DRUHÁ KAPITOLA P VOD A HISTORIE HNUTÍ ERVENÉHO K ÍŽE A ERVENÉHO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DRUHÁ KAPITOLA P VOD A HISTORIE HNUTÍ ERVENÉHO K ÍŽE A ERVENÉHO"

Transkript

1 DRUHÁ KAPITOLA HNUTÍ ERVENÉHO K ÍŽE A ERVENÉHO P LM SÍCE

2 PREZENTACE 2.0. Cíle prezentace P iblížit a vysv tlit klí ové události vývoje Hnutí od jeho založení po sou asnost. 2

3 PREZENTACE 2.1. Klí ová slova Henry Dunant Bitva u Solferina "Vzpomínka na Solferino" Výbor p ti Znak Zakladatel Hnutí K; pohnut hr zami bitvy u Solferina ukázal sv tové ve ejnosti d ležitost z ízení pomocných spole ností a p ijetí mezinárodních dohod ve prosp ch zran ných a t ch, kdož o n pe ují; jeden ze zakladatel Mezinárodního výboru pro pomoc ran ným, p edch dce Mezinárodního výboru erveného k íže (MV K). V roce 1901 získal historicky první Nobelovu cenu míru. Bitva mezi armádami Francie a Rakouska, ke které došlo 24. ervna 1859 v severní Itálii a jejíž hr zné následky 40 tisíc mrtvých a ran ných zanechaných na bitevním poli vid l Dunant na vlastní o i. Kniha Henry Dunanta vydaná na vlastní náklady autora v listopadu 1862 popisuje bitvu u Solferina. Jejím hlavním zám rem bylo obrátit pozornost sv ta na krutou realitu války. Henry Dunant knihu rozeslal vládnoucím rod m Evropy, vojev dc m, politik m, ve ejn angažovaným osobnostem a p átel m. Jeho po in p inesl okamžitý a neo ekávaný úsp ch. Dne 17.února 1863 založilo p t len Ženevské spole nosti pro ve ejné blaho (Gustave Moynier, generál Guillaume-Henri Dufour, Dr Louis Appia, Dr Théodore Maunoir) a Henry Dunant Mezinárodní výbor pro pomoc ran ným, který se pozd ji stal MV K. ervený k íž na bílém poli p ijatý na Mezinárodní konferenci v Ženev v roce 1863 jako rozeznávací znak pro ozna ení a ochranu t ch, kte í se starají o zran né vojáky (k poct Švýcarska - obrácená švýcarská vlajka). ervený k íž Instituce založená v pr b hu Mezinárodní konference v Ženev v íjnu 1863; hned po konferenci byly zakládány první národní spole nosti; v roce 1876 se z Mezinárodního výboru pro pomoc ran ným stal Mezinárodní výbor erveného k íže; v roce 1919 byla založena Liga spole ností erveného k íže (budoucí Federace); v roce 1986 p ijal ervený k íž nový název: Mezinárodní hnutí erveného k íže a erveného p lm síce. 3

4 PREZENTACE 2.2. Prezentace Založení erveného k íže Bitva u Solferina Henry Dunant "Vzpomínka na Solferino" ervený k íž se zrodil v srdci švýcarského obchodníka Henry Dunanta ( ) dne 24. ervna 1859 poté, co na vlastní o i vid l jednu z nejkrvav jších bitev století, bitvu u Solferina. Historie lidstva je provázena celou adou válek. Vskutku, z uplynulých 3500 let zmapované historie se lidstvo t šilo všeobecnému míru pouhých 250 let.války a jejich tragické d sledky vždy vedly k úvahám a pokus m eliminovat p sobené zlo a utrpení. V pr b hu staletí byly p ijímány zvyky a pravidla vedení války, jež vykazovaly humanitární rysy. Z t chto zvyk a pravidel si p edevším dva zaslouží zvláštní pozornost: zákaz otravování studen pat ících nep íteli a zásada, aby byly šet eny ženy a d ti. Stávalo se, že ú astníci bitvy se dohodli na ur itých pravidlech závazných pro danou bitvu. Obecn však byly takové dohody velmi k ehké. Rozmary doby a nálady v dc s sebou p inášely nejr zn jší excesy, jež zpochyb ovaly drobné úsp chy dosažené p i n kterých bitvách. Vyvstala pot eba nového systému ochrany vále ných ob tí. Diskusi však mohla vyvolat pouze výjime ná událost. K výjime né události došlo dne 24. ervna 1859 u Solferina v severní Itálii, kde se st etla vojska Francie a Rakouska v bitv muž trvající šestnáct hodin. Na bitevním poli z stalo mrtvých a ran ných, což bylo pro dobu pom rn typické bitvy se podobaly jatkám. Velitelé se navíc o pot eby svých voják p íliš nestarali. Považovali je spíše za tzv. kanonenfutter než za lidské bytosti. Ve zmín né bitv zvít zila Francie, ovšem cena za vít zství byla vysoká. Hromady mrtvých t l, tisíce ran ných ležících bez povšimnutí. Nedostatek vojenských léka. Armáda m la k dispozici ty i veteriná e na tisíc koní. Na stejný po et lidí m l sta it jeden léka. Henry Dunant, který jel v osobní záležitosti na sch zku s Napoleonem III, se stal o itým sv dkem situace a jsa zcela šokován, zapomn l na sch zku s císa em. Dunanta se dotýkal p edevším osud ran ných, kte í byli zanecháni smrti napospas v d sledku nekvalitní vojenské zdravotnické služby. Dunant shromáždil obyvatele blízké vesnice a zorganizoval pomoc a pé i o ran né. Pracoval nep etržit po t i dny. Jeho slova Siamo tutti fratelli (jsme všichni brat i) otevírala srdce dobrovolník, kte í pomáhali všem ran ným bez prvotního zjiš ování, kdo je p ítel a kdo nep ítel. Dunant se vrátil do Švýcarska, vzpomínky na hr zné zážitky ze Solferina ho však trápily dál. Rozhodl se napsat knihu, kterou pozd ji také na vlastní náklady vydal (listopad 1862). Jmenovala se "Vzpomínka na Solferino". Knihu rozeslal vládnoucím rod m Evropy, vojev dc m, politik m, ve ejn angažovaným osobnostem a p átel m. Kniha m la obrovský úsp ch a Dunant se stal obdivovanou osobností. Mnozí cht li jeho p íkladu následovat. 4

5 PREZENTACE Jeden muž dv myšlenky Kniha obsahovala v podstat dv hlavní ideje: založit v každé zemi Spole nost na pomoc ran ným z dobrovolník, kte í by se v ase války starali o zran né vojáky složenou p ijmout mezinárodní dohodu chránící ran né vojáky na bitevním poli a poskytující ochranu a neutrální status t m, kdož o n pe ují. "Vzpomínka na Solferino" m la tak velký vliv, že neuplynul ani rok a návrhy v knize obsažené dostaly svou konkrétní podobu: ervený k íž. Je zásluhou Henry Dunanta, že p esv d il vlády, aby se dohodly na kodifikaci prvních pravidel vedení války. Výbor p ti Mezinárodní výbor pro pomoc ran ným Mezinárodní konference v roce 1863 V Ženev p sobila v té dob Spole nost pro ve ejné blaho. Jejím p edsedou byl právník Gustave Moynier, na kterého kniha "Vzpomínka na Solferino" siln zap sobila. Moynier nebyl jen mužem p emýšlivým, byl i mužem inu. Požádal Dunanta, aby o knize pohovo il s ostatními leny spole nosti, což vedlo k ustavení p ti lenného výboru, v n mž krom Dunanta a Moyniera pracovali generál Guillaume-Henri Dufour, Dr. Louis Appia a Dr. Théodore Maunoir. Výbor se poprvé sešel dne 17.února 1863 a p ijal název Mezinárodní výbor pro pomoc ran ným, z n hož se v roce 1876 vyvinul Mezinárodní výbor erveného k íže. Tak byl, a koliv ne pod stejným názvem, MV K založen v podstat onoho únorového dne v roce V následujících m sících, po sch zce Spole nosti pro ve ejné blaho a po ustavení Mezinárodního výboru pro pomoc ran ným, p t zakládajících len vyvíjelo etné aktivity, které vyústily v konání mezinárodní konference v Ženev. Stalo se v íjnu roku 1863 a zú astnili se jí odborníci ze 16 stát. V pr b hu konference byl p ijat rozeznávací znak ervený k íž na bílém poli (obrácená švýcarská vlajka). Jeho ú elem bylo ozna it a tím chránit ty, kdož se starají o zran né vojáky. ervený k íž jako instituce byl na sv t. Zakládání prvních NS Diplomatická konference V záv ru Mezinárodní konference 1863 došla jedna ze základních Dunantových myšlenek, totiž z izování národních dobrovolnických spole ností, svého napln ní. Spole nosti byly v následujících m sících založeny nap. ve Württemburgu, velkovévodství Oldenburg, Belgii a Prusku. Další spole nosti vznikaly v Dánsku, Francii, Itálii, Mecklenburg- Schwerin, Špan lsku, Hamburgu a v Hesse. Bývaly nazývány "národními výbory" nebo "pomocnými spole nostmi", ale pozd ji se staly známými pod názvem národní spole nosti erveného k íže a erveného p lm síce. S podporou švýcarské vlády se zakládajícím len m Hnutí poda ilo zorganizovat v Ženev ve dnech srpna 1864 diplomatickou konferenci. Své zástupce vyslalo 16 stát a ty i další organizace. 5

6 PREZENTACE Zrození "moderního " MHP Liga spole ností erveného k íže Po diskusi, k níž podkladem se stal návrh úmluvy vypracovaný Mezinárodním výborem, byla dne 22.srpna 1864 podepsána Ženevská úmluva o zlepšení osudu ran ných p íslušník armád v poli. Stala se základním stavebním kamenem moderního humanitárního práva. Úmluva vycházející z druhé Dunantovy myšlenky m la sloužit k zlepšení situace ran ných voják ve válce, zárove však m la i zakotvit neutrální status pro ran né a zdravotnický personál. V záv ru první sv tové války se v tšina Evropy ocitla v naprostém chaosu: ekonomika byla rozvrácená, populace zdecimovaná epidemiemi, po kontinentu se potuloval ohromný po et lidí, kte í ztratili sv j domov i vlast. Za války se ukázala pot eba úzké spolupráce mezi jednotlivými spole nostmi erveného k íže, které vyvíjely aktivity ve prosp ch vále ných zajatc i kombatant a vytvo ily rozsáhlou sí proškolených dobrovolník. Henry P. Davison, president vále ného výboru Amerického erveného k íže, na mezinárodní zdravotnické konferenci, jež se konala v dubnu 1919 v Cannes ve Francii, navrhl sjednotit spole nosti erveného k íže r zných zemí do jedné organizace srovnatelné s Ligou národ, jejímž úkolem by bylo koordinovat aktivity zam ené na zlepšování zdraví, prevenci nemocí a zmír ování utrpení. Formáln byla Liga spole ností erveného k íže se sídlem v Pa íži ustavena národními spole nostmi Francie, Velké Británie, Itálie, Japonska a Spojených stát dne 5.kv tna Jejím prvním úkolem bylo zlepšení zdravotního stavu lidí žijících na územích postižených ty letým konfliktem.dalším cílem bylo posílit a sjednotit existující spole nosti erveného k íže a podporovat vznik nových spole ností. Mezi klí ové aktivity Ligy pat í také organizace a koordinace pomoci ob tem p írodních katastrof a epidemií. Sídlo Ligy bylo roku 1939 p emíst no do Ženevy. V roce 1991 bylo p ijato rozhodnutí m nící dosavadní název Liga spole ností erveného k íže a erveného p lm síce na Mezinárodní federaci spole ností erveného k íže a erveného p lm síce. 6

7 2.4 P vod a historie Hnutí erveného k íže a erveného p lm síce P ílohy

8 P ÍLOHY VÝBOR P TI Zakladatelé Výbor p ti, z n hož vzešel Mezinárodní výbor erveného k íže, spojil na po átku šedesátých let devatenáctého století dohromady p t schopných muž : Henry Dunanta, vizioná e. Gustave Moyniera, organizátora. Dr. Louise Appiu, se zkušeností v oblasti vojenského léka ství. Dr. Theodore Maunoira, rovn ž se zkušeností v oblasti vojenského léka ství. Generála Henri Dufoura, který velel švýcarským oddíl m. Henry Dunant Henry Dunant se narodil 8.kv tna 1828 v Ženev v p esv d ené kalvinistické rodin, jež se v novala charit. Po nedokon ených st edoškolských studiích odešel na praxi do banky. V roce 1853 cestoval do Alžírska, kde m l p evzít odpov dnost za švýcarskou kolonii Sétif. Zahájil výstavbu mlýna, bohužel však se mu neda ilo získat pot ebnou koncesi a tak se vydal do Tunisu a pozd ji zp t do Ženevy, kde se rozhodl požádat o obchodní dokument p ímo Napoleona III. Tou dobou císa velel francouzsko-sardinským vojsk m vál ícím v severní Itálii s Rakušany. Henry Dunant se rozhodl ho na bojištích vyhledat. A tak se stalo, že m l možnost na vlastní o i spat it záv r a d sledky bitvy u Solferina v Lombardii. Po návratu do Ženevy napsal knihu Vzpomínka na Solferino, což postupn vedlo k událostem vrcholícím založením Mezinárodního výboru na pomoc ran ným, pozd jšího Mezinárodního výboru erveného k íže (MV K). Dunant p sobil jako tajemník výboru. Stal se slavným a p ijímali ho nejvyšší p edstavitelé stát, králové a princové evropských dvor. Jeho finan ní situace se však nadále zhoršovala. V roce 1867 vyhlásil, zcela zruinován (vykazoval ztrátu milionu švýcarských frank v tehdejší hodnot ), bankrot. V d sledku vyhlášeného úpadku a skandálu s tím spojeným rezignoval na místo tajemníka Mezinárodního výboru. Dne 8.zá í Výbor p ijal jeho rezignaci na místo tajemníka i na lenství.dunant odešel do Pa íže, kde p espával ve ve ejných noclehárnách. Ve stejné dob ho však císa ovna Evženie povolala do paláce Tuileries, aby s ním prodiskutovala rozší ení Ženevské úmluvy i pro námo ní válku. Dunant se stal estným lenem národních spole ností erveného k íže Rakouska, Holandska, Švédska, Pruska a Špan lska.

9 VÝBOR P TI B hem francouzsko-pruské války v roce 1870 navštívil a ošet oval ran né dopravené do Pa íže a zavedl nošení znaku pro identifikaci mrtvých. Po vyhlášení míru Dunant cestoval do Londýna, kde se snažil o zorganizování konference zam ené na problematiku vále ných zajatc. Anglie však nebyla plánu naklon ná. Z jeho iniciativy se uskute nil mezinárodní kongres za "úplné zrušení transport ernoch a obchodu s otroky" zahájený v Londýn 1.února Poté následovala léta cestování a života v úplné chudob. Dunant putoval p šky po Alsasku, N mecku a Itálii, žil z milodar a pohostinnosti n kolika p átel. Nakonec vedly jeho cesty v roce 1887 do švýcarské vesnice Heiden, kde onemocn l. Našel útulek v místním chudobinci, ve kterém ho roku 1895 objevil noviná Georg Baumberger. Napsal o Dunantovi lánek, jenž v n kolika dnech p etiskly deníky po celé Evrop. K Dunantovi p icházely soucitné pozdravy z celého sv ta; p es noc se stal op t slavnou a významnou osobností. V roce 1901 mu byla ud lena Nobelova cenu míru. Henry Dunant zem el 30. íjna Henri Guillaume Dufour Henri Dufour zahájil svou kariéru v roce 1810 jako voják francouzské armády p t let p ed Napoleonovou porážkou u Waterloo. Dufour, narozený v Kostnici v roce 1787, byl v roce 1813 zran n na ostrov Korfu. Zotavoval se v britském vojenském v zení. V civilu inženýr, který vystudoval pa ížskou polytechniku, strávil Dufour valnou ást života na stavbách železnic, most a dom. V té dob Švýcarsko jako konfederace neexistovalo a Dufour hrál klí ovou úlohu p i n kolika taženích švýcarské armády bojující za sjednocení zem. Roku 1830 navrhl spole nou federální vlajku - bílý k íž na erveném poli. V dob, kdy Evropou zmítala vlna revolucí, válek za nezávislost a zm n režim, byl generál Dufour jmenován velitelem švýcarské armády Na za átku šedesátých let devatenáctého století se uznávaný politik setkal s Henry Dunantem, aby se podílel na založení erveného k íže. Dr. Théodore Maunoir Théodore Maunoir, zakládající len Hnutí erveného k íže a erveného p lm síce, se narodil v Ženev roku Na školách v Anglii a Francii vystudoval léka ství. Stal se chirurgem a lenem Zdravotní rady ženevské Komise pro ve ejné zdraví a hygienu. Talleyrand, známý diplomat, objevil v mladém Maunoirovi diplomatický talent, ale nepoda ilo se mu p esv d it jej, aby opustil medicínu. Maunoir byl p ítelem Louise Appii, dalšího zakládajícího lena. Kniha o historii MV K z pera Pierre Boissiera "Od Solferina k Tsushim " lí í Maunoira jako "muže vynikajících kvalit. Výjime n inteligentní zárove oplýval šarmem a jeho dopisy bývaly psány s velkým smyslem pro humor". Jeho jasný a precizní zp sob myšlení byl p i p ípravách založení výboru neocenitelný. Do své smrti v roce 1869 z stal aktivním lenem. 2

10 VÝBOR P TI Gustave Moynier V dob, kdy etl knihu H.Dunanta "Vzpomínka na Solferino", p edsedal Gustave Moynier ad charitativních organizací. Jejich setkání a vzájemné diskuse hrály hlavní úlohu p i formování erveného k íže. Moynier se narodil roku 1826 a vystudoval práva v Ženev a Pa íži. Celý život se angažoval v oblasti lidských a sociálních práv. V ele Mezinárodního výboru erveného k íže stál po 46 let a proto bývá nazýván hlavním architektem organizace. V roce 1873 Moynier pomáhal zakládat Institut mezinárodního práva v Ženev, kterýžto po in se stal d ležitým mezníkem v ochran lidských práv. Jeho aktivity byly ocen ny celou adou estných doktorát z evropských univerzit a státních vyznamenání z Francie, Srbska a Švédska. V roce 1879 se jednou z jeho priorit stala situace v Africe. Dr. Louis Appia Louis Appia se narodil v roce 1818 ve Frankfurtu nad Mohanem. Léka ství vystudoval na univerzit v Heidelbergu v roce Zvlášt se zajímal o rozvoj vále né chirurgie a lé ení ran ných. B hem konfliktu v roce 1859 se Appiovi poda ilo získat prost edky a dary na pomoc zran ným a sám odešel pracovat do polních nemocnic. Dobrovolná innost v oblasti zdravotnictví se mu stala samoz ejmostí. O dva roky pozd ji se Appia stal p edsedou Léka ské spole nosti. V roce 1863 byl požádán, aby jako len zvláštní komise zkoumal iniciativu Henry Dunanta ve prosp ch ran ných voják na bitevním poli. Z komise se postupn vyvinul MV K. V íjnu 1863 Appia navrhl, aby všichni zdravotní dobrovolníci v místech probíhajících boj nosili bílou pásku, jež by je ozna ila a tak chránila. Generál Dufour pozd ji návrh zdokonalil o znak erveného k íže. 3

11 P ÍLOHY VZNIK SV TOVÉHO DNE ERVENÉHO K ÍŽE A ERVENÉHO P LM SÍCE Od dvacátých let, krátce po skon ení první sv tové války, vyhlašovala národní spole nost v tehdejším eskoslovensku tzv. velikono ní Mír erveného k íže. T ídenní akce, která každoro n probíhala pod jiným úst edn stanoveným heslem (nap. Úcta ke stá í, Dobro d tí p edevším, istota všude a ve všem i Zp vem k srdci, srdcem k vlasti ), vrcholila v Parlamentu SR za ú asti nejvyšších státních p edstavitel. Na XIV. zasedání Mezinárodní konference bylo rozhodnuto o z ízení zvláštní komise, která m la za úkol prozkoumat možnost využití eskoslovenské iniciativy v širším m ítku. Zpráva zvláštní komise p edložená na XV. Mezinárodní konferenci v Tokiu v roce 1934 konstatovala spln ní mírového principu akce a doporu ila rozší it svátek do celého sv ta. První celosv tová oslava se však uskute nila až po druhé sv tové válce v roce 1948, samotný název Sv tový den erveného k íže a erveného p lm síce byl p ijat v roce Datum, jež bylo pro oslavy Sv tového dne vybráno tj. 8.kv ten je výro ím dne narození Henry Dunanta, zakladatele erveného k íže. Od roku 1953 do roku 1995 byl každý ze Sv tových dn erveného k íže a erveného p lm síce v nován ur itému tématu. Téma zpo átku vybírala Mezinárodní federace spole ností erveného k íže a erveného p lm síce, pozd ji bylo téma vybíráno ve spolupráci s Mezinárodním výborem erveného k íže.

12 P ÍLOHY ZALOŽENÍ A PRVNÍ LÉTA P SOBENÍ MEZINÁRODNÍHO VÝBORU ERVENÉHO K ÍŽE ( ) Dne 24. ervna 1859, b hem války za sjednocení Itálie, se francouzská a sardinská vojska st etla blízko malého severoitalského m sta Solferina s rakouskými oddíly. Téhož dne cestoval ženevský ob an Henry Dunant v soukromé záležitosti na setkání s Napoleonem III. Ve ve erních hodinách dorazil Dunant do vesnice Castiglione, kde v tu dobu hledalo úkryt na zran ných voják. V hlavním kostele Chiesa Maggiore, v n mž nalezl bez povšimnutí ležet tisíce voják, Dunant spolu s místními ženami n kolik dní a nocí bojoval za jejich záchranu zran ným podávali vodu, omývali a istili jejich rány a p inášeli jim tabák, aj a ovoce. Dunant z stal v Castiglione do 27. ervna, do Ženevy se vrátil 11. ervence. V té dob se potýkal s finan ními t žkostmi, p esto však nemohl obraz bitvy vymazat ze své pam ti a v roce 1862 vydal knihu nazvanou Vzpomínka na Solferino. V knize vylí il bitvu i zran né z Chiesa Maggiore. Text uzav el otázkou: Nebylo by možné v mírových a klidných dobách zformovat z nadšených, oddaných a dob e kvalifikovaných dobrovolník pomocné oddíly, jejichž úkolem by byla pé e o zran né ve válce? Byla to tato otázka, jež postupn vedla k založení erveného k íže. Dunant rovn ž vyzval vojenské orgány n kolika zemí, aby zvážily, zda by nebylo možné formulovat ( ) n jaký mezinárodní princip, stvrzený úmluvou a zásadn neporušitelný, který by, v p ípad dohody a ratifikace, tvo il základ pro spole nosti zabývající se poskytováním pomoci ran ným v r zných evropských zemích. Tato druhá úvaha vytvo ila základ Ženevským úmluvám. Kniha Henry Dunanta znamenala obrovský úsp ch; byla p eložena do v tšiny evropských jazyk ; etli ji nejvýznamn jší a nejvlivn jší lidé své doby. Mezi nimi i Gustave Moynier, ženevský ob an, právník a p edseda místní charitativní organizace (Ženevská spole nost pro ve ejné blaho). Dne 9.února 1863 p ednesl na sch zce organizace hlavní myšlenky Dunantovy práce. Spole nost následn ustavila p ti lenný výbor, jehož úkolem bylo Dunantovy návrhy prostudovat. Výbor, který tvo ili pánové Moynier, Dunant, generál Guillaume-Henri Dufour, Dr Louis Appia a Dr Théodore Maunoir, byl nazván Stálý mezinárodní výbor pro pomoc ran ným. Brzy se však stal známým pod jiným jménem- jako Mezinárodní výbor erveného k íže (MV K). První sch zka se uskute nila dne 17.února Od po átku bylo z ejmé, že dobrovolníci podle Dunantových p edstav mohou ú inn p sobit, aniž by jim hrozilo nebezpe í odmítnutí ze strany d stojník a voják, pouze tehdy, když nebudou považováni za oby ejné civilisty a budou chrán ni p ed bojovými operacemi. Ochranu a odlišení jim m l poskytnout rozeznávací znak. Koncept pro ud lování neutrálního statutu zdravotnickým službám a dobrovolným sestrám byl na sv t. Dne 25.srpna 1863 se Mezinárodní výbor rozhodl svolat do Ženevy mezinárodní konferenci, jejímž hlavním cílem bylo promyslet zp soby ešení nekvalitního systému vojenské zdravotnické služby. Výbor rozeslal pozvání všem evropských zemím a množství významných osobností. Konferenci uspo ádanou od 26. do 29. íjna 1863 ve velkém sále ženevského paláce Atheneum zahájil generál Dufour. Zú astnilo se jí celkem 36 delegát trnáct delegát vlád, šest delegát r zných organizací a sedm soukromých osob. Dvojí p ístup tj. ve ejné i soukromé iniciativy si Mezinárodní konference erveného k íže a erveného p lm síce zachovávají i nadále; ú astní se jich delegace národních spole ností K/ P, delegace signatá ských stát Ženevských úmluv i pozorovatelé (p edevším z nevládních

13 Založení a první léta MV K organizací). Jako základ pro další jednání byl na konferenci v roce 1863 p edložen návrh úmluvy p ipravené Mezinárodním výborem. Jednání vyústila v p ijetí deseti rezolucí vyzývajících ke z izování spole ností pro pomoc ran ným voják m (tzv. výbor )- budoucí spole nosti erveného k íže a ješt pozd ji erveného p lm síce. Rezoluce. 10 vybízela k vým n informací mezi spole nostmi r zných zemí a Mezinárodním výborem. První spole nosti ve Württemburgu, velkovévodství Oldenburg, Belgii a Prusku byly z ízeny v pr b hu n kolika málo m síc. Následovaly spole nosti v Dánsku, Francii, Itálii, Mecklenburgu, Špan lsku, Hamburgu a Hesensku. Mezitím p ipravoval Mezinárodní výbor další konferenci. Zám rem bylo zakotvit myšlenky rezolucí p ijatých v roce 1863 do smluvních pravidel, která by byla pro smluvní strany (tj. státy) právn závazná. Dne 1.února 1864 však rakouské a pruské armády zaúto ily na Dánsko a zahájily tak n mecko-dánskou válku. Mezinárodní výbor se rozhodl vyslat na bojišt dva delegáty, kte í m li za úkol pe ovat o ran né a zárove zkoumat možnosti implementace záv r íjnové konference z roku Dne 6. ervna 1864 rozeslala švýcarská vláda, která p istoupila na zorganizování diplomatické konference, pozvání všem evropským vládám, Spojeným stát m, Brazílii a Mexiku. Konference, jíž se zú astnili delegáti 16 stát, probíhala od 8. do 28.srpna Po projednání základního návrhu úmluvy p ipraveného Mezinárodním výborem byla dne 22.srpna 1864 podepsána Ženevská úmluva o zlepšení osudu ran ných p íslušník armád v poli. Zrodil se moderní systém mezinárodního humanitárního práva. Do konce roku Úmluvu ratifikovala Francie, Švýcarsko, Belgie, Nizozemí, Itálie, Špan lsko, Švédsko, Norsko, Dánsko a Bádenské velkovévodství. Na obzoru se však objevila nová válka, jež m la pro nedávno p ijatou Úmluvu znamenat k est ohn m. Rakousko-pruská válka. Rok O ty i roky pozd ji, v ervenci 1870, vypukla další válka. Tentokrát francouzsko-pruská; Bismarck v il, že v zájmu sjednocení N mecka musí Francii rozdrtit. V pr b hu tohoto konfliktu Mezinárodní výbor poprvé z ídil Informa ní kancelá pro rodiny ran ných nebo zajatých voják. Série konflikt známá jako východní krize ( ) p ivedla delegáty Mezinárodního výboru až na Balkán. Do oblasti se delegáti vrátili ješt v pr b hu srbsko-bulharské války ( ) a balkánských válek ( ). Po celou dobu zaujímal MV K vedoucí úlohu iniciátora rozvoje mezinárodního humanitárního práva. Vd il za to p edevším zkušenostem, které jeho delegáti na svých misích získávali. 2

14 P ÍLOHY TY I NOBELOVY CENY Ve své poslední v li ustavil Alfred Nobel, který zem el v roce 1896, nadaci, do níž vložil ur itou ástku. Z úrok pak m la být každý rok mimo jiné ocen na osoba, která se svými aktivitami význa ným zp sobem zasloužila o ší ení humanity. První Nobelova cena míru byla v roce 1901 ud lena Henry Dunantovi, zakladateli erveného k íže, jenž celý život zasv til velkorysé humanitární práci. A koliv žil již tou dobou v chudobinci v Heidenu (kanton Appenzell, Švýcarsko), finan ní ástku spojenou s ud lením ceny neutratil na vlastní pot eby, ale v noval ji na charitativní ú ely. Mezinárodní výbor erveného k íže obdržel Nobelovu cenu celkem t ikrát: v roce 1917 a 1944, jako hold humanitárním aktivitám provád ným za obou sv tových válek a dále v roce 1963, spole n s Ligou spole ností erveného k íže a erveného p lm síce u p íležitosti stého výro í založení Hnutí. Cena byla ud lena MV K již dvakrát a to v letech 1917 a V roce 1901 se p i prvním ud lování ceny jejím držitelem stal spolu s Frédéricem Passym z Francie Henry Dunant. P i slavnostním p edávání v Oslo dne 10.prosince 1963 blahop eje norský král Olav (vlevo) Johnu A. MacAulaymu, p edsedovi Ligy (vpravo), a Leopoldu Boissierovi, presidentovi MV K (uprost ed).

15 P ÍLOHY MILNÍKY HISTORIE HNUTÍ V roce 1867 byla svolána první Mezinárodní konference erveného k íže (mezinárodní konference se íslují až od roku 1867 tj. ustavující konference z roku 1863 ani konference z roku 1864 se nepo ítají). Zú astnilo se jí dev t vlád, 16 národních výbor a MV K. V roce 1899 byly na konferenci stát uspo ádané v Haagu z podn tu MV K p ijaty Haagské úmluvy o zákonech a oby ejích pozemní války a úprava zásad Ženevské úmluvy z roku 1864 pro námo ní válku. Do té doby platila na ízení pouze pro pozemní síly. Ženevská úmluva byla revidována v roce 1906, Haagské úmluvy v roce MV K a národní spole nosti prožily obrovskou zat žkávací zkoušku v období první sv tové války, kdy miliony kombatant umíraly, statisíce se dostaly do zajetí a v Evrop ádily epidemie a hladomor. B hem války MV K navšt voval vále né zajatce, zjiš oval podmínky v zn ní a snažil se o nápravu. Byla z ízena Úst ední informa ní kancelá, jejímž úkolem se stalo pátrání po zmizelých osobách a p edávání zpráv mezi v zni a jejich rodinami. Válka skon ila v roce 1918, epidemie a hlad však zu ily dál zp sobily v tší ztráty, než válka samotná. Co d lat? M ly být ob ti p írodních katastrof a epidemií v dob míru zanechány sob napospas jenom proto, že innost erveného k íže byla p vodn omezena pouze na asy vále né? To bylo nemyslitelné. Založením Ligy spole ností erveného k íže (budoucí Federace) v roce 1919 bylo oficiáln potvrzeno rozší ení p sobení Mezinárodního erveného k íže do mírových dob. V roce 1928 p ijal Mezinárodní ervený k íž své stanovy (revidované v letech 1952 a 1986), které vymezovaly úlohu MV K a Federace a zakotvovaly zp soby koordinace aktivit. V roce 1929 byla revidována Úmluva z roku 1906 týkající se ochrany zran ných a nemocných voják. V témž roce byly oficiáln p ijaty další rozeznávací znaky tj. ervený p lm síc, který byl poprvé použit již v roce 1876, a ervený lev a slunce. Byla p ijata nová úmluva týkající se zacházení s vále nými zajatci. P išla druhá sv tová válka a s ní desítky milion ob tí; poprvé v historii obrovský po et z ad civilního obyvatelstva. V roce 1949 byly p ijaty ty i Ženevské úmluvy, jedna z nich se týkala výhradn ochrany civilního obyvatelstva. Od svého založení v roce 1863 pracoval ervený k íž bez zvláštních sm rnic nebo princip, ke kterým by mohl p i pln ní své humanitární mise p ihlížet. Tento nedostatek byl odstran n v roce 1965, kdy bylo vyhlášeno sedm Základních princip erveného k íže. Strážcem pln ní princip byl jmenován MV K. V roce 1977 byly ke ty em Ženevským úmluvám p ijaty dva Dodatkové protokoly, které dopl ovaly a aktualizovaly na ízení t chto d ležitých nástroj mezinárodního humanitárního práva. V roce 1986 ervený k íž p ijal nový název: Mezinárodní hnutí erveného k íže a erveného p lm síce. Termín Mezinárodní ervený k íž se však ob as používá dodnes. V roce 1991 bylo rozhodnuto o p ejmenování Ligy spole ností erveného k íže a erveného p lm síce na Mezinárodní federaci spole ností erveného k íže a erveného p lm síce.

16 P ÍLOHY BIBLIOGRAFIE I. Vznik Hnutí Histoire de la Croix-Rouge Autor: Véronique Harouel Tato kniha popisuje historický vývoj erveného k íže od prvopo átku do sou asnosti. PUF, Pa íž, 1999, 127 stran., 12 x 18 cm (Que sais-je?) Henry Dunant Autor: Marc Descombes Ve v ku 31 let, poté, co se na vlastní o i p esv d il o hr zách války, se Henry Dunant rozhodl založit ervený k íž. V 73 letech mu byla ud lena Nobelova cena míru. Humanista a pacifista p ivedl ženevskou tradici mezinárodní solidarity na vyšší úrove. V knize Descombes popisuje Dunantovo mládí, obchodní aktivity a koloniální spekulace a samoz ejm období vzniku erveného k íže. V knize se autor nevyhýbá ani Dunantovu pádu do chudoby a zapomn ní heidenskému období. René Coeckelberghs, Lucerne, 1988, 159 stran, ilustr., biblio., 23 x 30 cm Henry Dunant : the founder of the Red Cross : his compassion has saved millions (H.Dunantzakladatel erveného k íže) Autor: Pam Brown Životopis Henry Dunanta mapující historii Mezinárodního hnutí erveného k íže a erveného p lm síce. Exley Publications, Watford, 1988, 64 stran, bohat ilustr., chrono., pozn., index, 15 x 22 cm A Memory of Solferino (Vzpomínka na Solferino) Autor: Henry Dunant Kniha, která iniciovala vznik celosv tového hnutí a proslavila svého autora po celé zem kouli. Kniha byla poprvé publikována v roce Byla p eložená do mnoha jazyk a op tovn vydávaná, takže není možné spo ítat, kolik verzí se dosud nashromáždilo. ICRC, Geneva, 1986, 147 stran, ilustr., foto, mapa, 12 x 18 cm

17 P ÍLOHY / BIBLIOGRAFIE II. Do roku 1945 From Solferino to Tsushima (Od Solferina po Tsushimu) Autor: Pierre Boissier Tato objemná publikace byla vydaná v roce 1963 u p íležitosti výro í založení erveného k íže. Zahrnuje historii Mezinárodního hnutí K/ P od roku 1863 do roku Kniha zárove mapuje vývoj vále ného práva od Ženevského úmluvy z roku 1864 do Haagské úmluvy. X z roku 1907 a vále né šílenství od Solferina (1859) po Tsushimu (1905). Autor popisuje operace MV K ve francouzsko-pruské válce z roku 1870, rusko-turecké válce ( ) nebo špan lsko-americké válce (1898). Henry Dunant Institute, Geneva, 1985, druhé vydání, 391 stran, 16 x 23 cm From Sarajevo to Hiroshima (Od Sarajeva po Hirošimu) Autor: André Durand Kniha se zabývá obdobím od války o Tripolsko (dnešní Libye, ) do konce druhé sv tové války- tedy obdobím poznamenaným adou ob anských válek a mezinárodních konflikt. V pr b hu let došlo k rozší ení právní ochrany ob tí konflikt na vále né v zn i zran né a nemocné vojáky v poli i na mo i. MV K p i svých aktivitách možnosti práva p esahoval- ve stále v tší mí e se soust edil i na civilní obyvatelstvo postižené novým zp sobem vedení boj (p edevším bombardováním). ervený k íž rovn ž za al p sobit i v mírových dobách. V roce 1919 byla založena Liga spole ností K/ P (nyní Mezinárodní federace). Henry Dunant Institute, Geneva, 1984, 590 stran, 16 x 23 cm III. Druhá sv tová válka ( ) L'étoile jaune et la Croix-Rouge : le Comité international de la Croix-Rouge et l'holocauste, (Mezinárodní výbor erveného k íže a holocaust) Autor: Marc-André Chargueraud Tato kniha (Žlutá hv zda a ervený k íž: MV K a holocaust) shrnuje historický výzkum s cílem poskytnout zájemc m p ehled záv r týkajících se míry odpov dnosti za tragédii holocaustu. Kniha popisuje formy pomoci a ochranné mechanismy aplikované za druhé sv tové války a poukazuje na nepevnou pozici Spojených národ ve vztahu k humanitárnímu právu, tehdy jako nyní jediné možné výchozí základny pro innosti MV K zam ené na pomoc ob tem konfliktu. Labor et Fides, Geneva/Les Editions du Cerf, Paris, 1999, 140 stran, foto, 14 x 22 cm The Red Cross and the Holocaust ( ervený k íž a holocaust) Autor: Jean-Claude Favez Na žádost MV K provedl Jean-Claude Favez výzkum na vysoce citlivé téma p sobení MV K v období holocaustu. Autor d kladn prostudoval existující archivní materiály týkající se aktivit MV K zam ených na pomoc ob tem fašismu v etn politických v z a emigrant židovského p vodu (do roku 1939). Splnil MV K svou povinnost tvá í v tvá politickému a rasovému útlaku hitlerovské Evropy? Studie je dopln na výkladem stanoviska MV K, ve kterém se organizace snaží p iblížit tená i všechny okolnosti doprovázející temné období její historie. Warrior without weapons (Bojovník beze zbran ) Autor: Marcel Junod Zkušenosti z misí Dr Junoda (1935 až 1945), které ho zavedly nejprve do Abyssinia, dále do Špan lska, Polska, N mecka a nakonec do Japonska, kde byl jedním z prvních zahrani ních léka, kte í m li možnost sledovat hr zné d sledky atomového útoku na Hirošimu. Prost ednictvím vypráv ní Dr. Junoda se tená m že seznámit s obtížnou a n kdy nebezpe nou, p esto však fascinující prací delegáta MV K ICRC, Geneva, 1982, 318 stran, ilustr., 11 x 18 cm 2

18 P ÍLOHY/ BIBLIOGRAFIE The Hiroshima disaster (Hirošimská katastrofa) Autor: Marcel Junod Dne 6.srpna 1945 cca v 8.15 hod. byla svržena bomba, jež za pár vte in srovnala se zemí 80 procent m sta a zanechala za sebou mrtvých a dalších zran ných a zasažených radioaktivním zá ením. Množství t ch, které nezabila první vlna, umíralo v následujících hodinách, dnech, m sících i letech. Dr. Junod do Hirošimy p ijel na za átku zá í Krom ošet ování ob tí se zabýval mapováním následk, jež za sebou hr zný atomový útok zanechal. P etisk z the International Review of the Red Cross, zá í- íjen a listopad-prosinec 1982 ICRC, Geneva, 1982, 30 stran, 16 x 23 cm Inter arma caritas : the work of the International Committee of the Red Cross during the Second World War ( innost MV K za druhé sv tové války) Vydal: Frédéric Siordet Kniha poskytuje jednoduchý a stru ný p ehled o r zných aktivitách MV K provád ných za druhé sv tové války. Výtah z t ísvazkového díla zmín ného níže. ICRC, Geneva, 1973, druhé vydání, 135 stran, 16 x 23 cm Report of the International Committee of the Red Cross on its activities during the Second World War (September 1, June 30, 1947) (Zpráva MV K o innosti provád né za druhé sv tové války - 1.zá í ervna 1947) P sobivá zpráva zapsaná do t í svazk a doprovázená p ílohou má celkem stran; obsahuje podrobné informace týkající se innosti MV K za druhé sv tové války. Volume I (Svazek I ) General activities (Obecné aktivity) První ást: ochrana a pomoc ob tem konfliktu, obecná sledování, studie na téma principy MV K vypracovaná Maxem Huberem, presidentem MV K v letech Druhá ást: zran ní a nemocní p íslušníci ozbrojených sil a zdravotnický personál T etí ást: pomoc civilnímu obyvatelstvu ICRC, Geneva, 1948, 736 stran, 16 x 23 cm Volume II (Svazek II) The Central Agency for Prisoners of War (Úst ední pátrací agentura pro vále né zajatce) Techni t ji pojatý svazek p ibližuje innost Úst ední pátrací agentury (informace o zajatých nebo internovaných), její úkoly a metody práce. ICRC, Geneva, 1948, 320 pp., 16 x 23 cm Volume III (Svazek III) Relief activities (Poskytování humanitární pomoci) P ehled innosti v oblasti poskytování humanitární pomoci r zným cílovým skupinám (vále ní zajatci, internovaní civilisté, civilní obyvatelstvo) v rozli ných ástech sv ta. Každá jednotlivá operace byla vysoce individuální, což v d sledku extrémn st žovalo celistvost ízení operací. ICRC, Geneva, 1948, 539 stran, 16 x 23 cm 3

19 P ÍLOHY / BIBLIOGRAFIE P ílohy Poslední ást zprávy obsahuje množství p ehled, tabulek a graf znázor ujících r znost úkol provád ných MV K. ICRC, Geneva, 1948, 69 stran, 21 x 30 cm Report of the Joint Relief Commission of the International Red Cross ( ) (Zpráva Spojené komise Mezinárodního erveného k íže ) Zpráva p ibližuje okolnosti, které MV K a Federaci vedly ke z ízení Spojené komise, a objas uje roli obou institucí v celém procesu. Seznamuje tená e s t žkostmi doprovázejícími operace humanitární pomoci. Obsahuje vý et aktivit v r zných zemích. ICRC/League, Geneva, 1948, 462 pp., 16 x 23 cm IV. Události od roku 1945 Politics, military operations and humanitarian action : an uneasy alliance (Politika, vojenské operace a humanitární pomoc: nesnadné spojenectví) Autor: Christophe Girod and Angelo Gnaedinger Za použití p íkladu Bosny a Hercegoviny brožura dokládá, že pomoc mezinárodního spole enství v ozbrojeném konfliktu nikdy nem že být zcela efektivní, pokud se jednotlivé složky tj. politické, vojenské a humanitární striktn nedrží svého mandátu. Vybo ování omezuje možnosti zásahu každé z mezinárodních agentur a znesnad uje dosažení cíl Charty OSN. Na druhou stranu ú innost p sobení mezinárodního spole enství se zvyšuje v p ípad, že všichni zú astn ní jednají p esn v rámci svých jasn stanovených kompetencí a respektují mandáty ostatních složek. ICRC, Geneva, 1998, 29 stran, 16 x 23 cm Crimes without punishment : Humanitarian action in former Yugoslavia (Nepotrestané zlo iny: humanitární zásah v bývalé Jugoslávii) Autor: Michèle Mercier Léta boj v bývalé Jugoslávii narušila sv tovou rovnováhu a zp sobila nezm rné utrpení mnoha lidem žijícím v dané oblasti. Tato kniha hodnotí akce humanitárních organizací s d razem na operace MV K- jejich úsp chy i pochybení p i snahách o zajišt ní bezpe ných oblastí a pomoci ob tem. Anglické vydání: Pluto Press, London, 1995, XX+ 236 stran, grafy, mapy, biblio., chrono., index, 14 x 22 cm. Francouzské vydání: Editions Bruylant, Brussels/LGDJ, Paris, 1994, X+ 323 stran, grafy, foto, mapy, biblio., chrono., index, 12 x 17 cm (Axes, no. 10). / ref N mecké vydání: Universitätsverlag N. Brockmeyer, Bochum, 1995, VI+ 263 stran, grafy, foto, mapy, biblio., chrono., index, 16 x 22 cm (Bochumer Schriften zur Friedenssicherung und zum humanitären Völkerrecht, no. 28). ref The humanitarian diplomacy of the ICRC and the conflict in Croatia ( ) (Diplomacie MV K a konflikt s Chorvatskem ) Autor: Jean-François Berger Tragické události, k nimž došlo v Chorvatsku a které se následn rozší ily na území Bosny a Hercegoviny, nemají v povále né Evrop obdoby. Autor erpající z názor a pohled protagonist se zamýšlí nad úsp chy a prohrami jednání, jež MV K na základ Ženevských úmluv vedl se stranami konfliktu. Geneva, 1995, XI+ 70 stran, foto, mapy, biblio., chrono., 16 x 23 cm 4

20 P ÍLOHY/ BIBLIOGRAFIE Challenges : ICRC activities in Eastern Europe and Central Asia (Aktivity MV K ve východní Evrop a st ední Asii) Toto periodikum obsahuje lánky týkající se r zných aktivit MV K v oblasti. Zvláštní pozornost je v nována konflikt m v e n, Tádžikistánu a Náhorním Karabachu. Mezi aktivity pat í nap. poskytování protéz, diseminace MHP, pomoc navrátilc m, ochrana vále ných zajatc nebo v zn ných povstalc, spolupráce s pátrací službou národní spole nosti a ešení problém týkajících se pozemních min a laserových zbraní. ICRC, Geneva, 1994, 11 stran, foto, mapy, 21 x 30 cm The Gulf ( ) : from crisis to conflict : the ICRC at work (Záliv : od krize po konflikt: práce MV K) Mapování událostí, jež vedly k vypuknutí ozbrojeného konfliktu, do kterého se muselo zapojit celé mezinárodní spole enství. Podrobný popis práce MV K od jednání zam ených na zajišt ní respektu MHP po pomoc civilním i vojenským ob tem konfliktu. ICRC, Geneva, 1991, 47 stran, ilustr., mapa, 21 x 30 cm Contending with the impasse in international humanitarian action : ICRC policy since the end of the Cold War (Zápas s beznad jí v humanitární oblasti: metody práce MV K od konce studené války) Autor: Simone Delorenzi Po relativn stabilním období studené války pracuje MV K od konce osmdesátých let v prost edí vyzna ujícím se ot esy a konflikty, jejichž hlavním znakem je totální anarchie. Autor nahlíží na problémy z r zných hledisek: vedení operací (Záliv, Somálsko, bývalá Jugoslávie, Rwanda), názor MV K na tzv. právo na intervenci a vojenské operace zahájené z humanitárních pohnutek a politické otázky (zvlášt povinnost mezinárodního spole enství zajistit v tší respekt MHP a spolupráci mezi organizacemi). ICRC, Geneva, 1999, 108 stran,16 x 23 cm From the end of the Second World War to the dawn of the third millennium : the activities of the International Committee of the Red Cross during the Cold War and its aftermath ( ) Remembering Hiroshima (Od konce druhé sv tové války do úsvitu t etího tisíciletí: aktivity MV K b hem studené války) Autor: François Bugnion Autor analyzuje operace MV K i otázku, pro je mandát MV K vždy znovu prov ován v období velkých zm n: 1919, 1945, a dnes, kdy mezinárodní spole enství hledá rovnováhu ztracenou po skon ení studené války. P etisk z the International Review of the Red Cross, b ezen-duben a kv ten- erven 1995 ICRC, Geneva, 1995, 25stran, 16 x 23 cm Protection of the victims of armed conflict/falkland-malvinas Islands (1982) : international humanitarian law and humanitarian action (Ochrana ob tí ozbrojeného konfliktu/ Falklandy 1982: MHP a humanitární akce) Autor: Sylvie-Stoyanka Junod Na p íklad konfliktu mezi Argentinou a Velkou Británií autorka vysv tluje vztah mezi právním rámcem a humanitární operací a zárove názorn p edvádí zp soby implementace Ženevských úmluv. Brožura je ur ena všem, kdo se seznamují s Ženevskými úmluvami, obsahuje i praktická cvi ení a dotazník. ICRC, Geneva, 1985, 45 stran, ilustr., 21 x 30 cm 5

ŽENEVSKÉ ÚMLUVY O OCHRAN OB TÍ OZBROJENÝCH KONFLIKT ze dne 12. srpna 1949

ŽENEVSKÉ ÚMLUVY O OCHRAN OB TÍ OZBROJENÝCH KONFLIKT ze dne 12. srpna 1949 ŽENEVSKÉ ÚMLUVY O OCHRAN OB TÍ OZBROJENÝCH KONFLIKT ze dne 12. srpna 1949 ************************************************************************************************************************ Obsah:

Více

ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická. Bakalá ská práce

ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická. Bakalá ská práce ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická Bakalá ská práce Plze 2013 Václav Zeman ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická Katedra ve ejné správy Studijní program: Právní specializace Studijní

Více

Sociální podniky v rozší ené Evrop Koncept a skute nosti

Sociální podniky v rozší ené Evrop Koncept a skute nosti Sociální podniky v rozší ené Evrop Koncept a skute nosti Jacques DEFOURNY 1, President evropské sít EMES 2 ÚVOD Vzr stající ocen ní sociální ekonomie v Evrop spolu s v tším zájmem o nekonven ní podnikatelskou

Více

Nebezpe ný jazyk - studie o pronásledování esperanta

Nebezpe ný jazyk - studie o pronásledování esperanta Nebezpe ný jazyk - studie o pronásledování esperanta Ulrich Lins První vydání nakladatelství Bleicher (D-7016 Gerlinger, francouzská zona mecko) pro UEA (Rotterdam, Nizozemsko) 1988. Druhé vydání podle

Více

Car Mikulá II. Alexandrovi Romanov

Car Mikulá II. Alexandrovi Romanov Západo eská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalá ská práce Car Mikulá II. Alexandrovi Romanov Veronika Plachá Plze 2012 Západo eská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Katedra historických

Více

Ageismus stá í není nemoc

Ageismus stá í není nemoc UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Ageismus stá í není nemoc DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: Mgr. Olga Do ková Vypracoval: Bc. Denisa

Více

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor ve ejných dražeb Starom stské nám. 6 110 15 Praha 1 ve spolupráci s Ministerstvem pr myslu a obchodu, Ministerstvem financí a Ministerstvem spravedlnosti Analýza sou

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD MIGRACE A ROZVOJ. Rozvojový potenciál mezinárodní migrace. Kolektiv autor

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD MIGRACE A ROZVOJ. Rozvojový potenciál mezinárodní migrace. Kolektiv autor UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD MIGRACE A ROZVOJ Rozvojový potenciál mezinárodní migrace Kolektiv autor PRAHA 2011 Migrace a rozvoj - text B5.indd 1 22.8.2011 12:34:27 Recenzent: Doc.

Více

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Souhrnná zpráva 2005 Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání Tato zpráva byla vytvo ena a publikována Evropskou agenturou

Více

MŮJ ŽIVOT V ČESKÉ REPUBLICE 2. aktualizované a doplněné vydání

MŮJ ŽIVOT V ČESKÉ REPUBLICE 2. aktualizované a doplněné vydání MŮJ ŽIVOT V ČESKÉ REPUBLICE 2. aktualizované a doplněné vydání M J ŽIVOT V R Pr vodce pro nezletilé bez doprovodu 2. aktualizované a dopln né vydání Petra Khollová Gabriela Kopuletá Lenka Svobodová Zuzana

Více

V blízkosti p esvaté Bohorodice

V blízkosti p esvaté Bohorodice ! Brn nský pravoslavný v stník íslo 5 zá í 2004 l.p. Narození tvé, Bohorodice Panno, radost zv stovalo celému sv tu. Nebo z tebe zasvitlo Slunce spravedlnosti, Kristus B h náš, jenž zrušiv kletbu dal nám

Více

Publikace Podniky. Zodpov dné podnikání. Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE

Publikace Podniky. Zodpov dné podnikání. Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE Publikace Podniky Zodpov dné podnikání Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE Zodpov dné podnikání Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik Evropská

Více

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ANEB JAK D LAT SPRÁVNÉ V CI SPRÁVN. PR VODCE PRO Z IZOVATELE A EDITELE ŠKOL, PRO PEDAGOGY A RODI E ŽÁK - ARGUMENTY, P ÍKLADY A INFORMACE O TOM,

Více

MEZINÁRODNÍ HUMANITARNÍ PRÁVO

MEZINÁRODNÍ HUMANITARNÍ PRÁVO Odpovědi na vaše otázky MEZINÁRODNÍ VÝBOR ČERVENÉHO KŘÍŽE ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ 2 MEZINÁRODNÍ VÝBOR ČERVENÉHO KŘÍŽE PŘEHLED OTÁZEK MVČK byl založen v roce 1863 pěti švýcarskými občany (Henry Dunant, Guillaume-Henri

Více

I. Základní údaje o škole, školském za ízení

I. Základní údaje o škole, školském za ízení Výro ní zpráva st edních škol, vyšších odborných škol a školských za ízení za školní rok 2007/2008 (veškeré údaje uvád jte podle stavu k 31.8.2008, p ípadn po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud

Více

ODPOVĚDI NA VAŠE OTÁZKY

ODPOVĚDI NA VAŠE OTÁZKY MEZINÁRODNÍ HUMANITÁRNÍ PRÁVO ODPOVĚDI NA VAŠE OTÁZKY MEZINÁRODNÍ VÝBOR ČERVENÉHO KŘÍŽE ŽENEVA Mezinárodní humanitární právo Odpovědi na vaše otázky 2 PŘEHLED OTÁZEK 1 Co je mezinárodní humanitární právo?

Více

Zpráva o údajn ch poprav ích plynov ch komorách v polské Osv timi, Birkenau a Majdanku, vypracovaná odborníkem na plynové komory.

Zpráva o údajn ch poprav ích plynov ch komorách v polské Osv timi, Birkenau a Majdanku, vypracovaná odborníkem na plynové komory. LEUCHTEROVA ZPRÁVA KONEC MÝTU Zpráva o údajn ch poprav ích plynov ch komorách v polské Osv timi, Birkenau a Majdanku, vypracovaná odborníkem na plynové komory. Obsah 1. Poznámka vydavatele 2. P edmluva

Více

SOUT Ž O VLASTIV DNÝ SBORNÍK BOLESLAVICA A O KNIHU O SPOKOJENÉM DOMOV STR. 9 1/2015 leden únor

SOUT Ž O VLASTIV DNÝ SBORNÍK BOLESLAVICA A O KNIHU O SPOKOJENÉM DOMOV STR. 9 1/2015 leden únor snadn jší život nejen ve stá í a nemoci SOUT Ž O VLASTIV DNÝ SBORNÍK BOLESLAVICA A O KNIHU O SPOKOJENÉM DOMOV STR. 9 1/2015 leden únor vydává Spokojený domov, o. p. s. ZDARMA Náklady na jeden výtisk asopisu

Více

Romové na trhu práce (první, pracovní verze)

Romové na trhu práce (první, pracovní verze) Romové na trhu práce (první, pracovní verze) Kate ina H lová, Jakub Steiner 23. zá í 2005 ƒlov k v tísni, Adresa: Sokolská 18, 120 00, Praha 2; E-mail: vaneckovak@seznam.cz. Center for Economic Research

Více

Additional BONUS Report. Žijte ŽIVOT, jaký CHCETE! 2012, ROBERT SLOVÁK, www.robertslovak.cz www.facebook.com/zijtezivotjakychcete

Additional BONUS Report. Žijte ŽIVOT, jaký CHCETE! 2012, ROBERT SLOVÁK, www.robertslovak.cz www.facebook.com/zijtezivotjakychcete Žijte ŽIVOT, jaký CHCETE! 2012, ROBERT SLOVÁK, www.robertslovak.cz www.facebook.com/zijtezivotjakychcete Volná distribu ní práva Na tento Additional BONUS Report se vztahují volná distribu ní práva. Tento

Více

Zpravodaj sboru Církve bratrské v Ostrav

Zpravodaj sboru Církve bratrské v Ostrav Zpravodaj sboru Církve bratrské v Ostrav stránka 1 Pravidelná shromážd ní: Ostrava každá ned le každá st eda Frenštát pod Radhošt m v 9,30 hodin v 18,30 hodin Orlovna každá 2. a 4. ned le v 15,00 hodin

Více

RO NÍK 9 ÍSLO 6. erven 2005 LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC. Zprávy z radnice

RO NÍK 9 ÍSLO 6. erven 2005 LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC. Zprávy z radnice LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC erven 2005 RO NÍK 9 ÍSLO 6 Mla blbce do hlavy baterkou, stejn se mu nerozsvítí. ŽÁ EK Ji í, eský básník /1945- Zprávy z radnice Vážení p átelé, dovolte nám, abychom

Více

Rodina je základ (státu)

Rodina je základ (státu) Editorial: Rodina je základ (státu) Pro n které rodiny toto r ení platí více, pro n které mén. O t ch druhých se dnes zmi ovat nebudu. T ch prvních ale také pár znám, asto je potkávám u nás v Trojce. Kdyby

Více

V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI

V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI 1 Hvězd rna a planet rium ČeskÈ Budějovice s pobočkou na Kleti Z tkovo n břežì 4 370 01 ČeskÈ Budějovice statut rnì

Více

David Irving a "osv timská le " Pavel Zeman

David Irving a osv timská le  Pavel Zeman AAARGH esky a Slovensky PROTI REVISIONISMUS David Irving a "osv timská le " Pavel Zeman T ko bychom hledali mezi zahrani ními specialisty na d jiny druhé sv tové války a t etí í e kontroverzn j í postavu,

Více

Zákon. 140/1994 Sb. P EDSEDA POSLANECKÉ SN MOVNY. vyhlašuje

Zákon. 140/1994 Sb. P EDSEDA POSLANECKÉ SN MOVNY. vyhlašuje Zákon. 140/1994 Sb. P EDSEDA POSLANECKÉ SN MOVNY vyhlašuje úplné zn ní zákona. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpe ení, jak vyplývá ze zm n a dopln ní provedených zákonem. 110/1990 Sb., zákonem. 180/1990

Více

UNIVERZITA KARLOVA Filozofická fakulta STRUKTURA A FUNGOVÁNÍ ZNAKOVÉHO JAZYKA. Studijní materiály pro obor CNES

UNIVERZITA KARLOVA Filozofická fakulta STRUKTURA A FUNGOVÁNÍ ZNAKOVÉHO JAZYKA. Studijní materiály pro obor CNES UNIVERZITA KARLOVA Filozofická fakulta STRUKTURA A FUNGOVÁNÍ ZNAKOVÉHO JAZYKA Studijní materiály pro obor CNES Praha 2007 VÝZKUM KOMUNIKACE NESLYŠÍCÍCH. ESKÝ ZNAKOVÝ JAZYK. Alena Macurová, Ivana Homolá

Více

Jednota eskoslovenských matematik a fyzik

Jednota eskoslovenských matematik a fyzik Archiv Akademie v d eské republiky Praha Fond Jednota eskoslovenských matematik a fyzik 1872 1952 (1959) Inventá Pom cka. 509 íslo listu JAF 13 Zpracovala Mgr. Hana Kábová Praha 2003 I OBSAH strana Obsah

Více

Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz

Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz kolní vzd lávací program pro základní vzd lávání kola pro d ti Neu íme se pro ²kolu,

Více

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST WWW.ESFCR.CZ EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE Publikace Opera ní programy v kostce

Více