DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/157/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/157/2013"

Transkript

1 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/157/2013 Obchdní splečnst CZ Dražby a.s., IČ , se sídlem v Ústí nad Labem, Mírvé nám. 3097/37, PSČ , zapsaná v bchdním rejstříku vedeném Krajským sudem v Ústí n.l., v ddíle B,vlžce 2041, čísl kncese č.j.: ŽO/U7364/2009/Mi vydaná Živnstenským dbrem Magistrátu města v Ústí nad Labem, zastupená: ing. Janem Kuncem, předsedu představenstva Tel.: , Fax: , (dále jen dražebník ) vyhlašuje pdle ustanvení 20 zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách, na návrh inslvenčníh správce Ing. Sni Aubrechtvé, Bělehradská 3347/7, Mst, dručvací adresa: P.O. BOX 64, Mst 1, inslvenční správce dlužníka splečnsti ENTEA, s.r.., IČ: , Lmská ulice, Areál Business Centre, Litvínv 1 (dále jen navrhvatel ) knání veřejné dražby dbrvlné 1. Míst, datum a čas zahájení Dražba se kná dne 2. prsince 2013, v 1. patře budvy č.p. 3097/37, Mírvé náměstí, Ústí nad Labem. Zahájení dražby ve 14:00 hd bude prveden prhlášením licitátra (p uknčení zápisu účastníků dražby), že zahajuje dražbu. 2. Zápis účastníků dražby Zápis účastníků dražby se kná v místě knání dražby dne d 13:30 hdin d zahájení dražby. 3. Označení a ppis předmětu dražby a jeh příslušenství, stav předmětu dražby Předmětem dražby jsu tyt nemvitsti, tak jak stjí a leží : Stavba v části bce Hamr, č. p. 66, způsb využití rd. dům, pstavená na pzemku stavební parcele č. St. 189, Pzemek stavební parcela č. St. 189 výměře 192 m2, druh pzemku zastavěná plcha a nádvří, Pzemek parcela č. 592/5 výměře 196 m2, druh pzemku zahrada, způsb chrany zemědělský půdní fnd, Pzemek parcela č. 592/6 výměře 471 m2, druh pzemku zahrada, způsb chrany zemědělský půdní fnd, t vše nemvitsti vedené na LV 206, kat. území Hamr u Litvínva, bec Litvínv, kres Mst. Předmět dražby uvedený shra byl pdle zákna č. 182/2006 Sb., úpadku a způsbech jeh řešení (inslvenční zákn), navrhvatelem dražby zahrnut d supisu majetkvé pdstaty dlužníka splečnsti ENTEA, s.r.., IČ: , Lmská ulice, Areál Business Centre, Litvínv 1. Nemvitsti, které jsu předmětem veřejné dražby dbrvlné, zapsané na listu vlastnictví č. 206, kat. území Hamr u Litvnínva, jsu ve vlastnictví splečnsti ENTEA, s.r.., IČ: , Lmská ulice, Areál Business Centre, Litvínv 1. Ppis stavu předmětu dražby a jeh příslušenství - v dražební vyhlášce jsu uvedeny údaje puze pdle dstupných infrmací. Navrhvatel dpvídá za vady na předmětu dražby puze v rzsahu stanveném dražební vyhlášku. CZ Dražby a. s. Strana 1 D/157/2013

2 Jedná se samstatně stjící jednpdlažní dům s jedním pdzemním pdlažím a pdkrvím. Dům je zděný, na základvých pásech, bez izlací prti zemní vlhksti, se sedlvu střechu. Klempířské knstrukce jsu z titanzinku, je zde hrmsvd, fasáda je rýhvaná. Výtápění je ústřední s ktlem na na plyn, hřev teplé vdy zajišťuje plynvý zásbníkvý hřívač. Osazen je běžné sciální zařízení v sučasném standardu a v kuchyňské lince jsu věstavěné sptřebiče. Stáří stavby je cca 110 rků, v rce 1994 prběhla rzsáhlá reknstrukce výměna prvků krátk i dluhdbé živtnsti, nvá střešní krytina, zateplení, plastvá kna, nvé instalace a vytápění, pvrchy stěn a pdlah, nvé zařizvací předměty, reknstrukce přípjek inž. sítí. Stavba je dbře udržvaná. V zahradě jsu dřevěné altány, vcné a krasné dřeviny. Nemvitst je situvána na kraji města Litvínv, které je spjen MHD s městem Mst. Pzn.: znalci nebyl umžněn přístup d nemvitsti. Úplné znění znaleckéh psudku naleznete na 4. Prhlídka předmětu dražby Prhlídku předmětu dražby stanvuje dražebník v těcht termínech: Dne ve 13:00 hdin Dne ve 13:00 hdin Míst prhlídky se stanvuje před budvu, která je předmětem dražby. Infrmace k prhlídce sdělí dpvědný makléř splečnsti CZ Dražby a.s., Ústí nad Labem, na tel Cena předmětu dražby Cena předmětu dražby byla zjištěna psudkem sudníh znalce. Znalecký psudek pdal znalec jmenvaný rzhdnutím předsedy Krajskéh sudu v Ústí nad Labem ze dne , pd č. j. Spr. 2146/91 pr základní br eknmika, dvětví ceny a dhady nemvitstí, Ing. Zdeněk Garlík, Srbice 48, Teplice, psudek ze dne , pd číslem /2013 ve znění Ddatku č. 1 ze dne , a t na částku ,00Kč slvy: Třimilinysedmsettisíckrunčeských. 6. Nejnižší pdání a minimální příhz Nejnižší pdání stanvuje dražebník ve výši ,-Kč (slvy: Třimilinyjednsttisíckrunčeských). Minimální příhz, který může účastník dražby učinit, stanvuje dražebník ve výši ,00 Kč. Draží se v českých krunách. 7. Dražební jistta Dražební jistta byla stanvena na částku ,- Kč a musí být uhrazena: a. bankvním převdem na účet dražebníka čísl účtu /5500 vedený u Raiffeisenbank, a. s., variabilní symbl účastníka dražby: fyzická sba RČ, právnická sba IČ. Dkladem slžení dražební jistty je pkladní stvrzenka neb výpis z účtu neb ptvrzení banky depsání částky ve výši dražební jistty z účtu desílatele ve prspěch výše uvedenéh účtu. b. v htvsti k rukám dražebníka v den knání dražby a t v místě knání dražby v dbě stanvené pr zápis účastníků dražby, pkud je dražební jistta stanvena ve výši maximálně d výše ,-Kč. Dkladem slžení dražební jistty je pkladní neb jiný dklad vyhtvený dražebníkem. c. v htvsti k rukám dražebníka na adrese Mírvé náměstí 3097/37, Ústí nad Labem, pkud je dražební jistta stanvena ve výši maximálněd výše ,-Kč. Dkladem slžení dražební jistty je pkladní neb jiný dklad vyhtvený dražebníkem. d. frmu bankvní záruky za zaplacení dražební jistty. Účastník dražby je pvinen ve lhůtě pr slžení dražební jistty předat dražebníkvi riginál záruční listiny. Záruční listina musí bsahvat prhlášení banky, že uspkjí bez výhrad a námitek věřitele (dražebníka) d výše ,- Kč, jestliže dražebník písemně známí bance, že dlužník (vydražitel) zmařil dražbu. Záruční listina nesmí bsahvat žádná ujednání, která by jakýmkliv způsbem mezila dražebníka uplatnit svá práva jakýmikliv pdmínkami, ani nesmí bsahvat žádná ujednání, která by ukládala dražebníkvi jakékliv pvinnsti, vyjma pvinnsti známit bance zmaření dražby dlužníkem, jak jsu předchzí výzvy apd., ani nesmí bsahvat ujednání, které by umžňval bance vznést jakékliv námitky či výhrady, vyjma námitky, že známení zmažení dražby byl učiněn až p platnsti bankvní záruky. CZ Dražby a. s. Strana 2 D/157/2013

3 Bankvní záruka musí být platná minimálně 30 dnů p sknčení nejzazší lhůty pr úhradu kupní ceny. Dražebník bude v záruční listině značen následvně: CZ Dražby a.s., Mírvé nám. 3097/37, Ústí nad Labem, IČ: Bankvní záruka musí být vystavena banku, která má právnění d ČNB půsbit na území ČR a musí být vystavena v českém neb slvenském jazyce. Lhůta pr úhradu dražební jistty začíná dnem pdpisu tét dražební vyhlášky a knčí zahájením dražby. Vrácení dražební jistty Účastníkům dražby, kteří se nestanu vydražiteli, a slžili dražební jisttu na účet, se vrací dražební jistta bankvním převdem na účet, z kteréh dražebník jisttu bdržel, případně na účet, který účastník uvede p sknčení dražebníh jednání, a t d třech pracvních dnů de dne knání dražby. V případě bankvní záruky vrátí dražebník záruční listiny a t bez zbytečnéh dkladu. Nebyla-li dražební jistta slžena na účet, vrátí dražebník účastníkvi dražby, který předmět dražby nevydražil, slženu dražební jisttu bez zbytečnéh dkladu p sknčení dražby. Dražba bude pr vydražitele prvedena bezúplatně. 8. Ppis práv a závazků na předmětu dražby váznucích a s ním spjených Jsu zde uvedeny údaje puze pdle dstupných infrmací. Navrhvatel dpvídá za vady na předmětu dražby puze v rzsahu stanveném dražební vyhlášku. Zástavní práv smluvní ve výši ,-Kč s příslušenstvím pr Českslvensku bchdní banku, a.s., Radlická 333/150, Praha Radlice, IČ: , listina: Smluva zřízení zástavníh práva pdle bč. z. ze dne , právní účinky vkladu práva ke dni , Nařízení exekuce Okresním sudem v Mstě, sp. zn. 43 EXE 4785/ ze dne , pvěřen sudní exekutr Mgr. Lenka Černškvá, Dlní 71, Prstějv, Exekuční příkaz k prdeji nemvitých věcí Exekutrskéh úřadu Prstějv, Mgr. Lenky Černškvé, sp. zn. 018 EX 09833/ ze dne , právní mc ke dni , Nařízení exekuce Okresním sudem v Mstě, sp. zn. 43 EXE 7562/ ze dne , pvěřen sudní exekutr JUDr. Antnín Dhnal, Otakara Březiny 229, Jeseník, Exekuční příkaz k prdeji nemvitých věcí Exekutrskéh úřadu Jeseník, JUDr. Antnín Dhnal, sp. zn. 014 EX 811/ ze dne , Nařízení exekuce Okresním sudem v Mstě, sp. zn. 43 EXE 12808/ ze dne , pvěřen sudní exekutr Mgr. Ing. Jiří Pršek, Rychtaříkva 1, Plzeň, Exekuční příkaz k prdeji nemvitých věcí Exekutrskéh úřadu Plzeň-měst, Mgr. Ing. Jiříh Prška, sp. zn. 134 EX 09295/ ze dne , Exekuční příkaz k prdeji nemvitých věcí Exekutrskéh úřadu Plzeň-měst, Mgr. Ing. Jiříh Prška, sp. zn. 134 EX 10509/ ze dne , Nařízení exekuce Okresním sudem v Mstě, sp. zn. 43 EXE 14307/ ze dne , pvěřen sudní exekutr Mgr. Ing. Jiří Pršek, Rychtaříkva 1, Plzeň, Zástavní práv exekutrské ve výši 9.640,00Kč s příslušenstvím pr Mc TREE a.s., Živanická 26, Vinř, Praha, IČ: , listina: Exekuční příkaz zřízení exekutrskéh zástavníh práva na nemvitsti, Exekutrskéh úřadu Plzeň-měst, Mgr. Ing. Jiříh Prška, sp. zn. 134 EX 10509/ ze dne , Nařízení exekuce Okresním sudem v Mstě, sp. zn. 43 EXE 16055/2012 ze dne , pvěřen sudní exekutr JUDr. Mnika Elfmarkvá, K Beránku 3, Praha 4, Exekuční příkaz k prdeji nemvitých věcí Exekutrskéh úřadu Praha 4, JUDr. Mniky Elfmarkvé, sp. zn. 115 EX 264/ ze dne , právní mc ke dni , Zástavní práv exekutrské ve výši ,00Kč s příslušenstvím pr Dräger Safety s.r.., Pd Sychrvem I 1392/64, Michle, Praha, IČ: , listina: Exekuční příkaz zřízení exekutrskéh zástavníh práva na nemvitsti, Exekutrskéh úřadu Praha 4, JUDr. Mniky Elfmarkvé, sp. zn. 115 EX 264/ ze dne , Zástavní práv exekutrské ve výši ,00Kč s příslušenstvím pr FAST ČR, a.s., Černkstelecká 2111/131, Praha Strašnice, IČ: , listina: Exekuční příkaz zřízení exekutrskéh zástavníh práva na CZ Dražby a. s. Strana 3 D/157/2013

4 nemvitsti, Exekutrskéh úřadu Prstějv, Mgr. Lenky Černškvé, sp. zn. 018 EX 09833/ ze dne , právní mc ke dni , Nařízení exekuce Okresním sudem v Mstě, sp. zn. 43 EXE 20926/ ze dne , pvěřen sudní exekutr Mgr. Martin Svbda, Husitská 692/3, Teplice, Zástavní práv exekutrské ve výši 4.537,00Kč s příslušenstvím pr EMOS spl. s r.., Šířava 295/17, Přerv I Měst, IČ: , listina: Exekuční příkaz zřízení exekutrskéh zástavníh práva na nemvitsti, Exekutrskéh úřadu Jeseník, JUDr. Antnína Dhnala, sp. zn. 014 EX 811/ ze dne , Zástavní práv exekutrské ve výši ,36Kč s příslušenstvím pr K Ä R CH E R spl. s r.., č. p. 141, Mdletice, IČ: , listina: Exekuční příkaz zřízení exekutrskéh zástavníh práva na nemvitsti, Exekutrskéh úřadu Plzeň-měst, Mgr. Ing. Jiříh Prška, sp. zn. 134 EX 09295/ ze dne Práva, zapsaná v katastru nemvitstí a váznucí na předmětu dražby nevlivňují hdntu předmětu dražby, prtže v suladu s 34 dst. 2 zákna č. 26/2000 Sb. Zákna veřejných dražbách a Inslvenčníh zákna č. 182/2006 Sb. v platném znění s přechdem vlastnictví k předmětu dražby zanikají. 9. Účast na dražbě Účastník dražby je před zahájením dražby pvinen na vyzvání dražebníka neb sba jím písemně pvěřená a) dlžit svu ttžnst platným průkazem ttžnsti b) v případě právnických sb dlžit riginálem neb věřenu kpií výpisu z bchdníh rejstříku(jinéh rejstříku, ve kterém je právnická sba zapsána) ne starším šesti měsíců, že jsu právněni jménem účastníka jednat c) v případě zastupení na základě plné mci pak i písemnu plnu mcí patřenu úředně věřeným pdpisem zmcnitele d) dlžit čestné prhlášení, že nejsu ve smyslu příslušných ustanvení 3 a 36 zákna č. 26/2000 Sb. sbami vylučenými z dražby, v případě zastupení na základě plné mci pak čestné prhlášení zmcnitele účastníka dražby, že zmcnitel není sbu vylučenu z dražby, pkud takvé prhlášení není sučástí plné mci e) dát se zapsat d seznamu účastníků dražby f) způsbem stanveným v dražební vyhlášce dlžit slžení dražební jistty g) p prkázání slžení dražební jistty převzít dražební čísl. Mim účastníků dražby a pracvníků příslušnéh živnstenskéh úřadu a Ministerstva pr místní rzvj, pvěřených kntrlu dražby, může být dražbě přítmna každá sba. Účastníci dražby a statní přítmní na dražbě jsu v průběhu jejíh knání pvinni nerušit průběh dražby chváním dprujícím dbrým mravům a ddržvat dražební řád, který bude vyvěšen před vchdem d místnsti, v níž se kná dražba v dbě zahájení zápisu účastníků dražby. 10. Úhrada ceny dsažené vydražením Vydražitelem slžená dražební jistta a její příslušenství se zapčítávají vydražiteli na cenu dsaženu vydražením. Zbývající část ceny dsažené vydražením je vydražitel pvinen d 30 dnů d sknčení dražby uhradit dražebníkvi, pkud ale není dále stanvena jiná lhůta k úhradě ceny dstažené vydražením. Je-li cena dsažená vydražením vyšší než ,-Kč, je vydražitel rvněž pvinen uhradit cenu dsaženu vydražením d 30-ti dnů de dne sknčení dražby. Není-li cena dsažená vydražením vyšší než ,-Kč, je vydražitel pvinen uhradit cenu dsaženu vydražením ihned p sknčení dražby. Cena dsažená vydražením může být vydražitelem uhrazena: v htvsti slžením na účet dražebníka čísl účtu /5500 vedený u Raiffeisenbank a.s., variabilní symbl (VS) identifikační čísl neb rdné čísl účastníka dražby, v htvsti v kanceláři dražebníka, variabilní symbl (VS) indentifikační čísl neb rdné čísl účastníka dražby, jestliže zbývající část ceny dsažené vydražením není vyšší než ,-Kč, převdem z účtu u banky ve prspěch účtu dražebníka čísl účtu /5500 vedený u Raiffeisenbank a.s., variabilní symbl (VS) identifikační čísl neb rdné čísl účastníka dražby, pštvní pukázku na účet dražebníka čísl účtu /5500 vedený u Raiffeisenbank a.s., variabilní symbl (VS) identifikační čísl neb rdné čísl účastníka dražby. CZ Dražby a. s. Strana 4 D/157/2013

5 Byla-li vydražitelem slžena dražební jistta ve frmě bankvní záruky, je vydražitel pvinen uhradit cenu dsaženu vydražením v plné výši v termínu a splatnsti některým ze způsbů uvedených v tmt bdě. Dražebník je pak pvinen bez zbytečnéh dkladu p uhrazení ceny vrátit vydražiteli záruční listiny. Cenu dsaženu vydražením nelze uhradit zapčtením, rvněž platba směnku, platební kartu neb šekem je nepřípustná. Uhradí-li vydražitel cenu dsaženu vydražením v termínu splatnsti, přechází na něj vlastnictví předmětu dražby k kamžiku udělení příklepu. Nebude-li celkvá cena dsažená vydražením zaplacena a neb předmět dražby vydraží sba vylučená z dražby, bude dražba zmařena. Vydražitel, který zmařil dražbu, nenabývá vlastnictví k předmětu dražby. Slžená dražební jistta bude pužita dražebníkem k úhradě nákladů zmařené dražby, ppřípadě nákladů pakvané dražby. P úhradě nákladů dražby a pakvané dražby se zbývající část vrací vydražiteli, který způsbil zmaření dražby. 11. Pdmínky předání předmětu dražby vydražiteli Jestliže nabyl vydražitel vlastnictví k předmětu dražby dle 30 zák. č. 26/2000 Sb., je dražebník pvinen předat vydražiteli předmět dražby a listiny, které svědčují vlastnictví a jsu nezbytné k nakládání s předmětem dražby neb svědčují jiná práva vydražitele vůči předmětu dražby. Bývalý vlastník je pvinen p předlžení ptvrzení vlastnictví a dlžení ttžnsti vydražitele bez zbytečnéh dkladu předat vydražiteli předmět dražby. O předání předmětu dražby bude sepsán prtkl "Předání předmětu dražby", který pdepíše dražebník, bývalý vlastník a vydražitel. Veškeré náklady spjené s předáním a převzetím předmětu dražby nese vydražitel, vyjma nadbytečných nákladů vzniklých z důvdů na straně bývaléh vlastníka neb dražebníka. Nebezpečí škdy na předmětu dražby přechází z jejíh držitele na vydražitele dnem předání předmětu dražby, týž den přechází na vydražitele dpvědnst za škdu způsbenu v suvislsti s předmětem dražby. Je-li vydražitel v prdlení s převzetím předmětu dražby, nese nebezpečí škdy a dpvědnst za škdu vydražitel. 12. Závěrečná ustanvení Veškerá práva a pvinnsti dražebníka, účastníků dražby i dalších sb, které budu na dražbě přítmny či jejichž práva budu prvedením dražby dtčena, v tét Dražební vyhlášce neuvedená, se řídí příslušnými ustanveními zák. č. 26/2000 sb. a zákny suvisejícími. Tat dražební vyhláška byla sepsána níže uvedenéh dne a bude p jednm vyhtvení zaslána dražebníkem v záknem stanvené lhůtě sbám uvedeným v 20 dst. 5 zák. č. 26/2000 Sb. Stejnpis dražební vyhlášky ulžený u dražebníka je pdepsán navrhvatelem a dražebníkem a jejich pdpisy jsu úředně věřeny. Dne: v Ústí nad Labem Dne: dražebník CZ Dražby a. s., Ing. Jan Kunc.. navrhvatel Ing. Sňa Aubrechtvá inslvenční správce CZ Dražby a. s. Strana 5 D/157/2013

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/130/2012

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/130/2012 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/130/2012 Obchodní společnost CZ Dražby a.s., IČ 28701259, se sídlem v Ústí nad Labem, Mírové nám. 3097/37, PSČ 400 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.l.,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Vyhlašuje

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Vyhlašuje DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/177/2014 Obchodní společnost CZ Dražby a.s., IČ 28701259, se sídlem v Ústí nad Labem, Mírové nám. 3097/37, PSČ 400 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.l.,

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/113/2012

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/113/2012 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/113/2012 Obchodní společnost CZ Dražby a.s., IČ 28701259, se sídlem v Ústí nad Labem, Mírové nám. 3097/37, PSČ 400 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.l.,

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 26.06.2015 10:15:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 26.06.2015 10:15:02 A Okres: Vlastník, jiný právněný Identifikátr Vlastnické práv Hartš Jan, č.p. 120, 74728 Služvice Pdíl B Nemvitsti Pzemky Parcela Výměra[m2] Druh pzemku Způsb využití Způsb chrany 99/4 612 zahrada zemědělský

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/122/2012

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/122/2012 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/122/2012 Obchodní společnost CZ Dražby a.s., IČ 28701259, se sídlem v Ústí nad Labem, Mírové nám. 3097/37, PSČ 400 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.l.,

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 05.03.2014 17:55:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 05.03.2014 17:55:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 05.03.2014 17:55:02 Vlastník, jiný právněný Kat.území: 614726 Březvá nad Svitavu List vlastnictví: 233 505145 Březvá nad Svitavu Identifikátr B Nemvitsti Pzemky

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/125/2012

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/125/2012 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/125/2012 Obchodní společnost CZ Dražby a.s., IČ 28701259, se sídlem v Ústí nad Labem, Mírové nám. 3097/37, PSČ 400 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.l.,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA N/161/2012

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA N/161/2012 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA N/161/2012 Dražebník CZ Dražby a.s., IČ: 28701259, Mírové nám. 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.l., v oddíle B, vložka 2041,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Vyhlašuje

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Vyhlašuje DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/171/2013 Obchodní společnost CZ Dražby a.s., IČ 28701259, se sídlem v Ústí nad Labem, Mírové nám. 3097/37, PSČ 400 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.l.,

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 12.12.2014 08:35:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 12.12.2014 08:35:02 prkazující stav evidvaný k datu 12.12.2014 08:35:02 A Vlastník, jiný právněný Identifikátr Pdíl B Jedntky Č.p./ Č.jedntky B1 C Vlastnictví jedntky vymezené pdle zákna č. 72/1994 Sb. Vyhtven dálkvým přístupem

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 23.06.2014 12:00:27

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 23.06.2014 12:00:27 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 23.06.2014 12:00:27 CZ0712 Olmuc Vlastník, jiný právněný 500496 Olmuc V kat. území jsu pzemky vedeny ve dvu číselných řadách (St. = stavební parcela) Identifikátr

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/105/2012

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/105/2012 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/105/2012 Obchodní společnost CZ Dražby a.s., IČ 28701259, se sídlem v Ústí nad Labem, Mírové nám. 3097/37, PSČ 400 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.l.,

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 10.11.2014 11:15:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 10.11.2014 11:15:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 10.11.2014 11:15:02 CZ0523 Náchd Vlastník, jiný právněný Vlastnické práv Lelek Jiří, Starkč 11, 54701 Studnice Lelek Jsef, Prvdv 22, 54908 Prvdv-Šnv Lelkvá Jarslava,

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 04.04.2014 07:55:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 04.04.2014 07:55:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 04.04.2014 07:55:02 Vyhtven bezúplatně dálkvým přístupem pr účel: Inslveční řízení, č.j.: KSBR 30 INS 8988 / 2012 pr AK2H inslvence v..s. Vlastník, jiný právněný

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA N/185/2013

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA N/185/2013 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA N/185/2013 Dražebník CZ Dražby a.s., IČ: 28701259, Mírové nám. 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.l., v oddíle B, vložka 2041,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA N/184/2013

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA N/184/2013 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA N/184/2013 Dražebník CZ Dražby a.s., IČ: 28701259, Mírové nám. 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.l., v oddíle B, vložka 2041,

Více

N/29/2010. vyhlašuje. konání veřejné dražby nedobrovolné. 1. Místo, datum a čas záhajení dražby. 2. Zápis účastníků dražby

N/29/2010. vyhlašuje. konání veřejné dražby nedobrovolné. 1. Místo, datum a čas záhajení dražby. 2. Zápis účastníků dražby DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA N/29/2010 Dražebník CZ Dražby a.s., IČ: 28701259, Mírové nám. 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.l., v oddíle B, vložka 2041,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/131/2012

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/131/2012 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/131/2012 Obchodní společnost CZ Dražby a.s., IČ 28701259, se sídlem v Ústí nad Labem, Mírové nám. 3097/37, PSČ 400 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.l.,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/168/2013

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/168/2013 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/168/2013 Obchodní společnost CZ Dražby a.s., IČ 28701259, se sídlem v Ústí nad Labem, Mírové nám. 3097/37, PSČ 400 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.l.,

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

N/19/2010. vyhlašuje. konání veřejné dražby nedobrovolné. 1. Místo, datum a čas záhajení dražby. 2. Zápis účastníků dražby

N/19/2010. vyhlašuje. konání veřejné dražby nedobrovolné. 1. Místo, datum a čas záhajení dražby. 2. Zápis účastníků dražby DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA N/19/2010 Dražebník CZ Dražby a.s., IČ: 28701259, Mírové nám. 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.l., v oddíle B, vložka 2041,

Více

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA O KONÁNÍ VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA O KONÁNÍ VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ MEGAPOL s.r.o. Opava, Olomoucká 386/26, PSČ 746 01, IČ 26793580 zapsaná u KS v Ostravě v oddíle C, vložce 27269 společnost zaměřená na realitní činnost a provádění veřejných dražeb Na základě 20 zákona

Více

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy:

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy: Čísl: 1/2015 Datum vydání: 9.2.2015 Daňvý gg zpravdaj Obsah I. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ...2 II. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY...3 III. NOVINKY V

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 744-DD/15

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 744-DD/15 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 744-DD/15 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín, Dlouhá 4433,

Více

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

DRAŢBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 339/2010-D

DRAŢBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 339/2010-D , U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŢBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 339/2010-D Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné. Den konání

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 432/2014-D

VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 432/2014-D , Čimická 780/61, Čimice, 181 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 432/2014-D Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby

Více

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ č. 355-ODD/11

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ č. 355-ODD/11 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. OZNÁMENÍ O KONÁNÍ OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ č. 355-ODD/11 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

RAZE B NI VYH LAS KA

RAZE B NI VYH LAS KA EURODRAŽBY.CZ a.s., Čimická 780/61, Čimice, 181 00 Praha 8 IČ: 25023217, zapsaná: MS v Praze, oddíl B, vložka 11941 Tel.: 800 900 490, e-mail: info@eurodrazby.cz v,, v RAZE B NI VYH LAS KA Me.STSKÁ CAST

Více

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

Jak se zúčastnit dražby

Jak se zúčastnit dražby Jak se zúčastnit dražby Pstup je jednduchý a velmi intuitivní. Zúčastněte se prhlídek nemvitstí, které chcete kupit, zaregistrujte se na prtál www.elektrnickedrazby.cz, přihlaste se d knkrétní(ch) dražby(eb),

Více

o konání opakované veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách

o konání opakované veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o konání opakované veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách I. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání opakované veřejné

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ OPAKOVANÉ DRAŽBY č. 754-ODD/15

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ OPAKOVANÉ DRAŽBY č. 754-ODD/15 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. OZNÁMENÍ O KONÁNÍ OPAKOVANÉ DRAŽBY č. 754-ODD/15 vyhotovené dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem:

Více

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 369/2012-N Bod 1.

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 369/2012-N Bod 1. EURODRAŽBY.CZ a.s, U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 369/2012-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Č. 738-DN/15

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Č. 738-DN/15 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Č. 738-DN/15 vyhotovená dle 43 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Navrhovatel: Dlužník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem:

Více

Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytových prostor z majetku MČ Praha 14

Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytových prostor z majetku MČ Praha 14 Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytvých prstr z majetku MČ Praha 14 Pstup je jednduchý a velmi intuitivní. Zúčastněte se prhlídek bytů a nebytvých prstr, které chcete kupit, zaregistrujte se na prtál

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku Smluva pskytnutí péče dítě předšklníh věku (uzavřené pdle zákna č. 40/1964 Sb., ve znění pzdějších předpisů) Šklka Ježeček, s.r.., se sídlem Na Králvě 668/5, Praha Slivenec 154 00 IČ 24659215, DIČ CZ24659215

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby. Za druhé Identifikace osob

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby. Za druhé Identifikace osob společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 728-DD/15

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 728-DD/15 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 728-DD/15 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín, Dlouhá 4433,

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže "Pojištění je dobrá rada"

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Pojištění je dobrá rada ÚPLNÁ PRAVIDLA sutěže "Pjištění je dbrá rada" Tat pravidla sutěže (dále jen "Pravidla") upravují sptřebitelsku sutěž "Pjištění je dbrá rada" (dále jen "Sutěž") jak jediný závazný a úplný dkument. 1. Přadatel

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn DHM pskytvatelem dtace) 1 Název prgramu: DHM 8004/2015/021 Registrační čísl prjektu Název prjektu: Název zakázky: Nákup termkamery pr kntinuální mnitring

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. č. 24DR3443. k o n á n í d o b r o v o l n é d r a ž b y

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. č. 24DR3443. k o n á n í d o b r o v o l n é d r a ž b y www.realitas.cz, REALITAS, s.r.o., Mokropeská 2026, Černošice, drazby@realitas.cz tel.-fax: +420 572 555 111, GSM brána: +420 776 555 000, mobil: +420 608 666 555 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 24DR3443 Obchodní

Více

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 615/2012-N Bod 1.

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 615/2012-N Bod 1. , U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 615/2012-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den konání dražby se

Více

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 221/2011-N Bod 1.

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 221/2011-N Bod 1. EURODRAŽBY.CZ a.s, U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 221/2011-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den

Více

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 368/2012-N Bod 1.

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 368/2012-N Bod 1. EURODRAŽBY.CZ a.s, U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 368/2012-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 29.09.2013 10:55:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 29.09.2013 10:55:02 A Nemvitsti Pzemky Parcela prkazující stav evidvaný k datu 29.09.2013 10:55:02 Vlastník, jiný právněný Výměra[m2] Kat.: 759830 Svádv List vlastnictví: 527 B Vlastnické práv t p s p e d, spl. s r.. pr lgistiku

Více

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 100/2012-N Bod 1.

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 100/2012-N Bod 1. , U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 100/2012-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den konání dražby se

Více

5. Nejnižší podání, minimální příhoz a dražební jistota 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých)

5. Nejnižší podání, minimální příhoz a dražební jistota 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) Dražební vyhláška č.j. 83DD2012 o konání opakované dražby dobrovolné dle zákona č. 26/2000 Sb. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání opakované dražby dobrovolné. 1. Dražebník REXIM REALITY s.r.o.

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 a 16a zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 465/2015-N

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 a 16a zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 465/2015-N , Čimická 780/61, 18100 Praha 8 - Čimice DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 a 16a zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 465/2015-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné

Více

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 085/2013-N

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 085/2013-N DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 085/2013-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den konání dražby se stanovuje na 30. května 2013, na adrese

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 23.07.2012 11:15:02 Vlastnictví bytu a nebytového prostoru

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 23.07.2012 11:15:02 Vlastnictví bytu a nebytového prostoru prkazující stav evidvaný k datu 23.07.2012 11:15:02 Vlastnictví bytu a nebytvéh prstru CZ0100 Hlavní měst Praha Kat.území: 727415 Žižkv List vlastnictví: 11603 V kat. území jsu pzemky vedeny v jedné číselné

Více

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J N E M O V I T É H O M A J E T K U

P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J N E M O V I T É H O M A J E T K U P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J N E M O V I T É H O M A J E T K U Vyhlášené v rámci zpeněžení nemovitých věcí zapsaných do soupisu majetkové podstaty dlužnice Věry Veroniky

Více

DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA. číslo: D 46/2011

DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA. číslo: D 46/2011 DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA číslo: Draţby.net s.r.o., IČ: 48396389, se sídlem: Olomouc, ulice Sokolská čp. 584 /11, PSČ 772 00, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp.zn. C 10141,

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688 Pravidla marketingvé akce s názvem SOUTĚŽ S VODAFONE KREDITNÍ KARTOU Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel marketingvé akce Sutěž s Vdafne Kreditní kartu (dále jen "marketingvá akce"). Tat

Více

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1 PŘÍLOHA Č. 1 PODMÍNEK VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Přílha č. 1 vybrané infrmace Prnajímaných prstrech NNF a Nemcnici Na Františku - Plánek Prnajímaných prstr NNF - Stanvisk VZP ke struktuře pskytvané péče v rámci

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. číslo: N 113/2010

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. číslo: N 113/2010 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA číslo: Dražby.net s.r.o., IČ: 48396389, se sídlem Olomouc, ulice Sokolská čp. 584 /11, PSČ 772 00, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp.zn. C 10141,

Více

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla SMLOUVA O DÍLO 1. Smluvní strany 1.1. Zhtvitel:.. se sídlem: IČ: čísl účtu:. zastupení:. Objednatel: Dmv pr seniry Ďáblice se sídlem: Kubíkva 1698/11, 182 00 Praha 8 IČ: 70 87 58 39 čísl účtu: 2001370002/6000

Více

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr)

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr) 4.37. Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2014/ Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o provedení dobrovolné dražby dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění. č.j. 137/2014 D

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o provedení dobrovolné dražby dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění. č.j. 137/2014 D DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o provedení dobrovolné dražby dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění č.j. Dražební centrum s.r.o., IČ: 242 25 207,, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl:

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 r e g i n á l n í p r a d e n s k á NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 ODBORNÝ POSUDEK PRO RODINNÉ DOMY Obecné pdmínky: - z psudku musí být patrný rzsah a způsb prvedení pdprvanéh patření - psudek je pdkladem pr

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 587-DD/13

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 587-DD/13 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 587-DD/13 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín, Dlouhá 4433,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. číslo: D 80/2013

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. číslo: D 80/2013 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA číslo: Dražby.net s.r.o., IČ: 48396389, se sídlem: Olomouc, Sokolská 584 /11, PSČ 779 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp.zn. C 10141, jako dražebník

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Č. 552-DN/13

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Č. 552-DN/13 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Č. 552-DN/13 vyhotovená dle 43 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Navrhovatel: Dlužník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem:

Více

vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. ve znění zákona č. 315/2006 Sb. Článek I.

vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. ve znění zákona č. 315/2006 Sb. Článek I. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA O DRAŽBĚ DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. ve znění zákona č. 315/2006 Sb. Článek I. Den konání dražby se stanovuje na 30. července 2012 v prostorách Aukční síně ODOAKER

Více

Znalecký posudek č. 15/04/79

Znalecký posudek č. 15/04/79 Znalecký psudek č. 15/04/79 O ceně: A) nemvité věci - pzemku p.č. 3873/2 - rná půda, zapsanéh na listu vlastnictví č. 6274, pr k.ú. Krnv-Hrní Předměstí, bec Krnv, kres Bruntál. B) nemvitých věcí - pzemků

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL Obchdní pdmínky zadavatele Čísl smluvy kupujícíh: Čísl smluvy prdávajícíh: RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL uzavřená níže uvedenéh dne, měsíce a rku v suladu s ust. 92

Více

Dražební vyhláška č.j. 118ND2013 o konání veřejné dražby nedobrovolné dle zákona č. 26/2000 Sb. 1. Dražebník REXIM REALITY s.r.o.

Dražební vyhláška č.j. 118ND2013 o konání veřejné dražby nedobrovolné dle zákona č. 26/2000 Sb. 1. Dražebník REXIM REALITY s.r.o. Dražební vyhláška č.j. 118ND2013 o konání veřejné dražby nedobrovolné dle zákona č. 26/2000 Sb. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby nedobrovolné. 1. Dražebník REXIM REALITY s.r.o.

Více

VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 002/2014-D,OD

VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 002/2014-D,OD DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 002/2014-D,OD Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby dobrovolné opakované. Den konání

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pojmů

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen VOP) 1 Definice pojmů Obchdní pdmínky Všebecné bchdní pdmínky pr prnájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pjmů předmět nájmu - železniční nákladní vagn neutralizace nákladníh prstru - dstranění výlučnéh půsbení

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 a 16a zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 237/2015-N

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 a 16a zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 237/2015-N , Čimická 780/61, 18100 Praha 8 - Čimice DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 a 16a zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 237/2015-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. číslo: N 133/2013

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. číslo: N 133/2013 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA číslo: Dražby.net s.r.o., IČ: 48396389, se sídlem Olomouc, Sokolská 584 /11, PSČ 779 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddílu C, vložce číslo 10141,

Více

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 101/2011-N

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 101/2011-N EURODRAŽBY.CZ a.s, U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 101/2011-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den

Více

I. Základní parametry AKCENTA spotřebitelských úvěrů

I. Základní parametry AKCENTA spotřebitelských úvěrů I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000 Kč Úrkvá sazba : 7,9 % až 16,1

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. číslo: N 150/2013

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. číslo: N 150/2013 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA číslo: Dražby.net s.r.o., IČ: 48396389, se sídlem Olomouc, Sokolská 584 /11, PSČ 779 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp.zn. C 10141, jako dražebník

Více

vyhotovená dle 43 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách

vyhotovená dle 43 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den konání dražby se stanovuje na 14. dubna 2015

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY poskytování telekomunikačních služeb

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY poskytování telekomunikačních služeb VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pskytvání telekmunikačních služeb Tyt Všebecné pdmínky stanvují pstup uzavírání smluvy pskytvání a užívání telekmunikačních služeb a pdmínky, na základě kterých bude Martin Křapka, Bečv

Více

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 521/2014-N Bod 1.

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 521/2014-N Bod 1. , Čimická 780/61, 18100 Praha 8 - Čimice IČ: 25023217, zapsaná: MS v Praze, oddíl B, vložka 11941 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 521/2014-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou

Více

Dlužníci: Jaromír Jílek, nar. 21.11.1970, bytem Široký Důl 35, 572 01 Široký Důl Jana Jílková, nar. 23.6.1975, bytem Široký Důl 35, 572 01 Široký Důl

Dlužníci: Jaromír Jílek, nar. 21.11.1970, bytem Široký Důl 35, 572 01 Široký Důl Jana Jílková, nar. 23.6.1975, bytem Široký Důl 35, 572 01 Široký Důl Dražební vyhláška č.j. 103ND2013 o konání veřejné dražby nedobrovolné dle zákona č. 26/2000 Sb. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby nedobrovolné. 1. Dražebník REXIM REALITY s.r.o.

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ 20 26/2000 499/2014-D

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ 20 26/2000 499/2014-D , Čimická 780/61, Čimice, 181 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 499/2014-D Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby

Více