Svet práce. piaty ročník. Základná škola s materskou školou Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Svet práce. piaty ročník. Základná škola s materskou školou Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno"

Transkript

1 Základná škola s materskou školou Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno Š k o l a p r e ž i v o t v t r e ť o m t i s í c r o č í Svet práce piaty ročník

2 Základná škola s materskou školou Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno Názov ŠVP Názov ŠkVP Vyučovací jazyk ŠVP 2. stupňa ZŠ v SR, ISCED 2- nižšie sekundárne vzdelávanie Škola pre život v treťom tisícročí Slovenský Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce Predmet Svet práce Časový rozsah výučby Týždenne 1 ročne 33 1 Charakteristika vyučovacieho predmetu Vzťah k práci, otázky výberu povolania sú základom vzdelávacej oblasti Človek a svet práce. Oblasť vzdelávania sa sústreďuje na to, aby žiaci dokázali pristupovať k výsledkom pracovnej činnosti nielen z hľadiska kvality, ale aj funkčnosti, hospodárnosti a spoločenského významu Predmet Svet práce pripravuje žiakov na život v praxi a na to, aby sa v budúcnosti dokázali uplatniť na trhu práce (napr. aby dokázali dodržiavať pravidlá, povinnosti a záväzky, aby sa vedeli adaptovať sa na zmenené pracovné podmienky). Žiaci získavajú pracovné zručnosti a návyky v rôznych oblastiach ľudskej činnosti (prevádzka a starostlivosť o domácnosť, príprava jedál, starostlivosť o izbové kvety, pestovateľské práce). Koncepcia predmetu vychádza z konkrétnych životných situácií, s ktorými žiaci denne prichádzajú do kontaktu, zameriava sa na praktické činnosti, individuálne zručnosti a tvorivú spoluprácu žiakov. Žiaci sa učia prácu organizovať a plánovať, určovať si pracovné postupy a vyhodnocovať ich správnosť a účinnosť, používať vhodné nástroje, náradie a pomôcky pri práci i v bežnom živote. Predmet Svet práce rozvíja environmentálne myslenie žiakov, učí žiakov rešpektovať environmentálne hodnoty a chápať dôležitosť recyklácie materiálov a produktov. Žiaci si osvojujú zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a učia sa ich uplatňovať v rôznych pracovných činnostiach. Predmet Svet práce prispieva k vytváraniu životnej a profesijnej orientácie žiakov. 2 Všeobecné ciele predmetu a. Získať praktické pracovné zručnosti a návyky potrebné pre uplatnenie človeka v bežnom živote. b. Ovládať zásady bezpečnosti a hygieny pri domácich prácach a činnostiach v bežnom živote. c. Organizovať si prácu s použitím správnych pracovných postupov, vhodných pracovných nástrojov, náradia a pomôcok pri domácich prácach a činnostiach v bežnom živote d. Uplatňovať tvorivosť a vlastné nápady pri pracovnej činnosti

3 e. Stotožniť sa s chápaním práce ako príležitosti k sebarealizácii, sebavzdelávaniu a k rozvíjaniu profesijnej orientácie a podnikateľského myslenia f. Podporovať ochranu a tvorbu životného prostredia s rešpektovaním environmentálnych hodnôt, a uvedomením si dôležitosti recyklácie materiálov a produktov. 2.1 Obsah 5. ročník Vznik a vývoj odevu Odevné materiály Ručné šitie Kultúra bývania Účelné využitie voľného času 2.2 Kognitívne zručnosti a. Získať praktické pracovné zručnosti a návyky potrebné pre uplatnenie človeka v bežnom živote a.1 Charakterizovať rôzne druhy odevov a účel ich použitia a.2 Popísať odevné materiály podľa pôvodu surovín a ich ošetrovanie a.3 Vymenovať rôzne druhy ručných stehov a ich použitie a.4 Popísať hlavné funkcie miestností v byte a.5 Určiť zásady upratovania bytu a vhodné čistiace prostriedky b. Ovládať zásady bezpečnosti a hygieny pri domácich prácach a činnostiach v bežnom živote. b.1 Vymenovať základné zásady bezpečnej práce pri šití (s ihlou, nožnicami a pod.) b.2 Vysvetliť zásady bezpečnej práce pri domácom upratovaní b.3 Zdôvodniť význam dodržiavania zásad bezpečnej práce pri ošetrovaní odevov c. Organizovať prácu s použitím správnych pracovných postupov a vhodných pracovných nástrojov, náradia a pomôcok pri domácich prácach a činnostiach v bežnom živote. c.1 Určiť základné pomôcky potrebné pre drobné úpravy a opravy odevov. c.2 Stanoviť postup prišívania gombíka, záplaty, vyšívania dierky c.3 Určiť postup upratovania detskej izby d. Uplatňovať tvorivosť a vlastné nápady pri pracovnej činnosti d.1 Navrhnúť so zdôvodnením vhodný odev na spoločenskú príležitosť, do školy a pod. d.2 Navrhnúť nábytok do jednotlivých miestností bytu podľa účelu, ceny a podobne so zdôvodnením svojho výberu d.3 Farebne a štýlovo zladiť steny, nábytok a bytové doplnky s ohľadom na účel miestnosti d.4 Farebne a štýlovo zladiť odev aj doplnky k odevu e. Stotožniť sa s chápaním práce ako príležitosti k sebarealizácii, sebavzdelávaniu a k rozvíjaniu profesijnej orientácie a podnikateľského myslenia

4 e.1 Zhodnotiť výsledky svojej práce e.2 Obhájiť výsledky svojej práce e.3 Porovnať výsledok svojej práce s prácou spolužiakov f. Podporovať ochranu a tvorbu životného prostredia s rešpektovaním environmentálnych hodnôt, a uvedomením si dôležitosti recyklácie materiálov a produktov f.1 Zdôvodniť dôležitosť triedenia odpadu f.2 Zvoliť ekologickejšiu alternatívu ošetrenia odevu f.3 Vybrať si ekologickejšiu alternatívu pri upratovaní bytu 2.3 Psychomotorické zručnosti a. Získať praktické pracovné zručnosti a návyky potrebné pre uplatnenie človeka v bežnom živote a.1 Pohľadom a hmatom rozoznať prírodné a chemické textilné materiály a.2 Prakticky použiť rôzne druhy stehov a.3 Navrhnúť vhodný odev pre konkrétnu príležitosť a.4 Vybrať vhodné čistiace prostriedky na čistenie škvŕn b. Ovládať zásady bezpečnosti a hygieny pri bežných domácich prácach b.1 Stanoviť zásady bezpečnej práce pri drobných opravách odevov b.2 Podieľať sa na jednoduchej údržbe odevov b.3 Vytvoriť harmonogram prác pri bežnom a veľkom upratovaní domácnosti c. Organizovať prácu s použitím správnych pracovných postupov a vhodných pracovných nástrojov, náradia a pomôcok pri bežných domácich prácach c.1 Stanoviť postupnosť činnosti ošetrovania a údržby textilných látok c.2 Rozdeliť úlohy členom rodiny pri upratovaní bytu c.3 Spolupracovať v tíme pri udržiavaní čistoty triedy d. Uplatňovať tvorivosť a vlastné nápady pri pracovnej činnosti. d.1 Nakresliť návrhy vhodného nábytku na zariadenie detskej izby d.2 Vytvoriť esteticky vhodnú záplatu na poškodený odev d.3 Nakresliť návrhy vhodných doplnkov k odevu e. Stotožniť sa s chápaním práce ako príležitosti k sebarealizácii, sebavzdelávaniu a k rozvíjaniu profesijnej orientácie a podnikateľského myslenia e.1 Vybrať si pravidelnú činnosť pri udržiavaní čistoty triedy f. Podporovať ochranu a tvorbu životného prostredia s rešpektovaním environmentálnych hodnôt, a uvedomením si dôležitosti recyklácie materiálov a produktov f.1 Triediť rôzne druhy odpadov f.2 Nakresliť dôsledky nešetrného zaobchádzania s prírodou f.3 Navrhnúť spôsoby recyklácie rôznych druhov odpadov

5 2.4 Postoje a hodnoty a. Získať praktické pracovné zručnosti a návyky potrebné pre uplatnenie človeka v bežnom živote a.1 Vyjadriť význam získavania pracovných zručností potrebných pre drobné opravy odevov a.2 Vyjadriť vzťah k estetike odievania svojím záujmom o vlastné odievanie a.3 Určiť si dominanty pri výbere vlastného odevu a.4 Preukazovať pozitívny vzťah k práci, vytrvalosť a sústavnosť pri plnení zadaných a.5 Prevziať zodpovednosť za kvalitu svojich i spoločných výsledkov práce b. Ovládať zásady bezpečnosti a hygieny pri bežných domácich prácach b.1 Uplatňovať vedome zásady bezpečnej práce pri oprave a údržbe odevov, pri upratovaní bytu b.2 Správne používať ochranné prostriedky pri upratovaní bytu b.3 Správne voliť ochranný odev pre jednotlivé druhy pracovnej činnosti c. Organizovať prácu s použitím správnych pracovných postupov a vhodných pracovných nástrojov, náradia a pomôcok pri bežných domácich prácach c.1 Prispôsobiť sa práci v tíme - akceptovanie názorov členov v tíme c.2 Prejaviť záujem o spoločne vykonávané dielo c.3 Prevziať zodpovednosť za kvalitu svojich výsledkov práce c.4 Uvedomiť si dôležitosť správneho pracovného postupu pri drobných opravách odevu c.5 Uvedomiť si dôležitosť pravidelnej činnosti pri údržbe bytu, triedy c.6 Uvedomiť si dôležitosť spolupráce pri upratovaní bytu, triedy, okolia školy d. Uplatňovať tvorivosť a vlastné nápady pri pracovnej činnosti. d.1 Nadchnúť sa pre možnosť tvorby vlastného návrhu odevu, odevného doplnku d.2 Zostaviť škálu priorít pri výbere odevu e. Stotožniť sa s chápaním práce ako príležitosti k sebarealizácii, sebavzdelávaniu a k rozvíjaniu profesijnej orientácie a podnikateľského myslenia e.1 Presvedčiť sa o význame a dôležitosti vlastnej práce e.2 Poznať hodnotu svojej práce obhájenie vlastných návrhov pri tímovej práci f. Podporovať ochranu a tvorbu životného prostredia s rešpektovaním environmentálnych hodnôt, a uvedomením si dôležitosti recyklácie materiálov a produktov f.1 Spolupracovať aktívne v tíme pri udržiavaní čistoty triedy f.2 Aktívne pristupovať k triedeniu a recyklácii odpadu 3 Vzdelávací program pre 5. ročník Obsah Vznik a vývoj odevu

6 Fakty: Príklady historických odevov Pojmy: látka, textilný materiál Vzťahy/procesy: textilný materiál a vzhľad odevu, postup spracovania materiálu Odevné materiály Fakty: Vzorky textílií Pojmy: Prírodné textilné vlákna, chemické textilné vlákna, zmesové materiály Vzťahy/procesy: Pôvod surovín použitých pri výrobe textilných vlákien, ošetrovanie textilných materiálov Ručné šitie Fakty: Vzorky ručných stehov Pojmy: Predný steh, zadný steh, obnitkovací steh Vzťahy/procesy: Drobné opravy odevu Kultúra bývania Fakty: Rôzne typy bytu Pojmy: Pracovný priestor, úložný priestor, priestor na odpočinok, hospodárske priestory Vzťahy/procesy: Účelné zariaďovanie jednotlivých miestností bytu Účelné využitie voľného času Fakty: Záľuby členov rodiny Pojmy: Voľný čas, aktívny odpočinok Vzťahy/procesy: Dobrý pocit z vykonanej práce Stratégia vyučovania Metódy: zo slovných metód budú na hodinách využívané najviac rozhovor so žiakmi a opisovanie a vysvetľovanie žiakov pri prezentácii svojej práce, žiaci budú demonštrovať výsledky svojej práce, Pri tematickom celku Vznik a vývoj odevu, Odevné materiály budem kombinovať výklad s demonštráciou obrazov a vzoriek odevných materiálov a formou diskusie so žiakmi vyberať vhodné materiály na rôzne druhy odevov. Väčšina hodín bude zameraná na nácvik pracovných zručností. Formy práce: frontálna výučba bude využitá pri výklade. Nácvik pracovných zručností sa uskutoční formou individuálnej práce žiakov. V tematickom, celku Kultúra bývania formou skupinovej práce žiaci pripravia projekt Zariadenie detskej izby. Problémové vyučovanie uplatním pri správnom určovaní čistiacich prostriedkov na ošetrenie odevných materiálov a pri upratovaní bytu. Na zvýšenie záujmu a v rámci regionálnej výchovy uskutočníme exkurziu do Horehronského múzea a obchodu s nábytkom. Nástroje hodnotenia 1. Test z TC Odevné materiály- správne určiť ošetrovanie rôznych odevných materiálov 2. Diskusia na tému Dôležitosť a zásady upratovania bytu postoje a hodnoty b, c, d 3. Projekt Žiaci navrhnú zariadenie detskej izby. účelnosť, estetickosť 4. Konkrétny výrobok - vzorkovník základných stehov, prišitý dvojdierkový a štvordierkový gombík, vyšitá

7 dierka, prišitá záplata kvalita zhotovenia výrobku 4 Učebné zdroje Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje: praktické ukážky učiteľa, časopisy Dorka, Vyšívanie, módne časopisy, internet.

8 Základná škola s materskou školou Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno PREDMET: Domáce práce Ročník: piaty 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín Tematický celok Časová dotácia Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Žiak má: Prierezové témy Medzipredmetové vzťahy - Odev v minulosti Vývoj odevov v minulosti a ich vplyv na súčasný - charakterizovať rôzne druhy odevov a účel Multikultúrna výchova - Hľadiská pre voľbu odev ich použitia Dejepis súčasného odevu Odevy na rôzne príležitosti - zvoliť vhodný odev na rôzne príležitosti Vznik a vývoj odevu 2 - zdôvodniť výber vhodného odevu pre rôzne príležitosti - farebne a štýlovo zladiť odev aj doplnky k odevu - Prírodné textilné vlákna Vlákna rastlinného pôvodu - pohľadom a hmatom rozlíšiť prírodné Environmentálna výchova Odevné materiály 2 - Chemické textilné vlákna - Zmesové materiály Vlákna živočíšneho pôvodu Chemické vlákna, zmesové vlákna a ich údržba a chemické textilné materiály - popísať ošetrovania a údržby textilných látok - Ručné stehy Predný steh, zadný steh, značkovací steh, ozdobné - prišiť gombík, Regionálna výchova - Zapošívací steh stehy hladkovanie, krížik, retiazka, krokvička, - podhnúť látku, kroje v našom okolí. Ručné šitie 15 - Obnitkovací steh - Ozdobné stehy zapošívací steh... Prišívanie gombíkov s dvomi, štyrmi dierkami. - prišiť jednoduchú záplatu, - vyšiť dierku - Prišívanie gombíkov Prišívanie záplaty, ručné plátanie. - uplatňovať vedome zásady bezpečnej práce - Ručné plátanie pri oprave a údržbe odevov - Byt a jeho usporiadanie Hlavné funkcie jednotlivých miestností - vytvoriť návrh zariadenia detskej izby Občianska výchova - Zariaďovanie bytu Zariaďovanie jednotlivých miestností podľa funkcie - popísať hlavné funkcie miestností v byte Kultúra bývania 8 - Upratovanie bytu Pravidelné a veľké upratovanie bytu - určiť zásady upratovania bytu a vhodné čistiace prostriedky - uplatňovať vedome zásady bezpečnej práce pri upratovaní bytu

9 - Pravidelne sa podieľať na upratovaní triedy - Pravidelne sa starať o zeleň v triede - Každodenne kontrolovať čistotu svojho miesta v triede Účelné využitie voľného času 6 - Základy háčkovania, - Výroba drobných darčekov Skrášľovanie bytu drobnými úpravami, rozvíjanie záľub, tvorivé využitie voľného času - vytvoriť drobný darček pre svojich blízkych Osobnostný a sociálny rozvoj

WP 2. Návod k použití

WP 2. Návod k použití WP 2 CZ Návod k použití Obecné Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Přečtěte si pokyny a odložte si je na bezpečném místě. Při předání spotřebiče další osobě

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 6. - PRACOVNÍ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Člověk a svět práce - Pracovní výchova 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací obor: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací obor: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Pracovní činnosti Charakteristika předmětu Pracovní činnosti Vyučovací předmět Pracovní činnosti je součástí vzdělávací oblasti Svět práce. Vyučuje

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

Elektrická trouba. Návod k obsluze Návod na obsluhu

Elektrická trouba. Návod k obsluze Návod na obsluhu Elektrická trouba CZ SK 1 Návod k obsluze Návod na obsluhu Elektrická trouba Přečtěte si pozorně tento návod. Na zakoupený spotřebič se vztahuje 2letá záruka na výrobní vady vzniklé při obsluze spotřebiče

Více

FLORE - WC BĚLICÍ GEL

FLORE - WC BĚLICÍ GEL CHEMOTEX Děčín a. s. Děčín XXXII Boletice nad Labem 63 407 11 Děčín Czech Republic Tel: +420-412-709 222 Fax: +420-412-547 200 E-mail: chemotex@chemotex.cz www.chemotex.cz FLORE - WC BĚLICÍ GEL TECHNICKÝ

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a svět práce Pracovní činnosti

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a svět práce Pracovní činnosti UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky pozitivnímu vztahu k práci a k odpovědnosti za její kvalitu osvojit si základní pracovní dovednosti a návyky z různých pracovních

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Pracovní činnosti Předmět Pracovní činnosti vytváří příležitosti pro vytvoření

Více

DIGITÁLNÍ POKOJOVÁ ANTÉNA NÁVOD K OBSLUZE

DIGITÁLNÍ POKOJOVÁ ANTÉNA NÁVOD K OBSLUZE DIGITÁLNÍ POKOJOVÁ ANTÉNA ANT 808 I NÁVOD K OBSLUZE Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy přiložen

Více

KH 2. Termoventilátor s oscilací. Návod k použití

KH 2. Termoventilátor s oscilací. Návod k použití KH 2 Termoventilátor s oscilací CZ Návod k použití Tento spotřebič není určený pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi, nebo bez dostatečných

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

TERMOELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ A CHLADNIČKA GZ-24A

TERMOELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ A CHLADNIČKA GZ-24A TERMOELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ A CHLADNIČKA GZ-24A Návod k obsluze 1 Děkujeme za koupi našeho výrobku. Přečtěte si důkladně tento návod k použití před použitím spotřebiče a postupujte podle pokynů. Odložte si

Více

ČESKY Všeobecně Svářecí poloautomat sváří všechny uhlíkové oceli bez ochranné atmosféry.

ČESKY Všeobecně Svářecí poloautomat sváří všechny uhlíkové oceli bez ochranné atmosféry. ČESKY Všeobecně Svářecí poloautomat sváří všechny uhlíkové oceli bez ochranné atmosféry. Technologické možnosti stroje zabezpečuje elektronické řízení ovládání posuvu a přepínač pro zvolení dvou proudových

Více

POKOJOVÁ ANTÉNA NÁVOD K OBSLUZE

POKOJOVÁ ANTÉNA NÁVOD K OBSLUZE POKOJOVÁ ANTÉNA ANT 607 I NÁVOD K OBSLUZE Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy přiložen k přístroji.

Více

PERFEKTNÍ PLÁTKY - LEHCE A BEZPEČNĚ

PERFEKTNÍ PLÁTKY - LEHCE A BEZPEČNĚ NÁVOD K OBSLUZE Elektrický kráječ Professor CZ-402X PERFEKTNÍ PLÁTKY - LEHCE A BEZPEČNĚ Před prvním použitím přístroje si pozorně přečtěte tento návod k obsluze a poté jej uschovejte pro případ pozdější

Více

Praktické činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 1.stupeň

Praktické činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 1.stupeň Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce RVP ZV nepojmenovává vyučovací předmět v této vzdělávací oblasti. Proto byl pro 1. stupeň zvolen název Pracovní činnosti Praktické činnosti Charakteristika vyučovacího

Více

Pracovní činnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Pracovní činnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Člověk a svět práce Obsahové, časové a organizační vymezení Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 1.-5. ročník 1 hodina týdně Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk

Více

SECURITY. Instalační manuál CZ. www.iget.eu SUPPORT: http://www.iget.eu/helpdesk

SECURITY. Instalační manuál CZ. www.iget.eu SUPPORT: http://www.iget.eu/helpdesk SECURITY Instalační manuál CZ P8 www.iget.eu SUPPORT: http://www.iget.eu/helpdesk Bezpečnostní opatření 1. Nepokládejte žádné těžké nebo ostré předměty na zařízení. 2. Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu

Více

EVVO WORKSHOP v rámci projektu Československá spolupráce škol a dalších organizací v ekologické výchově

EVVO WORKSHOP v rámci projektu Československá spolupráce škol a dalších organizací v ekologické výchově EVVO WORKSHOP v rámci projektu Československá spolupráce škol a dalších organizací v ekologické výchově Místo: 14 15 Baťův institut, budova č. 15, konferenční a vzdělávací prostory SÁL B Den: 28. 1. 2013

Více

Ostřička na řetězy 130001

Ostřička na řetězy 130001 Ostřička na řetězy 130001 CZ: Návod k použití Ostřička na řetězy NG95519 130001 POZOR! Při používáno přístrojů musí být dodržována určitá bezpečnostní opatření, aby se zabránilo zraněním a škodám. Přečtěte

Více

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 1 1 0 1 3 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 1 1 0 1 3 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Předmět pracovní činnosti postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií. Žáci zde přicházejí do přímého kontaktu s

Více

Vzdělávací karetní. Vzdělávací pomůcka. Určeno dětem od 3 do 5 let. volí libovolné otázky případně pořadí dětí, které budou na tahu.

Vzdělávací karetní. Vzdělávací pomůcka. Určeno dětem od 3 do 5 let. volí libovolné otázky případně pořadí dětí, které budou na tahu. Vzdělávací karetní BARVY hra Úkolem této hry je naučit děti rozeznávat základní barvy. Princip je založen na komunikaci rodiče nebo pedagoga s dítětem. Hry se může zúčastnit 1 až 6 dětí pod vedením dospělé

Více

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PRO KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ RIEŠENIA PRE KERAMICKÉ FASÁDY

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PRO KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ RIEŠENIA PRE KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PRO KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ RIEŠENIA PRE KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PRO KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ RIEŠENIA PRE KERAMICKÉ FASÁDY Během své historie se Keraben S.A. dostal na

Více

Elektrické chladničky

Elektrické chladničky Elektrické chladničky Modely: 1 FID - 22 FID - 22 FID - 24 FIC - 38 FIC - 45 Návod na používanie a inštaláciu CH 22B Návod k použití a instalaci 2. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE A VŠEOBECNÉ RADY RECYKLOVATELNOST

Více

Ventilátor Ventilátor

Ventilátor Ventilátor Ventilátor Ventilátor AR5B30 CZ SK 1 Návod k použití Návod na obsluhu Tento spotřebič smí používat děti od 8 let a starší a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo bez

Více

Návod na obsluhu, zapojenie a montáž domácich telefónov 4 FP 210 51-55 Návod na obsluhu, zapojení a montáž domácích telefónů 4 FP 210 51-55

Návod na obsluhu, zapojenie a montáž domácich telefónov 4 FP 210 51-55 Návod na obsluhu, zapojení a montáž domácích telefónů 4 FP 210 51-55 Návod na obsluhu, zapojenie a montáž domácich telefónov 4 FP 210 51-55 Návod na obsluhu, zapojení a montáž domácích telefónů 4 FP 210 51-55 4 VNF B 323 SK VYHOTOVENIE A POUŽITIE Systém domáceho dorozumievacieho

Více

5. 11. Pracovní činnosti

5. 11. Pracovní činnosti 5. 11. Pracovní činnosti Obsah stránka 5.11.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.11.2. Začlenění průřezových témat 2 5.11.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.11.4. Formy a metody práce 3 5.11.5.

Více

Hodnocení žáka s LMP

Hodnocení žáka s LMP Hodnocení žáka s LMP Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu:

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně. PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v

Více

Solutions for Fluid Technology. Systémy s permanentnými magnetmi

Solutions for Fluid Technology. Systémy s permanentnými magnetmi Solutions for Fluid Technology Systémy s permanentnými magnetmi Míľniky magnetickej technológie konformné so životným prostredím Systémy s permanentnímy magnety Milníky magnetické technologie konformní

Více

ROZVOJ KOMPETENCÍ UČITELŮ SE ZAMĚŘENÍM NA ROVNÝ PŘÍSTUP JEDINCŮ V PRIMÁRNÍM A PREPRIMÁRNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

ROZVOJ KOMPETENCÍ UČITELŮ SE ZAMĚŘENÍM NA ROVNÝ PŘÍSTUP JEDINCŮ V PRIMÁRNÍM A PREPRIMÁRNÍM VZDĚLÁVÁNÍ SBORNÍK ABSTRAKTŮ Z KONFERENCE ROZVOJ KOMPETENCÍ UČITELŮ SE ZAMĚŘENÍM NA ROVNÝ PŘÍSTUP JEDINCŮ V PRIMÁRNÍM A PREPRIMÁRNÍM VZDĚLÁVÁNÍ ŠMELOVÁ, E. A KOL. OLOMOUC 2014 Rozvoj kompetencí učitelů se zaměřením

Více

GZ-48 GZ-70. Termoelektrická chladnička. Návod k použití Návod na obsluhu

GZ-48 GZ-70. Termoelektrická chladnička. Návod k použití Návod na obsluhu GZ-48 GZ-70 CZ SK Termoelektrická chladnička Termoelektrická chladnička Návod k použití Návod na obsluhu 1 Děkujeme Vám za koupi tohoto výrobku. Před použitím Vaší nové chladničky si prosím přečtěte tento

Více

Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009

Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009 Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a svět práce je realizován ve vyučovacím předmětu Pracovní činnosti. Předmět je vyučován

Více

Odsavač par Typ: OR W (bílý, sklo)

Odsavač par Typ: OR W (bílý, sklo) Odsavač par Typ: OR W (bílý, sklo) Návod k použití 1 2 VYSOKÉ NAPĚTÍ Nesnímejte kryty! Uvnitř je vysoké napětí 3 4 5 Důrazně dodržujte pokyny v návodu k použití. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za případné

Více

sprchové dveře do niky INFINITY D

sprchové dveře do niky INFINITY D sprchové dveře do niky INFINITY D NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE Vážení uživatelé! Blahopřejeme Vám k nákupu našich sprchový dveří. Česká společnost LITEN s.r.o., působí na českém i evropském trhu jako výrobce

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

FM/AM rádio ICF-8 FM/LW rádio ICF-8L

FM/AM rádio ICF-8 FM/LW rádio ICF-8L 3-864-359-12 (1) FM/AM rádio ICF-8 FM/LW rádio ICF-8L Návod k obsluze FM/AM rádio ICF-8 FM/LW rádio ICF-8L Návod na použitie 2011 Sony Corporation Vytištěno v České republice 3-864-359-12 (1) FM/AM rádio

Více

I. Sekaniny1804 Pracovní činnosti

I. Sekaniny1804 Pracovní činnosti Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Pracovní činnosti se vyučuje v 1. 5. ročníku vždy 1 hodinu týdně. Vyučovací předmět Pracovní činnosti

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ. Nástěnné meteohodiny Professor RS6S. Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte.

NÁVOD NA POUŽITÍ. Nástěnné meteohodiny Professor RS6S. Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte. NÁVOD NA POUŽITÍ CZ Nástěnné meteohodiny Professor RS6S Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte. TECHNICKÉ PARAMETRY: Napájení: Hodinový strojek - 1x 1,5V AA/LR6 baterie

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

BIOLOGIE EL OBČAN V DEMOKRATICKÉ SPOLEČNOSTI

BIOLOGIE EL OBČAN V DEMOKRATICKÉ SPOLEČNOSTI BIOLOGIE EL OBČAN V DEMOKRATICKÉ SPOLEČNOSTI CHARAKTERISTIKA TÉMATU Výchova k demokratickému občanství se zaměřuje na vytváření a upevňování takových postojů a hodnotové orientace žáků, které jsou potřebné

Více

UPOZORNĚNÍ BĚLENÍ MODRÝM SVĚTLEM CO ZPŮSOBUJE ŽLUTÉ ZUBY? ČESKÝ

UPOZORNĚNÍ BĚLENÍ MODRÝM SVĚTLEM CO ZPŮSOBUJE ŽLUTÉ ZUBY? ČESKÝ UPOZORNĚNÍ BĚLENÍ MODRÝM SVĚTLEM Tento výrobek nedoporučujeme pro použití dětem do 12 let. Držte mimo dosah dětí. Nepolykejte. Nepoužívejte během léčby zubů. Nedoporučujeme použití těhotným ženám. Pokud

Více

Návod na používanie a údržbu štartovacích. Akumulátor. Záručný list. Návod k obsluze a údržbě startovacích akumulátorů Záruční list

Návod na používanie a údržbu štartovacích. Akumulátor. Záručný list. Návod k obsluze a údržbě startovacích akumulátorů Záruční list Záruční list / Záručný list Typ: Výrobok: Akumulátor Výrobní číslo: Výrobné číslo: Objednací číslo: Objednávacie číslo: Datum prodeje: Dátum predaja: Razítko, podpis prodejny servisu: Pečiatka, podpis

Více

IV. Školní učební plán

IV. Školní učební plán IV. Školní učební plán a) Východiska: Rámcový učební plán, který stanoví vzdělávací oblasti, vzdělávací obory a jejich minimální časové dotace a zároveň stanoví povinnou časovou dotaci pro jednotlivé stupně

Více

PŘÍLOHA: Učební plány

PŘÍLOHA: Učební plány PŘÍLOHA: Učební plány PŘÍLOHA: Učební plán 1 Celkový 1. stupeň Vzdělávací oblasti (obory) ŠVP RVP Matematika a její aplikace 20 + 4 20 Matematika 20 + 4 0 Jazyk a jazyková komunikace 44 + 5 44 Anglický

Více

Návod na používanie a inštaláciu

Návod na používanie a inštaláciu Vestavné polyvalentní vařidlové desky elektrické Vstavané polyvalentné varné dosky elektrické SKLOKERAMICKÉ DESKY SKLOKERAMICKÉ DOSKY VFP - 320 TI VFP - 320 TS VFP - 400 TI VFP - 400 TS VFP - 212 VI VFP

Více

ZÁSTĚNA 508. vanová zástěna

ZÁSTĚNA 508. vanová zástěna vanová zástěna ZÁSTĚNA 508 návod k instalaci a obsluze Vážení uživatelé! Blahopřejeme Vám k nákupu naší vanové zástěny. Česká společnost ARTTEC s.r.o. dodává na trh zboží v cenách, do nichž není zahrnuta

Více

Injusa BODY +10. Návod k použití. Návod na použitie IN-325 DĚTSKÁ TŘÍKOLKA DETSKÁ TROJKOLKA

Injusa BODY +10. Návod k použití. Návod na použitie IN-325 DĚTSKÁ TŘÍKOLKA DETSKÁ TROJKOLKA Injusa BODY IN-325 DĚTÁ TŘÍKOLKA Návod k použití DETÁ TROJKOLKA Návod na použitie +10 CZ UPOZORNĚNÍ UPOZORNENIE Vážený zákazníku Blahopřejeme Vám ke koupi kovové tříkolky naší firmy. Jsme rádi, že jste

Více

INSTRUKČNÍ MANUÁL Míchač lepidel Sharks SH 1220

INSTRUKČNÍ MANUÁL Míchač lepidel Sharks SH 1220 INSTRUKČNÍ MANUÁL Míchač lepidel Sharks SH 1220 Obj.č. SHK285 Distributor:Steen QOS s.r.o., Bor č.p. 3, Karlovy Vary Distributor do SR Sharks Slovakia s.r.o., Seňa 162, Seňa (CZ) PLASTOVÝ OBAL ODSTRAŇTE

Více

SPRCHOVÝ BOX SUNNY. Důležitá upozornění NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE. Vážení uživatelé!

SPRCHOVÝ BOX SUNNY. Důležitá upozornění NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE. Vážení uživatelé! SPRCHOVÝ BOX SUNNY NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE Vážení uživatelé! Blahopřejeme Vám k nákupu našeho sprchového boxu. Česká společnost ARTTEC s.r.o. dodává na trh zboží v cenách, do nichž není zahrnuta částka

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ. Vlasová žehlička CZ-305

NÁVOD NA POUŽITÍ. Vlasová žehlička CZ-305 NÁVOD NA POUŽITÍ Vlasová žehlička CZ-305 strana 1 Důležitá bezpečnostní upozornění 1. Před uvedením tohoto spotřebiče do provozu si pečlivě přečtěte návod k použití včetně bezpečnostních upozornění a vyobrazení

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE A DOPORUČENÍ DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE, POKYNY A DOPORUČENIA

DŮLEŽITÉ INFORMACE A DOPORUČENÍ DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE, POKYNY A DOPORUČENIA Vážený zákazníku, zakoupil jste si výrobek z naší nové řady elektrických odsavačů par CLASSIC. Je naším přáním, aby Vám náš výrobek dobře sloužil. Doporučujeme Vám prostudovat tento návod a výrobek obsluhovat

Více

SKINREVIVE TM. přirozená redukce jemných linek a vrásek

SKINREVIVE TM. přirozená redukce jemných linek a vrásek SKINREVIVE TM přirozená redukce jemných linek a vrásek Upozornění Přečtěte si prosím důkladně všechny pokyny a odložte si je na bezpečném místě pro případ použití v budoucnosti. Zabraňte přímému kontaktu

Více

Občanská výchova - Finanční gramotnost

Občanská výchova - Finanční gramotnost UČEBNÍ OSNOVA Učební osnova předmětu Občanská výchova - Finanční gramotnost Obor středního vzdělávání 9-51-E/01 Potravinářská výroba - Řeznické a uzenářské práce Počet hodin v UP celkem 0, z toho 15 hodin

Více

Návod na obsluhu, zapojenie a montáž domácich telefónov 4 FP 211 01,02,02/C Návod na obsluhu, zapojení a montáž domácích telefonů 4 FP 211 01,02,02/C

Návod na obsluhu, zapojenie a montáž domácich telefónov 4 FP 211 01,02,02/C Návod na obsluhu, zapojení a montáž domácích telefonů 4 FP 211 01,02,02/C Návod na obsluhu, zapojenie a montáž domácich telefónov 4 FP 211 01,02,02/C Návod na obsluhu, zapojení a montáž domácích telefonů 4 FP 211 01,02,02/C 4 VNF B 353 SK VYHOTOVENIE A MOŽNOSŤ POUŽITIA Systém

Více

AUDIO SYSTEM OWNER S MANUAL

AUDIO SYSTEM OWNER S MANUAL AUDIO SYSTEM OWNER S MANUAL ÚVOD Náš zvukový systém TuneUps firmy Skullcandy nabízí skvělý stereo zvuk s paralelním tlačítkem ztišení pro rychlé, jednoduché ovládání zvuku, když to potřebujete. Systém

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Digitální osobní váha Professor DV1507X

NÁVOD K POUŽITÍ. Digitální osobní váha Professor DV1507X NÁVOD K POUŽITÍ Digitální osobní váha Professor DV1507X Vaše nová osobní elektronická váha byla navržena tak, abyste měli přesný přehled o Vašich hmotnostních přírůstcích či úbytcích v průběhu času. Při

Více

Návod k obsluze. Vinotéka JC-85GME JC-125GME JC-165GME

Návod k obsluze. Vinotéka JC-85GME JC-125GME JC-165GME Návod k obsluze Vinotéka JC-85GME JC-125GME JC-165GME CZ SK Český Vinotéka Obsah Bezpečnostní opatření Popis vinotéky Instalace vinotéky Vybalení Instalace Zajištění správné cirkulace vzduchu Požadavky

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Hrnec na rýži Professor HR10B

NÁVOD K OBSLUZE. Hrnec na rýži Professor HR10B NÁVOD K OBSLUZE Hrnec na rýži Professor HR10B Přečtěte si, prosím, pečlivě tento návod k použití, aby bylo zajištěno správné užívání spotřebiče a jeho dobrá údržba. Dovozce: Zásobování a.s., Chloumecká

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný Základní postupy, prostředky a materiály Žák: seznámí se se základními výtvarnými postupy, materiály, nástroji a barvami volí si a využívá prostředky k výtvarnému

Více

WELL NeoGate TE100, VoIP brána ústředna

WELL NeoGate TE100, VoIP brána ústředna WELL NeoGate TE100, VoIP brána ústředna CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Nákup VoIP/PRI (E1/T1) brány WELL NeoGate TE100 byl zcela jistě dobrou

Více

Diamantový elektrický ostřič nožů DAMASTER Z1001. Napájení: 100-240 VAC, 50/60 Hz. strana 1

Diamantový elektrický ostřič nožů DAMASTER Z1001. Napájení: 100-240 VAC, 50/60 Hz. strana 1 Diamantový elektrický ostřič nožů DAMASTER Z1001 Napájení: 100-240 VAC, 50/60 Hz strana 1 - Před prvním použitím si pečlivě přečtěte Návod k použití a uschovejte jej pro pozdější potřebu. - Diamantový

Více

Příklad dobré praxe IV

Příklad dobré praxe IV Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe IV pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Olga Gajdošíková

Více

Bezdrátový domovní zvonek EDISON M16

Bezdrátový domovní zvonek EDISON M16 Bezdrátový domovní zvonek EDISON M16 Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k nákupu výrobku Edison. Přečtěte si pozorně tento návod na obsluhu a poté jej uschovejte pro případnou pozdější potřebu. Dovozce:

Více

OBSAH (English summary see page no. 19)

OBSAH (English summary see page no. 19) Kč 15, 7 březen 2004 5 67. ročník OBSAH (English summary see page no. 19) Řemesla Ligna Bohemia...2 Uplatnění lesnických (i ostatních) středoškoláků ve světě práce...3 Zmeny v štruktúre a obsahu študijných

Více

SPRCHOVÝ BOX COOL. Důležitá upozornění NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE. Vážení uživatelé!

SPRCHOVÝ BOX COOL. Důležitá upozornění NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE. Vážení uživatelé! SPRCHOVÝ BOX COOL NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE Vážení uživatelé! Blahopřejeme Vám k nákupu našeho sprchového boxu. Česká společnost ARTTEC s.r.o. dodává na trh zboží v cenách, do nichž není zahrnuta částka

Více

Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie Klíčové kompetence Kompetence k učení Na úrovni 4.ročníku ZŠ Nemyčeves žák: se seznamuje s vhodnými způsoby, metodami a strategiemi učení, plánování a organizace vlastního

Více

WELL WCU150N / WCU300N WiFi klient

WELL WCU150N / WCU300N WiFi klient WELL WCU150N / WCU300N WiFi klient CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Nákup WiFi klienta WELL WCU150N/WCU300N byl zcela jistě dobrou volbou a

Více

VG 300 Barbecue gril. Návod k použití

VG 300 Barbecue gril. Návod k použití VG 300 Barbecue gril CZ Návod k použití Madlo Kryt Grilovací rošt Termostat Odkapávací miska Spodní kryt Noha Podstavec Tento spotřebič je určený pouze pro použití v domácnosti, nikoli pro komerční účely.

Více

Dvoupásmový reproduktor

Dvoupásmový reproduktor 4-441-108-11(1) IGJ3 Dvoupásmový reproduktor Montážní návod 2-pásmový reproduktor Návod na použitie a montáž XS-GT6928F 2012 Sony Corporation 4-441-108-11(1) Dvoupásmový reproduktor Montážní návod XS-GT6928F

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

Zastřihovač chloupků Návod k obsluze. Zastrihovač chĺpkov Návod NA obsluhu

Zastřihovač chloupků Návod k obsluze. Zastrihovač chĺpkov Návod NA obsluhu Zastřihovač chloupků Návod k obsluze Zastrihovač chĺpkov Návod NA obsluhu 3-5 6-8 Zastřihovač chloupků VAL000092327 CZ Návod k obsluze Přečtěte si podrobně tento návod k obsluze, zahrnuje důležité informace

Více

SERVISNÁ ZMLUVA č.11-eps-2012

SERVISNÁ ZMLUVA č.11-eps-2012 SERVISNÁ ZMLUVA č.11-eps-2012 na komplexnú technickú starostlivosť pre zabezpečenie nepretržitej prevádzky zariadenia systému EPS uzavretá podľa 536 a nasl. a 591 a nasl. Obchodného zákonníka medzi: Zhotoviteľ:

Více

Vakuová balička potravin VK6

Vakuová balička potravin VK6 Vakuová balička potravin VK6 CZ 1 Návod k použití Vakuové uzavření Pokrmy se rychle kazí vlivem kyslíku, světla a teploty nad 0 C. Uskladnění pokrmu v chladničce prodlužuje jejich životnost. Výhody vakuového

Více

LD 2642 AOF UNIVERZÁLNÍ DRŽÁK TV NÁVOD K OBSLUZE UNIVERZÁLNY DRŽIAK TV NÁVOD NA OBSLUHU

LD 2642 AOF UNIVERZÁLNÍ DRŽÁK TV NÁVOD K OBSLUZE UNIVERZÁLNY DRŽIAK TV NÁVOD NA OBSLUHU LD 2642 AOF UNIVERZÁLNÍ DRŽÁK TV NÁVOD K OBSLUZE UNIVERZÁLNY DRŽIAK TV NÁVOD NA OBSLUHU CZ SK Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto

Více

NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023

NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023 NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023 Distributor: Steen QOS s.r.o., Bor 3, Karlovy Vary Distributor v SR: Sharks Slovakia s.r.o., Športová 198/61, Hozelec (CZ) PLASTOVÝ OBAL ODSTRAŇTE Z DOSAHU DĚTÍ, HROZÍ NEBEZPEČÍ

Více

B. Zásady hodnocení průběhu a výsledků chování - výchovná opatření

B. Zásady hodnocení průběhu a výsledků chování - výchovná opatření Dodatek č. 2 Od 1. 9. 2014 se mění Školní řád takto: I. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků A. Zásady

Více

MANUÁL K ZAHRADNÍMU VENKOVNÍMU GRILU S01794 CZ

MANUÁL K ZAHRADNÍMU VENKOVNÍMU GRILU S01794 CZ MANUÁL K ZAHRADNÍMU VENKOVNÍMU GRILU S01794 CZ Děkujeme, že jste si tento výrobek zakoupili u našeho e-shopu. Prosíme o pečlivé prostudování následujícího manuálu. Seznam dílů: UPOZORNĚNÍ: - Nepoužívejte

Více

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2008

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2008 VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta bezpečnostního inženýrství Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství Technická univerzita Košice Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. Sborník přednášek

Více

PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu

PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Pracovní činnosti se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. 5. ročníku

Více

Newsle er. Listopad 2015. Nové webové stránky Spolupráce s firmou Bakaláři, s. r. o. Změna sídla v Bratislavě Sledování personálních událostí

Newsle er. Listopad 2015. Nové webové stránky Spolupráce s firmou Bakaláři, s. r. o. Změna sídla v Bratislavě Sledování personálních událostí Software pro váš úspěch Listopad 2015 Nové webové stránky Spolupráce s firmou Bakaláři, s. r. o. Změna sídla v Bratislavě Sledování personálních událostí Newsle er Narozeninová party Vema Michal Máčel

Více

504606-19 CZ/SK - (00/05) DE9216

504606-19 CZ/SK - (00/05) DE9216 504606-19 CZ/SK - (00/05) DE9216 2 CZ DUÁLNÍ NABÍJEČKA DE9107/DE9108/DE9116/DE9216 Blahopřejeme Vám! Zvolili jste si nářadí společnosti DEWALT. Roky zkušeností, důkladný vývoj výrobků a inovace vytvořily

Více

Předmět: pracovní činnosti

Předmět: pracovní činnosti 5.9 Oblast: Člověk a svět práce 5.9.1 Obor: Člověk a svět práce Předmět: pracovní činnosti Charakteristika předmětu pracovní činnosti 1. stupeň Vzdělávací oblast Člověk a svět práce, obor Člověk a svět

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy II. stupeň VOLITELNÝ PŘEDMĚT KAPITOLA 33. - KREATIVITA Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Doplňující vzdělávací obor volitelný předmět Kreativita

Více

9. ročník LMP NSP. 8. ročník LMP NSP. 10. ročník LMP SP. 7. ročník LMP NSP. Pozorování, pokus a bezpečnost práce. práce. práce

9. ročník LMP NSP. 8. ročník LMP NSP. 10. ročník LMP SP. 7. ročník LMP NSP. Pozorování, pokus a bezpečnost práce. práce. práce Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Chemie Vyučovací předmět Chemie je tvořen z obsahu vzdělávacího oboru ze vzdělávací oblasti

Více

A) Výpočet spotřeby energie na osvětlení programem EHB

A) Výpočet spotřeby energie na osvětlení programem EHB A) Výpočet spotřeby energie na osvětlení program EHB QuickCalc SFTVÉR RE RJEKTATV (RÝCHLA METÓA) ázov softvéru: EHB QuickCalc rogram EHB QuickCalc je v podstate tabuľková aplikácia, ktorá obsahuje spracovanú

Více

Vinotéka GZ 100/RD 100W. Návod k použití

Vinotéka GZ 100/RD 100W. Návod k použití Vinotéka GZ 100/RD 100W 1 Návod k použití Úvod Děkujeme za volbu a koupi vinotéky. Pro správné použití si přečtěte prosím pokyny před instalací a použitím. Abyste zabránili nežádoucímu poškození, odložte

Více

VG 200 Stolní gril. Návod k použití

VG 200 Stolní gril. Návod k použití VG 200 Stolní gril CZ Návod k použití Všeobecné Tento spotřebič je určený pro soukromé použití, nikoliv na komerční účely. Přečtěte si tento návod pozorně před použitím a odložte si jej na bezpečném místě.

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK Hodnocení studenta je organickou součástí výchovně vzdělávacího procesu a jeho řízení. Klasifikace je jednou z forem hodnocení,

Více

5.1.7.1. Pracovní činnosti

5.1.7.1. Pracovní činnosti 5.1.7. Vzdělávací oblast Člověk a svět práce 5.1.7.1. Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávací oblast Člověk a svět práce realizujeme prostřednictvím vzdělávacího oboru

Více

KATALOG / KATALÓG 2016. Speciální kolekce PORTA vybrané pro Tebe / Špeciálna kolekcia PORTA vybraná pre Teba

KATALOG / KATALÓG 2016. Speciální kolekce PORTA vybrané pro Tebe / Špeciálna kolekcia PORTA vybraná pre Teba KATALOG / KATALÓG 2016 Speciální kolekce PORTA vybrané pro Tebe / Špeciálna kolekcia PORTA vybraná pre Teba HLEDEJTE VÝROBKY SE ZNAČKOU NEJVYŠŠÍ KVALITY HĽADAJTE VÝROBKY SO ZNAČKOU NAJVYŠŠEJ KVALITY i

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

ŠUP pro 1. stupeň. Cizí jazyk Anglický jazyk - - 3 3+1 3+1 11 2. Matematika 4 4+1 4+1 4+1 4+1 24 4. Informatika - - - - 1 1 -

ŠUP pro 1. stupeň. Cizí jazyk Anglický jazyk - - 3 3+1 3+1 11 2. Matematika 4 4+1 4+1 4+1 4+1 24 4. Informatika - - - - 1 1 - 4. Učební plán 4.1. Tabulace učebního plánu ŠUP pro 1. stupeň oblast obor Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. CELKEM předměty Z toho DČD* Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Český

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 O B C H O D N Í K. Školní vzdělávací program OBCHODNÍK

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 O B C H O D N Í K. Školní vzdělávací program OBCHODNÍK Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 O B C H O D N Í K Školní vzdělávací program OBCHODNÍK 1 O B C H O D N Í K... 1 Školní vzdělávací program OBCHODNÍK... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL

Více