Elektronická identifikace občana v systémech egovernment. (analýza a vize)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Elektronická identifikace občana v systémech egovernment. (analýza a vize)"

Transkript

1 Elektronická identifikace občana v systémech egovernment (analýza a vize)

2 Obsah 1. Pár slov na úvod Úvod 5 3. Identifikace občana Identita jedince Identifikace, autentizace Identifikátor Identifikátory v některých státech EU a světa Biometrické údaje a identifikace Technické prostředky identifikace, nosiče e-identity Identifikační karty Identifikační doklady Krádež identity Identifikace ve službách egovernmentu Identifikace pro potřebu státu Identifikace a soukromý sektor Elektronický podpis Vize nového identifikátoru občanů ČR Rakouský model elektronické identifikace inspirace pro ČR Základní identifikátor občana ČR možné řešení Nový identifikátor z pohledu reakce občana Identifikace a legislativa Identifikace a soukromí Předběžná doporučení... 65

3 1. Pár slov na úvod Slovo vládnutí je v mnoha jazycích odvozeno z latinského slova gubernatio a to potom ze staročeštiny κυβερνάω (kybernao), což znamená řídit, či kormidlovat. Úkolem národních vlád je kormidlovat a vést směr lodi. Někdy však vlády sklouzávají od udávání směru k pouhé rutině veslování. Poskytování služeb lze připodobnit právě onomu veslování. Zkušenosti ze světa hovoří o tom, že vlády obecně nebývají dobrými veslaři, ale mohou být skvělými kapitány. V současném globalizovaném světě je flexibilita jedním z požadavků na veřejné instituce tak, aby mohly komplexně reagovat na rychlé změny ve společnosti. To bývá problém v zaběhnutých byrokraciích, které se formovaly po dlouhá desetiletí a někdy i staletí. Jedním z nástrojů jak této flexibility dosáhnout, je realizace tzv. egovernementu. Na platformě nezávislé iniciativy estat.cz (Efektivní stát) se snažíme pojmenovávat úzká hrdla naší byrokracie. Zároveň je ale naším cílem navrhovat konkrétní řešení v oblasti debyrokratizace, elektronizace, transparentnosti a řízení úřadů. Řešení, která povedou ke změně, větší flexibilitě a k lepšímu kormidlování České republiky. Naše pracovní skupina estat.cz pod vedením Karla Neuwirta v tomto dokumentu otevírá odbornou diskuzi nad základním kamenem českého egovermentu elektronickou identifikací. Občanský průkaz, rodné číslo či prokazování identity jsou pro mnoho z nás symboly, které s postupujícím technologickým vývojem musí doznat změn. Elektronická identifikace s jasnými bezpečnostními garancemi přitom může výrazně zjednodušit vztah a komunikaci nejenom mezi občanem a státem, ale zefektivnit komunikaci mezi jednotlivými úřady a v neposlední řadě, také mezi občanem a poskytovatelem služeb z privátního sektoru. Tento dokument si nedělá ambice na komplexní popis všech oblastí souvisejících s identitou jedince, ani si neklade za cíl připravit legislativní a organizační zabezpečení nové identifikace občanů. Je jen podnětem k diskusi, která musí takovému zásadnímu rozhodnutí předcházet. Dokument chce poskytnout čtenáři představu o šíři problematiky elektronické identifikace a také mu poskytnout studijní materiál a odkazy na některé zajímavé odborné prameny související s touto problematikou. Think-tank estat.cz (Efektivní stát) děkuje tímto také všem, kteří zaslali své připomínky k pracovní verzi tohoto dokumentu. Edvard Kožušník 3

4 Nikdy bych tě neopustil, číslo moje rodné, sejdeme se vždycky spolu do roka a do dne Jan Vodňanský

5 2. Úvod Jedinec je ve společnosti či v komunitě identifikován od nepaměti. Při nejrůznějších formách lidské aktivity a při komunikaci mezi lidmi bylo vždy nutné jedince identifikovat a tedy vzájemně odlišit. Ve starověku obchodník stvrdil svou identitu otiskem prstu do hliněné desky. V novodobé historii se jedinec identifikoval jednak vrozenými charakteristikami ve spojení s papírovým dokumentem, který patřil jen jemu. Zde je jedinec označován číslem, průkazem, pasem apod. Stefan Zweig si v roce 1941 postěžoval: Všechna ponížení, která dříve postihovala výlučně zločince, doléhala nyní před cestou a během ní na každého cestujícího. Museli jsme se nechat fotografovat zprava i zleva, z profilu i z anfasu, vlasy mít sestřiženy tak krátce, aby bylo vidět uši, museli jsme dávat otisky prstů, nejprve jen palce, potom všech deseti, nadto jsme museli předkládat vysvědčení, osvědčení o zdravotním stavu, očkování, výpis z trestního rejstříku, doporučení, museli jsme uvádět pozvání a adresu příbuzných, dokládat morální a finanční záruky, vyplňovat a podepisovat formuláře v trojnásobném, čtyřnásobném vyhotovení, a chyběl-li z této kopy papírů jen jeden jediný, byl člověk ztracen. 1 Moderní technologie, prostředky výpočetní a telekomunikační techniky, vytvářejí infrastrukturu pro elektronizaci nejrůznějších činností a aktivit lidské společnosti. V posledních letech se hovoří o e-společnosti, e-governmentu, e-zdravotnictví, e-bankovnictví a pod. Tato infrastruktura vyžaduje, aby informace o jedincích, občanech, pacientech či klientech byla přesně označena tak, aby s ní byla snadná manipulace a aby se vůči e-systémům jedinec jednoznačně identifikoval a autorizoval. Jedinec tak může být vybaven např. unikátním číslem, pomocí něhož se autorizuje ve všech systémech, nebo naopak, může být vybaven různými identifikátory, specifickými pro jednotlivé e-systémy. Spolehlivá a přesná identifikace jednotlivce hraje zcela mimořádný význam po 11. září 2001, kdy se ukázalo, že teroristé se ve Spojených státech volně pohybovali, komunikovali ve společnosti a dokonce se přímo v napadené zemi vycvičili. Identifikace jedince se stala celosvětovým problémem. O přesné identifikační nástroje usilují nejen bezpečnostní a zpravodajské služby, ale stále více nejrůznější instituce ve veřejném i soukromém sektoru. Identifikace a autentizace jednotlivce hrají důležitou roli při fungování digitální společnosti. Na druhé straně nelze opomenout, že v této společnosti musí být každému zaručeno právo na soukromý život. Realizace tohoto práva naopak vyžaduje jistou míru anonymity člověka. Tyto dvě zdánlivě protikladné stránky informační společnosti je nutno postavit do koexistence, nikoliv do protikladu. V tomto dokumentu chceme čtenáři přiblížit složitost řešení spolehlivé identifikace a autentizace jedince v moderní společnosti a poskytnout náměty k úvahám o vývoji tohoto problému v České republice. Dokument byl postupně upravován a doplněn na základě podnětů a reakcí čtenářů. 1 Zweig Stefan: Svět včerejška. Vzpomínky jednoho Evropana. Torst, Praha,

6 3. Identifikace občana Informatizace veřejné správy je jedním z klíčových projektů v Evropském společenství. V roce 2003 formulovala Evropská komise požadavky na informatizaci veřejné správy v dokumentu 2, který definoval pojem egovernment jako aplikaci prostředků informačních a komunikačních technologií do procesů veřejné administrativy při současném zavedení organizačních změn a nových znalostí a dovedností, za účelem zkvalitnění veřejných služeb a demokratických procesů a posílení politiky veřejné správy. Jedním z cílů egovernmentu je přímý pozitivní vliv na život občanů. Dává jim průhledné a snadné nástroje pro poskytování online služeb a pro přístup k informacím. Umožňuje snadnou komunikaci s úřady a institucemi státní administrativy, mnohdy není nutná osobní návštěva občana na úřadu při vyřízení administrativního úkonu. Účast občanů na on-line službách však také znamená, že budou vytvořeny dostatečné technické nástroje a kapacity, které umožní tyto služby využívat co nejširšímu okruhu osob. Přitom je nutno také pamatovat na osoby zdravotně postižené nebo osoby s nižší počítačovou gramotností nebo na osoby s menší informační potřebou. Všeobecná občanská legitimace z roku 1939 (Protektorát) s otiskem prstu 2 Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: The Role of egovernment for Europe s Future. COM(2003)567 final, Komise EC,

7 3.1 Identita jedince Identita má mnoho definic. Z obecného filozofického pohledu je chápána jako něco, co slouží k odlišení podobných prvků stejné kategorie. Identita je problematika spolehlivého rozlišení jedinců od sebe. Problémem identity člověka se zabývá mnoho filosofických esejí. 3 V lidské společnosti je identita soubor vrozených či přirozených znaků, charakteristik a vlastností, a také vnějších atributů, které usnadňují vzájemné odlišení jedinců. Identita je také pojem sociální, národnostní, kulturní, psychologický a pod. 4,5 Identita jedince je tedy definována jako soubor charakteristik pomocí nichž je jedinec rozlišen od jiných jedinců. Uvádí se tři způsoby pojetí identity: identita vrozená je založena na charakteristikách získaných po rodičích (např. DNA, tvar tváře, obraz oka) identita stavu je založena na charakteristikách získaných ze společnosti, v níž jedinec žije (např. rodné číslo, číslo identifikačního průkazu, číslo pojištění, číslo kreditní karty a pod.) identita jako charakteristika chování, která je jedinci přidělena jinými lidmi na základě aktivit jedince (např. osobnostní profil, trestní záznam, hodnotový profil apod.). Dokument Rady Evropy o identifikačních a cestovních dokladech v souvislosti s bojem proti terorismu definuje identitu jako unikátní kombinaci charakteristik vztahujících se ke každému jedinci, jako jsou jméno, příjmení, datum a místo narození, pohlaví a fyzické charakteristiky, která, v souladu s národním zákonem, případně mezinárodním zákonem, prokazuje jeho individualitu kompetentním orgánům 6. Identita je tedy hodnotou těchto charakteristik. 3.2 Identifikace, autentizace Identifikace je odpověď na otázku kdo jsem? Identifikace je způsob jak co nejpřesněji popsat identitu jedince. Definice identifikace jedince má mnoho variant. Např. jako přidružení údajů konkrétnímu jedinci (R.Clarke, 1994). Clarke popsal tři způsoby možné identifikace osoby: 1. vycházející z principu znalostního (potvrzení znalosti unikátního přístupového kódu, knowledgebased), kdy se osoba prokazuje znalostmi informací, u nichž se předpokládá, že je zná jen ona např. PIN u bankovních karet, příjmením matky za svobodna, nebo heslem (password), které mu bylo přiděleno již dříve. 2. založené na principu důkazů, jež má osoba v držení (token-based). Běžnými příklady jsou například identifikace pomocí identifikačního dokladu, cestovního pasu, řidičského průkazu a pod. Tyto předložené důkazy (dokumenty) obsahují informace a charakteristiky, které příslušejí danému jedinci. 3 Např. John Locke ( ): Esej o lidském rozumu. Praha, Svoboda, Müller, Karel B.: Formování pozitivních identit mezi minulostí a budoucností. Příspěvek k projektu evropské identity. Sociologický časopis/czech Sociological Review, 2007, Vol. 43, No. 4: Erikson, Erik H., ( ): Dětství a společnost. ARGO, Praha, Recommendation Rec(2005)7 of the Committee of Ministers to member states concerning identity and travel documents and the fight against terrorism. Rada Evropy, přijato Výborem ministrů

8 3. založené na principu biometrie, t.j. měřitelných charakteristik, které jsou jedinci vrozené a které zpravidla nemůže ovlivnit vlastní vůlí. Všechny tři způsoby vedou k témuž cíli identifikovat nebo autorizovat osobu, avšak způsoby, jakými je toho dosaženo jsou značně odlišné. První dva způsoby jsou založeny na principu utajení a ochrany před zcizením (osoba chrání heslo, chrání identifikační doklad), zatímco u třetího způsobu biometrické charakteristiky utajované nejsou, naopak jsou často běžně rozpoznatelné druhými osobami. Navíc třetí metoda poskytuje mnohem přesnější a spolehlivější identifikaci nebo autorizaci osoby. Biometrický prvek je vlastněn člověkem, je jeho charakteristikou, nelze jej jednoduše zcizit, duplikovat nebo sdílet více jedinci. Biometrický prvek si jedinec nemusí pamatovat, nemůže ho ani ztratit. Známe tedy následující identifikační prvky a metody: Jméno (údaj, kterým je jedinec nazýván jinými jedinci ve společnosti. Např. jméno, příjmení, příjmení za svobodna, přezdívka a pod.); Fyzický vzhled (charakteristické vnější znaky, pomocí nichž se jedinec odlišuje od jiných jedinců. Např. fyziognomie tváře, sekundární pohlavní znaky, barva vlasů, barva kůže, barva očí a pod.); Kód (řetězec čísel, písmen nebo znaků, který je jedinci přidělen systémem, jehož je součástí. Např. rodné číslo, číslo pojištěnce, číslo klienta, číslo zaměstnance a pod.); Znalost (jedinec se identifikuje znalostí určitého prvku, např. PIN, heslo, klíč a pod); Bio-metrika (přirozené fyziologické znaky, např. DNA, otisk ruky, prstů, zubů, sítnice oka). Identifikace je tedy proces jednoznačného určení nějakého objektu (v našem případě fyzické osoby) v množině stejných sledovaných objektů (t.j. v populaci občanů státu). Účelem identifikace osoby tedy je vzájemné a jednoznačné rozlišení jednotlivých fyzických osob (občanů) v rámci populace státu. Autentizace je odpověď na otázku jsem opravdu ten za koho se vydávám? Autentizace (nebo také verifikace, autorizace, ověření) je proces, kterým se ověřuje, zda uživatel nebo nějaká osoba je opravdu tím, za koho se vydává, a je tedy držitelem tzv. autentizačního předmětu (token) například hesla, šifrovacího klíče, identifikační karty nebo biometrického údaje (otisk prstu, obraz sítnice). Autentizace je proces ověřující tvrzení jedince o své totožnosti na základě jedincem předložených autentizačních předmětů. Při autentizaci má důležitou úlohu stupeň bezpečnosti a spolehlivosti. Autentizační předměty mohou být ztraceny, zcizeny, poškozeny. Např. autentizaci osoby pro přístup do systému pouhým heslem nelze považovat za bezpečnou. Naopak použití digitálních certifikátů bezpečnostní rizika snižují či eliminují. Autentizovat uživatele/osobu můžeme: tím, co osoba zná (heslo, PIN), tím, co má (nějaký předmět klíč, magnetickou či jinou elektronickou kartu, soukromý klíč k příslušnému veřejnému klíči, a pod.); tím, čím osoba je, co jsou její jedinečné fyziologické či charakterové vlastnosti (otisk prstu, jiný biometrický identifikační prvek (sítnice nebo duhovka oka a pod.), dynamika podpisu, charakter a barva hlasu, a pod.). tím, že něco umí (např. vlastnoruční podpis). 8

9 Ve většině systémů je však jedinci ve společnosti přiřazen identifikátor (většinou číselný), jež je využíván k jeho identifikaci a autentizaci při administrativním styku s institucemi. Autentizace identity osoby je základní komponentou fyzického a logického přístupu ke službám, ke vstupu do zabezpečených prostor a budov, k chráněným informacím, datům a databázím, do počítačových systémů, k chráněným dokumentům a pod. Tradiční autentizace je prováděna různými průkazy, uživatelskými hesly (passwords), klíči atd. V poslední době jsou tyto tradiční mechanismy nahrazovány kryptografickými prvky a biometrickými technikami. Biometrická autentizace je v současné době považována za nejbezpečnější a nejspolehlivější. V praktických aplikacích je však nutno brát v úvahu různou míru přesnosti jednotlivých biometrických charakteristik a také chyby při matematickém zpracování (tzv. falešné přijetí (FAR) či falešné odmítnutí (FRR) poskytnutého biometrického vzorku). 3.3 Identifikátor Identifikace v moderní společnosti Moderní komunikační technologie umožňují jedincům komunikovat s veřejnými i soukromými institucemi dálkově. Jedinec se při takové komunikaci nemusí druhé straně prezentovat osobně (t.j. fyzickou přítomností), ale může ji nahradit prezentací informací, které jej spolehlivě a pokud možno přesně identifikují 7. Což znamená, že poskytne o své osobě a o svém místě ve společnosti takové informace, které jsou něj charakteristické a popisují jeho jedinečnost. Při komunikaci s různými institucemi nemusí být rozsah informací, které identifikují a charakterizují jedince vždy stejný. Záleží na tom, s jakou institucí a z jakého důvodu jedinec komunikuje. Např. při identifikaci návštěvníka při vstupu do budovy je rozsah nezbytných údajů nepochybně odlišný od rozsahu údajů potřebných pro identifikaci pacienta ve zdravotnickém zařízení, nebo pro identifikaci občana pro účely platby daní. Množinu údajů nezbytných pro účel identifikace je pak nutno chápat ve vztahu k úkonu či službě, poskytované občanovi a při potřebě komunikace s ním. Tento přístup k identifikaci osoby se stále více uplatňuje v moderní společnosti. Technická řešení umožňují, aby jedinec poskytl druhé straně vždy jen tolik údajů o své osobě, kolik jich je pro danou činnost či úkon nezbytně potřeba. Při potřebě identifikace jednotlivce je nutno vždy respektovat jeho právo na ochranu soukromí a ochranu osobních údajů. Proces identifikace osoby je nutno chápat v kontextu legislativních principů ochrany osobních údajů stanovených jak evropskými, tak národními právními předpisy. Identifikátor je určitá množina údajů vztahujících se k dané osobě, pomocí nichž je možno tuto osobu jednoznačně identifikovat. Jde tedy např. o datový prvek v registru osob, jehož obsah slouží k jednoznačnému určení osoby vedené v registru. Identifikátor se používá jako nástroj při vytváření vzájemné vazby mezi určenou osobou a údaji vedenými o této osobě (např. v nějakém registru). Identifikátor musí obecně splňovat určité vlastnosti: je přidělen každému subjektu, který je v registru veden 7 Crosby, J.: Challenges and opportunities in identity assurance. Office of Public Sector Information, Londýn, březen

10 dva subjekty nesmí mít stejný identifikátor identifikátor zaniklého subjektu není přidělen novému subjektu každý subjekt má v registru přidělen pouze jeden identifikátor každému identifikátoru v souboru je přiřazen právě jeden subjekt je, až na výjimky (např. při změně pohlaví, po bezpečnostním útoku na identifikátor, při závažných sociálních situacích 8, změně biometrického údaje po úraze, apod.), neměnný v čase. 3.4 Identifikátory v některých státech EU a světa Česká republika Většina identifikátorů fyzické osoby je odvozena od data narození a zejména pak od rodného čísla. Není cílem této práce vyjmenovat všechny používané identifikátory, všimněme si pouze těch, které jsou pro účel diskuse o novém identifikátoru osoby podstatné. Rodné číslo Historie rodného čísla (RČ) se u nás datuje od roku , kdy se začalo lidem přidělovat pro ukládání dokladu o zaměstnání, který později sloužil k výplatě důchodu. Rodné číslo či jeho obdoba, je obvyklým identifikátorem států bývalého sovětského bloku. Tyto identifikátory obsahují vnitřní informaci o jeho nositeli, zpravidla datum narození, pohlaví, a v některých případech místo narození. Po roce 1948, kdy se sjednotily sociální pojišťovny, se rodné číslo začalo přidělovat i lidem, kteří do té doby nebyli pojištěni. Později se rodné číslo přidělovalo v patnácti letech každému, aby je měl uvedené v občanském průkazu. Česká správa sociálního zabezpečení má evidenci rodných čísel občanů narozených do Osobám narozeným od už přiděluje rodná čísla okresní oddělení statistiky, které jednotlivé koncovky nahlašuje matrikám. Ty pak, když se v jejich obvodu narodí dítě, vydávají rodný list i s příslušným rodným číslem. Systém přidělování rodných čísel je jen zdánlivě složitý. Rodné číslo bylo do konce roku 1953 opatřeno jen třímístnou koncovkou. Koncové číslo lidí narozených v Čechách začínalo nulou, na Moravě čtyřkou, na Slovensku sedmičkou a u cizinců devítkou. Od je koncové číslo čtyřmístné. Lidem v Čechách a na Moravě začínalo nulou, na Slovensku číslicí Toto hrubší dělení však nebylo vždy dodržováno. Údaj o kraji, v němž se osoba narodila však není v koncovkách rodných čísel zašifrován, jak se občas uvádí. Pouze po roce 1969, kdy přidělovaly rodná čísla už matriky, dostávaly regiony rovněž své kódy. Existuje docela jednoduchý návod, jak si osoby narozené po mohou zjistit, zda mají správné rodné číslo. Rodné číslo se čtyřmístnou koncovkou je utvořeno totiž tak, aby celé číslo bylo dělitelné číslem 11 beze zbytku (modulo 11). Rodné číslo bylo zavedeno pro statistické a evidenční účely 10 a je definováno jako identifikační cha- 8 Např. dlouhodobě týraným či zneužívaným osobám je změněna identita, aby bylo usnadněno jejich zařazení ve společnosti. Jako příklad může sloužit rodina, kterou týral Jozef Fritzl v Rakousku, která požádala o změnu identity. (http:// zpravy.idnes.cz/obeti-josefa-fritzla-pozadaji-o-novou-identitu-flx-/zahranicni.asp?c=a080529_150531_zahranicni_tha) 9 Výnosem Ministerstva sociální péče ČSR z čj. IV-2324/21/ Viz publikace Evidence, informace, systémy právní úprava, Pavel Mates, Miroslava Matoušová, Codex 1997 a současně zákon č.21/1971 Sb. 10

11 rakteristika obyvatele (není však řečeno, zda je tato charakteristika jednoznačná). Určuje ho zásadně okresní oddělení Českého statistického úřadu (ČSÚ). Pro zabezpečení určitých činností je zákonem stanoveno, ve kterých případech se rodné číslo musí oznamovat. Používání rodného čísla jako jednoznačného identifikátoru v jiných případech se vžilo, avšak často je v rozporu se zákonem. Rodné číslo (u občanů narozených do devítimístné, u občanů narozených od desetimístné) tedy slouží ke zjednodušení identifikace občanů České republiky. Rodná čísla osobám narozeným do vydává MPSV Česká správa sociálního zabezpečení, rodná čísla osobám narozeným od vydává Český statistický úřad, od přiděluje RČ ministerstvo vnitra 11. RČ je tvořeno z data narození ve tvaru RRMMDD u ženského pohlaví se k hodnotě MM přičítá 50. Závěrečné trojčíslí má povahu sekvenčního čísla a posledním místem je kontrolní znak. Z uvedené struktury vyplývá, že RČ má poměrně značnou vypovídací schopnost: den, měsíc a rok narození (poslední dvě číslice roku narození) identifikace pohlaví (rozlišuje měsíc narození u žen plus 50) číslice za lomítkem je pořadové číslo přidělené na každý den k místu narození Při zavedení rodného čísla nebylo jeho používání nijak legislativně upraveno. Toto číslo začalo být postupně používáno ve všech situacích, kdy bylo potřeba jednotlivce jakkoliv identifikovat. A to i situacích docela banálních, kdy identifikace nebyla ani nutná či potřebná. Navíc se toto číslo, pro svou technickou strukturu, začalo všeobecně používat jako třídící klíč ve většině databází týkajících se jednotlivců. Vznikla tak možnost tyto databáze provázat a sdílet právě prostřednictvím rodného čísla. Nekontrolované propojování databází přineslo zásadní problémy z pohledu ochrany soukromí jednotlivců. Náprava tohoto stavu bude velmi dlouhá a obtížná. Při přechodu na jiný identifikátor je třeba vzít v úvahu i jiné systémy než jsou systémy státní správy, které využívají RČ jako jednoznačný (i když nikoliv jediný) identifikátor (např. bankovní systémy, účetní systémy, evidenční systémy, atd.). Zde všude by se musela provést pravděpodobně úprava, která by si vyžádala ve svém důsledku značné náklady - viz zkušenosti ze zahraničí (Nizozemsko). Identifikátor sociálního zabezpečení V České republice je Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV) používán tzv. Identifikátor klienta MPSV (IK) a to k identifikaci osob, které jsou zapsány v Informačním systému státní sociální podpory MPSV (klienti SSP) a v Informačním systému služeb zaměstnanosti MPSV (klienti Úřadů práce). Toto číslo je desetimístné, nikdy nezačíná nulou, a na rozdíl od rodného čísla neobsahuje žádnou vnitřní informaci (bezvýznamový identifikátor v rozsahu až ). Z důvodu nezaměnitelnosti s rodným číslem se pro Identifikátor klienta MPSV nevyužívají hodnoty, které by se jako RČ mohly interpretovat. Identifikátor klienta MPSV se osobě přiděluje prostřednictvím kontaktního místa SSP nebo Úřadu práce. Toto číslo používá MPSV také při vydávání certifikátů pro zaručený elektronický podpis. Již v roce 2003 začalo dnes již zrušené ministerstvo informatiky uvažovat o náhradě rodného čísla právě tímto identifikátorem sociálního zabezpečení. Tyto úvahy vyústily v projednání návrhu ministerstva Vládou ČR dne 23. března 2005 a usnesením ke zpracování analýzy na postupné zavedení 11 Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů 11

12 bezvýznamového identifikátoru obyvatele ČR 12. Tento návrh nebyl realizován, mimo jiné také proto, že nebyl dostatečně odůvodněn. Ministerstvem uváděné důvody omezení možnosti zneužití RČ, odstranění vnitřní informace o držiteli rodného čísla a ukončení číselné řady v roce 2053 či centralizace vydávání nových identifikátorů 13 byly shledány jako nedostatečné pro realizaci příliš nákladné a složité akce. Využití identifikátoru sociálního zabezpečení při nahrazení rodného čísla se tak opět začalo prezentovat ministerstvem vnitra v roce 2008 v souvislosti se zavedením tzv. datových schránek 14 a vybudováním základních registrů 15. Ponechme nyní stranou mnohá úskalí navrhovaného zákona, v dalším textu se však blíže podíváme na problémy související s nahrazením rodného čísla tímto bezvýznamovým identifikátorem. Bohužel, koncepce ministerstva vnitra nebere v úvahu odlišnosti při identifikaci osob pro různé účely, jak je popsáno výše. Diskuse kolem obou vládních předloh by měla vyústit ve změny, které budou podstatně lépe respektovat soukromí občanů při přidělování a používání identifikačních čísel. Identifikátor zdravotního pojištěnce Nositeli čísla zdravotního pojištěnce jsou všichni účastníci pojištění na všeobecném zdravotním pojištění v České republice. Tento identifikátor je shodný s rodným číslem občana. Odlišnosti mohou vzniknout u osob se stejným rodným číslem nebo u osob, kterým nebylo rodné číslo přiděleno. V těchto případech přiděluje číslo zdravotního pojištěnce Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR (VZP ČR) 16. Problematikou elektronického identifikátoru zdravotního pojištěnce jako nástroje pro přesnou evidenci pojištěnců, pro bezpečnou komunikaci s pojištěncem a zvýšení informovanosti pacienta, pro vytvoření možnosti sdílení technické a datové infrastruktury mezi zdravotními pojišťovnami a souvisejícími agendami v rámci veřejné správy, zejména pak v oblasti státní sociální podpory, zaměstnanosti a sociálního zabezpečení, se VZP ČR zabývá již dlouhou dobu. V roce 2003 byl zpracován analytický dokument, jež stanovil základní cíle a perspektivu zavedení elektronického identifikátoru pojištěnce VZP ČR 17. Od roku 2004 VZP ČR začala vydávat svým pojištěncům nové identifikační průkazy podle jednotného grafického a obsahového vzoru EU Evropského průkazu zdravotního pojištění (EHIC European Health Insurance Card) 18, který nahrazuje formulář E 111 zdravotního pojištění. Od jsou tímto průkazem pojištěnce vybaveni všichni pojištěnci v ČR, bez rozdílu příslušnosti ke zdravotní pojišťovně. Na rozdíl od předchozího papírového průkazu pojištěnce VZP, obsahuje nový průkaz pojištěnce také identifikační číslo průkazu, podle něhož lze zjistit, kterému pojištěnci byla konkrétní karta vydána. Číslo průkazu vydaného pojištěnci je evidováno v identifikační databázi pojištěnců. 12 Usnesení Vlády ČR ze dne č.340 k možnosti postupného zavedení bezvýznamového identifikátoru obyvatele WebGovRes/9ABB176D8F2F07E1C12571B6006D058F?OpenDocument 13 Viz např. vyjádření ministra informatiky v Interview BBC Viz vládní návrh zákona o elektronických úkonech, osobních číslech a automatizované konverzi dokumentů, Poslanecká sněmovna PČR, tisk č Vládní návrh zákona o základních registrech (v mezirezortním připomínkovém řízení) 16 Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecném zdravotním pojištění, v platném znění 17 Analýza zavedení EI jako průkazu pojištěnce zdravotního pojištění. VZP ČR, Communication from the Commission concerning the introduction of a European health insurance card, Brusel, , COM(2003) 73 final. (http://ec.europa.eu/employment_social/healthcard/index_en.htm) 12

13 Ve zdravotnickém systému je identifikátor zdravotního pojištěnce provázán s identifikátorem pacienta. Touto specifickou oblastí identifikace se zabývá řada evropských projektů a je také předmětem činnosti odborné skupiny v Evropském standardizačním výboru (CEN) 19. Evropský průkaz zdravotního pojištění (provedení bez čipu); Zdroj: VZP ČR Austrálie V Austrálii není používán jediný univerzální identifikátor občana. Pro různé účely identifikace jsou používány zdravotní číslo (Medicare card number) pro oblast zdravotnictví, číslo daňového záznamu (TFN-tax file number) pro oblast daňovou a finanční, nebo číslo řidičského oprávnění pro ostatní účely. Belgie Belgický způsob identifikace občana je vedle rakouského modelu dalším příkladem moderního nakládání s identifikátory. Od roku 1991 má každý belgický občan přiřazeno identifikační číslo, které je obecným identifikátorem při kontaktu se všemi státními orgány. Od roku 1998 je toto číslo uloženo na čipové paměťové kartě sociální identity (SIS karta). Identifikační číslo může být z karty přečteno vizuálně nebo elektronicky. Karta obsahuje také v kryptované formě informace o stavu sociálního a zdravotního pojištění, které však mohou číst pouze pracovníci zdravotně-sociálního sektoru (poskytovatelé zdravotní péče). Na základě zkušeností s touto SIS kartou byla vyprojektována všeobecná karta elektronické identity (EID card), která již obsahuje privátní klíče a certifikáty pro elektronickou autentizaci a pro vytváření elektronického podpisu. Elektronická identifikační karta je celostátní projekt, do konce roku 2005 bylo vydáno milión těchto karet a celá populace jí bude vybavena do konce roku , 21. Projekt je řízen Bankou sociálního zabezpečení (Crossroad Bank for Social Security) 22, specializovanou institucí pro aplikaci egovernmentu v sociálně-zdravotním sektoru. 19 CEN TC 251 Health informatics 20 Good practice case: Social Security Benefits for Citizens in Belgium. Evropská komise, Belgie, 2005 (http://www.egov-iop.ifib.de/downloads/gpc_iop_in_soc_sec_in_belgium.pdf) e-government Program of the Belgian Social Security. Crossroad Bank for Social Security, 2007 (http://www.ksz.fgov.be/documentation/en/uno-cbss-v2007.pdf) 13

Formát Vysvětlení Poznámka 7 číslic 9 číslic

Formát Vysvětlení Poznámka 7 číslic 9 číslic DAŇOVÁ INDENTIFIKAČNÍ ČÍSLA (DIČ) Číslo DIČ podle tématu : Struktura DIČ 1. AT Rakousko 999/9999 99-999/9999 7 číslic 9 číslic 2. BE Belgie Pomlčka a lomítko nejsou ve všech případech povinné (např. pro

Více

n Důchodce (soustava pro zaměstnané osoby) n Důchodce (soustava pro OSVČ) n Sirotek 1.1 Příjmení ( 1a )... ... ... ... 2.1 Příjmení ( 1a )...

n Důchodce (soustava pro zaměstnané osoby) n Důchodce (soustava pro OSVČ) n Sirotek 1.1 Příjmení ( 1a )... ... ... ... 2.1 Příjmení ( 1a )... SPRÁVNÍ KOMISE PRO SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ MIGRUJÍCÍCH PRACOVNÍKŮ Viz instrukce str. 3 E 404 ( 1 ) LÉKAŘSKÉ POTVRZENÍ PRO ÚČELY PŘIZNÁNÍ RODINNÝCH DÁVEK Nařízení 1408/71: článek 73; článek 74; článek 77;

Více

eobčan a egovernment ISSS 2013 Petr Mayer Atos IT Solutions and Services, s.r.o.

eobčan a egovernment ISSS 2013 Petr Mayer Atos IT Solutions and Services, s.r.o. eobčan a egovernment ISSS 2013 Petr Mayer Atos IT Solutions and Services, s.r.o. eobčan a egovernment Elektronická identifikace občana I. Vize Atos MyCity II. Stav ID dokladů v Evropě III. Stav ID dokladů

Více

IBAN a BIC Přeshraniční převody

IBAN a BIC Přeshraniční převody IBAN a BIC Přeshraniční převody Účinné od 7. 11. 2013 IBAN A BIC Co je IBAN IBAN (International Bank Account Number) je mezinárodní formát čísla bankovního účtu. Slouží k jednoznačné identifikaci účtu

Více

Autentizace. Ing. Miloslav Hub, Ph.D. 10. října 2007

Autentizace. Ing. Miloslav Hub, Ph.D. 10. října 2007 Autentizace Ing. Miloslav Hub, Ph.D. 10. října 2007 Identifikace versus autentizace Identifikace je tvrzení subjektu o své identitě. Identitou subjektu může být jeho totožnost, skupinová příslušnost, schopnost,

Více

e-sens pomáhá budovat jednotný digitální trh

e-sens pomáhá budovat jednotný digitální trh e-sens Electronic Simple European Networked Services Jiří Průša; CZ.NIC, z. s. p. o. jiri.prusa@nic.cz e-sens pomáhá budovat jednotný digitální trh Digitální agenda pro Evropu Digitální agenda pro Evropu

Více

DAŇOVÁ INDENTIFIKAČNÍ ČÍSLA (DIČ) Číslo DIČ podle tématu : Struktura a popis DIČ

DAŇOVÁ INDENTIFIKAČNÍ ČÍSLA (DIČ) Číslo DIČ podle tématu : Struktura a popis DIČ DAŇOVÁ INDENTIFIKAČNÍ ČÍSLA (DIČ) Číslo DIČ podle tématu : Struktura a popis DIČ 1. AT Rakousko... 3 2. BE Belgie... 3 3. BG Bulharsko... 3 4. CY Kypr... 4 5. CZ Česká republika... 4 6. DE Německo... 4

Více

E Veřejná správa. https://www.czso.cz/csu/czso/verejna_sprava

E Veřejná správa. https://www.czso.cz/csu/czso/verejna_sprava Do roku 2012 sbíral Český statistický úřad údaje o využívání informačních a komunikačních technologií ve veřejné správě z ročního šetření o využívání ICT veřejnou správou, které bylo přílohou ročního státního

Více

N á v r h. VYHLÁŠKA ze dne 2011, kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech ČÁST PRVNÍ OBČANSKÉ PRŮKAZY

N á v r h. VYHLÁŠKA ze dne 2011, kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech ČÁST PRVNÍ OBČANSKÉ PRŮKAZY N á v r h VYHLÁŠKA ze dne 2011, kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech Ministerstvo vnitra stanoví podle 12 odst. 5 a 26 zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech,

Více

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)?

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? MEMO/11/406 V Bruselu dne 16. června 2011 Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? O dovolené...čekej i nečekané. Plánujete cestu po Evropské unii

Více

Kohezní politika EU po roce 2013

Kohezní politika EU po roce 2013 Kohezní politika EU po roce 2013 Daniel Braun Ministerstvo pro místní rozvoj Karviná, 11. listopadu 2010 Časový kontext přípravy budoucí kohezní politiky EU Schválení Strategie EU 2020 červen 2010. Zveřejnění

Více

E Veřejná správa. Regionální srovnání je dostupné také v jednotlivých krajských ročenkách na webových stránkách ČSÚ.

E Veřejná správa. Regionální srovnání je dostupné také v jednotlivých krajských ročenkách na webových stránkách ČSÚ. Do roku 2012 sbíral Český statistický úřad údaje o využívání informačních a komunikačních technologií ve veřejné správě z ročního šetření o využívání ICT veřejnou správou, které bylo přílohou ročního státního

Více

Bydlení v mezinárodním srovnání. vybrané údaje o bydlení ze zdrojů EUROSTAT, ČSÚ, publikace Housing Statistics in the European Union 2010

Bydlení v mezinárodním srovnání. vybrané údaje o bydlení ze zdrojů EUROSTAT, ČSÚ, publikace Housing Statistics in the European Union 2010 Bydlení v mezinárodním srovnání vybrané údaje o bydlení ze zdrojů EUROSTAT, ČSÚ, publikace Housing Statistics in the European Union 2010 Seznam tabulek a grafů 1. HDP NA OBYVATELE PODLE STANDARDU KUPNÍ

Více

1.1 Příjmení ( 1a )... 1.2 Jméno Dřívější příjmení ( 1a ) Místo narození ( 2 )...

1.1 Příjmení ( 1a )... 1.2 Jméno Dřívější příjmení ( 1a ) Místo narození ( 2 )... SPRÁVNÍ KOMISE PRO SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ MIGRUJÍCÍCH PRACOVNÍKŮ Viz instrukce str. 4 E 411 ( 1 ) ŽÁDOST O INFORMACE O NÁROKU NA RODINNÉ DÁVKY V ČLENSKÝCH STÁTECH, KDE RODINNÍ PŘÍSLUŠNÍCI BYDLÍ Nařízení

Více

E Veřejná správa. https://www.czso.cz/csu/czso/verejna_sprava

E Veřejná správa. https://www.czso.cz/csu/czso/verejna_sprava Data o počtu elektronických podání pro finanční správu, výstupů služeb poskytovaných v rámci projektu Czech Point a využívání datových schránek zpracovává ČSÚ z volně dostupných dat Finanční správy a Ministerstvem

Více

Elektronický občanský průkaz - eop

Elektronický občanský průkaz - eop Elektronický občanský průkaz - eop Oldřich Kalina oldrich.kalina@atos.net 09-09-2015 For internal use Občanský průkaz vzor 48 PHT Division Department 2 Stav v EU V Evropě existují z pohledu vydávání národních

Více

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru MEMO/07/618 V Bruselu, 20. prosince 2007 Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru Dne 14. června 1985 podepsaly vlády Belgie, Německa, Francie, Lucemburska a Nizozemska v Schengenu, malém

Více

Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Shengenský prostor

Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Shengenský prostor Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Shengenský prostor Historický vývoj předchůdce Shengenské dohody: Saarbrückenská dohoda z roku 1984 14. července 1985 Shengenská smlouva 19. června 1990

Více

František Maleč technický ředitel Státní tiskárna cenin, s.p. Libor Šmíd vedoucí obchodní skupiny Státní správa Monet+, a.s.

František Maleč technický ředitel Státní tiskárna cenin, s.p. Libor Šmíd vedoucí obchodní skupiny Státní správa Monet+, a.s. František Maleč technický ředitel Státní tiskárna cenin, s.p. Libor Šmíd vedoucí obchodní skupiny Státní správa Monet+, a.s. 2 České elektronické občanské průkazy co umí dnes a jaký mají potenciál 3 Obsah

Více

Akreditovaná certifikační autorita eidentity

Akreditovaná certifikační autorita eidentity Akreditovaná certifikační autorita eidentity ACAeID 35 Zpráva pro uživatele Verze: 1.2 Odpovídá: Ing. Jiří Hejl Datum: 21. 12. 2012 Utajení: Veřejný dokument eidentity a.s. Vinohradská 184,130 00 Praha

Více

Plánovaná zdravotní péče v Evropě pro občany lothianského regionu

Plánovaná zdravotní péče v Evropě pro občany lothianského regionu Plánovaná zdravotní péče v Evropě pro občany lothianského regionu Úvod Tento leták vysvětluje, na jakou finanční náhradu můžete mít nárok, jestliže máte trvalé bydliště v lothianském regionu (správní oblasti

Více

Elektronické identifikační doklady. Jak jsou na tom další státy Evropské unie? Smart World Brno, září 2013

Elektronické identifikační doklady. Jak jsou na tom další státy Evropské unie? Smart World Brno, září 2013 Elektronické identifikační doklady Jak jsou na tom další státy Evropské unie? Smart World Brno, září 2013 Petr Mayer Atos IT Solutions and Services, s.r.o. Cestovní doklady s biometrickými prvky (epasy)

Více

Nová pravidla ochrany osobních údajů

Nová pravidla ochrany osobních údajů HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KOMORA ČESKÉ ČESKÉ REPUBLIKY Nová pravidla ochrany osobních údajů JUDr. Markéta Schormová Úřad Hospodářské komory České republiky 25.5.2017 PROČ NOVÁ EU LEGISLATIVA? Směrnice z roku

Více

Zabezpečení citlivých dat informačních systémů státní správy. Ing. Michal Vackář Mgr. Boleslav Bobčík

Zabezpečení citlivých dat informačních systémů státní správy. Ing. Michal Vackář Mgr. Boleslav Bobčík Zabezpečení citlivých dat informačních systémů státní správy Ing. Michal Vackář Mgr. Boleslav Bobčík Citlivá data? Co to je? Kde to je? Kdo to za to odpovídá? Jak je ochránit? Jak se z toho nezbláznit

Více

Role knihoven v konceptu ehealth. Mgr. Adam Kolín ÚISK 13. 11. 2014

Role knihoven v konceptu ehealth. Mgr. Adam Kolín ÚISK 13. 11. 2014 Role knihoven v konceptu ehealth Mgr. Adam Kolín ÚISK 13. 11. 2014 ehealth Informační ekonomie ecommerce ehealth Telemedicína Telehealth Zdravotní informace ehealth ehealth Informační technologie Telekomun.

Více

Žádost OSVČ o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení

Žádost OSVČ o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení Evidenční štítek Žádost OSVČ o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení Tato žádost slouží pro účely určení příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 15. července 2011 (18.07) (OR. en) 12987/11 TRANS 216 PRŮVODNÍ POZNÁMKA

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 15. července 2011 (18.07) (OR. en) 12987/11 TRANS 216 PRŮVODNÍ POZNÁMKA RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 15. července 2011 (18.07) (OR. en) 12987/11 TRANS 216 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 14. července 2011 Příjemce: Generální sekretariát Rady Č. dok.

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 35.240.80 Říjen 2011 Zdravotnická informatika Architektura služby Část 3: Počítačové hledisko ČSN EN ISO 12967-3 98 2006 idt ISO 12967-3:2009 Health informatics Service architecture

Více

Výdaje na základní výzkum

Výdaje na základní výzkum Sekretariát Rady pro výzkum, vývoj a inovace Výdaje na základní výzkum celkové, v sektoru vládním (státním), podnikatelském a v sektoru vysokých škol Mezinárodní porovnání říjen 2009 ÚVOD 1) Cílem následujících

Více

Výbor pro dopravu a cestovní ruch PRACOVNÍ DOKUMENT

Výbor pro dopravu a cestovní ruch PRACOVNÍ DOKUMENT EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro dopravu a cestovní ruch 7. 1. 2010 PRACOVNÍ DOKUMENT o analýze sankcí stanovených v právních předpisech členských států v případě vážného porušení předpisů v sociální

Více

G Zdravotnictví. Více informací k tomuto tématu naleznete na:

G Zdravotnictví. Více informací k tomuto tématu naleznete na: Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS) ve spolupráci s ČSÚ sleduje od roku 2003 údaje o vybavenosti zdravotnických zařízení v ČR informačními technologiemi, a to prostřednictvím vyčerpávajícího

Více

Administrativní zatížení vyplývající z povinnosti k DPH

Administrativní zatížení vyplývající z povinnosti k DPH Administrativní zatížení vyplývající z povinnosti k DPH 15.02.2006-15.03.2006 Zadaným kritériím odpovídá 589 dotazníků z 589. Uveďte hlavní odvětví vaší činnosti D - Výroba 141 23,9% G - Velkoobchod a

Více

Statistická ročenka. Centra mezistátních úhrad styčného orgánu ČR v oblasti zdravotní péče

Statistická ročenka. Centra mezistátních úhrad styčného orgánu ČR v oblasti zdravotní péče Statistická ročenka Centra mezistátních úhrad styčného orgánu ČR v oblasti zdravotní péče 2007 Úvod Cílem této publikace je poskytnutí přehledného a do nejvyšší možné míry detailního statistického přehledu

Více

Konzultace týkající se evropského pilíře sociálních práv

Konzultace týkající se evropského pilíře sociálních práv Konzultace týkající se evropského pilíře sociálních práv Vyplnění polí označených je povinné. Dotazník on-line I. Otázky k identifikaci respondenta Odpovídáte jako jednotlivec, nebo za organizaci? jednotlivec

Více

Veřejné zakázky v ČR. 30. září 2015, Praha. Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví Katedra veřejných financí

Veřejné zakázky v ČR. 30. září 2015, Praha. Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví Katedra veřejných financí Veřejné zakázky v ČR 30. září 2015, Praha Jan Pavel Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví Katedra veřejných financí Základní východiska pro ekonomickou analýzu veřejných zakázek

Více

Nařízení eidas aneb elektronická identifikace nezná hranice

Nařízení eidas aneb elektronická identifikace nezná hranice Nařízení eidas aneb elektronická identifikace nezná hranice Mikulov, září 2014 Ing. Radek Horáček odbor egovernmentu MVČR Co znamená zkratka eidas Co znamená zkratka eidas electronic identification and

Více

Všeobecné poznámky. A. Ustanovení úmluv sociálního zabezpečení zůstávající v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení. (Článek 7 (2) (c) Nařízení.

Všeobecné poznámky. A. Ustanovení úmluv sociálního zabezpečení zůstávající v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení. (Článek 7 (2) (c) Nařízení. PŘÍLOHA III USTANOVENÍ ÚMLUV O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ, která zůstávají v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení - ustanovení úmluv o sociálním zabezpečení nevztahující se na všechny osoby, na něž se

Více

IDENTIFIKAČNÍ DOKLADY V ČESKÉ REPUBLICE. František MALEČ STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik

IDENTIFIKAČNÍ DOKLADY V ČESKÉ REPUBLICE. František MALEČ STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik IDENTIFIKAČNÍ DOKLADY V ČESKÉ REPUBLICE František MALEČ STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik 1 ÚVOD Identifikační doklady České republiky Občanské průkazy Biometrické pasy Projekt ecestovních dokladů Vize

Více

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí:

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí: Karta projektového okruhu Číslo a název projektového okruhu: Garant karty projektového okruhu: Spolupracující subjekty: 3.1 Úplné elektronické podání Ministerstvo vnitra Správa základních registrů, OSS,

Více

Principy. 2. Odstranění kontrol při letech v rámci schengenského prostoru. 3. Volný pohyb s platným občanským průkazem nebo cestovním pasem.

Principy. 2. Odstranění kontrol při letech v rámci schengenského prostoru. 3. Volný pohyb s platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. Schengenský prostor Území států Schengenské dohody Volný pohyb osob v rámci prostoru Absence hraničních kontrol Oblasti spolupráce: policejní a justiční, přes vízové a konzulární záležitosti až po ochranu

Více

Strojově čitelné karty - Zdravotní aplikace. Machine readable cards - Health care applications - Cards: General characteristics

Strojově čitelné karty - Zdravotní aplikace. Machine readable cards - Health care applications - Cards: General characteristics ČESKÁ NORMA 35.240.60 Prosinec 1997 Strojově čitelné karty - Zdravotní aplikace ČSN EN 1387 - Karty : Všeobecné charakteristiky 36 9744 Machine readable cards - Health care applications - Cards: General

Více

E U R E S. EURopean Employment Services. Hana Pořízková, EURES poradce, Úřad práce Brno-venkov 19.2.2009

E U R E S. EURopean Employment Services. Hana Pořízková, EURES poradce, Úřad práce Brno-venkov 19.2.2009 E U R E S EURopean Employment Services 19.2.2009 Hana Pořízková, EURES poradce, Úřad práce Brno-venkov EURES Evropské služby zaměstnanosti Systém propojující veřejné služby zaměstnanostičlenských států

Více

Legislativní novinky týkající se evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů

Legislativní novinky týkající se evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů Konference Moderní veřejná správa Praha, 15. 16. 9. 2016 Legislativní novinky týkající se evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů JUDr. Zdeněk Němec ředitel odboru správních činností

Více

Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled Ministerstva zdravotnictví

Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled Ministerstva zdravotnictví Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled první ročník semináře ehealth 2012 kongresový sál IKEM 1.11.2012 Elektronizace zdravotnictví: 1. jedná se o dlouhodobé téma 2. povede ke zvýšení

Více

Budoucnost kohezní politiky EU

Budoucnost kohezní politiky EU Budoucnost kohezní politiky EU Daniela Grabmüllerová Stanislav Cysař Ministerstvo pro místní rozvoj Rozpočet a finanční vize obcí, měst a krajů Praha, 23. září 2010 Klíčové milníky - EU Schválení Strategie

Více

PŘÍLOHA. návrh. nařízení Evropského parlamentu a Rady,

PŘÍLOHA. návrh. nařízení Evropského parlamentu a Rady, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.6.2016 COM(2016) 434 final ANNEX 1 PŘÍLOHA návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1030/2002 ze dne 13. června 2002, kterým se stanoví

Více

F Zdravotnictví. Více informací k tomuto tématu naleznete na:

F Zdravotnictví. Více informací k tomuto tématu naleznete na: Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS) ve spolupráci s ČSÚ sleduje od roku 2003 údaje o vybavenosti zdravotnických zařízení v ČR informačními technologiemi, a to prostřednictvím vyčerpávajícího

Více

ZIFO, AIFO a bezpečnost osobních údajů

ZIFO, AIFO a bezpečnost osobních údajů ZIFO, AIFO a bezpečnost osobních údajů v systému ZR Ing. Eva Vrbová ředitelka Odboru základních identifikátorů Hradec Králové 2. 3. 4. 2012 Agenda Postavení informačního systému ORG Aktuální problematika

Více

EVROPSKÉ ZDRAVOTNICKÉ INFORMAČNÍ A CLEARINGOVÉ CENTRUM NECHTĚNÉ DÍTĚ NEBO BUDOUCNOST?

EVROPSKÉ ZDRAVOTNICKÉ INFORMAČNÍ A CLEARINGOVÉ CENTRUM NECHTĚNÉ DÍTĚ NEBO BUDOUCNOST? EVROPSKÉ ZDRAVOTNICKÉ INFORMAČNÍ A CLEARINGOVÉ CENTRUM NECHTĚNÉ DÍTĚ NEBO BUDOUCNOST? Jiří Kofránek, Jozef Kubinyi Anotace Autoři popisují návrh projektu na vytvoření evropského informačního a clearingového

Více

ehealth aneb přišel čas skutečně elektronického zdravotnictví?

ehealth aneb přišel čas skutečně elektronického zdravotnictví? ehealth aneb přišel čas skutečně elektronického zdravotnictví? Miroslav Skokan Siemens IT Solutions and Services ISSS 2008 Strana 1 Duben 2008 Agenda Co je ehealth? Koho se ehealth týká? Bariéry ehealth

Více

Ekonomika Evropská unie

Ekonomika Evropská unie S třední škola stavební Jihlava Ekonomika 1 04. Evropská unie Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2 - inovace a zkvalitnění

Více

Formát Vysvětlení Poznámka 9999999999 10 číslic Není k dispozici.

Formát Vysvětlení Poznámka 9999999999 10 číslic Není k dispozici. DAŇOVÁ INDENTIFIKAČNÍ ČÍSLA (DIČ) Základní údaje o zemi: Maďarsko (HU) 1. Struktura DIČ Formát Vysvětlení Poznámka 9999999999 10 číslic Není k dispozici. 2. Popis DIČ Daňová identifikační čísla vydávaná

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.100.10 Říjen 2011 Stavební vápno Část 3: Hodnocení shody ČSN EN 459-3 72 2201 Building lime Part 3: Conformity evaluation Chaux de construction Partie 3: Evaluation de la conformité

Více

egon myslí 30. Den malých obcí

egon myslí 30. Den malých obcí egon myslí 30. Den malých obcí Zdeněk Zajíček náměstek ministra vnitra Co všechno egon umí Co všechno egon umí 787 000 ověřených výpisů Co všechno egon umí KIVS Co všechno egon umí Společně šetříme více

Více

9332/15 ADD 3 bl 1 DG D 2A

9332/15 ADD 3 bl 1 DG D 2A Rada Evropské unie Brusel 5. června 205 (OR. en) Interinstitucionální spis: 203/09 (COD) 9332/5 ADD 3 JUSTCIV 35 FREMP 2 CODEC 793 POZNÁMKA Odesílatel: Předsednictví Příjemce: Rada Č. předchozího dokumentu:

Více

Palmsecure. Najvyšší stupeň ochrany osobných údajov s Fujitsu. Biometrie naší ruky - otisky prstů nebo obraz krevního řečiště

Palmsecure. Najvyšší stupeň ochrany osobných údajov s Fujitsu. Biometrie naší ruky - otisky prstů nebo obraz krevního řečiště Biometrie naší ruky - otisky prstů nebo obraz krevního řečiště Porovnanie rôznych spôsobov zabezpečenia osobných údajov podľa súčasnej legislatívy SR a EU. Palmsecure Najvyšší stupeň ochrany osobných údajov

Více

Thursday, September 8, 2011. Informační systém ORG Eva Vrbová ředitelka Odboru základních identifikátorů

Thursday, September 8, 2011. Informační systém ORG Eva Vrbová ředitelka Odboru základních identifikátorů Informační systém ORG Eva Vrbová ředitelka Odboru základních identifikátorů Identifikátory fyzických osob Rodné číslo Občané ČR Cizinci s trvalým pobytem v ČR Číslo zdravotního pojištěnce Strukturou kopíruje

Více

VIZE INFORMATIKY V PRAZE

VIZE INFORMATIKY V PRAZE VIZE INFORMATIKY V PRAZE Václav Kraus, ŘED INF MHMP 1 / 30. 4. 2009 PRAHA MĚSTO PRO ŽIVOT Město mezinárodně uznávané, ekonomicky prosperující a úspěšné. Město bezpečné a přívětivé, město sebevědomých a

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 19.100 Srpen 2011 Nedestruktivní zkoušení Akustická emise Všeobecné zásady ČSN EN 13554 01 5081 Non-destructive testing Acoustic emission testing General principles Essais non

Více

Debata k Jednotnému evropskému patentu

Debata k Jednotnému evropskému patentu Debata k Jednotnému evropskému patentu 4. 10. 2012 Úřad průmyslového vlastnictví ČR Ing. Eva SCHNEIDEROVÁ 1 Obsah Patentové systémy v Evropě Návrh nařízení o vytvoření jednotné patentové ochrany Návrh

Více

Příloha č. 3 zadávací dokumentace

Příloha č. 3 zadávací dokumentace Příloha č. 3 zadávací dokumentace 1. Stávající stav 1.1. Východiska pro systém základních registrů Současný systém veřejné správy vychází a bude i nadále založen na principech hierarchického modelu v podobě,

Více

Tab. B1 Domácnosti v ČR s pevnou telefonní linkou

Tab. B1 Domácnosti v ČR s pevnou telefonní linkou Český statistický úřad sleduje údaje o rozšíření vybraných informačních technologií v českých domácnostech prostřednictvím samostatného ročního statistického zjišťování: Výběrové šetření o informačních

Více

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Praha, 1. 11. 2012 ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Struktura výdajů domácností prochází vývojem, který je ovlivněn především cenou zboží a služeb. A tak skupina zboží či služeb, která

Více

eid Kolokvium Kontext a východiska Ing. Zdeněk Jiříček AFCEA - Pracovní skupina Kybernetická bezpečnost

eid Kolokvium Kontext a východiska Ing. Zdeněk Jiříček AFCEA - Pracovní skupina Kybernetická bezpečnost eid Kolokvium Kontext a východiska Ing. Zdeněk Jiříček AFCEA - Pracovní skupina Kybernetická bezpečnost Rezervy, rezervy, rezervy... Náklady na jednu egov transakci [USD] 8 7 6 5 4 3 2 1 0 7,19 In Person

Více

Registr pojištěnců veřejného zdravotního pojištění. Ing. Radek Papp vedoucí projektu

Registr pojištěnců veřejného zdravotního pojištění. Ing. Radek Papp vedoucí projektu Registr pojištěnců veřejného zdravotního pojištění Ing. Radek Papp vedoucí projektu O registrech obecně Registry mají sloužit lidem, nikoliv lidé registrům Registry jsou databáze a souhrny údajů Sbírat

Více

Budoucnost platebních transakcí. Marcel Gajdoš Senior Relationship Manager Visa Europe 20/9/2011

Budoucnost platebních transakcí. Marcel Gajdoš Senior Relationship Manager Visa Europe 20/9/2011 Budoucnost platebních transakcí Marcel Gajdoš Senior Relationship Manager Visa Europe 20/9/2011 Agenda Aktuální statistiky a vývoj trhu v ČR Situace v ČR Zajímavosti ze světa a budoucnost Visa Europe -

Více

Elektronické doklady v ČR. Kam jsme se dostali a kde to ještě vázne?

Elektronické doklady v ČR. Kam jsme se dostali a kde to ještě vázne? Elektronické doklady v ČR Kam jsme se dostali a kde to ještě vázne? 2 Osnova Cestovní doklady s biometrickými prvky (epasy) Elektronické povolení k pobytu (epkp) Elektronické občanské průkazy (eop) 3 Osnova

Více

Elektronický podpis význam pro komunikaci. elektronickými prostředky

Elektronický podpis význam pro komunikaci. elektronickými prostředky MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PRÁVNICKÁ FAKULTA Elektronický podpis význam pro komunikaci elektronickými prostředky (seminární práce) Lýdia Regéciová, UČO: 108551 Brno 2005 Úvod Snad každý z nás se v životě

Více

egovernment v bance ZÁKLADNÍ REGISTRY A MOŽNOST PLNĚNÍ LEGISLATIVNÍCH POVINNOSTÍ VYBRANÝCH SOUKROMÝCH SUBJEKTŮ Petr Jaroš 3.9.

egovernment v bance ZÁKLADNÍ REGISTRY A MOŽNOST PLNĚNÍ LEGISLATIVNÍCH POVINNOSTÍ VYBRANÝCH SOUKROMÝCH SUBJEKTŮ Petr Jaroš 3.9. egovernment v bance ZÁKLADNÍ REGISTRY A MOŽNOST PLNĚNÍ LEGISLATIVNÍCH POVINNOSTÍ VYBRANÝCH SOUKROMÝCH SUBJEKTŮ Petr Jaroš 3.9.2013 Mikulov Co bylo loni? ZÁKLADNÍ REGISTRY - zjednodušení života občana ad

Více

ZMĚNY V DANÍCH OD ROKU 2013

ZMĚNY V DANÍCH OD ROKU 2013 ZMĚNY V DANÍCH OD ROKU 2013 Na tiskové konferenci, konané dne 18. března 2011, ministr financí Miroslav Kalousek představil reformu přímých daní a odvodů, která by měla tvořit třetí pilíř komplexní daňové

Více

Výše některých správních poplatků podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění

Výše některých správních poplatků podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění Výše některých správních poplatků podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění Občanství (položka 8) a) Vydání osvědčení nebo potvrzení o státním občanství České republiky - Kč

Více

Mezivládní organizace jediná úroveň

Mezivládní organizace jediná úroveň Mezivládní organizace jediná úroveň State E State F State D State C Mezivládní organizace State B State A State G Nadstátní organizace dvouúrovňová soustava State E Nadstátní organizace State F State D

Více

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Harmonizace

Více

Elektronická identifikace jako součást řešení e-governmentu Ing.Robert Piffl Poradce náměstka ministra vnitra pro ICT

Elektronická identifikace jako součást řešení e-governmentu Ing.Robert Piffl Poradce náměstka ministra vnitra pro ICT Elektronická identifikace jako součást řešení e-governmentu Ing.Robert Piffl Poradce náměstka ministra vnitra pro ICT Poznámka k prezentaci Tato prezentace byla zpracována výhradně pro potřeby osobní prezentace

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 03.080.20; 13.310 Březen 2012 Letištní a letecké bezpečnostní služby ČSN EN 16082 31 0440 Airport and aviation security services Offre de services de sureté aéronautique Flughafen-

Více

II. METODICKÁ ČÁST 1

II. METODICKÁ ČÁST 1 II. METODICKÁ ČÁST 1 LEGISLATIVA Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO International Organization for Standardization) je celosvětovou organizací, jejímž hlavním posláním je vypracovávání mezinárodních

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 15/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: AKT O PŘISTOUPENÍ, PŘÍLOHA II NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A JINÝCH AKTŮ Delegace naleznou

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 29.120.30 Říjen 2010 Rozváděče nízkého napětí Část 2: Výkonové rozváděče ČSN EN 61439-2 35 7107 idt IEC 61439-2:2009 Low-voltage switchgear and controlgear assemblies Part 2:

Více

ODBOR SPRÁVNÍ A ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD, Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou, odd. OP. EO CD

ODBOR SPRÁVNÍ A ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD, Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou, odd. OP. EO CD ODBOR SPRÁVNÍ A ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD, Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou, odd. OP. EO CD OBČANSKÉ PRŮKAZY Občanský průkaz je veřejná listina, kterou občan prokazuje své jméno, příjmení, rodné číslo, podobu

Více

Graf C1 Jednotlivci starší 16 let používající počítač. v milionech v procentech 67% 70% 59% 5,9 6,2 6,5 5,3

Graf C1 Jednotlivci starší 16 let používající počítač. v milionech v procentech 67% 70% 59% 5,9 6,2 6,5 5,3 Český statistický úřad sleduje podrobné údaje o jednotlivcích používajících vybrané informační a komunikační technologie prostřednictvím samostatného ročního statistického zjišťování: Výběrové šetření

Více

COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE. 1.1 Česká republika zákon o elektronických komunikacích

COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE. 1.1 Česká republika zákon o elektronických komunikacích COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE Na právní úpravu cookies v České republice je potřeba nahlížet ze dvou pohledů - jednak z pohledu poskytování služeb elektronických komunikací a jednak z pohledu ochrany osobních

Více

INFORMACE O SOUBORU ČESKÝCH TECHNICKÝCH NOREM V OBORU GEOGRAFICKÁ INFORMACE/GEOMATIKA. Eva SOVJÁKOVÁ

INFORMACE O SOUBORU ČESKÝCH TECHNICKÝCH NOREM V OBORU GEOGRAFICKÁ INFORMACE/GEOMATIKA. Eva SOVJÁKOVÁ 1 INFORMACE O SOUBORU ČESKÝCH TECHNICKÝCH NOREM V OBORU GEOGRAFICKÁ INFORMACE/GEOMATIKA Eva SOVJÁKOVÁ GISV 2014 předsedkyně Technicko-normalizační komise 122 (TNK122) působící při ÚNMZ, Biskupský dvůr

Více

Ochranné známky 0 ÚČAST

Ochranné známky 0 ÚČAST Ochranné známky 29/10/2008-31/12/2008 Zadaným kritériím odpovídá 391 dotazníků z 391 0 ÚČAST Země DE Německo 72 (18.4%) PL Polsko 48 (12.3%) NL Nizozemsko 31 (7.9%) UK Spojené království 23 (5.9%) DA Dánsko

Více

ZÁKLADNÍ CENÍK. K ceně přepravy se připočítává mýto ve výši 0,50 Kč/kg a aktuální palivový příplatek

ZÁKLADNÍ CENÍK. K ceně přepravy se připočítává mýto ve výši 0,50 Kč/kg a aktuální palivový příplatek ZÁKLADNÍ CENÍK Zásilka do 1kg 5kg 10kg 15kg 20kg 25kg 30kg 40kg 50kg BE BELGIE 445 700 720 760 830 860 890 1050 1120 2-3 dny BG BULHARSKO 520 915 1485 2050 2620 3200 3745 4900 6090 4-5 dnů DK DÁNSKO 445

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 35.240.80 Říjen 2013 Zdravotnická informatika Auditní záznamy elektronických zdravotních záznamů ČSN EN ISO 27789 98 2025 idt ISO 27789:2013 Health informatics Audit trails for

Více

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín PRÁCE V ZAHRANIČÍ Lukáš KUČERA Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín CO JE DŮLEŽITÉ SI UVĚDOMIT znalost jazyka je základním předpokladem pro práci v zahraničí je nutný pro komunikaci

Více

Czech POINT. RT=Výpis z rejstříku trestů. KN= Výpis z katastru nemovitostí

Czech POINT. RT=Výpis z rejstříku trestů. KN= Výpis z katastru nemovitostí Czech POINT Projekt Czech POINT (Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál) byl vytvořen pro zjednodušení komunikace občana s úřady. Nyní lze na jednom místě získat ověřené výstupy z informačních

Více

SPOLEČNÁ TÉMATA PRO ELEKTRONIZACI V SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ OBLASTI

SPOLEČNÁ TÉMATA PRO ELEKTRONIZACI V SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ OBLASTI SPOLEČNÁ TÉMATA PRO ELEKTRONIZACI V SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ OBLASTI Michal Rada hlavní architekt EG MPSV a člen týmu pro tvorbu Národní strategie ehealth Sociálně-zdravotní systémy Vesměs jsou tři pojetí:

Více

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení 153/1994 Sb. ZÁKON ze dne 7. července 1994 o zpravodajských službách České republiky Změna: 118/1995 Sb. Změna: 53/2004 Sb. Změna: 290/2005 Sb. Změna: 530/2005 Sb. Změna: 342/2006 Sb. Změna: 80/2006 Sb.

Více

Elektronické služby VZP ČR. Ing. Radek Papp vedoucí projektu

Elektronické služby VZP ČR. Ing. Radek Papp vedoucí projektu Elektronické služby VZP ČR Ing. Radek Papp vedoucí projektu Klienti VZP ČR v číslech Obsluha velkého množství klientů vyžaduje moderní a kvalitní nástroje Počet obyvatel ČR (březen 2007) 10 306 700 Počet

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 29.020; 91.120.40 Září 2011 Ochrana před bleskem Část 4: Elektrické a elektronické systémy ve stavbách ČSN EN 62305-4 ed. 2 34 1390 idt IEC 62305-4:2010 Protection against lightning

Více

Co jsme si to postavili aneb Sdílené služby ve veřejné správě ČR. Ondřej Felix Hlavní architekt egovernmentu ČR

Co jsme si to postavili aneb Sdílené služby ve veřejné správě ČR. Ondřej Felix Hlavní architekt egovernmentu ČR Co jsme si to postavili aneb Sdílené služby ve veřejné správě ČR Ondřej Felix Hlavní architekt egovernmentu ČR Strategie egon 2007 2013 Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby 2007 Pentagon

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ VZDĚLÁVÁNÍ V EU A ČR

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ VZDĚLÁVÁNÍ V EU A ČR Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 VZDĚLÁVÁNÍ V EU A ČR 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Vzdělávání v EU a ČR

Více

poskytovatele zdravotnických služeb Fares SHIMA Ministerstvo zdravotnictví Ředitel odboru informatiky

poskytovatele zdravotnických služeb Fares SHIMA Ministerstvo zdravotnictví Ředitel odboru informatiky Elektronická identifikace pojištěnce a poskytovatele zdravotnických služeb Fares SHIMA Ministerstvo zdravotnictví Ředitel odboru informatiky Mezirezortní koordinační výbor pro podporu zavedení ehealth

Více

Širokopásmové připojení: Rozdíl mezi nejvíce a nejméně výkonnými evropskými zeměmi se zmenšuje

Širokopásmové připojení: Rozdíl mezi nejvíce a nejméně výkonnými evropskými zeměmi se zmenšuje IP/08/1831 Brusel, dne 28. listopadu 2008 Širokopásmové připojení: Rozdíl mezi nejvíce a nejméně výkonnými evropskými zeměmi se zmenšuje Míra rozšíření širokopásmového připojení se v Evropě dále zlepšila.

Více

egon slaví první narozeniny

egon slaví první narozeniny egon slaví první narozeniny Ivan Langer ministr vnitra Zdeněk Zajíček náměstek ministra vnitra Před rokem se na ISSS narodil egon egon průvodce na cestě k efektivní veřejné správě symbol nového pojetí

Více

eid Kolokvium eid a EGON Ondřej Felix

eid Kolokvium eid a EGON Ondřej Felix eid Kolokvium eid a EGON Ondřej Felix Proč je elektronická identita prioritou? E-služby s vysokou transakční hodnotou téměř vždy pracují s identitou fyz. nebo právnické osoby Služby vytvářející důvěru

Více

#Cesko2016. Česko : Jak jsme na tom?

#Cesko2016. Česko : Jak jsme na tom? Česko : Jak jsme na tom? 1. 11. 216 NÁRODNÍ BEZPEČNOST Garant: Tomáš Pojar SVĚTOVÝ INDEX MÍRU (GPI SCORE) MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ (pořadí země v roce 216 z celkového počtu 163) 2, 1,8 1,6 1,4 71 82 1,2 1,

Více

A Telekomunikační a internetová infrastruktura

A Telekomunikační a internetová infrastruktura Telekomunikační a internetová infrastruktura je základním stavebním prvkem většiny informačních technologií a informační společnosti jako celku. Údaje o stavu a vývoji infrastruktury v oblasti elektronických

Více

eidas 2015 Stav 12/2015 k nařízení EU č. 910/2014 ze dne

eidas 2015 Stav 12/2015 k nařízení EU č. 910/2014 ze dne eidas 2015 Stav 12/2015 k nařízení EU č. 910/2014 ze dne 23.7.2014 Ing.Robert Piffl Poradce náměstka ministra pro řízení sekce informačních a komunikačních technologií Milníky nařízení eidas 17.09.2014

Více