PROBLEMATIKA ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI NA PŘÍKLADU SLUŇÁKOVA The issues in setting up O.P.S. type non-governmental non-profit organization

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROBLEMATIKA ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI NA PŘÍKLADU SLUŇÁKOVA The issues in setting up O.P.S. type non-governmental non-profit organization"

Transkript

1 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika a správa PROBLEMATIKA ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI NA PŘÍKLADU SLUŇÁKOVA The issues in setting up O.P.S. type non-governmental non-profit organization Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Ing.Stanislav Kutáček Autor: Mgr. Markéta Krátká Olomouc, červen 2008 Jméno a příjmení autora: Mgr. Markéta Krátká

2 Název bakalářské práce: Problematika založení obecně prospěšné společnosti na příkladu Sluňákova Název práce v angličtině: The issues in setting up O.P.S. type non-governmental nonprofit organization Katedra: veřejné ekonomie Vedoucí bakalářské práce: Ing. Stanislav Kutáček Rok obhajoby: 2008 Anotace Bakalářská práce se zabývá problematikou založení obecně prospěšné společnosti. V teoretické části je vymezena problémová oblast - obecná definice a postavení obecně prospěšné společnosti v českém právním řádu, současná situace a srovnání s právními formami obvyklými v EU. V případové studii jsou vysvětleny důvody a popsán a zhodnocen průběh převodu oddělení ekologické výchovy Odboru životního prostředí Magistrátu města Olomouce na obecně prospěšnou společnost. Annotation The thesis is focused on the issue in setting up a public benefit company one type of nongovernmental organization in the Czech Republic. In the initial part a general framework has been drafted definition of the type of the organization and its position in the Czech law system, current situation and comparison with similar types of organizations in the European Union. The main intention of the second part is to explain the reasons for transformation,and describe and evaluate the process of the transformation of the Olomouc City Hall Department into the Public benefit company. Klíčová slova neziskový sektor, založení neziskové organizace, obecně prospěšná společnost, Sluňákov Keywords non-profit sector, setting up the non-profit organization, public benefit company, Sluňákov 2

3 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci Problematika založení obecně prospěšné společnosti na příkladu Sluňákova vypracovala samostatně pod vedením Ing. Stanislava Kutáčka, a uvedla v ní všechny použité literární a jiné odborné zdroje v souladu s právními předpisy, vnitřními předpisy Masarykovy univerzity a vnitřními akty řízení Masarykovy univerzity a Ekonomicko-správní fakulty MU. V Olomouc dne 26. června 2008 vlastnoruční podpis autora

4 OBSAH ÚVOD TEORETICKÁ ČÁST NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE A JEJICH KATEGORIZACE Neziskové organizace v České Republice PRÁVNÍ ÚPRAVA ČINNOSTI OBECNĚ PROSPĚŠNÝCH SPOLEČNOSTÍ Činnost obecně prospěšných společností Založení a vznik obecně prospěšných společností Zrušení, likvidace a zánik obecně prospěšné společnosti Orgány řízení obecně prospěšné společnosti VÝVOJ OBECNĚ PROSPĚŠNÝCH SPOLEČNOSTÍ V ČR OD PŘIJETÍ ZÁKONA O OBECNĚ PROSPĚŠNÝCH SPOLEČNOSTECH Dosavadní vývoj obecně prospěšných společností Úpravy právnických osob podle návrhu nového občanského zákoníku Současnost obecně prospěšných společností v ČR VZTAH K PRÁVNÍM FORMÁM NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V EU Německo Francie Anglie Slovensko Země střední a východní Evropy SHRNUTÍ PŘÍPADOVÁ STUDIE STRUČNÉ PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE DŮVODY PRO ZMĚNU PRÁVNÍ FORMY ORGANIZACE Výchozí situace - historie do roku Změny v činnosti organizace VÝBĚR PRÁVNÍ FORMY Možnosti obcí při zakládání samostatných právnických osob Požadavky na právní formu Srovnání možných právních forem PŘÍPRAVY NA ZMĚNU PRÁVNÍ FORMY Administrativní příprava na převod právní formy Příprava zaměstnanců na převod právní formy ZALOŽENÍ A VZNIK OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Vznik orgánů obecně prospěšné společnosti Činnost a změny v činnosti Pracovně-právní dopady transformace Změny v organizačním schématu Administrativní změny Majetkoprávní dopady transformace Financování OPS SOUČASNÝ STAV A OČEKÁVANÝ BUDOUCÍ VÝVOJ ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY: SEZNAM TABULEK A OBRÁZKŮ SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK SEZNAM PŘÍLOH... 45

5 ÚVOD Význam neziskového sektoru v České republice neustále roste. V současné době neziskové organizace reprezentují především občanská sdružení, nadace a nadační fondy a obecně prospěšné společnosti. Obecně prospěšná společnost (dále OPS) byla v našem právním řádu zakotvena v roce 1995, a od prvopočátku je její existence a právní úprava diskutována. OPS jakožto zcela nový typ nestátní neziskové organizace měla mimo jiné nabídnout alternativu pro příspěvkové a bývalé rozpočtové organizace v souvislosti s jejich uvažovanou transformací. Podle výzkumu, je však pouze 14 % OPS zakládáno státní správou. 1 V prosinci 2007 existovalo podle zprávy Českého statistického úřadu v ČR 1478 OPS. 2 Důvodem jejich relativně nízkého počtu je s vysokou pravděpodobností fakt, že veškeré aktivity, které ze zákona může vykonávat obecně prospěšná společnost, je možné zajišťovat i prostřednictvím občanských sdružení. Jedním z příkladů, kdy je OPS založena obcí je Sluňákov centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s. (dále jen OPS Sluňákov). OPS Sluňákov byla založena , jedná se tedy o organizaci mladou. Vznikla vyčleněním oddělení ekologické výchovy Odboru životního prostředí Magistrátu města Olomouc (dále MmOl). Přestože je tato právní forma a její úskalí často diskutována, byla v tomto případě zvolena jako nejpřijatelnější. Cílem této práce je zhodnotit rozvoj obecně prospěšných společností od přijetí příslušného zákona v roce Práce obsahuje nejprve část teoretickou, zaměřenou na obecnou definici a postavení obecně prospěšné společnosti v českém právním řádu. Při zpracování teoretické části práce jsem využila veřejně dostupné statistické údaje a studie. Podstatným zdrojem informací o českém neziskovém sektoru, respektive o OPS jsou studie Centra pro výzkum neziskového sektoru (dále CVNS). CVNS v roce 2003 realizovalo výzkumný projekt Ekonomika obecně prospěšných společností. Základním výstupem projektu je závěrečná zpráva s názvem Ekonomické výsledky obecně prospěšných společností v roce a bylo publikováno několik dalších příspěvků 4, z kterých vycházím v této části své práce. Tato závěrečná zpráva podává ucelený pohled na strukturu a hospodaření OPS. 1 více v kapitole Aktualizovaná statistika počtu NNO v letech dostupná z 3 ROSENMAYER, T., KUJOVÁ, I. Ekonomické výsledky obecně prospěšných společností v roce Brno: CVNS, dostupných z cvns.cz 5

6 Prací zajímavou z hlediska budoucnosti OPS je diplomová práce Ivy Basovníkové 5, která se zabývala nadačními ústavy, které by v budoucnu mohly nahradit stávající právní formu OPS. Další částí bakalářské práce je případová studie, která se zabývá OPS Sluňákov. V případové studii se snažím popsat důvody a průběh převodu oddělení ekologické výchovy Odboru životního prostředí Magistrátu města Olomouce na obecně prospěšnou společnost. Mým cílem je vysvětlit z jakého důvodu bylo v tomto případě přistoupeno k užití této právní formy. Dále pak popisuji proces převodu na OPS a analyzuji problémy spojené s převodem oddělení magistrátu na právní formu OPS. Vzhledem k tomu, že OPS Sluňákov má za s sebou první rok svého fungování, pokusím se shrnout i zkušenosti z počátku fungování OPS. Pro zpracování případové studie jsem vycházela z veřejně dostupných i interní materiálů (zápisy z jednání, zápisy z porad, akční plány apod.) zkoumané organizace. Důležitým zdrojem informací byly rozhovory se zaměstnanci OPS a se zástupci MmOl odpovědnými za převod právní formy. 5 BASOVNÍKOVÁ, I. Nadační ústavy budoucnost nebo minulost organizací sdružujících majetek i poskytujících služby? Brno

7 1. TEORETICKÁ ČÁST 1.1 Nestátní neziskové organizace a jejich kategorizace OPS je neziskovou organizací. V této kapitole se pokusím stručně shrnout pojetí neziskového sektoru a jeho vymezení v rámci České Republiky. Nejpoužívanější definicí neziskového sektoru je tzv. strukturálně-operacionální definice Salamona a Anheiery 6, podle níž se skládá z organizací, které jsou charakterizovány pěti společnými rysy. Tyto organizace jsou: Organizované, tedy vyznačující se jistou institucionalizací své struktury. Fungují např. na základě jasně formulované zakládací smlouvy či zřizovací listiny, není to ale podmínkou, jejich institucionální existence může být demonstrována i například stanovenou organizační strukturou, naplní činnosti, pravidly, pravidelným setkáváním apod. Soukromé, tedy institucionálně oddělené od vlády. Nejsou součástí státního aparátu, ani jinak kontrolovány veřejnou správou. Mohou být financovány ze státních prostředků i ovlivňovat formování státní správy i její politiky, ale organizačně a právně zůstávají na státu nezávislé. Nerozdělující zisk, tedy veškeré případné zisky musí být zpětně vloženy do činnosti organizace. Samosprávné, autonomní, tj. schopné řídit svou vlastní činnost, mají svá interní pravidla řízení a nejsou ovládány zvenčí. Dobrovolné, což znamená s účastí dobrovolníků, tedy přítomnost nějakého dobrovolného prvku. Jednotlivé organizace se samozřejmě liší v intenzitě a formě tohoto dobrovolného prvku. Podle oblasti, v níž organizace působí, lze dle Mezinárodní klasifikace neziskových organizací organizace řadit do 12 hlavních skupin: kultura a rekreace, vzdělávání a výzkum, sociální služby, životní prostředí, rozvoj a bydlení, právo, prosazování zájmů a politika, zprostředkování dobročinnosti a podpora dobrovolnictví, mezinárodní činnosti, náboženství, hospodářská a profesní sdružení, odbory a činnosti jinde neuvedené. 7 Podle míry veřejného prospěchu, tedy nakolik je daná nezisková organizace zřízena za účelem dosahování pouze soukromého prospěchu svých členů a nakolik má sloužit širšímu poslání, lze rozlišovat organizace vzájemně prospěšné (zejména spolky a sdružení; členy takových organizací spojují různé koníčky, sociální postavení, věk, národnost, náboženské 6 SALOMON, L. M., ANHEIER, H. K. Defining the Nonprofit Sector: A Cross-National Analysis. 7 CVNS. Klasifikace ICNPO [online]. [cit ] 7

8 vyznání apod.) a organizace veřejně prospěšné. 8 Jejich cílem je poskytování veřejně pospěšných služeb třetím osobám, jsou tedy otevřeny všem zájemcům z řad široké veřejnosti Neziskové organizace v České Republice Základním právním předpisem v českém právním řádu, který obecně upravuje postavení neziskových organizaci jako právnických osob je zákon č. 40/1964, Sb. občansky zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Další úprava většiny typů neziskových organizaci je obsažena v samostatných zákonech. V právním systému vymezuje nejvíce pojem neziskové organizace zákon č. 586/1992 Sb. o dani z příjmu, který definuje organizaci charakteru právnické osoby, která nebyla založena za účelem podnikání a uvádí jejich výčet. 9 V užším pojetí jsou v ČR rozhodující právní formy neziskových organizací občanská sdružení, nadace, nadační fondy a obecně prospěšné společnosti, církve a církevní společnosti 1.2 Právní úprava činnosti obecně prospěšných společností Fungování OPS je vymezeno zákonem č.248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech. OPS se zapisují do rejstříku obecně prospěšných společností, který je veden 10 soudy určenými dle obchodního zákoníku k vedení obchodního rejstříku. OPS je definována jako právnická osoba, jejíž hlavním posláním je poskytovat veřejnosti obecně prospěšné služby za předem stanovených a pro všechny uživatele stejných podmínek. 11 Zákon přesně neurčuje, které služby jsou obecně prospěšné. Tuto otázku posuzuje soudce při zápisu OPS do rejstříku. Vychází přitom z výše uvedené definice, která nelze být brána absolutně. Protože například v případě organizace zaměřené na vzdělávání dětí jsou některé činnosti zaměřené na konkrétní cílovou skupinu. OPS není jedinou formou neziskové organizace, která může být založena za účelem poskytování obecně prospěšné činnosti. Obecně prospěšnou činnost může poskytovat například také občanské sdružení, v jehož stanovách se zakladatelé zavážou k poskytování této činnosti. Podstatný rozdíl je ale v závazku k poskytování této činnosti u OPS se předpokládá soustavně vykonávaná činnost, protože v případě, že OPS neposkytuje obecně prospěšné služby uvedené v zakládací listině po dobu delší než šest měsíců, hrozí jí zrušení soudem. 12 Zároveň výsledky její ekonomické aktivity nemohou být využívány vymezenou 8 REKTOŘÍK J. a kol: Organizace neziskového sektoru. Základy ekonomiky, teorie a řízeni. 9 18, odstavec 7 zákona č. 586/1992 Sb zákona č. 248/1995 Sb zákona č. 248/1995 Sb zákona č. 248/1995 Sb. 8

9 členskou základnou, jako je tomu u občanských sdružení. Od příspěvkových organizací se OPS liší tím, že je soukromým právním subjektem, není podřízena svým zakladatelům. Na rozdíl od nadace poskytuje konkrétní výkon a nepřerozděluje získaný majetek Činnost obecně prospěšných společností Činnost OPS je založena na principu neziskovosti, tzn. že její hospodářský výsledek nesmí být využit ve prospěch zakladatelů, členů jejich orgánů nebo zaměstnanců a musí byt použit na poskytování obecně prospěšných služeb, pro které byla společnost založena. V tomto je patrný rozdíl oproti fungování občanského sdružení, kde výsledek neziskové aktivity může být využíván vymezenou členskou základnou. OPS může vyvíjet podnikatelskou činnost jako tzv. doplňkovou činnost, a to za předpokladu, že touto doplňkovou činností bude dosaženo účinnějšího využití majetku, lepšího využití zařízení, případně kvalifikace zaměstnanců a nebude-li tím ohrožena kvalita, rozsah a dostupnost obecně prospěšných služeb. Nesmí se však účastnit na podnikání jiných osob. Může jít o činnost vykonávanou na základě živnostenského oprávnění nebo jinou výdělečnou činnost (nejčastěji pronájem nemovitosti). Výnosy z jednotlivých druhů činnosti vede OPS ve svém účetnictví odděleně. Činnost OPS je transparentní, neboť je povinna každoročně zveřejňovat výroční zprávu o činnosti a hospodaření. Její přesný obsah je definován v zákoně. Zároveň je povinna v zákonem stanovených případech nechat si ověřit roční účetní uzávěrku schválenou auditorem. Jedním z důvodů může být, že je příjemcem dotací nebo jiných příjmů ze státního rozpočtu, z rozpočtu obce, případně z rozpočtu jiného územního orgánu nebo od státního fondu, jejichž celkový objem přesáhne jeden milion Kč Založení a vznik obecně prospěšných společností OPS se zakládá písemnou zakládací smlouvou (v případě více zakladatelů) nebo zakládací listinou (jediný zakladatel) a vzniká dnem zápisu do rejstříku obecně prospěšných společností. Jednou z podstatných náležitostí zakladatelské smlouvy je určení druhu obecně prospěšných služeb, které má OPS poskytovat a podmínky, za kterých je bude poskytovat. Zakládací listina je významným dokumentem, jemuž by měl každý zakladatel OPS věnovat maximální pozornost. V zakládací listině může vymezit rozhodovací pravomoci správní rady, pozici a rozhodovací pravomoci ředitele v rámci běžného řízení OPS, určit organizační strukturu nebo alespoň její rámec. Jako svůj vnitřní předpis vydává OPS statut, který konkretizuje otázky vnitřního života OPS a může být též vnitřním předpisem zaměstnavatele ve smyslu zákoníku práce. 9

10 Založit OPS může jedna i více fyzických nebo právnických osob nebo jejich kombinace. Z toho vyplývá, že zakladatelem OPS může být i obec, neboť ta je právnickou osobou. O založení OPS v tomto případě rozhoduje a zakládací smlouvu nebo zakládací listinu schvaluje zastupitelstvo obce, funkci zakladatele pak plní rada obce. Zákon stanovuje lhůtu 90 dnů od podání návrhu na zápis do rejstříku. Tím umožňuje, aby měli zakladatelé časový prostor k naplnění ostatních náležitostí, kterými je zápis podmíněn. Jde mimo jiné o doklady potvrzující splnění podmínek daných zákonem, např. výpisu z trestního rejstříku členů správní a dozorčí rady, pořízení listin opravňujících k výkonu určitých činností a jiné 13. Je tedy zřejmé, že samotné založení OPS je formálně poměrně složité a příprava podkladů může být časově a někdy i finančně náročná. Při zakládání OPS není jednoznačně povinný vklad zakladatelů, což bylo upřesněno až novelou zákona z roku Vznikem OPS se osamostatňuje od svých zakladatelů. Zanikají vlastnická práva zakladatelů k majetku vloženého do OPS Zrušení, likvidace a zánik obecně prospěšné společnosti Zákon o OPS rozlišuje mezi zrušením a zánikem OPS. Po svém zrušení existuje OPS dále, až do svého výmazu z rejstříku OPS. Teprve výmazem z rejstříku dochází ke skončení právní subjektivity a tedy i z právního hlediska ke skončení její existence Orgány řízení obecně prospěšné společnosti Orgány OPS jsou vždy správní rada nezávislá na zakladatelích, nepovinně ředitel a v zákonem stanovených případech dozorčí rada. Správní rada Statutárním orgánem OPS je správní rada, jmenovaná zpravidla zakladatelem. Konkrétně do působnosti správní rady jako statutárního orgánu patří 15 : a) vydat ve lhůtě šesti měsíců ode dne vzniku obecně prospěšné společnosti statut, kterým se podrobněji upraví vnitřní organizace obecně prospěšné společnosti. Údaje ve statutu musí být v souladu s údaji v zakládací listině, b) schvalování změn zakládací listiny v souladu s 4 odst. 3 a 4 zákona o OPS c) rozhodovat o zrušení obecně prospěšné společnosti a určit obecně prospěšnou společnost, které nabídne likvidační zůstatek, d) dbát na zachovávání účelu, pro který byla obecně prospěšná společnost založena, 13 více na příkladu založení OPS Sluňákov v kapitole novela zákona o OPS č. 208/2002 Sb zákona č. 248/1995 Sb. 10

11 e) schvalovat rozpočet obecně prospěšné společnosti a jeho změny a jmenovitě náklady na vlastní činnost (správu) obecně prospěšné společnosti, f) schvalovat roční účetní závěrku a výroční zprávu obecně prospěšné společnosti, g) rozhodovat o předmětu a rozsahu doplňkových činností obecně prospěšné společnosti nad rámec vymezený v zakládací listině h) udělovat souhlas ke zcizení či zastavení nemovitého majetku obecně prospěšné společnosti nebo s jeho pronájmem na dobu delší jednoho roku, pokud statut nestanoví dobu kratší, i) jmenovat a odvolávat ředitele obecně prospěšné společnosti, dohlížet na jeho činnost a stanovit mu mzdu, pokud podle zakládací listiny je funkce ředitele zřízena, j) rozhodovat o dalších otázkách, které do působnosti správní rady svěřuje zakládací listina. Ředitel Výkonným orgánem OPS je její ředitel, jmenovaný a odvolávaný správní radou. Ředitel vykonává svou funkci v pracovním poměru k OPS. Dozorčí rada Kontrolní funkce plní dozorčí rada OPS, zřizovaná obligatorně, pokud byl do majetku OPS vložen majetek státu nebo obce, pokud OPS užívá nemovitý majetek státu nebo obce anebo pokud OPS naplňuje zákonné podmínky pro povinné vedení podvojného účetnictví. Dozorčí rada 16 a) přezkoumává roční účetní závěrku a výroční zprávu obecně prospěšné společnosti, b) nejméně jedenkrát ročně podává zprávu správní radě o výsledcích své kontrolní činnosti, c) dohlíží na to, že obecně prospěšná společnost vyvíjí činnost v souladu se zákony a zakládací listinou obecně prospěšné společnosti. Dozorčí rada je oprávněna a) podávat správní radě návrh na odvolání ředitele, b) nahlížet do účetních knih a jiných dokladů a kontrolovat tam obsažené údaje, c) svolat mimořádné jednání správní rady, jestliže to vyžadují zájmy OPS. Dozorčí rada je povinna upozornit správní radu na porušení zákonů, ustanovení zakládací listiny nebo statutu, na nehospodárné postupy, popřípadě na další nedostatky v činnosti obecně prospěšné společnosti zákona č. 248/1995 Sb. 11

12 1.3 Vývoj obecně prospěšných společností v ČR od přijetí zákona o obecně prospěšných společnostech Dosavadní vývoj obecně prospěšných společností V roce 1990 byla zákonem 17 upravena činnost občanských sdružení, a tím byl otevřen prostor ke sdružování občanů. Vzhledem ke zpožděnému vývoji jiných právních forem neziskových organizací se stala občanská sdružení i základní formou pro poskytování veřejně prospěšných služeb. OPS, jakožto zcela nová právní forma určená k poskytování obecně prospěšných služeb, byla zavedena do našeho právního řádu v roce V platnost vstoupil zákon č. 248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech. Podle důvodové zprávy k zákonu č. 248/1995 Sb. se hlavními cíli, které zákon řeší, mělo na mysli vyplnění existujícího právního vakua; otevření neziskového sektoru soukromé iniciativě; umožnění státu a obci, aby některé služby pro občany mohly smluvně zadat neziskovým, právnickým osobám; určení postavení neziskových právnických osob v daňovém systému a jejich vztah k úlevám a vyřešení forem veřejné i profesionální kontroly. 18 zakotvení OPS byly dle Deverové a Pajase 19 Jeden z hlavních impulsů k právnímu úvahy o potřebě přeměny rozpočtových a příspěvkových organizací na nezávislé a finančně více samostatné organizace. Transformace rozpočtových a příspěvkových organizací se podle tohoto předpisu neukázala jako schůdná. Zejména zpočátku nebyla tato právní forma příliš využívána, a to hlavně kvůli poměrně přísným podmínkám na organizační strukturu a fungování. 20 Ani v pozdějších letech nebyla tato právní forma využívána tak často, jak předkladatelé zákona předpokládali. Počet OPS od schválení zákona do roku 2007 je uveden v Tabulce 1. Důležitým momentem bylo i přijetí nového nadačního zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, který zpřísnil podmínky pro fungování nadací a vymezil obligatorní výši nadačního jmění. Stávajícím nadacím umožnil přeregistraci na nadace nebo nadační fondy, pokud splňovaly nově určované podmínky nebo v opačném případě přeměnu na OPS, popřípadě na základě rozhodnuti statutárního orgánu vstup do likvidace. Řada nadací zanikla, část z nich využila možnost přeměny na OPS. Dne vstoupila v platnost novela zákona č. 248/1995 o OPS. Novela není příliš rozsáhlá a osahuje spíše drobné úpravy. Mezi výraznější změny patří konstatování, že při zakládání OPS není jednoznačně povinný vklad zakladatelů. Dále novela řeší otázku, které 17 zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů 18 Dvořák, T. Obecně prospěšná společnost 19 PAJAC, P., DEVEROVÁ, L. Právní základy fungování neziskového sektoru v ČR. In: Gouli, Frič neziskový sektor v ČR. 20 Dvořák, T. Obecně prospěšná společnost. 12

13 OPS jsou povinny prokázat splnění zvláštních podmínek, jež se vyžadují při poskytování určitých služeb. Byly také upraveny podmínky pro fungování správní rady. Některé opakované a logické návrhy neziskových organizací na zlepšení legislativy OPS se však do novely nepromítly. Předmětem kritiky často bývá povinnost převádět veškerý hospodářský výsledek po zdanění do rezervního fondu, novela nezohlednila ani požadavek na demonstrativní výčet typů obecně prospěšných služeb, které by měly být poskytovány obecně prospěšnými společnostmi. Zásadním, avšak nezohledněným požadavkem bylo umožnit kontrolovatelné poskytování dotací z více veřejných rozpočtů. Stávající úprava totiž zakazuje žádat na jeden projekt dotaci od více než jedné instituce veřejné správy. Nedostatkem novely je i to, že se do zákona nedostalo ustanovení, které by jednoznačně deklarovalo, že zdrojem OPS jsou mj. platby za poskytované služby. Tím by se jednoznačně zamezilo dohadům a diskusím o tom, zda OPS mohou poskytovat služby za úhradu, či nikoliv. Stávající požadavek poskytování obecně prospěšných služeb všem za stejných podmínek je také nelogický, neboť odpovídá více tržnímu pojetí poskytování služeb a neumožňuje sociální diferenciaci podle potřeb specifických okruhů osob. 21 Tabulka 1: Statistika počtu nestátních neziskových organizací v letech Občanská Obecně prospěšné Nadace Nadační fondy sdružení společnosti Pramen: Aktualizovaná statistika počtu NNO v letech dostupná z 21 ŠKARABELOVÁ, S.: Když se řekne nezisková organizace 13

14 1.3.2 Úpravy právnických osob podle návrhu nového občanského zákoníku Již několik let se připravuje nový občanský zákoník, jeho věcný záměr byl schválen dne 18. dubna 2001, ale vzhledem k jeho rozsahu a řadě diskuzím o jeho podobě je jeho přijetí stále odkládáno. Pro neziskové organizace je klíčové nové pojetí právnických osob. Nový občanský zákoník vychází z tradičního rozdělení na nadace právnické osoby utvářené ke správě účelově vymezeného majetku a určeného jmění, a korporace právnické osoby utvářené na bázi členské základny. Pro každou skupiny se zakotví obecný právní režim, použitelný pro všechny právnické osoby tohoto typu, nestanoví-li zákon jinak. Pro obecnou úpravu právnických osob nadačního typu bude zvolena nadace, pro korporace to bude spolek. 22 S formou OPS se v novém občanském zákoníku nepočítá. Uvažuje se o nahrazení novou právní formou nadačními ústavy. Do nich by se měly možnost současné OPS transformovat. Navrhovaná novela občanského zákoníku tedy předpokládá zrušení zvláštní právní úpravy OPS. Zpracovatelé zákona vycházejí z toho, že pojetí OPS je od samého počátku chybné, neboť se nejedná o společnosti, ale o ústav tedy právnickou osobu nadačního typu v jejím širokém pojetí. 23 Zákon tedy bude rozlišovat tři typy nadačních subjektů, ke stávajícím nadacím a nadačním fondů přibudou nadační ústavy. Obecná úprava právnických osob typu ústavů zatím v našem právu chybí. Ústav je definován svým účelem, tj. poskytováním služeb. Dle 360 návrhu občanského zákoníku je ústav právnická osoba ustavená za účelem provozování činnosti užitečné společensky nebo hospodářsky s využitím své osobní a majetkové složky. Ústav provozuje činnost, jejíž výsledky jsou každému rovnocenně dostupné za podmínek předem stanovených. Pro ústavy je tedy typická kombinace věcného základu s osobním prvkem za účelem trvalé nebo dlouhodobé služby nějakému prospěšnému účelu. Od korporace se ústav liší tím, že jejich osobní prvek zajišťuje řízení a fungování ústavu a není nutně spojen s členstvím (takže rozhodování v něm podléhá principu hierarchie, nikoli demokracie). Od nadace se ústav liší tím, že věcný substrát není nezcizitelný, takže jmění ústavu může být případně i zkonzumováno. Definiční význam pro ústav má zejména jeho účel spočívající v poskytování služeb, takže z tohoto hlediska jsou pro ústav významní ti, kdo služby ústavu užívají. 24 Nepředpokládá se, že současně fungující OPS budou rušeny nebo transformovány nebo že jim bude jinak odpírána zákonná opora. Dle 2722 navrhovaného občanského 22 dle Návrhu občanského zákoníku verze 12-07[citováno 20. února 2008]. 23 DEVEROVÁ, L. Časopis Grantis: Nový občanský zákoník [citováno 20. února 2008]. 24 Návrh občanského zákoníku verze 12-07[citováno 20. února 2008]. 14

15 zákoníku se práva a povinnosti stávajících OPS budou i nadále řídí dosavadními právními předpisy. OPS bude mít právo změnit svoji právní formu na ústav, nadaci nebo nadační fond podle tohoto zákona. Nové OPS již nebude možné zakládat Současnost obecně prospěšných společností v ČR V této kapitole se pokusím o stručnou charakteristiku současných OPS, s přihlédnutím k zařazení organizace případové studie. Údaje jsou ve většině případů převzaty se závěrečné zprávy Ekonomické výsledky obecně prospěšných společností v roce , v jiném případě je uveden jiný zdroj. Založení a vznik OPS OPS byly pro účely výzkumu rozdělení do pěti kategorií podle právní formy zakladatele fyzické osoby, soukromé obchodní společnosti, neziskové organizace, veřejná správa a smíšené. Přehled výsledků zobrazuje Tabulka 2. Více než 50 % organizací bylo založeno fyzickou osobou, veřejná správa byla zakladatelem 14 % organizací. Zajímavý je fakt, že přeměnou z nadace vzniklo 125 OPS, což je téměř polovina všech OPS vzniklých do V případě dalších 45 OPS byla uváděna jako zakladatel nadace nebo nadační fond. Je patrný dopad nového nadačního zákona z roku 1997, který vymezil obligatorní výši nadačního jmění a v případě nesplnění podmínky umožnil jejich přeměnu na OPS. 26 Tabulka 2: Počet obecně prospěšných společností podle zakladatelů Počet % Fyzické osoby ,21 Soukromé obchodní společnosti 68 7,52 Neziskové organizace ,06 Veřejná správa ,05 Smíšené ,16 Celkem Pramen: Ekonomika obecně prospěšných společností v roce 2003 Srovnání OPS podle činnosti Nejvíce OPS působí v oblasti Kultura a umění (17,7 %), Ostatní vzdělávání a výzkum (16,81 %), Sociální péče (15,15 %) a Registrované školy (13,38 %). Je tedy zřejmé, že působí v oblastech, ve kterých se to předpokládalo. Jak uvádí Rektořík 27 OPS by měly 25 ROSENMAYER, T., KUJOVÁ, I. Ekonomické výsledky obecně prospěšných společností v roce Zákon č. 227/1997 sb. 27 REKTOŘÍK J. a kol: Organizace neziskového sektoru. Základy ekonomiky, teorie a řízeni. 15

16 fungovat především v oblastech sociálních (penziony pro důchodce, sociální ústavy), kulturních (kina, muzea, galerie), ve zdravotnictví (léčebny pro dlouhodobě nemocné) a ve školství. Doplňkovou činnost uvádělo celkem 28,54 % organizací, přičemž 8,52 % uvádělo 4 a více doplňkových činností. Nejpočetnější doplňkovou činností je obchodní činnost a zprostředkování obchodu a služeb. Doplňková činnost je často shodná s hlavní činností organizace. Lidské zdroje v OPS Podle údajů ČSÚ neměly tři pětiny OPS žádného zaměstnance, jen tři OPS měly více než sto zaměstnanců. Podstatná je i účast dobrovolníků na činnosti OPS, ale v rámci výzkumu nebyl počet dobrovolníku sledován, protože jejich sledování je problematické a nepodařilo se získat věrohodné údaje. Majetek OPS 28 Nejvíce ze sledovaných OPS mělo majetek mezi jedním a pěti miliony Kč a jenom přibližně každá osmá OPS vlastnila majetek vyšší než pět milionů Kč. Největší majetek měly OPS registrované v síti škol a vykonávající činnost v oblasti Zdraví. O struktuře majetku přibližně platí, že čím větší má subjekt celkový majetek, tím větší je podíl nemovitostí a movitých věcí, čím menší je majetek, tím narůstá podíl peněžních prostředků. Majetek OPS tvořily movité věci, peněžní prostředky a výjimečně také nemovitosti a zásoby. V majetku OPS se téměř vůbec nevyskytují investice do nehmotného a finančního majetku. To znamená, že OPS využívají svůj majetek pouze k provozním účelům, nesnaží se jej lépe investovat s cílem získat dodatečné finanční výnosy. Je to dáno především tím, že OPS nedisponují volnými prostředky. Příjmy a výdaje OPS Nejvíce sledovaných OPS mělo roční příjmy mezi 2 a 5 milióny Kč. Nejvýznamnějším příjmem jsou příjmy z prodeje vlastních výrobků a služeb. Pro velikost příjmů platí, že čím menší je subjekt, tím větší podíl příjmů získává z darů, a čím větší je subjekt, tím větší podíl příjmů získává z dotací od státu a územní samosprávy. Dotaci ze státního rozpočtu získalo celkem 227 obecně prospěšných společností, přičemž objemově byly nejúspěšnější obecně prospěšné společnosti registrované v síti škol a vykonávající činnost v oblasti Sociální péče. Zajímavý je fakt, že OPS založené veřejnou správou získávají více než tři čtvrtiny svých příjmů z vlastních výkonů. Tyto OPS také získávají nejvíce příjmů z dotací z územní 28 ROSENMAYER: Majetek OPS - CVNS 16

17 samosprávy. Naopak příjmy ze státního rozpočtu jsou velice nízké (3 %). Příčinu je třeba hledat v tom, že OPS zakládá spíše územní samospráva nežli státní správa. Strukturu příjmů ovlivňuje činnost, kterou OPS vykonávají. Zatímco v případě obecně prospěšných společností působících v oblastech Zdraví a Životní prostředí činil podíl příjmů získaných z prodeje vlastních výrobků a služeb více než čtyři pětiny všech příjmů, v případě oblastí Sociální péče a Ostatní činnosti (ovlivněno hospodařením jediného subjektu, který získal většinu příjmů z darů) byl podíl vlastních výkonů pouze třetinový.v některých oblastech tvoří významnou část příjmů dotace od veřejné správy. Územní samospráva významně dotuje subjekty vykonávající činnost v oblastech Kultura a umění, Sport a volný čas a částečně i Sociální péče. Více zachycuje Obrázek 1. Obrázek 1: Struktura příjmů OPS podle oblastí činnosti 100% 80% 60% 40% 20% 0% Kultura a umění Sport a volný Registrované Ostatní čas školy vzdělávání a výzkum Zdraví Sociální péče Životní prostředí Rozvoj Ostatní činnosti Celkem Dary Nadační příspěvky Dotace od státu Dotace územní samosprávy Vlastní činnost Ostatní příjmy Pramen: Ekonomika obecně prospěšných společností v roce 2003 Pro výdaje OPS platí, že čím je organizace větší, tím více vydá na mzdy a zákonné pojištění, čím je organizace menší, tím více vydá za spotřebované nákupy a služby. 1.4 Vztah k právním formám neziskových organizací v EU Systém práva se v jednotlivých zemích Evropské unie poměrně dost liší. Je to dáno především různou historií a tradicemi, z kterých v té dané zemi právo vychází. Ve většině zemí lze právnické osoby rozdělit na dvě základní skupiny - na korporace (charakteristické svou členskou základnou) a nadace (účelová sdružení majetku) 29. Ve velké řadě případů se tyto formy překrývají a u mnoha právnických osob je přítomný jak prvek 29 Viz kapitola

18 majetkový, tak členská základna. Pro hledání podobného typu neziskové organizace v jiných právních systémech je podstatné si tímto způsobem vymezit právní formu OPS. Obecně prospěšná společnost je patří spíše do skupiny nadací tvoří je soubor majetku, ale je přítomný i korporativní prvek, který ale nemá tolik podstatný. Důležitá je především úloha tohoto typu organizace obecně prospěšná společnost je založena za účelem poskytování obecně prospěšných služeb. Podle Denverové a Pajace 30 je zvláštní úprava obecně prospěšných společnosti z hlediska mezinárodního srovnání unikátní. Z pohledu USA jde vlastně o tzv. operující nadace bez nadačního jmění nebo o neziskové korporace bez členství. Iva Basovníková 31 ve své práci hledala v evropských právních systémech ekvivalent pro možnou budoucí právní formu OPS - nadační ústav. Uvádí, že právnická osoba typu ústav se v některých zemích vyskytuje či vyskytovala v minulosti. Často se jedná o veřejnoprávní instituci podobnou současným českým příspěvkovým organizacím (která je vlastně v podstatě také ústavem, pouze se tak nejmenuje). Jako příklad uvádí německé Anstalten nebo francouzské EPIC a EPA. V těchto případech se jedna se sice o ústavy skutečně spravující určitý majetek a poskytující veřejně prospěšné služby, to vše ale pod kontrolu státu. Úlohu soukromoprávních neziskových organizaci typu nadační ustav, sehrává zpravidla jiný typ organizace, často je to nadace nebo některý z typů korporaci. V této kapitole uvedu stručný přehled neziskového sektoru v některých evropských zemích, a pokusím se najít právní formu podobnou našim OPS Německo V německém občanském zákoníku není rozlišováno mezi právnickými osobami založenými za účelem dosahování zisku a těmi, které dosahují obecně prospěšných cílů. Tentýž typ právnické osoby může mít ziskové i neziskové poslání. V německém obchodním zákoníku je zakotvena charakteristika obecné prospěšnosti. Statut obecné prospěšnosti může získat organizace, která má za cíl veřejné blaho v materiálních, duchovních nebo morálních oblastech, a nebo realizuje charitativní a dobrovolné aktivity podporující osoby v nouzi nebo neschopné se o sebe postarat, a nebo realizuje aktivity ve 30 PAJAC, P., DEVEROVÁ, L. Právní základy fungování neziskového sektoru v ČR. In: Gouli, Frič neziskový sektor v ČR. 31 BASOVNÍKOVÁ, I. Nadační ústavy budoucnost nebo minulost organizací sdružujících majetek i poskytujících služby? Brno

19 vztahu k církvi, zahrnující budování, údržbu a správu církví a jejich majetku, náboženské služby a vzdělávání duchovních.32 V současné době lze v Německu mezi neziskové organizace (podle definice) řadit spolky, nadace a v poslední době také společnosti s ručením omezeným (mohou se stát součástí neziskového sektoru pokud splní podmínky obecné prospěšnosti). Často zmiňovanou právní formou v souvislosti s OPS, respektive s navrhovanými nadačními ústavy jsou německé Anstalten des offentlichen Rechts neboli ústavy veřejného práva. Jak uvádí Rosenmayer 33, naše OPS nejvíce odpovídá tzv. německým Anstalt, které ovšem mají veřejnoprávní charakter a blíží se tedy spíše našim příspěvkovým organizacím. Německý občanský zákoník řadí Anstalten mezi právnické osoby veřejného práva, plní veřejnou úlohu přidělenou zákonem. Nemají žádné členy, pouze uživatele. V tomto jsou tedy podobné českým OPS, na rozdíl od nich jsou ale závislé na veřejné správě a podléhají její kontrole. 34 Také navrhovatelé nového občanského zákoníku uvádějí Něměcko a Anstalten jako příklad právnické osoby podobné budoucím ústavům. Dle návrhu občanského zákoníku totiž budou moci být ústavy soukromoprávní ale i veřejnoprávní (např. školy, muzea, nemocnice, vědecké nebo výzkumné ústavy) Francie Ve Francii je neziskový sektor reprezentován dvěma hlavními typy neziskových organizací nadacemi a asociacemi. Podle současného práva mohou vznikat tři typy nadací: nadace s uznanou veřejnou prospěšností, firemní nadace, nesamostatné nadace zastřešené jinou institucí. Zřízení nadace s uznanou veřejnou prospěšností je komplikovaný proces vyžadující schválení nejvyšších předsedou vlády a ministrem vnitra. Ve Francii najdeme i podobný typ právnické osoby veřejného práva jako německé Anstalten, tzv. etablissemnets publics. Disponují určitým stupněm správní a finanční autonomie, ale každý veřejný ústav je napojen na nějaký úřad na úrovni státu či nižšího územně samosprávního celku, který jej kontroluje. Poskytují veřejné služby v různých oblastech jako zdraví, vzdělávání, kultura nebo i ekonomika. Rozlišuji se veřejné ústavy správní (etablissement public administratif - EPA) a veřejné ústavy průmyslového či obchodního charakteru (etablissement public a caractere industrie ou commercial - EPIC) ANHEIER, H. K., SEIBEL, W.:Defining the Nonprofit Sector: Germany. 33 ROSENMAYER. OPS v právním systému. 34 BASOVNÍKOVÁ, I. Nadační ústavy budoucnost nebo minulost organizací sdružujících majetek i poskytujících služby? Brno Návrh občanského zákoníku verze 12-07[citováno 20. května 2008]. 36 BASOVNÍKOVÁ, I. Nadační ústavy budoucnost nebo minulost organizací sdružujících majetek i poskytujících služby? Brno

20 1.4.3 Anglie Neziskový sektor ve Velké Británii má bohatou tradici. Právní situace je komplikovaná, protože existují tři právní systémy. Je zde ale vymezen status "charitativní". Tento status je dostupný pouze neziskovým organizacím, které na základně zákona uznávají veřejně prospěšné cíle nebo účely a které toto mají zaneseno ve svých zakládacích dokumentech Slovensko Slovensko mělo první fázi legislativní úpravy neziskových organizací společnou s Českou Republikou, proto je i současná právní úprava neziskového sektoru dost podobná. Slovenska legislativa rozlišuje tyto formy nevládních organizací: občanská sdružení, nadace, neziskové organizace poskytující všeobecně prospěšné služby (veřejnoprospěšné organizace), neinvestiční fondy, organizace s mezinárodním prvkem. Neziskové organizace poskytující všeobecně prospěšné služby jsou definovány v zákoně č. 213/1997 Zb., o neziskových organizáciách poskytujúcích všeobecne prospešné služby. Tato organizace je definována jako právnická osoba, jejíž předmět činnosti je poskytování prospěšných služeb na území SR. Jde zejména o činnosti jako poskytování zdravotnické péče, humanitární péče, rozvoj a ochrana duchovních a kulturních hodnot,tvorba a ochrana životního prostředí atd. Slovenské neziskové organizace v podstatě představují ekvivalent českých OPS. V současné době probíhá na Slovensku také rekodifikace veřejného práva. Na rozdíl od české republiky nová právní úprava zachovává organizaci určenou pro poskytování veřejně prospěšných služeb a pouze přejmenovává neziskovou organizaci na veřejně prospěšnou organizaci Země střední a východní Evropy Jak uvádí studie International Centre for Not-for-Profit Law (ICNL) 37, existuji tak jako v jiných evropských zemích i ve střední a východní Evropě dva základní typy neziskových organizaci: sdruženi a nadace. Jejich základní pojetí se víceméně shoduje ve všech zemích s pojetím českým. Přibližně polovina zemi tohoto regionu má ještě jednu nebo i více dalších forem neziskových organizací. V některých zemích se objevuje specifický typ organizace, který je principiálně určen pro poskytování služeb a grantů, přičemž fungují na nečlenském principu. Příjmy tyto organizace získávají buďto z vlastní činnosti nebo vyhledáváním grantů. Autoři studie jako 37 RUTZEN, D., DURHAM, M. Overview of NGO framework legislation in Central and East Europe. 20

I. Název a sídlo a zakladatel obecně prospěšné společnosti: II.

I. Název a sídlo a zakladatel obecně prospěšné společnosti: II. ZAKLÁDACÍ LISTINA KYKLOP o.p.s. I. Název a sídlo a zakladatel obecně prospěšné společnosti:------ 1. Název obecně prospěšné společnosti je: KYKLOP o.p.s ------ 2. Sídlem obecně prospěšné společnosti je:

Více

STATUT. I. Úvodní ustanovení

STATUT. I. Úvodní ustanovení STATUT Obecně prospěšné společnosti Úspěšné dítě, o.p.s. (dále jen společnost) I. Úvodní ustanovení 1.1. Úspěšné dítě, o.p.s. je obecně prospěšnou společností založenou podle zákona č. 248/1995 Sb. ve

Více

STATUT. obecně prospěšné společnosti. Čl. I. Obecná ustanovení

STATUT. obecně prospěšné společnosti. Čl. I. Obecná ustanovení 1 STATUT obecně prospěšné společnosti Čl. I. Obecná ustanovení 1) Obecně prospěšná společnost Dobrodiní o.p.s. se sídlem 734 01 Karviná Ráj, U Lesa 713 byla založena Zakládací smlouvou ze dne 14.10.2003.

Více

I. Název a sídlo a zakladatel obecně prospěšné společnosti: --------------------------- II.

I. Název a sídlo a zakladatel obecně prospěšné společnosti: --------------------------- II. ZAKLÁDACÍ LISTNA KYKLOP o.p.s. I. Název a sídlo a zakladatel obecně prospěšné společnosti: --------------------------- 1. Název obecně prospěšné společnosti je: KYKLOP o.p.s ----------------------------------

Více

Právnické osoby podle NOZ. 118 Právnická osoba má právní osobnost od svého vzniku do svého zániku

Právnické osoby podle NOZ. 118 Právnická osoba má právní osobnost od svého vzniku do svého zániku Právnické osoby podle NOZ 118 Právnická osoba má právní osobnost od svého vzniku do svého zániku od 1. 1. 2014 NOZ, ZOK, zákon č. 304/2013 Sb. o rejstřících právnických a fyzických osob regulace právnických

Více

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti STATUT obecně prospěšné společnosti Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. I. Základní ustanovení Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s.

Více

STATUT CENTRA EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

STATUT CENTRA EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU STATUT CENTRA EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU Preambule Centrum ekonomických studií Vysoké školy ekonomie a managementu, o.p.s. bylo založeno s vědomím významu výzkumné činnosti

Více

Osmileté gymnázium Buďánka, o.p.s.

Osmileté gymnázium Buďánka, o.p.s. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZAKLÁDACÍ LISTINY obecně prospěšné společnosti Osmileté gymnázium Buďánka, o.p.s. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení Článek 1 Zakladatel Mensa České republiky, sdružení občanů, registrované Ministerstvem

Více

ZAKLÁDACÍ SMLOUVA. RADA RODIČŮ PŘI ZŠ MOHYLOVÁ - o. p. s. o založení obecně prospěšné společnosti. uzavřená dnešního dne následujícími zakladateli:

ZAKLÁDACÍ SMLOUVA. RADA RODIČŮ PŘI ZŠ MOHYLOVÁ - o. p. s. o založení obecně prospěšné společnosti. uzavřená dnešního dne následujícími zakladateli: ZAKLÁDACÍ SMLOUVA o založení obecně prospěšné společnosti RADA RODIČŮ PŘI ZŠ MOHYLOVÁ - o. p. s. uzavřená dnešního dne následujícími zakladateli: panem Janem Kružíkem, bytem Praha 5, Zázvorkova 1997, RČ:

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 19. června 2013 č ČÁST PRVNÍ Změna

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 19. června 2013 č ČÁST PRVNÍ Změna VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. června 2013 č. 479 ČÁST PRVNÍ Změna Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními

Více

VZOR. Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:...

VZOR. Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:... VZOR Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:... Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.... (název vč. zkratky právní formy)...(dále jen společnost ) vznikla dne... zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností

Více

zákoník, zákon o obchodních korporacíh č.90/2012 sb., veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.

zákoník, zákon o obchodních korporacíh č.90/2012 sb., veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. OD 1/1/2014 nabyl účinnost zákon č. 89/2012 sb., občanský zákoník, zákon o obchodních korporacíh č.90/2012 sb., z ákon o nabytí nemovitých věcí a zákon č. 304/2013 sb. o veřejných rejstřících právnických

Více

STATUT. VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV, o.p.s. s t a t u t :

STATUT. VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV, o.p.s. s t a t u t : STATUT VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV, o.p.s. IČ 260 04 674, se sídlem Turnov, Jana Palacha 804, PSČ 511 01, zapsané v rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Krajským soudem v Hradci Králové oddíl

Více

Statut Nadačního fondu HOSPITAL BROUMOV. Správní rada Nadačního fondu HOSPITAL BROUMOV vydává tento statut: Část III.

Statut Nadačního fondu HOSPITAL BROUMOV. Správní rada Nadačního fondu HOSPITAL BROUMOV vydává tento statut: Část III. Statut Nadačního fondu HOSPITAL BROUMOV Správní rada Nadačního fondu HOSPITAL BROUMOV vydává tento statut: 1. Název a sídlo nadačního fondu Název: Nadační fond HOSPITAL BROUMOV Sídlo: třída Masarykova

Více

Zakládací listina obecně prospěšné společnosti Vendelínek, o.p.s.

Zakládací listina obecně prospěšné společnosti Vendelínek, o.p.s. Zakládací listina obecně prospěšné společnosti Vendelínek, o.p.s. (dále jen "Společnost") 1. ZAKLADATELÉ, NÁZEV A SÍDLO SPOLEČNOSTI 1.1 Zakladatelem Společnosti je: společnost Josefínka s.r.o., IČ: 246

Více

FUNDACE DLE OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU č. 89/2012, Sb.

FUNDACE DLE OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU č. 89/2012, Sb. Přednáška 3 FUNDACE DLE OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU č. 89/2012, Sb. Využito materiálů kolegy Mgr. Vlastimila Vitoula, PF MU is.muni.cz - Studijní materiály k předmětu BPV_ERNO + Materiálů kolegy mgr. Jaroslava

Více

Rozvoj finanční kapacity - vlastní činnost příjemce. Rozvoj finanční kapacity - zdroje. NNO výklad pojmů. Jiří Kozák České Budějovice 15. 4.

Rozvoj finanční kapacity - vlastní činnost příjemce. Rozvoj finanční kapacity - zdroje. NNO výklad pojmů. Jiří Kozák České Budějovice 15. 4. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rozvoj finanční kapacity - vlastní činnost příjemce Jiří Kozák České Budějovice 15. 4. 2010 Rozvoj finanční kapacity

Více

Kategorizace subjektů OPŽP

Kategorizace subjektů OPŽP Příloha č. 3 k č. j.: 3066/M/15, 63348/ENV/15 Kategorizace subjektů OPŽP Č. TYP ŽADATELE PRÁVNÍ PŘEDPIS TYP SUBJEKTU zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších a zákon č. 131/2000

Více

Definice oprávněných žadatelů, požadavky na partnerství a stakeholdery

Definice oprávněných žadatelů, požadavky na partnerství a stakeholdery Příloha č. 1 výzvy č. 03_15_024 Definice oprávněných žadatelů, požadavky na partnerství a stakeholdery Žadatelé, školy, vysoké školy a veřejné výzkumné instituce, osoby samostatně výdělečně činné, obce,

Více

Stanovy spolku. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT - ELEKTRA. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT ELEKTRA

Stanovy spolku. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT - ELEKTRA. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT ELEKTRA Stanovy spolku Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT - ELEKTRA Článek 1 Základní ustanovení 1. Název spolku zní: Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT ELEKTRA 2. Spolek

Více

ACADEMY CENTER o.p.s.

ACADEMY CENTER o.p.s. STATUT Obecně prospěšné společnosti ACADEMY CENTER o.p.s. Článek 1 Základní ustanovení 1. Tento statut na základě zákona o obecně prospěšných společnostech a na základě zakládací listiny ze dne 1.4. 2008,

Více

Na podporu aktivit v NB, z.s. STANOVY

Na podporu aktivit v NB, z.s. STANOVY Na podporu aktivit v NB, z.s. STANOVY Čl. 1 Základní ustanovení Na podporu aktivit v NB, z.s. dle zákona č. 89/2012 Sb., původně založen v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb., jako občanské sdružení dne

Více

SPOLEK PRO SKVRŇOV STANOVY

SPOLEK PRO SKVRŇOV STANOVY SPOLEK PRO SKVRŇOV STANOVY Čl. I Název, zkratka a sídlo Název spolku zní Spolek pro Skvrňov. Používaná zkratka spolku je SpS (dále jen spolek nebo SpS). Sídlem SpS je: Skvrňov č.p. 30, 281 44. Spolek pro

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení Čl. 1. Název a sídlo Název: Občanské sdružení Janus (dále jen sdružení ) Sídlo: Popkova 1005, 664 34 Kuřim Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného

Více

STATUT NADAČNÍHO FONDU (ve znění ke dni 8. 8. 2015)

STATUT NADAČNÍHO FONDU (ve znění ke dni 8. 8. 2015) STATUT NADAČNÍHO FONDU (ve znění ke dni 8. 8. 2015) Nadační fond CANI PREAMBULE Nadační fond CANI si klade za cíl vybudovat, provozovat a podporovat výcvik canisterapeutických psů, terapii za pomoci canisterapie,

Více

STANOVY JIKA Olomouckého dobrovolnického centra ( dále jen sdružení)

STANOVY JIKA Olomouckého dobrovolnického centra ( dále jen sdružení) 1 STANOVY JIKA Olomouckého dobrovolnického centra ( dále jen sdružení) Čl. I Úvodní ustanovení 1) Název sdružení: JIKA - Olomoucké dobrovolnické centrum, o.s. 2) Sídlo sdružení: Olomouc, Rooseveltova 84,

Více

Kategorizace subjektů OP ŽP

Kategorizace subjektů OP ŽP Příloha č. 5 k č. j.: 1889/M/10, 36724/ENV/10 Kategorizace subjektů OP ŽP Č. TYP ŽADATELE PRÁVNÍ PŘEDPIS TYP SUBJEKTU zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 1 Obce a města pozdějších

Více

Statut MAS Zlatá cesta, o. p. s. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Statut MAS Zlatá cesta, o. p. s. Čl. 1 Úvodní ustanovení Statut MAS Zlatá cesta, o. p. s. Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. MAS Zlatá cesta, o. p. s. (dále jen společnost ) vznikla dne 3. srpna 2006 zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Krajským

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s.

Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s. Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s. Čl. I Základní ustanovení 1. HOROLEZCI Jeseník, z. s. (dále jen spolek ) je dobrovolné sdružení fyzických osob, které je založeno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona

Více

Statut nadačního fondu Střední průmyslové školy Zlín

Statut nadačního fondu Střední průmyslové školy Zlín Statut nadačního fondu Střední průmyslové školy Zlín Čl. I. Název: Nadační fond Střední průmyslové školy Zlín Sídlo: Střední průmyslová škola Zlín, třída T. Bati 4187 IČO: 292 70 031 Čl. II. Účel Cílem

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů; účinnost od 1. 1. 1992.

Více

Hospodářský řád. Směrnice k hospodaření ústředních orgánů Junáka Směrnice pro zakládání a rušení organizačních

Hospodářský řád. Směrnice k hospodaření ústředních orgánů Junáka Směrnice pro zakládání a rušení organizačních Hospodářský řád 1. Úvodní ustanovení 1.1 Řád upravuje základní pravidla v oblasti hospodaření občanského sdružení Junák svaz skautů a skautek ČR (dále jen Junák), a platí pro Junák (jako celek), organizační

Více

Společenství přátel Cyrilometodějské školy Brno, z.s.

Společenství přátel Cyrilometodějské školy Brno, z.s. Společenství přátel Cyrilometodějské školy Brno, z.s. STANOVY SPOLKU I. Úvodní ustanovení 1. Klub přátel Cyrilometodějské školy v Brně, ve smyslu zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností

Více

Úprava občanského sdružení je vedena v ustanovení zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů.

Úprava občanského sdružení je vedena v ustanovení zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů. ROZBOR: Postavení občanského sdružení a postavení obecně prospěšné společnosti (v současné právní úpravě i ve světle nového občanského zákoníku účinného od 1. 1. 2014) I. Občanské sdružení: Úprava občanského

Více

JEDNACÍ ŘÁD SPRÁVNÍ RADY DESTINAČNÍ AGENTURY DOLNÍ POOOHŘÍ, o.p.s.

JEDNACÍ ŘÁD SPRÁVNÍ RADY DESTINAČNÍ AGENTURY DOLNÍ POOOHŘÍ, o.p.s. Destinační agentura Dolní Poohří, o.p.s. náměstí Prokopa Velkého 1951, 438 01 Žatec Provozovna: Sladovna, Masarykova 356, 438 01 Žatec JEDNACÍ ŘÁD SPRÁVNÍ RADY DESTINAČNÍ AGENTURY DOLNÍ POOOHŘÍ, o.p.s.

Více

Stanovy zapsaného spolku Amelie, z.s.

Stanovy zapsaného spolku Amelie, z.s. Stanovy zapsaného spolku Amelie, z.s. Čl. 1. Základní ustanovení Spolek Amelie, z.s. vznikl pod názvem Amelie, o.s. v roce 2006 a byl zapsán v rejstříku občanských sdružení Ministerstva vnitra České republiky

Více

Stanovy spolku SETKÁNÍ JÁ A TY, z.s.

Stanovy spolku SETKÁNÍ JÁ A TY, z.s. 1 Stanovy spolku SETKÁNÍ JÁ A TY, z.s. Úplné znění ke dni 26. 11 2014 Název, forma a sídlo Setkání já a ty, z.s. se sídlem Dolní Novosadská 81, 779 00 Olomouc (dále jen spolek). Spolek je právnickou osobou

Více

Stanovy spolku Křižovatka, z. s.

Stanovy spolku Křižovatka, z. s. Stanovy spolku Křižovatka, z. s. Čl. I Název a sídlo 1. Název spolku zní: Křižovatka, z. s. (dále jen spolek ). 2. Spolek je právnickou osobou podle zákona č. 89/2012 Sb. Spolek není založen za účelem

Více

STANOVY. Komunitní centrum Koněprusy, z. s.

STANOVY. Komunitní centrum Koněprusy, z. s. STANOVY Komunitní centrum Koněprusy, z. s. Čl. 1. Název a sídlo Název: Komunitní centrum Koněprusy, z. s. Sídlo: Obecní úřad Koněprusy, Koněprusy 63, 26601 Beroun Čl. 2. Statut spolku 1. Komunitní centrum

Více

dne od 16 hodin do malého sálu KD Klobučan ve Valašských Kloboukách.

dne od 16 hodin do malého sálu KD Klobučan ve Valašských Kloboukách. Zveme vás tímto na setkání neziskových organizací a spolků, které působí na území ORP Valašské Klobouky dne 11. 12. 2013 od 16 hodin do malého sálu KD Klobučan ve Valašských Kloboukách. Setkání bude mít

Více

- Organizace volnočasových, kulturních a sportovních aktivit pro děti s PAS a jejích rodičů

- Organizace volnočasových, kulturních a sportovních aktivit pro děti s PAS a jejích rodičů Stanovy spolku Čl. 1. Název a sídlo Název: ADAM - autistické děti a my, z.s. (dále jen "spolek") Sídlo: Mozartova 1092/2, 736 01 Havířov - Podlesí Čl. 2 Doba trvání spolku Spolek je založen na dobu neurčitou.

Více

Stanovy Akademie nadání o. s.

Stanovy Akademie nadání o. s. Stanovy Akademie nadání o. s. Preambule Sdružení se zakládá z iniciativy rodičů a profesionálů pracujících s nadanými dětmi a jejich rodinami. Sdružení je organizačně i jinak nezávislé na státních orgánech,

Více

Jednání RVNNO dne 21. ledna 2014 legislativní situace NNO po 1. lednu 2014

Jednání RVNNO dne 21. ledna 2014 legislativní situace NNO po 1. lednu 2014 Jednání RVNNO dne 21. ledna 2014 legislativní situace NNO po 1. lednu 2014 Občanský zákoník č.89/2012 Sb. - platný Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (sociální družstva) platný Zákon o rejstřících

Více

Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách. Stanovy spolku

Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách. Stanovy spolku Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách (dále jen spolek ) má

Více

Nadační subjekty, církevní právnické osoby, organizační složky a příspěvkové organizace

Nadační subjekty, církevní právnické osoby, organizační složky a příspěvkové organizace Nadační subjekty, církevní právnické osoby, organizační složky a příspěvkové organizace Nadace a nadační fondy Zřizují se podle zákona 227/1997 Sb. (Nově NOZ) Jsou to účelová sdružení majetku zřízená a

Více

Statut společnosti MAS 21, o.p.s.

Statut společnosti MAS 21, o.p.s. MAS 21 SR/STATUT/2014/1 Tímto Statutem níže uvedeného dne, měsíce a roku správní rada obecně prospěšné společnosti MAS 21, o.p.s. (dále jen správní rada), příslušná podle odst. 4.2.1 písm. f/ zakládací

Více

Statut nadačního fondu ( 4 zákona č. 227/1997 Sb.)

Statut nadačního fondu ( 4 zákona č. 227/1997 Sb.) Statut nadačního fondu ( 4 zákona č. 227/1997 Sb.) Preambule Pavel Cais r.č.: 481205/078 trvale bytem: Za Pazdernou 2574, 397 01 Písek (dále jen zřizovatel) zřídil nadační listinou ze dne 21. 11. 2013,

Více

Omezení nakládání se ziskem. Zisk může ústav použít jen k podpoře činnosti, pro niž byl založen a k úhradě nákladů na vlastní správu.

Omezení nakládání se ziskem. Zisk může ústav použít jen k podpoře činnosti, pro niž byl založen a k úhradě nákladů na vlastní správu. Ústav 402-418 NOZ stručná úprava v ostatním se na právní poměry ústavu použijí obdobně ustanovení o nadaci, s výjimkou ustanovení o nadační jistině a nadačním kapitálu Definice 402 Ústav je definován svým

Více

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Nevýdělečné organizace v teorii VÁCLAV DOBROZEMSKÝ JAN STEJSKAL Vzor citace: DOBROZEMSKÝ, V.; STEJSKAL, J. Nevýdělečné

Více

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6. Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00021 Právnické osoby Definice právnické osoby PO je organizovaný útvar,

Více

OBSAH. Seznam zkratek...11 Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...12 Použité právní předpisy...14 Předmluva...16

OBSAH. Seznam zkratek...11 Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...12 Použité právní předpisy...14 Předmluva...16 OBSAH Seznam zkratek...11 Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...12 Použité právní předpisy...14 Předmluva...16 1 Úvod do problematiky neziskových organizací...19 1.1 Vymezení pojmů...19

Více

STATUT. nadačního fondu. Nadační fond Advance Institute. Čl. 1 Název a sídlo nadačního fondu. Nadační fond Advance Institute (dále jen nadační fond )

STATUT. nadačního fondu. Nadační fond Advance Institute. Čl. 1 Název a sídlo nadačního fondu. Nadační fond Advance Institute (dále jen nadační fond ) STATUT nadačního fondu Nadační fond Advance Institute 1.1. Název nadačního fondu zní: Čl. 1 Název a sídlo nadačního fondu Nadační fond Advance Institute (dále jen nadační fond ) 1.2. Sídlo nadačního fondu

Více

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK A ZMĚNY PRO OBČANSKÁ SDRUŽENÍ & OPS II. část

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK A ZMĚNY PRO OBČANSKÁ SDRUŽENÍ & OPS II. část Nett - nezávislý think tank pro občanskou společnost NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK A ZMĚNY PRO OBČANSKÁ SDRUŽENÍ & OPS II. část Seminář pro Nadaci Via, duben 2013, Praha - Cesta k rozhodnutí - Rizika a obavy Rozhodovací

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Dobrovolnické centrum Kladno Čl. I. Název a sídlo sdružení Název občanského sdružení: Dobrovolnické centrum Kladno, o. s. (dále jen Sdružení ). Sídlo sdružení od 1.6.2011: ulice

Více

Stanovy MY 50+ Čl. 1 Název a sídlo. My 50 plus, zapsaný spolek. Sídlo: Ostrava, Bohumínská 447/64, 710 00 Ostrava Slezská Ostrava.

Stanovy MY 50+ Čl. 1 Název a sídlo. My 50 plus, zapsaný spolek. Sídlo: Ostrava, Bohumínská 447/64, 710 00 Ostrava Slezská Ostrava. 1 Stanovy MY 50+ Čl. 1 Název a sídlo My 50 plus, zapsaný spolek. Sídlo: Ostrava, Bohumínská 447/64, 710 00 Ostrava Slezská Ostrava. Čl. 2 Statut Spolku 1. My 50 plus, zapsaný spolek (dále jen spolek ),

Více

Základní odborné pojmy z dané problematiky v anglickém jazyce 5)

Základní odborné pojmy z dané problematiky v anglickém jazyce 5) 116 Základní odborné pojmy z dané problematiky v anglickém jazyce 5) dar (gift) Dobrovolný převod majetku nezištně a bez protihodnoty. K podstatným náležitostem daru patří způsobilost dárce, úmysl dárce,

Více

Statut obecně prospěšné společnosti

Statut obecně prospěšné společnosti Statut obecně prospěšné společnosti Temperi, o.p.s. zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností Č. Budějovice, oddíl O, vložka 235 IČ: 28159179 Čl. I Úvodní ustanovení 1) Dne 2. 8. 2012 uzavřeli,

Více

Nadační fond Jendy Rajmana

Nadační fond Jendy Rajmana Statut nadačního fondu Nadační fond Jendy Rajmana I. Všeobecná ustanovení čl. l Nadační fond Jendy Rajmana (dále jen "fond") byl zřízen zakladatelem ing. Pavlem Hančarem, bytem v Hořicích, Riegrova 1048,

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL PODPORY ZÁJMOVÉ ČINNOSTI STUDENTŮ UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ZE DNE 13. ÚNORA 2015

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL PODPORY ZÁJMOVÉ ČINNOSTI STUDENTŮ UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ZE DNE 13. ÚNORA 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 16. února 2007

Více

Stanovy spolku Pro Jedničku, z. s.

Stanovy spolku Pro Jedničku, z. s. Stanovy spolku Pro Jedničku, z. s. 1. NÁZEV A SÍDLO 1.1 Název spolku je: Pro Jedničku, z. s. (dále jen spolek ). 1.2 Sídlem spolku je: Loretánská 174/3, 118 00 Praha 1 2. ÚČEL spolku 2.1 Spolek je dobrovolným,

Více

Seminář k metodice pro standardizaci MAS v programovém období 2014-2020. Spolky a ZSPO

Seminář k metodice pro standardizaci MAS v programovém období 2014-2020. Spolky a ZSPO Seminář k metodice pro standardizaci MAS v programovém období -2020 Spolky a ZSPO Brno, Praha JUDr. Lenka Deverová lenka.deverova@iol.cz www.deverova.cz Spolky a ZSPO v NOZ Občanská sdružení 3045 sdružení

Více

130 Orgány školské právnické osoby. (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel.

130 Orgány školské právnické osoby. (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel. 130 Orgány školské právnické osoby (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel. (2) Orgány školské právnické osoby zřízené jinou právnickou osobou

Více

Stanovy spolku. Náš Kopec, z.s.

Stanovy spolku. Náš Kopec, z.s. Stanovy spolku Náš Kopec, z.s. Čl. 1. Název, sídlo a působnost Náš Kopec o.s., ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen

Více

o.s. InternetPoradna.cz

o.s. InternetPoradna.cz o.s. InternetPoradna.cz čl. 1 název a sídlo název: sídlo: o.s. InternetPoradna.cz (dále jen sdružení) Wurmova 577/7, 779 00 Olomouc čl. 2 charakter sdružení Sdružení je dobrovolnou, nestátní, neziskovou

Více

Úplné znění STATUTU NADACE ČEZ. s t a t u t NADACE ČEZ

Úplné znění STATUTU NADACE ČEZ. s t a t u t NADACE ČEZ Úplné znění STATUTU NADACE ČEZ ve znění změn ze dne 9. 12. 2002, 28. 2. 2003, 7.12. 2005, 26.3.2007, 31.5.2007, 31.3.2008 a 16.6.2008 Společnost ČEZ, a. s., se sídlem Praha 4 Duhová 2/1444, IČ: 45274649,

Více

Stanovy organizace. OliMali. stanovy občanského sdružení

Stanovy organizace. OliMali. stanovy občanského sdružení Stanovy organizace OliMali stanovy občanského sdružení 1. Základní ustanovení a) Název sdružení: OliMali b) OliMali (dále jen sdružení) je neziskové, charitativní sdružení k poskytování obecně prospěšných

Více

KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s.

KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s. Čl. 1. Název a sídlo Název: Křesťanské vzdělávací centrum Ostrava, o.s. (dále jen sdružení ) Sídlo: Kostelní náměstí 1, 728 02 Ostrava

Více

NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY. dr. Malíková 1

NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY. dr. Malíková 1 NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY dr. Malíková 1 Neziskové organizace (non-profit organization) Hlavním předmětem jejich činnosti není podnikání (tj. výroba nebo

Více

Kategorizace subjektů OPŽP

Kategorizace subjektů OPŽP Příloha č. 5 k č. j.: 3973/M/09,71656/ENV/09 Kategorizace subjektů OPŽP Č. TYP ŽADATELE PRÁVNÍ PŘEDPIS TYP SUBJEKTU 1 Obce a města zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších

Více

Statut F-nadace lánek I Základní ustanovení lánek II el nadace lánek III Správce nadace lánek IV Správní rada

Statut F-nadace lánek I Základní ustanovení lánek II el nadace lánek III Správce nadace lánek IV Správní rada Statut F-nadace (úplné znění ke dni 30.4.2009) Článek I Základní ustanovení 1. Název nadace je F-nadace (dále jen nadace ), IČO 60449837. Nadace vznikla registrací u Obvodního úřadu v Praze 3 dne 25. července

Více

Statut nadace. Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského

Statut nadace. Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského Statut nadace Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského Článek 1 - Název a sídlo nadace 1) Název nadace : Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského 2) Sídlo nadace : Praha 1, Malostranské nám.

Více

Stanovy spolku Ramus, z.s. schválené členskou schůzí dne

Stanovy spolku Ramus, z.s. schválené členskou schůzí dne Stanovy spolku Ramus, z.s. schválené členskou schůzí dne 30.7.2015 1/5 1. Název a sídlo spolku A. Název spolku: Ramus, z.s. B. Sídlo spolku: Volyňská 1189/1, Praha 10, 100 00 2. Účel spolku A. Spolek je

Více

Stanovy spolku Síť ekologických poraden STEP, z. s.

Stanovy spolku Síť ekologických poraden STEP, z. s. Stanovy spolku Síť ekologických poraden STEP, z. s. Článek I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Název spolku je: Síť ekologických poraden STEP, z. s. (dále jen Spolek ). 2. Spolek používá zkrácený název STEP, jenž

Více

Stanovy MDA RIDE, z. s. Čl. I. Úvodní ustanovení

Stanovy MDA RIDE, z. s. Čl. I. Úvodní ustanovení Stanovy MDA RIDE, z. s. Čl. I Úvodní ustanovení 1. Název spolku: MDA RIDE z. s. 2. Sídlo spolku: Zubatého 10 / 330, 150 00 - Praha 5 3. MDA RIDE, z. s. je spolek ve smyslu ustanovení 214 a násl. zák. č.

Více

Pravidla hospodaření

Pravidla hospodaření Pravidla hospodaření Příloha 2 ke Statutu VŠE Článek 1 Úvodní ustanovení Hospodaření VŠE se řídí zejména zákonem a ostatními zvláštními právními předpisy 1) a rozhodnutími o poskytování příspěvků a dotací,

Více

Spolek pro rozvoj včelařství MÁJA S T A N O V Y

Spolek pro rozvoj včelařství MÁJA S T A N O V Y I. Název, sídlo a účel spolku 1) Název Spolek pro rozvoj včelařství MÁJA 2) Sídlo Praha 3) Účel Spolek pro rozvoj včelařství MÁJA S T A N O V Y podpora mladých a začínajících včelařů a rozvoj včelařství

Více

Stanovy spolku Občanské sdružení při MŠ Národní

Stanovy spolku Občanské sdružení při MŠ Národní Stanovy spolku Občanské sdružení při MŠ Národní 1. NÁZEV A SÍDLO 1.1 Název spolku je: Občanské sdružení při MŠ Národní, z. s. (dále jen spolek ). 1.2 Sídlem spolku je: Národní 416/37, Praha 1. 2. CHARAKTER

Více

NADACE JAKOUBKA ZE STŘÍBRA STATUT NADACE

NADACE JAKOUBKA ZE STŘÍBRA STATUT NADACE NADACE JAKOUBKA ZE STŘÍBRA Masarykovo nám. 1, 349 01 Stříbro STATUT NADACE HLAVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ čl. 1 Název a sídlo nadace 1. Název nadace: Nadace Jakoubka ze Stříbra 2. Sídlo Nadace Jakoubka ze

Více

Stanovy občanského sdružení Star Aliance

Stanovy občanského sdružení Star Aliance Stanovy občanského sdružení Star Aliance Čl. I. Základní ustanovení 1. název občanského sdružení zní: Star Aliance (dále jen Sdružení), jež je dobrovolným, nezávislým a neziskovým sdružení osob. 2. Sdružení

Více

Balanc, z.ú. Společnost pro vyrovnávání příležitostí

Balanc, z.ú. Společnost pro vyrovnávání příležitostí STATUT ZAPSANÉHO ÚSTAVU Balanc, z.ú. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí Článek I ÚVODNÍ USTANOVENÍ Název ústavu: Zkrácený název: Zakladatelé: Sídlo: Právní forma: Balanc, z.ú. Společnost pro vyrovnávání

Více

Stanovy občanského sdružení Místní akční skupina Krkonoše, o.s.

Stanovy občanského sdružení Místní akční skupina Krkonoše, o.s. Stanovy občanského sdružení Místní akční skupina Krkonoše, o.s. ve znění změny schválené Členskou schůzí ze dne 26.10.2006 Článek 1 Základní ustanovení 1. Název občanského sdružení založeného v souladu

Více

NADAČNÍ FOND ADEODATUS STATUT. Článek 1 Úvodní ustanovení

NADAČNÍ FOND ADEODATUS STATUT. Článek 1 Úvodní ustanovení NADAČNÍ FOND ADEODATUS STATUT Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Nadační fond je samostatnou právnickou osobou založenou podle 394 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 2. Nadační fond Adeodatus

Více

Úplné znění STATUTU NADACE ČLOVĚK ČLOVĚKU

Úplné znění STATUTU NADACE ČLOVĚK ČLOVĚKU Úplné znění STATUTU NADACE ČLOVĚK ČLOVĚKU Dne 30. 3. 2006 založili zřizovatelé Ing. Michal Šnobr, nar. 25. 5. 1970, r. č. 700525/1693, trvale bytem Zvolenská 134, 386 01 Strakonice a Ing. Martin Batěk,

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Kruh přátel Severáčku

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Kruh přátel Severáčku STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ 1. Název : Kruh přátel Severáčku Kruh přátel Severáčku Článek 1 Název a sídlo 2. Sídlo : Frýdlantská 1359/19, 460 01 Liberec Článek 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolnou,

Více

STANOVY. KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. SPOLKU. Čl. 1. Název a sídlo

STANOVY. KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. SPOLKU. Čl. 1. Název a sídlo STANOVY SPOLKU KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. Čl. 1. Název a sídlo Název: Křesťanské vzdělávací centrum Ostrava, z. s. (dále jen spolek ) Sídlo: Kostelní náměstí 1, 728 02 Ostrava Čl. 2 Statut

Více

STANOVY spolku. (úplné znění ke dni 10. listopadu 2015)

STANOVY spolku. (úplné znění ke dni 10. listopadu 2015) strana 1. STANOVY spolku (úplné znění ke dni 10. listopadu 2015) I. Název spolku Název spolku: Spolek rodičů a přátel ZUŠ Uničov. Tam, kde je to vhodné nebo žádoucí, lze použít akronym SRP ZUŠ Uničov.

Více

1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující rodiče, děti s poruchou autistického spektra (PAS), jejich přátele, odborníky a příznivce.

1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující rodiče, děti s poruchou autistického spektra (PAS), jejich přátele, odborníky a příznivce. Stanovy občanského sdružení Čl. 1. Název a sídlo Název: ADAM Autistické děti a my (dále jen "sdružení") Sídlo: Dlouhá třída 79/1101, Havířov, PSČ 736 01 Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolné,

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U

M A N A G E M E N T P O D N I K U M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 1 Podnikání Právo podnikat je ústavně zaručeným subjektivním právem a omezení podnikatelské činnosti může být stanoveno jedině zákonem. Základní vymezení právní úpravy

Více

Stanovy spolku. Spolek přátel Chaberské školy, z. s.

Stanovy spolku. Spolek přátel Chaberské školy, z. s. Stanovy spolku Spolek přátel Chaberské školy, z. s. Čl. I Název a sídlo Název: Spolek přátel Chaberské školy, z. s. (dále jen spolek ) Sídlo: Praha IČ: 024 68 689 Registrovaný ve spolkovém rejstříku vedeném

Více

VK KARLOVY VARY. člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY

VK KARLOVY VARY. člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY VK KARLOVY VARY člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY Číslo: 01/2015 Schváleno: 09.10.2015, členskou schůzí klubu Účinnost od: 10.10.2015 Článek 1 Název, charakteristika

Více

Zakládací listina. kterou byla níže uvedeného dne, měsíce a roku založena obecně prospěšná společnost ČLÁNEK II. DOBA TRVÁNÍ A VKLAD

Zakládací listina. kterou byla níže uvedeného dne, měsíce a roku založena obecně prospěšná společnost ČLÁNEK II. DOBA TRVÁNÍ A VKLAD Zakládací listina kterou byla níže uvedeného dne, měsíce a roku založena obecně prospěšná společnost Zakladatel: Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR se sídlem Na Harfě 9, poštovní přihrádka

Více

STANOVY SDRUŽENÍ RODIČŮ PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE DOLNÍ PODLUŽÍ

STANOVY SDRUŽENÍ RODIČŮ PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE DOLNÍ PODLUŽÍ STANOVY SDRUŽENÍ RODIČŮ PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE DOLNÍ PODLUŽÍ Preambule Občanské sdružení rodičů při ZŠDP bylo založeno 9. dubna 2008, dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. S účinností zákona č. 89/2012

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

Stanovy občanského sdružení ErnetFree

Stanovy občanského sdružení ErnetFree Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů platný k 1.9.2005 1 Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: ErnetFree (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou

Více

STANOVY. Čl. 3 Cíl činnosti spolku

STANOVY. Čl. 3 Cíl činnosti spolku Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Chocerady STANOVY Čl. 1 Název a sídlo Název spolku: Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Chocerady (dále jen spolek ). Sídlo spolku: 257 24 Chocerady 267 Změna adresy sídla spolku

Více

S T A N O V Y. Centra aktivního odpočinku - Jezdecké společnosti na Špičáku změna č. 2. Centrum aktivního odpočinku- Jezdecká společnost na Špičáku

S T A N O V Y. Centra aktivního odpočinku - Jezdecké společnosti na Špičáku změna č. 2. Centrum aktivního odpočinku- Jezdecká společnost na Špičáku S T A N O V Y Centra aktivního odpočinku - Jezdecké společnosti na Špičáku změna č. 2 Článek I. - Název a sídlo Název: Centrum aktivního odpočinku- Jezdecká společnost na Špičáku Centrum aktivního odpočinku

Více

Stanovy občanského sdružení

Stanovy občanského sdružení Stanovy občanského sdružení Stanovy občanského sdružení Klub ekologické výchovy Článek I Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Klub ekologické výchovy Zkráceně: (K E V) ( dále jen sdružení) Sídlem

Více

Stanovy občanského sdružení PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství

Stanovy občanského sdružení PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství Stanovy občanského sdružení PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství PREAMBULE My spotřebitelé biopotravin a příznivci ekologického zemědělství se svobodně sdružujeme za účelem

Více

STANOVY. spolku SK Viktorie, z.s. čl. I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku

STANOVY. spolku SK Viktorie, z.s. čl. I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku STANOVY spolku SK Viktorie, z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) SK VIKTORIE, z.s. (dále jen zapsaný spolek ) je spolkem, který je založen jako volný spolek fyzických osob, sdružující

Více