Akademie Vyšší odborná škola, Gymnázium a. Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou KOLEKTIVNÍ SMLOUVA - 1 -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Akademie Vyšší odborná škola, Gymnázium a. Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou KOLEKTIVNÍ SMLOUVA - 1 -"

Transkript

1 Akademie Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou KOLEKTIVNÍ SMLOUVA

2 Kolektivní smlouva uzavřená mezi : Akademie Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou zastoupena ředitelem školy panem Ing.Jindřichem Vodičkou, ( dále jen zaměstnavatel nebo škola) Základní organizace Českomoravského odborového svazu pracovníků školství vedenou pod názvem ZO OS Střední sklářská škola,sázavská 547, Světlá nad Sázavou, zastoupena předsedkyní paní Ing. Květou Svitákovou, (dále jen odbory). I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Předmět kolektivní smlouvy Kolektivní smlouva upravuje individuální a kolektivní vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci, které se týkají pracovněprávních, platových a sociálních otázek a které je třeba řešit v zájmu oprávněných práv, potřeb a sociálních jistot zaměstnanců, Tuto kolektivní smlouvu uzavírají obě smluvní strany v souladu se Zákoníkem práce a Dohodou z o vzájemných vztazích MŠMT a ČMOS PŠ, podepsané ministryní školství JUDr.Petrou Buzkovou a předsedou ČMOS PŠ Mgr.Františkem Dobšíkem. stran. a Kolektivní smlouva je závazná v případě organizačních změn i pro právní nástupce smluvních Kolektivní smlouva je uzavírána pro všechny zaměstnance školy. 2. Vztahy mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací Zaměstnavatel uzná jako své partnery při plnění této smlouvy řádně zvolené nebo pověřené odborové funkcionáře, a to i ty, kteří nejsou zaměstnanci školy.toto uznávání se vztahuje i na uplatňování oprávnění vyplývajících z 22 ZP. Zaměstnavateli budou písemně sdělena jména členů příslušného odborového orgánu a jakékoliv změny ve složení tohoto orgánu. Požádá-li odborový funkcionář zaměstnavatele o uvolnění z pracoviště v souvislosti s výkonem nebo s plněním této smlouvy, bude mu v souladu s ustanovením vyhlášky č.172/1973 Sb.poskytnuto pracovní volno s náhradou mzdy v potřebném rozsahu,nelze-li tuto činnost vykonat mimo pracovní dobu. Refundace této náhrady mzdy včetně alikvotních dávek sociálního a zdravotního pojištění bude uplatňováno v případech, kdy nepřítomnost na pracovišti přesáhne 5 pracovních dnů za kalendářní rok.při uvolňování svazových inspektorů bezpečnosti práce (SIBP) v souvislosti s výkonem jejich funkce nebude refundace mzdy uplatňována. 3. Respektování společných stanovisek Zaměstnavatel a odbory se zavazují k respektování společných stanovisek MŠMT ČR a ČMOS PŠ uveřejněných ve Věstníku MŠMT ČR

3 4. Materiální a organizační zabezpečení činnosti odborů Zaměstnavatel se zavazuje poskytnout pro nezbytnou provozní potřebu odborů podle svých možností v přiměřeném rozsahu místnost pro pořádání porad a schůzí a zavazuje se hradit náklady spojené s její údržbou a technických provozem.zaměstnavatel umožní odborům podle svých možností a nezbytně nutném rozsahu přístup ke kopírovací, výpočetní a spojovací technice, včetně elektronické pošty. Ředitel školy umožní pověřenému zástupci příslušného odborového orgánu působícího ve škole přístup k informacím a sdělením adresovaným odborům elektronickou poštou, a to do 48 hodin po jejich obdržení. Totéž platí pro korespondenci určenou odborům a doručenou na adresu školy. Zaměstnavatel se zavazuje provádět srážkou ze mzdy úhradu členských příspěvků zaměstnanců členů odborového svazu na základě jejich dohod s příslušným odborovým orgánem a poskytovat pověřeným zástupcům odborů ve smyslu těchto dohod informace nezbytné pro ověření správnosti výše těchto příspěvků za podmínky, že k těmto opatřením bude dán souhlas těchto zaměstnanců. Zaměstnavatel bude respektovat ochranu odborových funkcionářů a vytvářet podmínky pro jejich činnost. 5. Vzájemná informovanost Smluvní strany se zavazují umožnit na požádání účast druhé smluvní strany na dalších jednáních svých orgánů či na poradách, a to k přednesení stanoviska k projednávaným otázkám, pokud se týkají zájmů druhé smluvní strany. Za tím účelem se smluvní strany předem informují o všech jednáních, na kterých by mohla vzhledem k jejich zaměření přicházet taková účast v úvahu. Smluvní strany se zavazují neprodleně se vzájemně písemně informovat o svých rozhodnutích dotýkajících se zájmů druhé smluvní strany. Odborová organizace je oprávněna požadovat informace o činnostech organizace a o zásadních změnách a otázkách souvisejících s ekonomikou a rozvojem školy. 6. Vzájemná spolupráce 1. při vydávání a změnách pracovního řádu a vnitřního řádu školy 2. při hromadné úpravě pracovní doby, stanovení termínu zahájení a ukončení větší části dovolené 3. při nařizování práce ve dnech pracovního klidu 4. při přijímání a změnách zásadních opatření, při řešení mzdových otázek 5. při výpovědi zaměstnanci a okamžitém zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele 6. při návrhu změn a dodatků pracovní smlouvy ze strany školy, pokud s nimi zaměstnanec nesouhlasí, zejména u těhotných žen, osamělých osob s vyživovací povinností a zaměstnanců se změněnou pracovní schopností 7. projednávat společně zavádění nových opatření, která se budou týkat všech nebo podstatné části zaměstnanců, při ukončování pracovního poměru 8. při využití všech možností pro zabezpečení náboru žáků, možnostech otevření dalších studijních a učebních oborů na škole a tím zajištění pracovních příležitostí pro všechny zaměstnance školy - 3 -

4 II. ZAMĚSTNANOST, PRACOVNÍ A SOCIÁLNÍ PODMÍNKY 7. Zajištění zaměstnanosti Zaměstnavatel se zavazuje zajišťovat plnění běžných úkolů vyplývajících z předmětu jeho činnosti především svými zaměstnanci, které k tomuto účelu zaměstnává v pracovněprávních vztazích podle Zákoníku práce. Zaměstnavatel se zavazuje projednat s odbory alespoň jedenkrát ročně, nejpozději do způsob plnění tohoto závazku. 8. Informace o zamýšlených změnách v zaměstnanosti Zaměstnavatel se zavazuje předem informovat příslušný odborový orgán o zamýšlených strukturálních změnách a organizačních nebo racionalizačních opatřeních,v jejichž důsledku dojde ke změně většího počtu pracovních míst, a to minimálně tři měsíce před uskutečněním těchto změn. 9. Informovat o rozvázání pracovního poměru Zaměstnavatel se zavazuje přizvat k jednání o skončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele zástupce příslušného odborového orgánu a seznámit příslušný odborový orgán dříve, než dojde k ukončení pracovního poměru. Zaměstnavatel se zavazuje rozvazovat pracovní poměr výpovědí podle 52 odst.1 písm.c) ZP jen s předchozím souhlasem odborové organizace,pokud se v důsledku organizační změny jedná o výběr z několika nadbytečných pracovníků.pokud odborová organizace nedá předchozí souhlas k výpovědi žádnému z těchto nadbytečných pracovníků do 15 dnů ode dne, kdy o něj byla zaměstnavatelem požádána, považuje se takováto situace za předchozí souhlas k výpovědi kterémukoliv z nadbytečných pracovníků. 10. Nabídka pracovního místa Zřídí-li se nové pracovní místo nebo uvolní-li se pracovní místo již zřízené,nabídne je zaměstnavatel přednostně zaměstnancům, se kterými má být rozvázán pracovní poměr z organizačních důvodů (např.je v běhu výpovědní lhůta nebo byla uzavřena dohoda o skončení pracovního poměru s pozdějším termínem jeho skončení). Podmínkou splnění tohoto závazku je kvalifikační způsobilost zaměstnance pro toto nové pracovní místo. Zaměstnavatel se zavazuje nabídnout plný pracovní úvazek přednostně těm zaměstnancům, kteří dosud pracují na snížený pracovní úvazek. Samoživitelům rodin a zaměstnancům v rozhodném období vzniku nároku na důchod s dobrou pracovní morálkou bude nové pracovní uplatnění nabídnuto přednostně. 11. Závazky při vzniku pracovního poměru Zaměstnavatel se zavazuje: 1. Pravidelně písemně předkládat odborům zprávy o sjednaných nových pracovních poměrech vždy k a Uzavírat pracovní poměry dle pokynů ZP. 3. Při nástupu nového nepedagogického pracovníka do zaměstnání stanoví zaměstnavatel písemně jeho pracovní náplň jako podklad pro zařazení do platové třídy a stanoví rozvrh pracovní doby. To platí i u dosavadních, nepedagogických pracovníků, kteří dosud nemají písemně pracovní náplň stanovenou

5 Pracovní řád a pracovní kázeň: Vnitřní řád školy stanoví základní práva a povinnosti nejen pro žáky, ale i pro zaměstnance školy. Při projednávání nedodržení pracovní kázně ze strany zaměstnance školy bude přítomen zástupce odborové organizace. 12. Pracovní doba Pracovní doba provozních (nepedagogických) pracovníků začíná nejdříve v 5,00 hod. Na žádost zaměstnance a dle možností provozu v organizaci je možno upravit začátek a konec pracovní doby z důvodu péče o dítě nebo v souladu s jízdními řády u dojíždějících. Dle možností vyučování se vyhoví i ve stanovení rozvrhu vyučovacích hodin dojíždějícím pedagogům. Úprava nesmí narušit řádný chod organizace. Po skončení práce se provozním zaměstnancům, u kterých to vyžaduje charakter vykonávané činnosti, započítává do pracovní doby doba 15 minut k provedení osobní očisty Na přestávky v práci má každý zaměstnanec nárok podle 88 ZP. 13. Dovolená Zaměstnavatel určuje dovolenou pedagogickým pracovníkům zásadně v době hlavních prázdnin s výjimkou individuálních odůvodněných případů. U pedagogických pracovníků je dovolená 8 týdnů. Nepedagogičtí pracovníci mají nárok na 5 týdnů dovolené. Čerpání se jim určuje hlavně v době hlavních prázdnin, část vedoucí úseků projednají se zaměstnanci a plán dovolených bude zpracován do daného roku. 14. Odchod zaměstnanců do důchodu Se zaměstnanci, kteří splňují podmínky pro přiznání starobního důchodu, projedná ředitel školy s ročním předstihem jejich další působení u zaměstnavatele. 15. Práce přesčas a pracovní pohotovost Přesčasová práce je každá práce nad rámec stanovené týdenní povinnosti ( u ped.pracovníků dle rozvrhu přímé výchovné práce), kterou pracovník koná na příkaz organizace nebo s jejím souhlasem. Přesčasové hodiny bude možno kumulovat za školní rok a čerpat formou náhradního volna v době hlavních a vedlejších prázdnin. Po dohodě s pracovníkem se bude upřednostňovat čerpání náhradního volna před proplácením přesčasové práce. Pracovní pohotovost - 95 ZP Podmínkou pracovní pohotovosti je předpoklad výkonu neodkladné práce mimo rámec pracovní doby zaměstnance. Pracovní pohotovost může být na pracovišti nebo na jiném, se zaměstnancem dohodnutém místě. Dále viz.body Zákoníku práce. Mimořádná přesčasová práce bude brána jako nařízená a bude placena podle přijatého platového řádu, případně též čerpána formou náhradního volna. Pokud pedagogický pracovník nemá náhradní volno na pokrytí vedlejších prázdnin, koná práce související s přípravou na výchovně vzdělávací činnost a to v rozsahu 40 hodin týdně. V případě čerpání neplaceného volna zaměstnancem, uhradí sociální a zdravotní pojištění zaměstnanec

6 III. PLATOVÉ NÁROKY 16. Plat splatnost platu Zaměstnavatel je povinen poskytnout zaměstnancům plat odpovídající přijatému platovému řádu podle zákona č.143/1992 Sb.,o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, v platném znění, podle nařízení vlády ČR č.251/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací, ve znění pozdějších předpisů, mzdové příplatky stanovené podle něho, odměny podle vykonané práce, Plat je splatný pozadu za kalendářní měsíc, a to nejpozději do 12.dne následujícího měsíce. Plat včetně všech jeho pravidelně poskytovaných složek uvede zaměstnavatel v platovém výměru, který předá zaměstnanci do 30 dnů po nástupu do zaměstnání, změně platu nebo jeho složky. V případě dočasné platební neschopnosti školy je možno odložit splatnost jednotlivých složek zaručené mzdy v tomto pořadí: 1. osobní příplatek 2. další příplatky dané mzdovými předpisy Odložení splatnosti jednotlivých složek zaručené mzdy dle předchozího odstavce je možno provést u zaměstnanců v tomto pořadí: 1. vedoucí pracovníci, jejichž pracovní poměr je dán jmenováním 2. ostatní vedoucí pracovníci 3. ostatní zaměstnanci vyjma bodu d) 4. samoživitelé rodin Zaměstnavatel umožní zasílání výplat na osobní konta zaměstnanců u peněžního ústavu po předchozí domluvě se zaměstnancem. 17. Zjišťování průměrného výdělku Při zjišťování průměrného výdělku se postupuje podle ustanovení 17 zákona č.1/1992 Sb.v platném znění s tím, že: 1. Průměrný výdělek se zjišťuje jako hodinový výdělek,tzn.,že hrubá mzda zúčtovaná zaměstnanci v rozhodném období se dělí odpracovanými hodinami v tomto období.do odpracovaných hodin se počítají i hodiny práce přesčas. 2. Při zjišťování průměrného výdělku pro účely náhrady škody při pracovních úrazech a nemocech z povolání je rozhodným obdobím předchozí kalendářní rok za předpokladu, že takto určené období bude pro zaměstnance výhodnější. 18. Nenárokové složky platu Všechny nenárokové složky platu budou přidělovány na základě rámcových kritérií, které před jejich vydáním zaměstnavatel projedná s příslušným odborovým orgánem. Přidělení, změnu a odebrání osobního příplatku se zaměstnavatel zavazuje u každého zaměstnance provádět písemně. Zaměstnavatel se zavazuje prostředky na platy čerpat rovnoměrně v průběhu celého kalendářního roku. 19. Zvláštní příplatky Zaměstnavatel bude přiznávat všechny zvláštní příplatky, na něž vznikne zaměstnanci nárok dle 116, 117, 118 ZP

7 20. Náhrady mzdy při překážkách v práci 1. Ve všech případech podle ustanovení ZP 2. Nároky nad ZP se zvyšují v těchto případech: 21. Odstupné a) Pracovní volno s náhradou mzdy na 4 dny se poskytne při úmrtí jednoho z rodičů,manžela, druha či dítěte a 1 další den k účasti na pohřbu těchto osob. b) Pracovní volno na nezbytně nutnou dobu,max.na jeden den se poskytne zaměstnanci pečujícímu o rodinného příslušníka v době, kdy osoba, která jinak o rodinného příslušníka pečuje, je na vyšetření či ošetření ve zdravotnickém zařízení. c) Pracovní volno s náhradou mzdy na přestěhování zaměstnance, který má vlastní bytové zařízení, na dobu nezbytně nutnou, max. 1 den v téže obci,max. 2 dny do jiné obce. d) Pracovní volno s náhradou mzdy v den odběru krve či plazmy se poskytne čestnému dárci. U dárcovství kostní dřeně apod. se postupuje dle zákona č.5/1991 Vyhl.18 z o jiných úkonech obecného zájmu. Zaměstnanci, který byl uvolněn výpovědí v souvislosti s prováděním změn v organizaci ( 52 odst.1 písm.a)c) ZP), vyplatí organizace odstupné ve výši tří měsíčních platů. 22. Odměny V případě dobrých hospodářských výsledků organizace,lze část zisku přidělit na fond odměn. 23. Informovanost o platových otázkách Zaměstnavatel seznámí nového zaměstnance s platovým systémem, způsobem výpočtu platu a obsahem výplatního lístku. Stávajícím zaměstnancům poskytne zaměstnavatel tyto informace na požádání. V případě nejasností nebo zjištěných nesrovnalostí při výplatě platu, bude zaměstnanci podáno vysvětlení nebo navrženo řešení nejpozději do 5 dnů po vznesení dotazu nebo podnětu. 24. Informace o čerpání prostředků na platy Zaměstnavatel bude informovat odbory o čerpání prostředků na platy.informace bude prováděna zvlášť za každé čtvrtletí a souhrnně za uplynulý fiskální rok. Zaměstnavatel se zavazuje předem projednávat s odbory všechna opatření mající dopad na financování, zaměstnanost a platové podmínky většího počtu zaměstnanců školy. IV. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 25. Poskytování ochranných pomůcek Zaměstnavatel vydá seznam osobních ochranných pracovních pomůcek (OOPP) na základě zhodnocení rizik a konkrétních podmínek na pracovištích (vyhláška č.204/1994 Sb.) po předchozím projednání s odbory. 26. Vybavení pracovišť hygienickými potřebami Jednotlivá pracoviště zaměstnavatele budou vybavena základními hygienickými a zdravotnickými potřebami minimálně v následujícím rozsahu: Tekoucí teplá voda,mýdlo,ručník,toaletní papír,odpadkové koše,veřejně přístupná lékárnička vybavená dle platné normy

8 27. Prověrky BOZP na pracovištích Na základě dohody s obory a za jejich účasti zorganizuje zaměstnavatel na všech pracovištích prověrky BOZP, a to nejpozději do Z prověrek bude pořízena zpráva s uvedením termínů a způsobu odstranění zjištěných závad, Zpráva bude s odbory projednána nejpozději do 20 dnů po uskutečnění prověrek. Kontrola odstranění závad se uskuteční nejpozději do Při zjištění opakovaných závad na úseku BOZP či neodstranění závad zjištěných při prověrkách a termínovanými, může být odpovědný pracovník postižen krácením mzdových složek závisejících na výsledcích práce, případně ve skončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele, pokud jsou naplněnny zákonem stanovené důvody viz 52 odst.1 písm.f)g) ZP. 28. Prověřování plnění hygienických norem Zaměstnavatel zajistí prověření plnění hygienických a bezpečnostních norem na své náklady, požádá-li o to příslušný odborový orgán, a to nejpozději do 15 dnů od doručení žádosti odborového orgánu. Výsledky prověrky projedná zaměstnavatel s odbory nejpozději do 15 dnů po jejím uskutečnění a zavazuje se přijímat, na základě zjištěných výsledků, účinná opatření. 29. Zabezpečení práva kontroly stavu BOZP Zaměstnavatel zabezpečí pokynem vedoucím zaměstnancům organizační zajištění výkonu práva kontroly odborových orgánů ( 108 odst. 6 písm. c) ZP), zejména oprávnění vstupu SIBP na všechna pracoviště zaměstnavatele a předložení všech požadovaných informací a podkladů. 30. Informace o pracovních úrazech Zaměstnavatel se zavazuje poskytnout odborům přehled o pracovních úrazech podléhajících registraci v rámci své působnosti vždy k ukončení pololetí školního roku ( 108 odst. 6 písm. b) ZP).Přehled bude obsahovat počet úrazů za uplynulé období. 31. Závodní stravování V. PÉČE O ZAMĚSTNANCE V souladu s vyhláškou č. 84/2005 ze dne bude zaměstnancům školy a vlastním důchodcům, kteří v organizaci pracovali před odchodem do důchodu poskytováno závodní stravování. Vlastní důchodci /starobní i invalidní/ a zaměstnanci činní pro organizaci na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr hradí pořizovací cenu surovin dle platné kalkulace. Zaměstnanec hradí pořizovací cena surovin sníženou o příspěvek z FKSP (viz Zásady pro tvorbu a čerpání FKSP) Příspěvek lze poskytnout pouze zaměstnanci, který odpracuje během směny alespoň 3 hodiny. V době omluvené nepřítomnosti a v době řádné dovolené zaměstnanec jídlo uhradí v plné výši, (kalkulace pro cizí zaměstnance). 32. Péče o zdraví V horkých provozech zaměstnavatel zajistí poskytování nápojů dle výnosu Min.zdravotnictví č.j. HE z a stanovuje poskytnutí 2 litrů tekutin pro obor sklář-foukač a tavič sklářské huti. Zaměstnavatel bude věnovat pozornost zaměstnancům se změněnou pracovní schopností. Na základě lékařského doporučení dle možnosti umístí tyto pracovníky na vhodná pracovní místa

9 33. Dary Dárkový balíček v hodnotě 200,- Kč při návštěvě dlouhodobě nemocných zaměstnanců Kytici v hodnotě do 250,- Kč pro zaměstnance při jejich životním jubileu 30 let, 40 let, 50 let, 55 let, 60 let, 65 let a prvním odchodu do důchodu. Pro bývalé zaměstnance důchodce při životním jubileu 65, 70, 75, 80, 85, 90, atd. kytici či vhodný věcný dárek v hodnotě do 250,- Kč Při úmrtí zaměstnance nebo bývalého zaměstnance-důchodce pohřební kytici nebo věnec v hodnotě do 700,- Kč Dary při životních a pracovních výročích viz zásady čerpání z FKSP 34. Rekreace viz 8 zásad FKSP 35. Půjčky viz 11 zásad FKSP 36. Zvýhodněné služby zaměstnancům Zaměstnanec školy si může půjčit po dohodě pro vlastní potřebu nářadí školy za předem stanovených podmínek. Zapůjčené nářadí nesmí být žádným způsobem používáno pro podnikatelskou činnost a nesmí být zapůjčováno dalším osobám. Zaměstnanci si mohou půjčovat pro osobní potřebu sportovní vybavení. 37. Péče o kvalifikaci zaměstnanců Zaměstnavatel se zavazuje vytvořit organizační předpoklady pro účast pedagogických pracovníků na reaprobačním studiu a na studiu umožňujícím prohloubení kvalifikace. Zaměstnavatel se zavazuje vytvořit pracovní podmínky také těm dalším zaměstnancům, kteří si prohlubují kvalifikaci k výkonu práce sjednané v pracovní smlouvě. Uzavře-li zaměstnavatel se zaměstnancem dohodu, která umožňuje zaměstnanci zvýšit kvalifikaci, bude se řídit ustanovením 234 ZP. VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 38. Změny a doplňky kolektivní smlouvy Změny a doplňky kteréhokoliv závazku vyplývajícího pro smluvní strany z této KS lze v průběhu platnosti KS sjednat, změní-li se právní předpisy, z nichž příslušné závazky vycházejí.při změně obecně závazných právních předpisů umožňujících sjednat závazek, který v době uzavírání KS nebylo možné sjednat, lze jednat o změně či doplnění kolektivní smlouvy

10 39. Kontrola plnění kolektivní smlouvy Kontrola plnění této kolektivní smlouvy bude provedena 2x ročně a to na shromáždění zaměstnanců na konci školního roku a před vánočními prázdninami. Smluvní strany se zavazují vzájemně se informovat do tří dnů ode dne zjištění o všech případech, které se jeví jako porušování této kolektivní smlouvy. Zákonné prostředky pro řešení kolektivního sporu vzniklého při plnění této kolektivní smlouvy budou použity v případě, že se spor nepodaří vyřešit do 30 dnů od jeho písemného oznámení druhé smluvní straně. Obdobně budou smluvní strany napomáhat řešení individuálních sporů vzniklých při plnění této kolektivní smlouvy. 40. Seznámení s kolektivní smlouvou Odbory společně s ředitelem školy seznámí zaměstnance s obsahem kolektivní smlouvy do 10 dnů od jejího uzavření. Zaměstnavatel zajistí na své náklady pro tento účel vyhotovení potřebného množství kopií textu KS včetně příloh, aby KS byla na všech úsecích školy. 41. Platnost a účinnost kolektivní smlouvy Tato kolektivní smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a je účinná od 1.ledna 2010 Jednání o uzavření nové KS na další rok bude zahájeno nejpozději 60 dnů před skončením platnosti této smlouvy, která je do Nebude-li nová KS do tohoto termínu uzavřená, prodlužuje se účinnost této KS až do dne předcházejícího dni nabytí účinnosti nové KS, nejdéle však do Přílohy kolektivní smlouvy Nedílnou součástí této kolektivní smlouvy jsou Zásady pro tvorbu a používání prostředků FKSP pro rok 2010, odsouhlasené zaměstnanci na shromáždění zaměstnanců Ve Světlé n.sáz. dne : Podpisy a razítka smluvních stran: ředitel školy Ing.J.Vodička.. předseda OS Ing. K.Svitáková

11 Příloha č.1 Zásady pro tvorbu a používání prostředků FKSP v roce 2010 Prostředky FKSP budou sloužit všem pracovníkům Akademie Vyšší odborné školy, Gymnázia a Střední odborné školy uměleckoprůmyslové Světlá nad Sázavou 2 Výše tvorby fondu Základní příděl činí 2% z ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy, náhrady platů, odměny za prac. Pohotovost a na odměny a ostatní plnění za práci vykonávanou v rámci odborného výcviku na produktivních činnostech žákům. 3 Hospodaření s fondem Škola bude přispívat pouze na činnosti, které organizuje nebo spoluorganizuje anebo pořídí od jiné organizační složky státu nebo právnické či fyzické osoby. Škola uhradí celkové náklady na činnost nebo akci z fondu a zaměstnanci jsou poskytnuty za cenu sníženou o příspěvek z FKSP. Na poskytnutí příspěvku z fondu nebo jiné plnění není právní nárok. Veškerá plnění z fondu s výjimkou sociálních výpomocí, darů a sociálních půjček jsou zaměstnancům poskytována nepeněžní formou. 4 Zařízení sloužící kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců Organizace bude přispívat na kulturní, tělovýchovné a sportovní akce (kulturně společenské akce pro zaměstnance, např. setkání s důchodci, sportovní utkání apod.). Na tyto akce se bude poskytovat pohoštění úměrné délce trvání akce. Z fondu lze přispívat zaměstnancům na očkování proti chřipce, pokud toto očkování není hrazeno ze zdravotního pojištění, v maximální výši 300,- Kč pro jednoho zaměstnance. 6 Půjčky na bytové účely Zaměstnanci je možno na základě písemné smlouvy (dle Zásad kraje Vysočina) poskytnout z prostředků fondu půjčku na 1. složení členského podílu na koupi bytu pro vlastní bydlení 2. provedení úpravy domu nebo bytu, který zaměstnanec užívá pro vlastní bydlení, na které se vydává stavební povolení nebo které podléhá ohlášení 3. koupi bytového zařízení ve výši maximálně Kč. Na poskytnutí půjčky není právní nárok. O půjčku může požádat pouze pracovník, který je v pracovním poměru u organizace po dobu nejméně 2 let. Každá žádost o půjčku bude posuzována individuelně. Všechny půjčky poskytnuté z FKSP jsou bezúročné a návratné. Každá půjčka je splatná nejpozději do 5 let ode dne uzavření smlouvy o půjčce. Při skončení pracovního poměru je splatná dle Zásad Rady kraje Vysočina nejpozději ke dni skončení pracovního poměru

12 7 Stravování V souladu s vyhláškou č. 84/2005 Sb. o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky ve znění vyhl.č.94/2006 Sb. a vyhl.č.17/2008 Sb. bude zaměstnancům školy poskytován příspěvek na jedno hlavní jídlo ve výši max. 50% pořizovací ceny surovin.dle platné kalkulace. Příspěvek lze poskytnout pouze zaměstnanci, který odpracuje během směny alespoň 3 hodiny, v době omluvené nepřítomnosti a v době řádné dovolené zaměstnanec nemá nárok na příspěvek z FKSP, jídlo uhradí v plné výši, (kalkulace pro cizí zaměstnance). Žákům, studentům a zaměstnancům činným pro organizaci na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr na stravování z fondu přispívat nelze. 8 Rekreace a komerční rehabilitace Úhrada bude provedena na základě faktury (škola zaplatí celý poukaz). Je-li celková částka k úhradě na faktuře vyšší než příspěvek, škola tuto uhradí a rozdíl zaměstnanec zaplatí na účet FKSP v den úhrady faktury. Zaměstnavatel poskytne zaměstnanci příspěvek z FKSP 3 000,- Kč na rekreaci (tuzemskou nebo zahraniční) nebo rekreaci dítěte, ke kterému má vyživovací povinnost a žije s ním ve společné domácnosti. Příspěvek nelze vyplatit v hotovosti. Faktura na úhradu rekreace a komerční rehabilitace musí být vystavena na adresu školy, poukaz na adresu zaměstnance. 9 Kultura, tělovýchova a sport Z fondu se bude přispívat na úhradu kulturních, tělovýchovných a sportovních akcí (kulturně společenské akce pro zaměstnance např. setkání s důchodci, sportovní utkání spojené s ukončením školního roku apod.). Z fondu budou hrazeny náklady spojené s touto akcí,např. nájemné, kulturní program, organizovaná doprava a přiměřené náklady na občerstvení a to ve výši : - sportovní utkání zaměstnanců na konci škol.roku max. ve výši 150,- Kč pro jednoho zaměstnance - setkání zaměstnanců s důchodci, kteří pracovali ve sloučené škole, na konci kalendářního roku max. ve výši 250,- Kč pro jednoho zaměstnance 11 Sociální výpomoci a půjčky Z fondu lze poskytnout jednorázovou soc. výpomoc zaměstnanci v mimořádně závažných případech a při řešení tíživých nebo neočekávaných situacích (dlouhodobá nemoc, úmrtí v rodině, živelné pohromy ) ve výši max ,- Kč. Každá poskytnutá sociální výpomoc bude řešena individuelně. Na základě písemné smlouvy lze poskytnout sociální půjčku zaměstnanci k překlenutí tíživé finanční situace, max. ve výši ,- Kč. Půjčka je bezúročná a vratná za stejných podmínek jako půjčky uvedené v 6 (dle Zásad Rady kraje Vysočina)

13

14 I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 2 1. Předmět kolektivní smlouvy 2 2. Vztahy mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací 2 3. Respektování společných stanovisek 2 4. Materiální a organizační zabezpečení činnosti odborů 3 5. Vzájemná informovanost 3 6. Vzájemná spolupráce 3 II. ZAMĚSTNANOST, PRACOVNÍ A SOCIÁLNÍ PODMÍNKY 4 7. Zajištění zaměstnanosti 4 8. Informace o zamýšlených změnách v zaměstnanosti 4 9. Informovat o rozvázání pracovního poměru Nabídka pracovního místa Závazky při vzniku pracovního poměru Pracovní doba Dovolená Odchod zaměstnanců do důchodu Práce přesčas a pracovní pohotovost 5 III. PLATOVÉ NÁROKY Plat splatnost platu Zjišťování průměrného výdělku Nenárokové složky platul Zvláštní příplatky Náhrady mzdy při překážkách v práci Odstupné Odměny Informovanost o platových otázkách Informace o čerpání prostředků na platy 7 IV. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI Poskytování ochranných pomůcek Vybavení pracovišť hygienickými potřebami Prověrky BOZP na pracovištích Prověřováví plnění hygienických norem Zabezpečení práva kontroly stavu BOZP Informace o pracovních úrazech 8 V. PÉČE O ZAMĚSTNANCE Závodní stravování Péče o zdraví Dary Rekreace viz 8 zásad FKSP Půjčky viz 11 zásad FKSP Zvýhodněné služby zaměstnancům Péče o kvalifikaci zaměstnanců 9 VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Změny a doplňky kolektivní smlouvy Kontrola plnění kolektivní smlouvy Seznámení s kolektivní smlouvou Platnost a účinnost kolektivní smlouvy Přílohy kolektivní smlouvy 10 Příloha č.1 Zásady pro tvorbu a používání prostředků FKSP v roce Výše tvorby fondu 11 3 Hospodaření s fondem 11 4 Zařízení sloužící kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců 11 6 Půjčky na bytové účely 11 7 Stravování 12 8 Rekreace a komerční rehabilitace 12 9 Kultura, tělovýchova a sport Sociální výpomoci a půjčky Dary 13 OBSAH :

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. uzavřená mezi: Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace zastoupeným RNDr. Bohumilem Vévodou (dále jen zaměstnavatel )

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. uzavřená mezi: Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace zastoupeným RNDr. Bohumilem Vévodou (dále jen zaměstnavatel ) KOLEKTIVNÍ SMLOUVA uzavřená mezi: Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace zastoupeným RNDr. Bohumilem Vévodou (dále jen zaměstnavatel ) a základní organizací č. 23 0176 3803 Českomoravského odborového

Více

1 Všeobecná ustanovení

1 Všeobecná ustanovení K O L E K T I V N Í S M L O U V A uzavřená mezi: Základní školou Josefa Václava Myslbeka a Mateřskou školou Ostrov, Myslbekova 996, okres Karlovy Vary, zastoupenou ředitelem Mgr. Martinem Fousem (dále

Více

Kolektivní smlouva. uzavřená mezi Gymnáziem, Brno, Slovanské náměstí 7, zastoupeném ředitelem PhDr. Josefem Filoušem na straně jedné

Kolektivní smlouva. uzavřená mezi Gymnáziem, Brno, Slovanské náměstí 7, zastoupeném ředitelem PhDr. Josefem Filoušem na straně jedné Kolektivní smlouva uzavřená mezi Gymnáziem, Brno, Slovanské náměstí 7, zastoupeném ředitelem PhDr. Josefem Filoušem na straně jedné a ZO ČMOS PŠ při škole zastoupená předsedkyní RNDr. Hanou Gorodeckou

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 1/2015

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 1/2015 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 1/2015 Smluvní strany: Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331, 532 02 Pardubice v zastoupení ředitelkou Mgr. Bc. Alenou Krabcovou (dále jen zaměstnavatel ) a odborové organizace:

Více

K o l e k t ivní smlouva 2015. Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace

K o l e k t ivní smlouva 2015. Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace K o l e k t ivní smlouva 2015 Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace KOLEKTIVNÍ SMLOUVA uzavřená mezi: Střední školou a Mateřskou školou, Liberec, Na Bojišti 15,

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2006

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2006 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2006 uzavřená mezi: Střední průmyslovou školou Bruntál,příspěvkovou organizací, Kavalcova1,zastoupenou ředitelem školy Ing.Petrem Černým (dále jen zaměstnavatelem) a Základní

Více

114/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí

114/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí Systém ASPI - stav k 7.1.2008 do částky 119/2007 Sb. a 49/2007 Sb.m.s. Obsah a text 114/2002 Sb. - poslední stav textu Změna: 510/2002 Sb. Změna: 100/2006 Sb. Změna: 100/2006 Sb. (část) Změna: 355/2007

Více

Kolektivní smlouva. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Žďár nad Sázavou, Studentská 1. Kolektivní smlouva

Kolektivní smlouva. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Žďár nad Sázavou, Studentská 1. Kolektivní smlouva Strana 1 / 15 na rok 2013 Strana 2 / 15 uzavřená mezi: Vyšší odbornou školou a Střední průmyslovou školou, Studentská 1, 591 01 Žďár nad Sázavou zastoupenou zástupcem ředitelem Ing. Jaroslavem Kletečkou

Více

Zásady pro hospodaření se sociálním fondem Příloha k Pravidlům pro hospodaření AsÚ AV ČR, v.v.i. s fondy

Zásady pro hospodaření se sociálním fondem Příloha k Pravidlům pro hospodaření AsÚ AV ČR, v.v.i. s fondy Zásady pro hospodaření se sociálním fondem Příloha k Pravidlům pro hospodaření AsÚ AV ČR, v.v.i. s fondy Zdroje fondu tvoří: 1. Zdroje fondu a) základní příděl na vrub nákladů AsÚ ve výši 2% z ročního

Více

ŘÁDY ŠKOLY. Základní škola Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, okr. Vyškov. část: 4. FKSP ZÁSADY ČERPÁNÍ. Vypracoval: Schválil:

ŘÁDY ŠKOLY. Základní škola Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, okr. Vyškov. část: 4. FKSP ZÁSADY ČERPÁNÍ. Vypracoval: Schválil: Základní škola Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, okr. Vyškov ŘÁDY ŠKOLY část: 4. FKSP ZÁSADY ČERPÁNÍ Vypracoval: Schválil: Mgr. Vladimír Soukop a Mgr. Miroslava Lónová Mgr. Vladimír Soukop a Mgr. Miroslava

Více

Kolektivní smlouva 1

Kolektivní smlouva 1 Kolektivní smlouva 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA uzavřená mezi: ZŠ Opava, Edvarda Beneše 2 - příspěvková organizace zastoupena ředitelem školy Mgr. Pavlem Dominikem a ZO ČMOS pracovníků školství při ZŠ Opava, Edvarda

Více

Na poskytnutí příspěvku nebo jiné plnění z fondu není právní nárok.

Na poskytnutí příspěvku nebo jiné plnění z fondu není právní nárok. 20. Směrnice o fondu kulturních a sociálních potřeb Článek 1 Úvod Tato směrnice upravuje výši tvorby fondu kulturních a sociálních potřeb (dále jen fond ), další příjmy a hospodaření s fondem v Jihočeské

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PhDr. ZBYŇKA MRKOSE, BRNO, DOŠLÍKOVA 48 ZÁSADY ČERPÁNÍ FONDU KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB ROK 2014

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PhDr. ZBYŇKA MRKOSE, BRNO, DOŠLÍKOVA 48 ZÁSADY ČERPÁNÍ FONDU KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB ROK 2014 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PhDr. ZBYŇKA MRKOSE, BRNO, DOŠLÍKOVA 48 ZÁSADY ČERPÁNÍ FONDU KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB ROK 2014 od 11. března 2014 do 31. prosince 2014 2 VNITŘNÍ PŘEDPIS Část: 26 Základní

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. uzavřená mezi:

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. uzavřená mezi: KOLEKTIVNÍ SMLOUVA uzavřená mezi: Organizace: Sídlo: Zastoupená: a Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí Palackého nám. 45, 517 41 Kostelec nad Orlicí Mgr. Jiřím Němcem, ředitelem školy

Více

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ str. 1 Povinnosti zaměstnavatelů Zabezpečení hlavních zásad pracovněprávních vztahů Z rozsáhlých povinností zaměstnavatele je třeba na prvním místě zmínit povinnost zabezpečit dodržování

Více

Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP

Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP Vnitřní předpis 1/2015 Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice IČ 48161071 Č. j. DM-020/0001/2015 Originál: Sekretariát Platnost

Více

Příloha č. 3. Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu

Příloha č. 3. Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu Příloha č. 3 Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu I. Zmocňovací ustanovení Sociální fond je účelový peněžní fond, který město Hranice zřizuje dle 5 zákona č.

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. Smluvní strany:

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. Smluvní strany: KOLEKTIVNÍ SMLOUVA Smluvní strany: Státní fond životního prostředí ČR se sídlem Kaplanova 1931/1, Praha 11, PSČ 148 00 IČ: 00020729 jednající Ing. Radkou Bučilovou, ředitelkou SFŽP ČR (dále jen zaměstnavatel

Více

Pravidla Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. pro hospodaření s fondy

Pravidla Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. pro hospodaření s fondy Pravidla Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. pro hospodaření s fondy Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Hospodaření Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. (dále jen VVI ) se řídí 21 30 zákona č. 341/2005

Více

ZÁSADY pro tvorbu a používání FKSP

ZÁSADY pro tvorbu a používání FKSP ZÁSADY pro tvorbu a používání FKSP 1. Ve smyslu vyhl. č. 310/1995 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb (dále jen vyhlášky ), tvoří ČP FKSP základním přídělem ze zisku ve výši 2 % z ročního objemu

Více

Univerzita Hradec Králové Základní organizace Vysokoškolského odborového svazu při Univerzitě Hradec Králové Úvodní ustanovení

Univerzita Hradec Králové Základní organizace Vysokoškolského odborového svazu při Univerzitě Hradec Králové Úvodní ustanovení KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 2014 2016 Univerzita Hradec Králové (dále jen UHK), zastoupená rektorem prof. RNDr. Josefem Hynkem, MBA, Ph.D. (dále jen zaměstnavatel) a Základní organizace Vysokoškolského odborového

Více

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 1. března 2007

Více

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Obsah 3 OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Slovníček ke kapitolám 1 až 3...12 Použité zkratky...18 1.1 POTŘEBUJEME, CHCEME NEBO NECHCEME PERSONÁLNÍ STRATEGIE?...19 1.1.1 Strategie rozvoje lidských zdrojů

Více

Zákoník práce od 1.1.2012

Zákoník práce od 1.1.2012 Zákoník práce od 1.1.2012 Základní zásady pracovněprávních vztahů 2011 2012 13 (2): Zaměstnavatel a) nesmí přenášet riziko z výkonu závislé práce na zaměstnance, b) musí zajistit rovné zacházení se zaměstnanci

Více

Zásady hospodaření s finančními prostředky ZO OSŽ Ostrava pro rok 2015

Zásady hospodaření s finančními prostředky ZO OSŽ Ostrava pro rok 2015 Zásady hospodaření s finančními prostředky ZO OSŽ Ostrava pro rok 2015 Veškerá plnění jsou nenároková a vztahují se pokud není uvedeno jinak pouze na aktivní členy ZO OSŽ Ostrava a případně i na rodinné

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 29. července 2013

Více

Organizační směrnice č. 53/2013/SŘ. Zásady čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb

Organizační směrnice č. 53/2013/SŘ. Zásady čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb Organizační směrnice č. 53/2013/SŘ Zásady čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb Čj.: SŠNM/2448/2013 Zpracoval: Ing. Martin Tichý, zástupce ředitelky pro Útvar Ekonomika a provoz Schválila: PaedDr.

Více

KoleKtivní smlouva (mzdová část) Continental automotive Czech Republic s. r. o. ing. milan Chudoba mgr. milan Kubíček

KoleKtivní smlouva (mzdová část) Continental automotive Czech Republic s. r. o. ing. milan Chudoba mgr. milan Kubíček KoleKtivní smlouva o poskytování mzdy, náhradách mzdy a příplatcích ke mzdě (mzdová část) uzavřená mezi obchodní korporací Continental automotive Czech Republic s. r. o. se sídlem Hradecká 1092, 506 01

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Pracovní doba a její rozvržení

I. Úvodní ustanovení. II. Pracovní doba a její rozvržení I. Úvodní ustanovení 1.1. Předmět směrnice Směrnice upravuje rozsah pracovní doby, pracovní režim, evidenci odpracované a neodpracované doby, doklady evidence pracovní doby, způsoby a postupy schvalování

Více

Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ. Vnitřní platový předpis

Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ. Vnitřní platový předpis Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ Vnitřní platový předpis Čj.: SŠNM/2280/2012 Zpracovala: Jitka Faiferová Schválila: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka školy V Novém Městě nad Metují dne 31. prosince 2012

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.17 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. na rok 2011. uzavřená mezi

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. na rok 2011. uzavřená mezi Čj. 148 717/2010-601 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA na rok 2011 uzavřená mezi Českou odborovou organizací pracovníků státní správy telekomunikací (ČOT), zastoupenou Márií Šagalovou, předsedkyní závodního výboru, Severomoravskou

Více

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní I. Možnosti pomoci od zaměstnavatele 1. Pomoc z prostředků sociální fondu (nebo zisku po zdanění) Formou sociální vypomoci, sociální půjčky, půjčky

Více

K O L E K T I V N Í S M L O U V A

K O L E K T I V N Í S M L O U V A VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta informačních technologií K O L E K T I V N Í S M L O U V A na rok 2014 Kolektivní smlouva na rok 2014, uzavřená v souladu se zákoníkem práce č. 262/2006 Sb. a zákonem

Více

státní organizace Správa železniční dopravní cesty pro rok 2015 č. j. 52 182/2014-O10

státní organizace Správa železniční dopravní cesty pro rok 2015 č. j. 52 182/2014-O10 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 PRAHA 1 Zásady hospodaření s CENTRALIZOVANÝMI PROSTŘEDKY FKSP státní organizace Správa železniční dopravní cesty pro rok 2015

Více

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní (živelní pohromy)

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní (živelní pohromy) Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní (živelní pohromy) Českomoravská konfederace odborových svazů se intenzívně zajímá o průběh a následky živelné pohromy, která postihla některé regiony

Více

Příloha č. 1 Zásad FKSP OŘ Praha 2015 Postup pro poskytování sociálních výpomocí zaměstnancům postiženým živelní událostí Tento postup je vydáván pro urychlení poskytování sociální výpomoci a sociální

Více

Odměňování Mzda vs.plat Mzda je finanční či naturální ohodnocení pracovní síly za její výkon. Plat je předem stanovená odměna za vykonanou práci, používá se především u duševně pracujících zaměstnanců,

Více

Kolektivní smlouva. uzavřená mezi Akademií múzických umění v Praze, zastoupenou prof. Peterem Toperczerem

Kolektivní smlouva. uzavřená mezi Akademií múzických umění v Praze, zastoupenou prof. Peterem Toperczerem Kolektivní smlouva uzavřená mezi Akademií múzických umění v Praze, zastoupenou prof. Peterem Toperczerem a Základní organizací Vysokoškolského odborového svazu Akademie múzických umění ( dále jen ZO VOS

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: EVIDENCE PRACOVNÍ DOBY Č.j.: S11 /2010 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil: Mgr. Lenka Blahová,

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Mimorozpočtové prostředky zásady, realizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

Oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v podnikové kolektivní smlouvě

Oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v podnikové kolektivní smlouvě Oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v podnikové kolektivní smlouvě I. Formy spolupráce mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací Zaměstnavatel: - bezplatně poskytne odborové organizaci místnost

Více

DDM a ZpDVPP Vila Doris Šumperk 17. listopadu 2, Šumperk 787 01 tel.: 0649-21 42 12,13,14 fax: 0649 214214 e-mail: vila@doris.cz

DDM a ZpDVPP Vila Doris Šumperk 17. listopadu 2, Šumperk 787 01 tel.: 0649-21 42 12,13,14 fax: 0649 214214 e-mail: vila@doris.cz DDM a ZpDVPP Vila Doris Šumperk 17. listopadu 2, Šumperk 787 01 tel.: 0649-21 42 12,13,14 fax: 0649 214214 e-mail: vila@doris.cz Strana 1 (celkem 5) http://www.doris.cz SMĚR ICE k nakládání s prostředky

Více

Zásady hospodaření s finančními prostředky ZO OSŽ Ostrava pro rok 2013, 2014

Zásady hospodaření s finančními prostředky ZO OSŽ Ostrava pro rok 2013, 2014 Zásady hospodaření s finančními prostředky ZO OSŽ Ostrava pro rok 2013, 2014 Veškerá plnění jsou nenároková a vztahují se pouze na členy ZO OSŽ Ostrava a v některých případech i na rodinné příslušníky

Více

Zásady pro tvorbu a používání fondu kulturních a sociálních potřeb státní organizace Správa železniční dopravní cesty pro rok 2014

Zásady pro tvorbu a používání fondu kulturních a sociálních potřeb státní organizace Správa železniční dopravní cesty pro rok 2014 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 PRAHA 1 Zásady pro tvorbu a používání fondu kulturních a sociálních potřeb státní organizace Správa železniční dopravní cesty

Více

2. Zaměstnanecké výhody poskytované mimo rámec zaměstnaneckého fondu

2. Zaměstnanecké výhody poskytované mimo rámec zaměstnaneckého fondu Příloha č. 2 Sociální program 1. Úvod 1.1.Cílem sociálního programu ČSOB Pojišťovny, a. s., člen holdingu ČSOB (dále jen společnost nebo zaměstnavatel) je vytvoření podmínek k prohloubení stabilizace výkonných

Více

SMĚRNICE. S M Ě R N I C E k tvorbě a čerpání FKSP. SOŠ, Louny, PO. Účinnost předpisu: 01.01. 2011 Pořadové číslo: 3/2011. Název předpisu: Změny:

SMĚRNICE. S M Ě R N I C E k tvorbě a čerpání FKSP. SOŠ, Louny, PO. Účinnost předpisu: 01.01. 2011 Pořadové číslo: 3/2011. Název předpisu: Změny: SOŠ, Louny, PO SMĚRNICE Účinnost předpisu: 01.01. 2011 Pořadové číslo: 3/2011 Správce předpisu: Ekonomický útvar Název předpisu: S M Ě R N I C E k tvorbě a čerpání FKSP Změny: p.č. č. předpisu název předpisu

Více

Zásady pro tvorbu a používání Sociálního fondu obce Dětmarovice

Zásady pro tvorbu a používání Sociálního fondu obce Dětmarovice Zásady pro tvorbu a používání Sociálního fondu obce Dětmarovice Čl. 1 Předmět a rozsah úpravy Tyto zásady upravují tvorbu Sociálního fondu obce Dětmarovice, dále jeho používání a hospodaření s ním po schválení

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 12. 2013. Ing. Vladimír Zemek Ing. Petra Birnbaumová

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 12. 2013. Ing. Vladimír Zemek Ing. Petra Birnbaumová MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 12. 2013 Bod programu: 14 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor finanční Ing. Vladimír Zemek Ing. Petra Birnbaumová

Více

Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce. Pracovní řád

Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce. Pracovní řád Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce Pracovní řád Pracovní řád slouží k tomu, aby blíže rozvedl v souladu s právními předpisy ustanovení zákoníku práce, a to podle

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA ve znění Dodatku č. 1 z 1. 10. 2009

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA ve znění Dodatku č. 1 z 1. 10. 2009 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA ve znění Dodatku č. 1 z 1. 10. 2009 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem jako zaměstnavatel (dále jen zaměstnavatel ) a základní organizace VOS na UJEP v Ústí nad Labem

Více

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18 Úvod..................................................... 17 Seznam zkratek........................................... 18 I. Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy... 19 1. Obecné...........................................

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola praktická, Základní škola speciální a Základní umělecká škola Habartov, Komenského 312, Habartov Č.j.: 4/2015/FKSP Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ZÁSADY ČERPÁNÍ FKSP 25/2015/FKSP

Více

Pracovní doba a doba odpočinku

Pracovní doba a doba odpočinku ~ 1 ~ Pracovní doba a doba odpočinku A. OBECNÉ USTANOVENÍ O PRACOVNÍ DOBĚ 78 a 79 ZP V rámci určení rozvržení pracovní doby je třeba podle charakteru práce určit její délku. Tuto pak rozvrhuje vždy zaměstnavatel,

Více

Pracovní řád. Obce Strašice

Pracovní řád. Obce Strašice Obec Strašice Strašice 276/II, 338 45 Směrnice č. 21/2011 Pracovní řád Obce Strašice 1. Předmět úpravy 1.1. Ustanovení této směrnice vymezuje pracovní řád. 1.2. Směrnice upravuje pracovní řád v souladu

Více

Směrnice číslo 4/2015 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA PRO ROK 2015

Směrnice číslo 4/2015 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA PRO ROK 2015 Směrnice číslo 4/2015 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA PRO ROK 2015 Zpracoval: Ing. Naděžda Knězková, MBA, ekonomická náměstkyně Dne: 20. února 2015 Schválil za ZZS JmK: Ing. Milan Klusák, MBA, ředitel Dne: 10. dubna

Více

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 PRAHA 1 Zásady pro tvorbu a používání fondu kulturních a sociálních potřeb státní organizace Správa železniční dopravní cesty

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Změna: 507/2005 Sb. Změna: 452/2008 Sb. Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 69 odst.

Více

uzavřená mezi Akademií múzických umění v Praze (dále jen AMU ), zastoupenou rektorem doc. Ivo Mathé

uzavřená mezi Akademií múzických umění v Praze (dále jen AMU ), zastoupenou rektorem doc. Ivo Mathé - KOLEKTIVNÍ SMLOUVA uzavřená mezi Akademií múzických umění v Praze (dále jen AMU ), zastoupenou rektorem doc. Ivo Mathé a Základní organizací Vysokoškolského odborového svazu Akademie múzických umění

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ DRUHY PRACOVNĚ PRÁVNÍCH VZTAHŮ pracovní poměr dohoda o pracovní činnosti dohoda o provedení práce DÉLKA PRACOVNÍ DOBY DOVOLENÁ UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU Dohodou Výpověď

Více

8. Výkon činnosti dítěte................................

8. Výkon činnosti dítěte................................ Obsah Úvod.................................................... 17 Seznam zkratek.......................................... 18 I II Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy..............................................

Více

METODICKÝ POKYN PRO VYPLŇOVÁNÍ DOTAZNÍKU

METODICKÝ POKYN PRO VYPLŇOVÁNÍ DOTAZNÍKU METODICKÝ POKYN PRO VYPLŇOVÁNÍ DOTAZNÍKU Úvod DOTAZNÍK č. 1 (podnikatelská sféra) DOTAZNÍK č. 2 (veřejná služba a správa) DOTAZNÍK č. 3 (obce a kraje) Kontakt Úvod ISPP - Informační systém o pracovních

Více

9/2.2 Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP)

9/2.2 Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP) Fondy příspěvkové organizace str. 1 PO Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP) Tvoří ho příspěvkové organizace a organizační složky státu. Územní samosprávné celky mohou tvořit sociální fond podle pravidel,

Více

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Předsedům VZO Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Vážené kolegyně, vážení kolegové, posíláme stanovisko Legislativní rady Českomoravské konfederace odborových svazů k některým změnám

Více

VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU

VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU Obsah 1 Cíle... 2 2 Výklad problematiky... 2 2.1 Stanovená délka pracovní doby... 2 2.2 Zkrácená pracovní doby... 3 2.3 Kratší pracovní doba... 3 2.4 Rozvržení pracovní

Více

Smlouva o poskytování závodní preventivní péče

Smlouva o poskytování závodní preventivní péče Smlouva o poskytování závodní preventivní péče uzavřená dle 51 a 491 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník), ve smyslu ustanovení

Více

S B Í R K A interních aktů řízení ředitelky Národního archivu

S B Í R K A interních aktů řízení ředitelky Národního archivu S B Í R K A interních aktů řízení ředitelky Národního archivu POKYN Ročník 2007 V Praze dne 11.9.2007 Částka: 6 Č.j.: NA 2958/2007-12 6. Pokyn ředitelky Národního archivu, kterým se vydává Kolektivní smlouva,

Více

Směrnice č. 32. Mzdový předpis. Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51

Směrnice č. 32. Mzdový předpis. Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Příloha č.1 Dekret o pracovním zařazení Příloha č.2 Prémie za splnění prémiových úkolů 2009

Více

Organizační řád mateřské školy

Organizační řád mateřské školy Organizační řád mateřské školy A. Úvodní ustanovení Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu, zásady řízení, formy a metody práce školy, práva, odpovědnost a povinnosti pracovníků

Více

D O H O D A o tvorbě a používání fondu kulturních a sociálních potřeb

D O H O D A o tvorbě a používání fondu kulturních a sociálních potřeb VMV čá. 39/2008 (část II) Oznámení ředitele kabinetu ministra vnitra Ministr vnitra schválil dne 15. dubna 2008 novou Dohodu o tvorbě a používání fondu kulturních a sociálních potřeb, jejíž úplné znění

Více

Dovolená na zotavenou

Dovolená na zotavenou ~ 1 ~ Dovolená na zotavenou Nárok na dovolenou vzniká každému zaměstnanci, který vykonává práce v rámci pracovního poměru. a) Dovolená za kalendářní rok a její poměrná část 212 Základní podmínka pro vznik

Více

Zásady pro stanovení výše platu a jeho náležitostí pro ředitele škol a školských organizací zřizovaných statutárním městem České Budějovice

Zásady pro stanovení výše platu a jeho náležitostí pro ředitele škol a školských organizací zřizovaných statutárním městem České Budějovice STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE Zásady pro stanovení výše platu a jeho náležitostí pro ředitele škol a školských organizací zřizovaných statutárním městem České schválené usnesením Rady města České č.

Více

Finanční řád OSPEA Preambule Zdrojová základna Hospodaření OSPEA

Finanční řád OSPEA Preambule Zdrojová základna Hospodaření OSPEA Finanční řád OSPEA 1. Preambule 1.1. Finanční řád OSPEA: 1.1.1. určuje zásady hospodaření odborové organizace jako celku a zásady hospodaření jednotlivých provozoven; 1.1.2. je vytvořen ve smyslu ustanovení

Více

PRACOVNÍ POMĚR. Mgr. Ing. Šárka Dytková

PRACOVNÍ POMĚR. Mgr. Ing. Šárka Dytková PRACOVNÍ POMĚR Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

Pracovní právo I. Mgr. Martin KOPECKÝ

Pracovní právo I. Mgr. Martin KOPECKÝ Pracovní právo I. Mgr. Martin KOPECKÝ Zákaz diskriminace Zákon č. 189/2009 Sb. Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Zákoník práce Rovné zacházení se všemi zaměstnanci Důkazní břemeno částečně na zaměstnavateli

Více

Postup při poskytování příspěvků, darů a návratných bezúročných půjček ze sociálního fondu

Postup při poskytování příspěvků, darů a návratných bezúročných půjček ze sociálního fondu B3-08/3-MPK UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI METODICKÝ POKYN KVESTORKY UP (MPK) B3-08/3-MPK Postup při poskytování příspěvků, darů a návratných bezúročných půjček ze sociálního fondu Univerzity Palackého

Více

Kolektivní smlouvu vyššího stupně

Kolektivní smlouvu vyššího stupně Odborový svaz pracovníků obchodu Senovážné nám. 23, 110 00 Praha 1, IČ 60166762, zastoupený předsedkyní Renátou Burianovou (dále jen "odborový svaz ") a Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR Těšnov č. 5,

Více

Úplné znění. kolektivní smlouvy Ministerstva vnitra. (k 1. 11. 2012) K O L E K T I V N Í S M L O U V A

Úplné znění. kolektivní smlouvy Ministerstva vnitra. (k 1. 11. 2012) K O L E K T I V N Í S M L O U V A Úplné znění kolektivní smlouvy Ministerstva vnitra (k 1. 11. 2012) K O L E K T I V N Í S M L O U V A Česká republika - Ministerstvo vnitra zastoupené ministrem vnitra na straně jedné a 1. základní odborová

Více

Zásady pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnancům Českých drah, akciové společnosti. č.j.

Zásady pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnancům Českých drah, akciové společnosti. č.j. České dráhy, a.s. Generální ředitelství ČD Zásady pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnancům Českých drah, akciové společnosti č.j. 62 517/2005-O10 Ruší se č.j. 60 471/2000-O10

Více

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce.

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce. ČR Notifikační povinnost Právnická nebo fyzická osoba, ke které jsou občané EU/EHP/Švýcarska nebo cizinci vysláni k výkonu práce, musí informovat úřad práce o jejich vyslání. Cizinci navíc (až na zákonné

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 13. 12. 2012. Ing. Vladimír Zemek Ing. Petra Birnbaumová

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 13. 12. 2012. Ing. Vladimír Zemek Ing. Petra Birnbaumová MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 13. 12. 2012 Bod programu: 11 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Ing. Vladimír Zemek Ing. Vladimír Zemek Ing. Petra

Více

PŘÍLOHA KOLEKTIVNÍ SMLOUVY MZDOVÁ ČÁST. uzavřená s platností od 1.1.2015. mezi. vedením společnosti VALEO AUTOKLIMATIZACE k.s., se sídlem v Rakovníku

PŘÍLOHA KOLEKTIVNÍ SMLOUVY MZDOVÁ ČÁST. uzavřená s platností od 1.1.2015. mezi. vedením společnosti VALEO AUTOKLIMATIZACE k.s., se sídlem v Rakovníku PŘÍLOHA KOLEKTIVNÍ SMLOUVY MZDOVÁ ČÁST uzavřená s platností od 1.1.2015 mezi vedením společnosti VALEO AUTOKLIMATIZACE k.s., se sídlem v Rakovníku a Základní organizací Odborového Svazu KOVO VALEO AUTOKLIMATIZACE

Více

MANUÁL PRACOVNÍHO PRÁVA VE ŠKOLSTVÍ

MANUÁL PRACOVNÍHO PRÁVA VE ŠKOLSTVÍ MANUÁL PRACOVNÍHO PRÁVA VE ŠKOLSTVÍ Zpracováno v rámci projektu Posilování bipartitního dialogu v odvìtvích Konfederace zamìstnavatelských a podnikatelských svazù ÈR ve spoluprácii s Èeskomoravskou konfederací

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIS-2381/13-S Státní a veřejnosprávní kontrola podle 174 odst. 2 písm. d) a c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Pracovní doba. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRACOVNÍ PRÁVO. Pracovní doba. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Definice pracovní doby ( 78 odst. 1 písm. a) ZPr) Pozitivní definice veškerá doba, kdy je zaměstnanec na pracovišti připraven k výkonu práce

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net I. Úvodní ustanovení EVIDENCE PRACOVNÍ

Více

4 Příspěvky na provoz zařízení, která slouží. kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců.

4 Příspěvky na provoz zařízení, která slouží. kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců. 4 Příspěvky na provoz zařízení, která slouží kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců (1) Z fondu lze přispívat na náklady na provoz kulturních zařízení, rekreačních zařízení, sportovních a tělovýchovných

Více

ASOCIACE MANAŽERŮ ABSOLVENTŮ Závěrečná práce MANAŽEŘI Kurz efektivního řízení 2008/2009 PRACOVNÍ ŘÁD. Občanské sdružení Život 90 Zruč nad Sázavou

ASOCIACE MANAŽERŮ ABSOLVENTŮ Závěrečná práce MANAŽEŘI Kurz efektivního řízení 2008/2009 PRACOVNÍ ŘÁD. Občanské sdružení Život 90 Zruč nad Sázavou ASOCIACE MANAŽERŮ ABSOLVENTŮ Závěrečná práce MANAŽEŘI Kurz efektivního řízení 2008/2009 PRACOVNÍ ŘÁD Občanské sdružení Život 90 Zruč nad Sázavou Autor: Jana Lengerová Rok : 2009 Občanské sdružení Život

Více

P R A C O V N Í Ř Á D

P R A C O V N Í Ř Á D P R A C O V N Í Ř Á D Obec: Batňovice IČO: 00277657 Návaznost na: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů Projednáno

Více

Osobní dotazník. Při mzdě nižší než minimální také váš vztah k minimálnímu zdravotnímu pojištění - vyznačte možnost: týká se jen DPČ a PP

Osobní dotazník. Při mzdě nižší než minimální také váš vztah k minimálnímu zdravotnímu pojištění - vyznačte možnost: týká se jen DPČ a PP Přílohy Osobní dotazník Příjmení: Stav: Jméno: Titul: Trvalý pobyt: Přechodný pobyt: Místo narození: Rodné číslo: Datum narození: Číslo OP: Číslo bankovního účtu, kam si přeji posílat výplatu: Telefony

Více

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní smlouva 3. ročník obor 66-41-L/01 Obchodník 3. ročník

Více

Studijní opora. Název předmětu: Financování a ekonomické řízení. Téma: Mimorozpočtové prostředky zásady, realizace.

Studijní opora. Název předmětu: Financování a ekonomické řízení. Téma: Mimorozpočtové prostředky zásady, realizace. Studijní opora Název předmětu: Financování a ekonomické řízení Téma: Mimorozpočtové prostředky zásady, realizace Vzdělávací cíl: Cílem tohoto tématu je teoreticky vymezit a popsat mimorozpočtové prostředky

Více

SMĚRNICE č.1/2013 pro tvorbu a užití Sociálního fondu města Frýdlantu nad Ostravicí

SMĚRNICE č.1/2013 pro tvorbu a užití Sociálního fondu města Frýdlantu nad Ostravicí Město Frýdlant nad Ostravicí Náměstí 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí SMĚRNICE č.1/2013 pro tvorbu a užití Sociálního fondu města Frýdlantu nad Ostravicí Část I. Čl.1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Zastupitelstvo

Více

SDĚLENĺ. Ministerstva zahraničních věcí. Správní ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o sociálním zabezpečení

SDĚLENĺ. Ministerstva zahraničních věcí. Správní ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o sociálním zabezpečení 117/2002 Sb. m. s. SDĚLENĺ Ministerstva zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 8. ledna 1993 bylo v Bratislavě podepsáno Správní ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou

Více

4.3.2. Pracovní doba pedagogických pracovníků

4.3.2. Pracovní doba pedagogických pracovníků 4.3.2. Pracovní doba pedagogických pracovníků Daná problematika je jedna z nejvíce rozporuplných oblastí a současně třecích ploch mezi vedoucími a řadovými pedagogickými pracovníky ve školách a školských

Více

Opatření ředitele Provozní jednotky Ostrava č. 2/2014

Opatření ředitele Provozní jednotky Ostrava č. 2/2014 ROZDĚLOVNÍK PJ Ostrava: sekretariát, úsek odborného ekonoma, skupina technologie, skupina lokomotivních čet, systémový specialista šetření MU PP: Český Těšín, Bohumín, Ostrava hl.n., Ostrava-Kunčice, Olomouc,

Více

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE Dne 9. 9. 2011 byla Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky schválena významná novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce (dále jen zákoník práce ). Ačkoli bude o novele

Více