(aneb Jaké informace manažeři potřebují?) "Vzdělání je schopnost porozumět druhým. J. W. Goethe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "(aneb Jaké informace manažeři potřebují?) "Vzdělání je schopnost porozumět druhým. J. W. Goethe"

Transkript

1 VŠSS HAVÍŘOV

2 (aneb Jaké informace manažeři potřebují?) "Vzdělání je schopnost porozumět druhým. J. W. Goethe

3 Co se změnilo v podnikovém řízení?

4

5 Co se změnilo v podnikovém řízení? Jsou úspory nejlepším řešením? Optimalizace nákladů?

6 Nákup, logistika a prodej.

7 Přínosy řešení Integrace procesu Nákup, prodej a logistika Optimalizace nákladů Nákup Rychlá návratnost investice Prodej Logistika

8 Trendy v manažerském rozhodování

9 Změny priorit sledovaných informací

10 Priority v oblasti Manažerských informačních syst.

11 Kvalita Informací

12 Kvalita Informací

13 Informační systém je systém pro sběr, udržování, zpracování a poskytování informací a dat. kartotéka, telefonní seznam, kniha došlé pošty nebo účetnictví. Systém nemusí být nutně automatizovaný pomocí počítačů a může být i v papírové podobě. Data - údaje Informace

14 Informační systém může a nemusí být podporován VT. My budeme uvažovat systémy podporované počítači Již dlouho je jasné, že hospodářství vyspělých zemí netáhnou jen hmotné výrobky, ale také informace, znalosti a nové technologie. To si uvědomují i podniky a instituce, což napomáhá k rozvoji IS.

15 MIS - Manažerské Informační Systémy Data, jejich kvalita, kontrola, ochrana Informace, jejich kvalita, užití Systém Informační systém, prostředky, lidé, organizace Architektura IS Projektování IS

16 Data vyjádření skutečností formálním způsobem tak, aby je bylo možno přenášet nebo zpracovat (např. počítačem) číselné nebo jiné symbolicky vyjádřené (reprezentované) údaje a hodnoty nějakých entit nebo událostí tvrdá data, jasně definovaná a obvykle zatížená menší chybou (např. údaje o počtu obyvatelstva) měkká data, vyjadřující názory a postoje lidí (např. údaje o oblibě prezidenta republiky z dotazníkového šetření).

17 Informace Informací rozumíme data, kterým jejich uživatel přisuzuje určitý význam, a které uspokojují konkrétní objektivní informační potřebu svého příjemce. Nositelem informace jsou číselná data, text, zvuk, obraz, případně další smyslní vjemy. Na rozdíl od dat (zvuků, obrázků apod.) nemůžeme informaci skladovat. Na druhé straně - informace jako zdroj poznání jsou zdrojem obnovitelným, nevyčerpatelným. I když má informace nehmotný charakter, je vždy spojena s nějakým fyzickým pochodem, který ji nese.

18 Systém Systém chápeme jako uspořádanou množinu prvků spolu s jejich vlastnostmi a vztahy mezi nimi, jež vykazují jako celek určité vlastnosti, resp. chování. Pro naše účely zkoumání informačních systémů pak mají smysl jen takové systémy, u kterých je možno definovat účel, čili tzv. systémy s cílovým chováním. Jinak také řečeno systém je množina vzájemně propojených komponent, které musí pracovat dohromady pro celý systém tak, aby byl naplněn daný účel (daný cíl). Tzn. že i když každý jednotlivý prvek systému je dobře navržen a pracuje efektivně, jestliže tyto prvky nepracují dohromady, systém neplní svoji funkci.

19 Informační systém je obecně řečeno soubor lidí metod technických a programových prostředků zajišťujících sběr uchování analýzy prezentace dat určených pro poskytování informací mnoha uživatelům různých profesí.

20 Informační systém Technické prostředky (hardware) počítačové systémy doplněné o periferní jednotky. Programové prostředky(software) jsou tvořené systémovými programy, které řídí chod počítače, efektivní práci s daty, komunikaci počítačového systému s reálným světem a programy aplikačními. Datové zdroje ke své práci je využívají programové prostředky. Organizační prostředky (orgware) soubor nařízení a pravidel. Ty definují provozování a využívání informačních systémů a informačních technologií. Lidská složka (peopleware) řeší otázky adaptace a účinného fungování člověka v počítačovém prostředí, do kterého je zasazen. Reálný svět (informační zdroje,legislativa, normy) kontext informačního systému.

21 Informační systém Abychom mohli zpracovávat data, ze kterých posléze vzniknou informace, potřebujeme určité nástroje, metody a znalosti, které budeme dále nazývat informačními technologiemi. Technické prostředky (HW) zařízení na pořizování, uchování, přenos, zpracování a prezentaci dat. Programové prostředky (SW) algoritmizované postupy vyjádřené ve formě, v které jsou srozumitelné pro používaná technická zařízení. Informační systém organizace - je systém informačních technologií, dat a lidí, jehož cílem je efektivní podpora informačních a rozhodovacích procesů na všech úrovních řízení organizace (firmy). Vývoj a provoz IS jsou ovlivňovány řadou aspektů. samostatná část IS (zahrnující HW, SW a data), zabudovaná do IS jedním projektem (např. , správa majetku, účetnictví). Informatická aplikace - je relativně

22 Informační systém firmy EIS (Executive IS) - vrcholové řízení organizace (strategie, finanční řízení). DWH (Data warehouse) data, analýzy MIS (Management IS) -účetnictví, nákup, prodej, sklad,... TPS (Transaction processing system), CIS (Customer IS), RIS (Reservation IS), GIS (Geographic IS), CAD (Computer aided design), CAM (Computer aided manufacturing) EDI (Electronic data interchange) podporuje elektronickou výměnu dat mezi obchodními partnery, bankami, ústavy, apod. OIS(Office IS) podpora rutinních kancelářských prací (elektronická pošta, správa a zpracování dokumentů).

23 Operativní řízení podniku TPS TPS (Transaction Processing System) reprezentuje druhy činností podniku na úrovni operativního řízení (krátkodobý horizont). Hlavním úkolem je pořizování a aktualizace dat, jejich evidence a základní přehledy. Tyto výstupy se používají ve vyšších vrstvách IS. Na úrovni operativního řízení se nejčastěji používají aplikace podporující konstrukční a technologické procesy

24 Operativní řízení podniku TPS CAD (Computer Aided Design, konstrukce a návrhy), CAM (Computer Aided Manufacture, automatizovaná podpora řízení výrobních provozů) MRP (Material Resource Planning, plánování zdrojů materiálu) ERP (Enterprise Resource Planning, plánování podnikových zdrojů) CRM (Customer Relationship Management, řízení vztahů se zákazníkem) RIS (Reservation IS, rezervační systémy) či GIS (Geographic IS, kreslení, digitalizace map, vytváření územních modelů) a další.

25 Taktické řízení podniku MIS MIS (Management Information System) podporuje taktické řízení podniku (střednědobý horizont). Navazuje na vrstvu operativního řízení a na základě ucelených a sumarizovaných dat z TPS umožňuje kontrolovat a řídit základní podnikové aktivity. Na této úrovni se provádějí především analýzy a zpracovávají se zprávy a přehledy. Na MIS jsou kladeny vysoké nároky v oblasti zajištění dostupnosti, bezpečnosti, zálohování a archivace dat a průkaznosti operací.

26 Taktické řízení podniku MIS Na taktické úrovni se řeší především oblasti týkající se analýzy, plánování, modelování např. správa zdrojů, řízení jakosti, marketing, lidské zdroje, legislativa či obchodně ekonomické aplikace (mzdy, účetnictví, finanční řízení). Na MIS navazují systémy pro podporu rozhodování (DSS, Decision Support System), které tvoří přechod mezi MIS a EIS. Slouží pro podporu metod rozhodovací a operační analýzy.

27 Strategické řízení podniku EIS EIS (Executive Information System) obsahuje aplikace určené ke strategickému řízení podniku a pro podporu vrcholového vedení (dlouhodobý horizont). Aplikace využívají data poskytovaná nižšími vrstvami (tj. TPS a MIS) i data z externích zdrojů. Pozornost je zaměřena na delší časový úsek do minulosti i budoucnosti. Jsou sledována i historická data Vytvářejí se komplexní analýzy současného stavu, budoucího vývoje, prognózy a trendy, vytváření nových pohledů na data, jejich agregaci a řazení do nových souvislostí, hledání vzájemných vazeb.

28 Kancelářské systémy OIS OIS (Office Information System) zastupuje sadu aplikací zaměřených na podporu kancelářských prací. Cílem je snížení nároků na administrativní operace, zjednodušení zpracování dat, zvýšení formální úrovně výstupů, zrychlení a zefektivnění komunikace včetně podpory týmové práce. OIS nejčastěji zahrnuje textový procesor, tabulkový procesor, software pro tvorbu prezentací, klienta elektronické pošty, plánovací kalendář, aplikace pro podporu týmové práce a pro správu dokumentů.

29 Komunikace s okolím EDI EDI (Electronic Data Interchange) představuje aplikace zajištující elektronickou komunikaci s okolím podniku dodavateli, odběrateli, zákazníky, bankami či státními institucemi. V této oblasti se již v širokém měřítku prosadilo využití možností poskytovaných sítí Internet.

30 Vztah dat a informací DATA = vhodným způsobem vyjádřený (zakódovaný) popis skutečnosti nebo události INFORMACE = nový poznatek o určité události.(skutečnosti) obsažený ve zprávě, která má charakter výroku, tj. má smysl o ní říci, že je pravdivá/nepravdivá UŽITNÁ HODNOTA (CENA) DAT = jejich informační obsah HODNOTA DAT = náklady vynaložené na jejich pořízení, držbu,zpracování, uchování a prezentaci.

31 IS - Architektura Téměř výhradně se používá 3-vrstvá architektura: datová vrstva(vlastní data pořízení, kontrola, uložení a archivace, zabezpečení) funkční vrstva(vlastní aplikace, zpracování, bezpečnost, propojení se světem, kontrola, ) presentační vrstva(interakce s uživatelem)

32 Dílčí architektury IS Jedná se o detailní návrh IS z hlediska různých dimenzí. Funkční - funkční struktura, náplň jednotlivých funkcí. Procesní - vymezení klíčových procesů a vazeb v IS/IT, (kontextový diagram, diagramy toků dat, síťové diagramy). Datová - určení datových objektů a zdrojů v rozlišení na interní a externí zdroje, návrh datových entit, databázových souborů a jejich uložení.

33 Dílčí architektury IS Jedná se o detailní návrh IS z hlediska různých dimenzí. Softwarová - rozlišení na Apl. SW, Zákl. SW nebo systémový SW. Technická - postihuje celý komplex prostředků počítačové a komunikační techniky. Organizační - zahrnuje organizační strukturu a vymezení organizačních jednotek. Personální - zahrnuje profesní a kvalifikační struktury.

34 Dílčí architektury IS Technologická - dávkové, interaktivní, řízené událostmi - decentralizované, distribuované SW architektura - Monolitická, 2 až X-vrstvá Prezentační vrstva Prezentační vrstva Aplikační vrstva Klient Aplikační vrstva Datová vrstva Datová vrstva Server Tenký klient Tlustý klient

35 Vztah dat a informací DATA = vhodným způsobem vyjádřený (zakódovaný) popis skutečnosti nebo události. INFORMACE = nový poznatek o určité události (skutečnosti) obsažený ve zprávě, která má charakter výroku, tj. má smysl o ní říci, že je pravdivá/nepravdivá

36 Vztah mezi IS a IT ÚLOHA Informační systémy (IS) potřeba informací STRATEGICKÁ Tvorba podnikatelského prostředí pro identifikaci informačních potřeb. Je doménou vrcholového managementu TAKTICKÁ Definování detailních informačních požadavků na aplikace IT Je doménou řídících pracovníků odborných úseků a útvarů Informační technologie (IT) dodávka informací Vytváří informační infrastrukturu podniku Je doménou vedoucích pracovníků informatiky a vrcholového managementu Vytváří konkrétní aplikace pro uspokojování informačních potřeb Je doménou informatiků a řídících pracovníků odborných úseků a útvarů

37 Data, informace a znalosti Vzdělání Zkušenosti data data znalosti informace rozhodnutí (akce)

38 Informaci tvoříme z dat několika způsoby účelovostí, tj. víme předem pro jaký účel data sbíráme, kategorizací, tj. rozlišováním jednotlivých sledovaných jevů podle určitých (účelových) kriterií výpočty tj. užíváním různých matematických a statistických metod zhušťováním (agregací) tj. data jsou agregována do stručnějších forem opravami, tj. odstraňováním (vylučováním) chybných dat

39 Z informací tvoříme znalosti srovnáváním (V čem se liší informace o dané situaci od informací o situacích, které již znám?) odvozováním (Jaké důsledky má tato informace na moje rozhodnutí a akci?) spojováním (Jak souvisí tato informace s jinými?) komunikováním (Co si ostatní lidé myslí o této informaci?)

40 Tři stránky informace Syntaktická jakým způsobem je informace zachycena Sémantická jaký má informace význam Pragmatická jaký má pro mne informace užitek

41 Kvalita informace Kvalitu informace vnímáme podle toho: Jaký má obsah (zda nám dává správnou odpověď na naše otázky) Jak je nám presentována (zda jsme schopni jí porozumět)

42 Kvalita informace z hlediska obsahu relevantnost (zda je významná pro daný účel) aktuálnost (zda je dostatečně přesná) úplnost (zda je dostatečně kompletní) podrobnost (zda jepřiměřeně detailní) pravdivost (zda je.získaná ze spolehlivých zdrojů) efektivnost (zda její cena přiměřená jejímu užitku)

43 Kvalita informace z hlediska prezentace kompetentnost (zda je předávána správným osobám) včasnost (zda je předávána včas z hlediska okamžiků její potřeby) srozumitelnost (zda je předávána vhodným a srozumitelným způsobem)

44 Informační bariery orientační (nevím kde informaci hledat) technická (nemám potřebný HW a SW) psychologická (odmítám pracovat s počítačem) jazyková (nerozumím příslušnému jazyku) kognitivní (nevím, jaký má informace význam) politická (informace je embargována) finanční (nemám na informaci peníze)

45 REÁLNÝ SVĚT Koloběh dat a informací v IS sběr dat zpracování dat (počítač) přenos dat PAMĚŤ DAT akce resp. rozhodnutí PAMĚŤ ZNALOSTÍ užití resp. porozumění uživatel

46 Proces zpracování informací vstupy zpracování výstupy uchování

47 McFarlanova aplikační struktura IS budoucnost STRATEGICKÉ POTENCIÁLNÍ Aplikace, které jsou kritické pro dosažení cílů společnosti, např. marketingový IS, manažerské IS, finanč. analýza, a pod. Aplikace, které mohou být důležité pro dosažení cílů společnosti, např. expert. systémy, elektronické prototypy, EDI a pod. současnost KLÍČOVÉ PODPURNÉ Aplikace, které jsou kritické pro chod společnosti, např. saldokonto, kalkulace, řízení výroby, řízení skladů a pod. nutnost Aplikace, které jsou důležité, ale ne kritické pro chod společnosti, např. účetnictví, mzdy, elektronická pošta, zpracování textů a pod. možnost

48 Informační strategie vychází z globální podnikové strategie, plánů a zjištěných nedostatků v informační podpoře, IS podporují strategické cíle a záměry organizace, analýza stavu informačních systémů, stavu IT, vývojových trendů, určují se architektury IS (funkční, datová, technologická), analýza dopadů IS na org. strukturu firmy (zaměstnanci, kvalifikace), ekonomické a technologické dopady nákupu/vytvoření IS. vypracování projektů - obsah, harmonogram,...

49 Životní cyklus aplikací IS/IT - plánování (inception) - výstavba (building) - nákup (acquisition) - vývoj (development) - zavedení (implementation) - provoz a údržba (operation and maintenance) - likvidace (despatch)

50 Úvodní studie posouzení realizovatelnosti jednoho vybraného systému, určení, zda lze dosáhnout očekávaných výsledků, rozhodnutí, zda ve vývoji pokračovat, či nikoliv, odhad nákladů, přínosů, hrubý návrh funkcí, vstupů, výstupů, datového modelu systému, vymezení procesů a hranic systému, hrubý návrh technologického řešení -výběr ASW, ZSW a HW.

51 Globální analýza a návrh zpodrobnění základních požadavků, rozdělení na podsystémy a vymezení podprojektů, návrh hrubého modelu funkcí a dat pro každý subsystém a návrh rozhraní systému. úplná specifikace všech hlavních funkčních požadavků, datových, snaha nalézt odvozené požadavky. určení priority všech požadavků, struktura systému. východisko: - cíle IS/IT organizace a schválený plán jejich vývoje.

52 Detailní analýza a návrh analýza, definice požadavků a návrh systému až na úroveň, kdy je možné začít navržený systém implementovat. zpodrobňujeme funkce, požadavky a modely z předchozí fáze Globální analýzy a návrhu. detailní návrh se týká technologické architektury, datové základny, výstupů systému a také organizační struktury. možnost prototypu systému (např. návrh UI). - určení dat, kterých se to týká, - realizace - nezbytné ověření prototypu

53 Implementace vytvoření fungujícího systému, který realizuje návrh vytvořený v předchozích etapách, realizace v daném implementačním prostředí. testování systému dle dokumentace, systém musí bezchybně fungovat a musí mít implementovány všechny stanovené požadavky. vytvořená uživatelská a provozní dokumentace a popis pracovních procesů.

54 Zavádění do provozu instalace technického a programového vybavení, školení uživatelů - vedoucích pracovníků, administrátorů systému a běžných uživatelů, vytvoření a úpravy databáze, integrační a zátěžové testy. přechod na nový systém nesmí omezovat běžný pracovní režim uživatelů a je také třeba zajistit, aby měli uživatelé čas si na nový systém zvyknout. počáteční podpora systému, která zahrnuje pomoc uživatelům, sledování zkušebního provozu a opravy chyb.

55 Provoz, údržba a rozvoj zajištění provozu systému, jeho údržbu a rozvoj vzhledem k novým uživatelským požadavkům, které jsou v souladu se záměry a cíly organizace. monitorování provozu z důvodu optimalizace procesů, zjištění využití aplikací a provozních chyb. návrhy změn a úprav mohou být funkčního, provozního nebo organizačního charakteru.

56 Vrstvená architektura vrstva technologická, kterou rozumíme vymezení jednotlivých komponent IT, zejména technických prostředků, základního SW (operační a databázové systémy) a jejich vnitřní struktura a vzájemné vazby vrstva aplikační, do které zahrnujeme veškerý aplikační SW jeho funkční a datovou specifikaci), provozované i řešené projekty a jejich dokumentaci vrstva prostředí (uživatelská), zahrnující podnikatelské prostředí, organizační strukturu podniku a jeho procesy, lidské zdroje (jejich kvalifikaci, motivaci a zkušenosti z používáním IT)

57 Vrstvená architektura interface Vrstva prostředí interface Vrstva aplikační Vrstva technologická

58 Technologická architektura Podstatnou charakteristikou současných IS je tzv. třívrstvý model architektury client/server, v jehož rámci spolupracují databázové, aplikační a prezentační servery prostřednictvím LAN nebo WAN sítí. Jednotlivé vrstvy zajišťují různé služby a to: Presentační vrstva umožňuje využívat jednotlivé aplikace software v kombinaci s dalšími produkty většinou s MS Office. Aplikační vrstva tvoří prostředí aplikačních funkcí. Databázová vrstva poskytuje řízení databázových operací.

59 Data a operace v IS Každá počítačová aplikace (IS) má dvě části 1. Data jsou základní součástí IS, tvoří databázovou základnu a pomocí operací (funkcí, programů, SŘBD) jsou pořizována, ukládána a zpracovávána. Typy dat v informačním systému Aktuální data -(popisují současný stav v organizaci, vytváří se z nich aktuální výstupy a sestavy, po uplynutí aktuálního období se přesunou do dat archivních). Archivní data -(nejsou aktuálně platná, ale mají význam pro operativní, taktický a strategický management k tvorbě nejrůznějších analýz). Prognostická data -(jsou data, vzniklá zpracováním plánů, návrhů do budoucna, mohou být srovnávána s aktuálními daty, nebo se jimi stát). 2. Operace jsou představovány programem, algoritmem a zpřístupňují data uživatelům, vytvářejí z dat informaci, kterou pak prezentují ve vnímatelné podobě.

60 Uchovávání dat Rozlišujeme Archivaci dat pro pozdější další zpracování (např. v EIS, historická data slouží pro získávání informací o vývoji reality a poskytují východiska pro trendy, prognózy a plánování). Zálohování dat pro případ havárie, nebo systémové chyby (souvisí s bezpečností systému a vyžaduje pořizování bezpečnostních kopií).

61 Aktualizace dat Aktualizace dat je proces, kterým se údaje v systému upravují, (přidávají, doplňují, mění, ruší) tak, aby odpovídaly skutečnosti. Neaktualizovaná databáze je mrtvá a nebezpečná, protože data zde mohou být chybná. Aktualizaci dat mohou provádět jen oprávněné osoby s přístupovými právy, aktualizace musí být konzistentní (nelze je opravovat více osobami najednou), rychlá, pečlivá a odpovědná. Aktualizace se provádí ručně, ale i automaticky.

62 Bezpečnost informačních systémů Bezpečnostní politika musí definovat správu IS a odpovědné osoby a skupiny, týká se všech zdrojů v organizaci (HW, SW, data, lidé), musí být dokumentována, prosazována a schvalována nejvyšším managementem podniku, je součástí návrhu IS. Cílem bezpečnostní politiky je zajištění důvěrnosti, integrity a dostupnosti systému jako celku.

63 Bezpečnost informačních systémů Druhy ochran: Proti ztrátě nebo zničení (data jsou chráněna proti havárii systému, zavirování, vnějším živlům). Proti zneužití (důvěrnost dat - jsou chráněna proti neoprávněnému použití přístupovými právy, případně programy, jsou chráněny zamezením nelegálního kopírování). Proti nežádoucím změnám (vymezením tzv. aktivního přístupu, kontrolujeme shodnost či duplicitu dat).

64 Bezpečnost informačních systémů Prostředky ochrany technické (spolehlivá technika, hlásiče požáru, identifikační karty, atd.), programové (antivirové programy, šifrované ukládání, autentizace heslem a ID) a organizační (organizační struktura, pravidla archivace, udělování přístupových práv, prověrky bezpečnosti, monitorování činnosti systému, atd.). Pozor - Patří sem i zlomyslné, zločinecké ničení a počítačová kriminalita. Podniky i stát podporují ochranu systému legislativně (zákony, předpisy) i ekonomicky (finanční prostředky na jednotlivé druhy ochran).

65 Realizace řešení IS/IT Vývojem specializovaného, jednoúčelového software na míru. Nákupem TASW a jeho minimální customizací (pro malé podiky a firmy). Komplexními projekty založenými na výběru velkých balíků TASW s jejich customizací a dořešením oblastí, které balík nepokrývá.

66 Co nás zajímá na TASW Produkt a jeho tvůrce (obsahová orientace firmy, jestli je to syst. integrátor, personální síla, počty prac na vývoj, na podporu, orientace ASW na malé, střední, velké firmy, na školství, cena, reference). Funkcionalita (architektura, jaké oblasti IS pokrývá, jak jsou svázané, jestli je SW modulární, jak řeší správu a monitoring provozu, zda je dokumentace on line). Provozní prostředí (jaká DB, jaký OS). Služby (údržba, úpravy legislativy, periodicita nových verzí, hot-line, školící služby, konzultační služby, vzdálený monitoring, optimalizace DB). Další vlastnosti (možnosti vlastní customizace, jazykové prostředí, dokumentace, audit, podpora ISO ).

67 Podnikový IS - ERP ERP (Enterprise Resource Planning) se soustřeďuje na zaznamenávání tzv. transakčních dat, ze kterých se vytvářejí rozsáhlé podnikové databáze, jež jsou základem pro systémy pro podporu rozhodování. Slouží primárně k organizaci podnikových procesů a jejich informační podporu. Mezi základní činnosti, které ERP podporují patří: Dlouhodobé, střednědobé i krátkodobé plánování zdrojů Řízení realizace zakázek z hlediska dodržení termínů Plánování a sledování nákladů výroby Zpracování všech výsledků aktivit do finančního účetnictví

68 Podnikový IS - ERP Moduly s orientací směrem dovnitř Sklady Výroba Řízení lidských zdrojů, mzdy Účetnictví, fakturace, banka Controlling, plánování Moduly pro komunikaci s okolím Dodavatelé, nákup Odběratelé, prodej E-business CRM - Customer Relationship Management SCM - Supply Chain Management Podpůrné moduly MIS (manažerský IS), OLAP(Online Analytical Processing), Data mining (dolování dat)

69 ERP Enterprise Resource Planning (ERP) je informační systém, který integruje a automatizuje velké množství procesů souvisejicich s produkčními činnostmi podniku. Typicky se jedná o výrobu, logistiku, distribuci, správu majetku, prodej, fakturaci, a účetnictví.

70 Implementace IS Postup zavedení informačního systému se nazývá implementace. Je to nákladný a velmi důležitý krok. Má za úkol popsat dosavadní ekonomické procesy a tyto nadefinovat do ERP systému tak, aby provádění těchto procesů bylo efektivní, rychlé, jednoduché a provázané s procesy na kterých závisí. Implementace a kroky s ní související mají následující strukturu: Definice procesu na ekonomické úrovni. Naprogramování, případně úprava stávajícího kódu. Otestování. Přenos do produkčního prostředí.

71 IS - přínosy Zefektivnění a zrychlení ekonomických procesů Centralizace dat Snížení chyb Úspory investic do IT Zvýšení bezpečnosti IS Rychlejší výstupy pro vedení firmy Podpora pro účetnictví

72 ERP - problémy Proč nechtějí uživatelé ERP používat? - Když se aplikace špatně ovládá - Funkčnost neodpovídá potřebám

73 ERP open source x komerční Open source (např. Compiere) - Volná dispozice zdrojovým kódem - Možnost změnit užití SW dle budoucích potřeb

74 ERP open source Nevýhody open source řešení: - Nestálost v čase - Nejasná koncepce vývoje - Může být nedotaženost projektu Komerční řešení jsou více zaměřeny na implementační fázi.

75 Portály Webová aplikace, která uživateli poskytuje jednotným způsobem a centralizovaně informace z různých zdrojů Portál představuje bezpečný a jednotný bod interakce s různorodými informacemi, procesy a lidmi. Je přizpůsoben individuálním potřebám konkétních uživatelů.

76 Portály

77 Portály

78 Portály proč?

79 Jeden portál pro všechny uživatele

80 Architektura portálu

81 Architektura portálu

82 Současné trendy IS/IT totální digitalizace od dat k informacím resp.znalostem integrace/komunikace horizontální, vertikální, interní, externí důraz na rozvoj informační infrastruktury re-engineering procesů dodavatelské řešení/outsourcing

83 Potřebnost datové kvality a odstranění nekvality

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95 Dolování dat Data mining Je součástí Business Intelligence. Dnes jako součást všech významných komerčních databázových produktů, což odráží důležitost pro správu a řízení podniku. Využívá velký objem dat přímo v datovém skladu a zpravidla nepřistupuje k agregovaným datům v datových tržištích. Donedávna bylo nasazení pouze otázkou pro velké společnosti, které byly schopny plně využít tohoto nástroje.

96 Data mining možné typy úloh Analýza úvěrového rizika Vyhodnocení marketingových kampaní Analýza odchodu zákazníků Segmentace zákazníků Analýza chování zákazníků Analýza produktů Obdobně lze přistupovat například k analýzám dodavatelů, kde je možné sledovat kvalitu dodaných produktů (kazovost) k nákupní ceně, zpoždění dodávek,či na základě reklamace zákazníků.

97 Data mining techniky Rozhodovací stromy a indukce Neuronové sítě Genetické algoritmy Nejbližší soused a dedukce shluků Analýza nákupního košíku Analýza závislostí Dedukce

98 Data mining postupy Porozumění problematice Porozumění datům Příprava dat Modelování Hodnocení výsledků Impementace modelu

99 Úloha informace v podniku Jeden z klíčů k úspěchu Vhodné informace k dispozici ve správný čas na správném místě správnému uživateli

100 Vliv správných informací Náklady na Pořízení Zpracování Uchování

101 Vliv správných informací Informace snižují náklady snížení skladových zásob zkrácení průběžné doby výroby, zvýšení kapacity, plnění dodacích termínů zrychlení a zlevnění komunikace mezi podnikem, zákazníky a dodavateli, dodavatelskými řetězci elektronické burzy dosažení optimální ceny, zhromadňování požadavků

102 Vliv správných informací Informace zvyšují příjmy základ pro plánování nového výrobku nebo inovaci původního podpora zákaznického servisu získání nových zákazníků

103 Obecně nepravdivé výroky manažerů Mám kritický nedostatek závažných informací ve skutečnosti manažer trpí nadbytkem zbytečných informací je třeba v plánu výstavby IS akcentovat správnou selekci a agregaci informací místo kvantity Potřebuji ty informace, které chci čím méně pracovníci rozumí jevům, tím více potřebují veličin k jejich vysvětlení. Proto je potřeba sestavit správný model podniku pro pochopení potřeb a pak z tohoto modelu odvodit potřebný IS

104 Obecně nepravdivé výroky manažerů Dostanu-li informace které chci, moje rozhodování se zlepší ve skutečnosti však manažer často neumí využít informace stávající(zpravidla se často týkají minulosti) Budu-li mít rychlé a pohotové spojení s ostatními vedoucími, zvýší se výkonnost podniku ve skutečnosti však informace o činnostech ostatních oddělení nemusí vždy znamenat spolupráci mohou být jen informačním šumem.

105 Obecně nepravdivé výroky manažerů Nemusím rozumět tomu, jak počítač pracuje, stačí když ho umím využívat tvrzení o transparentnosti technologií je částečně pravdivé netýká se však informačních systémů (neboť manažeři jsou také odpovědni za jeho správnou funkci). Je nutné zapojit aktivní uživatele od samého počátku. R.L Ackhoff nositel Nobelovy ceny 1967 analyzoval neporozumění řídících pracovníků informačním potřebám

106 Základní prvky IS Vstupy: data, texty, zvukové a obrazové záznamy vstupující do IS a metody a prostředky, jimiž jsou vkládány a uchovávány Modely: kombinace procedurálních, logických a matematických modelů, které transformují vstupy na požadované výstupy Technologie: technici, hardware, software Databáze: soubor(y), v němž jsou uložena data potřebná pro všechny uživatele Správa: ochrana dat a dalších komponent systému Výstupy: kvalitní informace pro všechny úrovně řízení a ostatní uživatele uvnitř i vně organizace. - Nemohou být lepší než umožňují vstupy a modely

107 Management IS v organizaci

108 Změny užití informací v podniku Dříve Sledování informací z vlastního podniku Informace spíše evidenčního charakteru Informace podporující snižování nákladů Důraz na integraci dat a technických prostředků Nyní Vyšší důležitost informací z okolí Informace je důležitá podpora pro rozhodování o rozvoji podniku ve vztahu k okolí a zákazníkům Informace podporují zvyšování prodejnosti produktů Důraz na komunikaci a spolupráci na bázi IS/IT

109 Změny ve využití IT/IS

Zahraničně obchodní politika

Zahraničně obchodní politika Zahraničně obchodní politika Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Výukový materiál je výstupem projektu Posílení konkurenceschopnosti

Více

ARCHITEKTURA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PODLE ÚROVNĚ ŘÍZENÍ

ARCHITEKTURA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PODLE ÚROVNĚ ŘÍZENÍ ARCHITEKTURA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PODLE ÚROVNĚ ŘÍZENÍ Podle toho, zda informační systém funguje na operativní, taktické nebo strategické řídicí úrovni, můžeme systémy rozdělit do skupin. Tuto pyramidu

Více

Informační systémy. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz

Informační systémy. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Informační systémy Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Úvod - co možná umíte z předmětu SWENG Rozdělení IT Architektura IS Klíčový prvek řízení IS z něj vycházejí detailní analytické i plánovací charakteristiky

Více

Typické problémy řešené informačními systémy

Typické problémy řešené informačními systémy Informační systémy Informační systém systém umožňující komunikaci a transformaci informací časově, prostorově i co do formy tak, aby byly lépe využity než v původním stavu (systém, který přidává hodnotu

Více

Informační systémy Teorie. KICT přednáška

Informační systémy Teorie. KICT přednáška Informační systémy Teorie KICT přednáška Základní pojmy Informace jsou data, kterým jejich uživatel přisuzuje určitý význam a které uspokojují konkrétní objektivní informační potřebu svého příjemce. Informace

Více

Management IS. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1

Management IS. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1 Management IS Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1 Učitelé Přednášející: Cvičící: Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. Ing.Aleš Klusák Kontakt: koch@fbm.vutbr.cz 22/ 2 Literatura Skripta: Koch,M. Dovrtěl,J.:

Více

Vrstvy programového vybavení Klasifikace Systémové prostředky, ostatní SW Pořizování Využití

Vrstvy programového vybavení Klasifikace Systémové prostředky, ostatní SW Pořizování Využití Programové prostředky PC - 5 Informatika 2 Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN Přednášky: středa 14 20 15 55 Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz 16 10 17 45 tel.: 48 535 2442 Obsah: Vrstvy programového

Více

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Kontext Dodavatelé Strategická Zákazníci ERP Taktická Operativní Kategorie ERP - zaměřeno na

Více

Obsah: Základní pojmy, definice Informační systémy IT architektura Typické aplikační komponenty Implementace aplikací

Obsah: Základní pojmy, definice Informační systémy IT architektura Typické aplikační komponenty Implementace aplikací Monitorovací indikátor: 06.43.10 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů Akce: Přednáška, KA 5 Číslo přednášky: 30 Téma: INFORMAČNÍ SYSTÉMY A ARCHITEKTURA IT V PODNIKU Lektor: Ing. Michal Beránek Třída/y:

Více

Úvod do informačních a řídicích systémů. lení

Úvod do informačních a řídicích systémů. lení Úvod do informačních a řídicích systémů Základní pojmy a rozdělen lení Informace Pojem vysoce abstraktní Skutečné informace musí být pravdivé, včasné, jednoznačné a relevantní (atributy informace) Základní

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. školící středisko Kladno katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky INFORMAČNÍ SYSTÉMY V MANAŽERSKÉ PRÁCI

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. školící středisko Kladno katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky INFORMAČNÍ SYSTÉMY V MANAŽERSKÉ PRÁCI VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. školící středisko Kladno katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky 5 INFORMAČNÍ SYSTÉMY V MANAŽERSKÉ PRÁCI Ú V O D E M Moderní manažerské myšlení a jednání je

Více

CAD/CAM SYSTÉMY V ODĚVNÍ VÝROBĚ

CAD/CAM SYSTÉMY V ODĚVNÍ VÝROBĚ CAD/CAM SYSTÉMY V ODĚVNÍ VÝROBĚ Podmínky úspěšného absolvování CAD získání zápočtu: odevzdání SP č.1 zkouška: písemná + ústní (SP č.2) Přednášky PIS jako podpora plánování a řízení podnikových procesů

Více

Management IS1. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Management IS1. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Management IS1 Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 23 1 Proč a jaký IS/IT? Informační systém je pro podnik totéž, co šaty pro člověka. Může mít vlastní, může mít vypůjčené (outsourcing), ale musí

Více

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Ing. Petr Škvařil, Pardubický kraj Dipl. Ing.Zdeněk Havelka PhD. A-21 s.r.o. 1 Nepříjemné dotazy Jsme efektivní v provozování veřejné správy?

Více

Praha 27. 4. 2011. Jan Talášek pit Software, s.r.o. www.pitsoftware.cz. 27.4.2011 CAFM v praxi SW podpora FM

Praha 27. 4. 2011. Jan Talášek pit Software, s.r.o. www.pitsoftware.cz. 27.4.2011 CAFM v praxi SW podpora FM CAFM v praxi Data, Informace, CAFM jako součást podnikového IS, Integrace Jan Talášek pit Software, s.r.o. Praha 27. 4. 2011 OBSAH PŘEDNÁŠKY Data a Informace Statická data pro CAFM pasportizace a pasport

Více

Definice IS. Informace, informační systémy, informační společnost p. 6/47. Definice IS. Definice IS. objednatel či zadavatel; provozovatelé;

Definice IS. Informace, informační systémy, informační společnost p. 6/47. Definice IS. Definice IS. objednatel či zadavatel; provozovatelé; Informace, informační systémy, informační společnost Michal Houda houda@kcr.zf.jcu.cz Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta Lidé objednatel či zadavatel; řešitel (řešitelé); uživatelé;

Více

Informační systémy. 11.1 Informační systémy a informační technologie

Informační systémy. 11.1 Informační systémy a informační technologie 11 Informační systémy Důležitým nástrojem podniků jsou informační systémy, které pomáhají podnikům efektivně fungovat v mnoha oblastech. Tato kapitola je věnována úvodu do oblasti informačních systémů.

Více

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Informační strategie Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 23 1 Firemní strategie Firma Poslání Vize Strategie Co chceme? Kam směřujeme? Jak toho dosáhneme? Kritické faktory úspěchu CSF 23 2 Strategie

Více

Zájmová sdružení související s PIS

Zájmová sdružení související s PIS Cíle předmětu PIS Seznámit posluchače s architekturou a charakteristikami soudobých IS pro řízení podniku. Ukázat posluchačům zásadní význam informační strategie pro celkovou efektivnost a konkurenceschopnost

Více

Databáze Bc. Veronika Tomsová

Databáze Bc. Veronika Tomsová Databáze Bc. Veronika Tomsová Databázové schéma Mapování konceptuálního modelu do (relačního) databázového schématu. 2/21 Fyzické ik schéma databáze Určuje č jakým způsobem ů jsou data v databázi ukládána

Více

DATABÁZOVÉ SYSTÉMY. Metodický list č. 1

DATABÁZOVÉ SYSTÉMY. Metodický list č. 1 Metodický list č. 1 Cíl: Cílem předmětu je získat přehled o možnostech a principech databázového zpracování, získat v tomto směru znalosti potřebné pro informačního manažera. Databázové systémy, databázové

Více

DI3MK_EPP2 Ekonomika Ekono a řízení mika průmyslových podn průmyslových iků podn iků

DI3MK_EPP2 Ekonomika Ekono a řízení mika průmyslových podn průmyslových iků podn iků DI3MK_EPP2 Ekonomika a řízení jaro 2014 Harmonogram předmětu sobota 01. 03. 2014 / 16:40 19:15 / učebna 51 Organizační pokyny Strategický management sobota 15. 03. 2014 / 10:15 12:50 / učebna 51 Provozní

Více

Problémové domény a jejich charakteristiky

Problémové domény a jejich charakteristiky Milan Mišovič (ČVUT FIT) Pokročilé informační systémy MI-PIS, 2011, Přednáška 02 1/16 Problémové domény a jejich charakteristiky Prof. RNDr. Milan Mišovič, CSc. Katedra softwarového inženýrství Fakulta

Více

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ ŽIVOTNÍ CYKLUS IS Stejně jako stroje a technologické linky, které jsou pořízeny, provozovány a následně, po opotřebování vyřazeny, má i informační systém svůj

Více

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013 EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE Luhačovice 24.10.2013 CRM řízení vztahů se zákazníky CRM - je zkratka z anglického Customer Relationship Management a označují se tak systémy pro řízení vztahů se zákazníky.crm

Více

E-COMMERCE. Elektronické podnikání a koncepce elektronického obchodování. Petr Suchánek

E-COMMERCE. Elektronické podnikání a koncepce elektronického obchodování. Petr Suchánek E-COMMERCE Elektronické podnikání a koncepce elektronického obchodování Petr Suchánek Recenzenti: prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. prof. Ing. Jindřich Kaluža, CSc. Vydání knihy bylo schváleno vědeckou radou

Více

Řízení podniku a elektronické obchodování

Řízení podniku a elektronické obchodování Řízení podniku a elektronické obchodování Elektronické podnikání Všechny podnikové procesy ovlivněné internetem Elektronický obchod Řízení dodavatelských sítí Řízení zdrojů podniku Řízení vztahů se zákazníky

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Informační systémy v systému financování a ekonomického řízení AČR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu

Více

Využití ICT v podnicích (ve znění platném od 1.1. 2007)

Využití ICT v podnicích (ve znění platném od 1.1. 2007) Změna: (datum změny) Využití ICT v podnicích (ve znění platném od 1.1. 2007) Tento program realizuje Prioritu 1 Podnikání a inovace, Operačního programu Podnikání a Inovace 2007 2013. 1. Cíl programu Cílem

Více

PROCE55 Scheduling. (Přehled)

PROCE55 Scheduling. (Přehled) (Přehled) Obsah Představení PROCE55 Scheduling... 3 Přínosy řešení... 3 Integrace POCE55... 4 PROCE55 Manufacturing... 4 PROCE55 Warehouse... 4 PROCE55 Maintenance... 4 Vlastnosti řešení PROCE55 Scheduling...

Více

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy PODNIKATEL Vytváří podnikatelský model v daném oboru podnikání Definuje svého zákazníka

Více

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o.

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Platnost dokumentu: 14. ledna 2015 Datum vypracování: 8. ledna 2015 Datum schválení: 13. ledna 2015 Vypracoval: Schválil: Bc. Adéla Wosková, Ing. Jaroslav

Více

Bezepečnost IS v organizaci

Bezepečnost IS v organizaci Bezepečnost IS v organizaci analýza rizik Zabezpečení informačního systému je nutné provést tímto postupem: Zjistit zranitelná místa, hlavně to, jak se dají využít a kdo toho může zneužít a pravděpodobnost

Více

Podnikové informacní systémy investice a efekty

Podnikové informacní systémy investice a efekty Podnikové informacní systémy investice a efekty Odhad nasycenosti trhu vybranými aplikacemi z pohledu dodavatelu v CR na pocátku roku 2006 15 10 Pocet kladných odpovedí 5 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Více

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing.

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing. ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury 11. května 2010 Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha Ing. František Nedvěd Agenda O společnosti ČD Telematika a.s. Efektivní správa konfigurací

Více

Komercializace veřejné správy

Komercializace veřejné správy Komercializace veřejné správy Seminář ebrno, 17.4.2008 Miroslav Bublík, výkonný řed. IDS Scheer Petr Železník, Presales Expert SAP www.ids-scheer.cz Co je to IDS Scheer ČR, s.r.o. www.ids-scheer.cz 2 Jsme

Více

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Josef Mlnařík ISSS Hradec Králové 7.4.2008 Obsah Co je Oracle Business Intelligence? Definice, Od dat k informacím, Nástroj pro operativní řízení, Integrace informací, Jednotná platforma

Více

Expresní analýza PLM. jako efektivní start implementace PLM. www.technodat.cz. jindrich.vitu@technodat.cz

Expresní analýza PLM. jako efektivní start implementace PLM. www.technodat.cz. jindrich.vitu@technodat.cz jako efektivní start implementace PLM www.technodat.cz jindrich.vitu@technodat.cz 1 úvod: definice, cíl a výstup analýzy 2 etapy expresní analýzy PLM 3 sběr dat a podkladů a jejich analýza 4 dokument Expresní

Více

Helios Easy. integrované řešení pro řízení

Helios Easy. integrované řešení pro řízení integrované řešení pro řízení Skupina ASSECO je jedním z nejvýznamnějších softwarových domů ve střední Evropě. Chcete držet své náklady více pod kontrolou? Potřebujete, aby vaše investice měly rychlou

Více

Analýza a Návrh. Analýza

Analýza a Návrh. Analýza Analysis & Design Návrh nebo Design? Design = návrh Není vytváření použitelného uživatelského prostředí (pouze malinká podmnožina celého návrhu) Často takto omezeně chápáno studenty nedokáží si představit,

Více

Plánovací systémy s využitím IT

Plánovací systémy s využitím IT Plánovací systémy s využitím IT Pyramida řídicích vztahů Koncepce ERP Vrcholové řízení strategie PROČ technicko-organizační postupy MRP I+II, Kanban, Střední úroveň řízení taktika CO A JAK Pracovní, kontrolní,

Více

Manažerské shrnutí. Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Úvod

Manažerské shrnutí. Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Úvod Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Úvod Oblast zadávání veřejných zakázek upravuje zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZVZ). Zadávání veřejných zakázek

Více

BEZPEČNÁ SPRÁVA KLÍČŮ POMOCÍ HSM. Petr Dolejší Senior Solution Consultant

BEZPEČNÁ SPRÁVA KLÍČŮ POMOCÍ HSM. Petr Dolejší Senior Solution Consultant BEZPEČNÁ SPRÁVA KLÍČŮ POMOCÍ HSM Petr Dolejší Senior Solution Consultant OCHRANA KLÍČŮ A ZOKB Hlavní termín kryptografické prostředky Vyhláška 316/2014Sb. o kybernetické bezpečnosti zmiňuje: v 17 nástroj

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 1261 ze dne 17.8.2010 k Strategii rozvoje Geografického informačního systému hlavního města Prahy Rada hlavního města

Více

Nástroje IT manažera

Nástroje IT manažera Obsah Nástroje IT manažera Školení uživatelů Ochrana osobních údajů Bezpečnostní politika Software a právo Legální software Management jakosti Výběr a řízení dodavatelů Pracovněprávní minimum manažerů

Více

Úvod do Softwarového inženýrství, trendy IS/ IT. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Úvod do Softwarového inženýrství, trendy IS/ IT. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Úvod do Softwarového inženýrství, trendy IS/ IT Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Vliv IT na změny ve společnosti Vznik nových produktů (platební karty, digitální kamery,

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Výhody a rizika outsourcingu formou cloud computingu

Výhody a rizika outsourcingu formou cloud computingu Výhody a rizika outsourcingu formou cloud computingu Jiří Voříšek katedra informačních technologií Vysoká škola ekonomická v Praze vorisek@vse.cz 1 Výchozí model MMDIS pro identifikaci možností outsourcingu

Více

Systémy pro podporu. rozhodování. 2. Úvod do problematiky systémů pro podporu. rozhodování

Systémy pro podporu. rozhodování. 2. Úvod do problematiky systémů pro podporu. rozhodování 1 Systémy pro podporu rozhodování 2. Úvod do problematiky systémů pro podporu rozhodování 2 Připomenutí obsahu minulé přednášky Rozhodování a jeho počítačová podpora Manažeři a rozhodování K čemu počítačová

Více

In orma I a. O nl Dva. Počítačové aplikace v podnikové a mezipodnikové praxi Technologie informačních systému R1zení a rozvoj podnikové informatiky

In orma I a. O nl Dva. Počítačové aplikace v podnikové a mezipodnikové praxi Technologie informačních systému R1zení a rozvoj podnikové informatiky I Libor Gála Jan Pour Prokop Toman., O nl Dva.. In orma I a Počítačové aplikace v podnikové a mezipodnikové praxi Technologie informačních systému R1zení a rozvoj podnikové informatiky Českó společnost

Více

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Geo-informační systémy

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Geo-informační systémy Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Geo-informační systémy Definice, budování a život GIS Kapitola 1: Vztahy strana 2 Data, informace, IS, GIS Kapitola 1: Vztahy strana 3 Rozhodnutí Znalosti Znalostní systémy. Informace

Více

Bezpečnost na internetu. přednáška

Bezpečnost na internetu. přednáška Bezpečnost na internetu přednáška Autorské právo a bezpečnost na internetu Bezpečnost informačního systému školy Ing. Ludmila Kunderová Ústav informatiky PEF MENDELU v Brně lidak@pef.mendelu.cz internetu

Více

Management informačních systémů. Název Information systems management Způsob ukončení * přednášek týdně

Management informačních systémů. Název Information systems management Způsob ukončení * přednášek týdně Identifikační karta modulu v. 4 Kód modulu Typ modulu profilující Jazyk výuky čeština v jazyce výuky Management informačních systémů česky Management informačních systémů anglicky Information systems management

Více

Poradenské služby pro veřejný sektor

Poradenské služby pro veřejný sektor Poradenské služby pro veřejný sektor Committed to your success Poradenské služby pro veřejný sektor Informační a komunikační technologie Oceňování oceňování, odhady hodnoty / majetkového práva softwaru

Více

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY Společnost WEBCOM a. s. Vám nabízí kompletní pokrytí Vašich požadavků na zajištění služeb technické podpory Microsoft Dynamics přesně podle Vašich potřeb a v požadovaném

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Informační a výpočetní technika Ročník: 3. - 4. ročník (septima - oktáva) Tématická oblast DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE informatika hardware software

Více

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Bakalářský studijní obor hospodářská informatika nabízí fundované vědecké a praktické vzdělání v oblasti

Více

MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY

MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY Informační strategie města Plzně a architektura Informačního systému města Plzně -ISMP Ing. Stanislav Brož Ing. Josef Míka Správa informačních technologií města Plzně Informační

Více

Příloha č. 3: Technické zadání zakázky Instalace a služby pro technologické centrum MÚ Pohořelice

Příloha č. 3: Technické zadání zakázky Instalace a služby pro technologické centrum MÚ Pohořelice Příloha č. 3: Technické zadání zakázky Instalace a služby pro technologické centrum MÚ Pohořelice Účelem veřejné zakázky je vybudování, provoz a údržba infrastruktury pro provozování aplikací a služeb

Více

Návrh vyhlášky k zákonu o kybernetické bezpečnosti. Přemysl Pazderka NCKB

Návrh vyhlášky k zákonu o kybernetické bezpečnosti. Přemysl Pazderka NCKB Návrh vyhlášky k zákonu o kybernetické bezpečnosti Přemysl Pazderka NCKB Východiska ISO/IEC 27001:2005 Systémy řízení bezpečnosti informací Požadavky ISO/IEC 27002:2005 Soubor postupů pro management bezpečnosti

Více

Manažerský informační systém na MPSV. Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky MPSV

Manažerský informační systém na MPSV. Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky MPSV Manažerský informační systém na MPSV Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky MPSV Konference ISSS-2009 Hradec Králové Aldis 6. dubna 2009 MIS na MPSV časové údaje projektu Vytvoření MIS MPSV

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

Příloha č. 12. Systém společného přihlašování, tzv. Single Sign On, ochrana dat

Příloha č. 12. Systém společného přihlašování, tzv. Single Sign On, ochrana dat Název projektu: Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR Příjemce: Česká republika Český statistický úřad Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06396

Více

AXIS OBUV - pro řízení obuvnické výroby

AXIS OBUV - pro řízení obuvnické výroby AXIS OBUV - pro řízení obuvnické výroby AXIS Obuv je vyvinutý pro specifické potřeby výrobní organizace, jejichž základním profilem je výroba obuvi. Řešení vychází ze znalostí problematiky a organizace

Více

Hospodářská informatika

Hospodářská informatika Hospodářská informatika HINFL, HINFK Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu reg.

Více

Mobilní aplikace ve světě ERP. Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s.

Mobilní aplikace ve světě ERP. Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s. Mobilní aplikace ve světě ERP Michal Hanko Petr Kolda Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s. Skupina Asseco Solutions Asseco Solutions je průkopníkem a vizionářem na poli informačních systémů

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská Projekt implementace SAP Business Objects Předmět: 3MA382 Manažerská informatika projektové řízení, distanční Období: ZS 2009/2010 Vypracoval/a: Petr Kuchyňka (xkucp27), Klára Jalůvková (xjalk00, FPH N

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

VIZE INFORMATIKY V PRAZE

VIZE INFORMATIKY V PRAZE VIZE INFORMATIKY V PRAZE Václav Kraus, ŘED INF MHMP 1 / 30. 4. 2009 PRAHA MĚSTO PRO ŽIVOT Město mezinárodně uznávané, ekonomicky prosperující a úspěšné. Město bezpečné a přívětivé, město sebevědomých a

Více

Vzdělávací portál. uvádí. odbor 55 SIPVZ MŠMT ČR

Vzdělávací portál. uvádí. odbor 55 SIPVZ MŠMT ČR Vzdělávací portál modelové uvádí schéma odbor 55 SIPVZ MŠMT ČR Radek Maca w w w. e - g r a m. c z Obsah prezentace něco z historie portálu dílčí kroky co, kdo a pro koho struktura a organizace dat přístup

Více

Ředitel odboru archivní správy a spisové služby PhDr. Jiří ÚLOVEC v. r.

Ředitel odboru archivní správy a spisové služby PhDr. Jiří ÚLOVEC v. r. VMV čá. 65/2012 (část II) Oznámení Ministerstva vnitra, kterým se zveřejňuje vzorový provozní řád archivu oprávněného k ukládání archiválií v digitální podobě Ministerstvo vnitra zveřejňuje na základě

Více

Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP. Poradenství OPPI 1. výzva

Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP. Poradenství OPPI 1. výzva Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP Poradenství OPPI 1. výzva Praha, srpen 2008 1/7 1. Uznatelnými náklady v projektu Poradenství jsou: náklady na služby poradců, expertů

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

Řízení vztahů se zákazníky

Řízení vztahů se zákazníky Řízení vztahů se zákazníky Řízení vztahů se zákazníky Vychází z představy, že podnik je řízen zákazníkem Používanými nástroji jsou: Call Centra Customer Relationship Management (CRM) Základní vazby v řízení

Více

Efektivní řízení veřejné správy koncepce a SW nástroje společností:

Efektivní řízení veřejné správy koncepce a SW nástroje společností: Efektivní řízení veřejné správy koncepce a SW nástroje společností: Ing. Ján Debnár obchodní manažer DYNATECH s.r.o. Ing. Alexander Toloch ředitel ATTN s.r.o. Michal Chmelo obchodní manažer QCM s.r.o.

Více

Software a související služby

Software a související služby Software a související služby Webové technologie, přístup uživatele do systému přes webový prohlížeč Software na zakázku Webové stránky a e-shopy s plnou administrací Intranet, webové aplikace, informační

Více

1) Má Váš orgán platnou informační koncepci dle zákona 365/2000 Sb.? ano

1) Má Váš orgán platnou informační koncepci dle zákona 365/2000 Sb.? ano Pokyny pro vyplnění: a) na otázky uvedené v tomto dotazníku by měli být schopni odpovědět minimálně vedoucí pracovníci v oblasti informačních technologií, b) v případě, že některá z požadovaných informací

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost EDUCA III Další profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2013-2015 září 2013 - únor 2015 Charakteristika projektu Projekt je zaměřen

Více

E-DOCHÁZKA VE ŠKODA AUTO PREZENTACE PROJEKTU 27.01.2011

E-DOCHÁZKA VE ŠKODA AUTO PREZENTACE PROJEKTU 27.01.2011 E-DOCHÁZKA VE ŠKODA AUTO PREZENTACE PROJEKTU 27.01.2011 TOMÁŠ BONHARD, ONDREJ TROJÁK Škoda Auto AGENDA Výchozí fakta Cíle projektu Základní principy procesu Kontextové schéma Docházkové terminály Schvalovací

Více

Odbor informatiky a provozu informačních technologií

Odbor informatiky a provozu informačních technologií POLICEJNÍ PREZIDIUM ČR Odbor informatiky a provozu informačních technologií Příloha č. 1 a) název zakázky, Technická podpora software pro systém NS-VIS a VISMAIL b) předmět a rozsah plnění veřejné zakázky

Více

Web Design Factory Projektové řízení pro progresivní společnost

Web Design Factory Projektové řízení pro progresivní společnost Web Design Factory Projektové řízení pro progresivní společnost Případová studie Name Description Projektové řízení pro progresivní společnost Implementace systému Atollon Workshop ve společnosti WDF Version

Více

GIS a Business Intelligence

GIS a Business Intelligence GIS pre územnú samosprávu GIS a Business Intelligence (pohled ze strany GIS) Rudolf Richter, BERIT services s.r.o. 1 Východiska pro rozhodování Data existují, ale jsou fragmentována v různorodých produkčních

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

Moderní metody automatizace a hodnocení marketingových kampaní

Moderní metody automatizace a hodnocení marketingových kampaní Moderní metody automatizace a hodnocení marketingových kampaní SAS CI Roadshow 2014 24/09/2014 Vít Stinka Agenda Představení společnosti Unicorn Systems Aliance Unicorn Systems a SAS Celkový koncept Customer

Více

Obsah. Předmluva...19. KAPITOLA 1 Úvod do programu Microsoft Dynamics NAV...23. KAPITOLA 2 Základy ovládání...33

Obsah. Předmluva...19. KAPITOLA 1 Úvod do programu Microsoft Dynamics NAV...23. KAPITOLA 2 Základy ovládání...33 Obsah Předmluva...19 Stručný úvod... 19 Cílová skupina... 20 Cvičení a řešení... 20 Poděkování... 21 Zpětná vazba od čtenářů... 21 Errata... 21 KAPITOLA 1 Úvod do programu Microsoft Dynamics NAV...23 Co

Více

Optimalizaci aplikací. Ing. Martin Pavlica

Optimalizaci aplikací. Ing. Martin Pavlica Optimalizaci aplikací Ing. Martin Pavlica Vize: Aplikace v dnešním světě IT Ze všech částí IT jsou aplikace nejblíže businessu V elektronizovaném světě významným způsobem podporují business, ten se na

Více

Standardy/praktiky pro řízení služeb informační bezpečnosti. Doc. Ing. Vlasta Svatá, CSc. Vysoká škola ekonomická Praha

Standardy/praktiky pro řízení služeb informační bezpečnosti. Doc. Ing. Vlasta Svatá, CSc. Vysoká škola ekonomická Praha Standardy/praktiky pro řízení služeb informační bezpečnosti Doc. Ing. Vlasta Svatá, CSc. Vysoká škola ekonomická Praha Služby informační bezpečnosti Nemožnost oddělit informační bezpečnost od IT služeb

Více

Akční plán AP3 : Optimalizace organizační struktury

Akční plán AP3 : Optimalizace organizační struktury Organizační, procesní a ekonomický audit společnosti BYTES Tábor, s.r.o. Akční plán AP3 : Optimalizace organizační struktury VIZE: 100% využití potenciálu společnosti III.verze Srpen 2008 Jiří Bartáček

Více

Facility management, SAP a moderní řízení v SČE

Facility management, SAP a moderní řízení v SČE Facility management, SAP a moderní řízení v SČE Facility management neznámý pojem, který se v průběhu posledních let stále více dostává do povědomí manažeru společností jako nezbytný prvek efektivního

Více

ARBES LEASING. www.arbes.com

ARBES LEASING. www.arbes.com ARBES LEASING Moderní modulární systém pro leasingové a úvěrové společnosti s vysokou mírou automatizace rutinních činností a maximální uživatelskou přívětivostí. www.arbes.com ARBES LEASING SOFTWAROVÉ

Více

Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ)

Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Odbor veřejného investování, květen 2011 Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Obsah prezentace 1. Základní vymezení NIPEZ... 3-6

Více

Workflow, definice, charakteristika, trendy

Workflow, definice, charakteristika, trendy Workflow, definice, charakteristika, trendy Workflow management je efektivní správa toku informací a řízení v podnikových procesech. Workflow automatizuje procesy. Workflow podporuje tok dokumentů, informací

Více

PŘÍPADOVÉ STUDIE. AGADOS, s.r.o. Situace: Výchozí stav: Obchodní cíle: Řešení mygem :

PŘÍPADOVÉ STUDIE. AGADOS, s.r.o. Situace: Výchozí stav: Obchodní cíle: Řešení mygem : PŘÍPADOVÉ STUDIE AGADOS, s.r.o. AGADOS s.r.o. je společnost, která vyrábí vysoce spolehlivé výrobky. Jednou z priorit firmy je kvalita vyráběných přívěsů. Jejich dlouhověkost je zajištěna kvalitním designérským,

Více

Business Suite for Notes

Business Suite for Notes Business Suite for Notes Systém BSFN byl vytvořen na základě zkušeností s podporou a řízením procesů v obchodní firmě. Během několika let existence na trhu se osvědčil u mnoha zákazníků. Z nejvýznamnějších

Více

Podnikové informační systémy. Dana Nejedlová Katedra informatiky 11. 3. 2015

Podnikové informační systémy. Dana Nejedlová Katedra informatiky 11. 3. 2015 Podnikové informační systémy Dana Nejedlová Katedra informatiky 11. 3. 2015 1 Informační systém Systém pomáhající lidem vykonávat práci Komponenty Lidé Technologie Pravidla Informace Představuje konzistentní

Více

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT Business model KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Obchodní, organizační, personální plán, IT Mapa cílů Vyšší zisk Vyšší tržby Finanční stabilita image Rozšíření na další trhy Navýšení stávajícíc h tržních podílů Udržení

Více

Zátěžové testy aplikací

Zátěžové testy aplikací Zátěžové testy aplikací Obsah Zátěžové testy v životním cyklu vývoje software Kdy a proč provádět zátěžové testy Projekt zátěžového testu Fáze zátěžového testu Software pro zátěžové testy Zátěžové testy

Více

Úvod - Podniková informační bezpečnost PS1-2

Úvod - Podniková informační bezpečnost PS1-2 VŠFS; Aplikovaná informatika - 2006/2007 1 Bezpečnost informací BI Ing. Jindřich Kodl, CSc. Úvod - Podniková informační bezpečnost PS1-2 VŠFS; Aplikovaná informatika - 2006/2007 2 Literatura Kovacich G.L.:

Více

ERP systémy ve výrobních podnicích

ERP systémy ve výrobních podnicích ERP systémy ve výrobních podnicích David Čech, konzultant Klasifikace ERP systémů Klasifikace ERP systémů Best of Breed oborová řešení Připraveno výrobcem a jeho vývojovými partnery podle požadavků daného

Více

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY 29 HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY POKORNÝ Karel Abstrakt: Metoda Balanced Scorecard (BSC) její podstata, obsah a principy. Vztah BSC ke strategickému a operativnímu řízení

Více