předpisů (dále jen ZDP ) k velkému množství změn, které byly postupně přijaty těmito předpisy:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "předpisů (dále jen ZDP ) k velkému množství změn, které byly postupně přijaty těmito předpisy:"

Transkript

1 Přehled změn v zákoně o daních z příjmů od Ing. Jiří Vychopeň Úvod S účinností od dochází v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP ) k velkému množství změn, které byly postupně přijaty těmito předpisy: - zákonem č. 458/2011 Sb., o změně zákonů souvisejících se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů (od nabývají účinnosti pouze ta ustanovení, u kterých došlo k tomuto novému stanovení účinnosti na základě zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., když jejich původní účinnost byla stanovena na , přičemž uvedeným zákonným opatřením Senátu byly v těchto ustanoveních ještě provedeny i některé dílčí změny), - zákonem č. 160/2013 Sb., kterým se mění zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, zákon o Hasičském záchranném sboru České republiky a v části třetí i zákon o daních z příjmů (touto dílčí novelou zákona o daních z příjmů bylo pouze doplněno do ustanovení 19 odst. 1 ZDP, že od daně z příjmů právnických osob jsou nově osvobozeny také příspěvky do fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů), - zákonem č. 215/2013 Sb., kterým se mění zákon o loteriích a jiných podobných hrách a také zákon o daních z příjmů (touto dílčí novelou zákona o daních z příjmů bylo pouze doplněno do ustanovení 20 odst. 8 ZDP, že do limitů pro odpočet hodnoty bezúplatných plnění od základu daně se nezapočítávají bezúplatná plnění, která odpovídají uplatněným slevám na dílčím odvodu z loterií a jiných podobných her), - zákonným opatřením Senátu č. 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů (toto zákonné opatření, které bylo novou poslaneckou sněmovnou schváleno až dne , obsahuje celkem 843 bodů změn v zákoně o daních z příjmů a k tomu ještě 21 bodů přechodných ustanovení). Převážná část změnových bodů v novele zákona o daních z příjmů přijaté zákonným opatřením Senátu č. 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů, souvisí s novou terminologií používanou v zákoně č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku (dále jen NOZ ) a v zákoně č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, na základě které bylo nutno nahradit některá dosud používaná slova v příslušných ustanoveních zákona o daních z příjmů novými slovy. Zákonným opatřením Senátu č. 344/2013 Sb. bylo s účinností od provedeno v zákoně o daních z příjmů velké množství věcných změn a také byla od uvedeného data do zákona o daních z příjmů vložena některá zcela nová ustanovení; přitom řada těchto změn nemá žádnou souvislost s rekodifikací soukromého práva. Některé změny včetně nových ustanovení zákona o daních z příjmů přijaté zákonným opatřením Senátu č. 344/2013 Sb. s účinností od souvisejí se zrušením dědické a darovací daně a integrací příjmů z darování a dědění do zákona o daních z příjmů anebo s nahrazením dosavadní daně z převodu nemovitostí daní z nabytí nemovitých věcí. Autor Ing. Jiří Vychopeň je od roku 1993 daňovým poradcem zapsaným v seznamu Komory daňových poradců České republiky pod evidenčním číslem 35. Kromě daňového poradenství se dlouhodobě věnuje i přednáškové činnosti a je autorem mnoha článků, komentářů a odpovědí na dotazy čtenářů v časopisech zaměřených na nejrůznější témata z účetní a daňové oblasti. Je také autorem některých publikací z tematické řady Otázek a odpovědí z praxe (Nemovitosti v podnikání, Finanční leasing z účetního a daňového pohledu a Společnost s ručením omezeným z účetního a daňového pohledu).

2 1. Terminologické změny Jak již bylo uvedeno, v převážné části změnových bodů novely zákona o daních z příjmů přijaté zákonným opatřením Senátu se jedná o nahrazení slov dosud používaných v příslušných ustanoveních zákona o daních z příjmů novými slovy v souvislosti s novou terminologií použitou v novém občanském zákoníku a novém zákoně o obchodních korporacích, např.: slovo lhůta je nahrazeno slovem doba slovo dar je nahrazeno slovy bezúplatné plnění slovo závazek je nahrazeno slovem dluh, ale např. v ustanovení 23 odst. 9 písm. c) ZDP( ) je místo slova závazek nově použito slovo povinnost, slovo půjčka je nahrazeno slovem zápůjčka slova úvěry a půjčky jsou nahrazena slovy úvěrový finanční nástroj nebo úvěrové finanční nástroje slovo nemovitosti je nahrazeno slovy nemovité věci slovo byt je nahrazeno slovy jednotka, která nezahrnuje nebytový prostor ale např. v ustanovení 26 odst. 2 písm. b) ZDP( ) jsou místo slov byty a nebytové prostory vymezené jako jednotky zvláštním předpisem nově použita slova jednotky nezahrnující pozemek. slovo domácnost je nahrazeno slovy společně hospodařící domácnost slovo společnost je nahrazeno slovy obchodní společnost nebo obchodní korporace slova obchodní společnosti nebo družstva jsou nahrazena slovy obchodní korporace slova účastník sdružení, které není právnickou jsou nahrazena slovy společník společnosti osobou slova podnikání a jiná samostatná výdělečná jsou nahrazena slovy samostatná činnost činnost slova podnik nebo podnik nebo část podniku jsou nahrazena slovy obchodní závod slovo pronájem je nahrazeno slovem nájem slova finanční pronájem s následnou koupí jsou nahrazena slovy finanční leasing najaté věci Poznámka Podle 498 NOZ jsou nemovitými věcmi pozemky a podzemní stavby se samostatným účelovým určením, jakož i věcná práva k nim, a práva, která za nemovité věci prohlásí zákon. Veškeré další věci, ať je jejich podstata hmotná nebo nehmotná, jsou věcmi movitými. Podle 1242 NOZ je právo stavby (tj. smlouvou, vydržením nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci nabyté právo jiné osoby než vlastníka pozemku mít na povrchu nebo pod povrchem pozemku stavbu) věcí nemovitou. Podle 1159 NOZ jednotka zahrnuje byt jako prostorově oddělenou část domu a podíl na společných částech nemovité věci vzájemně spojené a neoddělitelné. Podle 1 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, jsou obchodními korporacemi obchodní společnosti a družstva. Podle 502 NOZ je obchodním závodem organizovaný soubor jmění, který podnikatel vytvořil a který z jeho vůle slouží k provozování jeho činnosti; přitom se má za to, že obchodní závod tvoří vše, co zpravidla slouží k jeho provozu. Podle 2716 odst. 1 NOZ vzniká společnost smlouvou, ve které se několik osob zaváže sdružit jako společníci za společným účelem činnosti nebo věci. Stejně jako je tomu u

3 dosavadního sdružení vzniklého na základě smlouvy o sdružení podle 829 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, i v případě společnosti vzniklé podle nového občanského zákoníku se nejedná o právnickou osobu ani o daňový subjekt. 2. Věcné změny Změny u daně z příjmů fyzických osob Poplatníci daně z příjmů fyzických osob 2 ZDP( ) V 2 odst. 1 ZDP( ) je stanoveno, že poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby (dále jen poplatníci ). V 2 odst. 1 ZDP( ) je doplněno, že poplatníci jsou daňovými rezidenty České republiky nebo daňovými nerezidenty. Podle 2 odst. 2 ZDP( ) mají poplatníci, kteří mají na území České republiky bydliště nebo se zde obvykle zdržují, daňovou povinnost, která se vztahuje jak na příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky, tak i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí. Podle 2 odst. 3 ZDP( ) mají poplatníci neuvedení v odstavci 2 nebo ti, o nichž to stanoví mezinárodní smlouvy, daňovou povinnost, která se vztahuje jen na příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky. V 2 odst. 2 ZDP( ) je nově uvedeno, že poplatníci jsou daňovými rezidenty České republiky, pokud mají na území České republiky bydliště nebo se zde obvykle zdržují. V 2 odst. 3 ZDP( ) je nově uvedeno, že poplatníci jsou daňovými nerezidenty, pokud nejsou uvedeni v odstavci 2 nebo to o nich stanoví mezinárodní smlouvy.

4 Předmět daně z příjmů fyzických osob 3 ZDP( ) Podle 3 odst. 4 písm. a) ZDP( ) nejsou u poplatníků daně z příjmů fyzických osob předmětem daně příjmy získané nabytím akcií nebo podílových listů podle zvláštního právního předpisu, který upravuje podmínky převodu majetku státu na jiné osoby, zděděním, vydáním nebo darováním nemovitosti nebo movité věci anebo majetkového práva, s výjimkou příjmů z nich plynoucích a s výjimkou darů přijatých v souvislosti s výkonem činnosti podle 6 ZDP( ) nebo s podnikáním nebo s jinou samostatnou výdělečnou činností; předmětem daně u fyzických osob, provozujících školy a školská zařízení a zařízení na ochranu opuštěných zvířat, nebo ohrožených druhů zvířat, a u fyzických osob, které jsou poskytovateli zdravotních služeb, není příjem získaný nabytím daru v souvislosti s provozováním těchto činností. Podle nového znění 3 odst. 4 písm. a) ZDP( ) nejsou u poplatníků daně z příjmů fyzických osob předmětem daně příjmy získané 1. nabytím akcií nebo podílových listů podle zákona upravujícího podmínky převodu majetku státu na jiné osoby, 2. vydáním podle právních předpisů upravujících restituci majetku. Od jsou příjmy získané zděděním nebo darováním nemovitosti nebo movité věci anebo majetkového práva nově předmětem daně z příjmů. Podle 3 odst. 4 písm. f) ZDP( ) nejsou předmětem daně příjmy získané převodem majetku mezi osobami blízkými v souvislosti s předčasným ukončením provozování zemědělské činnosti zemědělského podnikatele. Podle nového znění 3 odst. 4 písm. f) ZDP( ) nejsou předmětem daně příjmy získané převodem majetku mezi osobami blízkými v souvislosti s ukončením provozování zemědělské činnosti zemědělského podnikatele, pokud osoba blízká v činnosti zemědělského podnikatele pokračuje alespoň do konce třetího zdaňovacího období následujícího po ukončení provozování zemědělské činnosti zemědělského podnikatele převádějícího tento majetek s výjimkou nepokračování v činnosti z důvodu smrti; při porušení této podmínky jsou tyto příjmy předmětem daně ve zdaňovacím období, kdy k převodu tohoto majetku došlo, a má se za to, že poplatník není v prodlení, pokud podá dodatečné daňové přiznání a zaplatí daň nejpozději do dne, kdy je povinen podat daňové přiznání k dani za zdaňovací období, ve kterém nesplnil tuto podmínku.

5 Osvobození od daně 4 ZDP( ) a 10 ZDP( ) Podle 4 odst. 1 písm. w) ZDP( ) jsou od daně osvobozeny příjmy z prodeje cenných papírů, přesáhne-li doba mezi nabytím a převodem těchto cenných papírů při jejich prodeji dobu 6 měsíců. Toto osvobození od daně se vztahuje pouze na osoby, jejichž celkový přímý podíl na základním kapitálu nebo hlasovacích právech společnosti nepřevyšoval v době 24 měsíců před prodejem cenných papírů 5 %. Podle nového znění 4 odst. 1 písm. w) ZDP( ) se od daně osvobozuje příjem z prodeje cenného papíru, přesáhne-li doba mezi nabytím a převodem tohoto cenného papíru při jeho prodeji dobu 3 let. Toto osvobození od daně již není nijak závislé na výši podílu na základním kapitálu nebo hlasovacích právech. Do 10 odst. 3 ZDP( ) bylo doplněno nové písmeno c), podle kterého jsou, kromě příjmů uvedených v 4, od daně osvobozeny také příjmy z prodeje cenných papírů, pokud jejich úhrn u poplatníka nepřesáhne ve zdaňovacím období Kč. Podle bodu 5. Přechodných ustanovení novely zákona o daních z příjmů přijaté zákonným opatřením Senátu č. 344/2013 Sb. se u osvobození příjmů z prodeje cenných papírů nabytých před bude postupovat podle 4 odst. 1 písm. w) ZDP( ), ve znění účinném do Podle 4 odst. 3 ZDP( ) se osvobození pravidelně vyplácených důchodů a penzí uvedených v odstavci 1 písmeno h) nepoužije v případě, kdy součet příjmů podle 6 ZDP( ) (nezahrnují se příjmy od daně osvobozené, ani příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně) a dílčích základů daně podle 7 ZDP( ) a 9 ZDP( ) u poplatníka přesáhne ve zdaňovacím období částku Kč. Podle bodu 8. Přechodných ustanovení novely zákona o daních z příjmů přijaté zákonným opatřením Senátu č. 344/2013 Sb. se pro zdaňovací období let 2013 až 2015 nepoužije ustanovení 4 odst. 3 ZDP( ).

6 Osvobození bezúplatných příjmů od daně 4a ZDP( ) Podle 3 zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí( ) (dále jen ZDDP ), je nabytí majetku děděním předmětem daně dědické a podle 6 ZDDP( ) je bezúplatné nabytí majetku na základě právního úkonu nebo v souvislosti s právním úkonem předmětem daně darovací. Podle ustanovení 6 odst. 4 písm. c) ZDDP( ) nejsou předmětem daně darovací bezúplatná nabytí majetku, která jsou příjmem a jsou předmětem daně z příjmů. Okruh bezúplatných nabytí majetku, která jsou od daně dědické a daně darovací osvobozena, je vymezen v příslušných ustanoveních 19 ZDDP( ) a 20 ZDDP( ). Podle nově vloženého 4a ZDP( ) Osvobození bezúplatných příjmů se od daně z příjmů fyzických osob osvobozuje např.: - bezúplatný příjem z nabytí dědictví nebo odkazu, - bezúplatný příjem obmyšleného z majetku, který: 1. byl do svěřenského fondu vyčleněn pořízením pro případ smrti nebo 2. zvýšil majetek svěřenského fondu pořízením pro případ smrti, - z nabytí vlastnického práva k rodinnému domu nebo jednotce, která zahrnuje družstevní byt nebo družstevní nebytový prostor, který je garáží, sklepem nebo komorou, a nezahrnuje jiný nebytový prostor, je-li nabyvatelem fyzická osoba, která je členem bytového družstva, který je nájemcem tohoto rodinného domu nebo jednotky ve vlastnictví družstva a který se sám nebo jeho předchůdce podílel na jeho pořízení členským vkladem, - bezúplatný příjem poplatníka, který jej prokazatelně použije na zvýšení nebo změnu kvalifikace, studium, léčení, úhradu sociálních služeb nebo na zakoupení pomůcky pro zdravotně postižené, jakož i přímé poskytnutí takové pomůcky, - bezúplatný příjem na humanitární nebo charitativní účel, - bezúplatný příjem z veřejné sbírky.

7 Příjmy ze závislé činnosti 6 ZDP( ) Podle 6 odst. 4 ZDP( ) jsou příjmy zúčtované nebo vyplacené zaměstnavatelem se sídlem nebo bydlištěm na území České republiky a příjmy od plátců daně vymezených v 38c ZDP( ) po zvýšení podle odstavce 13 samostatným základem daně pro zdanění daní vybíranou srážkou sazbou daně podle 36 odst. 2 ZDP( ), jedná-li se o příjmy podle odstavce 1 písm. a) a d) a podle odstavce 10, jejichž úhrnná výše před zvýšením podle odstavce 13 u téhož zaměstnavatele nepřesáhne za kalendářní měsíc částku Kč. To platí u příjmů zúčtovaných nebo vyplacených zaměstnavatelem, u kterého zaměstnanec nepodepsal prohlášení k dani podle 38k ZDP( ). Podle nového znění 6 odst. 4 ZDP( ) jsou příjmy zúčtované nebo vyplacené plátcem daně samostatným základem daně pro zdanění daní vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně, jedná-li se o příjmy podle odstavce 1 plynoucí na základě dohody o provedení práce, jejichž úhrnná výše u téhož plátce daně nepřesáhne za kalendářní měsíc částku Kč a zaměstnanec u tohoto plátce nepodepsal prohlášení k dani podle 38k ZDP( ) anebo nevyužije-li postup podle 36 odst. 7 ZDP( ). Od se tedy u příjmů ze závislé činnosti uplatní srážková daň jen v případě příjmu na základě dohody o provedení práce, a to vždy pokud tento příjem v úhrnu za kalendářní měsíc nepřesáhne u téhož zaměstnavatele Kč (v tomto případě nepodléhá příjem na základě dohody o provedení práce sociálnímu ani zdravotnímu pojištění) a zaměstnanec nebude mít u zaměstnavatele podepsáno prohlášení k dani. V ostatních případech se u příjmů ze závislé činnosti, a to bez ohledu na jejich výši, již srážková daň uplatňovat nebude. Podle 6 odst. 9 písm. l) ZDP( ) jsou od daně osvobozena peněžní zvýhodnění plynoucí zaměstnancům v souvislosti s poskytováním bezúročných půjček nebo půjček s úrokem nižším, než je obvyklá výše úroků, zaměstnavatelem z fondu kulturních a sociálních potřeb podle zvláštního předpisu a u zaměstnavatelů, na které se tento předpis nevztahuje, ze sociálního fondu nebo ze zisku (příjmu) po jeho zdanění, jedná-li se o návratné půjčky poskytnuté zaměstnanci na bytové účely do výše Kč nebo k překlenutí tíživé finanční situace do výše Kč a u zaměstnance postiženého živelní pohromou do výše Kč na bytové účely a do výše Kč k překlenutí tíživé finanční situace. Místo toho jsou podle nového znění 6 odst. 9 písm. l) ZDP( ) od daně osvobozeny příjmy za práci žáků a studentů z praktického vyučování a praktické přípravy. Touto změnou bylo od zrušeno dosavadní daňové osvobození peněžního zvýhodnění plynoucího zaměstnancům v souvislosti s poskytováním bezúročných půjček nebo půjček s úrokem nižším, než je obvyklá výše úroku, na bytové účely nebo k překlenutí tíživé finanční situace.

8 Příjmy ze samostatné činnosti 7 ZDP( ) Podle 7 odst. 6 ZDP( ) jsou příjmy autorů za příspěvky do novin, časopisů, rozhlasu nebo televize plynoucí ze zdrojů na území České republiky samostatným základem daně pro zdanění zvláštní sazbou daně 36 ZDP( ) za předpokladu, že jde o příjmy uvedené v 7 odst. 2 písm. a) ZDP( ) a úhrn těchto příjmů od téhož plátce nepřesáhne v kalendářním měsíci Kč. Podle nového znění 7 odst. 6 ZDP( ) jsou samostatným základem daně pro zdanění zvláštní sazbou daně příjmy autorů uvedené v odstavci 2 písm. a) plynoucí ze zdrojů na území České republiky za předpokladu, že úhrn těchto příjmů od téhož plátce nepřesáhne v kalendářním měsíci Kč. Na žádost poplatníka je plátce daně povinen do 10 dnů od podání žádosti vystavit doklad o vyplacených příjmech a sražené dani za období, za které byl poplatníkovi vyplacen příjem podle věty první. Ostatní příjmy 10 ZDP( ) Podle 10 odst. 3 písm. a) ZDP( ) jsou od daně osvobozeny příjmy z příležitostných činností nebo z příležitostného pronájmu movitých věcí, včetně příjmů ze zemědělské výroby, která není provozována podnikatelem (samostatně hospodařícím rolníkem), pokud jejich úhrn u poplatníka nepřesáhne ve zdaňovacím období Kč; přitom příjmem poplatníka, kterému plyne příjem z chovu včel a u kterého nepřekročí ve zdaňovacím období počet včelstev 40, je částka 500 Kč na jedno včelstvo. Podle nového znění 10 odst. 3 písm. a) ZDP( ) jsou od daně osvobozeny příjmy z příležitostných činností nebo z příležitostného nájmu movitých věcí, včetně příjmů ze zemědělské výroby a lesního a vodního hospodářství, které nejsou provozovány podnikatelem, pokud jejich úhrn u poplatníka nepřesáhne ve zdaňovacím období Kč; přitom příjmem poplatníka, kterému plyne příjem z chovu včel a u kterého nepřekročí ve zdaňovacím období počet včelstev 60, je částka 500 Kč na jedno včelstvo. Nezdanitelná část základu daně 15 ZDP( ) Podle 15 odst. 1 ZDP( ) lze od základu daně odečíst hodnotu darů poskytnutých na vymezené účely, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně. Jako dar na zdravotnické účely se hodnota jednoho odběru krve bezpříspěvkového dárce oceňuje částkou Kč. Podle nového znění 15 odst. 1 ZDP( ) lze od základu daně odečíst hodnotu bezúplatného plnění poskytnutého na vymezené účely, pokud úhrnná hodnota bezúplatných plnění ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % ze základu daně. Jako dar na zdravotnické účely se hodnota jednoho odběru krve bezpříspěvkového dárce oceňuje částkou Kč a hodnota odběru orgánu od žijícího dárce se oceňuje částkou Kč.

9 2.2. Změny u daně z příjmů právnických osob Poplatníci daně z příjmů právnických osob 17 ZDP( ) Podle 17 odst. 1 ZDP( ) jsou poplatníky daně z příjmů právnických osob a) osoby, které nejsou fyzickými osobami, b) organizační složky státu, c) podílové fondy, d) fondy obhospodařované penzijní společností a transformovaný fond (dále jen fond penzijní společnosti ). Podle nového znění 17 odst. 1 ZDP( ) je poplatníkem daně z příjmů právnických osob a) právnická osoba, b) organizační složka státu, c) podílový fond podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy, d) podfond akciové společnosti s proměnným základním kapitálem podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy e) fond penzijní společnosti, f) svěřenský fond podle občanského zákoníku, g) jednotka, která je podle právního řádu státu, podle kterého je založena nebo zřízena, poplatníkem. Podle 17 odst. 2 ZDP( ) se od daně osvobozuje ústřední banka České republiky. Podle 17 odst. 3 ZDP( ) mají poplatníci, kteří mají své sídlo na území České republiky, daňovou povinnost, která se vztahuje jak na příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky, tak i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí. Podle 17 odst. 4 ZDP( ) mají poplatníci, kteří nemají na území České republiky své sídlo, daňovou povinnost, která se vztahuje pouze na příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky. Podle nového znění 17 odst. 2 ZDP( ) jsou poplatníci daňovými rezidenty České republiky nebo daňovými nerezidenty. Podle nového znění 17 odst. 3 ZDP( ) jsou poplatníci daňovými rezidenty České republiky, pokud mají své sídlo na území České republiky. Daňoví rezidenti České republiky mají daňovou povinnost, která se vztahuje jak na příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky, tak i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí. Pokud je poplatník, který není právnickou osobou, založen nebo zřízen podle právních předpisů České republiky, má se za to, že má na území České republiky sídlo. Podle nového znění 17 odst. 4 ZDP( ) jsou poplatníci daňovými nerezidenty, pokud nemají na území České republiky své sídlo nebo to o nich stanoví mezinárodní smlouvy. Daňoví nerezidenti mají daňovou povinnost, která se vztahuje pouze na příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky.

10 Veřejně prospěšný poplatník 17a ZDP( ) V 18 ZDP( ) jsou pro účely zákona o daních z příjmů definováni poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání, za které se podle odstavce 8 považují zejména - zájmová sdružení právnických osob, pokud mají tato sdružení právní subjektivitu a nejsou zřízena za účelem výdělečné činnosti, - občanská sdružení včetně odborových organizací, - politické strany a politická hnutí, - registrované církve a náboženské společnosti, - veřejné vysoké školy, veřejné výzkumné instituce a školské právnické osoby podle školského zákona, - obce, kraje a organizační složky státu, - příspěvkové organizace, - státní fondy a další subjekty, o nichž tak stanoví zvláštní zákon. V novém 17a ZDP( ) je pro účely zákona o daních z příjmů definován veřejně prospěšný poplatník, kterým je podle odstavce 1 poplatník v souladu se svým zakladatelským právním jednáním, statutem, stanovami, zákonem nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci jako svou hlavní činnost vykonává činnost, která není podnikáním. Podle odstavce 2 veřejně prospěšným poplatníkem není a) obchodní korporace, b) Česká televize, Český rozhlas a Česká tisková kancelář, c) profesní komora nebo poplatník založený za účelem ochrany a hájení podnikatelských zájmů svých členů, u nichž nejsou členské příspěvky osvobozeny od daně, s výjimkou organizace zaměstnavatelů, d) zdravotní pojišťovna, e) společenství vlastníků jednotek a f) nadace, 1. která dle svého zakladatelského jednání slouží k podpoře osob blízkých zakladateli nebo 2. jejíž činnost směřuje k podpoře osob blízkých zakladateli.

11 Předmět daně z příjmů právnických osob 18 ZDP( ) 18a ZDP( ) Podle 18 odst. 2 písm. a) ZDP( ) nejsou u poplatníků daně z příjmů právnických osob předmětem daně příjmy získané nabytím akcií podle zvláštního zákona, zděděním nebo darováním nemovitosti nebo movité věci anebo majetkového práva s výjimkou z nich plynoucích příjmů. Do 31, jsou příjmy získané zděděním nebo darováním nemovitosti nebo movité věci anebo majetkového práva s výjimkou z nich plynoucích příjmů předmětem daně dědické nebo daně darovací. Podle nového znění 18 odst. 2 písm. a) ZDP( ) nejsou u poplatníků daně z příjmů právnických osob předmětem daně příjmy získané nabytím akcií podle zákona upravujícího podmínky převodu majetku státu na jiné osoby. Od jsou příjmy získané zděděním nebo darováním nemovitosti nebo movité věci anebo majetkového práva nově předmětem daně z příjmů. Podle nových ustanovení 18 odst. 2 ZDP( ) předmětem daně nově také např. nejsou - příjmy svěřenského fondu, - majetkový prospěch 1. vydlužitele při bezúročné zápůjčce, 2. vypůjčitele při výpůjčce, 3. výprosníka při výprose, - příjmy společenství vlastníků jednotek z 1. dotací, 2. příspěvků vlastníků jednotek na správu domu a pozemku, 3. úhrad za plnění spojená s užíváním bytu a nebytových prostor. Podle 18 odst. 3 ZDP( ) jsou u poplatníků, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání, předmětem daně vždy příjmy - z reklam, - z členských příspěvků a - z nájemného s výjimkou uvedenou v 18 odst. 4 písm. d) ZDP( ). Podle 18 odst. 13 ZDP( ) jsou u poplatníků zřízených zvláštním právním předpisem k poskytování veřejné služby v televizním nebo rozhlasovém vysílání předmětem daně všechny příjmy s výjimkou příjmů a) z investičních dotací, b) z úroků z vkladů na běžném účtu. Podle 18 odst. 14 ZDP( ) jsou u poplatníků uvedených v odstavci 3, kteří jsou poskytovateli zdravotních služeb, předmětem daně všechny příjmy s výjimkou příjmů a) z investičních transferů s dotací na pořízení a technické zhodnocení majetku, b) z úroků z vkladů na běžném účtu. Podle nového ustanovení 18a odst. 2 ZDP( ) je u veřejně prospěšného poplatníka předmětem daně vždy příjem a) z reklamy, b) z členského příspěvku, c) v podobě úroku, d) z nájemného s výjimkou nájmu státního majetku. Podle nového ustanovení 18a odst. 5 ZDP( ) jsou s výjimkou příjmů z investičních dotací předmětem daně všechny příjmy u veřejně prospěšného poplatníka, který je a) veřejnou vysokou školou, b) veřejnou výzkumnou institucí, c) poskytovatelem zdravotních služeb, d) obecně prospěšnou společností, e) ústavem.

12 V 18 odst. 4 ZDP( ) jsou vymezeny příjmy, které nejsou předmětem daně u poplatníků, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání. V 18 odst. 12 ZDP( ) je speciálně pro zdravotní pojišťovny vymezen okruh příjmů, které nejsou předmětem daně. Podle nového ustanovení 18a odst. 1 ZDP( ) nejsou předmětem daně u veřejně prospěšného poplatníka obdobně tytéž příjmy, které nejsou ani dosud předmětem daně u poplatníků, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání, s výjimkou příjmů z úroků z vkladů na běžném účtu. Osvobození od daně 19 ZDP( ) V 19 odst. 1 ZDP( ) je vymezen okruh příjmů, který je u poplatníků daně z příjmů právnických osob osvobozen od daně. V 19 odst. 1 ZDP( ) je obdobně jako dosud, jen s drobnými úpravami, vymezen okruh příjmů, který je u poplatníků daně z příjmů právnických osob osvobozen od daně. Osvobození bezúplatných příjmů 19b ZDP( ) Podle 3 ZDDP( ), je nabytí majetku děděním předmětem daně dědické a podle 6 ZDDP je bezúplatné nabytí majetku na základě právního úkonu nebo v souvislosti s právním úkonem předmětem daně darovací. Okruh bezúplatných nabytí majetku, které jsou od daně dědické a daně darovací osvobozeny, je vymezen v příslušných ustanoveních 19 ZDDP( ) a 20 ZDDP( ). Podle nově vloženého 19b ZDP( ) Osvobození bezúplatných příjmů se od daně z příjmů právnických osob osvobozuje např.: - bezúplatný příjem z nabytí dědictví nebo odkazu, - bezúplatný příjem obmyšleného z majetku, který: 1. byl do svěřenského fondu vyčleněn pořízením pro případ smrti nebo 2. zvýšil majetek svěřenského fondu pořízením pro případ smrti, - bezúplatný příjem poplatníka, který je veřejně prospěšným poplatníkem se sídlem na území České republiky, pokud je nebo bude využit pro účely vymezené v 15 odst. 1 ZDP( ) nebo 20 odst. 8 ZDP( ) pro jeho kapitálové dovybavení; osvobození se nepoužije u obcí a krajů, - bezúplatný příjem plynoucí do veřejné sbírky, na humanitární nebo charitativní účel, - bezúplatný příjem z veřejné sbírky.

13 Základ daně a položky snižující základ daně 20 ZDP( ) Podle 20 odst. 8 ZDP( ) lze od základu daně sníženého podle 34 ZDP( ) odečíst hodnotu darů poskytnutých na vymezené účely, pokud hodnota daru činí alespoň Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 5 % ze základu daně sníženého podle 34 ZDP( ); přitom v případě poskytnutí darů středním školám a vyšším odborným školám na pořízení materiálu nebo zařízení nebo na opravy a modernizaci zařízení využívaných pro účely praktického vyučování, vysokým školám a veřejným výzkumným institucím lze základ daně snížit nejvýše o dalších 5 %. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání. Podle nového znění 20 odst. 8 ZDP( ) lze od základu daně sníženého podle 34 ZDP( ) odečíst hodnotu bezúplatného plnění poskytnutého na vymezené účely, pokud hodnota bezúplatného plnění činí alespoň Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně sníženého podle 34 ZDP( ). Nadále platí, že tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání. Na konci 20 odst. 8 ZDP( ) je nově doplněno, že od základu daně nelze odečíst hodnotu bezúplatného plnění, na základě kterého plyne poskytovateli bezúplatného plnění nebo osobě s ním spojené prospěch bez poskytnutí odpovídajícího protiplnění Změny ve společných ustanoveních Základ daně 23 ZDP( ) Podle 23 odst. 7 ZDP( ) upraví správce daně základ daně poplatníka o zjištěný rozdíl v případech, kdy se ceny sjednané mezi spojenými osobami liší od cen, které by byly sjednány mezi nezávislými osobami v běžných obchodních vztazích za stejných nebo obdobných podmínek, a není-li tento rozdíl uspokojivě doložen. Toto ustanovení se nepoužije v případě, kdy sjednaná výše úroků u půjčky a úvěru mezi spojenými osobami je nižší, než by byla cena sjednaná mezi nezávislými osobami, a věřitelem je poplatník uvedený v 2 odst. 3 ZDP( ) nebo v 17 odst. 4 ZDP( ) (tj. daňový nerezident) nebo je věřitelem společník nebo člen družstva uvedený v 2 odst. 2 ZDP( ) a 17 odst. 3 ZDP( ) (daňový rezident). Podle nového znění 23 odst. 7 ZDP( ) se základ daně poplatníka upraví o zjištěný rozdíl v případech, kdy se ceny sjednané mezi spojenými osobami liší od cen, které by byly sjednány mezi nespojenými osobami v běžných obchodních vztazích za stejných nebo obdobných podmínek, a není-li tento rozdíl uspokojivě doložitelný; to platí i v případě, kdy je cena mezi poplatníky daně z příjmů právnických osob rovna nule. Toto ustanovení se nepoužije v případě uzavření smlouvy o výprose nebo o výpůjčce a v případě, kdy sjednaná výše úroků z úvěrového finančního nástroje mezi spojenými osobami je nula nebo nižší, než by byla cena sjednaná mezi nespojenými osobami a věřitelem je - daňový nerezident, - člen obchodní korporace, který je daňovým rezidentem České republiky, nebo - poplatník daně z příjmů fyzických osob.

14 Výdaje (náklady) vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmu 24 ZDP( ) Podle 24 odst. 2 písm. ch) ZDP( ) je výdajem (nákladem) podle odstavce 1 také daň z převodu nemovitosti, a to i v případě zaplacení ručitelem za původního vlastníka, a daň z nemovitosti, jen pokud byly zaplaceny. Podle nového znění 24 odst. 2 písm. ch) ZDP( ) je výdajem (nákladem) podle odstavce 1 také daň z nemovitých věcí a daň z nabytí nemovitých věcí, pokud byly zaplaceny, a to i v případě zaplacení ručitelem. Tato změna souvisí s přeměnou dosavadní daně z nemovitostí na daň z nemovitých věcí a přeměnou dosavadní daně z převodu nemovitostí na daň z nabytí nemovitých věcí. Podle odstavce 24 odst. 2 písm. zu) ZDP( ) je výdajem (nákladem) podle odstavce 1 také motivační příspěvek poskytnutý na základě smluvního vztahu žákovi nebo studentovi, který se pro poplatníka připravuje studiem na výkon profese, a to do výše Kč měsíčně, v případě studenta vysoké školy do výše Kč měsíčně. Podle nového znění 24 odst. 2 písm. zu) ZDP( ) je výdajem (nákladem) podle odstavce 1 také motivační příspěvek poskytnutý na základě smluvního vztahu žákovi nebo studentovi, který se pro poplatníka připravuje studiem na výkon profese, a to do výše Kč měsíčně, v případě studenta vysoké školy do výše Kč měsíčně. Podle bodu 9. Přechodných ustanovení zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb. se i pro zdaňovací období započatá po použije pro daň z převodu nemovitostí ustanovení 24 odst. 2 písm. ch) ZDP( ) a 24 odst. 2 písm. u) ZDP( ), ve znění účinném do ZDP( ) V 25 odst. 1 písm. a) až zn) ZDP( ) uveden výčet výdajů (nákladů), které nelze pro daňové účely uznat za výdaje (náklady) vynaložené k dosažení, zajištění a udržení příjmů. Do 25 odst. 1 ZDP( ) byla doplněna nová písmena zo), zp) a zq), podle kterých nelze pro daňové účely uznat za výdaje (náklady) vynaložené k dosažení, zajištění a udržení příjmů také - členský příspěvek hrazený poplatníkem příjemci, který je u tohoto příjemce osvobozen od daně, - účetní odpisy hmotného a nehmotného majetku odpisovaného pouze podle právních předpisů upravujících účetnictví, který byl nabyt bezúplatně, a tento bezúplatný příjem byl od daně z příjmů osvobozen nebo nebyl zahrnut do jejího předmětu; obdobně to platí pro zůstatkovou cenu v případě prodeje nebo likvidace tohoto majetku, - hodnotu majetku, který se neodpisuje podle tohoto zákona ani podle právních předpisů upravujících účetnictví, který byl nabyt bezúplatně, a tento bezúplatný příjem byl od daně osvobozen nebo nebyl zahrnut do jejího předmětu.

15 Odpisy hmotného majetku 27 ZDP( ) Podle 27 písm. ch) ZDP( ) je hmotným majetkem vyloučeným z odpisování také hmotný majetek, jehož bezúplatné nabytí bylo předmětem daně darovací a bylo v době nabytí od daně darovací osvobozeno. Písmeno ch) je zrušeno a místo něj je doplněno nové písmeno j) - 27 písm. j) ZDP( ), podle kterého je hmotným majetkem vyloučeným z odpisování také hmotný majetek, jehož bezúplatné nabytí bylo od daně z příjmů osvobozeno nebo nebylo předmětem daně, s výjimkou hmotného majetku fyzické osoby nabytého 1. dědictvím, 2. odkazem, 3. obmyšleným, pokud se jedná o hmotný majetek, který byl do svěřenského fondu vyčleněn pořízením pro případ smrti nebo 4. obmyšleným, pokud se jedná o hmotný majetek, který zvýšil majetek svěřenského fondu pořízením pro případ smrti. 28 ZDP( ) Podle 28 odst. 1 ZDP( ) hmotný majetek odpisuje poplatník, který má k tomuto majetku vlastnické právo, organizační složka státu příslušná hospodařit s majetkem státu, státní podnik, národní podnik a státní organizace příslušná hospodařit s majetkem státu a organizace zřízená územním samosprávným celkem příslušná hospodařit s majetkem svého zřizovatele (dále jen vlastník ), s výjimkou uvedenou v odstavcích 2 až 5. Podle nového znění 28 odst. 1 ZDP( ) hmotný majetek odpisuje odpisovatel, kterým je a) poplatník, který má k hmotnému majetku vlastnické právo, b) organizační složka státu příslušná hospodařit s majetkem státu, c) státní příspěvková organizace, státní podnik nebo jiná státní organizace příslušná hospodařit s majetkem státu, d) podílový fond, jehož součástí je hmotný majetek, e) svěřenský fond, jehož součástí je hmotný majetek, f) nástupnická obchodní korporace zanikající nebo rozdělované obchodní korporace při přeměně; to platí pro 1. hmotný majetek ve vlastnictví zanikající nebo rozdělované obchodní korporace k rozhodnému dni fúze, převodu jmění na společníka nebo rozdělení obchodní korporace a převáděný na nástupnickou obchodní korporaci, a 2. hmotný majetek nabytý zanikající nebo rozdělovanou obchodní korporací od rozhodného dne do dne zápisu fúze, převodu jmění na společníka nebo rozdělení obchodní korporace do obchodního rejstříku a převáděný na nástupnickou obchodní korporaci.

16 29 ZDP( ) Podle 29 odst. 1 písm. a) ZDP( ) se vstupní cena hmotného majetku snižuje o dotace poskytnuté na jeho pořízení nebo na jeho technické zhodnocení. V novém znění 29 odst. 1 písm. a) ZDP( ) je k tomu doplněno, že obdobně se postupuje i v případě přijatého bezúplatného příjmu ve formě účelového daru na pořízení hmotného majetku. 30 ZDP( ) V 30 odst. 10 písm. a) až l) ZDP( ) jsou vymezeny případy, kdy poplatník pokračuje v odpisování započatém původním vlastníkem při zachování způsobu odpisování a ze vstupní ceny, ze které odpisoval původní vlastník. Do 30 odst. 10 ZDP( ) byla doplněna nová písmena m) a n), podle kterých pokračuje v odpisování započatém původním odpisovatelem při zachování způsobu odpisování a ze vstupní ceny, ze které odpisoval původní odpisovatel, také svěřenský fond a obmyšlený. Pacht obchodního závodu 32b ZDP( ) V 32b ZDP( ) je upraven postup poplatníků při nájmu podniku. Pacht závodu je upraven v 2349 až 2357 NOZ. V novém znění 32b ZDP( ) je upraven postup poplatníků při pachtu obchodního závodu.

17 Položky odčitatelné od základu daně 34 až 34h ZDP( ) Podle 34 odst. 4 ZDP( ) lze od základů daně odečíst 100 % výdajů (nákladů), které poplatník vynaložil v daném zdaňovacím období nebo období, za které se podává daňové přiznání, při realizaci projektů výzkumu a vývoje, které mají podobu experimentálních či teoretických prací, projekčních či konstrukčních prací, návrhů technologií, výroby funkčního vzorku či prototypu produktu nebo jeho části a na certifikaci výsledků dosažených prostřednictvím projektů výzkumu a vývoje. Podle nového znění 34 odst. 4 ZDP( ) lze od základu daně odečíst odpočet na podporu výzkumu a vývoje nebo odpočet na podporu odborného vzdělávání. Bližší pravidla pro uplatnění odpočtu na podporu výzkumu a vývoje jsou upravena - v 34a ZDP( ) Výše odpočtu na podporu výzkumu a vývoje, - v 34b ZDP( ) Výdaje vynaložené na výzkum a vývoj zahrnované do odpočtu, - v 34c ZDP( ) Projekt výzkumu a vývoje, - v 34d ZDP( ) Odpočet na podporu výzkumu a vývoje u společníků osobních obchodních společností, - v 34e ZDP( ) Závazné posouzení výdajů vynaložených na výzkum a vývoj zahrnovaných do odpočtu, Bližší pravidla pro uplatnění odpočtu na podporu odborného vzdělávání jsou upravena - v 34f ZDP( ) Obecné ustanovení o odpočtu na podporu odborného vzdělávání, - v 34g ZDP( ) Odpočet na podporu pořízení majetku na odborné vzdělávání, - v 34h ZDP( ) Odpočet na podporu výdajů vynaložených na žáka nebo studenta. V 34 odst. 5 ZDP( ) je nově stanoveno, že pokud není možné odpočet na podporu výzkumu a vývoje nebo odpočet na podporu odborného vzdělávání odečíst z důvodu nízkého základu daně nebo daňové ztráty, lze je odečíst nejpozději ve třetím období následujícího po období, ve kterém vznikly.

18 2.4. Změny ve zvláštních ustanoveních pro vybírání daně z příjmů Roční zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a daňového zvýhodnění 38ch ZDP( ) Podle 38ch odst. 4 ZDP( ) provede plátce daně výpočet daně a roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění z úhrnu mezd zúčtovaných nebo vyplacených poplatníkovi všemi plátci postupně, a to včetně mezd zúčtovaných nebo vyplacených poplatníkovi těmito plátci dodatečně v době, kdy poplatník pro ně již nevykonával závislou činnost nebo funkci, nejpozději do 31. března. Podle nového znění 38ch odst. 4 ZDP( ) provede plátce daně výpočet daně a roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění z úhrnu mezd zúčtovaných nebo vyplacených poplatníkovi všemi plátci postupně, a to včetně mezd zúčtovaných nebo vyplacených poplatníkovi těmito plátci dodatečně v době, kdy poplatník pro ně již nevykonával závislou činnost nebo funkci, nejpozději do 15. března po uplynutí zdaňovacího období. Podle 38ch odst. 5 ZDP( ) vrátí plátce daně poplatníkovi, který neuplatňuje daňové zvýhodnění, jako přeplatek kladný rozdíl mezi zálohově sraženou daní a daní vypočtenou podle 16 ZDP( ) a sníženou o slevu na dani podle 35ba ZDP( ), a to nejpozději při zúčtování mzdy za březen, činí-li tento rozdíl více než 50 Kč. Podle nového znění 38ch odst. 5 ZDP( ) vrátí plátce daně poplatníkovi, který neuplatňuje daňové zvýhodnění, jako přeplatek z ročního zúčtování záloh kladný rozdíl mezi zálohově sraženou daní a daní sníženou o slevy pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob, a to nejpozději do 31. března po uplynutí zdaňovacího období, činí-li úhrnná výše tohoto přeplatku více než 50 Kč Změny v přílohách k zákonu o daních z příjmů Přílohy č. 1, 2 a 3 k zákonu o daních z příjmů V Příloze č. 1 je pro účely třídění hmotného majetku do odpisových skupin 1 až 3 použita Standardní klasifikace produkce (SKP). V novém znění Přílohy č. 1 je pro účely třídění hmotného majetku do odpisových skupin 1 až 3 použita Klasifikace produkce CZ-CPA. V Příloze č. 2 je stanoven postup při přechodu z vedení účetnictví na daňovou evidenci z hlediska daně z příjmů fyzických osob. V Příloze č. 3 je stanoven postup při přechodu z daňové evidence na vedení účetnictví z hlediska daně z příjmů fyzických osob. Do Přílohy č. 2 byl doplněn nový bod 4, podle kterého se postupuje obdobně při přechodu z vedení účetnictví na vedení evidence příjmů a výdajů na straně poplatníků s příjmy z nájmu podle 9 ZDP( ). Do Přílohy č. 3 byl doplněn nový bod 3, podle kterého se postupuje obdobně při přechodu z evidence příjmů a výdajů na vedení účetnictví na straně poplatníků s příjmy z nájmu podle 9 ZDP( ).

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_08_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou poplatníkem daně z příjmů právnických osob je: právnická osoba

Více

nové vymezení a daňová pravidla pro dřívější neziskovky jaké jsou možnosti z pohledu daní z příjmů a jak na to

nové vymezení a daňová pravidla pro dřívější neziskovky jaké jsou možnosti z pohledu daní z příjmů a jak na to Veřejně prospěšný poplatník v roce 2014 z pohledu daní z příjmů RNDr. Ivan BRYCHTA nové vymezení a daňová pravidla pro dřívější neziskovky jaké jsou možnosti z pohledu daní z příjmů a jak na to Co způsobilo

Více

Zdanění příjmů veřejně prospěšného poplatníka v 2016

Zdanění příjmů veřejně prospěšného poplatníka v 2016 Zdanění příjmů veřejně prospěšného poplatníka v 2016 Předmětem daně z příjmů jsou od roku 2014 rovněž příjmy, které dříve podléhaly dani dědické a dani darovací. Veřejně prospěšné poplatníky lze zjednodušeně

Více

FINANČNÍ PRÁVO DANĚ Z PŘÍJMŮ. 4. seminář 29. října 2015

FINANČNÍ PRÁVO DANĚ Z PŘÍJMŮ. 4. seminář 29. října 2015 FINANČNÍ PRÁVO DANĚ Z PŘÍJMŮ 4. seminář 29. října 2015 Daně z příjmů Daně z příjmů úvod, legislativa daně z příjmů právnických osob, odpisy, společná ustanovení. Zákon o daních z příjmů Daně z příjmů fyzických

Více

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

ÚČETNICTVÍ ROZPOČETNICTVÍ. Účetnictví a daňové předpisy neziskových organizací

ÚČETNICTVÍ ROZPOČETNICTVÍ. Účetnictví a daňové předpisy neziskových organizací ÚČETNICTVÍ ROZPOČETNICTVÍ Účetnictví a daňové předpisy neziskových organizací Účetnictví a daně neziskových organizací Neziskové organizace = právnické osoby Vedou účetnictví= povinně účtují prostřednictvím

Více

Finanční právo. 4. seminář 15. listopadu 2013

Finanční právo. 4. seminář 15. listopadu 2013 Finanční právo 4. seminář 15. listopadu 2013 Daně z příjmů Daň z příjmů fyzických osob doplnění. Daň z příjmů právnických osob a společná ustanovení Příklad pro vyplnění daňového přiznání O příjmech pana

Více

Finanční právo. 3. seminář 1. listopadu 2013

Finanční právo. 3. seminář 1. listopadu 2013 Finanční právo 3. seminář 1. listopadu 2013 Daň z příjmů fyzických osob Zákon o daních z příjmů Daně z příjmů fyzických osob a právnických osob jsou upraveny zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Více

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11 OBSAH EDITORIAL..........................................................10 Zákon o daních z příjmů s komentářem...................................11 Úvod..............................................................

Více

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11 OBSAH EDITORIAL..........................................................10 Zákon o daních z příjmů s komentářem...................................11 Úvod..............................................................

Více

Daňová soustava. Didaktické zpracování učiva pro střední školy

Daňová soustava. Didaktické zpracování učiva pro střední školy Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_04_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou dopadají přímo na důchody fyzických i právnických osob - daň je

Více

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňový systém Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Téma : Daň z příjmů právnických osob 1) Poplatník daně. 2) Zdaňovací období. 3) Předmět daně a osvobození příjmů od daně. 4) Základ daně. 5) Metodika stanovení

Více

DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB: je upravena zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu

DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB: je upravena zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu 24) DANĚ DŮCHODOVÉ Druhy důchodových daní. Daň z příjmu fyzických osob, poplatníci daně, plátce daně, předmět daně, zdaňovací období, základ daně, sazby daně, slevy na dani, daň z příjmu ze závislé činnosti.

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

DANĚ V KOSTCE 2016 Novinky ve zdanění příjmů a majetku 2016

DANĚ V KOSTCE 2016 Novinky ve zdanění příjmů a majetku 2016 DANĚ V KOSTCE 2016 Novinky ve zdanění příjmů a majetku 2016 prof. Alena Vančurová KVF FFÚ VŠE 3. února 2016 prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D. DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB + SOCIÁLNÍ POJISTNÉ Používané parametry

Více

Platné znění měněných ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění měněných ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění měněných ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů s vyznačením navrhovaných změn 7 Příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti (1) Příjmy

Více

Právní předpisy, které mají vztah k poskytování nebo přijímání darů.

Právní předpisy, které mají vztah k poskytování nebo přijímání darů. Sponzorské dary 1. Právní předpisy Právní předpisy, které mají vztah k poskytování nebo přijímání darů. 1. zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, 2. zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické,

Více

9 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ ( 6 ZDP)

9 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ ( 6 ZDP) 9 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ ( 6 ZDP) V deváté kapitole budeme pokračovat v oblasti zdanění příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků fyzických osob. Cílem zde je uvést další pojmy a zásady vedoucí

Více

Zdaňování příjmů podle 7 ZDP

Zdaňování příjmů podle 7 ZDP Zdaňování příjmů podle 7 ZDP Jedná se o příjmy ze samostatné činnosti dle 7 odst. 1 ZDP: a) příjem ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, b) příjem ze živnostenského podnikání, c) příjem

Více

Daňová soustava. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňová soustava. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňová soustava Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Téma : Daň z příjmů právnických osob 1) Poplatník daně. 2) Zdaňovací období. 3) Předmět daně a osvobození příjmů od daně. 4) Základ daně. 5) Metodika stanovení

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani

Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani ANOTACE 1. Zákon o dani z příjmu sazba, nezdanitelné a odpočitatelné položky, slevy na dani 2. Autor Mgr. Vladimír

Více

OBSAH. Seznam zkratek O autorech Úvod... 15

OBSAH. Seznam zkratek O autorech Úvod... 15 OBSAH Seznam zkratek................................................ 12 O autorech.................................................... 13 Úvod........................................................ 15

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Český daňový systém Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 1074/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 1074/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VI. volební období 1074/0 Návrh poslanců Otto Chaloupky, Kateřiny Klasnové, Víta Bárty a Michala Babáka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992

Více

1/2013 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ

1/2013 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ 2012 1/2013 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ Roční zúčtování nelze provést Poplatníkovi, který je povinen podat daňové přiznání, tj. poplatníkovi, který: Měl mimo příjmů ze závislé činnosti

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva.................................................. XIV Zkratky a užité právní předpisy................................. XV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Manažerská ekonomika Daně

Manažerská ekonomika Daně DANĚ (zkouška č. 5) Cíl předmětu Učivo se zaměřuje na komplexní zobrazení daňového systému České republiky a na základní konstrukční prvky a přístupy k přímým a nepřímým daním. Dále jde o objasnění systému

Více

Daň z příjmů právnických osob

Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob Legislativa Daň z příjmů právnických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuální znění Poplatníci daně osoby, které nejsou osobami fyzickými organizační

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

činnosti příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků

činnosti příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků Téma 4 Zdanění příjmů ze závislé činnosti Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků 4.1 Příjmy ze závislé činnosti = úhrn všech příjmů vyplacených zaměstnanci

Více

III. ČÁST PRVNÍ Změna zákona o daních z příjmů. Čl. I

III. ČÁST PRVNÍ Změna zákona o daních z příjmů. Čl. I n á v r h III. ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Na podporu naší neziskové organizace Sdružení řidičů CZ, o.s., máte několik možností, jak přispět k plnění našich hlavních úkolů, které jsou :

Na podporu naší neziskové organizace Sdružení řidičů CZ, o.s., máte několik možností, jak přispět k plnění našich hlavních úkolů, které jsou : Jak darovat? Na podporu naší neziskové organizace Sdružení řidičů CZ, o.s., máte několik možností, jak přispět k plnění našich hlavních úkolů, které jsou : Hlavním posláním Sdružení je informovanost členů

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 109 Rozeslána dne 21. listopadu 2014 Cena Kč 96, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 109 Rozeslána dne 21. listopadu 2014 Cena Kč 96, O B S A H : Ročník 2014 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 109 Rozeslána dne 21. listopadu 2014 Cena Kč 96, O B S A H : 267. Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Téma 5 Zdanění příjmů ze závislé činnosti

Téma 5 Zdanění příjmů ze závislé činnosti Téma 5 Zdanění příjmů ze závislé činnosti Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků (od 1. 1. 2011 daňový řád) 5.1 Příjmy ze závislé činnosti = úhrn všech

Více

Podkladový materiál pro přednášku: Subkapitola 9.2 - Převodové daně LS 2012. Převodové daně. úmrtí darování úplatného převodu (přechodu) nemovitosti

Podkladový materiál pro přednášku: Subkapitola 9.2 - Převodové daně LS 2012. Převodové daně. úmrtí darování úplatného převodu (přechodu) nemovitosti Převodové daně Specifika: daně bez zdaňovacího období jednorázové daně spojené s okamžikem úmrtí darování úplatného převodu (přechodu) nemovitosti není stanoven pevný termín (datum) splatnosti daně není

Více

Změna zákona o daních z příjmů

Změna zákona o daních z příjmů Změna zákona o daních z příjmů ZÁKONNÉ OPATŘENÍ SENÁTU č. 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů Ing. Ilona Součková Hlavní změny

Více

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15 Obsah Seznam autorů................................................ 3 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.............. 11 Úvod........................................................

Více

DAŇ Z NABYTÝCH NEMOVITÝCH VĚCÍ

DAŇ Z NABYTÝCH NEMOVITÝCH VĚCÍ I. DAROVACÍ DAŇ II. DĚDICKÁ DAŇ jsou nově upraveny v zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen ZDP ) III. DAŇ Z NABYTÝCH NEMOVITÝCH VĚCÍ (dříve z převodu nemovitostí) je upravena v zák. č. 340/2013

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Daňový systém ČR Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení příjmu;

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňový systém Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Téma : Majetkové daně (III) daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí 1. Poplatník daně. 2. Předmět daně. 3. Základ daně. 4. Rozdělení osob do

Více

Daň z příjmů fyzických osob (DP-FO) Poplatníci daně

Daň z příjmů fyzických osob (DP-FO) Poplatníci daně Daň z příjmů fyzických osob (DP-FO) kritérium dělení: Poplatníci daně Místo bydliště / místo obvyklého zdržování daňový rezident neomezená daňová povinnost, tj. z celosvětových příjmů daňový nerezident

Více

Zdravotní a sociální pojištění. Daň z přidané hodnoty. Ekologické daně Správa daní a poplatků. silniční daň

Zdravotní a sociální pojištění. Daň z přidané hodnoty. Ekologické daně Správa daní a poplatků. silniční daň Obsah předmětu Daň z příjmů fyzických osob Zdravotní a sociální pojištění Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Majetkové daně silniční daň daň z nemovitostí daň dědická, darovací, z převodu

Více

Novinky v daních od roku Ivana Stibůrková Praha, 21. listopadu 2016 #dpf016

Novinky v daních od roku Ivana Stibůrková Praha, 21. listopadu 2016 #dpf016 Novinky v daních od roku 2017 Ivana Stibůrková Praha, 21. listopadu 2016 #dpf016 Novinky platné již v průběhu roku 2016 Daň z příjmů zaměstnavatelé Mzdové listy a vyúčtování u daňových nerezidentů Doplněny

Více

9. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

9. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 343 9. funkční období 343 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (Navazuje na sněmovní tisk č. 252 ze 7. volebního

Více

V souvislosti s novým 17b byla provedena úprava v souvisejících ustanoveních jako např. v 19 odst. 12 a v 20a zákona.

V souvislosti s novým 17b byla provedena úprava v souvisejících ustanoveních jako např. v 19 odst. 12 a v 20a zákona. Informace Generálního finančního ředitelství k novele zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, provedené zákonem č. 267/2014 Sb. o změně zákona o daních z příjmů a změně

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Luboš Černý. Poplatníci daně zpříjmů kdo daň platí nebo od koho se daň vybírá. Plátce - kdo daň odvádí státu.

Luboš Černý. Poplatníci daně zpříjmů kdo daň platí nebo od koho se daň vybírá. Plátce - kdo daň odvádí státu. Luboš Černý daně přímé -daň zpříjmů fyzických a právnických osob -daň z nemovitostí -daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí daně nepřímé -daň z přidané hodnoty -spotřební daně -ekologické daně Správa

Více

JÚ dle 563/1991 (ZÚ) a dle 325/2015 (vyhláška) [do roku 2015 JÚ podle ZÚ ve znění k ]

JÚ dle 563/1991 (ZÚ) a dle 325/2015 (vyhláška) [do roku 2015 JÚ podle ZÚ ve znění k ] Setkání účetních FS, 13.2.2016 Základní principy účtování, zdroje metodiky PÚ podle 504/2002 Sb. + standardy 401 až 414 JÚ dle 563/1991 (ZÚ) a dle 325/2015 (vyhláška) [do roku 2015 JÚ podle ZÚ ve znění

Více

- Rozpočtová - daně mají zabezpečit plynulé financování státního rozpočtu

- Rozpočtová - daně mají zabezpečit plynulé financování státního rozpočtu Otázka: Přímé daně Předmět: Ekonomie a účetnictví Přidal(a): KAYTYN Daňový systém - v každé zemi je stanoven příslušným zákonem (odpovídá ekonomickému systém) - jednotlivé země se mohou v daních výrazně

Více

Rezervy, pohledávky a opravné položky. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Rezervy, pohledávky a opravné položky. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Rezervy, pohledávky a opravné položky Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Rezervy, pohledávky a opravné položky Obsah : 13.1 Rezervy na opravy hmotného majetku. 13.2 Daňový odpis pohledávek. 13.3 Tvorba opravných

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna rozpočtový výbor 3. volební období USNESENÍ z 16. schůze dne 23. června 1999

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna rozpočtový výbor 3. volební období USNESENÍ z 16. schůze dne 23. června 1999 Parlament České republiky Poslanecká sněmovna rozpočtový výbor 3. volební období 1999 129 USNESENÍ z 16. schůze dne 23. června 1999 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 357/1992 Sb., o dani

Více

připravili TAX PARTNERS pro své klienty

připravili TAX PARTNERS pro své klienty Změny daňových zákonů od roku 2009 připravili TAX PARTNERS pro své klienty 1 Změny zákonů: 1. Daň zpříjmů 2. Sociální, zdravotní a nemocenské pojištění 3. Zákon o rezervách 4. Daň z nemovitostí 5. Daň

Více

2.1.2 Příjmy ze samostatné činnosti

2.1.2 Příjmy ze samostatné činnosti 2.1.2 Příjmy ze samostatné činnosti Příjmy ze samostatné činnosti vymezuje 7 odst. 1 a 2 ZDP. Rozdělení těchto činností je poměrně důležité, neboť pro určení ZD mohou vykazovat určitá specifika jako např.:

Více

4.2 100% odpočet výdajů (nákladů) vynaložených za zdaňovací období při realizaci projektů výzkumu a vývoje 63 4.3 Odečet z titulu vypořádání v

4.2 100% odpočet výdajů (nákladů) vynaložených za zdaňovací období při realizaci projektů výzkumu a vývoje 63 4.3 Odečet z titulu vypořádání v OBSAH POUŽITÉ ZKRATKY 9 ÚVOD 11 1. REFORMA VEŘEJNÝCH FINANCÍ (vybrané změny) 12 1.1 Reforma veřejných financí 12 1.2 Daňový řád 16 2. ROZDĚLENÍ PŘÍJMŮ 24 2.1 Předmět daně 24 2.1.1 Příjmy, které nejsou

Více

VYBRANÉ OBLASTI TÝKAJÍCÍ SE DANĚ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB PRO ROK 2011

VYBRANÉ OBLASTI TÝKAJÍCÍ SE DANĚ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB PRO ROK 2011 VYBRANÉ OBLASTI TÝKAJÍCÍ SE DANĚ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB PRO ROK 2011 Výdaje uplatněné v paušální výši ( 7 odst. 7, 9 odst. 4 a 10 odst. 4 zákona o daních z příjmů) Druh činnosti výdajový paušál platný

Více

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna rozpočtový výbor 3. volební období USNESENÍ z 6. schůze dne 18. listopadu 1998

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna rozpočtový výbor 3. volební období USNESENÍ z 6. schůze dne 18. listopadu 1998 Parlament České republiky Poslanecká sněmovna rozpočtový výbor 3. volební období 1998 53 USNESENÍ z 6. schůze dne 18. listopadu 1998 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních

Více

ZÁKONNÉ OPATŘENÍ SENÁTU ze dne 10. října 2013 o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů

ZÁKONNÉ OPATŘENÍ SENÁTU ze dne 10. října 2013 o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů Strana 6038 Sbírka zákonů č. 344 / 2013 Částka 134 344 ZÁKONNÉ OPATŘENÍ SENÁTU ze dne 10. října 2013 o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů Senát

Více

Daň z příjmů fyzických osob zdanění závislé činnosti. Michal Radvan

Daň z příjmů fyzických osob zdanění závislé činnosti. Michal Radvan Daň z příjmů fyzických osob zdanění závislé činnosti Michal Radvan Subjekt daně - poplatník Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby. - Rezidenti: poplatníci, kteří mají na území České

Více

Ekonomika III. PC, POWER POINT, dataprojektor

Ekonomika III. PC, POWER POINT, dataprojektor Název školy Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací okruh Druh učebního materiálu Cílová

Více

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablona III/2 č.e5_daňová soustava daně přímé Výpočet daně z příjmů fyzických osob Ekonomika M4D Anotace:

Více

1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů Hmotný majetek 11

1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů Hmotný majetek 11 obsah 3 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Osobní finace. Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz.

Osobní finace. Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz. Katedra práva Osobní finace Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189.

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

Daňové odpisování majetku. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňové odpisování majetku. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu 1. Pojmy, technické zhodnocení, modernizace a rekonstrukce majetku. 2. Hmotný majetek. 3. Hmotný majetek vyloučený z. 4. Nehmotný majetek. 5. Osoba odpisovatele

Více

1.8 Daň dědická a darovací do 31. 12. 2013

1.8 Daň dědická a darovací do 31. 12. 2013 Daně 1.8 Daň dědická a darovací do 31. 12. 2013 Daň dědická a darovací byla upravena do 31. 12. 2013 zákonem č. 357/1992 Sb., o dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí (ZDDP). Od 1. 1. 2014 došlo

Více

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů Změny v daních z příjmů od roku 2013 RNDr. Ivan BRYCHTA důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů 1 Obsah přehled novel ZDP + drobné změny

Více

Návrh. ČÁST PRVNÍ Změna zákona o daních z příjmů. Čl. I

Návrh. ČÁST PRVNÍ Změna zákona o daních z příjmů. Čl. I III. Návrh ZÁKON ze dne... 2013 o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a dalších změnách Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o daních

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ K 1. 1. 2010

JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ K 1. 1. 2010 JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ K 1. 1. 2010 2. rozšířené vydání 1. aktualizace k 1. 8. 2014 str. 7 Poznámka k úvodu: S ohledem na skutečnost, že jednoduché účetnictví je vedeno ve znění zákona k 31. 12. 2003, nedochází

Více

Subjekt daně - poplatník

Subjekt daně - poplatník Daň z příjmů fyzických osob zdanění závislé činnosti Michal Radvan Subjekt daně - poplatník Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby. - Rezidenti: poplatníci, kteří mají na území České

Více

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 14. Daně přímé Mgr. Zuzana Válková CHARAKTERISTIKA

Více

očekávané i neočekávané změny ve zdanění fyzických osob aneb co opravilo, změnilo, vylepšilo, zhoršilo

očekávané i neočekávané změny ve zdanění fyzických osob aneb co opravilo, změnilo, vylepšilo, zhoršilo Novinky v ZDP pro fyzické osoby 2015 1. část RNDr. Ivan BRYCHTA očekávané i neočekávané změny ve zdanění fyzických osob aneb co opravilo, změnilo, vylepšilo, zhoršilo zákonná úprava přinášející změny všeobecné

Více

O B S A H. Seznam zkratek autorech Ú v o d... 15

O B S A H. Seznam zkratek autorech Ú v o d... 15 O B S A H Seznam zkratek... 12 0 autorech... 13 Ú v o d... 15 1 Základní principy daně z příjmů fyzických a právnických osob... 17 1.1 Vymezení pojmu daň... 17 1.2 Legislativní východiska... 18 1.3 Členění

Více

2.5 Příjmy ze závislé činnosti ( 6 ZDP)

2.5 Příjmy ze závislé činnosti ( 6 ZDP) 2.5 Příjmy ze závislé činnosti ( 6 ZDP) Příjmy ze závislé činnosti jsou zejména: - příjmy z pracovněprávního nebo obdobného poměru, v nichž poplatník při výkonu práce je povinen dbát příkazu plátce ( 6

Více

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 1. Princip uplatňování paušálních výdajů... 1 2. Paušální výdaje v praxi... 1 3. Výše paušálních výdajů v jednotlivých letech 2004-2010...

Více

Daňově účinné výdaje 24 a 25 ZDzP Aby byl účetní náklad uznán jako daňový, musí splňovat: 1) souvislost nákladu se zdanitelnými příjmy věcně i

Daňově účinné výdaje 24 a 25 ZDzP Aby byl účetní náklad uznán jako daňový, musí splňovat: 1) souvislost nákladu se zdanitelnými příjmy věcně i Daňově účinné výdaje 24 a 25 ZDzP Aby byl účetní náklad uznán jako daňový, musí splňovat: 1) souvislost nákladu se zdanitelnými příjmy věcně i časově, 2) je nákladem nutným pro dosažení zdanitelných příjmů,

Více

INFORMACE KE ZMĚNĚ ZÁKONA O DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB Č. 586/1992 SB. OD 1. 1. 2014 V OBLASTI BEZÚPLATNÝCH PŘÍJMŮ

INFORMACE KE ZMĚNĚ ZÁKONA O DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB Č. 586/1992 SB. OD 1. 1. 2014 V OBLASTI BEZÚPLATNÝCH PŘÍJMŮ INFORMACE KE ZMĚNĚ ZÁKONA O DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB Č. 586/1992 SB. OD 1. 1. 2014 V OBLASTI BEZÚPLATNÝCH PŘÍJMŮ PRO ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI A KAPITULY BRNĚNSKÉ DIECÉZE Biskupství brněnské 19. května

Více

OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU

OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU Metodický list pro první soustředění kombinované formy Mgr. studia předmětu OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU ODOP (4 soustředění) Název tématického celku : Optimalizace daně z příjmů v oblasti vztahu

Více

HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK V PRAXI 11. aktualizované vydání 1. aktualizace k 20. 7. 2009

HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK V PRAXI 11. aktualizované vydání 1. aktualizace k 20. 7. 2009 HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK V PRAXI 11. aktualizované vydání 1. aktualizace k 20. 7. 2009 Po novelách zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, se doplňují nové texty za kapitolu

Více

Daň z příjmu a DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ FO Zpracoval: Daniel Vančura Pro výuku předmětu Fiktivní firma Daň z příjmů fyzických osob Daň z příjmů fyzických osob (DPFO) je daní přímou. Je stanovena zákonem o daních

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9 Úvod... 13 1 Finanční leasing v české legislativě... 15 1 Dodatečné vyměření daně při zjištění nesplnění podmínek pro uplatnění

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 134 Rozeslána dne 5. listopadu 2013 Cena Kč 216, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 134 Rozeslána dne 5. listopadu 2013 Cena Kč 216, O B S A H : Ročník 2013 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 134 Rozeslána dne 5. listopadu 2013 Cena Kč 216, O B S A H : 344. Zákonné opatření Senátu o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého

Více

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Obsah 1. Úvod... 1 2. Mimořádné odpisy 30a... 1 3. Zkrácení finančního leasingu... 2 4.

Více

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňový systém Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Téma : Daň z příjmů fyzických osob (I) 1. Poplatník daně. 2. Předmět daně. 3. Osvobození příjmů od daně. 4. Metodika stanovení základu daně. 5. Nezdanitelné

Více

Základní informace pro hospodáře TJ,SK

Základní informace pro hospodáře TJ,SK Základní informace pro hospodáře TJ,SK TJ,SK = OBČANSKÉ SDRUŽENÍ = PRÁVNICKÁ OSOBA Vznik občanského sdružení upravuje zákon 83/1990 SB. ze dne 27.3.1990 o sdružování občanů viz. příloha č. 1 Nová TJ, SK

Více

344/2013 Sb. ZÁKONNÉ OPATŘENÍ SENÁTU ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o daních z příjmů

344/2013 Sb. ZÁKONNÉ OPATŘENÍ SENÁTU ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o daních z příjmů 344/2013 Sb. ZÁKONNÉ OPATŘENÍ SENÁTU ze dne 10. října 2013 o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů Senát se usnesl na tomto zákonném opatření Senátu:

Více

Platné znění části zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, s vyznačením navrhovaných změn.

Platné znění části zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, s vyznačením navrhovaných změn. Platné znění části zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, s vyznačením navrhovaných změn 8 Poplatník (1) Poplatníkem daně z převodu nemovitostí je a) převodce

Více

Finanční zpravodaj 1/2014

Finanční zpravodaj 1/2014 Strana 12 Finanční zpravodaj 1/2014 9 Změna Českého účetního standardu č. 001 Účty a zásady účtování na účtech oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro účetní jednotky, které

Více

K části první návrhu zákona

K části první návrhu zákona TEXT ČÁSTÍ ZÁKONŮ V PLATNÉM ZNĚNÍ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ K části první návrhu zákona Platné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Daň z příjmů fyzických osob

Daň z příjmů fyzických osob O b e c n é p r i n c i p y da n ě z p ř í j m ů f y z i c k ý c h O s O b Část I Daň z příjmů fyzických osob NOVELIZACE PRO ROK 2014 Zákonné opatření č. 344/2013 sb. mění ZDP od 1. 1. 2014, změny v paragrafech

Více

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Smlouva o finančním leasingu byla uzavřena v době od 1. 1. 2008 do 31. 3. 2009 Zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů

Více

Podnikatelé a osoby samostatně výdělečně činné

Podnikatelé a osoby samostatně výdělečně činné Podnikatelé a osoby samostatně výdělečně činné 1. přednáška 1FU311 Ing. Jana Skálová, Ph.D. Podnikání Je vymezeno v 2 obchodního zákoníku Soustavná činnost Prováděná samostatně podnikatelem Vlastním jménem

Více