Konsolidovaná účtovná závierka v podmienkach SR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Konsolidovaná účtovná závierka v podmienkach SR"

Transkript

1 Konsolidovaná účtovná závierka v podmienkach SR Ing. Cvečková Mária, CA PARTNER AUDIT, s. r. o., Bratislava 1. Cieľ konsolidovanej účtovnej závierky Veľmi častým javom existujúcej štruktúry podnikateľských subjektov sú rôzne majetkové prepojenia prostredníctvom investícií. Takto prepojené subjekty zväčša prekračujú územný rámec danej krajiny, čím vznikajú rôzne ekonomicky prepojené medzinárodné subjekty, ktoré pôvodom kapitálu, štýlom podnikania, riadenia, obchodnou politikou prípadne inými charakteristikami tvoria viac či menej celistvý subjekt, ktorý v praxi označujeme skupina podnikov, resp. skupina. Tak ako individuálna účtovná závierka prezentuje finančnú situáciu a výsledok hospodárenia v prípade ekonomicky samostatnej (majetkovo neprepojenej) spoločnosti, úlohou a cieľom konsolidovanej účtovnej závierky je prezentovať finančnú situáciu a výsledok hospodárenia celej skupiny patriacej do konsolidovaného celku tak, akoby po stránke ekonomickej tvorila jedinú ekonomickú jednotku. Zostavovateľom takejto konsolidovanej účtovnej závierky je vo väčšine prípadov materská spoločnosť (definícia nižšie), ktorá má v dcérskych, prípadne spoločných alebo pridružených podnikoch väčšinový podiel na vlastnom imaní, resp. na ovládaní. Rozsah konsolidovanej účtovnej závierky významne prekračuje rozsah individuálnej účtovnej závierky a má viacero špecifických atribútov. Tie sa týkajú jednak zásad a princípov, podľa ktorých a v súlade s ktorými sa konsolidovaná účtovná závierka zostavuje, použitých postupov pri samotnom zostavovaní s dôrazom na jednotlivé typy konsolidačných operácií, techniky konsolidácie (forma spracovania), termínov, prezentácie a podobne. Pre úplnosť úvodných informácií dodávam, že konsolidácia štátnej správy ( 17a zákona o účtovníctve) nie je predmetom tohto príspevku. 2. Legislatívne východiská pre oblasť konsolidovanej účtovnej závierky V tomto príspevku budem vychádzať z existujúcej platnej právnej úpravy v oblasti konsolidovaných závierok a to tak národnej ako aj medzinárodnej. Kým národnú úpravu predstavuje: Zákon o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v aktuálnom znení, medzinárodnú úpravu poznáme ako:

2 pravidlá medzinárodných účtovných štandardov, resp. medzinárodných štandardov pre finančné vykazovanie (IAS/IFRS). Obe uvedené právne normy treba vnímať ako vzájomne ideovo zhodný koncept úpravy problematiky konsolidovanej účtovnej závierky (ďalej len KÚZ ), keďže aplikáciu medzinárodných pravidiel sa naša krajina rozhodla akceptovať ako prirodzený vývoj v prostredí Európskej únie a súvisiace ustanovenia zakomponovala priamo do nášho zákona o účtovníctve s účinnosťou od 1. januára Vzhľadom na skutočnosť, že aj medzinárodné štandardy podliehajú vývoju, v príspevku budem pracovať s aktuálnou verziou platnou od 1. júla Porovnanie existujúcich pravidiel a postupov s predchádzajúcou právnou úpravou je na niektorých miestach príspevku užitočné až nevyhnutné. Konsolidovanú účtovnú závierku upravujú predovšetkým tieto medzinárodné účtovné štandardy: IAS 27 Konsolidovaná a individuálna účtovná závierka IAS 28 Investície do pridružených podnikov IAS 31 Podiely na spoločnom podnikaní IFRS 3 Podnikové kombinácie Každý z uvedených IAS/IFRS má stanovený rozsah svojej pôsobnosti a rieši postupy konsolidácie, prezentáciu konsolidovanej účtovnej závierky a samozrejme vzhľadom na riešenie niektorých vecných problémov v čase a v medzinárodnom prostredí, uvádza vždy dátum účinnosti jednotlivých noviel a prechodné ustanovenia. Poznámka: vzhľadom na slovenský názov IAS 27 Konsolidovaná a individuálna účtovná závierka sa žiada dodať, že prívlastok individuálna by bolo lepšie nahradiť prívlastkom separátna účtovná závierka. Individuálnu účtovnú závierku chápeme v našej praxi skôr ako závierku takej účtovnej jednotky, ktorá nemá povinnosť ani dôvod zostavovať KÚZ z dôvodu neexistencie žiadnej kapitálovej investície. V tomto štandarde sa však pri individuálnej účtovnej závierke majú na mysli také účtovné jednotky, ktoré majú povinnosť aj dôvod zostavovať KÚZ, popritom však z rôznych dôvodov (zákonných aj dobrovoľných) zároveň zostavujú a teda aj zverejňujú tzv. separátnu účtovnú závierku. V nej sa nachádzajú ich investície podľa kategorizácie, z logických dôvodov nie sú predmetom konsolidačných úprav (eliminácií) a štandard rieši ich oceňovanie a vykazovanie. Pozri časť Aplikácia IAS 27 je primárne pre konsolidované účtovné závierky, keď zostavovateľom je väčšinou materská spoločnosť, ktorá má skupinu pod kontrolou. KÚZ zostavuje zväčša povinne. Aplikácia IAS 27 je tiež pre individuálne (separátne) účtovné závierky, keď spoločnosť vlastní investície do dcérskych, spoločných alebo pridružených podnikov; aplikuje štandard ak sa

3 rozhodne pre dobrovoľné zostavovanie, prípadne má povinnosť prezentovať aj svoju individuálnu (separátnu) účtovnú závierku. Aplikácia IAS 28 je pre investície do pridružených podnikov (okrem investícií držaných na obchodovanie). Aplikácia IAS 31 je pre podiely na spoločnom podnikaní subjektov. V dnešnom príspevku sa z uvedených okruhov budem venovať IAS 27, nakoľko témou bude prevažne vzťah materskej a dcérskej (dcérskych) spoločnosti (spoločností) a povinnosti materskej spoločnosti. V pokračovaniach tejto širokej témy budú analyzované aj iné majetkové prepojenia (investície do pridružených podnikov a podiely na spoločnom podnikaní) ako aj problematika akvizícií Zákon o účtovníctve a KÚZ Ustanovenia o povinnosti slovenských subjektov zostaviť KÚZ boli do slovenského zákona o účtovníctve prevzaté zo 7. smernice EÚ a tieto ustanovenia platili aj pred akceptovaním medzinárodných štandardov pre finančné vykazovanie. Z tejto skutočnosti vyplývajú niektoré rozdiely oproti medzinárodným štandardom, jedným z nich je vznik povinnosti zostavovať KÚZ na základe veľkostných kritérií spoločnosti, resp. skupiny ( 10 11). Z povinnosti zostaviť KÚZ potom vyplývajú ďalšie ako je vypracovanie konsolidovanej výročnej správy, povinnosť audítorského overenia a niektoré ďalšie. Konsolidovanou účtovnou závierkou sa zákon o účtovníctve zaoberá v 22, ktorý nás hneď v prvom odseku, druhej vete odkazuje na osobitné predpisy, podľa ktorých sa pri zostavení konsolidovanej účtovnej závierky v podmienkach SR postupuje. Tento odkaz pod bodom 22a) je Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 z 19. júla 2002 o uplatňovaní medzinárodných účtovných noriem v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 297/2008 z 11. marca 2008, Nariadenie Komisie (ES) č. 1126/2008 z 3. novembra 2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy v platnom znení. Rozhodnutie Európskej únie o aplikácii medzinárodných štandardov pre finančné vykazovanie IAS/IFRS pri zostavovaní konsolidovaných účtovných závierok členských krajín EÚ teda akceptoval aj náš zákon o účtovníctve. Povinnosť takejto aplikácie IAS/IFRS pre KÚZ je účinná od 1. januára Týmto dátumom nastala významná zmena v oblasti zostavovania konsolidovaných účtovných závierok v prostredí SR, keďže do tohto obdobia zostavenie konsolidovaných účtovných závierok nebolo povinne prepojené s medzinárodnými štandardmi pre finančné vykazovanie. Súlad slovenského zákona už

4 aj so skôr akceptovanou 7. smernicou Rady 83/349/EHS z 13. júna 1983 o konsolidovaných účtovných závierkach ostal bez zmeny. 1 Základné ustanovenia 22 Konsolidovaná účtovná závierka v kontexte medzinárodnej úpravy Základné pojmy/definície slovenského zákona o účtovníctve a ich porovnanie s definíciami uvedenými v IAS 27: Konsolidovanou účtovnou závierkou sa rozumie účtovná závierka, ktorá poskytuje informácie o konsolidovanom celku a to bez ohľadu na ich sídlo ( 6 ods. 4). IAS 27 používa namiesto pojmu konsolidovaný celok pojem skupina a zdôrazňuje túto účtovnú závierku ako závierku jedinej ekonomickej jednotky. Obsah je však identický. Definícia materskej spoločnosti v zákone o účtovníctve je na rozdiel od IAS 27 pomerne rozsiahla a je naviazané na definíciu, resp. podmienky ovládania, resp. kontroly ovládaného podniku. V zákone (na rozdiel od IAS) pri definícii materskej spoločnosti nájdeme aj vymedzenie jej právnej formy a to nasledovne: Tabuľka č. 1: Definícia materskej účtovnej jednotky ( 22 odsek 3 písmená a e)) Materská účtovná jednotka = obchodná spoločnosť, štátny podnik, družstvo, ú. j. verejnej správy, ktorá v inej obchodnej spoločnosti: a) má väčšinu hlasovacích práv alebo b) má právo vymenúvať (odvolávať) väčšinu členov štatutárneho alebo dozorného orgánu a súčasne je jej spoločníkom alebo funkcionárom alebo c) má právo ovládať ú. j., ktorej je spoločníkom/akcionárom a to na základe dohody/spoločenskej zmluvy/stanov alebo d) Je spoločníkom/akcionárom a väčšina členov štatutárneho/dozorného orgánu (vykonávajúcich svoju funkciu v priebehu účtovného obdobia a v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období až do zostavenia KÚZ) bola vymenovaná výlučne prostredníctvom výkonu hlasovacích práv spoločníka/akcionára, ktorý je materskou ú. j. alebo 1 Príloha k zákonu č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov: Zoznam preberaných právnych aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie bod 2

5 e) je spoločníkom/akcionárom a väčšinu hlasovacích práv má na základe dohody s inými jej spoločníkmi/akcionármi. Vzhľadom na významnosť pojmu hlasovacie práva zákon ďalej v odseku 5, 6 a 7 spresňuje ich výpočet. Hlasovacie práva materskej ú. j. totiž predstavujú garanciu ovládania danej (dcérskej) účtovnej jednotky a kontrolu na jej činnosťou a rozhodnutiami. Výpočet hlasovacích práv v prípade zložitejších vlastníckych štruktúr preto môže byť kľúčový. Tabuľka č. 2: Znázornenie výpočtu hlasovacích práv v súlade s 22 odsek 6 a 7: Výpočet hlasovacích práv podľa zákona o účtovníctve: Hlasovacie práva podľa písmen a), b), c), d), e) + (plus) - (mínus) - (mínus) Práva inej dcérskej jednotky, fyzickej alebo právnickej osoby, ktorá koná vo vlastnom mene, ale na účet materskej ú. j. alebo inej jej dcérskej jednotky Hlasovacie práva, ktoré súvisia s akciami alebo podielmi, ktoré sú držané na účet inej ú. j. ako je materská alebo dcérska ú. j. alebo ktoré sú držané ako zábezpeka, ak sa tieto hlasovacie práva vykonávajú podľa pokynov účtovnej jednotky, ktorá zábezpeku poskytla. Hlasovacie práva spoločníkov/akcionárov dcérskej ú. j., ktoré súvisia s akciami/podielmi, ktoré sú držané touto dcérskou ú. j., niektorou z jej dcérskych ú. j. alebo osobou konajúcou vo vlastnom mene, ale na účet týchto účtovných jednotiek. Hlasovacie práva materskej spoločnosti, ktoré jej nezaručujú ovládanie, resp. kontrolu sa teda musia eliminovať. IAS 27 uvádza definíciu materskej spoločnosti síce jednoduchšie, nasleduje však taxatívne vysvetlenie pojmu kontrola, ktorá vyjadruje mieru ovládania dcérskej (dcérskych) spoločnosti (spoločností): Materská spoločnosť je jednotka, ktorá má jednu alebo viac dcérskych spoločností. Kontrola je právomoc riadiť finančnú a prevádzkovú politiku jednotky s cieľom získania úžitkov z jej činnosti. Materská spoločnosť kontroluje teda vtedy, ak priamo alebo nepriamo vlastní prostredníctvom dcérskych spoločností viac ako jednu polovicu hlasovacích práv jednotky okrem výnimočných prípadov, keby aj takéto vlastníctvo kontrolu nezaručovalo. Naopak, kontrola môže existovať aj vtedy, ak materská spoločnosť vlastní jednu polovicu alebo menej hlasovacích práv jednotky:

6 Tabuľka č. 3: Vymedzenie kontroly podľa IAS 27 (13) v prípade vlastníctva menej ako polovice hlasovacích práv: Kontrola existuje aj vtedy, ak materská spoločnosť vlastní jednu polovicu alebo menej hlasovacích práv jednotky, ak má: a) viac ako jednu polovicu hlasovacích práv na základe zmluvy s inými investormi; b) právomoc riadiť finančné a prevádzkové zámery jednotky podľa stanov alebo zmluvy; c) právomoc vymenovať alebo odvolať väčšinu členov predstavenstva alebo ekvivalentného riadiaceho orgánu (ide o orgán, ktorým je jednotka kontrolovaná); alebo d) Právomoc obsadiť väčšinu hlasov na zasadnutiach predstavenstva alebo ekvivalentného riadiaceho orgánu (opäť myslí sa orgán, ktorým je jednotka kontrolovaná). V ďalších ustanoveniach IAS 27 (odseky 14 a 15) sú navyše vysvetlené posudzovanie a možnosti uplatnenia potenciálnych hlasovacích práv (napr. oprávnenie na akcie, kúpne akcie, dlhové nástroje, nástroje vlastného imania konvertibilné (vymeniteľné) na kmeňové akcie a pod.). Definícia dcérskej spoločnosti v zákone o účtovníctve: je to účtovná jednotka, v ktorej materská spoločnosť má práva uvedené vyššie, t.j. podľa odseku 3 (tabuľka č. 1). Dcérska spoločnosť zahrnutá do konsolidácie musí mať formu obchodnej spoločnosti (na rozdiel od IAS 27). IAS 27 uvádza: Dcérska spoločnosť je jednotka, vrátane neregistrovanej jednotky ako je partnerstvo, ktorá je kontrolovaná inou jednotkou (známou ako materská spoločnosť). Nie je teda podstatná právna forma Súčasti konsolidovanej účtovnej závierky 17 odsek 3 uvádza súčasti KÚZ nasledovne: 1) konsolidovaná súvaha 2) konsolidovaný výkaz ziskov a strát 3) poznámky ku konsolidovaným výkazom. KÚZ môže byť zostavená (podobne ako individuálna účtovná závierka) riadna, priebežná aj mimoriadna. Treba však poznamenať, že aplikáciou IAS/IFRS (v zmysle 22, druhej vety) už zostavovateľ prezentuje svoju KÚZ v súlade s IAS 1 Prezentácia účtovnej závierky, ktorá vo svojom aktualizovanom znení ako súčasti (konsolidovanej) účtovnej závierky uvádza: 1) (konsolidovaná) súvaha ku koncu obdobia

7 2) (konsolidovaný) výkaz komplexného (úplného) výsledku za obdobie (výkaz ziskov a strát) 3) (konsolidovaný) výkaz zmien vlastného imania za obdobie 4) (konsolidovaný) výkaz peňažných tokov za obdobie 5) poznámky obsahujúce prehľad významných účtovných zásad a ďalšie vysvetľujúce informácie Oslobodenie od povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku Oslobodenie materskej spoločnosti od povinnosti zostavovať konsolidovanú účtovnú závierku uvádza zákon v odseku 8. Východiskom sú ustanovenia odseku 10 IAS 27, podmienky oslobodenia sú nastavené na právne predpisy EÚ a ES. Oslobodenie sa môže aplikovať vtedy, ak sú kapitálové prepojenia v skupine v rámci EÚ a pri dodržaní pôvodných ustanovení by došlo k viacnásobnej konsolidácii bez priamej užitočnosti konsolidovaných hodnôt. Oslobodenie sa teda vzťahuje sa na takú materskú spoločnosť, ktorá je zároveň dcérskou spoločnosťou a jej materská spoločnosť podlieha právu niektorého členského štátu Európskej únie a to vtedy ak materská spoločnosť vlastní všetky akcie alebo podiely dcérskej spoločnosti (vlastní 100 %) alebo vlastní najmenej 90 % akcií alebo podielov dcérskej spoločnosti a ostatní akcionári/spoločníci (zvyšných 10 %) súhlasili s oslobodením a teda nepožadujú zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky. Uvedené oslobodenie sa však viaže na nasledovné okolnosti: Oslobodenie podľa 8 zákona o účtovníctve možno uplatniť ak: a) dcérske spoločnosti musia byť zahrňované do KÚZ materskej spoločnosti, ktorá sa zostavuje podľa právnych predpisov EÚ a ES, b) KÚZ materskej spoločnosti a jej súlad s konsolidovanou výročnou správou s touto KÚZ overuje audítor podľa právnych predpisov EÚ a ES, c) KÚZ a konsolidovaná výročná správa materskej spoločnosti sa zverejňuje podľa právnych predpisov EÚ a ES, d) dcérska spoločnosť uvedie vo svojich Poznámkach k individuálnej ÚZ názov a sídlo materskej spoločnosti zostavujúcej KÚZ a uvedie, že bola od povinnosti oslobodená. Pre porovnanie uvádzam podmienky oslobodenia podľa IAS 27: materská spoločnosť nemusí prezentovať KÚZ, ak a iba ak: a) je sama úplne vlastnenou dcérskou spoločnosťou alebo čiastočne vlastnenou dcérskou spoločnosťou inej jednotky a jej iných vlastníkov vrátane tých, ktorí inak nemajú právo

8 hlasovať, a títo boli informovaní a nenamietajú, že materská spoločnosť neprezentuje konsolidovanú účtovnú závierku; b) dlhové nástroje alebo nástroje vlastného imania materskej spoločnosti nie sú verejne obchodovateľné (na domácej alebo zahraničnej burze alebo na OTC trhu, vrátane lokálnych a regionálnych trhov); c) materská spoločnosť nepodala a ani nie je v procese podávania svojej účtovnej závierky komisii pre cenné papiere alebo inej regulačnej organizácii na účely vydania akéhokoľvek druhu nástroja na verejnom trhu; a d) najvyššia alebo akákoľvek vyššia materská spoločnosť materskej spoločnosti zostavuje KÚZ sprístupnenú verejnosti, ktorá je v súlade s Medzinárodnými štandardmi pre finančné vykazovanie. IAS 27 ďalej v odsekoch 16 a 17 uvádza dôvody, pre ktoré dcérska spoločnosť nemôže byť vylúčená z konsolidácie. Dôvodom na vylúčenie nie je skutočnosť, že investor je organizácia s rizikovým kapitálom, spoločný alebo podielový fond alebo podobná jednotka. Dcérska spoločnosť nie je vylúčená z konsolidácie ani z dôvodu odlišnosti jej podnikateľských aktivít v porovnaní s aktivitami iných jednotiek v skupine. Takáto skutočnosť sa zohľadňuje zverejnením dodatočných informácií v KÚZ o odlišných podnikateľských aktivitách dcérskych spoločností v zmysle IFRS 8 Prevádzkové segmenty. Dôvodom je zachovanie zrozumiteľnosti a vypovedacej schopnosti konsolidovanej účtovnej závierky aj v skupinách s nesúrodým segmentom Povinnosť zostaviť KÚZ v podmienkach SR Pri posudzovaní povinnosti zostaviť KÚZ a následne vypracovať konsolidovanú výročnú správu sa vychádza z kvantitatívnych ako aj kvalitatívnych kritérií danej účtovnej jednotky, resp. skupiny. Pokiaľ ide o kvantitatívne, resp. veľkostné kritériá, zákon viaže povinnosťou materskú účtovnú jednotku k povinnému vypracovaniu KÚZ za dané účtovné obdobie, ak podľa údajov z jej posledných individuálnych účtovných závierok a individuálnych účtovných závierok jej dcérskych účtovných jednotiek na všetkých úrovniach konsolidácie splnili v každom z dvoch po sebe nasledujúcich účtovných období aspoň dve z týchto podmienok (odsek 10): a) celková suma majetku materskej účtovnej jednotky a dcérskych účtovných jednotiek je väčšia ako eur, pričom sumou majetku sa rozumie suma majetku zistená zo súvah v ocenení upravenom o položky podľa 26 ods. 3, b) čistý obrat materskej účtovnej spoločnosti a dcérskych účtovných jednotiek je vyšší ako eur, pričom čistým obratom na tento účel sú tržby z predaja výrobkov, tovarov a z poskytovania služieb,

9 c) priemerný prepočítaný počet zamestnancov materskej účtovnej jednotky a dcérskych účtovných jednotiek za účtovné obdobie presiahol 250. Iná (kvalitatívna) okolnosť, v dôsledku ktorej vzniká takáto povinnosť je, ak ide o materskú účtovnú jednotku, ktorá emitovala cenné papiere a tie boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu členského štátu alebo štátu Európskeho hospodárskeho priestoru alebo ak niektorá jej dcérska účtovná jednotka emitovala cenné papiere a tie boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu členského štátu alebo štátu Európskeho hospodárskeho priestoru (odsek 11 zákona) a to bez ohľadu na veľkostné kritériá. Ustanovenie odseku 10 sa v takomto prípade pri zostavovaní konsolidovanej účtovnej závierky nepoužije; rovnako sa na takúto materskú účtovnú jednotku nevzťahuje ani odsek 8, t.j. prípadné oslobodenie od povinnosti zostavovať KÚZ Komunikácia v skupine pre účely KÚZ Vzhľadom na väčšinou vysoký stupeň odbornej, organizačnej a časovej náročnosti zostavenia KÚZ zostavovateľom je veľmi dôležitá samotná organizácia prác v rámci konsolidovanej skupiny. Pre zostavovateľa KÚZ je kľúčové získanie potrebných informácií (účtovných výkazov v širšom alebo užšom rozsahu alebo v praxi často sa vyskytujúcim pojmom konsolidovaný balík ), ktoré majú vstúpiť do spracovania KÚZ. Zostavovateľ KÚZ, zväčša teda materská spoločnosť, musí mať pripravený súpis alebo zoznam podkladov, ktoré jej musí každá dcérska spoločnosť poskytnúť a to v presne stanovenom čase. Len organizovaným spôsobom môže zvlášť väčší konsolidujúci celok (väčšia skupina podnikov na čele s materskou spoločnosťou), zabezpečiť potrebný čas na zhromaždenie a na samotné spracovanie všetkých informácií ako z účtovníctva tak aj z podpornej evidencie (zmluvy, vzťahy, vnútorné predpisy atď). V praxi takmer nevyhnutným predpokladom správnej vypovedacej schopnosti konsolidovaných výkazov za skupinu majú jednoznačne definované účtovné politiky platné pre všetky podniky v rámci celého konsolidačného celku. Najčastejšie ide o jednotne nastavené politiky odpisovania dlhodobého odpisovaného majetku (dĺžka doby odpisovania rovnakých prípadne porovnateľných kategórií dlhodobého majetku, metóda odpisovania, rovnaká kategorizácia v prípade viacerých možností, jednotné kritériá na prípadné posudzovanie zníženia hodnôt a pod.); zjednotenie spôsobov klasifikácie, oceňovania zásob (nakupované, vyskladnené), posudzovanie znehodnotenia zásob (bez obratu, nepredajné a pod.) zjednotenie oceňovania pohľadávok po splatnosti (napr. spôsoby a výška opravných položiek v závislosti od doby po splatnosti), vykazovanie pohľadávok a záväzkov v skupine, úročenie/neúročenie pôžičiek a pod.

10 zjednotenie princípov a zásad, ktoré sa viažu na ostatné odhady ako sú napríklad rezervy, ďalšie opravné položky, diskontné sadzby; spôsob vykazovania odloženej dane (samostatne odložená daňová pohľadávka a samostatne odložený daňový záväzok alebo na netto báze); ďalšie podľa špecifík skupiny. Zákon o účtovníctve v dáva preto: materskej účtovnej jednotke za povinnosť včas oznámiť svojím dcérskym účtovným jednotkám a ostatným účtovným jednotkám zahrnovaným do konsolidovanej účtovnej závierky informáciu, že má túto povinnosť - zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a aké k nej bude vyžadovať podklady; dcérskym účtovným jednotkám (prípadne ostatným účtovným jednotkám), ktoré sú zahrnované do KÚZ povinnosť včas poskytnúť svoju individuálnu účtovnú závierku a požadované informácie potrebné na zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky materskej účtovnej jednotke Ostatné súvisiace ustanovenia ZoÚ ku KÚZ Zákon o účtovníctve ukladá tiež vypracovanie konsolidovanej výročnej správy (odsek 15) a pre isté zjednodušenie dotknutých účtovných jednotiek im dáva možnosť vypracovať individuálnu a konsolidovanú výročnú správu ako jeden dokument. Ak sa vyskytnú okolnosti pre zostavenie mimoriadnej alebo priebežnej konsolidovanej účtovnej závierky, ustanovenia odsekov 1 15 sa použijú rovnako. Na konsolidované účtovné závierky sa vzťahuje povinnosť povinného audítorského overenia a samozrejme všetky zverejnenia v zmysle 21. Záverom je potrebné dodať, že okrem vyššie uvedených špecifických parametrov KÚZ, nemožno zabudnúť na platnosť všetkých všeobecných účtovných zásad, bez ktorých ani KÚZ nebola akceptovateľná. Ide predovšetkým o poskytnutie verného a pravdivého obrazu pre užívateľov, jej vypracovanie za predpokladu nepretržitosti trvania a činnosti účtovných jednotiek konsolidačného poľa, zrozumiteľnosť, porovnateľnosť, spoľahlivosť, správnosť, preukaznosť, úplnosť, dodržanie akruálneho princípu a samozrejme bilančná kontinuita pri prechode účtovných období. Rovnako musí aj KÚZ obsahovať príslušné náležitosti v zmysle 17 odseku 2, t.j. označenie účtovnej jednotky, ktorá zostavila túto KÚZ (materská spoločnosť) a ostatné náležitosti známe z formálnych náležitostí individuálnych účtovných závierok IAS 27 Konsolidovaná a individuálna účtovná závierka

11 Rozsah pôsobnosti IAS 27 IAS 27 sa uplatňuje zásadne: 1) pri príprave a prezentácii konsolidovanej účtovnej závierky pre skupinu jednotiek pod kontrolou materskej spoločnosti a 2) uplatňuje sa aj na účtovanie investícií do dcérskych spoločností, spoločne kontrolovaných jednotiek a pridružených podnikov, keď sa jednotka rozhodne, alebo je podľa lokálnych právnych predpisov, povinná prezentovať individuálnu účtovnú závierku. Metódami účtovania podnikových kombinácií a ich vplyvu na konsolidáciu sa nezaoberá, keďže táto oblasť spadá pod IFRS 3 Podnikové kombinácie Nekontrolujúci podiel V prípade, že materská spoločnosť nedisponuje všetkými hlasovacími právami, t.j. vlastní menej ako 100 % a teda nemá úplnú kontrolu, existuje podiel na vlastnom imaní, ktorý náleží iným menšinovým vlastníkom. V praxi sa na túto skupinu používa viacero označení, napr. podiely iných vlastníkov, minoritní vlastníci a podobne. Novým pojmom v novele IAS 27 je práve nekontrolujúci podiel definovaný v odseku 4 nasledovne: Nekontrolujúci podiel je vlastné imanie dcérskej spoločnosti, ktoré nie je priamo alebo nepriamo priraditeľné materskej spoločnosti. Na vykazovanie takejto výšky vlastného imania platia osobitné pravidlá (odsek 27), ktoré hovoria, že nekontrolujúce podiely sa v konsolidovanej súvahe musia vykázať v rámci vlastného imania oddelene od vlastného imania vlastníkov materskej spoločnosti. Obdobne sa vykazujú aj zisk alebo strata (prípadne ostatné súčasti komplexného výsledku), t.j. oddelene časť výsledku hospodárenia pripadajúca materskej spoločnosti a časť pripadajúca nekontrolujúcim podielom (aj keď má tento výsledok pre nekontrolujúci podiel záporný zostatok) Postupy konsolidácie Postup konsolidácie v zmysle ustanovení uvedených v IAS 27 (18) naznačím v jednotlivých krokoch. Niektoré kroky budú doplnené o príklady jednoduché ukážky konsolidačných operácií. Vzhľadom na odlišnú slovenskú terminológiu bežne používanú v praxi oproti terminológii štandardov, uvediem aj ich porovnanie. Ide o nasledovné typy konsolidačných úprav: Konsolidačné operácie v slovenskej terminológii Konsolidačné operácie v terminológii IFRS 1) Konsolidácia kapitálu 1) Eliminácia účtovnej hodnoty investície MS

12 v každej DS a podiel MS na vlastnom imaní každej DS* (väzba na IFRS 3) 2) Konsolidácia vzájomných pohľadávok a záväzkov 2) Eliminácia vnútroskupinových zostatkov a transakcií 3) Konsolidácia nákladov a výnosov 3) Eliminácia nákladov a výnosov a dividend 4) Konsolidácia medzivýsledku 4) Eliminácia zisku a straty obsiahnutej v položkách majetku * MS = materská spoločnosť, DS = dcérska spoločnosť Prvým krokom zostavovateľa KÚZ je vykonanie tzv. agregácie všetkých položiek majetku, záväzkov, vlastného imania, nákladov a výnosov a to za celú konsolidovanú skupinu, t. j. materskú spoločnosť a všetky jej dcérske spoločnosti. Aplikácia tohto kroku sa väčšinou realizuje na úrovni výkazov alebo na úrovni hlavnej knihy (syntetické účty). Vzhľadom na skutočnosť, že jednou z najdôležitejších princípov pre vypracovanie KÚZ je konzistentnosť účtovných metód, je nevyhnutné prípadné rozdiely vo vykazovaných položkách jednotlivých spoločností upraviť tak, aby údaje boli porovnateľné. Jednotnosť sa týka tiež štruktúry zdrojových údajov (hlavná kniha alebo výkazy), ich obsahu (položkovej), rozsahu, ocenenia ako aj vykazovacej meny. O nutnosti existencie, resp. aplikácie rovnakých účtovných politík som sa zmieňovala v časti Po vykonaní agregácie sčítaním všetkých jednotlivých údajov vzniknú tzv. agregované hodnoty jednotlivých položiek majetku, záväzkov, vlastného imania, nákladov a výnosov, ktoré sú východiskovými údajmi pre vyššie spomenuté eliminácie (konsolidačné operácie), nakoľko ich súčet nemá reálnu vypovedaciu hodnotu. Nasleduje teda vykonanie jednotlivých konsolidačných operácií, ktoré z dôvodu prehľadnosti budeme označovať 1 4 (podľa tabuľky vyššie). 1) Konsolidácia kapitálu V tejto konsolidačnej operácii ide o eliminovanie, t.j. vylúčenie duplicity, ktorá je skrytá v samotnej podstate vloženej investície materskou spoločnosťou do dcérskej spoločnosti. Ak totiž matka vloží do dcéry hodnotu X, v jej účtovníctve vzniká účtovný zápis investícia/záväzok, ktorá sa po uhradení danej čiastky stáva položkou dlhodobých aktív. Hodnota vydaných finančných prostriedkov sa premení na investíciu (kapitálový vklad) do inej spoločnosti, čím získava v nej určitý vplyv, resp. kontrolu a to v závislosti od výšky tejto investície v pomere k vlastnému imaniu danej (dcérskej) spoločnosti. V dcérskej spoločnosti vklad zvýši jej základné (vlastné) imanie, do času finančného vyrovnania sa účtuje pohľadávka/imanie. Pôvod tohto kapitálu je od materskej spoločnosti. Účtovanie je zmysluplné, ak sa by sme sa pozerali na individuálne závierky matky

13 a dcéry oddelene. Pri pohľade po agregovaní sa ten istý majetok - investícia, nachádza raz v aktívach a raz vo vlastných zdrojoch. Pri zostavovaní KÚZ, ktorá má informovať o finančnej situácii a výsledku hospodárenia celej konsolidovanej skupiny, musí konsolidujúci subjekt eliminovať tento vklad zo svojich aktív ako aj z podielu na vlastnom imaní svojej dcéry a to vo výške svojho podielu na vlastnom imaní svojich dcérskych spoločností. Vzhľadom na to, že obchodný majetok (aktíva) majú svoju účtovnú, ale aj reálnu hodnotu, nebýva hodnota podielu na vlastnom imaní dcéry rovnaká ako je účtovná hodnota investície materskej spoločnosti. Rozdiel jeho vyčíslenie a spôsob vykázania však nerieši IAS 27, ale iný štandard IFRS 3 Podnikové kombinácie. V ňom nájdeme vysvetlenie vzniku, účtovania, vykazovania tzv. goodwillu, prípadne badwillu. Analýza vzniku a výpočtu goodwillu nie je predmetom tejto časti príspevku, preto nižšie uvedené jednoduché príklady konsolidácie kapitálu pracujú s niektorými faktami. Ukážka konsolidácie kapitálu: východiská: účtovná hodnota investície materskej spoločnosti = 120 čistá hodnota aktív dcérskej spoločnosti = 110 goodwill vo výške rozdielu účtovnej hodnoty a čistej hodnoty aktív: = 10 Materská spoločnosť vlastní 100 % podiel na vlastnom imaní svojej dcérskej spoločnosti. Dcérska spoločnosť D konsolidácia kapitálu Dátum akvizície: (EUR) dátum akvizície A B C = A + B konsolidácia kapitálu I. konsolidácia Nekontrolujúci podiel na VI Spolu FI materskej spoločnosti M MD D Finančné investície (061) podiel 100,00% 0,00% VI dcérskej spoločnosti D Vlastné imanie I. Základné imanie II. Kapitálové fondy III. Fondy zo zisku Zákonný rezervný fond Štatutárne a ostatné fondy IV. Výsledok hospodárenia minulých rokov Nerozdelený zisk minulých rokov Kurzový rozdiel Neuhradená strata minulých rokov V. Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia

14 VII. Nekontrolujúci podiel na VI Goodwill kontrola S elimináciou kapitálu súvisí tiež identifikovanie tzv. nekontrolujúcich podielov na zisku (alebo na strate) dcérskych spoločností za dané obdobie a rovnako nekontrolujúcich podielov na ich čistých aktívach. Ak totiž matka nevlastní celých 100 % základného kapitálu svojej dcéry, zvyšnú časť istú časť môže vlastniť aj iný investor. Ide však o podiel, ktorý nedáva menšinovému vlastníkovi možnosť ovplyvňovania, resp. kontroly v danej spoločnosti. V podstate sa podieľa na jej financovaní svojím menšinovým vkladom, čím má nárok aj na primeranú časť zisku (resp. istú potenciálnu povinnosť pri úhrade straty) ako aj primeraný podiel na aktívach tejto dcéry. Z tohto dôvodu zostavovateľ KÚZ berúc tieto práva menšinových vlastníkov do úvahy, musí oddeliť podiel na vlastnom imaní pripadajúci na menšinového vlastníka (vlastníkov) ako aj podiel na dosiahnutom zisku (prípadne strate). Hodnota nekontrolujúcich podielov sa posudzuje (vypočítava) k dátumu pôvodnej kombinácie v súlade s IFRS 3 a tiež ku každému dňu, ku ktorému sa zostavuje KÚZ, nakoľko výpočet identifikácia aktuálneho podielu na výsledku hospodárenia vstupuje do zmien vo vlastnom imaní konsolidujúceho subjektu. Dcérska spoločnosť D konsolidácia kapitálu Dátum akvizície: (EUR) dátum akvizície A B C = A + B konsolidácia kapitálu I. konsolidácia Nekontrolujúci podiel na VI Spolu FI materskej spoločnosti M MD D Finančné investície (061) podiel 80,00% 20,00% VI dcérskej spoločnosti D Vlastné imanie I. Základné imanie II. Kapitálové fondy III. Fondy zo zisku Zákonný rezervný fond Štatutárne a ostatné fondy IV. Výsledok hospodárenia minulých rokov Nerozdelený zisk minulých rokov

15 Kurzový rozdiel Neuhradená strata minulých rokov V. Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia VII. Nekontrolujúci podiel na VI Goodwill kontrola Jednoduchá ukážka technického spracovania konsolidácie kapitálu (100 % podiel): Položka Matka Dcéra AGREGOVANIE Konsolidácia kapitálu Konsolidovaná súvaha Goodwill Dlhodobý odpisovaný majetok Finančné investície Zásoby Pohľadávky Krátkodobý finančný majetok AKTÍVA SPOLU Základné imanie Fondy Nerozdelené výsledky m. o Záväzky PASÍVA SPOLU V predchádzajúcich krokoch, či na jednoduchých schémach/príkladoch sme splnili podstatné kroky konsolidácie kapitálu, t.j. vylúčenie účtovnej hodnoty investície matky v dcére, v druhom prípade sme identifikovali nekontrolujúce podiely na čistých aktívach a sú oddelene vykázané od vlastného imania, tieto sme vypočítali k , t.j. ku dňu akvizície. Kým platí zásada, že vyčíslený goodwill z pôvodnej akvizície sa nemení (s výnimkou jeho prípadného znehodnotenia v zmysle IAS 36 Zníženie hodnoty majetku), nekontrolujúci podiel na čistých aktívach sa počas obdobia mení. Tieto zmeny nekontrolujúcich podielov sa vyjadrujú iba súvahovo a to zmenami vo vlastnom imaní. Menšinový vlastník totiž má nárok každé účtovné obdobie na svoj podiel na výsledku hospodárenia a ten je vždy iný. V prípade zisku dcérskej spoločnosti sa jeho podiel na vlastnom imaní zvyšuje, v prípade straty vzniká otázka, aká vysoká je táto strata a aký vplyv má na výšku jeho podielu na vlastnom imaní. Môže sa totiž stať, že podiel na strate spôsobí záporný

16 podiel menšinového vlastníka na vlastnom imaní danej dcérskej spoločnosti. Na tomto mieste je vhodné porovnať staré a nové znenie IAS 27 v prístupe k tejto otázke. V znení IAS 27 do sa straty zúčtovávali voči menšinovému vlastníkovi iba do tej výšky, do akej boli v zmysle dohôd zaviazaní podieľať sa na úhrade straty, ostatná časť straty sa zúčtovávala voči väčšinovému vlastníkovi. Vychádzalo sa totiž z myšlienky, že zodpovednosť za hospodárenie a dosahované výsledky je plne v kompetencii materskej spoločnosti, ktorá uplatňovala kontrolu a teda riadila prevádzkové a finančné toky. V prípade dosiahnutia zisku sa najprv zisk zúčtovával voči väčšinovému vlastníkovi (ktorý znášal časť straty menšinového) až po vyrovnanie podielu straty, ktorú znášal väčšinový spoločník za menšinového a až následne bol predmetom ďalšieho rozdeľovania medzi väčšinových vlastníkov. Novelizované znenie IAS 27 s účinnosťou od sa tento problém pozerá inak, pripúšťa zápornú hodnotu menšinového podielu, t.j. nekontrolujúceho podielu v konsolidovanej dcérskej spoločnosti, ktorý vznikne práve v situácii, že výška straty prevýši ostatné súčasti podielu na vlastnom imaní tohto menšinového (nekontrolujúceho) subjektu. 2) Konsolidácia pohľadávok a záväzkov v skupine Realizáciou transakcií v rámci skupiny, či už sú to obchodné vzťahy, požičiavanie finančných prostriedkov a podobne, vznikajú v individuálnych účtovníctvach členov skupiny príslušné pohľadávky a záväzky. Pohľadávka matky voči dcére je u dcéry záväzok voči matke. Opäť je potrebné, aby zostavovateľ vykonal dôslednú analýzu existujúcich vzájomných pohľadávok a záväzkov v skupine prostredníctvom ich vzájomného odsúhlasenia a vylúčil ich na oboch stranách z agregovaných hodnôt. Vnútroskupinové zostatky účtov typu pohľadávka, záväzok sa eliminujú v plnom rozsahu. 3) Konsolidácia nákladov a výnosov Realizáciou transakcií v rámci skupiny vznikajú rovnako náklady a výnosy, napr. z titulu úročenia poskytnutých pôžičiek. Ak bude matka veriteľom, bude vykazovať úrok ako výnos, ak bude dcéra dlžníkom, bude vykazovať úrok ako náklad. Podobne môže dôjsť napríklad k predaju zásob alebo dlhodobého majetku v rámci skupiny. Pri predaji aktív vznikajú tiež náklady a výnosy. Ak matka predá majetok dcére, vykazuje tržbu z predaja, ak dcéra nakúpi tento majetok od matky, môže vykazovať aktívum (zásobu alebo dlhodobé aktíva), následne náklad (spotreba zásob, odpisy). Z hľadiska jednej ekonomickej jednotky sa však tieto transakcie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia, považujú za nerealizované. Z hľadiska skupiny sa akoby nič nestalo, došlo len k presunu tohto majetku aj napriek tomu, že v individuálnych účtovníctvach sa účtovalo o pohybe aktív, vzniku záväzkov, nákladov alebo výnosov. Opäť je tu potrebná eliminácia takýchto transakcií v plnom rozsahu. Dokonca aj v prípade vyplatenia dividend (podielov na zisku)

17 materskej spoločnosti a to z rovnakého dôvodu. Z pohľadu skupiny sa len presunula časť zisku napríklad z dcérskej spoločnosti do materskej. Na tomto mieste naznačíme, že mnohé z uvádzaných príkladov transakcií, majú vplyv aj na dane, preto sú na mieste aj úvahy a aplikácia IAS 12 Dane z príjmov, ktoré sa aplikujú na dočasné rozdiely vznikajúce pri vnútroskupinových transakciách Účtovné obdobia v skupine Všeobecne platí, že účtovné závierky materskej ako aj jej dcérskych spoločností, vstupujúce do konsolidovanej účtovnej závierky, majú byť zostavené k rovnakému dátumu. Ak by v skupine vykazovali matka a dcéra k iným dátumom svoje závierky, dcérske spoločnosti sa musia prispôsobiť požiadavkám materskej spoločnosti a to tak, že podľa požiadaviek matky pripravia na účely konsolidácie dodatočnú účtovnú závierku k dátumu, ku ktorému zostavuje svoju závierku materská spoločnosť alebo vykonajú sa úpravy účinkov podstatných transakcií alebo udalostí, ktoré nastanú medzi týmto dátumom a dátumom účtovnej závierky materskej spoločnosti. Rozdiel medzi koncom vykazovaného obdobia dcérskej spoločnosti a koncom vykazovaného obdobia materskej spoločnosti nemá byť dlhší ako tri mesiace (27.22 a 23) Strata kontroly V rámci konsolidačného pola môže dochádzať k rôznym zmenám v jej štruktúre. Podiely, resp. kontrola materskej spoločnosti sa voči ostatným subjektom v skupine môže zmeniť. Dcérska spoločnosť sa napríklad môže dostať pod kontrolu vládnych alebo štátnych inštitúcií, regulačného orgánu alebo zmeny v skupine vyvolali zmluvné dohody existujúcich a potenciálnych vlastníckych subjektov. Zásadnou otázkou pre materskú spoločnosť je, či prípadný úbytok podielov má alebo nemá vplyv na kontrolu, resp. na stratu kontroly nad dcérskymi spoločnosťami. Odseky 34 a ďalšie v štandarde IAS 27 uvádzajú postup materskej spoločnosti, ktorý je spojený s takým úbytkom podielov v dcérskej spoločnosti, ktorý znamená stratu kontroly. Postup materskej spoločnosti možno zhrnúť do nasledovných bodov: a) ukončí vykazovanie majetku (vrátane goodwillu) a záväzkov dcérskej spoločnosti v účtovných hodnotách a to k dátumu straty tejto kontroly, t.j. nie až ku dňu zostavenia KÚZ; b) zároveň ukončí k dátumu straty kontroly vykazovanie účtovnej hodnoty nekontrolujúceho podielu v bývalej dcérskej spoločnosti; c) ďalej ak jej z udalosti, ktorá mala za následok stratu kontroly vyplynulo protiplnenie a toto protiplnenie prijala, vykáže ho v reálnej hodnote; ak došlo k rozdeleniu akcií dcérskej spoločnosti, je táto informácia predmetom vykázania;

18 d) investíciu, ktorá prípadne ostala v jej bývalej dcérskej spoločnosti, ocení k dátumu straty kontroly v reálnej hodnote; v ďalšom období sa takáto investícia bude posudzovať ako investícia do pridružených podnikov alebo podiely na spoločnom podnikaní a podľa toho budú vstupovať príslušnými metódami do KÚZ; e) reklasifikuje také zisky a straty do výsledku hospodárenia, ktoré pôvodne súviseli s dcérskou spoločnosťou a materská spoločnosť ich vykazovala cez vlastné imanie. Napr. ak dcérska spoločnosť mala finančné aktíva k dispozícii na predaj, materská spoločnosť po strate kontroly preúčtuje zisk alebo stratu spojenú s vyradením týchto aktív do výsledku hospodárenia. Jednoduchšia situácia pre materskú spoločnosť nastane, ak prípadný úbytok podielov nemá vplyv na kontrolu, t.j. kontrola ostáva zachovaná. Zmena vo výške podielov sa zúčtuje iba ako pohyb vo vlastnom imaní so zmenou nekontrolujúceho podielu Investície do dcérskych spoločností, spoločne kontrolovaných podnikov a pridružených podnikov v separátnej účtovnej závierke V prípade, že účtovná jednotka zostavuje okrem KÚZ aj svoju separátnu (individuálnu) účtovnú závierku, oceňuje svoje investície do dcérskych podnikov, spoločne kontrolovaných podnikov a pridružených podnikov v obstarávacej cene alebo v podľa IAS 39 Finančné nástroje: vykazovanie a oceňovanie. Na rovnaké kategórie investícií sa použije rovnaké ocenenie a účtovanie. Ak existujú investície, ktoré sú určené (držané) na predaj, účtujú sa v súlade s IFRS 5 Dlhodobý majetok držaný na predaj a ukončené činnosti a to v obstarávacej cene. Ak účtovnej jednotke prináležia dividendy na základe výsledkov hospodárenia vyššie uvedených typov podnikov a boli jej aj priznané, taktiež ich vykáže v tejto svojej separátnej účtovnej závierke. Ostatné odseky a časti IAS 27 dávajú návod ako postupovať pri reorganizácii štruktúry skupiny v prípade, že sa mení v rámci skupiny materská spoločnosť Zverejnenie informácií z KÚZ (IAS ) Uvedené odseky štandardu podrobne opisujú charakter informácií, ktoré sa v KÚZ zverejňujú. Vymenujem tie najdôležitejšie: vysvetlenie vzťahu medzi materskou a dcérskou spoločnosťou, keď materská spoločnosť nevlastní (priamo alebo nepriamo) viac ako jednu polovicu hlasovacích práv; opačne, vysvetlenie vlastníctva viac ako jednej polovice hlasovacích práv v dcérskej spoločnosti ak toto nezakladá kontrolu;

19 prehľad všetkých zmien v podieloch materskej spoločnosti bez straty kontroly; prehľad zisku alebo straty materskej spoločnosti v prípade straty kontroly podľa charakteru a súvislostí; zoznam podstatných investícií do dcérskych, spoločne kontrolovaných aj pridružených podnikov vrátane názvu, sídla, podielu a podobne; ak materská spoločnosť uplatnila oslobodenie zo zostavenia KÚZ, zverejní súvisiace dôvody; ďalej názov, krajinu alebo sídlo tej účtovnej jednotky, ktorá KÚZ zostavila; ďalšie. Koniec tejto časti

KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKOV A STRÁT ÚČTOVNEJ JEDNOTKY VEREJNEJ SPRÁVY

KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKOV A STRÁT ÚČTOVNEJ JEDNOTKY VEREJNEJ SPRÁVY VZOR Kons uj Úč ROPO OV 2-01 KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKOV A STRÁT ÚČTOVNEJ JEDNOTKY VEREJNEJ SPRÁVY k... v eurách Konsolidovaná účtovná závierka riadna mimoriadna Za obdobie Mesiac Rok Mesiac Rok od do IČO

Více

OBSAH ZÁKLADNÉ KONCEPTY FINANČNÉHO ÚČTOVNÍCTVA Prvá časť ÚVOD... 15

OBSAH ZÁKLADNÉ KONCEPTY FINANČNÉHO ÚČTOVNÍCTVA Prvá časť ÚVOD... 15 OBSAH ÚVOD... 15 Prvá ZÁKLADNÉ KONCEPTY FINANČNÉHO ÚČTOVNÍCTVA... 17 1. kapitola FINANČNÉ RIADENIE A JEHO VZŤAH K FINANČNÉMU ÚČTOVNÍCTVU... 19 Základné tézy... 19 Otázky a úlohy... 19 Príklady... 20 1.1

Více

OBSAH ZÁKLADNÉ KONCEPTY FINANČNÉHO ÚČTOVNÍCTVA Prvá časť ÚVOD... 15

OBSAH ZÁKLADNÉ KONCEPTY FINANČNÉHO ÚČTOVNÍCTVA Prvá časť ÚVOD... 15 OBSAH ÚVOD... 15 Prvá ZÁKLADNÉ KONCEPTY FINANČNÉHO ÚČTOVNÍCTVA... 17 1. kapitola FINANČNÉ RIADENIE A JEHO VZŤAH K FINANČNÉMU ÚČTOVNÍCTVU... 19 Základné tézy... 19 Otázky a úlohy... 19 Príklady... 20 1.1

Více

OBCHODNÝ VESTNÍK DETAIL. SPOLU MAJETOK r r r

OBCHODNÝ VESTNÍK DETAIL. SPOLU MAJETOK r r r OBCHODNÝ VESTNÍK DETAIL Vestník č: 152/2012 Kapitola: Účtovné závierky Podanie: Účtovné závierky podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva Deň vydania: 8.8.2012 Značka: Z003307 Obchodné

Více

Účtovný rozvrh vnútorná smernica č. 6/2013

Účtovný rozvrh vnútorná smernica č. 6/2013 GERIUM, Pri trati 47, 821 06 Bratislava Účtovný rozvrh vnútorná smernica č. 6/2013 Táto vnútorná smernica upravuje účtovný rozvrh v GERIUM. Schválil: PhDr. Miroslava Čembová, riaditeľka GERIUM Dátum schválenia

Více

Lehoty na zostavenie, predloženie, overenie, preskúmanie, schválenie, uloženie a zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy

Lehoty na zostavenie, predloženie, overenie, preskúmanie, schválenie, uloženie a zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy Lehoty na zostavenie, predloženie, overenie, preskúmanie, schválenie, uloženie a zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy Novely zákona o účtovníctve č. 431/2001 Z. z. zákonmi č. 547/2011 Z. z.,

Více

Aktuality 2016 / 01. Lehoty na zostavenie, predloženie, overenie, preskúmanie, schválenie, uloženie a zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy

Aktuality 2016 / 01. Lehoty na zostavenie, predloženie, overenie, preskúmanie, schválenie, uloženie a zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy Účtovné poradenstvo KPMG na Slovensku Február 2016 Lehoty na zostavenie, predloženie, overenie, preskúmanie, schválenie, uloženie a zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy Novela zákona o účtovníctve

Více

KONSOLIDOVANÁ SÚVAHA ÚČTOVNEJ JEDNOTKY VEREJNEJ SPRÁVY

KONSOLIDOVANÁ SÚVAHA ÚČTOVNEJ JEDNOTKY VEREJNEJ SPRÁVY Príloha č. 1 k opatreniu č. MF/27526/2008-31 VZOR Kons uj Úč ROPO OV 1-01 KONSOLIDOVANÁ SÚVAHA ÚČTOVNEJ JEDNOTKY VEREJNEJ SPRÁVY k... v eurách Konsolidovaná účtovná závierka riadna mimoriadna Za Mesiac

Více

Bilančná politika (angl. accounting policy)

Bilančná politika (angl. accounting policy) 1 Bilančná politika (angl. accounting policy) Definovaná v IAS 8.5:... špecifické princípy, základne, konvencie, pravidlá a postupy, ktoré účtovná jednotka používa pri zostavovaní a prezentovaní účtovnej

Více

SÚVAHA. k... (v celých eurách) Súvaha Úč NUJ mesiac rok mesiac rok do. Za bežné účtovné obdobie od

SÚVAHA. k... (v celých eurách) Súvaha Úč NUJ mesiac rok mesiac rok do. Za bežné účtovné obdobie od Súvaha Úč NUJ 1 01 SÚVAHA k... (v celých eurách) Za bežné účtovné obdobie od Za bezprostredne mesiac rok mesiac rok do mesiac rok mesiac rok do Daňové identifikačné číslo IČO Účtovná závierka: riadna mimoriadna

Více

NÁŠ DRUHÝ REALITNÝ o. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Počet podielov podielového fondu v obehu

NÁŠ DRUHÝ REALITNÝ o. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Počet podielov podielového fondu v obehu NÁŠ DRUHÝ REALITNÝ o. p. p f. PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Polročná správa o hospodáreníí správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde k 3.6.216 NÁŠ

Více

MEP ekonomika podniku učtovníctvo 1. časť Ekonomika podniku

MEP ekonomika podniku učtovníctvo 1. časť Ekonomika podniku MEP ekonomika podniku učtovníctvo 1. časť Ekonomika podniku (časť: úvod do podvojného účtovníctva) - kolobeh hospodárských prostriedkov, - súvaha, výsledovka, - účtovníctvo, účet, - podvojná sústava účtovníctva,súvzťažné

Více

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT Výsledovka Úč NUJ 2-01 Za bežné účtovné mesiac rok mesiac rok obdobie od 0 1 2 0 0 9 do 1 2 2 0 0 9 Za bezprostredne mesiac rok mesiac rok do Účtovná závierka: Daňové identifikačné číslo 2 0 2 0 5 4 5

Více

Veľkosti účtovných jednotiek a Mikro ÚJ

Veľkosti účtovných jednotiek a Mikro ÚJ strana 1 Veľkosti účtovných jednotiek a Mikro ÚJ Novela zákona o účtovníctve prináša legislatívny základ na rozdelenie účtovných jednotiek na mikro, malé a veľké, tak ako to požaduje Smernica Európskeho

Více

Vzorová účtovná závierka

Vzorová účtovná závierka Vzorová účtovná závierka pre veľké účtovné jednotky zostavená podľa slovenských právnych predpisov November 2016 kpmg.sk Vzorová účtovná závierka pre veľké účtovné jednotky zostavená podľa slovenských

Více

Hlavný kontrolór Obce Teplička nad Váhom Ing. Eva Milová. Stanovisko

Hlavný kontrolór Obce Teplička nad Váhom Ing. Eva Milová. Stanovisko Hlavný kontrolór Obce Teplička nad Váhom Ing. Eva Milová Stanovisko hlavného kontrolóra obce Teplička nad Váhom k návrhu rozpočtu obce Teplička nad Váhom na rok 2015 a k návrhu programového rozpočtu obce

Více

Informácia k ukladaniu a doručovaniu dokumentov podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

Informácia k ukladaniu a doručovaniu dokumentov podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov Informácia k ukladaniu a doručovaniu dokumentov podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov Zákonom č. 352/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve

Více

20 OPATRENIE Národnej banky Slovenska zo 7. októbra 2014

20 OPATRENIE Národnej banky Slovenska zo 7. októbra 2014 čiastka 31/2014 Vestník NBS opatrenie NBS č. 20/2014 851 20 OPATRENIE Národnej banky Slovenska zo 7. októbra 2014 o uverejňovaní informácií obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov

Více

Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch

Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch V zmysle ustanovení zákona č.357/2015 o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva primátor mesta túto

Více

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Informácia k zdaňovaniu príjmu zamestnanca pri poskytnutí motorového vozidla zamestnancovi na používanie na služobné aj súkromné účely upravený text zelenou farbou

Více

Základné ustanovenia. 2 Súvaha

Základné ustanovenia. 2 Súvaha OPATRENIE Ministerstva financií Slovenskej republiky z 3. decembra 2014 č. MF/23377/2014-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o individuálnej účtovnej závierke a rozsahu údajov určených z individuálnej

Více

Účtová trieda 0 - Zúčtovacie vzťahy Národnej banky Slovenska

Účtová trieda 0 - Zúčtovacie vzťahy Národnej banky Slovenska Rámcová účtová osnova pre banky, pobočky zahraničných bánk, Národnú banku Slovenska, Fond ochrany vkladov, obchodníkov s cennými papiermi, pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi, Garančný

Více

Cash flow od roka 2015 nepriama metóda

Cash flow od roka 2015 nepriama metóda Cash flow od roka 2015 nepriama metóda V programe je zapracovaný Cash Flow (CF) s nepriamou metódou vykazovania peňažných tokov z prevádzkovej činnosti. Pri nepriamej metóde sa vychádza z výsledku hospodárenia

Více

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - NOVÉ MESTO

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - NOVÉ MESTO MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - NOVÉ MESTO KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2014 OBSAH 1. Úvod 2. Vymedzenie konsolidovaného celku 3. Základné údaje 4. Použité metódy konsolidácie 5. Postup pri konsolidácii

Více

Oceňovanie finančných nástrojov amortizovanou hodnotou a efektívnou úrokovou mierou. Ing. Martin Svitek

Oceňovanie finančných nástrojov amortizovanou hodnotou a efektívnou úrokovou mierou. Ing. Martin Svitek Oceňovanie finančných nástrojov amortizovanou hodnotou a efektívnou úrokovou mierou Ing. Martin Svitek Používanie amortizovanej hodnoty pri oceňovaní Amortizovaná hodnota sa používa pri oceňovaní nasledujúcich

Více

Osoba podľa 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od

Osoba podľa 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od A. Právny rámec Osoba podľa 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od 18. 4. 2016 Podľa 8 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

Více

Poznámky k účtovnej závierke za rok 2013, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú údaje v súvahe a výkaze ziskov a strát.

Poznámky k účtovnej závierke za rok 2013, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú údaje v súvahe a výkaze ziskov a strát. Názov WERTHEIM SK, spol. s r.o. Adresa (fyzickej osoby), sídlo (právnickej osoby) Na barine 805, 908 77 Borský Mikuláš, Slovensko Daňové identifikačné číslo 2022536395 Poznámky k účtovnej závierke za rok

Více

OBEC Krásna Ves zastúpená starostom obce Ing. Milanom Došekom Obecný úrad, Krásna Ves 142

OBEC Krásna Ves zastúpená starostom obce Ing. Milanom Došekom Obecný úrad, Krásna Ves 142 Bod č. 4 na rokovanie obecného zastupiteľstva Kontrola plnenia uznesení OZ Ing. Jana Kubicová HK obce Ing. Jana Kubicová berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení obecného zastupiteľstva predloženú Ing.

Více

Výkaz ziskov a strát

Výkaz ziskov a strát Výkaz ziskov a strát Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01 (MF/19301/2012-31) k 31.12.2013 Účtovná závierka Individuálna Riadna Za od: 01/2013 do: 12/2013 IČO: 00311731 Názov účtovnej jednotky: Obec Lubina

Více

Podlimitná zákazka Verejný obstarávateľ

Podlimitná zákazka Verejný obstarávateľ Finančné limity platné a účinné po 1. marci 2015 Podlimitná zákazka Verejný obstarávateľ BEŽNE DOSTUPNÉ NA TRHU 1 000 eur < 134 000 eur b) bod 3. alebo c)] Stavebné práce 1 000 eur < 5 186 000 eur b) bod.

Více

Dodanie tovaru a reťazové obchody Miesto dodania tovaru - 13/1

Dodanie tovaru a reťazové obchody Miesto dodania tovaru - 13/1 Dodanie u a reťazové obchody Miesto dodania u - 13/1 ak je dodanie u spojené s odoslaním alebo prepravou u - kde sa nachádza v čase, keď sa odoslanie alebo preprava u osobe, ktorej má byť dodaný, začína

Více

v y d á v a m m e t o d i c k é u s m e r n e n i e:

v y d á v a m m e t o d i c k é u s m e r n e n i e: č. 6226/2013 V Bratislave dňa 7. augusta 2013 Metodické usmernenie k zmenám v povinnosti platiť školné v zmysle zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

Více

STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓRA K NÁVRHU ROZPOČTU OBCE LIPTOVSKA OSADA NA ROK 2011 A K NÁVRHU VIACROČNÉHO ROZPOČTU OBCE NA ROKY

STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓRA K NÁVRHU ROZPOČTU OBCE LIPTOVSKA OSADA NA ROK 2011 A K NÁVRHU VIACROČNÉHO ROZPOČTU OBCE NA ROKY STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓRA K NÁVRHU ROZPOČTU OBCE LIPTOVSKA OSADA NA ROK 2011 A K NÁVRHU VIACROČNÉHO ROZPOČTU OBCE NA ROKY 2011-2013 Stanovisko je spracované v zmysle 18f ods. 1 písm. c) zákona č.

Více

Zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky subjektu verejnej správy 04/2011

Zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky subjektu verejnej správy 04/2011 Názov organizácie: Názov internej smernice: Zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky subjektu verejnej správy Poradové číslo smernice: 04/2011 Smernicu vypracoval: Jana Dudová Dátum vypracovania: 14.11.2011

Více

Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie

Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie Príloha k opatreniu č. 23 340/2002-92 Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie Účtová trieda 0 Dlhodobý majetok 01 Dlhodobý nehmotný majetok 012 Nehmotné výsledky výskumu

Více

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV. Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 974/98, pokiaľ ide o zavedenie eura na Cypre

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV. Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 974/98, pokiaľ ide o zavedenie eura na Cypre KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV Brusel, 16.5.2007 KOM(2007) 257 v konečnom znení 2007/0091 (CNB) Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 974/98, pokiaľ ide o zavedenie eura

Více

Účtovný predpis P. č. Doklad Text Suma Činnosť

Účtovný predpis P. č. Doklad Text Suma Činnosť Štúdia Spoločnosť AUTODOPRAVA, s. r. o sa zaoberá cestou nákladnou dopravou a nákupom autosúčiastok, t. j. tovaru za účelom jeho predaja. K. 1. 1. 2006 mala spoločnosť nasledovný stav majetku, záväzkov

Více

Zásady tvorby a čerpania rezerv na pracovno-právne úkony

Zásady tvorby a čerpania rezerv na pracovno-právne úkony 2.2.10 Zásady tvorby a čerpania rezerv na pracovno-právne úkony Názov účtovnej jednotky (adresa, IČO) Názov vnútropodnikovej smernice Prílohy Číslo smernice Rozsah platnosti Za správnosť smernice zodpovedá

Více

ODPORÚČANIE KOMISIE. z o podávaní správ o kontrolách týkajúcich sa cestnej prepravy nebezpečného tovaru

ODPORÚČANIE KOMISIE. z o podávaní správ o kontrolách týkajúcich sa cestnej prepravy nebezpečného tovaru SK SK SK EURÓPSKA KOMISIA Brusel, 21.2.2011 K(2011) 909 v konečnom znení ODPORÚČANIE KOMISIE z 21.2.2011 o podávaní správ o kontrolách týkajúcich sa cestnej prepravy nebezpečného tovaru SK SK ODPORÚČANIE

Více

Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie

Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie Príloha k opatreniu č. 24 501/2003-92 Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie 01 Dlhodobý nehmotný majetok 012 Nehmotné výsledky výskumu a vývoja 013 Softvér 014 Oceniteľné

Více

PREDBEŽNÉ VYHLÁSENIE. emitenta akcií, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v zmysle zákona o burze cenných papierov

PREDBEŽNÉ VYHLÁSENIE. emitenta akcií, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v zmysle zákona o burze cenných papierov regulovaná informácia Časť 1.- Identifikácia emitenta PREDBEŽNÉ VYHLÁSENIE emitenta akcií, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v zmysle zákona o burze cenných papierov Informačná povinnosť

Více

Energetický audit od decembra po novom

Energetický audit od decembra po novom Energetická efektívnosť do roku 2020 9. a 10. decembra 2014, Trnava Energetický audit od decembra po novom Jozef Chudej, Ministerstvo hospodárstva SR Energetický audit ako ho poznáme(1) Energetický audit

Více

Vážení používatelia programu WISP.

Vážení používatelia programu WISP. Vážení používatelia programu WISP. V súvislosti s Kontrolným výkazom DPH (ďalej iba KV) sme doplnili od verzie IS WISP 165.3633 a DB 165.1414 údaje potrebné pre ďalšie spracovanie a vyhotovenie súboru

Více

1/2009 PROBLEMATIKA. Štátne výkazníctvo. 2. Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 17. decembra

1/2009 PROBLEMATIKA. Štátne výkazníctvo. 2. Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 17. decembra 1/2009 PROBLEMATIKA Štátne výkazníctvo 1. Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 17. decembra 2008 č. MF/27526/2008-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o metódach a postupoch konsolidácie

Více

Právna úprava -,,kde čo nájsť? Typy účastníkov (vrátane definície MSP)

Právna úprava -,,kde čo nájsť? Typy účastníkov (vrátane definície MSP) Právna úprava -,,kde čo nájsť? Typy účastníkov (vrátane definície MSP) JUDr. Viera Petrášová Národný kontaktný bod Právne a finančné otázky Inovácie v malých a stredných podnikoch a Prístup k financovaniu

Více

Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach

Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach Smernica o odpisovaní dlhodobého majetku Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach (Odpisový plán) Vnútorný predpis č. 23 V súlade so zákonom č.131/2002

Více

Č SOB d.s.s., a.s. Polročná správa o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti k

Č SOB d.s.s., a.s. Polročná správa o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti k ČSOB d.s.s., a.s. Polročná správa o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti k 30.06.2005 1. Spoločnosť Obchodné meno: ČSOB d.s.s., a.s. Sídlo: Kolárska 6, 815 63 Bratislava

Více

OPATRENIE Ministerstva financií Slovenskej republiky z 3. decembra 2014 č. MF/23378/ , ktorým sa ustanovujú podrobnosti o individuálnej

OPATRENIE Ministerstva financií Slovenskej republiky z 3. decembra 2014 č. MF/23378/ , ktorým sa ustanovujú podrobnosti o individuálnej OPATRENIE Ministerstva financií Slovenskej republiky z 3. decembra 2014 č. MF/23378/2014-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o individuálnej účtovnej závierke a rozsahu údajov určených z individuálnej

Více

MATURITA 2016 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

MATURITA 2016 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE MATURITA 2016 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE Organizáciu MS upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška

Více

IDOVE TWELVE. študentská spoločnosť STANOVY. Pri SPŠ elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov

IDOVE TWELVE. študentská spoločnosť STANOVY. Pri SPŠ elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov IDOVE TWELVE študentská spoločnosť STANOVY Pri SPŠ elektrotechnická, Plzenská 1, 080 47 Prešov Základné ustanovenia Článok 1. Názov a sídlo spoločnosti 1.1 Obchodné meno spoločnosti: Idove Twelve, študentská

Více

Aktuálny legislatívny vývoj v oblasti obchodného registra

Aktuálny legislatívny vývoj v oblasti obchodného registra JUDr. Jaroslav Macek Omšenie, 10.06.2013 OBCHODNÝ REGISTER AKTUÁLNE PROBLÉMY Aktuálny legislatívny vývoj v oblasti obchodného registra Novela ObZ účinná od 1.2.2013-127a a 132 ods.1 úradné osvedčenie podpisu

Více

Správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde za kalendárny rok 2015

Správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde za kalendárny rok 2015 Správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde za kalendárny rok 2015 podľa 187 zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov (ZKI) Správcovská

Více

Obežný (krátkodobý) majetok / krátkodobé záväzky

Obežný (krátkodobý) majetok / krátkodobé záväzky 1 Ukazovatele likvidity, bežná likvidita: Obežný (krátkodobý) majetok / krátkodobé záväzky Predpokladajme, že ste banka, existujú traja takmer identickí žiadatelia o úver, a schváliť môžete žiadosť iba

Více

Obec Sklené Sklené 97, IČO: , DIČ:

Obec Sklené Sklené 97, IČO: , DIČ: Obec Sklené 038 47 Sklené 97, IČO: 00316890, DIČ: 2020594972 Interný predpis 2/2012 Smernica Obce Sklené o zverejňovaní zmlúv a o zverejňovaní faktúr a objednávok Vydáva: Ján Gutten, starosta obce Sklené,

Více

Hlasovanie o návrhu uznesenia č.1 mimoriadneho valného zhromaždenia :

Hlasovanie o návrhu uznesenia č.1 mimoriadneho valného zhromaždenia : Uverejnenie výsledkov hlasovania na mimoriadnom valnom zhromaždení akciovej spoločnosti Tatry mountain resorts, a.s. konanom dňa 22.08.2013 podľa 188 ods.5 Obchodného zákonníka Hlasovanie o návrhu uznesenia

Více

Záverečný účet obce Malé Ozorovce za rok 2011

Záverečný účet obce Malé Ozorovce za rok 2011 Záverečný účet obce Malé Ozorovce za rok 2011 Máj 2012 Záverečný účet obce Malé Ozorovce za rok 2011 Podľa príslušných ustanovení zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v

Více

Správa o výsledku kontroly odstránenia nedostatkov po prijatí opatrení na základe výsledku kontroly NKÚ v roku 2015

Správa o výsledku kontroly odstránenia nedostatkov po prijatí opatrení na základe výsledku kontroly NKÚ v roku 2015 NKÚ v roku 2015 Strana 1 z 5 MESTO TORNAĽA Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Tornali dňa 22.09.2016 K bodu rokovania číslo: 11 Názov materiálu: Správa o výsledku kontroly odstránenia nedostatkov

Více

ŽIADOSŤ O GRANT. Zaradenie projektu do oblasti. Názov projektu. Žiadateľ. Číslo projektu

ŽIADOSŤ O GRANT. Zaradenie projektu do oblasti. Názov projektu. Žiadateľ. Číslo projektu ŽIADOSŤ O GRANT z rozpočtu mestskej časti Bratislava - Ružinov na rok 2017 schváleného dňa 13.12.2016 na základe výzvy pre oblasť: kultúrno-spoločenské aktivity vzdelávanie telovýchova, šport a mládež

Více

Finačný výkaz o vybraných údajoch z aktív a pasív subjektu verejnej správy

Finačný výkaz o vybraných údajoch z aktív a pasív subjektu verejnej správy Príloha č. 2 k opatreniu č. MF/20414/2007-31 VZOR FIN 2 04 Finačný výkaz o vybraných údajoch z aktív a pasív subjektu verejnej správy k... (v slovenských korunách*) IČO Mesiac Rok Kód okresu Kód obce Názov

Více

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Informácia k odpočtu daňovej straty v tabuľke D tlačiva daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby Daňovník - právnická osoba so zdaňovacím obdobím

Více

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Informácia k vydávaniu súhlasu správcu dane so zápisom do obchodného registra V nadväznosti na legislatívnu zmenu Obchodného zákonníka bolo s účinnosťou od 1.10.2012

Více

1. Zostatková doba splatnosti. Zostatková doba splatnosti finančného majetku a záväzkov k 30. júnu 2008 mala nasledovnú štruktúru:

1. Zostatková doba splatnosti. Zostatková doba splatnosti finančného majetku a záväzkov k 30. júnu 2008 mala nasledovnú štruktúru: Informácie uvedené v tomto dokumente sú spolu s priebežnou účtovnou závierkou súčasťou informácií požadovaných Opatrením NBS č. 1/2007. 1. Zostatková doba splatnosti Zostatková doba splatnosti finančného

Více

4. Vykazovanie dlhodobých pohľadávok a dlhodobých záväzkov podľa zostatkovej doby ich splatnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

4. Vykazovanie dlhodobých pohľadávok a dlhodobých záväzkov podľa zostatkovej doby ich splatnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka 4. Vykazovanie dlhodobých pohľadávok a dlhodobých záväzkov podľa zostatkovej doby ich splatnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka Účtovnej jednotke v roku 2013 banka poskytla dlhodobý bankový

Více

Intrastat SK NASTAVENIE PROGRAMU PRE POTREBY INTRASTAT-SK

Intrastat SK NASTAVENIE PROGRAMU PRE POTREBY INTRASTAT-SK Intrastat SK INTRASTAT-SK predstavuje štatistické zisťovanie, ktoré umožňuje zbierať, spracúvať a poskytovať údaje o obchodovaní s tovarom Slovenskej republiky s jednotlivými členskými štátmi EÚ. Povinnosť

Více

Správa o použití finančných prostriedkov Mesta v MHD Prievidza za obdobie január december 2014.

Správa o použití finančných prostriedkov Mesta v MHD Prievidza za obdobie január december 2014. Materiál 11/15 - MsR 17.2.2015 - MsZ 24.2.2015 Správa o použití finančných prostriedkov Mesta v MHD Prievidza za obdobie január december 2014. Prievidza, február 2015 Obsah: 1. Vyúčtovanie výkonov vo verejnom

Více

O b e c R o z h a n o v c e

O b e c R o z h a n o v c e O b e c R o z h a n o v c e Všeobecne záväzné nariadenie Obce Rozhanovce č.1/2017 zo dňa 02.02.2017 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka navštevujúceho školské zariadenie

Více

Správa o použití finančných prostriedkov Mesta v MHD Prievidza za obdobie január jún 2013.

Správa o použití finančných prostriedkov Mesta v MHD Prievidza za obdobie január jún 2013. Materiál 59/13 - MsR 20.8.2013 - MsZ 27.8.2013 Správa o použití finančných prostriedkov Mesta v MHD Prievidza za obdobie január jún 2013. Prievidza, august 2013 Obsah: 1. Úvod. 2. Priebežné vyúčtovanie

Více

Mesto Nitra útvar hlavného kontrolóra

Mesto Nitra útvar hlavného kontrolóra Mesto Nitra útvar hlavného kontrolóra Nitra 6.5.2011 Číslo materiálu: 123/2011 Mestskému zastupiteľstvu v Nitre K bodu: Správa o výsledku následnej finančnej kontroly inventarizácie majetku a dodržiavania

Více

Enviroportál a jeho zmeny vyvolané novelou zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

Enviroportál a jeho zmeny vyvolané novelou zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie Enviroportál a jeho zmeny vyvolané novelou zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie KONTAKT Slovenská agentúra životného prostredia Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov

Více

2. Čo a ako sa prenesie pri opakovanom prechode do nového roka? Po zopakovaní prechodu sa v novom roku v evidencii účtovných dokladov aktualizujú inte

2. Čo a ako sa prenesie pri opakovanom prechode do nového roka? Po zopakovaní prechodu sa v novom roku v evidencii účtovných dokladov aktualizujú inte Opakovaný prechod do nového roka v programe Omega Prechod do nového roka môžete opakovať viackrát. Aktualizujú sa pri ňom počiatočné stavy a nevyrovnané saldokonto. Doklady, ktoré boli vystavené v starom

Více

KOMISNÝ PREDAJ. Obr. 1

KOMISNÝ PREDAJ. Obr. 1 KOMISNÝ PREDAJ Komisný predaj sa realizuje na základe komisionárskej zmluvy, pričom ide v podstate o odložený predaj, kde práva k výrobku alebo tovaru prevedie dodávateľ (výrobca, komitent) na predajcu

Více

časť 1, diel 1 ÚČTOVNÉ SÚVZŤAŽNOSTI OD A DO Z Obsah Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o.,

časť 1, diel 1 ÚČTOVNÉ SÚVZŤAŽNOSTI OD A DO Z Obsah Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o., časť 1, diel 1 ÚČTOVNÉ SÚVZŤAŽNOSTI OD A DO Z Obsah Účtovné súvzťažnosti Účtová trieda 0 Dlhodobý majetok Účtová trieda 1 Zásoby Účtová trieda 2 Finančné účty Účtová trieda 3 Zúčtovacie vzťahy Účtová trieda

Více

VZOR. 1. Za subjekty verejnej správy, ktorými sú rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky I.

VZOR. 1. Za subjekty verejnej správy, ktorými sú rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky I. FIN 2-04 Finančný výkaz o vybraných údajoch z aktív a z pasív VZOR Príloha č. 2 k opatreniu č. MF/18977/2015-31 1. Za subjekty verejnej správy, ktorými sú rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie,

Více

Mierové námestie č. 8, Senec. Názov normy: Dodatok č. 4 k VZN Mesta Senec o hospodárení s majetkom mesta

Mierové námestie č. 8, Senec. Názov normy: Dodatok č. 4 k VZN Mesta Senec o hospodárení s majetkom mesta M E S T O S E N E C Mierové námestie č. 8, 903 01 Senec Názov normy: Dodatok č. 4 k VZN Mesta Senec o hospodárení s majetkom mesta Druh normy: Všeobecne záväzné nariadenie Účel normy: Tento dodatok k VZN

Více

Ako započítať daňovú licenciu

Ako započítať daňovú licenciu Ako započítať daňovú licenciu 1. Zápočet daňovej licencie a jej evidencia... 1 2. Započítanie DL v plnej sume... 1 3. Nárok na čiastočný zápočet DL... 2 4. Bez nároku na zápočet, daň < DL... 3 5. Bez nároku

Více

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky. Informácia k výpočtu preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky. Informácia k výpočtu preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Informácia k výpočtu na daň z príjmov fyzických osôb Výška na daň v om období od 1.4.2016 do 31.3.2017 sa vyčísli z poslednej známej daňovej povinnosti vypočítanej

Více

Daňovo odvodové zmeny a ich vplyv na výsledok hospodárenia lesných podnikov

Daňovo odvodové zmeny a ich vplyv na výsledok hospodárenia lesných podnikov Daňovo odvodové zmeny a ich vplyv na výsledok hospodárenia lesných podnikov Blanka Giertliová Zuzana Dobšinská Aktuálne otázky ekonomiky a politiky lesného hospodárstva SR Národné lesnícke centrum Lesnícky

Více

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 07. 12. 2017 Návrh na nevyhovenie protestu prokurátora proti uzneseniu

Více

Pri spracovaní odborného stanoviska som vychádzala z posúdenia predloženého návrhu záverečného účtu obce Bzovík za rok 2013 z dvoch hľadísk:

Pri spracovaní odborného stanoviska som vychádzala z posúdenia predloženého návrhu záverečného účtu obce Bzovík za rok 2013 z dvoch hľadísk: STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓR A K NÁVRHU ZÁVEREČNÉHO ÚČTU OBCE BZOVÍK ZA ROK 2013 V zmysle 18f, odsek 1, písmeno c) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám odborné

Více

Vyhlásenie o dodržiavaní zásad Kódexu správy a riadenia spoločností na Slovensku

Vyhlásenie o dodržiavaní zásad Kódexu správy a riadenia spoločností na Slovensku Vyhlásenie o dodržiavaní zásad Kódexu správy a riadenia spoločností na Slovensku Spoločnosť [ ] a členovia jej orgánov, prihlásiac sa ku všeobecnému zvyšovaniu úrovne corporate governance, prijali Kódex

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od:

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2016 Vyhlásené: 15. 11. 2016 Časová verzia predpisu účinná od: 1. 1.2017 Obsah dokumentu je právne záväzný. 300 ZÁKON z 12. októbra 2016, ktorým sa mení a dopĺňa

Více

Správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde za kalendárny rok 2015

Správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde za kalendárny rok 2015 Správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde za kalendárny rok 2015 podľa 187 zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov (ZKI) Správcovská

Více

Záverečný účet Obce Liptovská Osada za rok 2012

Záverečný účet Obce Liptovská Osada za rok 2012 Záverečný účet Obce Liptovská Osada za rok 2012 Obsah : 1. Rozpočet roku 2012 2. Plnenie príjmov za rok 2012 3. Plnenie výdavkov za rok 2012 4. Výsledok hospodárenia za rok 2012 5. Tvorba a použitie prostriedkov

Více

ÚPLNÉ ZNENIE OPATRENIA Ministerstva financií slovenskej republiky z 31. marca 2003 č. 4455/ , ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní,

ÚPLNÉ ZNENIE OPATRENIA Ministerstva financií slovenskej republiky z 31. marca 2003 č. 4455/ , ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, ÚPLNÉ ZNENIE OPATRENIA Ministerstva financií slovenskej republiky z 31. marca 2003 č. 4455/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej

Více

Registrácia do Registra konečných užívateľov

Registrácia do Registra konečných užívateľov Registrácia do Registra konečných užívateľov Kto sa musí registrovať? Fyzická osoba (živnostník) a právnická osoba, ktorá chce dodávať tovar, služby alebo stavebné práce v procese verejného obstarávania.

Více

Správy o hospodárení

Správy o hospodárení OV 166 / 2004 Správy o hospodárení 113 Správy o hospodárení Správy o hospodárení emitentov cenných papierov H00069 CEMMAC, a.s. so sídlom v Hornom Srní, PSČ: 914 42, IČO: 31 412 106, zverejňuje pod a zák.

Více

V nej je potrebné skontrolovať správnosť prenesených a prepočítaných zostatkov z roku 2008.

V nej je potrebné skontrolovať správnosť prenesených a prepočítaných zostatkov z roku 2008. WinJU ročná uzávierka a prechod na euro Postup prechodu na EURO Vo Win aplikáciách nie je kvôli euru zakladané nové dátové prostredie, ale pokračuje sa v pôvodnej dátovej štruktúre do konca roku 2008 budú

Více

Vnútorný predpis o finančnej kontrole.

Vnútorný predpis o finančnej kontrole. Vnútorný predpis o finančnej kontrole. Názov a sídlo organizácie Poradové číslo vnútorného predpisu : Vypracovala : Schválil : Obec BREZANY 1/2016/EK Drahomíra Štaffenová, EP obce Bc. Iveta Brezianská,v.r.

Více

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčianske Teplice č. x/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Trenčianske Teplice

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčianske Teplice č. x/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Trenčianske Teplice Dôvodová správa S účinnosťou k 2.12.2015 došlo k zmene zákona č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý

Více

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE AEURÓPKKEJ CENTRÁLNEJ BANKE

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE AEURÓPKKEJ CENTRÁLNEJ BANKE KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV Brusel, 28.6.2006 KOM(2006) 320 v konečnom znení 2006/0109 (CNS) 2006/0110 (CNB) OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE AEURÓPKKEJ CENTRÁLNEJ BANKE sekundárne právne

Více

20 postupov účtovania

20 postupov účtovania Príloha č. 2 Odpisovanie DHM Odpisovanie dlhodobého majetku 20 postupov účtovania (1) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje na základe odpisového plánu nepriamo prostredníctvom

Více

Modul PROLUC Podvojné účtovníctvo

Modul PROLUC Podvojné účtovníctvo Modul PROLUC Podvojné účtovníctvo ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE Na rok 2014 sú spracované a dodané nové výkazy pre podnikateľov (Súvaha, Zisky a straty) a výkazy pre mikro účtovnú jednotku. Na základe zákona o účtovníctve

Více

APLIKÁCIA MEDZINÁRODNÉHO ÚČTOVNÉHO ŠTANDARDU IAS 12 DANE Z PRÍJMOV V PODNIKATEĽSKOM SUBJEKTE

APLIKÁCIA MEDZINÁRODNÉHO ÚČTOVNÉHO ŠTANDARDU IAS 12 DANE Z PRÍJMOV V PODNIKATEĽSKOM SUBJEKTE APLIKÁCIA MEDZINÁRODNÉHO ÚČTOVNÉHO ŠTANDARDU IAS 12 DANE Z PRÍJMOV V PODNIKATEĽSKOM SUBJEKTE Radoslav TUŠAN Technická univerzita Košice, Ekonomická fakulta Radoslav.Tusan@tuke.sk Abstrakt Cieľom príspevku

Více

Úprava centrálnej fakturácie taríf TPS a TSS na základe regulačnej vyhlášky 18/2017 Z. z.

Úprava centrálnej fakturácie taríf TPS a TSS na základe regulačnej vyhlášky 18/2017 Z. z. Úprava centrálnej fakturácie taríf TPS a TSS na základe regulačnej vyhlášky 18/2017 Z. z. OBSAH 1 Účel dokumentu... 3 2 Cieľ úpravy... 4 3 Spracovanie meraní od prevádzkovateľov sústav pre sumárnu zostavu

Více

Sadzobník poplatkov, úrokov a limitov. 1) Investičné životné poistenie 2) Kapitálové životné poistenie

Sadzobník poplatkov, úrokov a limitov. 1) Investičné životné poistenie 2) Kapitálové životné poistenie Sadzobník poplatkov, úrokov a limitov 1) Investičné životné poistenie 2) Kapitálové životné poistenie Účinnosť: 1.7.2009 Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK 1) Investičné životné poistenie 2 IŽP1 Variant

Více

Typy hospodárskych operácií

Typy hospodárskych operácií V účtovníctve sa: 1. Zisťuje a eviduje stav majetku a zdrojov majetku 2. Sleduje pohyb a zmeny majetku a zdrojov majetku Typy hospodárskych operácií Hospodárska operácia každý jav, ktorý spôsobuje zmenu

Více

Pracovnoprávny vzťah závislá práca

Pracovnoprávny vzťah závislá práca časť 9. diel 4. kapitola 1.1 str. 1 9.4.1.1 Pracovnoprávny vzťah závislá práca Definovanie pojmu závislá práca, tak ako vyplýva z ustanovenia 1 ods. 2 a 3 ZP, ako aj všeobecne upravený pojem zamestnanca,

Více

LEADER/CLLD v programovom období

LEADER/CLLD v programovom období LEADER/CLLD v programovom období 2014-2020 Metóda LEADER Inovatívny prístup pre rozvoj vidieka Verejno-súkromné partnerstvá: miestne akčné skupiny(mas) História LEADER LEADERI(1991 1993) LEADERII(1994

Více

Stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2013

Stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2013 HLAVNÝ KONTROLÓR MESTA VEĽKÝ ŠARIŠ Stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2013 V zmysle 18 f ods. l písm. c) zákona č 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. predkladám odborné stanovisko k návrhu

Více

ŽIADOSŤ O REGISTRÁCIU, OZNÁMENIE ZMIEN, ŽIADOSŤ O ZRUŠENIE REGISTRÁCIE NA DAŇ Z PRÍJMOV A DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY

ŽIADOSŤ O REGISTRÁCIU, OZNÁMENIE ZMIEN, ŽIADOSŤ O ZRUŠENIE REGISTRÁCIE NA DAŇ Z PRÍJMOV A DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY REGDP_1 ŽIADOSŤ O REGISTRÁCIU, OZNÁMENIE ZMIEN, ŽIADOSŤ O ZRUŠENIE REGISTRÁCIE NA DAŇ Z PRÍJMOV A DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšu zľava. Nevyplnené riadky

Více