Výroční zpráva fondů společnosti Pioneer investiční společnost, a.s. - neauditovaná

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva fondů společnosti Pioneer investiční společnost, a.s. - neauditovaná"

Transkript

1 Výročí zpráva fodů společosti Pioeer ivestičí společost, a.s. - eauditovaá

2 Obsah 1. Účetí závěrka: Pioeer Sporokoto, Pioeer obligačí fod, Pioeer růstový fod, Pioeer dyamický fod, Pioeer akciový fod, BALANCOVANÝ FOND NADACÍ, RŮSTOVÝ FOND NADACÍ, Pioeer zajištěý fod, 2. Rozvaha a výkaz zisku a ztráty fodu kolektivího ivestováí: Pioeer Sporokoto, Pioeer obligačí fod, Pioeer růstový fod, Pioeer dyamický fod, Pioeer akciový fod, BALANCOVANÝ FOND NADACÍ, RŮSTOVÝ FOND NADACÍ, Pioeer zajištěý fod, 3. Doplňkové údaje k hospodářské situaci fodu kolektivího ivestováí: Pioeer Sporokoto, Pioeer obligačí fod, Pioeer růstový fod, Pioeer dyamický fod, Pioeer akciový fod, BALANCOVANÝ FOND NADACÍ, RŮSTOVÝ FOND NADACÍ, Pioeer zajištěý fod, 4. Struktura ivestičích ástrojů v portfoliu fodu kolektivího ivestováí: Pioeer Sporokoto, Pioeer obligačí fod, Pioeer růstový fod, Pioeer dyamický fod, Pioeer akciový fod, BALANCOVANÝ FOND NADACÍ, RŮSTOVÝ FOND NADACÍ, Pioeer zajištěý fod, 5. Skladba majetku v portfoliu fodu kolektivího ivestováí: Pioeer Sporokoto, Pioeer obligačí fod, Pioeer růstový fod, Pioeer dyamický fod, Pioeer akciový fod, BALANCOVANÝ FOND NADACÍ, RŮSTOVÝ FOND NADACÍ, Pioeer zajištěý fod,

3 1. Účetí závěrka

4 r; fj Pioeer - Sporokoto, ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA l ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 26 ' 3 VJ L3. J

5 KPMG Česká republika Audit, s.r.o. Telephoe Pobřeží 648/1 a Fax Praha 8 Iteret wwwkpmgcz Česká republika o «l Zpráva auditora pro podílíky společosti Pioeer - Sporokoto, Pioeer ivestičí společost, a.s., U otevřeý podílový fod i?f"f\ ' Provedli jsme audit přiložeé účetí závěrky společosti Pioeer - Sporokoto, Pioeer ivestičí společost, a.s., otevřeý podílový fod, tj. rozvahy k 31. prosici 26, výkazu - -J zisku a ztráty a přehledu o změách vlastího kapitálu za rok 26 a přílohy této účetí ff, závěrky, včetě popisu použitých výzamých účetích metod a ostatích doplňujících údajů. -' Údaje o společosti Pioeer - Sporokoto, Pioeer ivestičí společost, a.s., otevřeý *~~ jí podílový fod jsou uvedey v bodě 2 přílohy této účetí závěrky. r Odpovědost statutárího orgáu účetí jedotky za účetí závěrku a, J i Za sestaveí a věré zobrazeí účetí závěrky v souladu s českými účetími předpisy * odpovídá statutárí orgá společosti Pioeer ivestičí společost, a.s. Součástí této i odpovědosti je avrhout, zavést a zajistit vitří kotroly ad sestavováím a věrým zobrazeím účetí závěrky tak, aby eobsahovala výzamé esprávosti způsobeé i podvodem ebo chybou, zvolit a uplatňovat vhodé účetí metody a provádět přiměřeé účetí odhady. Odpovědost auditora Naší odpovědostí je vyjádřit a základě provedeého auditu výrok k této účetí závěrce, l Audit jsme provedli v souladu se zákoem o auditorech a Meziárodími auditorskými stadardy a souvisejícími aplikačími doložkami Komory auditorů České republiky. ' i V souladu s těmito předpisy jsme povii dodržovat etické ormy a apláovat a provést audit tak, abychom získali přiměřeou jistotu, že účetí závěrka eobsahuje výzamé c esprávosti. 1 Audit zahruje provedeí auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazí iformace o částkách a skutečostech uvedeých v účetí závěrce. Výběr auditorských postupů závisí a ] úsudku auditora, včetě posouzeí rizik, že účetí závěrka obsahuje výzamé esprávosti způsobeé podvodem ebo chybou. Při posuzováí těchto rizik auditor přihléde k vitřím '' i kotrolám, které jsou relevatí pro sestaveí a věré zobrazeí účetí závěrky. Cílem posouzeí vitřích kotrol společosti je avrhout vhodé auditorské postupy, ikoli Pí vyjádřit se k účiosti vitřích kotrol. Audit též zahruje posouzeí vhodosti použitých účetích metod, přiměřeosti účetích odhadů provedeých vedeím i posouzeí celkové [""] vypovídací schoposti účetí závěrky. f""j Domíváme se, že získaé důkazí iformace tvoří dostatečý a vhodý základ pro vyjádřeí ašeho výroku. Obchodí rejstřík vedey Městským soudem v Praze oddíl C vložka Živosteská baka KPMG Česká republika Audit s ro a Czech limited hability Praha 1 compay mcorporated uder the Czech Commercial Code IČ č u /accout o is a member firm of KPMG Iteratioal a Swiss cooperative DIČ CZ /4

6 'l,..-, i l Výrok auditora \ Podle ašeho ázoru účetí závěrka podává ve všech výzamých ohledech věrý a poctivý obraz aktiv, pasiv a fiačí situace společosti Pioeer - Sporokoto, Pioeer ivestičí i společost, a.s., otevřeý podílový fod k 31. prosici 26 a ákladů, výosů a výsledku jejího hospodařeí za rok 26 v souladu s českými účetími předpisy. V Praze, de 3. březa 27 KPMG Česká republika Audit, s.r.o. Ig. PavelXávitkovský Osvědčeí číslo 71 Osvědčeí číslo 69 j c ) j L)

7 Pioeer - Sporokoto, Sídlo: Praha 8, Karoliská 65/1, PSČ 186 Idetifikačí číslo: Práví forma: otevřeý podílový fod Předmět podikáí: kolektiví ivestováí Datum sestaveí: 3. březa 27 ROZVAHA K 31. PROSINCI prosice prosice 25 Aktiva: Pohledávky za bakami V tom a/ splaté a požádáí Dluhové ceé papíry V tom a/ vládích istitucí b/ ostatích subjektů Ostatí aktiva l l AKTIVA CELKEM Ostatí pasiva Výosy a výdaje příštích období Kapitálové fody Nerozděleý zisk z předchozích období Zisk za účetí období J PASIVA CELKEM J

8 Pioeer Sporokoto, Sídlo: Praha 8, Karoliská 65/1, PSČ 186 Idetifikačí číslo: Práví forma: otevřeý podílový fod Předmět podikáí: kolektiví ivestováí Datum sestaveí 3. březa 27,. Podrozvahová aktiva l PODROZVAHA K 31. PROSINCI prosice prosice 25 tis. kč ff Pohledávky z pevých termíových operací O PODROZVAHOVÁ AKTIVA CELKEM O Podrozvahová pasiva Závazky z pevých termíových operací O PODROZVAHOVÁ PASIVA CELKEM O 57827

9 Pioeer - Sporokoto, Sídlo: Praha 8, Karoliská 65/1, PSČ 186 Idetifikačí číslo: Práví forma: otevřeý podílový fod Předmět podikáí: kolektiví ivestováí Datum sestaveí 3. březa 27 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 26 Výosy z úroků a podobé výosy V tom úroky z dluhových ceých papírů Výosy z poplatků a provizí Náklady a poplatky a provize Čistý zisk ebo ztráta z fiačích operací Ostatí provozí výosy Správí áklady tis. kč Zisk z běžé čiosti před zdaěím Daň z příjmů Zisk ebo ztráta za účetí období po zdaěí

10 Pioeer - Sporokoto, Sídlo: Praha 8, Karoliská 65/1, PSČ 186 Idetifikačí číslo: Práví forma: otevřeý podílový fod Předmět podikáí: kolektiví ivestováí Datum sestaveí: 3. březa 27 PŘEHLED O ZMĚNÁCH VE VLASTNÍM KAPITÁLU Kapitálové Oceňovací Nerozděleý fody rozdíly zisk Zisk Zůstatek k 1. ledu Změy účetích metod O O O Rozděleí zisku 24 O O O Čistý zisk za účetí období Prodej podílových listů O Odkup podílových listů O Zůstatek k 31. prosici O Rozděleí zisku 25 Čistý zisk za účetí období Prodej podílových listů Odkup podílových listů J Zůstatek k 31. prosici l l

11 Pioeer - Sporokoto, Příloha účetí závěrky Rok kočící 31. prosice 26 l VÝCHODISKA PRO PŘÍPRAVU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY Účetí závěrka byla připravea a základě účetictví vedeého v souladu se zákoem o účetictví a příslušými ařízeími a vyhláškami platými v České republice. Závěrka byla zpracováa a pricipech časového rozlišeí ákladů a výosů a historických ce, s výjimkou vybraých fiačích ástrojů oceňovaých reálou hodotou. Tato účetí závěrka je připraveá v souladu s vyhláškou MF ČR č. 51 ze de 6. listopadu 22, ve zěí pozdějších předpisů, kterou se staoví uspořádáí a obsahové vymezeí položek účetí závěrky a rozsah údajů ke zveřejěí pro baky a ěkteré fiačí istituce. Tato účetí závěrka je ekosolidovaá. 2 VŠEOBECNÉ INFORMACE Zivobaka - Sporokoto ivestičí společosti ŽB - Trust, a.s., otevřeý podílový fod (dále je Fod") byl založe de 21. červece 1997 jako podílový fod ivestičí společosti ŽB - Trust, ivestičí společost, a.s. za účelem kolektivího ivestováí. Statut Fodu (dále je Statut") platý k rozvahovému di, byl schvále Českou árodí bakou a vstoupil v platost de 25. srpa 26. De 27. říja 24 a základě useseí Městského soudu v Praze zaikla společost ŽB - Trust, ivestičí společost, a.s., a to bez likvidace v důsledku fúze formou sloučeí se společostí Pioeer česká ivestičí společost, a.s., která jako ástupická společost převzala v rámci sloučeí jměí společosti ZB - Trust, ivestičí společost, a.s. Obhospodařováí Fodu přešlo v důsledku fúze sloučeím obou společostí a ástupickou společost Pioeer česká ivestičí společost, a.s. se sídlem Praha 8, Karoliská 65/1, PSČ 186, IČO (dále je Společost"). De 5. leda 25 byl Fod přejmeová a Pioeer - Sporokoto, Pioeer česká ivestičí společost, a.s., otevřeý podílový fod a po změě ázvu obhospodařující společosti a Pioeer ivestičí společost, a.s byl de 15. červa 25 přejmeová a Pioeer - Sporokoto,. Podílové listy jsou a jméo a omiálí hodota každého podílového listuje l Kč. Strategie Fodu je zaměřea a dosažeí bezpečého zhodoceí svěřeých prostředků alespoň a úrovi krátkodobých vkladů u bak a spořitele ivestováím zejméa do istrumetů peěžího a obligačího trhu včetě zahraičích. Fod je obhospodařová Společostí. Osobou zodpovědou za portfolio a cash maagemet je Ig. Leoš Bartoň. Depozitářem Fodu je Živosteská baka, a.s. (dále je Depozitář"). Koečou mateřskou společostí skupiy k 31. prosici 26 je UiCredito Italiao S.p.A. ' i >-J

12 Pioeer - Sporokoto, Příloha účetí závěrky Rok kočící 31. prosice 26 3 DŮLEŽITÉ ÚČETNÍ METODY Účetí závěrka Fodu byla připravea v souladu s ásledujícími důležitými účetími metodami: a) De uskutečěí účetího případu V závislosti a typu trasakce je okamžikem uskutečěí účetího případu zejméa de výplaty ebo převzetí oběživa, de ákupu ebo prodeje valut, deviz, popř. ceých papírů, de provedeí platby, de zúčtováí příkazů Fodu, de připsáí (valuty) prostředků podle výpisu z účtu, de sjedáí a de vypořádáí obchodu s ceými papíry, devizami, opcemi popř. jiými deriváty. Účetí případy ákupu a prodeje fiačích aktiv s obvyklým termíem dodáí (spotové operace) se v de sjedaí obchodu vykazují přímo v příslušé položce aktiv ebo pasiv. Pevé termíové a opčí operace jsou od okamžiku sjedáí obchodu do okamžiku vypořádáí obchodu zaúčtováy a podrozvahových účtech. Fiačí aktivum ebo jeho část Fod odúčtuje z rozvahy v případě, že ztratí kotrolu ad smluvími právy k tomuto fiačímu aktivu ebo jeho části. Fod tuto kotrolu ztratí, jestliže uplatí práva a výhody defiovaé smlouvou, tato práva zaikou ebo se těchto práv vzdá. b) Ceé papíry oceňovaé reálou hodotou proti účtům ákladů ebo výosů Ceé papíry oceňovaé reálou hodotou proti účtům ákladů ebo výosů jsou ceé papíry, které byly pořízey s cílem realizovat zisk z krátkodobých ceových fluktuací. Fod ivestuje pouze do ceých papírů, které splňují tuto defiici. Ceé papíry oceňovaé reálou hodotou proti účtům ákladů ebo výosů jsou ejprve oceňováy pořizovací ceou, zahrující vedlejší pořizovací áklady vyaložeé a jejich pořízeí. Následě jsou oceňováy reálou hodotou a základě tržích ce. Veškeré související erealizovaé zisky a ztráty z přeceěí ceých papírů oceňovaých reálou hodotou proti účtům ákladů ebo výosů a realizovaé zisky a ztráty při prodeji jsou zahruty v Čistém zisku ebo ztrátě z fiačích operací". Reálá hodota ceého papíru je staovea jako trží cea zveřejňovaá domácí ebo zahraičí burzou ceých papírů ebo jiým veřejým trhem k datu oceěí za předpokladu, že ceý papír lze za takovou ceu prodat. V ostatích případech se použije reálá hodota staoveá jako upraveá hodota ceého papíru odsouhlaseá s Depozitářem. c) Pohledávky a opravé položky Pohledávky se vykazují v omiálí hodotě sížeé o opravou položku a pochybé pohledávky. Nedobyté pohledávky se odepisují po skočeí kokurzího řízeí dlužíka ebo v případě, že pravděpodobost jejich zaplaceí je zaedbatelá. d) Přepočet cizí měy Trasakce vyčísleé v cizí měě jsou účtováy v tuzemské měě přepočteé devizovým kurzem platým v de trasakce. Aktiva a pasiva vyčísleá v cizí měě společě s devizovými spotovými trasakcemi před dem splatosti jsou přepočítáváa do tuzemské měy v kurzu vyhlašovaým ČNB platým k datu účetí závěrky. Výsledý zisk ebo ztráta z přepočtu aktiv a pasiv vyčísleých v cizí měě je vykázá v položce Čistý zisk ebo ztráta z fiačích operací".

13 l Pioeer - Sporokoto,, í Příloha účetí závěrky Rok kočící 31. prosice 26 l 3 DŮLEŽITÉ ÚČETNÍ METODY (pokračováí) i 'i * e) Fiačí deriváty '{ rf \ Měové forwardové obchody jsou ejprve zachycey v podrozvaze v pomyslé hodotě a ásledě přeceňováy a reálou hodotu. Reálé hodoty jsou odvozey z modelů?" diskotovaých peěžích toků. Reálé hodoty derivátů jsou vykazováy v položce ostatí aktiva, mají-li pozitiví reálou hodotu, ebo v položce ostatí pasiva, je-li jejich reálá hodota pro Fod egativí. a l f"\ Změy reálé hodoty fiačích derivátů, u kterých eí aplikováo zajišťovací účetictví, jsou vykázáy v položce Čistý zisk ebo ztráta z fiačích operací". Všechy deriváty jsou sjedáy za účelem zajištěí, icméě zajišťovací účetictví eí aplikováo z důvodů admiistrativí áročosti. f) Výosové a ákladové úroky,] Prémie či diskot u dluhových ceých papírů jsou rovoměrě rozpouštěy do výkazu zisku a ztráty od okamžiku pořízeí do data splatosti. Úrokové výosy také zahrují kupóy z držby,. l dluhových ceých papírů a j ej ich časové rozlišeí. l i g) Daň z přidaé hodoty Fod eí registrovaým plátcem daě z přidaé hodoty (dále je DPH"), proto veškerá DPH a vstupu se stává součástí vyaložeých ákladů. h) Daň z příjmů } Daňový áklad zahruje splatou a odložeou daň. Srážková daň ve výši, kterou elze odečíst od splaté daě, tvoří součást daňového ákladu. J Odložeá daň se vykazuje u všech dočasých rozdílů mezi zůstatkovou hodotou aktiva ebo *, závazku v rozvaze a jejich daňovou hodotou s použitím úplé závazkové metody. Odložeá * daňová pohledávka je zachycea ve výši, kterou bude pravděpodobě možo realizovat proti, -, očekávaým zdaitelým ziskům v budoucosti. j i) Položky z jiého účetího období a změy účetích metod Položky z jiého účetího období, ež kam daňově a účetě patří, a změy účetích metod jsou [ J účtováy jako výosy ebo áklady ve výkazu zisku a ztráty v běžém účetím období s výjimkou oprav zásadích chyb účtováí výosů a ákladů miulých období, které jsou J zachycey prostředictvím Nerozděleého zisku ebo euhrazeé ztráty z předchozích období" v rozvaze Fodu. "J 11 r\

14 Pioeer - Sporokoto, Příloha účetí závěrky Rok kočící 31. prosice 26 4 VÝNOSY Z ÚROKŮ A PODOBNÉ VÝNOSY Výosy z úroků a podobé výosy Úroky z běžých účtů Úroky z termíových deposit O 85 Úrokové výosy z dluhových ceých papírů C e l k e m NÁKLADY NA POPLATKY A PROVIZE Náklady a poplatky a provize Bakoví poplatky Poplatky z obchodováí Ostatí poplatky související s CP ČISTÝ ZISK NEBO ZTRÁTA Z FINANČNÍCH OPERACÍ 26 2"5 Čistý zisk ebo ztráta z fiačích operací Zisk/(ztráta) z operací s ceými papíry Zisk/(ztráta) z operací s deriváty l Kurzové rozdíly Ostatí O

15 Pioeer - Sporokoto, Příloha účetí závěrky Rok kočící 31. prosice 26 7 SPRÁVNÍ NÁKLADY Správí áklady Poplatky za obhospodařováí Poplatky Depozitáři Audit, daňové a práví poradeství Ostatí správí áklady Fod je obhospodařová Společostí, které platí poplatky za obhospodařováí. Poplatky jsou časově rozlišey v souladu se Statutem. Poplatek za obhospodařováí placeý Společosti čií,6% průměré deí hodoty vlastího kapitálu ve Fodu. Poplatek Depozitáři čií,9% p.a. hodoty vlastího kapitálu ve Fodu k posledímu di každého kaledářího měsíce. 8 POHLEDÁVKY ZA BANKAMI 31. prosice prosice 25 Pohledávky za bakami Běžé účty u bak

16 Pioeer - Sporokoto, Příloha účetí závěrky Rok kočící 31. prosice 26 9 DLUHOVÉ CENNÉ PAPÍRY OCEŇOVANÉ REÁLNOU HODNOTOU PROTI ÚČTŮM NÁKLADŮ NEBO VÝNOSŮ Název ceého papíru Státí pokladičí poukázky Státí dluhopisy Ostatí kótovaé dluhopisy Registrace Trh krátkodobých dluhopisů Burza ceých papírů Praha ( BCPP") Hlaví trh BCPP Hlaví trh 31. prosice prosice BCPP Vedlejší trh Zahraičí burzoví trhy Zahraičími trhy se rozumí veřejé trhy zemí Orgaizace pro ekoomickou spolupráci a rozvoj ( OECD") a to zejméa Lodo Stock Exchage, EURONEXT a Frakfurter Wertpapierborse. Z titulu vyšší likvidity jev případě vybraých dluhopisů obchodováo také a mimoburzovím trhu (OTC). 1 OSTATNÍ AKTIVA Ostatí aktiva Pohledávky z kupóů a splatosti dluhopisů Zúčtováí se státím rozpočtem Ostatí pohledávky 31. prosice prosice OSTATNÍ PASIVA ' \ Ostatí pasiva Závazky k podílíkům Zúčtováí se státím rozpočtem Ostatí závazky Fiačí deriváty 31. prosice prosice

17 Pioeer - Sporokoto, Příloha účetí závěrky Rok kočící 31. prosice VLASTNÍ KAPITÁL a) Vlastí kapitál a podílový list Dluhové ceé papíry Portfolio celkem Běžé účty u bak Ostatí aktiva Celková aktiva Fodu Míus: - ostatí pasiva - výosy a výdaje příštích období Vlastí kapitál Fodu Počet vydaých podílových listů (kusy) Vlastí kapitál a 1 podílový list (Kč) 31. prosice , prosice ,464 Aktuálí hodota podílového listu se staoví jako podíl vlastího kapitálu ve Fodu připadající a jede podílový list. Vydáváí a odkup podílových listů je upraveo o přirážku ebo srážku k aktuálí hodotě podílového listu, placeou Společosti a staoveou Statutem Fodu. Vlastí kapitál a podílový list dosáhl 1,4838 Kč k 31. prosici 26, což představuje árůst o 1,6 % v porováí s hodotou k 31. prosici 25. Podílové listy prodaé a odkoupeé lze aalyzovat ásledujícím způsobem: J ks Počet podílových listů vydaých k 1. ledu Prodaé podílové listy Odkoupeé podílové listy Počet podílových listů vydaých k 31. prosici Čleové představestva vlastili k 31. prosici 26 podílové listy v hodotě 333 (25: 328 ).

18 ^ Pioeer - Sporokoto, -"\ Příloha účetí závěrky í Rok kočící 31. prosice VLASTNÍ KAPITÁL (pokračováí) b) Nerozděleý zisk Představestvo avrhe rozděleí zisku roku 26 ásledujícím způsobem: Zisk Nerozděleý zisk Kapitálové fody Zůstatek k 31. prosici l Zisk roku Návrh rozděleí zisku roku 26: Převod do erozděleého zisku O l DAŇ Z PŘÍJMŮ Daň z příjmů za běžé období titkč Zisk ebo ztráta před zdaěím Trvalé rozdíly mezi ziskem a daňovým základem: Daňově euzatelé áklady O 576 Daňový základ Daň z příjmů ve výši 5 % Splatá daň z příjmů

19 Pioeer - Sporokoto, Příloha účetí závěrky Rok kočící 31. prosice TRANSAKCE SE SPŘÍZNĚNÝMI OSOBAMI 31. prosice prosice 25 Aktiva Běžé účty u Depozitáře Závazky Poplatek za obhospodařováí placeý Společosti Poplatek Depozitáři Reálá hodota derivátů uzavřeých s Depozitářem Výosy Úrokové výosy z vkladů u Depozitáře Náklady Poplatky za obhospodařováí placeé Společosti Poplatky placeé Depozitáři Bakoví poplatky Depozitáři Jié poplatky u Depozitáře Tabulka zahruje veškeré trasakce se spřízěými osobami. Všechy trasakce se spřízěými straami byly provedey za stejých podmíek, které byly ve stejé době poskytuty ve srovatelých trasakcích jiým subjektům, a v souladu s podmíkami defiovaými ve Statutu Fodu. V roce 26 Fod realizoval prostředictvím Živosteské baky, a.s., ákupy ceých papírů ve výši (v roce 25: ), což reprezetuje 48,37 % (v roce 25: 58,52 %) z objemu všech ákupů, a prodeje ceých papírů ve výši 517 (v roce 25: ), což reprezetuje 54,7 % (v roce 25: 63,83 %) z objemu všech prodejů.

20 Pioeer - Sporokoto, Příloha účetí závěrky Rok kočící 31. prosice FINANČNÍ NÁSTROJE - TRŽNÍ RIZIKO r Fod se vystavuje tržím rizikům, která vyplývají z otevřeých pozic trasakcí s úrokovými a měovými ástroji, které jsou citlivé a změy podmíek a fiačích trzích, v důsledku své všeobecé ivestičí strategie v souladu se svým Statutem. Trží rizika jsou řízea metodou Value at Risk. Value at Risk představuje poteciálí ztrátu z epřízivého pohybu a trhu v daém časovém horizotu a určité úrovi spolehlivosti. Společost staovuje Value at Risk pomocí stochastické simulace velkého možství scéářů potecioálího vývoje fiačích trhů. Value at Risk je měřeo a bázi 14 deího ivestičího horizotu a úrovi spolehlivosti 95%. a) Měové riziko Aktiva a pasiva v cizích měách včetě podrozvahových pozic představují expozici Fodu vůči měovým rizikům. Devizovou pozici Fodu v ejvýzamějších měách shruje ásledující tabulka: 31. prosice 26 EUR Kč Pohledávky za bakami Dluhové ceé papíry Jma aktiva aktiva Jme závazky Čistá výše aktiv Podrozvahové pohledávky Podrozvahové závazky 31. prosice 25 EUR Kč Pohledávky za bakami Dluhové ceé papíry Jma aktiva aktiva Jme závazky Čistá výše aktiv Podrozvahové pohledávky Podrozvahové závazky

21 Pioeer - Sporokoto, Příloha účetí závěrky Rok kočící 31. prosice FINANČNÍ NÁSTROJE - TRŽNÍ RIZIKO (pokračovái-) '' ^ a) Měové riziko (pokračováí) Všecha aktiva a závazky byly k 31. prosici 26 deomiováy v českých koruách. O Devizová pozice představuje expozici Fodu vůči pohybu zahraičích mě a české koruy, která je Fodem aktivě řízea také pomocí forwardových obchodů zobrazeých. l v podrozvahových pozicích. l Fod vlastí ásledující měové forwardy, zajišťující měová rizika: f \ Pomyslá hodota Kladá reálá hodota Záporá reálá hodota " T 31. prosice prosice O -26? f \ ; i f «& tí 11

22 Pioeer - Sporokoto, Příloha účetí závěrky Rok kočící 31. prosice FINANČNÍ NÁSTROJE - TRŽNÍ RIZIKO (pokračováí) b) Úrokové riziko Fod je vystave úrokovému riziku vzhledem ke skutečosti, že úročeá aktiva a pasiva mají růzé splatosti ebo období změy/úpravy úrokových sazeb a také objemy v těchto obdobích. Následující tabulka shruje expozici Fodu vůči úrokovému riziku. Tabulka obsahuje fiačí aktiva a pasiva Fodu v účetích hodotách, uspořádaé podle bližšího z termíů smluví změy úrokové sazby ebo splatosti. 31. prosice 26 Do 3 měsíců 3-12 měsíců 1-5 let Pohledávky za bakami Dluhové ceé papíry Jma aktiva O O O O aktiva Jié závazky O Čistá výše aktiv prosice 25 Pohledávky za bakami Dluhové ceé papíry Jiá aktiva aktiva Do 3 měsíců měsíců let Jié závazky Čistá výše aktiv

23 Pioeer - Sporokoto, Příloha účetí závěrky Rok kočící 31. prosice FINANČNÍ NÁSTROJE - ÚVĚROVÉ RIZIKO Fod je vystave úvěrovému riziku spojeému s kreditím rizikem emitetů dluhopisových ástrojů pořizovaých do portfolia fodu. Společost řídí úvěrové riziko Fodu výběrem aktiv se staoveým kreditím ratigem, přičemž Fod ivestuje výhradě do istrumetů s ivestičím stupěm. Čleěí aktiv podle zeměpisých segmetů 31. prosice 26 Pohledávky za bakami Dluhové ceé papíry Jma aktiva Tuzemsko EU Ostatí prosice 25 Pohledávky za bakami Dluhové ceé papíry Jiá aktiva Tuzemsko EU Ostatí Čleěí ceých papírů podle sektorů emiteta Sektor Zboží dlouhodobé spotřeby Zboží krátkodobé spotřeby Fiačí služby Telekomuikace Výrobci a distributoři eergií Státí a komuálí sektor 31. prosice prosice

24 Pioeer - Sporokoto, Příloha účetí závěrky Rok kočící 31. prosice FINANČNÍ NÁSTROJE - ÚVĚROVÉ RIZIKO (pokračováí) Riziko likvidity Fod je vystave každodeímu čerpáí dispoibilích peěžích prostředků poviým odkupováím podílových listů svých podílíků. Peěží prostředky podílíků jsou vykázáy ve vlastím kapitálu, icméě, možost zpětého odkupu staoveá ve Statutu fodu představuje ejvětší riziko likvidity Fodu a výsledý úbytek peěžích prostředků elze spolehlivě odhadout. Následující tabulka čleí aktiva a pasiva Fodu podle příslušých pásem splatosti a základě zbytkové doby splatosti ke di účetí závěrky. 31. prosice 26 Pohledávky za bakami Dluhové ceé papíry Jiá aktiva aktiva Do 3 měsíců měsíců let Více ež Slet Jié závazky Čistá výše aktiv prosice 25 Pohledávky za bakami Dluhové ceé papíry Jiá aktiva aktiva Do 3 měsíců měsíců let Více ež Slet Jme závazky Čistá výše aktiv

25 ~ Pioeer - Sporokoto, Příloha účetí závěrky Rok kočící 31. prosice NÁSLEDNÉ UDÁLOSTI K datu sestaveí účetí závěrky ebyly vedeí Společosti zámy žádé události, které by si vyžádaly úpravu účetí závěrky. Tato účetí závěrka byla schválea představestvem Společosti. Schváleo: Razítko a podpis Osoba odpovědá za účetictví Osoba odpovědá za závěrku účetí 3. březa 27 PSČ 186 ÍČs 6371 DIČ: Jméo a podpis: Dagmar Žaludová Jméo a podpis: Dagmar Žaludová tel.: tel.:

26 Pioeer - obligačí fod, ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V r r ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 26 r J

27 KPMG Česká republika Audit, s.r.o. Telephoe Pobřeží 648/1 a Fax Praha 8 Iteret www kpmg cz Česka republika r*l O Zpráva auditora pro podílíky společosti Pioeer- obligačí fod, Pioeer ivestičí společost, a.s., otevřeý podílový fod * Provedli jsme audit přiložeé účetí závěrky společosti Pioeer - obligačí fod, Pioeer f., ivestičí společost, a.s., otevřeý podílový fod, tj. rozvahy k 31. prosici 26, výkazu ' ^ zisku a ztráty a přehledu o změách vlastího kapitálu za rok 26 a přílohy této účetí f -, závěrky, včetě popisu použitých výzamých účetích metod a ostatích doplňujících údajů. * j ~* Údaje o společosti Pioeer obligačí fod, Pioeer ivestičí společost, a.s., otevřeý r. podílový fod jsou uvedey v bodě 2 přílohy této účetí závěrky. r «Odpovědost statutárího orgáu účetí jedotky za účetí závěrku r - 9 Za sestaveí a věré zobrazeí účetí závěrky v souladu s českými účetími předpisy odpovídá statutárí orgá společosti Pioeer ivestičí společost, a.s. Součástí této 1 odpovědosti je avrhout, zavést a zajistit vitří kotroly ad sestavováím a věrým zobrazeím účetí závěrky tak, aby eobsahovala výzamé esprávosti způsobeé \ podvodem ebo chybou, zvolit a uplatňovat vhodé účetí metody a provádět přiměřeé účetí odhady. Odpovědost auditora Naší odpovědostí je vyjádřit a základě provedeého auditu výrok k této účetí závěrce. f i Audit jsme provedli v souladu se zákoem o auditorech a Meziárodími auditorskými stadardy a souvisejícími aplikačími doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povii dodržovat etické ormy a apláovat a provést audit tak, abychom získali přiměřeou jistotu, že účetí závěrka eobsahuje výzamé f "l esprávosti. f r l f l E *] f* ] ['"] Audit zahruje provedeí auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazí iformace o částkách a skutečostech uvedeých v účetí závěrce. Výběr auditorských postupů závisí a úsudku auditora, včetě posouzeí rizik, že účetí závěrka obsahuje výzamé esprávosti způsobeé podvodem ebo chybou. Při posuzováí těchto rizik auditor přihléde k vitřím kotrolám, které jsou relevatí pro sestaveí a věré zobrazeí účetí závěrky. Cílem posouzeí vitřích kotrol společosti je avrhout vhodé auditorské postupy, ikoli vyjádřit se k účiosti vitřích kotrol. Audit též zahruje posouzeí vhodosti použitých účetích metod, přiměřeosti účetích odhadů provedeých vedeím i posouzeí celkové vypovídací schoposti účetí závěrky. Domíváme se, že získaé důkazí iformace tvoří dostatečý a vhodý základ pro vyjádřeí ašeho výroku. Obchodí rejstřík vedey Městským soudem v Praze oddílc vložka Živosteská baka KPMG Česká republika Audit s r o a Czech limited hability Praha 1 compay mcorporated uder the Czech Commercial Code IČ č u /accout o is a member firm of KPMG Iteratioal a Swiss cooperative DIČ CZ /4

28 Výrok auditora Podle ašeho ázoru účetí závěrka podává ve všech výzamých ohledech věrý a poctivý obraz aktiv, pasiv a fiačí situace společosti Pioeer - obligačí fod, Pioeer ivestičí společost, a.s., otevřeý podílový fod k 31. prosici 26 a ákladů, výosů a výsledku jejího hospodařeí za rok 26 v souladu s českými účetími předpisy. V Praze, de 3. březa 27 KPMG Česká republika Audit, s.r.o. Ig. Pavel Zavitkovský Osvědčeí číslo 71 Osvědčeí číslo 69

29 Pioeer - obligačí fod, Pioeer ivestičí společost, a.s., otevřeý podflový fod Sídlo: Praha 8, Karoliská 65/1, PSČ 186 Idetifikačí číslo: Práví forma: otevřeý podílový fod Předmět podikáí: kolektiví ivestováí Datum sestaveí: 3. březa 27 1 ROZVAHA K 31. PROSINCI prosice prosice 25 tis. K Aktiva: Pohledávky za bakami V tom a/ splaté a požádáí Dluhové ceé papíry V tom a/ vládích istitucí b/ ostatích subjektů Ostatí aktiva l l l AKTIVA CELKEM l l Pasiva: Ostatí pasiva Výosy a výdaje příštích období Kapitálové fody Nerozděleý zisk z předchozích období Zisk za účetí období PASIVA CELKEM < j

30 . Pioeer - obligačí fod, 4 Sídlo: Praha 8, Karoliská 65/1, PSČ 186 l Idetifikačí číslo: Práví forma: otevřeý podílový fod Předmět podikáí: kolektiví ivestováí Datum sestaveí: 3. březa 27 ;i VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE Výosy z úroků a podobé výosy v tom úroky z dluhových ceých papírů Náklady a poplatky a provize Čistý zisk ebo ztráta z fiačích operací Ostatí provozí áklady -152 Ostatí provozí výosy 7 'J Rozpuštěí opravých položek a rezerv k pohledávkám a zárukám, výosy z dříve odepsaých pohledávek Správí áklady Zisk z běžé čiosti před zdaěím ! Daň z příjmů Zisk za účetí období po zdaěí J 'i J

31 Pioeer - obligačí fod, i Sídlo: Praha 8, Karoliská 65/1, PSČ 186 "" ] Idetifikačí číslo: Práví forma: otevřeý podílový fod ' i Předmět podikáí: kolektiví ivestováí Datum sestaveí: 3. březa 27 v r PŘEHLED O ZMĚNÁCH VE VLASTNÍM KAPITÁLU Kapitálové Oceňovací Nerozděleý fody rozdíly zisk Zisk Zůstatek k 1. ledu Změa účetích metod O O O Rozděleí zisku za předchozí období O O Čistý zisk za účetí období O Převod evyplaceých divided do erozděleého zisku O O 2484 O 2484 Prodej podílových listů O Odkup podílových listů O Zůstatek k 31. prosici O Rozděleí zisku za předchozí období Čistý zisk za účetí období Prodej podílových listů Odkup podílových listů Zůstatek k 31. prosici

32 Pioeer - obligačí fod, Příloha účetí závěrky Rok kočící 31. prosice 26 "JI JT * l VÝCHODISKA PRO PŘÍPRAVU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY Účetí závěrka byla připravea a základě účetictví vedeého v souladu se zákoem o účetictví a příslušými ařízeími a vyhláškami platými v České republice. Závěrka byla zpracováa a pricipech časového rozlišeí ákladů a výosů a historických ce, s výjimkou vybraých fiačích ástrojů oceňovaých reálou hodotou. *'~ & Tato účetí závěrka je připraveá v souladu s vyhláškou MF ČR č. 51 ze de 6. listopadu 22, ve zěí pozdějších předpisů, kterou se staoví uspořádáí a obsahové vymezeí položek účetí <* * závěrky a rozsah údajů ke zveřejěí pro baky a ěkteré fiačí istituce. ' " Tato účetí závěrka je ekosolidovaá., 2 VŠEOBECNÉ INFORMACE Živobaka - 1. ivestičí fod, a.s. (dále je Ivestičí fod") byl založe jako ivestičí fod " ] za účelem kolektivího ivestováí podle zakladatelské smlouvy ze de 17. prosice 1991 l 3 Živosteskou bakou, a.s. abyl zapsá do obchodího rejstříku 31. prosice Akcioáři Ivestičího fodu schválili jeho přeměu z ivestičího a otevřeý podílový fod a,., valé hromadě de 3. červa 2. Následě byla tato přeměa schválea KCP * de 22. květa 21 a její rozhodutí abylo de 24. květa 21 práví moci. V souladu r., s projektem přeměy Ivestičího fodu byl podá ávrh a výmaz Ivestičího fodu * z obchodího rejstříku. De 12. duba 22 došlo a základě useseí Městského soudu v Praze,, které bylo opatřeo doložkou práví moci, fakticky k výmazu Ivestičího fodu z obchodího ' rejstříku a jeho přeměou fakticky vzikl fod Živobaka - obligačí fod ivestičí společosti ŽB - Trust, a.s., otevřeý podílový fod (dále je Fod"). Představestvo ŽB - Trust, ivestičí společosti, a.s. (dále je Společost") schválilo projekt ] sloučeí fodu Živobaka - Iterkoto ivestičí společosti ŽB - Trust, a.s., otevřeý podílový fod (dále je Živobaka - Iterkoto") s Fodem jakožto přejímajícím fodem ' "J de 5. červa 22. Komise pro ceé papíry udělila povoleí ke sloučeí rozhodutím ze de 5. srpa 22, které abylo práví moci 22. srpa 22. Živobaka - Iterkoto zaikl po ] uplyutí 3 měsíců ode de abytí práví moci rozhodutí Komise pro ceé papíry o sloučeí, to je k 21. listopadu 22. K tomuto datu se podílíci Živobaka - Iterkoto stali podílíky ] Fodu. J ' 3 3 Useseím ze de 25. listopadu 23 Vrchí soud v Praze vyhověl odvoláí bývalého akcioáře Ivestičího fodu, výše uvedeé useseí Městského soudu v Praze o výmazu Ivestičího fodu zrušil a věc vrátil soudu prvího stupě k dalšímu řízeí. K datu 19. prosice 23 došlo useseím Městského soudu v Praze k opětovému zápisu Ivestičího fodu do obchodího rejstříku ve smyslu výše uvedeého useseí Vrchího soudu v Praze, icméě k témuž datu byl po vysloveí souhlasu bývalého akcioáře s výmazem Ivestičí fod useseím Městského soudu v Praze z obchodího rejstříku opět vymazá. Proti tomuto useseí Městského soudu v Praze ebyl podá opravý prostředek a useseí tak abylo práví moci.

33 ebo l Pioeer - obligačí fod, < Příloha účetí závěrky Rok kočící 31. prosice 26 - l 2 VŠEOBECNÉ INFORMACE (pokračováo l t ] TI De 27. říja 24 a základě useseí Městského soudu v Praze zaikla společost ŽB - Trust, ivestičí společost, a.s., a to bez likvidace v důsledku fuze formou sloučeí se společostí Pioeer česká ivestičí společost, a.s., která jako ástupická společost převzala v rámci sloučeí jměí společosti ZB - Trust, ivestičí společost, a.s. Obhospodařováí Fodu přešlo v důsledku fúze sloučeím obou společostí a ástupickou společost Pioeer česká ivestičí společost, a.s. se sídlem Praha 8, Karoliská 65/1, PSČ 186, IČO (dále je Společost"). De 5. leda 25 byl Fod přejmeová a Pioeer - Obligačí fod, Pioeer česká ivestičí r~l společost, a.s., otevřeý podílový fod a po změě ázvu obhospodařující společosti a Pioeer ivestičí společost, a.s byl de 15. červa 25 přejmeová a Pioeer - Obligačí / - } fod,. Statut Fodu (dále je Statut") platý k rozvahovému di, byl schvále Českou árodí bakou ' 1 a vstoupil v platost de 22. září 26. <~ -, Podílové listy jsou a jméo a omiálí hodota každého podílového listuje l Kč. Strategie Fodu je zaměřea a dosažeí bezpečého zhodoceí svěřeých prostředků alespoň a úrovi krátkodobých vkladů u bak a spořitele ivestováím zejméa do istrumetů peěžího a obligačího trhu včetě zahraičích. l Fod je obhospodařová Společostí a osobou zodpovědou za portfolio a cash maagemet je, pa Ig. Leoš Bartoň. Depozitářem Fodu je Živosteská baka, a.s. (dále je Depozitář"). Koečou mateřskou společostí skupiy k 31. prosici 26 je UiCredito Italiao S.p.A. l, 3 DŮLEŽITÉ ÚČETNÍ METODY Účetí závěrka Fodu byla připravea v souladu s ásledujícími důležitými účetími metodami: a) De uskutečěí účetího případu? ' 3 V závislosti a typu trasakce je okamžikem uskutečěí účetího případu zejméa de výplaty, převzetí oběživa, de ákupu ebo prodeje valut, deviz, popř. ceých papírů, de ^ provedeí platby, de zúčtováí příkazů Fodu, de připsáí (valuty) prostředků podle výpisu z, účtu, de sjedáí a de vypořádáí obchodu s ceými papíry, devizami, opcemi popř. jiými á deriváty. Účetí případy ákupu a prodeje fiačích aktiv s obvyklým termíem dodáí (spotové operace) se v de sjedáí obchodu vykazují přímo v příslušé položce aktiv ebo pasiv. Pevé ' l termíové a opčí operace jsou od okamžiku sjedáí obchodu do okamžiku vypořádáí obchodu zaúčtováy a podrozvahových účtech. S l Fiačí aktivum ebo jeho část Fod odúčtuje z rozvahy v případě, že ztratí kotrolu ad smluvími právy k tomuto fiačímu aktivu ebo jeho části. Fod tuto kotrolu ztratí, jestliže -1 uplatí práva a výhody defiovaé smlouvou, tato práva zaikou ebo se těchto práv vzdá.

34 ( i r l l Pioeer - obligačí fod, Příloha účetí závěrky Rok kočící 31. prosice 26 3 DŮLEŽITÉ ÚČETNÍ METODY (pokračováí) l J f»-% v b) Ceé papíry oceňovaé reálou hodotou proti účtům ákladů ebo výosů Ceé papíry oceňovaé reálou hodotou proti účtům ákladů ebo výosů jsou ceé papíry, které byly pořízey s cílem realizovat zisk z krátkodobých ceových fluktuací. Fod ivestuje pouze do ceých papírů, které splňují tuto defiici. Ceé papíry oceňovaé reálou hodotou proti účtům ákladů ebo výosů jsou ejprve «!» oceňováy pořizovací ceou, zahrující vedlejší pořizovací áklady vyaložeé a jejich "' pořízeí. Následě jsou oceňováy reálou hodotou a základě tržích ce. Veškeré související ---a erealizovaé zisky a ztráty z přeceěí ceých papírů oceňovaých reálou hodotou proti * * účtům ákladů ebo výosů a realizovaé zisky a ztráty při prodeji jsou zahruty v Čistém zisku «~s ebo ztrátě z fiačích operací". Reálá hodota ceého papíru je staovea jako trží cea zveřejňovaá domácí ebo ""! zahraičí burzou ceých papírů ebo jiým veřejým trhem k datu oceěí za předpokladu, že ceý papír lze za takovou ceu prodat. V ostatích případech se použije reálá hodota *" 1 staoveá jako upraveá hodota ceého papíru odsouhlaseá s Depozitářem. 1 c) Pohledávky a opravé položky l Pohledávky se vykazují v omiálí hodotě sížeé o opravou položku a pochybé 1 pohledávky. Nedobyté pohledávky se odepisují po skočeí kokurzího řízeí dlužíka ebo v případě, že pravděpodobost jejich zaplaceí je zaedbatelá. d) Přepočet cizí měy 7 l Trasakce vyčísleé v cizí měě jsou účtováy v tuzemské měě přepočteé devizovým kurzem platým v de trasakce. Aktiva a pasiva vyčísleá v cizí měě společě s devizovými spotovými 1 trasakcemi před dem splatosti jsou přepočítáváa do tuzemské měy v kurzu vyhlašovaým ČNB platým k datu účetí závěrky. Výsledý zisk ebo ztráta z přepočtu aktiv a pasiv l vyčísleých v cizí měě je vykázá v položce Čistý zisk ebo ztráta z fiačích operací". j e) Fiačí deriváty - l Měové forwardové obchody jsou ejprve zachycey v podrozvaze v pomyslé hodotě a ' ' ásledě přeceňováy a reálou hodotu. Reálé hodoty jsou odvozey z modelů 3 diskotovaých peěžích toků. Reálé hodoty derivátů jsou vykazováy v položce ostatí aktiva, mají-li pozitiví reálou hodotu, ebo v položce ostatí pasiva, je-li jejich reálá hodota.- -, pro Fod egativí. i Změy reálé hodoty fiačích derivátů, u kterých eí aplikováo zajišťovací účetictví, jsou vykázáy v položce Čistý zisk ebo ztráta z fiačích operací". c, l Všechy deriváty jsou sjedáy za účelem zajištěí, icméě zajišťovací účetictví eí 1 J aplikováo z důvodů admiistrativí áročosti.

35 Pioeer - obligačí fod, Příloha účetí závěrky Rok kočící 31. prosice 26 DŮLEŽITÉ ÚČETNÍ METODY (pokračováí) f) Výosové a ákladové úroky Prémie či diskot u dluhových ceých papírů jsou rovoměrě rozpouštěy do výkazu zisku a ztráty od okamžiku pořízeí do data splatosti. Úrokové výosy také zahrují kupóy z držby dluhových ceých papírů a jejich časové rozlišeí. g) Daň z přidaé hodoty Fod eí registrovaým plátcem daě z přidaé hodoty (dále je DPH"), proto veškerá DPH a vstupu se stává součástí vyaložeých ákladů. h) Daň z příjmů Daňový áklad zahruje splatou a odložeou daň. Srážková daň ve výši, kterou elze odečíst od splaté daě, tvoří součást daňového ákladu. Odložeá daň se vykazuje u všech dočasých rozdílů mezi zůstatkovou hodotou aktiva ebo závazku v rozvaze a jejich daňovou hodotou s použitím úplé závazkové metody. Odložeá daňová pohledávka je zachycea ve výši, kterou bude pravděpodobě možo realizovat proti očekávaým zdaitelým ziskům v budoucosti. i) Položky z jiého účetího období a změy účetích metod Položky z jiého účetího období, ež kam daňově a účetě patří, a změy účetích metod jsou účtováy jako výosy ebo áklady ve výkazu zisku a ztráty v běžém účetím období s výjimkou oprav zásadích chyb účtováí výosů a ákladů miulých období, které jsou zachycey prostředictvím Nerozděleého zisku ebo euhrazeé ztráty z předchozích období" v rozvaze Fodu.

36 Pioeer - obligačí fod, Příloha účetí závěrky Rok kočící 31. prosice 26 VÝNOSY Z ÚROKŮ A PODOBNÉ VÝNOSY Výosy z úroků a podobé výosy Úroky z běžých účtů Úroky z termíových deposit Úrok a diskot z dluhových ceých papírů NÁKLADY NA POPLATKY A PROVIZE 3 Náklady a poplatky a provize Bakoví poplatky Poplatky z obchodováí Ostatí poplatky související s CP ČISTÝ ZISK NEBO ZTRÁTA Z FINANČNÍCH OPERACÍ Čistý zisk ebo ztráta z fiačích operací Zisk/(ztráta) z operací s ceými papíry Zisk/(ztráta) z operací s deriváty Kurzové rozdíly Ostatí SPRÁVNÍ NÁKLADY Správí áklady Poplatky za obhospodařováí Poplatky Depozitáři Audit, práví a daňové poradeství Ostatí správí áklady Fod je obhospodařová Společostí, které platí poplatky za obhospodařováí. Poplatky jsou časově rozlišey v souladu se Statutem. Poplatek za obhospodařováí placeý Společosti čií 1,5% průměré deí hodoty vlastího kapitálu ve Fodu. Poplatek Depozitáři čií,13% p.a. hodoty vlastího kapitálu ve Fodu k posledímu di každého kaledářího měsíce.

37 Pioeer - obligačí fod, Příloha účetí závěrky Rok kočící 31. prosice 26 8 POHLEDÁVKY ZA BANKAMI 31. prosiec prosiec 25 Pohledávky za bakami Běžé účty u bak POHLEDÁVKY ZA NEBANKOVNÍMI SUBJEKTY Pohledávky za ebakovími subjekty Pohledávky z ezaplaceých splatých dluhových ceých papírů 31. prosiec prosiec Opravé položky k ohrožeým pohledávkám DLUHOVÉ CENNÉ PAPÍRY OCEŇOVANÉ REÁLNOU HODNOTOU PROTI ÚČTŮM NÁKLADŮ NEBO VÝNOSŮ Název ceého papíru Státí dluhopisy Ostatí kótovaé dluhopisy Registrace Burza ceých papírů Praha ( BCPP") Hlaví trh BCPP Vedlejší trh Zahraičí burzoví trhy 31. prosice prosice Zahraičími trhy se rozumí veřejé trhy zemí Orgaizace pro ekoomickou spolupráci a rozvoj ( OECD"), zejméa Lodo Stock Exchage, EURONEXT a Frakfurter Wertpapierbórse. Z titulu vyšší likvidity je v případě vybraých dluhopisů obchodováo také a mimoburzovím trhu (OTC).

38 l Pioeer - obligačí fod, Příloha účetí závěrky Rok kočící 31. prosice OSTATNÍ AKTIVA Ostatí aktiva Pohledávky z kupóů a splatosti dluhopisů Zúčtováí se státím rozpočtem 31. prosiec prosiec OPRAVNÉ POLOŽKY, REZERVY A ODPISY AKTIV Změu stavu opravých položek v letech 25 a 26 lze aalyzovat ásledujícím způsobem: K 1. ledu 25 Tvorba Použití K 3 1. prosici 25 Tvorba Použití K 31. prosici 26 Opravé položky k obchodím pohledávkám O O O OSTATNÍ PASIVA Ostatí pasiva Závazky k podílíkům Ostatí závazky Splatý daňový závazek 31. prosiec prosiec f 3V L j

39 Pioeer - obligačí fod, Příloha účetí závěrky Rok kočící 31. prosice VLASTNI KAPITÁL a) Vlastí kapitál a podílový list Dluhové ceé papíry Portfolio celkem Běžé účty u bak Ostatí aktiva Celková aktiva Fodu Míus: - ostatí pasiva - výosy a výdaje příštích období Vlastí kapitál Fodu Počet vydaých podílových listů (kusy) Vlastí kapitál a 1 podílový list (Kč) 31. prosiec , prosiec ,624 Aktuálí hodota podílového listu se staoví jako podíl vlastího kapitálu ve Fodu připadající a jede podílový list. Vydáváí a odkup podílových listů je upraveo o přirážku ebo srážku k aktuálí hodotě podílového listu, placeou Společosti a staoveou Statutem Fodu. Vlastí kapitál a podílový list dosáhl 1,6176 Kč k 31. prosici 26, což představuje árůst o,95% v porováí s hodotou k 31. prosici 25. Podílové listy prodaé a odkoupeé lze aalyzovat ásledujícím způsobem: ks Počet podílových listů vydaých k 1. ledu Prodaé podílové listy Odkoupeé podílové listy Počet podílových listů vydaých k 31. prosici Čleové představestva evlastili k 31. prosici 26 podílové listy Fodu v hodotě 55, v roce 25 evlastili žádé podílové listy Fodu. iíj ( l

40 Pioeer - obligačí fod, Příloha účetí závěrky Rok kočící 31. prosice VLASTNÍ KAPITÁL (pokračováí) < í b) Nerozděleý zisk Představestvo avrhe rozděleí zisku roku 26 ásledujícím způsobem: Zůstatek k 31. prosici 26 Zisk roku 26 Návrh rozděleí zisku roku 26: Převod do erozděleého zisku Zisk Nerozděleý zisk Kapitálové fody DAŇ Z PŘÍJMŮ Daň z příjmů za běžé období Zisk ebo ztráta před zdaěím Odpis závazku z promlčeých podílů a výsledku hospodařeí O Daňový základ Daň z příjmů ve výši 5 % Splatá daň z příjmů

41 l J Pioeer - obligačí fod, Příloha účetí závěrky Rok kočící 31. prosice 26 f 16 TRANSAKCE SE SPŘÍZNĚNÝMI OSOBAMI 31. prosiec prosiec 25 Pohledávky Běžé účty u Depozitáře Závazky Poplatek za obhospodařováí placeý Společosti Poplatek Depozitáři Výosy Úrokové výosy z vkladů u Depozitáře Náklady Poplatky za obhospodařováí placeé Společosti Poplatky placeé Depozitáři Bakoví poplatky Depozitáři Jié poplatky u Depozitáře Tabulka zahruje veškeré trasakce se spřízěými osobami. Všechy trasakce se spřízěými straami byly provedey za stejých podmíek, které byly ve stejé době poskytuty ve srovatelých trasakcích jiým subjektům, a v souladu s podmíkami defiovaými ve Statutu Fodu. V roce 26 Fod realizoval prostředictvím Živosteské baky, a.s., ákupy ceých papírů ve výši (v roce 25: ), což reprezetuje 5,93 % (v roce 25: 1,64 %) z objemu všech ákupů, a prodeje ceých papírů ve výši O (v roce 25: ), což reprezetuje, % (v roce 25: 14,51 %) z objemu všech prodejů. 1

42 Pioeer - obligačí fod, Příloha účetí závěrky Rok kočící 31. prosice FINANČNÍ NÁSTROJE - TRŽNÍ RIZIKO Fod se vystavuje tržím rizikům, která vyplývají z otevřeých pozic trasakcí s úrokovými, akciovými a měovými ástroji, které jsou citlivé a změy podmíek a fiačích trzích, v důsledku své všeobecé ivestičí strategie v souladu se svým Statutem. Trží rizika jsou řízea metodou Value at Risk. Value at Risk představuje poteciálí ztrátu z epřízivého pohybu a trhu v daém časovém horizotu a určité úrovi spolehlivosti. Společost staovuje Value at Risk pomocí stochastické simulace velkého možství scéářů potecioálího vývoje fiačích trhů. Value at Risk je měřeo a bázi 14 deího ivestičího horizotu a úrovi spolehlivosti 95%. a) Měové riziko Aktiva a pasiva v cizích měách včetě podrozvahových pozic představují expozici Fodu vůči měovým rizikům. Devizovou pozice Fodu v ejvýzamějších měách shruje ásledující tabulka: 31. prosice 26 EUR USD PLN Kč Pohledávky za bakami Dluhové ceé papíry Jiá aktiva aktiva Jié závazky Čistá výše aktiv prosice 25 EUR USD PLN Kč Pohledávky za bakami Dluhové ceé papíry Jiá aktiva aktiva Jié závazky Čistá výše aktiv ', \ s. J 11 "\ i.3

43 Pioeer - obligačí fod, Příloha účetí závěrky Rok kočící 31. prosice FINANČNÍ NÁSTROJE - TRŽNÍ RIZIKO (pokračováí) a) Měové riziko (pokračováí) Devizová pozice představuje expozici Fodu vůči pohybu zahraičích mě a české koruy, která je Fodem aktivě řízea také pomocí forwardových obchodů. Fod k 31. prosici 26 ai k 31. prosici 25 evlastil žádé měové forwardy. b) Úrokové riziko Následující tabulka shruje expozici Fodu vůči úrokovému riziku. Tabulka obsahuje fiačí aktiva a pasiva Fodu v účetích hodotách, uspořádaé podle bližšího z termíů smluví změy úrokové sazby ebo splatosti. 31. prosice 26 Pohledávky za bakami Dluhové ceé papíry Jiá aktiva aktiva Do 3 měsíců měsíců let Více ež Slet Nespecifikováo ' ] Jié závazky Čistá výše aktiv 31. prosice Pohledávky za bakami Dluhové ceé papíry Jiá aktiva aktiva Do 3 měsíců měsíců let Více ež Slet Nespecifikováo J Jié závazky Čistá výše aktiv

44 Pioeer - obligačí fod, Příloha účetí závěrky Rok kočící 31. prosice FINANČNÍ NÁSTROJE - ÚVĚROVÉ RIZIKO Fod je vystave úvěrovému riziku spojeému s kreditím rizikem emitetů ceých papírů pořizovaých do portfolia fodu. Společost řídí úvěrové riziko Fodu výběrem aktiv se staoveým kreditím ratigem, přičemž Fod ivestuje výhradě do istrumetů s ivestičím stupěm. Čleěí aktiv podle zeměpisých segmetů 31. prosice 26 Tuzemsko EU Pohledávky za bakami Dluhové ceé papíry Jiá aktiva O O 166 l l l prosice 25 Pohledávky za bakami Dluhové ceé papíry Jiá aktiva Tuzemsko EU Čleěí ceých papírů podle sektorů emiteta Sektor Průmysl Fiačí služby Telekomuikace Státí sektor 31. prosiec prosiec C 3 Riziko likvidity Fod je vystave každodeímu čerpáí dispoibilích peěžích prostředků poviým odkupováím podílových listů svých podílíků. Peěží prostředky podílíků jsou vykázáy ve vlastím kapitálu, icméě možost zpětého odkupu staoveá ve Statutu fodu představuje ejvětší riziko likvidity Fodu a výsledý úbytek peěžích prostředků elze spolehlivě odhadout. Následující tabulka čleí aktiva a pasiva Fodu podle příslušých pásem splatosti a základě zbytkové doby splatosti k rozvahovému di. ;j 13

4 DOPADY ZPŮSOBŮ FINANCOVÁNÍ NA INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ

4 DOPADY ZPŮSOBŮ FINANCOVÁNÍ NA INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ 4 DOPADY ZPŮSOBŮ FACOVÁÍ A VESTČÍ ROZHODOVÁÍ 77 4. ČSTÁ SOUČASÁ HODOTA VČETĚ VLVU FLACE, CEOVÝCH ÁRŮSTŮ, DAÍ OPTMALZACE KAPTÁLOVÉ STRUKTURY Čistá současá hodota (et preset value) Jedá se o dyamickou metodu

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test) Přijímací řízeí pro akademický rok 2007/08 a magisterský studijí program: Zde alepte své uiverzití číslo PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemý test) U každé otázky či podotázky v ásledujícím

Více

ÚROKVÁ SAZBA A VÝPOČET BUDOUCÍ HODNOTY. Závislost úroku na době splatnosti kapitálu

ÚROKVÁ SAZBA A VÝPOČET BUDOUCÍ HODNOTY. Závislost úroku na době splatnosti kapitálu ÚROKVÁ SAZBA A VÝPOČET BUDOUÍ HODNOTY. Typy a druhy úročeí, budoucí hodota ivestice Úrok - odměa za získáí úvěru (cea za službu peěz) Ročí úroková sazba (míra)(i) úrok v % z hodoty kapitálu za časové období

Více

(varianta s odděleným hodnocením investičních nákladů vynaložených na jednotlivé privatizované objekty)

(varianta s odděleným hodnocením investičních nákladů vynaložených na jednotlivé privatizované objekty) (variata s odděleým hodoceím ivestičích ákladů vyaložeých a jedotlivé privatizovaé objekty) Vypracoval: YBN CONSULT - Zalecký ústav s.r.o. Ig. Bedřich Malý Ig. Yvetta Fialová, CSc. Václavské áměstí 1 110

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

z z z Úvodní slovo generálního ředitele Vážení partneři České exportní banky,

z z z Úvodní slovo generálního ředitele Vážení partneři České exportní banky, Výročí zpráva 2O13 z z z Úvodí slovo geerálího ředitele Vážeí parteři České exportí baky, jistě jste již zazameali, že ai miulý rok ebyl pro baku lehký. Věřím však, že většia z vás pochopila pravou podstatu

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test, varianta C)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test, varianta C) Přijímací řízeí pro akademický rok 24/ a magisterský studijí program: PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemý test, variata C) Zde alepte své uiverzití číslo U každé otázky či podotázky v ásledujícím

Více

dálniced3 a rychlostní silnice Praha x Tábor x České Budějovice x Rakousko

dálniced3 a rychlostní silnice Praha x Tábor x České Budějovice x Rakousko dáliced3 a rychlostí silice R3 Praha Tábor České Budějovice Rakousko w w obsah základí iformace 3 dálice D3 a rychlostí silice R3 PrahaTáborČeské BudějoviceRakousko 3 > základí iformace 4 > čleěí dálice

Více

jako investor a developer spojován převážně s BB Centrem v Praze 4 Michli, které je jedním z největších a nejúspěšnějších developerských projektů v

jako investor a developer spojován převážně s BB Centrem v Praze 4 Michli, které je jedním z největších a nejúspěšnějších developerských projektů v 23 výročí zpráva Od druhé poloviy 9. let je PASSERINVEST GROUP jako ivestor a developer spojová převážě s BB Cetrem v Praze 4 Michli, které je jedím z ejvětších a ejúspěšějších developerských projektů

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA 3. Cena cenných papírů

PODNIKOVÁ EKONOMIKA 3. Cena cenných papírů Semárky, předášky, bakalářky, testy - ekoome, ace, účetctví, ačí trhy, maagemet, právo, hstore... PODNIKOVÁ EKONOMIKA 3. Cea ceých papírů Ceé papíry jsou jedím ze způsobů, jak podk může získat potřebý

Více

Časová hodnota peněz. Metody vyhodnocení efektivnosti investic. Příklad

Časová hodnota peněz. Metody vyhodnocení efektivnosti investic. Příklad Metody vyhodoceí efektvost vestc Časová hodota peěz Metody vyhodoceí Časová hodota peěz Prostředky, které máme k dspozc v současost mají vyšší hodotu ež prostředky, které budeme mít k dspozc v budoucost.

Více

Patří slovo BUSINESS do zdravotnictví?. 23. 6. 2005

Patří slovo BUSINESS do zdravotnictví?. 23. 6. 2005 Patří slovo BUSINESS do zdravotictví?. 23. 6. 2005 Společost Deloitte Společost Deloitte v České republice má více ež 550 zaměstaců a kaceláře v Praze a Olomouci. Naše česká pobočka je součástí aší regioálí

Více

Vzorový příklad na rozhodování BPH_ZMAN

Vzorový příklad na rozhodování BPH_ZMAN Vzorový příklad a rozhodováí BPH_ZMAN Základí charakteristiky a začeí symbol verbálí vyjádřeí iterval C g g-tý cíl g = 1,.. s V i i-tá variata i = 1,.. m K j j-té kriterium j = 1,.. v j x ij u ij váha

Více

Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2013 Raiffeisen investiční společnost a.s. 1 Základní údaje o investiční společnosti: Obchodní firma: Raiffeisen investiční společnost a. s. IČ: 29146739 Sídlo: Hvězdova 1716/2b,

Více

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem Obchodní firma: ING Bank N.V., organizační složka sídlo: Praha 5, Nádražní 344/25 identifikační číslo: 291 798 66 předmět podnikání: banka okamžik sestavení účetní závěrky: 27.4.2005 kód banky: 3500 ROZVAHA

Více

Název 00676900 HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci

Název 00676900 HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci Základní informace Datum Informace ke dni 31.12.2009 Investiční společnost IČO Název 00676900 HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci Investiční společnost Dne Zpracovatel

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s. C.J.AUDIT, s.r.o. auditorská společnost, číslo oprávnění 442 Senovážná 86/1, 460 01 Liberec ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009 určená akcionářům společnosti Kristýna

Více

Výroční zpráva. k 31. 12. 2006. Pioneer investiční společnost, a.s.

Výroční zpráva. k 31. 12. 2006. Pioneer investiční společnost, a.s. Výročí zpráva k 31. 12. 26 Pioeer ivestičí společost, a.s. Obsah Úvodí slovo geerálího ředitele 3 Pioeer ivestičí společost, a.s. 4 Údaje o čleech představestva, dozorčí rady a portfolio maažerech 6 Údaje

Více

STUDIE METODIKY ZNALECKÉHO VÝPOČTU EKONOMICKÉHO NÁJEMNÉHO Z BYTU A NĚKTERÝCH PRINCIPŮ PŘI STANOVENÍ OBVYKLÉHO NÁJEMNÉHO Z BYTU. ČÁST 2 OBVYKLÉ NÁJEMNÉ

STUDIE METODIKY ZNALECKÉHO VÝPOČTU EKONOMICKÉHO NÁJEMNÉHO Z BYTU A NĚKTERÝCH PRINCIPŮ PŘI STANOVENÍ OBVYKLÉHO NÁJEMNÉHO Z BYTU. ČÁST 2 OBVYKLÉ NÁJEMNÉ Prof. Ig. Albert Bradáč, DrSc. STUDIE METODIKY ZNALECKÉHO VÝPOČTU EKONOMICKÉHO NÁJEMNÉHO Z BYTU A NĚKTERÝCH PRINCIPŮ PŘI STANOVENÍ OBVYKLÉHO NÁJEMNÉHO Z BYTU. ČÁST 2 OBVYKLÉ NÁJEMNÉ Příspěvek vazuje publikovaý

Více

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009 17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. zpracovaná za rok končící 31. prosincem 2010 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou

Více

Penze 2040 účastnický fond ING Penzijní společnosti, a.s. Pololetní zpráva k 30. červnu 2013

Penze 2040 účastnický fond ING Penzijní společnosti, a.s. Pololetní zpráva k 30. červnu 2013 Penze 2040 účastnický fond ING Penzijní společnosti, a.s. Pololetní zpráva k 30. červnu 2013 Účetní závěrka ROZVAHA k 30. 6. 2013 AKTIVA k 30. 6. 2013 Pohledávky za bankami a družstevními záložnami 310

Více

DLUHOPISY. Třídění z hlediska doby splatnosti

DLUHOPISY. Třídění z hlediska doby splatnosti DLUHOISY - dlouhodobý obchodovatelý ceý papír - má staoveou dobu splatost - vyadřue závaze emteta oblgace (dlužía) vůč matel oblgace (věřtel) Tříděí z hledsa doby splatost - rátodobé : splatost do 1 rou

Více

ING Bank N.V., organizační složka

ING Bank N.V., organizační složka Účetní závěrka k 31. prosinci 2004 Obchodní firma: ING Bank N.V., organizační složka sídlo: Praha 5, Nádražní 344/25 identifikační číslo: 291 798 66 předmět podnikání: banka okamžik sestavení účetní závěrky:

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu DODATEK PROSPEKTU ZE DNE 17. 8. 2007 ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu Dluhopisy nesoucí pevný úrokový výnos 4,30 % p.a. v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 7 000 000 000 Kč s možností navýšení objemu

Více

Informační systémy o platu a služebním příjmu zahrnují:

Informační systémy o platu a služebním příjmu zahrnují: Katalog datových prvků a dalších položek používaých v Iformačích systémech o platu a služebím příjmu (ISPSP) verze 2014-6 16. 4. 2014 ISPSP Iformačí systémy o platu a služebím příjmu zahrují: ISP Iformačí

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

Systém intralaboratorní kontroly kvality v klinické laboratoři (SIKK)

Systém intralaboratorní kontroly kvality v klinické laboratoři (SIKK) Systém itralaboratorí kotroly kvality v kliické laboratoři (SIKK) Doporučeí výboru České společosti kliické biochemie ČLS JEP Obsah: 1. Volba systému... 2 2. Prováděí kotroly... 3 3. Dokumetace výsledků

Více

Makroekonomie cvičení 1

Makroekonomie cvičení 1 Makroekoomie cvičeí 1 D = poptávka. S = Nabídka. Q = Možství. P = Cea. Q* = Rovovážé možství (Q E ). P* = Rovovážá caa (P E ). L = Práce. K = Kapitál. C = Spotřeba domácosti. LR = Dlouhé období. SR = Krátké

Více

Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti, a.s.

Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti, a.s. Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30. 6. 2014 1 Účetní závěrka Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti, a. s. k 30. 6. 2014 2 rozvaha k 30. 6. 2014

Více

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Právní forma: Předmět činnosti: Okamžik sestavení: 31.1.2014 10:49:46 č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. obec státní správa A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím

Více

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.)

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) 4. Účtování cenných papírů Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) Cenné papíry členění (v souladu s IAS 39) : k prodeji k obchodování

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Pololetní zpráva. Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30.

Pololetní zpráva. Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30. Pololetní zpráva Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 0. červnu 200 a) Název podílového fondu a ISIN Bridge nemovitostní otevřený podílový

Více

TECHNICKÝ POPIS STRUKTURY FORMÁTU VÝPISU MT940 PRO SLUŽBU BUSINESS 24

TECHNICKÝ POPIS STRUKTURY FORMÁTU VÝPISU MT940 PRO SLUŽBU BUSINESS 24 TECHNICKÝ POPIS STRUKTURY FORMÁTU VÝPISU MT940 PRO SLUŽBU BUSINESS 24 Obsah 1. Pois formátu výisu MT940 ro BUSINESS 24...2 1.1. Obecé odmíky... 2 1.2. Záhlaví souboru... 2 1.3. Struktura zázamu... 2 1.4.

Více

-1- Finanční matematika. Složené úrokování

-1- Finanční matematika. Složené úrokování -- Fiačí ateatika Složeé úrokováí Při složeé úročeí se úroky přičítají k počátečíu kapitálu ( k poskytutí úvěru, k uložeéu vkladu ) a společě s í se úročí. Vzorec pro kapitál K po letech při složeé úročeí

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 00568724 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Sehradice Účetní

Více

Sekvenční logické obvody(lso)

Sekvenční logické obvody(lso) Sekvečí logické obvody(lso) 1. Logické sekvečí obvody, tzv. paměťové čley, jsou obvody u kterých výstupí stavy ezávisí je a okamžitých hodotách vstupích sigálů, ale jsou závislé i a předcházejících hodotách

Více

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice. Sestavená k rozvahovému dni 31.

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice. Sestavená k rozvahovému dni 31. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Příloha ke konsolidované účetní závěrce za rok 2014 společnosti NOEN a.s.

Příloha ke konsolidované účetní závěrce za rok 2014 společnosti NOEN a.s. Příloha ke konsolidované účetní závěrce za rok 2014 společnosti OE a.s. 1 1. Vymezení konsolidačního celku 1.1. Společnosti zahrnuté do konsolidačního celku Konsolidační celek tvoří mateřská společnost

Více

CONSUS investiční fond, a. s. v likvidaci

CONSUS investiční fond, a. s. v likvidaci CONSUS investiční fond, a. s. v likvidaci Popisná část pololetní zprávy: Jmenování likvidátora CONSUS investiční fond, a. s. v stoupil na základě usnesení valné hromady ze dne 30. 12. 2003 dnem 1. 1. 2004

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 70156239 Název: Svazek obci Metuje A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona

Více

VRL Praha a.s. k 31.12.2014

VRL Praha a.s. k 31.12.2014 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY VRL Praha a.s. k 31.12.214 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 5/22 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

TECHNICKÝ AUDIT VODÁRENSKÝCH DISTRIBUČNÍCH

TECHNICKÝ AUDIT VODÁRENSKÝCH DISTRIBUČNÍCH ECHNICKÝ AUDI VODÁRENSKÝCH DISRIBUČNÍCH SYSÉMŮ Ig. Ladislav uhovčák, CSc. 1), Ig. omáš Kučera 1), Ig. Miroslav Svoboda 1), Ig. Miroslav Šebesta 2) 1) 2) Vysoké učeí techické v Brě, Fakulta stavebí, Ústav

Více

NADAČNÍ FOND J&T. Výroční zpráva 2004

NADAČNÍ FOND J&T. Výroční zpráva 2004 NADAČNÍ FOND J&T Výroční zpráva 2004 Obsah Výroční zpráva Nadačního fondu J&T Přehled přijatých darů v průběhu běžného období Přehled poskytnutých darů v průběhu běžného období Rozvaha (bilance) v plném

Více

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU)

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) L 193/134 ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2015/1196 ze dne 2. července 2015, kterým se mění rozhodnutí ECB/2010/21 o ročních účetních závěrkách Evropské centrální banky (ECB/2015/26) RADA GUVERNÉRŮ

Více

Detailní část provádění auditu

Detailní část provádění auditu 2) Audit finanční majetek Detailní část provádění auditu A. dlouhodobý FM = finanční investice (realizovatelné CP, majetkové účasti = CP a podíly s podstatným nebo rozhodujícím vlivem, dluhopisy, půjčky

Více

Zpráva o ověření účetní závěrky určená pro

Zpráva o ověření účetní závěrky určená pro Zpráva o ověření účetní závěrky určená pro Statutární město Brno, městskou část Brno Medlánky za ověřované období od 1.1.2014 do 31.12.2014 OBSAH ZPRÁVY Zpráva o ověření účetní závěrky 1. Vykonavatel auditu

Více

www.ing.cz ING Bank N.V., organizační složka Zpráva auditora a účetní uzávěrka k 31. prosinci 2006

www.ing.cz ING Bank N.V., organizační složka Zpráva auditora a účetní uzávěrka k 31. prosinci 2006 www.ing.cz 2006 ING Bank N.V., organizační složka Zpráva auditora a účetní uzávěrka k 31. prosinci 2006 KPMG Česká republika, s.r.o. Pobřežní 648/1a 186 00 Praha 8 Česká republika Telephone: + 420 222

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. A.2. Informace podle 7 odst.4 zákona Došlo

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Financování obchodní banky

Financování obchodní banky VY_32_INOVACE_BAN_105 Financování obchodní banky Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření:

Více

1 POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL

1 POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL Elea Mielcová, Radmila Stoklasová a Jaroslav Ramík; Statistické programy POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL RYCHLÝ NÁHLED KAPITOLY Žádý výzkum se v deší době evyhe statistickému zpracováí dat. Je jedo,

Více

PŘÍLOHA. statutární město Zlín. Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT) (v Kč) Období: 12 / 2013 IČO: 00283924 Název:

PŘÍLOHA. statutární město Zlín. Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT) (v Kč) Období: 12 / 2013 IČO: 00283924 Název: PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč) Období: 12 / 2013 IČO: 00283924 Název: statutární město Zlín A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Statutární město Zlín pokračuje

Více

Deskriptivní statistika 1

Deskriptivní statistika 1 Deskriptiví statistika 1 1 Tyto materiály byly vytvořey za pomoci gratu FRVŠ číslo 1145/2004. Základí charakteristiky souboru Pro lepší představu používáme k popisu vlastostí zkoumaého jevu určité charakteristiky

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

AMC/IEM J - HMOTNOST A VYVÁŽENÍ

AMC/IEM J - HMOTNOST A VYVÁŽENÍ ČÁST JAR-OPS 3 AMC/IEM J - HMOTNOST A VYVÁŽENÍ ACJ OPS 3.605 Hodoty hmotostí Viz JAR-OPS 3.605 V souladu s ICAO Ae 5 a s meziárodí soustavou jedotek SI, skutečé a omezující hmotosti vrtulíků, užitečé zatížeí

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

Základní údaje. Ing. Zdeněk Jindrák JUDr. Dana Musalová. n Vznik společnosti 29.9.1997. n Obchodní název HYDRA a.s.

Základní údaje. Ing. Zdeněk Jindrák JUDr. Dana Musalová. n Vznik společnosti 29.9.1997. n Obchodní název HYDRA a.s. Základí údaje Vzik společosti 29.9.1997 Obchodí ázev HYDRA a.s. Sídlo: Na Zámecké 1518, 140 00 Praha 4 IČO/DIČ 25610562 / CZ25610562 Předmět podikáí Výroba kodezátorů Provozovy: Průmyslová 1110, Jičí Hradecká

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

Výroční zpráva Pioneer Premium 1 Pioneer investiční společnost, a.s. Otevřený podílový fond K 31. 12. 2009

Výroční zpráva Pioneer Premium 1 Pioneer investiční společnost, a.s. Otevřený podílový fond K 31. 12. 2009 Výroční zpráva Pioneer Premium 1 Pioneer investiční společnost, a.s. Otevřený podílový fond K 31. 12. 2009 Obsah Pioneer investiční společnost, a.s. Seznam obchodníků s cennými papíry Účetní závěrka Pioneer

Více

SH = BH*( 1 + i) n nebo

SH = BH*( 1 + i) n nebo PEKS 2 Literatura Syek PEK 4. vydáí Faktor času v peěžím vyjádřeí Peěží jedotka Kč přijata ebo vyplacea v růzých časových okamžicích má rozdílou hodotu. Deší korua je ceější, ež korua získaá později apř.

Více

Účastnický fond světových akcií ING Penzijní společnosti, a. s.

Účastnický fond světových akcií ING Penzijní společnosti, a. s. Účastnický fond světových akcií ING Penzijní společnosti, a. s. POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30. 6. 2014 1 Účetní závěrka Účastnický fond světových akcií ING Penzijní společnosti, a. s. k 30. 6. 2014 2 rozvaha k

Více

ÚcFi typové příklady. 1. Hotovostní a bezhotovostní operace

ÚcFi typové příklady. 1. Hotovostní a bezhotovostní operace ÚcFi typové příklady 1. Hotovostní a bezhotovostní operace 1. Přijat vklad na běžný účet klienta 10 000,- 2. Klient vybral z běžného účtu 25 000,- 3. Banka přijala v hot. vklad na termínovaný účet 50 000,-

Více

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008 REAL FLAT spol. s r.o., Bří Jaroňků 4079, Zlín, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Penze 2040 účastnický fond ING Penzijní společnosti, a. s.

Penze 2040 účastnický fond ING Penzijní společnosti, a. s. Penze 2040 účastnický fond ING Penzijní společnosti, a. s. POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30. 6. 2014 50 Účetní závěrka Penze 2040 účastnický fond ING Penzijní společnosti, a. s. k 30. 6. 2014 51 rozvaha k 30. 6.

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

veličiny má stejný řád jako je řád poslední číslice nejistoty. Nejistotu píšeme obvykle jenom jednou

veličiny má stejný řád jako je řád poslední číslice nejistoty. Nejistotu píšeme obvykle jenom jednou 1 Zápis číselých hodot a ejistoty měřeí Zápis číselých hodot Naměřeé hodoty zapisujeme jako číselý údaj s určitým koečým počtem číslic. Očekáváme, že všechy zapsaé číslice jsou správé a vyjadřují tak i

Více

SPOŘENÍ. Spoření krátkodobé

SPOŘENÍ. Spoření krátkodobé SPOŘENÍ Krátkodobé- doba spořeí epřesáhe jedo úrokové období (obvykle 1 rok). Úroky jsou přpsováy a koc doby spořeí. Jedotlvé složky jsou úročey a základě jedoduchého úročeí. Dlouhodobé doba spořeí bude

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

ING Bank N.V., organizační složka. Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2007

ING Bank N.V., organizační složka. Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2007 Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2007 ROZVAHA k 31. prosinci 2007 Obchodní firma: ING Bank N. V. organizační složka Sídlo: Nádražní 344/25, Praha 5 IČO: 492 798 66 Předmět podnikání: Banka

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA

Více

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2014 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2014 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové P Ř Í L O H A k roční účetní závěrce 2014 ============================= Obecné údaje 1. Charakteristika společnosti: Obchodní firma: ALMET, a.s. Sídlo : Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové Právní forma :

Více

Aktivní 011 Pohledávky za Mezinárodním měnovým fondem. Aktivní 012 Pohledávky za bankami Evropského systému. Aktivní centrálních bank

Aktivní 011 Pohledávky za Mezinárodním měnovým fondem. Aktivní 012 Pohledávky za bankami Evropského systému. Aktivní centrálních bank Charakteristika: Směrná účtová osnova pro banky a některé finanční instituce podle vyhlášky č. 501/2002 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991, o účetnictví,

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY sestavený k 31.12.2012 IČO: 00304051 Název: Obec Liptál Sídlo: Liptál čp. 331, 756 31 Liptál A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své

Více

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Vydáno dne 15. listopadu 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 Informace o ekonomické

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Hlinky 45/114, Brno - Pisárky, PSČ 603 00 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce Společnosti INTV, spol. s r.o. O sah přílohy Podle 9 yhlášky č. / S.: 1. Popis účet í jednotky 2. Majetko á či s lu í spoluúčast účet í jed otky ji ý h společ oste h 3. Za ěst

Více

Pololetní zpráva 2011. WOOD & Company investiční společnost, a.s.

Pololetní zpráva 2011. WOOD & Company investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva 2011 WOOD & Company investiční společnost, a.s. 1 OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI... 3 Základní informace o společnosti... 3 Statutární orgány a portfolio management... 4 Ostatní informace:...

Více

Informační systémy o platu a služebním příjmu zahrnují:

Informační systémy o platu a služebním příjmu zahrnují: Katalog datových prvků a dalších položek používaých v Iformačích systémech o platu a služebím příjmu (ISPSP) verze 2015-06 2. 3. 2015 ISPSP Iformačí systémy o platu a služebím příjmu zahrují: ISP Iformačí

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014 PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o investiční společnosti.. 2 1.1. Identifikace společnosti 1.2. Organizační

Více

10.3 GEOMERTICKÝ PRŮMĚR

10.3 GEOMERTICKÝ PRŮMĚR Středí hodoty, geometrický průměr Aleš Drobík straa 1 10.3 GEOMERTICKÝ PRŮMĚR V matematice se geometrický průměr prostý staoví obdobě jako aritmetický průměr prostý, pouze operace jsou o řád vyšší: místo

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

FINANČNÍ INSTITUCE DEFINICE VYBRANÝCH DEFINICE ÚČETNÍCH VYBRANÝCH POLOŽEK, ÚČETNÍCH JEJICH ZÚČT JEJICH OVÁNÍ ZÚČT

FINANČNÍ INSTITUCE DEFINICE VYBRANÝCH DEFINICE ÚČETNÍCH VYBRANÝCH POLOŽEK, ÚČETNÍCH JEJICH ZÚČT JEJICH OVÁNÍ ZÚČT FINANČNÍ INSTITUCE DEFINICE VYBRANÝCH ÚČETNÍCH POLOŽEK, JEJICH ZÚČTOVÁNÍ dr. Malíková 1 Směrná účtová osnova, účtové třídy TŘÍDĚNÍ ÚČTŮ DO ÚČTOVÝCH TŘÍD 0 Zúčtovací vztahy České národní banky (jen ČNB)

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: 00170551 Obec Údrnice Údrnice, 507 23 Údrnice sestavený k 31.12.2012 A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti,

Více

Využití Markovových řetězců pro predikování pohybu cen akcií

Využití Markovových řetězců pro predikování pohybu cen akcií Využití Markovových řetězců pro predikováí pohybu ce akcií Mila Svoboda Tredy v podikáí, 4(2) 63-70 The Author(s) 2014 ISSN 1805-0603 Publisher: UWB i Pilse http://www.fek.zcu.cz/tvp/ Úvod K vybudováí

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 00302970 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Mala Morava Nejsou

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

PŘÍLOHA. územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO:

PŘÍLOHA. územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO: PŘÍLOHA územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO: Název: 00234877 Město Slaný Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2013 Sídlo

Více

Licence: DD06 XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012)

Licence: DD06 XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012) A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 46772707 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Sdružení obcí pro

Více