Možnosti pokračovania v štúdiu z bakalárskych študijných programov na inžinierske študijné programy fakulty BERG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Možnosti pokračovania v štúdiu z bakalárskych študijných programov na inžinierske študijné programy fakulty BERG"

Transkript

1 Možnosti pokračovania v štúdiu z bakalárskych študijných programov na inžinierske študijné programy fakulty BERG V štúdiu na inžinierskych študijných programoch fakulty BERG je možné pokračovať iba po ukončení bakalárskeho štúdia. Ďalšie doplňujúce podmienky k pokračovaniu v inžinierskom štúdiu boli stanovené garantmi príslušných študijných programov. Študijný program: Dopravná logistika podniku bez absolvovania dodatočných predmetov a skúšok po ukončení bakalárskeho štúdia technickej alebo ekonomickej fakulty vysokej školy zaradenej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky medzi univerzitné vysoké školy. Prijímacie konanie na štúdium v akademickom roku 2016/2017 strana 1/ 14

2 Študijný program: Geologické inžinierstvo TU Košice Fakulta BERG Geológia a regionálny rozvoj TU Košice Fakulta BERG Technológie v naftárenskom a plynárenskom priemysle Študijné programy príbuzných (geologických) študijných odborov b) s absolvovaním skúšok z nasledujúcich predmetov: Mineralógia, Petrografia a Štruktúrna geológia, v priebehu 1. ročníka inžinierskeho štúdia, po ukončení nižšie uvedených bakalárskych študijných programov: TU Košice Fakulta BERG Geodézia a kataster nehnuteľností TU Košice Fakulta BERG Geodézia a geografické informačné systémy TU Košice Fakulta BERG Baníctvo a geotechnika TU Košice Fakulta BERG Využívanie alternatívnych zdrojov energie TU Košice Fakulta BERG Manažérstvo zemských zdrojov Prijímacie konanie na štúdium v akademickom roku 2016/2017 strana 2/ 14

3 Študijný program: Geoturizmus a) s absolvovaním skúšok z nasledujúcich predmetov: Matematika, Zem a zemské zdroje, Štatistické spracovanie nameraných údajov a Identifikácia objektov geoturizmu v priebehu 1. ročníka inžinierskeho štúdia, po ukončení bakalárskeho štúdia iných ako technických a ekonomických fakúlt vysokých škôl zaradených Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky medzi univerzitné vysoké školy. b) bez absolvovania dodatočných predmetov a skúšok po ukončení bakalárskeho štúdia technickej alebo ekonomickej fakulty vysokej školy zaradenej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky medzi univerzitné vysoké školy a po ukončení zahraničnej vysokej školy technického alebo ekonomického zamerania po nostrifikácii diplomu MŠ SR. Prijímacie konanie na štúdium v akademickom roku 2016/2017 strana 3/ 14

4 Študijný program: Informatizácia procesov získavania a spracovania surovín TU Košice Fakulta BERG Informatizácia procesov získavania a spracovania surovín TU Košice Fakulta BERG Riadenie kvality procesov získavania a spracovania surovín TU Košice Fakulta BERG Automatizácia a riadenie procesov získavania a spracovania surovín TU Košice Fakulta BERG Manažérstvo procesov TU Košice Fakulta BERG Geodézia a geografické informačné systémy TU Košice Fakulta BERG Geodézia a kataster nehnuteľností TU Košice Fakulta BERG Priemyselná logistika TU Košice Fakulta BERG Dopravná logistika podniku Študijný program v študijnom odbore Automatizácia Študijný program v študijnom odbore Kybernetika Študijný program v študijnom odbore Mechatronika Študijný program v študijnom odbore Informatika b) po individuálnom posúdení garantom študijného programu po ukončení iných študijných programov príbuzných študijných odborov. c) d) Prijímacie konanie na štúdium v akademickom roku 2016/2017 strana 4/ 14

5 Študijný program: Inžinierska geodézia a kataster nehnuteľností bez absolvovania dodatočných predmetov a skúšok po ukončení nasledujúcich bakalárskych študijných programov: TU Košice Fakulta BERG Geodézia a kataster nehnuteľností TU Košice Fakulta BERG Geodézia a geografické informačné systémy ŽU Žilina Geodézia a kartografia Stavebná fakulta STU Bratislava Stavebná fakulta Geodézia a kartografia Prijímacie konanie na štúdium v akademickom roku 2016/2017 strana 5/ 14

6 Študijný program: Manažérstvo zemských zdrojov TU Košice Fakulta BERG Manažérstvo zemských zdrojov TU Košice Fakulta BERG Využívanie alternatívnych zdrojov energie Riadenie kvality procesov Fakulta BERG Geoturizmus získavania a spracovania surovíntu Košice TU KošiceFakulta BERG Fakulta BERG Hospodárenie s vodou v komunálnej sfére TU Košice TU Košice Fakulta BERG Informatizácia procesov získavania a spracovania surovín TU Košice Fakulta BERG Priemyselná logistika TU Košice Fakulta BERG Dopravná logistika podniku b) po individuálnom posúdení garantom študijného programu po ukončení iných študijných programov. Prijímacie konanie na štúdium v akademickom roku 2016/2017 strana 6/ 14

7 Študijný program: Mineralurgia a environmentálne technológie Vysoká škola TU KošiceFakultaŠtudijný program Fakulta BERG Mineralurgia a environmentálne technológie b) s absolvovaním skúšok z nasledujúcich predmetov: Chémia a Mineralógia v priebehu 1. ročníka inžinierskeho štúdia, po ukončení iných bakalárskych študijných programov technického zamerania. Prijímacie konanie na štúdium v akademickom roku 2016/2017 strana 7/ 14

8 Študijný program: Priemyselná logistika s absolvovaním skúšok z nasledujúcich predmetov: Logistika výroby a Komerčná logistika v priebehu 1. ročníka inžinierskeho štúdia (okrem študentov, ktorí absolvovali tieto predmety počas bakalárskeho štúdia) po ukončení nižšie uvedených bakalárskych študijných programov: Fakulta BERGDopravná logistika podniku Vysoká škola TU Košice TU KošiceFakultaŠtudijný Fakulta BERG Priemyselná logistika program TU Košice Fakulta BERG Informatizácia procesov získavania a spracovania surovín TU Košice Fakulta BERG Manažérstvo zemských zdrojov TU Košice Fakulta BERG Riadenie kvality procesov získavania a spracovania surovín Študijný program v študijnom odbore Priemyselné inžinierstvo Študijný program v študijnom odbore Odvetvové ekonomiky a manažment Študijný program v študijnom odbore Manažment Prijímacie konanie na štúdium v akademickom roku 2016/2017 strana 8/ 14

9 Študijný program: Riadenie kvality procesov získavania a spracovania surovín Študijný program TU KošiceFakulta Fakulta BERG Informatizácia procesov získavania a spracovania surovín Vysoká škola TU Košice Fakulta BERG Riadenie kvality procesov získavania a spracovania surovín TU Košice Fakulta BERG Automatizácia a riadenie procesov získavania a spracovania surovín TU Košice Fakulta BERG Manažérstvo procesov TU Košice Fakulta BERG Priemyselná logistika b) s absolvovaním skúšok z nasledujúcich predmetov: Systémy manažérstva kvality a Integrovaný manažment v priebehu 1. ročníka inžinierskeho štúdia po ukončení nižšie uvedených študijných programov: Vysoká škola TU KošiceFakultaŠtudijný Fakulta BERG Manažérstvo zemských zdrojov program TU Košice Fakulta BERG Mineralurgia a environmentálne technológie Prijímacie konanie na štúdium v akademickom roku 2016/2017 strana 9/ 14

10 Študijný program: Riadenie procesov získavania a spracovania surovín TU Košice Fakulta BERG Informatizácia procesov získavania a spracovania surovín TU Košice Fakulta BERG Riadenie kvality procesov získavania a spracovania surovín TU Košice Fakulta BERG Manažérstvo procesov TU Košice Fakulta BERG Automatizácia a riadenie procesov získavania a spracovania surovín Študijný program v študijnom odbore Automatizácia Študijný program v študijnom odbore Kybernetika Študijný program v študijnom odbore Mechatronika Študijný program v študijnom odbore Informatika b) s absolvovaním skúšok z nasledujúcich predmetov: Algoritmizácia a programovanie, Teória automatického riadenia, Technické prostriedky automatizácie v priebehu 1. ročníka inžinierskeho štúdia (okrem študentov, ktorí absolvovali tieto alebo obsahovo zhodné* predmety počas bakalárskeho štúdia) po ukončení iných bakalárskych študijných programov technického zamerania. Pozn.: * - obsahovú zhodnosť predmetu posúdi garant príslušného predmetu Prijímacie konanie na štúdium v akademickom roku 2016/2017 strana 10/ 14

11 Študijný program: Technológie baníctva a tunelárstva / študijný odbor TU Košice Fakulta BERG Baníctvo a geotechnika TU Košice Fakulta BERG Záchranárska, požiarna a bezpečnostná technika TU Košice SvF Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby Žilinská univerzita SvF Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby TU Košice Fakulta BERG Využívanie alternatívnych zdrojov energie b) po individuálnom posúdení garantom študijného programu po ukončení iných bakalárskych študijných programov. Prijímacie konanie na štúdium v akademickom roku 2016/2017 strana 11/ 14

12 Študijný program: Technológie v naftárenskom a plynárenskom priemysle bez absolvovania dodatočných predmetov a skúšok po ukončení bakalárskeho štúdia študijných programov technického zamerania. Vysoká škola Fakulta Študijný odbor / program TU Košice Fakulta BERG Technológie v naftárenskom a plynárenskom priemysle TU Košice Fakulta BERG Baníctvo a geotechnika TU Košice Fakulta BERG Geológia a regionálny rozvoj TU Košice Fakulta BERG Geoprieskum TU Košice Fakulta BERG Priemyselná logistika TU Košice Fakulta BERG Dopravná logistika podniku TU Košice Fakulta BERG Využívanie alternatívnych zdrojov energie TU Košice Fakulta BERG Záchranárska, požiarna a bezpečnostná technika Študijný program v študijnom odbore geológia Študijný program v študijnom odbore strojárstvo Prijímacie konanie na štúdium v akademickom roku 2016/2017 strana 12/ 14

13 Študijný program: Využívanie alternatívnych zdrojov energie TU Košice Fakulta BERG Využívanie alternatívnych zdrojov energie b) s absolvovaním skúšok z nasledujúcich predmetov: Alternatívne zdroje energie, Tradičné zdroje energie, Technológie alternatívnych zdrojov energie, Prúdenie kvapalín a plynov*, Energetické stroje* v priebehu 1. ročníka inžinierskeho štúdia po ukončení nasledujúcich bakalárskych študijných programov: Vysoká škola Fakulta Študijný odbor / program TU Košice Fakulta BERG Manažérstvo zemských zdrojov TU Košice Fakulta BERG Geoturizmus TU Košice Fakulta BERG Riadenie kvality procesov získavania a spracovania surovín TU Košice Fakulta BERG Hospodárenie s vodou v komunálnej sfére TU Košice Fakulta BERG Dopravná logistika podniku TU Košice Fakulta BERG Informatizácia procesov získavania a spracovania surovín c) po individuálnom posúdení garantom študijného programu po ukončení iných študijných programov. Pozn.: * - akceptuje sa aj absolvovanie obsahovo zhodných predmetov; obsahovú zhodnosť predmetu posúdi garant príslušného predmetu Prijímacie konanie na štúdium v akademickom roku 2016/2017 strana 13/ 14

14 Študijný program: Záchranárska, požiarna a bezpečnostná technika TU Košice Fakulta BERG Záchranárska, požiarna a bezpečnostná technika TU Košice Fakulta BERG Baníctvo a geotechnika Študijné programy príbuzných (baníckych) študijných odborov b) s absolvovaním skúšok z nasledujúcich predmetov: BOZP, Požiarna ochrana a Záchranárstvo, v priebehu 1.ročníka inžinierskeho štúdia, po ukončení nižšie uvedených bakalárskych študijných programov: Vysoká škola Faulta Študijný program / študijný odbor TU Košice Fakulta BERG Získavanie a spracovanie zemských zdrojov TU Košice Fakulta BERG Banská geológia a geologický prieskum TU Košice Fakulta BERG Banská mechanizácia, doprava a hlbinné vŕtanie TU Košice Fakulta BERG Využívanie alternatívnych zdrojov energie TU Košice Fakulta BERG Mineralurgia a environmentálne technológie Prijímacie konanie na štúdium v akademickom roku 2016/2017 strana 14/ 14

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava - Poruba tel.: 597 321 111, fax: 596 918 507, http://www.vsb.cz http://www.spravnavyska.cz FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO

Více

UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY

UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY Adresa: 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba, http://www.usp.vsb.cz anotechnologie Nanotechnologie (P) Mechatronika Mechatronické systémy (PK) Automobilová elektronika

Více

FAKULTA BEZPEČ OST ÍHO I ŽE ÝRSTVÍ

FAKULTA BEZPEČ OST ÍHO I ŽE ÝRSTVÍ FAKULTA BEZPEČ OST ÍHO I ŽE ÝRSTVÍ Adresa: Lumírova 13, 700 30 Ostrava-Výškovice, http://www.fbi.vsb.cz Bakalářské studium: doba studia 4 roky, titul Bc. Požární ochrana a průmyslová bezpečnost Bezpečnost

Více

Podmínky přijetí ke studiu na Hornicko-geologické fakultě VŠB - TU Ostrava pro akademický rok 2015/2016

Podmínky přijetí ke studiu na Hornicko-geologické fakultě VŠB - TU Ostrava pro akademický rok 2015/2016 Podmínky přijetí ke studiu na Hornicko-geologické fakultě VŠB - TU Ostrava pro akademický rok 2015/2016 Děkan Hornicko-geologické fakulty (HGF) vyhlašuje od 1.1.2015 přijímací řízení pro studium v konzultačních

Více

Kritéria hodnocení přijímací zkoušky 2016/2017 - navazující magisterské studijní obory

Kritéria hodnocení přijímací zkoušky 2016/2017 - navazující magisterské studijní obory Kritéria hodnocení přijímací 2016/2017 - navazující magisterské studijní obory Aplikovaná matematika Forma přijímací Písemná zkouška z matematiky - Biofyzika Forma přijímací Písemná zkouška v rozsahu základních

Více

Vyhláška rektorky č. 6/2011-2012

Vyhláška rektorky č. 6/2011-2012 Vyhláška rektorky č. 6/2011-2012 VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů, o. p. s. (dále jen VŠMVVP) pro akademický rok 2012/2013 Na základě zákona č. 111/1998 Sb. o

Více

Přehled vydaných rámcových vzdělávacích programů (3. etapa)

Přehled vydaných rámcových vzdělávacích programů (3. etapa) Skupina Přehled vydaných rámcových vzdělávacích programů (3. etapa) Obory vzdělání poskytující střední vzdělání 53 Zdravotnictví 53-41-J/01 Zubní instrumentářka 53-41-J/004 Zubní instrumentářka 63 Ekonomika

Více

VŠB - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

VŠB - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VŠB - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY Fakulta elektrotechniky a informatiky je již od svého založení v roce 99 důležitým partnerem v úspěšné transformaci průmyslové ekonomiky

Více

Přijatí studenti a absolventi studijních oborů s problematikou GIS na vysokých školách v ČR

Přijatí studenti a absolventi studijních oborů s problematikou GIS na vysokých školách v ČR Přijatí studenti a absolventi studijních oborů s problematikou na vysokých školách v ČR Ing. Pavla Tryhubová Katedra mapování a, Stavební fakulta ČVUT Thákurova 7, 166 29 Praha 6 tryhubova@fsv.cvut.cz

Více

Stavební inženýrství 3904R007 Inženýrství životního prostředí 4 P 31.8.2020

Stavební inženýrství 3904R007 Inženýrství životního prostředí 4 P 31.8.2020 akalářskéstudijníprogramy a obory Uvedenéakreditovanéstudijníprogramyaoborynemusíbýtotvírány v každémakademickémroce. ližšíinformacejsouuvedenynalokálníchstránkáchfakult v Podmínkáchpřijímacíhořízenínanásledujícíakademickýrok.

Více

Podmínky pro přijímací řízení

Podmínky pro přijímací řízení Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2011/2012 Pro akademický rok 2011/2012 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže uvedené akreditované studijní obory. Bakalářské studijní programy: Bez

Více

Geologický pavilon ve výuce U3V

Geologický pavilon ve výuce U3V Geologický pavilon ve výuce U3V Ing. Martina Polášková koordinátorka U3V na HGF VŠB-Technická univerzita Ostrava Geologický pavilon prof. F. Pošepného Hornicko-geologická fakulta VŠB-Technická univerzita

Více

Současný stav studijních programů a budoucí scénáře vysokoškolského studia

Současný stav studijních programů a budoucí scénáře vysokoškolského studia Současný stav studijních programů a budoucí scénáře vysokoškolského studia Jitka Rychtaříková www.kredo.reformy-msmt.cz Struktura prezentace: Data Skupiny studijních programů: muži versus ženy Počty magisterských

Více

Úvod do předmětu Rozdělení robotů a manipulátorů (RaM) Struktura průmyslového RaM (PRaM)

Úvod do předmětu Rozdělení robotů a manipulátorů (RaM) Struktura průmyslového RaM (PRaM) TRENČIANSKA UNIVERZITA ALEXANDRA DUBČEKA V TRENČÍNE FAKULTA ŠPECIÁLNEJ TECHNIKY Předmět Základy robotizácie Přednáška Úvod do předmětu Rozdělení robotů a manipulátorů (RaM) Struktura průmyslového RaM (PRaM)

Více

Směrnice děkanky Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. č. 3/2012

Směrnice děkanky Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. č. 3/2012 Účinnost dokumentu od: 1. 1. 2013 Směrnice děkanky Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava č. 3/2012 Podmínky přijetí ke studiu v navazujících magisterských studijních programech

Více

VYHODNOCENÍ. Sekce 1 Pozemní stavby a architektura

VYHODNOCENÍ. Sekce 1 Pozemní stavby a architektura VYHODNOCENÍ Sekce 1 Pozemní stavby a architektura 1 František Bílek TV vysílač Brno, Holedná 1 Richard Slávik, Matej Michalec 2 Bc. Anna Vašková 2 Bc. Tomáš Švec Architektonicko-urbanistická štúdia Bulvár

Více

Nabídka studia 2012/2013

Nabídka studia 2012/2013 VŠB - Technická univerzita Ostrava Hornicko-geologická fakulta Nabídka studia pro akademický rok 2012/2013 Hornicko-geologická fakulta Studijní obory BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Environmentální biotechnologie Geovědní

Více

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570 Seznam vysokých škol, které v rámci přijímacího řízení požadují absolvovat Národní srovnávací zkoušky (NSZ), popř. je zvolená fakulta při svém přijímacím řízení zohledňuje. Přípravné kurzy SOKRATES pro

Více

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok 2014 2015 na ČVUT v Praze Fakultě dopravní

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok 2014 2015 na ČVUT v Praze Fakultě dopravní Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok 2014 2015 dle Vyhlášky MŠMT č. 343/2002 Sb. o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách a její změně č. 276/2004 Sb. 1. Informace

Více

Kam se dostanete bez přijímaček

Kam se dostanete bez přijímaček Kam se dostanete bez přijímaček Kam se dostanete bez přijímaček 21.1.2008 Převis poptávky nad nabídkou byl v loňském akademickém roce sice nižší než v letech předchozích, na vysokou se však přesto nedostalo

Více

Výročí 50 let: Výročí 60 let:

Výročí 50 let: Výročí 60 let: Výročí 50 let: Ing. Kateřina Boušková Narodila se 13. 2. 1965 v Mostě. V roce 1984 dokončila studium na gymnáziu v Mostě a v letech 1987 až 1992 vystudovala obor geodézie a kartografie na Fakultě stavební

Více

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2016/2017

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2016/2017 Naposledy vytištěno 13.1.2016 11:24 Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2016/2017 Směrnice Dokument Název dokumentu Typ dokumentu Garant dokumentu Pravidla

Více

Ž ř ú ř ř ř Šř ř ř ú ň Ž Ž ů ú ů šř ů ú ů ř ř Ž ř ř Č ř ř ř Č šř ů Ú Ř Ú ů ř ú ů š šř ř š ú š ř ř š š ř ř ú Ž Š ů š ř š ř Ž ů ú ů Ú Ž ř ú ř Ú ú šř ů š ů Ž Ž ř ů Ž Ú ů Ž ř ř ř ť ů ň ř ů Á ř ň ř ů Ř ú ó

Více

KOPES 2007. Seznam účastníků KONFERENCE PEDAGOGŮ ELEKTRICKÝCH STROJŮ ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH UNIVERZIT

KOPES 2007. Seznam účastníků KONFERENCE PEDAGOGŮ ELEKTRICKÝCH STROJŮ ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH UNIVERZIT Seznam účastníků KONFERENCE PEDAGOGŮ ELEKTRICKÝCH STROJŮ ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH UNIVERZIT KOPES 2007 23. 1. 25. 1. 2007 Brno - Radešín Univerzita obrany, Brno Katedra elektrotechniky K217 Vedoucí katedry:

Více

Geomatika v České republice

Geomatika v České republice Geomatika v České republice Václav Čada, Otakar Čerba Oddělení geomatiky, Katedra matematiky, Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita v Plzni Geoinformace ve veřejné správě 2013, Praha, 27. 28.

Více

Výročie 50 rokov: Ing. Ľubica Hudecová, PhD. Prof. Ing. Pavel Novák, PhD. Ing. Peter Repáň, Eur Ing. Prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc. Ing.

Výročie 50 rokov: Ing. Ľubica Hudecová, PhD. Prof. Ing. Pavel Novák, PhD. Ing. Peter Repáň, Eur Ing. Prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc. Ing. Výročie 50 rokov: Ing. Ľubica Hudecová, PhD. Narodila sa 31. 7. 1965 vo Zvolene. Po skončení štúdia odboru geodézia a kartografia na Stavebnej fakulte (SvF) Slovenskej vysokej školy technickej (SVŠT) v

Více

Přijímací řízení a Národní srovnávací zkoušky

Přijímací řízení a Národní srovnávací zkoušky Přijímací řízení a Národní srovnávací zkoušky Nové fakulty v r. 2014 - VUT Brno, Fakulta stavební - VUT Brno, Fakulta podnikatelská - TU Liberec, Ekonomická fakulta - UJEP Ústí n. Labem, Fakulta sociálně

Více

Výchova specialistů v oboru Geodézie a kartografie a možnosti jejich uplatnění v praxi. Ing. HANA STAŇKOVÁ, Ph.D.

Výchova specialistů v oboru Geodézie a kartografie a možnosti jejich uplatnění v praxi. Ing. HANA STAŇKOVÁ, Ph.D. XVIII. Mezinárodní česko-slovensko-polské geodetické dny Karlova Studánka 17.-19.5.2012 Výchova specialistů v oboru Geodézie a kartografie a možnosti jejich uplatnění v praxi Ing. HANA STAŇKOVÁ, Ph.D.

Více

Podmínky pro přijímací řízení

Podmínky pro přijímací řízení Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2014/2015 Pro akademický rok 2014/2015 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže uvedené akreditované studijní obory. Bakalářské studijní programy: Bez

Více

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Sociální management Studijní program Hospodářská politika a správa studijní obor je odborně garantován Katedrou ekonomie a veřejné správy výuka je zajišťována vysoce kvalifikovanými pedagogy

Více

MATEMATICKÁ BIOLOGIE

MATEMATICKÁ BIOLOGIE INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská a Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita MATEMATICKÁ BIOLOGIE Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno Studijní obor Matematická biologie Masarykova

Více

Zveřejnění průběhu přijímacího řízení na VŠCHT Praha v roce 2014 podle Vyhlášky MŠMT č. 343/2002 Sb. ze dne 11. 7. 2002

Zveřejnění průběhu přijímacího řízení na VŠCHT Praha v roce 2014 podle Vyhlášky MŠMT č. 343/2002 Sb. ze dne 11. 7. 2002 Zveřejnění průběhu přijímacího řízení na VŠCHT Praha v roce 2014 podle Vyhlášky MŠMT č. 343/2002 Sb. ze dne 11. 7. 2002 1. Informace o přijímacích zkouškách do bakalářských a navazujících magisterských

Více

MINISTERSTVO ZEMÃDÃLSTVÕ»ESK REPUBLIKY. 57 záøí 2006 POZEMKOVÉ ÚPRAVY

MINISTERSTVO ZEMÃDÃLSTVÕ»ESK REPUBLIKY. 57 záøí 2006 POZEMKOVÉ ÚPRAVY MINISTERSTVO ZEMÃDÃLSTVÕ»ESK REPUBLIKY 57 záøí 2006 POZEMKOVÉ ÚPRAVY PozemkovÈ pravy Z Ì 2006 Ë. 57 MINISTERSTVO ZEMÃDÃLSTVÕ»ESK REPUBLIKY - st ednì pozemkov ad TÏönov 17 Tel.: 221 811 111 117 05 Praha

Více

Studenti s trvalým bydlištěm na území Moravskoslezského kraje na českých vysokých školách v roce 2013. Kde a co studují?

Studenti s trvalým bydlištěm na území Moravskoslezského kraje na českých vysokých školách v roce 2013. Kde a co studují? Studenti s trvalým bydlištěm na území Moravskoslezského kraje na českých vysokých školách v roce 2013 Kde a co studují? říjen 2014 RPIC-ViP, s.r.o. Observatoř konkurenceschopnosti a trhu práce Moravskoslezského

Více

Profil knihovního fondu Státní technické knihovny

Profil knihovního fondu Státní technické knihovny Profil knihovního fondu Státní technické knihovny Stupeň Druhy informačních pramenů Retrospektiva Tematické vymezení MDT úplnosti Počet exemplářů - domácí/zahraniční doplňování doplň. I. TECHNICKÉ OBORY

Více

Spolupříjemce dotace: Masarykova Univerzita Brno

Spolupříjemce dotace: Masarykova Univerzita Brno Spolupříjemce dotace: Masarykova Univerzita Brno Fakulty Právnická Lékařská Přírodovědecká Filozofická Pedagogická Ekonomicko-správní Informatiky Sociálních studií Sportovních studií Ústavy Výpočetní techniky

Více

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) stanoví veřejné vysoké škole v 17 tohoto

Více

STANDARDIZACE V GEOGRAFICKÝCH INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH V EVROPSKÉM KONTEXTU

STANDARDIZACE V GEOGRAFICKÝCH INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH V EVROPSKÉM KONTEXTU STANDARDIZACE V GEOGRAFICKÝCH INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH V EVROPSKÉM KONTEXTU Doc. Ing. Petr Rapant, CSc. Institut geoinformatiky VŠB TU Ostrava Ing. Ivana Ivánová, PhD. Katedra geodetických základov SvF,

Více

SEKCE 2. MĚSTSKÉ STAVITELSTVÍ, URBANISMUS A ARCHITEKTURA Pořadí Jméno a příjmení Ročník Odborný konzultant Název práce

SEKCE 2. MĚSTSKÉ STAVITELSTVÍ, URBANISMUS A ARCHITEKTURA Pořadí Jméno a příjmení Ročník Odborný konzultant Název práce Výsledky fakultního kola SVOČ 008/009 V 0. ročníku soutěže SVOČ na Fakultě stavební Ostrava se po zhodnocení odbornými komisemi v jednotlivých sekcí udělovala, a místa. Práce, které se umístily na prvních

Více

Seminář dne 16.11.2011 Lektor: doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SPŠ stavební Opava, Mírova 3

Seminář dne 16.11.2011 Lektor: doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SPŠ stavební Opava, Mírova 3 Seminář dne 16.11.2011 Lektor: doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SPŠ stavební Opava, Mírova 3 Popularizace a zvýšení kvality výuky dřevozpracujících a stavebních oborů v Moravskoslezském kraji Vysoká škola

Více

Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu. Výpočetní vědy. pro akademický rok 2015/2016

Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu. Výpočetní vědy. pro akademický rok 2015/2016 Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu Výpočetní vědy pro akademický rok 2015/2016 V akademickém roce 2015/2016 bude na VŠB-TU Ostrava otevřen následující studijní program: doktorský

Více

VYHLÁŠKA. EkF_VYH_14_002

VYHLÁŠKA. EkF_VYH_14_002 Garant dokumentu: 100 - proděkanka pro studium Vysoká škola báňská Technická univerzita Ekonomická fakulta Vydala: děkanka Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava Platnost od: 5. 2. 2014 VYHLÁŠKA děkanky Ekonomické

Více

GEOINFORMATIKA. -základní pojmy a principy -ukázky aplikací GIS v praxi. Lukáš MAREK a Vít PÁSZTO

GEOINFORMATIKA. -základní pojmy a principy -ukázky aplikací GIS v praxi. Lukáš MAREK a Vít PÁSZTO GEOINFORMATIKA -základní pojmy a principy -ukázky aplikací GIS v praxi Lukáš MAREK a Vít PÁSZTO GEOINFORMATIKA JE... spojením informatiky a geografie uplatnění geografie v počítačovém prostředí je obor,

Více

Vyhláška děkanky č. 22VD/2014 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2015/2016

Vyhláška děkanky č. 22VD/2014 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2015/2016 Děkanka Fakulty pedagogické Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 Fax: +420 377 636 002 e-mail: coufalov@fpe.zcu.cz V Plzni 3. prosince 2015 ZCU 036656/2014/DFPE/Pel Vyhláška děkanky č. 22VD/2014

Více

Navazující magisterské studijní programy (obory), které budou v akademickém roce 2016/2017 na VŠB-TU Ostrava otevřeny:

Navazující magisterské studijní programy (obory), které budou v akademickém roce 2016/2017 na VŠB-TU Ostrava otevřeny: Podmínky přijetí ke studiu v univerzitních studijních programech Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava pro akademický rok 2016/2017 typ studia navazující magisterské Navazující magisterské

Více

Výročie 50 rokov: Výročie 55 rokov:

Výročie 50 rokov: Výročie 55 rokov: Výročie 50 rokov: Ing. Svatava Dokoupilová, referentka mezinárodních vztahů v sekretariátu předsedy Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (ČÚZK) a členka redakční rady časopisu Geodetický a kartografický

Více

Í Á Á Í Á Ě É É ř ř Ž Č Č ú ČÍ ň ř Č Č Č Č ú ř Č Ž ú ř ů ř ř ž š ř ů ř ř ů Í ř ř Ž Í ž Ž ř Č ř ó š ř ř řů š ř š ů ů ž ř Č š ř ř řů š Á š řů ř Č ř ř ř š Ž š ř ř ř ť ž Ú ž ř ň ť ň ů Ž ú ú ň š ú ň Ť Ž š ř

Více

Ekonomika cestovního ruchu

Ekonomika cestovního ruchu Studijní obor Ekonomika cestovního ruchu Studijní program Ekonomika a management Základní informace o studijním oboru výuka studijního oboru byla zahájena v akademickém roce 1991/1992 studijní obor je

Více

ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o., ŠVP Ekonomické lyceum Učební osnovy: Geografie

ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o., ŠVP Ekonomické lyceum Učební osnovy: Geografie Ročník Téma Výsledky Učivo 1. září - říjen Země jako vesmírné těleso charakterizuje Slunce jako hvězdu a popíše sluneční soustavu popíše uspořádání hvězd do galaxií zná současné názory na vznik a vývoj

Více

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2016/2017

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2016/2017 Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2016/2017 Pro akademický rok 2016/2017 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže uvedené akreditované studijní obory. Bakalářské studium Děkan může uchazečům

Více

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/16

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/16 Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/16 PROMÍJENÍ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK přijímací řízení pro akademický rok 2015/2016 Pro akademický rok 2015/2016 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže

Více

Vyhláška děkanky č. 6/2009

Vyhláška děkanky č. 6/2009 Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni Vyhláška děkanky č. 6/2009 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2010/2011 Děkanka Fakulty pedagogické ZČU v Plzni vyhlašuje podle 49 Zákona č. 111/1998

Více

Ekonomika podnikání v obchodě a službách

Ekonomika podnikání v obchodě a službách Studijní obor Ekonomika podnikání v obchodě a službách Studijní program Ekonomika a management NĚKOLIK ZÁKLADNÍCH INFORMACÍ Studijní obor je odborně garantován Katedrou podnikové ekonomiky a managementu.

Více

GEOINFORMATIKA. -základní pojmy a principy -ukázky aplikací GIS v praxi. Lukáš MAREK a Vít PÁSZTO

GEOINFORMATIKA. -základní pojmy a principy -ukázky aplikací GIS v praxi. Lukáš MAREK a Vít PÁSZTO GEOINFORMATIKA -základní pojmy a principy -ukázky aplikací GIS v praxi Lukáš MAREK a Vít PÁSZTO GEOINFORMATIKA JE spojením informatiky a geografie uplatnění geografie v počítačovém prostředí je obor, který

Více

Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie

Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie 3 UČEBNÍ PLÁN Název školy: Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie Zaměření: Ekonomika a finance Datum platnosti od: 1. 9. 2015 Kategorie

Více

dokladem o ukončeném vysokoškolském vzdělání, e) odbornou praxí odborná činnost vykonávaná při při hornické činnosti nebo činnosti prováděné

dokladem o ukončeném vysokoškolském vzdělání, e) odbornou praxí odborná činnost vykonávaná při při hornické činnosti nebo činnosti prováděné Částka 141 Sbírka zákonů č. 378 / 2012 Strana 4917 378 VYHLÁŠKA ze dne 8. listopadu 2012, kterou se mění vyhláška č. 298/2005 Sb., o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické

Více

Výročie 50 rokov: Výročie 60 rokov:

Výročie 50 rokov: Výročie 60 rokov: Výročie 50 rokov: Ing. Katarína Leitmannová Narodila sa 31. 5. 1963 v Bratislave. Po skončení štúdia geodézie a kartografie na Stavebnej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej v roku 1985 nastúpila

Více

Vyhláška č. 511/2002 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků

Vyhláška č. 511/2002 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků Vyhláška č. 511/2002 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků Ministerstvo vnitra stanoví podle 42 k provedení 33 odst. 1 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních

Více

Bakalářský. obor STM. Manažerská informatika. a řízení elektrotechniky a energetiky. navazující mag.. studium Magisterský oboro Ekonomika

Bakalářský. obor STM. Manažerská informatika. a řízení elektrotechniky a energetiky. navazující mag.. studium Magisterský oboro Ekonomika Bakalářský obor STM Manažerská informatika navazující mag.. studium Magisterský oboro Ekonomika a řízení elektrotechniky a energetiky Vidíte své budoucí uplatnění spíše v managementu a řízení, než v čistě

Více

Přijímací řízení na Masarykově univerzitě. Setkání výchovných poradců / Studijní odbor Masarykovy univerzity

Přijímací řízení na Masarykově univerzitě. Setkání výchovných poradců / Studijní odbor Masarykovy univerzity Přijímací řízení na Masarykově univerzitě Nové obory v nabídce Masarykovy univerzity Bc. studium Katalánsky jazyk a literatura (FF) Tělesná výchova a sport, směr Rozhodčí florbalu (FSpS) Francouzský jazyk

Více

EGP INVEST, spol. s r.o. BOZP jako důležitá součást práce projektanta na JE

EGP INVEST, spol. s r.o. BOZP jako důležitá součást práce projektanta na JE EGP INVEST, spol. s r.o. BOZP jako důležitá součást práce projektanta na JE Ing. Jaroslav Prachař vedoucí útvaru ISŘ a sdílených služeb Konference QEM 4/2014 Kdo je EGPI EGP INVEST, spol. s r.o. je stabilní

Více

Správa majetku v životním cyklu stavby

Správa majetku v životním cyklu stavby Fakulta stavební VŠB TUO Katedra městského inženýrství Správa majetku v životním cyklu stavby Úvod do předmětu Základy správy majetku doc. Ing. František Kuda,CSc. Konference Vzdělávání ve FM, 3.-.4. června

Více

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Charakteristika studijního programu Účetnictví a daně Zájemci o studium mohou podat přihlášku v rámci studijního programu Ekonomika a management v bakalářském studijním

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání

Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání MADE IN GYMUN Gymnázium, Uničov, Gymnazijní 257 Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání denní forma vzdělávání (pro osmiletý a čtyřletý

Více

Současný stav studijních programů a budoucí scénáře vysokoškolského studia

Současný stav studijních programů a budoucí scénáře vysokoškolského studia Současný stav studijních programů a budoucí scénáře vysokoškolského studia Jitka Rychtaříková www.kredo.reformy-msmt.cz Struktura prezentace: Mezinárodní pohled a struktura ukončeného vzdělání v ČR Data:

Více

Některá upozornění a doporučení k přijímacím zkouškám na vysoké školy organizované ve spolupráci se společnosti Scio.

Některá upozornění a doporučení k přijímacím zkouškám na vysoké školy organizované ve spolupráci se společnosti Scio. Některá upozornění a doporučení k přijímacím zkouškám na vysoké školy organizované ve spolupráci se společnosti Scio. Národní srovnávací zkoušky od letošního roku (2007) nahrazují přijímací zkoušky na

Více

Katalog firem / institucí kooperační burza

Katalog firem / institucí kooperační burza Katalog firem / institucí kooperační burza kooperační burza Irena Černá Technologické inovační centrum s.r.o. cerna@ticzlin.cz +420 739 570 793 Gumference 2012 Ing. Petr Konečný Technologické inovační

Více

6 12 tř 6 12 t ída na ída na B

6 12 tř 6 12 t ída na ída na B 6 12 třída na ISB The International School of Brno, o.p.s. Čejkovická 10, Brno, Czech Republic, 628 00 Telefon: 00 420 544 212 313 gsm: +420 776 490 120 info@isob.cz www.isob.cz Rozdělení tříd / stupňů

Více

Projekt: Zvýšení úspěšnosti studia v bakalářských studijních programech na VŠCHT Praha

Projekt: Zvýšení úspěšnosti studia v bakalářských studijních programech na VŠCHT Praha Projekt: Zvýšení úspěšnosti studia v bakalářských studijních programech na VŠCHT Praha Setkání chemických fakult ČR a SR Hotel Solán 10.-12. 10. 2012 Východiska projektu nízká úspěšnost bakalářských studijních

Více

Pravidla soutěže RotoProfiLiga Montážník 2014 Česká republika. Pravidlá súťaže RotoProfiLiga Montážnik 2014 Slovenská republika

Pravidla soutěže RotoProfiLiga Montážník 2014 Česká republika. Pravidlá súťaže RotoProfiLiga Montážnik 2014 Slovenská republika Pravidla soutěže RotoProfiLiga Montážník 2014 Česká republika Článek I. Úvodní ustanovení 1. Tato Pravidla upravují průběh Soutěže nazvané RotoProfiLiga, kterou pořádá společnost ROTO střešní okna s.r.o.,

Více

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Studijní programy a studijní obory uskutečňované na PdF UP v Olomouci v akademickém roce 2015/2016 a podmínky pro přijetí ke studiu v těchto studijních

Více

Výročí 55 let: Prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. Ing. Karel Brázdil, CSc.

Výročí 55 let: Prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. Ing. Karel Brázdil, CSc. Výročí 55 let: Ing. Karel Brázdil, CSc. Narodil se 28. 12. 1958 v Kroměříži. Vysokoškolské vzdělání v oboru geodézie a kartografie získal v roce 1985 na Vojenské akademii (VA) Antonína Zápotockého v Brně.

Více

66-52-H/01 11 ARANŽÉR ŠVP: Designér v reklamě

66-52-H/01 11 ARANŽÉR ŠVP: Designér v reklamě 66-52-H/01 11 ARANŽÉR ŠVP: Designér v reklamě Název předmětů 1. ročník 2. ročník 3. ročník celkem Český jazyk a literatura 2 2 2 6 Anglický/Německý jazyk 2 2 2 6 Základy společenských věd 1 1 1 3 Chemie

Více

Informace k předmětu 634407 Oborová praxe

Informace k předmětu 634407 Oborová praxe Informace k předmětu 634407 Oborová praxe Katedra: 634 Ekonomiky a managementu v metalurgii Studium: Bakalářské Studijní obor: 6208R123 Ekonomika a management v průmyslu Zařazení předmětu: Letní semestr

Více

Solutions for Fluid Technology. Systémy s permanentnými magnetmi

Solutions for Fluid Technology. Systémy s permanentnými magnetmi Solutions for Fluid Technology Systémy s permanentnými magnetmi Míľniky magnetickej technológie konformné so životným prostredím Systémy s permanentnímy magnety Milníky magnetické technologie konformní

Více

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na FES Univerzity Pardubice na akademický rok 2014/2015

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na FES Univerzity Pardubice na akademický rok 2014/2015 Zpráva o průběhu přijímacího řízení na FES Univerzity Pardubice na akademický rok 2014/2015 1. Informace o přijímacích zkouškách do studijních programů B6202 bakalářský studijní program Hospodářská politika

Více

SYLABUS MODULU LOGISTIKA A JAKOST

SYLABUS MODULU LOGISTIKA A JAKOST SYLABUS MODULU LOGISTIKA A JAKOST Doc. Dr. Ing. Miroslav Merenda Ostrava 2011 Název: Logistika a jakost Autoři: Doc. Dr. Ing. Miroslav merenda Vydání: první, 2011 Počet stran: 20 Tisk: Vysoká škola podnikání,

Více

Zasedání Akreditační komise 04-02; 18. aţ 19. června 2002, Stráţnice

Zasedání Akreditační komise 04-02; 18. aţ 19. června 2002, Stráţnice Zasedání Akreditační komise 04-02; 18 aţ 19 června 2002 Stráţnice řítomni: Miroslav Liška Milan Sojka etr ratochvíl Jiří Mareš ravoslav Stránský Oldřich ytela Jan Štěpán Jiří Sobota Antonín Stratil Boris

Více

Klíčová aktivita 01: Interdisciplinárnívzděláváníučitelůse zaměřením na zemědělskou problematiku

Klíčová aktivita 01: Interdisciplinárnívzděláváníučitelůse zaměřením na zemědělskou problematiku Klíčová aktivita 01: Interdisciplinárnívzděláváníučitelůse zaměřením na zemědělskou problematiku Garant aktivity: doc. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D. Popis aktivity Vytvoření osnov kurzů(30 hod.) Vytvoření

Více

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180)

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Adresa katedry: Studentská 13, 370 05 České Budějovice 1. Personální struktura katedry k 31. 12. 2000 vedoucí katedry: prom. mat. Bohuslav Slípka, CSc.

Více

seznam dílù WIND CBP zobrazení dílù 1:1 náøadí rozmìr èíslo dílu kusy samojistící matice M8 samojistící matice M6 podložka M6 podložka podložka M8

seznam dílù WIND CBP zobrazení dílù 1:1 náøadí rozmìr èíslo dílu kusy samojistící matice M8 samojistící matice M6 podložka M6 podložka podložka M8 seznam dílù 1/7 zobrazení dílù 1:1 náøadí rozmìr èíslo dílu kusy samojistící matice M8 samojistící matice M6 podložka M6 podložka podložka M8 orientaèní mìøítko plastová podložka M10 zobrazení WIND CBP

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

SPOLEČNĚ DO STRATOSFÉRY

SPOLEČNĚ DO STRATOSFÉRY SPOLEČNĚ DO STRATOSFÉRY Projekt přeshraniční spolupráce Hvězdárny Valašské Meziříčí, p. o. a Slovenskej organizácie pre vesmírne aktivity, o. s. SPOLEČNĚ DO STRATOSFÉRY Informační brožurka - informace

Více

OPATŘENÍ DĚKANKY FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Č. 1/2011 KE KVALIFIKAČNÍM PRACÍM NA FAKULTĚ MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE

OPATŘENÍ DĚKANKY FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Č. 1/2011 KE KVALIFIKAČNÍM PRACÍM NA FAKULTĚ MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE OPATŘENÍ DĚKANKY FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Č. 1/2011 KE KVALIFIKAČNÍM PRACÍM NA FAKULTĚ MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE Děkanka Fakulty mezinárodních vztahů (dále jen FMV ) na základě

Více

Zpráva Akreditační komise o hodnocení Hornicko-geologické fakulty Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava

Zpráva Akreditační komise o hodnocení Hornicko-geologické fakulty Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Zpráva Akreditační komise o hodnocení Hornicko-geologické fakulty Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava duben 2008 Úvod Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na svém zasedání ve dnech 18.

Více

304/2012 Sb. VYHLÁŠKA

304/2012 Sb. VYHLÁŠKA Systém ASPI - stav k 9.12.2012 do částky 159/2012 Sb. a 51/2012 Sb.m.s. Obsah a text 304/2012 Sb. - poslední stav textu 304/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 12. září 2012 o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků

Více

Základní statistické charakteristiky písemných testů

Základní statistické charakteristiky písemných testů Základní statistické charakteristiky písemných testů Přijímací řízení na Ekonomicko-správní fakultu MU do navazujících magisterských oborů. Studenti byli přijímání na tyto obory: Prezenční magisterské

Více

Operační program Praha Adaptabilita 17.1 Podpora rozvoje znalostní ekonomiky

Operační program Praha Adaptabilita 17.1 Podpora rozvoje znalostní ekonomiky Operační program Praha Adaptabilita 17.1 Podpora rozvoje znalostní ekonomiky Program dalšího vzdělávání pro zaměstnance ČGS ohrožené na trhu práce Číslo úkolu ČGS: 661030 RNDr. Jan Čurda člen Týmu pro

Více

Studující a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2001

Studující a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2001 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 6.11.2002 53 a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2001 Zdrojem dat pro tuto aktuální

Více

Rýchlostná cesta R3 Tvrdošín Nižná nad Oravou Dokumentácia na ponuku

Rýchlostná cesta R3 Tvrdošín Nižná nad Oravou Dokumentácia na ponuku NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ GEOCONSULT, spol. s r.o. inžiniersko projektová a konzultačná spoločnosť, Miletičova 21, P.O.Box 34, 820 05 Bratislava 25 Rýchlostná cesta R3 Tvrdošín Nižná nad Oravou Dokumentácia

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Učebnice zapůjčuje škola Učebnice si žáci kupují sami (učebnice cizích jazyků obvykle hromadně prostřednictvím vyučujícího)

Učebnice zapůjčuje škola Učebnice si žáci kupují sami (učebnice cizích jazyků obvykle hromadně prostřednictvím vyučujícího) UČEBNICE PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/13 Učebnice zapůjčuje škola Učebnice si žáci kupují sami (učebnice cizích jazyků obvykle hromadně prostřednictvím vyučujícího) Český jazyk Fraus - Český jazyk učebnice pro

Více

STOLNÝ ELEKTRICKÝ GRIL. Modely: BBC 842. Návod k obsluze a k instalaci Návod na obsluhu a inštaláciu M 29 2

STOLNÝ ELEKTRICKÝ GRIL. Modely: BBC 842. Návod k obsluze a k instalaci Návod na obsluhu a inštaláciu M 29 2 STOLNÍ ELEKTRICKÝ GRIL STOLNÝ ELEKTRICKÝ GRIL Modely: BBC 842 Návod k obsluze a k instalaci Návod na obsluhu a inštaláciu M 29 2 3 4 Popis přístroje a Grilovací deska ( s nepřilnavým povrchem, oboustranná)

Více

STOLNÝ ELEKTRICKÝ GRIL. Modely: BBC 842. Návod k obsluze a k instalaci Návod na obsluhu a inštaláciu M 29 2

STOLNÝ ELEKTRICKÝ GRIL. Modely: BBC 842. Návod k obsluze a k instalaci Návod na obsluhu a inštaláciu M 29 2 STOLNÍ ELEKTRICKÝ GRIL STOLNÝ ELEKTRICKÝ GRIL Modely: BBC 842 Návod k obsluze a k instalaci Návod na obsluhu a inštaláciu M 29 2 4 3 Popis přístroje a Grilovací deska ( s nepřilnavým povrchem, oboustranná)

Více

Absolventi vysokých škol evidovaní na ÚP Plzeňského kraje ke 30.12.2010. Stránka 1

Absolventi vysokých škol evidovaní na ÚP Plzeňského kraje ke 30.12.2010. Stránka 1 IČO KKOV Název oboru Celkem Dosud nepracovali ŠKODA AUTO a.s., Vysoká škola 177041 62-08-R/088 1 0 Přírodovědecká fakulta UK Praha 00216208 12-01-T/000 Geologie 3 1 00216208 14-07-R/000 Biochemie 1 1 00216208

Více

BEZPEČNOSTNÍ TECHNOLOGIE, SYSTÉMY A MANAGEMENT II.

BEZPEČNOSTNÍ TECHNOLOGIE, SYSTÉMY A MANAGEMENT II. BEZPEČNOSTNÍ TECHNOLOGIE, SYSTÉMY A MANAGEMENT II. Kamerové systémy Řízení rizik v bezpečnostním inženýrství Technologie profesní obrany Informační podpora Bezpečnostní politika a bezpečnostní systém státu

Více

VYHLÁŠKA. EkF_VYH_13_010

VYHLÁŠKA. EkF_VYH_13_010 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ekonomická fakulta Vydala: děkanka Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava Platnost od: 9. 12. 2013 VYHLÁŠKA PRAVIDLA přijímacího řízení ke studiu navazujících 1/5 VŠB-TECHNICKÁ

Více

1. Fakulta aplikovaných věd a katedra matematiky

1. Fakulta aplikovaných věd a katedra matematiky Kvaternion 1 (2012), 45 52 45 VÝUKA MATEMATICKÉ ANALÝZY NA ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITĚ V PLZNI GABRIELA HOLUBOVÁ a JAN POSPÍŠIL Abstrakt. Cílem příspěvku je představit výuku matematické analýzy na Fakultě aplikovaných

Více

Milé študentky a študenti, kolegyne, kolegovia,

Milé študentky a študenti, kolegyne, kolegovia, Paneurópska vysoká škola, 2012 Milé študentky a študenti, kolegyne, kolegovia, Ešte nedozneli fanfáry slávnostných promócií zo záveru uplynulého akademického roku pri ktorých bolo ku dňu 30.06.2012 promovaných

Více