Zápis z 27. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z 27. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká"

Transkript

1 Strana č. 1 / 16 Přítomni: Monika Rejnartová, František Nacházel, Zuzana Šídlová (do bodu 20), Libuše Horáková, Ing. Anna Kobosilová, JUDr. Jana Zejdová, Jan Dvořák, Lucie Trnečková, Pavel Chochola, Miloslav Václav Omluveni: Jaroslav Ulbrich, Petr Pirunčík Neomluveni: Petr Slavík Ostatní: Dagmar Švarcová, Adéla Hrubá, Blanka Gürthová Zasedání řídila: Ing. Anna Kobosilová Zasedání zahájeno v 16:00 hodin, ukončeno v 17:15 hodin. Zahájení zasedání Předsedkyně Ing. Anna Kobosilová zahájila zasedání a seznámila přítomné s jeho programem. Program: ZÁMĚRY ZÁMĚRY PRODEJE A SMĚNY PRONÁJMY 1. Záměr prodeje části pozemku p. č. 5786/171, ostatní plocha, zeleň o výměře cca 50 m 2 z celkové výměry m 2 v k. ú. Pozemek je ve vlastnictví města a nachází se v horní části sídliště Sever nad základní školou v ulici Okružní. Žadatelé vlastní stavbu technického vybavení bez čp., kterou využívají na opravy silničních vozidel a mají zájem si odkoupit část pozemku za účelem příjezdové cesty k objektu. Dle místního šetření se jedná se o betonovou a štěrkovou plochu (žádost podána ). doporučili záměr prodeje části pozemku p. č. 5786/171 v k. ú.. 2. Záměr prodeje pozemků p. č. 3969/245, zahrada o výměře 20 m 2 a části p. č. 3969/162, ostatní plocha, zeleň o výměře cca 10 m 2 z celkové výměry 260 m 2 v k. ú. Pozemky jsou ve vlastnictví města a nachází se v České Lípě na Svárově v okolí RD okálů. Žadatelé současní vlastníci RD čp požadované pozemky nevědomky užívají jako zahradu, oploceny byly již původními vlastníky domu. Jedná se o travnatý porost s okrasnými keři (žádost podána ). doporučili záměr prodeje pozemků p. č. 3969/245 a části p. č. 3969/162 v k. ú. dle současného zaplocení.

2 Strana č. 2 / Záměr prodeje části pozemku p. č. 463/1, trvalý travní porost o výměře cca 30 m 2 z celkové výměry m 2 v k. ú. Dubice u České Lípy Pozemek je ve vlastnictví města a nachází se v Dubici u České Lípy u zahrádkářské kolonie. Žadatelé jsou vlastníci jedné zahrádky s chatkou a mají zájem si přikoupit část pozemku před zahrádkou za účelem parkování. Jedná se o zatravněnou plochu ohraničenou živým plotem a u kraje komunikace jsou 2 vzrostlé duby (žádost podána ). nedoporučili záměr prodeje části pozemku p. č. 463/1 v k. ú. Dubice u České Lípy, jedná se o součást veřejného prostranství. 4. Záměr prodeje části pozemku p. č. 3337/1, trvalý travní porost o výměře cca 600 m 2 z celkové výměry m 2 v k. ú. Pozemek je ve vlastnictví města a nachází se na Svárově za nákupním střediskem Kaufland. Jedná se o travnatý pozemek ohraničený vzrostlými stromy, na jehož části je vybudované dětské hřiště. Od roku 2009 má ORMI v evidenci žádost na část pozemku za účelem stavby RD (dle platného územního plánu v současnosti nelze povolit stavbu RD), která byla odložena do doby schválení nového územního plánu. Nyní původní žadatel postupuje svou žádost jiné společnosti, jejíž účel (prodejna s elektroinstalačním materiálem) je v souladu se současně platným územním plánem (žádost podána ). doporučili záměr prodeje části pozemku p. č. 3337/1 v k. ú.. HLASOVÁNÍ: 8 pro 0 proti 2 se zdrželi 5. Záměr výkupu pozemků v k. ú. Žizníkov Pozemky jsou ve vlastnictví manželů Košatých, kteří je nabízí městu k odkoupení. Pozemek p. č. 946, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře m 2 je částečně zpevněná komunikace, která zčásti zpřístupňuje rodinné domy a zároveň chatovou oblast. Město má zájem odkoupit část komunikace dle zákresu (přesná výměra bude ještě upřesněna) a případně navazující část p. č. 354/2, ostatní plocha, neplodná půda o výměře cca 250 m 2. Tím by došlo k propojení pozemků ve vlastnictví města směrem k Žizníkovskému rybníku (požadovaná cena je 35,- Kč/m 2 ). Vlastníci nesouhlasí s prodejem pozemku p. č. 354/2 a u komunikace p. č. 946 souhlasí pouze s prodejem části pozemku o výměře cca 350 m 2. Pozemek p. č. 437/4, vodní plocha, rybník o výměře m 2 město má zájem odkoupit za účelem propojení vodního toku k Okřešickému rybníku (požadovaná cena je 10,- Kč/m 2 ). Vlastníci souhlasí.

3 Strana č. 3 / 16 Pozemek 385/3, trvalý travní porost o výměře m 2 navazuje na okolí vodních toků (požadovaná cena je 15,- Kč/m 2 ). Není podmínkou koupit. Pozemky p. č. 241/13, trvalý travní porost o výměře 55 m 2, p. č. 243, ostatní plocha o výměře 178 m 2 a p. č. 245/17, trvalý travní porost o výměře 20 m 2 se nacházejí v blízkosti Ploučnice, nenavazují na pozemky města (požadovaná cena je 1,- Kč za všechny pozemky podmínka prodeje ostatních pozemků). Dále vlastníci požadují zřídit bezúplatně věcné břemeno chůze a jízdy a umožnění uložení sítí na komunikaci p. č. 946, s tím, že i ostatní další náklady za převod pozemků (návrh na vklad do KN, zpracování geometrických plánů, odhady, daň z převodu nemovitostí, ověření podpisů) ponese město (nabídka podána ). doporučili záměr výkupu části pozemku p. č. 946 (komunikace), a dále pozemků p. č. 437/4 (vodní plocha), 241/13, 243 a 245/17 vše v k. ú. Žizníkov. 6. Záměr prodeje části pozemku p. č. 180/1, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 300 m 2 z celkové výměry m 2 v k. ú. Písečná u Dobranova Pozemek je ve vlastnictví města a nachází se v Písečné u Dobranova. Dle katastru nemovitostí se jedná o komunikaci, která zpřístupňuje i další pozemky jiných vlastníků. Při místním šetření bylo zjištěno, že se jedná o částečně zpevněnou cestu, která u lesa končí. Žadatelka vlastní nemovitost čp. 55 a má zájem si o část cesty rozšířit zahradu a vybudovat plot (žádost podána ). nedoporučili záměr prodeje části pozemku p. č. 180/1 v k. ú. Písečná u Dobranova, jedná se o komunikaci. 7. Záměr bezúplatného převodu pozemku p. č. 397/1, ostatní plocha, silnice o výměře m 2 v k. ú. Dolní Libchava ze Státního statku Cvikov na město Pozemek je ve vlastnictví ČR Státní statek Cvikov a městu ho nabízí Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, který je příslušný s pozemkem hospodařit. Jedná se o pozemek, na kterém se nachází tzv. stará silnice směrem na Stružnici ve velmi špatném technickém stavu (nabídka podána ). doporučili záměr bezúplatného převodu pozemku p. č. 397/1 v k. ú. Dolní Libchava, v budoucnu může být komunikace využita jako cyklostezka.

4 Strana č. 4 / Záměr výkupu pozemků p. č. 5750/115, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 172 m 2 v k. ú., p. č. 143/6, ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 725 m 2 a p. č. 145/4, ostatní plocha, jiná plocha o výměře m 2 v k. ú. Lada Tyto pozemky jsou ve vlastnictví soukromé osoby a nachází se na rozhraní katastrů Česká Lípa a Lada. Části těchto pozemků jsou zpevněné a obyvatelé sídliště je využívají k parkování. Vlastník nabízí městu 3 varianty, jak vyřešit užívání pozemků: a) prodej všech třech parcel za cenu ve výši 600,- Kč/m 2 i s odkladem úhrady až 6 let b) pronájem všech pozemků za cenu ve výši ,- Kč ročně po dobu pěti let c) návrh jiného řešení (nabídka podána ). nedoporučili záměr výkupu ani pronájem pozemků p. č. 5750/115, 143/6 a 145/4 vše v k. ú. Lada. 9. Záměr prodeje části pozemků p. č. 5825/82, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 64 m 2 a p. č. 2702, ostatní plocha, zeleň o výměře 13 m 2 vše v k. ú. Pozemky jsou ve vlastnictví města a nachází se v horní části sídliště Špičák v ulici Žitavská (p. č. 5825/82) a v městském parku nad učilištěm v ulici Mariánská (p. č. 2702). Jedná se o části pozemků, na kterých jsou vybudovány stavby trafostanic - žadatelem je společnost ČEZ Distribuce a.s., která tímto napravuje majetkoprávní vztahy (žádost podána ). doporučili záměr prodeje částí pozemků p. č. 5825/82 a 2702 v k. ú., jedná se o pozemky pod budovami trafostanic. 10. Záměr prodeje části pozemku p. č. 3969/228, ostatní plocha, zeleň o výměře 75 m 2 v k. ú. Pozemek je ve vlastnictví města a nachází se v České Lípě na Svárově. Jedná se o pozemek kolem tzv. okálů. Žadatelka vlastní krajový RD a má zájem si odkoupit část tohoto pozemku za účelem rozšíření zahrady a přístupu k domu (žádost podána ). doporučili záměr prodeje části pozemku p. č. 3969/228 v k. ú., ale pouze v rozsahu současného oplocení.

5 Strana č. 5 / 16 PRODEJE A SMĚNY 11. Prodej části pozemku p. č. 502/2, trvalý travní porost o výměře cca 400 m 2 z celkové výměry m 2 v k. ú. Okřešice u České Lípy Žadatelé: manželé Taťána Hovorková (narozena xxx) a Jiří Hovorka (narozen xxx), oba bytem xxx Pozemek je ve vlastnictví města a nachází se v Okřešicích. Jedná se o travní porost se vzrostlými stromy, v bezprostřední blízkosti RD žadatelů, kteří mají zájem si část pozemku odkoupit za účelem vjezdu do svého domu. V současné době využívají přístup přes soukromý pozemek, kde nemají zřízené věcné břemeno (žádost podána ). Záměr byl předložen na ZM dne , kde nebylo přijato žádné usnesení a žadatelé předložili žádost novou ( ), ve které uvádějí, že přístup bude veden mezi stromy a vzrostlá zeleň zůstane zachována Záměr prodeje pozemku byl schválen na jednání VPPN dne , v ZM dne a následně zveřejněn. nedoporučili prodej části pozemku p. č. 502/2 v k. ú. Okřešice u České Lípy, jedná se o veřejnou zeleň. HLASOVÁNÍ: 9 pro 0 proti 1 se zdržel 12. Prodej pozemku p. č. 117/15, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 182 m 2 v k. ú. Lada Žadatel: Petr Mitlöhner (narozen xxx), bytem xxx Pozemek p. č. 117/15 je ve vlastnictví města a nachází se na Ladech v blízkosti hlavní silnice I/9. Jedná se o travnatý porost kolem komunikace, o kterou si chce žadatel rozšířit pozemek. Dle místního šetření zjištěno, že si přes tento pozemek vyjezdili zadní příjezd majitelé rodinného domu čp. 1, přičemž hlavní přístup mají z komunikace (žádost podána ). Záměr prodeje pozemku byl schválen na jednání VPPN dne , v ZM dne a následně zveřejněn. doporučili prodej pozemku p. č. 117/15 v k. ú. Lada Petru Mitlöhnerovi za cenu ve výši 700,- Kč/m 2 se splatností při podpisu kupní smlouvy, dle územního plánu se jedná o stavební pozemek.

6 Strana č. 6 / Směna části pozemků p. č. 155, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 70 m 2 z celkové výměry 260 m 2 a části p. č. 151/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 70 m 2 z celkové výměry 400 m 2 vše v k. ú. Dobranov Žadatelé: Nguyen Dang Dung (narozen xxx) a Nguyen Thi Lan Anh (narozena xxx), oba bytem xxx Pozemek p. č. 155, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 260 m 2 v k. ú. Dobranov je ve vlastnictví města, jedná se o zpevněnou plochu kolem objektu ve vlastnictví žadatele. Pozemek p. č. 151/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 400 m 2 je ve vlastnictví žadatele, jedná se o zpevněnou plochu před nemovitostí žadatele, která je využívána jako komunikace. O směnu částí pozemků žádá vlastník objektu čp. 115 (zčásti obchod, zčásti bytové jednotky), protože pozemek před objektem nevyužívá a je používán jako komunikace a pozemek za objektem by chtěl logicky zarovnat a využívat pro zásobování Záměr prodeje pozemku byl schválen na jednání VPPN dne , v ZM dne a následně zveřejněn. doporučili směnu částí pozemků p. č. 155 a 151/1 v k. ú. Dobranov bez doplatku (město získá 60 m 2 a převede 38 m 2 ) s tím, že žadatelé uhradí vklad do katastru nemovitostí a město uhradí daň z převodu nemovitostí. 14. Směna částí pozemků p. č. 3532/1, ostatní plocha o výměře cca 100 m 2 z celkové výměry m 2 a p. č. 3532/30, ostatní plocha o výměře cca 100 m 2 z celkové výměry m 2 vše v k. ú. Žadatel: Modul W, s.r.o., Semická 2028/12, Praha 4 Modřany, IČ: Pozemek p. č. 3532/1 je ve vlastnictví města a nachází se v České Lípě na Svárově. Jedná se o příjezdovou cestu k nemovitostem několika vlastníků. Žadatel má zájem o část pozemku, který by sloužil pro vjezd do myčky. Pozemek p. č. 3532/30 je ve vlastnictví žadatele, na kterém bude stavět myčku pro auta. Na přední části tohoto pozemku je vybudován chodník (žádost podána ) Záměr směny pozemků byl schválen na jednání VPPN dne , v ZM dne a následně zveřejněn. doporučili směnu nově oddělených pozemků p. č. 3532/47 a 3532/46 v k. ú. s doplatkem ve výši 6.020,- Kč (město získá 68 m 2 a převede 86 m 2 ) včetně poloviny nákladů na zpracování geometrického plánu, dále žadatel uhradí vklad do katastru nemovitostí a město uhradí daň z převodu nemovitostí.

7 Strana č. 7 / Schválení kupní smlouvy s Libereckým krajem na pozemky p. č. 8/1 o výměře 438 m 2, p. č. 8/4 o výměře 431 m 2, p. č. 8/5 o výměře 104 m 2, p. č. 8/6 o výměře 342 m 2 vše zahrada v k. ú. Lada Pozemky jsou ve vlastnictví města a nacházejí se na Ladech v blízkosti hlavní silnice I/9 směrem na Nový Bor. Jedná se o neudržovaný travnatý porost a po obvodu pozemku jsou vzrostlejší stromy. Část pozemku p. č. 8/4 je zatížena věcným břemenem společnosti ČEZ Distribuce, a.s. Liberecký kraj má zájem o předmětné pozemky za účelem výstavby nových objektů pro Domov Sluneční dvůr - pro bydlení osob se zdravotním postižením. Záměr prodeje pozemků byl schválen na jednání VPPN dne , v ZM dne a následně zveřejněn. Opakovaně zveřejněno Prodej pozemků byl schválen na ZM dne , č. usn. 347/B/2012, Smlouva o budoucí smlouvě kupní byla uzavřena dne Kupní smlouva byla její součástí. doporučili schválit kupní smlouvu v předloženém znění. 16. Prodej majetku města splašková kanalizace o celkové délce 943,77 m, včetně čerpací šachty odpadních vod a armaturní šachty odpadních vod na pozemcích p. č. 18, 27/1, 29, 50, 51, 78, 79, 188/1, 209/1 a 260/4 v k. ú. Dubice u České Lípy a p. č. 5124/1 v k. ú Záměr schválen ZM dne us.č. 169/07/G V uplynulých letech realizovalo město prostřednictvím ORMI stavbu - splašková kanalizace 2. stavba - Dubice. Jedná se o stavbu vodohospodářského zařízení, které podléhají vodnímu zákonu. Tato stavby je dokončena, zkolaudována a zprovozněna. Je však nutné převést stavbu do vlastnictví společnosti, která je oprávněna vodohospodářské stavby provozovat. V regionu Libereckého kraje je k provozování vodohospodářských zařízení oprávněna Severočeská vodárenská společnost a.s. Přítkovská 1689, Teplice. Severočeská vodárenská společnost a.s. předložila městu k odsouhlasení přiloženou kupní smlouvu, kterou dojde k převodu výše uvedené stavby do majetku Severočeské vodárenské společnosti a.s. za následující úplatu: Splašková kanalizace 2 stavba - Dubice ,-Kč (příspěvek dle stanov SVS a.s určen dle počtu nově připojených obyvatel) V den podpisu kupní smlouvy bude předána I. část kanalizace v délce 254 m s ČSOV s první splátkou kupní ceny ve výši ,- Kč. Předání 2 části kanalizace v délce 682,8 m dojde po doložení uzavření věcných břemen s Liberckým krajem. Aby byl zajištěn provoz této části kanalizace bude současně s SVS uzavřena nájemní smlouva do doby zřízení věcných břemen.

8 Strana č. 8 / 16 doporučili prodej splaškové kanalizace o délce 943,77 m včetně souvisejících zařízení společnosti SVS,a.s. za cenu ve výši ,- Kč. PRONÁJMY Oddělení technické správy majetku SBD SEVER 17. Romské komunitní centrum, Žižkova 231, IČ nebytové prostory Žižkova 231 o celkové výměře 21,3 m 2 ukončení nájmu výpovědí Občanské sdružení Romské komunitní centrum, má uzavřenou smlouvu ze dne na pronájem uvedených nebytových prostor o celkové výměře 21,30 m 2 za těchto podmínek: - účel nájmu kancelář - cena nájmu roční cena nájemného ve výši ,- Kč bez DPH + valorizace a služby doporučili dát výpověď ze smlouvy ze dne občanskému sdružení Romské komunitní centrum, IČ v souladu s čl. 6.2 z důvodu opakovaného porušení podmínek, tj. neplacení nájemného a služeb dle smlouvy ze dne HLASOVÁNÍ: 9 pro 0 proti 1 se zdržel Oddělení technické správy majetku RK Kouba 18. FOKUS Liberec, Občanské sdružení, IČ: ,se sídlem Nezvalova 662, Liberec 15 žádost o výměnu nebytových prostor v ul. Jindřicha z Lipé 113 o výměře 23,39 m 2 za kancelář č. 406 o výměře 41,81 m 2 + snížení nájemného Záměr zveřejněn Občanské sdružení Fokus Liberec, je na základě Smlouvy o nájmu nebytových prostor č. A /2009 s účinností ze dne nájemcem uvedených prostor za těchto podmínek: - účel nájmu kancelář - cena nájmu roční nájemné ve výši ,- bez DPH + valorizace a služby doporučili schválit výměnu nebytových prostor a uzavřením dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. A /2009 specifikující změnu prostor kanceláře č. 407 na kancelář č. 406 o výměře 41,81 m 2 na dobu neurčitou s účinností od s 3 měsíční výpovědní lhůtou za účelem kanceláře ve výši: 1) varianta kancelář31,47 m ,- Kč/m 2 /rok spol. pr. + soc. zařízení 10,34 m 2 319,- Kč/m 2 /rok

9 Strana č. 9 / 16 tj. ročně Kč ,-bez DPH + valorizace a služby. 19. Eduard Jurčík, IČ: , Dubice 19, a Jiří Koníček, Sosnová 193, IČ: ukončení pronájmu dohodou a pronájem nebytových prostor čp v Pivovarské ulici v České Lípě o celkové výměře 19,60 m 2 (dílna) Pan Jurčík, je na základě Smlouvy o nájmu nebytových prostor č. A /2010 s účinností ze dne a násl. dodatků č. 1 a 2 nájemcem uvedených prostor dílna o výměře 19,60 m 2 za těchto podmínek: - účel nájmu klempířská dílna - cena nájmu roční nájemné ve výši ,20,- bez DPH + valorizace a služby doporučili - schválit výpověď z výše uvedené smlouvy č. A /2010 a násl. dodatků č. 1 a 2 s tím, že nájemní vztah bude ukončen dohodou k následně schválit dodatek č. 3 k nájemní smlouvě č. A /2010 panu Koníčkovi specifikující zvýšení pronajatých prostor od o dílnu o výměře 19,60 m 2 za cenu 532 Kč/ m 2 /rok bez DPH + valorizace a služby. 20. Pavel Žák, IČ , a Q-PLUS s.r.o., IČ , ukončení pronájmu a pronájem nebytových prostor čp v Pivovarské ulici v České Lípě o celkové výměře 18 m 2 (sklad) Pan Žák, je na základě Smlouvy o nájmu nebytových prostor č. A /2010 s účinností ze dne a násl. dodatků č. 1 a 2 nájemcem uvedených prostor sklad o výměře 18 m 2 za těchto podmínek: - účel nájmu sklad - cena nájmu roční nájemné ve výši 9.576,- bez DPH + valorizace a služby doporučili - schválit výpověď z výše uvedené smlouvy č.a /2010 a násl. dodatků č. 1 a 2 s tím, že nájemní vztah bude ukončen dohodou k následně schválit dodatek č. 4 k nájemní smlouvě č. A /2010 firmě Q-PLUS s.r.o. specifikující zvýšení pronajatých prostor od o sklad-dílna o výměře 18 m 2 za cenu 532 Kč/ m 2 /rok bez DPH + valorizace a služby.

10 Strana č. 10 / Gabriel Žeha, IČ: , - ukončení pronájmu, Gabriela Žehová, IČ: žádost o pronájem a Jiří Jeník - Jan Dvořák, IČ , Česká Lípa úprava výměry prostor-nebytové prostor čp v Pivovarské ulici v Č.Lípě Pan Žeha, je na základě Smlouvy o nájmu nebytových prostor č. A /2002 s účinností ze dne a násl. dodatků č. 1 a 2 nájemcem uvedených prostor: sklad o výměře 9,30 m 2 sklad o výměře 7,60 m 2 kancelář č. 2 o výměře 11,05 m 2 za těchto podmínek: - účel nájmu sklad + kancelář - cena nájmu roční nájemné ve výši ,- bez DPH + valorizace a služby doporučili - schválit výpověď z výše uvedených prostor pana Žehy smlouvy č.a /2002 a násl. dodatků č. 1 a 2 s tím, že nájemní vztah bude ukončen dohodou k následně schválit uzavření nájemní smlouvy na TESKO prostory o výměře 115,50 m 2 s paní Gabrielou Žehovou, IČ na dobu neurčitou s účinností od za účelem skladu za cenu nájemného ve výši 532,-Kč/m 2 /rok tj. ročně ,-Kč bez DPH + valorizace a služby - dále schválit s účinností od uzavření dodatku č. 3 z výše uvedených prostor smlouvy pana Jeníka ze dne a násl. dodatků č. 1 a 2 specifikující snížení prostor o TESKO prodejní prostory a snížení prostor nekrytého prostranství + navýšení prostor o vypovězené sklady na p.p.č 3356/5 panem Žehou. HLASOVÁNÍ: 8 pro 0 proti 1 se zdržel 22. Jan Starovič, DiS, IČ , Smetanova 890, Kamenický Šenov žádost o pronájem nebytových prostor v areálu Pivovarská o výměře 14,00 m 2 (kancelář) Záměr zveřejněn Pan Starovič předložil dne žádost o pronájem nebytových prostor jedná se o kancelář o výměře 14,42 m 2 v areálu Pivovarská v 2. patře budovy čp a to od nejbližšího možného termínu. Prostor hodlá využívat k podnikání jako kancelář pro vývoj webových projektů, poskytování IT služeb a IT servisní pracoviště. Stanovisko správce RK Kouba: Kancelář č. 13 o výměře 14 m2 je dlouhodobě uvolněna a pronájem je žádoucí. Nemáme námitek. doporučili uzavřít nájemní smlouvu s Janem Starovičem na dobu neurčitou s účinností od za účelem kanceláře pro vývoj webových projektů, poskytování IT služeb a IT servisní pracoviště za cenu nájemného ve výši 691,-Kč/m 2 /rok tj. ročně 9.674,-Kč bez DPH + valorizace a služby HLASOVÁNÍ: 9 pro 0 proti 0 se zdrželo

11 Strana č. 11 / Karel Kruliš, IČ nebytové prostory v areálu Poříční ukončení nájemní smlouvy a Ladislav Veselý, IČ nebytové prostory v areálu Poříční a reklamní plocha ukončení nájemních smluv + Ladislav Veselý, IČ žádost o pronájem garáže o výměře 63,21 m 2 Pan Karel Kruliš, je na základě Smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne včetně pozdějších dodatků 1 4 výlučným nájemcem nebytových prostor: - kancelář o výměře 16,93 m2 - truhlárna o výměře 140,64 m2 - garáž o výměře 90,36 m 2 - garáž o výměře 63,21 m 2 za těchto podmínek: - účel nájmu kancelář, truhlárna, garáž - cena nájmu roční nájemné ve výši ,- Kč bez DPH + valorizace a služby Pan Ladislav Veselý, je na základě Smlouvy o nájmu nebytových prostor č. A /2007 ze dne výlučným nájemcem nebytových prostor: - garáž č. 7 a 8 o výměře 126,42 m 2 za těchto podmínek: - účel nájmu opravna karoserií - cena nájmu roční nájemné ve výši ,- Kč bez DPH + valorizace a služby - současně je na základě smlouvy o pronájmu reklamní plochy č. A /2008 ze dne nájemcem reklamní plochy v areálu Poříční. doporučili - vzít na vědomí výpověď z nájemních smluv s tím, že nájemní vztah bude ukončen po uplynutí 3 měsíční výpovědní lhůty ke dni následně schválit uzavření nájemní smlouvy na prostory o výměře 63,21 m 2 s panem Ladislavem Veselým, IČ na dobu neurčitou s účinností od za účelem opravny karosérií za cenu nájemného ve výši 532,-Kč/m 2 /rok tj. ročně ,-Kč bez DPH + valorizace a služby HLASOVÁNÍ: 9 pro 0 proti 0 se zdrželo 24. FC Démoni, Antonína Sovy 1725,, IČO nebytové prostory v ul. Poříční 1918 o výměře 10,88 m 2 ukončení nájemní smlouvy Občanské sdružení FC Démoni, je na základě Smlouvy o nájmu nebytových prostor č. A /2012 ze dne výlučným nájemcem nebytových prostor o celkové výměře 10,88 m 2 za těchto podmínek: - účel nájmu kancelář

12 Strana č. 12 / 16 - cena nájmu roční nájemné ve výši 7.518,- bez DPH + valorizace a služby vzali na vědomí výpověď ze smlouvy s tím, že nájemní vztah bude ukončen po uplynutí 3 měsíční výpovědní lhůty ke dni HLASOVÁNÍ: 9 pro 0 proti 0 se zdrželo Oddělení technické správy majetku 25. Martin Eichler, IČ , Husova 855, Nový Bor a Jana Ruská-Eichlerová, Kyjevská 1239/106, Plzeň, IČ pronájem nebytových prostor čp. 8 v Moskevské ulici v České Lípě o celkové výměře 87,04 m 2 (prodejna) ukončení nájemní smlouvy Pan Eichler a paní Ruská - Eichlerová, jsou na základě Smlouvy o nájmu nebytových prostor č. A /2004 s účinností ze dne nájemci uvedených prostor za těchto podmínek: - účel nájmu prodejna s turistickými a horolezeckými potřebami - cena nájmu roční nájemné ve výši ,16,- bez DPH + valorizace a služby nedoporučili schválit ukončení výše uvedené smlouvy dle žádosti nájemce dohodou ke dni a doporučili trvat na 3 měsíční výpovědní lhůtě. HLASOVÁNÍ: 6 pro 3 proti 0 se zdrželo NEPŘIJATÉ USNESENÍ 26. Nemocnice s poliklinikou, a. s., Purkyňova 1849,, IČ pronájem parkoviště v Moskevské ulici (pod nemocnicí s poliklinikou) změna nájemní smlouvy Nemocnice s poliklinikou, a. s. (dále jen NsP ) má uzavřenu Smlouvu o nájmu parkoviště ze dne na pronájem parkovací plochy v Moskevské ulici (parkoviště pod nemocnicí). Nájemce má pronajaté parkoviště za účelem jeho dalšího nezpoplatněného provozování pro potřeby pacientů, zaměstnanců NsP a návštěv. Z důvodu veřejného zájmu města na poskytování těchto služeb je stanoveno nájemné ve výši 1.000,- Kč za rok. doporučili ponechat nájemní smlouvu v původním znění, tj. bez možnosti zpoplatnění. HLASOVÁNÍ: 8 pro 1 proti 0 se zdrželo

13 Strana č. 13 / 16 Úsek prodejů a pronájmů ORMI 27. Pavel Černý, Skalice u České Lípy, IČ: nájem části pozemků v k. ú. za účelem umístění stánku - žádost o úpravu nájemného Pan Černý má s městem uzavřeno 7 nájemních smluv na části pozemků v k. ú. na dobu neurčitou za účelem umístění stánku s prodejem novin, losů, časopisů a tabákových výrobků. Jedná se o níže uvedené smlouvy: 1) ze dne na pozemek p. č. 5825/503 (původně 5825/5) o výměře 9,40 m 2, s účinností od za roční cenu nájemného ve výši Kč ,- bez DPH + valorizace (cca 4,62 Kč/m 2 /den => Kč 4,62 x 9,40 m 2 x 365 dnů), čtvrtletní splátka ve výši Kč 3.968,- (od do schváleno snížení o 50%, tj. ročně 7.936,- Kč bez DPH); 2) ze dne na pozemek p. č. 5825/147 o výměře 7,80 m 2, s účinností od za roční cenu nájemného ve výši Kč ,- bez DPH + valorizace (cca 4,78 Kč/m 2 /den => Kč 4,78 x 7,80 m 2 x 365 dnů), čtvrtletní splátka ve výši Kč 3.405,- (od do schváleno snížení o 50%, tj. ročně 6.810,- Kč bez DPH); 3) ze dne na pozemek p. č. 5750/85 o výměře 7,30 m 2, s účinností od za roční cenu nájemného ve výši Kč ,- bez DPH + valorizace (cca 4,77 Kč/m 2 /den => Kč 4,77 x 7,30 m 2 x 365 dnů), čtvrtletní splátka ve výši Kč 3.181,50 (od do schváleno snížení o 50%, tj. ročně 6.363,- Kč bez DPH); 4) č. A /2005 ze dne na pozemek p. č. 5276/2 o výměře 7,60 m 2, s účinností od za roční cenu nájemného ve výši Kč ,- bez DPH + valorizace (cca 4,78 Kč/m 2 /den => Kč 4,78 x 7,60 m 2 x 365 dnů), čtvrtletní splátka ve výši Kč 3.317,50 (od do schváleno snížení o 50%, tj. ročně 6.635,- Kč bez DPH); 5) č. A /2005 ze dne na pozemek p. č. 1338/131 (původně 1338/146) o výměře 8,00 m 2, s účinností od za roční cenu nájemného ve výši Kč ,- bez DPH + valorizace (cca 4,78 Kč/m 2 /den => Kč 4,78 x 8,00 m 2 x 365 dnů), čtvrtletní splátka ve výši Kč 3.492,- (od do schváleno snížení o 50%, tj. ročně 6.984,- Kč bez DPH); 6) č. A /2011 ze dne na pozemek p. č o výměře 8,00 m 2, s účinností od za roční cenu nájemného ve výši Kč ,- bez DPH + valorizace (5,00 Kč/m 2 /den => Kč 5,00 x 8,00 m 2 x 365 dnů), čtvrtletní splátka ve výši Kč 3.650,-; 7) č. A /2011 ze dne na pozemek p. č. 5825/576 o výměře 8,00 m 2, s účinností od za roční cenu nájemného ve výši Kč ,- bez DPH + valorizace (5,00 Kč/m 2 /den => Kč 5,00 x 8,00 m 2 x 365 dnů), čtvrtletní splátka ve výši Kč 3.650,-; Nájemné je řádně hrazeno ve čtvrtletních splátkách.

14 Strana č. 14 / 16 doporučili nevyhovět žádosti pana Černého ohledně snížení nájemného u uzavřených smluv na pozemek pod stánkem. HLASOVÁNÍ: 5 pro 3 proti 1 se zdržel NEPŘIJATÉ USNESENÍ 28. David Hynek, bytem xxx a Simona Petrovičová, bytem xxx žádost o pronájem části pozemku p. č. 5786/171 o celkové výměře 36 m 2 v k. ú - za účelem přístupu a příjezdu k budově Záměr zveřejněn: Jedná se o část pozemku p. č. 5786/171 o výměře 36 m 2 v k. ú. z celkové výměry m 2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň. doporučili po uplynutí vývěsní doby záměru pronájmu, uzavření nájmu na část pozemku p. č. 5786/171 o celkové výměře 36 m 2 v k. ú. s Davidem Hynkem a Simonou Petrovičovou za těchto podmínek: - doba nájmu na dobu neurčitou s účinností ode dne podpisu s 3 měsíční výpov. lhůtou - účel nájmu přístup a příjezd k budově nacházející se na pozemku p. č. 5786/120 v k. ú. dle situačního výkresu z 3/ cena nájmu 200,- Kč/m 2 /rok bez DPH + valorizace HLASOVÁNÍ: 9 pro 0 proti 0 se zdrželo 29. Ondřej Tesárek, xxx a Eva Zimová, xxx žádost o pronájem části pozemku p. č. 10 o celkové výměře 100 m 2 v k. ú Žizníkov- za účelem přístupu k rekreačnímu objektu a okrasná zeleň Záměr zveřejněn: Jedná se o část pozemku p. č. 10 o výměře 100 m 2 v k. ú. Žizníkov z celk. výměry m 2, druh pozemku: lesní pozemek, způsob ochrany: poz. určený k plnění funkcí lesa. doporučili po uplynutí vývěsní doby záměru pronájmu, uzavření nájmu na část pozemku p. č. 10 o celkové výměře 100 m 2 v k. ú. Žizníkov s Ondřejem Tesárkem a Evou Zimovou za těchto podmínek: - doba nájmu na dobu neurčitou se zpětnou účinností od s 3 měsíční výpovědní lhůtou - účel nájmu příjezd k rekreačnímu objektu ev.č.29, umístěném na pozemku p.č. 42/2, a okrasné zeleně včetně oplocení - cena nájmu 10,- Kč/m 2 /rok bez DPH + valorizace - další podmínky bude dodržena podmínka od společnosti Městské lesy, tj. nájemce nesmí zřizovat na této ploše žádné stavby, nesmí provádět žádné terénní úpravy a dále nesmí využít tuto plochu pro potřeby zahrádky nebo pro stavební účely HLASOVÁNÍ: 9 pro 0 proti 0 se zdrželo

15 Strana č. 15 / Společenství vlastníků ul. Na Výsluní ,, IČ: žádost o pronájem částí pozemku p. č. 5825/234 o celkové výměře 13,68 m 2 v k. ú Česká Lípa - venkovní předložené schodiště Záměr zveřejněn: Jedná se o části pozemku p. č. 5825/234 o výměře 13,68 m 2 v k. ú. z celkové výměry 3819 m 2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha. doporučili po uplynutí vývěsní doby záměru pronájmu, uzavření nájmu na části pozemku p. č. 5825/234 o celkové výměře 13,68 m 2 v k. ú. se Společenstvím vlastníků ul. Na výsluní za těchto podmínek: - doba nájmu na dobu neurčitou s účinností ode dne podpisu smlouvy s 3 měsíční výpovědní lhůtou - účel nájmu umístění venkovního předloženého schodiště u bytového domu čp. 2634, čp a čp dle situačního výkresu z 11/ cena nájmu 30,- Kč/m 2 /rok bez DPH + valorizace HLASOVÁNÍ: 9 pro 0 proti 0 se zdrželo 31. Josef Měkota, bytem xxx žádost o pronájem části pozemku p. č. 181/1 o celkové výměře 52,50 m 2 v k. ú - zřízení celoroční kavárenské zahrádky Záměr zveřejněn: Jedná se o část pozemku p. č. 181/1 o výměře 52,50 m 2 v k. ú. z celkové výměry 3566 m 2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, způsob ochrany: památkově chráněné území. doporučili a) uzavření nájmu na část pozemku p. č. 181/1 o celkové výměře 52,50 m 2 v k. ú. Česká Lípa s Josefem Měkotou za níže uvedených podmínek a dle schváleného popisu technického řešení oddělením investic a dotací dne : - doba nájmu na dobu neurčitou s účinností ode dne podpisu s 6 měsíční výpovědní lhůtou - účel nájmu zřízení a provozování celoroční kavárenské předzahrádky o velikosti 7,5 x 7 m u objektu čp cena nájmu 160,- Kč/m 2 /rok bez DPH + valorizace - další podmínky budou dodrženy podmínky stanovené OTSM správcem komunikací ve vyjádření ze dne b) udělení souhlasu k podnájmu pozemku jiné osobě za stejných podmínek uvedených v nájemní smlouvě s 3 měsíční výpovědní lhůtou a za podmínky, že nájemce je povinen písemně oznámit pronajímateli změnu podnájemce vždy v termínu do 5-ti dnů včetně předložení kopie podnájemní smlouvy HLASOVÁNÍ: 8 pro 0 proti 1 se zdržel

16 Strana č. 16 / Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, příspěvková organizace, Česká Lípa, IČ: žádost o pronájem pozemků p. č. 373/1, p. č. 373/2 a p. č. 373/3 o celkové výměře m 2 vše v k. ú. Stará Lípa pro zajištění výuky zemědělských učebních oborů Jedná se o tyto pozemky v k. ú. Stará Lípa: - část p. č. 373/1 o výměře m 2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany: ZPF - p. č. 373/2 o výměře m 2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany: ZPF - p. č. 373/3 o výměře m 2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany: ZPF nedoporučili záměr pronajmout předmětné pozemky k požadovanému účelu s ohledem na výše uvedená stanoviska. HLASOVÁNÍ: 8 pro 1 proti 0 se zdrželo 33. Pronájem majetku splašková kanalizace o celkové délce 682,8 m na pozemcích 5127/1 k. ú. a 188/1 k. ú. Dubice. Do doby než budou dořešeny majetkoprávní vztahy, je nutné uzavřít nájemní smlouvu na výše uvedenou druhou část splaškové kanalizace v délce 682,8 m s SVS a.s., aby stavba mohla být oficiálně provozována oprávněným provozovatelem. Roční nájemné činní 1,- Kč + DPH. Po zřízení věcných břemen bude předána 2 část kanalizace do majetku SVS za 2 splátku kupní ceny ve výši ,- Kč. doporučili pronájem splaškové kanalizace o délce 682,8 m společnosti SVS a.s. za cenu ve výši 1,- Kč + DPH. HLASOVÁNÍ: 9 pro 0 proti 0 se zdrželo Příští jednání Výboru pro pronájem a prodej nemovitostí se koná od 16:00 hodin. V České Lípě dne Zapsala: Ing. Švarcová tajemnice Výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Ing. Anna Kobosilová předsedkyně Výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Rozdělovník: členové Výboru pro pronájem a prodej nemovitostí

Zápis z 26. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis z 26. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 9 Přítomni: Monika Rejnartová, František Nacházel, Zuzana Šídlová, Libuše Horáková, Jaroslav Ulbrich, Ing. Anna Kobosilová, JUDr. Jana Zejdová, Jan Dvořák, Lucie Trnečková, Pavel Chochola,

Více

Zápis z 32. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis z 32. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 13 Přítomni: Zuzana Šídlová, Ing. Anna Kobosilová, Miloslav Václav, Jaroslav Ulbrich, Roman Málek, Eva Poláková, JUDr. Jana Zejdová, Jan Dvořák, Pavel Chochola (do bodu 30), Monika Rejnartová

Více

Po zahájení byla projednána změna termínu příštího jednání výboru z 25. na 11. listopadu 2013.

Po zahájení byla projednána změna termínu příštího jednání výboru z 25. na 11. listopadu 2013. Strana č. 1 / 11 Přítomni: Zuzana Šídlová, Ing. Anna Kobosilová, Miloslav Václav, Jaroslav Ulbrich, Roman Málek, Eva Poláková, JUDr. Jana Zejdová, Pavel Chochola, Monika Rejnartová, Lucie Trnečková, František

Více

Zápis z 23. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis z 23. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 15 Přítomni: Monika Rejnartová, František Nacházel, Zuzana Šídlová, Libuše Horáková, Jaroslav Ulbrich, Ing. Anna Kobosilová, JUDr. Jana Zejdová, Lucie Trnečková, Radka Širlová Omluveni: Jan

Více

TERMÍNY JEDNÁNÍ II. POLOLETÍ 2012 5. září, 3. října, 12. listopadu, 10. prosince - vždy od 16.00 hod. ZÁMĚRY

TERMÍNY JEDNÁNÍ II. POLOLETÍ 2012 5. září, 3. října, 12. listopadu, 10. prosince - vždy od 16.00 hod. ZÁMĚRY Strana č. 1 / 14 Přítomni: Ing. Anna Kobosilová, Monika Rejnartová, František Nacházel, JUDr. Jana Zejdová, Zuzana Šídlová (od bodu 6), Libuše Horáková, Jan Dvořák, Jiří Šubrt Omluveni: Lucie Trnečková,

Více

Místopředsedkyně JUDr. Jana Zejdová zahájila zasedání a seznámila přítomné s jeho programem.

Místopředsedkyně JUDr. Jana Zejdová zahájila zasedání a seznámila přítomné s jeho programem. Strana č. 1 / 13 Přítomni: Zuzana Šídlová, Miloslav Václav, Eva Poláková, Pavel Chochola, Monika Rejnartová, Lucie Trnečková, Roman Málek, JUDr. Jana Zejdová, František Nacházel, Jaroslav Ulbrich, Libuše

Více

Zápis z 22. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis z 22. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 10 Přítomni: Monika Rejnartová, František Nacházel, Zuzana Šídlová (od bodu 6), Libuše Horáková, Jiří Šubrt, Jaroslav Ulbrich, Michal Vencovský, Ing. Anna Kobosilová, JUDr. Jana Zejdová,

Více

Zápis z 12. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis z 12. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 14 Přítomni: Ing. Anna Kobosilová, Lucie Trnečková (do bodu 24), Jaroslav Ulbrich, Monika Rejnartová, JUDr. Jana Zejdová, Jan Dvořák (do bodu 24) František Nacházel, Tomáš Hudec (do bodu

Více

Zápis z 3. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa,

Zápis z 3. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa, nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 1 / 12 Přítomni: Ing. Jitka Volfová, Milan Lopušan, Jana Rychtaříková, Jaroslav Ulbrich, Lucie Trnečková, Stanislav Svatoš, Roman Mrkvička, Luboš Špindler, Ing.

Více

Zápis ze 17. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis ze 17. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 15 Přítomni: Ing. Anna Kobosilová, Jaroslav Ulbrich, Monika Rejnartová, František Nacházel, Radka Širlová, JUDr. Jana Zejdová, Zuzana Šídlová Omluveni: Libuše Horáková, Lucie Trnečková, Jan

Více

Zápis z 8. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa,

Zápis z 8. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa, nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 1 / 19 Přítomni: Ing. Jitka Volfová, Stanislav Svatoš, Roman Mrkvička, JUDr. Jana Zejdová, Jaroslav Ulbrich, Otomar Němeček, Lucie Trnečková (do bodu 26), Jana

Více

Připomínám adresu pro vstup na internetové stránky: ftp://213.180.34.50

Připomínám adresu pro vstup na internetové stránky: ftp://213.180.34.50 nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 1 / 15 Přítomni: Ing. Jitka Volfová, Roman Hejna, Milan Lopušan, Jana Rychtaříková, Jaroslav Ulbrich, Lucie Trnečková, Stanislav Svatoš, Roman Mrkvička, Luboš

Více

Zápis z 1. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa,

Zápis z 1. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa, nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 1 / 13 Přítomni: Ing. Jitka Volfová, Roman Hejna, Milan Lopušan, Jana Rychtaříková, Jaroslav Ulbrich, Lucie Trnečková, Stanislav Svatoš, Roman Mrkvička, Luboš

Více

Zápis z 37. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis z 37. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 15 Přítomni: Ing. Anna Kobosilová, Zuzana Šídlová, Miloslav Václav, Eva Poláková, Pavel Chochola, Monika Rejnartová (do 17 hod), Lucie Trnečková, Roman Málek, JUDr. Jana Zejdová, František

Více

Zápis z 4. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa,

Zápis z 4. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa, nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 1 / 19 Přítomni: Ing. Jitka Volfová, Milan Lopušan, Jana Rychtaříková, Jaroslav Ulbrich, Lucie Trnečková, Stanislav Svatoš, Roman Mrkvička, Ing. Alexandra Píšková,

Více

Ceny za pronájem nemovitostí nebytových prostor a pozemků (bez DPH s valorizační doložkou)

Ceny za pronájem nemovitostí nebytových prostor a pozemků (bez DPH s valorizační doložkou) Ceny za pronájem nemovitostí nebytových prostor a pozemků (bez DPH s valorizační doložkou) Město Česká Lípa používá při uzavírání nájemních smluv níže uvedené ceny, které jsou projednány v poradním orgánu

Více

1. DOPLNĚNÁ PRAVIDLA PRO STANOVENÉ CENY ZA PRODEJ POZEMKŮ

1. DOPLNĚNÁ PRAVIDLA PRO STANOVENÉ CENY ZA PRODEJ POZEMKŮ Strana č. 1 / 7 Přítomni: Ing. Anna Kobosilová, Jaroslav Ulbrich, Radka Širlová, Monika Rejnartová, Libuše Horáková, Jan Dvořák, Tomáš Hudec (od bodu č. 2), Michal Vencovský, Jiří Šubrt, JUDr. Jana Zejdová,

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 33535/2014 Počet listů dokumentu: 2 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 14. října 2014 Zápis

Více

Zápis z jednání komise při Radě města Litoměřice (Majetková komise)

Zápis z jednání komise při Radě města Litoměřice (Majetková komise) Zápis z jednání komise při Radě města Litoměřice (Majetková komise) Záznam z majetkové komise konané dne 23.11.2015 od 15:30 hod. v kanceláři vedoucího OSNMM a LH: Přítomni: František Kadeřábek Ing. Zdeněk

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 9. zasedání zastupitelstva města dne: 29.10. 2009 Bod pořadu jednání: Věc: Majetkoprávní operace Odbor rozvojových projektů Zpracoval: odbor, oddělení: Dagmar

Více

Materiál pro informaci na jednání Zastupitelstva města Česká Lípa dne 18. 9. 2013 k interpelaci zastupitelstva města číslo usn.

Materiál pro informaci na jednání Zastupitelstva města Česká Lípa dne 18. 9. 2013 k interpelaci zastupitelstva města číslo usn. Materiál pro informaci na jednání Zastupitelstva města Česká Lípa dne 18. 9. 2013 k interpelaci zastupitelstva města číslo usn. 500/D/2013 Metodika pronájmu nemovitostí - pozemků v majetku města Česká

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Martina

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

Zápis z jednání Osadního výboru Kokonín při Zastupitelstvu statutárního města Jablonce nad Nisou ze dne 10. 02. 2015

Zápis z jednání Osadního výboru Kokonín při Zastupitelstvu statutárního města Jablonce nad Nisou ze dne 10. 02. 2015 Zápis z jednání Osadního výboru Kokonín při Zastupitelstvu statutárního města Jablonce nad Nisou ze dne 10. 02. 2015 Členové: Josef Šikola předseda OV, Antonín Bobek, Ing. Akad. Arch. Rostislav Šábrt,

Více

Z Á P I S č. 1/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 12.01.2015

Z Á P I S č. 1/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 12.01.2015 Z Á P I S č. 1/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 12.01.2015 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Aleš Navrátil místopředseda Členové: Ing. Petra Dokládalová, Ing. Jiřina Frýbová,

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015 Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov Projednané návrhy: U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015 1. Pacht nemovitostí v majetku města Ústí nad Labem pozemku

Více

Pravidla pro pronájem vyjmenovaných pozemků ve vlastnictví města Česká Lípa pro zemědělské účely - sklizeň zelené píce a pastva hospodářských zvířat

Pravidla pro pronájem vyjmenovaných pozemků ve vlastnictví města Česká Lípa pro zemědělské účely - sklizeň zelené píce a pastva hospodářských zvířat Pravidla pro pronájem vyjmenovaných pozemků ve vlastnictví města Česká Lípa pro zemědělské účely - sklizeň zelené píce a pastva hospodářských zvířat Tato pravidla byla schválena usnesením Rady města Česká

Více

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Přítomni: 8 členů: Ing. Karel Souček - předseda, Ing. arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková, Jarmila Hořejšová, Petr

Více

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod. Vladimír Korek, Hynek Čada (příchod v 18.15.), Pavel Havelka, Josef Šnábl, Vítězslav

Více

Město Broumov Majetkové záležitosti

Město Broumov Majetkové záležitosti Město Broumov Majetkové záležitosti Předkladatel SMM Mikulenková Marie,Ing. Projednáno se určeno RM č. 8 k jednání dne 21.2. 2011 Předloženo RM dne 18.2.2011 MK 14.2.2011 1) Prodej pozemkových parcel v

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Majetkoprávní úkony. Odbor rozvoje města, oddělení majetkové 4

Majetkoprávní úkony. Odbor rozvoje města, oddělení majetkové 4 Odbor rozvoje města, oddělení majetkové 4 Pro jednání zastupitelstva města dne: 9. prosince 2015 Zpracoval: odbor rozvoje města, oddělení majetkové Předkládá: Mgr. David Šimek, starosta města Majetkoprávní

Více

Usnesení č. 4/10Z/2012: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí zápis ze svého. 8. zasedání s tím, že námitka již byla vypořádána.

Usnesení č. 4/10Z/2012: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí zápis ze svého. 8. zasedání s tím, že námitka již byla vypořádána. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. NÁVRH ZÁMĚRU PRODEJE POZEMKŮ:

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. NÁVRH ZÁMĚRU PRODEJE POZEMKŮ: Příloha č. 1 usnesení z 37. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 14. dubna 2014 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. NÁVRH ZÁMĚRU PRODEJE POZEMKŮ: část stav.p.č. 307 o výměře cca 90 m 2 kat.území

Více

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7/1: ZM schvaluje Mgr. Pavla Procházku a Bohumila Tilla členy návrhové

Více

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin Usn.č. 51/2015 Zastupitelstvo Obce Brniště schvaluje bezúplatný převod níže uvedených pozemků - Darovací smlouvou

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

Informace o přijatých usneseních. ze 17. schůze Rady města Rumburk, konané dne 30. dubna 2015

Informace o přijatých usneseních. ze 17. schůze Rady města Rumburk, konané dne 30. dubna 2015 ze 17. schůze Rady města Rumburk, konané dne 30. dubna 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 245/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 17. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

schválili upravený program bez pravidel pro uzavírání služebností. HLASOVÁNÍ: 7 pro 0 proti 0 zdržel se 0 nehlasoval

schválili upravený program bez pravidel pro uzavírání služebností. HLASOVÁNÍ: 7 pro 0 proti 0 zdržel se 0 nehlasoval nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 1 / 5 Přítomni: Ing. Jitka Volfová, Jana Rychtaříková, Stanislav Svatoš, Roman Mrkvička, Ing. Alexandra Píšková, Karel Škvarenina, Zbyněk Cincibus, Omluveni:

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. července 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice U S N E S E N Í 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 10. září 2009 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 16.OO hod. ukončení : 18.OO hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl, František Jurčák,

Více

11I111I1111I11111 MMB2015000000246. Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 387/3 v k.ú. Kohoutovice v ul. Desátková. Návrh usnesení:

11I111I1111I11111 MMB2015000000246. Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 387/3 v k.ú. Kohoutovice v ul. Desátková. Návrh usnesení: Rada města Brna Z7/05. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 14. 4. 2015 11I111I1111I11111 MMB2015000000246 TMllOZSf j Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 387/3 v k.ú. Kohoutovice v ul. Desátková.

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

MAJETKOPRÁVNÍ ÚKONY:

MAJETKOPRÁVNÍ ÚKONY: Příloha č. 01 usnesení 14. Rady města Stříbra ze dne 11.05.2015 MAJETKOPRÁVNÍ ÚKONY: RADA MĚSTA BERE NA VĚDOMÍ : RADA MĚSTA SCHVALUJE : I. NÁVRH NA UKONČENÍ NÁJEMNÍ SMLOUVY DOHODOU: 1. ukončení nájemní

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Usnesení. Z 5. jednání ZO Koloveč konaného dne 23.11.2007 od 18.00 hod. v kulturním domě na Zichově

Usnesení. Z 5. jednání ZO Koloveč konaného dne 23.11.2007 od 18.00 hod. v kulturním domě na Zichově Usnesení Z 5. jednání ZO Koloveč konaného dne 23.11.2007 od 18.00 hod. v kulturním domě na Zichově Zastupitelstvo obce Koloveč: Schvaluje: 1. navržený program jednání 2. zápis a usnesení ze 4. jednání

Více

Zápis z 29. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis z 29. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 10 Přítomni: Zuzana Šídlová, Libuše Horáková, Ing. Anna Kobosilová, Lucie Trnečková, Pavel Chochola, Miloslav Václav, Jaroslav Ulbrich (do bodu 5), Petr Pirunčík, Roman Málek, Otomar Němeček,

Více

MAJETKOPRÁVNÍ ÚKONY:

MAJETKOPRÁVNÍ ÚKONY: RADA MĚSTA SCHVALUJE A UKLÁDÁ : Příloha č. 01 Usnesení 09. Rady města Stříbra ze dne 09.03.2015 MAJETKOPRÁVNÍ ÚKONY: I. VYHLÁŠENÍ ZÁMĚRU PROPACHTOVÁNÍ POZEMKŮ: záměr propachtování poz.p.č.1788/7 zahrada

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

MAJETKOPRÁVNÍ ÚKONY RADA MĚSTA STŘÍBRA SCHVALUJE:

MAJETKOPRÁVNÍ ÚKONY RADA MĚSTA STŘÍBRA SCHVALUJE: MAJETKOPRÁVNÍ ÚKONY RADA MĚSTA STŘÍBRA SCHVALUJE: I. ZÁMĚR PŘEVODU PACHTOVNÍ SMLOUVY: záměr převodu pachtu poz.p.č.474/5 o výměře 26 m 2 lesní pozemek kat.území Stříbro zastavěn rekreační chatou s EČ 75

Více

Město Broumov určeno Radě města č. 42

Město Broumov určeno Radě města č. 42 Město Broumov určeno Radě města č. 42 Majetkové záležitosti předkladatel SMM Ing. Mikulenková Marie projednáno MK,Mgr.Špůr, starosta dne: 14.5.2012,24.5.2012 k jednání dne:30.5.2012 předloženo RM dne:

Více

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1055/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 64. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011 Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011 Místo konání : Obecní úřad Strážkovice Začátek : 17.05 hod. Zasedání řídil : Hana Halamová Přítomni : Roman Čermák, Jan Dvořák,

Více

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Bc. Zdenek Krutek - místopředseda Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková,

Více

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 Zápis z 9. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15. 11. 2007 Přítomni: p. Maťa, RNDr. Fiala, Mgr. Fialová, p. Hanák, Ing. Kovařík, Ing. Koždoň, p. Partyka, p. Příkazský, pí

Více

2.1 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci Zateplení tělocvičny ZŠ J. Vohradského

2.1 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci Zateplení tělocvičny ZŠ J. Vohradského Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 78. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 31.10.2005 U S N E S E N Í 78. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 78/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

21. VÝPIS Z USNESENÍ

21. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 21. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 21.01.2010 664/2010 21. ZM V vydává v souladu s ustanovením 96 zákona č. 128/2000

Více

ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010

ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010 ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010 1. Schválení programu Usnesení č. 78/2010 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 7. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N.N.

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N.N. MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N.N. S T A R O S T A 7. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 16. 9. 2009 Bod pořadu jednání: 12. PRODEJ POZEMKŮ - INVESTIČNÍ

Více

USNESENÍ z 23. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 19. 12. 2012 (č. usnesení 630/2012-651/2012)

USNESENÍ z 23. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 19. 12. 2012 (č. usnesení 630/2012-651/2012) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 23. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 19. 12. 2012 (č. usnesení 630/2012-651/2012) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání a propachtování pozemků ve vlastnictví města Proseč. Aktualizace 2

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání a propachtování pozemků ve vlastnictví města Proseč. Aktualizace 2 MĚSTO PROSEČ Pravidla pro pronajímání a propachtování pozemků ve vlastnictví města Proseč Aktualizace 2 Číslo: P/01/2014 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 14.

Více

Příloha č. 1 usnesení z 38. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 10. května 2010

Příloha č. 1 usnesení z 38. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 10. května 2010 Příloha č. 1 usnesení z 38. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 10. května 2010 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ část poz.p.č. 2339/9 ostatní plocha o výměře cca 18m

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013 Bod programu: 8 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč,

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Usnesení č. 512 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10.05.2010. Usnesení č. 513 Rada města rozhodla uzavřít Pojistnou smlouvu na pojištění

Více

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz MĚSTO PROSEČ Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč Číslo: P/02/2012 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 20. 12. 2012 Účinnost od: 1. 1. 2013

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 18. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 17. září 2013 usnesením č. 18/545/2013 program 18. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 18/546/2013 návrhovou komisi ve složení:

Více

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Účetní uzávěrka Tepelného hospodářství města + Audit podnikatelského

Více

4 983 720 85 363, 1385, PSČ

4 983 720 85 363, 1385, PSČ č. 1 Rada města bere na vědomí informaci ZO Českého zahrádkářského svazu Pod Habeší, Česká Třebová, o přidělení identifikačního čísla, viz. příloha. č. 2 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 14. 9. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 14. 9. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 14. 9. 2015 Pronájem nebytového prostoru a předzahrádky na Kozím hrádku (mat. č. 309/2015) Usnesení č. 306/2015 I. Bere na vědomí informaci komise

Více

Příloha č. 1 usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 3. října 2011

Příloha č. 1 usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 3. října 2011 Příloha č. 1 usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 3. října 2011 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: poz.p.č. 383/6 o výměře 798m 2, poz.p.č. 383/7 o výměře

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

Zápis ze 4. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis ze 4. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 17 Přítomni: Ing. Anna Kobosilová, Jaroslav Ulbrich, Radka Širlová, Monika Rejnartová, Libuše Horáková, Jan Dvořák, Tomáš Hudec, Michal Vencovský, Jiří Šubrt, JUDr. Jana Zejdová, Mgr. Jana

Více

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 2.

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 2. Příloha č. 1 usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 4. března 2013 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: 3. 4. stav.p.č. 387 o výměře 15m 2 kat.území Butov kupní cena 200,-Kč/m 2 s

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 15. 11. 2012. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 15. 11. 2012. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 15. 11. 2012 Bod programu: 14 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč, vedoucí

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 29. 10. 2009 IV. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodej budov 1) Zastupitelstvo města po

Více

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města.

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města. USNESENÍ 30. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 7. září 2010 usnesením č. 30/804/2010 program 30. zasedání zastupitelstva města včetně doplnění programu o body Rozdělení objektu čp. 48 v

Více

Specifikace. Příloha č. 2 ČÁST 1

Specifikace. Příloha č. 2 ČÁST 1 Příloha č. 2 Specifikace ČÁST 1 Předmět a název zakázky: 1.1. pozemky u OŘ PČR Domažlice - pozemková parcela č. 5372/3 o rozloze 33 m 2, zapsaná na LV č. 7213 v k.ú. a obci Domažlice - pozemek stp.č. 1651

Více

Zápis Ze 14. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 25. 6. 2014 v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Ze 14. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 25. 6. 2014 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Ze 14. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 25. 6. 2014 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní: Karel Zalaba starosta Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní Tomáš

Více

U S N E S E N Í. z 36. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 31. března 2010

U S N E S E N Í. z 36. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 31. března 2010 U S N E S E N Í Použité zkratky: MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město EO OSOM MmÚL NS NP z 36. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Městský obvod Ústí nad Labem město

Více

Příloha č. 1. usnesení z 28. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 20. května 2013

Příloha č. 1. usnesení z 28. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 20. května 2013 Příloha č. 1 usnesení z 28. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 20. května 2013 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: stav.p.č. 154 o výměře 42m 2 a poz.p.č.190/24 o výměře

Více

Usnesení z 13. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 28. 7. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 13. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 28. 7. 2015 na Městském úřadě v Dubí Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Usnesení z 13. schůze Rady města Dubí, která

Více

Z Á P I S. z 31. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 1. října 2012

Z Á P I S. z 31. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 1. října 2012 1 Z Á P I S z 31. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 1. října 2012 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Šebestová Zdeňka, Prokop Zbyněk,

Více

Zápis. z 19. schůze Rady města Český Brod konané dne 14.8.2003 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 19. schůze Rady města Český Brod konané dne 14.8.2003 v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 19. schůze Rady města Český Brod konané dne 14.8.2003 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, p. Jeník, MUDr. Forstová, MUDr. Blažek, p. Fořt p. Brom - tajemník MěÚ, JUDr.

Více

Název Návrh směny částí pozemků p.č. 436/1,2375/2 za část pozemku p.č. 436/27, vše v k.ú. Holásky. Obsah:

Název Návrh směny částí pozemků p.č. 436/1,2375/2 za část pozemku p.č. 436/27, vše v k.ú. Holásky. Obsah: Rada města Brna MMB2015000000395 ZM7/ o35~6 Z7/06. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 19.5. 2015 Název Návrh směny částí pozemků p.č. 436/1,2375/2 za část pozemku p.č. 436/27, vše v k.ú. Holásky.

Více

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 3946/2014 spisová značka 3888/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 111. zasedání dne 6. srpna 2014 R M 1 / 1 1 1 / 1 4 program zasedání Rady města Chropyně č. 111. 1. Kontrola

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 3. jednání datum konání: 02.02.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 3. jednání datum konání: 02.02.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 3. jednání datum konání: 02.02.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 02.02.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0038/RM3/2015 Schválení změny organizačního řádu - pravomoc

Více

Zápis z jednání komise při Radě města Litoměřice. (Majetková komise)

Zápis z jednání komise při Radě města Litoměřice. (Majetková komise) Zápis z jednání komise při Radě města Litoměřice (Majetková komise) Záznam z majetkové komise konané dne 13.01.2014 od 15:30 hod. v kanceláři vedoucího OSMM Přítomni: Mgr. Josef Hrstka František Kadeřábek

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 14.09.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 14.09.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 14.09.2015 Přítomni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Zdeněk Ženíšek, tajemník Ing. Michal

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 IV. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodloužení doby splatnosti doplatku kupní

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více