PROBLEMATIKA ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI NA PŘÍKLADU SLUŇÁKOVA The issues in setting up O.P.S. type non-governmental non-profit organization

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROBLEMATIKA ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI NA PŘÍKLADU SLUŇÁKOVA The issues in setting up O.P.S. type non-governmental non-profit organization"

Transkript

1 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika a správa PROBLEMATIKA ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI NA PŘÍKLADU SLUŇÁKOVA The issues in setting up O.P.S. type non-governmental non-profit organization Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Ing.Stanislav Kutáček Autor: Mgr. Markéta Krátká Olomouc, červen 2008 Jméno a příjmení autora: Mgr. Markéta Krátká

2 Název bakalářské práce: Problematika založení obecně prospěšné společnosti na příkladu Sluňákova Název práce v angličtině: The issues in setting up O.P.S. type non-governmental nonprofit organization Katedra: veřejné ekonomie Vedoucí bakalářské práce: Ing. Stanislav Kutáček Rok obhajoby: 2008 Anotace Bakalářská práce se zabývá problematikou založení obecně prospěšné společnosti. V teoretické části je vymezena problémová oblast - obecná definice a postavení obecně prospěšné společnosti v českém právním řádu, současná situace a srovnání s právními formami obvyklými v EU. V případové studii jsou vysvětleny důvody a popsán a zhodnocen průběh převodu oddělení ekologické výchovy Odboru životního prostředí Magistrátu města Olomouce na obecně prospěšnou společnost. Annotation The thesis is focused on the issue in setting up a public benefit company one type of nongovernmental organization in the Czech Republic. In the initial part a general framework has been drafted definition of the type of the organization and its position in the Czech law system, current situation and comparison with similar types of organizations in the European Union. The main intention of the second part is to explain the reasons for transformation,and describe and evaluate the process of the transformation of the Olomouc City Hall Department into the Public benefit company. Klíčová slova neziskový sektor, založení neziskové organizace, obecně prospěšná společnost, Sluňákov Keywords non-profit sector, setting up the non-profit organization, public benefit company, Sluňákov 2

3 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci Problematika založení obecně prospěšné společnosti na příkladu Sluňákova vypracovala samostatně pod vedením Ing. Stanislava Kutáčka, a uvedla v ní všechny použité literární a jiné odborné zdroje v souladu s právními předpisy, vnitřními předpisy Masarykovy univerzity a vnitřními akty řízení Masarykovy univerzity a Ekonomicko-správní fakulty MU. V Olomouc dne 26. června 2008 vlastnoruční podpis autora

4 OBSAH ÚVOD TEORETICKÁ ČÁST NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE A JEJICH KATEGORIZACE Neziskové organizace v České Republice PRÁVNÍ ÚPRAVA ČINNOSTI OBECNĚ PROSPĚŠNÝCH SPOLEČNOSTÍ Činnost obecně prospěšných společností Založení a vznik obecně prospěšných společností Zrušení, likvidace a zánik obecně prospěšné společnosti Orgány řízení obecně prospěšné společnosti VÝVOJ OBECNĚ PROSPĚŠNÝCH SPOLEČNOSTÍ V ČR OD PŘIJETÍ ZÁKONA O OBECNĚ PROSPĚŠNÝCH SPOLEČNOSTECH Dosavadní vývoj obecně prospěšných společností Úpravy právnických osob podle návrhu nového občanského zákoníku Současnost obecně prospěšných společností v ČR VZTAH K PRÁVNÍM FORMÁM NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V EU Německo Francie Anglie Slovensko Země střední a východní Evropy SHRNUTÍ PŘÍPADOVÁ STUDIE STRUČNÉ PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE DŮVODY PRO ZMĚNU PRÁVNÍ FORMY ORGANIZACE Výchozí situace - historie do roku Změny v činnosti organizace VÝBĚR PRÁVNÍ FORMY Možnosti obcí při zakládání samostatných právnických osob Požadavky na právní formu Srovnání možných právních forem PŘÍPRAVY NA ZMĚNU PRÁVNÍ FORMY Administrativní příprava na převod právní formy Příprava zaměstnanců na převod právní formy ZALOŽENÍ A VZNIK OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Vznik orgánů obecně prospěšné společnosti Činnost a změny v činnosti Pracovně-právní dopady transformace Změny v organizačním schématu Administrativní změny Majetkoprávní dopady transformace Financování OPS SOUČASNÝ STAV A OČEKÁVANÝ BUDOUCÍ VÝVOJ ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY: SEZNAM TABULEK A OBRÁZKŮ SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK SEZNAM PŘÍLOH... 45

5 ÚVOD Význam neziskového sektoru v České republice neustále roste. V současné době neziskové organizace reprezentují především občanská sdružení, nadace a nadační fondy a obecně prospěšné společnosti. Obecně prospěšná společnost (dále OPS) byla v našem právním řádu zakotvena v roce 1995, a od prvopočátku je její existence a právní úprava diskutována. OPS jakožto zcela nový typ nestátní neziskové organizace měla mimo jiné nabídnout alternativu pro příspěvkové a bývalé rozpočtové organizace v souvislosti s jejich uvažovanou transformací. Podle výzkumu, je však pouze 14 % OPS zakládáno státní správou. 1 V prosinci 2007 existovalo podle zprávy Českého statistického úřadu v ČR 1478 OPS. 2 Důvodem jejich relativně nízkého počtu je s vysokou pravděpodobností fakt, že veškeré aktivity, které ze zákona může vykonávat obecně prospěšná společnost, je možné zajišťovat i prostřednictvím občanských sdružení. Jedním z příkladů, kdy je OPS založena obcí je Sluňákov centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s. (dále jen OPS Sluňákov). OPS Sluňákov byla založena , jedná se tedy o organizaci mladou. Vznikla vyčleněním oddělení ekologické výchovy Odboru životního prostředí Magistrátu města Olomouc (dále MmOl). Přestože je tato právní forma a její úskalí často diskutována, byla v tomto případě zvolena jako nejpřijatelnější. Cílem této práce je zhodnotit rozvoj obecně prospěšných společností od přijetí příslušného zákona v roce Práce obsahuje nejprve část teoretickou, zaměřenou na obecnou definici a postavení obecně prospěšné společnosti v českém právním řádu. Při zpracování teoretické části práce jsem využila veřejně dostupné statistické údaje a studie. Podstatným zdrojem informací o českém neziskovém sektoru, respektive o OPS jsou studie Centra pro výzkum neziskového sektoru (dále CVNS). CVNS v roce 2003 realizovalo výzkumný projekt Ekonomika obecně prospěšných společností. Základním výstupem projektu je závěrečná zpráva s názvem Ekonomické výsledky obecně prospěšných společností v roce a bylo publikováno několik dalších příspěvků 4, z kterých vycházím v této části své práce. Tato závěrečná zpráva podává ucelený pohled na strukturu a hospodaření OPS. 1 více v kapitole Aktualizovaná statistika počtu NNO v letech dostupná z 3 ROSENMAYER, T., KUJOVÁ, I. Ekonomické výsledky obecně prospěšných společností v roce Brno: CVNS, dostupných z cvns.cz 5

6 Prací zajímavou z hlediska budoucnosti OPS je diplomová práce Ivy Basovníkové 5, která se zabývala nadačními ústavy, které by v budoucnu mohly nahradit stávající právní formu OPS. Další částí bakalářské práce je případová studie, která se zabývá OPS Sluňákov. V případové studii se snažím popsat důvody a průběh převodu oddělení ekologické výchovy Odboru životního prostředí Magistrátu města Olomouce na obecně prospěšnou společnost. Mým cílem je vysvětlit z jakého důvodu bylo v tomto případě přistoupeno k užití této právní formy. Dále pak popisuji proces převodu na OPS a analyzuji problémy spojené s převodem oddělení magistrátu na právní formu OPS. Vzhledem k tomu, že OPS Sluňákov má za s sebou první rok svého fungování, pokusím se shrnout i zkušenosti z počátku fungování OPS. Pro zpracování případové studie jsem vycházela z veřejně dostupných i interní materiálů (zápisy z jednání, zápisy z porad, akční plány apod.) zkoumané organizace. Důležitým zdrojem informací byly rozhovory se zaměstnanci OPS a se zástupci MmOl odpovědnými za převod právní formy. 5 BASOVNÍKOVÁ, I. Nadační ústavy budoucnost nebo minulost organizací sdružujících majetek i poskytujících služby? Brno

7 1. TEORETICKÁ ČÁST 1.1 Nestátní neziskové organizace a jejich kategorizace OPS je neziskovou organizací. V této kapitole se pokusím stručně shrnout pojetí neziskového sektoru a jeho vymezení v rámci České Republiky. Nejpoužívanější definicí neziskového sektoru je tzv. strukturálně-operacionální definice Salamona a Anheiery 6, podle níž se skládá z organizací, které jsou charakterizovány pěti společnými rysy. Tyto organizace jsou: Organizované, tedy vyznačující se jistou institucionalizací své struktury. Fungují např. na základě jasně formulované zakládací smlouvy či zřizovací listiny, není to ale podmínkou, jejich institucionální existence může být demonstrována i například stanovenou organizační strukturou, naplní činnosti, pravidly, pravidelným setkáváním apod. Soukromé, tedy institucionálně oddělené od vlády. Nejsou součástí státního aparátu, ani jinak kontrolovány veřejnou správou. Mohou být financovány ze státních prostředků i ovlivňovat formování státní správy i její politiky, ale organizačně a právně zůstávají na státu nezávislé. Nerozdělující zisk, tedy veškeré případné zisky musí být zpětně vloženy do činnosti organizace. Samosprávné, autonomní, tj. schopné řídit svou vlastní činnost, mají svá interní pravidla řízení a nejsou ovládány zvenčí. Dobrovolné, což znamená s účastí dobrovolníků, tedy přítomnost nějakého dobrovolného prvku. Jednotlivé organizace se samozřejmě liší v intenzitě a formě tohoto dobrovolného prvku. Podle oblasti, v níž organizace působí, lze dle Mezinárodní klasifikace neziskových organizací organizace řadit do 12 hlavních skupin: kultura a rekreace, vzdělávání a výzkum, sociální služby, životní prostředí, rozvoj a bydlení, právo, prosazování zájmů a politika, zprostředkování dobročinnosti a podpora dobrovolnictví, mezinárodní činnosti, náboženství, hospodářská a profesní sdružení, odbory a činnosti jinde neuvedené. 7 Podle míry veřejného prospěchu, tedy nakolik je daná nezisková organizace zřízena za účelem dosahování pouze soukromého prospěchu svých členů a nakolik má sloužit širšímu poslání, lze rozlišovat organizace vzájemně prospěšné (zejména spolky a sdružení; členy takových organizací spojují různé koníčky, sociální postavení, věk, národnost, náboženské 6 SALOMON, L. M., ANHEIER, H. K. Defining the Nonprofit Sector: A Cross-National Analysis. 7 CVNS. Klasifikace ICNPO [online]. [cit ] 7

8 vyznání apod.) a organizace veřejně prospěšné. 8 Jejich cílem je poskytování veřejně pospěšných služeb třetím osobám, jsou tedy otevřeny všem zájemcům z řad široké veřejnosti Neziskové organizace v České Republice Základním právním předpisem v českém právním řádu, který obecně upravuje postavení neziskových organizaci jako právnických osob je zákon č. 40/1964, Sb. občansky zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Další úprava většiny typů neziskových organizaci je obsažena v samostatných zákonech. V právním systému vymezuje nejvíce pojem neziskové organizace zákon č. 586/1992 Sb. o dani z příjmu, který definuje organizaci charakteru právnické osoby, která nebyla založena za účelem podnikání a uvádí jejich výčet. 9 V užším pojetí jsou v ČR rozhodující právní formy neziskových organizací občanská sdružení, nadace, nadační fondy a obecně prospěšné společnosti, církve a církevní společnosti 1.2 Právní úprava činnosti obecně prospěšných společností Fungování OPS je vymezeno zákonem č.248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech. OPS se zapisují do rejstříku obecně prospěšných společností, který je veden 10 soudy určenými dle obchodního zákoníku k vedení obchodního rejstříku. OPS je definována jako právnická osoba, jejíž hlavním posláním je poskytovat veřejnosti obecně prospěšné služby za předem stanovených a pro všechny uživatele stejných podmínek. 11 Zákon přesně neurčuje, které služby jsou obecně prospěšné. Tuto otázku posuzuje soudce při zápisu OPS do rejstříku. Vychází přitom z výše uvedené definice, která nelze být brána absolutně. Protože například v případě organizace zaměřené na vzdělávání dětí jsou některé činnosti zaměřené na konkrétní cílovou skupinu. OPS není jedinou formou neziskové organizace, která může být založena za účelem poskytování obecně prospěšné činnosti. Obecně prospěšnou činnost může poskytovat například také občanské sdružení, v jehož stanovách se zakladatelé zavážou k poskytování této činnosti. Podstatný rozdíl je ale v závazku k poskytování této činnosti u OPS se předpokládá soustavně vykonávaná činnost, protože v případě, že OPS neposkytuje obecně prospěšné služby uvedené v zakládací listině po dobu delší než šest měsíců, hrozí jí zrušení soudem. 12 Zároveň výsledky její ekonomické aktivity nemohou být využívány vymezenou 8 REKTOŘÍK J. a kol: Organizace neziskového sektoru. Základy ekonomiky, teorie a řízeni. 9 18, odstavec 7 zákona č. 586/1992 Sb zákona č. 248/1995 Sb zákona č. 248/1995 Sb zákona č. 248/1995 Sb. 8

9 členskou základnou, jako je tomu u občanských sdružení. Od příspěvkových organizací se OPS liší tím, že je soukromým právním subjektem, není podřízena svým zakladatelům. Na rozdíl od nadace poskytuje konkrétní výkon a nepřerozděluje získaný majetek Činnost obecně prospěšných společností Činnost OPS je založena na principu neziskovosti, tzn. že její hospodářský výsledek nesmí být využit ve prospěch zakladatelů, členů jejich orgánů nebo zaměstnanců a musí byt použit na poskytování obecně prospěšných služeb, pro které byla společnost založena. V tomto je patrný rozdíl oproti fungování občanského sdružení, kde výsledek neziskové aktivity může být využíván vymezenou členskou základnou. OPS může vyvíjet podnikatelskou činnost jako tzv. doplňkovou činnost, a to za předpokladu, že touto doplňkovou činností bude dosaženo účinnějšího využití majetku, lepšího využití zařízení, případně kvalifikace zaměstnanců a nebude-li tím ohrožena kvalita, rozsah a dostupnost obecně prospěšných služeb. Nesmí se však účastnit na podnikání jiných osob. Může jít o činnost vykonávanou na základě živnostenského oprávnění nebo jinou výdělečnou činnost (nejčastěji pronájem nemovitosti). Výnosy z jednotlivých druhů činnosti vede OPS ve svém účetnictví odděleně. Činnost OPS je transparentní, neboť je povinna každoročně zveřejňovat výroční zprávu o činnosti a hospodaření. Její přesný obsah je definován v zákoně. Zároveň je povinna v zákonem stanovených případech nechat si ověřit roční účetní uzávěrku schválenou auditorem. Jedním z důvodů může být, že je příjemcem dotací nebo jiných příjmů ze státního rozpočtu, z rozpočtu obce, případně z rozpočtu jiného územního orgánu nebo od státního fondu, jejichž celkový objem přesáhne jeden milion Kč Založení a vznik obecně prospěšných společností OPS se zakládá písemnou zakládací smlouvou (v případě více zakladatelů) nebo zakládací listinou (jediný zakladatel) a vzniká dnem zápisu do rejstříku obecně prospěšných společností. Jednou z podstatných náležitostí zakladatelské smlouvy je určení druhu obecně prospěšných služeb, které má OPS poskytovat a podmínky, za kterých je bude poskytovat. Zakládací listina je významným dokumentem, jemuž by měl každý zakladatel OPS věnovat maximální pozornost. V zakládací listině může vymezit rozhodovací pravomoci správní rady, pozici a rozhodovací pravomoci ředitele v rámci běžného řízení OPS, určit organizační strukturu nebo alespoň její rámec. Jako svůj vnitřní předpis vydává OPS statut, který konkretizuje otázky vnitřního života OPS a může být též vnitřním předpisem zaměstnavatele ve smyslu zákoníku práce. 9

10 Založit OPS může jedna i více fyzických nebo právnických osob nebo jejich kombinace. Z toho vyplývá, že zakladatelem OPS může být i obec, neboť ta je právnickou osobou. O založení OPS v tomto případě rozhoduje a zakládací smlouvu nebo zakládací listinu schvaluje zastupitelstvo obce, funkci zakladatele pak plní rada obce. Zákon stanovuje lhůtu 90 dnů od podání návrhu na zápis do rejstříku. Tím umožňuje, aby měli zakladatelé časový prostor k naplnění ostatních náležitostí, kterými je zápis podmíněn. Jde mimo jiné o doklady potvrzující splnění podmínek daných zákonem, např. výpisu z trestního rejstříku členů správní a dozorčí rady, pořízení listin opravňujících k výkonu určitých činností a jiné 13. Je tedy zřejmé, že samotné založení OPS je formálně poměrně složité a příprava podkladů může být časově a někdy i finančně náročná. Při zakládání OPS není jednoznačně povinný vklad zakladatelů, což bylo upřesněno až novelou zákona z roku Vznikem OPS se osamostatňuje od svých zakladatelů. Zanikají vlastnická práva zakladatelů k majetku vloženého do OPS Zrušení, likvidace a zánik obecně prospěšné společnosti Zákon o OPS rozlišuje mezi zrušením a zánikem OPS. Po svém zrušení existuje OPS dále, až do svého výmazu z rejstříku OPS. Teprve výmazem z rejstříku dochází ke skončení právní subjektivity a tedy i z právního hlediska ke skončení její existence Orgány řízení obecně prospěšné společnosti Orgány OPS jsou vždy správní rada nezávislá na zakladatelích, nepovinně ředitel a v zákonem stanovených případech dozorčí rada. Správní rada Statutárním orgánem OPS je správní rada, jmenovaná zpravidla zakladatelem. Konkrétně do působnosti správní rady jako statutárního orgánu patří 15 : a) vydat ve lhůtě šesti měsíců ode dne vzniku obecně prospěšné společnosti statut, kterým se podrobněji upraví vnitřní organizace obecně prospěšné společnosti. Údaje ve statutu musí být v souladu s údaji v zakládací listině, b) schvalování změn zakládací listiny v souladu s 4 odst. 3 a 4 zákona o OPS c) rozhodovat o zrušení obecně prospěšné společnosti a určit obecně prospěšnou společnost, které nabídne likvidační zůstatek, d) dbát na zachovávání účelu, pro který byla obecně prospěšná společnost založena, 13 více na příkladu založení OPS Sluňákov v kapitole novela zákona o OPS č. 208/2002 Sb zákona č. 248/1995 Sb. 10

11 e) schvalovat rozpočet obecně prospěšné společnosti a jeho změny a jmenovitě náklady na vlastní činnost (správu) obecně prospěšné společnosti, f) schvalovat roční účetní závěrku a výroční zprávu obecně prospěšné společnosti, g) rozhodovat o předmětu a rozsahu doplňkových činností obecně prospěšné společnosti nad rámec vymezený v zakládací listině h) udělovat souhlas ke zcizení či zastavení nemovitého majetku obecně prospěšné společnosti nebo s jeho pronájmem na dobu delší jednoho roku, pokud statut nestanoví dobu kratší, i) jmenovat a odvolávat ředitele obecně prospěšné společnosti, dohlížet na jeho činnost a stanovit mu mzdu, pokud podle zakládací listiny je funkce ředitele zřízena, j) rozhodovat o dalších otázkách, které do působnosti správní rady svěřuje zakládací listina. Ředitel Výkonným orgánem OPS je její ředitel, jmenovaný a odvolávaný správní radou. Ředitel vykonává svou funkci v pracovním poměru k OPS. Dozorčí rada Kontrolní funkce plní dozorčí rada OPS, zřizovaná obligatorně, pokud byl do majetku OPS vložen majetek státu nebo obce, pokud OPS užívá nemovitý majetek státu nebo obce anebo pokud OPS naplňuje zákonné podmínky pro povinné vedení podvojného účetnictví. Dozorčí rada 16 a) přezkoumává roční účetní závěrku a výroční zprávu obecně prospěšné společnosti, b) nejméně jedenkrát ročně podává zprávu správní radě o výsledcích své kontrolní činnosti, c) dohlíží na to, že obecně prospěšná společnost vyvíjí činnost v souladu se zákony a zakládací listinou obecně prospěšné společnosti. Dozorčí rada je oprávněna a) podávat správní radě návrh na odvolání ředitele, b) nahlížet do účetních knih a jiných dokladů a kontrolovat tam obsažené údaje, c) svolat mimořádné jednání správní rady, jestliže to vyžadují zájmy OPS. Dozorčí rada je povinna upozornit správní radu na porušení zákonů, ustanovení zakládací listiny nebo statutu, na nehospodárné postupy, popřípadě na další nedostatky v činnosti obecně prospěšné společnosti zákona č. 248/1995 Sb. 11

12 1.3 Vývoj obecně prospěšných společností v ČR od přijetí zákona o obecně prospěšných společnostech Dosavadní vývoj obecně prospěšných společností V roce 1990 byla zákonem 17 upravena činnost občanských sdružení, a tím byl otevřen prostor ke sdružování občanů. Vzhledem ke zpožděnému vývoji jiných právních forem neziskových organizací se stala občanská sdružení i základní formou pro poskytování veřejně prospěšných služeb. OPS, jakožto zcela nová právní forma určená k poskytování obecně prospěšných služeb, byla zavedena do našeho právního řádu v roce V platnost vstoupil zákon č. 248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech. Podle důvodové zprávy k zákonu č. 248/1995 Sb. se hlavními cíli, které zákon řeší, mělo na mysli vyplnění existujícího právního vakua; otevření neziskového sektoru soukromé iniciativě; umožnění státu a obci, aby některé služby pro občany mohly smluvně zadat neziskovým, právnickým osobám; určení postavení neziskových právnických osob v daňovém systému a jejich vztah k úlevám a vyřešení forem veřejné i profesionální kontroly. 18 zakotvení OPS byly dle Deverové a Pajase 19 Jeden z hlavních impulsů k právnímu úvahy o potřebě přeměny rozpočtových a příspěvkových organizací na nezávislé a finančně více samostatné organizace. Transformace rozpočtových a příspěvkových organizací se podle tohoto předpisu neukázala jako schůdná. Zejména zpočátku nebyla tato právní forma příliš využívána, a to hlavně kvůli poměrně přísným podmínkám na organizační strukturu a fungování. 20 Ani v pozdějších letech nebyla tato právní forma využívána tak často, jak předkladatelé zákona předpokládali. Počet OPS od schválení zákona do roku 2007 je uveden v Tabulce 1. Důležitým momentem bylo i přijetí nového nadačního zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, který zpřísnil podmínky pro fungování nadací a vymezil obligatorní výši nadačního jmění. Stávajícím nadacím umožnil přeregistraci na nadace nebo nadační fondy, pokud splňovaly nově určované podmínky nebo v opačném případě přeměnu na OPS, popřípadě na základě rozhodnuti statutárního orgánu vstup do likvidace. Řada nadací zanikla, část z nich využila možnost přeměny na OPS. Dne vstoupila v platnost novela zákona č. 248/1995 o OPS. Novela není příliš rozsáhlá a osahuje spíše drobné úpravy. Mezi výraznější změny patří konstatování, že při zakládání OPS není jednoznačně povinný vklad zakladatelů. Dále novela řeší otázku, které 17 zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů 18 Dvořák, T. Obecně prospěšná společnost 19 PAJAC, P., DEVEROVÁ, L. Právní základy fungování neziskového sektoru v ČR. In: Gouli, Frič neziskový sektor v ČR. 20 Dvořák, T. Obecně prospěšná společnost. 12

13 OPS jsou povinny prokázat splnění zvláštních podmínek, jež se vyžadují při poskytování určitých služeb. Byly také upraveny podmínky pro fungování správní rady. Některé opakované a logické návrhy neziskových organizací na zlepšení legislativy OPS se však do novely nepromítly. Předmětem kritiky často bývá povinnost převádět veškerý hospodářský výsledek po zdanění do rezervního fondu, novela nezohlednila ani požadavek na demonstrativní výčet typů obecně prospěšných služeb, které by měly být poskytovány obecně prospěšnými společnostmi. Zásadním, avšak nezohledněným požadavkem bylo umožnit kontrolovatelné poskytování dotací z více veřejných rozpočtů. Stávající úprava totiž zakazuje žádat na jeden projekt dotaci od více než jedné instituce veřejné správy. Nedostatkem novely je i to, že se do zákona nedostalo ustanovení, které by jednoznačně deklarovalo, že zdrojem OPS jsou mj. platby za poskytované služby. Tím by se jednoznačně zamezilo dohadům a diskusím o tom, zda OPS mohou poskytovat služby za úhradu, či nikoliv. Stávající požadavek poskytování obecně prospěšných služeb všem za stejných podmínek je také nelogický, neboť odpovídá více tržnímu pojetí poskytování služeb a neumožňuje sociální diferenciaci podle potřeb specifických okruhů osob. 21 Tabulka 1: Statistika počtu nestátních neziskových organizací v letech Občanská Obecně prospěšné Nadace Nadační fondy sdružení společnosti Pramen: Aktualizovaná statistika počtu NNO v letech dostupná z 21 ŠKARABELOVÁ, S.: Když se řekne nezisková organizace 13

14 1.3.2 Úpravy právnických osob podle návrhu nového občanského zákoníku Již několik let se připravuje nový občanský zákoník, jeho věcný záměr byl schválen dne 18. dubna 2001, ale vzhledem k jeho rozsahu a řadě diskuzím o jeho podobě je jeho přijetí stále odkládáno. Pro neziskové organizace je klíčové nové pojetí právnických osob. Nový občanský zákoník vychází z tradičního rozdělení na nadace právnické osoby utvářené ke správě účelově vymezeného majetku a určeného jmění, a korporace právnické osoby utvářené na bázi členské základny. Pro každou skupiny se zakotví obecný právní režim, použitelný pro všechny právnické osoby tohoto typu, nestanoví-li zákon jinak. Pro obecnou úpravu právnických osob nadačního typu bude zvolena nadace, pro korporace to bude spolek. 22 S formou OPS se v novém občanském zákoníku nepočítá. Uvažuje se o nahrazení novou právní formou nadačními ústavy. Do nich by se měly možnost současné OPS transformovat. Navrhovaná novela občanského zákoníku tedy předpokládá zrušení zvláštní právní úpravy OPS. Zpracovatelé zákona vycházejí z toho, že pojetí OPS je od samého počátku chybné, neboť se nejedná o společnosti, ale o ústav tedy právnickou osobu nadačního typu v jejím širokém pojetí. 23 Zákon tedy bude rozlišovat tři typy nadačních subjektů, ke stávajícím nadacím a nadačním fondů přibudou nadační ústavy. Obecná úprava právnických osob typu ústavů zatím v našem právu chybí. Ústav je definován svým účelem, tj. poskytováním služeb. Dle 360 návrhu občanského zákoníku je ústav právnická osoba ustavená za účelem provozování činnosti užitečné společensky nebo hospodářsky s využitím své osobní a majetkové složky. Ústav provozuje činnost, jejíž výsledky jsou každému rovnocenně dostupné za podmínek předem stanovených. Pro ústavy je tedy typická kombinace věcného základu s osobním prvkem za účelem trvalé nebo dlouhodobé služby nějakému prospěšnému účelu. Od korporace se ústav liší tím, že jejich osobní prvek zajišťuje řízení a fungování ústavu a není nutně spojen s členstvím (takže rozhodování v něm podléhá principu hierarchie, nikoli demokracie). Od nadace se ústav liší tím, že věcný substrát není nezcizitelný, takže jmění ústavu může být případně i zkonzumováno. Definiční význam pro ústav má zejména jeho účel spočívající v poskytování služeb, takže z tohoto hlediska jsou pro ústav významní ti, kdo služby ústavu užívají. 24 Nepředpokládá se, že současně fungující OPS budou rušeny nebo transformovány nebo že jim bude jinak odpírána zákonná opora. Dle 2722 navrhovaného občanského 22 dle Návrhu občanského zákoníku verze 12-07[citováno 20. února 2008]. 23 DEVEROVÁ, L. Časopis Grantis: Nový občanský zákoník [citováno 20. února 2008]. 24 Návrh občanského zákoníku verze 12-07[citováno 20. února 2008]. 14

15 zákoníku se práva a povinnosti stávajících OPS budou i nadále řídí dosavadními právními předpisy. OPS bude mít právo změnit svoji právní formu na ústav, nadaci nebo nadační fond podle tohoto zákona. Nové OPS již nebude možné zakládat Současnost obecně prospěšných společností v ČR V této kapitole se pokusím o stručnou charakteristiku současných OPS, s přihlédnutím k zařazení organizace případové studie. Údaje jsou ve většině případů převzaty se závěrečné zprávy Ekonomické výsledky obecně prospěšných společností v roce , v jiném případě je uveden jiný zdroj. Založení a vznik OPS OPS byly pro účely výzkumu rozdělení do pěti kategorií podle právní formy zakladatele fyzické osoby, soukromé obchodní společnosti, neziskové organizace, veřejná správa a smíšené. Přehled výsledků zobrazuje Tabulka 2. Více než 50 % organizací bylo založeno fyzickou osobou, veřejná správa byla zakladatelem 14 % organizací. Zajímavý je fakt, že přeměnou z nadace vzniklo 125 OPS, což je téměř polovina všech OPS vzniklých do V případě dalších 45 OPS byla uváděna jako zakladatel nadace nebo nadační fond. Je patrný dopad nového nadačního zákona z roku 1997, který vymezil obligatorní výši nadačního jmění a v případě nesplnění podmínky umožnil jejich přeměnu na OPS. 26 Tabulka 2: Počet obecně prospěšných společností podle zakladatelů Počet % Fyzické osoby ,21 Soukromé obchodní společnosti 68 7,52 Neziskové organizace ,06 Veřejná správa ,05 Smíšené ,16 Celkem Pramen: Ekonomika obecně prospěšných společností v roce 2003 Srovnání OPS podle činnosti Nejvíce OPS působí v oblasti Kultura a umění (17,7 %), Ostatní vzdělávání a výzkum (16,81 %), Sociální péče (15,15 %) a Registrované školy (13,38 %). Je tedy zřejmé, že působí v oblastech, ve kterých se to předpokládalo. Jak uvádí Rektořík 27 OPS by měly 25 ROSENMAYER, T., KUJOVÁ, I. Ekonomické výsledky obecně prospěšných společností v roce Zákon č. 227/1997 sb. 27 REKTOŘÍK J. a kol: Organizace neziskového sektoru. Základy ekonomiky, teorie a řízeni. 15

16 fungovat především v oblastech sociálních (penziony pro důchodce, sociální ústavy), kulturních (kina, muzea, galerie), ve zdravotnictví (léčebny pro dlouhodobě nemocné) a ve školství. Doplňkovou činnost uvádělo celkem 28,54 % organizací, přičemž 8,52 % uvádělo 4 a více doplňkových činností. Nejpočetnější doplňkovou činností je obchodní činnost a zprostředkování obchodu a služeb. Doplňková činnost je často shodná s hlavní činností organizace. Lidské zdroje v OPS Podle údajů ČSÚ neměly tři pětiny OPS žádného zaměstnance, jen tři OPS měly více než sto zaměstnanců. Podstatná je i účast dobrovolníků na činnosti OPS, ale v rámci výzkumu nebyl počet dobrovolníku sledován, protože jejich sledování je problematické a nepodařilo se získat věrohodné údaje. Majetek OPS 28 Nejvíce ze sledovaných OPS mělo majetek mezi jedním a pěti miliony Kč a jenom přibližně každá osmá OPS vlastnila majetek vyšší než pět milionů Kč. Největší majetek měly OPS registrované v síti škol a vykonávající činnost v oblasti Zdraví. O struktuře majetku přibližně platí, že čím větší má subjekt celkový majetek, tím větší je podíl nemovitostí a movitých věcí, čím menší je majetek, tím narůstá podíl peněžních prostředků. Majetek OPS tvořily movité věci, peněžní prostředky a výjimečně také nemovitosti a zásoby. V majetku OPS se téměř vůbec nevyskytují investice do nehmotného a finančního majetku. To znamená, že OPS využívají svůj majetek pouze k provozním účelům, nesnaží se jej lépe investovat s cílem získat dodatečné finanční výnosy. Je to dáno především tím, že OPS nedisponují volnými prostředky. Příjmy a výdaje OPS Nejvíce sledovaných OPS mělo roční příjmy mezi 2 a 5 milióny Kč. Nejvýznamnějším příjmem jsou příjmy z prodeje vlastních výrobků a služeb. Pro velikost příjmů platí, že čím menší je subjekt, tím větší podíl příjmů získává z darů, a čím větší je subjekt, tím větší podíl příjmů získává z dotací od státu a územní samosprávy. Dotaci ze státního rozpočtu získalo celkem 227 obecně prospěšných společností, přičemž objemově byly nejúspěšnější obecně prospěšné společnosti registrované v síti škol a vykonávající činnost v oblasti Sociální péče. Zajímavý je fakt, že OPS založené veřejnou správou získávají více než tři čtvrtiny svých příjmů z vlastních výkonů. Tyto OPS také získávají nejvíce příjmů z dotací z územní 28 ROSENMAYER: Majetek OPS - CVNS 16

17 samosprávy. Naopak příjmy ze státního rozpočtu jsou velice nízké (3 %). Příčinu je třeba hledat v tom, že OPS zakládá spíše územní samospráva nežli státní správa. Strukturu příjmů ovlivňuje činnost, kterou OPS vykonávají. Zatímco v případě obecně prospěšných společností působících v oblastech Zdraví a Životní prostředí činil podíl příjmů získaných z prodeje vlastních výrobků a služeb více než čtyři pětiny všech příjmů, v případě oblastí Sociální péče a Ostatní činnosti (ovlivněno hospodařením jediného subjektu, který získal většinu příjmů z darů) byl podíl vlastních výkonů pouze třetinový.v některých oblastech tvoří významnou část příjmů dotace od veřejné správy. Územní samospráva významně dotuje subjekty vykonávající činnost v oblastech Kultura a umění, Sport a volný čas a částečně i Sociální péče. Více zachycuje Obrázek 1. Obrázek 1: Struktura příjmů OPS podle oblastí činnosti 100% 80% 60% 40% 20% 0% Kultura a umění Sport a volný Registrované Ostatní čas školy vzdělávání a výzkum Zdraví Sociální péče Životní prostředí Rozvoj Ostatní činnosti Celkem Dary Nadační příspěvky Dotace od státu Dotace územní samosprávy Vlastní činnost Ostatní příjmy Pramen: Ekonomika obecně prospěšných společností v roce 2003 Pro výdaje OPS platí, že čím je organizace větší, tím více vydá na mzdy a zákonné pojištění, čím je organizace menší, tím více vydá za spotřebované nákupy a služby. 1.4 Vztah k právním formám neziskových organizací v EU Systém práva se v jednotlivých zemích Evropské unie poměrně dost liší. Je to dáno především různou historií a tradicemi, z kterých v té dané zemi právo vychází. Ve většině zemí lze právnické osoby rozdělit na dvě základní skupiny - na korporace (charakteristické svou členskou základnou) a nadace (účelová sdružení majetku) 29. Ve velké řadě případů se tyto formy překrývají a u mnoha právnických osob je přítomný jak prvek 29 Viz kapitola

18 majetkový, tak členská základna. Pro hledání podobného typu neziskové organizace v jiných právních systémech je podstatné si tímto způsobem vymezit právní formu OPS. Obecně prospěšná společnost je patří spíše do skupiny nadací tvoří je soubor majetku, ale je přítomný i korporativní prvek, který ale nemá tolik podstatný. Důležitá je především úloha tohoto typu organizace obecně prospěšná společnost je založena za účelem poskytování obecně prospěšných služeb. Podle Denverové a Pajace 30 je zvláštní úprava obecně prospěšných společnosti z hlediska mezinárodního srovnání unikátní. Z pohledu USA jde vlastně o tzv. operující nadace bez nadačního jmění nebo o neziskové korporace bez členství. Iva Basovníková 31 ve své práci hledala v evropských právních systémech ekvivalent pro možnou budoucí právní formu OPS - nadační ústav. Uvádí, že právnická osoba typu ústav se v některých zemích vyskytuje či vyskytovala v minulosti. Často se jedná o veřejnoprávní instituci podobnou současným českým příspěvkovým organizacím (která je vlastně v podstatě také ústavem, pouze se tak nejmenuje). Jako příklad uvádí německé Anstalten nebo francouzské EPIC a EPA. V těchto případech se jedna se sice o ústavy skutečně spravující určitý majetek a poskytující veřejně prospěšné služby, to vše ale pod kontrolu státu. Úlohu soukromoprávních neziskových organizaci typu nadační ustav, sehrává zpravidla jiný typ organizace, často je to nadace nebo některý z typů korporaci. V této kapitole uvedu stručný přehled neziskového sektoru v některých evropských zemích, a pokusím se najít právní formu podobnou našim OPS Německo V německém občanském zákoníku není rozlišováno mezi právnickými osobami založenými za účelem dosahování zisku a těmi, které dosahují obecně prospěšných cílů. Tentýž typ právnické osoby může mít ziskové i neziskové poslání. V německém obchodním zákoníku je zakotvena charakteristika obecné prospěšnosti. Statut obecné prospěšnosti může získat organizace, která má za cíl veřejné blaho v materiálních, duchovních nebo morálních oblastech, a nebo realizuje charitativní a dobrovolné aktivity podporující osoby v nouzi nebo neschopné se o sebe postarat, a nebo realizuje aktivity ve 30 PAJAC, P., DEVEROVÁ, L. Právní základy fungování neziskového sektoru v ČR. In: Gouli, Frič neziskový sektor v ČR. 31 BASOVNÍKOVÁ, I. Nadační ústavy budoucnost nebo minulost organizací sdružujících majetek i poskytujících služby? Brno

19 vztahu k církvi, zahrnující budování, údržbu a správu církví a jejich majetku, náboženské služby a vzdělávání duchovních.32 V současné době lze v Německu mezi neziskové organizace (podle definice) řadit spolky, nadace a v poslední době také společnosti s ručením omezeným (mohou se stát součástí neziskového sektoru pokud splní podmínky obecné prospěšnosti). Často zmiňovanou právní formou v souvislosti s OPS, respektive s navrhovanými nadačními ústavy jsou německé Anstalten des offentlichen Rechts neboli ústavy veřejného práva. Jak uvádí Rosenmayer 33, naše OPS nejvíce odpovídá tzv. německým Anstalt, které ovšem mají veřejnoprávní charakter a blíží se tedy spíše našim příspěvkovým organizacím. Německý občanský zákoník řadí Anstalten mezi právnické osoby veřejného práva, plní veřejnou úlohu přidělenou zákonem. Nemají žádné členy, pouze uživatele. V tomto jsou tedy podobné českým OPS, na rozdíl od nich jsou ale závislé na veřejné správě a podléhají její kontrole. 34 Také navrhovatelé nového občanského zákoníku uvádějí Něměcko a Anstalten jako příklad právnické osoby podobné budoucím ústavům. Dle návrhu občanského zákoníku totiž budou moci být ústavy soukromoprávní ale i veřejnoprávní (např. školy, muzea, nemocnice, vědecké nebo výzkumné ústavy) Francie Ve Francii je neziskový sektor reprezentován dvěma hlavními typy neziskových organizací nadacemi a asociacemi. Podle současného práva mohou vznikat tři typy nadací: nadace s uznanou veřejnou prospěšností, firemní nadace, nesamostatné nadace zastřešené jinou institucí. Zřízení nadace s uznanou veřejnou prospěšností je komplikovaný proces vyžadující schválení nejvyšších předsedou vlády a ministrem vnitra. Ve Francii najdeme i podobný typ právnické osoby veřejného práva jako německé Anstalten, tzv. etablissemnets publics. Disponují určitým stupněm správní a finanční autonomie, ale každý veřejný ústav je napojen na nějaký úřad na úrovni státu či nižšího územně samosprávního celku, který jej kontroluje. Poskytují veřejné služby v různých oblastech jako zdraví, vzdělávání, kultura nebo i ekonomika. Rozlišuji se veřejné ústavy správní (etablissement public administratif - EPA) a veřejné ústavy průmyslového či obchodního charakteru (etablissement public a caractere industrie ou commercial - EPIC) ANHEIER, H. K., SEIBEL, W.:Defining the Nonprofit Sector: Germany. 33 ROSENMAYER. OPS v právním systému. 34 BASOVNÍKOVÁ, I. Nadační ústavy budoucnost nebo minulost organizací sdružujících majetek i poskytujících služby? Brno Návrh občanského zákoníku verze 12-07[citováno 20. května 2008]. 36 BASOVNÍKOVÁ, I. Nadační ústavy budoucnost nebo minulost organizací sdružujících majetek i poskytujících služby? Brno

20 1.4.3 Anglie Neziskový sektor ve Velké Británii má bohatou tradici. Právní situace je komplikovaná, protože existují tři právní systémy. Je zde ale vymezen status "charitativní". Tento status je dostupný pouze neziskovým organizacím, které na základně zákona uznávají veřejně prospěšné cíle nebo účely a které toto mají zaneseno ve svých zakládacích dokumentech Slovensko Slovensko mělo první fázi legislativní úpravy neziskových organizací společnou s Českou Republikou, proto je i současná právní úprava neziskového sektoru dost podobná. Slovenska legislativa rozlišuje tyto formy nevládních organizací: občanská sdružení, nadace, neziskové organizace poskytující všeobecně prospěšné služby (veřejnoprospěšné organizace), neinvestiční fondy, organizace s mezinárodním prvkem. Neziskové organizace poskytující všeobecně prospěšné služby jsou definovány v zákoně č. 213/1997 Zb., o neziskových organizáciách poskytujúcích všeobecne prospešné služby. Tato organizace je definována jako právnická osoba, jejíž předmět činnosti je poskytování prospěšných služeb na území SR. Jde zejména o činnosti jako poskytování zdravotnické péče, humanitární péče, rozvoj a ochrana duchovních a kulturních hodnot,tvorba a ochrana životního prostředí atd. Slovenské neziskové organizace v podstatě představují ekvivalent českých OPS. V současné době probíhá na Slovensku také rekodifikace veřejného práva. Na rozdíl od české republiky nová právní úprava zachovává organizaci určenou pro poskytování veřejně prospěšných služeb a pouze přejmenovává neziskovou organizaci na veřejně prospěšnou organizaci Země střední a východní Evropy Jak uvádí studie International Centre for Not-for-Profit Law (ICNL) 37, existuji tak jako v jiných evropských zemích i ve střední a východní Evropě dva základní typy neziskových organizaci: sdruženi a nadace. Jejich základní pojetí se víceméně shoduje ve všech zemích s pojetím českým. Přibližně polovina zemi tohoto regionu má ještě jednu nebo i více dalších forem neziskových organizací. V některých zemích se objevuje specifický typ organizace, který je principiálně určen pro poskytování služeb a grantů, přičemž fungují na nečlenském principu. Příjmy tyto organizace získávají buďto z vlastní činnosti nebo vyhledáváním grantů. Autoři studie jako 37 RUTZEN, D., DURHAM, M. Overview of NGO framework legislation in Central and East Europe. 20

STATUT. I. Úvodní ustanovení

STATUT. I. Úvodní ustanovení STATUT Obecně prospěšné společnosti Úspěšné dítě, o.p.s. (dále jen společnost) I. Úvodní ustanovení 1.1. Úspěšné dítě, o.p.s. je obecně prospěšnou společností založenou podle zákona č. 248/1995 Sb. ve

Více

STATUT. obecně prospěšné společnosti. Čl. I. Obecná ustanovení

STATUT. obecně prospěšné společnosti. Čl. I. Obecná ustanovení 1 STATUT obecně prospěšné společnosti Čl. I. Obecná ustanovení 1) Obecně prospěšná společnost Dobrodiní o.p.s. se sídlem 734 01 Karviná Ráj, U Lesa 713 byla založena Zakládací smlouvou ze dne 14.10.2003.

Více

Zakládací listina. kterou byla níže uvedeného dne, měsíce a roku založena obecně prospěšná společnost ČLÁNEK II. DOBA TRVÁNÍ A VKLAD

Zakládací listina. kterou byla níže uvedeného dne, měsíce a roku založena obecně prospěšná společnost ČLÁNEK II. DOBA TRVÁNÍ A VKLAD Zakládací listina kterou byla níže uvedeného dne, měsíce a roku založena obecně prospěšná společnost Zakladatel: Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR se sídlem Na Harfě 9, poštovní přihrádka

Více

NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY. dr. Malíková 1

NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY. dr. Malíková 1 NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY dr. Malíková 1 Neziskové organizace (non-profit organization) Hlavním předmětem jejich činnosti není podnikání (tj. výroba nebo

Více

STATUT CENTRA EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

STATUT CENTRA EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU STATUT CENTRA EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU Preambule Centrum ekonomických studií Vysoké školy ekonomie a managementu, o.p.s. bylo založeno s vědomím významu výzkumné činnosti

Více

Právnické osoby podle NOZ. 118 Právnická osoba má právní osobnost od svého vzniku do svého zániku

Právnické osoby podle NOZ. 118 Právnická osoba má právní osobnost od svého vzniku do svého zániku Právnické osoby podle NOZ 118 Právnická osoba má právní osobnost od svého vzniku do svého zániku od 1. 1. 2014 NOZ, ZOK, zákon č. 304/2013 Sb. o rejstřících právnických a fyzických osob regulace právnických

Více

VZOR. Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:...

VZOR. Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:... VZOR Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:... Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.... (název vč. zkratky právní formy)...(dále jen společnost ) vznikla dne... zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností

Více

zákoník, zákon o obchodních korporacíh č.90/2012 sb., veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.

zákoník, zákon o obchodních korporacíh č.90/2012 sb., veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. OD 1/1/2014 nabyl účinnost zákon č. 89/2012 sb., občanský zákoník, zákon o obchodních korporacíh č.90/2012 sb., z ákon o nabytí nemovitých věcí a zákon č. 304/2013 sb. o veřejných rejstřících právnických

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů; účinnost od 1. 1. 1992.

Více

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6. Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00021 Právnické osoby Definice právnické osoby PO je organizovaný útvar,

Více

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti STATUT obecně prospěšné společnosti Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. I. Základní ustanovení Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s.

Více

NADAČNÍ FOND ADEODATUS STATUT. Článek 1 Úvodní ustanovení

NADAČNÍ FOND ADEODATUS STATUT. Článek 1 Úvodní ustanovení NADAČNÍ FOND ADEODATUS STATUT Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Nadační fond je samostatnou právnickou osobou založenou podle 394 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 2. Nadační fond Adeodatus

Více

7.NNO A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE... 2 7.2. PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE... 7 7.2.2.HOSPODAŘENÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ...

7.NNO A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE... 2 7.2. PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE... 7 7.2.2.HOSPODAŘENÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ... Úvod do Kulturní politiky státu, regionu a oblasti 7.NNO A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE... 2 7.1. FORMY NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ... 2 7.2.1.STATISTIKY... 3 7.2.1.STATISTIKY... 3 7.2. PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE...

Více

Zakládací listina obecně prospěšné společnosti. Čl. I Název a sídlo společnosti. Čl. II Druh poskytovaných služeb

Zakládací listina obecně prospěšné společnosti. Čl. I Název a sídlo společnosti. Čl. II Druh poskytovaných služeb Zakládací listina obecně prospěšné společnosti MAS. Čl. I Název a sídlo společnosti 1. Název zní: MAS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

II. Název společnosti Název společnosti je: Místní akční skupina Svazku obcí Blatenska, o.p.s.

II. Název společnosti Název společnosti je: Místní akční skupina Svazku obcí Blatenska, o.p.s. Úplné znění zakladatelské listiny Místní akční skupiny Svazku obcí Blatenska, o.p.s., se sídlem Blatná, J.P. Koubka 4, PSČ 388 01, IČ 26081822 ve znění platném ke dni 8. 6. 2011 založené na základě zákona

Více

Zakládací listina obecně prospěšné společnosti Vendelínek, o.p.s.

Zakládací listina obecně prospěšné společnosti Vendelínek, o.p.s. Zakládací listina obecně prospěšné společnosti Vendelínek, o.p.s. (dále jen "Společnost") 1. ZAKLADATELÉ, NÁZEV A SÍDLO SPOLEČNOSTI 1.1 Zakladatelem Společnosti je: společnost Josefínka s.r.o., IČ: 246

Více

Úplné znění. Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy

Úplné znění. Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy Úplné znění Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy Schváleno usnesením vlády ze dne 1. února 2010 č. 92,

Více

I. Název a sídlo a zakladatel obecně prospěšné společnosti: --------------------------- II.

I. Název a sídlo a zakladatel obecně prospěšné společnosti: --------------------------- II. ZAKLÁDACÍ LISTNA KYKLOP o.p.s. I. Název a sídlo a zakladatel obecně prospěšné společnosti: --------------------------- 1. Název obecně prospěšné společnosti je: KYKLOP o.p.s ----------------------------------

Více

Osmileté gymnázium Buďánka, o.p.s.

Osmileté gymnázium Buďánka, o.p.s. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZAKLÁDACÍ LISTINY obecně prospěšné společnosti Osmileté gymnázium Buďánka, o.p.s. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení Článek 1 Zakladatel Mensa České republiky, sdružení občanů, registrované Ministerstvem

Více

Jednání RVNNO dne 21. ledna 2014 legislativní situace NNO po 1. lednu 2014

Jednání RVNNO dne 21. ledna 2014 legislativní situace NNO po 1. lednu 2014 Jednání RVNNO dne 21. ledna 2014 legislativní situace NNO po 1. lednu 2014 Občanský zákoník č.89/2012 Sb. - platný Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (sociální družstva) platný Zákon o rejstřících

Více

OBSAH. Seznam zkratek...11 Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...12 Použité právní předpisy...14 Předmluva...16

OBSAH. Seznam zkratek...11 Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...12 Použité právní předpisy...14 Předmluva...16 OBSAH Seznam zkratek...11 Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...12 Použité právní předpisy...14 Předmluva...16 1 Úvod do problematiky neziskových organizací...19 1.1 Vymezení pojmů...19

Více

STATUT UNINOVA o.p.s.

STATUT UNINOVA o.p.s. STATUT UNINOVA o.p.s. A. Obecně prospěšná společnost UNINOVA o.p.s. (dále jen "Společnost") byla založena v souladu se zákonem č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých

Více

STATUT NADAČNÍHO FONDU VEOLIA

STATUT NADAČNÍHO FONDU VEOLIA STATUT NADAČNÍHO FONDU VEOLIA Společnost Vivendi Water Česká republika s.r.o. se sídlem Praha 1, Pařížská 11, 110 00, IČ 49679821, zřídila dne 30. 4. 2003 rozhodnutím o založení nadačního fondu jediným

Více

Omezení nakládání se ziskem. Zisk může ústav použít jen k podpoře činnosti, pro niž byl založen a k úhradě nákladů na vlastní správu.

Omezení nakládání se ziskem. Zisk může ústav použít jen k podpoře činnosti, pro niž byl založen a k úhradě nákladů na vlastní správu. Ústav 402-418 NOZ stručná úprava v ostatním se na právní poměry ústavu použijí obdobně ustanovení o nadaci, s výjimkou ustanovení o nadační jistině a nadačním kapitálu Definice 402 Ústav je definován svým

Více

Zákon o státem zakládaných poskytovatelích zdravotních služeb a o vztazích při zajištění klinické a praktické výuky

Zákon o státem zakládaných poskytovatelích zdravotních služeb a o vztazích při zajištění klinické a praktické výuky Zákon o státem zakládaných poskytovatelích zdravotních služeb a o vztazích při zajištění klinické a praktické výuky 1 Preambule Tento zákon upravuje právní formu poskytovatelů zdravotních služeb zakládaných

Více

Hospodářský řád. Směrnice k hospodaření ústředních orgánů Junáka Směrnice pro zakládání a rušení organizačních

Hospodářský řád. Směrnice k hospodaření ústředních orgánů Junáka Směrnice pro zakládání a rušení organizačních Hospodářský řád 1. Úvodní ustanovení 1.1 Řád upravuje základní pravidla v oblasti hospodaření občanského sdružení Junák svaz skautů a skautek ČR (dále jen Junák), a platí pro Junák (jako celek), organizační

Více

Statut nadačního fondu Střední průmyslové školy Zlín

Statut nadačního fondu Střední průmyslové školy Zlín Statut nadačního fondu Střední průmyslové školy Zlín Čl. I. Název: Nadační fond Střední průmyslové školy Zlín Sídlo: Střední průmyslová škola Zlín, třída T. Bati 4187 IČO: 292 70 031 Čl. II. Účel Cílem

Více

II. Název společnosti Název společnosti je: Místní akční skupina Svazku obcí Blatenska, o.p.s.

II. Název společnosti Název společnosti je: Místní akční skupina Svazku obcí Blatenska, o.p.s. Statut obecně prospěšné společnosti Místní akční skupiny Svazku obcí Blatenska, o.p.s., se sídlem Blatná, Na Tržišti 727, PSČ 388 01, IČ 26081822 ve znění platném ke dni 8.6.2011 založené na základě zákona

Více

Článek 1 Předmět úpravy

Článek 1 Předmět úpravy UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 10/2012 Věc: Pravidla pro vkládání nepeněžitých vkladů Univerzity Pardubice do spin-off společností Působnost pro: všechny útvary Univerzity Účinnost od: 1. listopadu 2012

Více

STATUT NADACE ČEZ. ve znění ke dni 27. 1. 2015

STATUT NADACE ČEZ. ve znění ke dni 27. 1. 2015 STATUT NADACE ČEZ ve znění ke dni 27. 1. 2015 Společnost ČEZ, a. s., se sídlem Praha 4 Duhová 2/1444, IČ: 45274649, založila nadační listinou ze dne 25. 7. 2002 Nadaci Duhová energie. Nadace byla zřízena

Více

1. V 4 odst. 2 písm. a) a f) a v 5 odst. 3 písm. b) a c) se za slovo jméno vkládají slova, popřípadě jména a příjmení.

1. V 4 odst. 2 písm. a) a f) a v 5 odst. 3 písm. b) a c) se za slovo jméno vkládají slova, popřípadě jména a příjmení. ZÁKON ze dne 2010, kterým se mění zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

Typy právnických osob podle občanského zákoníku č.89/2012 Sb.

Typy právnických osob podle občanského zákoníku č.89/2012 Sb. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická České Budějovice, Husova 3, 371 60, IČ: 00582239 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/03.0001 Název projektu: Podpora rozvoje podnikatelských

Více

DODATEK Č. 2 K ZAKLÁDACÍ SMLOUVĚ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

DODATEK Č. 2 K ZAKLÁDACÍ SMLOUVĚ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Dodatek č. 2 k Zakládací smlouvě obecně prospěšné společnosti Místní akční skupina Blanský les - Netolicko o.p.s. Mírové náměstí 208, 384 11 Netolice IČ: 26080575 DODATEK Č. 2 K ZAKLÁDACÍ SMLOUVĚ OBECNĚ

Více

Dny české státnosti, o.p.s.

Dny české státnosti, o.p.s. ZAKLÁDACÍ SMLOUVA obecně prospěšné společnosti Dny české státnosti, o.p.s. I. Zakladatelé Radim Kolek Štěpán Kubišta Jan Novák Lucie Wittlichová II. Název a sídlo obecně prospěšné společnosti 1. Název

Více

PRAVIDLA PRO VKLÁDÁNÍ PENĚŽITÝCH A NEPENĚŽITÝCH VKLADŮ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI DO PRÁVNICKÝCH OSOB ze dne 3. srpna 2011

PRAVIDLA PRO VKLÁDÁNÍ PENĚŽITÝCH A NEPENĚŽITÝCH VKLADŮ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI DO PRÁVNICKÝCH OSOB ze dne 3. srpna 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 3. srpna 2011 pod

Více

Úprava občanského sdružení je vedena v ustanovení zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů.

Úprava občanského sdružení je vedena v ustanovení zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů. ROZBOR: Postavení občanského sdružení a postavení obecně prospěšné společnosti (v současné právní úpravě i ve světle nového občanského zákoníku účinného od 1. 1. 2014) I. Občanské sdružení: Úprava občanského

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Nevýdělečné organizace v teorii VÁCLAV DOBROZEMSKÝ JAN STEJSKAL Vzor citace: DOBROZEMSKÝ, V.; STEJSKAL, J. Nevýdělečné

Více

ŽÁDOST NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE O STÁTNÍ DOTACI NA ROK 1

ŽÁDOST NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE O STÁTNÍ DOTACI NA ROK 1 Příloha ŽÁDOST NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE O STÁTNÍ DOTACI NA ROK 1 NÁZEV POSKYTOVATELE DOTACE: NÁZEV DOTAČNÍHO PROGRAMU: NÁZEV PROJEKTU: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O PŘEDKLÁDAJÍCÍ ORGANIZACI 1.1. Název

Více

STATUT. obecně prospěšné společnosti Místní akční skupina Pomalší o.p.s. I. Základní ustanovení

STATUT. obecně prospěšné společnosti Místní akční skupina Pomalší o.p.s. I. Základní ustanovení STATUT obecně prospěšné společnosti Místní akční skupina Pomalší o.p.s. I. Základní ustanovení Místní akční skupina Pomalší o.p.s. je založená na základě zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech,

Více

Nadační fond Jendy Rajmana

Nadační fond Jendy Rajmana Statut nadačního fondu Nadační fond Jendy Rajmana I. Všeobecná ustanovení čl. l Nadační fond Jendy Rajmana (dále jen "fond") byl zřízen zakladatelem ing. Pavlem Hančarem, bytem v Hořicích, Riegrova 1048,

Více

Základní odborné pojmy z dané problematiky v anglickém jazyce 5)

Základní odborné pojmy z dané problematiky v anglickém jazyce 5) 116 Základní odborné pojmy z dané problematiky v anglickém jazyce 5) dar (gift) Dobrovolný převod majetku nezištně a bez protihodnoty. K podstatným náležitostem daru patří způsobilost dárce, úmysl dárce,

Více

DODATEK Č. 1 K ZAKLÁDACÍ SMLOUVĚ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

DODATEK Č. 1 K ZAKLÁDACÍ SMLOUVĚ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Dodatek č. 1 k Zakládací smlouvě obecně prospěšné společnosti Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s. Dukelská 145, 379 01 Třeboň IČ: 26075679 DODATEK Č. 1 K ZAKLÁDACÍ SMLOUVĚ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

Více

Úplné znění. Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy

Úplné znění. Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy Úplné znění Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy Schváleno usnesením vlády ze dne 1. února 2010 č. 92,

Více

ZAKLÁDACÍ SMLOUVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

ZAKLÁDACÍ SMLOUVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZAKLÁDACÍ SMLOUVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Čl. I. Zakladatelé, založení a vznik obecně prospěšné společnosti 1.1 Zakladateli obecně prospěšné společnosti jsou: Mgr. et Bc. Andrea Krákorová, RČ 725915/0899,

Více

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK A ZMĚNY PRO OBČANSKÁ SDRUŽENÍ & OPS II. část

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK A ZMĚNY PRO OBČANSKÁ SDRUŽENÍ & OPS II. část Nett - nezávislý think tank pro občanskou společnost NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK A ZMĚNY PRO OBČANSKÁ SDRUŽENÍ & OPS II. část Seminář pro Nadaci Via, duben 2013, Praha - Cesta k rozhodnutí - Rizika a obavy Rozhodovací

Více

Stanovy sdružení Ledovec, o.s. (dříve Sdružení Ledovec)

Stanovy sdružení Ledovec, o.s. (dříve Sdružení Ledovec) Stanovy sdružení Ledovec, o.s. (dříve Sdružení Ledovec) Úplné znění, platné a účinné od 17. října 2008 Článek 1 Úvodní ustanovení Tyto stanovy jsou stanovami občanského sdružení, založeného podle zákona

Více

Stanovy obecně prospěšné společnosti MAS Mikulovsko o.p.s. Stanovy

Stanovy obecně prospěšné společnosti MAS Mikulovsko o.p.s. Stanovy Stanovy obecně prospěšné společnosti Místní akční skupina Mikulovsko o.p.s. zkrácený název MAS Mikulovsko o.p.s. I) Základní ustanovení Obecně prospěšná společnost MAS Mikulovsko o.p.s. je založena na

Více

Stanovy spolku. Asociace MISA ČR

Stanovy spolku. Asociace MISA ČR Stanovy spolku Asociace MISA ČR STANOVY spolku Asociace MISA ČR Anglický ekvivalent názvu: Massage in Schools Association Česká republika. Dále jen Asociace MISA ČR Pod zastřešením mezinárodní asociace

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení Čl. 1. Název a sídlo Název: Občanské sdružení Janus (dále jen sdružení ) Sídlo: Popkova 1005, 664 34 Kuřim Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného

Více

Domácí hospic Jordán, o.p.s.

Domácí hospic Jordán, o.p.s. Domácí hospic Jordán, o.p.s. O B S A H S T A N O V ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení Čl. I : Základní ustanovení Čl. II: Druh obecně prospěšné společnosti ČÁST DRUHÁ Členství a členské poměry Čl. III: Vznik

Více

Hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací

Hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací Hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací METODIKA ČLENĚNÍ NÁKLADŮ 1. Popis problematiky Výše nákladů na propagaci/fundraising a administrativu/řízení organizace je podstatnou informací pro

Více

MĚSTO TRUTNOV ZASTUPITELSTVO MĚSTA ZŘIZOVACÍ LISTINA

MĚSTO TRUTNOV ZASTUPITELSTVO MĚSTA ZŘIZOVACÍ LISTINA MĚSTO TRUTNOV ZASTUPITELSTVO MĚSTA ZŘIZOVACÍ LISTINA Městských jeslí Trutnov Čl. I Zřizovatel Město Trutnov, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov, okres Trutnov, IČ: 00278360 vydává podle 84 odst. 2 písm.

Více

Zakládací listina Ústav lékového průvodce, z.ú.

Zakládací listina Ústav lékového průvodce, z.ú. Zakládací listina Ústav lékového průvodce, z.ú. Preambule Ústav lékového průvodce, z.ú. chce být respektovaným zprostředkovatelem informací a rádcem pacientů, lékařů a dalších zdravotníků, plátců, státní

Více

Přehled uvažovaných právních forem klastru v oboru zpracování kamene

Přehled uvažovaných právních forem klastru v oboru zpracování kamene Přehled uvažovaných právních forem klastru v oboru zpracování kamene Klastr je pro účely porovnání právních forem definován jako soubor regionálně propojených společností (podnikatelů) a přidružených institucí

Více

Stanovy Akademie nadání o. s.

Stanovy Akademie nadání o. s. Stanovy Akademie nadání o. s. Preambule Sdružení se zakládá z iniciativy rodičů a profesionálů pracujících s nadanými dětmi a jejich rodinami. Sdružení je organizačně i jinak nezávislé na státních orgánech,

Více

ZAKLÁDACÍ LISTINA. Čl. I. Zakladatel společnosti

ZAKLÁDACÍ LISTINA. Čl. I. Zakladatel společnosti ZAKLÁDACÍ LISTINA obecně prospěšné společnosti ve smyslu ustanovení zák. č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů (dále jen ZOPS ) (jak vyplývá ze změn

Více

Statut obecně prospěšné společnosti SIRIRI. Článek I. Úvodní ustanovení

Statut obecně prospěšné společnosti SIRIRI. Článek I. Úvodní ustanovení Statut obecně prospěšné společnosti SIRIRI 1. Název společnosti: SIRIRI Článek I. Úvodní ustanovení 2. Sídlo: Karmelitská 18, 118 00 Praha 1 - Malá Strana 3. Zakladatelé: Provinční delegatura Řádu bosých

Více

STATUT NADAČNÍHO FONDU MEZINÁRODNÍ FORUM MLÁDEŢE

STATUT NADAČNÍHO FONDU MEZINÁRODNÍ FORUM MLÁDEŢE STATUT NADAČNÍHO FONDU MEZINÁRODNÍ FORUM MLÁDEŢE PREAMBULE Vycházíme ze zájmu podporovat mezinárodní spolupráci uměleckých škol a souborů, dětské a mládežnické sportovní spolky tak, aby docházelo k motivací

Více

Zákon č. 248/1995 Sb. Parlamentu České republiky o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů

Zákon č. 248/1995 Sb. Parlamentu České republiky o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů Zákon č. 248/1995 Sb. Parlamentu České republiky o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů zpet na puvodni stranku Schváleno (Vydáno): 28.09.1995 Účinnost od: 01.01.1996

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí. Čl. I.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí. Čl. I. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí Obecná ustanovení Čl. I. 1. Název sdružení: BALANC, o. s. Společnost pro vyrovnávání příležitostí 2. Zkrácený název: BALANC

Více

STATUT NADACE Nadace Východočeská onkologie. Preambule. Statut. Část I. Čl. 1 Název nadace

STATUT NADACE Nadace Východočeská onkologie. Preambule. Statut. Část I. Čl. 1 Název nadace STATUT NADACE Nadace Východočeská onkologie Preambule JUDr. Nataša Brožová, Praha, zřídila nadační listinou dne 10.11.2003 za účelem podpory a pomoci při zavádění nových léčebných a diagnostických metod

Více

S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í Č E S K Ý I N S T I T U T M A N A Ž E R Ů I N F O R M A Č N Í B E Z P E Č N O S T I ČIMIB STANOVY

S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í Č E S K Ý I N S T I T U T M A N A Ž E R Ů I N F O R M A Č N Í B E Z P E Č N O S T I ČIMIB STANOVY S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í Č E S K Ý I N S T I T U T M A N A Ž E R Ů I N F O R M A Č N Í B E Z P E Č N O S T I Č L Á N E K I. Ú V O D N Í U S T A N O V E N Í Společná činnost je

Více

Klubu přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s.

Klubu přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s. S T A N O V Y Klubu přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s. Článek I. Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Klub přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s. (dále jen spolek ). 2. Sídlem spolku je: Základní škola JIŽNÍ IV.,

Více

VZOR. Smlouva o zřízení nadace (nadační listina) Zřizovatelé:

VZOR. Smlouva o zřízení nadace (nadační listina) Zřizovatelé: VZOR Smlouva o zřízení nadace (nadační listina) Zřizovatelé: 1. Název (právnické osoby):... Sídlo... IČ:... zapsaná do obchodního rejstříku vedeného soudem v..., odd..., vložka... jednající panem:... a

Více

Statut F-nadace lánek I Základní ustanovení lánek II el nadace lánek III Správce nadace lánek IV Správní rada

Statut F-nadace lánek I Základní ustanovení lánek II el nadace lánek III Správce nadace lánek IV Správní rada Statut F-nadace (úplné znění ke dni 30.4.2009) Článek I Základní ustanovení 1. Název nadace je F-nadace (dále jen nadace ), IČO 60449837. Nadace vznikla registrací u Obvodního úřadu v Praze 3 dne 25. července

Více

Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Druh učebního mateirálu: Textový materiál a pracovní list pro žáky

Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Druh učebního mateirálu: Textový materiál a pracovní list pro žáky Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:vy_32_inovace_18_eko_18 Autor: Bc. Jitka

Více

ZAKLÁDACÍ LISTINA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Botič o.p.s.

ZAKLÁDACÍ LISTINA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Botič o.p.s. ZAKLÁDACÍ LISTINA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Botič o.p.s. Jediný zakladatel: Ing. Jan Chvátal r.č. 790220/0372 trvale bytem: Čestlická 67, 251 01 Dobřejovice ve smyslu 4 zákona č. 248/1995 Sb., o obecně

Více

Statut Nadace Divoké husy ve znění Dodatku č. 18.

Statut Nadace Divoké husy ve znění Dodatku č. 18. Statut Nadace Divoké husy ve znění Dodatku č. 18. Část I. Úvodní ustanovení Vznik Nadace Nadace Divoké husy byla založena v roce 1997 dále uvedenými zřizovateli. 17.2.1997 byla zapsána v registru nadací

Více

Město Rokytnice nad Jizerou

Město Rokytnice nad Jizerou Město Rokytnice nad Jizerou ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ (GRANTŮ) Z ROZPOČTU MĚSTA ROKYTNICE NAD JIZEROU na kulturní a sportovní akce, volnočasové aktivity, vzdělávání, činnost zájmových

Více

Statut Olivovy dětské léčebny, o.p.s. (úplné nové znění - koncept)

Statut Olivovy dětské léčebny, o.p.s. (úplné nové znění - koncept) Statut Olivovy dětské léčebny, o.p.s. (úplné nové znění - koncept) Článek I. Základní pojmy a ustanovení 1. Název společnosti je Olivova dětská léčebna, o.p.s., sídlo společnosti je Olivova 224, 251 01

Více

Statut. obecně prospěšné společnosti GAUDEAMUS o.p.s. Zakládací smlouvou ze dne 5.11.1998 založili zakladatelé:

Statut. obecně prospěšné společnosti GAUDEAMUS o.p.s. Zakládací smlouvou ze dne 5.11.1998 založili zakladatelé: Statut obecně prospěšné společnosti GAUDEAMUS o.p.s. Zakládací smlouvou ze dne 5.11.1998 založili zakladatelé: 1. Gymnázium Jiřího Wolkera, Kollárova 3, Prostějov, IČO 47922206, zastoupené ředitelem Antonínem

Více

Statut Nadačního fondu PRO KNIHOVNU ( 4 zákona č. 227/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

Statut Nadačního fondu PRO KNIHOVNU ( 4 zákona č. 227/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů) Statut Nadačního fondu PRO KNIHOVNU ( 4 zákona č. 227/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů) Ing. Arch. Jan Kasl, r.č. 511231/021, narozen 31.12. 1951, trvalý pobyt Eliášova 762/48, 160 00, Praha 6; Doc.

Více

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Preambule

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Preambule STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE Preambule Asociace NNO ČR (dále jen Asociace) vzniká jako zájmové sdružení právnických osob z potřeby prosazovat společné zájmy všech

Více

STATUT NADAČNÍHO FONDU VERONIKA

STATUT NADAČNÍHO FONDU VERONIKA STATUT NADAČNÍHO FONDU VERONIKA se sídlem nám. 1. máje 25, Ráječko 679 02, Zapsáno v nadačním rejstříku dne 30. března 2009 Krajským soudem v Brně, oddíl N, vložka 337 I. ZŘIZOVATEL NADAČNÍHO FONDU 1.

Více

STANOVY. Název sdružení. CENTRUM PRO SOCIOLOGII MEDICÍNY A ZDRAVOTNICTVÍ, o.s. Centre for Medical and Health Sociology.

STANOVY. Název sdružení. CENTRUM PRO SOCIOLOGII MEDICÍNY A ZDRAVOTNICTVÍ, o.s. Centre for Medical and Health Sociology. STANOVY Čl.I Název sdružení CENTRUM PRO SOCIOLOGII MEDICÍNY A ZDRAVOTNICTVÍ, o.s. Centre for Medical and Health Sociology Čl.II Sídlo a působnost Občanské sdružení Centrum pro sociologii medicíny a zdravotnictví,

Více

Příklad dobré praxe V

Příklad dobré praxe V Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe V pro průřezové téma Člověk a svět práce Richard Samec 2010

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Výroční zpráva chcipomoci.info o.p.s. za rok 2012 je zpracována v souladu s ustanovením 21 zákona číslo 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech. V Praze dne 26. září

Více

130 Orgány školské právnické osoby. (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel.

130 Orgány školské právnické osoby. (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel. 130 Orgány školské právnické osoby (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel. (2) Orgány školské právnické osoby zřízené jinou právnickou osobou

Více

STATUT OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Destinace Třeboňsko o.p.s.

STATUT OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Destinace Třeboňsko o.p.s. STATUT OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Destinace Třeboňsko o.p.s. čl. I Založení a vznik společnosti 1. Dne 10.7.2008 ODEON FIRM SERVIS a.s., se sídlem v Brně, Josefská 425/25, PSČ 602 00, IČ 63486725, zapsaná

Více

ZAKLÁDACÍ SMLOUVA O ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

ZAKLÁDACÍ SMLOUVA O ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZAKLÁDACÍ SMLOUVA O ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech Zakladatel Ing. et Bc. Ondřej Kracman Zakladatelka Mgr. Martina Jedličková Zakladatel

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 7. zasedání zastupitelstva města dne: 4. 9. 2014 Bod pořadu jednání: Nové znění Zakládací smlouvy obecně prospěšné společnosti Spacium, o.p.s. v roce 2014 Zpracovala:

Více

Žijeme pro Hradiště, z. s. Stanovy spolku

Žijeme pro Hradiště, z. s. Stanovy spolku Žijeme pro Hradiště, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek Žijeme pro Hradiště, z. s. (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Čl. 1. Název a sídlo Název: Dobrotety (dále jen sdružení ) Sídlo: Slávy Horníka 23/200, 150 00 Praha 5 Působnost: celé území České republiky Čl. 2 Statut sdružení Občanské sdružení

Více

Statut Českého rozhlasu

Statut Českého rozhlasu Statut Českého rozhlasu 1. Název: ČESKÝ ROZHLAS Cizojazyčné názvy: anglicky: Czech Radio německy: Tschechischer Rundfunk francouzsky: Rádio Tchéque španělsky: Radio Checa italsky: Radio Ceca rusky: Чешскоe

Více

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací MIKROEKNOMIKA I Základy teorie a typologie neziskových organizací Opodstatnění existence neziskových organizací 1) Opodstatnění svobody sdružování Brzdy svobody sdružování Charita a filantropie Kořeny

Více

Návrh ZÁKON ze dne.. 2013 o statusu veřejné prospěšnosti

Návrh ZÁKON ze dne.. 2013 o statusu veřejné prospěšnosti I. Návrh ZÁKON ze dne.. 2013 o statusu veřejné prospěšnosti Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 1 (1) Tento zákon upravuje podmínky, za kterých může veřejně

Více

Vyhlášení mimořádného dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2014

Vyhlášení mimořádného dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2014 Vyhlášení mimořádného dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2014 Podpora rozvoje mezinárodních dobrovolnických aktivit mládeže Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Zásady přidělování dotací v rámci rodinné politiky města Hodonína

Zásady přidělování dotací v rámci rodinné politiky města Hodonína Zásady přidělování dotací v rámci rodinné politiky města Hodonína Odbor sociálních služeb, MěÚ Hodonín, 2013 Schváleno Zastupitelstvem města Hodonína dne 15.10.2013 Nabývá účinnosti dnem schválení ZM Obsah

Více

Průvodce novým občanským zákoníkem pro NNO

Průvodce novým občanským zákoníkem pro NNO Průvodce novým občanským zákoníkem pro NNO NOZ nabyl účinnosti! CO TEĎ? Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.............. 4 Veřejné rejstříky právnických osob.................. 6 Jaké další změny čekají

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.14 Integrovaná střední škola

Více

Čl. I. Čl. II. Čl. III. Čl. IV

Čl. I. Čl. II. Čl. III. Čl. IV Zakládací listina obecně prospěšné společnosti Vím, co jím a piju o.p.s. 1.1 Zakladatelem obecně prospěšné společnosti je: Čl. I Lea Zídková, r.č. 785804/0520, trvale bytem: Oravská 1897/6, Praha 10, Strašnice,

Více

Místní akční skupina. Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT. Článek 1 Základní ustanovení

Místní akční skupina. Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT. Článek 1 Základní ustanovení Místní akční skupina Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT Článek 1 Základní ustanovení 1. Dne 3. 9. 2013 byla Zakládací smlouvou založena obecně prospěšná společnost MAS Vizovicko

Více

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK A ZMĚNY PRO OBČANSKÁ SDRUŽENÍ & OPS

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK A ZMĚNY PRO OBČANSKÁ SDRUŽENÍ & OPS Nett - nezávislý think tank pro občanskou společnost NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK A ZMĚNY PRO OBČANSKÁ SDRUŽENÍ & OPS Seminář pro Nadaci Via, duben 2013, Praha A. Úvod Stručný přehled historie formování legislativy

Více

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více

Česká psychedelická společnost, z.s.

Česká psychedelická společnost, z.s. [Poslední draft Stanov, bude nahrazen konečnou schválenou verzí.] Česká psychedelická společnost, z.s. Stanovy spolku Čl. I Základní ustanovení 1. Název spolku zní: Česká psychedelická společnost, z.s.(dále

Více

MUZEUM OLOMOUCKÉ PEVNOSTI, O.S. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

MUZEUM OLOMOUCKÉ PEVNOSTI, O.S. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MUZEUM OLOMOUCKÉ PEVNOSTI, O.S. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Článek I. Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Muzeum Olomoucké pevnosti, o.s. Sídlo občanského sdružení: Michalská 1141/8, 772 00 Olomouc

Více

ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání

ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání Nejdůležitější právní formy podnikání ZALOŽENÍ PODNIKU 1. Samostatný podnikatel (fyzická osoba, živnostník) 2. Obchodní společnosti (kapitálové společnosti a osobní společnosti) 3. Družstva 4. Státní podniky

Více

Stanovy spolku. Náš Kopec, z.s.

Stanovy spolku. Náš Kopec, z.s. Stanovy spolku Náš Kopec, z.s. Čl. 1. Název, sídlo a působnost Náš Kopec o.s., ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen

Více

Nadační fond Československé obce legionářské Legie 100

Nadační fond Československé obce legionářské Legie 100 Nadační fond Československé obce legionářské Legie 100 Účelem nadace je: Sběr finančních příspěvků určených na podporu a realizaci aktivit zabezpečovaných v rámci projektu Legie 100. Základní údaje: Nadační

Více