Elektronická identifikace občana v systémech egovernment. (analýza a vize)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Elektronická identifikace občana v systémech egovernment. (analýza a vize)"

Transkript

1 Elektronická identifikace občana v systémech egovernment (analýza a vize)

2 Obsah 1. Pár slov na úvod Úvod 5 3. Identifikace občana Identita jedince Identifikace, autentizace Identifikátor Identifikátory v některých státech EU a světa Biometrické údaje a identifikace Technické prostředky identifikace, nosiče e-identity Identifikační karty Identifikační doklady Krádež identity Identifikace ve službách egovernmentu Identifikace pro potřebu státu Identifikace a soukromý sektor Elektronický podpis Vize nového identifikátoru občanů ČR Rakouský model elektronické identifikace inspirace pro ČR Základní identifikátor občana ČR možné řešení Nový identifikátor z pohledu reakce občana Identifikace a legislativa Identifikace a soukromí Předběžná doporučení... 65

3 1. Pár slov na úvod Slovo vládnutí je v mnoha jazycích odvozeno z latinského slova gubernatio a to potom ze staročeštiny κυβερνάω (kybernao), což znamená řídit, či kormidlovat. Úkolem národních vlád je kormidlovat a vést směr lodi. Někdy však vlády sklouzávají od udávání směru k pouhé rutině veslování. Poskytování služeb lze připodobnit právě onomu veslování. Zkušenosti ze světa hovoří o tom, že vlády obecně nebývají dobrými veslaři, ale mohou být skvělými kapitány. V současném globalizovaném světě je flexibilita jedním z požadavků na veřejné instituce tak, aby mohly komplexně reagovat na rychlé změny ve společnosti. To bývá problém v zaběhnutých byrokraciích, které se formovaly po dlouhá desetiletí a někdy i staletí. Jedním z nástrojů jak této flexibility dosáhnout, je realizace tzv. egovernementu. Na platformě nezávislé iniciativy estat.cz (Efektivní stát) se snažíme pojmenovávat úzká hrdla naší byrokracie. Zároveň je ale naším cílem navrhovat konkrétní řešení v oblasti debyrokratizace, elektronizace, transparentnosti a řízení úřadů. Řešení, která povedou ke změně, větší flexibilitě a k lepšímu kormidlování České republiky. Naše pracovní skupina estat.cz pod vedením Karla Neuwirta v tomto dokumentu otevírá odbornou diskuzi nad základním kamenem českého egovermentu elektronickou identifikací. Občanský průkaz, rodné číslo či prokazování identity jsou pro mnoho z nás symboly, které s postupujícím technologickým vývojem musí doznat změn. Elektronická identifikace s jasnými bezpečnostními garancemi přitom může výrazně zjednodušit vztah a komunikaci nejenom mezi občanem a státem, ale zefektivnit komunikaci mezi jednotlivými úřady a v neposlední řadě, také mezi občanem a poskytovatelem služeb z privátního sektoru. Tento dokument si nedělá ambice na komplexní popis všech oblastí souvisejících s identitou jedince, ani si neklade za cíl připravit legislativní a organizační zabezpečení nové identifikace občanů. Je jen podnětem k diskusi, která musí takovému zásadnímu rozhodnutí předcházet. Dokument chce poskytnout čtenáři představu o šíři problematiky elektronické identifikace a také mu poskytnout studijní materiál a odkazy na některé zajímavé odborné prameny související s touto problematikou. Think-tank estat.cz (Efektivní stát) děkuje tímto také všem, kteří zaslali své připomínky k pracovní verzi tohoto dokumentu. Edvard Kožušník 3

4 Nikdy bych tě neopustil, číslo moje rodné, sejdeme se vždycky spolu do roka a do dne Jan Vodňanský

5 2. Úvod Jedinec je ve společnosti či v komunitě identifikován od nepaměti. Při nejrůznějších formách lidské aktivity a při komunikaci mezi lidmi bylo vždy nutné jedince identifikovat a tedy vzájemně odlišit. Ve starověku obchodník stvrdil svou identitu otiskem prstu do hliněné desky. V novodobé historii se jedinec identifikoval jednak vrozenými charakteristikami ve spojení s papírovým dokumentem, který patřil jen jemu. Zde je jedinec označován číslem, průkazem, pasem apod. Stefan Zweig si v roce 1941 postěžoval: Všechna ponížení, která dříve postihovala výlučně zločince, doléhala nyní před cestou a během ní na každého cestujícího. Museli jsme se nechat fotografovat zprava i zleva, z profilu i z anfasu, vlasy mít sestřiženy tak krátce, aby bylo vidět uši, museli jsme dávat otisky prstů, nejprve jen palce, potom všech deseti, nadto jsme museli předkládat vysvědčení, osvědčení o zdravotním stavu, očkování, výpis z trestního rejstříku, doporučení, museli jsme uvádět pozvání a adresu příbuzných, dokládat morální a finanční záruky, vyplňovat a podepisovat formuláře v trojnásobném, čtyřnásobném vyhotovení, a chyběl-li z této kopy papírů jen jeden jediný, byl člověk ztracen. 1 Moderní technologie, prostředky výpočetní a telekomunikační techniky, vytvářejí infrastrukturu pro elektronizaci nejrůznějších činností a aktivit lidské společnosti. V posledních letech se hovoří o e-společnosti, e-governmentu, e-zdravotnictví, e-bankovnictví a pod. Tato infrastruktura vyžaduje, aby informace o jedincích, občanech, pacientech či klientech byla přesně označena tak, aby s ní byla snadná manipulace a aby se vůči e-systémům jedinec jednoznačně identifikoval a autorizoval. Jedinec tak může být vybaven např. unikátním číslem, pomocí něhož se autorizuje ve všech systémech, nebo naopak, může být vybaven různými identifikátory, specifickými pro jednotlivé e-systémy. Spolehlivá a přesná identifikace jednotlivce hraje zcela mimořádný význam po 11. září 2001, kdy se ukázalo, že teroristé se ve Spojených státech volně pohybovali, komunikovali ve společnosti a dokonce se přímo v napadené zemi vycvičili. Identifikace jedince se stala celosvětovým problémem. O přesné identifikační nástroje usilují nejen bezpečnostní a zpravodajské služby, ale stále více nejrůznější instituce ve veřejném i soukromém sektoru. Identifikace a autentizace jednotlivce hrají důležitou roli při fungování digitální společnosti. Na druhé straně nelze opomenout, že v této společnosti musí být každému zaručeno právo na soukromý život. Realizace tohoto práva naopak vyžaduje jistou míru anonymity člověka. Tyto dvě zdánlivě protikladné stránky informační společnosti je nutno postavit do koexistence, nikoliv do protikladu. V tomto dokumentu chceme čtenáři přiblížit složitost řešení spolehlivé identifikace a autentizace jedince v moderní společnosti a poskytnout náměty k úvahám o vývoji tohoto problému v České republice. Dokument byl postupně upravován a doplněn na základě podnětů a reakcí čtenářů. 1 Zweig Stefan: Svět včerejška. Vzpomínky jednoho Evropana. Torst, Praha,

6 3. Identifikace občana Informatizace veřejné správy je jedním z klíčových projektů v Evropském společenství. V roce 2003 formulovala Evropská komise požadavky na informatizaci veřejné správy v dokumentu 2, který definoval pojem egovernment jako aplikaci prostředků informačních a komunikačních technologií do procesů veřejné administrativy při současném zavedení organizačních změn a nových znalostí a dovedností, za účelem zkvalitnění veřejných služeb a demokratických procesů a posílení politiky veřejné správy. Jedním z cílů egovernmentu je přímý pozitivní vliv na život občanů. Dává jim průhledné a snadné nástroje pro poskytování online služeb a pro přístup k informacím. Umožňuje snadnou komunikaci s úřady a institucemi státní administrativy, mnohdy není nutná osobní návštěva občana na úřadu při vyřízení administrativního úkonu. Účast občanů na on-line službách však také znamená, že budou vytvořeny dostatečné technické nástroje a kapacity, které umožní tyto služby využívat co nejširšímu okruhu osob. Přitom je nutno také pamatovat na osoby zdravotně postižené nebo osoby s nižší počítačovou gramotností nebo na osoby s menší informační potřebou. Všeobecná občanská legitimace z roku 1939 (Protektorát) s otiskem prstu 2 Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: The Role of egovernment for Europe s Future. COM(2003)567 final, Komise EC,

7 3.1 Identita jedince Identita má mnoho definic. Z obecného filozofického pohledu je chápána jako něco, co slouží k odlišení podobných prvků stejné kategorie. Identita je problematika spolehlivého rozlišení jedinců od sebe. Problémem identity člověka se zabývá mnoho filosofických esejí. 3 V lidské společnosti je identita soubor vrozených či přirozených znaků, charakteristik a vlastností, a také vnějších atributů, které usnadňují vzájemné odlišení jedinců. Identita je také pojem sociální, národnostní, kulturní, psychologický a pod. 4,5 Identita jedince je tedy definována jako soubor charakteristik pomocí nichž je jedinec rozlišen od jiných jedinců. Uvádí se tři způsoby pojetí identity: identita vrozená je založena na charakteristikách získaných po rodičích (např. DNA, tvar tváře, obraz oka) identita stavu je založena na charakteristikách získaných ze společnosti, v níž jedinec žije (např. rodné číslo, číslo identifikačního průkazu, číslo pojištění, číslo kreditní karty a pod.) identita jako charakteristika chování, která je jedinci přidělena jinými lidmi na základě aktivit jedince (např. osobnostní profil, trestní záznam, hodnotový profil apod.). Dokument Rady Evropy o identifikačních a cestovních dokladech v souvislosti s bojem proti terorismu definuje identitu jako unikátní kombinaci charakteristik vztahujících se ke každému jedinci, jako jsou jméno, příjmení, datum a místo narození, pohlaví a fyzické charakteristiky, která, v souladu s národním zákonem, případně mezinárodním zákonem, prokazuje jeho individualitu kompetentním orgánům 6. Identita je tedy hodnotou těchto charakteristik. 3.2 Identifikace, autentizace Identifikace je odpověď na otázku kdo jsem? Identifikace je způsob jak co nejpřesněji popsat identitu jedince. Definice identifikace jedince má mnoho variant. Např. jako přidružení údajů konkrétnímu jedinci (R.Clarke, 1994). Clarke popsal tři způsoby možné identifikace osoby: 1. vycházející z principu znalostního (potvrzení znalosti unikátního přístupového kódu, knowledgebased), kdy se osoba prokazuje znalostmi informací, u nichž se předpokládá, že je zná jen ona např. PIN u bankovních karet, příjmením matky za svobodna, nebo heslem (password), které mu bylo přiděleno již dříve. 2. založené na principu důkazů, jež má osoba v držení (token-based). Běžnými příklady jsou například identifikace pomocí identifikačního dokladu, cestovního pasu, řidičského průkazu a pod. Tyto předložené důkazy (dokumenty) obsahují informace a charakteristiky, které příslušejí danému jedinci. 3 Např. John Locke ( ): Esej o lidském rozumu. Praha, Svoboda, Müller, Karel B.: Formování pozitivních identit mezi minulostí a budoucností. Příspěvek k projektu evropské identity. Sociologický časopis/czech Sociological Review, 2007, Vol. 43, No. 4: Erikson, Erik H., ( ): Dětství a společnost. ARGO, Praha, Recommendation Rec(2005)7 of the Committee of Ministers to member states concerning identity and travel documents and the fight against terrorism. Rada Evropy, přijato Výborem ministrů

8 3. založené na principu biometrie, t.j. měřitelných charakteristik, které jsou jedinci vrozené a které zpravidla nemůže ovlivnit vlastní vůlí. Všechny tři způsoby vedou k témuž cíli identifikovat nebo autorizovat osobu, avšak způsoby, jakými je toho dosaženo jsou značně odlišné. První dva způsoby jsou založeny na principu utajení a ochrany před zcizením (osoba chrání heslo, chrání identifikační doklad), zatímco u třetího způsobu biometrické charakteristiky utajované nejsou, naopak jsou často běžně rozpoznatelné druhými osobami. Navíc třetí metoda poskytuje mnohem přesnější a spolehlivější identifikaci nebo autorizaci osoby. Biometrický prvek je vlastněn člověkem, je jeho charakteristikou, nelze jej jednoduše zcizit, duplikovat nebo sdílet více jedinci. Biometrický prvek si jedinec nemusí pamatovat, nemůže ho ani ztratit. Známe tedy následující identifikační prvky a metody: Jméno (údaj, kterým je jedinec nazýván jinými jedinci ve společnosti. Např. jméno, příjmení, příjmení za svobodna, přezdívka a pod.); Fyzický vzhled (charakteristické vnější znaky, pomocí nichž se jedinec odlišuje od jiných jedinců. Např. fyziognomie tváře, sekundární pohlavní znaky, barva vlasů, barva kůže, barva očí a pod.); Kód (řetězec čísel, písmen nebo znaků, který je jedinci přidělen systémem, jehož je součástí. Např. rodné číslo, číslo pojištěnce, číslo klienta, číslo zaměstnance a pod.); Znalost (jedinec se identifikuje znalostí určitého prvku, např. PIN, heslo, klíč a pod); Bio-metrika (přirozené fyziologické znaky, např. DNA, otisk ruky, prstů, zubů, sítnice oka). Identifikace je tedy proces jednoznačného určení nějakého objektu (v našem případě fyzické osoby) v množině stejných sledovaných objektů (t.j. v populaci občanů státu). Účelem identifikace osoby tedy je vzájemné a jednoznačné rozlišení jednotlivých fyzických osob (občanů) v rámci populace státu. Autentizace je odpověď na otázku jsem opravdu ten za koho se vydávám? Autentizace (nebo také verifikace, autorizace, ověření) je proces, kterým se ověřuje, zda uživatel nebo nějaká osoba je opravdu tím, za koho se vydává, a je tedy držitelem tzv. autentizačního předmětu (token) například hesla, šifrovacího klíče, identifikační karty nebo biometrického údaje (otisk prstu, obraz sítnice). Autentizace je proces ověřující tvrzení jedince o své totožnosti na základě jedincem předložených autentizačních předmětů. Při autentizaci má důležitou úlohu stupeň bezpečnosti a spolehlivosti. Autentizační předměty mohou být ztraceny, zcizeny, poškozeny. Např. autentizaci osoby pro přístup do systému pouhým heslem nelze považovat za bezpečnou. Naopak použití digitálních certifikátů bezpečnostní rizika snižují či eliminují. Autentizovat uživatele/osobu můžeme: tím, co osoba zná (heslo, PIN), tím, co má (nějaký předmět klíč, magnetickou či jinou elektronickou kartu, soukromý klíč k příslušnému veřejnému klíči, a pod.); tím, čím osoba je, co jsou její jedinečné fyziologické či charakterové vlastnosti (otisk prstu, jiný biometrický identifikační prvek (sítnice nebo duhovka oka a pod.), dynamika podpisu, charakter a barva hlasu, a pod.). tím, že něco umí (např. vlastnoruční podpis). 8

9 Ve většině systémů je však jedinci ve společnosti přiřazen identifikátor (většinou číselný), jež je využíván k jeho identifikaci a autentizaci při administrativním styku s institucemi. Autentizace identity osoby je základní komponentou fyzického a logického přístupu ke službám, ke vstupu do zabezpečených prostor a budov, k chráněným informacím, datům a databázím, do počítačových systémů, k chráněným dokumentům a pod. Tradiční autentizace je prováděna různými průkazy, uživatelskými hesly (passwords), klíči atd. V poslední době jsou tyto tradiční mechanismy nahrazovány kryptografickými prvky a biometrickými technikami. Biometrická autentizace je v současné době považována za nejbezpečnější a nejspolehlivější. V praktických aplikacích je však nutno brát v úvahu různou míru přesnosti jednotlivých biometrických charakteristik a také chyby při matematickém zpracování (tzv. falešné přijetí (FAR) či falešné odmítnutí (FRR) poskytnutého biometrického vzorku). 3.3 Identifikátor Identifikace v moderní společnosti Moderní komunikační technologie umožňují jedincům komunikovat s veřejnými i soukromými institucemi dálkově. Jedinec se při takové komunikaci nemusí druhé straně prezentovat osobně (t.j. fyzickou přítomností), ale může ji nahradit prezentací informací, které jej spolehlivě a pokud možno přesně identifikují 7. Což znamená, že poskytne o své osobě a o svém místě ve společnosti takové informace, které jsou něj charakteristické a popisují jeho jedinečnost. Při komunikaci s různými institucemi nemusí být rozsah informací, které identifikují a charakterizují jedince vždy stejný. Záleží na tom, s jakou institucí a z jakého důvodu jedinec komunikuje. Např. při identifikaci návštěvníka při vstupu do budovy je rozsah nezbytných údajů nepochybně odlišný od rozsahu údajů potřebných pro identifikaci pacienta ve zdravotnickém zařízení, nebo pro identifikaci občana pro účely platby daní. Množinu údajů nezbytných pro účel identifikace je pak nutno chápat ve vztahu k úkonu či službě, poskytované občanovi a při potřebě komunikace s ním. Tento přístup k identifikaci osoby se stále více uplatňuje v moderní společnosti. Technická řešení umožňují, aby jedinec poskytl druhé straně vždy jen tolik údajů o své osobě, kolik jich je pro danou činnost či úkon nezbytně potřeba. Při potřebě identifikace jednotlivce je nutno vždy respektovat jeho právo na ochranu soukromí a ochranu osobních údajů. Proces identifikace osoby je nutno chápat v kontextu legislativních principů ochrany osobních údajů stanovených jak evropskými, tak národními právními předpisy. Identifikátor je určitá množina údajů vztahujících se k dané osobě, pomocí nichž je možno tuto osobu jednoznačně identifikovat. Jde tedy např. o datový prvek v registru osob, jehož obsah slouží k jednoznačnému určení osoby vedené v registru. Identifikátor se používá jako nástroj při vytváření vzájemné vazby mezi určenou osobou a údaji vedenými o této osobě (např. v nějakém registru). Identifikátor musí obecně splňovat určité vlastnosti: je přidělen každému subjektu, který je v registru veden 7 Crosby, J.: Challenges and opportunities in identity assurance. Office of Public Sector Information, Londýn, březen

10 dva subjekty nesmí mít stejný identifikátor identifikátor zaniklého subjektu není přidělen novému subjektu každý subjekt má v registru přidělen pouze jeden identifikátor každému identifikátoru v souboru je přiřazen právě jeden subjekt je, až na výjimky (např. při změně pohlaví, po bezpečnostním útoku na identifikátor, při závažných sociálních situacích 8, změně biometrického údaje po úraze, apod.), neměnný v čase. 3.4 Identifikátory v některých státech EU a světa Česká republika Většina identifikátorů fyzické osoby je odvozena od data narození a zejména pak od rodného čísla. Není cílem této práce vyjmenovat všechny používané identifikátory, všimněme si pouze těch, které jsou pro účel diskuse o novém identifikátoru osoby podstatné. Rodné číslo Historie rodného čísla (RČ) se u nás datuje od roku , kdy se začalo lidem přidělovat pro ukládání dokladu o zaměstnání, který později sloužil k výplatě důchodu. Rodné číslo či jeho obdoba, je obvyklým identifikátorem států bývalého sovětského bloku. Tyto identifikátory obsahují vnitřní informaci o jeho nositeli, zpravidla datum narození, pohlaví, a v některých případech místo narození. Po roce 1948, kdy se sjednotily sociální pojišťovny, se rodné číslo začalo přidělovat i lidem, kteří do té doby nebyli pojištěni. Později se rodné číslo přidělovalo v patnácti letech každému, aby je měl uvedené v občanském průkazu. Česká správa sociálního zabezpečení má evidenci rodných čísel občanů narozených do Osobám narozeným od už přiděluje rodná čísla okresní oddělení statistiky, které jednotlivé koncovky nahlašuje matrikám. Ty pak, když se v jejich obvodu narodí dítě, vydávají rodný list i s příslušným rodným číslem. Systém přidělování rodných čísel je jen zdánlivě složitý. Rodné číslo bylo do konce roku 1953 opatřeno jen třímístnou koncovkou. Koncové číslo lidí narozených v Čechách začínalo nulou, na Moravě čtyřkou, na Slovensku sedmičkou a u cizinců devítkou. Od je koncové číslo čtyřmístné. Lidem v Čechách a na Moravě začínalo nulou, na Slovensku číslicí Toto hrubší dělení však nebylo vždy dodržováno. Údaj o kraji, v němž se osoba narodila však není v koncovkách rodných čísel zašifrován, jak se občas uvádí. Pouze po roce 1969, kdy přidělovaly rodná čísla už matriky, dostávaly regiony rovněž své kódy. Existuje docela jednoduchý návod, jak si osoby narozené po mohou zjistit, zda mají správné rodné číslo. Rodné číslo se čtyřmístnou koncovkou je utvořeno totiž tak, aby celé číslo bylo dělitelné číslem 11 beze zbytku (modulo 11). Rodné číslo bylo zavedeno pro statistické a evidenční účely 10 a je definováno jako identifikační cha- 8 Např. dlouhodobě týraným či zneužívaným osobám je změněna identita, aby bylo usnadněno jejich zařazení ve společnosti. Jako příklad může sloužit rodina, kterou týral Jozef Fritzl v Rakousku, která požádala o změnu identity. (http:// zpravy.idnes.cz/obeti-josefa-fritzla-pozadaji-o-novou-identitu-flx-/zahranicni.asp?c=a080529_150531_zahranicni_tha) 9 Výnosem Ministerstva sociální péče ČSR z čj. IV-2324/21/ Viz publikace Evidence, informace, systémy právní úprava, Pavel Mates, Miroslava Matoušová, Codex 1997 a současně zákon č.21/1971 Sb. 10

11 rakteristika obyvatele (není však řečeno, zda je tato charakteristika jednoznačná). Určuje ho zásadně okresní oddělení Českého statistického úřadu (ČSÚ). Pro zabezpečení určitých činností je zákonem stanoveno, ve kterých případech se rodné číslo musí oznamovat. Používání rodného čísla jako jednoznačného identifikátoru v jiných případech se vžilo, avšak často je v rozporu se zákonem. Rodné číslo (u občanů narozených do devítimístné, u občanů narozených od desetimístné) tedy slouží ke zjednodušení identifikace občanů České republiky. Rodná čísla osobám narozeným do vydává MPSV Česká správa sociálního zabezpečení, rodná čísla osobám narozeným od vydává Český statistický úřad, od přiděluje RČ ministerstvo vnitra 11. RČ je tvořeno z data narození ve tvaru RRMMDD u ženského pohlaví se k hodnotě MM přičítá 50. Závěrečné trojčíslí má povahu sekvenčního čísla a posledním místem je kontrolní znak. Z uvedené struktury vyplývá, že RČ má poměrně značnou vypovídací schopnost: den, měsíc a rok narození (poslední dvě číslice roku narození) identifikace pohlaví (rozlišuje měsíc narození u žen plus 50) číslice za lomítkem je pořadové číslo přidělené na každý den k místu narození Při zavedení rodného čísla nebylo jeho používání nijak legislativně upraveno. Toto číslo začalo být postupně používáno ve všech situacích, kdy bylo potřeba jednotlivce jakkoliv identifikovat. A to i situacích docela banálních, kdy identifikace nebyla ani nutná či potřebná. Navíc se toto číslo, pro svou technickou strukturu, začalo všeobecně používat jako třídící klíč ve většině databází týkajících se jednotlivců. Vznikla tak možnost tyto databáze provázat a sdílet právě prostřednictvím rodného čísla. Nekontrolované propojování databází přineslo zásadní problémy z pohledu ochrany soukromí jednotlivců. Náprava tohoto stavu bude velmi dlouhá a obtížná. Při přechodu na jiný identifikátor je třeba vzít v úvahu i jiné systémy než jsou systémy státní správy, které využívají RČ jako jednoznačný (i když nikoliv jediný) identifikátor (např. bankovní systémy, účetní systémy, evidenční systémy, atd.). Zde všude by se musela provést pravděpodobně úprava, která by si vyžádala ve svém důsledku značné náklady - viz zkušenosti ze zahraničí (Nizozemsko). Identifikátor sociálního zabezpečení V České republice je Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV) používán tzv. Identifikátor klienta MPSV (IK) a to k identifikaci osob, které jsou zapsány v Informačním systému státní sociální podpory MPSV (klienti SSP) a v Informačním systému služeb zaměstnanosti MPSV (klienti Úřadů práce). Toto číslo je desetimístné, nikdy nezačíná nulou, a na rozdíl od rodného čísla neobsahuje žádnou vnitřní informaci (bezvýznamový identifikátor v rozsahu až ). Z důvodu nezaměnitelnosti s rodným číslem se pro Identifikátor klienta MPSV nevyužívají hodnoty, které by se jako RČ mohly interpretovat. Identifikátor klienta MPSV se osobě přiděluje prostřednictvím kontaktního místa SSP nebo Úřadu práce. Toto číslo používá MPSV také při vydávání certifikátů pro zaručený elektronický podpis. Již v roce 2003 začalo dnes již zrušené ministerstvo informatiky uvažovat o náhradě rodného čísla právě tímto identifikátorem sociálního zabezpečení. Tyto úvahy vyústily v projednání návrhu ministerstva Vládou ČR dne 23. března 2005 a usnesením ke zpracování analýzy na postupné zavedení 11 Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů 11

12 bezvýznamového identifikátoru obyvatele ČR 12. Tento návrh nebyl realizován, mimo jiné také proto, že nebyl dostatečně odůvodněn. Ministerstvem uváděné důvody omezení možnosti zneužití RČ, odstranění vnitřní informace o držiteli rodného čísla a ukončení číselné řady v roce 2053 či centralizace vydávání nových identifikátorů 13 byly shledány jako nedostatečné pro realizaci příliš nákladné a složité akce. Využití identifikátoru sociálního zabezpečení při nahrazení rodného čísla se tak opět začalo prezentovat ministerstvem vnitra v roce 2008 v souvislosti se zavedením tzv. datových schránek 14 a vybudováním základních registrů 15. Ponechme nyní stranou mnohá úskalí navrhovaného zákona, v dalším textu se však blíže podíváme na problémy související s nahrazením rodného čísla tímto bezvýznamovým identifikátorem. Bohužel, koncepce ministerstva vnitra nebere v úvahu odlišnosti při identifikaci osob pro různé účely, jak je popsáno výše. Diskuse kolem obou vládních předloh by měla vyústit ve změny, které budou podstatně lépe respektovat soukromí občanů při přidělování a používání identifikačních čísel. Identifikátor zdravotního pojištěnce Nositeli čísla zdravotního pojištěnce jsou všichni účastníci pojištění na všeobecném zdravotním pojištění v České republice. Tento identifikátor je shodný s rodným číslem občana. Odlišnosti mohou vzniknout u osob se stejným rodným číslem nebo u osob, kterým nebylo rodné číslo přiděleno. V těchto případech přiděluje číslo zdravotního pojištěnce Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR (VZP ČR) 16. Problematikou elektronického identifikátoru zdravotního pojištěnce jako nástroje pro přesnou evidenci pojištěnců, pro bezpečnou komunikaci s pojištěncem a zvýšení informovanosti pacienta, pro vytvoření možnosti sdílení technické a datové infrastruktury mezi zdravotními pojišťovnami a souvisejícími agendami v rámci veřejné správy, zejména pak v oblasti státní sociální podpory, zaměstnanosti a sociálního zabezpečení, se VZP ČR zabývá již dlouhou dobu. V roce 2003 byl zpracován analytický dokument, jež stanovil základní cíle a perspektivu zavedení elektronického identifikátoru pojištěnce VZP ČR 17. Od roku 2004 VZP ČR začala vydávat svým pojištěncům nové identifikační průkazy podle jednotného grafického a obsahového vzoru EU Evropského průkazu zdravotního pojištění (EHIC European Health Insurance Card) 18, který nahrazuje formulář E 111 zdravotního pojištění. Od jsou tímto průkazem pojištěnce vybaveni všichni pojištěnci v ČR, bez rozdílu příslušnosti ke zdravotní pojišťovně. Na rozdíl od předchozího papírového průkazu pojištěnce VZP, obsahuje nový průkaz pojištěnce také identifikační číslo průkazu, podle něhož lze zjistit, kterému pojištěnci byla konkrétní karta vydána. Číslo průkazu vydaného pojištěnci je evidováno v identifikační databázi pojištěnců. 12 Usnesení Vlády ČR ze dne č.340 k možnosti postupného zavedení bezvýznamového identifikátoru obyvatele WebGovRes/9ABB176D8F2F07E1C12571B6006D058F?OpenDocument 13 Viz např. vyjádření ministra informatiky v Interview BBC Viz vládní návrh zákona o elektronických úkonech, osobních číslech a automatizované konverzi dokumentů, Poslanecká sněmovna PČR, tisk č Vládní návrh zákona o základních registrech (v mezirezortním připomínkovém řízení) 16 Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecném zdravotním pojištění, v platném znění 17 Analýza zavedení EI jako průkazu pojištěnce zdravotního pojištění. VZP ČR, Communication from the Commission concerning the introduction of a European health insurance card, Brusel, , COM(2003) 73 final. (http://ec.europa.eu/employment_social/healthcard/index_en.htm) 12

13 Ve zdravotnickém systému je identifikátor zdravotního pojištěnce provázán s identifikátorem pacienta. Touto specifickou oblastí identifikace se zabývá řada evropských projektů a je také předmětem činnosti odborné skupiny v Evropském standardizačním výboru (CEN) 19. Evropský průkaz zdravotního pojištění (provedení bez čipu); Zdroj: VZP ČR Austrálie V Austrálii není používán jediný univerzální identifikátor občana. Pro různé účely identifikace jsou používány zdravotní číslo (Medicare card number) pro oblast zdravotnictví, číslo daňového záznamu (TFN-tax file number) pro oblast daňovou a finanční, nebo číslo řidičského oprávnění pro ostatní účely. Belgie Belgický způsob identifikace občana je vedle rakouského modelu dalším příkladem moderního nakládání s identifikátory. Od roku 1991 má každý belgický občan přiřazeno identifikační číslo, které je obecným identifikátorem při kontaktu se všemi státními orgány. Od roku 1998 je toto číslo uloženo na čipové paměťové kartě sociální identity (SIS karta). Identifikační číslo může být z karty přečteno vizuálně nebo elektronicky. Karta obsahuje také v kryptované formě informace o stavu sociálního a zdravotního pojištění, které však mohou číst pouze pracovníci zdravotně-sociálního sektoru (poskytovatelé zdravotní péče). Na základě zkušeností s touto SIS kartou byla vyprojektována všeobecná karta elektronické identity (EID card), která již obsahuje privátní klíče a certifikáty pro elektronickou autentizaci a pro vytváření elektronického podpisu. Elektronická identifikační karta je celostátní projekt, do konce roku 2005 bylo vydáno milión těchto karet a celá populace jí bude vybavena do konce roku , 21. Projekt je řízen Bankou sociálního zabezpečení (Crossroad Bank for Social Security) 22, specializovanou institucí pro aplikaci egovernmentu v sociálně-zdravotním sektoru. 19 CEN TC 251 Health informatics 20 Good practice case: Social Security Benefits for Citizens in Belgium. Evropská komise, Belgie, 2005 (http://www.egov-iop.ifib.de/downloads/gpc_iop_in_soc_sec_in_belgium.pdf) e-government Program of the Belgian Social Security. Crossroad Bank for Social Security, 2007 (http://www.ksz.fgov.be/documentation/en/uno-cbss-v2007.pdf) 13

eobčan a egovernment ISSS 2013 Petr Mayer Atos IT Solutions and Services, s.r.o.

eobčan a egovernment ISSS 2013 Petr Mayer Atos IT Solutions and Services, s.r.o. eobčan a egovernment ISSS 2013 Petr Mayer Atos IT Solutions and Services, s.r.o. eobčan a egovernment Elektronická identifikace občana I. Vize Atos MyCity II. Stav ID dokladů v Evropě III. Stav ID dokladů

Více

n Důchodce (soustava pro zaměstnané osoby) n Důchodce (soustava pro OSVČ) n Sirotek 1.1 Příjmení ( 1a )... ... ... ... 2.1 Příjmení ( 1a )...

n Důchodce (soustava pro zaměstnané osoby) n Důchodce (soustava pro OSVČ) n Sirotek 1.1 Příjmení ( 1a )... ... ... ... 2.1 Příjmení ( 1a )... SPRÁVNÍ KOMISE PRO SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ MIGRUJÍCÍCH PRACOVNÍKŮ Viz instrukce str. 3 E 404 ( 1 ) LÉKAŘSKÉ POTVRZENÍ PRO ÚČELY PŘIZNÁNÍ RODINNÝCH DÁVEK Nařízení 1408/71: článek 73; článek 74; článek 77;

Více

IBAN a BIC Přeshraniční převody

IBAN a BIC Přeshraniční převody IBAN a BIC Přeshraniční převody Účinné od 7. 11. 2013 IBAN A BIC Co je IBAN IBAN (International Bank Account Number) je mezinárodní formát čísla bankovního účtu. Slouží k jednoznačné identifikaci účtu

Více

DAŇOVÁ INDENTIFIKAČNÍ ČÍSLA (DIČ) Číslo DIČ podle tématu : Struktura a popis DIČ

DAŇOVÁ INDENTIFIKAČNÍ ČÍSLA (DIČ) Číslo DIČ podle tématu : Struktura a popis DIČ DAŇOVÁ INDENTIFIKAČNÍ ČÍSLA (DIČ) Číslo DIČ podle tématu : Struktura a popis DIČ 1. AT Rakousko... 3 2. BE Belgie... 3 3. BG Bulharsko... 3 4. CY Kypr... 4 5. CZ Česká republika... 4 6. DE Německo... 4

Více

1.1 Příjmení ( 1a )... 1.2 Jméno Dřívější příjmení ( 1a ) Místo narození ( 2 )...

1.1 Příjmení ( 1a )... 1.2 Jméno Dřívější příjmení ( 1a ) Místo narození ( 2 )... SPRÁVNÍ KOMISE PRO SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ MIGRUJÍCÍCH PRACOVNÍKŮ Viz instrukce str. 4 E 411 ( 1 ) ŽÁDOST O INFORMACE O NÁROKU NA RODINNÉ DÁVKY V ČLENSKÝCH STÁTECH, KDE RODINNÍ PŘÍSLUŠNÍCI BYDLÍ Nařízení

Více

Akreditovaná certifikační autorita eidentity

Akreditovaná certifikační autorita eidentity Akreditovaná certifikační autorita eidentity ACAeID 35 Zpráva pro uživatele Verze: 1.2 Odpovídá: Ing. Jiří Hejl Datum: 21. 12. 2012 Utajení: Veřejný dokument eidentity a.s. Vinohradská 184,130 00 Praha

Více

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)?

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? MEMO/11/406 V Bruselu dne 16. června 2011 Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? O dovolené...čekej i nečekané. Plánujete cestu po Evropské unii

Více

Role knihoven v konceptu ehealth. Mgr. Adam Kolín ÚISK 13. 11. 2014

Role knihoven v konceptu ehealth. Mgr. Adam Kolín ÚISK 13. 11. 2014 Role knihoven v konceptu ehealth Mgr. Adam Kolín ÚISK 13. 11. 2014 ehealth Informační ekonomie ecommerce ehealth Telemedicína Telehealth Zdravotní informace ehealth ehealth Informační technologie Telekomun.

Více

eid Kolokvium Kontext a východiska Ing. Zdeněk Jiříček AFCEA - Pracovní skupina Kybernetická bezpečnost

eid Kolokvium Kontext a východiska Ing. Zdeněk Jiříček AFCEA - Pracovní skupina Kybernetická bezpečnost eid Kolokvium Kontext a východiska Ing. Zdeněk Jiříček AFCEA - Pracovní skupina Kybernetická bezpečnost Rezervy, rezervy, rezervy... Náklady na jednu egov transakci [USD] 8 7 6 5 4 3 2 1 0 7,19 In Person

Více

Zabezpečení citlivých dat informačních systémů státní správy. Ing. Michal Vackář Mgr. Boleslav Bobčík

Zabezpečení citlivých dat informačních systémů státní správy. Ing. Michal Vackář Mgr. Boleslav Bobčík Zabezpečení citlivých dat informačních systémů státní správy Ing. Michal Vackář Mgr. Boleslav Bobčík Citlivá data? Co to je? Kde to je? Kdo to za to odpovídá? Jak je ochránit? Jak se z toho nezbláznit

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 19.100 Srpen 2011 Nedestruktivní zkoušení Akustická emise Všeobecné zásady ČSN EN 13554 01 5081 Non-destructive testing Acoustic emission testing General principles Essais non

Více

Principy. 2. Odstranění kontrol při letech v rámci schengenského prostoru. 3. Volný pohyb s platným občanským průkazem nebo cestovním pasem.

Principy. 2. Odstranění kontrol při letech v rámci schengenského prostoru. 3. Volný pohyb s platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. Schengenský prostor Území států Schengenské dohody Volný pohyb osob v rámci prostoru Absence hraničních kontrol Oblasti spolupráce: policejní a justiční, přes vízové a konzulární záležitosti až po ochranu

Více

INFORMACE O SOUBORU ČESKÝCH TECHNICKÝCH NOREM V OBORU GEOGRAFICKÁ INFORMACE/GEOMATIKA. Eva SOVJÁKOVÁ

INFORMACE O SOUBORU ČESKÝCH TECHNICKÝCH NOREM V OBORU GEOGRAFICKÁ INFORMACE/GEOMATIKA. Eva SOVJÁKOVÁ 1 INFORMACE O SOUBORU ČESKÝCH TECHNICKÝCH NOREM V OBORU GEOGRAFICKÁ INFORMACE/GEOMATIKA Eva SOVJÁKOVÁ GISV 2014 předsedkyně Technicko-normalizační komise 122 (TNK122) působící při ÚNMZ, Biskupský dvůr

Více

rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních zakázek ČR Index mezinárodní otevřenosti ČR

rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních zakázek ČR Index mezinárodní otevřenosti ČR Přílohy 1. Ukazatele transparentnosti trhu veřejných zakázek v České republice v letech 21-29 1 75 % 5 25 21 22 23 24 25 26 27 28 29 rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních

Více

Budoucnost platebních transakcí. Marcel Gajdoš Senior Relationship Manager Visa Europe 20/9/2011

Budoucnost platebních transakcí. Marcel Gajdoš Senior Relationship Manager Visa Europe 20/9/2011 Budoucnost platebních transakcí Marcel Gajdoš Senior Relationship Manager Visa Europe 20/9/2011 Agenda Aktuální statistiky a vývoj trhu v ČR Situace v ČR Zajímavosti ze světa a budoucnost Visa Europe -

Více

ROZHODNUTÍ č. S2 ze dne 12. června 2009 o technických specifikacích evropského průkazu zdravotního pojištění (2010/C 106/09)

ROZHODNUTÍ č. S2 ze dne 12. června 2009 o technických specifikacích evropského průkazu zdravotního pojištění (2010/C 106/09) C 106/26 Úřední věstník Evropské unie 24.4.2010 ROZHODNUTÍ č. S2 ze dne 12. června 2009 o technických specifikacích evropského průkazu zdravotního pojištění (Text s významem pro EHP a pro dohodu mezi ES

Více

177/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 8. dubna 2004,

177/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 8. dubna 2004, 177/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 8. dubna 2004, kterou se mění vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění vyhlášky č. 154/2003 Sb. Ministerstvo dopravy stanoví podle 137

Více

ZIFO, AIFO a bezpečnost osobních údajů

ZIFO, AIFO a bezpečnost osobních údajů ZIFO, AIFO a bezpečnost osobních údajů v systému ZR Ing. Eva Vrbová ředitelka Odboru základních identifikátorů Hradec Králové 2. 3. 4. 2012 Agenda Postavení informačního systému ORG Aktuální problematika

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.3.2011 KOM(2011) 138 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Druhá zpráva o dobrovolném

Více

Podpora pro jednotlivce Budování informační společnosti Růst ekonomiky a zaměstnanosti. Počítačová gramotnost, ČSKI a ECDL. www.ecdl.

Podpora pro jednotlivce Budování informační společnosti Růst ekonomiky a zaměstnanosti. Počítačová gramotnost, ČSKI a ECDL. www.ecdl. Podpora pro jednotlivce Budování informační společnosti Růst ekonomiky a zaměstnanosti Počítačová gramotnost, www.ecdl.cz Vliv informačních technologií (IT) na společnost Výroba: zvýšení produktivity práce,

Více

egon myslí 30. Den malých obcí

egon myslí 30. Den malých obcí egon myslí 30. Den malých obcí Zdeněk Zajíček náměstek ministra vnitra Co všechno egon umí Co všechno egon umí 787 000 ověřených výpisů Co všechno egon umí KIVS Co všechno egon umí Společně šetříme více

Více

Zaměstnávání zahraničních pracovníků z hlediska úřadu práce

Zaměstnávání zahraničních pracovníků z hlediska úřadu práce Zaměstnávání zahraničních pracovníků z hlediska úřadu práce Mgr. Lenka Navrátilová, Petra Jandová, Úřad práce Brno-město Zaměstnávání cizích státních příslušníků ve vědě a výzkumu; 11.3.2010 1 TRH PRÁCE

Více

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Harmonizace

Více

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín PRÁCE V ZAHRANIČÍ Lukáš KUČERA Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín CO JE DŮLEŽITÉ SI UVĚDOMIT znalost jazyka je základním předpokladem pro práci v zahraničí je nutný pro komunikaci

Více

CONSILIUM. Schengen. Vaše brána k volnému pohybu v Evropě LEDEN 2013

CONSILIUM. Schengen. Vaše brána k volnému pohybu v Evropě LEDEN 2013 CS CONSILIUM Schengen Vaše brána k volnému pohybu v Evropě LEDEN 2013 Obsah ÚVOD 1 VOLNÝ POHYB OSOB 2 POLICEJNÍ A CELNÍ SPOLUPRÁCE 2 vnitřní hranice 2 vnější hranice 3 Schengenský informační systém (SIS)

Více

ŠIFROVÁNÍ, EL. PODPIS. Kryptografie Elektronický podpis Datové schránky

ŠIFROVÁNÍ, EL. PODPIS. Kryptografie Elektronický podpis Datové schránky ŠIFROVÁNÍ, EL. PODPIS Kryptografie Elektronický podpis Datové schránky Kryptografie Kryptografie neboli šifrování je nauka o metodách utajování smyslu zpráv převodem do podoby, která je čitelná jen se

Více

Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled Ministerstva zdravotnictví

Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled Ministerstva zdravotnictví Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled první ročník semináře ehealth 2012 kongresový sál IKEM 1.11.2012 Elektronizace zdravotnictví: 1. jedná se o dlouhodobé téma 2. povede ke zvýšení

Více

Využívání čipových karet na MPSV. Mgr. Karel Lux, vedoucí odd. koncepce informatiky

Využívání čipových karet na MPSV. Mgr. Karel Lux, vedoucí odd. koncepce informatiky Využívání čipových karet na MPSV Mgr. Karel Lux, vedoucí odd. koncepce informatiky Smart Card Forum OKsystem 22. května 2008 Krátký pohled do historie - proč právě MPSV? zvažovalo možnosti využití čipových

Více

Jste občanem Evropské unie

Jste občanem Evropské unie Jste občanem Evropské unie V Í T E J T E v L u c e m b u r s k u informační brožura vypracovaná ASTI (Organizace pro podporu zahraničních pracovníků) a jejími partnery O B S A H Budete pobývat v Lucembursku

Více

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Praha, 1. 11. 2012 ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Struktura výdajů domácností prochází vývojem, který je ovlivněn především cenou zboží a služeb. A tak skupina zboží či služeb, která

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY VE STÁTNÍ SPRÁVĚ

INFORMAČNÍ SYSTÉMY VE STÁTNÍ SPRÁVĚ INFORMAČNÍ SYSTÉMY VE STÁTNÍ SPRÁVĚ INFORMAČNÍ STRATEGIE ČR Na Lisabonském summitu Evropské rady v roce 2000 byl schválen strategický cíl přeměny Evropské unie do roku 2010 v nejkonkurenceschopnější a

Více

Formát Vysvětlení Poznámka 99999999999 11 číslic číslo PESEL 9999999999 10 číslic daňové identifikační číslo

Formát Vysvětlení Poznámka 99999999999 11 číslic číslo PESEL 9999999999 10 číslic daňové identifikační číslo DAŇOVÁ IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLA (DIČ) Základní údaje o zemi: Polsko (PL) 1. Struktura DIČ Formát Vysvětlení Poznámka 99999999999 11 číslic číslo PESEL 9999999999 10 číslic daňové identifikační číslo 2. Popis

Více

Prezentace estat.cz. Návrh zákona o elektronizaci některých procesních úkonů v oblasti orgánů veřejné moci. estat.cz

Prezentace estat.cz. Návrh zákona o elektronizaci některých procesních úkonů v oblasti orgánů veřejné moci. estat.cz Prezentace estat.cz Návrh zákona o elektronizaci některých procesních úkonů v oblasti orgánů veřejné moci Důvody vzniku předlohy Problémy s přílohami u elektronických podání (zejména je-li povinnost předložit

Více

EXTRAKT z české technické normy

EXTRAKT z české technické normy EXTRAKT z české technické normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním 35.240.60 materiálem o normě. Dopravní telematika Dopravní telematika Elektronický výběr poplatků Směrnice

Více

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services EURES Vaše práce v Evropě Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services www.eures.cz www.eures.europa.eu Informační a poradenská síť spojující veřejné sluţby zaměstnanosti států EU/EHP a Švýcarska

Více

VIZE INFORMATIKY V PRAZE

VIZE INFORMATIKY V PRAZE VIZE INFORMATIKY V PRAZE Václav Kraus, ŘED INF MHMP 1 / 30. 4. 2009 PRAHA MĚSTO PRO ŽIVOT Město mezinárodně uznávané, ekonomicky prosperující a úspěšné. Město bezpečné a přívětivé, město sebevědomých a

Více

COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE. 1.1 Česká republika zákon o elektronických komunikacích

COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE. 1.1 Česká republika zákon o elektronických komunikacích COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE Na právní úpravu cookies v České republice je potřeba nahlížet ze dvou pohledů - jednak z pohledu poskytování služeb elektronických komunikací a jednak z pohledu ochrany osobních

Více

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení 153/1994 Sb. ZÁKON ze dne 7. července 1994 o zpravodajských službách České republiky Změna: 118/1995 Sb. Změna: 53/2004 Sb. Změna: 290/2005 Sb. Změna: 530/2005 Sb. Změna: 342/2006 Sb. Změna: 80/2006 Sb.

Více

Souhrn informací o nemeckém duchodovém systému. Strucný prehled o otázkách, které zajímají Nemce v EU a príslušníky EU v Nemecku

Souhrn informací o nemeckém duchodovém systému. Strucný prehled o otázkách, které zajímají Nemce v EU a príslušníky EU v Nemecku Souhrn informací o nemeckém duchodovém systému Strucný prehled o otázkách, které zajímají Nemce v EU a príslušníky EU v Nemecku Zamestnanecké skupiny budoucích duchodcu Témer všichni zamestnanci jsou povinne

Více

Autorizovaná konverze dokumentů

Autorizovaná konverze dokumentů Autorizovaná konverze dokumentů Autorizovaná konverze Konverze z pohledu občana a úředníka CzechPOINT@office Principy konverze, centrální evidence doložek Poplatky za konverzi, digitální podpis Zkoušky

Více

Úloha Ministerstva zdravotnictví a Hlavního hygienika ČR. Programy prevence úrazů

Úloha Ministerstva zdravotnictví a Hlavního hygienika ČR. Programy prevence úrazů Úloha Ministerstva zdravotnictví a Hlavního hygienika ČR Programy prevence úrazů MUDr. Stanislav Wasserbauer ředitel odboru strategie a řízení ochrany a podpory zdraví ÚRAZY závažný celosvětový i národní

Více

KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY

KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY Ondřej Ševeček PM Windows Server GOPAS a.s. MCM: Directory Services MVP: Enterprise Security ondrej@sevecek.com www.sevecek.com KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY Slovníček Česky veřejný / soukromý klíč otisk podepsat

Více

Informační společnost z pohledu statistiky

Informační společnost z pohledu statistiky Konference ISSS 2007, Hradec Králové Informační společnost z pohledu statistiky Martin MANA Oddělení statistiky výzkumu, vývoje a informační společnosti Obsah prezentace KONCEPT INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI

Více

OZNÁMENÍ O OTEVŘENÝCH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍCH (2011/C 198 A/02)

OZNÁMENÍ O OTEVŘENÝCH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍCH (2011/C 198 A/02) C 198 A/6 CS Úřední věstník Evropské unie 6.7.2011 OZNÁMENÍ O OTEVŘENÝCH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍCH (2011/C 198 A/02) Máte zájem o profesní dráhu v orgánech a institucích EU? Splňuje váš profil naše kritéria?

Více

Uplatnění mladých lidí na trhu práce po ukončení svého studia, Ondřej Nývlt prezentace IPN KREDO. www.kredo.reformy-msmt.cz

Uplatnění mladých lidí na trhu práce po ukončení svého studia, Ondřej Nývlt prezentace IPN KREDO. www.kredo.reformy-msmt.cz Uplatnění mladých lidí na trhu práce po ukončení svého studia, Ondřej Nývlt prezentace IPN KREDO www.kredo.reformy-msmt.cz Osoby ve věku 30-34 let podle vybraných typů dosaženého vzdělání a pohlaví (1995-2013)

Více

Reformy zdravotního pojištění v zahraničí. Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ

Reformy zdravotního pojištění v zahraničí. Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ Reformy zdravotního pojištění v zahraničí Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ Financování zdravotnictví Různé modely financování: zdravotní pojištění, národní zdravotní služba (státní

Více

ELEKTRONIZACE Z POHLEDU ŘEŠENÍ NEDOSTATKU FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ. MUDr. Marek Zeman, MBA ředitel FN Královské Vinohrady

ELEKTRONIZACE Z POHLEDU ŘEŠENÍ NEDOSTATKU FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ. MUDr. Marek Zeman, MBA ředitel FN Královské Vinohrady ELEKTRONIZACE Z POHLEDU ŘEŠENÍ NEDOSTATKU FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ MUDr. Marek Zeman, MBA ředitel FN Královské Vinohrady Vysoká úroveň českého zdravotnictví Kvalita péče Naděje na dožití

Více

Business index České spořitelny

Business index České spořitelny Business index České spořitelny Index vstřícnosti podnikatelského prostředí v EU Jan Jedlička EU Office ČS, www.csas.cz/eu, EU_office@csas.cz Praha, 15. listopadu 2012 Co je Business Index České spořitelny?

Více

Elektronické služby VZP ČR. Ing. Radek Papp vedoucí projektu

Elektronické služby VZP ČR. Ing. Radek Papp vedoucí projektu Elektronické služby VZP ČR Ing. Radek Papp vedoucí projektu Klienti VZP ČR v číslech Obsluha velkého množství klientů vyžaduje moderní a kvalitní nástroje Počet obyvatel ČR (březen 2007) 10 306 700 Počet

Více

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení 153/1994 Sb. ZÁKON ze dne 7. července 1994 o zpravodajských službách České republiky Změna: 118/1995 Sb. Změna: 53/2004 Sb. Změna: 290/2005 Sb. Změna: 530/2005 Sb. Změna: 342/2006 Sb. Změna: 80/2006 Sb.

Více

Základní registry celková koncepce

Základní registry celková koncepce Základní registry celková koncepce Ondřej Felix Ministerstvo vnitra 15. prosince 2008. Praha 1 Proč jsou třeba základní registry roztříštěnost, nejednotnost a multiplicity v různých evidencích veřejné

Více

Přichází nová éra. Petr Jaroš 6. 9. 2011 / Mikulov Připraveno pro konferenci e-government 20:10

Přichází nová éra. Petr Jaroš 6. 9. 2011 / Mikulov Připraveno pro konferenci e-government 20:10 Přichází nová éra Petr Jaroš 6. 9. 2011 / Mikulov Připraveno pro konferenci e-government 20:10 Skupina ČSOB vedoucí hráč na trhu finančních služeb v České republice součást mezinárodní bankopojišťovací

Více

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A ZASTUPITELSTEV MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ Volby do zastupitelstev obcí (tj. i do Zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev

Více

SPOLEČNÁ TÉMATA PRO ELEKTRONIZACI V SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ OBLASTI

SPOLEČNÁ TÉMATA PRO ELEKTRONIZACI V SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ OBLASTI SPOLEČNÁ TÉMATA PRO ELEKTRONIZACI V SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ OBLASTI Michal Rada hlavní architekt EG MPSV a člen týmu pro tvorbu Národní strategie ehealth Sociálně-zdravotní systémy Vesměs jsou tři pojetí:

Více

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Důchodová reforma Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Zvyšování věkové hranice pro nárok na starobní důchod Omezení možnosti předčasného odchodu do důchodu Omezení zápočtu

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 2560/2001. ze dne 19. prosince 2001. o přeshraničních platbách v eurech

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 2560/2001. ze dne 19. prosince 2001. o přeshraničních platbách v eurech NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 2560/2001 ze dne 19. prosince 2001 o přeshraničních platbách v eurech EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) Mezinárodní DPH. Přiznání a závěrka DPH při registraci v zahraničí

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) Mezinárodní DPH. Přiznání a závěrka DPH při registraci v zahraničí Dokumentace k modulu podnikový informační systém (ERP) Přiznání a závěrka DPH při registraci v zahraničí Co je DPH Daň z přidané hodnoty (DPH) je jedním z nejdůležitějších příjmů státního rozpočtu téměř

Více

Jak stabilizovat veřejný dluh?

Jak stabilizovat veřejný dluh? Jak stabilizovat veřejný dluh? Prof. Jan Švejnar E-mail: kancelar@jansvejnar.cz web: http://idea.cerge-ei.cz 9. června 2011 Struktura prezentace Fiskální situace ČR v mezinárodním srovnání Ekonomie vývoje

Více

Registry ve zdravotnictví

Registry ve zdravotnictví Registry ve zdravotnictví Jiří Kofránek Laboratoř biokybernetiky ÚPF Univerzita Karlova v Praze -1. lékařská fakulta Registry globálně přístupné databáze Informace Pravidla a informace ZP ZP ZP ZP občané

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Monitorovací systém AUTOPATROL ONLINE. verze CAN a CAN+

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Monitorovací systém AUTOPATROL ONLINE. verze CAN a CAN+ UŽIVATELSKÝ MANUÁL Monitorovací systém AUTOPATROL ONLINE verze CAN a CAN+ UŽIVATELSKÝ MANUÁL (ver. 1/2014) Obsah Obsah 3 Úvod 4 Ovládání přepínače služební/soukromá jízda 4 Monitorovací systém AUTOPATROL

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.040.17; 17.060 2005 Pístové objemové odměrné přístroje - Část 1: Termíny, všeobecné požadavky a doporučení pro uživatele ČSN EN ISO 8655-1 70 4255 Červenec idt ISO 8655-1:2002

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

VLIV DEMOGRAFICKÝCH A SOCIOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK NA VÝDAJE VE ZDRAVOTNICTVÍ

VLIV DEMOGRAFICKÝCH A SOCIOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK NA VÝDAJE VE ZDRAVOTNICTVÍ Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra demografie a geodemografie VLIV DEMOGRAFICKÝCH A SOCIOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK NA VÝDAJE VE ZDRAVOTNICTVÍ KRISTÝNA RYBOVÁ Úvod Úvod Vývoj výdajů

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 8. 2014 19 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Identifikace publikací

Identifikace publikací Identifikace publikací Knihy, hudebniny a pokračující zdroje jsou produkty, které se svým obsahem výrazně odlišují od ostatního zboží. Celý sortiment publikací bez problémů prochází pokladními terminály

Více

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Konzultace Evropské komise, GŘ pro vnitřní trh a služby Předběžná poznámka: Tento dotazník vypracovalo Generální ředitelství pro

Více

Moderní úřad, přátelský stát

Moderní úřad, přátelský stát Moderní úřad, přátelský stát Věci se začaly hýbat Naším cílem je efektivní veřejná správa. Nepotřebujeme více zákonů, více úřadů, více úředníků a více počítačů. Potřebujeme kvalitní zákony, funkční úřady,

Více

Elektronické doklady a egovernment

Elektronické doklady a egovernment Elektronické doklady a egovernment Konference Internet ve státní správ a samospráv 2007 KC Aldis, Hradec Králové, 2.-3.dubna 2007 Filip Hajník Senior Business Consultant IT Security LogicaCMG 2007. All

Více

(1) Nové cvičení využívající aplikační SW NIS Z.Szabó, 2007/08. Evidence pacienta od vstupu do nemocnice po propuštění

(1) Nové cvičení využívající aplikační SW NIS Z.Szabó, 2007/08. Evidence pacienta od vstupu do nemocnice po propuštění Evidence pacienta od vstupu do nemocnice po propuštění Příjem pacienta Po přihlášení uživatele je CareCenter nastaveno pro práci s daty pacienta s aktuální epizodou. Zavřete tabulku pro výběr dat pacienta

Více

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 3.8.2009 KOM(2009) 415 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE o provádění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční

Více

Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení

Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení Evidenční štítek Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení Tato žádost slouží pro účely určení příslušnosti k právním

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 33.040.50; 35.110 Duben 2008 Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 2: Kancelářské prostory ČSN EN 50173-2 36 7253 Information technology - Generic cabling

Více

Český telekomunikační úřad Praha dne 4. září 2003 se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 Č.j.: 22780/2003-610

Český telekomunikační úřad Praha dne 4. září 2003 se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 Č.j.: 22780/2003-610 Český telekomunikační úřad Praha dne 4. září 2003 se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 Č.j.: 22780/2003-610 Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) jako příslušný orgán státní správy podle 95 bodu 6 písm.

Více

Korupce pohledem ekonoma

Korupce pohledem ekonoma Vize 2020 Obrana svobody (veřejná diskuze) Korupce pohledem ekonoma Olomouc, 7.1.2010 Jiří Schwarz 1 Co považuje ekonom za korupci? 1. Platba za dobře odvedenou operaci v krajském zdravotnickém zařízení?

Více

ROZHODNUTÍ č. 30/2013 GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA RADY O NÁHRADĚ CESTOVNÍCH VÝDAJŮ DELEGÁTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ

ROZHODNUTÍ č. 30/2013 GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA RADY O NÁHRADĚ CESTOVNÍCH VÝDAJŮ DELEGÁTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ SN 2682/13 ROZHODNUTÍ č. 30/2013 GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA RADY O NÁHRADĚ CESTOVNÍCH VÝDAJŮ DELEGÁTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ GENERÁLNÍ TAJEMNÍK RADY, s ohledem na jednací řád Evropské rady ze dne 1. prosince 2009

Více

Základní registr obyvatel - ROB

Základní registr obyvatel - ROB Základní registr obyvatel - ROB státní občané ČR Evidované subjekty cizinci, kterým bylo vydáno povolení k trvalému pobytu na území ČR nebo povolení k přechodnému pobytu na dobu delší než 90 dnů občané

Více

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou.

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou. Daňová kvóta Daňová kvóta (Tax Quota) patří mezi významné ukazatele uplatňované při mezinárodní komparaci. Je poměrovým ukazatelem vyjadřujícím úroveň daňových výnosů ve vztahu k hrubému domácímu produktu

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 19. 6. 2014 1 Čerpání zdravotní péče cizinci v Moravskoslezském kraji v roce 2013

Více

Co je Czech Point? Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu

Co je Czech Point? Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu Czech Point Co je Czech Point? Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan veřejná správa. Czech POINT bude

Více

ŘÍZENÍ KREDITNÍHO RIZIKA VE SKUPINĚ UNIPETROL

ŘÍZENÍ KREDITNÍHO RIZIKA VE SKUPINĚ UNIPETROL ŘÍZENÍ KREDITNÍHO RIZIKA VE SKUPINĚ UNIPETROL Diskusní seminář - Česká Treasury Asociace 28. dubna 2009 Aleš Kolman ved. odboru finančnířízení, UNIPETROL SERVICES, s.r.o. ales.kolman@unipetrol.cz Představení

Více

PŘÍLOHA X ZVLÁŠTNÍ NEPŘÍSPĚVKOVÉ PENĚŽITÉ DÁVKY (Čl. 70 odst. 2 písm. c) BELGIE a) Příspěvek k náhradě příjmů (zákon ze dne 27.

PŘÍLOHA X ZVLÁŠTNÍ NEPŘÍSPĚVKOVÉ PENĚŽITÉ DÁVKY (Čl. 70 odst. 2 písm. c) BELGIE a) Příspěvek k náhradě příjmů (zákon ze dne 27. PŘÍLOHA X ZVLÁŠTNÍ NEPŘÍSPĚVKOVÉ PENĚŽITÉ DÁVKY (Čl. 70 odst. 2 písm. c) BELGIE a) Příspěvek k náhradě příjmů (zákon ze dne 27. února 1987) b) Zaručený příjem pro starší osoby (zákon ze dne 22. března

Více

Výše některých správních poplatků podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění

Výše některých správních poplatků podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění Výše některých správních poplatků podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění Občanství (položka 8) a) Vydání osvědčení nebo potvrzení o státním občanství České republiky - Kč

Více

ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ

ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ MZA č. 55/2006 technické informace ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ Pneumatiky s hroty a sněhové řetězy Ve všech evropských státech je hloubka vzorku pneumatik u osobních automobilů předepsána na 1,6 mm, v některých

Více

Odbor správních a vnitřních věcí

Odbor správních a vnitřních věcí Odbor správních a vnitřních věcí Matrika vedení knih narození, manželství a úmrtí a souvisejících sbírek listin a vydávání výpisů z těchto knih podle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení

Více

Květen 2014. Srovnávací imigrační studie 2013 2014

Květen 2014. Srovnávací imigrační studie 2013 2014 Květen 2014 Srovnávací imigrační studie 2013 2014 Obsah Úvod 3 Zvláštní imigrační programy pro vysoce kvalifikované pracovníky 4 Česká republika 15 2 Úvod Předmětem studie je srovnání imigračních programů

Více

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně Praha, 16. května 2013 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu Zpracování analýz sociálního dialogu a

Více

Univerzita obrany AR 2015/2016

Univerzita obrany AR 2015/2016 Univerzita obrany AR 2015/2016 kpt. Mgr. Lenka ZÁRYBNICKÁ, Ph.D. Erasmus koordinátor FVZ UO Erasmus+ Mobility studentů Mobility zaměstnanců Pravidla a dokumenty 2 nový program Evropské unie na období 2014

Více

E-DOKUMENT. Změny v oblasti postavení e-dokumentů v EU 2016+ Ing.Robert Piffl, robert.piffl@icloud.com

E-DOKUMENT. Změny v oblasti postavení e-dokumentů v EU 2016+ Ing.Robert Piffl, robert.piffl@icloud.com E-DOKUMENT Změny v oblasti postavení e-dokumentů v EU 2016+ ÚVOD Information Security & earchiving Conference 2015 - egovernment aneb Stát bez papíru tento materiál slouží jako pomůcka pro osobní prezentaci

Více

Rovnost žen a mužů v EU

Rovnost žen a mužů v EU Case Id: b225bc59-e90b-412f-aba1-89a918a4ad93 Date: 19/07/2015 14:44:36 Rovnost žen a mužů v EU Vyplnění polí označených je povinné. Údaje o vaší organizaci Vyplňujete dotazník v rámci své profesní činnosti

Více

DRUHÁ GENERACE ELEKTRONICKÝCH PASŮ A NOVÁ GENERACE ELEKTRONICKÝCH PRŮKAZŮ O POVOLENÍ K POBYTU. aneb Nebojte se biometrie

DRUHÁ GENERACE ELEKTRONICKÝCH PASŮ A NOVÁ GENERACE ELEKTRONICKÝCH PRŮKAZŮ O POVOLENÍ K POBYTU. aneb Nebojte se biometrie DRUHÁ GENERACE ELEKTRONICKÝCH PASŮ A NOVÁ GENERACE ELEKTRONICKÝCH PRŮKAZŮ O POVOLENÍ K POBYTU aneb Nebojte se biometrie Biometrický pas Sumarizace vývoje epasů epasy s BAC (obličej) Nařízení Rady (ES)

Více

Doplňkový řád 1. Kapitola I - Dožádání (články 1 až 3)...000. Kapitola II - Bezplatná právní pomoc (články 4 a 5)...000

Doplňkový řád 1. Kapitola I - Dožádání (články 1 až 3)...000. Kapitola II - Bezplatná právní pomoc (články 4 a 5)...000 Doplňkový řád 1 Obsah Kapitola I - Dožádání (články 1 až 3)...000 Kapitola II - Bezplatná právní pomoc (články 4 a 5)...000 Kapitola III - Oznámení o porušení přísahy svědky a znalci (články 6 a 7)...000

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 9. 2015 7 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ Z CIGARET od 1. ledna 2014 musí být celková spotřební daň nejméně 60 % vážené průměrné maloobchodní ceny cigaret propuštěných ke spotřebě.

Více

přijatého dne 30. září 2005

přijatého dne 30. září 2005 Pracovní skupina pro ochranu údajů podle článku 29 1710-01/05/CS-rev WP 112 04/09/12 Stanovisko 3/2005, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 2252/2004 ze dne 13. prosince 2004 o normách pro bezpečnostní

Více

Jak zadat zahraniční platbu

Jak zadat zahraniční platbu Jak zadat zahraniční platbu Obsah Zahraniční příkaz... 3 Obecně k zahraničnímu příkazu... 3 Zadání zahraničního příkazu... 3 SEPA/Europlatba... 6 Obecně k SEPA platbě... 6 Obecně k Europlatbě... 6 Zadání

Více

Informace pro obyvatele a podnikatele s trvalým pobytem a sídlem v obcích Poličná a Krhová

Informace pro obyvatele a podnikatele s trvalým pobytem a sídlem v obcích Poličná a Krhová Informace pro obyvatele a podnikatele s trvalým pobytem a sídlem v obcích Poličná a Krhová 1. Obecná informace k výkonu veřejné správy pro nové obce Krhová a Poličná Na základě rozhodnutí Krajského úřadu

Více

POUČENÍ o registrech Sdružení SOLUS

POUČENÍ o registrech Sdružení SOLUS POUČENÍ o registrech Sdružení SOLUS I. ÚVOD [Společnost] je členem sdružení SOLUS, zájmového sdružení právnických osob, IČ 69346925 (též jen SOLUS nebo jen Sdružení SOLUS ). Jednotliví členové sdružení

Více

Doporučení Výboru pro občanská a politická práva ohledně provozu kamerových systémů

Doporučení Výboru pro občanská a politická práva ohledně provozu kamerových systémů Doporučení Výboru pro občanská a politická práva ohledně provozu kamerových systémů Konkrétní doporučení na změnu legislativy a praxe v oblasti provozu kamer jak státními složkami, tak soukromými subjekty.

Více

Czech POINT. Co je to Czech POINT. Kde najdu pobočky Czech POINT? Obecní úřad Ohrobec v současnosti poskytuje tyto služby:

Czech POINT. Co je to Czech POINT. Kde najdu pobočky Czech POINT? Obecní úřad Ohrobec v současnosti poskytuje tyto služby: Czech POINT Co je to Czech POINT Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat byrokracii ve vztahu občan - veřejná správa. Kde najdu pobočky

Více