišný od rozsahu údajů potřebných pro identifikaci pacienta ve zdravotnickém zařízení, nebo pro identifikaci občana pro účely platby daní. Množinu údajů nezbytných pro účel identifikace je pak nutno chápat ve vztahu k úkonu či službě, poskytované občanovi a při potřebě komunikace s ním. Tento přístup k identifikaci osoby se stále více uplatňuje v moderní společnosti. Technická řešení umožňují, aby jedinec poskytl druhé straně vždy jen tolik údajů o své osobě, kolik jich je pro danou činnost či úkon nezbytně potřeba. Při potřebě identifikace jednotlivce je nutno vždy respektovat jeho právo na ochranu soukromí a ochranu osobních údajů. Proces identifikace osoby je nutno chápat v kontextu legislativních principů ochrany osobních údajů stanovených jak evropskými, tak národními právními předpisy. Identifikátor je určitá množina údajů vztahujících se k dané osobě, pomocí nichž je možno tuto osobu jednoznačně identifikovat. Jde tedy např. o datový prvek v registru osob, jehož obsah slouží k jednoznačnému určení osoby vedené v registru. Identifikátor se používá jako nástroj při vytváření vzájemné vazby mezi určenou osobou a údaji vedenými o této osobě (např. v nějakém registru). Identifikátor musí obecně splňovat určité vlastnosti: je přidělen každému subjektu, který je v registru veden 7 Crosby, J.: Challenges and opportunities in identity assurance. Office of Public Sector Information, Londýn, březen

10 dva subjekty nesmí mít stejný identifikátor identifikátor zaniklého subjektu není přidělen novému subjektu každý subjekt má v registru přidělen pouze jeden identifikátor každému identifikátoru v souboru je přiřazen právě jeden subjekt je, až na výjimky (např. při změně pohlaví, po bezpečnostním útoku na identifikátor, při závažných sociálních situacích 8, změně biometrického údaje po úraze, apod.), neměnný v čase. 3.4 Identifikátory v některých státech EU a světa Česká republika Většina identifikátorů fyzické osoby je odvozena od data narození a zejména pak od rodného čísla. Není cílem této práce vyjmenovat všechny používané identifikátory, všimněme si pouze těch, které jsou pro účel diskuse o novém identifikátoru osoby podstatné. Rodné číslo Historie rodného čísla (RČ) se u nás datuje od roku , kdy se začalo lidem přidělovat pro ukládání dokladu o zaměstnání, který později sloužil k výplatě důchodu. Rodné číslo či jeho obdoba, je obvyklým identifikátorem států bývalého sovětského bloku. Tyto identifikátory obsahují vnitřní informaci o jeho nositeli, zpravidla datum narození, pohlaví, a v některých případech místo narození. Po roce 1948, kdy se sjednotily sociální pojišťovny, se rodné číslo začalo přidělovat i lidem, kteří do té doby nebyli pojištěni. Později se rodné číslo přidělovalo v patnácti letech každému, aby je měl uvedené v občanském průkazu. Česká správa sociálního zabezpečení má evidenci rodných čísel občanů narozených do Osobám narozeným od už přiděluje rodná čísla okresní oddělení statistiky, které jednotlivé koncovky nahlašuje matrikám. Ty pak, když se v jejich obvodu narodí dítě, vydávají rodný list i s příslušným rodným číslem. Systém přidělování rodných čísel je jen zdánlivě složitý. Rodné číslo bylo do konce roku 1953 opatřeno jen třímístnou koncovkou. Koncové číslo lidí narozených v Čechách začínalo nulou, na Moravě čtyřkou, na Slovensku sedmičkou a u cizinců devítkou. Od je koncové číslo čtyřmístné. Lidem v Čechách a na Moravě začínalo nulou, na Slovensku číslicí Toto hrubší dělení však nebylo vždy dodržováno. Údaj o kraji, v němž se osoba narodila však není v koncovkách rodných čísel zašifrován, jak se občas uvádí. Pouze po roce 1969, kdy přidělovaly rodná čísla už matriky, dostávaly regiony rovněž své kódy. Existuje docela jednoduchý návod, jak si osoby narozené po mohou zjistit, zda mají správné rodné číslo. Rodné číslo se čtyřmístnou koncovkou je utvořeno totiž tak, aby celé číslo bylo dělitelné číslem 11 beze zbytku (modulo 11). Rodné číslo bylo zavedeno pro statistické a evidenční účely 10 a je definováno jako identifikační cha- 8 Např. dlouhodobě týraným či zneužívaným osobám je změněna identita, aby bylo usnadněno jejich zařazení ve společnosti. Jako příklad může sloužit rodina, kterou týral Jozef Fritzl v Rakousku, která požádala o změnu identity. (http:// zpravy.idnes.cz/obeti-josefa-fritzla-pozadaji-o-novou-identitu-flx-/zahranicni.asp?c=a080529_150531_zahranicni_tha) 9 Výnosem Ministerstva sociální péče ČSR z čj. IV-2324/21/ Viz publikace Evidence, informace, systémy právní úprava, Pavel Mates, Miroslava Matoušová, Codex 1997 a současně zákon č.21/1971 Sb. 10

11 rakteristika obyvatele (není však řečeno, zda je tato charakteristika jednoznačná). Určuje ho zásadně okresní oddělení Českého statistického úřadu (ČSÚ). Pro zabezpečení určitých činností je zákonem stanoveno, ve kterých případech se rodné číslo musí oznamovat. Používání rodného čísla jako jednoznačného identifikátoru v jiných případech se vžilo, avšak často je v rozporu se zákonem. Rodné číslo (u občanů narozených do devítimístné, u občanů narozených od desetimístné) tedy slouží ke zjednodušení identifikace občanů České republiky. Rodná čísla osobám narozeným do vydává MPSV Česká správa sociálního zabezpečení, rodná čísla osobám narozeným od vydává Český statistický úřad, od přiděluje RČ ministerstvo vnitra 11. RČ je tvořeno z data narození ve tvaru RRMMDD u ženského pohlaví se k hodnotě MM přičítá 50. Závěrečné trojčíslí má povahu sekvenčního čísla a posledním místem je kontrolní znak. Z uvedené struktury vyplývá, že RČ má poměrně značnou vypovídací schopnost: den, měsíc a rok narození (poslední dvě číslice roku narození) identifikace pohlaví (rozlišuje měsíc narození u žen plus 50) číslice za lomítkem je pořadové číslo přidělené na každý den k místu narození Při zavedení rodného čísla nebylo jeho používání nijak legislativně upraveno. Toto číslo začalo být postupně používáno ve všech situacích, kdy bylo potřeba jednotlivce jakkoliv identifikovat. A to i situacích docela banálních, kdy identifikace nebyla ani nutná či potřebná. Navíc se toto číslo, pro svou technickou strukturu, začalo všeobecně používat jako třídící klíč ve většině databází týkajících se jednotlivců. Vznikla tak možnost tyto databáze provázat a sdílet právě prostřednictvím rodného čísla. Nekontrolované propojování databází přineslo zásadní problémy z pohledu ochrany soukromí jednotlivců. Náprava tohoto stavu bude velmi dlouhá a obtížná. Při přechodu na jiný identifikátor je třeba vzít v úvahu i jiné systémy než jsou systémy státní správy, které využívají RČ jako jednoznačný (i když nikoliv jediný) identifikátor (např. bankovní systémy, účetní systémy, evidenční systémy, atd.). Zde všude by se musela provést pravděpodobně úprava, která by si vyžádala ve svém důsledku značné náklady - viz zkušenosti ze zahraničí (Nizozemsko). Identifikátor sociálního zabezpečení V České republice je Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV) používán tzv. Identifikátor klienta MPSV (IK) a to k identifikaci osob, které jsou zapsány v Informačním systému státní sociální podpory MPSV (klienti SSP) a v Informačním systému služeb zaměstnanosti MPSV (klienti Úřadů práce). Toto číslo je desetimístné, nikdy nezačíná nulou, a na rozdíl od rodného čísla neobsahuje žádnou vnitřní informaci (bezvýznamový identifikátor v rozsahu až ). Z důvodu nezaměnitelnosti s rodným číslem se pro Identifikátor klienta MPSV nevyužívají hodnoty, které by se jako RČ mohly interpretovat. Identifikátor klienta MPSV se osobě přiděluje prostřednictvím kontaktního místa SSP nebo Úřadu práce. Toto číslo používá MPSV také při vydávání certifikátů pro zaručený elektronický podpis. Již v roce 2003 začalo dnes již zrušené ministerstvo informatiky uvažovat o náhradě rodného čísla právě tímto identifikátorem sociálního zabezpečení. Tyto úvahy vyústily v projednání návrhu ministerstva Vládou ČR dne 23. března 2005 a usnesením ke zpracování analýzy na postupné zavedení 11 Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů 11

12 bezvýznamového identifikátoru obyvatele ČR 12. Tento návrh nebyl realizován, mimo jiné také proto, že nebyl dostatečně odůvodněn. Ministerstvem uváděné důvody omezení možnosti zneužití RČ, odstranění vnitřní informace o držiteli rodného čísla a ukončení číselné řady v roce 2053 či centralizace vydávání nových identifikátorů 13 byly shledány jako nedostatečné pro realizaci příliš nákladné a složité akce. Využití identifikátoru sociálního zabezpečení při nahrazení rodného čísla se tak opět začalo prezentovat ministerstvem vnitra v roce 2008 v souvislosti se zavedením tzv. datových schránek 14 a vybudováním základních registrů 15. Ponechme nyní stranou mnohá úskalí navrhovaného zákona, v dalším textu se však blíže podíváme na problémy související s nahrazením rodného čísla tímto bezvýznamovým identifikátorem. Bohužel, koncepce ministerstva vnitra nebere v úvahu odlišnosti při identifikaci osob pro různé účely, jak je popsáno výše. Diskuse kolem obou vládních předloh by měla vyústit ve změny, které budou podstatně lépe respektovat soukromí občanů při přidělování a používání identifikačních čísel. Identifikátor zdravotního pojištěnce Nositeli čísla zdravotního pojištěnce jsou všichni účastníci pojištění na všeobecném zdravotním pojištění v České republice. Tento identifikátor je shodný s rodným číslem občana. Odlišnosti mohou vzniknout u osob se stejným rodným číslem nebo u osob, kterým nebylo rodné číslo přiděleno. V těchto případech přiděluje číslo zdravotního pojištěnce Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR (VZP ČR) 16. Problematikou elektronického identifikátoru zdravotního pojištěnce jako nástroje pro přesnou evidenci pojištěnců, pro bezpečnou komunikaci s pojištěncem a zvýšení informovanosti pacienta, pro vytvoření možnosti sdílení technické a datové infrastruktury mezi zdravotními pojišťovnami a souvisejícími agendami v rámci veřejné správy, zejména pak v oblasti státní sociální podpory, zaměstnanosti a sociálního zabezpečení, se VZP ČR zabývá již dlouhou dobu. V roce 2003 byl zpracován analytický dokument, jež stanovil základní cíle a perspektivu zavedení elektronického identifikátoru pojištěnce VZP ČR 17. Od roku 2004 VZP ČR začala vydávat svým pojištěncům nové identifikační průkazy podle jednotného grafického a obsahového vzoru EU Evropského průkazu zdravotního pojištění (EHIC European Health Insurance Card) 18, který nahrazuje formulář E 111 zdravotního pojištění. Od jsou tímto průkazem pojištěnce vybaveni všichni pojištěnci v ČR, bez rozdílu příslušnosti ke zdravotní pojišťovně. Na rozdíl od předchozího papírového průkazu pojištěnce VZP, obsahuje nový průkaz pojištěnce také identifikační číslo průkazu, podle něhož lze zjistit, kterému pojištěnci byla konkrétní karta vydána. Číslo průkazu vydaného pojištěnci je evidováno v identifikační databázi pojištěnců. 12 Usnesení Vlády ČR ze dne č.340 k možnosti postupného zavedení bezvýznamového identifikátoru obyvatele WebGovRes/9ABB176D8F2F07E1C12571B6006D058F?OpenDocument 13 Viz např. vyjádření ministra informatiky v Interview BBC Viz vládní návrh zákona o elektronických úkonech, osobních číslech a automatizované konverzi dokumentů, Poslanecká sněmovna PČR, tisk č Vládní návrh zákona o základních registrech (v mezirezortním připomínkovém řízení) 16 Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecném zdravotním pojištění, v platném znění 17 Analýza zavedení EI jako průkazu pojištěnce zdravotního pojištění. VZP ČR, Communication from the Commission concerning the introduction of a European health insurance card, Brusel, , COM(2003) 73 final. (http://ec.europa.eu/employment_social/healthcard/index_en.htm) 12

13 Ve zdravotnickém systému je identifikátor zdravotního pojištěnce provázán s identifikátorem pacienta. Touto specifickou oblastí identifikace se zabývá řada evropských projektů a je také předmětem činnosti odborné skupiny v Evropském standardizačním výboru (CEN) 19. Evropský průkaz zdravotního pojištění (provedení bez čipu); Zdroj: VZP ČR Austrálie V Austrálii není používán jediný univerzální identifikátor občana. Pro různé účely identifikace jsou používány zdravotní číslo (Medicare card number) pro oblast zdravotnictví, číslo daňového záznamu (TFN-tax file number) pro oblast daňovou a finanční, nebo číslo řidičského oprávnění pro ostatní účely. Belgie Belgický způsob identifikace občana je vedle rakouského modelu dalším příkladem moderního nakládání s identifikátory. Od roku 1991 má každý belgický občan přiřazeno identifikační číslo, které je obecným identifikátorem při kontaktu se všemi státními orgány. Od roku 1998 je toto číslo uloženo na čipové paměťové kartě sociální identity (SIS karta). Identifikační číslo může být z karty přečteno vizuálně nebo elektronicky. Karta obsahuje také v kryptované formě informace o stavu sociálního a zdravotního pojištění, které však mohou číst pouze pracovníci zdravotně-sociálního sektoru (poskytovatelé zdravotní péče). Na základě zkušeností s touto SIS kartou byla vyprojektována všeobecná karta elektronické identity (EID card), která již obsahuje privátní klíče a certifikáty pro elektronickou autentizaci a pro vytváření elektronického podpisu. Elektronická identifikační karta je celostátní projekt, do konce roku 2005 bylo vydáno milión těchto karet a celá populace jí bude vybavena do konce roku , 21. Projekt je řízen Bankou sociálního zabezpečení (Crossroad Bank for Social Security) 22, specializovanou institucí pro aplikaci egovernmentu v sociálně-zdravotním sektoru. 19 CEN TC 251 Health informatics 20 Good practice case: Social Security Benefits for Citizens in Belgium. Evropská komise, Belgie, 2005 (http://www.egov-iop.ifib.de/downloads/gpc_iop_in_soc_sec_in_belgium.pdf) e-government Program of the Belgian Social Security. Crossroad Bank for Social Security, 2007 (http://www.ksz.fgov.be/documentation/en/uno-cbss-v2007.pdf) 13