MŠ Laštůvkova-Brno- Bystrc Přestavba služebního bytu MŠ na novou třídu MŠ včetně zázemí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MŠ Laštůvkova-Brno- Bystrc Přestavba služebního bytu MŠ na novou třídu MŠ včetně zázemí"

Transkript

1 MŠ Laštůvkova-Brno- Bystrc Přestavba služebního bytu MŠ na novou třídu MŠ včetně zázemí změna využití Zadávací dokumentace pro výběr projektanta Investor: Městská část Brno Bystrc,nám.28.dubna 60 Zpracovatel zadávací dokumentace: Ing. Jiří Marek Kamenná 214/45, Brno tel Datum: 07/2011

2 TEXTOVÁ A VÝKRESOVÁ ČÁST změna využití Zadávací dokumentace pro výběr projektanta

3 A. VŠEOBECNÉ INFORMACE A1. Identifikační údaje stavby Název stavby: Určení PD: Místo stavby: ÚMČ: Stavební úřad: Charakter stavby: MŠ Laštůvkova 57/59, Brno- Bystrc Přestavba služebního bytu MŠ na třídu MŠ včetně zázemí Zadávací dokumentace změny využití pro výběr projektanta MŠ Laštůvkova 57/59, Brno-Bystrc Brno-Bystrc Brno-Bystrc změna využití, stavební úpravy Investor: Městská část Brno Bystrc, nám.28.dubna 60 A2.Základní popis účelu přestavby Vzhledem k nárůstu požadavků na kapacitu předškolních zařízení v městské části Brno-Bystrc řešil investor otázku ekonomického navýšení kapacity stávající MŠ. Jako ekonomicky výhodná varianta bylo zvoleno využití volných prostorů služebního bytu v areálu MŠ (přestavba a změna využití). Prostory stávajícího bytu (který je vestavěn ve vstupním objektu MŠ) lze snadno provozně připojit ke stávajícímu provozu MŠ a využít stávajícího provozně-technického zázemí, které svojí kapacitou plně vyhoví i uvažovanému nárůstu požadavků nového oddělení MŠ. Přestavbou budou získány prostory, které svojí kapacitou vyhoví provozu oddělení pro cca dětí (dle zvoleného dispozičního řešení), které bude provozně připojeno ke stávající MŠ. V nových prostorách je uvažována pouze přípravna pro výdej stravy, která bude v krytých vozících přivážena ze školní kuchyně.v prostorách stávající MŠ využito zázemí učitelů a úklidové prostory. Přestavované prostory jsou již nově napojeny na centrální systém ÚT a TUV areálu MŠ. A3. Údaje o stávajícím využití území, stavebním pozemku, stávajících prostorách a majetkoprávních vztazích Pozemky včetně stávající budovy MŠ jsou svěřeny MČ Brno-Bystrc. Bývalý služební byt je v současné době nevyužíván. Byt se samostatným vstupem je situován v prostorách vstupního křídla areálu MŠ. A4. Údaje o provedených průzkumech a napojení na dopravní a technickou infrastrukturu V rámci zpracování zadávací dokumentace provedena prohlídka stávajících prostor služebního bytu a s využitím dostupné dokumentace stavby (PP - stavební část)

4 posouzeny možnosti dispozičních úprav. Současně předběžně posouzen stav stávajících stavebních konstrukcí. Napojení areálu MŠ na dopravní a technickou infrastrukturu není ovlivněno uvažovanou změnou využití služebního bytu a zůstává stávající-beze změn. Areál je dopravně přístupný stávající účelovou komunikací napojenou sjezdem na veřejné komunikace. Nové vnitřní rozvody v prostorách přestavovaného služebního bytu budou napojeny na stávající vnitřní rozvody MŠ. A5. Splnění požadavků dotčených orgánů Nejsou v rámci zadávací dokumentace uvažovány a budou nedílnou součástí projektové dokumentace pro ohlášení stavebních úprav. A6. Dodržení obecných požadavků pro výstavbu Zadávací dokumentace je provedena v rozsahu objemově-provozní studie pro nové využití prostor. Projektová dokumentace pro ohlášení stavebních úprav bude plně respektovat požadavky zákonných předpisů pro výstavbu s přihlédnutím ke specifickým požadavkům pro realizaci staveb pro školství. A7. Údaje o splnění podmínek územního plánu Změna využití prostor stávajícího služebního bytu není v rozporu s územně plánovací dokumentací. A8. Věcné a časové vazby stavby na podmiňující a související stavby Nejsou pro potřeby stavby uvažovány. A9. Předpokládaná lhůta výstavby Předpokládaný termín zahájení stavby: 11/2011 Předpokládaný termín dokončení stavby: 12/2011 Předpokládaná realizace stavby: 2 měsíce A10. Statistické údaje o předpokládané hodnotě stavby,údaje o kapacitách provozu - předpokládané celkové náklady stavby ,-.kč dle dispozič.řešení Kapacity provozu: - počet nových oddělení MŠ..1x dětí dle dispozičního řešení - celková plocha nové herny MŠ 38,47-46,33 m2 dispozičního řešení - celková plocha přestavby.cca 61m2

5 B. CELKOVÉ ŘEŠENÍ STAVBY B1. Urbanistické,architektonické a stavebně technické řešení B11. Zhodnocené staveniště a vyhodnocení stávajíciho stavu konstrukcí Prostory objektu, ve kterých je uvažována přestavba (změna využití) služebního bytu na novou hernu MŠ, tvoří samostatnou část vstupního křídla budovy MŠ. Stávající budova je po stavebně-konstrukční stránce provedena jako přízemní stavba z lehkého skeletu systému MSOB (želbetonový skelet se skrytými průvlaky a hlavicemi). Obvodové stěny jsou vyzdívané, stropy montované panelové a střecha plochá jednoplášťová s povlakovou krytinou a vnitřními svody. Vnitřní příčky a dělící stěny zděné z keramických tvárnic a oboustranně omítané, vnitřní dveře dřevěné do ocelových zárubní, keramické obklady bělninové 150/150mm, keramické dlažby 100/100mm. V obytných prostorách lepené dubové vlýsky, kuchyně a komora PVC. Stropy omítané. Okna a vstupní dveře plastové-výměna Rozvody NN, vody a kanalizace jsou původní. Ústřední vytápění vč. TUV nyní nově napojeno na topný systém MŠ. Technický stav objektu je dobrý bez zásadních poruch (statických a stavebně technických), opotřebovanost konstrukcí odpovídá době výstavby (cca 1975). B12. Urbanistické a architektonické řešení stavby Změna využití a přestavba prostorů služebního bytu na novou třídu MŠ nemá vliv na urbanistické a architektonické řešené stavby B13. Technické řešení přestavby s popisem konstrukcí pozemních staveb a IS Stavební a konstrukční zásahy ve stávajícím objektu - demontáž stávajících zařizovacích předmětů, kotle ÚT včetně části rozvodů ÚT A TUV, demontáž části instalací ZTI, ověření stávající stoupačky ZTI u kuchyně z hlediska napojení střešních svodů (pokud není využita k napojení svodů bude zrušena) - uvolnění dispozice prostorů vybouráním stávajících zděných příček a komína a probourán nový průchod z budoucí přípravny do chodby MŠ - vybourání povrchů stávajících podlah (keramické dlažby, vlýsky a PVC včetně potěru) pro vyrovnání podlah po vybourání příček - provedení nových instalací ZTI dle projektu stavby - instalace zařízení VZT pro potřeby podtlakového ztrátového odvětrání nových prostorů WC, umývárny a přípravny-uvažováno využití střešního prostupu po bouraném komínu pro vestavbu odtahového ventilátoru napojeného na odtahové potrubí

6 - nové vnitřní příčky provedeny v kombinaci vyzdívaných (omítané a obkládané) a sádrokartonových konstrukcí včetně vestavby pouzder posuvných dveří - provedeny keramické obklady v prostorách umývárny, sprchy a WC - instalovány nové obkladové zárubně a zavěšena křídla dveří a instalována křídla posuvných dveří (vše v barevném laminu nebo folii) - v prostorách WC dětí instalovány lehké mezistěny (alter. uzavřené kabiny) - stávající betony podlah (po odstranění nášlapných vrstev a části potěrů) budou srovnány novým anhydridovým potěrem a stěrkou - provedeny nové nášlapné vrstvy podlah-keramická dlažba 300/300mm do hydroizolačního tmelu (systém nátěrové izolace) a položena vinylová podlahovina - provedeno zapravení omítek stěn a stropů po bouraných příčkách a v prostorách umývárny,sprchy a WC instalován sádrokartonový pohledpřekrytí ZTI potrubí - zapravena střecha (izolace tepelné a hydroizolace) po vybouraném komínu a stoupačce + úprava pro vestavbu VZT zařízení - prostory nově vymalovány a instalováno vybavení přípravny, šatnové skříňky dětí a kryty radiátorů - dle potřeb provozu zvážena nutnost bezbariérového přístupu hlavním vstupem (nutno provést výškovou úpravu zpevněné plochy u vstupu) a možnost využití bezbariérového vstupu přes přípravnu Provedení instalací v přestavovaných prostorách stávajícího objektu Rozvody vody a TUV Demontovány stávající rozvody po vybourané kuchyni, WC a koupelně. Provedeno napojení přestavovaných prostorů na stávající centrální rozvody MŠ. V prostoru umývárny, sprchy a WC provedeno napojení na stávající rozvod studené vody po vybourané koupelně. TUV přivedena z prostoru sousedního sociálního zařízení u ředitelny, které je napojeno na centrální rozvod. Kanalizace Stávající kanalizace v kuchyni demontována až po napojení na ležatou kanalizaci. Prověřeno využití stávající stoupačky kuchyně (případné napojení střešního svodu) a pokud není stoupačka využita pro odvodnění střechy, bude zrušena a ležaté potrubí odborně zaslepeno pod úrovní podlahy. Stávající rozvody kanalizace v koupelně a na WC demontovány a vyústění ležaté kanalizace použito pro napojení nové kanalizace umývárny, sprchy a WC. Je nutno uvažovat i s úpravami části ležaté kanalizace-dle zvoleného dispozičního řešení. Stávající dešťová kanalizace není přestavbou ovlivněna. Zařizovací předměty Typ a umístění zařizovacích předmětů bude odpovídat věku dětí v nově zřizovaném oddělení MŠ. Umývadla v umývárně a výtok ve sprše budou napojeny na společnou (a zajištěnou) mísící baterii a místa spotřeby opatřena pouze výtokovými ventily.

7 Instalace plynu Stávající rozvody plynu v rekonstruovaných prostorách budou odpojeny u plynoměru umístěném v zádveří bytu a instalace demontovány. Prověřeno, zda jde o podružné měření plynu v rámci areálu nebo samostatný fakturační plynoměr. Dle rozhodnutí investora bude plynoměr ponechán či zrušen a přívodní potrubí odborně zaslepeno. Elektroinstalace Stávající instalace odpojeny u elektroměru umístěném v zádveří bytu a instalace demontovány. Prověřeno, zda jde o podružné měření el. energie v rámci areálu nebo samostatný fakturační elektroměr. Pokud jde o podružné měření, bude stávající elektroměr využit jako připojovací místo nových instalací. Pokud jde o samostatný fakturační elektroměr, bude odpojen a dle dohody s investorem bude do stávající skříně provedena nová přípojka z areálu ZŠ, která bude ukončena v nové rozvodné skříni v prostoru zádveří. V rekonstruovaných prostorách bude provedena kompletní nová elektroinstalace. Rozvody z kabelů typu CYKY skryté pod omítkou. Provedena instalace zvonku s elektrickým zámkem u vstupních dveří a slaboproudé sdělovací rozvody (internet, TV, školní rozhlas) napojené na centrální rozvody ZŠ. Detailní řešení el. instalací včetně systému ovládání a svítidel bude řešeno v projektu stavby. Vytápění Bylo zrušeno stávající etážové vytápění služebního bytu (novodobá vestavba) samostatným plynovým kotlem v prostoru koupelny (ÚT+TUV). Po odpojení plynu bude kotel demontován včetně rozvodů TUV a části rozvodů ÚT. Stávající topná tělesa ÚT budou po kontrole funkčnosti dle možností ponechána včetně části rozvodů a provedena kontrola nového napojení na centrální topný systém ZŠ. V prostoru umývárny a WC bude stávající topný systém doplněn novými topnými žebříky s instalovanými el. topnými tyčemi (provoz mimo topnou sezónu). Pokud bude shledáno, že stávající topná tělesa jsou ve špatném stavu, budou ve všech prostorách provedeny nové rozvody ÚT včetně nových topných těles a žebřů. Vzduchotechnika Prostory umývárny, sprchy, WC a přípravny napojeny na nově zřízenou VZT (odtahové ztrátové větrání s centrálním nadstřešním ventilátorem vestavba zařízení do prostupu střechy po vybouraném komínu) V prostorách umýváren, sprchy, WC a přípravny provedeny rozvody napojené na centrální odtah. V jednotlivých prostorách na potrubí osazeny seřizovací talířové ventily s možností regulace a garantovaným minimálním průtokem. Ztráty odtahovaného vzduchu dotovány z hlavní chodby ZŠ (mřížky ve dveřích přípravny) a z prostoru herny (mřížky ve dveřích umývárny). Spínání VZT provedeno manuálně s možností časového programování na 24 hod. Technologie stravování V prostoru přípravny je uvažováno pouze s manipulací se stravou připravenou v centrální kuchyni ZŠ hotová jídla přivezená v krytých thermo-vozících

8 budou servírována dětem v prostoru herny. Použité nádobí převáženo k umytí do prostoru centrální kuchyně, odkud bude také distribuováno čisté nádobí. V přípravně je uvazována vestavba malé kuchyňské sestavy s jednodřezem a horními skříňkami. V rámci dolních skříněk uvažována vestavba ledničky. B14. Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu Dopravní napojení stávající napojení zůstává nezměněno (na veřejné komunikaci proveden sjezd na účelovou komunikaci do areálu MŠ).Napojení plně vyhovuje i pro realizaci stavby-předpoklad nájezdu vozidel do nosnosti 6 tun. Přípojka vody,plynu a kanalizace- přípojky budovy MŠ, kde probíhá přestavba služebního bytu zůstávají stávající. Pokud provedena pouze podružné měření plynu,bude plynoměr demontován a potrubí zaslepeno. Pokud provedena samostatná přípojka plynu pro služební byt-bude zrušena. Přípojka NN-pokud pro byt provedena samostatná přípojka, bude zrušena a prostory napojeny z centrálního rozvodu MŠ. Pokud provedeno pouze podružné měření,bude demontován elektroměr a na místě elektroměru osazena nová rozvodná skříň přestavovaných prostorů Připojení na zdroj tepla a TUV-přestavované prostory jsou nově napojeny na stávající rozvody MŠ a stávající kombinovaný kotel (osazen v prostoru bourané koupelny) bude demontován B15. Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně dopravy v klidu Dopravní napojení areálu ZŠ zůstává stávající. Dopravní zatížení se nemění. Pro parkování využito stávajících parkovacích stání v areálu MŠ-nedochází k nárůstu počtu míst. B16. Vliv stavby na životní prostředí a jeho ochrana Stávající stavební i provozní budovy areálu MŠ zůstávají beze změn,dochází pouze k drobným dispozičním změnám a ke změně využití v ploše rušeného služebního bytu, který je součástí vstupní budovy. Při realizaci přestavby dojde k dočasnému zvýšení prašnosti a hluku v okolí stavby. Investor ve spolupráci s dodavatelem učiní taková opatření, aby negativní vlivy na okolí byly minimalizovány (plachtování vozidel i stavby, kropení staveniště, omezení pracovní doby ve volných dnech). Základní charakteristiky životního prostředí a navržená opatření snižující nepříznivé vlivy na životní prostředí Ovzduší stávající vytápění a příprava TUV lokálním plynovým kotlem bude zrušeno a přestavěné prostory napojeny na stávající systém ÚT a TUV areálu MŠ, který vyhovuje svojí kapacitou novým potřebám.

9 Voda zásobování vodou napojeno na rozvod areálu MŠ, který je napájen z městského vodovodu, Odpadní vody napojeny na areálovou splaškovou kanalizaci MŠ a odváděny do městské kanalizace. Stávající přípojky svojí kapacitou vyhovují novým potřebám přestavby. Půda - přestavba provedena v interieru stávající budovy a nedochází k žádnému záboru půdních ploch. Využití krajiny zůstává stávající-beze změn Funkčnost ekosystému nebude narušena Nakládaní s odpady běžný komunální odpad ukládán do stávajících odpadových nádob a kontejnerů na vyhrazeném místě krytém přístřeškem v areálu MŠ. Popsaný odpad odvážen specializovanou firmou na městskou skládku. Odpady vzniklé v průběhu bouracích a stavebních prací jsou běžného typu není předpokládán výskyt nebezpečného odpadu.třídění bude probíhat přímo na stavbě a skladování i odvoz zajištěn mobilními kontejnery na řízené skládky - zajištěno dodavatelem. V případě výskytu nebezpečných odpadů zajistí dodavatel stavby jejich zneškodnění a odvoz specializovanou oprávněnou firmou. B17. Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací) Dle potřeb provozu zvážena nutnost bezbariérového přístupu hlavním vstupem (nutno provést výškovou úpravu zpevněné plochy u vstupu) a možnost využití bezbariérového vstupu přes přípravnu. V případě zřízení bezbariérového vstupu hlavním vchodem bude upravena zpevněná plocha před vstupem (zřízena rampa) a upraven práh vstupních dveří na výšku max. 20mm nad úrovní vstupu. B18. Průzkumy, měření a jejich vyhodnocení V rámci zpracování zadávací dokumentace provedena prohlídka stávajících prostor služebního bytu a s využitím dostupné dokumentace stavby (PP - stavební část) posouzeny možnosti dispozičních úprav. Současně předběžně posouzen stav stávajících stavebních konstrukcí. B19. Údaje o podkladech pro vytýčení stavby Přestavba probíhá pouze v interiéru stávající budovy a objekt není potřeba vytyčovat B 110. Členění stavby na jednotlivé stavební objekty Stavba nečleněna a tvoří pouze jeden stavební objekt.

10 B111. Vliv stavby na okolní pozemky a stavby,ochrana okolí stavby před negativními účinky provádění stavby a po jejím dokončení včetně minimalizce těchto dopadů Při realizaci přestavby dojde k dočasnému zvýšení prašnosti a hluku v okolí stavby. Investor ve spolupráci s dodavatelem učiní taková opatření, aby negativní vlivy na okolí byly minimalizovány (plachtování vozidel i stavby, kropení staveniště, prováděno mobilními kontejnery, které budou dle potřeby kryty plachtami. Demontážní a bourací práce i stavební práce budou prováděny převážně v interiéru budovy s použitím ručního nářadí a malé mechanizace. B112. Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků Veškeré demontážní, bourací a stavební práce budou prováděny v souladu s požadavky NV č.326/2005 Sb. a NV č.591/2006 Sb. Při provádění prací na stavbě je třeba respektovat požadavky zákona č.309/2006 Sb. které specifikují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Všechny povrchy nově položených podlah budou dodány s osvědčením o protiskluzných vlastnostech dle požadavků ČSN ve smyslu Vyhl, č.192/2005 Sb. respektivě NV č. 101/2005 Sb., přílohy ČSN a Vyhl. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. Minimální hodnoty koeficientu tření budou prokázány i pro mokré a znečištěné povrchy ve vstupních a venkovních prostorách. Před zahájením bouracích a demontážních prací budou ve spolupráci s investorem a provozovatelem stávající budovy vyznačeny veškeré známé i předpokládané inženýrské sítě a specifikovány požadavky na jejich demontáž, ochranu či zachováni. V rámci realizace stavby zajistí dodavatel výkon funkce koordinátora bezpečnosti práce certifikovanou osobou. B2. Mechanická odolnost a stabilita Stabilita hlavních nosných stavebních konstrukcí nebude přestavbou narušena. Není zasahováno do nosných konstrukcí stávající budovy. Odstraněn samostatně stojící stávající komín, který nemá nosnou funkci(před vybouráním nutno sondáží stropu prověřit skutečné provedení prostupu komína stropními panely). B3. Požární bezpečnost Požárně bezpečnostní řešení přestavby bude samostatnou součástí zpracované PD a bude respektovat zákonné předpisy a specifika provozu předškolních zařízení. Především zajištěná dvou nezávislých únikových

11 východů z prostoru herny (1x hlavním vchodem do volného prostoru a 1x přes přípravnu do hlavni chodby MŠ). B4. Hygiena,ochrana zdraví a životní prostředí V projektu přestavby řešeny všechny požadavky zákonných předpisů pro provoz předškolních zařízení z hlediska hygieny,ochrany zdraví a životního prostředí. Řešeno ve spolupráci s hygienikem a provozovatelem MŠ. B5. Bezpečnost při užívání Je řešena stávajícím schváleným školním, provozním a havarijním řádem a požárními směrnicemi. Popsané řády a směrnice budou v rámci přestavby revidovány a dle potřeby doplněny a upraveny. Stavba provedena v souladu se zákonnými bezpečnostními předpisy (týká se všech instalací a instalovaných zařízení), které se dotýkají výstavby a provozu s přihlédnutím ke specifikům předškolních zařízení. B6. Ochrana proti hluku Veškerá zabudovaná technologická zařízení stavby budou doložena certifikáty,které zaručují splnění povolených hygienických limitů hlučnosti. Při realizaci stavby zajistí dodavatel provádění hlučných pracovních činností v době od 7.00 do hod. Pro práce bude použito certifikovaných zařízení lehké stavební mechanizace a použité technologie budou splňovat hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku a pro hluk ze stavební činnosti LAeq dle ustanovení čísti III. NV č, 148/2006 Sb. B7. Úspora energie a ochrana tepla Přestavba realizována ve stávající budově MŠ, kde jsou v současné době v yyměněna původní zdvojená dřevěná okna za moderní plastové výrobky zasklené tepelně-izolačními dvojskly. V horizontu víceletém je předpokládáno zateplení fasád kontaktním systémem na bázi pěnového polystyrenu se systémovou omítkou. Všechny nové rozvody TUV opatřeny tepelnou izolací (stejně jako nové části rozvodů ÚT vedené pod omítkou). Řešeno v rámci projektu stavby. B8. Řešení užívání stavby osobami s omezenou možností pohybu Dle potřeb provozu zvážena nutnost bezbariérového přístupu hlavním vstupem (nutno provést výškovou úpravu zpevněné plochy u vstupu) a možnost využití bezbariérového vstupu přes přípravnu. V případě zřízení bezbariérového vstupu hlavním vchodem bude upravena zpevněná plocha před vstupem (zřízena rampa) a upraven práh vstupních dveří na výšku max. 20mm nad úrovní vstupu.

12 B9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí a) Povodně a záplavová území stávající objekt-neřešeno b) Sesuvy půdy stávající objekt-neřešeno c) Poddolované území stávající objekt-neřešeno d) Seizmicita uzemí stavby stávající objekt-neřešeno e) Radon stávající objekt-neřešeno f) Hluková zatížení v interiéru a exteriéru stavby viz část B.6 B10. Ochrana obyvatelstva Neřešeno v rámci přestavby. Civilní ochrana obyvatelstva s přihlédnutím ke specifikům provozu MŠ Laštůvkova řešena v rámci stávajícího plánu CO města Brna a městské části Brno Bystrc. Vzhledem ke zvýšení počtu dětí v MŠ je nutno o této skutečnosti informovat orgány systému CO. B11. Inženýrské stavby V rámci přestavby nejsou uvažovány-neřešeno B12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb V rámci přestavby nejsou uvažovány -neřešeno

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

F.1.1.1. Technická zpráva

F.1.1.1. Technická zpráva STAVBA: Zdroj tepla pro objekt Klíčova 7, Tržní 10, Brno List č. 1 Obsah : F.1.1.1.a. F.1.1.1.b. F.1.1.1.c. F.1.1.1.d. F.1.1.1.e. F.1.1.1.f. F.1.1.1.g. F.1.1.1.h. F.1.1.1.i. F.1.1.1.j. F.1.1.1.k. Účel

Více

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ (STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE) Místo stavby: Stavebník: 1. máje 11, 709

Více

KVALITATIVNÍ STANDARD

KVALITATIVNÍ STANDARD Příloha č. 2 k SoSBK č.. KVALITATIVNÍ STANDARD RODINNÝCH DOMŮ PROJEKTŮ DOBŘEJOVICE, HOSTOUŇ, ŠKVOREC, VYSOKÝ ÚJEZD, HLUBOČINKA OBSAH A) Konstrukce a povrchové úpravy B) Stavební prvky C) Vybavení RD Položka

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA AKCE Rekonstrukce bytové jednotky č.49, ul.bělehradská č.p.513, Pardubice SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE V Pardubicích, duben 2012 Zpracoval: Ing. Milan Soudek A.1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

F.1.1.1 Technická zpráva

F.1.1.1 Technická zpráva 1.ZŠ v Sokolově, ul. Pionýrů 1614 Pavilon stravování a školní družiny Stavební úpravy a změna v užívání v části stavby školní družina F.1.1.1 Technická zpráva Projektant: Jana Heidlerová, Atletická 1997,

Více

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 Kontrolní den č.2 8.10.2014 Úprava trasy slaboproudých kabelů Telefonica mimo půdorys přístavby Nájezd vrtací soupravy

Více

Konstrukční řešení. Úprava povrchů vnějších. Úprava povrchů vnitřních

Konstrukční řešení. Úprava povrchů vnějších. Úprava povrchů vnitřních Konstrukční řešení základy nosné svislé konstrukce vodorovné konstrukce obvodové zdivo mezibytové zdivo příčky monolitické, železobetonová deska monolitické železobetonové zděné z keramického materiálu

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, ul. CYRILOMETODĚJSKÁ 754/6 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ Místo: Třebíč Investor: Město Třebíč Vypracoval: Staprom CZ, spol. s r.o,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Jan Pavlát. : SPORTOVNÍ HALA DUBÍ - oprava sociálního zařízení. Zakázkové číslo : S 05/15. : Město Dubí, Ruská 264, Dubí

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Jan Pavlát. : SPORTOVNÍ HALA DUBÍ - oprava sociálního zařízení. Zakázkové číslo : S 05/15. : Město Dubí, Ruská 264, Dubí Jan Pavlát Projektová činnost ve výstavbě Sídlo firmy Severní 1953, Teplice 415 01 Tel.: 775 099 340 Kancelář Tyršova 1007, Teplice 415 01 Email : jan.pavlat@post.cz Web : projekcepavlat.cz TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

MCT - RR spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, tel./fax 272 651 899

MCT - RR spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, tel./fax 272 651 899 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ... 3 2.1 STÁVAJÍCÍ ŘEŠENÍ STAVBY... 3 2.2 NOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY... 3 2.3 NOVÉ

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE. Firma RD AUDO, spol. s r. o. nabízí:

ZÁKLADNÍ INFORMACE. Firma RD AUDO, spol. s r. o. nabízí: ZÁKLADNÍ INFORMACE Firma RD AUDO s.r.o. se zabývá výrobou a montáží montovaných rodinných domů, bytových domů a stavebních občanských objektů z konstrukčního systému AS. Montované AS objekty jsou určeny

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY ---------------------------------------------------------------

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY --------------------------------------------------------------- A T E L I E R P Ř Í P E Ř, Ing. J. VLK, Drážďanská 23, Děčín, tel. 412 528 876 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NÁZEV AKCE

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY Zpracovatel: GREEN ENERGY INVESTMENTS s.r.o. Popelova 75 620 00 Brno ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ V Brně, červen 2013 D1

Více

Jiří Křivský SO 02 REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ, ŠATEN A UMÝVÁREN VE SPORTOVNÍ HALE, TYRŠOVA 794, CHOTĚBOŘ

Jiří Křivský SO 02 REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ, ŠATEN A UMÝVÁREN VE SPORTOVNÍ HALE, TYRŠOVA 794, CHOTĚBOŘ Jiří Křivský Břevnická 15 83 583 01 Chotěboř GSM: 604 846 915 jiri.krivsky@post.cz SO 02 NÁZEV STAVBY MÍSTO STAVBY INVESTOR REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ, ŠATEN A UMÝVÁREN VE SPORTOVNÍ HALE, TYRŠOVA

Více

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM)

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) - 1 - Projektový list 1. Název projektu A - Zateplení ZŠ Šrámkova 2. Předkladatel projektu Statutární město Opava 3. Název OP oblasti

Více

STANDARD VYBAVENÍ A PROVEDENÍ

STANDARD VYBAVENÍ A PROVEDENÍ STANDARD VYBAVENÍ A PROVEDENÍ BYTOVÝCH DOMŮ STAVBY 150 B.J. KARLOVY VARY - DRAHOVICE I. STANDARD VYBAVENÍ DŮM A A ) SPOLEČNÉ PROSTORY : SPOLEČNÉ GARÁŽE - 8 stání v 1.NP, nevytápěné s přirozeným větráním

Více

F.1 Technická zpráva

F.1 Technická zpráva Zenklova č.p.2, 180 00 Praha 8 Architektonické stavebně technické řešení Technická zpráva Razítko a podpis (autorizační): Účel objektu, architektonické, funkční a dispoziční řešení Předmětem projektu jsou

Více

1. Identifikační údaje stavby. architektonická studie. Datum: říjen 2010

1. Identifikační údaje stavby. architektonická studie. Datum: říjen 2010 TJ Pedagog Modřany Mimosa architekti architektonická studie 10 / 2010 1. Identifikační údaje stavby Akce: TJ Pedagog Modřany - přeměna předávací stanice na gymnastickou tělocvičnu Místo: ul. Kabeláčova,

Více

Stavební úpravy v objektu č. 834 Dům s pečovatelskou službou Železný Brod

Stavební úpravy v objektu č. 834 Dům s pečovatelskou službou Železný Brod Stavební úpravy v objektu č. 834 Dům s pečovatelskou službou Železný Brod Stavebník : Město Železný Brod Datum: 01/2013 Stupeň PD : stavební úpravy projekt k stavebnímu povolení Projektant: ing. Matura

Více

Prodej novostavby RD o velikosti 5+1 v Kostelci nad Labem

Prodej novostavby RD o velikosti 5+1 v Kostelci nad Labem Prodej novostavby RD o velikosti 5+1 v Kostelci nad Labem Druh zděná novostavba rodinného domu Velikost 5+1 Praha cca 10km Soc. zařízení ano Zdi štuk Obec Kostelec nad Labem Nadzemní podl. 2 Parkování

Více

Klimentská Rekonstrukce 2.NP Dokumentace pro stavební povolení A. Průvodní zpráva

Klimentská Rekonstrukce 2.NP Dokumentace pro stavební povolení A. Průvodní zpráva OBSAH: str. 1) ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2 1.1) ÚDAJE O STAVBĚ 2 a) Název stavby 2 b) Místo stavby 2 c) Předmět projektové dokumentace 2 1.2) ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI 2 1.3) ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE

Více

bytových jednotek a společných prostor

bytových jednotek a společných prostor Technická specifikace bytových jednotek a společných prostor Budovy E1 a E2 Konstrukce budovy Kostra základy a základová deska železobeton obvodové a vnitřní nosné zdi železobeton zdi mezi byty železobeton

Více

TĚLOCVIČNA SK SPARTAK CHRASTAVA - STUDIE REKONSTRUKCE Sportovní projekty s.r.o. 3/2o14

TĚLOCVIČNA SK SPARTAK CHRASTAVA - STUDIE REKONSTRUKCE Sportovní projekty s.r.o. 3/2o14 TĚLOCVIČNA SK SPARTAK Obsah: 1) Identifikační údaje 2) Souhrnná zpráva 3) Situace 1:500 4) Půdorys 1.N.P. 1:150 5) Půdorys 2.N.P. 1:150 6) Řezy 1:200 7) Pohledy 1:200 8) Vizualizace 1) Identifikační údaje

Více

PROFESTA S.R.O. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Část D.1.1 a D.1.2. Rekonstrukce objektu č.p. 569, k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou; parc. č. st.

PROFESTA S.R.O. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Část D.1.1 a D.1.2. Rekonstrukce objektu č.p. 569, k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou; parc. č. st. PROFESTA S.R.O. Radošovice 86, Strakonice Část D.1.1 a D.1.2 TECHNICKÁ ZPRÁVA Identifikační údaje zakázky Investor: MĚSTO RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU, Husova 490, 46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou Název

Více

Rev. E. Rev. D. Rev. C. Rev. B. Rev. A. Index: Datum: Změny: Vypracoval: Investor: 3187/2012. Revize: F.1.4.5-01

Rev. E. Rev. D. Rev. C. Rev. B. Rev. A. Index: Datum: Změny: Vypracoval: Investor: 3187/2012. Revize: F.1.4.5-01 ±0,000= 285,60 m n.m. Souřadnicový systém JTSK, výškový systém Bpv Rev. E Rev. D Rev. C Rev. B Rev. A Index: Datum: Změny: Vypracoval: Hlavní inženýr projektu: Zodp. projektant: Vypracoval: Ing. Olga VĚCHETOVÁ

Více

SO 01 OBECNÍ DŮM F1.4. Technika prostředí staveb F1.4.c) Zařízení vzduchotechniky 1.4.2 101 TECHNICKÁ ZPRÁVA

SO 01 OBECNÍ DŮM F1.4. Technika prostředí staveb F1.4.c) Zařízení vzduchotechniky 1.4.2 101 TECHNICKÁ ZPRÁVA Investor Místo stavby Druh dokumentace : Obec Horní Domaslavice : Parcela č. 273, k.ú. horní Domaslavice : Dokumentace pro stavební povolení (tendr) Akce: GENERÁLNÍ OPRAVA STŘECHY NA OBECNÍM DOMĚ č.p.

Více

ᆷ勗 a pa. č. ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗 a ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗 ᆷ南, p. č. ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南,ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南 ᆷ南ᆷ南ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南 p ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南,ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南ᆷ南ᆷ南, ᆷ南 ᆷ南, ᆷ南ᆷ南ᆷ南 ᆷ南ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南p ᒇ咷 p j ᆷ南 ᆷ南 D ᆷ南ᆷ南 p p l Z p.p j ᆷ南 ᆷ南 g. ᆷ南 l N ᆷ南, Čᆷ南ᒇ咷ᆷ南ᒇ咷 ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᒇ咷ᆷ南ᆷ南

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Zákazník 6 HP 1 Trnovanská 1299/čž 415 01 Teplice ROZDĚLOVNÍK Číslo projektu Číslo dokumentu List Rev. BP2340112 ZT.01 1 z 8 0 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ název akce: investor: ÚPRAVA

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6233-85/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6233-85/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6233-85/2011 o ceně bytové jednotky č.350/9 situované v budově č.p.350, postavené na pozemku parc.č.315, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p.350 a včetně

Více

b. Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o majetkoprávních vztazích

b. Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o majetkoprávních vztazích CENTRUM KARDIOVASKULÁRNÍ A TRANSPLANTAČNÍ CHIRURGIE BRNO STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI 3.NP BUDOVY A4 AMBULANCE A LABORATOŘ CKTCH JEDNOSTUPŇOVÁ DOKUMENTACE STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah: a. Identifikační údaje

Více

15 2227 D.1.1. 2. K papírně 26, 312 00 Plzeň (Czech Republic) PŘEDÁVACÍ STANICE ÚSTÍ NAD LABEM ÚSTECKÝ KRAJ TOMÁŠ SLAVÍK DPS 5/2015 REVIZE/REVISIONS

15 2227 D.1.1. 2. K papírně 26, 312 00 Plzeň (Czech Republic) PŘEDÁVACÍ STANICE ÚSTÍ NAD LABEM ÚSTECKÝ KRAJ TOMÁŠ SLAVÍK DPS 5/2015 REVIZE/REVISIONS K papírně 26, 312 00 Plzeň (Czech Republic) AKCE/PROJECT OIP ÚSTÍ NAD LABEM - REKONSTRUKCE VÝMĚNÍKOVÉ STANICE INVESTOR/DEVELOPER ČR STÁTNÍ ÚŘAD INSPEKCE PRÁCE KOLÁŘSKÁ 451/13, 746 01 OPAVA MÍSTO STAVBY/LOCATION

Více

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus Provedení: Standard Hrubá stavba plus Platnost: 1.1.2010-31.12.2010 - technické změny vyhrazeny 1. Všeobecné informace: Standardní vybavení rodinných domů je jeho základní provedení v dodávce Hrubá stavba.

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - REDUNDATNÍ SERVEROVNA DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - REDUNDATNÍ SERVEROVNA DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - REDUNDATNÍ SERVEROVNA DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah: A.1 Identifikační údaje... 2 A.1.1 Údaje o stavbě... 2 A.1.2 Údaje o žadateli... 2 A.1.3 Údaje

Více

VALACH STYLOVÉ BYDLENÍ D Ř E V O S T A V B A. GARANCE PEVNÝCH CEN! Např. 100m 2 dům 970.000,- Kč ZDRAVÝ A TEPLÝ DŮM P R O J E K T Z DA R MA

VALACH STYLOVÉ BYDLENÍ D Ř E V O S T A V B A. GARANCE PEVNÝCH CEN! Např. 100m 2 dům 970.000,- Kč ZDRAVÝ A TEPLÝ DŮM P R O J E K T Z DA R MA D Ř E V O S T A V B A VALACH STYLOVÉ BYDLENÍ P R O J E K T Z DA R MA D Ř E V O S T A V B A ZDRAVÝ A TEPLÝ DŮM NÍZKOENERGETICKÝ PROVOZ GARANCE PEVNÝCH CEN! Např. 100m 2 dům 970.000,- Kč VALACH HOBBY - dům

Více

Technický popis a standard bytů č. 1-6. Základy, vodorovné a svislé konstrukce, střecha. Výplně otvorů. Podlahy a úpravy povrchů. www.byty-lulec.

Technický popis a standard bytů č. 1-6. Základy, vodorovné a svislé konstrukce, střecha. Výplně otvorů. Podlahy a úpravy povrchů. www.byty-lulec. Technický popis a standard bytů č. 1-6 Základy, vodorovné a svislé konstrukce, střecha Zdivo nosné (obvodové) Zdivo nosné (vnitřní) Zdivo nenosné (vnitřní) Konstrukce stropní Schodiště (domovní) Konstrukce

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy NOVAKO Jihlava u dálnice D1

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy NOVAKO Jihlava u dálnice D1 Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy NOVAKO Jihlava u dálnice D1 Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 3 Poloha areálu:... 4 Vzdálenosti:... 4 Výměry:... 5 Sítě:...

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Stavební úprava budovy st.č. 5055 v areálu Technických služeb Chrudim. Technické služby Chrudim 2000 spol.s.r.o.

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Stavební úprava budovy st.č. 5055 v areálu Technických služeb Chrudim. Technické služby Chrudim 2000 spol.s.r.o. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA a) Identifikační údaje Název stavby: Stavební úprava budovy st.č. 5055 v areálu Technických služeb Chrudim Místo stavby: Areál Technických služeb Chrudim 2000 spol.s.r.o. Čísla parcely:

Více

Zpráva z posouzení bytu

Zpráva z posouzení bytu Akce: Místo: Investor: Posouzení bytu a návrh řešení Krymská 227/29, Praha 10 - Vršovice Elena Vavilchenková Zpráva z posouzení bytu Vypracoval: Ing. Jiří Perlík, Datum: 1.7.2015 www.perlikprojekce.cz

Více

STANDARDY BYTOVÝ DŮM U STARÉ ELEKTRÁRNY. Společné části domu

STANDARDY BYTOVÝ DŮM U STARÉ ELEKTRÁRNY. Společné části domu STANDARDY BYTOVÝ DŮM U STARÉ ELEKTRÁRNY Společné části domu - domácí telefon s elektrickým vrátným na hlavních vstupních dveřích - poštovní schránky - čistící zóny - elektricky ovládána vjezdová brána

Více

Standardní vybavení Horní lán - III. etapa - jednotka 104-1.NP - dispozice komerční prostor

Standardní vybavení Horní lán - III. etapa - jednotka 104-1.NP - dispozice komerční prostor 030 hrubá stavba obvodové zdivo z keramických cihlových bloků 300 mm + 160 mm zateplení (obvodové zdivo může být částečně nahrazeno konstrukčními prvky se statickou funkcí - monolitické betonové stěny

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ENERGO-STEEL spol. s r.o. IČ: 15502546 Sídlo: Vřesinská 66/54, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika Tel./Fax: 599 527 327 Http://www.energo.cz Mobil: 777 723 344, 608 553 344 E-mail: energo@energo.cz

Více

A. průvodní zpráva. Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově. Dukelská 144, 739 91 Jablunkov 739 91 Jablunkov

A. průvodní zpráva. Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově. Dukelská 144, 739 91 Jablunkov 739 91 Jablunkov A. průvodní zpráva Název stavby: Stupeň PD: Investor: Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově Dokumentace pro provádění stavby Město Jablunkov Dukelská 144, Vypracoval:

Více

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: V přístavu 1585 170 00 Praha Holešovice kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

Ceník. www.ovelos.com. www.ovelos.com

Ceník. www.ovelos.com. www.ovelos.com Ceník www.ovelos.com www.ovelos.com 2 800 888 016 WWW.OVELOS.COM PROJEKT 101 58,6 m2 996 130 Kč 16 999 Kč PROJEKT 104 4+1 144,0 m2 2 066 766 Kč 14 353 Kč PROJEKT 107 4+1,garáž 163,5 m2 2 353 622 Kč 14

Více

Standardy bytového domu/společných prostor. Standardy bytu. Standardní vybavení. Standard MODERN II. 3-12

Standardy bytového domu/společných prostor. Standardy bytu. Standardní vybavení. Standard MODERN II. 3-12 STANDARD MODERN II. Standardy bytového domu/společných prostor 1 Standardy bytu 2 Standardní vybavení Standard MODERN II. 3-12 Standardy bytového domu / společných prostor Základy železobetonová základová

Více

Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek. Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany

Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek. Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek Název akce: Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany Investor: Dětská psychiatrická léčebna Opařany, 391 61 Opařany 121 Stupeň: projekt

Více

Realizační standard rodinného domu EDC. Skupina Rodinný dům objekt exteriér : SKLADBA OBVODOVÉ STĚNY

Realizační standard rodinného domu EDC. Skupina Rodinný dům objekt exteriér : SKLADBA OBVODOVÉ STĚNY Realizační standard rodinného domu EDC I.1. Skupina Rodinný dům objekt exteriér : I.1.1. Svislé a vodorovné konstrukce: Zemní práce (v případě vysoké hladiny spodní vody, skály, vyšší sklon jak 3% nebo

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO UPLATŇOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ZMĚN

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO UPLATŇOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ZMĚN VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO UPLATŇOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ZMĚN Uplatňování Klientských změn Po uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní a po uhrazení první zálohy na Kupní cenu je Klient oprávněn požadovat na Prodávajícím

Více

Rekonstrukce nebytových prostor Městských Divadel Pražských (MDP) v objektu č.p. 700, Vodičkova 32 Architektonická studie 04 / 2014 vypracoval: Bc.

Rekonstrukce nebytových prostor Městských Divadel Pražských (MDP) v objektu č.p. 700, Vodičkova 32 Architektonická studie 04 / 2014 vypracoval: Bc. Rekonstrukce nebytových prostor Městských Divadel Pražských (MDP) v objektu č.p. 700, Vodičkova 32 Architektonická studie 04 / 2014 vypracoval: Bc. Jan Bárta SEZNAM PŘÍLOH 1. Průvodní zpráva 2. Půdorys

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Témata k profilové

Více

EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B 695 01 H o d o n í n

EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B 695 01 H o d o n í n EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B 695 01 H o d o n í n Rodinný dům ZERO1 Počet místností 3 + kk Zastavěná plocha 79,30 m 2 Obytná plocha 67,09 m 2 Energetická třída B Obvodové stěny akrylátová

Více

UNHOŠŤ- VARIABILNÍ DOMY S PŘÍPRAVOU PRO PODKROVÍ A PODKROVÍM 94b, 95b, 111a

UNHOŠŤ- VARIABILNÍ DOMY S PŘÍPRAVOU PRO PODKROVÍ A PODKROVÍM 94b, 95b, 111a UNHOŠŤ- VARIABILNÍ DOMY S PŘÍPRAVOU PRO PODKROVÍ A PODKROVÍM 94b, 95b, 111a Údaje o území Město Unhošť má výhodnou polohu 12 km od západního okraje Prahy. Na Bílou Horu se dostanete autem za 10 minut,

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST 1) Stavební objekty SO 2) Inženýrské

Více

36-47-M/01-2013/2014 STAVEBNÍ KONSTRUKCE

36-47-M/01-2013/2014 STAVEBNÍ KONSTRUKCE Maturitní témata - obor 36-47-M/01 Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství 2013/2014 STAVEBNÍ KONSTRUKCE profilová část maturitní zkoušky ústní zkouška před zkušební komisí 1. Staticky určité konstrukce

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Prodej bytového fondu v konkurzní podstatě úpadce TIBA, a.s. Předmětem prodeje je: 26 bytových jednotek na adrese U Stadionu 894, 895 a 896, 293 01 Mladá Boleslav s podílem na společných

Více

Souhrnná technická zpráva

Souhrnná technická zpráva Souhrnná technická zpráva Akce: Investor: Vypracoval: Rekonstrukce střechy ZŠ J.Vohradského Šluknov Město Šluknov, nám. Míru 1, 407 77 Šluknov IČ 00261688 TO-DA, Tomáš Hrabáň Teplická 387/108, 405 02 Děčín

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva STAVBA: Zdroj tepla pro objekt Klíčova 7, Tržní 10, Brno List č. 1 B. Souhrnná technická zpráva Obsah : B.1 Architektonické a stavebně technické řešení B.1.a. Zhodnocení staveniště B.1.b. Urbanistické

Více

Popis standardního vybavení stavby:

Popis standardního vybavení stavby: Popis standardního vybavení stavby: Konstrukční systém základové poměry jsou složité a bude použito různých technologií, které se navzájem kombinují: základové pasy, piloty, stříkané stěny. Svislou nosnou

Více

Projektová dokumentace obsahuje části: A. Průvodní zpráva

Projektová dokumentace obsahuje části: A. Průvodní zpráva Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v 104 odst. 2 písm. a) až d) stavebního zákona, k žádosti o stavební povolení podle 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona a k oznámení

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Objekt: Novostavba rodinného domu FRANTIŠKA 2.01 Vypracoval: Ing. Radek Dědina, autorizovaný inženýr Františka 2.01 D.1.3.01 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ - 1 z 5 OBSAH:

Více

STANDARDY BYTOVÝ DŮM V PARKU SLEZSKÁ OSTRAVA. Společné části domu

STANDARDY BYTOVÝ DŮM V PARKU SLEZSKÁ OSTRAVA. Společné části domu STANDARDY BYTOVÝ DŮM V PARKU SLEZSKÁ OSTRAVA Společné části domu Byty - Domácí telefon s elektrickým vrátným na hlavních vstupních dveřích - poštovní schránky - čistící zóny - zděná sklepní kóje - elektricky

Více

lokalita Javorová čtvrť

lokalita Javorová čtvrť Praha 10 Horní Měcholupy lokalita Javorová čtvrť Byt č. 240 / bytový dům H / 8. patro Základní informace Celková cena ALL INCLUSIVE: 2.454.426 Kč vč. DPH (2.028.451 Kč bez DPH) Cena vnitřní užitné plochy:

Více

499/2006 Sb. f) dokumentace pro provádění stavby a VYHLÁŠKA. ze dne 10. listopadu 2006. g) dokumentace skutečného provedení stavby.

499/2006 Sb. f) dokumentace pro provádění stavby a VYHLÁŠKA. ze dne 10. listopadu 2006. g) dokumentace skutečného provedení stavby. 499/2006 Sb. f) dokumentace pro provádění stavby a VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 g) dokumentace skutečného provedení stavby. o dokumentaci staveb Změna: 62/2013 Sb. (2) Tato vyhláška dále stanoví

Více

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject. AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.cz Stavebník : Stavba : Místo stavby : Městský úřad: Kraj: MĚSTO KOLÍN,

Více

Příloha č. 1. Rozsah plnění veřejné zakázky (Upřesnění zadávacích podmínek)

Příloha č. 1. Rozsah plnění veřejné zakázky (Upřesnění zadávacích podmínek) Příloha č. 1 Rozsah plnění veřejné zakázky (Upřesnění zadávacích podmínek) Praha 6, Veleslavín - Novostavba garáží a administrativní budovy - projektová příprava Předmět plnění: Provedení projektové dokumentace

Více

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7.

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7. Obsah O nás 3 Používané materiály a skladby 4 Difúzně otevřená konstrukce 5 Difúzně uzavřená konstrukce 6 Ukázky realizací v USA a ČR 7 Typové domy 10 Kontaktní údaje 17 O nás VALA DŘEVOSTAVBY s.r.o. vyvíjí,

Více

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ SOUSEDNÍ DŮM p.č.2647 300 6780 300 3050 400 420 700 660 SPÍŽ ZBOURÁNÍ SPÍŽE, POROBETONOVÉ ZDIVO, PLECHOVÁ KRYTINA KUCHYNĚ 4060 300 VYBOURÁNÍ OTVORU DO NOSNÉ STĚNY, VTAŽENÍ OCELOVÝCH I PROFILŮ DO NADPRAŽÍ,

Více

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY:

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY: E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY: E.1. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ STAVENIŠTĚ: Staveniště se nachází v centrální části města Liberce na pozemcích p.č. 897/1 a 897/2 a je obklopeno stávající vesměs obytnou zástavbou.

Více

RUMBURK A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NEMOCNICE - IV. ETAPA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA ST.P.Č.K. 2903/2 A 2903/3

RUMBURK A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NEMOCNICE - IV. ETAPA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA ST.P.Č.K. 2903/2 A 2903/3 A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NEMOCNICE - IV. ETAPA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA ST.P.Č.K. 2903/2 A 2903/3 RUMBURK Investor : Základní škola U Nemocnice Rumburk U Nemocnice 1132/5 408 01 Rumburk

Více

Posouzení způsobu zásobování teplem, bytový dům Dukelských hrdinů 7, Břeclav

Posouzení způsobu zásobování teplem, bytový dům Dukelských hrdinů 7, Břeclav Druh dokumentace: Odborný posudek Objednatel: Společenství pro dům Dukelských hrdinů 7, Břeclav Dukelských hrdinů 2614/7, 690 02 Břeclav Akce: Posouzení způsobu zásobování teplem, bytový dům Dukelských

Více

Nástavba mateřské školy Elišky Krásnohorské 15, 1-ETAPA 618 00 Brno p.č. 371/3, k.ú. Černovice

Nástavba mateřské školy Elišky Krásnohorské 15, 1-ETAPA 618 00 Brno p.č. 371/3, k.ú. Černovice Nástavba mateřské školy Elišky Krásnohorské 15, 1-ETAPA 618 00 Brno p.č. 371/3, k.ú. Černovice Projektová dokumentace pro výběrové řízení. Technická zpráva Vzduchotechnika Investor :Úřad mětské části Brno-Černovice

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1431-52/2012 o ceně nemovitostí - obvyklé (obecné) ceně rodinného domu č.p. 731 na pozemku p.č. 1199, ul. Malá č.or. 7, příslušenství, vedlejší stavby dílny, pozemků p.č. 1199, 1200,

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A860 Čerpací stanice PHM a Pneuservis ASD - Milíčovice

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A860 Čerpací stanice PHM a Pneuservis ASD - Milíčovice Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A860 Čerpací stanice PHM a Pneuservis ASD - Milíčovice Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 4 Poloha areálu... 5 Vzdálenosti:... 5 Výměry:... 6 Podrobný

Více

STANDARDY III. Etapa projektu Slatina Zelené město

STANDARDY III. Etapa projektu Slatina Zelené město STANDARDY III. Etapa projektu Slatina Zelené město Objekt je řešen jako bezbariérový. Společné části domu: - - domácí telefon s elektrickým vrátným na hlavních vstupních dveřích poštovní schránky čistící

Více

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ Proč budujeme pasivní dům? 1. Hlavním důvodem je ověření možností dosažení úrovně tzv. téměř nulových budov podle evropské směrnice EPBD II. Co je téměř nulový

Více

BYTOVÝ DŮM U MILOSRDNÝCH 849/6 PRAHA 1 STARÉ MĚSTO

BYTOVÝ DŮM U MILOSRDNÝCH 849/6 PRAHA 1 STARÉ MĚSTO BYTOVÝ DŮM U MILOSRDNÝCH 849/6 PRAHA 1 STARÉ MĚSTO PROJEKTANT: PALLADIO PROGETTI, spol. s r.o. STÁVAJÍCÍ TRÁMOVÉ STROPY Stávající stropní trámy byly posíleny oboustrannými příložkami (tloušťka 50 mm).

Více

Podlažní dům se sklonem střechy nad 25

Podlažní dům se sklonem střechy nad 25 INFORMAČNÍ POPIS TYPOVÝCH DOMŮ pro dodávky na území České republiky Podlažní dům se sklonem střechy nad 25 Cenou základního provedení se rozumí cena vrchní stavby domu včetně montáže Cena je uvedena bez

Více

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, tel.: +420/325610079, fax: +420/325610215 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

Vodovod Vysoké Chvojno

Vodovod Vysoké Chvojno Stavba : Vodovod Vysoké Chvojno úpravna vody rekonstrukce Investor : Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. Projekt. stupeň : Dokumentace pro provedení stavby Zakázkové číslo: 652-13 Soubor : F.2.1.01.Technická

Více

ul. Levá Jakub Hendrych / Jan Hendrych studie půdního bytu Praha 4 - Podolí 05.2010 1

ul. Levá Jakub Hendrych / Jan Hendrych studie půdního bytu Praha 4 - Podolí 05.2010 1 ul. Výchozí dv r ul. Levá 1 E F A B C D E F kuch. + jídelní prostor 20,7m obytný prostor 26,2m sport. kout 4,3m koupelna + wc 5,8m ložnice 11,8m ložnice 10,6m A' B' C' D' A B C D úložný prostor se zásobníkem

Více

věznice, Goethova 1, České Budějovice. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í -1- Akce: Nástavba administrativní budovy vazební

věznice, Goethova 1, České Budějovice. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í -1- Akce: Nástavba administrativní budovy vazební -1- Akce: Nástavba administrativní budovy vazební věznice, Goethova 1, České Budějovice. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í Stupeň projektové dokumentace : stavební povolení Vypracoval :

Více

STANDARDNÍ PROVEDENÍ DŘEVOSTAVBY NA KLÍČ

STANDARDNÍ PROVEDENÍ DŘEVOSTAVBY NA KLÍČ STANDARDNÍ PROVEDENÍ DŘEVOSTAVBY NA KLÍČ Součástí katalogové ceny za vybudování rodinného domu neboli dřevostavby na klíč je tzv. standardní provedení, za které NEPLATÍTE NIC navíc. Kompletní hrubá stavba

Více

Je ale nezbytné. A pak je to na nás - aby byla dřevostavba dobře a odborně zpracovaná a aby vlastnosti, které od domu očekáváte byly splněny.

Je ale nezbytné. A pak je to na nás - aby byla dřevostavba dobře a odborně zpracovaná a aby vlastnosti, které od domu očekáváte byly splněny. d ř e v o s t a v b y Dřevěný dům životní styl Stavební společnost ných objektů. RENO Vám nabízí 13 let zkušeností se stavbami dřevě- Vyrábíme a dodáváme pro Vás rodinné domy, rekreační objekty,penziony,

Více

Dodatek č. 3 ke SMLOUVĚ O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR

Dodatek č. 3 ke SMLOUVĚ O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Dodatek č. 3 ke SMLOUVĚ O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR I. Smluvní strany 1. PB-CENTRUM spol. s r. o. se sídlem: Mírové náměstí 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem zastoupená: Ing. Františkem Budínem, jednatelem

Více

POHLED JIHOZÁPADNÍ Z ULICE

POHLED JIHOZÁPADNÍ Z ULICE POHLED JIHOZÁPADNÍ Z ULICE POHLED SEVEROZÁPADNÍ Z ULICE POHLED VÝCHODNÍ Z ULICE O PROJEKTU, LOKALITA Novostavba bytového domu Jírovcova C se nachází v centru Českých Budějovic, v docházkové vzdálenosti

Více

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná dokumentace obsahuje části: A Průvodní zpráva B Souhrnná

Více

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY NÁZEV STAVBY: KANCELÁŘSKÉ PROSTORY V PODKROVÍ MÍSTO STAVBY: SEDLÁČKOVA 13, PLZEŇ Podklad pro výkaz výměr: PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY VÝKAZ VÝMĚR datum: 20.7.2014 Stavba: 0,00 Část: Poznámky Poznámky

Více

EKOLINE 1237. 209.7 m 2. 4 500 000 Kč 2 720 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2012. 5 151.4 m 2 768.6 m 3

EKOLINE 1237. 209.7 m 2. 4 500 000 Kč 2 720 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2012. 5 151.4 m 2 768.6 m 3 EKOLINE 1237 4 00 000 Kč 2 720 000 Kč 114 m 2 7686 m 3 114 m 2 909 m 2

Více

průkaz energetické náročnosti budovy

průkaz energetické náročnosti budovy EN 01-02-13b Brno, 10. 3. 2013 průkaz energetické náročnosti budovy Objekt školy, tělocvičny a dílen Tyršova 224/16, Československé armády 18, Rousínov 683 01 Investor Městský úřad Rousínov odbor výstavby

Více

Kreslil: Vypracoval: AKCE: Objekt č.p. 429 na st.p.č. 4, k.ú. Králíky - KÓTY: MM VÝKRES: D. TECHNICKÁ ZPRÁVA DATUM: 06/2014

Kreslil: Vypracoval: AKCE: Objekt č.p. 429 na st.p.č. 4, k.ú. Králíky - KÓTY: MM VÝKRES: D. TECHNICKÁ ZPRÁVA DATUM: 06/2014 Projektování pozemních staveb MŠ Kreslil: Vypracoval: Zodp.projektant: DOS DOS Ing. Pavel Švestka Ing. Pavel Švestka Miroslav Švestka AKCE: Objekt č.p. 429 na st.p.č. 4, k.ú. Králíky - KÓTY: MM INTERNÁT

Více

standardy vybavení Hydroizolace - PVC FOLIE -STĚRKOVÁ HYDROIZOLACE

standardy vybavení Hydroizolace - PVC FOLIE -STĚRKOVÁ HYDROIZOLACE standardy vybavení Konstrukční systém - ZALOŽENÍ OBJEKTU DLE INŽENÝRSKO-GEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU DESKA+ PILOTY - PODZEMNÍ STAVBA ŽELEZOBETONOVÁ MONOLITICKÁ POVLAKOVÉ HYDROIZOLACE - NADZEMNÍ STAVBA CIHELNÝ

Více

UT Ústřední vytápění

UT Ústřední vytápění UT Ústřední vytápění Františka 2.01 D.1.4A TZ UT - 1 z 6 OBSAH: Úvod:... 3 Situace:... 3 Tepelná bilance a výpočty:... 3 CELKOVÁ ENERGETICKÁ NÁROČNOST STAVBY :... 3 Zdroj tepla:... 4 Odvod spalin... 4

Více

VÝROBNĚ SKLADOVÝ AREÁL CERHOVICE

VÝROBNĚ SKLADOVÝ AREÁL CERHOVICE VÝROBNĚ SKLADOVÝ AREÁL CERHOVICE Základní údaje k nabídce Název kraje: STŘEDOČESKÝ Město /obec/: CERHOVICE Lokalita: CERHOVICE Celková plocha pozemků vč. zastavěného území: 3,7 ha Nezastavěná plocha pozemků

Více

SPOLKOVÝ DŮM. K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE. STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice

SPOLKOVÝ DŮM. K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE. STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE SPOLKOVÝ DŮM K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice ZPRACOVATEL DOKUMENTACE: Ing. arch. Jolana Fritschová,

Více

Peterka Jakub a Pospíchalová Lucie

Peterka Jakub a Pospíchalová Lucie Peterka Jakub a Pospíchalová Lucie PARC.Č. 428/3, K.Ú. OBČOV STUDIE RODINNÉHO DOMU DATUM : 06/2014 VYPRACOVAL. : Ivana Karasová Stavba: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A. Průvodní zpráva A.1.1

Více

A.1 Identifikační údaje

A.1 Identifikační údaje FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO REKONSTRUKCE KANALIZACE V 1.PP OBJEKTU L, PDM ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah: A.1 Identifikační údaje... 2 A.1.1 Údaje o stavbě... 2 A.1.2 Údaje o žadateli...

Více

REDISPO. Klient Projektant Datum. REDISPO www.redispo.cz tel: +420 604 665 755 email: info@redispo.cz leden 2013 13012301

REDISPO. Klient Projektant Datum. REDISPO www.redispo.cz tel: +420 604 665 755 email: info@redispo.cz leden 2013 13012301 REDISPO STUDIE DISPOZIČNÍ ZMĚNY BYTU P. NOVÁKA, PRAHA 10 Klient Projektant Datum Číslo zakázky Jan Novák, Francouzská 65, Praha 10, tel: +420 777 777 077 email: jan.novak@gmail.com REDISPO leden 2013 13012301

Více