Výroční zpráva o činnosti ZŠ Albrechtická 732,Praha Kbely za školní rok 2012/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti ZŠ Albrechtická 732,Praha Kbely za školní rok 2012/2013"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti ZŠ Albrechtická 732,Praha Kbely za školní rok 2012/ Základní údaje o škole - název školy Základní škola Albrechtická 732,Praha Kbely - adresa školy Albrechtická 732, Praha Kbely - právní forma příspěvková organizace - IČO IZO ZŠ IZO ŠD IZO ŠJ rez.identifikátor Vedení školy ředitelka: Mgr.Jana Kocmanová statutární zást.: Mgr.Alena Benešová Kontakt tel./fax : zřizovatel - název Úřad MČ Praha 19 - adresa Praha Kbely,Semilská 43 - kontakt tel fax Ivana součásti školy - základní škola kapacita školní družina kapacita školní jídelna kapacita 400 základní údaje o součástech školy Součást školy počet tříd/odd. počet žáků k počet žáků na tř./odd. 1.st. ZŠ st.ZŠ Školní družina Školní jídelna počet strávníků/žáků/ = 446 Odloučené pracoviště : Školní družina / 5 odd./ - Albrechtická 825 materiálně-technické podmínky školy Učebny,herny 20 kmenových tříd, 7 heren pro ŠD Odborné pracovny cvičná kuchyňka,dílny,knihovna,keramická dílna,estetické př., jazyk.laboratoř,f a Ch,počítač.prac. Sportovní zařízení tělocvična,gymnastický sál,2 venkovní hřiště s umělým povrchem 1

2 školní družina hřiště s umělým povrchem,prolézačky Dílny ano Žákovský nábytek každoroční obměna nábytku, plnění ergonometrických pož. Učební pomůcky standardní úroveň,nové odborné prac.nadstandart,2 interakt. tabule Učebnice,učební texty v souladu s MŠMT,vyhovující Vybavení kabinetů a učeben pomůckami standart,obnova dle fin.možností,přístup na internet ve všech třídách,dataprojektory,notebooky Vybavení audiovizuální a výpočetní technikou počítač.učebna,všechny tř.1.i 2.st. dataprojektory a notebooky,připojení na internet,pc i v kabinetech Investiční rozvoj- elektronická evidence knižního fondu školní knihovny,,rozšíření sborovny pro 1.stupeň,rekonstrukce prostor pro keramickou dílnu dokončení,obnova nábytku ve třídách 2. Údaje o školské radě datum zřízení počet členů 6 kontakt Ivana Šestáková,tel Údaje o sdružení při škole Registrace SRPDŠ Zaměření standardní Kontakt Iveta Novotná / ÚMČ Praha 19/ Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy obor vzdělávání :Základní škola vzdělávací program : ŠVP podle RVP Všechny ročníky = 1. 9.r Jazykové vzdělávání Povinné předměty: anglický jazyk /3. 9.roč./ německý jazyk /8. a 9.roč./ volitelné předměty: konverzace v něm.jaz.7. a 9.roč. zájmové kroužky : angl.jaz./1.,2a 6..roč./ něm.jaz. / 4. a 5.roč./ Podpora výuky cizích jazyků větší počet vyč.hod.,použití disponibilních hod.,rezerva v aprobovanosti výuky angl.jaz.rozplánovaná zájmová víkendová angličtina s rodilým mluvčím ve spolupráci s rodiči 5.tř. 2

3 6. Údaje o pracovnících školy počet pracovníků celkem : 47 počet učitelů : 27 počet vychovatelek : 7 počet správních zaměst. : 7 počet zam.šj 6 ped.prac.celkem ped.prac.s odbornou kval. bez odbor.kval Věková struktura ped.prac Věk do 20 do 30 do 40 do 50 do 60 od Další vzdělávání pedagogických pracovníků Průběžné vzdělávání = 20 pracovníků průměr.délka 12 hod. zaměření= finanční gramotnost,nové metody ve výuce matematiky,inkluzivní vzdělávání a práce s jinonárodnostními žáky a jejich hodnocení,praha bezpečně,metody stimulující poznávací schopnosti,kriminalita dětí a mládeže,poslech v HV,příprava a náplň expedic,patologické jevy a kyberšikana,stimulační program pro předškoláky,osobnostní a sociální výchova,ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí,individuální vzdělávací plán,problematika domácího násilí,výstava kreativity,workshopy,mediální výchova,standardy pro základní vzdělávání,sluchové vnímání a správná výslovnost 9. Zápis do prvních tříd a přijímání žáků do středních škol Zapsané děti pro šk.r.2013/2014 Přijaté děti jiná ZŠ odklady šk.doch

4 Výsledky přijímacího řízení Gymnázia - 8 letá státní = 4, soukr. = 4 6 letá státní = 4, soukr. = 1 4 letá státní = 4 Střední odborné školy = 11 /státní/, 5 /soukromé/ SOU = 4 /státní/ SOU 3 leté = 6 /státní/ SOU/ z 8.tř./ = Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Přehled o prospěchu I.pololetí 1.stupeň třída počet žáků prospělo prosp.s vyzn. 4 I.A I.B I.C II.A II.B II.C III.A III.B III.C IV.A IV.B IV.C V.A V.B Celkem:

5 2.stupeň třída počet žáků prospělo prosp.s vyzn. počet 4 VI.A VI.B VII.A VII.B N VIII.A x5 VIII.B IX.A x5 Celkem: x5 1xN Celkový přehled počet žáků prospělo prosp.s vyzn. neprospělo počet 4 nehodnoceno Přehled o prospěchu - 2.pololetí 1.stupeň třída počet žáků prospělo prospělo s vyzn. neprospělo počet 4 nehodnoceno I.A I.B I.C II.A II.B II.C III.A III.B III.C IV.A IV.B IV.C V.A V.B Celkem:

6 2.stupeň třída počet žáků prospělo prospělo s vyzn. neprospělo počet 4 nehodnoceno i po OZ VI.A VI.B VII.A VII.B VIII.A VIII.B IX.A Celkem: Celkový přehled počet žáků prospělo prospělo s vyzn. neprospělo nehodnoceno po OZ Přehled o chování - 1.pololetí 1.stupeň třída počet žáků pochvaly nap.tu důtka TU důtka ŘŠ 2.stupeň I.A 24 I.B 25 I.C 25 II.A 26 II.B 27 II.C 25 III.A 22 III.B 22 III.C 18 1 IV.A 23 1 IV.B 22 IV.C 19 V.A 27 2 V.B 28 Celkem: stupeň 6

7 2.stupeň třída počet žáků pochvaly nap.tu důtka TU důtka ŘŠ 2.stupeň 3.stupeň VI.A 23 7 VI.B 19 1 VII.A 19 6 VII.B VIII.A 17 VIII.B 18 1 IX.A Celkem: Celkový přehled Počet žáků pochvaly nap.tu důtka TU důtka ŘŠ 2.stupeň 3.stup Přehled o chování 2.pololetí 1.stupeň Třída počet žáků pochvaly nap.tu důtka TU důtka ŘŠ 2.stupeň 3.stupeň I.A 24 I.B 25 I.C 24 II.A 25 II.B 27 II.C 24 III.A 22 III.B 22 III.C 18 IV.A 22 IV.B 22 IV.C 20 V.A 25 1 V.B 27 Celkem

8 2.stupeň Třída počet žáků pochvaly nap.tu důtka TU důtka ŘŠ 2.stupeň 3.stupeň VI.A 23 7 VI.B 19 4 VII.A 19 VII.B 18 VIII. A VIII.B 18 1 IX.A 26 1 Celkem : Celkový přehled Počet žáků pochvaly nap.tu důtka TU důtka ŘŠ 2.stupeň 3.stupeň Údaje o zameškaných hodinách 1.stupeň počet omluv. počet omluv.hod. počet neomluv. poč.neomluv. hod. na žáka hod. hod. na žáka 1.pol ,07 5 0,01 2.pol , Celkem: ,59 5 0,01 2.stupeň Počet omluv.h. počet omluv.h.na žáka počet neomluv.h. z toho na žáka 1.pol ,01 6 0,04 2.pol , Celkem: ,36 6 0,04 8

9 11. Údaje o integrovaných žácích DRUH POSTIŽENÍ počet žáků sluchové postižení - zrakové postižení - vady řeči - tělesné postižení - kombinace znevýhodnění 2 Komentář : mezi integrovanými žáky jsou uvedeni ti,na které vydalo doporučení k zařazení do této skupiny SPC a vzdělávají se podle IVP. Na škole je dále 67 žáků se specifickými poruchami učení,při jejichž hodnocení postupujeme podle MP MŠMT. 12.Školní vzdělávací program,péče o nadané žáky otevřený dokument,na základě doporučení koordinátorů,metodických orgánů a projednání v PR došlo k úpravám ve vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura a Cizí jazyk vyuč.předmět Německý jazyk a vzdělávacím oboru Výchova k občanství vyučovací předmět Občanská výchova.pro zajištění splnění jednotlivých výstupů jsou vypracovány tematické plány jednotlivých předmětů podle individuálních zvláštností tříd.není požadováno probírání stejného učiva v paralelních třídách.mezi prioritní průřezová témata patří hlavně environmentální výchova,čtenářská a finanční gramotnost,rozvoj matematické gramotnosti.trvale je věnována zvýšená pozornost informační a finanční gramotnosti.jednou z priorit je podpora osobnostního a sociálního rozvoje žáků rozbor pravidel chování ve školním řádu,komunitní skupiny v třídnických hodinách,třídní pravidla a jejich dodržování.využívání výpočetní techniky ve vyuč.procesu prezentace,plošné testy bezproblémové zvládnutí techniky a velmi dobrá úroveň znalostí,postupné začleňování výukových programů,důraz na bezpečné využívání internetových stránek,využívání knižního fondu školní knihovny ve výuce.švp byl upraven k podle požadavku MŠMT.Došlo pouze k částečným úpravám,protože některé požadavky jsou již zahrnuty ve stávajícím plánu. - péče o nadané žáky Ve šk.r.2012/2013 nebyl evidován na podkladě zprávy PPP žádný mimořádně nadaný žák Tvorba IVP,účast nadaných žáků v soutěžích a olympiádách Priorita = integrace do třídních kolektivů,zapojení do vyuč.procesu,důrazně individuální přístup vyučujících,včasná identifikace nadání 13. Polytechnická výchova Volitelné předměty 7.roč. = Vaření,Konverzace v něm.jaz.,sportovní výchova,informatika 8.roč.= Informatika,Sportovní hry,vaření,filmová tvorba 9.roč. = Informatika,Atletika,Konverzace v něm.jaz. 9

10 Zájmové kroužky horolezecký,historický,ekologický,florbal,moderní gymnastika,pohybové hry,keramika,informatika,hra na klavír a na flétnu, anglický jaz.,karate,tanečky,stolní tenis,pěvecký sbor,vaření 14.Činnost školní družiny Celkem 7 odd.,6 zájmových kroužků/sportovní,přírodovědný,keramický,turistický, výtvarný,vaření/.činnost se řídila plánem práce na daný rok a byla zaměřena na environmentální,výtvarnou a dramatickou výchovu,čtenářskou gramotnost,komunikativní dovednosti,sportovní činnost.žáci se zúčastnili různých soutěží a olympiád a podnikali také výlety do přírody.akce a soutěže- sportovní olympiáda,bramboriáda,vánoční jarmark,besídky s vystoupením pro veřejnost,karneval,noc s Andersenem,Den sponzorů v ZOO,hudební soutěž Kbelská pěnice,den dětí.průběžně byl plněn celoroční projekt Máme rádi zvířata..celkově je činnost školní družiny hodnocena jako velmi kvalitní včetně zapojení integrovaných žáků a žáků ze soc.znevýhodněného prostředí/klokánek/. 15. Vzdělávání cizinců Celkem na škole= 17 jinonárodnostních žáků / EU=2,ostatní = 15/. Nejsou problémy s integrací do třídních kolektivů,při hodnocení postupováno podle Vyhlášky o základním vzdělávání 48/2005 Sb. 15.U jednotlivců přetrvává problém s jazykovou bariérou v průběhu školního roku.stanoven individuální plán na období 1 2 roků podle potřeby.tito žáci jsou rozděleni do několika skupin a jsou průběžně sledováni ped.prac.koordinátorem je VP,která vede evidenci. 16. Údaje o spolupráci s ostatními subjekty a o významných mimoškolních aktivitách Spolupráce školy a dalších subjektů - rodiče fungující SRPDŠ,systém spolupráce se třídními důvěrníky,pravidelné schůze s řed.školy 1x za 2 měsíce,výběr příspěvků a schvalování rozpočtu na školní rok,předávání informací z jednotlivých tříd,spolupráce při řešení výchovných i výukových problémů,informace o sběrech papíru,organizování charitativních akcí Srdíčkový den,plastová víčka pro postižené děti,pořádání jarmarku - zřizovatel / vystoupení v MČ Praha 19 při význ.příležitostech DPS,Noc s Andersenem,Pasování na čtenáře,literární besedy a setkání se spisovateli v místní knihovně,hudební a recitační vystoupení žáků na veřejných akcích,.,zájmové kroužky rozšíření nabídky vzhledem k proplácení lektorů,slavnostní zahájení školního roku/. - Městská policie : instruktážní pořady na téma dopravní výchovy,psychotropní látky,spec.výcvik psů,bezpečné zacházení se zvířaty,šikana. - OPPP : práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,náslechy,vyšetření, 10

11 pohovory,profesionální orientace,tvorba IVP,konzultace pro učitele,rodiče,ale i žáky,nápravná cvičení - OSVZ,odd.péče o rodinu a dítě :konzultace,společný postup při řešení závažných problémů žáků ze soc.znevýhodněného prostředí,evidence závažných případů - Sdružení Odyssea : interaktivní kurzy zaměřené na prevenci v oblasti soc.pat.jevů/sociální rozvoj třídního kolektivu,pozitivní vztahy,prevence šikany,rozvoj kooperativních dovedností,protidrogová prevence/ Významné akce školy - Mineralogická expedice do Českého ráje/5.tř./ - Prezentace školy na akcích MČ Praha 19 - Den otevřených dveří pro rodiče budoucích prvňáků - Vánoční jarmark - Plánování a organizace expedice Máchův kraj a následná prezentace pro veřejnost v LD - Projekt ŠD Máme rádi zvířata - Den Země ve spolupráci s MČ Praha 19 - Rozvoj čtenářské gramotnosti /Česko čte/,čteme o přestávkách zvýšená návštěvnost školní knihovny,nejlepší čtenáři= 2. 4.tř. Expedice a projekty - Planeta Země /začleněno do výuky,následná prezentace na Dni Země/ - Máchův kraj/expedice 5. 9.tř. se zaměřením na přírodu,historii a literaturu/ - Pohádkový hrdina/lv a VV/ využití prací na výzdobu tříd 1.st./ - První čtení /projekt 1.tř./ - Co dělají rodiče/1.tř./ - Cesta za pokladem,jak voní čísla / pokračování projektu pro 3. 5.tř./ - Vánoční zvyky a tradice - První pomoc - Rožmberský rok,praha plná památek - Lidé a válka v literatuře 17.Prevence soc.pat.jevů,řešení krizových situací přednášky,besedy a ukázky pro žáky na daná témata - Ajax /bezpečnost,šikana,dopravní výchova pro 1.st./ - BESIP /chování v silničním provozu/ - Projevy šikany /1.,2.st./ - Kriminalita dětí a mladistvých /2.st./ - Drogy a jejich nebezpečí /2.st. a 4.,5.tř./ - Právní vědomí /9.tř./ - Sociometrický průzkum 3.tř./ - Plnění Minimálního preventivního programu - Spolupráce se zřizovatelem a strážníky MP,chování v krizových situacích Prevence rizikového chování třídnické hodiny s rozborem stavu i možných příčin,zapojení třídní samosprávy i školního parlamentu,posílení zájmové činnosti,spolupráce s Odysseou,zřizovatelem i policií.anketa o šikaně s následným rozborem,v případě nutnosti zadání ankety s konkrétním zaměřením na určitý 11

12 problém /koordinátoři VP a metodik prevence ve spolupráci s TU/.Závazné dokumenty MP MSMT,Minimální preventivní program,plán činnosti VP. Návštěva a navázání spolupráce s nízkoprahovým centrem,účast na vybraných akcích 18. Environmentální a multikulturní výchova - přednáška Ptáci v naší zahradě - návštěva ZOO a Planetária - Pokračování ve třídění odpadů /plasty a papír/,pořádání 3 hromadných sběrů papíru - celopražský projekt Ptačí budky/pokračování projektu,vybavení budek v areálu školy/ - kroužkování ptáků v rámci ekologického semináře - výroba herbářů/pokračování v rámci zájmové činnosti/ - romská problematika ve společnosti i v literatuře - kultura národnostních menšin /orientace na jinonárodnostní žáky na škole,účast v soutěži Žijí mezi námi 19. Účast žáků v soutěžích a olympiádách olympiáda v čes.jaz./účast v obvodním kole/ - olympiáda v dějepisu /obvodní kolo = místo/ - biologická olympiáda/ 2. a 5.místo v obvodním kole s postupem do krajského kola = kat.c, 1. a 3.místo s postupy do krajského kola kat.d/ - Pythagoriáda / místo v okresním kole 5. 7.tř./ - Finanční gramotnost / obvodní kolo umístění družstva na 6.místě/ - Sportovní soutěže Basketbal= starší žákyně 3.místo v obvodním kole a starší žáci=5.místo Orion florbal Cup/obvodní kolo=1. a 3.místo,krajské kolo=1.místo mladší žáci,celopražské kolo=3.místo mladší žáci Mc Donald s Cup/1.místo obvodní kolo a 3 místo celopražské kolo chlapci/ Preventan Cup = 2.místo obvodní kolo Pohár rozhlasu / obvodní kolo = starší žákyně a mladší žáci 4.místo / 20. Celoplošné testování 5. a 9.tříd roč. M= průměrná úspěšnost 65%,2.část těžší obtížnost = 15% žáků Čj= 77%, 50% Aj= 93% 95% - 9.roč. M= 56% 23% Čj= 79% 71% Aj= 74% 42% 12

13 21. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI a ostatní kontroly ČŠI = 0 - Ostatní kontroly : Základní údaje o hospodaření školy / kalendářní rok 2012/ CELKOVÉ PŘÍJMY ,82 Kč - poplatky od žáků,rodičů atd příjmy z doplňkové činnosti příjmy z hlavní činnosti a fondy ,82 - ostatní příjmy dotace MHMP + státní rozpočet dotace ÚMČ Praha CELKOVÉ VÝDAJE ,73 Kč - investiční výdaje celkem neinvestiční výdaje celkem ,73 - náklady na platy pracovníků školy a OON náklady na platy FO zákonné odvody zdrav. a soc.pojištění FKSP ,33 - výdaje na učebnice,uč.texty a pomůcky ,46 - akce školy plavání potraviny ŠJ ,53 - ostatní provozní náklady ,41 - odstupné Poradenské služby školy Výchovná poradkyně individuální vzdělávací plány pro žáky integrované/celkem 7/,kontrola hodnocení žáků s SPU podle pokynů MŠMT,konzultace s vyučujícími a rodiči,spolupráce s OPPP a SPC Praha 2,10 a 8,profesionální orientace,ankety zaměřené na sociální vztahy ve třídách.v rámci poradenské spolupráce se uskutečňují pravidelné 1x měsíčně návštěvy psychologů a spec.pedagogů na škole včetně možnosti využít jejich služby i pro rodiče.využívání konzultačních hodin pro rodiče,spolupráce s Klokánkem,kartotéka jinonárodnostních žáků. Dále na škole pracuje protidrogová preventistka.v rámci prevence před soc.pat.jevy spolupracujeme se zřizovatelem,policií ČR a Odborem soc.věcí ÚMČ Praha 19. Sledované dokumenty individuální vzdělávací plány,plán činnosti VP a Minimální preventivní program. 24.Kontrolní a hospitační činnost

14 výrazné zlepšení ve výuce Čj,M a Aj ve vybraných třídách.v matematice na 1.st. pokračujeme v projektu Jak voní čísla ve spolupráci s MF fakultou zast.mgr.barborou Vidovou Hladkou,PhD,činnostní vyučování v hodinách přírodopisu,dějepisu,přírodovědy a literární výchovy,zkvalitnění výuky dějepisu se zaměřením na dějiny 20. a 21.století.Rezervy zůstávají ve zlepšení úrovně komunikativních dovedností a ve využívání PC ve výuce včetně programů..výrazný posun nastal v práci s jinonárodnostními žáky.pracujeme podle modelu VP rozdělení těchto žáků do několika skupin.jsou vytvořeny pracovní listy a do nich se zapisují průběžné výsledky. Další vzdělávání ped.prac.se více orientovalo na vytváření systému v ukázkových hod.a vzájemných hospitací,zvl.na 1.st.,pojetí matematiky na ZŠ.Z kontrolní činnosti vyplynulo plnění ŠVP,přiměřená frekvence hodnocení žáků a jinonárodnostních žáků/dodržování MP MŠMT,zohlednění výsledků daných neznalostí čes.jaz.předepsaná dokumentace k integrovaným a jinonárodnostním žákům byla vedena bez připomínek.celkem bylo uskutečněno 17 hospitací na 1. a 2.st. a ve školní družině.rezervy zůstávají ve formulaci zápisů v TK. 25.Žáci s trvalým pobytem v jiném kraji Jihočeský k. = 1 /nově přijatý=0/ Jihomoravskýk.= 1/nově př.=0/ Liberecký k. = 1/nově př.=0/ Moravskoslezský k. = 2/nově př.=1/ Olomoucký k.= 1/nově př.=0/ Plzeňský k.= 1/nově př.=0/ Středočeský k. = 25 /nově př.=1/ Celkem žáků = 32,nově př.=1 26..Další údaje o škole Integrace dětí ze soc.znevýhodněného prostředí /Klokánek- celkem 4 žáci, 1 sledovaný žák v 8.tř. v péči pěstouna = bez problému,zapojení do kolektivu.spolupráce s Klokánkem stagnuje.začínají se rozcházet představy o trávení volného času dětí,zhoršila se jejich domácí příprava. - Účast v mezinárodních programech= 0 - Přípravné třídy = 0 V Praze Mgr.Jana Kocmanová řed.školy 14

15 15

Výroční zpráva o činnosti ZŠ Albrechtická 732,Praha Kbely za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti ZŠ Albrechtická 732,Praha Kbely za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti ZŠ Albrechtická 732,Praha Kbely za školní rok 2010/2011 I. Základní údaje o škole I.1 škola - název školy Základní škola Albrechtická 732,Praha Kbely - adresa školy Albrechtická

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 2007 Hradec Králové, říjen 2007 Obsah 1 Základní údaje o škole. 2 1.1 Škola..

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

Plán práce pro školní rok 2014/15

Plán práce pro školní rok 2014/15 Základní škola V Zahrádkách 48 Praha 3 Plán práce pro školní rok 2014/15 Obsah : Pedagogická část Organizační část Organizační část Pedagogické rady: 1. 9.2014 - projednání plánu práce školy organizační

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Helena Hinková ředitelka školy Dalibor Čáp pedagogický zástupce ředitelky Marie Nejedlá Petra Indrová Dagmar Obůrková Ilona Vybíralová

Helena Hinková ředitelka školy Dalibor Čáp pedagogický zástupce ředitelky Marie Nejedlá Petra Indrová Dagmar Obůrková Ilona Vybíralová PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5 č.j. ZSPLOV 97/2014 1. Organizace školy a/ třídy a třídní učitelé chlapci dívky celkem ž. I.A Anna Dubová 13 10 23 I.B Radka Kopecká

Více

Dotace hodin v roce 2010/2011

Dotace hodin v roce 2010/2011 ad I. 1. Vyučovat podle učebních dokumentů (učební plány a učební osnovy) takto: - V 5..ročníku podle vzdělávacího programu Základní škola č.j.16 847/96-2 - v ostatních ročnících 1. 4. a 6 9. ročníku dle

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín U Nemocnice 1132/5, 408 01 Rumburk IČ : 72744430 Telefon: 412332730 Fax : 412315800 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva ZŠ 1. Základní

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín U Nemocnice 1132/5, 408 01 Rumburk IČ : 72744430 Telefon: 412332730 Fa : 412315800 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva ZŠ 1. Základní

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Charakteristika ŠVP. Zaměření školy: Výchovné a vzdělávací strategie:

Charakteristika ŠVP. Zaměření školy: Výchovné a vzdělávací strategie: Charakteristika ŠVP Zaměření školy: poskytovat žákům základní vzdělání vytvářet u žáků klíčové kompetence environmentální výchova péče o žáky se specifickými vadami učení a jinak hendikepované žáky Výchovné

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

adresa školy Lužická 1208,Hradec Králové 3 právní forma

adresa školy Lužická 1208,Hradec Králové 3 právní forma Výroční zpráva ZŠ SEVER,Lužická 1208,Hradec Králové 3-2004/2005 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola SEVER adresa školy Lužická 1208,Hradec Králové 3 právní forma příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY NOVÁ PAKA, KOMENSKÉHO 555. Školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY NOVÁ PAKA, KOMENSKÉHO 555. Školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY NOVÁ PAKA, KOMENSKÉHO 555 Školní rok 2009/2010 Obsah : 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 3. Přehled pracovníků

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005 Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí Základní škola, Praha 4, Předškolní 420/5

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

Základní škola v Sušici, Komenského ul.

Základní škola v Sušici, Komenského ul. Základní škola - obecní Základní škola v Sušici, Komenského ul. Tel 376 523 339 PSČ 342 13 e-mail zs.susice.59@tiscali.cz 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy (přesný název organizace dle Rozhodnutí

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY. Součásti školy. Charakteristika žáků a pedagogického sboru

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY. Součásti školy. Charakteristika žáků a pedagogického sboru CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Součásti školy Škola je plně organizovaná, je zde devět tříd s celkovým počtem žáků do 250, průměr žáků na třídu je kolem 21. Při škole funguje také školní družina se třemi odděleními,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1. Charakteristika školy 1.1. Základní škola a Mateřská škola Pocinovice, Pocinovice135 345 09 Pocinovice ZŠ IZO 102004153, MŠ IZO 107540401 IČO

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2014 Hradec Králové, září 2014 Obsah 1 Základní údaje o škole. 3 1.1 Škola..

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265, PSČ 252 61 Zřizovatel: Obec Jeneč Ředitelka:

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 2012 Hradec Králové, říjen 2012 Obsah 1 Základní údaje o škole. 3 1.1 Škola..

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2009

Údaje o hospodaření školy v roce 2009 Údaje o hospodaření školy v roce 2009 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 10, KUTNOHORSKÁ 36/58 VÝROČNÍ ZPRÁVA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 10, KUTNOHORSKÁ 36/58 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 10, KUTNOHORSKÁ 36/58 VÝROČNÍ ZPRÁVA (školní rok 2004-2005) Zpracovala: Mgr. Jana Hindlsová, ředitelka školy Praha 2005 OBSAH 1. Název školy 2. Zřizovatel 3. Charakteristika školy

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8-2 0 0 9 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Brno, Gajdošova 3. Gajdošova 3, 615 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 007

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Brno, Gajdošova 3. Gajdošova 3, 615 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 007 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Brno, Gajdošova 3 Gajdošova 3, 615 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 007 Termín konání inspekce: 7. a 8. prosinec 2006

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Škola: Základní škola Mateřská škola Krásný Dvůr Organizace školního roku 2015/2016 Č.j.: Účinnost od: 01.09.2015 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Organizace školního roku 2015/2016 Školní rok začal

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

adresa školy Lužická 1208,Hradec Králové 3 právní forma

adresa školy Lužická 1208,Hradec Králové 3 právní forma Výroční zpráva ZŠ SEVER,Lužická 1208,Hradec Králové 3-2005/2006 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola SEVER adresa školy Lužická 1208,Hradec Králové 3 právní forma příspěvková

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu.

Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu. Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu.cz Čj. ZŠ/164/07 Vyřizuje Pohořelice dne 10. 9. 2007 Nedvědová

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Krouna Krouna 303, 539 43 Krouna Identifikátor školy: 650 045 564 Termín konání inspekce: 10. 12. květen 2006

Více

za za školní rok 2011 1997-2012 98

za za školní rok 2011 1997-2012 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2011 1997-2012 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2010/2011 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA MANAGEMENTU A PRÁVA, s.r.o. pobočka Rumburk Žitná 1119/12, Rumburk 408 01 Obsah : Základní údaje o škole, zřizovatel, součásti školy Materiálně

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 7-2 0 0 8 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Plán práce školy 2011/2012

Plán práce školy 2011/2012 Obsah: Plán práce školy 20/202 Základní informace o škole Přehled tříd Učební plány Základní školy Moravská Třebová, Kostelní náměstí 2, okres Svitavy pro školní rok 20/202 (s určením disponibilních hodin)

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 2010 Hradec Králové, říjen 2010 Obsah 1 Základní údaje o škole. 3 1.1 Škola..

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení Praha 6 Řepy, U Boroviček VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení školní rok 2006 / 2007 . Obecná část..

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Výroční zpráva. ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004

Výroční zpráva. ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004 Základní škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) Výroční zpráva ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004 Zpráva je vypracována

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

Informace o činnosti mateřské školy

Informace o činnosti mateřské školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Informace o činnosti mateřské školy 2013 2014 Č. j.: 930/2014 V Praze dne 12. října 2014 A) Informace o činnosti mateřské školy ve školním roce 2013/2014

Více

Evaluace ZŠ a MŠ Habry za školní rok 2012/2013 II. FÁZE EVALUACE ANALÝZA INFORMACÍ

Evaluace ZŠ a MŠ Habry za školní rok 2012/2013 II. FÁZE EVALUACE ANALÝZA INFORMACÍ OBLAST EVALUACE Průběh vzdělávání CÍLE které chceme v dané oblasti ve škole dosáhnout Oblast - Výsledky vzdělávání žáků Porovnávání úrovně vzdělání žáků 9. ročníků v rámci školy i v rámci ČR. Porovnávání

Více

VESELÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Stráž nad Nisou, příspěvková organizace

VESELÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Stráž nad Nisou, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Stráž nad Nisou, příspěvková organizace VESELÁ ŠKOLA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní

Více

Plán práce školy 2010/2011

Plán práce školy 2010/2011 Obsah: Plán práce školy 2010/2011 Základní informace o škole Přehled tříd Učební plány Základní školy Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy pro školní rok 2009/2010 (s určením disponibilních

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Plán mimoškolních akcí školní rok 2012/2013

Plán mimoškolních akcí školní rok 2012/2013 Název akce - zaměření Termín Třída Zodpovídá Staroboleslavská brána - prohlídka září I.A Volfová Brandýs nad Labem prohlídka zámku září III.A Dlouhá Brandýs nad Labem prohlídka zámku září III.B Šplíchalová

Více

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Pardubice, 1.9.2008 Schváleno školskou radou Mgr. Stanislav Šturma ředitel školy Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více