Střední škola zemědělská, Olomouc, U Hradiska 4

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední škola zemědělská, Olomouc, U Hradiska 4"

Transkript

1 školní vzdělávací program Prodavač a aranžér květin

2 HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS

3 Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Profil absolventa 3 3 Charakteristika školy 5 4 Charakteristika ŠVP Podmínky realizace Začlenění průřezových témat 10 5 Učební plán 14 6 Přehled rozpracování RVP do ŠVP 16 7 Spolupráce se sociálními partnery 17

4 PLACE HERE Prodavač a aranžér květin Identifikační údaje 1 Identifikační údaje Název ŠVP Prodavač a aranžér květin Platnost od Forma vzdělávání denní forma vzdělávání Délka studia v letech: 3 Název RVP Dosažené vzdělání Střední vzdělání s výučním listem Název školy Adresa U Hradiska 4, Olomouc, IČ REDIZO Kontakty Ředitel Ing. Jaroslav Sauer Telefon Fax www Zřizovatel Olomoucký kraj Adresa Jeremenkova 40 a, Olomouc, IČ www datum, podpis, razítko 2

5 Profil absolventa 2 Profil absolventa Škola Název ŠVP, U Hradiska 4, Olomouc, Prodavač a aranžér květin Platnost od Délka studia v letech: 3.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma vzdělávání 1. Profil absolventa Střední škola zemedělská Olomouc, U Hradiska 4, Zřizovatel: Olomoucký kraj, Jeremnkova 40/a Olomouc Název ŠVP: Prodavač - květin, aranžér Platnost: od ŠVP je určen především pro děvčata, ale mohou jej studovat i chlapci. Pracovní uplatnění absolventa. Absolvent se uplatní při výkonu povolání prodavač květin, nebo aranžér a florista. Uplatnění najde i jako pokladník či skladník v obchodě. Má také odborné předpoklady pro roli soukromého podnikatele v oblasti obchodu s květinami, květinářskými potřebami nebo aranžér - florista. Absolvent umí upravit řezané květiny do kytic a různých vazeb dle přání zákazníka, umí květinové zboží i doprovodný sortiment předvést i s odborným výkladem. Zboží zabalí s ohledem na dodržení jakosti květin. Dále zvládá floristické úpravy místností a různých prostor. Absolvent umí vystavovat prodejní doklady, provádět reklamace, pracovat na různých pokladních systémech a provádět bezhotovostní platbu. Ovládá činnosti spojené se skladováním květin i doplňkového sortimentu a uchování jejich vysoké kvality s ohledem na specifikum květinářského zboží. Zvládá agendu spojenou s přijmem zboží a jeho pohybem po prodejně a skladováním. Při prodeji uplatňuje základní marketingová pravidla prodeje, při kterých vychází ze znalostí psychologie prodeje. Je schopen profesionálně jednat se zákazníkem a komunikovat jak v českém jazyce tak i v jednom cizím. Očekávaný profil absolventa tak naplní výsledky vzdělávání, které jsou vymezeny v RVP Způsob ukončení vzdělání oboru Prodavač a aranžér květin, certifikace a možnosti dalšího vzdělávání. Vzdělávání je zakončeno závěrečnou zkouškou. Žáci po úspěšném absolvování písemné, praktické a ústní části závěrečné zkoušky obdrží výuční list a vysvědčení o závěrečné zkoušce. Obsah a organizace závěrečné zkoušky se řídí platnými předpisy. Absolventi jsou připraveni prohlubovat si střední vzdělání v nástavbovém studiu zakončeném maturitní zkouškou. Kompetence absolventa Absolvent má rozvinuty tyto kompetence: Klíčové kompetence Kompetence k učení umí se učit, naslouchat, pracovat s textem a sledovat informační zdroje vyhodnocuje výsledky svého vzdělávání a zná možnosti dalšího Kompetence k řešení problémů je schopen porozumět problému a řešit jej vhodnými prostředky spolupracuje při řešení problémů s jinými lidmi, je schopen týmové práce Komunikativní kompetence zpracovává běžné administrativní písemnosti správně jazykově i stylisticky účastní se diskuzí, formuluje své myšlenky a přiměřeně se vyjadřuje, komunikuje v cizím jazyce a stále se v něm vzdělává Personální a sociální kompetence 3

6 Profil absolventa přijímá rady i kritiku od jiných lidí a adekvátně na ně reaguje znát se a pracovat na sobě pracuje v týmu a plní odpovědně svěřené úkoly Občanské kompetence a kulturní povědomí je zodpovědný k jednotlivci i společnosti a svým jednáním přispívá k uplatňování demokratických hodnot aktivně se zajímá o politické dění u nás i ve světě uznává tradice a hodnoty svého národy a je tolerantní k jiným kulturám a národům chápe význam životního prostředí, uznává hodnoty života a jedná v duchu udržitelného rozvoje Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám má přehled o uplatnění na trhu práce ve svém oboru a má reálnou představu o pracovních a platových podmínkách zná práva a povinnosti zaměstnance a dovede komunikovat s potenciálním zaměstanavatelem uvědomuje si význam celoživotního vzdělávání rozumí podstatě a principům soukromého podnikání a má představu o ekonomických, právních a morálních aspektech podnikání Matematické kompetence uplatňuje matematické znalosti v praktickém životě Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi pracuje s PC a komunikuje elektronickou poštou získává informace z různých zdrojů a kriticky přistupuje k jejich věrohodnosti Odborné kompetence Prodávat kvalifikovaně zboží různého sortimentu prodávat kvalifikovaně květinářské zboží profesionálně jednat se zákazníkem Pracovat s pokladnami a pokladními systémy pracovat s pokladními systémy a provádět hotovostní a bezhotovostní platby Manipulovat se zbožím v obchodně-provozní jednotce provádět reklamece a inventury umět skladovat a ošetřovat květiny provádět operace spojené s pohybem zboží ovládat aranžérské a propagační činnosti pracovat s technikou a zařízením prodejny Vést podnikatelskou agendu sjednávat nákup zboží a kalkulaci cen orientovat se v ekonomicko-právní problematice vyhotovat obchodní písemnosti dle normalizace Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci znát základní právní předpisy a dodržovat pravidla bezpečnosti při práci Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb dbát o kvalitu prodávaného zboží a tím o dobré jméno podniku Jednat ekonomicky a v souladu se strategií trvale udržitelného rozvoje jednat efektivně a ekonomicky s ohledem na životní prostředí 4

7 Charakteristika školy 3 Charakteristika školy Název školy Adresa U Hradiska 4, Olomouc, Název ŠVP Prodavač a aranžér květin Platnost od Dosažené vzdělání Střední vzdělání s výučním listem Vzdělávací program Délka studia v letech: 3 OBECNÉ Střední škola zemědělská Olomouc v současné podobě vznikla v létě 2005 sloučením Střední zemědělské školy v Olomouci a Středního odborného učiliště zemědělského v Olomouci. Zemědělské školství v Olomouci má tak více než 130tiletou tradici a je důložitou součástí vzdělávacího systému v regionu. V současné době patří mezi kmenové středoškolské vzdělávací instituce svého zřizovatele - Olomouckého kraje. Poskytuje sekundární a celoživotní vzdělání potřebné lidem na venkově, v zemědělství, zahradnictví a příbuzných oblastech, což je v souladu s tradicí regionu, ve kterém se škola nachází. Škola sleduje teze ze základních strategických dokumentů státu a kraje a rozvíjí se v souladu s nimi. Vzdělává v souladu s novou politikou EU a ČR a užívá při tom moderní vzdělávací programy a metody. ŘÍZENÍ Vedení školy vytváří dobrou atmosféru pro práci jasným a včasným informováním o problémech a o postupu, kterým se nastalé problémy budou řešit. Je kladen důraz na prevenci patologických jevů mezi mládeže a na škole zahájilo v roce 2009 činnost poradenské středisko, jehož součástí je externí psycholog, preventista, speciální pedagog a kariérový poradce. Vedení podporuje spolupráci se zemědělskými a zahradnickými podniky a institucemi v regionu a dbá na osvětu své činnosti. Kladem je dobrá komunikace vedení s úředníky OŠMT KÚ, úředníky ÚP a zaměstnavateli v regionu Vedení školy podporuje principy kurikulární reformy a snaží se vzděláváním sebe sama i podřízených učitelů zajistit dobrou výchozí pozici při přechodu na nový systém vzdělávání. Škola má zpracovány všechny legislativně požadované dokumenty týkající se nezbytných oblastí chodu školy. VZDĚLÁVACÍ Skladba vzdělávacích programů školy v oblasti tříletých oborů je kultivovaná, pružná většinoui i konkurenceschopná, škola poskytuje speciální vzdělávací programy pro žáky s psychologickým doporučením. Čtyřleté studijní obory poskytují střední vzdělání s maturitní zkouškou. Orientují se na výchovu odborníků pro zemědělskou a zahradnickou prvovýrobu a do provozů na ni navazujících nebo poskytujících služby pro zemědělství a zahradnictví. Škola využívá potenciál v oblasti celoživotního vzdělávání. Pravidelně otevírá dálkovou formu studia oboru Podnikání, cílem je zapojit se do stálé vzdělávací základny zemědělských SŠ a od roku 2008 provozuje pobočku Univerzity 3. věku řízené Mendlovou zemědělskou a lesnickou univerzitou Brno. Se zmíněnou univerzitou jsou díky profesionální spřízněnosti a tradiční spolupráci spjaty i další aktivity, jako je statut trenérské školy pro stáže studentů univerzity nebo spolupráce v oblastech studentské vědecké činnosti. Škola se pravidelně zapojuje do programů souvisejících se strukturální a kurikulární reformou (nová maturita, nové ZZ, srovnávací testy, využití dotačních titulů). PERSONÁLNÍ Převážná většina učitelů je plně kvalifikovaná, aprobovaná a zkušená, jsou mezi nimi osobnosti, na kterých se dá postavit budoucnost školy. Vedení školy podporuje odborný růst učitelů a umožňuje jim účast na vzdělávacích akcích. Rovněž je systémově kultivováno aprobační spektrum učitelského sboru, kdy jsou vytypovaní učitelé vysíláni na rozšiřující studium univerzitního typu. MATERIÁLNÍ Část školy je moderně rekonstruovaná a vybavená před 10 lety a splňuje většinu psychohygienických podmínek. Dobrá je vybavenost odloučených pracovišť nová prodejna květin, kovárna. Škola se v uplynulých letech zbavila nepotřebného nemovitého majetku a pokračuje v jeho restrukturalizaci a modernizaci rekonstrukce inženýrských sítí v budově U Hradiska a domova mládeže tamtéž. Škola z vedlejší hospodářské činnosti získává další prostředky, kterých využívá ke zlepšení podmínek ve výuce. 5

8 Charakteristika školy Nadační fondy zřízené při škole soustřeďují peníze od sponzorů a dárců a pomáhají financovat nadstandardní pomůcky a další aktivity školy. Vedení školy dbá na rozvoj IT technologií a struktury k naplnění IT standardů vypsaných MŠMT (3 počítačové učebny, kabinety vybaveny PC, 3 interaktivní tabule, projektory) LAN struktura byla optimalizována a sjednocena na stejné bázi, obě budovy školy jsou propojeny bezdrátovým spojem. Je zavedeno vhodné a rychlé připojení k internetu, včetně domova mládeže. V rámci školy funguje moderně vybavená kuchyň s jídelnou zapojená i v rámci hospodářské činnosti školy a dále posilovna a fitcentrum se soudobým vybavením, malá a velká tělocvična. Přespolní žáci mají možnost ubytování na dvou domovech mládeže, které poskytují nejen ubytování, ale bohatý volnočasový program. Snahou školy je vybudování školního víceúčelového hřiště financovaného z ROP a v budoucnu v souladu se strategií rozvoje kraje i rekonstrukce tělocvičny na malou sportovní halu. Stření škola zemědělská poskytuje solidní střední vzdělání díky skladbě předmětů v jednotlivých oborech a to tak, aby absolventi byli připraveni nejen pro zemedělské a zahradanické profese, ale dokázali i pružně reagovat na situaci na trhu práce. Klade důraz na předměty IKT, ekonomické a cizí jazyky.přístup učitelů je vstčícný a vytváří celkovou dobrou atmosféru na škole. 6

9 Charakteristika ŠVP 4 Charakteristika ŠVP Název školy Adresa U Hradiska 4, Olomouc, Název ŠVP Prodavač a aranžér květin Platnost od Dosažené vzdělání Střední vzdělání s výučním listem Vzdělávací program Délka studia v letech: 3 CHARAKTERISTIKA ŠVP Celkové pojetí vzdělávání Pojetí středního odborného vzdělávání vychází z celoživotně pojatého a na principu znalostní společnosti vybudovaného konceptu vzdělávání, ve kterém je vzdělávání cestou i nástrojem rozvoje lidské osobnosti. Záměrem středního odborného vzdělávání je připravit absolventa na úspěšný, smysluplný a odpovědný osobní, občanský i pracovní život v podmínkách měnícího se světa. Tento školní vzdělávací program vychází z RVP a je přizpůsoben profesi prodavač květin - aranžér. Je koncipován tak, aby připravil žáky nejen pro tuto profesi, ale také aby snadno nacházeli uplatnění v oborech příbuzných a aby byli schopni pružně reagovat na aktuální podmínky na trhu práce. Ke vzdělávání ve školním vzdělávacím programu je kromě podmínek vlastní školy využíváno účelové zařízení školní skleníky a hlavně školní prodejna květin. Dále jsou využívána smluvní pracoviště pro žáky hlavně vyšších ročníků. Společnou vzdělávací strategií ŠVP je: učit se poznávat, tj. osvojit si nástroje pochopení světa a rozvinout dovednosti potřebné k učení se, prohloubit si v návaznosti na základní vzdělání poznatky o světě a dále je rozšiřovat vzdělávání probíhá také ve spolupráci se smluvními pracovišti učit se pracovat a jednat, tj. naučit se tvořivě zasahovat do prostředí, které žáky obklopuje, vyrovnávat se s různými situacemi a problémy, umět pracovat v týmech, být schopen vykonávat povolání a pracovní činnosti, pro které jsou připravováni samostatné zpracování dílčích úkolů a prací v reálných podmínkách prodejen učit se být, tj. porozumět vlastní rozvíjející se osobnosti a jejímu utváření v souladu s obecně přijímanými morálními hodnotami, jednat s větší autonomií, samostatným úsudkem a osobní zodpovědností podpora individuality jednotlivce; učit se žít společně, tj. umět spolupracovat s ostatními, být schopen podílet se na životě společnosti a nalézt v ní své místo K naplatnění této strategie je výuka orientována k: autodidaktickým metodám, sociálně komunikativním aspektům učení a vyučování, metodám činnostně zaměřeného vyučování, důrazu na motivační činitele Zařazení jednotlivých metod do ŠVP je konkretizováno na úrovni jednotlivých předmětů. Realizace klíčových kompetencí je uvedena u jednotlivých předmětů, taktéž realizace průřezových témat. Organizace výuky Délka ŠVP je 3 roky a délka školního vyučování ve školním roce je 32 týdnů v každém ročníku. Pravidelně se střídá po týdnech výuka teoretická a praktická. Výuka některých všeobecně vzdělávacích předmětů (např. cizích jazyků, informačních a komunikačních technologií, administrativa prodeje), probíhá ve speciálně vybavených učebnách, kde jsou žáci děleni na skupiny. Pro některé předměty, jako jsou matematika, biologie a zbožíznalství jsou využívány učebny vybavené interaktivní tabulí. Pro výuku tělesné výchovy se využívá vlastní tělocvična a posilovna, sportovní areál v blízkosti školy a městský bazén. Praktická výuka se zabezpečuje v předmětu odborný výcvik, který v 1. ročníku probíhá převážně ve školní prodejně a odborných učebnách, která jsou umístěny v areálu školy a ve školních sklenících na ulici Šlechtitelů 7

10 Charakteristika ŠVP v Holici. Ve 2. a 3. ročníku vykonávají žáci odborný výcvik přímo na prodejnách, se kterými je uzavřena Dohoda o praktickém vyučování v souladu s platnými předpisy. Zde jsou plnohodnotně a individuálně zapojeni do pracovního procesu a mají možnost prohlubovat teoretické znalostii praktické dovednosti. Součástí výuky jsou zimní a letní výcvikový kurz v rámci výchovy ke zdraví. Nedílnou součástí vzdělávání jsou kulturní akce a odborné exkurze plánované v příslušných předmětech. Hodnocení žáků Hodnocení žáků vychází ze 69 ŠKOLSKÉHO ZÁKONA 561/2004 Sb., VYHLÁŠKY 13/2005 ve znění 374/2006 a je podrobně rozpracováno ve školním řádu. Žáci jsou hodnoceni průběžně v celém klasifikačním období. Celkové hodnocení spočívá v kombinaci individuálního zkoušení, klasifikovaných testů, písemných prací a hodnocení praktických činností. Hodnocení žáků musí splňovat především motivační, informativní a výchovné funkce. Jeho pravidla jsou součástí školního klasifikačního řádu. Specifickou částí je hodnocení odborného vyučování, probíhající v reálných pracovních podmínkách. Stoupající význam má i sebehodnocení žáků.způsob hodnocení v jednotlivých předmětech je uveden v preambuli konkrétních předmětů. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky nadané koordinuje a poradenské služby ve škole žákům a jejich zákonným zástupcům zajišťuje školní poradenské středisko. Pracovníky školního poradenského střediska jsou: 1) školní psycholog 2) výchovný poradce 3) školní speciální pedagog 4) školní metodik prevence 5) kariérový poradce Standardní činnosti školního psychologa konzultační, poradenské a intervenční práce individuální případová práce se žáky v osobních problémech (konzultace, vedení) krizová intervence a zpracování krize pro žáky, pedagogické pracovníky a zákonné zástupce koordinace preventivní práce ve třídě podpora spolupráce třídy a třídního učitele individuální konzultace pro pedagogické pracovníky v oblasti výchovy a vzdělávání konzultace se zákonnými zástupci při výukových a výchovných problémech dětí pomoc při řešení multikulturní problematiky ve školním prostředí spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (poradna, centrum) a středisky výchovné péče při zajišťování poradenských služeb přesahujících kompetence školy Diagnostické a intervenční činnosti zajištění včasné identifikace žáků s výukovými obtížemi zajištění nebo zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb žáka, analýza získaných údajů a jejich vyhodnocení zajištění odpovídající péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ve spolupráci s třídním učitelem, učiteli odborného výcviku, s vedením školy, se zákonnými zástupci žáka, se žákem a s ostatními partnery průběžné vyhodnocování účinnosti navržených opatření, dle potřeby navržení a realizace úprav speciálně pedagogické poradenské intervence a služby pro žáky, zákonné zástupce a pedagogické pracovníky školy Metodické a koordinační činnosti příprava a průběžná úprava podmínek pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole spolupráce se školním psychologem, pracovníky školního poradenského střediska, případně s pracovníky dalších poradenských zařízení metodické činnosti pro pedagogické pracovníky školy - specifika výuky a možnosti žáků dle druhu a stupně zdravotního postižení, návrhy metod a forem práce se žáky - jejich zavádění do výuky 8

11 Charakteristika ŠVP Podmínky pro přijímání ke vzdělání Do prvního ročníku oboru prodavač květin jsou přijímáni uchazeči, kteří splnili povinnou školní docházku, doložili zdravotní způsobilost potvrzenou lékařem a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí. Podmínky přijímacího řízení pro daný školní rok stanoví ředitel školy a zveřejní je nejdéle do konce března příslušného roku. Způsob ukončení vzdělávání Vzdělávání je zakončeno závěrečnou zkouškou, po jejím úspěšném složení obdrží absolvent doklad o dosaženém stupni vzdělání - VÝUČNÍ LIST a vysvědčení o závěrečné zkoušce. Obsah a organizace závěrečné zkoušky se řídí platnými předpisy. 4.1 Podmínky realizace Materiální podmínky Vybavení školy pro teoretickou i praktickou výuku oboru prodavač květin a aranžér je na velmi dobré úrovni. Teoretická výuka probíhá v učebnách vybavených standartním nábytkem, zpětnými projektory a mobilními televizory s video a DVD přehrávači a v učebnách se zabudovanými systémy ActiveBoard s interaktivními tabulemi a dataprojetory. Výuka informačních a komunikačních technologií probíhá ve specializovaných učebnách pro výuku informačních a komunikačních technologií, každá učebna je vybavena patnácti žákovskými stanicemi. Pro výuku cizích jazyků slouží učebny se zabudovanou audiovizuální technikou. Pro oblast vzdělávání pro zdraví se využívá vlastní tělocvična a samostatná, dostatečně vybavená posilovna, využívá se venkovní hřiště v blízkosti školy a městsky bazén. Odborný výcvik se realizuje na vlastních pracovištích školy a na smluvních pracovištích. K dispozici jsou školní prodejna květin a doplňkového sortimentu učebna k výuce zbožíznalství a floristiky školní pozemky se sadovnickou úpravou, trvalkové a letničkové záhony školní skleník Ve druhém a třetím ročníku probíhá odborná výuka žáků na smluvních pracovištích, které splňují veškeré požadavky na vzdělávání žáků podle platných předpisů, mají dostatečné materiální vybavení a realizuje se na nich činnosti odpovídající osnovám pro odborný výcvik oboru prodavač květin - florista Personální podmínky Vzdělávání v teoretické výuce realizují aprobovaní učitelé, všichni s vysokoškolským vzděláním učitelství příslušného (výjimečně příbuzného) předmětu nebo učitelé s vysokoškolským odborným vzděláním doplněným o vysokoškolské pedagogické vzdělání. Učitelé si průběžně individuálně doplňují odborné i pedagogické vzdělání a kromě toho jsou zapojeni do systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Učitelé odborného výcviku absolvovali minimálně úplné střední odborné vzdělání ukončené maturitní zkouškou a v naprosté většině také pedagogické vzdělání v rámci vysoké školy. Podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při vzdělání Podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci při vzdělávacích činnostech Při vzdělávání žáků oboru prodavač květin - aranžér a při činnostech, které přímo souvisejí se vzděláváním, popřípadě při jiných činnostech, škola postupuje dle platných právních předpisů. Při zahájení školního roku jsou žáci prokazatelným způsobem seznámeni se školním řádem, zásadami bezpečného chování, s ustanoveními konkrétních právních norem k zajištění BOZP a požární ochrany. Rozpisem dohledů před vyučováním, v průběhu výuky a bezprostředně po vyučování je zajištěna kontrola dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví žáků. 9

12 Charakteristika ŠVP 4.2 Začlenění průřezových témat 4.2 Začlenění průřezových témat Občan v demokratické společnosti Integrace do výuky Český jazyk 2. ročník Publicistický styl Anglický jazyk 3. ročník Reálie anglicky mluvících zemí Německý jazyk 1. ročník Reálie německy mluvících zemí 2. ročník Reálie německy mluvících zemí 3. ročník Reálie německy mluvících zemí Občanská nauka 1. ročník Lidská práva 2. ročník Úloha médií Fyzikální vzdělávání Ekologie Demokratický stát Základní hodnoty a principy demokracie Vesmír 3. ročník dopady činností člověka na životní prostředí Literatura globální problémy zásady udržitelného rozvoje ochrana přírody a krajiny,nástroje společnosti na ochranu ŽP odpovědnosti jedince za ochranu přírody a ŽP 1. ročník Základy teorie literatury 3. ročník Z literatury mezi 1. a 2.světovou válkou Propagace a aranžování Česká literatura 1.poloviny 20.století Světová a česká literatura po 2.světové válce 1. ročník Základní pojmy propagace a její vývoj Tělesná výchova Propagační prostředy Firemní značka,logo,ochranná známka OČHMU 2. ročník OČHMU 3. ročník OČHMU Informační a komunikační technologie 1. ročník Internet Ekonomika 2. ročník Základy tržní ekonomiky Daňová evidence Podnik, majetek podniku a hospodaření podniku Peníze, daně, pojistné Pracovní poměr, nezaměstnanost 3. ročník Daňová evidenční povinnost Prvotní evidence Podnikatelské minimum Deník příjmů a výdajů Podnikání, podnikatel Podnikatelský záměr Základy marketingu Povinnosti podnikatele vůči institucím, pojištění podnikatelských rizik Psychologie prodeje 2. ročník Společenská výchova 3. ročník Sociální psychologie Administrativa prodeje 2. ročník 3. Personální písemnosti 5. Písemnosti při neplnění kupnich smluv Organizace prodeje Zaměstnanci prodejny Ochrana spotřebitele Pokryto předmětem Český jazyk Anglický jazyk Německý jazyk Občanská nauka Literatura Tělesná výchova Ekonomika Podnikatelské minimum Psychologie prodeje Administrativa prodeje Organizace prodeje Člověk a životní prostředí Integrace do výuky Občanská nauka 3. ročník Globální problémy Fyzikální vzdělávání 2. ročník Elektřina Magnetismus Vlnění a optika Atomová a jaderná fyzika Dynamika Termika Chemické vzdělávání 1. ročník Obecná chemie Anorganická chemie Organická chemie Biologie Biologie - pojem a vznik a vývoj života na Zemi. Rozmanitost organismů a systém živé přírody Rostliny - morfologie, systematická botanika Dědičnost a proměnlivost Biologie člověka Ekologie 3. ročník ekologické faktory prostředí potravní řetězce, tok energie, koloběh látek biosféra, biodiverzita, biomy, typy krajiny vzájemné vztahy mezi člověkem a životním 10

13 Charakteristika ŠVP 4.2 Začlenění průřezových témat Matematika prostředí dopady činností člověka na životní prostředí přírodní zdroje energie surovin, odpady,recyklace globální problémy zásady udržitelného rozvoje ochrana přírody a krajiny,nástroje společnosti na ochranu ŽP odpovědnosti jedince za ochranu přírody a ŽP 1. ročník Operace s reálnými čísly 2. ročník Řešení rovnic a nerovnic v množině Planimetrie 3. ročník Stereometrie Propagace a aranžování 1. ročník Základní pojmy propagace a její vývoj Tělesná výchova Propagační prostředy Tvorba propagačních prostředků Firemní značka,logo,ochranná známka Praktické aranžování Obalová technika v propagaci Základy estetiky Teoretické poznatky Lyžování a snowboarding 2. ročník Teoretické poznatky Letní sportovní kurz 3. ročník Teoretické poznatky Informační a komunikační technologie 1. ročník Hardware Zbožíznalství Podmínky pěstování květin 2. ročník Základy floristiky 3. ročník Rychlení a přirychlování květin Odborný výcvik Hrnkové květiny okrasné květem Hrnkové květiny okrasné listem Speciální skleníkové kultury Floristické disciplíny Skleníkové květiny k řezu 1. ročník Bezpečnost a ochrana zdraví při práci,hygiena práce,požární prevence Prodej zboží 2. ročník Bezpečnost a ochrana zdraví při práci,hygiena práce,požární prevence Organizační uspořádání prodejny Příprava zboží k prodeji Prodej zboží 3. ročník Bezpečnost a ochrana zdraví při práci,hygiena práce,požární prevence Organizační uspořádání prodejny Příprava zboží k prodeji Prodej zboží Pokryto předmětem Občanská nauka Fyzikální vzdělávání Chemické vzdělávání Biologie Tělesná výchova? Odborný výcvik Zbožíznalství Člověk a svět práce Integrace do výuky Český jazyk 2. ročník Odborný styl Občanská nauka Fyzikální vzdělávání Matematika Pracovní právo Mechanika tuhého tělesa Termika 3. ročník Funkce Práce s daty Propagace a aranžování 1. ročník Propagační prostředy Praktické aranžování Obalová technika v propagaci Základy estetiky Informační a komunikační technologie Hardware Operační systém, struktura dat MS-Word Internet 2. ročník PowerPoint MS-Excel 3. ročník PC sítě, Internet Ekonomika Databáze 2. ročník Základy tržní ekonomiky Daňová evidence Podnik, majetek podniku a hospodaření podniku Peníze, daně, pojistné Pracovní poměr, nezaměstnanost 3. ročník Daňová evidenční povinnost Prvotní evidence Podnikatelské minimum Psychologie prodeje Deník příjmů a výdajů Podnikání, podnikatel Podnikatelský záměr Základy marketingu Povinnosti podnikatele vůči institucím, pojištění podnikatelských rizik 2. ročník Psychologie osobnosti Psychologie práce 3. ročník Psychologie obchodu Administrativa prodeje Psychologie prodeje 1. ročník 1. Nácvik desetiprstové hmatové metody 2. Velká písmena, interpunkce 2. ročník 1. Obchodní písemnosti Ekologie Propagace a aranžování 11

14 Charakteristika ŠVP 4.2 Začlenění průřezových témat 2. Úprava obchodních dopisů 3. Personální písemnosti 4. Obchodní operace v prodejně 5. Písemnosti při neplnění kupnich smluv Organizace prodeje 1. ročník Prodejna Maloobchod Velkoobchod 2. ročník Zaměstnanci prodejny Obchodní operace v prodejně Zbožíznalství 1. ročník Ochrana vlastností zboží Technika pěstování květin Sklizeň květin a jejich příprava k prodeji Zbožíznalství - pojem a význam 2. ročník Letničky a jednoletky 3. ročník Speciální skleníkové kultury Odborný výcvik 1. ročník Organizační uspořádání prodejny Příprava zboží k prodeji Prodej zboží Vazba a aranžování 2. ročník Příprava zboží k prodeji Prodej zboží Vazba a aranžování 3. ročník Příprava zboží k prodeji Prodej zboží Vazba a aranžování Inventura Pokryto předmětem Český jazyk Občanská nauka Fyzikální vzdělávání Chemické vzdělávání Propagace a aranžování? Informační a komunikační technologie Ekonomika Daňová evidence Podnikatelské minimum Psychologie prodeje Administrativa prodeje Organizace prodeje Odborný výcvik Zbožíznalství Informační a komunikační technologie Integrace do výuky Občanská nauka 2. ročník Úloha médií 3. ročník Svobodný přístup k informacím Fyzikální vzdělávání 2. ročník Elektřina Magnetismus Vlnění a optika Atomová a jaderná fyzika Vesmír Propagace a aranžování 1. ročník Tvorba propagačních prostředků Firemní značka,logo,ochranná známka Informační a komunikační technologie Hardware Operační systém, struktura dat Zálohování a komprimace dat, ochrana dat MS-Word Internet 2. ročník PowerPoint MS-Excel Viry 3. ročník PC sítě, Internet Vektorová a rastrová grafika,dig. fotografie Databáze Administrativa prodeje 1. ročník 1. Nácvik desetiprstové hmatové metody 3. Textový editor 4. Procvičování techniky psaní 5. Číslice, psaní do sloupců, znaménka, značky 6. Zvýrazňování textu 7. ČSN ročník 1. Obchodní písemnosti 2. Úprava obchodních dopisů 3. Personální písemnosti Odborný výcvik 1. ročník Prodej zboží Zbožíznalství Vazba a aranžování Souhrnné opakování 2. ročník Prodej zboží Zbožíznalství Vazba a aranžování Souhrnné opakování 3. ročník Prodej zboží Zbožíznalství Vazba a aranžování Inventura Souhrnné opakování Pokryto předmětem Občanská nauka Propagace a aranžování Informační a komunikační technologie Daňová evidence Odborný výcvik 12

15 Charakteristika ŠVP 4.2 Začlenění průřezových témat 13

16 Učební plán 5 Učební plán 5 Učební plán Učební plán ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2. ročník 3. ročník Český jazyk Cizí jazyk Občanská nauka Fyzikální vzdělávání - 0 1/2+0 1/2-1 Chemické vzdělávání 0 1/2+0 1/ Biologie Ekologie /2 0,5 Matematika 1+0 1/ / /2 4,5 Literatura Propagace a aranžování Tělesná výchova Informační a komunikační technologie Ekonomika Daňová evidence /2 1,5 Podnikatelské minimum Psychologie prodeje Administrativa prodeje Organizace prodeje 0 1/ ,5 Zbožíznalství Odborný výcvik / / Celkem základní dotace Celkem disponibilní dotace Celkem v ročníku Volitelné předměty 1. ročník Cizí jazyk Anglický jazyk 2 Německý jazyk 2 14

17 Učební plán 2. ročník Cizí jazyk Anglický jazyk 2 Německý jazyk 2 3. ročník Cizí jazyk Anglický jazyk 2 Německý jazyk 2 Přehled využití týdnů 1. ročník 2. ročník 3. ročník Výuka dle rozpisu učiva lyžařský kurz 1 ochrana obyvatel za mimořádných událostí letní výcvikový kurz 1 null Celkem: lyžařský kurz Lyžařský kurz je určen pro žáky 1. ročníku. Délka kurzu je zpravidla 6 dní. Žáci si osvojují základní techniky ve sjezdovém a běžeckém lyžování a snowboardingu. Dále jsou žáci seznámeni s historií lyžování a snowboardingu, s lyžařskou/snowboardovou/ výstrojí a výzbrojí a jejich údržbě. Nedílnou součástí kurzu je seznámení žáků se zásadami bezpečnosti a orientace v zimní krajině a propojení pohybových aktivit se životním prostředím. ochrana obyvatel za mimořádných událostí Dotace 0,2 týdne - tzn. 6 hod. v každém školním roce letní výcvikový kurz Letní výcvikový kurz je určen pro žáky 2. ročníku. Délka kurzu je zpravidla 5 dní. Žáci jsou seznámeni s různými formami turistiky/cykloturistika, pěší turistika, orientace v terénu/ a jsou schopni je využívat v různých podmínkách. Cykloturistika: příprava kola pro bezpečnou jízdu, povinná výbava kola, vhodný oděv na cykloturistiku, základní údržba kola. Pěší turistika a orientace v terénu: vhodné oblečení na turistiku, ekologické chování v přírodě, orientace podle turistického značení, používání mapy a buzoly pro orientaci v terénu.dále jsou žáci seznámeni se zásadami bezpečnosti při pobytu v přírodě a jsou schopni poskytnout první pomoc v improvizovaných podmínkách přírody. 15

18 Přehled rozpracování RVP do ŠVP 6 Přehled rozpracování RVP do ŠVP Název školy Adresa U Hradiska 4, Olomouc, Název ŠVP Prodavač a aranžér květin Platnost od Dosažené vzdělání Střední vzdělání s výučním listem Vzdělávací program Délka studia v letech: 3 RVP ŠVP disponibilní Jazykové vzdělávání a komunikace Vzdělávání a komunikace v českém jazyce 3 96 Český jazyk 3 96 Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce Cizí jazyk Společenskovědní vzdělávání Společenskovědní vzdělávání Občanská nauka 3 96 Přírodovědné vzdělávání , Fyzikální vzdělávání Fyzikální vzdělávání ,5 16 Chemické vzdělávání Chemické vzdělávání ,5 16 Biologické a ekologické vzdělávání Biologie Ekologie 0,5 16 Matematické vzdělávání , ,5 48 Matematické vzdělávání Matematika 4, ,5 48 Estetické vzdělávání Estetické vzdělávání Literatura Propagace a aranžování Vzdělávání pro zdraví Vzdělávání pro zdraví Tělesná výchova 3 96 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích Informační a komunikační technologie 3 96 Ekonomické vzdělávání , ,5 48 Ekonomické vzdělávání Ekonomika 1 32 Daňová evidence 1,5 48 1,5 48 Podnikatelské minimum 1 32 Odborné vzdělávání , Komunikace ve službách Psychologie prodeje 2 64 Administrativa prodeje 2 64 Technika prodeje Organizace prodeje 1, Zbožíznalství Zbožíznalství Technika prodeje Odborný výcvik disponibilní Celkem

19 Spolupráce se sociálními partnery 7 Spolupráce se sociálními partnery SPOLUPRÁCE SE SOCIÁLNÍMI PARTNERY Jedním z předpokladů pro dobře a stabilně fungující odborné vzdělávání v učebním oboru Prodavač - květiny je vytvoření funkčních vazeb s okolním pracovním a sociálním prostředím. Školní vzdělávací program dává sociálním partnerům možnost ovlivňovat obsah a v konečném důsledku i cíle při přípravě a realizaci vzdělávacího procesu. Klíčovými představiteli sociálních partnerů jsou regionální zaměstnavatelé jako významní zástupci světa práce, kteří mohou ovlivnit vzdělávací nabídku školy a poptávku po kvalifikovaných absolventech Střední školy zemědělské v Olomouci. Škola dlouhodobě spolupracuje s Úřadem práce v Olomouci s cílem vysokého uplatnění absolventů na trhu práce. Při tvorbě hlubších vazeb je sociální partnerství chápáno jako průběžně se měnící a přizpůsobující proces, na který nelze aplikovat striktní, nebo jednotná pravidla. Je potřebné mít trvale na mysli fakt, že představy jednotlivých sociálních partnerů jsou často velmi rozdílné a vyplvají z výrobního zaměření firmy. Pro funkční proces sociálního partnerství v odborném vzdělávání jsou důležití představitelé firem, kde je možné realizovat praktickou odbornou přípravu v daném oboru vzdělávání a kde mohou absolventi školy najít hodnotné pracovní uplatnění. Představitelé firem aktivně vstupují do života Střední školy zemědělské - jsou zváni k závěrečným zkouškám všech oborů vzdělávání vedoucích k dosažení středního vzdělání s výučním listem. Průběh a zejména výsledky zkoušek napomáhají sociálním partnerům při případném výběru absolventů na konkrétní pracovní pozice a naopak, šklola díky ním získává tak důležitou zpětnou vazbu. Střední škola zemědělská v Olomouci dlouhodobě systematicky spolupracuje s mnoha firmami olomouckého regionu. Žáci zde provádí odborný výcvik na základě smluv o provádění praktického vyučování a o podmínkách pro jeho vykonávání. Nejvýznamnějším sociálním partnerem pro obor Prodavač - květiny je Florcenter s.r.o Olomouc. Tento podnik se nachází v sousedství našeho školního pracoviště praktického vyučování v ulici Šlechtitelů. Jeho výhodná poloha, výborné sociální a odborné zázemí skýtají výborné podmínky pro vykonávání odborného výcviku našich žáků a rozvíjení další vzájemné spolupráce. Škola úzce spolupracuje s dalším významným, mezinárodně uznávaným partnerem, kterým je Výstaviště Flora Olomouc. Zde žáci vykonávají odborný výcvik a podílí se na přípravě celostátních a mezinárodních zahradnických, floristických i jiných výstav. Spolupráce se rozvíjí i s dalšími subjekty v regionu OBI market Olomouc, BAUMAX ČR s.r.o Olomouc, Horizont s.r.o Bystrovany. Odborný výcvik žáků probíhá také v květinových síních v Olomouci a okolí. Výsledkem sociálního partnerství je probíhající monitorování a analýza potřeb trhu práce. Prostřednictvím sociálních partnerů získávají pedagogičtí pracovníci v reálném pracovním prostředí požadavky na kompetence absolventů. Sociální partneři zajišťují odborné exkurze a podílejí se na propagaci školy. Cestou spolupráce se sociálními partnery žáci odborně rostou a učí se poznávat skutečnou práci v reálném pracovním kolektivu. Škola kvalifikuje své žáky pro výkon profese tak, aby jejich zapojení do světa práce co nejvíce odpovídalo požadavkům na absolventy z pohledu sociálních partnerů. Žáci si na základě osobních zkušeností a poznatků z praxe na smluvních pracovištích vytváří žádoucí postoje, hodnotovou orientaci a způsoby chování. Mají možnost vnímat různé sociální role. Smluvní pracoviště má tedy socializační a integrační roli. Sociální partner zaujímá i personalizační funkci - podporuje individualitu každého žáka a jeho rozvoj v samostatně jednající osobnost. Zájemci o zaměstnání z řad absolventů školy musí dokázat vyzvednout své kvality a jasně vyjádřit své představy o budoucím zaměstnání. Spolupráce s vybranými sociálními partnery zapojenými do tvorby a realizace školního vzdělávacího programu přispěje ke zkvalitnění výuky zejména vzhledem k uplatnění absolventů v budoucím zaměstnání.vytvoří se lepší podmínky k odbornému vzdělávání. Žákům se přiblíží realita pracovního života, dojde ke zvýšení prestiže odbornosti. 17

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělání: Sociální činnost Kód: 75-41-M/01 OBSAH OBSAH...

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm Kompletní ŠVP Podnikání 64-41-L/51 Podnikání 1.9.2011 64-41-L/51 Podnikání 1 Identifikační údaje Název ŠVP Podnikání Datum 27.1.2010 Platnost 1.9.2011 Forma studia Délka studia v letech: denní forma vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Sociální činnost. Školní vzdělávací program

Sociální činnost. Školní vzdělávací program Sociální činnost Školní vzdělávací program Č.j. 326/2011 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika vzdělávacího programu... 3 2.1. Identifikační údaje oboru... 3 2.3. Charakteristika školy...

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Habrmanova 1540, 560 02 Česká Třebová Školní vzdělávací program: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE obor: 18 20 - M/01 Informační technologie Obsah 1. Úvodní identifikační údaje... 3 Název a adresa školy, zřizovatel...

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Obor vzdělání: 75-41-M/01Sociální činnost Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, KLATOVY, NÁBŘEŽÍ KPT. NÁLEPKY 362, 339 01 KLATOVY 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ 1 Identifikační údaje Název ŠVP Sociální činnost - denní forma vzdělávání - (verze 2) Motivační název

Více

Školní vzdělávací program. 18 20 M / 01 informační technologie - počítačové sítě

Školní vzdělávací program. 18 20 M / 01 informační technologie - počítačové sítě Střední odborná škola a Střední odborné učiliště příspěvková organizace Cesta brigádníků 693 Kralupy nad Vltavou Školní vzdělávací program 18 20 M / 01 informační technologie - počítačové sítě Úvodní identifikační

Více

Školní vzdělávací program. Podnikání. Vlasová a účesová tvorba 64 41 L/51

Školní vzdělávací program. Podnikání. Vlasová a účesová tvorba 64 41 L/51 Školní vzdělávací program Podnikání Vlasová a účesová tvorba ŠVP zpracován podle RVP pro obor vzdělání Podnikání Dvouleté nástavbové denní studium Střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou Platnost

Více

ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělávání: 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Obor vzdělání: Sociální činnost 75-41-M/01 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název

Více

P O Č Í T A Č O V É A

P O Č Í T A Č O V É A Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace Na jízdárně 30/423, 702 00 OSTRAVA Zřizovatel: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče,

Více

Kadeřník kód: 69 51 H/01. Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání

Kadeřník kód: 69 51 H/01. Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání Kadeřník kód: 69 51 H/01 Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání Střední škola a mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání

Více

Obchodní akademie Teplice

Obchodní akademie Teplice OBCHODNÍ AKADEMIE, TEPLICE, POŠTOVNÍ 3, P. O. 415 40 Teplice, Poštovní 464/3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Teplice platný od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem Zpracoval: kolektiv pedagogických

Více

Kód a název oboru vzdělávání. ŠVP Sociální činnost. Denní studium

Kód a název oboru vzdělávání. ŠVP Sociální činnost. Denní studium Střední škola pedagogická a sociální Zlín, s.r.o. Česká 4787 760 05 Zlín Kód a název oboru vzdělávání 75-41-M/01 Sociální činnost ŠVP Sociální činnost Denní studium ŠVP platnému počínaje 1. ročníkem ode

Více

pro obor vzd pro obor vzdělání RVP 1602M01 75-41-M/01 Průmyslová ek Sociální čologie innost

pro obor vzd pro obor vzdělání RVP 1602M01 75-41-M/01 Průmyslová ek Sociální čologie innost pro obor vzdělání RVP 75-41-M/01 1602M01 Průmyslová Sociální ekologie činnost Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání RVP 75-41-M/01 1602M01 Průmyslová Sociální ekologie činnost Vydalo Ministerstvo

Více

Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství. Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost

Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství. Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost Obsah: 1. Úvodní identifikační údaje...2 2. Charakteristika školy...3 3. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

32-41-M/01 Zpracování usní, plastů a pryže

32-41-M/01 Zpracování usní, plastů a pryže 32-41-M/01 Zpracování usní, plastů a pryže ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 32-41-M/01 Zpracování usní, plastů a pryže Vydalo Ministerstvo školství,

Více

32 41 M/01 Zpracování usní, plastů a pryže

32 41 M/01 Zpracování usní, plastů a pryže MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 32 41 M/01 Zpracování usní, plastů a pryže 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného

Více

Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno Francouzská 101

Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno Francouzská 101 Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno Francouzská 101 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DESIGN INTERIÉRU A TEXTILU Obor vzdělání: 82-41-M/14 Textilní výtvarnictví Úvodní identifikační

Více

16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí

16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí 16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí Vydalo Ministerstvo školství,

Více

MINISTERSTVO OBRANY. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 78-42-M/07 Vojenské lyceum

MINISTERSTVO OBRANY. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 78-42-M/07 Vojenské lyceum MINISTERSTVO OBRANY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 78-42-M/07 Vojenské lyceum Schváleno ministrem obrany dne 10. června 2014, č. j. 85-4/2014-7542. 2 Obsah 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích

Více

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace Praskova 399/8, 746 01 Opava Školní vzdělávací program 18 20 M/01 Informační technologie se zaměřením na počítačové sítě a programování

Více

18 20 M/01 Informační technologie

18 20 M/01 Informační technologie MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 18 20 M/01 Informační technologie 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání

Více

18 20 M/01 Informační technologie

18 20 M/01 Informační technologie 18 20 M/01 Informační technologie MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 18-20-M/01 Informační technologie Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více