Výuka plavání dětí předškolního věku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výuka plavání dětí předškolního věku"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA SPORTOVNÍCH STUDIÍ Katedra atletiky, plavání a sportů v přírodě Výuka plavání dětí předškolního věku Bakalářská práce Vedoucí práce: PaedDr. Miloš Lukášek, Ph.D. Vypracovala: Michaela Frantová BRNO 2008

2 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Výuka plavání dětí předškolního věku vypracovala samostatně na základě literatury a pramenů uvedených v seznamu použité literatury. Souhlasím, aby moje bakalářská práce byla uložena v knihovně fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity ke studijním účelům. V Brně, dne 30. dubna 2008 Michaela Frantová

3 Chtěla bych touto cestou poděkovat vedoucímu bakalářské práce PaedDr. Milošovi Lukáškovi, Ph.D. za inspiraci, konzultace a podněty při vedení práce.

4 Obsah Úvod 6 1 Význam plavání a jeho zdravotní vliv na lidský organismus Význam plavání u dětí Význam plavání u dospělých Plavání jako socializační činitel Otužování 12 2 Plavání mládeže Předškolní plavání Základní plavecký výcvik Zdokonalovací plavecký výcvik Sportovní plavání 17 3 Metody a metodika výuky plavání Analyticko-syntetická metoda Názorná metoda ukázky Metodika postupu výuky předškolního plavání Preference plaveckého způsobu při zahájení výcviku Kdy začít s nácvikem plavání Organizace plavecké výuky Obecné pokyny k odstranění chyb v plavecké technice Plavecké pomůcky 33 4 Aplikace teoretických metod a metodických principů do praktické výuky plavání Materiální a technické vybavení Pedagogické zásady předškolního plavání v praxi Rozdělení do skupin pro výuku plavání dětí Administrativa související s výukou plavání Charakteristika sledovaného souboru Průběh výuky plavání sledovaných dětí 49

5 Závěr 52 Seznam použité literatury 53 Seznam příloh Příloha A Příloha B Příloha C Resumé

6 Úvod 6 Úvod Existence na naší planetě je neodmyslitelně spjata s vodou, bez níž by na Zemi neexistoval život. Využíváme ji pro uspokojování svých životních potřeb, vždyť lidské tělo se skládá z více než 60% vody, pro hygienu těla, ale i pro regeneraci, relaxaci a sportovní činnost přinášející pozitivní ovlivnění zdraví i fyzickou kondici. Avšak nic z těchto činností nemůže člověk ve vodním prostředí vykonávat bez odpovídající úrovně plavecké dovednosti a techniky. Úroveň plaveckých dovedností každého jedince závisí na mnoha faktorech a to od dostupnosti výuky plavání, až po motivaci a cíl, kterého chce plaváním dosáhnout. Již v daleké minulosti naši předkové věděli jak důležité je umět plavat. Tento um využívali pro záchranu životů, nebo naopak v boji, aby se byli schopni nepozorovaně a bezpečně dostat přes vodní příkopy k nepříteli. Plavání je pohybová činnost, jež upevňuje lidské zdraví i zachraňuje lidské životy. Učit se této dovednosti není nikdy pozdě a je lépe začít pozdě než nikdy. Bakalářská práce je zaměřena na výuku plavání dětí předškolního věku. Zahrnuje nejen teoretické poznatky, ale i praktické trenérské zkušenosti. Pro zjednodušení jsou v textu používány všeobecně uznávané zkratky užívány v plavání. V případě problémů či nejasností, lze nahlédnout do seznamu zkratek uvedených v příloze B. Velká část informací, které zde prezentuji, zejména v praktické části práce, pochází ze sledování výuky dětí a hlavně z vlastních trenérských zkušeností získaných při výuce i trénování plavání dětí. Cílem této práce je předložit model předškolní výuky plavání v podmínkách škol bez vlastního plaveckého bazénu. Doufám, že tyto poznatky budou přínosem pro každého, který si tuto práci přečte.

7 Význam plavání a jeho zdravotní vliv na lidský organismus 7 1 Význam plavání a jeho zdravotní vliv na lidský organismus Plavání jako sport ve velké míře pozitivně ovlivňuje psychiku člověka, kondici i rozvoj volních vlastností, cílevědomost, zvyšuje se sebevědomí, učí překonávat únavu atd. Z tohoto hlediska má plavání pro děti i dospělé velký význam pro rozvoj jejich volních vlastností a budování charakteru člověka. Podívejme se na plavání jako na faktor ovlivňující zdraví ať už pozitivně či negativně. Nejprve se soustředíme na kladné působení plavání a na fyziologické aspekty lidského organismu. Pozitivní působení plavání: Plavání podporuje rozvoj svalstva celého těla, díky rovnoměrnému zatěžování zejména velkých svalových skupin. Tyto svaly se v běžném pohybovém stereotypu téměř nezapojují. Při provádění svalové práce zaměstnávající celé tělo a dochází k růstu svalových snopců do délky. Správné napětí a uvolnění svalstva při provádění cyklického pohybu u plavání je základním aspektem pro hospodárnost energie při výkonu. Plavání z velké části ovlivňuje činnost vnitřních orgánů. Zatížením velkých svalových skupin dochází k zvýšené látkové přeměně. Tím rostou potřeby na příjem kyslíku, na odstranění oxidu uhličitého a na přísun energeticky bohatých látek do svalu. Při pobytu ve vodním prostředí dochází ke stimulaci a zvýšené činnost vnitřních orgánů, a to především srdce a plic, což má kladný vliv na dýchací a oběhový systém. Díky vztlakovým silám, které nám umožňují ležet ve vodorovné poloze na hladině, dochází k odlehčení dolních končetin a páteře a tím i k uvolnění a zrelaxování hlubokého svalstva zad a vzpřimovačů páteře. Plavání je jedním z léčebných prostředků pro respiračně oslabené, pro částečně či zcela imobilní jedince a to všech věkových skupin, ať už s těmito poruchami vrozenými či získanými v průběhu života.

8 Význam plavání a jeho zdravotní vliv na lidský organismus 8 Neméně pozitivně tato aktivita ovlivňuje rozsah kloubní pohyblivost i ve vyšším věku, kdy se tento rozsah výrazně zmenšuje. Plavání působí na termoregulační mechanismy. Pohyb ve vodě nemá osvěžující účinky na lidský organismus jen po fyzické stránce, ale je i součástí mentální hygieny, relaxace či jako kompenzační sport vrcholových, výkonnostních nebo rekreačních sportovců Na závěr mnoha zmíněných i mnoha nezmíněných kladů plavání můžeme uvést, že plavání patří mezi sporty s nejnižším rizikem úrazu Negativní působení plavání: Onemocnění Mezi negativní působení plavání hlavně na bazénech je možnost nákazy plísňovým či jiným onemocněním přenášejícím se při kontaktu s nedostatečně hygienicky upraveným povrchem sprch a WC. Je zde také možnost onemocnění prochladnutím při pobytu na břehu v mokrých plavkách. Působení chlóru Další nevýhodou plavání v bazénech je působení chlóru na pokožku, což může zhoršovat atopické ekzémy, ale většinou jsou to jen následky kosmetického charakteru, na jejichž léčbu stačí jakýkoliv druh mastí. Mohou se objevit problémy s očima až zhoršení zraku při dlouhodobém tréninku v přechlorované vodě bez plaveckých brýlí. Finanční aspekty Můžeme se také zmínit o finanční náročnosti zvláště u závodního plavání, ale v porovnání s jinými sporty to zdaleka není tak markantní. [5, 8, 9] 1.1 Význam plavání u dětí Plavání je jeden ze sportů, které můžeme pěstovat již od raného dětství až do pozdního stáří. S modifikovanou formou plavání začínáme již u kojenců a batolat. U dětí tohoto věku se více než o plavání jedná o seznámení s vodním prostředím a prodloužení ponořovacího reflexu, s kterým se všichni rodíme. Pokud se tento reflex

9 Význam plavání a jeho zdravotní vliv na lidský organismus 9 nerozvíjí, rychle se ztrácí, což dle mého názoru stíží seznámení s vodou a osvojení plaveckých dovedností v pozdějším věku. Nejlépe je s výukou plavání začít pomocí her. Touto hravou formou se dítě naučí plavat, aniž by si to uvědomilo. Pro plavání prospívající lidskému tělu musí být voda zdravotně nezávadná, to znamená čistá, bezbarvá a bez choroboplodných zárodků. Nejvhodnější teplota vody jak pro otevřenou vodu tak i pro bazény je C. Pokud teplota klesne pod 14 stupňů je voda již příliš studená a organismus začíná přespříliš zatěžovat orgány látkové přeměny, a to zejména krevní oběh, což vede k podchlazení organismu. Jedním z projevů podchlazení je ztížené dýchání. Svalstvo má malou možnost prokrvení a tím,,tuhne, z čehož vyplývá, že se plavec velmi rychle unaví. Pokud má voda více jak -27 C je vhodná pro dlouhodobější pobyt ve vodě jako například výuka základního plaveckého výcviku, kdy jsou děti a zejména trenéři delší čas ve vodě. Avšak takto teplá voda je pro závodní plavání zcela nevhodná, neboť se plavec potí a brzy se unaví. [6, 10] 1.2 Význam plavání u dospělých Vliv plavání u dospělých jedinců je velmi rozsáhlé téma, a proto se podívejme alespoň na některé z mnoha faktorů ovlivňující člověka jako takového. V této kapitole bych jsem se chtěla zaměřit spíše na specifika plavání ovlivňující dospělé jedince, neboť o obecný faktorech ovlivňující zdraví dětí i dospělých jsem se již zmínila v předchozích kapitolách. Některé z těchto faktorů se budou zákonitě prolínat u dětí i dospělých. V jakékoliv věkovém období lidský organismus reaguje, bez ohledu na věkové zvláštnosti, velmi podobně. Mnoho předních odborníků z oboru psychologie zastává názor, že pohybová aktivita jako taková má pozitivní vliv na psychiku člověka, a proto mezi toto kladné působení můžeme zařadit i specifický vliv plavání na psychický vývoj člověka. Při pohybu ve vodě dochází k přiměřenému dráždění center nervové soustavy. Zároveň navozujeme vyváženost procesů podráždění a útlumu a to vyvolává zklidňující účinky. Plní tedy funkci relaxačně-regenerační a tím ji řadíme mezi důležité prostředky obnovující fyzické i psychické síly. Dospělí využívají plavání nejen jako sport pro zlepšení výkonnosti, ale i jako možnou alternativu udržování si kondice stávající. Zejména u starších lidí, kdy

10 Význam plavání a jeho zdravotní vliv na lidský organismus 10 s přibývajícími léty pomalu začínají svaly ochabovat a klouby se opotřebovávají. Proto dnešní moderní medicína nepředepisuje jen medikamentózní léčbu, ale i léčbu pohybem. Plavání je předepisováno pro nadlehčovací vlastnosti vody díky nímž dochází k odlehčení namáhaných nosných kostí, ale i kvůli odporu vody, který zapojí svalstvo a tím jej posiluje. I pro tyto vlastnosti vodního prostředí je plavání lékaři uváděno, jako jeden z nevhodnějších sportů pro zdravotně oslabené jedince. Plavání také ovlivňuje člověka z fyziologicko-estetického hlediska. Vrcholový sportovci tréninkem získávají specifické rysy plavců jako např. větší ramena, která jsou mnohdy hyper-mobilní, nohy do X u prsařů atd. Pokud se na plavání podíváme z kulturně-estetického hlediska, můžeme uvést krásu plaveckého sportu aquabell které nejen choreografií, ale i svými pohybovými dovednostmi připraví divákům nejeden kulturní zážitek. Plavání ovlivňuje psychiku obézních lidí, kteří se v porovnání s pohledem sami na sebe v plavkách, a tím jak v nich vypadá běžná populace lidí, mohou mít pocit méněcennosti. Namísto příjemného zážitku z pohybu si z bazénu mohou odnášet frustrující pocity. Proto jsou v dnešní době poskytovány různé komerční kurzy i pro takto postižené, dospělé i děti, kde se jim snaží vhodným a korektním přístupem pomoci. [5, 8, 11, 16] 1.3 Plavání jako socializační činitel Jakékoliv sociální kontakty jsou založeny na vzájemné interakci mnoha činitelů i osob a to platí i v kolektivu závodního oddílu, nebo skupinky dětí učících se plavat. Plavání není jen um, který je dobré znát, protože plavat umí všichni, nebo protože se takto dá příjemně trávit čas. Je důležité umět plavat pro zachování bezpečnosti a ochranou před možným utonutím. Velkou výhodou tohoto sportu je kromě možnosti jeho využití pro záchranu životů i to, že jeho vykonávání není nijak věkově omezeno. Díky dnešnímu trendu plavání kojenců, batolat a předškolního plavání jsou sociální kontakty navázány, nejen mezi vrstevníky, ale i mezi dospělými. Tyto sociální kontakty jsou jedny z prvních, kterými se dítě ve svém ontogenetickém vývoji setkává a seznamuje. Nemalý vliv na upevnění sociálních vztahů v rodině má plaváni s rodiči, kdy se rodič dostává do jiných sociálních rolí než ve kterých jej dítě zná. Ať už rodiče

11 Význam plavání a jeho zdravotní vliv na lidský organismus 11 vystupují v pozici,,instruovaného rodiče-trenéra, či pozorovatele nebo pomocníka při výuce plavání. Nejjednodušší a zároveň pro dítě nejpřirozenější adaptace na vodní prostředí je formou her. Proto jsou herní činnosti nejpodstatnější částí předpavecké formy výuky. Hry formují a upevňují schopnosti, dovednosti i volní vlastnosti dětí, a proto jsou tyto hry ve vodě velmi důležitým socializačním faktorem ve vývoji dítěte. Plavání v organizované skupince dětí má za následek nejen socializaci dítěte, ale i jeho osamostatňování. Naučí se pracovat v kolektivu dle pokynů daným všem, což je dovednost pro školní docházku naprosto nezbytná. U mnohých dětí, zvláště u těch, které MŠ nenavštěvují pravidelně nebo vůbec, je velký problém, pokud tyto pokyny nechápají či nezvládají respektovat. Dítě získává první sociální uznání i sebedůvěru na základě příjemného prožitku z pohybu ve vodě a díky úspěšně provedeným pokusům, za něž dostává pochvalu, ať už od rodiče či trenéra nebo formou diplomu. Mnohaletými zkušenostmi, ale i vědeckým výzkumem bylo dokázáno, že pokud rodiče neumějí plavat, negativně to ovlivňuje postoj jejich dětí k plavání a k vodnímu prostředí vůbec. Přehnanými obavami rodičů, z něčeho co samotní neznají, budují v dítěti asociaci voda rovná se nebezpečí. Díky těmto mechanismům je jimi dítě ovlivňováno již od raného dětství. Takto vychovávané děti si vybudují podvědomou averzi či dokonce strach z vody. Čím je dítě starší, tím hůře se tento blok odstraňuje. Někteří rodiče se o to ani nesnaží a to může vést nejen k tomu, že své děti ochudí o zážitky se svými vrstevníky, o pocit štěstí, jehož mohou děti při plavání a hrách ve vodě prožívat, ale až k tragickým nehodám, které končí utonutím. Člověk, který neumí plavat, nebo jen velmi málo, je vystaven působení sociální deprivace, a proto se v určitých situacích nemůže cítit rovnocenný partnerem ostatním. Vyhýbá se vodě nebo jejímu okolí či zůstává v ústraní. Dokonce tomuto zkreslenému vnímání vodního prostředí podřizuje rekreační a pohybový režim celé své rodiny a přenáší na ni své úzkostné pocity. Zároveň se neplavci připravují o možnost využít plavání jako formu rehabilitace, a to zejména při problémech s pohybovým aparátem, nebo jako relaxaci. Plavání taktéž napomáhá k udržení a získání psychické i fyzické kondice v produktivním a postproduktivním věku, kdy výběr jiných pohybových aktivit, odpovídajících věkovým zvláštnostem jedince, je velmi omezen.

12 Význam plavání a jeho zdravotní vliv na lidský organismus 12 Na závěr této kapitoly se zmiňme o možnosti sociálního vlivu na život dítěte pokud se rodiče spolu s jejich dítětem rozhodnou věnovat se plavání na výkonnostní úrovni. Pokud je dítě talentované a zároveň má ono i rodiče dostatečnou vytrvalost věnovat se plavání, nabízí se možnost plavání na závodní úrovni. Tomu však předchází podřizování nejen svého volného času, ale mnohdy i dění v celé rodině, neboť každodenní tréninky a v pozdější věku i dvojfázové, ovlivní celý běh domácnosti i hodnotovou orientaci plavce s jeho hierarchií hodnot. [4, 8] 1.4 Otužování Pokud se podíváme podrobněji na jednotlivé aspekty ovlivňující zdraví prostřednictvím plavání, nesmíme opomenout významný faktor otužování. Již řadu let je nám známo, že lidé, kteří se pravidelně otužují vůči chladu, mají mnohem nižší procento výskytu tzv. onemocnění z nachlazení. U takto připravených jedinců je několikanásobně vyšší procento pravděpodobnosti, že neonemocní vůbec, nebo že nemoc bude mít lehčí průběh a dříve odezní. Dále působí proti alergiím, vředovým chorobám, hypertenzím a některým nervovým chorobám či psychických poruchám. Snad i proto se s bojem proti nemocnosti prostřednictvím otužování setkáváme již v dávné minulosti. Z mnoha lidí, kteří si tímto způsobem upevňovali zdraví, se zmíníme alespoň o německém lékaři jménem Kneipp, jehož léčebná metoda spočívala v soustavném otužování studenou vodou při pobytu v přírodě. Z našich lékařů, kteří jako jedni z prvních, dokazovali význam otužování pro prevenci tzv. chorob z nachlazení, můžeme jmenovat Chodounského a Sylabu. Otužování by se mělo stát součástí života každého, kdo chce dělat něco prospěšného pro své zdraví. Lidský organismus se proti tepelným ztrátám brání dvěma způsoby. Jedním z nich je zvětšení izolační schopnosti povrchu těla a termogeneze. Tato izolace povrchu těla se z dlouhodobého hlediska uskutečňuje díky vrstvě podkožního tuku. Bezprostřední ochrana před únikem tělesného tepla je zvětšení izolace vasokonstrikcí. Tento mechanismus nastupuje obvykle jako první, avšak při extrémním chladu jej vystřídá vasodilatace. Zvýšení prokrvení má v lokálních místech, jako jsou ruce a nohy, kladný vliv, aby nedocházelo k omrzlinám, ale z celkového hlediska má spíše nepříznivý vliv.

13 Význam plavání a jeho zdravotní vliv na lidský organismus 13 Hammel a Brückem s kolektivem uvádí tři hlavní reakční typy chladové aklimatizace: a) metabolické spočívá ve zvýšené tvorbě tepla b) izolační tvorba tepla zůstává stejná a zvyšuje se izolace /vasokonstrikce/ c) hypotermická tvorba tepla ani vasokonstrikce se nezvyšuje, dochází k poklesu tělesné teploty. Organismus se adaptuje na nižší tělesnou teplotu. [9] Termogeneze se děje svalovým třesem, kdy si tělo snaží vyrábět vlastní teplo. Pomocí modifikace svalové činnosti se mechanická práce svalstva zvýší a tím i produkce tepla. Uvedené mechanismy z termoregulačního hlediska neovlivňují organismus stejně efektivně. Svalová práce a do určité míry i svalový třes způsobují zvýšení prokrvení povrchových struktur těla. Důsledkem tohoto děje klesá izolační kvalita tělního povrchu a tepelné ztráty narůstají. Tento proces je zvláště výrazný ve studené vodě, která díky svým vlastnostem, má až 25 krát větší tepelnou vodivost než vzduch.

14 Plavání mládeže 14 2 Plavání mládeže Plavecká výuka se v ČR již řadu let dělí na základní a zdokonalovací plavecký výcvik. Nyní se již několik let pro pohybovou aktivitu dětí ve vodě mladších 6 let používají termíny jako plavání batolat, kojenců, předplavecký výcvik, přípravná plavecká výuka popřípadě předškolní plavání. Chtěla bych zdůraznit, že cílem těchto kurzů, pro děti předškolního věku, není výuka plavání, jak je běžně chápána mnohými z nás, ale je zde kladen důraz na adaptaci a seznámení dítěte s vodním prostředím. Terminologie je mnohdy zavádějící, proto použijeme-li výraz předplavecká výchova, nemělo by docházet ke zklamání rodičů, že jejich dítě, po absolvování předškolní výuky plavání, neplave na takové úrovni, jak by očekávali. [1, 6] 2.1 Předškolní plavání Děti ve věku 5 až 7 let si umějí nejen hrát, ale jsou i schopny absolvovat hravou formou výcvik předškolního plavání. Děti v tomto věku by měli být zvyklé z mateřské školy na práci ve skupině a umět reagovat na pokyny dané všem. Fáze vývoje v tomto věku jsou velmi odlišné. Dítě je díky motorickému a psychickému vývoji schopno postupem času stále více spolupracovat, učit se a postupně si osvojovat základní plavecké dovednosti. Dnes již víme, že ideální věk pro motorické učení, kdy dítěti jde učení novým dovednostem velmi lehce a rychle, je ve věku devíti až desíti let. Proto se u dětí předškolního věku můžeme setkat s mnoha problémy. Plavání není koordinačně příliš náročné, avšak v tomto věku dítě ještě nedokáže přesně řídit své motorické pohyby. Trenéři musí charakter vysvětlování pohybového úkolu značně zjednodušit a přizpůsobit chápání dětí a to zvláště tehdy, je-li skupina dětí věkově smíšená. Tehdy se přizpůsobuje většina těm nejmladším z nich Při výběru jednotlivých metod a postupů je potřeba více vynalézavosti než u starších jedinců. Ve volbě prostředků je třeba dbát na motivační složku, pomocí níž se děti nejlépe a nejdéle dokáží soustředit. Vycházíme ze základních předpokladů, že nácvik plavecké lokomoce je pro období předškolního věku vhodný i možný.

15 Plavání mládeže 15 Během vývoje dítěte dochází k bezpočtu změn v dětském organismu jako například k rozvoji: hrubé motoriky (polohy, pohyb, rovnováha celého těla) jemné motoriky (pohyby rukou, jednotlivé dovednosti) smyslového vnímání (cit pro vodu atd.) sociálního a citového vnímání (poznávání a budování mezilidských vztahů atd.) [3, 7, 10, 11, 14] 2.2 Základní plavecký výcvik Tato úroveň plaveckého výcviku probíhá na základních školách zpravidla ve 2 a 3 třídě nebo 3 a 4 třídě. Tento výcvik v rozsahu 20 vyučovacích hodin probíhá ve II etapách dvou po sobě následujících ročnících a je povinný. Cílem tohoto stupně výcviku je naučit děti plavat jedním stylem a zbavit neplavce strachu z vody. Naučit jej základní orientaci pod vodou a schopnosti překonat jednoduchou vodní překážku za příznivých podmínek pro plavání. Výcvik nebo výuka je organizována zpravidla kolektivně řízena trenérem nebo učitelem. Základní plavání by mělo mít nejméně lekcí. Na základních školách bez vlastního plaveckého bazénu se výcvik realizuje zpravidla 20 lekcemi. [8] Souhrn cílů základního výcviku: - potápění a orientace ve vodě s otevřenýma očima - pády a různé druhy skoků - startovní skok (šipka) - výdechy do vody v klidu i při plavání - splývání na břiše i na zádech - zbavit neplavce strachu z vody - plavání s pomůckami

16 Plavání mládeže 16 - základní jednoduchá obrátka - dát dětem základ dvou plaveckých stylů Nejvíce se učí kombinace kraul-znak nebo kraul-prsa, ale je důležité, aby zvládli alespoň jeden plavecký styl. Hlavní výstupní dovedností plaveckého výcviku je zaplavání 100 až 200m bez přerušení a dopomoci. [12, 15] 2.3 Zdokonalovací plavecký výcvik Náplň a obsah zdokonalovacího výcviku se z části prolíná se základním výcvikem. Úkolem tohoto výcviku je naučit žáky plavat všemi styly tak, aby plavec byl schopen zdolat vodní překážky i ve složitějších podmínkách jako jsou vlny, vítr, proud, chladná voda atd. Výcvik trvá 4-6 měsíců, nebo v ideálním případě celý rok a probíhá až 4x týdně. Jako rozšiřující učivo lze zavést záchranu tonoucího s dopomocí unavenému plavci, a to praktickou i teoretickou část zahrnující laickou první pomoc. Ve vzdělávacím programu základních škol je zdokonalovací plavecký výcvik pouze rozšiřující učivo a ne na všech typech škol se daří jej naplnit. Zdokonalovací etapa plavecké výuky má především za cíl: a. naučit žáky poznávat možnosti a zdokonalovat svoje schopnosti lokomoce ve vodě b. vychovávat v nich smysl pro odpovědnost a bezpečnost vlastní i druhých, tj. učit je chránit ve vodě život svůj i ostatních c. zprostředkovávat jim radostné zážitky z vodních aktivit, jež by je motivovaly k vyhledávání příležitostí pokračovat v pravidelné plavecké činnosti v jejich dalším životě [1] Vyjádříme-li to v praktických úkolech bude to znamenat: - Prohlubování adaptace na vodní prostředí, a to zejména zdokonalení techniky nádechu a výdechu do vody, rozvíjení prostorové orientace (při obrátkách, plavání ve dvojicích atd.) a celkové koordinace ve vodě. - Neustálé zdokonalování plavecké techniky, odstraňování chyb.

17 Plavání mládeže 17 - Nácvik dalších prvků, se kterými se žáci v předchozích kurzech plavání nesetkali, a získávání specifických dovedností a jejich uplatnění v kombinované činnosti ve vodě. - Získávání plavecké vytrvalosti postupným zatěžováním organismu formou tréninku vyhovující dané věkové kategorii. - Nácvik a osvojení si základních pádů, skoků a seskoků. - Je možno zařadit prvky vodního póla, synchronizovaného plavání, dopomoc unavenému plavci a záchrana tonoucího. [12,13] 2.4 Sportovní plavání Představuje mnoholetý (až 15 let i více) systematický proces, jehož cílem je dosažení co nejvyššího sportovního výkonu. Dříve se hodnotilo výkonnostními třídami, kde mistrovská třída představovala světovou úroveň. Trénink ve výkonnostním plavání se koná mnohokrát týdně a uplavané denní dávky překračují i 10 km při více fázovém tréninku každý den. Trénink musí být doplňován posilováním a rehabilitací. Bývá individuální nebo skupinový, za ideální se považuje trénink ve dvojicích stejné výkonnosti. Výkonnostní trénink řídí trenér za pomocí realizačního týmu. (pomocní trenéři, lékař, masér technik apod.) [12] Sportovní plavání se rozděluje na: bazénové plavání dálkové plavání (na otevřené vodě) zimní plavání Závodní plavání v bazénech se realizuje čtyřmi základními plaveckými styly motýl (delfín), znak, prsa, kraul. V tomtéž pořadí a kombinaci plaveckých stylů se plave tzv. polohový závod.

18 Plavání mládeže 18 V závodním plavání je trať, jež se může plavat libovolným plaveckým stylem a nazývá se volný způsob. Vzhledem k biomechanickým poznatkům i naměřeným časům je jasné že kraul je nejrychlejším stylem, a proto nejčastěji tuto trať plavou kraulově. Závodní délky tratí s kombinacemi plaveckých způsobů: Volný způsob (VZ) 50, 100, 200, 400, 800 a 1500 m Motýlek (M) 50, 100 a 200 m Znak (Z) 50, 100 a 200 m Prsa (P)50, 100 a 200 m Polohový závod (PZ) 100, 200 a 400 metrů o Sprinterské tratě - plavou se tratě o délce 50 a 100m. o Střední tratě a 400m. o Vytrvalostní tratě až 1500m o Dálkové plavání nejpoužívanější je plavecký způsob kraul (je nejrychlejší) v průběhu závodů může plavec plavecké styly libovolně měnit Převážná část závodů se koná na otevřené vodě, a to na rybnících, přehradách, moři atd. U nás se plave na tratích 1, 3, 5 kilometrů dlouhých pro žákovské kategorie a na tratích 5, 10, 15, 20 a 25 kilometrů pro dorostenecké a dospělé kategorie. [4, 8]

19 Metody a metodika výuky plavání 19 3 Metody a metodika výuky plavání Metody, jimiž se v této kapitole budeme zabývat jsou takové metody a výukové postupy, díky nimž mohou děti získávat nové pohybové dovednosti plavce a pomocí nichž dokážu trenéři úspěšně usměrňovat aktivitu svých žáků. Základními metodami jsou: 1) Komplexní metoda: využívá se u nejmenších dětí při adaptaci a seznamování s vodou. Poté co si dítě uvědomí, že ho voda nadnáší pomocí vztlakových sil a přestane se bát, nastává čas začít s výukou prvního plaveckého stylu. 2) Analyticko syntetická metoda: Spočívá v samostatném a odděleném nácviku paží i nohou.(tzv. prvkové plavání). Po zvládnutí této fáze, při níž se využívají nadlehčovací pomůcky, se přechází k nácviku souhry. Více v kapitole ) Smíšená metoda: Obě předchozí metody libovolně kombinujeme podle dětí, jež máme ve výuce a jejich dosavadních plaveckých dovedností. Některé zdroje uvádí i následující metody: 4) Praktická metoda: tzv. metoda opakování, je hlavní výukovou metodou předplaveckého výcviku a má přispívat k tomu, aby si dítě osvojilo vhodné pohybové návyky při pohybu ve vodě. 5) Cvičení na suchu: Tato metoda má mnoho odpůrců i mnoho zastánců. Z osobních zkušeností si myslí, vzhledem k malé zrakové kontrole prováděného pohybu, je tato metoda vhodná a to zvláště u výuky plavání bez předchozích plaveckých zkušeností. Avšak jen přiměřeně dlouhou dobu s velkou dávkou motivace, neboť děti při tomto způsobu výuky rychle ztrácí o procvičovaný prvek a zájem. Takto nacvičený pohyb dětem pomůže si procvičovaný prvek lépe zapamatovat, uvědomit a převést jej do praktické aplikace ve vodě.

20 Metody a metodika výuky plavání 20 6) využívání nadlehčení U této metody využíváme různé druhy vhodných nadlehčovacích pomůcek, mezi něž nepočítáme plavecký kruh a rukávky, které omezují pohyb v plném rozsahu. Tyto pomůcky žákům zachovávají tělo ve vodorovné poloze. Jakou metodu či postupy při výuce plavání trenéři zvolí je jen na jejich uvážení, na jejich zkušenostech a kreativitě při práci s dětmi. Avšak nikdy by neměli zapomínat na individuální potřeby svých žáků a na potencionál skupiny, již vyučují. Pří výuce plavání na sledovaných školách jsou nejvíce využívány:analytickosyntetická metoda a názorná metoda ukázky, proto se jim v následujícím textu budeme věnovat více do hloubky. [4] 3.1 Analyticko-syntetická metoda Žádný trenér, učitel a rodič by nikdy neměl zapomenout na to, že před tím i po tom, co dítěti vytknete nějakou chybu musí následovat pochvala nebo povzbuzení, aby nedošlo k demotivaci k dalšímu učení, ale naopak k větší motivaci ke zlepšení. Syntetický postup při učení plavání se používá v případě, pokud z něj lze vysvětlit jednotlivé fáze, zachovávajíc při tom spojitost s celým pohybem. Syntetický postup je možné v plavání použít především při osvojování si startovního skoku a nebo obrátky. Techniku plavání nelze učit synteticky, proto je třeba rozdělit celý komplex pohybu na jednotlivé fáze. Cvičenci si o mnoho lepší zapamatují tyto pohyby, na které je soustředěná jejich pozornost, než pokud se musí soustředit na celý komplex pohybů naráz. Každý vyučující plavání by jsi měl uvědomit, že každý pohyb je spojeným s celkem a že nácvik jednotlivých plaveckých pohybů není samoúčelný. Má za úlohu umožnit vyučovanému rychlejší zvládnutí celého plaveckého pohybu a to pomocí plaveckých prvků. Použití analytického postupu vyučování plavání vypadá tak, že: na začátku výuky pohybu, jehož chceme žáky naučit, tento pohyb předvedeme (viz kapitola výše) a

21 Metody a metodika výuky plavání 21 pokud žáci již umí plavat dostanou za úkol uplavat krátký úsek předvedeným způsobem a pokouší se daný prvek napodobit (více v předchozím textu) pokud žáci plavat zatím nedovedou následuje výuka jednotlivých prvků. Nejprve se začíná výukou práce nohou, následně s prací paží a s koordinací paží a dýchání. Tím přecházíme z analytické metody na analytickosyntetickou metodu, kdy začínáme spojovat dva prvky, ale ještě to není souhra. Po zvládnutí těchto dovedností následuje použití syntetické metody, jež nám spojí všechny dosud naučené prvky v jeden celek, díky němuž mohou začít žáci plavat celou souhru plaveckého způsobu. 3.2 Názorná metoda ukázky Při výuce plavání má velkou výhodu a je přínosem pro děti, pokud jim vše nejen vysvětlíme, ale hlavně ukážeme. To znamená, že použijeme takzvanou metodu ukázky či demonstrace. Ukázka doplněná slovním výkladem dává cvičencům možnost lepšího pochopení výkladu pohybu. Ukázka objasňuje pohyb přes sluchový a zrakový analyzátor, což urychluje chápání i uvědomování si vyučovaného pohybu, jenž bude po daném cvičenci vyžadován. Z vlastních trenérských zkušeností, ale i z vědeckých výzkumů je dokázáno, že pokud obě metody výkladu i ukázky probíhají současně je úspěšnost výuky daného plaveckého pohybu mnohokráte úspěšnější. Ale samotná ukázka, třeba i s vysvětlením, proto aby se žák naučil plavat, nepostačí. Je potřebné, aby daný pohyb žák zvládl sám, čehož může dosáhnout jen mnohonásobným opakováním a procvičováním. Ukázku provádí buď sám trenér, nebo jeho asistent popřípadě dobrý žák z řad žáků. Za ukázku lze považovat i instruktážní film či obrázky s popisem techniky a jejich řádným pochopitelným vysvětlením, dle věku cvičenců. Naplnit cíl této metody lze jen za předpokladu, jestliže bude ukázka dobře organizačně zvládnutá, technicky správně provedená a dobře viditelná pro všechny zúčastněné. Po každé ukázce, s odpovídajícím výkladem, by měl následovat prostor pro vlastní realizaci pohybu, který se snažíme žáky naučit. Tato vlastní realizace bez předchozích zkušeností nám jako trenérům ukáže, jaká fáze daného pohybu bude dětem dělat největší

ZÁKLADNÍ VYUČOVACÍ POSTUPY V TV

ZÁKLADNÍ VYUČOVACÍ POSTUPY V TV ZÁKLADNÍ VYUČOVACÍ POSTUPY V TV Základní vyučovací postup (přístup, pracovní postup): základní, prvotní uspořádání obsahu učebního procesu (učiva), činnosti učitele, činnosti žáků i vyučovacích podmínek,

Více

Metodika výuky plavání pro zařazení do rámcového vzdělávacího programu

Metodika výuky plavání pro zařazení do rámcového vzdělávacího programu Metodika výuky plavání pro zařazení do rámcového vzdělávacího programu Plavecká výuka pro děti z mateřských škol( věk:3-5let) odbourání zábran a strachu z vodního prostředí formou her zvládnutí základních

Více

Pohybové aktivity ve vodě zdravotně orientované programy

Pohybové aktivity ve vodě zdravotně orientované programy Felgrová Ivana učební text Katedra plaveckých sportů UK FTVS Pohybové aktivity ve vodě zdravotně orientované programy Zpracovala: Pokorná Jitka (katedra plaveckých sportů UK FTVS) Co představuje zdravotní

Více

Využití plaveckého dýchání a splývavých poloh ve zdravotním plavání

Využití plaveckého dýchání a splývavých poloh ve zdravotním plavání Zpracovala: Pokorná Jitka Katedra plaveckých sportů UK FTVS Využití plaveckého dýchání a splývavých poloh ve zdravotním plavání Uveřejněno: BŘEČKOVÁ, G., ČECHOVSKÁ, I., NOVOTNÁ, V. Zdravotní plavání 1.

Více

Člověk a zdraví Tělesná výchova 1. období 3. ročník

Člověk a zdraví Tělesná výchova 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Člověk a zdraví Tělesná výchova 1. období 3. ročník Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v oblasti směřuje k: poznávání

Více

Pohybové aktivity ve vodě charakteristika součas

Pohybové aktivity ve vodě charakteristika součas Čechovská Irena učební text Katedra plaveckých sportů UK FTVS Pohybové aktivity ve vodě charakteristika součas asné didaktiky plavání Zpracovala: Pokorná Jitka (katedra plaveckých sportů UK FTVS) Hlavní

Více

Využití obměn plavecké techniky znak ve zdravotním plavání

Využití obměn plavecké techniky znak ve zdravotním plavání Zpracovala: Pokorná Jitka Katedra plaveckých sportů UK FTVS Využití obměn plavecké techniky znak ve zdravotním plavání Uveřejněno: BŘEČKOVÁ, G., ČECHOVSKÁ, I., NOVOTNÁ, V. Zdravotní plavání 5. Využití

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Metodické materiály Splývání. Schválil: Luboš Kracík

Metodické materiály Splývání. Schválil: Luboš Kracík ěř Metodické materiály Splývání Schválil: Luboš Kracík Splývání Splývání je základ, ze kterého vychází další plavecké pohyby. Podstata spočívá v udržení rovnovážné polohy ve vodě. Po seznámení žáků s vodou

Více

Předmět: Cvičení s hudbou

Předmět: Cvičení s hudbou Předmět: Cvičení s hudbou Charakteristika volitelného předmětu cvičení s hudbou 2. stupeň Obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví stanovených RVP ZV a realizuje

Více

Plavání ve zdravotně orientovaných pohybových programech

Plavání ve zdravotně orientovaných pohybových programech Čechovská Irena, Pokorná Jitka učební texty Katedra plaveckých sportů UK FTVS Plavání ve zdravotně orientovaných pohybových programech 1. Charakteristika zdravotně orientovaného plavání Základní pojmy

Více

Tělesná výchova VF ZS ročník TÉMA

Tělesná výchova VF ZS ročník TÉMA Tělesná výchova VF ZS ročník TÉMA 1-2 Tělesná výchova volí sportovní vybavení (výstroj a výzbroj) komunikuje při pohybových činnostech dodržuje smluvené signály a vhodně používá odbornou terminologii;

Více

Hodnoticí standard. Instruktor plavání (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Instruktor plavání (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu Instruktor plavání (kód: 74-010-M) Autorizující orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Skupina oborů: Tělesná kultura, tělovýchova a sport (kód: 74) Týká se povolání: Instruktor plavání Kvalifikační

Více

Příloha č. 11 TĚLESNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 11 TĚLESNÁ VÝCHOVA Spojuje pravidelnou každodenní činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti Zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině,

Více

PRŮBĚH A FÁZE MOTORICKÉHO UČENÍ. Zapletalová Silvie

PRŮBĚH A FÁZE MOTORICKÉHO UČENÍ. Zapletalová Silvie PRŮBĚH A FÁZE MOTORICKÉHO UČENÍ Zapletalová Silvie ČINITELÉ MOTORICKÉHO UČENÍ Průběh učení je ovlivněn celou řadou činitelů. Působení činitelů je různě silné a závisí např. na věku sportovce, pohybové

Více

V E R O N I K A H O R Á K O V Á

V E R O N I K A H O R Á K O V Á Edukace jako proces V E R O N I K A H O R Á K O V Á Náplň prezentace Vyučování a učení v tělesné výchově, motorické učení Učení a motorické učení Pedagogické základy motorického učení Obsah učiva a jeho

Více

Příloha č. 11 TĚLESNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 11 TĚLESNÁ VÝCHOVA Uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou činnost. Provede laickou první pomoc, přivolá

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Asistent pedagoga Základní úkoly, fungování ve třídě a spolupráce s učiteli, zákonnými zástupci a pracovníky školního poradenského pracoviště V Olomouci

Více

PRSA Štěpán Matek UPOZORNĚNÍ: Toto není oficiální metodika ČSPS, ale pouze stručný výtah z metodiky a dostupných videí pro Vaši inspiraci.

PRSA Štěpán Matek UPOZORNĚNÍ: Toto není oficiální metodika ČSPS, ale pouze stručný výtah z metodiky a dostupných videí pro Vaši inspiraci. PRSA Štěpán Matek UPOZORNĚNÍ: Toto není oficiální metodika ČSPS, ale pouze stručný výtah z metodiky a dostupných videí pro Vaši inspiraci. I. CELÝ ZPŮSOB Správné provedení: https://www.youtube.com/watch?v=qgz8riy-yti

Více

Metodika lokomočních pohybů a vývoj motoriky. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval

Metodika lokomočních pohybů a vývoj motoriky. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Metodika lokomočních pohybů a vývoj motoriky Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Základní pohyby LOKOMOCE = pohyb člověka ve smyslu změny místa = pohyb v prostoru pomocí svalové činnosti Lokomoční

Více

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ Charakteristika vzdělávací oblasti Tato vzdělávací oblast zaujímá významné místo mezi naukovými a estetickými předměty, jelikož se orientuje na komplexní pojetí lidského zdraví. Vytváří

Více

aqua-fitness Peslová Eva učební text Katedra plaveckých sportů UK FTVS

aqua-fitness Peslová Eva učební text Katedra plaveckých sportů UK FTVS Peslová Eva učební text Katedra plaveckých sportů UK FTVS Pohybové aktivity ve vodě aqua-fitness Zpracovala: Pokorná Jitka (katedra plaveckých sportů UK FTVS) Pod pojmem aqua-fitness rozumíme různé druhy

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

POZNÁMKY. OSVsebepoznávání,seberegulace

POZNÁMKY. OSVsebepoznávání,seberegulace 1 VÝSTUP UČIVO PRŮŘEZOVÉ TÉMA MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 1. ROČNÍK žák - spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti -význam pohybu pro zdraví a vývoj organismu

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační cvičení uvolňovací a dechová Označení materiálu: Datum

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Metodické materiály. Motýl. Schválil: Luboš Kracík

Metodické materiály. Motýl. Schválil: Luboš Kracík ěř Metodické materiály Motýl Schválil: Luboš Kracík METODIKA PLAVECKÉHO ZPŮSOBU MOTÝL Výuku motýla zahajujeme nejdříve ve zdokonalovací plavecké výuce po zvládnutí techniky kraulu, znaku a prsou. V případě,

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova. Ročník: 5. Očekávané výstupy:

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova. Ročník: 5. Očekávané výstupy: Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 5 Očekávané výstupy: Žák by měl: - zařazovat do pohybového režimu korektivní cvičení v souvislosti

Více

Tělesná výchova s metodikou Cíle, úkoly a druhy TV, význam hry. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval

Tělesná výchova s metodikou Cíle, úkoly a druhy TV, význam hry. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Tělesná výchova s metodikou Cíle, úkoly a druhy TV, význam hry Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Význam TV pokuste se na papír vypsat několik významů TV pro dítě a jeho vývoj 16.10.2014 Mgr.

Více

Prvky záchranného plavání v jednotlivých etapách plavecké výuky Irena Čechovská, Tomáš Miler, Daniel Jurák. Úvod

Prvky záchranného plavání v jednotlivých etapách plavecké výuky Irena Čechovská, Tomáš Miler, Daniel Jurák. Úvod Prvky záchranného plavání v jednotlivých etapách plavecké výuky Irena Čechovská, Tomáš Miler, Daniel Jurák Úvod Plavecká výuka chápaná jako dlouhodobý proces osvojování a zdokonalování plaveckých dovedností

Více

Tělesná výchova pro 1. ročník

Tělesná výchova pro 1. ročník 1V2, 1V4, 1V5 1V2, 1V3, 1V4, 1V5 Sportovní hry 1V1, 1V2,1V3, 1V4, 1V5 Kondiční a relaxační cvičení 1V4, 1V5 Tělesná výchova pro 1. ročník výstupy okruh učivo mezipředmětové vztahy poznámky dodržuje přesně

Více

Předmět: Základy gymnastiky

Předmět: Základy gymnastiky Předmět: Základy gymnastiky Charakteristika volitelného předmětu základy gymnastiky 1. stupeň Obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví stanovených RVP ZV a realizuje

Více

Člověk a zdraví Tělesná výchova

Člověk a zdraví Tělesná výchova Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Člověk a zdraví Tělesná výchova 2. období 5. ročník Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v oblasti směřuje k: poznávání

Více

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět TĚLESNÁ VÝCHOVA je součástí vědního oboru kinantropologie a zabývá se pohybovým učením, vyučováním a výchovou.

Více

TEPOVÁ FREKVENCE A SPORT

TEPOVÁ FREKVENCE A SPORT TEPOVÁ FREKVENCE A SPORT Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Autor: Mgr. Jaroslav Babka Škola: Gymnázium Sušice Předmět: Tělesná výchova Datum vytvoření: květen 2014 Třída:

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Technická příprava teorie motorického učení,

Technická příprava teorie motorického učení, Technická příprava je realizována podle zákonitostí, principů odvozených z teorie motorického učení, je určována činiteli vnitřními a vnějšími, můžeme ji považovat za synonymum motorického učení probíhající

Více

Diagnostika pohybu u lukostřelců. PaedDr. Martina Končalová www.mfkcentrum.cz

Diagnostika pohybu u lukostřelců. PaedDr. Martina Končalová www.mfkcentrum.cz Diagnostika pohybu u lukostřelců PaedDr. Martina Končalová www.mfkcentrum.cz ANAMÉZA DOTAZNÍK PLÁN TRÉNINK nebo TERAPIE VYŠETŘENÍ KONTROLA METODA VOLBA FYZIOTERAPIE, CVIČENÍ DIAGNOSTIKA SVAL Má sílu Trenér

Více

TĚLESNÁ VÝCHOVA A SPORT

TĚLESNÁ VÝCHOVA A SPORT Národní učební osnovy pro Anglii TĚLESNÁ VÝCHOVA A SPORT Stupeň 1 Vyučování by mělo zajistit, že při hodnocení a zlepšování výkonu se vzájemně propojí Získání a rozvíjení dovedností a) objevovat základní

Více

VYUČOVÁNÍ. Metody, organizační formy, hodnocení

VYUČOVÁNÍ. Metody, organizační formy, hodnocení VYUČOVÁNÍ Metody, organizační formy, hodnocení Co je vyučování Vyučování je forma cílevědomého a systematického vzdělávání a výchovy dětí, mládeže a dospělých. Tato forma je naplňována vzájemnou součinností

Více

KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM

KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHO VY A SPORTU TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM VOJENSKÁ TĚLOVÝCHOVA I. SPOLEČENSKOVĚDNÍ PŘEDMĚTY Filosofie sportu 1. Pojmová reflexe kinantropologie

Více

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty Osnovy I Sportovní aktivity Charakteristika volitelného vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Volitelný předmět Sportovní aktivity je realizován ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

* Obsah vzdělávací oblasti je rozdělen na 1. stupni na čtyři tematické okruhy

* Obsah vzdělávací oblasti je rozdělen na 1. stupni na čtyři tematické okruhy Výchovy na ZŠP a ZŠS Specializace:Psychopedie * Vytváří základní předpoklady pro socializaci osob s MP v období dospívání a dospělosti. * Jeden z nejdůl. prostředků profesní orientace. * Vytváření schopnosti

Více

Rekondice a regenerace

Rekondice a regenerace Rekondice a regenerace VY_32_INOVACE_178 AUTOR: Mgr. Andrea Továrková ANOTACE: Prezentace slouží k seznámení s nácvikem autogenního tréninku. KLÍČOVÁ SLOVA: Pocit tíhy, pocit tepla, klidný dech, srdce,

Více

Ukázka převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené, Jedličkův ústav, Praha 4

Ukázka převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené, Jedličkův ústav, Praha 4 Ukázka převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené, Jedličkův ústav, Praha 4 Pohybové činnosti Charakteristika předmětu Pohybové činnosti rozvíjejí tělesné dovednosti žáků v co největší dosažitelné

Více

Buchtová Eva, Staňková Barbora

Buchtová Eva, Staňková Barbora Buchtová Eva, Staňková Barbora Pomoz mi, abych to dokázalo samo děti mají rozdílné učební schopnosti a nadání Hlavní myšlenky Marie Montessori děti nemusí k dosažení stejného cíle postupovat stejným tempem

Více

*Děti na startu. Zařazení projektu do výuky základních škol

*Děti na startu. Zařazení projektu do výuky základních škol *Děti na startu Zařazení projektu do výuky základních škol Možnosti zařazení projektu Třetí hodina TV Zájmový kroužek Školní dužina Školní klub - výuka v ZŠ - výuka sportovních ZŠ 45 min blok 1 učitel

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

TĚLESNÁ VÝCHOVA. 1. 5. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

TĚLESNÁ VÝCHOVA. 1. 5. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA 1. 5. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávací obsah předmětu Tělesná výchova je totožný se vzdělávacím obsahem oboru Tělesná výchova. TV je součástí

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

ABC BRANÍK STREČINK. Autor Ivana Králová

ABC BRANÍK STREČINK. Autor Ivana Králová ABC BRANÍK STREČINK Autor Ivana Králová Strečink ve fotbale a jeho význam: - kompenzační prostředek, který v rámci regenerace při pravidelné aplikaci pozitivně ovlivňuje negativní vlivy jednostranného

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Tělesná výchova Předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávacího obsahu oblasti

Více

Zdravotní tělesná výchova Obsah

Zdravotní tělesná výchova Obsah Zdravotní tělesná výchova Obsah Odborné učiliště Chelčického 2, Praha 3 zpracoval: Mgr. Milan Kubic 1 Zdravotní tělesná výchova ZTV vychází ze tří na sebe navazujících fází: - Fáze dechová - Fáze pohybová

Více

DRUHY SPORTOVNÍ MASÁŽE

DRUHY SPORTOVNÍ MASÁŽE DRUHY SPORTOVNÍ MASÁŽE SPORTOVNÍ MASÁŽ Cíl sportovní masáže : příprava na sportovní výkon pomoc při rozcvičování specifická pomoc při strečinku podpora zotavovacích procesů po zátěži navození pocitu pohody

Více

ÚČINKY ELEKTRICKÉHO PROUDU NA LIDSKÝ ORGANIZMUS

ÚČINKY ELEKTRICKÉHO PROUDU NA LIDSKÝ ORGANIZMUS Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky ÚČINKY ELEKTRICKÉHO PROUDU NA LIDSKÝ ORGANIZMUS Ostrava, březen 2006 Ing. Vladimír Meduna, Ing. Ctirad

Více

Uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech i při činnostech v neznámém prostředí.

Uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech i při činnostech v neznámém prostředí. Vyučovací předmět: Ročník Předmět Průřezová témata Tv Mezipředmět. vazby Pr Tělesná výchova (Tv) Školní výstupy Uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech i při činnostech

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

Tomáš Miler, Katedra plaveckých sportů, FTVS UK v Praze. 4.1 1. varianta - Stabilizace tonoucího na pásu... 3. 4.2.1 cvičení na suchu...

Tomáš Miler, Katedra plaveckých sportů, FTVS UK v Praze. 4.1 1. varianta - Stabilizace tonoucího na pásu... 3. 4.2.1 cvičení na suchu... Využití záchranného pásu při osobním zásahu jako součást výuky v kvalifikačních kurzech Vodní záchranné služby Českého červeného kříže. Tomáš Miler, Katedra plaveckých sportů, FTVS UK v Praze 22. září

Více

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická. Plavání. Náhradní program pro kombinované studium

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická. Plavání. Náhradní program pro kombinované studium Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Plavání Náhradní program pro kombinované studium Co nás čeká Proč je na Jaboku plavání k čemu by mělo vést Vaše asociace, když se řekne plavání

Více

Plavecká škola Opava. Technické služby Opava s.r.o.

Plavecká škola Opava. Technické služby Opava s.r.o. Technické služby Opava s.r.o. Petr Mikeska 16.5.2014 Plavecká škola Opava Technické služby Opava s.r.o. Provozovna RHS I. Úvod Tento materiál popisuje historii, současnost plavecké výuky, návrh způsobu

Více

Dopravné - 50,- Kč cesta na penzion POD LESEM. Masáže každý pátek od 16.00 hod. V jiné dny dle dohody,mimo čtvrtek. OBJEDNÁVKY NA PENZIONU!!!!!

Dopravné - 50,- Kč cesta na penzion POD LESEM. Masáže každý pátek od 16.00 hod. V jiné dny dle dohody,mimo čtvrtek. OBJEDNÁVKY NA PENZIONU!!!!! Masáž Cena Doba trvání Masáž šíje 100 Kč 20 min Masáž zad 200 Kč 40 min Masáž zad a šíje 250 Kč 60 min Masáž horních končetin 200 Kč 20 min Masáž dolních končetin 250 Kč 40 min Masáž hrudníku a břicha

Více

VÁŠ DOPIS / ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE LINKA HRADEC KRÁLOVÉ PSHK 2015/ 043 Soňa Kejzlarová, 603 852 839 12. června 2015

VÁŠ DOPIS / ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE LINKA HRADEC KRÁLOVÉ PSHK 2015/ 043 Soňa Kejzlarová, 603 852 839 12. června 2015 Základním a mateřským školám zařazeným do plavecké výuky ve školním roce 2015/16 VÁŠ DOPIS / ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE LINKA HRADEC KRÁLOVÉ PSHK 2015/ 043 Soňa Kejzlarová, 603 852 839 12. června 2015

Více

ZÁKLADY SÍLY MLÁDEŽE V LH. PhDr. RADIM JEBAVÝ, Ph.D.

ZÁKLADY SÍLY MLÁDEŽE V LH. PhDr. RADIM JEBAVÝ, Ph.D. ZÁKLADY SÍLY MLÁDEŽE V LH PhDr. RADIM JEBAVÝ, Ph.D. VÝZNAM A CÍL SILOVÉ PŘÍPRAVY V HOKEJI Síla je základní pohybovou schopností, bez které není možný žádný pohyb. Snížení rizika zranění. OBECNÉ ZÁSADY

Více

Učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby. Žák se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu.

Učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby. Žák se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu. Ročník: 3. Časová dotace: 2 hodiny týdně Činnosti ovlivňující zdraví Význam pohybu pro zdraví pohybový režim žáků délka a intenzita pohybu Žák se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu. Spojuje

Více

Učební osnova vyučovacího předmětu Tělesná výchova. Pojetí vyučovacího předmětu

Učební osnova vyučovacího předmětu Tělesná výchova. Pojetí vyučovacího předmětu Učební osnova vyučovacího předmětu Tělesná výchova Obor vzdělání: 24-41-M/01 Strojírenství 26-41-M/01 Elektrotechnika Délka a forma studia: 4 roky, denní studium Celkový počet týdenních hodin za studium:

Více

VYUŽITÍ ERGONOMIE PŘI PRÁCI

VYUŽITÍ ERGONOMIE PŘI PRÁCI VYUŽITÍ ERGONOMIE PŘI PRÁCI Michal Kalina ERGONOMIE Optimalizace lidské činnosti Zabývá se ochranou zdraví člověka při práci Zkoumá účinky sil a polohy na pohybový systém VYUŽITÍ POZNATKŮ ERGONOMIE Sníží

Více

Tělesná výchova ročník TÉMA

Tělesná výchova ročník TÉMA Tělesná výchova ročník TÉMA 1-4 Tělesná výchova volí sportovní vybavení (výstroj a výzbroj) komunikuje při pohybových činnostech dodržuje smluvené signály a vhodně používá odbornou terminologii; dovede

Více

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_13 Název materiálu: Prevence úrazů a nemocí Tematická oblast: Tělesná výchova 1. ročník Anotace: Úrazy představují závažný zdravotnický problém. Cílempráce

Více

Léčebné klimatické pobyty. v Nízkých Tatrách a Chorvatsku. Dětské klimatické pobyty, o.p.s., Plzeň

Léčebné klimatické pobyty. v Nízkých Tatrách a Chorvatsku. Dětské klimatické pobyty, o.p.s., Plzeň Léčebné klimatické pobyty v Nízkých Tatrách a Chorvatsku Dětské klimatické pobyty, o.p.s., Plzeň O nás Obecně prospěšnou společnost Dětské klimatické pobyty se sídlem v Plzni v Mulačově nemocnici tvoří

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ UČEBNÍ OSNOVY 8. 3 Sportovní hry Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika: Žáci si tento předmět vybírají v rámci nabídky volitelných předmětů

Více

Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby(mezipředmětové vztahy,průřezová témata)

Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby(mezipředmětové vztahy,průřezová témata) 5.11.3. Nepovinné předměty 5.11.3.1. ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Zdravotní tělesná výchova je formou povinné tělesné výchovy, která se zřizuje pro žáky s trvale nebo přechodně změněným zdravotním stavem

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

Vzdělávací oblast:člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 1. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. Poznámka

Vzdělávací oblast:člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 1. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. Poznámka Vzdělávací oblast:člověk a zdraví Ročník: 1. - spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené možnosti - uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech

Více

Člověk roste a vyvíjí se

Člověk roste a vyvíjí se Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_Přv-Z 5.,7.34 Vzdělávací oblast: Přírodověda - Autor: Mgr. Aleš Hruzík Jazyk: český Očekávaný výstup: žák správně definuje základní probírané pojmy a jejich vzájemné vztahy

Více

13. lekce. Tématický plán: Teorie - Didaktiky základní gymnastiky. Praxe - Cvičení s tyčí a na žebřinách. Doporučená literatura

13. lekce. Tématický plán: Teorie - Didaktiky základní gymnastiky. Praxe - Cvičení s tyčí a na žebřinách. Doporučená literatura 13. lekce Tématický plán: Teorie - Didaktiky základní gymnastiky. Praxe - Cvičení s tyčí a na žebřinách. Doporučená literatura DIDAKTIKA ZÁKLADNÍ GYMNASTIKY Veškeré výchovně vzdělávací činnosti vycházejí

Více

Člověk a zdraví Sportovní výchova

Člověk a zdraví Sportovní výchova Časová dotace: 7., 8., 9. ročník 2 vyučovací hodiny Charakteristika předmětu tvoří důležitou součást školního vzdělávacího plánu školy. Žáci si uvědomují důležitost pohybového vzdělání a jsou motivováni

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Příprava a rozcvička Žák: použije správné vybavení připraví se na pohybovou aktivitu rozcvičí se - vhodné oblečení a obuv - rozcvička - protahovací a napínací, zahřívací

Více

1 / 5. Tv - 1. stupeň.doc. Školní výstupy Žák by měl. Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata) Činnosti ovlivňující zdraví

1 / 5. Tv - 1. stupeň.doc. Školní výstupy Žák by měl. Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata) Činnosti ovlivňující zdraví 1. ročník zacvičit pod vedením učitele jednoduché cviky provádět pod vedením učitele pohybové aktivity zdravotně zaměřené činnosti správné držení těla, průpravná, koordinační, dechová a relaxační cvičení

Více

Učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby. Žák se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu.

Učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby. Žák se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu. Ročník: 5. Časová dotace: 2 hodiny týdně Činnosti ovlivňující zdraví Význam pohybu pro zdraví pohybový režim žáků délka a intenzita pohybu Žák se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu. Uplatňuje

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Tělesná výchova 2. období 4.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Tělesná výchova 2. období 4. 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ 5.8.2 TĚLESNÁ VÝCHOVA Tělesná výchova 2. období 4. ročník Obsah Kód Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo TV5101 podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu;

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Tělesná výchova 3 Ročník: 5. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Tělesná výchova 3 Ročník: 5. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Tělesná 3 Ročník: 5. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy 5 Viz charakteristika zná základní taneční kroky, respektuje rytmus

Více

METODICKÉ POKYNY PRO TRENÉRY HC ČESKÁ LÍPA

METODICKÉ POKYNY PRO TRENÉRY HC ČESKÁ LÍPA METODICKÉ POKYNY PRO TRENÉRY HC ČESKÁ LÍPA Pro sezóny 2014-2015,2015-2016 Cíle a úkoly práce s mládeží Cílem dlouholeté práce s mládeží je zajistit, aby došlo k optimálnímu osobnostnímu a sportovnímu rozvoji

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 9.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní pedagogika

Více

Soubor kompenzačních cvičení

Soubor kompenzačních cvičení Soubor kompenzačních cvičení součást přípravy každého sportovce - silné a protažené svaly - rovnováha - pohyb, jako dárek pro každý den - způsob, jak mohu předcházet zranění soustředění plynulost kontrola

Více

Hodnoticí standard. Instruktor aqua fitness (kód: 74-025-M) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Instruktor aqua fitness (kód: 74-025-M) Odborná způsobilost. Platnost standardu Instruktor aqua fitness (kód: 74-025-M) Autorizující orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Skupina oborů: Tělesná kultura, tělovýchova a sport (kód: 74) Týká se povolání: Kvalifikační úroveň

Více

Zkušenosti z inovace výuky tenisu (minitenisu) vysokoškoláků.

Zkušenosti z inovace výuky tenisu (minitenisu) vysokoškoláků. Zkušenosti z inovace výuky tenisu (minitenisu) vysokoškoláků. Tematické zaměření: raketové sporty Autor: PaedDr. Jiří Dygrín Cíl inovace: zpřístupnit tenis dospělým začátečníkům a získat je k pravidelnému

Více

Tématický plán: Teorie - Tělesná zdatnost. Držení těla Praxe - Rozvoj pohyblivosti a síly paží. Příklad povinné rozcvičky Doporučená literatura

Tématický plán: Teorie - Tělesná zdatnost. Držení těla Praxe - Rozvoj pohyblivosti a síly paží. Příklad povinné rozcvičky Doporučená literatura 3. lekce Tématický plán: Teorie - Tělesná zdatnost. Držení těla Praxe - Rozvoj pohyblivosti a síly paží. Příklad povinné rozcvičky Doporučená literatura 1. TĚLESNÁ ZDATNOST Tělesná zdatnost v moderním

Více

Programové možnosti. Ukázka monoski a sledgehokeje

Programové možnosti. Ukázka monoski a sledgehokeje Programové možnosti Ukázka monoski a sledgehokeje - Části skořepina, nosná konstrukce, lyže/nože, stabilizátory/hokejky - Základní ukázka: sed, náklon, podpora stabilizátorů vše s dopomocí Sportovní vozíky

Více

TEST FYZICKÉ ZDATNOSTI

TEST FYZICKÉ ZDATNOSTI 1. Test č. 1 Člunkový běh 4 krát 10 m 1.1 Popis TEST FYZICKÉ ZDATNOSTI K testu je třeba rovný terén, na kterém je dvěma metami vyznačen úsek o vzdálenosti mezi vnějšími okraji met v délce 10 metrů a stopky.

Více

Využití cvičení pro vnímání vodního prostředí ve zdravotním plavání

Využití cvičení pro vnímání vodního prostředí ve zdravotním plavání Zpracovala: Pokorná Jitka Katedra plaveckých sportů UK FTVS Využití cvičení pro vnímání vodního prostředí ve zdravotním plavání Uveřejněno: BŘEČKOVÁ, G., ČECHOVSKÁ, I., NOVOTNÁ, V. Zdravotní plavání 3.

Více

ČLOVĚK A ZDRAVÍ vyučovací předmět - TĚLESNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vzdělávací oblasti

ČLOVĚK A ZDRAVÍ vyučovací předmět - TĚLESNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vzdělávací oblasti ČLOVĚK A ZDRAVÍ vyučovací předmět - TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vzdělávací oblasti Zdraví člověka je chápáno jako vyvážený stav tělesné, duševní a sociální pohody. Je utvářeno a ovlivňováno mnoha aspekty,

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Člověk a zdraví Tělesná výchova

Člověk a zdraví Tělesná výchova Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Období ročník: Člověk a zdraví Tělesná výchova 3. období 6. 7. ročník Očekávané výstupy předmětu Na konci 3. období základního vzdělávání žák: ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA FYZIKY, CHEMIE A ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Seminární práce z předmětu UPVK_0044 Inženýrská pedagogika Téma: Možnosti využití inženýrské pedagogiky v

Více

Kondiční příprava. Rozvoj PSch je determinován především faktory:

Kondiční příprava. Rozvoj PSch je determinován především faktory: Kondiční příprava (dříve tělesná) nebo-li kondiční trénink je zaměřen na vyvolání adaptačních změn v organismu sportovce a to především na rozvoj pohybových schopností (PSch). Rozvoj PSch je determinován

Více