Výroční zpráva fondů společnosti Pioneer investiční společnost, a.s. - neauditovaná

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva fondů společnosti Pioneer investiční společnost, a.s. - neauditovaná"

Transkript

1 Výročí zpráva fodů společosti Pioeer ivestičí společost, a.s. - eauditovaá

2 Obsah 1. Účetí závěrka: Pioeer Sporokoto, Pioeer obligačí fod, Pioeer růstový fod, Pioeer dyamický fod, Pioeer akciový fod, BALANCOVANÝ FOND NADACÍ, RŮSTOVÝ FOND NADACÍ, Pioeer zajištěý fod, 2. Rozvaha a výkaz zisku a ztráty fodu kolektivího ivestováí: Pioeer Sporokoto, Pioeer obligačí fod, Pioeer růstový fod, Pioeer dyamický fod, Pioeer akciový fod, BALANCOVANÝ FOND NADACÍ, RŮSTOVÝ FOND NADACÍ, Pioeer zajištěý fod, 3. Doplňkové údaje k hospodářské situaci fodu kolektivího ivestováí: Pioeer Sporokoto, Pioeer obligačí fod, Pioeer růstový fod, Pioeer dyamický fod, Pioeer akciový fod, BALANCOVANÝ FOND NADACÍ, RŮSTOVÝ FOND NADACÍ, Pioeer zajištěý fod, 4. Struktura ivestičích ástrojů v portfoliu fodu kolektivího ivestováí: Pioeer Sporokoto, Pioeer obligačí fod, Pioeer růstový fod, Pioeer dyamický fod, Pioeer akciový fod, BALANCOVANÝ FOND NADACÍ, RŮSTOVÝ FOND NADACÍ, Pioeer zajištěý fod, 5. Skladba majetku v portfoliu fodu kolektivího ivestováí: Pioeer Sporokoto, Pioeer obligačí fod, Pioeer růstový fod, Pioeer dyamický fod, Pioeer akciový fod, BALANCOVANÝ FOND NADACÍ, RŮSTOVÝ FOND NADACÍ, Pioeer zajištěý fod,

3 1. Účetí závěrka

4 r; fj Pioeer - Sporokoto, ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA l ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 26 ' 3 VJ L3. J

5 KPMG Česká republika Audit, s.r.o. Telephoe Pobřeží 648/1 a Fax Praha 8 Iteret wwwkpmgcz Česká republika o «l Zpráva auditora pro podílíky společosti Pioeer - Sporokoto, Pioeer ivestičí společost, a.s., U otevřeý podílový fod i?f"f\ ' Provedli jsme audit přiložeé účetí závěrky společosti Pioeer - Sporokoto, Pioeer ivestičí společost, a.s., otevřeý podílový fod, tj. rozvahy k 31. prosici 26, výkazu - -J zisku a ztráty a přehledu o změách vlastího kapitálu za rok 26 a přílohy této účetí ff, závěrky, včetě popisu použitých výzamých účetích metod a ostatích doplňujících údajů. -' Údaje o společosti Pioeer - Sporokoto, Pioeer ivestičí společost, a.s., otevřeý *~~ jí podílový fod jsou uvedey v bodě 2 přílohy této účetí závěrky. r Odpovědost statutárího orgáu účetí jedotky za účetí závěrku a, J i Za sestaveí a věré zobrazeí účetí závěrky v souladu s českými účetími předpisy * odpovídá statutárí orgá společosti Pioeer ivestičí společost, a.s. Součástí této i odpovědosti je avrhout, zavést a zajistit vitří kotroly ad sestavováím a věrým zobrazeím účetí závěrky tak, aby eobsahovala výzamé esprávosti způsobeé i podvodem ebo chybou, zvolit a uplatňovat vhodé účetí metody a provádět přiměřeé účetí odhady. Odpovědost auditora Naší odpovědostí je vyjádřit a základě provedeého auditu výrok k této účetí závěrce, l Audit jsme provedli v souladu se zákoem o auditorech a Meziárodími auditorskými stadardy a souvisejícími aplikačími doložkami Komory auditorů České republiky. ' i V souladu s těmito předpisy jsme povii dodržovat etické ormy a apláovat a provést audit tak, abychom získali přiměřeou jistotu, že účetí závěrka eobsahuje výzamé c esprávosti. 1 Audit zahruje provedeí auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazí iformace o částkách a skutečostech uvedeých v účetí závěrce. Výběr auditorských postupů závisí a ] úsudku auditora, včetě posouzeí rizik, že účetí závěrka obsahuje výzamé esprávosti způsobeé podvodem ebo chybou. Při posuzováí těchto rizik auditor přihléde k vitřím '' i kotrolám, které jsou relevatí pro sestaveí a věré zobrazeí účetí závěrky. Cílem posouzeí vitřích kotrol společosti je avrhout vhodé auditorské postupy, ikoli Pí vyjádřit se k účiosti vitřích kotrol. Audit též zahruje posouzeí vhodosti použitých účetích metod, přiměřeosti účetích odhadů provedeých vedeím i posouzeí celkové [""] vypovídací schoposti účetí závěrky. f""j Domíváme se, že získaé důkazí iformace tvoří dostatečý a vhodý základ pro vyjádřeí ašeho výroku. Obchodí rejstřík vedey Městským soudem v Praze oddíl C vložka Živosteská baka KPMG Česká republika Audit s ro a Czech limited hability Praha 1 compay mcorporated uder the Czech Commercial Code IČ č u /accout o is a member firm of KPMG Iteratioal a Swiss cooperative DIČ CZ /4

6 'l,..-, i l Výrok auditora \ Podle ašeho ázoru účetí závěrka podává ve všech výzamých ohledech věrý a poctivý obraz aktiv, pasiv a fiačí situace společosti Pioeer - Sporokoto, Pioeer ivestičí i společost, a.s., otevřeý podílový fod k 31. prosici 26 a ákladů, výosů a výsledku jejího hospodařeí za rok 26 v souladu s českými účetími předpisy. V Praze, de 3. březa 27 KPMG Česká republika Audit, s.r.o. Ig. PavelXávitkovský Osvědčeí číslo 71 Osvědčeí číslo 69 j c ) j L)

7 Pioeer - Sporokoto, Sídlo: Praha 8, Karoliská 65/1, PSČ 186 Idetifikačí číslo: Práví forma: otevřeý podílový fod Předmět podikáí: kolektiví ivestováí Datum sestaveí: 3. březa 27 ROZVAHA K 31. PROSINCI prosice prosice 25 Aktiva: Pohledávky za bakami V tom a/ splaté a požádáí Dluhové ceé papíry V tom a/ vládích istitucí b/ ostatích subjektů Ostatí aktiva l l AKTIVA CELKEM Ostatí pasiva Výosy a výdaje příštích období Kapitálové fody Nerozděleý zisk z předchozích období Zisk za účetí období J PASIVA CELKEM J

8 Pioeer Sporokoto, Sídlo: Praha 8, Karoliská 65/1, PSČ 186 Idetifikačí číslo: Práví forma: otevřeý podílový fod Předmět podikáí: kolektiví ivestováí Datum sestaveí 3. březa 27,. Podrozvahová aktiva l PODROZVAHA K 31. PROSINCI prosice prosice 25 tis. kč ff Pohledávky z pevých termíových operací O PODROZVAHOVÁ AKTIVA CELKEM O Podrozvahová pasiva Závazky z pevých termíových operací O PODROZVAHOVÁ PASIVA CELKEM O 57827

9 Pioeer - Sporokoto, Sídlo: Praha 8, Karoliská 65/1, PSČ 186 Idetifikačí číslo: Práví forma: otevřeý podílový fod Předmět podikáí: kolektiví ivestováí Datum sestaveí 3. březa 27 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 26 Výosy z úroků a podobé výosy V tom úroky z dluhových ceých papírů Výosy z poplatků a provizí Náklady a poplatky a provize Čistý zisk ebo ztráta z fiačích operací Ostatí provozí výosy Správí áklady tis. kč Zisk z běžé čiosti před zdaěím Daň z příjmů Zisk ebo ztráta za účetí období po zdaěí

10 Pioeer - Sporokoto, Sídlo: Praha 8, Karoliská 65/1, PSČ 186 Idetifikačí číslo: Práví forma: otevřeý podílový fod Předmět podikáí: kolektiví ivestováí Datum sestaveí: 3. březa 27 PŘEHLED O ZMĚNÁCH VE VLASTNÍM KAPITÁLU Kapitálové Oceňovací Nerozděleý fody rozdíly zisk Zisk Zůstatek k 1. ledu Změy účetích metod O O O Rozděleí zisku 24 O O O Čistý zisk za účetí období Prodej podílových listů O Odkup podílových listů O Zůstatek k 31. prosici O Rozděleí zisku 25 Čistý zisk za účetí období Prodej podílových listů Odkup podílových listů J Zůstatek k 31. prosici l l

11 Pioeer - Sporokoto, Příloha účetí závěrky Rok kočící 31. prosice 26 l VÝCHODISKA PRO PŘÍPRAVU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY Účetí závěrka byla připravea a základě účetictví vedeého v souladu se zákoem o účetictví a příslušými ařízeími a vyhláškami platými v České republice. Závěrka byla zpracováa a pricipech časového rozlišeí ákladů a výosů a historických ce, s výjimkou vybraých fiačích ástrojů oceňovaých reálou hodotou. Tato účetí závěrka je připraveá v souladu s vyhláškou MF ČR č. 51 ze de 6. listopadu 22, ve zěí pozdějších předpisů, kterou se staoví uspořádáí a obsahové vymezeí položek účetí závěrky a rozsah údajů ke zveřejěí pro baky a ěkteré fiačí istituce. Tato účetí závěrka je ekosolidovaá. 2 VŠEOBECNÉ INFORMACE Zivobaka - Sporokoto ivestičí společosti ŽB - Trust, a.s., otevřeý podílový fod (dále je Fod") byl založe de 21. červece 1997 jako podílový fod ivestičí společosti ŽB - Trust, ivestičí společost, a.s. za účelem kolektivího ivestováí. Statut Fodu (dále je Statut") platý k rozvahovému di, byl schvále Českou árodí bakou a vstoupil v platost de 25. srpa 26. De 27. říja 24 a základě useseí Městského soudu v Praze zaikla společost ŽB - Trust, ivestičí společost, a.s., a to bez likvidace v důsledku fúze formou sloučeí se společostí Pioeer česká ivestičí společost, a.s., která jako ástupická společost převzala v rámci sloučeí jměí společosti ZB - Trust, ivestičí společost, a.s. Obhospodařováí Fodu přešlo v důsledku fúze sloučeím obou společostí a ástupickou společost Pioeer česká ivestičí společost, a.s. se sídlem Praha 8, Karoliská 65/1, PSČ 186, IČO (dále je Společost"). De 5. leda 25 byl Fod přejmeová a Pioeer - Sporokoto, Pioeer česká ivestičí společost, a.s., otevřeý podílový fod a po změě ázvu obhospodařující společosti a Pioeer ivestičí společost, a.s byl de 15. červa 25 přejmeová a Pioeer - Sporokoto,. Podílové listy jsou a jméo a omiálí hodota každého podílového listuje l Kč. Strategie Fodu je zaměřea a dosažeí bezpečého zhodoceí svěřeých prostředků alespoň a úrovi krátkodobých vkladů u bak a spořitele ivestováím zejméa do istrumetů peěžího a obligačího trhu včetě zahraičích. Fod je obhospodařová Společostí. Osobou zodpovědou za portfolio a cash maagemet je Ig. Leoš Bartoň. Depozitářem Fodu je Živosteská baka, a.s. (dále je Depozitář"). Koečou mateřskou společostí skupiy k 31. prosici 26 je UiCredito Italiao S.p.A. ' i >-J

12 Pioeer - Sporokoto, Příloha účetí závěrky Rok kočící 31. prosice 26 3 DŮLEŽITÉ ÚČETNÍ METODY Účetí závěrka Fodu byla připravea v souladu s ásledujícími důležitými účetími metodami: a) De uskutečěí účetího případu V závislosti a typu trasakce je okamžikem uskutečěí účetího případu zejméa de výplaty ebo převzetí oběživa, de ákupu ebo prodeje valut, deviz, popř. ceých papírů, de provedeí platby, de zúčtováí příkazů Fodu, de připsáí (valuty) prostředků podle výpisu z účtu, de sjedáí a de vypořádáí obchodu s ceými papíry, devizami, opcemi popř. jiými deriváty. Účetí případy ákupu a prodeje fiačích aktiv s obvyklým termíem dodáí (spotové operace) se v de sjedaí obchodu vykazují přímo v příslušé položce aktiv ebo pasiv. Pevé termíové a opčí operace jsou od okamžiku sjedáí obchodu do okamžiku vypořádáí obchodu zaúčtováy a podrozvahových účtech. Fiačí aktivum ebo jeho část Fod odúčtuje z rozvahy v případě, že ztratí kotrolu ad smluvími právy k tomuto fiačímu aktivu ebo jeho části. Fod tuto kotrolu ztratí, jestliže uplatí práva a výhody defiovaé smlouvou, tato práva zaikou ebo se těchto práv vzdá. b) Ceé papíry oceňovaé reálou hodotou proti účtům ákladů ebo výosů Ceé papíry oceňovaé reálou hodotou proti účtům ákladů ebo výosů jsou ceé papíry, které byly pořízey s cílem realizovat zisk z krátkodobých ceových fluktuací. Fod ivestuje pouze do ceých papírů, které splňují tuto defiici. Ceé papíry oceňovaé reálou hodotou proti účtům ákladů ebo výosů jsou ejprve oceňováy pořizovací ceou, zahrující vedlejší pořizovací áklady vyaložeé a jejich pořízeí. Následě jsou oceňováy reálou hodotou a základě tržích ce. Veškeré související erealizovaé zisky a ztráty z přeceěí ceých papírů oceňovaých reálou hodotou proti účtům ákladů ebo výosů a realizovaé zisky a ztráty při prodeji jsou zahruty v Čistém zisku ebo ztrátě z fiačích operací". Reálá hodota ceého papíru je staovea jako trží cea zveřejňovaá domácí ebo zahraičí burzou ceých papírů ebo jiým veřejým trhem k datu oceěí za předpokladu, že ceý papír lze za takovou ceu prodat. V ostatích případech se použije reálá hodota staoveá jako upraveá hodota ceého papíru odsouhlaseá s Depozitářem. c) Pohledávky a opravé položky Pohledávky se vykazují v omiálí hodotě sížeé o opravou položku a pochybé pohledávky. Nedobyté pohledávky se odepisují po skočeí kokurzího řízeí dlužíka ebo v případě, že pravděpodobost jejich zaplaceí je zaedbatelá. d) Přepočet cizí měy Trasakce vyčísleé v cizí měě jsou účtováy v tuzemské měě přepočteé devizovým kurzem platým v de trasakce. Aktiva a pasiva vyčísleá v cizí měě společě s devizovými spotovými trasakcemi před dem splatosti jsou přepočítáváa do tuzemské měy v kurzu vyhlašovaým ČNB platým k datu účetí závěrky. Výsledý zisk ebo ztráta z přepočtu aktiv a pasiv vyčísleých v cizí měě je vykázá v položce Čistý zisk ebo ztráta z fiačích operací".

13 l Pioeer - Sporokoto,, í Příloha účetí závěrky Rok kočící 31. prosice 26 l 3 DŮLEŽITÉ ÚČETNÍ METODY (pokračováí) i 'i * e) Fiačí deriváty '{ rf \ Měové forwardové obchody jsou ejprve zachycey v podrozvaze v pomyslé hodotě a ásledě přeceňováy a reálou hodotu. Reálé hodoty jsou odvozey z modelů?" diskotovaých peěžích toků. Reálé hodoty derivátů jsou vykazováy v položce ostatí aktiva, mají-li pozitiví reálou hodotu, ebo v položce ostatí pasiva, je-li jejich reálá hodota pro Fod egativí. a l f"\ Změy reálé hodoty fiačích derivátů, u kterých eí aplikováo zajišťovací účetictví, jsou vykázáy v položce Čistý zisk ebo ztráta z fiačích operací". Všechy deriváty jsou sjedáy za účelem zajištěí, icméě zajišťovací účetictví eí aplikováo z důvodů admiistrativí áročosti. f) Výosové a ákladové úroky,] Prémie či diskot u dluhových ceých papírů jsou rovoměrě rozpouštěy do výkazu zisku a ztráty od okamžiku pořízeí do data splatosti. Úrokové výosy také zahrují kupóy z držby,. l dluhových ceých papírů a j ej ich časové rozlišeí. l i g) Daň z přidaé hodoty Fod eí registrovaým plátcem daě z přidaé hodoty (dále je DPH"), proto veškerá DPH a vstupu se stává součástí vyaložeých ákladů. h) Daň z příjmů } Daňový áklad zahruje splatou a odložeou daň. Srážková daň ve výši, kterou elze odečíst od splaté daě, tvoří součást daňového ákladu. J Odložeá daň se vykazuje u všech dočasých rozdílů mezi zůstatkovou hodotou aktiva ebo *, závazku v rozvaze a jejich daňovou hodotou s použitím úplé závazkové metody. Odložeá * daňová pohledávka je zachycea ve výši, kterou bude pravděpodobě možo realizovat proti, -, očekávaým zdaitelým ziskům v budoucosti. j i) Položky z jiého účetího období a změy účetích metod Položky z jiého účetího období, ež kam daňově a účetě patří, a změy účetích metod jsou [ J účtováy jako výosy ebo áklady ve výkazu zisku a ztráty v běžém účetím období s výjimkou oprav zásadích chyb účtováí výosů a ákladů miulých období, které jsou J zachycey prostředictvím Nerozděleého zisku ebo euhrazeé ztráty z předchozích období" v rozvaze Fodu. "J 11 r\

14 Pioeer - Sporokoto, Příloha účetí závěrky Rok kočící 31. prosice 26 4 VÝNOSY Z ÚROKŮ A PODOBNÉ VÝNOSY Výosy z úroků a podobé výosy Úroky z běžých účtů Úroky z termíových deposit O 85 Úrokové výosy z dluhových ceých papírů C e l k e m NÁKLADY NA POPLATKY A PROVIZE Náklady a poplatky a provize Bakoví poplatky Poplatky z obchodováí Ostatí poplatky související s CP ČISTÝ ZISK NEBO ZTRÁTA Z FINANČNÍCH OPERACÍ 26 2"5 Čistý zisk ebo ztráta z fiačích operací Zisk/(ztráta) z operací s ceými papíry Zisk/(ztráta) z operací s deriváty l Kurzové rozdíly Ostatí O

15 Pioeer - Sporokoto, Příloha účetí závěrky Rok kočící 31. prosice 26 7 SPRÁVNÍ NÁKLADY Správí áklady Poplatky za obhospodařováí Poplatky Depozitáři Audit, daňové a práví poradeství Ostatí správí áklady Fod je obhospodařová Společostí, které platí poplatky za obhospodařováí. Poplatky jsou časově rozlišey v souladu se Statutem. Poplatek za obhospodařováí placeý Společosti čií,6% průměré deí hodoty vlastího kapitálu ve Fodu. Poplatek Depozitáři čií,9% p.a. hodoty vlastího kapitálu ve Fodu k posledímu di každého kaledářího měsíce. 8 POHLEDÁVKY ZA BANKAMI 31. prosice prosice 25 Pohledávky za bakami Běžé účty u bak

16 Pioeer - Sporokoto, Příloha účetí závěrky Rok kočící 31. prosice 26 9 DLUHOVÉ CENNÉ PAPÍRY OCEŇOVANÉ REÁLNOU HODNOTOU PROTI ÚČTŮM NÁKLADŮ NEBO VÝNOSŮ Název ceého papíru Státí pokladičí poukázky Státí dluhopisy Ostatí kótovaé dluhopisy Registrace Trh krátkodobých dluhopisů Burza ceých papírů Praha ( BCPP") Hlaví trh BCPP Hlaví trh 31. prosice prosice BCPP Vedlejší trh Zahraičí burzoví trhy Zahraičími trhy se rozumí veřejé trhy zemí Orgaizace pro ekoomickou spolupráci a rozvoj ( OECD") a to zejméa Lodo Stock Exchage, EURONEXT a Frakfurter Wertpapierborse. Z titulu vyšší likvidity jev případě vybraých dluhopisů obchodováo také a mimoburzovím trhu (OTC). 1 OSTATNÍ AKTIVA Ostatí aktiva Pohledávky z kupóů a splatosti dluhopisů Zúčtováí se státím rozpočtem Ostatí pohledávky 31. prosice prosice OSTATNÍ PASIVA ' \ Ostatí pasiva Závazky k podílíkům Zúčtováí se státím rozpočtem Ostatí závazky Fiačí deriváty 31. prosice prosice

17 Pioeer - Sporokoto, Příloha účetí závěrky Rok kočící 31. prosice VLASTNÍ KAPITÁL a) Vlastí kapitál a podílový list Dluhové ceé papíry Portfolio celkem Běžé účty u bak Ostatí aktiva Celková aktiva Fodu Míus: - ostatí pasiva - výosy a výdaje příštích období Vlastí kapitál Fodu Počet vydaých podílových listů (kusy) Vlastí kapitál a 1 podílový list (Kč) 31. prosice , prosice ,464 Aktuálí hodota podílového listu se staoví jako podíl vlastího kapitálu ve Fodu připadající a jede podílový list. Vydáváí a odkup podílových listů je upraveo o přirážku ebo srážku k aktuálí hodotě podílového listu, placeou Společosti a staoveou Statutem Fodu. Vlastí kapitál a podílový list dosáhl 1,4838 Kč k 31. prosici 26, což představuje árůst o 1,6 % v porováí s hodotou k 31. prosici 25. Podílové listy prodaé a odkoupeé lze aalyzovat ásledujícím způsobem: J ks Počet podílových listů vydaých k 1. ledu Prodaé podílové listy Odkoupeé podílové listy Počet podílových listů vydaých k 31. prosici Čleové představestva vlastili k 31. prosici 26 podílové listy v hodotě 333 (25: 328 ).

18 ^ Pioeer - Sporokoto, -"\ Příloha účetí závěrky í Rok kočící 31. prosice VLASTNÍ KAPITÁL (pokračováí) b) Nerozděleý zisk Představestvo avrhe rozděleí zisku roku 26 ásledujícím způsobem: Zisk Nerozděleý zisk Kapitálové fody Zůstatek k 31. prosici l Zisk roku Návrh rozděleí zisku roku 26: Převod do erozděleého zisku O l DAŇ Z PŘÍJMŮ Daň z příjmů za běžé období titkč Zisk ebo ztráta před zdaěím Trvalé rozdíly mezi ziskem a daňovým základem: Daňově euzatelé áklady O 576 Daňový základ Daň z příjmů ve výši 5 % Splatá daň z příjmů

19 Pioeer - Sporokoto, Příloha účetí závěrky Rok kočící 31. prosice TRANSAKCE SE SPŘÍZNĚNÝMI OSOBAMI 31. prosice prosice 25 Aktiva Běžé účty u Depozitáře Závazky Poplatek za obhospodařováí placeý Společosti Poplatek Depozitáři Reálá hodota derivátů uzavřeých s Depozitářem Výosy Úrokové výosy z vkladů u Depozitáře Náklady Poplatky za obhospodařováí placeé Společosti Poplatky placeé Depozitáři Bakoví poplatky Depozitáři Jié poplatky u Depozitáře Tabulka zahruje veškeré trasakce se spřízěými osobami. Všechy trasakce se spřízěými straami byly provedey za stejých podmíek, které byly ve stejé době poskytuty ve srovatelých trasakcích jiým subjektům, a v souladu s podmíkami defiovaými ve Statutu Fodu. V roce 26 Fod realizoval prostředictvím Živosteské baky, a.s., ákupy ceých papírů ve výši (v roce 25: ), což reprezetuje 48,37 % (v roce 25: 58,52 %) z objemu všech ákupů, a prodeje ceých papírů ve výši 517 (v roce 25: ), což reprezetuje 54,7 % (v roce 25: 63,83 %) z objemu všech prodejů.

20 Pioeer - Sporokoto, Příloha účetí závěrky Rok kočící 31. prosice FINANČNÍ NÁSTROJE - TRŽNÍ RIZIKO r Fod se vystavuje tržím rizikům, která vyplývají z otevřeých pozic trasakcí s úrokovými a měovými ástroji, které jsou citlivé a změy podmíek a fiačích trzích, v důsledku své všeobecé ivestičí strategie v souladu se svým Statutem. Trží rizika jsou řízea metodou Value at Risk. Value at Risk představuje poteciálí ztrátu z epřízivého pohybu a trhu v daém časovém horizotu a určité úrovi spolehlivosti. Společost staovuje Value at Risk pomocí stochastické simulace velkého možství scéářů potecioálího vývoje fiačích trhů. Value at Risk je měřeo a bázi 14 deího ivestičího horizotu a úrovi spolehlivosti 95%. a) Měové riziko Aktiva a pasiva v cizích měách včetě podrozvahových pozic představují expozici Fodu vůči měovým rizikům. Devizovou pozici Fodu v ejvýzamějších měách shruje ásledující tabulka: 31. prosice 26 EUR Kč Pohledávky za bakami Dluhové ceé papíry Jma aktiva aktiva Jme závazky Čistá výše aktiv Podrozvahové pohledávky Podrozvahové závazky 31. prosice 25 EUR Kč Pohledávky za bakami Dluhové ceé papíry Jma aktiva aktiva Jme závazky Čistá výše aktiv Podrozvahové pohledávky Podrozvahové závazky

21 Pioeer - Sporokoto, Příloha účetí závěrky Rok kočící 31. prosice FINANČNÍ NÁSTROJE - TRŽNÍ RIZIKO (pokračovái-) '' ^ a) Měové riziko (pokračováí) Všecha aktiva a závazky byly k 31. prosici 26 deomiováy v českých koruách. O Devizová pozice představuje expozici Fodu vůči pohybu zahraičích mě a české koruy, která je Fodem aktivě řízea také pomocí forwardových obchodů zobrazeých. l v podrozvahových pozicích. l Fod vlastí ásledující měové forwardy, zajišťující měová rizika: f \ Pomyslá hodota Kladá reálá hodota Záporá reálá hodota " T 31. prosice prosice O -26? f \ ; i f «& tí 11

22 Pioeer - Sporokoto, Příloha účetí závěrky Rok kočící 31. prosice FINANČNÍ NÁSTROJE - TRŽNÍ RIZIKO (pokračováí) b) Úrokové riziko Fod je vystave úrokovému riziku vzhledem ke skutečosti, že úročeá aktiva a pasiva mají růzé splatosti ebo období změy/úpravy úrokových sazeb a také objemy v těchto obdobích. Následující tabulka shruje expozici Fodu vůči úrokovému riziku. Tabulka obsahuje fiačí aktiva a pasiva Fodu v účetích hodotách, uspořádaé podle bližšího z termíů smluví změy úrokové sazby ebo splatosti. 31. prosice 26 Do 3 měsíců 3-12 měsíců 1-5 let Pohledávky za bakami Dluhové ceé papíry Jma aktiva O O O O aktiva Jié závazky O Čistá výše aktiv prosice 25 Pohledávky za bakami Dluhové ceé papíry Jiá aktiva aktiva Do 3 měsíců měsíců let Jié závazky Čistá výše aktiv

23 Pioeer - Sporokoto, Příloha účetí závěrky Rok kočící 31. prosice FINANČNÍ NÁSTROJE - ÚVĚROVÉ RIZIKO Fod je vystave úvěrovému riziku spojeému s kreditím rizikem emitetů dluhopisových ástrojů pořizovaých do portfolia fodu. Společost řídí úvěrové riziko Fodu výběrem aktiv se staoveým kreditím ratigem, přičemž Fod ivestuje výhradě do istrumetů s ivestičím stupěm. Čleěí aktiv podle zeměpisých segmetů 31. prosice 26 Pohledávky za bakami Dluhové ceé papíry Jma aktiva Tuzemsko EU Ostatí prosice 25 Pohledávky za bakami Dluhové ceé papíry Jiá aktiva Tuzemsko EU Ostatí Čleěí ceých papírů podle sektorů emiteta Sektor Zboží dlouhodobé spotřeby Zboží krátkodobé spotřeby Fiačí služby Telekomuikace Výrobci a distributoři eergií Státí a komuálí sektor 31. prosice prosice

24 Pioeer - Sporokoto, Příloha účetí závěrky Rok kočící 31. prosice FINANČNÍ NÁSTROJE - ÚVĚROVÉ RIZIKO (pokračováí) Riziko likvidity Fod je vystave každodeímu čerpáí dispoibilích peěžích prostředků poviým odkupováím podílových listů svých podílíků. Peěží prostředky podílíků jsou vykázáy ve vlastím kapitálu, icméě, možost zpětého odkupu staoveá ve Statutu fodu představuje ejvětší riziko likvidity Fodu a výsledý úbytek peěžích prostředků elze spolehlivě odhadout. Následující tabulka čleí aktiva a pasiva Fodu podle příslušých pásem splatosti a základě zbytkové doby splatosti ke di účetí závěrky. 31. prosice 26 Pohledávky za bakami Dluhové ceé papíry Jiá aktiva aktiva Do 3 měsíců měsíců let Více ež Slet Jié závazky Čistá výše aktiv prosice 25 Pohledávky za bakami Dluhové ceé papíry Jiá aktiva aktiva Do 3 měsíců měsíců let Více ež Slet Jme závazky Čistá výše aktiv

25 ~ Pioeer - Sporokoto, Příloha účetí závěrky Rok kočící 31. prosice NÁSLEDNÉ UDÁLOSTI K datu sestaveí účetí závěrky ebyly vedeí Společosti zámy žádé události, které by si vyžádaly úpravu účetí závěrky. Tato účetí závěrka byla schválea představestvem Společosti. Schváleo: Razítko a podpis Osoba odpovědá za účetictví Osoba odpovědá za závěrku účetí 3. březa 27 PSČ 186 ÍČs 6371 DIČ: Jméo a podpis: Dagmar Žaludová Jméo a podpis: Dagmar Žaludová tel.: tel.:

26 Pioeer - obligačí fod, ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V r r ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 26 r J

27 KPMG Česká republika Audit, s.r.o. Telephoe Pobřeží 648/1 a Fax Praha 8 Iteret www kpmg cz Česka republika r*l O Zpráva auditora pro podílíky společosti Pioeer- obligačí fod, Pioeer ivestičí společost, a.s., otevřeý podílový fod * Provedli jsme audit přiložeé účetí závěrky společosti Pioeer - obligačí fod, Pioeer f., ivestičí společost, a.s., otevřeý podílový fod, tj. rozvahy k 31. prosici 26, výkazu ' ^ zisku a ztráty a přehledu o změách vlastího kapitálu za rok 26 a přílohy této účetí f -, závěrky, včetě popisu použitých výzamých účetích metod a ostatích doplňujících údajů. * j ~* Údaje o společosti Pioeer obligačí fod, Pioeer ivestičí společost, a.s., otevřeý r. podílový fod jsou uvedey v bodě 2 přílohy této účetí závěrky. r «Odpovědost statutárího orgáu účetí jedotky za účetí závěrku r - 9 Za sestaveí a věré zobrazeí účetí závěrky v souladu s českými účetími předpisy odpovídá statutárí orgá společosti Pioeer ivestičí společost, a.s. Součástí této 1 odpovědosti je avrhout, zavést a zajistit vitří kotroly ad sestavováím a věrým zobrazeím účetí závěrky tak, aby eobsahovala výzamé esprávosti způsobeé \ podvodem ebo chybou, zvolit a uplatňovat vhodé účetí metody a provádět přiměřeé účetí odhady. Odpovědost auditora Naší odpovědostí je vyjádřit a základě provedeého auditu výrok k této účetí závěrce. f i Audit jsme provedli v souladu se zákoem o auditorech a Meziárodími auditorskými stadardy a souvisejícími aplikačími doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povii dodržovat etické ormy a apláovat a provést audit tak, abychom získali přiměřeou jistotu, že účetí závěrka eobsahuje výzamé f "l esprávosti. f r l f l E *] f* ] ['"] Audit zahruje provedeí auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazí iformace o částkách a skutečostech uvedeých v účetí závěrce. Výběr auditorských postupů závisí a úsudku auditora, včetě posouzeí rizik, že účetí závěrka obsahuje výzamé esprávosti způsobeé podvodem ebo chybou. Při posuzováí těchto rizik auditor přihléde k vitřím kotrolám, které jsou relevatí pro sestaveí a věré zobrazeí účetí závěrky. Cílem posouzeí vitřích kotrol společosti je avrhout vhodé auditorské postupy, ikoli vyjádřit se k účiosti vitřích kotrol. Audit též zahruje posouzeí vhodosti použitých účetích metod, přiměřeosti účetích odhadů provedeých vedeím i posouzeí celkové vypovídací schoposti účetí závěrky. Domíváme se, že získaé důkazí iformace tvoří dostatečý a vhodý základ pro vyjádřeí ašeho výroku. Obchodí rejstřík vedey Městským soudem v Praze oddílc vložka Živosteská baka KPMG Česká republika Audit s r o a Czech limited hability Praha 1 compay mcorporated uder the Czech Commercial Code IČ č u /accout o is a member firm of KPMG Iteratioal a Swiss cooperative DIČ CZ /4

28 Výrok auditora Podle ašeho ázoru účetí závěrka podává ve všech výzamých ohledech věrý a poctivý obraz aktiv, pasiv a fiačí situace společosti Pioeer - obligačí fod, Pioeer ivestičí společost, a.s., otevřeý podílový fod k 31. prosici 26 a ákladů, výosů a výsledku jejího hospodařeí za rok 26 v souladu s českými účetími předpisy. V Praze, de 3. březa 27 KPMG Česká republika Audit, s.r.o. Ig. Pavel Zavitkovský Osvědčeí číslo 71 Osvědčeí číslo 69

29 Pioeer - obligačí fod, Pioeer ivestičí společost, a.s., otevřeý podflový fod Sídlo: Praha 8, Karoliská 65/1, PSČ 186 Idetifikačí číslo: Práví forma: otevřeý podílový fod Předmět podikáí: kolektiví ivestováí Datum sestaveí: 3. březa 27 1 ROZVAHA K 31. PROSINCI prosice prosice 25 tis. K Aktiva: Pohledávky za bakami V tom a/ splaté a požádáí Dluhové ceé papíry V tom a/ vládích istitucí b/ ostatích subjektů Ostatí aktiva l l l AKTIVA CELKEM l l Pasiva: Ostatí pasiva Výosy a výdaje příštích období Kapitálové fody Nerozděleý zisk z předchozích období Zisk za účetí období PASIVA CELKEM < j

30 . Pioeer - obligačí fod, 4 Sídlo: Praha 8, Karoliská 65/1, PSČ 186 l Idetifikačí číslo: Práví forma: otevřeý podílový fod Předmět podikáí: kolektiví ivestováí Datum sestaveí: 3. březa 27 ;i VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE Výosy z úroků a podobé výosy v tom úroky z dluhových ceých papírů Náklady a poplatky a provize Čistý zisk ebo ztráta z fiačích operací Ostatí provozí áklady -152 Ostatí provozí výosy 7 'J Rozpuštěí opravých položek a rezerv k pohledávkám a zárukám, výosy z dříve odepsaých pohledávek Správí áklady Zisk z běžé čiosti před zdaěím ! Daň z příjmů Zisk za účetí období po zdaěí J 'i J

31 Pioeer - obligačí fod, i Sídlo: Praha 8, Karoliská 65/1, PSČ 186 "" ] Idetifikačí číslo: Práví forma: otevřeý podílový fod ' i Předmět podikáí: kolektiví ivestováí Datum sestaveí: 3. březa 27 v r PŘEHLED O ZMĚNÁCH VE VLASTNÍM KAPITÁLU Kapitálové Oceňovací Nerozděleý fody rozdíly zisk Zisk Zůstatek k 1. ledu Změa účetích metod O O O Rozděleí zisku za předchozí období O O Čistý zisk za účetí období O Převod evyplaceých divided do erozděleého zisku O O 2484 O 2484 Prodej podílových listů O Odkup podílových listů O Zůstatek k 31. prosici O Rozděleí zisku za předchozí období Čistý zisk za účetí období Prodej podílových listů Odkup podílových listů Zůstatek k 31. prosici

32 Pioeer - obligačí fod, Příloha účetí závěrky Rok kočící 31. prosice 26 "JI JT * l VÝCHODISKA PRO PŘÍPRAVU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY Účetí závěrka byla připravea a základě účetictví vedeého v souladu se zákoem o účetictví a příslušými ařízeími a vyhláškami platými v České republice. Závěrka byla zpracováa a pricipech časového rozlišeí ákladů a výosů a historických ce, s výjimkou vybraých fiačích ástrojů oceňovaých reálou hodotou. *'~ & Tato účetí závěrka je připraveá v souladu s vyhláškou MF ČR č. 51 ze de 6. listopadu 22, ve zěí pozdějších předpisů, kterou se staoví uspořádáí a obsahové vymezeí položek účetí <* * závěrky a rozsah údajů ke zveřejěí pro baky a ěkteré fiačí istituce. ' " Tato účetí závěrka je ekosolidovaá., 2 VŠEOBECNÉ INFORMACE Živobaka - 1. ivestičí fod, a.s. (dále je Ivestičí fod") byl založe jako ivestičí fod " ] za účelem kolektivího ivestováí podle zakladatelské smlouvy ze de 17. prosice 1991 l 3 Živosteskou bakou, a.s. abyl zapsá do obchodího rejstříku 31. prosice Akcioáři Ivestičího fodu schválili jeho přeměu z ivestičího a otevřeý podílový fod a,., valé hromadě de 3. červa 2. Následě byla tato přeměa schválea KCP * de 22. květa 21 a její rozhodutí abylo de 24. květa 21 práví moci. V souladu r., s projektem přeměy Ivestičího fodu byl podá ávrh a výmaz Ivestičího fodu * z obchodího rejstříku. De 12. duba 22 došlo a základě useseí Městského soudu v Praze,, které bylo opatřeo doložkou práví moci, fakticky k výmazu Ivestičího fodu z obchodího ' rejstříku a jeho přeměou fakticky vzikl fod Živobaka - obligačí fod ivestičí společosti ŽB - Trust, a.s., otevřeý podílový fod (dále je Fod"). Představestvo ŽB - Trust, ivestičí společosti, a.s. (dále je Společost") schválilo projekt ] sloučeí fodu Živobaka - Iterkoto ivestičí společosti ŽB - Trust, a.s., otevřeý podílový fod (dále je Živobaka - Iterkoto") s Fodem jakožto přejímajícím fodem ' "J de 5. červa 22. Komise pro ceé papíry udělila povoleí ke sloučeí rozhodutím ze de 5. srpa 22, které abylo práví moci 22. srpa 22. Živobaka - Iterkoto zaikl po ] uplyutí 3 měsíců ode de abytí práví moci rozhodutí Komise pro ceé papíry o sloučeí, to je k 21. listopadu 22. K tomuto datu se podílíci Živobaka - Iterkoto stali podílíky ] Fodu. J ' 3 3 Useseím ze de 25. listopadu 23 Vrchí soud v Praze vyhověl odvoláí bývalého akcioáře Ivestičího fodu, výše uvedeé useseí Městského soudu v Praze o výmazu Ivestičího fodu zrušil a věc vrátil soudu prvího stupě k dalšímu řízeí. K datu 19. prosice 23 došlo useseím Městského soudu v Praze k opětovému zápisu Ivestičího fodu do obchodího rejstříku ve smyslu výše uvedeého useseí Vrchího soudu v Praze, icméě k témuž datu byl po vysloveí souhlasu bývalého akcioáře s výmazem Ivestičí fod useseím Městského soudu v Praze z obchodího rejstříku opět vymazá. Proti tomuto useseí Městského soudu v Praze ebyl podá opravý prostředek a useseí tak abylo práví moci.

33 ebo l Pioeer - obligačí fod, < Příloha účetí závěrky Rok kočící 31. prosice 26 - l 2 VŠEOBECNÉ INFORMACE (pokračováo l t ] TI De 27. říja 24 a základě useseí Městského soudu v Praze zaikla společost ŽB - Trust, ivestičí společost, a.s., a to bez likvidace v důsledku fuze formou sloučeí se společostí Pioeer česká ivestičí společost, a.s., která jako ástupická společost převzala v rámci sloučeí jměí společosti ZB - Trust, ivestičí společost, a.s. Obhospodařováí Fodu přešlo v důsledku fúze sloučeím obou společostí a ástupickou společost Pioeer česká ivestičí společost, a.s. se sídlem Praha 8, Karoliská 65/1, PSČ 186, IČO (dále je Společost"). De 5. leda 25 byl Fod přejmeová a Pioeer - Obligačí fod, Pioeer česká ivestičí r~l společost, a.s., otevřeý podílový fod a po změě ázvu obhospodařující společosti a Pioeer ivestičí společost, a.s byl de 15. červa 25 přejmeová a Pioeer - Obligačí / - } fod,. Statut Fodu (dále je Statut") platý k rozvahovému di, byl schvále Českou árodí bakou ' 1 a vstoupil v platost de 22. září 26. <~ -, Podílové listy jsou a jméo a omiálí hodota každého podílového listuje l Kč. Strategie Fodu je zaměřea a dosažeí bezpečého zhodoceí svěřeých prostředků alespoň a úrovi krátkodobých vkladů u bak a spořitele ivestováím zejméa do istrumetů peěžího a obligačího trhu včetě zahraičích. l Fod je obhospodařová Společostí a osobou zodpovědou za portfolio a cash maagemet je, pa Ig. Leoš Bartoň. Depozitářem Fodu je Živosteská baka, a.s. (dále je Depozitář"). Koečou mateřskou společostí skupiy k 31. prosici 26 je UiCredito Italiao S.p.A. l, 3 DŮLEŽITÉ ÚČETNÍ METODY Účetí závěrka Fodu byla připravea v souladu s ásledujícími důležitými účetími metodami: a) De uskutečěí účetího případu? ' 3 V závislosti a typu trasakce je okamžikem uskutečěí účetího případu zejméa de výplaty, převzetí oběživa, de ákupu ebo prodeje valut, deviz, popř. ceých papírů, de ^ provedeí platby, de zúčtováí příkazů Fodu, de připsáí (valuty) prostředků podle výpisu z, účtu, de sjedáí a de vypořádáí obchodu s ceými papíry, devizami, opcemi popř. jiými á deriváty. Účetí případy ákupu a prodeje fiačích aktiv s obvyklým termíem dodáí (spotové operace) se v de sjedáí obchodu vykazují přímo v příslušé položce aktiv ebo pasiv. Pevé ' l termíové a opčí operace jsou od okamžiku sjedáí obchodu do okamžiku vypořádáí obchodu zaúčtováy a podrozvahových účtech. S l Fiačí aktivum ebo jeho část Fod odúčtuje z rozvahy v případě, že ztratí kotrolu ad smluvími právy k tomuto fiačímu aktivu ebo jeho části. Fod tuto kotrolu ztratí, jestliže -1 uplatí práva a výhody defiovaé smlouvou, tato práva zaikou ebo se těchto práv vzdá.

34 ( i r l l Pioeer - obligačí fod, Příloha účetí závěrky Rok kočící 31. prosice 26 3 DŮLEŽITÉ ÚČETNÍ METODY (pokračováí) l J f»-% v b) Ceé papíry oceňovaé reálou hodotou proti účtům ákladů ebo výosů Ceé papíry oceňovaé reálou hodotou proti účtům ákladů ebo výosů jsou ceé papíry, které byly pořízey s cílem realizovat zisk z krátkodobých ceových fluktuací. Fod ivestuje pouze do ceých papírů, které splňují tuto defiici. Ceé papíry oceňovaé reálou hodotou proti účtům ákladů ebo výosů jsou ejprve «!» oceňováy pořizovací ceou, zahrující vedlejší pořizovací áklady vyaložeé a jejich "' pořízeí. Následě jsou oceňováy reálou hodotou a základě tržích ce. Veškeré související ---a erealizovaé zisky a ztráty z přeceěí ceých papírů oceňovaých reálou hodotou proti * * účtům ákladů ebo výosů a realizovaé zisky a ztráty při prodeji jsou zahruty v Čistém zisku «~s ebo ztrátě z fiačích operací". Reálá hodota ceého papíru je staovea jako trží cea zveřejňovaá domácí ebo ""! zahraičí burzou ceých papírů ebo jiým veřejým trhem k datu oceěí za předpokladu, že ceý papír lze za takovou ceu prodat. V ostatích případech se použije reálá hodota *" 1 staoveá jako upraveá hodota ceého papíru odsouhlaseá s Depozitářem. 1 c) Pohledávky a opravé položky l Pohledávky se vykazují v omiálí hodotě sížeé o opravou položku a pochybé 1 pohledávky. Nedobyté pohledávky se odepisují po skočeí kokurzího řízeí dlužíka ebo v případě, že pravděpodobost jejich zaplaceí je zaedbatelá. d) Přepočet cizí měy 7 l Trasakce vyčísleé v cizí měě jsou účtováy v tuzemské měě přepočteé devizovým kurzem platým v de trasakce. Aktiva a pasiva vyčísleá v cizí měě společě s devizovými spotovými 1 trasakcemi před dem splatosti jsou přepočítáváa do tuzemské měy v kurzu vyhlašovaým ČNB platým k datu účetí závěrky. Výsledý zisk ebo ztráta z přepočtu aktiv a pasiv l vyčísleých v cizí měě je vykázá v položce Čistý zisk ebo ztráta z fiačích operací". j e) Fiačí deriváty - l Měové forwardové obchody jsou ejprve zachycey v podrozvaze v pomyslé hodotě a ' ' ásledě přeceňováy a reálou hodotu. Reálé hodoty jsou odvozey z modelů 3 diskotovaých peěžích toků. Reálé hodoty derivátů jsou vykazováy v položce ostatí aktiva, mají-li pozitiví reálou hodotu, ebo v položce ostatí pasiva, je-li jejich reálá hodota.- -, pro Fod egativí. i Změy reálé hodoty fiačích derivátů, u kterých eí aplikováo zajišťovací účetictví, jsou vykázáy v položce Čistý zisk ebo ztráta z fiačích operací". c, l Všechy deriváty jsou sjedáy za účelem zajištěí, icméě zajišťovací účetictví eí 1 J aplikováo z důvodů admiistrativí áročosti.

35 Pioeer - obligačí fod, Příloha účetí závěrky Rok kočící 31. prosice 26 DŮLEŽITÉ ÚČETNÍ METODY (pokračováí) f) Výosové a ákladové úroky Prémie či diskot u dluhových ceých papírů jsou rovoměrě rozpouštěy do výkazu zisku a ztráty od okamžiku pořízeí do data splatosti. Úrokové výosy také zahrují kupóy z držby dluhových ceých papírů a jejich časové rozlišeí. g) Daň z přidaé hodoty Fod eí registrovaým plátcem daě z přidaé hodoty (dále je DPH"), proto veškerá DPH a vstupu se stává součástí vyaložeých ákladů. h) Daň z příjmů Daňový áklad zahruje splatou a odložeou daň. Srážková daň ve výši, kterou elze odečíst od splaté daě, tvoří součást daňového ákladu. Odložeá daň se vykazuje u všech dočasých rozdílů mezi zůstatkovou hodotou aktiva ebo závazku v rozvaze a jejich daňovou hodotou s použitím úplé závazkové metody. Odložeá daňová pohledávka je zachycea ve výši, kterou bude pravděpodobě možo realizovat proti očekávaým zdaitelým ziskům v budoucosti. i) Položky z jiého účetího období a změy účetích metod Položky z jiého účetího období, ež kam daňově a účetě patří, a změy účetích metod jsou účtováy jako výosy ebo áklady ve výkazu zisku a ztráty v běžém účetím období s výjimkou oprav zásadích chyb účtováí výosů a ákladů miulých období, které jsou zachycey prostředictvím Nerozděleého zisku ebo euhrazeé ztráty z předchozích období" v rozvaze Fodu.

36 Pioeer - obligačí fod, Příloha účetí závěrky Rok kočící 31. prosice 26 VÝNOSY Z ÚROKŮ A PODOBNÉ VÝNOSY Výosy z úroků a podobé výosy Úroky z běžých účtů Úroky z termíových deposit Úrok a diskot z dluhových ceých papírů NÁKLADY NA POPLATKY A PROVIZE 3 Náklady a poplatky a provize Bakoví poplatky Poplatky z obchodováí Ostatí poplatky související s CP ČISTÝ ZISK NEBO ZTRÁTA Z FINANČNÍCH OPERACÍ Čistý zisk ebo ztráta z fiačích operací Zisk/(ztráta) z operací s ceými papíry Zisk/(ztráta) z operací s deriváty Kurzové rozdíly Ostatí SPRÁVNÍ NÁKLADY Správí áklady Poplatky za obhospodařováí Poplatky Depozitáři Audit, práví a daňové poradeství Ostatí správí áklady Fod je obhospodařová Společostí, které platí poplatky za obhospodařováí. Poplatky jsou časově rozlišey v souladu se Statutem. Poplatek za obhospodařováí placeý Společosti čií 1,5% průměré deí hodoty vlastího kapitálu ve Fodu. Poplatek Depozitáři čií,13% p.a. hodoty vlastího kapitálu ve Fodu k posledímu di každého kaledářího měsíce.

37 Pioeer - obligačí fod, Příloha účetí závěrky Rok kočící 31. prosice 26 8 POHLEDÁVKY ZA BANKAMI 31. prosiec prosiec 25 Pohledávky za bakami Běžé účty u bak POHLEDÁVKY ZA NEBANKOVNÍMI SUBJEKTY Pohledávky za ebakovími subjekty Pohledávky z ezaplaceých splatých dluhových ceých papírů 31. prosiec prosiec Opravé položky k ohrožeým pohledávkám DLUHOVÉ CENNÉ PAPÍRY OCEŇOVANÉ REÁLNOU HODNOTOU PROTI ÚČTŮM NÁKLADŮ NEBO VÝNOSŮ Název ceého papíru Státí dluhopisy Ostatí kótovaé dluhopisy Registrace Burza ceých papírů Praha ( BCPP") Hlaví trh BCPP Vedlejší trh Zahraičí burzoví trhy 31. prosice prosice Zahraičími trhy se rozumí veřejé trhy zemí Orgaizace pro ekoomickou spolupráci a rozvoj ( OECD"), zejméa Lodo Stock Exchage, EURONEXT a Frakfurter Wertpapierbórse. Z titulu vyšší likvidity je v případě vybraých dluhopisů obchodováo také a mimoburzovím trhu (OTC).

38 l Pioeer - obligačí fod, Příloha účetí závěrky Rok kočící 31. prosice OSTATNÍ AKTIVA Ostatí aktiva Pohledávky z kupóů a splatosti dluhopisů Zúčtováí se státím rozpočtem 31. prosiec prosiec OPRAVNÉ POLOŽKY, REZERVY A ODPISY AKTIV Změu stavu opravých položek v letech 25 a 26 lze aalyzovat ásledujícím způsobem: K 1. ledu 25 Tvorba Použití K 3 1. prosici 25 Tvorba Použití K 31. prosici 26 Opravé položky k obchodím pohledávkám O O O OSTATNÍ PASIVA Ostatí pasiva Závazky k podílíkům Ostatí závazky Splatý daňový závazek 31. prosiec prosiec f 3V L j

39 Pioeer - obligačí fod, Příloha účetí závěrky Rok kočící 31. prosice VLASTNI KAPITÁL a) Vlastí kapitál a podílový list Dluhové ceé papíry Portfolio celkem Běžé účty u bak Ostatí aktiva Celková aktiva Fodu Míus: - ostatí pasiva - výosy a výdaje příštích období Vlastí kapitál Fodu Počet vydaých podílových listů (kusy) Vlastí kapitál a 1 podílový list (Kč) 31. prosiec , prosiec ,624 Aktuálí hodota podílového listu se staoví jako podíl vlastího kapitálu ve Fodu připadající a jede podílový list. Vydáváí a odkup podílových listů je upraveo o přirážku ebo srážku k aktuálí hodotě podílového listu, placeou Společosti a staoveou Statutem Fodu. Vlastí kapitál a podílový list dosáhl 1,6176 Kč k 31. prosici 26, což představuje árůst o,95% v porováí s hodotou k 31. prosici 25. Podílové listy prodaé a odkoupeé lze aalyzovat ásledujícím způsobem: ks Počet podílových listů vydaých k 1. ledu Prodaé podílové listy Odkoupeé podílové listy Počet podílových listů vydaých k 31. prosici Čleové představestva evlastili k 31. prosici 26 podílové listy Fodu v hodotě 55, v roce 25 evlastili žádé podílové listy Fodu. iíj ( l

40 Pioeer - obligačí fod, Příloha účetí závěrky Rok kočící 31. prosice VLASTNÍ KAPITÁL (pokračováí) < í b) Nerozděleý zisk Představestvo avrhe rozděleí zisku roku 26 ásledujícím způsobem: Zůstatek k 31. prosici 26 Zisk roku 26 Návrh rozděleí zisku roku 26: Převod do erozděleého zisku Zisk Nerozděleý zisk Kapitálové fody DAŇ Z PŘÍJMŮ Daň z příjmů za běžé období Zisk ebo ztráta před zdaěím Odpis závazku z promlčeých podílů a výsledku hospodařeí O Daňový základ Daň z příjmů ve výši 5 % Splatá daň z příjmů

41 l J Pioeer - obligačí fod, Příloha účetí závěrky Rok kočící 31. prosice 26 f 16 TRANSAKCE SE SPŘÍZNĚNÝMI OSOBAMI 31. prosiec prosiec 25 Pohledávky Běžé účty u Depozitáře Závazky Poplatek za obhospodařováí placeý Společosti Poplatek Depozitáři Výosy Úrokové výosy z vkladů u Depozitáře Náklady Poplatky za obhospodařováí placeé Společosti Poplatky placeé Depozitáři Bakoví poplatky Depozitáři Jié poplatky u Depozitáře Tabulka zahruje veškeré trasakce se spřízěými osobami. Všechy trasakce se spřízěými straami byly provedey za stejých podmíek, které byly ve stejé době poskytuty ve srovatelých trasakcích jiým subjektům, a v souladu s podmíkami defiovaými ve Statutu Fodu. V roce 26 Fod realizoval prostředictvím Živosteské baky, a.s., ákupy ceých papírů ve výši (v roce 25: ), což reprezetuje 5,93 % (v roce 25: 1,64 %) z objemu všech ákupů, a prodeje ceých papírů ve výši O (v roce 25: ), což reprezetuje, % (v roce 25: 14,51 %) z objemu všech prodejů. 1

42 Pioeer - obligačí fod, Příloha účetí závěrky Rok kočící 31. prosice FINANČNÍ NÁSTROJE - TRŽNÍ RIZIKO Fod se vystavuje tržím rizikům, která vyplývají z otevřeých pozic trasakcí s úrokovými, akciovými a měovými ástroji, které jsou citlivé a změy podmíek a fiačích trzích, v důsledku své všeobecé ivestičí strategie v souladu se svým Statutem. Trží rizika jsou řízea metodou Value at Risk. Value at Risk představuje poteciálí ztrátu z epřízivého pohybu a trhu v daém časovém horizotu a určité úrovi spolehlivosti. Společost staovuje Value at Risk pomocí stochastické simulace velkého možství scéářů potecioálího vývoje fiačích trhů. Value at Risk je měřeo a bázi 14 deího ivestičího horizotu a úrovi spolehlivosti 95%. a) Měové riziko Aktiva a pasiva v cizích měách včetě podrozvahových pozic představují expozici Fodu vůči měovým rizikům. Devizovou pozice Fodu v ejvýzamějších měách shruje ásledující tabulka: 31. prosice 26 EUR USD PLN Kč Pohledávky za bakami Dluhové ceé papíry Jiá aktiva aktiva Jié závazky Čistá výše aktiv prosice 25 EUR USD PLN Kč Pohledávky za bakami Dluhové ceé papíry Jiá aktiva aktiva Jié závazky Čistá výše aktiv ', \ s. J 11 "\ i.3

43 Pioeer - obligačí fod, Příloha účetí závěrky Rok kočící 31. prosice FINANČNÍ NÁSTROJE - TRŽNÍ RIZIKO (pokračováí) a) Měové riziko (pokračováí) Devizová pozice představuje expozici Fodu vůči pohybu zahraičích mě a české koruy, která je Fodem aktivě řízea také pomocí forwardových obchodů. Fod k 31. prosici 26 ai k 31. prosici 25 evlastil žádé měové forwardy. b) Úrokové riziko Následující tabulka shruje expozici Fodu vůči úrokovému riziku. Tabulka obsahuje fiačí aktiva a pasiva Fodu v účetích hodotách, uspořádaé podle bližšího z termíů smluví změy úrokové sazby ebo splatosti. 31. prosice 26 Pohledávky za bakami Dluhové ceé papíry Jiá aktiva aktiva Do 3 měsíců měsíců let Více ež Slet Nespecifikováo ' ] Jié závazky Čistá výše aktiv 31. prosice Pohledávky za bakami Dluhové ceé papíry Jiá aktiva aktiva Do 3 měsíců měsíců let Více ež Slet Nespecifikováo J Jié závazky Čistá výše aktiv

44 Pioeer - obligačí fod, Příloha účetí závěrky Rok kočící 31. prosice FINANČNÍ NÁSTROJE - ÚVĚROVÉ RIZIKO Fod je vystave úvěrovému riziku spojeému s kreditím rizikem emitetů ceých papírů pořizovaých do portfolia fodu. Společost řídí úvěrové riziko Fodu výběrem aktiv se staoveým kreditím ratigem, přičemž Fod ivestuje výhradě do istrumetů s ivestičím stupěm. Čleěí aktiv podle zeměpisých segmetů 31. prosice 26 Tuzemsko EU Pohledávky za bakami Dluhové ceé papíry Jiá aktiva O O 166 l l l prosice 25 Pohledávky za bakami Dluhové ceé papíry Jiá aktiva Tuzemsko EU Čleěí ceých papírů podle sektorů emiteta Sektor Průmysl Fiačí služby Telekomuikace Státí sektor 31. prosiec prosiec C 3 Riziko likvidity Fod je vystave každodeímu čerpáí dispoibilích peěžích prostředků poviým odkupováím podílových listů svých podílíků. Peěží prostředky podílíků jsou vykázáy ve vlastím kapitálu, icméě možost zpětého odkupu staoveá ve Statutu fodu představuje ejvětší riziko likvidity Fodu a výsledý úbytek peěžích prostředků elze spolehlivě odhadout. Následující tabulka čleí aktiva a pasiva Fodu podle příslušých pásem splatosti a základě zbytkové doby splatosti k rozvahovému di. ;j 13

4 DOPADY ZPŮSOBŮ FINANCOVÁNÍ NA INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ

4 DOPADY ZPŮSOBŮ FINANCOVÁNÍ NA INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ 4 DOPADY ZPŮSOBŮ FACOVÁÍ A VESTČÍ ROZHODOVÁÍ 77 4. ČSTÁ SOUČASÁ HODOTA VČETĚ VLVU FLACE, CEOVÝCH ÁRŮSTŮ, DAÍ OPTMALZACE KAPTÁLOVÉ STRUKTURY Čistá současá hodota (et preset value) Jedá se o dyamickou metodu

Více

Pojem času ve finančním rozhodování podniku

Pojem času ve finančním rozhodování podniku Pojem času ve fiačím rozhodováí podiku 1.1. Výzam faktoru času a základí metody jeho vyjádřeí Fiačí rozhodováí podiku je ovlivěo časem. Peěží prostředky získaé des mají větší hodotu ež tytéž peíze získaé

Více

I. Výpočet čisté současné hodnoty upravené

I. Výpočet čisté současné hodnoty upravené I. Výpočet čisté současé hodoty upraveé Příklad 1 Projekt a výrobu laserových lamp pro dermatologii vyžaduje ivestici 4,2 mil. Kč. Předpokládají se rovoměré peěží příjmy po zdaěí ve výši 1,2 mil. Kč ročě

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 OSNOVA 1. Práví předpisy 2. Přijímací řízeí 3. Termíy 4. Hodoceí uchazečů 5. Rozhodutí 6. Další kola přijímacího řízeí 7. Zápisový lístek 8. Jedoté přijímací zkoušky

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test, varianta B)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test, varianta B) Přijímací řízeí pro akademický rok 24/5 a magisterský studijí program: PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemý test, variata B) Zde alepte své uiverzití číslo U každé otázky či podotázky v ásledujícím

Více

Tabulková část informační povinnosti OCP Základní údaje. IČ 63470411 Atlantik - Kilcullen Asset Management, a.s. Adresa sídla

Tabulková část informační povinnosti OCP Základní údaje. IČ 63470411 Atlantik - Kilcullen Asset Management, a.s. Adresa sídla Obchodní firma IČ Adresa sídla Ulice Hilleho 1843/6 Obec Brno PSČ 602 00 E-mail Internetová adresa Jméno, příjmení (titul) Funkce vykonávaná pro emitenta martina.skrivankova@atlantik-kilcullen.com www.atlantik-kilcullen.com

Více

ÚROKOVÁ SAZBA A VÝPOČET BUDOUCÍ HODNOTY

ÚROKOVÁ SAZBA A VÝPOČET BUDOUCÍ HODNOTY ÚROKOVÁ SAZBA A VÝPOČET BUDOUÍ HODNOTY 1. Typy a druhy úročeí, budoucí hodota ivestice Úrok - odměa za získáí úvěru (cea za službu peěz) Ročí úroková sazba (míra)(r) úrok v % z hodoty kapitálu za časové

Více

ÚROKVÁ SAZBA A VÝPOČET BUDOUCÍ HODNOTY. Závislost úroku na době splatnosti kapitálu

ÚROKVÁ SAZBA A VÝPOČET BUDOUCÍ HODNOTY. Závislost úroku na době splatnosti kapitálu ÚROKVÁ SAZBA A VÝPOČET BUDOUÍ HODNOTY. Typy a druhy úročeí, budoucí hodota ivestice Úrok - odměa za získáí úvěru (cea za službu peěz) Ročí úroková sazba (míra)(i) úrok v % z hodoty kapitálu za časové období

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test) Přijímací řízeí pro akademický rok 2007/08 a magisterský studijí program: Zde alepte své uiverzití číslo PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemý test) U každé otázky či podotázky v ásledujícím

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test) Přijímací řízeí pro akademický rok 2007/08 a magisterský studijí program: Zde alepte své uiverzití číslo PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemý test) U každé otázky či podotázky v ásledujícím

Více

(varianta s odděleným hodnocením investičních nákladů vynaložených na jednotlivé privatizované objekty)

(varianta s odděleným hodnocením investičních nákladů vynaložených na jednotlivé privatizované objekty) (variata s odděleým hodoceím ivestičích ákladů vyaložeých a jedotlivé privatizovaé objekty) Vypracoval: YBN CONSULT - Zalecký ústav s.r.o. Ig. Bedřich Malý Ig. Yvetta Fialová, CSc. Václavské áměstí 1 110

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test) Přijímací řízeí pro akademický rok 2007/08 a magisterský studijí program: Zde alepte své uiverzití číslo PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemý test) U každé otázky či podotázky v ásledujícím

Více

Název 00676900 HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci

Název 00676900 HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci Základní informace Datum Informace ke dni 31.12.2009 Investiční společnost IČO Název 00676900 HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci Investiční společnost Dne Zpracovatel

Více

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem Obchodní firma: ING Bank N.V., organizační složka sídlo: Praha 5, Nádražní 344/25 identifikační číslo: 291 798 66 předmět podnikání: banka okamžik sestavení účetní závěrky: 27.4.2005 kód banky: 3500 ROZVAHA

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2013 Raiffeisen investiční společnost a.s. 1 Základní údaje o investiční společnosti: Obchodní firma: Raiffeisen investiční společnost a. s. IČ: 29146739 Sídlo: Hvězdova 1716/2b,

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

Allianz penzijní společnost, a. s.

Allianz penzijní společnost, a. s. Allianz penzijní společnost, a. s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2015 Allianz penzijní společnost, a. s., se sídlem Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 256 12 603, zapsaná v obchodním

Více

Finanční řízení podniku. Téma: Časová hodnota peněz

Finanční řízení podniku. Téma: Časová hodnota peněz Fiačí řízeí podiku Téma: Časová hodota peěz Faktor času se ve fiačím řízeí uplatňuje a) při rozhodováí o ivesticích b) při staoveí trží cey majetku podiku c) při ukládáí volých peěžích prostředků d) při

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA C.J.AUDIT, s.r.o. auditorská společnost, číslo oprávnění 442 Senovážná 86/1, 460 01 Liberec ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009 určená obecně prospěšné společnosti

Více

VYSOCE PŘESNÉ METODY OBRÁBĚNÍ

VYSOCE PŘESNÉ METODY OBRÁBĚNÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta strojího ižeýrství Ústav strojíreské techologie ISBN 978-80-214-4352-5 VYSOCE PŘESNÉ METODY OBRÁBĚNÍ doc. Ig. Jaroslav PROKOP, CSc. 1 1 Fakulta strojího ižeýrství,

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky Název účetní jednotky: Město A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. A.2. Informace

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

3689/101/13-1 - Ing. Vítězslav Suchý, U stadionu 1355/16, 434 01 Most tel.: 476 709 704 mobil: 605 947 813 E-mail: vit.suchy@volny.

3689/101/13-1 - Ing. Vítězslav Suchý, U stadionu 1355/16, 434 01 Most tel.: 476 709 704 mobil: 605 947 813 E-mail: vit.suchy@volny. 3689/101/13-1 - o ceě : Bytu č. 2654/16 v č. p. 2654 v bloku č. 10 složeém z domů č.p. 2651, 2652, 2653, 2654 a 2655 a pozemcích p. č. 2450, 2449, 2448, 2447 a 2446. včetě příslušeství v katastrálím území

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test, varianta C)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test, varianta C) Přijímací řízeí pro akademický rok 24/ a magisterský studijí program: PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemý test, variata C) Zde alepte své uiverzití číslo U každé otázky či podotázky v ásledujícím

Více

jako investor a developer spojován převážně s BB Centrem v Praze 4 Michli, které je jedním z největších a nejúspěšnějších developerských projektů v

jako investor a developer spojován převážně s BB Centrem v Praze 4 Michli, které je jedním z největších a nejúspěšnějších developerských projektů v 23 výročí zpráva Od druhé poloviy 9. let je PASSERINVEST GROUP jako ivestor a developer spojová převážě s BB Cetrem v Praze 4 Michli, které je jedím z ejvětších a ejúspěšějších developerských projektů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA 3. Cena cenných papírů

PODNIKOVÁ EKONOMIKA 3. Cena cenných papírů Semárky, předášky, bakalářky, testy - ekoome, ace, účetctví, ačí trhy, maagemet, právo, hstore... PODNIKOVÁ EKONOMIKA 3. Cea ceých papírů Ceé papíry jsou jedím ze způsobů, jak podk může získat potřebý

Více

Rozvaha AKTÍVA 2011 2010. Minulé účetní období číslo. Bežné účetní období

Rozvaha AKTÍVA 2011 2010. Minulé účetní období číslo. Bežné účetní období Rozvaha Poštová banka, a.s., pobočka Česká republika Praha 8, Sokolovská 17, 186 00 IČO: 289 92 610 Organizační složka podniku zahraniční osoby Předmět podnikání: Bankovní služby Kód banky: 2240 AKTÍVA

Více

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12.

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2011 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Více

z z z Úvodní slovo generálního ředitele Vážení partneři České exportní banky,

z z z Úvodní slovo generálního ředitele Vážení partneři České exportní banky, Výročí zpráva 2O13 z z z Úvodí slovo geerálího ředitele Vážeí parteři České exportí baky, jistě jste již zazameali, že ai miulý rok ebyl pro baku lehký. Věřím však, že většia z vás pochopila pravou podstatu

Více

Příloha ke konsolidované účetní závěrce za rok 2014 společnosti NOEN a.s.

Příloha ke konsolidované účetní závěrce za rok 2014 společnosti NOEN a.s. Příloha ke konsolidované účetní závěrce za rok 2014 společnosti OE a.s. 1 1. Vymezení konsolidačního celku 1.1. Společnosti zahrnuté do konsolidačního celku Konsolidační celek tvoří mateřská společnost

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu DODATEK PROSPEKTU ZE DNE 17. 8. 2007 ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu Dluhopisy nesoucí pevný úrokový výnos 4,30 % p.a. v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 7 000 000 000 Kč s možností navýšení objemu

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s. C.J.AUDIT, s.r.o. auditorská společnost, číslo oprávnění 442 Senovážná 86/1, 460 01 Liberec ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009 určená akcionářům společnosti Kristýna

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. Účetní jednotka nemá informace o tom,

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 70156239 Název: Svazek obci Metuje A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 00568724 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Sehradice Účetní

Více

dálniced3 a rychlostní silnice Praha x Tábor x České Budějovice x Rakousko

dálniced3 a rychlostní silnice Praha x Tábor x České Budějovice x Rakousko dáliced3 a rychlostí silice R3 Praha Tábor České Budějovice Rakousko w w obsah základí iformace 3 dálice D3 a rychlostí silice R3 PrahaTáborČeské BudějoviceRakousko 3 > základí iformace 4 > čleěí dálice

Více

Časová hodnota peněz. Metody vyhodnocení efektivnosti investic. Příklad

Časová hodnota peněz. Metody vyhodnocení efektivnosti investic. Příklad Metody vyhodoceí efektvost vestc Časová hodota peěz Metody vyhodoceí Časová hodota peěz Prostředky, které máme k dspozc v současost mají vyšší hodotu ež prostředky, které budeme mít k dspozc v budoucost.

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

Příloha.txt. Příloha účetní závěrky

Příloha.txt. Příloha účetní závěrky A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. A.2. Informace podle 7 odst.4 zákona Došlo

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice. Sestavená k rozvahovému dni 31.

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice. Sestavená k rozvahovému dni 31. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013

Více

PPF banka a.s. Zpniva auditora a ucetni zaverka za rok koncici 31. prosincem 2014

PPF banka a.s. Zpniva auditora a ucetni zaverka za rok koncici 31. prosincem 2014 Zpniva auditora a ucetni zaverka za rok koncici 31. prosincem 2014 KPMG Ceska republika Audit, s.r.o. Pobrefof 648/1 a 186 00 Praha 8 Ceska republika Telephone +420 222 123 111 Fax +420 222 123 100 Internet

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 9. 2015

Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 9. 2015 Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 9. 2015 Označení Č.ř. Důchodové fondy Fond státních dluhopisů Konzervativní Vyvážený Dynamický 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy 1 17 758,40 180 167,54 636 503,39 535 527,46

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

PATRIA FINANCE, A. S. A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 31. PROSINCE 2003

PATRIA FINANCE, A. S. A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 31. PROSINCE 2003 PATRIA FINANCE, A. S. A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Poznámka 31. prosince 2003 31. prosince 2002 Úrokové výnosy 4 14 317 24 767 Úrokové náklady 4-8

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

DURACE A INVESTIČNÍ HORIZONT PŘI INVESTOVÁNÍ DO DLUHOPISŮ

DURACE A INVESTIČNÍ HORIZONT PŘI INVESTOVÁNÍ DO DLUHOPISŮ DURACE A INVESTIČNÍ HORIZONT PŘI INVESTOVÁNÍ DO DLUHOPISŮ Ivestičí horizot IH: doba, po kterou má ivestor v daé ivestici vázáy své peíze. Při ivestici do dluhopisu jsme vystavei riziku změy výosů Uvažujme

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 00302970 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Mala Morava Nejsou

Více

Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika:

Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika: Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika: Riziko likvidity znamená pro banku možný nedostatek volných finančních prostředků k pokrytí

Více

Vzorový příklad na rozhodování BPH_ZMAN

Vzorový příklad na rozhodování BPH_ZMAN Vzorový příklad a rozhodováí BPH_ZMAN Základí charakteristiky a začeí symbol verbálí vyjádřeí iterval C g g-tý cíl g = 1,.. s V i i-tá variata i = 1,.. m K j j-té kriterium j = 1,.. v j x ij u ij váha

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: 00170551 Obec Údrnice Údrnice, 507 23 Údrnice sestavený k 31.12.2012 A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti,

Více

Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 6. 2015

Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 6. 2015 Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 6. 2015 Označení Č.ř. Důchodové fondy Fond státních dluhopisů Konzervativní Vyvážený Dynamický 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy 1 11 886,60 117 180,01 410 416,55 338 114,68

Více

Penze 2040 účastnický fond ING Penzijní společnosti, a.s. Pololetní zpráva k 30. červnu 2013

Penze 2040 účastnický fond ING Penzijní společnosti, a.s. Pololetní zpráva k 30. červnu 2013 Penze 2040 účastnický fond ING Penzijní společnosti, a.s. Pololetní zpráva k 30. červnu 2013 Účetní závěrka ROZVAHA k 30. 6. 2013 AKTIVA k 30. 6. 2013 Pohledávky za bankami a družstevními záložnami 310

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2014. Základní škola a mateřská škola da Vinci Na drahách 20 252 41 Dolní Břežany IČ 71341137

Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2014. Základní škola a mateřská škola da Vinci Na drahách 20 252 41 Dolní Břežany IČ 71341137 Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2014 Na drahách 20 IČ 71341137 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

PATRIA FINANCE, a.s. Výroční zpráva 2004

PATRIA FINANCE, a.s. Výroční zpráva 2004 PATRIA FINANCE, a.s. Výroční zpráva 2004 25. března 2005 1 2 3 OBSAH Zpráva představenstva 3 Rozvaha 4 Výkaz zisku a ztráty 6 Přehled o změnách ve vlastním kapitálu 7 Příloha k účetní závěrce 8 Zpráva

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00287032 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Bělov Účetní

Více

PŘÍLOHA. územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO:

PŘÍLOHA. územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO: PŘÍLOHA územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO: Název: 00234877 Město Slaný Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2013 Sídlo

Více

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Právní forma: Předmět činnosti: Okamžik sestavení: 31.1.2014 10:49:46 č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. obec státní správa A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky Příloha účetní závěrky Název účetní jednotky: Obec Rudoltice Sídlo: Rudoltice 95 561 25 Rudoltice Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00279421 sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka:

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Okamžik sestavení: 24.4.2013 10:29:57 A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nic nenasvědčuje tomu, že účetní jednotka nebude pokračovat ve své činnosti. č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. A 2 Informace

Více

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.)

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) 4. Účtování cenných papírů Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) Cenné papíry členění (v souladu s IAS 39) : k prodeji k obchodování

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

Zpráva o ověření účetní závěrky určená pro

Zpráva o ověření účetní závěrky určená pro Zpráva o ověření účetní závěrky určená pro Statutární město Brno, městskou část Brno Medlánky za ověřované období od 1.1.2014 do 31.12.2014 OBSAH ZPRÁVY Zpráva o ověření účetní závěrky 1. Vykonavatel auditu

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10 460 01 Liberec 1 IČO 25916751 Příloha dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Příloha obsahuje alespoň informace o a) vzniku právní subjektivity a místě

Více

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009 17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. zpracovaná za rok končící 31. prosincem 2010 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

Financování obchodní banky

Financování obchodní banky VY_32_INOVACE_BAN_105 Financování obchodní banky Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření:

Více

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS Komerční banka dosáhla podle mezinárodních účetních standardů za tři čtvrtletí roku 2002 nekonsolidovaného čistého zisku ve výši 6 308 mil. Kč. Návratnost kapitálu (ROE) banky činila 30,7 %, poměr nákladů

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond, a. s. Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310 ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesy voda s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 7 4 2 2 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

ÚcFi typové příklady. 1. Hotovostní a bezhotovostní operace

ÚcFi typové příklady. 1. Hotovostní a bezhotovostní operace ÚcFi typové příklady 1. Hotovostní a bezhotovostní operace 1. Přijat vklad na běžný účet klienta 10 000,- 2. Klient vybral z běžného účtu 25 000,- 3. Banka přijala v hot. vklad na termínovaný účet 50 000,-

Více

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

Licence: DD06 XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012)

Licence: DD06 XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012) A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 46772707 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Sdružení obcí pro

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více