Technické podmínky připojení k Lokální distribuční soustavě železnice, část 1 obchodní měření

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Technické podmínky připojení k Lokální distribuční soustavě železnice, část 1 obchodní měření"

Transkript

1 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Správa železniční energetiky Hradec Králové Riegrovo náměstí 914, Hradec Králové Technické podmínky připojení k Lokální distribuční soustavě železnice, část 1 obchodní měření OBSAH: I. Připojovací podmínky pro odběr z napěťové hladiny NN (kategorie C a D)... 2 II. Připojovací podmínky pro odběr z napěťové hladiny VN a VVN (velkoodběr)... 8 III. Přílohy schémata zapojení měřících souprav IV. Přílohy Ostatní ředitel SŽE Hradec Králové Ing. Stanislav Kupa V Hradci Králové dne:

2 I. Připojovací podmínky pro odběr z napěťové hladiny NN (kategorie C a D) Elektrické přípojky Elektrické přípojky musí být provedeny podle ČSN Elektrická přípojka nízkého napětí (nn) začíná odbočením od rozvodného zařízení dodavatele elektřiny směrem k odběrateli (odbočením od spínacích prvků nebo přípojnic v elektrické stanici popř. odbočením od venkovního nebo kabelového vedení) a je určena k připojení odběrného el. zařízení jednoho odběratele. Elektrická přípojka nn končí v přípojkové skříni. Je-li přípojka provedena venkovním vedením, je přípojkovou skříní hlavní domovní pojistková skřínka, která musí být plombovatelná nebo se závěrem na klíč pro rozvodná zařízení dle ČSN Je-li přípojka provedena kabelovým vedením, je přípojkovou skříní hlavní domovní kabelová skříň, která musí mít závěr na klíč pro rozvodná zařízení. Pro každý objekt má být zřízena jen jedna elektrická přípojka. Na základě souhlasu vlastníka přípojky a provozovatele příslušné distribuční soustavy lze připojit i více nemovitostí. Je-li provedeno více přípojek pro jeden objekt, musí být tato skutečnost vyznačena v každé přípojkové skříni tohoto objektu. Přípojka má být zřízena s plným počtem vodičů rozvodného zařízení dodavatele elektřiny v místě odbočení přípojky a její minimální průřezy jsou 16 mm 2 AlFe u holých vodičů, 10 mm 2 Al u závěsných kabelu, 16 mm 2 Al u kabelového vedení při odbočení v rozpínací skříni kabelového vedení dodavatele el. z jedné samostatné sady pojistek a 25 mm 2 Al při odbočení z kabelového vedení dodavatele T spojkou (odbočení T spojkou je možno zřizovat jen výjimečně v technicky a finančně zdůvodnitelných případech). Při použití kabelu s měděnými vodiči, je minimální průřez o stupeň nižší. U přípojky provedené venkovním vedením se přípojková skříň umisťuje zpravidla na odběratelově objektu nebo na hranici tohoto objektu či v blízkosti hranice jeho nemovitosti tak, aby byl k ní umožněn přístup i bez přítomnosti odběratele, přičemž spodní okraj přípojkové skříně má být ve výšce 2,5-3 m nad terénem. U přípojky provedené kabelem se přípojková skříň umisťuje zpravidla na odběratelově nemovitosti, v oplocení, v obvodovém zdivu budovy či jiném vhodném a snadno přístupném místě, které je přístupné i bez přítomnosti odběratele, přičemž nesmí zasahovat do evakuační cesty. Spodní okraj skříně má být 0,6 m nad definitivně upraveným terénem před skříní, s ohledem na místní podmínky (sněhovou pokrývku, záplavy a pod.) i výše. Před přípojkovou skříní musí být volný prostor o šíři minimálně 0,8 m k bezpečnému provádění obsluhy a prací. Jištění v přípojkové skříni musí být alespoň o jeden stupeň vyšší (z řady jmen. proudů podle ČSN ), než je jištění před elektroměrem při dodržení zásad článku 432.N4. ČSN Prozatímní přípojky se zřizují jen v případě nezbytné nutnosti a na dobu co nejkratší po dohodě se SŽE a v souladu s ČSN Náklady na zřízení elektrické přípojky hradí ten, v jehož prospěch byla zřízena, pouze u přípojek nn pro odběry domácnosti do délky 50 m hradí náklady dodavatel, přistoupí-li odběratel na způsob a technické podmínky zřízení takovéto přípojky. Vlastníkem přípojky je ten, kdo uhradil náklady na její zřízení a je povinen zajistit její provoz, údržbu a opravy tak, aby se nestala příčinou ohrožení života a zdraví či poškození majetku. Jestliže o to vlastník požádá, je dodavatel povinen za úplatu elektrickou přípojku provozovat, udržovat a opravovat. strana 2

3 Přívodní vedení za přípojkou: Přívodní vedení za přípojkou patří k odběrnému zřízení a skládá se obvykle z těchto částí: hlavní domovní vedení odbočky k elektroměrům vedení od elektroměru k podružným rozvaděčům (rozvodnicí) Veškeré vedení za přípojkou je nutné provést dle ČSN (změna 1 a 2). Hlavní domovní vedení: Pro hlavní domovní vedení se používá izolovaných vodičů nebo kabelů (případně holých vodičů vhodně uložených), které musí být uloženy a umístěny tak, aby byl ztížen nedovolený odběr elektřiny a zaručena ochrana před nebezpečným dotykem. Hlavní vedení musí být provedeno tak, aby jeho výměna byla možná bez stavebních zásahu - např. v trubkách, kanálech, lištách, dutinách konstrukcí). Průřez hlavního domovního vedení musí být volen s ohledem na očekávané zatížení jak z hlediska dovoleného proudového zatížení vodičů, tak z hlediska maximálních úbytků napětí dle příloh 1, 2 a 3 ČSN Změna průřezu vodičů hlavního domovního vedení je možná pouze v těchto případech: kde je odbočka k větším spotřebičům kde z kmenového hlavního domovního vedení odbočují jednotlivé větve hlavního dom. vedení kde část hlavního domovního vedení od přípojkové skříně k prvnímu odbočení k elektroměrům je provedena z vodičů jiné konstrukce než hlavní stoupací vedení Odbočky od hlavního domovního vedení: Odbočuje-li se k elektroměrům v odbočných rozvodnicích je nutno rozvodnici osadit tak, aby její spodní okraj byl ve výši nejméně 1,8 m nad podlahou. Tyto rozvodnice se nesmějí osazovat nad schody, ani nemají být umístěny v jiném prostředí než v základním a musí být upraveny ke spolehlivému zaplombování. Jsou-li elektroměry umístěny v bytech nebo u vchodu do bytu, musí se pro každý byt (každého odběratele) zřídit samostatná odbočka z hlavního domovního vedení nebo od přípojkové skříně. Na společný přívod lze umístit několik elektroměrů téhož odběratele. Jednofázové odbočky k elektroměrům lze provést u zařízení do soudobého příkonu 5,5 kw. V ostatních případech musí být odbočky k elektroměrům trojfázové, se všemi vodiči proudové soustavy. Průřez vodičů odbočky k elektroměru musí být takový, aby dovolená proudová zatížitelnost vodičů odpovídala alespoň soudobému příkonu odběru, vodiče byly jištěny proti přetížení a zkratu, a úbytek napětí byl v souladu s čl ČSN Odbočky od hlavního vedení k elektroměrům musí být provedeny tak, aby byl ztížen nedovolený odběr a aby bylo možno vyměnit vodiče bez stavebních zásahů. Odbočka k elektroměru delší než 3 m musí být jištěna u hlavního vedení v témž podlaží, kde je elektroměr. Odbočku kratší než 3 m, je-li uložena nehořlavě, lze jistit jističem až před elektroměrem namontovaným na elektroměrové rozvodnici. Odbočka k elektroměru musí být z celistvých vodičů, má být bez krabic a zbytečných ohybů. Nelze-li se obejít bez krabic, musí být tyto upraveny ke spolehlivému zaplombování jednou plombou a umístěny jen na místech veřejně přístupných. Vedení od elektroměrů k podružným rozvaděčům: Jsou-li elektroměry pro několik odběrů soustředěny do elektroměrových rozvaděčů, musí se od každého elektroměru zřídit samostatná odbočka k podružnému rozvaděči. Odbočky od elektroměrů se dimenzují stejně jako odbočky z hlavního domovního vedení k elektroměrům. strana 3

4 Umístění a vybavení elektroměrových rozvaděčů a rozvodnic: Elektroměrové rozvaděče se umisťují - v budovách - na chodbě nebo schodišti (nikoliv na rameni schodiště) - v samostatných místnostech přístupných z vnitřní veřejné komunikace - v hlavním rozvaděči objektu v chatových a zahrádkářských osadách, řadových garážích apod. soustředěné pro několik odběratelů u rodinných domků a rekreačních chalup apod. na vnější straně objektu (v případě oplocení objektu v pilíři ve vnějším oplocení) nelze-li elektroměr umístit v budově, musí být osazen co nejblíže místu připojení k síti Elektroměry se nesmějí montovat do společných skříní nebo výklenků s plynoměry a musí být dostatečně chráněny před vlivy prostředí. Způsob umístění a zapojení měřícího zařízení musí odběratel, popř. jím pověřená organizace projednat s provozovatelem LDSŽ. Elektroměrové rozváděče a rozvodnice mohou obsahovat pouze - elektroměr(y) sazbový spínač příp. přijímač HDO jistič před elektroměrem a jistič před sazbovým spínačem ochranou svorkovnici (můstek) popř. svorkovnici středního pracovního vodiče ovládací relé nebo stykač pro blokování tepelných spotřebičů měřící transformátory pojistky pro jištění sekundárních okruhů měřících tr. napětí zkušební svorkovnice případně další příslušenství sloužící výhradně pro účely měření a blokování Všechny výše uvedené přístroje musí být upraveny pro zaplombování (pokud nejsou pod zaplombovaným krytem), přičemž jistič pro napájení sazbového spínače musí být upraven pro zaplombování zapnutého stavu. Ostatní části a přístroje elektroměrového rozvaděče musí být od zaplombované části měření prostorově odděleny přepážkou zamezující neoprávněnou manipulaci s měřícím zařízením a neměřenou částí rozvodu. Elektroměrové rozvaděče je nutno montovat tak, aby střed elektroměru byl ve výši mm od podlahy (v technicky zdůvodnitelných případech mm). Před elektroměrovým rozvaděčem musí být volný prostor o hloubce alespoň 80 cm s rovnou podlahou. Pro elektroměrové rozvaděče mohou být použity oceloplechové nebo plastové rozvaděče nebo premixové desky. Elektroměrové rozvaděče musí vyhovovat ČSN a elektroměrové desky musí vyhovovat ČSN Premixové desky je možné používat do jmenovitého proudu jističe před elektroměrem 3x 25 A. Pro vyšší hodnoty je nutné použít rozvaděče. Pro upevnění elektroměru, sazbového spínače nebo přijímače HDO musí být elektroměrové desky opatřeny posunovacími upevňovacími šrouby, zajištěnými proti otáčení a vypadnutí. Způsob upevnění musí umožňovat snadnou montáž a výměnu různých typů elektroměrů, sazbových spínačů a přijímačů HDO. Šrouby a matice musí být z nerezavějících materiálů nebo musí mít povrchovou protikorozní ochranu, provedenou alespoň kadmiováním nebo jinou rovnocennou ochranu. Pro montáž elektroměrů, sazbových spínačů a přijímačů HDO musí být zabezpečené místo minimálně podle rozměru v tabulce č.1. strana 4

5 Přístroj šířka výška hloubka (mm) (mm) (mm) Elektroměr jednofázový Elektrom. třífázový do 60A Elektrom. třífázový do 120A Sazbový spínač, přijímač HDO Tabulka č.1 Minimální rozměry elektroměrů, sazbových spínačů a přijímačů HDO V případě, že bude v elektroměrovém rozvaděči osazen pouze jeden přístroj, je nutné rozměry (šířku a výšku) v předcházející tabulce zvětšit o 50 mm. Při nutnosti osazování dalších přístrojů (zpožďovací relé, měřící svorkovnice, měřící transformátory apod.), sdělí požadované rozměry dodavatel el. energie. Jestliže je nutné osadit měření el. energie ve stísněném prostoru, je možno měřící místo připravit pro osazení elektroměru na DIN lištu TH 35 za podmínky, že všechny neměřené části rozvodu včetně sazbových spínačů budou umístěny pod zaplombovatelným krytem. Pro montáž elektroměru musí být na DIN liště volné místo o šířce 9 modulů u 3f. odběru a 5 modulů u 1f. odběru. Zámky dveří elektroměrových rozvaděčů musí být s uzávěrem na trnový klíc 6x6 mm a po otevření musí být zachováno krytí alespoň IP20. Pro elektroměrové rozvaděče sloužící pro napájení důležitých odběrných zařízení, je možno z důvodů zabránění nedovolené manipulace, použít zámek systému hlavního a generálního klíče FAB2009 č. A1296, který je u výrobce vyhrazen pro energetická zařízení Správy železniční energetiky (tento zámek si dodavatel nebo provozovatel el. zařízení může objednat u SŽE Hradec Králové, která určí jeho technickou specifikaci a zajistí dodávku od výrobce). Jistič před elektroměrem musí mít stejný počet pólů jako má elektroměr fází a jeho jmenovitý proud musí být alespoň o jeden stupeň vyšší než jmenovitý proud jistícího zařízení v měřené části odběrného zařízení. Fáze musí být na přívodu do elektroměru seřazeny ve správném sledu L1, L2, L3. Přímé měření se osazuje do jmenovité hodnoty jističe před elektroměrem 80A. V odůvodněných případech může dodavatel povolit osazení přímého měření do 120A. Jističe před elektroměrem musí být z řady přednostních hodnot jmenovitých proudů dle ČSN EN tj. 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 a 125A, musí být typu B (podle okamžitého vypínacího proudu - článek 3.5 výše uvedené normy) a musí mít neměnné označení jmenovitých hodnot. Ve výjimečných případech lze osazovat jističe s vypínací charakteristikou L. Spojovací vedení v elektroměrovém rozvaděči má být z plných vodičů a celistvých délek. Pro přívody a vývody z elektroměru s přímým měřením, musí být nejmenší průřez vodičů 4 mm 2 Cu nebo 6 mm 2 Al s výjimkou ovládacích vodičů sazby a největší průřez vodičů muže být 16 mm 2. Propojovací střední pracovně uzemněný vodič mezi elektroměrem a nulovým můstkem nebo nulovou přípojnicí, musí mít minimální průřez 2,5 mm 2 Cu. Ovládací vodiče musí mít průřez 1-1,5 mm 2 Cu. Ochranné propojení elektroměru, časového spínače nebo přijímače HDO (u přístrojů třídy ochrany I) s ochrannou svorkovnicí (nulovým můstkem) se provede vodičem s minimálním průřezem 4 mm 2 Cu. Přívodní vodič PEN popř. PE a N se přivedou vždy na ochrannou svorkovnici rozvaděče, popřípadě svorkovnici středního vodiče. Svorkovnice nebo část přípojnice, ze které je připojen střední vodič k elektroměru, a na kterou je připojen přívodní vodič PEN (popř. N) musí být zaplombovaná nebo umístěna pod zaplombovanou částí rozvaděče. Ke splnění tohoto požadavku je v soustavě TN-S vhodné osadit dvě svorkovnice pro připojení středního vodiče s tím, že první zaplombovaná část slouží pro připojení přívodu středního strana 5

6 vodiče a připojení středních vodičů pro měřící zařízení a druhá část slouží pro připojení středních vodičů vedení k podružným rozvodnicím. Přívodní i vývodní vodiče ze spínacího zařízení (HDO) musí být označeny dle tabulky č.2. vodič - barva zkratka číselné značení přívodní fáze - černá F 1 střední vodič - modrá N 2 stykač ohřevu vody - modrá TUV 3 stykač přímotopného topení - modrá TOP 4 stykač akumulačního topení - modrá AKU 5 tarifní cívka - modrá TAR 6 Tabulka č.2. Označení přívodních a vývodních vodičů z HDO Při instalaci dvou nebo více dvousazbových elektroměrů jednoho typu odběratelů v jednom objektu nebo řadové výstavbě se osazuje zásadně jen jeden sazbový spínač, který ovládá sazby všech elektroměrů (max. pro 5 odběratelů), přičemž vodič pro ovládání sazby nesmí být přes elektroměry smyčkován (ke každému elektroměru samostatný vodič ze sazbového spínače nebo z rozbočovací svorkovnice). Na ovládací kontakty HDO a časových spínačů je možno připojit pouze jeden stykač. V případě ovládání více stykačů je nutno osadit pomocné relé přičemž musí být bráno v úvahu maximální proudové zatížení kontaktu tohoto relé. Cívky stykačů, cívka ovl. tarifu elektroměru a cívka HDO (popř. spínacích hodin) musí být napájeny ze stejné fáze L1. Dle místních podmínek určí dodavatel nutnost osazení zpožďovacího relé pro ovládání blokovaných spotřebičů pro snížení proudového nárazu při zapínání. Osazování zpožďovacího relé muže být uplatňováno při připínání blokovaných spotřebičů o výkonu vyšším než 8 kw. Pro měření nad 80A se zřizuje nepřímé měření s měř. transformátory proudu s převodem X/5 A. Měřící tr. musí být třídy přesnosti 0,5 jmenovité zátěže 15VA a úředně ověřené. Elektroměry musí být připojeny přes normalizovanou zkušební svorkovnici ZS1b popř. ZS2. Propojovací vedení mezi měřícími transformátory a zkušební svorkovnicí, musí být provedeno bez přerušení vodiči 2,5 mm 2 Cu (do délky 5m) nebo 4 mm 2 Cu (do délky 20 m) pro proudové okruhy a 1,5 mm 2 Cu (do délky 5 m) nebo 2,5 mm 2 (do délky 20 m) pro napěťové okruhy. Napěťové okruhy jsou jištěny pojistkami PV10 gg 2A v pojistkovém odpínači OPV 10/3 případně se světelnou signalizací S-OPV10. V případě, že pojistkový odpínač není pod zaplombovaným krytem je nutné jej osadit do krytu KJ-3. Neměřené odběry je možno zřizovat v souladu s platným cenovým rozhodnutím ERÚ, kterým se stanovují pevné ceny distribuce elektřiny oprávněným zákazníkům ze sítí nízkého napětí, dle tarifu C 60d. Ve výjimečných případech, kdy by osazení měřícího zařízení bylo technicky neproveditelné nebo ekonomicky neúnosné, je možno zřídit neměřený odběr dle tabulky č.3, přičemž pro účtování el. energie bude počítána sazba dle ceníku pro měřené odběry a velikost odebrané práce bude určována dle následujících vztahů: Celk. měsíční paušální odběr [kwh/měsíc] = spotřeba jednoho spotřebiče [kwh/měsíc] Spotřeba jednoho spotřebiče [kwh/měsíc] = instalovaný příkon [kw] * doba provozu za den [hod/den] * měsíční využití [počet dnů] Výsledná velikost odběru za měsíc je uvedena ve smlouvě o dodávce el. energie a jako příloha této smlouvy je uveden přesný výpočet odběru za měsíc [kwh]. Při změně užívání strana 6

7 odběru je nutno prověřit výpočtem celkový měsíční odběr popř. změnit. Vzor pro výpočet měsíční paušální spotřeby elektrické energie je uveden v příloze č. 28. Tabulka č.3 Neměřené odběry maximální předřazené jištění Maximální soudobý odebíraný výkon kw: Předřazené jištění maximálně: 1,3 6A jednofáz. 3,9 6A trojfáz. 2,2 10A jednofáz. 6,5 10A trojfáz. 3,5 16A jednofáz. 10,5 16A trojfáz. 4,4 20A jednofáz. 13,2 20A trojfáz. strana 7

8 II. Připojovací podmínky pro odběr z napěťové hladiny VN a VVN (velkoodběr) Velkoodběrem se rozumí takové odběrné místo, které je připojeno na přenosovou nebo distribuční soustavu dodavatele o napětí vyšším než 1 kv (odběratelé kategorie A a B). Elektrické přípojky Elektrické přípojky vn (popř. vvn ) musí být provedeny dle ČSN část 3 (popř.4). Elektrická přípojka vn (vvn) začíná odbočením od spínacích prvků nebo přípojnic v el. stanici nebo odbočením od venkovního nebo kabelového vedení a končí kotevními izolátory na elektrické stanici nebo kabelovou koncovkou v elektrické stanici. Náklady na zřízení el. přípojky hradí ten, v jehož prospěch byla zřízena. Provedení měřícího zařízení Do celkového příkonu všech provozovaných transformátorů 630 kva (vyjímečně 1000 kva) se provádí měření velkoodběrů na straně nn (tzv. sekundární měření). Nad uvedené příkony se provádí měření velkoodběrů výhradně na straně primárního napětí vn (tzv. primární měření). Měření u všech odběratelů se provádí vždy nepřímým způsobem s použitím přístrojových transformátorů proudu a u primárního měření též i měřících transformátorů napětí. Měřící transformátory proudu i napětí musí odpovídat třídě přesnosti dle tabulky č.4. měřící místo Příloha k vyhlášce č. 218/2001 Sb.: napětí nižší než 1 kv přímé měření napětí nižší než 1 kv sekundární měření napětí od 1 kv do 52 kv primární měření napětí vyšší než 52 kv primární měření měřící transformátory proudu měřící transformátory napětí strana 8 Elektroměr - - činná energie, třída přesnosti 2 jalová energie, třída přesnosti 3 0,5 - činná energie, třída přesnosti 1 jalová energie, třída přesnosti 2 0,5 0,5 činná energie, třída přesnosti 1 jalová energie, třída přesnosti 2 0,2 0,2 činná energie, třída přesnosti 0,5 jalová energie, třída přesnosti 1 Tabulka č.4 - Minimální požadavky na třídy přesnosti elektroměrů a měřících transformátorů Znakem třídy přesnosti je číslo udávající meze povolené procentní chyby pro všechny hodnoty měřícího rozsahu při jednotkovém účiníku (a u vícefázových elektroměrů se symetrickým zatížením), jestliže se elektroměr zkouší za referenčních podmínek, tj. včetně povolených tolerancí u referenčních hodnot definovaných normou ČSN EN Jmenovitý výkon transformátoru musí být alespoň 15 VA. Všechny měřící transformátory musí být úředně ověřeny a opatřeny úřední cejchovou plombou a štítkem s číslem cejchovního protokolu. Převod měřících transformátorů proudu určí dodavatel elektřiny podle velikosti odběru, převod měřících transformátorů napětí musí odpovídat primárnímu napětí, na které je odběratel připojen. Spojovací vedení mezi přístrojovými transformátory proudu a zkušební svorkovnicí elektroměrové soupravy musí být provedeno bez přerušení (v jednom kuse) a též bez jištění.

9 Napěťový okruh je jištěn pojistkami PV10 gg 2A v pojistkovém odpínači OPV 10/3 a případně se světelnou signalizací S-OPV10. V případě, že pojistkový odpínač není pod zaplombovaným krytem, je nutné jej osadit do krytu KJ-3. Spojovací vedení musí být dále provedeno odděleně pro proudový a pro napěťový okruh a v celé délce musí být vhodně mechanicky chráněno. Vodiče spojovacího vedení musí být měděné a musí mít alespoň tyto průřezy: a) pro proudový okruh 4 mm 2 Cu b) pro napěťový okruh 2,5 mm 2 Cu c) pro pracovní uzemnění 6 mm 2 Cu Tyto průřezy však platí do jednoduché délky 20 m. Při délce větší do jednoduché délky 60 m se uvedené průřezy zvětší o jeden stupeň a při délce nad 60 m je nutno průřezy dohodnout s dodavatelem dle místních podmínek. Vodiče spojovacího vedení musí být vhodně označeny, aby nemohlo dojít k záměně vodičů při jejich zapojování a byla možná kontrola správného zapojení měřící soupravy. Provedení elektroměrových rozvaděčů hlavního měření v trafostanicích musí umožňovat osazení dvou elektroměrů (činný, jalový) a u odběratelů s povoleným odběrem nad 800 kw i registračního přístroje. Pro odběry do 800 kw se osazují pro měření čtvrthodinového maxima činné elektroměry s měřičem maxima. U odběru s více přívody vn je nutné osadit měřící impulsní součtovou soupravu s vysílacími elektroměry, pro které je nutno na každém přívodu připravit samostatné měřící transformátory proudu. Pro elektroměrové rozvaděče velkoodběrů, musí být použito oceloplechových nebo plastových skříní - použití PREMIXových desek není dovoleno. Elektroměrové skříně je třeba osazovat mimo prostor vn, nejlépe v rozvodně nn nebo v dozorně trafostanice. Pro primární měření vn se osazují měřící transformátory až za podélný odpojovač přípojnic primárního napětí, tj. na straně zařízení odběratele před vývodem na jeho silový transformátor (transformátory). Při použití dvou měř. transf. proudu (Aronovo zapojení) osazují se tyto do krajních fází L1 a L3. Pokud proudové transformátory budou umístěny uvnitř kobky (skříně) podélného odpojovače, musí být dveře této kobky přizpůsobeny k zaplombování. Pro měření dodavatele postačí proudové transformátory jednojádrové (x/5 A). Pokud potřebuje odběratel proudové okruhy měřících tr. také pro svoje kontrolní měřící nebo signalizační přístroje, je třeba pro tyto přístroje osadit další měřící transformátory nebo použít dvoujádrové transformátory, přičemž prvé jádro s třídou přesnosti 0,5 (event. 0,2) se vždy použije výhradně pro měření dodavatele. Měřící transformátory napětí se zásadně umístí v primární části zařízení odběratele v samostatné kobce (skříni), jejíž dveře musí být přizpůsobeny k zaplombování. Rovněž pohon odpojovače tr. musí být upraven pro zaplombování v zapnuté poloze. Transformátory napětí slouží výhradně pro měření dodavatele pouze při odůvodněných výjimkách lze na ně s ohledem na jmenovitý výkon transf. napětí připojit jištěný vývod pro přístroje odběratele. Napěťový vývod pro měření dodavatele je jištěn pojistkami PV10 gg 2A v pojistkovém odpínači OPV 10/3 případně se světelnou signalizací S-OPV10. V případe, že pojistkový odpínač není pod zaplombovaným krytem je nutné jej osadit do krytu KJ-3. Pro sekundární měření se osadí měřící transformátory ve všech třech fázích za hlavním jističem (ve směru od napájecího silového transformátoru) ve vstupním poli hlavního rozvaděče nízkého napětí. Při připojení více velkoodběrů ze společných přípojnic se měřící transformátory proudu umístí hned za hlavním jističem odbočující větve pro jednotlivé odběratele. Na proudové okruhy měřících tr. lze připojit výhradně měřící zařízení dodavatele a pro jakékoliv přístroje odběratele je nutno osadit další sadu měřících transformátorů. Napěťový měřící obvod se u sekundárního měření připojí přes pojistkový odpínač OPV 10/3 (s pojistkami PV10 gg A2 a případně světelnou signalizací S-OPV10 a v krytu KJ- 3) z přípojnic fází v místě umístění měř. transf. proudu a střední vodič se připojí z libovolného nejbližšího místa přípojnice PEN v témže poli hlavního rozvaděče. Napěťový a jakýkoliv jiný obvod pro potřeby odběratele ve vstupním poli musí být připojen až za strana 9

10 měřícími transformátory proudu. Do neměřeného a zaplombovaného prostoru lze umístit pouze napájení obvodu přímo souvisejících s ovládáním hlavního jističe a svítidlo a zásuvku dle čl PNE , přičemž musí být s dodavatelem dohodnuto umístění a jištění těchto obvodů. Spojovací vedení k elektroměrové soupravě se dimenzuje stejně jako u primárního měření. Neživé části elektroměrového rozvaděče musí být spojeny se zemní soustavou vn vodičem alespoň CY 6 mm 2. Vstupní pole hlavního rozvaděče nn, jakož i jeho všechna další pole v nichž jsou umístěny měř. přístroje pro měření dodavatele nebo v nichž jsou neměřené průběžné části vedení, musí být ze všech stran plně zakryty nebo musí být jiným vhodným způsobem ztížen nedovolený odběr. U všech sekundárních měření musí být zajištěno kompenzování jalových příkonů transformátoru vn/nn připojením statických kondenzátorů na straně nn dle tabulky č.5. Pro transformátory s normálními plechy: velikost transformátoru velikost kompenzačního velikost komp. proudu kva kondenzátoru 400V kvar * při kontrolním měření A (5) (10) (15) (20) (25) (30) (40) (45) (55) (65) (70) Pro transformátory s orientovanými plechy: velikost transformátoru velikost kompenzačního velikost komp. proudu kva kondenzátoru 400V kvar * při kontrolním měření A (5) (10) (15) * údaje v závorkách platí pro starou výkonovou řadu kondenzátorů Tabulka č.5 Velikost kompenzačních kondenzátorů Jestliže skutečný naměřený kapacitní proud kondenzátoru je v kterékoli fázi nižší než spodní hranice předepsaného proudového rozpětí, považuje se celý transformátor za nevykompenzovaný a připočítávají se u těchto odběrů (při sekundárním měření) k naměřené spotřebě jalové energie transformační jalové ztráty podle tabulky uvedené v platném cenovém rozhodnutí ERÚ. Je-li vyšší, je odběratel povinen ve stanoveném termínu nadbytečný kapacitní výkon odpojit. (Pozn.: Při překompenzování napájecí sítě LDSž vlivem vlastní kapacity napájecích kabelů, může SŽE od požadavku na připojení kompenzačních kondenzátorů upustit.) strana 10

11 III. Přílohy schémata zapojení měřících souprav 1) Zapojení jednosazbového měřícího zařízení - elektroměr jednofázový v soustavě TN-C 2) Zapojení dvousazbového měřícího zařízení s jednopovelovým přijímačem HDO nebo sazbovým spínačem - elektroměr jednofázový v soustavě TN-C 3) Zapojení jednosazbového měřícího zařízení - elektroměr jednofázový v soustavě TN-S 4) Zapojení dvousazbového měřícího zařízení s jednopovelovým přijímačem HDO nebo sazbovým spínačem - elektroměr jednofázový v soustavě TN-S 5) Zapojení jednosazbového měřícího zařízení - elektroměr třífázový v soustavě TN-C 6) Zapojení dvousazbového měřícího zařízení s jednopovelovým přijímačem HDO nebo sazbovým spínačem - elektroměr třífázový 7) Zapojení dvousazbového měřícího zařízení s třípovelovým přijímačem HDO s blokováním ohřívačů TÚV a přímotopného vytápění v soustavě TN-C 8) Zapojení dvousazbového měřícího zařízení s jednopovelovým přijímačem HDO nebo sazbovým spínačem - elektroměr třífázový v soustavě TN-C 9) Zapojení jednosazbového měřícího zařízení - elektroměr třífázový v soustavě TN-S 10) Zapojení dvousazbového měřícího zařízení s třípovelovým přijímačem HDO s blokováním ohřívačů TÚV a přímotopného vytápění v soustavě TN-S 11) Zapojení dvousazbového měřícího zařízení s jednopovelovým přijímačem HDO nebo sazbovým spínačem - elektroměr třífázový v soustavě TN-S 12) Zapojení 4Q měřící nepřímé nn soupravy Landys&Gyr 13) Zapojení 4Q měřící nepřímé vn soupravy Landys&Gyr 14) Zapojení měřící nepřímé 1.fázové nn soupravy elektroměr AMT B03 SA IV. Přílohy Ostatní 1) Stanovená ověřená měřidla pro použití v LDSŽ 2) Výpočet měsíční paušální spotřeby elektrické energie strana 11

Vlastní provedení připojení je odlišné podle jmenovitého napětí té části distribuční soustavy, ke které bude odběrné zařízení připojeno.

Vlastní provedení připojení je odlišné podle jmenovitého napětí té části distribuční soustavy, ke které bude odběrné zařízení připojeno. PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PŘÍLOHA 6 STANDARDY PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ strana 3 Obsah 1 OBECNĚ... 4 2 PROVEDENÍ PŘIPOJENÍ... 4 2.1 STANDARDNÍ PROVEDENÍ KONCOVÉHO BODU:...

Více

PŘÍPOJKY NN. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky

PŘÍPOJKY NN. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky PŘÍPOJKY NN 1. Všeobecné podmínky 2. Druhy přípojek 3. Dodávka elektrické energie 4. Skladba ceny za elektrickou energii

Více

PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY PRO OSAZENÍ MĚŘICÍCH ZAŘÍZENÍ V ODBĚRNÝCH MÍSTECH NAPOJENÝCH ZE SÍTÍ NN Vydává ENERGY Ústí nad Labem a.s.

PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY PRO OSAZENÍ MĚŘICÍCH ZAŘÍZENÍ V ODBĚRNÝCH MÍSTECH NAPOJENÝCH ZE SÍTÍ NN Vydává ENERGY Ústí nad Labem a.s. PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY PRO OSAZENÍ MĚŘICÍCH ZAŘÍZENÍ V ODBĚRNÝCH MÍSTECH NAPOJENÝCH ZE SÍTÍ NN Vydává ENERGY Ústí nad Labem a.s. Strana 1 (celkem 20) Obsah 1 ÚVOD...3 2 POUŽITÉ NÁZVOSLOVÍ...3 3 HLAVNÍ DOMOVNÍ

Více

PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY PRO VÝROBNY ELEKTŘINY - PŘIPOJENÍ NA SÍŤ ČEZ DISTRIBUCE, a.s.

PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY PRO VÝROBNY ELEKTŘINY - PŘIPOJENÍ NA SÍŤ ČEZ DISTRIBUCE, a.s. PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY PRO VÝROBNY ELEKTŘINY - PŘIPOJENÍ NA SÍŤ ČEZ DISTRIBUCE, a.s. Vydává ČEZ Distribuce, a. s., 1.12.2008 www.cezdistribuce.cz Obsah 1 Úvod 3 2 Použité zkratky 3 3 Všeobecné podmínky 3

Více

Začíná směrem k odběrateli odbočením od zařízení pro veřejný rozvod. Odbočení od vzdušného vedení končí hlavní domovní

Začíná směrem k odběrateli odbočením od zařízení pro veřejný rozvod. Odbočení od vzdušného vedení končí hlavní domovní Elektrická přípojka nn Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO Katedra elektrotechniky http://fei1.vsb.cz/kat420 Technická zařízení budov III Fakulta stavební Elektrická přípojka

Více

Rozvody nn část I. Rozvody nn v obytných a průmyslových prostorách. Ing. M. Bešta

Rozvody nn část I. Rozvody nn v obytných a průmyslových prostorách. Ing. M. Bešta Rozvody nn v obytných a průmyslových prostorách 1) Bytová rozvodnice BR Bytovou rozvodnicí začíná bytový rozvod nn. Většinou je bytová rozvodnice místem rozdělení vodiče PEN na vodič střední a ochranný,

Více

Požadavky na umístění, provedení a zapojení měřicích souprav u zákazníků a malých výroben připojených k elektrické síti nízkého napětí

Požadavky na umístění, provedení a zapojení měřicích souprav u zákazníků a malých výroben připojených k elektrické síti nízkého napětí Požadavky na umístění, provedení a zapojení měřicích souprav u zákazníků a malých výroben připojených k elektrické síti nízkého napětí platnost od 1. 4. 2011 Obsah 1. Úvod 2 2. Pojmy, definice, zkratky

Více

Podniková norma PRE, PREdi a PREm TECHNICKÉ PODMÍNKY PŘIPOJENÍ ČÁST A OBCHODNÍ MĚŘENÍ

Podniková norma PRE, PREdi a PREm TECHNICKÉ PODMÍNKY PŘIPOJENÍ ČÁST A OBCHODNÍ MĚŘENÍ Strana: 1/20 Zpracoval: Tomáš Šlapák M 51 100 Měření C, S, Jiří Janda S 25 100 Měření a odečty Schválil: 22. 2. 2013 Petr Karkoška vedoucí sekce G 46 000 Zákaznické služby, 17. 5. 2013 Milan Hampl ředitel

Více

Podniková norma PRE, PREdi a PREm TECHNICKÉ PODMÍNKY PŘIPOJENÍ ČÁST A OBCHODNÍ MĚŘENÍ

Podniková norma PRE, PREdi a PREm TECHNICKÉ PODMÍNKY PŘIPOJENÍ ČÁST A OBCHODNÍ MĚŘENÍ Strana: 1/20 Zpracoval: Tomáš Šlapák M 51 100, Jiří Janda S 25 100 Schválil: 30. 4. 2010 Václav Dušák vedoucí sekce G 42 000 B2C, 30. 4. 2010 Milan Hampl ředitel PREdi, 30. 4. 2010 Aleš Staněk ředitel

Více

PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY NN pro osazení měřicích zařízení v odběrných místech napojených z distribuční sítě nízkého napětí

PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY NN pro osazení měřicích zařízení v odběrných místech napojených z distribuční sítě nízkého napětí PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY NN pro osazení měřicích zařízení v odběrných místech napojených z distribuční sítě nízkého napětí Vydává ČEZ Distribuce, a. s. Platnost od 1. 6. 2015 ČEZ Distribuce, a. s. www.cezdistribuce.cz

Více

V N I T Ř N Í E L E K T R I C K É R O Z V O D Y

V N I T Ř N Í E L E K T R I C K É R O Z V O D Y VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky V N I T Ř N Í E L E K T R I C K É R O Z V O D Y 1. Základní ustanovení 2. Části elektrického zařízení v objektu 2.1 Přívodní

Více

platnost od 1. 6. 2013 E.ON Distribuce, a. s. F. A. Gerstnera 2151/6 370 49 České Budějovice

platnost od 1. 6. 2013 E.ON Distribuce, a. s. F. A. Gerstnera 2151/6 370 49 České Budějovice E.ON Distribuce, a. s. F. A. Gerstnera 2151/6 370 49 České Budějovice Zákaznická linka T 840 111 333 Poruchová služba nonstop T 800 22 55 77 www.eon.cz www.eon-distribuce.cz Požadavky na umístění, provedení

Více

KOMFORT. Ceník elektřiny pro domácnosti

KOMFORT. Ceník elektřiny pro domácnosti Ceník elektřiny pro domácnosti Platí od 1. 1. 2014 OBSAH Ceny za dodávku a distribuci elektřiny...4 KOMFORT KLASIK 24 + D01d, D02d...6-7 KOMFORT AKU 8 + D25d, D26d...8-9 KOMFORT EMOBILITA + D27d...10-11

Více

PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY NN pro osazení měřicích zařízení v odběrných místech napojených z distribuční sítě nízkého napětí

PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY NN pro osazení měřicích zařízení v odběrných místech napojených z distribuční sítě nízkého napětí PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY NN pro osazení měřicích zařízení v odběrných místech napojených z distribuní sítě nízkého napětí Vydává ČEZ Distribuce, a. s. 1. 9. 2005, změna. 5 k 1. 4. 2011 skupina Čez www.cezdistribuce.cz

Více

Pojistkové odpínače OPV10S-2 38821 32. Příslušenství. Světelná signalizace, pracovní napětí 12 48 V d.c., a.c. (+ pól připojen dole)

Pojistkové odpínače OPV10S-2 38821 32. Příslušenství. Světelná signalizace, pracovní napětí 12 48 V d.c., a.c. (+ pól připojen dole) ODPÍNAČE VÁLCOVÝCH POJISTKOVÝCH VLOŽEK VELIKOSTI 10x38 Pojistkové odpínače OPV10 jsou určeny pro válcové pojistkové vložky PV10 velikosti 10x38. Lze s nimi bezpečně vypínat jmenovité proudy a nadproudy

Více

AKTIV. Ceník elektřiny pro podnikatele

AKTIV. Ceník elektřiny pro podnikatele AKTIV Ceník elektřiny pro podnikatele Platí od 1. 1. 2014 AKTIV OBSAH Ceny za dodávku a distribuci elektřiny...4 AKTIV KLASIK 24 + C01d, C02d, C03d... 6-7 AKTIV AKU 8 + C25d, C26d... 8-9 AKTIV EMOBILITA

Více

Třífázový statický ELEktroměr

Třífázový statický ELEktroměr Třífázový statický ELEktroměr ZE 312 Elektroměr ZE312.Dx je třífázový jedno nebo dvoutarifní elektroměr určený pro měření spotřeby elektrické energie v obytných a obchodních prostorách a v lehkém průmyslu.

Více

Revizní zpráva. 10. listopadu 2011. Klimša David, Budovatelská 461/17 708 00 Ostrava - Poruba OBSAH. Elektrorevize. Projekční činnost.

Revizní zpráva. 10. listopadu 2011. Klimša David, Budovatelská 461/17 708 00 Ostrava - Poruba OBSAH. Elektrorevize. Projekční činnost. Klimša David, Budovatelská 461/17 708 00 Ostrava - Poruba 10. listopadu 2011 Revizní zpráva OBSAH Rozsah revize Charakteristiky Provedené kontroly Měření instalace v prostorech Měření spotřebičů a zařízení

Více

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU 2011 - 1 - Tento předpis platí pro montáž, provoz a údržbu elektrických ohřívačů vzduchu EO : Do dodaného potrubí Kruhové potrubí s přírubou Kruhové

Více

I. Určené věcné podmínky pro uplatnění cen za distribuci elektřiny odběratelům kategorie C a kategorie D

I. Určené věcné podmínky pro uplatnění cen za distribuci elektřiny odběratelům kategorie C a kategorie D Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 5/2010 ze dne 30. listopadu 2010, kterým se stanovují ceny regulovaných služeb souvisejících s dodávkou elektřiny odběratelům ze sítí nízkého napětí

Více

ELEKTRICKÉ ZDROJE. Elektrické zdroje a soklové zásuvky

ELEKTRICKÉ ZDROJE. Elektrické zdroje a soklové zásuvky Elektrické zdroje a soklové zásuvky ELEKTRICKÉ ZDROJE Bezpečnostní zvonkový transformátor TZ4 K bezpečnému oddělení a napájení obvodů o příkonu max. 4 VA bezpečným malým napětím 6, 8, 12 V a.c. K napájení

Více

Wieslaw Orszulik KATALOG výhradní obchodní zástupce pro ČR a SR 2010/01. ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ Modulové - TYP RP

Wieslaw Orszulik KATALOG výhradní obchodní zástupce pro ČR a SR 2010/01. ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ Modulové - TYP RP ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ Modulové - TYP RP Uplatnění : Technické údaje : rozváděče nn pro vnitřní použití jsou určené jmenovitý stálý proud : ln 100 A v závislostí na vybavení pro rozvod, jmenovité napětí

Více

Cenové rozhodnutí ERÚ č. 14/2005 ze dne 30. listopadu 2005, kterým se stanovují ceny elektřiny a souvisejících služeb

Cenové rozhodnutí ERÚ č. 14/2005 ze dne 30. listopadu 2005, kterým se stanovují ceny elektřiny a souvisejících služeb Cenové rozhodnutí ERÚ č. 14/2005 ze dne 30. listopadu 2005, kterým se stanovují ceny elektřiny a souvisejících služeb Energetický regulační úřad podle 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České

Více

Řadové pojistkové odpínače

Řadové pojistkové odpínače ŘADOVÉ POJISTKOVÉ ODPÍNAČE Řadový pojistkový odpínač FH00 je určen pro nožové pojistkové vložky velikosti 000 a 00. Umožňuje bezpečně odpínat nejen jmenovité proudy, ale i nadproudy až do 8 násobku jmenovitého

Více

STYKAČE ST, velikost 12

STYKAČE ST, velikost 12 STYKAČE ST, velikost 1 Vhodné pro spínání motorů i jiných zátěží. V základním provedení stykač obsahuje jeden pomocný zapínací kontakt (1x NO). Maximální spínaný výkon 3-fázového motoru P [kw] Jmenovitý

Více

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W Způsob rozlišování a označování konvektorů PROTHERM PROTHERM XXXX výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W 5.2.0. Příklad:

Více

rozdělení napětí značka napětí napěťové hladiny v ČR

rozdělení napětí značka napětí napěťové hladiny v ČR Trojfázové napětí: Střídavé elektrické napětí se získává za využití principu elektromagnetické indukce v generátorech nazývaných alternátory (většinou synchronní), které obsahují tři cívky uložené na pevné

Více

1. Základní informace 1

1. Základní informace 1 1. Základní informace 1 Stavební zákon č. 183/2006 Sb. a na něj navazující vyhlášky stanoví v dotýkajících se profese elektro 1 Vybrané činnosti ve výstavbě 1 Osoby, jejichž odborná způsobilost byla ověřena

Více

15/2.2 SILOVÉ ROZVODY VE SPOLEČNÝCH ČÁSTECH BYTOVÉHO DOMU

15/2.2 SILOVÉ ROZVODY VE SPOLEČNÝCH ČÁSTECH BYTOVÉHO DOMU ELEKTROTECHNICKÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ INSTALACE část 15, díl 2, kapitola 2, str. 1 15/2.2 SILOVÉ ROZVODY VE SPOLEČNÝCH ČÁSTECH BYTOVÉHO DOMU Pro kompletní vnitřní sítě byl používán systém TN C (sdružená funkce

Více

Stykače a relé. Pro tiché a spolehlivé ovládání

Stykače a relé. Pro tiché a spolehlivé ovládání Stykače a relé Pro tiché a spolehlivé ovládání Kompaktní typy: Nové stykače a relé pro bytovou a komerční výstavbu Modernější, výkonnější a ještě snadněji montovatelné takto lze charakterizovat tři nové

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE REGULÁTORU KOMEXTHERM AKUMATIC 04 R URČENÝ DO ROZVADĚČE

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE REGULÁTORU KOMEXTHERM AKUMATIC 04 R URČENÝ DO ROZVADĚČE NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE REGULÁTORU KOMEXTHERM AKUMATIC 04 R URČENÝ DO ROZVADĚČE 1. 1. URČENÍ Nabíjecí automatika - AKUMATIC 04 R se od AKUMATICU 04 liší jen provedením. Je také určen k nabíjení teplovodních

Více

Požadavky na rozvody elektrického proudu s přihlédnutím ke specifikům inteligentních budov

Požadavky na rozvody elektrického proudu s přihlédnutím ke specifikům inteligentních budov Perspektivy bydlení IV - bezpečnost, komfort, úspory Požadavky na rozvody elektrického proudu s přihlédnutím ke specifikům inteligentních budov Připravil: Ing. Karel Dvořáček ČSN 33 2130 ed. 2:2009 - Elektrické

Více

ENERGETIKA SERVIS s.r.o.

ENERGETIKA SERVIS s.r.o. ENERGETIKA SERVIS s.r.o. Křižíkova 1690 370 01 České Budějovice Oprava stavebního objektu z typového podkladu koncernu ČEZ Praha č. 1530/87 UNIVERZÁLNÍ VENKOVNÍ STOŽÁROVÁ TRANSFORMOVNA TSB 22 KV, DO 400

Více

Minia JISTIČE LTE LTE. Vypínací charakteristiky B, C dle ČSN EN 60898-1. Vypínací schopnost 6 ka.

Minia JISTIČE LTE LTE. Vypínací charakteristiky B, C dle ČSN EN 60898-1. Vypínací schopnost 6 ka. Minia LTE JISTIČE LTE Řada jističů do 63 A, AC 230/400 V a DC 72 V/pól. K jištění kabelů a vodičů proti přetížení a zkratu. Vypínací charakteristiky B, C dle ČSN EN 60898-1. Vypínací schopnost 6 ka. 1pólové

Více

Typ skříně Značení v katalogu Strana

Typ skříně Značení v katalogu Strana KATALOG VÝROBKŮ OBSAH Plastové skříně Typ skříně Značení v katalogu Strana Značení kabelových skříní dle normy PNE 35 7040 Základní parametry skříní ZP PNE 4 Základní parametry skříní Specifikace skříní

Více

Katalog CZ 2000 Řadové přístroje, rozváděče

Katalog CZ 2000 Řadové přístroje, rozváděče Katalog CZ 2000 Řadové přístroje, rozváděče Úvod Firma GEYER AG se sídlem v Norimberku byla založena v roce 1911 panem Christianem Geyerem. Od této doby se firma GEYER specializuje na výrobu elektroinstalačního

Více

Řadové pojistkové odpínače

Řadové pojistkové odpínače Řadový pojistkový odpínač FH00 je určen pro nožové pojistkové vložky velikosti 000 a 00. Umožňuje bezpečně odpínat nejen jmenovité proudy, ale i nadproudy až do 8 násobku jmenovitého proudu. Jedno provedení

Více

ROZPOČET - REKAPITULACE

ROZPOČET - REKAPITULACE Osvětlení víceúčelového hřiště v Nikolčicích ROZPOČET - REKAPITULACE NOSNÝ MATERIÁL VČ. MONTÁŽE SVÍTIDLA VČ. MONTÁŽE DODÁVKA ZEMNÍ PRÁCE HZS CELKEM BEZ DPH Rozpočet nezahrnuje případné zadláždění a konečnou

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE Popis přístroje Systém tepelného čerpadla vzduch voda s malou potřebou místa pro instalaci tvoří tepelné čerpadlo k venkovní instalaci

Více

EME 303. Oblast použití

EME 303. Oblast použití EME 303 Čtyřkvadrantní elektroměr třífázový nepřímý pro měření odběru/dodávky činné a jalové energie ve třídě přesnosti 2 s velkým dynamickým rozsahem a odděleným rychlým impulsním výstupem Oblast použití

Více

Ceník distribuce a dodávky elektřiny společnosti EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o. pro konečné zákazníky kategorie D - domácnosti

Ceník distribuce a dodávky elektřiny společnosti EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o. pro konečné zákazníky kategorie D - domácnosti Ceník distribuce a dodávky elektřiny společnosti EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o. pro konečné zákazníky kategorie D - domácnosti Platnost ceníku od 1. 1. 2013 Ke stažení na: www.eeikasafranek.cz Společnost EEIKA

Více

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL)

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) 24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) www.elso-ostrava.cz NÁVOD PRO OBSLUHU Technická specifikace zahrnující popis všech elektrických a mechanických parametrů je dodávána jako samostatná součást dokumentace.

Více

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2014

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2014 Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2014 Působnost a účinnost ceníku Ceník obsahuje ceny elektrické energie (dále jen elektřina) platné pro všechny zákazníky, jejichž

Více

REVEXprofi Přístroj získal na veletrhu Elektrotechnika 2007 ocenění "Zlatý výrobek" Měřené veličiny:

REVEXprofi Přístroj získal na veletrhu Elektrotechnika 2007 ocenění Zlatý výrobek Měřené veličiny: REVEXprofi - špičkový přístroj pro kontroly a revize el. spotřebičů dle ČSN 33 1610 a pro kontroly pracovních strojů dle ČSN EN 60204-1 Přístroj získal na veletrhu Elektrotechnika 2007 ocenění "Zlatý výrobek"

Více

HAVARIJNÍ PLÁN. ERIANTA ENERGY, a. s.

HAVARIJNÍ PLÁN. ERIANTA ENERGY, a. s. HAVARIJNÍ PLÁN LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV ERIANTA ENERGY, a. s. Zpracoval: ERIANTA ENERGY, a. s. Třída Generála Píky 11, Brno, 613 00 S účinností od 1.1.2013 OBSAH ÚVOD 2 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE HAVARIJNÍHO

Více

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE Pro spolehlivé napájení elektronických zařízení v průmyslovém prostředí Ochrana proti zkratu a proudovému přetížení Optická indikace zapnutí, zátěže a zkratu pomocí

Více

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt FLEXI - Elektřina, platný od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2017

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt FLEXI - Elektřina, platný od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2017 Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt FLEXI - Elektřina, platný od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2017 Působnost a účinnost ceníku Ceník obsahuje ceny elektrické energie (dále jen elektřina)

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV FAKTURAČNÍ MĚŘENÍ

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV FAKTURAČNÍ MĚŘENÍ PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PŘÍLOHA 5 FAKTURAČNÍ MĚŘENÍ Zpracovatel: PROVOZOVATEL LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV Coal Services a.s. Schválil: ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD Dne: Strana

Více

JISTIČE LSN DO 63 A (10 ka)

JISTIČE LSN DO 63 A (10 ka) JISTIČE LSN DO 3 A (10 ka) Pro domovní, komerční a průmyslové elektrické rozvody do 3 A 230/400 V a.c. a 220/440 V d.c. K jištění kabelů a vodičů proti přetížení a zkratu Vypínací charakteristiky B, C,

Více

Elektrické instalace za přípojkou (ČSN 33 2130 ed.3 a související technické normy + vyhláška č. 268/2009 Sb. )

Elektrické instalace za přípojkou (ČSN 33 2130 ed.3 a související technické normy + vyhláška č. 268/2009 Sb. ) Elektrické instalace za přípojkou (ČSN 33 2130 ed.3 a související technické normy + vyhláška č. 268/2009 Sb. ) Ve spolupráci s ČENES připravil Ing. Karel Dvořáček Požadavky vyhlášky 268/2009 Sb. - o technických

Více

Úvodní informace a obecné technické podmínky pro provozování el. zdrojů paralelně s distribuční sítí E.ON Distribuce, a.s.

Úvodní informace a obecné technické podmínky pro provozování el. zdrojů paralelně s distribuční sítí E.ON Distribuce, a.s. Úvodní informace a obecné technické podmínky pro provozování el. zdrojů paralelně s distribuční sítí E.ON Distribuce, a.s. Nově zřizovat, technologicky měnit nebo rozšiřovat a potom provozovat el. zdroje,

Více

Maximální efektivnost a flexibilita.

Maximální efektivnost a flexibilita. Powador 25000xi Powador 30000xi Powador 33000xi Série Park Maximální efektivnost a flexibilita. Řešení pro solární elektrárny od 25 kw až do oblasti megawattového výkonu. Titáni mezi centrálními střídači.

Více

BTL-3000 Series Litea 10 50

BTL-3000 Series Litea 10 50 BTL-3000 Series Litea 10 50 STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST 103JZ14/04/2011CZ OBSAH 1 MANIPULACE A PŘENÁŠENÍ...2 1.1 Manipulace a přenášení schodiště stavby...2 1.2 Manipulace a přenášení - půdorys stavby...3 2

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY. ONIVON a. s.

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY. ONIVON a. s. PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY ONIVON a. s. Pravidla provozování lokální distribuční soustavy stanovují základní technické, plánovací a informační požadavky pro připojení uživatelů k

Více

Výkonové jističe. Katalog 2009 2010. Platnost od 1. 3. 2009. www.moeller.cz. Výkonové jističe NZM. Výkonové jističe LZM. Vypínače N, PN, LN

Výkonové jističe. Katalog 2009 2010. Platnost od 1. 3. 2009. www.moeller.cz. Výkonové jističe NZM. Výkonové jističe LZM. Vypínače N, PN, LN www.moeller.cz Výkonové jističe Spolehlivé a bezpečné spínání, ovládání a rozvod elektrické energie. Katalog 2009 2010 Platnost od 1. 3. 2009 Výkonové jističe NZM Výkonové jističe LZM Vypínače N, PN, LN

Více

Převodníky AC / DC signálů Galvanické oddělovače Napájecí zdroje Zobrazovače

Převodníky AC / DC signálů Galvanické oddělovače Napájecí zdroje Zobrazovače Převodníky AC / DC signálů Galvanické oddělovače Napájecí zdroje Zobrazovače 48,1,2,47,4 6,3,4,4 5,44,5,6,43,42, 7,8,41,4 0,9,10, 39,38,1 1,12,37, 36,13,1 4,35,34,15,16, 33,32,1 7,18,31, 30,19,2 0,29,28,21,22,

Více

Rozvodnice. RNG Normy ČSN EN 62208 Certifikační značky. Svorkové bloky PE a N. 14 1 14 RNG-1P14 40587 N 5 6 mm 2 N 5 6 mm 2 1,41 28,9

Rozvodnice. RNG Normy ČSN EN 62208 Certifikační značky. Svorkové bloky PE a N. 14 1 14 RNG-1P14 40587 N 5 6 mm 2 N 5 6 mm 2 1,41 28,9 NÁSTĚNNÉ ROZVODNICE RNG (IP40) Pro domovní, bytové a podobné instalace. Pro montáž přístrojů na U lištu dle ČSN EN 60715 šířky 35 mm s výřezem v krycí desce 45 mm. Barva: bílá (RAL 9003). Třída ochrany:

Více

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena.

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena. Časové relé Z-ZR Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008 Všechna práva vyhrazena. Informace v tomto dokumentu mohou podléhat změnám - platí aktuální verze. Společnost Moeller Elektrotechnika s.r.o.

Více

s ohledem na důležitost dodávek el. energie rozděluje provozy, technologická zařízení a spotřebiče do tří stupňů: a) dodávky 1.

s ohledem na důležitost dodávek el. energie rozděluje provozy, technologická zařízení a spotřebiče do tří stupňů: a) dodávky 1. Elektroinstalace v průmyslových budovách průmyslové budovy (prostory) => prostory určené pro průmyslové účely (mezi tyto prostory neřadíme kanceláře, šatny, umývárny a WC, pokud jsou v samostatných částech

Více

fa František Faltýnek prodej, servis,montáž- tepelných čerpadel a klimatizací ACOND tř. Osvobození 23 792 01 Bruntál

fa František Faltýnek prodej, servis,montáž- tepelných čerpadel a klimatizací ACOND tř. Osvobození 23 792 01 Bruntál fa František Faltýnek prodej, servis,montáž- tepelných čerpadel a klimatizací ACOND tř. Osvobození 23 792 01 Bruntál Cenová nabídka na dodávku a instalaci tepelného čerpadla Nabídka č.xxxx Zadavatel: Adresa:

Více

PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY PRO VÝROBNY ELEKTŘINY

PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY PRO VÝROBNY ELEKTŘINY PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY PRO VÝROBNY ELEKTŘINY pro připojení na síť ČEZ Distribuce, a. s. Vydává ČEZ Distribuce, a. s. 1. 7. 2012 SKUPINA ČEZ www.cezdistribuce.cz OBSAH 1. POUŽITÉ ZKRATKY 4 2. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Více

Školení pracovníků ČEZ DS

Školení pracovníků ČEZ DS Školení pracovníků ČEZ DS pro zkoušky podle Vyhlášky 50/78 Sb, Provedení elektrických venkovních a kabelových vedení z hlediska bezpečnosti Ing. Josef Hejčl - ČENES PNE 333301 el. venkovní vedení nad 1

Více

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický popis TČ Tepelné čerpadlo země-voda, voda-voda s označením HPBW B je kompaktní zařízení pro instalaci do vnitřního prostředí, které

Více

Rozdělení transformátorů

Rozdělení transformátorů Rozdělení transformátorů Druh transformátoru Spojovací Pojízdné Ohřívací Pecové Svařovací Obloukové Rozmrazovací Natáčivé Spouštěcí Nevýbušné Oddělovací/Izolační Bezpečnostní Usměrňovačové Trakční Lokomotivní

Více

Prozatimní elektrická zařízení

Prozatimní elektrická zařízení Unipetrol RPA, s.r.o. N 11 008 GŘ/OISŘ Prozatimní elektrická zařízení Norma je závazná pro všechny subjekty (fyzické či právnické osoby), které se podílejí na zřizování, provozu, údržbě, kontrolách a revizích

Více

*0107003293020001020110530101612*

*0107003293020001020110530101612* SOP_VN_S_INVESTICÍ *0107003293020001020110530101612* Smlouva o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny vysokého napětí č. 700329302000010 uzavřená v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., energetický

Více

Podniková norma PREdi ZÁSADY NAVRHOVÁNÍ SÍTÍ NN

Podniková norma PREdi ZÁSADY NAVRHOVÁNÍ SÍTÍ NN Strana: 1/23 Zpracoval: Ing. Vladimír Sváda S 24 100 Koncepce, rozvoj a plánování RZ Schválil: Vydal: 8. 9. 2006 Ing. Karel Urban vedoucí sekce S 24 000 Řízení aktiv sítě 22. 9. 2006 Rozhodnutím č. 64/2006

Více

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C.

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C. Modul slouží pro výstup digitálních signálů 24 Vss. Specifikace modulu Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení 48,8 mm x 120 mm x 71,5 mm dvou- a třídrátové Provozní teplota -25 C až +55 C

Více

PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S NÁVRHEM A PROVOZEM KOMPENZAČNÍCH ZAŘÍZENÍ

PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S NÁVRHEM A PROVOZEM KOMPENZAČNÍCH ZAŘÍZENÍ PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S NÁVRHE A PROVOZE KOPENZAČNÍCH ZAŘÍZENÍ Ing. Jiří Hanzlík, iloš Doubek, ECOS s.r.o. Na konkrétním případu je dokumentován význam důsledné analýzy rozvodné soustavy při návrhu kompenzačních

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI. LXDC SET 1-4kW

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI. LXDC SET 1-4kW NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI LXDC SET 1-4kW Výrobce: LOGITEX spol. s.r.o., Športovcov 884/4, SK - 02001 Púchov tel. +421/42/4710200 fax.: +421/42/4642300 logitex@logitex.sk Vyrobeno v: IMAO eletric, s.r.o

Více

3NP1 pojistkové odpínače. Prezentace výrobku

3NP1 pojistkové odpínače. Prezentace výrobku 3NP1 pojistkové odpínače Prezentace výrobku Popis výrobku Technické údaje Výhody pro zákazníka Příklady použití Přehled výrobků 000 do 160A 00 do 160A 1 do 250A 2 do 400A 3 do 630A 2009-01-12 Slide 3/44

Více

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW Návod k instalaci Hlídač výkonu 6 70 614 337-00.1I Pro odbornou firmu Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 70 614 446 CZ (007/06) OSW Obsah Obsah 1 Bezpečnostní pokyny a vysvětlení symbolů

Více

ZX1.2. Rozváděče vysokého napětí izolované plynem

ZX1.2. Rozváděče vysokého napětí izolované plynem ZX1.2 Rozváděče vysokého napětí izolované plynem ZX1.2 Podrobnosti viditelné na první pohled. Kovově krytý, plynotěsný Konstrukce Jeden systém přípojnic Skříně z nerezové oceli svařované laserem Modulární

Více

HAVARIJNÍ PLÁN LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV. EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o.

HAVARIJNÍ PLÁN LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV. EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o. HAVARIJNÍ PLÁN LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o. Zpracoval: EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o. Brněnská 173, Sokolnice 664 52 Schválil: ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD S účinností od 10.1.2012 OBSAH:

Více

EP01. Zdroj pro elektropermanentní magnet. Projekční podklady. Revize: 1

EP01. Zdroj pro elektropermanentní magnet. Projekční podklady. Revize: 1 K Sokolovně 70, 675 73 Rapotice, Tel. +420 736 686 243, www.elesys.cz Zdroj pro elektropermanentní magnet EP0 Projekční podklady Revize: Datum: 2.6.2008 K Sokolovně 70, 675 73 Rapotice, Tel. +420 736 686

Více

JISTIČE PRO VYŠŠÍ PROUD

JISTIČE PRO VYŠŠÍ PROUD / JISTIČE BR 6 br57gf.eps / TECHNICKÁ DATA Splňuje podmínky ČSN EN 947- Jmenovité napětí AC 30/0 V DC V (na pól) Mezní vypínací schopnost podle ČSN EN 947- charakteristika B,C I n = 0- A 5 ka I n = -00

Více

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-.

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Uživatelská příručka Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání, užití, údržba a servis, demontáž,

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 81/2010 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 81/2010 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 81/2010 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 51/2006 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě Ze dne 23.03.2010 Částka 29/2010 Účinnost od 01.04.2010 http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2010-81

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY ZMĚNA 01/2010

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY ZMĚNA 01/2010 PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV HLAVNÍ ČÁST A PŘÍLOHA 4 PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY ZMĚNA 01/2010 Zpracovatel: PROVOZOVATELÉ DISTRIBUČNÍCH

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI LXDC SET 1-4kW 1-6kW Výrobce: LOGITEX spol. s.r.o., Športovcov 884/4, SK - 02001 Púchov tel. +421/42/4710200 fax.: +421/42/4642300 logitex@logitex.sk Vyrobeno v: IMAO eletric,

Více

Energetický regulační

Energetický regulační Energetický regulační ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD ROČNÍK 13 V JIHLAVĚ 28. 11. 2013 ČÁSTKA 8/2013 OBSAH: str. 1. Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 5/2013 ze dne 27. listopadu 2013, kterým

Více

V domovní technice k regulaci elektrických podlahových topení a elektrických systémů pro temperování podlah.

V domovní technice k regulaci elektrických podlahových topení a elektrických systémů pro temperování podlah. Regulátor podlahového topení pod omítku Objednací číslo 0394.. Upozornění: Přístroj smí instalovat popř. montovat jen odborník. Přitom je třeba dodržovat stávající bezpečnostní předpisy VDE a místní bezpečnostní

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY. Forum Liberec s.r.o.

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY. Forum Liberec s.r.o. PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY Forum Liberec s.r.o. PŘÍLOHA 4 PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY V Liberci, srpen 2013 Vypracoval:

Více

Přehled komponentů systému GILD

Přehled komponentů systému GILD Přehled komponentů systému GILD www.gildsystem.com GR-U01 - Rozvaděčová řídící jednotka Autonomní rozvaděčová řídící jednotka, slouží k připojení a ovládání rozvaděčových modulů. Jednotlivé moduly jsou

Více

Energeticko-technický inovační klastr, z. s. se sídlem Komenského nám. 125, Pardubice

Energeticko-technický inovační klastr, z. s. se sídlem Komenského nám. 125, Pardubice Energeticko-technický inovační klastr, z. s. se sídlem Komenského nám. 125, Pardubice Optimalizace velikosti jističů a distribučních sazeb u odběrných míst nízkého napětí elektřiny Zákon 458/2000 Sb.-

Více

01/2013 POL NÁZEV VÝROBEK POČET MJ JC CELKEM

01/2013 POL NÁZEV VÝROBEK POČET MJ JC CELKEM 01/2013 POL NÁZEV VÝROBEK POČET MJ JC CELKEM 1. 2. 3. 4. Rozpočet včetně montáže a zapojení, ceny bez DPH ZŠ BRNO, BAKALOVO NÁBŘEŽÍ 8, NÁSTAVBA ADMINISTRATIVNÍ ČÁSTI BUDOVY SOP 01 BUDOVA ŠKOLY Zadávací

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

Pomocné zkušební otázky z profese elektro k ústnímu pohovoru

Pomocné zkušební otázky z profese elektro k ústnímu pohovoru Pomocné zkušební otázky z profese elektro k ústnímu pohovoru Tyto otázky byly vypracovány jako podpůrný materiál pro zkušební komise, do jejíchž oborů patří profese elektro. Otázky vycházejí ze stavu elektrotechnických

Více

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Napájecí zdroj NZ23 slouží k napájení jednoho nebo více kusů detektorů plynu. Zdroj NZ23 umožňuje také zpracovat výstupní signál z detektorů. Relé, která

Více

Napájecí zdroj PS2-60/27

Napájecí zdroj PS2-60/27 PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY ŘADY FOXTROT ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE MODULU Napájecí zdroj PS2-60/27 1. vydání - listopad 2008 Dokumentace je také k dispozici on-line na www.tecomat.cz. 1. POPIS A PARAMETRY Základní

Více

MANELER R C17. Elektroměr 9910D. Elektroměr 9911D STATIC THREE-PHASE FOUR-WIRE A B C WATT-HOUR METER. 9908M kwh. 1000IMP/kWh

MANELER R C17. Elektroměr 9910D. Elektroměr 9911D STATIC THREE-PHASE FOUR-WIRE A B C WATT-HOUR METER. 9908M kwh. 1000IMP/kWh IEC60253-2 000IMP/ Elektroměr 990D Modulární provedení na DIN lištu, 4 moduly Pro napětí 3x230V/400VAC 3X5 (00)A C7 ový rozsah: 3x0/80A, Impulsní výstup: 800 imp/ Přehledný digitální display Třída přesnosti:

Více

Základní ustanovení. (2) Předávací stanicí se pro účely této vyhlášky rozumí předávací místo podle odstavce 1 písm. a) až d).

Základní ustanovení. (2) Předávací stanicí se pro účely této vyhlášky rozumí předávací místo podle odstavce 1 písm. a) až d). 251/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 27. června 2001, kterou se stanoví Pravidla provozu přepravní soustavy a distribučních soustav v plynárenství Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem

SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem Měřící Energetické Aparáty, a.s. 664 31 Česká 390 Česká republika Měřící Energetické Aparáty SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem 1/ Účel a použití

Více

Ochrana před přepětím podle ČSN a PNE. Průřez normami

Ochrana před přepětím podle ČSN a PNE. Průřez normami Ochrana před přepětím podle ČSN a PNE Průřez normami Postavení norem z řady PNE 33 0000 v systému národních technických norem na ochranu před přepětím ČSN EN 62 305 - PNE 33 0000-5 ČSN 38 0810, ČSN 33

Více

3 x 0 až vstupní napětí (zapojení motoru 3x230V) Provozní teplota - 10 C až + 40-10 C až 50 C

3 x 0 až vstupní napětí (zapojení motoru 3x230V) Provozní teplota - 10 C až + 40-10 C až 50 C FREKVENČNÍ MĚNIČE SIEMENS, MICROMASTER 420 Montážní a provozní předpisy číslo : MPP - 25.2 platí od: 18.11.2004 kontakt : ALTEKO, spol s r.o. telefon: +420-311 584 102 ; +420-311 583 218 Pod Cihelnou 454

Více

RO Robousy obnova nn rozvodny. K.ú.: Robousy P.č.: 411/2, st. 222 Kraj: Královéhradecký. DPS dokumentace pro provedení stavby

RO Robousy obnova nn rozvodny. K.ú.: Robousy P.č.: 411/2, st. 222 Kraj: Královéhradecký. DPS dokumentace pro provedení stavby Stavba: RO Robousy obnova nn rozvodny Místo stavby: Stavebník: Druh dokumentace: RO Robousy K.ú.: Robousy P.č.: 411/2, st. 222 Kraj: Královéhradecký České Radiokomunikace, a.s. Skokanská 2117/1 169 00

Více

210/2011 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST

210/2011 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST 210/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 1. července 2011 o rozsahu, náležitostech a termínech vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie a souvisejících služeb Energetický regulační úřad stanoví podle

Více

Osmoz: nepodsvětlené hlavice tlačítek

Osmoz: nepodsvětlené hlavice tlačítek OVLÁDCÍ SIGNLIZČNÍ PRVKY OSMOZ Ovládání a signalizace přesně podle vašich potřeb Inovace hrají klíčovou roli. Posloucháme, co potřebujete, a sledujeme vás při práci. Výsledkem jsou produkty, které splní

Více

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA PANDA 19 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 7,7 19,2 kw, odvod spalin do komína PANDA 24 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 9,8 24,4

Více

EMDR-10. Raychem. Řídicí jednotka. Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 82 14200 Praha 4 Telefon: +420 241 009 215 Fax: +420 241 009 219

EMDR-10. Raychem. Řídicí jednotka. Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 82 14200 Praha 4 Telefon: +420 241 009 215 Fax: +420 241 009 219 Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 100 Praha Telefon: +0 1 00 15 Fax: +0 1 00 1 Raychem Raychem je registrovaná obchodní značka Tyco Electronics. Dodáme Vám teplo, které potřebujete www.tycothermal.com

Více