Obchodní podmínky. Obsah

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obchodní podmínky. Obsah"

Transkript

1 Obchodní podmínky Obsah Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti 1. prosince Upozornění na rizika: 22. Financování 2. Úvod 23. Dividendy 3. Obecný popis 24. Přestávka v obchodování 4. Definice 25. Korporátní akce 5. Právo a jurisdikce 26. Zásady pro realizaci pokynů 6. Cvičné účty 27. Zjevný omyl 7. Účty 28. Vyšší moc 8. Výše prostředků v účtu 29. Oprávněné osoby 9. Hesla 30. Webové stránky 10. Komunikační a kontaktní údaje 31. Třetí strany 11. Provize, poplatky, daň 32. Duševní vlastnictví 12. Vklady, výběry, zůstatky 33. Záporný zůstatek 13. Minimální a maximální velikost 34. Zneužití trhu 14. Marže 35. Praní špinavých peněz 15. Obchody 36. Střet zájmů 16. Rolující obchody 37. Spravedlivé jednání se zákazníky 17. Kontrakty futures 38. Ochrana dat a osobních údajů 18. Trhy 39. Zrušení účtu 19. Spready 40. Postupy týkající se stížností 20. Pokyny 41. Zodpovědné obchodování 21. Rozevírání (gapping) 42. Příloha FX/CFD/vs 1.20 Strana 1

2 1) Upozornění na rizika (a) Devizové obchody a kontrakty CFD představují ve společnosti GKFX produkty obchodované na marži. Proto je s nimi ve srovnání s jinými investicemi spojena vyšší míra rizika. Z tohoto důvodu je možné s těmito nástroji rychle vytvořit ztrátu převyšující počáteční vklad. Dle britského zákona o finančních službách a trzích z roku 2000 jsou všechny tyto nástroje právně vymahatelné. (b) Obchody na marži představují obchody s cenovým pohybem určitého produktu. Vypořádavají se na základě rozdílu mezi otevírací a zavírací cenou obchodu. (c) S produkty na marži neobchodujte, dokud plně neporozumíte všem souvisejícím rizikům a dokud nemáte k dispozici dostatečné finanční prostředky, abyste v případě nepříznivého vývoje ceny produktu (a to i když jej považujete za krajně nepravděpodobný) mohli splnit požadované finanční závazky vyplývající z plateb marží a ztrát. (d) Maržové obchodování je pákové obchodování, které umožňuje převodování (gearing). To znamená, že můžete zrealizovat velkou transakci s tím, že vložíte pouze menší obnos jako marži. Pohybuje-li se cena ve váš prospěch, můžete výrazně zvýšit své zisky. Na druhou stranu, i malý posun cen ve váš neprospěch může vést k podstatným ztrátám a my vás v takovém případě požádáme o vložení další marže, aby vaše pozice mohly zůstat i nadále otevřené. Dojde-li k uzavření pozic zákazníka, za tyto a jakékoli případné ztráty nese odpovědnost pouze zákazník. Potenciální ztráty nebo zisky z produktů obchodovaných na marži nejsou nijak omezené. Tuto skutečnost byste měli mít při provádění obchodních rozhodnutí vždy na paměti. (e) Ne všechny obchody je možné otevírat a uzavírat 24 hodin denně. Mnoho z nich podléhá striktně daným dobám otevírání a uzavírání, které se mohou měnit. Tyto obchodní hodiny jsou uvedené v našich tržních informačních listech (MIS), které jsou k dispozici online. Informace se snažíme neustále aktualizovat, aniž by nás k tomu vázala povinnost či odpovědnost, a rovněž neručíme za jejich přesnost. Dobu, kdy můžete obchodovat, mohou ovlivnit například státní svátky nebo přechod na zimní/letní čas. Také může z různých důvodů dojít k uzavření trhu a během tohoto období obchodníci obvykle nemohou provádět žádné transakce. (f) Obchody zadáváte podle našich cen, nikoli podle kurzu na burze. V závislosti na trhu mohou naše ceny vycházet z ceny na burze, ale z různých důvodů se od výchozích cen mohou lišit. Všechny obchody lze uzavřít a vypořádat pouze u nás. (g) Společnost GKFX drží nevyužité prostředky retailových klientů na odděleném bankovním účtu. Vyhrazujeme si právo využít některé nebo všechny tyto prostředky až do výše, již využívá zákazník k financování otevřených pozic. Avšak ani na odděleném účtu vám nemusí být poskytována úplná ochrana. Všechny prostředky individuálních klientů podléhají pravidlům úřadu FSA týkajícím se klientských prostředků, pokud není stanoveno jinak. Od 1. ledna 2010 jsou zaručeny v rámci systému kompenzací v oblasti finančních služeb až do výše 50 tisíc. (Viz Vklady, výběry, zůstatky). (h) Máte-li nějaké pochybnosti ohledně jakéhokoli aspektu rizik souvisejících s devizami či kontrakty CFD, doporučujeme vám nejprve vyhledat nezávislé odborné poradenství či pomoc. FX/CFD/vs 1.20 Strana 2

3 (i) Zvažujete-li obchodování s akciemi společnosti, jejímž jste zaměstnancem, nejprve požádejte o právní radu a ověřte si, zda takovým jednáním neporušujete některé nařízení. (j) Účelem obchodování na marži není nahradit stávající nebo tradiční metody investování a nehodí se proto pro každého. 2) Úvod (a) GKFX (nebo také my ) je obchodní název společnosti GKFX Financial Services Ltd., která je držitelem oprávnění britského Úřadu pro finanční služby (FSA), jejíž regulaci rovněž podléhá. Adresa úřadu FSA je 25 The North Colonnade, Canary Wharf, London E14 5HS a je Společnost GKFX Financial Services Ltd. sídlí na adrese Regent Street, London SW1Y 4PH. (b) Tyto obchodní podmínky se vztahují na obchodování s měnami (FX) a kontrakty CFD. Souhlasíte s dodržováním částí této smlouvy, které se vztahují k typům účtů, jež vlastníte, a typům obchodů, které naším prostřednictvím realizujete. (c) Tyto obchodní podmínky představují dohodu mezi námi a klientem či zákazníkem (vámi) a měli byste si je důkladně prostudovat včetně všech změn a dodatků. (d) Tyto obchodní podmínky nijak neovlivňují vaše zákonná práva a neomezují závazky, které jsme vůči vám povinni dodržovat v souladu se zákonem o finančních službách a trzích z roku 2000 či dalšími předpisy, které úřad FSA nařizuje. (e) Prokáže-li se, že je některá část této smlouvy neplatná či právně neúčinná, ostatní části této smlouvy zůstávají i nadále v platnosti. (f) Tyto obchodní podmínky budou považovány za nejaktuálnější a platné a vstoupí v účinnost okamžikem, kdy vám otevřeme účet či účty, nebo když vás upozorníme na to, že namísto předchozí verze nabývají účinnost tyto nové obchodní podmínky. (g) Budou se vztahovat na všechny provedené nové a stávající obchody. Kdykoli to bude možné, zašleme vám upozornění alespoň 10 pracovních dní před tím, než nabude účinnost jakákoli důležitá změna. Tato informace může být zaslána písemně, em, formou upozornění na webu nebo jiným způsobem, který bude server GKFX považovat za vhodný. (h) Toto ujednání se nemusí vztahovat na požadavky na marže nebo spready, které se mohou velmi rychle měnit podle vývoje na trhu. Na některých trzích může být také pozastaveno obchodování nebo můžeme přestat obchodovat s některými trhy, za což nemůžeme být voláni k odpovědnosti. (i) Výrazy obchodování a obchod jsou v těchto obchodních podmínkách zaměnitelné. (j) Přijetím těchto obchodních podmínek a zároveň tím, že vás přijmeme za našeho zákazníka, potvrzujete společnosti GKFC, že každý obchod budete provádět v souladu s těmito obchodními podmínkami. (k) Jakožto zákazník společnosti GKFX se také zavazujete, že budete obchodovat pouze v případě, že: (1) Neporušujete zákony platné v zemi, v níž se aktuálně nacházíte. Strana 3

4 (2) Jste starší 18 let. (3) Nevyhlásili jste úpadek ani aktuálně neprocházíte konkurzním řízením a nevztahují se na vás žádná nařízení, která by vám mohla zabránit v dodržení těchto obchodních podmínek. (4) Poskytnuté osobní údaje jsou aktuální. (5) V případě, že jste zaměstnancem regulované firmy, jste požádali o povolení od příslušného referenta pro dodržování právních norem (compliance) a poskytli nám oprávnění, abychom tomuto oddělení pro dodržování právních norem poskytli obchodní záznamy z vašeho osobního účtu. I v případě, že budete obchodovat v rozporu s některým z výše uvedených ustanovení, ponesete odpovědnost za obchody a příslušné zisky či ztráty. (3) Obecné podmínky Zatímco devizové obchody probíhají globálně, obchodování s kontrakty CFD nikoli. Některé země jejich využívání nepovolují a je odpovědností jednotlivců zajistit, aby došlo k dodržování platných místních zákonů jak s ohledem na držení účtu, tak s ohledem na příslušné platné daňové zákony. Konkrétně nepovolujeme obyvatelům nebo občanům USA, aby si na našem serveru otevřeli svůj účet. Zavazujete se, že nebudete vstupovat na webové stránky nebo obchodní platformy související se společností GKFX, pokud budete na území Spojených států nebo jiné země, kde je zakázáno obchodovat se společností se sídlem ve Velké Británii. Ceny nebo kurzy zobrazené v inzerátech, reklamách, televizi či na našich webových stránkách jsou pouze orientační. Obchodovat lze pouze s cenami uvedenými na naší internetové obchodní platformě, na níž se vztahují další obchodní podmínky uvedené v tomto dokumentu. Souhlasíte s tím, že komunikace s naším serverem bude probíhat elektronickou formou, např. em, je-li to možné. Kromě toho platí, že pokud jste povinni přijmout cokoli, kde je běžně vyžadován váš podpis, pak toto přijetí je možné provést elektronickou formou kliknutím na příslušné tlačítko nebo přejitím tlačítka podle pokynů na naší webové stránce. Jste povinni učinit taková opatření, abyste v naší systémové síti nešířili počítačové viry a podobná bezpečnostní rizika. Jsme oprávněni na základě vlastního uvážení postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí straně, přičemž jsme povinni vás o tomto uvědomit alespoň 10 pracovních dní předem. Pro účely těchto obchodních podmínek se společnosti GKFX Financial Services Ltd a GKFX Markets považují za stejný právní subjekt. 4) Definice GKFX = GKFX Financial Services Ltd SL = pokyn typu stop loss Strana 4

5 Bid = cena, za níž můžete prodávat Offer = cena, za níž můžete kupovat TP = pokyn typu take profit Limit Order = pokyn ke koupi pod aktuální cenou nebo k prodeji nad aktuální cenou FX = devizy ITP = internetová obchodní platforma CFD = Contract for Difference NTR = požadavek na počáteční vklad (Notional Trading Requirement); FSA = Úřad pro finanční služby (Financial Services Authority) MIS = tržní informační listy P+L = pokyn typu profit a/nebo loss Tic / pip / point = minimální přírůstek ceny, za kterou obchodujete a která je uvedená v tržním informačním listu Spread = rozdíl mezi cenami bid a offer Prodlení = rozdíl mezi úrovní pokynu a úrovní realizace Rozevírání (gapping) = velký skok tržní ceny Margin Call (výzva k doplnění prostředků) = na účtu máte málo prostředků, a proto vás vyzveme k jejich doplnění, abyste zabránili uzavření své pozice (Situace, kdy peněžní zůstatek nepokrývá požadavek na počáteční vklad ani zisk nebo ztrátu obchodní pozice.) Šedý trh = trh, na kterém lze u nás obchodovat, i když je výchozí nebo skutečný trh zavřený Pracovní den = pracovní dny bez víkendů a některých státních svátků Long = zadání obchodu, při němž zisk vzniká růstem relevantního trhu. Tato pozice se také nazývá nákup. Short = zadání obchodu, při němž zisk vzniká poklesem relevantního trhu. Tato pozice se také nazývá prodej. 5) Právo a jurisdikce (a) Tyto obchodní podmínky se vztahují na všechny typy obchodů nebo pokynů, které na našem serveru uskutečníte, a řídí se zákony Anglie a Walesu. (b) V případě porušení těchto podmínek je společnost GKFX Financial Services Limited a všechny přidružené společnosti oprávněna zahájit proti vám řízení u kteréhokoli soudu a v libovolné jurisdikci podle právních předpisů, pokud to budeme považovat za vhodné bez ohledu na místo bydliště zákazníka při otevření účtu nebo realizaci transakce. (c) Budete klasifikováni jako retailový zákazník, pokud společnosti GKFX písemně nedoložíte opak. Můžete kdykoli požádat, případně vás můžeme na základě vlastního uvážení vyzvat, abyste se stali profesionálním klientem či způsobilou protistranou. Strana 5

6 S tímto musí obě strany písemně souhlasit a dále musíte vzít na vědomí, že podpisem upozornění na ztrátu ochrany ztratíte některá svá práva garantovaná regulačním úřadem FSA. Ke změně statutu na profesionálního zákazníka musíte rovněž doložit, že: disponujete finančními prostředky ve výši , v každém z posledních čtyř čtvrtletí jste obchodovali alespoň 10krát, jste nebo jste byli zaměstnáni na pozici, která požaduje znalost trhů, na nichž budete obchodovat. (d) v případě vaší smrti uzavřeme všechny otevřené transakce okamžitě nebo v nejbližší možné době, jakmile obdržíme doklad o úmrtí. Držené finanční prostředky či závazky za případné ztráty nebo dlužné částky se stanou součástí pozůstalosti. (e) Vůči společnosti GKFX nesete plnou odpovědnost za veškeré náklady, škody a další právní výdaje, které společnosti vzniknou v důsledku toho, pokud porušíte tyto obchodní podmínky či se dopustíte jiného neoprávněného skutku. (f) Maximální výše závazku, kterým společnost GKFX odpovídá za případnou finanční ztrátu zákazníka, se rovná počáteční povinné marži pro danou transakci. (g) V případě překladu těchto obchodních podmínek do dalších jazyků budou za právně závazné považovány obchodní podmínky v anglickém jazyce. 6) Cvičný účet Vstup do cvičné (demo) platformy bude ukončen po uplynutí 30 dnů. Na cvičném neboli virtuálním účtu GKFX neobchodujete se skutečnými penězi. Případné finanční zisky či ztráty jsou pouze fiktivní a nelze je převést na reálný účet, vyplatit v hotovosti ani jinak proplatit. Cvičný účet je určen výhradně pro účely praxe a vyzkoušení a obsahuje jen úzký výběr trhů, které nabízíme. Zisky nebo ztráty vzniklé při obchodování v cvičném účtu nutně neodrážejí výsledky při obchodování v reálném prostředí. Nástroje forex a CFD jsou volatilní nástroje, při jejichž obchodování lze rychle získat nebo ztratit větší finanční částku, než kolik činí váš původní vklad. 7) Účty (a) Společnost GKFX může odmítnout vaši žádost o otevření účtu z libovolného důvodu, přičemž nemá povinnost důvod pro zamítnutí sdělit. (b) Společnost GKFX je oprávněna na základě vlastního uvážení předat osobní údaje zákazníků úvěrovým agenturám, které mohou uchovávat záznam o vyhledání, a ověřit tak údaje uvedené v žádosti o otevření účtu. (c) Se společností GKFX uzavíráte jednu smlouvu, která pokrývá všechny otevřené účty u GKFX, a to i když se jedná o různé třídy aktiv (např. forex nebo CFD). Tato smlouva se vztahuje na všechny obchody, otevřené či zavřené, pokyny a všechny další transakce. Strana 6

7 (d) V případě, že využijeme právo vyplývající z této smlouvy uzavřít všechny nebo některé vaše pozice či zrušit nezrealizované pokyny a/nebo uzavřít účet/účty, jsme oprávněni vyrovnat peněžní zůstatky, které se nacházejí na účtu, který vlastníte u společnosti GKFX nebo přidružených společností. Jsme rovněž oprávněni na základě vlastního uvážení porovnat kladné peněžní zůstatky se zápornými zůstatky a také porovnat zisky z otevřených transakcí v jednom účtu se ztrátami z otevřených transakcí v jiném účtu. Jsme oprávněni využít peněžní prostředky k uhrazení vašich závazků, včetně právních nákladů a úroků. V případě, že jsou držené finanční prostředky v různých měnách, převedeme je na jednotnou měnu dle aktuálně převažujícího kurzu. Vznikne tak jedna částka, kterou jste povinni uhradit nám nebo my vám. (e) Tyto obchodní podmínky a všechny případné změny nebo dodatky, které přijímáte, se vztahují na všechny účty otevřené u naší společnosti nebo přidružených společností. Může se jednat o hlavní účty nebo podúčty bez ohledu na oblast podnikání, již se týkají. 8) Výše prostředků v účtu (a) Vyhrazujeme si právo určit maximální výši prostředků v účtu, jejichž držení je povoleno na účtech zákazníků. Tato výše může být nastavena stejně pro všechny typy účtů (forex nebo CFD) nebo se může různit. Na účtu můžete držet větší sumu prostředků, než stanovuje limit, ale tyto prostředky překračující limit účtu nebudete moci využít k obchodování. (b) O výši prostředků v účtu zákazníka zpravidla informujeme při přijetí žádosti o otevření účtu. Zároveň si vyhrazujeme právo tuto výši změnit kdykoli a bez předchozího upozornění. (c) Finanční limit účtu nemá vliv na zákonnou ochranu, již vám garantuje výše uvedený systém kompenzací v oblasti finančních služeb. (d) Tento limit je nastaven v amerických dolarech, eurech nebo britských librách a uplatňuje se na základní měnu, v níž je účet veden. (e) V případě, že vaše otevřené pozice překročí maximální povolenou výši prostředků na účtu v důsledku chyby nebo jakéhokoli jiného důvodu, vyhrazujeme si právo, nikoli závazek, snížit výši prostředků na účetní limit uzavřením všech nebo některých otevřených pozic. (f) Bez ohledu na výši maximálního limitu prostředků na účtu mohou zákazníci vydělat či ztratit mnohem vyšší částku či o ni naopak přijít. 9) Hesla (a) Své heslo musíte uchovávat zabezpečené a důvěrné a za žádných okolností je nesdělovat dalším osobám. Zaměstnanci společnosti GKFX nejsou oprávněni vás požádat o sdělení hesla. (b) Při výběru hesla jste odpovědni za to, aby bylo unikátní, bezpečné a nebylo možné jej snadno odhadnout. (c) Pokud se domníváte, že došlo k ohrožení bezpečnosti hesla, neprodleně nás o tom informujte. Společnost GKFX nenese žádnou odpovědnost za neoprávněné použití vašeho účtu. Strana 7

8 (d) Je rovněž důležité, abyste udržovali v důvěrnosti své uživatelské jméno / číslo účtu, které jsou součástí identifikačního procesu. 10) Komunikační a kontaktní údaje (a) Při otevírání účtu se zavazujete poskytnout aktuální a platné kontaktní údaje a oznámit nám jejich případné změny. Mezi tyto údaje patří telefonní číslo, na kterém vás lze zastihnout po celý den, a současná adresa. (b) Rovněž jste povinni oznámit nám jakékoli dočasné změny těchto údajů, např. odjezd na dovolenou, pro případ, že bychom vás potřebovali vyzvat k doplnění marže (viz část o marži). (c) Pokud nebudete z jakéhokoli důvodu k zastižení, jste povinni zajistit, abyste měli na účtu dostatečné množství prostředků, a učinit taková opatření, která umožní, aby byl účet v pořádku. Pokud nebudete moci tyto podmínky zajistit, je potřeba uzavřít všechny otevřené pozice nebo pokyny. (d) Obchody jste povinni uskutečňovat sami a nikoli prostřednictvím třetí strany. V opačném případě musíte jiné osobě poskytnout konkrétní oprávnění k obchodování na účtu formou plné moci nebo oprávnění k obchodování, případně můžete aktivovat obchodního robota. Pokud pověříte obchodováním na svém účtu jinou osobu, a to bez předchozího smluvního ujednání s námi, nesete odpovědnost za všechny transakce provedené v tomto účtu. (e) Obchody a pokyny každého typu je třeba zadávat prostřednictvím ITP nebo, v krajních případech, telefonicky. Za žádných okolností nepřijímáme obchody nebo pokyny zadané prostřednictvím u, faxem, poštou nebo zprávou SMS, pokud k tomu od společnosti GKFX neobdržíte předchozí povolení. (f) Když obchodujete nebo zadáváte pokyn prostřednictvím ITP nebo telefonicky, použijeme k identifikaci vaše jméno, číslo účtu a další osobní údaje. Máte-li podezření, že došlo k porušení bezpečnosti čísla účtu a hesla, jste povinni nás o tom neprodleně informovat. (g) Pokud v krajních případech souhlasíme s přijetím obchodu nebo pokynu zadaného jiným než výše uvedeným způsobem, nejsme odpovědni za případné ztráty vzniklé v důsledku omylu, zpoždění nebo opomenutí. (h) Poskytujete souhlas, že uchováme záznam všech telefonicky zadaných transakcí, které proběhnou mezi vámi a společností, v souladu s pravidly úřadu FSA. Tyto záznamy pak zůstanou výhradně ve vlastnictví společnosti GKFX a budou použity jako důkaz v případě soudních sporů. (i) Elektronický výpis zasíláme pravidelně em. Pokud zjistíte, že ve vašem účtu došlo k omylu, jste povinni nás o tom neprodleně informovat, nejpozději však do tří pracovních dnů. Tento omyl se vztahuje na nesprávné nebo chybějící transakce. (j) Jsme oprávněni se s vámi kdykoli spojit telefonicky, prostřednictvím u nebo písemně, abychom s vámi prodiskutovali či vám sdělili relevantní informace týkající se účtu nebo obchodování, ať již jsou aktuálně relevantní či nikoli. Strana 8

9 11) Provize, poplatky, daň (a) Společnost GKFX si v souvislosti s obchody neúčtuje žádné provize. Společnost generuje zisk ze spreadu, který vzniká rozdílem mezi cenou bid a cenou offer. (b) Je výhradní odpovědností zákazníka stanovit a zaplatit daň, která může vyplývat z výsledků provedených obchodních transakcí. Pokud si nejste svou daňovou povinností jisti, měli byste vyhledat nezávislého daňového poradce, který je oprávněn k daňovému poradenství v příslušném regionu. (Obraťte se na svého účetního, daňový úřad či jiné relevantní odborníky.) (c) Vyhrazujeme si právo postoupit případné náklady nebo poplatky, které se mohou v budoucnu vyskytnout (například změna ve výši kolkovného v případě změny platných předpisů nebo zákona). (d) Rovněž můžeme naúčtovat navýšení nákladů souvisejících s otevíráním krátké pozice na akcie (např. otevírání prodejní transakce), pokud poplatky zvýší naši brokeři (např. marži nebo financování). (e) Nejsme povinni zveřejňovat naše případné zisky, úroky či další typy příjmů, které souvisejí s jakoukoli transakcí. 12) Vklady, výběry, zůstatky (a) Na svůj účet u společnosti GKFX můžete kdykoli vkládat prostředky prostřednictvím našeho webu. Lze k tomu využít celou řadu metod, které se neustále rozrůstají. Podrobnosti jsou k dispozici online. Kromě toho lze uskutečnit bankovní převod z banky zákazníka do naší banky. Podrobnosti jsou opět k dispozici na našem webu. Není-li se společností GKFX dohodnuto jinak, platby mohou být zasílány pouze z vašeho osobního bankovního účtu. (b) Můžete kdykoli požádat o uskutečnění platby ze svého účtu. Tyto žádosti denně zpracovává naše účetní oddělení. Všechny vrácené finanční prostředky budou odeslány na účet, z nějž původně přišly. Pokud toto nelze provést, protože by došlo k porušení limitů pro vklady stanovené příslušným finančním ústavem, budou prostředky odeslány přímo na váš bankovní účet. Tento postup probíhá v souladu s našimi přísnými postupy na ochranu proti praní špinavých peněz a může zahrnovat žádost o dodatečný doklad totožnosti a doklad o vlastnictví příslušného bankovního účtu. (c) Vyhrazujeme si právo vyplácet úrok z nevyužitých finančních prostředků na účtu, o čemž vás případně budeme informovat. Tento úrok se vypočítává denně a vyplácí zpětně jednou měsíčně. Můžeme rovněž stanovit minimální nevyužitý zůstatek na účtu, na který se bude úrok vztahovat. (V současné době se tento postup neprovádí, protože nezískáváme úrok ze zákaznických vkladů držených na oddělených účtech.) (d) Po vložení finančních prostředků na účet je lze využít k zadání transakcí. Chce-li zákazník zadat dodatečnou transakci, ale nedisponuje dostatečnou marží, nejprve musí doplnit prostředky na účet. (e) Jste povinni uhradit veškeré náklady související s přijímáním vkladů. Ty mohou mít formu procentuální provize účtované společností, která vydala vaši debetní nebo kreditní kartu. (f) Rovněž hradíte náklady související s převodem peněžních prostředků na bankovní účet, kreditní nebo debetní kartu při výběru z účtu. Strana 9

10 (g) Jste oprávněni kdykoli požádat o vyplacení všech nevyužitých prostředků na účtu. Pokud v období mezi podáním žádosti a jejím zpracováním dojde ke změně hodnoty některých otevřených pozic a vy již nedisponujete požadovanou částkou, zašleme vám příslušné upozornění. Rovněž si vyhrazujeme právo zadržet platbu, pokud se domníváme, že může být nutná k uhrazení budoucích krátkodobých plateb. (h) V nepravděpodobném případě, kdy máte na účtu záporný zůstatek, který může vzniknout v důsledku rozevírání trhu (viz část týkající se záporných zůstatků a rozevírání), jste povinni tento nedoplatek neprodleně vyrovnat. To lze provést prostřednictvím debetní nebo kreditní karty či jinou stejně rychlou platební metodou. (i) Zůstane-li záporný zůstatek neuhrazený po dobu 7 dní, vyhrazujeme si právo učinit jakékoli kroky nutné k vyrovnání dluhu a naúčtovat úroky. (j) Prostředky všech retailových zákazníků uložené u společnosti GFKX budou vedené na odděleném účtu v souladu s pravidly úřadu FSA týkajícími se klientských prostředků. Když zadáte prvotní obchod nebo sázku na svém účtu/účtech, využijete některé nebo všechny prostředky jako počáteční marži. Tato marže bude i nadále vedená na odděleném účtu. Společnost GFKX převádí z tohoto odděleného účtu a na něj prostředky nutné k zachování otevřených pozic formou denních zisků nebo ztrát z otevřených pozic. V tomto období pozbýváte právní nárok na tyto prostředky a v nepravděpodobném případě insolvence společnosti nebudete mít na tyto prostředky právo ani nárok, pokud jsou využívány k financování otevřených pozic. (k) V souladu s pravidly FSA týkajícími se klientských prostředků přestanou být finanční prostředky považovány za prostředky klientů, pokud uzavřením obchodu vznikne finanční ztráta, a tedy i dlužná částka vůči nám. (l) V souladu s bodem dokumentu Clients Assets Sourcebook úřadu FSA si společnost GKFX vyhrazuje právo využít část či všechny oddělené prostředky neretailových klientů, jsou-li využívány k financování otevřeného obchodu nebo sázky. Tyto prostředky již v takovém okamžiku nebudou z právního hlediska považovány za prostředky zákazníků, nebudou odděleny a naše společnost je bude moci použít ke své obchodní činnosti. (m) Společnost GKFX nepřijímá platby od třetích stran ani jim finanční prostředky neodesílá. Výjimku tvoří případy, kdy společnost GKFX s tímto na základě vlastního uvážení souhlasí za předpokladu, že jsou dodrženy přísné předpisy týkající se praní špinavých peněz. (n) V případě, že je účet nečinný či nevyužitý po dobu 5 let, může společnost GKFX podniknout nutné kroky ke kontaktování registrovaného majitele účtu. V případě úmrtí majitele účtu pak bude kontaktovat správce pozůstalosti nebo její dědice. K vyhledání držitele právního titulu k účtu budou využity veškeré přiměřené kroky. Pokud ke kontaktu nedojde do 12 měsíců, je společnost GKFX oprávněna účet uzavřít a prostředky, které se v tomto účtu nacházejí, nebudou považovány za prostředky zákazníka. 13) Minimální a maximální velikost Každý nabízený trh (forexový nebo kontrakty CFD) má stanovenou minimální a maximální velikost obchodu. Tyto údaje jsou jasně vyznačené v tržních informačních listech a rovněž je má k dispozici obchodovací kancelář. Strana 10

11 14) Marže (a) Při zadání transakce je potřeba splnit požadavek na počáteční marži. Jedná se o minimální vklad nutný k financování dané pozice. Nazývá se také požadavek na počáteční vklad (Notional Trading Requirement) a považuje se za formu zajištění pro případ, že transakce začne být ztrátová. (b) Tyto finanční prostředky musí být vypořádané a uhrazené prostřednictvím debetní nebo kreditní karty nebo bankovním převodem pomocí služeb CHAPS nebo SWIFT. Nepřijímáme šeky s výjimkou zvláštních situací a po předchozí dohodě se společností GKFX. (c) Tyto požadavky na počáteční vklad se výrazně liší podle produktu a lze je zjistit v tržním informačním listu. (d) U forexových obchodů může činit pouze 1 procento z celkové aktuální hodnoty transakce, zatímco u akciových transakcí, např. CFD, může činit až 50 procent. (e) Požadavky na počáteční vklad na všech trzích jsou uvedeny v tržních informačních listech na našem webu. (f) Požadavky se mohou měnit podle aktuální volatility tržních podmínek. Pokud změníme požadavek na počáteční vklad a zákazník má v ten okamžik otevřenou transakci, pokusíme se mu zaslat upozornění s alespoň týdenním předstihem. Ve výjimečných případech si vyhrazujeme právo uplatnit změnu okamžitě. Pro vás to pak může znamenat okamžitou výzvu k doplnění prostředků nebo překročení maximální výše prostředků v účtu. Pokud taková situace nastane, budeme se snažit posuzovat vzniklé problémy s pochopením. (g) I když je povinná marže v našem systému generována automaticky, je vaší odpovědností vždy znát všechny své pozice, monitorovat stav účtu a v případě potřeby zasílat na účet další finanční prostředky. Za případné ztráty nebo ztráty způsobené neuzavřením pozic nesete odpovědnost pouze vy. (h) Platforma MT4 uzavře vaše pozice, pokud kapitál tvořený hotovostí a otevřeným ziskem/ztrátou klesne pod 10 % celkové marže požadované pro všechny pozice. (i) Pokud dostupné finanční prostředky klesnou do záporných čísel, budete vyzváni k doplnění prostředků. Taková situace nastane, když je peněžní zůstatek, povinná marže a P+L nižší než nula. Vaší odpovědností je tyto hodnoty monitorovat a spravovat pomocí pokynů stop loss (viz část o pokynech). (j) Někdy můžete být vyzváni k doplnění prostředků. Jste pak povinni neprodleně vložit prostředky na účet vedený u nás. Naše společnost v žádném případě neodpovídá za to, zda jste či nejste vyzváni k doplnění prostředků. (k) Jsme oprávněni vás kdykoli požádat o doplnění prostředků na povinnou marži a vy jste povinni tak neprodleně učinit. Na vlastní uvážení můžeme uzavřít vaše pozice, a to část z nich nebo všechny, pokud obchodovatelné prostředky klesnou pod nulu. (l) Výzvu k doplnění prostředků můžeme provést telefonicky, hlasovou schránkou, em, faxem, písemně nebo jinou metodou, kterou bude společnost GKFX považovat za vhodnou. Je vaší odpovědností zajistit, abychom vždy měli k dispozici správné a aktuální údaje a mohli vás kontaktovat. Pokud vás nebudeme moci zastihnout, ale zanecháme vzkaz s výzvou k doplnění prostředků, případně pokud vás nebudeme moci kontaktovat z důvodů, které nevzniknou na naší straně, budeme předpokládat, že jste výzvu obdrželi. Strana 11

12 (m) Výzva k doplnění přesahující nebo ekvivalentní částku, již zákazník obdrží před polednem britského času, musí být zaplacena před 16 hodinou téhož dne. Je-li výzva provedena po poledni, pak je třeba částku uhradit do 16 hodin následujícího pracovního dne. Pokud se dále zvětšuje finanční ztráta pozice, můžeme ji částečně nebo zcela uzavřít, i když jsme vám již zaslali výzvu k doplnění prostředků a platba již probíhá. Abychom platbu uznali, musí být finanční prostředky připsané na našem účtu. (n) Společnost GKFX nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám vzniknou v důsledku toho, že jsme uzavřeli pozice, protože jste nezaplatili marži v požadované době či požadovaným způsobem. (o) Platbu marže lze provést prostřednictvím debetní nebo kreditní karty. U částek převyšujících či ekvivalentní výši lze platbu provést bankovním převodem nebo pomocí služby CHAPS. 15) Obchody (a) Společnost GKFX u všech transakcí či pokynů uskutečněných mezi vámi a námi vystupuje jako hlavní protistrana. (b) Všechny spotové nebo rolující forexové obchody se každý den přerolují do dalšího pracovního dne, a to v případě, že držíte pozici v 17 hodin newyorského času a jste povinni financovat. O případných změnách v důsledku státních svátků a dalších událostí se vás snažíme informovat prostřednictvím našeho webu. Forexové obchody futures nejsou předmětem financování. (c) Všechny námi uskutečněné obchody nebo pokyny probíhají čistě na bázi realizace, pokud nedojde k předchozí dohodě a písemnému souhlasu. (d) Obchody a pokyny zadané zákazníkem budou považovány za nabídku na náš kurz, kterou můžeme na základě vlastního uvážení přijmout nebo odmítnout. Zobrazený kurz nemá být považován za nabídku, za jejíž cenu chceme obchodovat. (e) Nejsme povinni zákazníkům poskytovat návrhy, jak snížit případná rizika. (f) Nejsme povinni poskytovat konkrétní rady týkající se investic či dávat podobná doporučení a rovněž to není součástí naší licence. Poskytneme-li takovou radu nebo doporučení, ať již záměrně či nikoli, a zákazník podle ní jedná, pak činí výhradně na základě vlastního uvážení a naše společnost nenese v takovém případě žádnou odpovědnost. (g) Pokud vám v dobré víře sdělíme některé údaje, ať už je při obchodování využijete či nikoli, a to údaje poskytnuté bez podvodných úmyslů či nedbalosti, neneseme žádnou odpovědnost za případné ztráty nebo zisky. (h) Všechny obchody provádíte výhradně na základě vlastního uvážení bez ohledu na to, zda využijete námi poskytnuté údaje týkající se příslušného trhu, např. ceny nebo držených pozic, nebo nikoli. Obchody takto provedené zákazníkem jsou závazné a považovány za platné. (i) Před zadáním transakce by měl zákazník porozumět všem finančním otázkám a důkladně se s nimi seznámit. Týká se to také požadavku na počáteční vklad (NTR) a důsledků nepříznivě se vyvíjející transakce. (j) Jste povinni zajistit, abyste správně porozuměli všem aspektům zadané transakce a zákonům a předpisům, které se na ni vztahují. V případě jakýchkoli pochybností ohledně obchodování se na nás můžete před zadáním transakce obrátit. Strana 12

13 (k) Nejsme povinni přijmout od vás jakoukoli transakci, a to bez ohledu na to, zda jde o otevření nebo uzavření pozice, pokud se domníváme, že by tím došlo k porušení zákona. Pokud již byla transakce zahájena, jsme oprávněni původní transakci zrušit. (l) Jsme oprávněni zrušit nebo pozměnit obchod, který vznikl na základě špatně stanovené ceny v důsledku zjevného omylu nebo vyšší moci (viz části níže). (m) Naše společnost je internetová obchodní společnost a v důsledku toho přijímáte možná rizika vyplývající ze ztráty internetového připojení a z možného výpadku naší internetové obchodní platformy (ITP). V takových případech nesete veškerou odpovědnost za ztráty při obchodování, které se mohou následkem toho vyskytnout, a musíte se neprodleně obrátit na podporu společnosti GFKX. V případě potíží byste měli okamžitě kontaktovat obchodovací kancelář. (n) Při zadání transakce obchodujete na základě naší ceny. My vystupujeme jako protistrana. Prodáváte za naši prodejní cenu bid a nakupujete za nabídkovou cenu offer. Se všemi obchody je zacházeno stejným způsobem a realizují se na základě prodejní nebo nabídkové ceny. (o) Zákazník může u společnosti GKFX držet opačné pozice zároveň. To znamená, že můžete držet dlouhou i krátkou pozici u téhož produktu. Při zavírání pozice je třeba dbát na to, aby byla uzavřena konkrétní pozice a nedošlo namísto toho k vytvoření opačné pozice. Tím se sice zmírní riziko, ale pak byste měli více otevřených pozic. (p) Případně lze také část pozice uzavřít tím, že na obchodní lístek zadáte nižší částku, než na kterou byla pozice otevřena. (q) Pokud se transakce automaticky nepřeroluje z důvodu expiračního data podobně jako na trhu s kontrakty futures, transakce se na účtu automaticky uzavře za převažující uzavírací cenu. Tato cena nemusí být vždy určena v souladu s tržními informačními listy a v krajní situaci si společnost GKFX vyhrazuje právo k této ceně přidat uzavírací spread, aby lépe odpovídala tomu, kde jsme pozici přestali zajišťovat. Tato situace obvykle nastává v období extrémní volatility nebo nelikvidity. (r) Společnost GKFX si ve výjimečných případech vyhrazuje právo prodloužit datum expirace produktu, je-li tržní likvidita na takové úrovni, která nám znemožňuje uzavřít zajišťovací transakci. Důvodem může být například limit poklesu trhu, který může mít podobný efekt jako zavření trhu. (s) Odmítne-li společnost GKFX z jakýchkoli důvodů transakci, jste odpovědni zkontrolovat, které pozice máte následkem toho otevřené a které nikoli. V případě potřeby se můžete pokusit docílit požadovaného výsledku tím, že zadáte transakci znovu. (t) Forexové obchody nebo obchody s CFD se vždy provádějí formou počátečního požadavku nebo prostřednictvím lotů, které jsou uvedeny v tržních informačních listech. (1) To znamená, že pokud obchodujete na forexu a chcete koupit USD, pak koupíte 1 lot. Pokud chcete koupit , koupíte si pouze 0,1 lotu. (2) Když budete obchodovat s akciemi a koupíte 1 kontrakt CFD, odpovídá to koupi 1 akcie. Nákupu akcií společnosti Microsoft tedy odpovídá koupě kontraktů CFD. (Viz příklad v příloze) Strana 13

14 16) Rolující obchody (a) Rolující obchody teoreticky nemají datum expirace. Na konci každého pracovního dne je automaticky převedeme a podle konkrétního trhu se na ně může vztahovat finanční poplatek (nebo kredit). Nemáte-li na účtu dostatečné množství prostředků v okamžiku převádění, společnost GKFX si vyhrazuje právo pozici nepřevádět a nechat ji expirovat za tržní cenu. (b) Všechny rolující obchody, forexové obchody nebo kontrakty CFD, podléhají financování. Jejich výpočet se provádí odlišnými způsoby. Forexové obchody se vypočítávají pomocí tržní ceny neboli ceny tom next. (c) U všech rolujících obchodů se financování vypočítává pomocí převažující úrokové sazby příslušného produktu s až 2% poplatkem. Proto pokud máte otevřenou dlouhou pozici (nakupujete), je vám jednodenní sazba měny daného trhu navýšená o 2 %. Pokud držíte krátkou pozici, je vám připsána jednodenní sazba měny daného trhu na základě ekvivalentní tržní hodnoty transakce snížená o 2 %. Podle aktuálních sazeb může dojít k tomu, že vám bude úrok vyúčtován bez ohledu na to, zda držíte dlouhou nebo krátkou pozici. (Pokud úroková sazba činí například 1 %, účtovaná částka bude 1 2 = 1 %). Vyhrazujeme si právo změnit způsob, jakým se toto financování vypočítává. (d) S výjimkou forexových transakcí se naše rolující obchody obvykle zakládají na výchozím trhu. V některých případech se tyto ceny mohou výrazně odlišovat od cen, za něž se na příslušném trhu obchoduje, protože u některých trhů jsou naše ceny určovány podle ceny kontraktu futures upravené o reálnou hodnotu. Jde o běžnou praxi na trhu, která nám umožňuje nabízet některé trhy během přestávky a rovněž po významných světových událostech, když běžné základní tržní ceny mohou stagnovat nebo být velmi široké. Vypočítává se tak, že se z ceny futures odečtou odhadované dividendy nebo indexové body a připočtou se náklady na přenos na základě úrokové sazby. V některých případech nabízíme vlastní nebo unikátní trh, k němuž žádný výchozí trh neexistuje. Společnost GKFX pak na tomto šedém trhu stanoví co nejspravedlivější a nejtransparentnější ceny. (e) Společnost GKFX může na základě vlastního uvážení krystalizovat zisky nebo ztráty rolujících transakcí zákazníků. Tato krystalizace, také nazývaná bed and breakfast, bude provedena za aktuální střední cenu a nevztahují se na ni žádná penále ani spread. Zákazník je oprávněn kdykoli požadovat, aby byl na rolující pozici proveden pokyn bed and breakfast a byl tak krystalizován zisk nebo ztráta. Za tuto službu může být účtován nominální poplatek. 17) Obchody futures Všechny nerolující obchody budou považovány za obchody futures. To znamená, že s výjimkou rolujících obchodů futures budou tyto obchody expirovat v konkrétní den a hodinu. Podrobné údaje jsou k dispozici v našich tržních informačních listech. 18) Trhy (a) Server GKFX nabízí širokou nabídku trhů, která neustále vzrůstá. Tržní informační listy budou na webu aktualizovány a zobrazí všechny přírůstky nebo změny v trzích, které nabízíme, nebo specifikace těchto trhů. Strana 14

15 (b) Specifikace těchto trhů je důležité pravidelně sledovat, protože se mohou měnit. (c) Trhy, v nichž server GKFX tvoří ceny, se nevypořádají fyzickou dodávkou daného produktu. Tyto trhy se vypořádávají hotovostně, buď platbou od nás zákazníkovi nebo naopak. (d) V rámci společnosti nezískáváte žádný právní nárok ve formě dividend, hlasovacích práv nebo vlastnictví, pokud obchodujete s akciemi formou kontraktů CFD. (e) Vynakládáme maximální úsilí, abychom zajistili správnost cen uváděných serverem GKFX prostřednictvím ITP. Přesto se může stát, že námi nabízené ceny budou nesprávné. V takových případech nenese server GKFX odpovědnost za případné ztráty vzniklé v důsledku toho, že nemůžete obchodovat za danou cenu. (f) V případě, že na některém trhu dojde k narušení obchodování, může server GKFX dle vlastního uvážení trh uzavřít, zrušit pokyny nebo vypořádat pokyny v takové úrovni, kterou v dobré víře považuje za odpovídající. Následkem toho můžete být vyzváni k doplnění prostředků, tzn. že vám hrozí uzavření pozic díky nedostatku finančních prostředků. 19) Spready (a) Vždy se snažíme udržovat co nejužší spready, když je trh otevřený a během přestávky v obchodování. (b) Společnost GKFX si vyhrazuje právo kdykoli měnit spready u kteréhokoli trhu a z libovolných důvodů. Příkladem může být nedostatečná likvidita, volatilní podmínky nebo přestávka v obchodování. (c) Během této doby můžeme rovněž změnit maximální velikost transakcí. 20) Pokyny (a) Pokyn je vámi zadaný požadavek k realizaci obchodu, když je dosažena určitá cena produktu. Výsledkem může být otevření nové pozice nebo uzavření stávají pozice. (b) Pokyny spadají do třech klíčových oblastí. Jde o pokyny typu limit, stop a stop loss. (c) Pokyn limit je pokyn k prodeji za vyšší než aktuální cenu nebo pokyn ke koupi za nižší než aktuální cenu. Při realizaci pokynu limit dojde k otevření nového obchodu nebo k uzavření stávajícího obchodu. (d) Pokyn stop je pokyn ke koupi za vyšší než aktuální cenu nebo pokyn k prodej za nižší než aktuální cenu. Při realizaci pokynu stop dojde k otevření nového obchodu nebo k uzavření stávajícího obchodu. Pokyny stop se obvykle používají k otevření nových pozic, protože k uzavření pozice je určen pokyn stop loss. (e) Stop loss je pokyn, který je připojen ke stávajícímu obchodu. Jedná se o pokyn ke koupi při ceně vyšší než za aktuální cenu nebo pokyn k prodeji při ceně nižší než za aktuální cenu. Je-li realizován pokyn stop loss, uzavře se stávající pozice, k níž je připojen. Strana 15

16 (f) Je třeba poznamenat, že pokud zadáte pokyn stop namísto pokynu stop loss, aby se po dosažení určité cenové hladiny uzavřela otevřená pozice, bude tento pokyn stále platný, i když obchod či pozici uzavřete manuálně. Pokyn stop je proto v takovém případě třeba uzavřít manuálně. (g) Pokyny stop loss jsou platné do zrušení (Good Till Cancelled), zatímco pokyny stop nebo limit jsou platné do zrušení nebo dobré do (Good Till), což znamená, že si můžete zvolit datum expirace. (h) Všechny pokyny budou spuštěny v okamžiku, kdy cena společnosti GKFX dosáhne nebo přesáhne danou hodnotu. U pokynů KOUPIT to nastane, když dané hodnoty dosáhne naše cena offer. U pokynů PRODAT to nastane, když dané hodnoty dosáhne naše cena bid. (i) Vyhrazujeme si právo pokyn nerealizovat v případě, že nemáte dostatečné prostředky na účtu v okamžiku, kdy je pokyn spuštěn k uspokojení NTR (požadavku na počáteční vklad). (j) Všechny pokyny se vypořádávají bez záruky. To znamená, že společnost GKFX nezaručuje vypořádání žádného typu pokynu za přesně požadovanou cenu. Vždy, když je to možné, se snažíme vypořádat pokyny za požadovanou cenu či případně za lepší hodnotu. Mohou ale nastat okolnosti, kdy toto řešení není možné a kdy se tržní cena například rozevře a my obchod vypořádáme za další nejbližší dostupnou cenu. (Viz část Rozevírání). (k) Všechny pokyny bez ohledu na typ lze spouštět pouze během obchodních hodin společnosti GKFX určených pro daný trh (viz tržní informační listy). (l) Všechny pokyny lze ponechat pouze v minimální vzdálenosti od aktuální ceny společnosti GKFX. Tu lze najít na lístku transakce, v tržních informačních listech nebo můžete kontaktovat obchodovací kancelář. (m) Na platformě Meta Trader 4 můžete ponechat posuvný (trailing) stop loss, který se automaticky posune nahoru nebo dolů podle vaší pozice a podle toho, zda generujete finanční prostředky. Toto je možné pouze v případě, že jste přihlášeni do platformy. (n) Vyhrazujeme si právo odmítnout jakékoli změny týkající se typu stávajícího pokynu. 21) Rozevírání (gapping) Rozevírání může postihnout každý trh. Tato situace nastane, když tržní cena poskočí (rozevře se), obvykle následkem nějaké významné zprávy. V případě akcií k ní dochází po oznámení výsledků či varování před nižším ziskem. U jiných trhů se může rozevírání objevit po oznámeních důležitých ekonomických zpráv. Pokusíme se vaše obchody vypořádat za nejbližší cenu, která bude v této situace k dispozici. Příslušný trh se může v důsledku své podstaty rozevírat směrem nahoru nebo dolů. To je pro vás důvodem znepokojení, pokud jste na daném trhu zadali pokyn ke koupi nebo k prodeji. Například: (a) Držíte-li dlouhou pozici na akcie a do systému jste zadali pokyn stop loss určený k prodeji pozice pro případ, že se tržní ceny sníží a vy nechcete utrpět přílišnou finanční ztrátu, pak pokud se daný trh rozevře směrem dolů, může klesnout až pod úroveň vaší ceny na nižší cenu, za níž bude obchod vypořádán. Takto ztratíte větší částku, než s jakou jste původně počítali. Ve výjimečných případech může tato situace způsobit záporný zůstatek na účtu, za což jste právně odpovědní. Strana 16

17 (b) Na rozevírání můžete rovněž vydělat, držíte-li například na trhu krátkou pozici a pokyn typu limit v systému, který má dále snížit zisk, a koupíte ji zpět. Pokud rozevření trhu přesáhne vaši úroveň, koupíte danou pozici zpět za lepší cenu, než jste původně plánovali. 22) Financování Společnost GKFX každodenně vypočítává financování splatné na pozicích, které držíte přes noc, pokud se nejedná o kontrakty futures. (a) Na forexu to znamená náklady vynaložené na přerolování pozice z jednoho pracovního dne do druhého. Forex se obvykle obchoduje dva pracovní dny dopředu a kdykoli je to možné, používáme tržní sazby, díky kterým zákazníkům zajistíme nejlepší dostupné ceny k rolování pozice. To se zpravidla týká pozic držených v 17 hodin newyorského času, které přerolujeme do dalšího pracovního dne pomocí bodů tom next. Výsledkem tohoto financování může být platba či přijetí finančních prostředků podle vaší pozice a podle toho, ve kterých měnových párech pozice držíte. Je pravděpodobnější, že financování získáte, pokud držíte dlouhou pozici s vyšší úrokovou sazbou, než když držíte krátkou. Financování se vypočítá z aktuální požadované hodnoty vašeho obchodu. (b) U akcií, indexů a komodit se financování vypočítá také na základě aktuální hodnoty držených obchodů. Držíte-li dlouhou pozici, pak si vlastně půjčujete prostředky na držení transakce, a proto vám bude naúčtována převažující úroková sazba navýšená o 2 %. Držíte-li krátkou pozici, pak vlastně vkládáte prostředky na držení transakce, a proto vám bude převažující úroková sazba snížená o 2 %. Ta vychází z denní zavírací ceny produktu. Jsou-li úrokové sazby nízké, může být výsledkem splatný úrok. Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit finanční sazby nebo metody výpočtu. (Viz příklady v příloze) 23) Dividendy U akciových nebo indexových obchodů, kde jsou splatné dividendy a držíte pozici v den výplaty dividend, přičteme nebo odečteme u vašeho účtu příslušnou částku. (a) Držíte-li dlouhou pozici na akcii nebo indexu, prostředky vám přičteme. (a) Držíte-li krátkou pozici na akcii nebo indexu, prostředky vám odečteme. Společnost GKFX může dle vlastního uvážení zastavit nebo změnit způsob vyplácení dividend. 24) Přestávka v obchodování Společnost GKFX může dle vlastního uvážení na kterémkoli vybraném trhu nabídnout šedý trh. Pomocí složitého algoritmu stanoví základ ceny pro daný trh na dalších relevantních trzích, které jsou Strana 17

18 otevřené. Když je tento trh otevřený na serveru GKFX, všechny pokyny budou monitorovány. Obchodní hodiny jsou k dispozici v tržních informačních listech. 25) Korporátní akce Všechny akciové a indexové obchody podléhají korporátním akcím. (a) Společnost GKFX upraví všechny obchody, na které by mohly mít korporátní akce vliv. (b) Může se jednat o ředění akcií, konsolidaci, reklasifikaci, vydání bonusových akcií či jinou událost, kterou společnost GKFX na základě vlastního uvážení považuje za přiměřenou. (c) Tato úprava může v některých případech vést ke zrušení původního obchodu a jeho nahrazení novým obchodem za novou cenu. (d) Má-li zákazník otevřený obchod v případě přímého převzetí společnosti, pozici uzavřeme na konečné dohodnuté prodejní ceně. (e) Zákazník nemá ve společnosti žádná hlasovací práva. 26) Zásady pro realizaci pokynů Obecný popis (a) Společnost GKFX je regulována úřadem FSA a musí dodržovat zásady pro realizaci. Tyto zásady se vztahují na všechny transakce a pokyny zadané a realizované u společnosti GKFX. (b Zásady pro realizaci společnost GKFX tvoří součást našich obchodních podmínek, a proto souhlasem s těmito obchodními podmínkami souhlasíte rovněž i s podmínkami našich zásad pro realizaci pokynů. Tyto zásady se vztahují stejnou měrou na pokyny a transakce retailových i profesionálních zákazníků. (c) Společnost GKFX poskytuje služby související s obchodováním na marži v oblasti forexu a kontraktů CFD. Je na rozhodnutí společnosti GKFX, jaké trhy bude nabízet svým zákazníkům a toto rozhodnutí nečiní z pozice brokera, ale z principiálních důvodů a jako protistrana u každé transakce. Každý trh nabízený společností GKFX je derivát výchozího trhu a my jsme jediným místem pro realizaci, k němuž vám poskytneme přístup. d) Společnost GKFX zajišťuje finanční transakce prostřednictvím několika online obchodních terminálů podle toho, na kterém trhu chcete obchodovat. Ve výjimečných případech, pokud například nastane porucha v oblasti informační technologie, je rovněž akceptováno obchodování po telefonu. e) Společnost GKFX nabízí 24hodinovou službu pět dní v týdnu. Ne všechny trhy jsou v této době jsou otevřené nebo obchodovatelné. Relevantní informace o tomto tématu naleznete v tržních informačních listech. Strana 18

19 f) Společnost GKFX může na základě vlastního uvážení zajistit některé nebo všechny pozice zákazníka na výchozím trhu. Společnost GKFX jakožto zástupce nebo broker není vůči klientům povinna fiduciární povinností kromě běžných povinností daných finančními předpisy. g) Přestože společnost GKFX usiluje o to, aby svým klientům zajistila nejlepší dostupné ceny, nezaručuje, že byste nemohli získat výhodnější cenu jinde. Faktory Zásady pro realizaci pokynů používané ve společnosti GKFX sledují několik faktorů, které mají na tyto pokyny největší vliv. Mezi nejdůležitější faktory patří: (a) Cena: Společnost GKFX použije základní tržní cenu derivátu, který nabízí, a poté na ni aplikuje algoritmus, díky němuž společnost získá vlatní tržní cenu. Základní cena, již společnost GKFX používá, může pocházet z jednoho zdroje nebo kurzu nebo v případě forexového obchodu jde o několik různých cen. V případě použití několika cen se využije kombinace nevýhodnější prodejní a nákupní ceny k zachování úzkých spreadů. b) Náklady: Naše tržní cena se často liší od výchozí ceny, protože zahrnuje provize, financování a v případě akcií také dividendy. c) Likvidita: Na rozdíl od výchozího trhu je cena stanovená společností GKFX obvykle výhodná až do určité velikosti. Za účelem udržení této dodatečné likvidity na trhu může společnosti GKFX na cenu použít odlišný spread, než používá výchozí trh. d) Rychlost realizace: V zájmu zvýšení rychlosti realizace zavedla společnost GKFX na každém trhu maximální velikost transakce, kterou lze zjistit v tržních informačních listech. Tento limit je pravidelně sledován a bere v úvahu řadu faktorů včetně likvidity a volatility, na základě kterých se poté určí částka, kterou můžeme bezpečně přijmout bez doporučení a urychlit tak realizaci. Pokyny a) Pokyn se spouští na naší ceně. To znamená, že nákupní pokyn (buy) bude realizován v okamžiku, kdy naše prodejní cena (offer) dosáhne dané úrovně, a prodejní pokyn (sell) bude realizován, když dané úrovně dosáhne naše prodejní cena (bid). b) Všechny pokyny budou realizovány na požadované nebo výhodnější úrovni, kdykoli je to možné. V některých situacích to však není proveditelné. Pokud se trh rozevře až za požadovanou cenu pokynu, společnost GKFX bude pokyn realizovat za nejbližší dostupnou cenu či lépe. (Viz část o rozevírání). c) Je-li pokyn (nebo několik podobných pokynů) spuštěn a zahrnuje vyšší částku, než je naše běžná maximální velikost transakce (uvedená v tržních informačních listech), výsledkem může být vypořádání pokynů/pokynů za méně výhodnou cenu kvůlli potížím s likviditou. Strana 19

20 d) Pokyny se nerealizují mimo naše běžné tržní obchodní hodiny. Ty naleznete v tržních informačních listech. e) Nabízíme-li šedý trh na trhu, v němž se nachází některý pokyn, bude tento pokyn realizován, pokud se naše cena dostane na danou úroveň i v případě, že je výchozí trh uzavřen. f) Pokyny může zákazník nechat platné do zrušení (Good till cancelled) nebo až do konkrétního data (Good till) stanoveného zákazníkem. Další I když společnost GKFX považuje čtyři výše uvedené faktory za ty nejdůležitější pro naše zásady pro realizaci, může nastat řada jiných situací, které povedou ke změnám v ceně. a) Společnost GKFX nabízí některé trhy i mimo běžné obchodní hodiny. Ty se nazývají šedé trhy. I když se v těchto situacích snažíme udržovat konzistentní ceny a spready, během období volatility nebo během období nelikvidity na daných trzích to nemusí být vždy možné. b) Finanční poplatky účtované společností GKFX jsou spravedlivé, konkurenceschopné a transparentní. Je-li finanční poplatek (nebo kredit) účtován u neforexového trhu, vztahuje se na něj 2% sazba. To znamená, že další poplatky účtované zákazníkovi, jsou pouhá 2 % nad nebo pod platnou úrokovou sazbou. Na forexu se převažující tržní sazby využívají bez dodatečných spreadů nebo poplatků. c) Přestože společnost GKFX neúčtuje zákazníkům za forex a kontrakty CFD žádné provize, mohou nastat situace, kdy se po vstupu třetí strany nebo uzavření partnerství s přidruženými společnostmi sdílí provize nebo další příjem generovaný z vaší transakce s těmito třetími stranami. Zúčastněná strana v takovém případě zákazníka jasně uvědomí a tato informace bude k dispozici na požádání. Zákazník, který k nám přejde prostřednictvím třetí strany, může za určitých okolností platit širší spready nebo provize než naši přímí zákazníci. Jedná se o záležitost vztahu mezi zákazníkem a třetí stranou a společnosti GKFX z tohoto ujednání neplynou žádné výhody. V případě potřeby poskytne společnost GKFX zákazníkovi podrobnosti takového ujednání. d) Zákazníkům obchodujícím se společností GKFX jsou účtovány poplatky určené k financování pozic. GKFX je oprávněna příležitostně sdílet procentuální podíl z těchto poplatků a spreadu s třetími stranami, které společnosti GKFX zajistí nového zákazníka. I v případě, že třetí strany obdrží tento procentuální podíl ze spreadu či poplatku, zákazníkům je účtována tatáž částka a případné odměny třetím stranám se hradí z našich prostředků. Zákazníkům tedy v souvislosti s platbami třetím stranám nevzniká žádné znevýhodnění. Podrobnosti týkající se těchto dohod o sdílení prostředků na vašem účtu jsou k dispozici na požádání. e) Existuje-li možnost, že bychom nebyli s to dokončit pokyn v rámci běžného výkonu naší činnosti, na základě vlastního uvážení pro vás zpracujeme pokyn na výchozím trhu. Pokud se pro toto řešení rozhodneme, pak váš pokyn vypořádáme za odpovídající cenu na našem trhu, jakmile dojde k vypořádání společnosti GKFX na trhu. f) Můžeme sloučit vaše pokyny s pokyny dalších zákazníků. V takovém případě se pokusíme zajistit, abychom vám tím nezpůsobili jakékoli znevýhodnění. g) Naše zásady týkající se realizace pokynů neustále monitorujeme, abychom zaručili, že poskytujeme nejlepší možné služby a provádíme v nich úpravy, které považujeme za nutné k dosažení této úrovně kvality. Strana 20