na strane jednej na strane druhej sa v súlade s článkom 15, bodom 15.2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "na strane jednej na strane druhej sa v súlade s článkom 15, bodom 15.2"

Transkript

1 Dohoda o provedení změny č. 2 Místního ujednání pro řízení provozu a organizování drážní dopravy a v pohraničních stanicích Velká nad Veličkou (ČR) Vrbovce (SR) Dohoda o vykonaní zmeny č. 2 Miestneho dohovoru pre riadenie prevádzky a organizovanie dopravy na dráhe na pohraničnej trati a v pohraničných staniciach Vrbovce (SR) Velká nad Veličkou (ČR) Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (dále jen SŽDC ), se sídlem Dlážděná 1003/7, Praha 1 Nové Město, IČ , organizace zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384, má úlohu vlastníka infrastruktury, provozovatele dráhy a přídělce kapacity dopravní cesty; Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (ďalej len SŽDC ), so sídlom a obchodnou adresou Dlážděná 1003/7, Praha 1 - Nové Město, IČ: , ktorá je zapísaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka má úlohu vlastníka infraštruktúry, prevádzkovateľa dráhy a prideľuje kapacitu dopravnej cesty; na straně jedné a na strane jednej a Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, v skrátenej forme ŽSR, se sídlem a obchodní adresou Klemensova 8, Bratislava, IČO: , které jsou zapsány v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č.: 312/B. Právna forma: Iná právnická osoba ako prevádzkovateľ dráhy (dále jen ŽSR). na straně druhé se v souladu s článkem 15, bodem 15.2 Místního ujednání pro řízení provozu a organizování drážní dopravy na pohraniční trati a v pohraničních stanicích Velká nad Veličkou (ČR) Vrbovce (SR) ze dne 10. prosince 2014 účinného dnem 1. ledna 2015 (dále jen MU ), dohodly na následující Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, v skrátenej forme ŽSR, so sídlom a obchodnou adresou Klemensova 8, Bratislava, IČO: , ktoré sú zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č.: 312/B. Právna forma: Iná právnická osoba ako prevádzkovateľ dráhy (ďalej len ŽSR). na strane druhej sa v súlade s článkom 15, bodom 15.2 Miestneho dohovoru pre riadenie prevádzky a organizovanie dopravy na dráhe na pohraničnej trati a v pohraničných staniciach Vrbovce (SR) Velká nad Veličkou (ČR) zo dňa 10. decembra 2014 účinný dňom 1. januára 2015 (ďalej len MD ), dohodli 1/5 MD Vrbovce (SR) Velká nad Veličkou (ČR)

2 změně č. 2 MU. na nasledujúcej zmene č. 2 MD. 1 1 Body MU se mění následovně: Body MD sa menia nasledovne: Rozsah znalostí - zaměstnanci SŽDC zúčastnění na drážní dopravě úplná: článků 1 až 3.7.2; 5.1 až 8.1.8; 8.5 až 8.14; 13; 14; 15 a přílohy 2; 3; 4 informativní: přílohy 1; 5 Oblastné riaditeľstvo Trnava - zamestnanci údržby vykonávajúci činnosť na uvedenom úseku (majster, správca železničnej infraštruktúry, hlavný majster, vedúci prevádzky, odborný technický zamestnanec, vedúci SMSÚ, technológ, koordinátor, stavbyvedúci) úplná článkov: 2.1 až ; 3 až 4.5.5; 5 až 5.10; 7 až 7.3; 8.1.1; 8.1.8; 8.1.9; 9 až 10.5; 11 až 11.6; 13 až 13.3; prílohy:4 Informatívna: článkov 1; až ; 6 až ; 14 až 15.5; príloh: 1; 2; 3; 5 Dopravci a dodavatelé smluvně vázaní se SŽDC zaměstnanci zúčastnění na drážní dopravě úplná: článků 1 až 3.7.2; 5.1 až 8.1.8; 8.5 až 8.14; 13, 14, 15 a přílohy 2; 3; 4 informativní: přílohy 1; 5 Rozsah znalostí - zaměstnanci SŽDC zúčastnění na drážní dopravě úplná: článků 1 až 3.7.2; 5.1 až 8.1.8; 8.5 až 8.14; 13; 14; 15 a přílohy 2; 3; 4 informativní: přílohy 1; 5 Oblastné riaditeľstvo Trnava - zamestnanci údržby vykonávajúci činnosť na uvedenom úseku (majster, správca železničnej infraštruktúry, hlavný majster, vedúci prevádzky, odborný technický zamestnanec, vedúci SMSÚ, technológ, koordinátor, stavbyvedúci) úplná článkov: 2.1 až ; 3 až 4.5.5; 5 až 5.10; 7 až 7.3; 8.1.1; 8.1.8; 8.1.9; 9 až 10.5; 11 až 11.6; 13 až 13.3; prílohy:4 Informatívna: článkov 1; až ; 6 až ; 14 až 15.5; príloh: 1; 2; 3; 5 Dopravci a dodavatelé smluvně vázaní se SŽDC zaměstnanci zúčastnění na drážní dopravě úplná: článkov 1 až 3.7.2; 5.1 až 8.1.8; 8.5 až 8.14; 13, 14, 15 a príloh 2; 3; 4 informatívna: príloh 1; 5 ČLÁNEK 13 ČLÁNOK 13 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A POŽÁRNÍ OCHRANA, PRACOVNÍ ÚRAZY Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) a požární ochrana (PO) v ČR i SR se řídí územně platnou legislativou a vnitřními předpisy příslušného provozovatele dráhy. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI A OCHRANA PRED POŽIARMI, PRACOVNÉ ÚRAZY Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP) a ochrana pred požiarmi (OPP) sa v SR aj v ČR riadi územne platnou legislatívou a predpismi príslušného manažéra infraštruktúry Pro zaměstnance dopravců překračujících státní hranici v rámci plnění pracovních povinností platí pro oblast BOZP rozhodnutí Komise 2012/757/EU ze 14. listopadu Pre zamestnancov dopravcov prekračujúcich štátnu hranicu v rámci plnenia pracovných povinností platí pre oblasť BOZP Rozhodnutie Komisie 2012/757/EÚ zo 14. novembra /5 MD Vrbovce (SR) Velká nad Veličkou (ČR)

3 SŽDC a ŽSR si pro své zaměstnance, překračující státní hranice v rámci plnění pracovních povinností vzájemně uznávají odbornou kvalifikaci BOZP. Pro zaměstnance SŽDC a ŽSR dále platí: Při práci osamělého zaměstnance na pohraniční (širé) trati v provozované dopravní cestě je jeho bezpečnost zajišťována v souladu s personálně příslušným bezpečnostním předpisem. Pro osamělého zaměstnance SŽDC platí předpis SŽDC Bp1 a jeho bezpečnost zajišťuje výpravčí SŽDC. Pro osamělého zaměstnance ŽSR platí předpis ŽSR Z 2 a jeho bezpečnost zajišťuje výpravčí ŽSR Při práci pracovní skupiny na pohraniční (širé) trati v nevyloučené provozované dopravní cestě se postupuje podle bodu Práce osamělého zaměstnance v pohraniční stanici sousedního provozovatele dráhy je zakázána Nutné práce (na vlastním zařízení) v pohraniční stanici sousedního provozovatele dráhy je možné provádět pouze v případě práce pracovní skupiny. V pracovní skupině musí být zastoupeni zaměstnanci obou provozovatelů dráhy. Vedoucím prací je vždy zaměstnanec územně příslušného provozovatele dráhy. Vedoucí prací zodpovídá za zajištění BOZP všech zaměstnanců pracovní skupiny dle územně příslušného bezpečnostního předpisu. Vedoucí prací je povinnen prokazatelně poučit zaměstnance sousedního provozovatele dráhy z BOZP, PO a místních poměrů a rizik. Zaměstnanec provozovatele dráhy, na jehož zařízení se práce vykonávají, zodpovídá za správnou technologii provádění opravy, úpravy, modernizace, montáže, demontáže, údržby, kontroly nebo měření součástí staveb ŽSR a SŽDC si pre svojich zamestnancov, prekračujúcich štátnu hranicu v rámci plnenia pracovných povinností vzájomne uznávajú odbornú kvalifikáciu BOZP. Pre zamestnancov SŽDC a ŽSR ďalej platí: Pri práci osamelého zamestnanca na pohraničnej (šírej) trati na prevádzkovanej koľaji je jeho bezpečnosť zabezpečovaná v súlade s personálne príslušným bezpečnostným predpisom. Pre osamelého zamestnanca SŽDC platí predpis SŽDC Bp1 a jeho bezpečnosť zabezpečuje výpravca SŽDC. Pre osamelého zamestnanca ŽSR platí predpis ŽSR Z 2 a jeho bezpečnosť zabezpečuje výpravca ŽSR. Pri práci pracovnej skupiny (vedúci prác + dvaja zamestnanci alebo zabezpečujúci zamestnanec a zabezpečovaný zamestnanec) na pohraničnej (širej) trati na nevylúčenej prevádzkovanej koľaji sa postupuje podľa bodu Práca osamelého zamestnanca v pohraničnej stanici susedného manažéra infraštruktúry je zakázaná. Nutné práce (na vlastnom zariadení) v pohraničnej stanici susedného manažéra infraštruktúry je možné vykonávať iba v prípade práce pracovnej skupiny (vedúci prác + dvaja zamestnanci alebo zabezpečujúci zamestnanec a zabezpečovaný zamestnanec). V pracovnej skupine musia byť zastúpení zamestnanci oboch manažérov infraštruktúry. Vedúcim prác je vždy zamestnanec územne príslušného manažéra infraštruktúry. Vedúci prác zodpovedá za zabezpečenie BOZP všetkých zamestnancov pracovnej skupiny podľa územne príslušného bezpečnostného predpisu. Vedúci prác je povinný preukázateľne poučiť zamestnancov susedného manažéra infraštruktúry z BOZP, PO a miestnych pomerov a rizík. Zamestnanec manažéra infraštruktúry, na ktorého zariadení sa práce vykonávajú zodpovedá za správnu technológiu prevedenia opravy, úpravy, 3/5 MD Vrbovce (SR) Velká nad Veličkou (ČR)

4 dráhy. modernizácie, montáže, údržby, kontroly, alebo merania súčastí stavieb dráhy V případě předpokládané výluky koleje na pohraniční (širé) trati je postup zajišťování BOZP uveden ve výlukovém rozkaze. V případě nepředpokládané výluky koleje pohraniční (širé) trati je BOZP zajišťována v souladu s personálně příslušným bezpečnostním předpisem. Pro osamělého zaměstnance SŽDC platí předpis SŽDC Bp1 a jeho bezpečnost zajišťuje vedoucí prací. Pro osamělého zaměstnance ŽSR platí předpis ŽSR Z 2 a jeho bezpečnost zajišťuje vedoucí prací. V prípade plánovanej výluky koľaje na pohraničnej (šírej) trati je postup zabezpečenia BOZP na pohraničnej trati uvedený vo výlukovom dokumente. V prípade neplánovanej výluky koľaje na pohraničnej (šírej) trati je BOZP zabezpečovaná v súlade s personálne príslušným bezpečnostným predpisom. Pre osamelého zamestnanca SŽDC platí predpis SŽDC Bp1 a jeho bezpečnosť zabezpečuje vedúci prác. Pre osamelého zamestnanca ŽSR platí predpis ŽSR Z 2 a jeho bezpečnosť zabezpečuje vedúci prác Pracovní úrazy Zaměstnanec, který utrpěl pracovní úraz (nebo svědek úrazu), musí tuto skutečnost ohlásit výpravčímu jedné z pohraničních stanic. Zaměstnanec, který utrpěl pracovní úraz v pohraniční stanici (nebo svědek úrazu), musí tuto skutečnost ohlásit výpravčímu té stanice, kde k úrazu došlo. Výpravčí, kterému byl pracovní úraz ohlášen, postupuje v souladu s předpisy a nařízeními svého zaměstnavatele. Objasnění příčin vzniku pracovního úrazu provádí zaměstnavatel postiženého zaměstnance a provozovatel dráhy (na jehož dráze k úrazu došlo) v souladu s platnou legislativou. Pracovné úrazy Zamestnanec, ktorý utrpel pracovný úraz na pohraničnej trati (alebo svedok úrazu), musí túto skutočnosť ohlásiť výpravcovi jednej z pohraničných staníc. Zamestnanec, ktorý utrpel pracovný úraz v pohraničnej stanici (alebo svedok úrazu), musí túto skutočnosť ohlásiť výpravcovi tej stanice, kde k úrazu došlo. Výpravca, ktorému bol pracovný úraz ohlásený, postupuje v súlade s predpismi a nariadeniami svojho zamestnávateľa. Objasnenie príčin vzniku pracovného úrazu vykonáva zamestnávateľ postihnutého zamestnanca a manažér infraštruktúry (na ktorého infraštruktúre k úrazu došlo) v súlade s platnou legislatívou. 4/5 MD Vrbovce (SR) Velká nad Veličkou (ČR)

5 2 2 Změna č. 2 MU vstupuje v účinnost dne 1. ledna Tato Dohoda o provedení změny č. 2 se vyhotovuje ve dvou dvojjazyčných prvopisech v českém a slovenském jazyce, přičemž každé znění je stejnou měrou závazné. SŽDC a ŽSR obdrží jeden podepsaný originál. Ostatní ustanovení Místního ujednání zůstávají v platnosti beze změny. Zmena č. 2 MD nadobúda účinnosť dňa 1. januára Táto Dohoda o vykonaní zmeny č. 2 sa vyhotovuje v dvoch dvojjazyčných prvopisoch v českom a slovenskom jazyku, pričom každé znenie je rovnakou mierou záväzné. SŽDC a ŽSR dostanú jeden podpísaný originál. Ostatné ustanovenia Miestneho dohovoru zostávajú v platnosti bez zmeny. V Žďáru nad Sázavou dne V Žďáru nad Sázavou dňa Ing. Josef Hendrych, v. r. Ing. Miroslav Kocák, v. r. náměstek generálního ředitele SŽDC pro řízení provozu námestník generálneho riaditeľa pre prevádzku ŽSR 5/5 MD Vrbovce (SR) Velká nad Veličkou (ČR)

Dohoda o vykonaní zmeny č. 2. Dohoda o provedení změny č. 2. Místního ujednání pro řízení provozu. Miestneho dohovoru pre riadenie prevádzky

Dohoda o vykonaní zmeny č. 2. Dohoda o provedení změny č. 2. Místního ujednání pro řízení provozu. Miestneho dohovoru pre riadenie prevádzky Dohoda o provedení změny č. 2 Místního ujednání pro řízení provozu a organizování drážní dopravy a v pohraničních stanicích Sudoměřice nad Moravou (ČR) Skalica na Slovensku (SR) Dohoda o vykonaní zmeny

Více

Dohoda o vykonaní zmeny č. 2. Dohoda o provedení změny č. 2. Místního ujednání pro řízení provozu. Miestneho dohovoru pre riadenie prevádzky

Dohoda o vykonaní zmeny č. 2. Dohoda o provedení změny č. 2. Místního ujednání pro řízení provozu. Miestneho dohovoru pre riadenie prevádzky Dohoda o provedení změny č. 2 Místního ujednání pro řízení provozu a organizování drážní dopravy na pohraniční trati a v pohraničních stanicích Hodonín (ČR) Holíč nad Moravou (SR) Dohoda o vykonaní zmeny

Více

Holíč nad Moravou (SR) Hodonín (ČR)

Holíč nad Moravou (SR) Hodonín (ČR) Dohoda o provedení změny č. 1 Místního ujednání pro řízení provozu a organizování drážní dopravy na pohraniční trati a v pohraničních stanicích Hodonín (ČR) Holíč nad Moravou (SR) Dohoda o vykonaní zmeny

Více

Dohoda o vykonaní zmeny č. 1. Dohoda o provedení změny č. 1. Místního ujednání pro řízení provozu. Miestneho dohovoru pre riadenie prevádzky

Dohoda o vykonaní zmeny č. 1. Dohoda o provedení změny č. 1. Místního ujednání pro řízení provozu. Miestneho dohovoru pre riadenie prevádzky Dohoda o provedení změny č. 1 Místního ujednání pro řízení provozu a organizování drážní dopravy na pohraniční trati a v pohraničních stanicích Velká nad Veličkou (ČR) Vrbovce (SR) Dohoda o vykonaní zmeny

Více

nižšie uvedeného dňa, mesiaca a roka medzi týmito zmluvnými stranami: Doc. JUDr. Dušan Dorotin, CSc, Generálny riaditeľ Všeobecnej sekcie MV SR

nižšie uvedeného dňa, mesiaca a roka medzi týmito zmluvnými stranami: Doc. JUDr. Dušan Dorotin, CSc, Generálny riaditeľ Všeobecnej sekcie MV SR DODATOK č. 2 ktorým sa mení a dopĺňa KÚPNA ZMLUVA č. VS-19-32-3l/EO-2-2000 (č.p. VS-19-32-57/EO-2-2000) uzatvorená podľa 409 a nasl. Obchodného zákonníka nižšie uvedeného dňa, mesiaca a roka medzi týmito

Více

Smernica primátora č. 2/2011 o vykonávaní kontroly požívania alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok

Smernica primátora č. 2/2011 o vykonávaní kontroly požívania alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok Smernica primátora č. 2/2011 o vykonávaní kontroly požívania alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok Primátor mesta Svidník podľa 13 odsek 4 písmeno e) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom

Více

Dodatok číslo 1 k Smernici rektora Školné a poplatky spojené so štúdiom na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave na akademický rok 2014/2015

Dodatok číslo 1 k Smernici rektora Školné a poplatky spojené so štúdiom na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave na akademický rok 2014/2015 Dodatok číslo 1 k Smernici rektora číslo 2/2013-SR z 13. 09. 2013 Školné a poplatky spojené so štúdiom na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave na akademický rok 2014/2015 Dátum: 10. 09. 2014 Slovenská

Více

ZMLUVA O PREVODE AKCIÍ

ZMLUVA O PREVODE AKCIÍ ZMLUVA O PREVODE AKCIÍ (ďalej len Zmluva ) uzavretá v súlade s 19 a nasl. zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

Více

Článok 1 Zmluvné strany

Článok 1 Zmluvné strany ZMLUVA o poskytovaní odbornej praxe pre žiaka SPŠE v štud. odbore 2675 M elektrotechnika podľa 8 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej

Více

ZMLUVA O DIELO č. 010/2015

ZMLUVA O DIELO č. 010/2015 ZMLUVA O DIELO č. 010/2015 TECHNOLOGICKÝ SERVIS PRE ČISTIAREŇ ODPADOVÝCH VÔD BIDOVCE podľa 536 Obchodného zákonníka č. 513 / 91 Zb. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Smernica k poskytovaniu stravných lístkov. č. 04/01/2013

Smernica k poskytovaniu stravných lístkov. č. 04/01/2013 ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU, ANDREJA KUBINU 34, TRNAVA Smernica k poskytovaniu stravných lístkov č. 04/01/2013 Dátum zavedenia: 01.01.2013 Schválené: Mgr. Jozef Jankovič riaditeľ školy OBSAH 1. Právne

Více

Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku

Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku Číslo zmluvy: 1/2015 uzavretá podľa 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov Zmluvné strany: Vypožičiavateľ: Hlavné mesto

Více

SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí

SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí Číslo předpisu: Název: Předpis publikovaný ve Sbírce mezinárodních smluv ČR 120/2001 Sb.m.s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky

Více

Vnútorné predpisy Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave

Vnútorné predpisy Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave Vnútorné predpisy Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave Príkaz dekana Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK č. 2/2010 Predkladanie pracovných výkazov na zefektívnenie

Více

ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY, STÁTNÍ ORGANIZACE

ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY, STÁTNÍ ORGANIZACE SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY, STÁTNÍ ORGANIZACE ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Místní ujednání pro řízení provozu a organizování drážní dopravy na pohraniční trati a v pohraničních stanicích Velká

Více

Mestská časť Bratislava - Ružinov

Mestská časť Bratislava - Ružinov Mestská časť Bratislava - Ružinov Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava Ružinov dňa 17. 02. 2015 Zriadenie hasičskej jednotky dobrovoľného hasičského zboru Mestskej časti,

Více

D O D A T O K č /2012-PNZ P41307/ k nájomnej zmluve č. PNZ P41307/05.00

D O D A T O K č /2012-PNZ P41307/ k nájomnej zmluve č. PNZ P41307/05.00 D O D A T O K č. 02816/2012-PNZ P41307/05.03 k nájomnej zmluve č. PNZ P41307/05.00 uzatvorený medzi : Článok I. Zmluvné strany Prenajímateľ: Slovenský pozemkový fond sídlo: 817 15 Bratislava, Búdková č.

Více

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Metodické usmernenie č. 9/2010-R z 15. marca 2010 o overovaní odbornej spôsobilosti žiakov stredných odborných škôl na vykonávanie činnosti na technických zariadeniach

Více

OBEC JACOVCE. Všeobecne záväzného nariadenia

OBEC JACOVCE. Všeobecne záväzného nariadenia OBEC JACOVCE Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2015 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania. Obecné zastupiteľstvo Obce Jacovce,

Více

ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY, STÁTNÍ ORGANIZACE

ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY, STÁTNÍ ORGANIZACE SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY, STÁTNÍ ORGANIZACE ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Místní ujednání pro řízení provozu a organizování drážní dopravy na pohraniční trati a v pohraničních stanicích Sudoměřice

Více

M E S T O Ž I A R N A D H R O N O M

M E S T O Ž I A R N A D H R O N O M M E S T O Ž I A R N A D H R O N O M Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2013 o obmedzení a zákaze podávania a požívania alkoholických nápojov v meste Žiar nad Hronom Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva

Více

MU Hodonín (ČR) - Holíč nad Moravou (SR) MD Holíč nad Moravou (SR) Hodonín (ČR) čj. S 20964/2015-O12 2/63

MU Hodonín (ČR) - Holíč nad Moravou (SR) MD Holíč nad Moravou (SR) Hodonín (ČR) čj. S 20964/2015-O12 2/63 SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY, STÁTNÍ ORGANIZACE ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Místní ujednání pro řízení provozu a organizování drážní dopravy na pohraniční trati a v pohraničních stanicích Hodonín

Více

Organizačná smernica č.1/2012 ŠTÚDIUM V ZAHRANIČÍ

Organizačná smernica č.1/2012 ŠTÚDIUM V ZAHRANIČÍ Základná škola s materskou školou Úbrež, 072 42 Úbrež č.141 ------------------------------------------------------------------------------------- Organizačná smernica č.1/2012 ŠTÚDIUM V ZAHRANIČÍ Osobitný

Více

Základná škola, Slnečná 422, Spišský Štiavnik. Smernica. Štúdium v zahraničí. Osobitný spôsob plnenia školskej dochádzky a vzdelávania

Základná škola, Slnečná 422, Spišský Štiavnik. Smernica. Štúdium v zahraničí. Osobitný spôsob plnenia školskej dochádzky a vzdelávania Základná škola, Slnečná 422, Spišský Štiavnik Smernica Štúdium v zahraničí Osobitný spôsob plnenia školskej dochádzky a vzdelávania v školách mimo územia Slovenskej republiky Prerokované v pedagogickej

Více

DODATOK č. 3. dodatku č. 3. Čl. I

DODATOK č. 3. dodatku č. 3. Čl. I DODATOK č. 3 k zmluve o dielo o servisných službách č. 21/2008 zo dňa 25.11. 2008 v znení dodatku č. 1 zo dňa 20.09.2010 a dodatku č. 2 zo dňa 23.02.2011 Objednávateľ: Národná banka Slovenska ul. Imricha

Více

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 5/2012 z 25. septembra 2012 o povinnom príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole, povinnom príspevku

Více

Kontrola používania alkoholických nápojov, omamných a psychotropných látok

Kontrola používania alkoholických nápojov, omamných a psychotropných látok Vydanie č.: 1 Platné od: 01.10.2015 Strana 1 z 6 Výtlačok č.: Kontrola používania alkoholických nápojov, omamných a psychotropných Vypracoval Kontroloval Schválil Meno a priezvisko Viktor NAĎ Mgr. Marián

Více

ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY STÁTNÍ ORGANIZACE

ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY STÁTNÍ ORGANIZACE Správa železniční dopravní cesty, STÁTNÍ ORGANIZACE ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Místní ujednání pro řízení provozu a organizování drážní dopravy na pohraniční trati a v pohraničních stanicích Lanžhot

Více

Smernica č.2/2013 Štúdium v zahraničí

Smernica č.2/2013 Štúdium v zahraničí ZŠ s MŠ Rakovice Počet výtlačkov: Výtlačok č.: Správca dokumentu: Mgr. Pavol Krátký Zmena č.: Vypracoval: Mgr. Pavol Krátký Podpis: Dňa: Schválil: Mgr. Pavol Krátký funkcia: riaditeľ školy Podpis: Dňa:

Více

Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Košice - Západ o symboloch Mestskej časti Košice - Západ. 1 Predmet

Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Košice - Západ o symboloch Mestskej časti Košice - Západ. 1 Predmet Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Západ v zmysle ustanovenia 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ustanovenia 14 ods. 3 písm. a) a 19 ods. 2

Více

VÝROČNÁ SPRÁVA

VÝROČNÁ SPRÁVA VÝROČNÁ SPRÁVA 2011-1- 1. Základné údaje 2. Členovia orgánov 3. O Nadácii Ta3 4. Ročná účtovná závierka a správa audítora za rok 2011-2- 1. Základné údaje Názov nadácie: Sídlo nadácie: Právna forma: Gagarinova

Více

Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch

Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch V zmysle ustanovení zákona č.357/2015 o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva primátor mesta túto

Více

N á v r h k pripomienkovaniu. sa uznieslo na tomto

N á v r h k pripomienkovaniu. sa uznieslo na tomto N á v r h k pripomienkovaniu Mestské zastupiteľstvo mesta Šaľa v súlade s 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle 28 ods. 5, 49 ods. 4, 116 ods. 6 zákona č. 245/2008

Více

Poistná suma EUR. 150 EUR na 1 poistnú udalosť (max. 300 EUR za poistné obdobie) EUR 120 EUR/noc, (max.3 noci)

Poistná suma EUR. 150 EUR na 1 poistnú udalosť (max. 300 EUR za poistné obdobie) EUR 120 EUR/noc, (max.3 noci) Osobitné podmienky pre cestovné OPP CP 14 Platné od 01.01.2014 Generali Poisťovňa, a. s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka

Více

v y d á v a m m e t o d i c k é u s m e r n e n i e:

v y d á v a m m e t o d i c k é u s m e r n e n i e: č. 6226/2013 V Bratislave dňa 7. augusta 2013 Metodické usmernenie k zmenám v povinnosti platiť školné v zmysle zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

Více

Príloha číslo 1 k Metodickému usmerneniu vo veci dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru zo dňa :

Príloha číslo 1 k Metodickému usmerneniu vo veci dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru zo dňa : Príloha číslo 1 k Metodickému usmerneniu vo veci dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru zo dňa 12. 12. 2012: Článok 1 Základná tabuľka odvodov u zamestnancov s pravidelným príjmom: zamestnávateľa

Více

MESTO PRIEVIDZA. INTERNÁ SMERNICA č. 35 IS - 35 Smernica na kontrolu požívania alkoholických nápojov

MESTO PRIEVIDZA. INTERNÁ SMERNICA č. 35 IS - 35 Smernica na kontrolu požívania alkoholických nápojov Strana 1 / 8 MESTO PRIEVIDZA INTERNÁ SMERNICA č. 35 IS - 35 Smernica na kontrolu požívania alkoholických Strana 2 / 8 1. Účel Mesto Prievidza v súlade so zákonom NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a

Více

ŠTATÚT RADY KVALITY. Technickej univerzity vo Zvolene

ŠTATÚT RADY KVALITY. Technickej univerzity vo Zvolene č. ŠTATÚT RADY KVALITY Technickej univerzity vo Zvolene 2014 PRVÁ ČASŤ ZÁKLADNÉ USTANOVENIA Článok 1 Názov a sídlo (1) Rada Technickej univerzity vo Zvolene je stála komisia Technickej univerzity vo Zvolene

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od:

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2016 Vyhlásené: 19. 7. 2016 Časová verzia predpisu účinná od: 1. 9.2016 Obsah dokumentu je právne záväzný. 217 ZÁKON z 15. júna 2016, ktorým sa mení a dopĺňa

Více

Článok I. Základné ustanovenia

Článok I. Základné ustanovenia VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA NOVÁ BAŇA č. 1/2013 zo dňa 26.6.2013 o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školách, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školských jedálňach v zriaďovateľskej

Více

M E S T S K Ý Ú R A D V T R E N Č Í N E. Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne. N á v r h. s c h v a ľ u j e. alkoholických nápojov v zmysle predloženého

M E S T S K Ý Ú R A D V T R E N Č Í N E. Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne. N á v r h. s c h v a ľ u j e. alkoholických nápojov v zmysle predloženého M E S T S K Ý Ú R A D V T R E N Č Í N E Mestské zastupiteľstvo Trenčín, 30.06.2014 V Trenčíne N á v r h VZN č.14/2014 o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov Predkladá: JUDr. Rastislav Kudla poslanec

Více

ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky. Informácie o činnosti, opatreniach na nápravu a pokutách k

ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky. Informácie o činnosti, opatreniach na nápravu a pokutách k ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky Informácie o činnosti, opatreniach na nápravu a pokutách ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky, so sídlom na Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava, IČO: 30 844 754,

Více

č. 16/2008 o dani za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje

č. 16/2008 o dani za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 16/2008 o dani za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje Mesto Žilina, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa 6 ods.

Více

8/ Vzor licenčnej zmluvy na predmety priemyselného vlastníctva ( 508 a nasl. Obchodného zákonníka)

8/ Vzor licenčnej zmluvy na predmety priemyselného vlastníctva ( 508 a nasl. Obchodného zákonníka) S.R.O. v praxi Praktické rady, tipy a príklady pre úspešnú s.r.o. str. 1 8/2.10.1 Vzor licenčnej zmluvy na predmety priemyselného vlastníctva ( 508 a nasl. Obchodného zákonníka) Licenčná zmluva uzatvorená

Více

NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY VI. volebné obdobie N á v r h. na prijatie. uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky

NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY VI. volebné obdobie N á v r h. na prijatie. uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY VI. volebné obdobie Číslo: PREDS-868/2014 1201 N á v r h na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k vykonaniu kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami

Více

1. Predmetom kúpy sú nehnuteľnosti nachádzajúce sa v katastrálnom území Stredné mesto, obec Košice Staré mesto, Tajovského 10, okres Košice I a to:

1. Predmetom kúpy sú nehnuteľnosti nachádzajúce sa v katastrálnom území Stredné mesto, obec Košice Staré mesto, Tajovského 10, okres Košice I a to: Kúpna zmluva uzavretá podľa 588 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov a 11 Zákona NR SR č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších zmien

Více

Zmluva o spolupráci pri realizácii budúceho investičného zámeru. ktorú uzavreli:

Zmluva o spolupráci pri realizácii budúceho investičného zámeru. ktorú uzavreli: Zmluva o spolupráci pri realizácii budúceho investičného zámeru ktorú uzavreli: 1./ Mesto Želiezovce, IČO 307 696, so sídlom 937 01 Želiezovce, SNP č.2, zast. primátorom mesta, Ing. arch. Pavlom Bakonyim

Více

UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA K DIGIPASS MOBILE

UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA K DIGIPASS MOBILE Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, IČO: 00 682 420, IČ DPH: SK2020804478 zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3010/B

Více

Osobitné poistné podmienky pre cestovné poistenie OPP CP 16 Platné od:

Osobitné poistné podmienky pre cestovné poistenie OPP CP 16 Platné od: Osobitné poistné podmienky pre cestovné OPP CP 16 Platné od: 01.01.2016 Generali Poisťovňa, a. s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel:

Více

VÝLUKA NA TRATI. Na trati Považská Bystrica - Púchov bude vlak Os 3350 (Pov. Bystrica 14:30 Púchov 14:43) odrieknutý a nahradený NAD

VÝLUKA NA TRATI. Na trati Považská Bystrica - Púchov bude vlak Os 3350 (Pov. Bystrica 14:30 Púchov 14:43) odrieknutý a nahradený NAD VÝLUKA NA TRATI PÚCHOV BYTČA DOLNÝ HRIČOV a PÚCHOV LÚKY pod MAKYTOU Vážení cestujúci, z dôvodu výlukovej činnosti správcu železničnej dopravnej cesty (ŽSR) v železničných staniciach Púchov, Bytča a na

Více

Odvody z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru od 1. januára 2013

Odvody z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru od 1. januára 2013 Odvody z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru od 1. januára 2013 Do 31. decembra 2012 je fyzická osoba vykonávajúca práce na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (ďalej

Více

Referenčná ponuka na prístup ku káblovodom a infraštruktúre. Príloha 11 Žiadosti

Referenčná ponuka na prístup ku káblovodom a infraštruktúre. Príloha 11 Žiadosti Príloha 11 Žiadosti Príloha 11: Vzor žiadosti strana 1 z 11 Obsah 1. VZOR ŽIADOSTI O TECHNICKE ŠETRENIE... 3 2. VZOR ZMLUVY - ŠPECIFIKÁCIA... 5 3. VZOR ŽIADOSTI O VSTUP DO OBJEKTU, KÁBLOVEJ ŠACHTY... 7

Více

Přípojový provozní řád pro dráhu - vlečku

Přípojový provozní řád pro dráhu - vlečku Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 PRAHA 1 Přípojový provozní řád pro dráhu - vlečku Vojenská vlečka č. 28 Týniště nad Orlicí Správa železniční dopravní cesty, státní

Více

Kúpna zmluva č. OK - 3/2013 uzatvorená podľa 588 a nasl. Občianskeho zákonníka. Článok I. Zmluvné strany

Kúpna zmluva č. OK - 3/2013 uzatvorená podľa 588 a nasl. Občianskeho zákonníka. Článok I. Zmluvné strany Kúpna zmluva č. OK - 3/2013 uzatvorená podľa 588 a nasl. Občianskeho zákonníka 1. 1. RNDr. Miroslav Zapletal Článok I Zmluvné strany 1. 2. Národná banka Slovenska, ul. Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava

Více

Nájomná zmluva č. 7 /2012

Nájomná zmluva č. 7 /2012 Nájomná zmluva č. 7 /2012 uzatvorená podľa 663, Zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov prenajímateľ: a nájomca: Ing. Ján Demko trvale bytom : 049 26 Rejdová 224 dát.nar.:

Více

Investice do vaší budoucnosti Tento projekt je spolufinancován Evropskou Unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj a z Fondu soudržnosti

Investice do vaší budoucnosti Tento projekt je spolufinancován Evropskou Unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj a z Fondu soudržnosti Investice do vaší budoucnosti Tento projekt je spolufinancován Evropskou Unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj a z Fondu soudržnosti Dodatek č. 1 k Rámcové smlouvě o financování projektu název:

Více

Účtovný rozvrh vnútorná smernica č. 6/2013

Účtovný rozvrh vnútorná smernica č. 6/2013 GERIUM, Pri trati 47, 821 06 Bratislava Účtovný rozvrh vnútorná smernica č. 6/2013 Táto vnútorná smernica upravuje účtovný rozvrh v GERIUM. Schválil: PhDr. Miroslava Čembová, riaditeľka GERIUM Dátum schválenia

Více

Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky

Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky pobočka zahraničnej banky Informácie podľa Opatrenia NBS č. 16/2014 o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bank Informácie k 31. 12. 2014 Citibank Europe plc so sídlom 1 North Wall

Více

OKRESNÝ ÚRAD PEZINOK

OKRESNÝ ÚRAD PEZINOK OKRESNÝ ÚRAD PEZINOK M. R. Štefánika 10, 902 01 Pezinok OÚ-PK-OO/2013/1004 NARIADENIE prednostu Okresného úradu Pezinok č. 1/2013 na zabezpečenie jednotného postupu sprístupňovania informácií v zmysle

Více

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Prezídium Hasičského a záchranného zboru

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Prezídium Hasičského a záchranného zboru Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Prezídium Hasičského a záchranného zboru Zabezpečenie protipožiarnej bezpečnosti jednoduchých a drobných stavieb pri výkone verejnej správy na úseku územného rozhodovania

Více

Smlouva č. 2011/0114

Smlouva č. 2011/0114 Smlouva č. 2011/0114 o vzájemném prodeji poštovních známek společného vydání k 20.výročí Visegrádské skupiny Česká pošta, s.p. se sídlem: Politických vězňů 909/4, 225 99, Praha 1 IČ: 47114983 DIČ: zastoupen:

Více

422/2009 Z. z. NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky. zo 7. októbra 2009,

422/2009 Z. z. NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky. zo 7. októbra 2009, 422/2009 Z. z. NARADENE VLÁDY Slovenskej republiky zo 7. októbra 2009, ktorým sa ustanovuje rozsah priamej vyučovacej činnosti a priamej výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov Vláda Slovenskej republiky

Více

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Smernica č. 1/2010

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Smernica č. 1/2010 Smernica č. 1/2010 rektora Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave o používaní kamerového systému na UCM, Skladová 2, v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov Rektor Univerzity sv. Cyrila

Více

MESTO HLOHOVEC MESTSKÝ ÚRAD V HLOHOVCI

MESTO HLOHOVEC MESTSKÝ ÚRAD V HLOHOVCI MESTO HLOHOVEC MESTSKÝ ÚRAD V HLOHOVCI Materiál na zasadnutie MsZ Číslo materiálu: 12 v Hlohovci, dňa 12.12.2013 Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Hlohovec č. 123/2012 o úhradách za sociálnu

Více

Zmluva o prevode správy majetku obce Trávnica č. 1/2015

Zmluva o prevode správy majetku obce Trávnica č. 1/2015 Zmluva o prevode správy majetku obce Trávnica č. 1/2015 uzavretá podľa 6 ods. 1 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, medzi nasledujúcimi zmluvnými stranami: Článok I.

Více

Dohoda o pracovnej činnosti

Dohoda o pracovnej činnosti Dohoda o pracovnej činnosti uzatvorená podľa 228 a) a nasl. Zákona Č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce v platnom znení (ďalej len "Zákonník práce") medzi nasledovnými stranami dohody (ďalej len "Dohoda")

Více

Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom dňa 25.júna 2014

Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom dňa 25.júna 2014 Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom dňa 25.júna 2014 K BODU: 4 Zvýšenie základného imania obchodnej spoločnosti Technické služby Žiar nad Hronom, spol. s r.o. MATERIÁL PREDKLADÁ:

Více

Čl. I. Úvodné ustanovenia

Čl. I. Úvodné ustanovenia uzatvorená podľa ust. 269 ods. 2 v spojení s ust. 323 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len Dohoda ) Zmluvné strany: 1. Obchodné meno: Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného

Více

Vnútorný predpis o finančnej kontrole.

Vnútorný predpis o finančnej kontrole. Vnútorný predpis o finančnej kontrole. Názov a sídlo organizácie Poradové číslo vnútorného predpisu : Vypracovala : Schválil : Obec BREZANY 1/2016/EK Drahomíra Štaffenová, EP obce Bc. Iveta Brezianská,v.r.

Více

291/2004 Z. z. VYHLÁŠKA Ministerstva školstva Slovenskej republiky. z 15. apríla 2004,

291/2004 Z. z. VYHLÁŠKA Ministerstva školstva Slovenskej republiky. z 15. apríla 2004, 291/2004 Z. z. VYHLÁŠKA Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 15. apríla 2004, ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a

Více

SERVISNÁ ZMLUVA č.11-eps-2012

SERVISNÁ ZMLUVA č.11-eps-2012 SERVISNÁ ZMLUVA č.11-eps-2012 na komplexnú technickú starostlivosť pre zabezpečenie nepretržitej prevádzky zariadenia systému EPS uzavretá podľa 536 a nasl. a 591 a nasl. Obchodného zákonníka medzi: Zhotoviteľ:

Více

Zmluva o poskytovaní stravy č.04/2015

Zmluva o poskytovaní stravy č.04/2015 Zmluva o poskytovaní stravy č.04/2015 Zmluvné strany Dodávateľ Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr.L.N.Jégého Dolný Kubín Sídlo ul. Nemocničná 1944/10, 026 14 Dolný Kubín Zastúpený PhDr. Jozef Mintál,

Více

Metodické pokyny SÚVISLÁ ODBORNÁ PRAX

Metodické pokyny SÚVISLÁ ODBORNÁ PRAX Metodické pokyny SÚVISLÁ ODBORNÁ PRAX pre 2. a 3. ročník študijného odboru 3692 M geodézia, kartografia a kataster Súvislá odborná prax (ďalej OP) je v zmysle školského vzdelávacieho programu (ŠkVP) súčasťou

Více

O b e c R o z h a n o v c e

O b e c R o z h a n o v c e O b e c R o z h a n o v c e Všeobecne záväzné nariadenie Obce Rozhanovce č.1/2017 zo dňa 02.02.2017 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka navštevujúceho školské zariadenie

Více

Železnice Slovenskej republiky Manažér infraštruktúry.

Železnice Slovenskej republiky Manažér infraštruktúry. Železnice Slovenskej republiky Manažér infraštruktúry www.zsr.sk ŽSR organizačné zmeny 1993 Založenie Železnice Slovenskej republiky 2002 Železnice Slovenskej republiky Rozdelenie Železničná spoločnosť,

Více

Kúpna zmluva č. 2/2011 o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnému majetku štátu

Kúpna zmluva č. 2/2011 o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnému majetku štátu / Kúpna zmluva č. 2/2011 o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnému majetku štátu uzatvorená podľa 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a podľa 11 zákona Národnej

Více

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka Materiál na rokovanie miestneho zastupiteľstva dňa 24. júna 2014 Materiál číslo: 529 /2014 Návrh na prenájom pozemkov parc. č. 148 a 149 k.ú.

Více

V y d á v a. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Senica č. 3A o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre rok 2017

V y d á v a. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Senica č. 3A o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre rok 2017 Mesto Senica v súlade s ustanovením 6 ods.1 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 369/1990 Zb. ) a ustanoveniami 77-83 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2015 Vyhlásené: 28.02.2015 Časová verzia predpisu účinná od: 09.04.2016 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 32 Z Á K O N zo 4. februára 2015, ktorým

Více

Smernica o zabezpečení pitného režimu. zamestnancov Základnej školy Kukučínova ulica 106. vo Vranove nad Topľou

Smernica o zabezpečení pitného režimu. zamestnancov Základnej školy Kukučínova ulica 106. vo Vranove nad Topľou Smernica o zabezpečení pitného režimu zamestnancov Základnej školy Kukučínova ulica 106 vo Vranove nad Topľou Vranov nad Topľou, 06.12.2016 PaedDr.Martin Babiak riaditeľ školy Strana 1 z 10 Základná škola,

Více

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčianske Teplice č. x/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Trenčianske Teplice

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčianske Teplice č. x/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Trenčianske Teplice Dôvodová správa S účinnosťou k 2.12.2015 došlo k zmene zákona č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý

Více

Místní ujednání pro řízení provozu a organizování drážní dopravy na pohraniční trati a v pohraničních stanicích Mosty u Jablunkova (ČR) Čadca (SR)

Místní ujednání pro řízení provozu a organizování drážní dopravy na pohraniční trati a v pohraničních stanicích Mosty u Jablunkova (ČR) Čadca (SR) Místní ujednání pro řízení provozu a organizování drážní dopravy na pohraniční trati a v pohraničních stanicích Mosty u Jablunkova (ČR) Čadca (SR) Miestny dohovor pre riadenie prevádzky a organizovanie

Více

Štipendijný poriadok SjF

Štipendijný poriadok SjF Štipendijný poriadok SjF Žilina, júl 2013 Strojnícka fakulta Žilinskej univerzity v Žiline Štipendijný poriadok Článok 1 Základné ustanovenia (1) Štipendijný poriadok Strojníckej fakulty, Žilinskej univerzity

Více

Dodatek č.1. Oprava koleje Liberec - Raspenava, 1. etapa

Dodatek č.1. Oprava koleje Liberec - Raspenava, 1. etapa Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele: S 640 092 300 16 č. smlouvy zhotovitele: 2016/1011/0359 evid. číslo registru VZ: 6405067 Oprava koleje Liberec - Raspenava, 1. etapa Smluvní strany

Více

Odstranění povodňových škod na trati 086 Liberec Česká Lípa

Odstranění povodňových škod na trati 086 Liberec Česká Lípa D o d a t e k č. 1 ke Smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele: S 640 273 180 13 číslo smlouvy zhotovitele: 2013/1012/0898 Smluvní strany: Název: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Sídlo:

Více

Univerzita Komenského v Bratislave. Dohody s externou vzdelávacou inštitúciou pri zabezpečovaní doktorandského štúdia (vzorové úpravy)

Univerzita Komenského v Bratislave. Dohody s externou vzdelávacou inštitúciou pri zabezpečovaní doktorandského štúdia (vzorové úpravy) Univerzita Komenského v Bratislave S m e r n i c a r e k t o r a U n i v e r z i t y K o m e n s k é h o č. 4 /2004 Dohody s externou vzdelávacou inštitúciou pri zabezpečovaní doktorandského štúdia (vzorové

Více

Povolenie na predaj spotrebiteľského balenia v daňovom voľnom obehu

Povolenie na predaj spotrebiteľského balenia v daňovom voľnom obehu Povolenie na predaj spotrebiteľského balenia v daňovom voľnom obehu (1) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce v rámci podnikateľskej činnosti na daňovom území predávať v daňovom voľnom obehu

Více

Ú r a d N i t r i a n s k e h o s a m o s p r á v n e h o k r a j a

Ú r a d N i t r i a n s k e h o s a m o s p r á v n e h o k r a j a Ú r a d N i t r i a n s k e h o s a m o s p r á v n e h o k r a j a Nitra Číslo materiálu: 375 Zastupiteľstvu Nitrianskeho samosprávneho kraja K bodu: Návrh na schválenie Dodatku č. 15 k Nájomnej zmluve

Více

Investice do vaší budoucnosti Tento projekt je spolufinancován Evropskou Unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj a z Fondu soudržnosti

Investice do vaší budoucnosti Tento projekt je spolufinancován Evropskou Unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj a z Fondu soudržnosti Investice do vaší budoucnosti Tento projekt je spolufinancován Evropskou Unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj a z Fondu soudržnosti Dodatek č. 1 k Rámcové smlouvě o financování projektu název:

Více

o používaní kamerového systému v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a Vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov č. 164/2013 Z.z.

o používaní kamerového systému v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a Vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov č. 164/2013 Z.z. Smernica starostu č. 1 / 2016 o používaní kamerového systému v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a Vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov č. 164/2013 Z.z. Starosta obce Priepasné

Více

Daňové povinnosti v SR

Daňové povinnosti v SR Daňové povinnosti v SR Daň z príjmov v SR Eva Balažovičová semináre Mobility doktorandov a výskumných pracovníkov Košice, Prešov, Banská Bystrica, Bratislava, Nitra, Žilina Daň z príjmov fyzických osôb

Více

KOLEKTÍVNA ZMLUVA VYŠŠIEHO STUPŇA

KOLEKTÍVNA ZMLUVA VYŠŠIEHO STUPŇA KOLEKTÍVNA ZMLUVA VYŠŠIEHO STUPŇA PRE ZAMESTNÁVATEĽOV, KTORÍ PRI ODMEŇOVANÍ POSTUPUJÚ PODĽA ZÁKONA Č. 553/2003 Z. z. O ODMEŇOVANÍ NIEKTORÝCH ZAMESTNANCOV PRI VÝKONE PRÁCE VO VEREJNOM ZÁUJME NA ROK 2017

Více

ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY. metodické usmernenie

ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY. metodické usmernenie ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Trnavská cesta 52 P. O. BOX 45 826 45 Bratislava Bratislava, 27.10.2009 Číslo: OPPL-7577/2009-Oj Úrad verejného zdravotníctva SR podľa 5 ods. 4 písm. j)

Více

K ú p n a z m l u v a

K ú p n a z m l u v a K ú p n a z m l u v a na predaj nehnuteľnosti uzatvorená v súlade s ust. 588 a násl. Občianskeho zákonníka medzi Predávajúcim: Obec Zborov ul. Lesná 415, 086 33 Zborov IČO : 00322741 DIČO: 2020624804 zastúpená

Více

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ. SOŠ, Vranovská ul. 4, Bratislava, Tel.: ; P R O P O Z Í C I E

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ. SOŠ, Vranovská ul. 4, Bratislava, Tel.: ; P R O P O Z Í C I E STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ SOŠ, Vranovská ul. 4, 851 02 Bratislava, Tel.: 02 63 81 23 77; 02 63838417 P R O P O Z Í C I E IV. ročník súťaže Technická olympiáda Krajské kolo v Bratislave Usporiadateľ:

Více

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE Č. 391

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE Č. 391 MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MESTA TRNAVA VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE Č. 391 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava, na základe samostatnej pôsobnosti podľa

Více

Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky

Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky pobočka zahraničnej banky Informácie podľa Opatrenia NBS č. 15/2010 o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bank Informácie k 31. 3. 2014 Citibank Europe plc so sídlom 1 North Wall Quay,

Více

Výluky z poistenia a iné obmedzenia poistného plnenia

Výluky z poistenia a iné obmedzenia poistného plnenia Informácia o podmienkach uzavretia poistnej zmluvy Informácia o poisťovateľovi Poisťovateľ: Obchodné meno a právna forma: Generali Poisťovňa, a. s., odštepný závod Európska cestovná poisťovňa. Názov štátu,

Více

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. E DODATOK č.1

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. E DODATOK č.1 DODATOK č.1 k Zmluve o dielo č. E-809.10.1000.00 na dodávku systému Service Desk 1. Zmluvné strany 1.1 Objednávateľ Národná banka Slovenska so sídlom: ul. Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava IČO: 30844789

Více

J & T BANKA, a. s. Pobočka zahraničnej banky Zverejňované informácie k

J & T BANKA, a. s. Pobočka zahraničnej banky Zverejňované informácie k J & T BANKA, a. s. Pobočka zahraničnej banky Zverejňované informácie k 30.6.2011 OBSAH OBSAH 1. INFORMÁCIE O BANKE 3 1.1 INFORMÁCIE O ČINNOSTI J & T BANKY, A. S. POBOČKY ZAHRANIČNEJ BANKY 3 1.2 ORGANIZAČNÁ

Více