Fotbalová asociace České republiky Výkonný výbor Okresního fotbalového svazu Litoměřice R O Z P I S

Save this PDF as:
Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Fotbalová asociace České republiky Výkonný výbor Okresního fotbalového svazu Litoměřice R O Z P I S"

Transkript

1 Fotbalová asociace České republiky Výkonný výbor Okresního fotbalového svazu Litoměřice R O Z P I S mistrovských fotbalových soutěží soutěžní ročník Mistrovské fotbalové soutěže Okresního fotbalového svazu Litoměřice se řídí soutěžním řádem fotbalu, rozpisem mistrovských fotbalových soutěží a dalšími předpisy, řády a směrnicemi vydanými Fotbalovou asociací České republiky. Kategorie dospělých: okresní přebor - II. třída okresní soutěž - III. třída okresní soutěž - IV. třída Kategorie dorostu: okresní přebor - II. třída Kategorie žáků: okresní přebor starší žáci - II. třída okresní přebor mladší žáci II. třída Termínová listina: Sekretář, sekretariát: sekretariát: - Okresní fotbalový svaz Litoměřice, třída Osvobození 17, Litoměřice sekretář: - Mgr. Jan ŘEBÍČEK IČ: bankovní spojení: Poštovní spořitelna, č.účtu: /0300, VS: číslo klubu (406 ) telefon: , mobil: elektronická adresa - Rozpis mistrovských fotbalových soutěží je určen: fotbalovým klubům, které se účastní soutěží řízených Okresním fotbalovým svazem Litoměřice fotbalovým rozhodčím Okresního fotbalového svazu Litoměřice členům výkonného výboru, odborných komisí a pracovníkům sekretariátu Okresního fotbalového svazu Litoměřice 1

2 Obsah Všeobecná ustanovení: 1. Řízení soutěží 2. Účastnící soutěží 3. Systém soutěží 4. Podmínky účasti 5. Pořadatel utkání 6. Místa utkání 7. Termínová listina, termíny a začátky utkání 8. Změny termínů 9. Hospodářské náležitosti 10. Náhrady rozhodčím a delegátům 11. Vstupné na utkání 12. Pořadatelská služba Technická ustanovení: 13. Předpisy 14. Hřiště 15. Doba hry 16. Čekací doba 17. Startují 18. Střídaní hráčů 19. Chrániče a kopačky 20. Lékařské prohlídky 21. Soupisky a seznamy 22. Disciplinární řízení 23. Provinění klubu nebo družstva 24. Postupy, sestupy a určování pořadí 25. Hodnocení výsledků soutěží 26. Rozhodčí 27. Hodnocení rozhodčích 28. Delegát 29. Námitky, protest, odvolání a přezkoumání rozhodnutí 30. Okresní pohár 31. Letní a zimní turnaje 32. Reprezentace 33. Sportovní úrazy 34. Titul a ceny 35. Způsob komunikace Závěrečná ustanovení: 36. Závěrečná ustanovení 2

3 Přílohy: Sazebník poplatků a pokut Termínová listina - podzim 2012 Termínová listina - výjimky Kontakty na členy výkonného výboru a předsedy odborných komisí Okresního fotbalového svazu Litoměřice Adresář klubů Adresář rozhodčích Rozlosování okresního poháru dospělých a okresního poháru žáků Rozlosování jednotlivých utkání dle kategorií a skupin - podzim 2012 Tiskopisy Použité zkratky: RMS - rozpis mistrovských fotbalových soutěží FAČR - Fotbalová asociace České republiky (FA) KFS - Ústecký krajský fotbalový svaz OFS - Okresní fotbalový svaz Litoměřice OS ČSTV - okresní sdružení Českého svazu tělesné výchovy VV - výkonný výbor STK - sportovně technická komise DK - disciplinární komise KR - komise rozhodčích RK - revizní komise KM - komise mládeže TMK - trenérsko metodická komise SŘ - soutěžní řád DŘ - disciplinární řád ZOU - zápis o utkání AR - asistent rozhodčího PC - počítač ID - identifikační kód člena FAČR Vysvětlivky: poplatek = kompenzační poplatek utkání = mistrovské utkání (mimo čl. 31) klub (fotbalový klub, oddíl) = právnická osoba (členský klub), přijatý za člena Fotbalové asociace České republiky výkonným výborem Fotbalové asociace České republiky v souladu se stanovami Fotbalové asociace České republiky pokuta udělena sportovně technickou komisí = pořádková pokuta pokuta udělena disciplinární komisí = peněžitá pokuta oznámení výkonného výboru nebo komise okresního fotbalového svazu = zveřejnění v úředních zprávách na oficiálních internetových stránkách Okresního fotbalového svazu Litoměřice platební výměr = pomocný dokument pro účetnictví dle pokynů Českého svazu tělesné výchovy 3

4 Všeobecná ustanovení Okresní fotbalový svaz je organizační jednotkou Fotbalové asociace České republiky zřízenou podle zákona 83/1990 Sb. a má vlastní právní subjektivitu odvozenou ze stanov Fotbalové asociace České republiky. Všichni hráči, trenéři, rozhodčí, jednotlivci vykonávající funkce v soutěžích podle předpisů FAČR, členové statutárních orgánů fotbalových klubů, členové orgánů FAČR a agenti hráčů musí být členy FAČR a musí mít přidělen identifikační kód (dále jen ID). 1. Řízení soutěží Výkonný výbor (dále jen VV) okresního fotbalového svazu (dále jen OFS) FAČR (dále jen FA) zajišťuje podle stanov FA okresní soutěže. VV pověřuje podle ustanovení soutěžního řádu (dále jen SŘ) přímým řízením soutěží sportovně technickou komisi mimo soutěží přípravek, kterou je pověřena komise mládeže, která vydává vlastní pokyny k řízení soutěží. Komise OFS pro období : sportovně technická komise (dále jen STK) - zasedá ve čtvrtek od 14,30 hodin disciplinární komise (dále jen DK) - zasedá ve čtvrtek od 16,00 hodin komise rozhodčích (dále jen KR) - zasedá podle potřeby revizní komise (dále jen RK) - zasedá podle potřeby komise mládeže (dále jen KM) - zasedá podle potřeby trenérsko metodická komise (dále jen TMK) - zasedá podle potřeby Pravidelná jednání VV a jednotlivých komisí jsou v zasedací místnosti Okresního sdružení Českého svazu tělesné výchovy (dále jen OS ČSTV), třída Osvobození 17, Litoměřice, 2.patro. 2. Účastníci soutěží Účastníkem soutěží se stává každé družstvo, které je členským klubem FA (dále jen klub) přihlášeno do soutěže pro daný soutěžní ročník. Jednotlivá družstva jsou do soutěží zařazena podle výkonnosti a kategorie. Družstvo lze na žádost klubu (v souladu se SŘ) přeřadit do nižší třídy soutěže. Pod názvem uvedeným v přihlášce do soutěže (v souladu s registrem FA) bude družstvo vedeno v průběhu celého ročníku (s výjimkou schválené změny v zimní přestávce). Na základě žádosti mohou být do soutěží zařazena družstva klubů jiných okresů, která se řídí tímto rozpisem mistrovských fotbalových soutěží (dále jen RMS) a spadají do kompetencí jednotlivých komisí OFS Litoměřice. Podmínkou zařazení do soutěže je: podání přihlášky do soutěže, vyslovení souhlasu s tímto RMS, souhlas VV příslušných OFS. 3. Systém soutěží Soutěže se hrají systémem každý s každým dvoukolově v období podzim - jaro. Vítězství v utkání se hodnotí třemi body, za nerozhodný výsledek obdrží družstva do tabulky po jednom bodu, za porážku se body neudělují. O výsledcích utkání rozhoduje STK. 4

5 Soutěž dorostu není rozdělena na mladší a starší, soutěž žáků je rozdělena na mladší a starší. Soutěže mládeže jsou jednostupňové (pouze okresní přebor). Při více skupinách je po ukončení dlouhodobé části organizována kvalifikace (barážová utkání) a vítěz se stává přeborníkem okresu. V případě kvalifikace bude systém zveřejněn STK nejpozději do STK si vyhrazuje pravomoc v ročníku reorganizovat mládežnické soutěže podle počtu přihlášených družstev. 4. Podmínky účasti Podání přihlášky do soutěže. Podáním přihlášky do soutěže se klub zavazuje, řídit se všemi ustanoveními SŘ, RMS, předpisů a řádů a dále rozhodnutími příslušných orgánů FA. Všichni hráči musí být registrováni podle registračního řádu FA a vybaveni platným registračním průkazem, kterým se prokazují rozhodčímu prostřednictvím vedoucího a kapitána družstva před každým utkáním (bližší viz SŘ). Hráči může být registrační průkaz vystaven nejdříve v den, kdy dovrší 6 let. Všichni hráči musí mít platnou lékařskou prohlídku (v souladu se SŘ, prohlášení o zdravotní způsobilosti, viz čl. 20 RMS). Klub, jehož družstvo dospělých je zařazeno do II. třídy, je povinen mít po celou dobu soutěže alespoň jedno družstvo mládeže. V případě, že klub nemá možnost zajistit pro soutěže FA družstvo mládeže, může tuto povinnost kompenzovat složením poplatku 5.000,- Kč. V případě, že poplatek nebude zaplacen před zahájením soutěže, nelze, aby družstvo dospělých zahájilo soutěž. Každý klub musí mít vlastní elektronickou adresu (aktivní), kterou uvede do přihlášky do soutěže. V případě, že klub nemá aktivní elektronickou adresu, může tuto povinnost kompenzovat složením poplatku 1.000,- Kč. V případě, že poplatek nebude zaplacen do zahájení soutěže, STK toto předá k řešení DK. 5. Pořadatel utkání Pořadatelem utkání je klub uvedený v rozlosování podzimní části soutěže na prvním místě, pro jarní část soutěže platí obrácené pořadí. 6. Místa utkání Utkání se hrají na hřištích pořádajících klubů. Pokud má klub schváleny dvě nebo více hracích ploch (uvedených v přihlášce do soutěže), rozhoduje o jejich použití sám bez předchozího souhlasu STK nebo soupeře. Utkání plánovaná na hřiště pořadatele nelze sehrát na hřišti soupeře bez souhlasu STK. Pro změnu místa utkání platí přiměřeně ustanovení uvedená v čl. 8 tohoto RMS (hlášenka, dohoda) s rozdílnou lhůtou - 10 dnů před plánovaným utkáním. Utkání lze sehrát na hrací ploše s umělým povrchem podle ustanovení SŘ. 5

6 7. Termínová listina, termíny a začátky utkání Termínová listina je závazná pro všechny účastníky soutěží. STK vydává termínovou listinu zvlášť pro podzimní a jarní část soutěže. Termínová listina pro podzim 2012 je přílohou tohoto RMS, pro jaro 2013 bude vydána dodatečně. Při tvorbě termínové listiny je přihlíženo k termínové listině Ústeckého krajského fotbalového svazu (dále jen KFS). Úředním hracím dnem pro II. a III. třídu dospělých, starších a mladších žáků jsou soboty, pro IV. třídu dospělých a dorost neděle. Žáci a dorost mají začátky utkání v 10,00 hodin, dospělí podle termínové listiny. Trvalou výjimku z hracích dnů a začátků utkání mají družstva, jejichž klub výjimku uvedl v přihlášce do soutěže a toto bylo zveřejněno nebo doplněno nejpozději na rozlosování soutěží. Výjimky v utkání IV. tříd dospělých v sobotu budou povoleny minimálně tři hodiny před úředním začátkem utkání. Výjimky zveřejněné na rozlosování platí po celý soutěžní ročník. V zájmu regulérního průběhu soutěží může STK provádět změny v termínové listině a dále stanovit, že některá utkání nebo celá kola budou sehrána jednotně ve stanovený termín a čas. 8. Změny termínů Změna času zahájení utkání může být prováděna u dospělých nejdříve na 10,00 hodin (dohodou lze na 09,00) a nejpozději v úředně stanovený začátek utkání. U dorostu, mladších a starších žáků nejdříve v 09,00 hodin (dohodou lze v 08,00) a nejpozději v úředně stanovený začátek utkání dospělých, u dorostu v neděli nejpozději ve 14,00 (dohodou lze až do úředně stanoveného času začátku utkání dospělých), u IV. tříd dospělých v sobotu minimálně 3 hodiny před úředně stanoveným časem začátku utkání bez výjimky. Jiná nemistrovská utkání (přátelská, turnajová atd.) nesmí narušit průběh soutěží, případná mistrovská utkání musí být předehrána (dohoda, hlášenka). Pro provádění změn úředních termínů a začátků utkání platí následující ustanovení: A) Pořadatelé mohou provádět změny termínu nebo časové změny samostatně tak, že oznámí nový termín utkání poštou (DOPORUČENĚ) soupeři a souběžně STK. Pořadatelé STK současně zašlou kopii (např. podacího lístku) o zaslání hlášenky soupeři, případně doloží doklad o převzetí soupeřem. Hlášenky se zasílají na aktuální adresy uvedené v příloze tohoto RMS (včetně zveřejněných změn STK v průběhu soutěžního ročníku). Pořádající klub je povinen ve lhůtě 21 dnů před utkáním zaslat soupeři a STK toto oznámení o změně termínu. Rozhodující je datum poštovního razítka na obálce a podacím lístku. Takto prováděné změny se vztahují pouze na soboty a neděle, kdy se má odehrát příslušné utkání. Hlášenky se vyplňují pro každé družstvo zvlášť ( A, B, dorost atd.). Hlášenku zaslanou soupeří elektronickou poštou bude STK akceptovat pouze při potvrzení soupeřem (elektronickou poštou či jinak). Stejně se postupuje i u změny místa utkání (zde lze 10 dni předem). Toto oznámení pořadatele utkání platí pro soupeře jako úřední, STK HLÁŠENKY NEPOTVRZUJE. 6

7 Odpovědnost za řádné provádění změn nesou pořádající kluby. Prověření správnosti takto zasílaných změn (hlášenek) bude STK provádět pouze tehdy, dojde-li k nesehraní utkání či jiným problémům s takto oznámenou změnou. V případě, že utkání nebude odehráno, bude herními důsledky (případně disciplinárně) potrestán klub, který závadu zavinil. Utkání dorostu lze hlášenkou přeložit v neděli nejpozději na 14,00, u IV. tříd dospělých lze přeložit v sobotu minimálně 3 hodiny před úředně stanoveným začátkem utkání. Hlášenku NELZE použít: v termínu kratším než 21 dnů (u změny místa utkání v termínu kratším než 10 dnů), na změnu utkání na hřišti soupeře (venku), na změnu utkání na jiný den v týdnu mimo soboty a neděle nebo jiný týden, na změnu utkání dorostu v neděli po 14 hodině, na změnu utkání IV.tříd dospělých v sobotu na úředně stanovený začátek utkání (možno minimálně 3 hodiny před úředně stanoveným začátkem utkání). B) Chce-li klub sehrát utkání v jiném termínu nebo hodině, než stanoví termínová listina a nemůže využít ustanovení v bodě A), vyhotoví se soupeřem písemnou dohodu a tuto předloží STK ke schválení. Dohoda se předkládá STK ve třech vyhotoveních na předepsaném tiskopise poštou (doporučeně) nebo osobně do jednání STK. Dohoda musí být předložena STK nejpozději 21 dnů před původním a 8 dnů před novým termínem utkání. Za dohody předložené v kratším termínu platí klub poplatek 100,- Kč, za dohody předložené v kratším termínu než 8 dnů platí klub poplatek 300,- Kč. Poplatek se platí přímo na OFS nebo se dokládá ústřižkem o zaplacení připojeným k dohodě. V ostatních případech poplatek za schválení dohody kluby neplatí. Dohoda musí být potvrzena razítkem obou klubů a podpisy odpovědných funkcionářů. Dohodu lze zásadně uzavírat jen na předehraní utkání a je závazná až po schválení STK. Ve výjimečných a odůvodněných případech mohou být utkání sehrána se souhlasem STK po plánovaném termínu, nejpozději však před skončením soutěžního ročníku. Dohoda lze sjednat u dospělých nejdříve v 09,00 a nejpozději v úředně stanovený začátek utkání. Dohodu nelze sjednat u utkání IV. tříd dospělých v sobotu na úředně stanovený začátek utkání (možno minimálně 3 hodiny před úředně stanoveným začátkem utkání). U dorostu, mladších a starších žáků lze dohoda sjednat nejdříve v 08,00 a nejpozději v úředně stanovený začátek utkání dospělých. Po schválení STK rozešle dohody soupeřům (lze zaslat potvrzený naskenovaný dokument elektronickou poštou). STK schválí pouze písemnou dohodu: s oboustranným souhlasem klubů, předloženou 21 dnů před původním a 8 dnů před novým termínem (v termínu kratším po zaplacení poplatku 100,- Kč a v termínu 7 dnů a méně po zaplacení poplatku 300,- Kč), splňující další podmínky tohoto RMS. C) Hrají-li dvě družstva stejného hostujícího klubu v jednom úředním termínu (sobota, neděle) se stejným soupeřem na jeho hřišti, má hostující klub právo požádat písemně pořádající klub nejpozději 28 dní před příslušným termínem o sehrání obou utkání ve stejný den formou dvojutkání s přesně navazujícími začátky utkání. Pořádající klub je povinen této žádosti vyhovět, nebrání-li mu v tom závažné skutečnosti (např. pronájem hřiště jinému klubu atd.) Kopii žádosti zasílá žádající klub na vědomí STK. 7

8 Pokud se hraje utkání jako předzápas, musí být stanoven takto: předzápas dospělých minimálně 2 hodiny a 15 minut před začátkem hlavního utkání předzápas dorostu minimálně 2 hodiny a 15 minut před začátkem hlavního utkání předzápas žáků minimálně 1 hodinu a 45 minut před začátkem hlavního utkání Sehrání utkání mimo stanovený termín bez souhlasu STK bude považováno za svévolné přeložení termínu utkání se všemi důsledky podle SŘ. V případě nesehraní utkání z důvodu nepříznivého počasí nebo nezpůsobilé hrací plochy jsou povinni vedoucí družstev se ihned dohodnout na náhradním termínu (do 21 dnů od původního termínu) a tento uvést do zápisu o utkání (dále jen ZOU). Dohodu potvrzují kapitáni a vedoucí družstev. Nesplnění povinnosti o okamžité dohodě náhradního termínu může být postihováno pořádkovou pokutou (dále jen pokuta) za hrubé porušení (a jiná porušení) SŘ a RMS podle sazebníku poplatků a pokut. Pokud STK nebude s dohodnutým termínem souhlasit, dá to oběma klubům na vědomí, v opačném případě platí dohodnutý termín jako úřední. Pokud nedojde k dohodě, uvede tuto skutečnost rozhodčí do ZOU, kapitáni a vedoucí družstev toto vyjádření podepíší. Není-li dohoda možná, nový termín utkání nařídí STK. 9. Hospodářské náležitosti Utkání hrají kluby na své vlastní náklady. Nezbytné sportovně technické výdaje (rozhodčí atd.) hradí pořádající klub, pokud není stanoveno jinak. Výklad pojmů: Startovné je poplatek klubu, který uhrazuje svému řídicímu orgánu jako nevratné plnění za účast jeho družstva v soutěži. Soutěžní příspěvek je poplatek, který hradí jen klub, který je sice členem FA, ale není sdružen v OS ČSTV a příspěvky na činnost dostává od jiných organizací (např. Sokol, Orel atd.) Soutěžní záloha je plnění, které klub skládá na účet řídicího orgánu a z něhož se odečítají částky za poplatky, pokuty či jiná peněžní plnění. Startovné pro ročník je stanoveno ve výší 1.500,- Kč a je splatné do termínu zahájení soutěže složenkou nebo přímo na OFS. Bez zaplacení startovného nelze, aby družstvo zahájilo soutěž. Startovné platí klub pouze za jedno družstvo dospělých. Za každé další družstvo dospělých se startovné zvyšuje o 500,- Kč. Za družstva mládeže se startovné neplatí. Soutěžní příspěvek pro ročník není stanoven a nevyužívá se. Soutěžní záloha pro ročník není stanovena a nevyužívá se. Všechna utkání se hrají v režii pořádajících klubů, který si ponechá celý příjem z utkání. Hostující klub se dopraví na hřiště soupeře na své náklady. Při nedostavení se k utkání na hřiště soupeře dochází k finanční ztrátě klubu, ke kterému se soupeř nedostaví. 8

9 Za pozdní doručení přihlášky do soutěže nebo neúplné vyplnění bude každému klubu udělena pokuta 500,- Kč. Za odhlášení družstva v době od stanoveného termínu podání přihlášky do rozlosování bude klubu udělena pokuta 500,- Kč za každé takto odhlášené družstvo kategorie dospělých, dorostu, starších a mladších žáků. Poplatek ve výši 500,- Kč platí klub i za každé dodatečně přihlášené družstvo kategorie dospělých, dorostu, starších a mladších od stanoveného termínu podání přihlášky do rozlosování. Nedostaví-li se družstvo na hřiště soupeře: Klubu, jehož družstvo se nedostaví na hřiště soupeře bude udělena pokuta ve výši 1.000,- Kč (u mladších žáků 500,- Kč). Klub, jehož družstvo se nedostaví na hřiště soupeře, má povinnost uhradit domácímu klubu náhradu výdajů spojených s nesehráním utkání. Výše náhrady je stanovena paušálně: II. třída dospělých 3.000,- Kč III. a IV. třída dospělých 2.500,- Kč dorost 2.000,- Kč starší žáci 1.500,- Kč mladší žáci ,- Kč Ve výjimečných a odůvodněných případech může STK rozhodnout o snížení paušální částky. V případě snížení nesmí být částka nižší než cestovné veřejným dopravním prostředkem pro 25 osob na cestě tam a zpět (u mladších žáků osob). Nenastoupí-li družstvo na domácím hřišti: Klubu, jehož družstvo nenastoupí k utkání na domácím hřišti, bude udělena pokuta ve výši 1.000,- Kč (u mladších žáků 500,- Kč). V případě, že družstvo nedohraje utkání pro malý počet hráčů, bude klubu udělena pokuta ve výši 500,- Kč (u mladších žáků 300,- Kč). Pokuta klubu za odhlášení, vystoupení (vyloučení) družstva ze soutěže po rozlosování před ukončením podzimní části soutěže nebo v průběhu podzimní části (v závorce jsou uvedeny částky po ukončení podzimní části a před zahájením jarní části nebo v průběhu jarní části soutěže): II. třída dospělých ,- Kč (20.000,- Kč) III. třída dospělých 9.000,- Kč (15.000,- Kč) IV. třída dospělých 8.000,- Kč (10.000,- Kč) soutěž dorostu 6.000,- Kč ( 8.000,- Kč) soutěž starších žáků 5.000,- Kč ( 7.000,- Kč) soutěž mladších žáků 2.000,- Kč ( 4.000,- Kč) Družstvo, v jehož neprospěch budou vyhlášeny tři kontumační výsledky v průběhu soutěžního ročníku jako důsledek zaviněného nedostavení se k utkání, bude STK vyloučeno ze soutěže. Veškeré nevyrovnané pohledávky mezi kluby je třeba uplatnit a oznámit STK nejpozději do rozlosování ročníku a do zaplacení bude toto považováno za zastavení startu družstev dlužného klubu. 9

10 10. Náhrady rozhodčím a delegátům Za řízení utkání přísluší rozhodčímu a asistentu rozhodčího (dále jen AR) náhrada jízdného a odměna podle sazebníku odměn rozhodčích, směrnic o náhradách a odměnách rozhodčích a delegátů při fotbalových utkáních FA. Náhrada náleží rozhodčím, kteří jsou delegováni KR. Náhrada přísluší také rozhodčímu s licencí, který není k utkání delegován, ale utkání v případě nedostavení se rozhodčího řídí. Náhrada jízdného náleží po předložení jízdenek veřejným dopravním prostředkem. Při použití vlastního silničního motorového vozidla z místa bydliště do místa utkání a zpět náleží rozhodčímu náhrada 5,- Kč za jeden ujetý kilometr. Sazebník odměn rozhodčích: okresní přebor dospělých 300,- Kč AR 200,- Kč okresní soutěž dospělých 250,- Kč AR 150,- Kč přátelská utkání dospělých 100,- Kč AR 50,- Kč mistrovská utkání dorostu 200,- Kč AR 100,- Kč přátelská utkání dorostu 60,- Kč AR 30,- Kč mistrovská utkání žáků 130,- Kč AR 70,- Kč přátelská utkání žáků 50,- Kč AR 30,- Kč okresní pohár dospělých 200,- Kč AR 120,- Kč okresní pohár žáků 100,- Kč AR 60,- Kč Neuskuteční-li se utkání, obdrží rozhodčí jen náhradu jízdného bez finanční odměny. Oddílovému rozhodčímu a oddílovému AR (laikovi) žádná náhrada nepřísluší. Při účasti delegáta OFS na utkání pořadatel uhradí delegátovi paušální částku ve výší 200,- Kč a jízdné jako u rozhodčích. Náhrady a odměny se vyplácí bezprostředně po skončení utkání. Do vyúčtování se uvádí SPZ vozidla. V ZOU se u vyplacení finančních náležitostí uvádí tiskacím písmem jméno funkcionáře, který vyplatil náležitosti a jeho podpis. Při cestě je rozhodčí povinen zvolit nejkratší cestu tam a zpět. Cestují-li delegovaní rozhodčí z přiměřeně stejného místa, cestují vždy nejvýše jedním vozidlem. Delegáti OFS musí k dopravě použít samostatné vozidlo (nesmí cestovat společně s rozhodčími). 11. Vstupné na utkání Ceny vstupného na jednotlivá utkání stanoví pořadatel, který je povinen vyvěsit přehled o výši vstupného (případně zlevněného vstupného) na vhodném místě u pokladny nebo u vstupu na hřiště. Hostující klub má nárok na 25 volných vstupenek pro hráče a funkcionáře (u mladších žáků vstupenek). Průkaz rozhodčího a trenéra neopravňuje ke vstupu na utkání zdarma. Pro vstup na utkání zdarma opravňuje pouze průkaz funkcionáře vydaný VV FA, KFS a OFS. 10

11 12. Pořadatelská služba Stanovený počet pořadatelů (hlavní pořadatel + ostatní pořadatelé): II. třída dospělých III. třída dospělých IV. třída dospělých dorost žáci Podle SŘ nesmí hlavní pořadatel vykonávat funkci oddílového rozhodčího a oddílového AR a nesmí být ani příslušníkem družstva. Bez podpisu hlavního pořadatele v ZOU nesmí rozhodčí zahájit utkání. Pořadatelé musí být vždy starší 18 let. Pořádající klub zajistí řádně označený pořadatelský sbor, který se řídí pokyny hlavního pořadatele. Hlavní pořadatel je povinen respektovat pokyny rozhodčího a delegáta. Označení hlavního pořadatele musí být odlišné od ostatních pořadatelů. Pořadatel je zejména povinen zajistit: bezpečnost hráčů, rozhodčích a delegátů, pořádek v prostoru stadionu, bezplatné uložení osobních věcí hráčů, funkcionářů, rozhodčích a delegátů v uzamykatelných šatnách, zabezpečení dopravních prostředků rozhodčích a delegátů parkujících na určeném místě v areálu, pro rozhodčího a soupeře čisté a uzamykatelné šatny 60 minut před zahájením utkání, vhodné osoby pro výkon funkce oddílového AR, přípravu hrací plochy, míče a praporky pro AR v souladu s pravidly fotbalu, v případě nedostavení se rozhodčího formulář ZOU, píšťalku, červenou a žlutou kartu, funkční hodinky a minci na losování, včasné napsání ZOU na platném formuláři v případě povinnosti psaní ZOU na počítači (dále jen PC) či psacím stroji, umožnění pořízení televizního, filmového nebo obdobného záznamu STK a hostujícímu klubu, bezprostředně po skončení utkání vyplacení odměny a náhrady rozhodčím a delegátům, zdravotní službu s potřebným vybavením pro první pomoc. Pořadatel odpovídá za bezpečný odchod hráčů a rozhodčích do kabin a to až do jejich odjezdu po ukončení utkání z prostoru stadionu. Pokud má klub funkční rozhlas, musí tento přispět k zajištění pořádku a klidu na hřišti. Pořadatel zajistí zákaz prodeje více jak 10 stupňových alkoholických nápojů v areálu hřiště a odpovídá za přísný zákaz prodeje všech druhů nápojů ve skleněných obalech. Bližší povinnosti pořadatele stanoví SŘ. 11

12 Technická ustanovení 13. Předpisy Hraje se podle pravidel fotbalu, SŘ, tohoto RMS a dalších předpisů, řádů a směrnic vydaných FA (včetně změn zveřejněných v úředních zprávách STK). Soutěžní ročník trvá od 1. července 2012 do 30. června Změny, které se týkají systému a organizace soutěží, zásad pro postupy a sestupy a další změny, které mohou mít podstatný vliv na průběh soutěží a statut jejich účastníků, nelze v průběhu soutěžního ročníku provádět. ZOU ve II. a III. třídě dospělých musí být vyplněn na PC či psacím stroji s výjimkou výsledku utkání, napomínání a vyloučení hráčů, zranění hráčů, námitek kapitánů k utkání a času zahájení utkání. Napsání zápisu na PC zabezpečuje pořadatel. Neplnění tohoto ustanovení bude trestáno pokutou 200,- Kč klubu za každý ZOU. Pokuty budou udělovány po ukončení soutěžního období podzim - jaro. V ostatních soutěžích se klubům doporučuje psaní ZOU na PC či psacím stroji. Soutěž mladších žáků se hraje podle pravidel fotbalu malých forem, základní zásady: hraje se v počtu 1+7, neplatí podmínka A a B týmu (nemusí být technická zóna mezi hřišti A a B), rozměry hrací plochy jsou dány polovinou hrací plochy normálního hřiště, hraje se napříč, pokutové území, pokutová značka a středová značka se nemusí označovat a vymezují se pouze podél hřiště značkami (např. nízká meta, kužel, praporek atd.), hraje se bez AR, Ostatní pravidla jsou uvedena v pravidlech fotbalu malých forem. 14. Hřiště Kluby se podáním přihlášky zavazují, že všechna hřiště, na kterých se budou hrát soutěžní utkání, odpovídají pravidlům fotbalu, soutěžnímu řádu a podmínkám soutěže uvedeným v rozpise mistrovských soutěží. Změny na hřišti musí být nahlášeny STK, která je oprávněna po kontrole k jejich schválení. Klub je povinen na každé utkání připravit hřiště (hrací plochu) včetně vyznačení podle pravidel fotbalu a dále zabránit vstupu hospodářského zvířectva na hřiště. Na každé utkání je pořádající klub povinen připravit alespoň dva náhradní míče, které jsou uloženy u středového praporku, pokud rozhodčí nestanoví jinak. Nachází-li se u pořadatele dvě hřiště, z toho jedno škvárové, je povinností pořadatele odehrát utkání mládeže na travnatém hřišti (pokud to je možné). Klub, jehož družstvo hraje svá domácí utkání na pronajatém (cizím) hřišti, musí mít předem s majitelem hrací plochy uzavřenou nájemní smlouvu, kterou předloží STK společně s přihláškou do soutěže. O stavu regulérnosti a způsobilosti hrací plochy rozhoduje vždy rozhodčí utkání, který případné nedostatky uvede do ZOU. 12

13 Na hráčskou lavici mají přístup pouze náhradní hráči v dresu a funkcionáři družstva (vedoucí, trenér, asistenti trenéra, lékař, zdravotník a masér). Všechny osoby, které jsou na hráčské lavici, musí být uvedeny v ZOU a musí být v případě žádosti rozhodčího identifikovatelné kapitánem a vedoucím družstva. STK upozorňuje kluby, které postoupí do soutěží KFS na důsledné dodržení ustanovení pravidel fotbalu, kde se uvádí: K vybavení hřiště patří i kryté lavičky pro příslušníky družstev. Lavičky musí být odděleny od hlediště, mají být umístěny poblíž středové čáry za pomezní čárou, musí být zabezpečeny proti vhazování předmětů z hlediště a mají umožňovat sezení pro 13 osob. 15. Doba hry utkání dospělých a dorostu 2 x 45 minut utkání starších žáků 2 x 35 minut utkání mladších žáků 2 x 30 minut Utkání mladších žáků lze odehrát 2 x 35 minut, pokud jsou k dispozici alespoň tři hráči na střídání u obou družstev a dohodnou-li se o tom vedoucí družstev před začátkem utkání. V soutěžích mládeže je povinná přestávka mezi poločasy 15 minut. Pokud se u mladších žáků vedoucí družstev dohodnou, že ani jedno družstvo nebude odcházet na přestávku do šaten, pak je možná dohoda na kratším trvání přestávky, minimálně však 10 minut. 16. Čekací doba Čekací doba je pro obě družstva a rozhodčího 20 minut po úředně stanoveném začátku utkání. K posouzení, zda-li byla dodržena čekací doba, je příslušný rozhodčí. Pokud družstvo nastoupí k utkání po úředně stanoveném začátku v čekací době, v prodloužené čekací době nebo těsně po uplynutí čekací doby či nastoupí opožděně do 2. poločasu, je rozhodčí povinen toto uvést do ZOU s uvedením důvodů. Pokud hostující klub oznámí pořadateli utkání zpoždění z důvodů, které nemohl ovlivnit (dopravní nehoda, nesjízdnost vozovek, porucha dopravního prostředku atd.) nebo dostaví-li se družstvo z těchto důvodů v průběhu řádné čekací doby, prodlužuje se tato o dalších 20 minut. Důvody čerpání nebo překročení čekací doby je klub povinen prokázat do nejbližšího zasedání STK (bližší viz SŘ). O výsledku utkání zahájeném po uplynutí řádné čekací doby rozhodne STK. 17. Startují Ve všech soutěžích startují hráči registrováni za příslušný fotbalový klub: v soutěži dorostu hráči narození a později, v soutěži starších žáků hráči narození (dívky ) a později, starší 6 let, v soutěži mladších žáků 1+7 hráči narození (dívky ) a později, starší 6 let. 13

14 Hráči mohou vedle své věkové kategorie nastoupit i v utkáních vyšší věkové kategorie takto: přípravka za žáky, žáci za dorost, dorostenci za dospělé. Start hráče ve vyšší věkové kategorii je podmíněn písemným souhlasem zákonného zástupce s působením hráče ve vyšší věkové kategorii podle SŘ. O nastoupení hráče ve vyšší věkové kategorii rozhoduje klub. Počet nastoupení v jednom dni není omezen. V utkáních mohou startovat hráči s povolením střídavého startu v souladu se směrnicí FA upravující start talentovaných hráčů, je-li jejich start v souladu s touto směrnicí. V základní sestavě nastupuje brankař s číslem jiným než 2 až 11 (zpravidla 1) a hráči s čísly 2 až 11, náhradníci s číslem 12 a vyšším, náhradní brankař může mít číslo 1. Konfrontace se provádí na vyžádání kapitána nebo vedoucího družstva (bližší viz SŘ). V případě nesrovnalostí uvede rozhodčí všechny skutečnosti, které povedou k jejich objasnění. Při kontrole totožnosti hráče staršího 15 let je povinností hráče prokázat svou totožnost občanským průkazem (nebo cestovním pasem apod. - viz SŘ), jestliže je důvodné podezření, že se jedná o jinou osobu. Dostaví-li se celé družstvo k utkání bez registračních průkazů, oznámí to kapitán (u mládeže vedoucí družstva) rozhodčímu utkání a ten tuto skutečnost zaznamená do ZOU s důvody, proč nebyly registrační průkazy celého družstva předloženy. Rozhodčí si vyžádá prohlášení, že všichni hráči startují oprávněně a jsou řádně registrováni v klubu, za jehož družstvo startují. Toto písemné prohlášení potvrdí svým podpisem kapitán a vedoucí družstva. Rozhodčí provede za účasti kapitánů obou družstev (u mládeže kapitánů a vedoucích) identifikaci startujících hráčů tak, že všichni hráči předloží osobní doklad opatřený fotografií a rodným číslem (občanský průkaz, pas, služební průkaz apod.) Hráče nemající osobní doklad rozhodčí k utkání nepřipustí. Toto neplatí pro soutěže žáků, kde v těchto případech může být utkání sehráno pouze v případě, pokud s tím vysloví souhlas vedoucí obou družstev a toto potvrdí v ZOU. Současně kapitán a vedoucí družstva, které nemá registrační průkazy, sepíší prohlášení, že všichni hráči jsou registrovaní za příslušný klub a hrají oprávněně. Klub, jehož hráči nastoupí za družstvo bez registračních průkazů, musí tyto předložit rozhodčímu nejpozději do skončení utkání nebo do 48 hodin STK. Družstvo musí mít vždy vedoucího staršího 18 let, který je uveden v ZOU. Vedoucí družstva nemůže současně vykonávat pořadatelskou službu, funkci rozhodčího nebo AR. Bez vedoucího družstva rozhodčí utkání nezahájí a vše popíše v ZOU. Při neoprávněném startu hráče zapsaném rozhodčím v ZOU se dostaví do nejbližšího zasedání STK vedoucí s kapitány obou družstev, rozhodčí utkání a hráč zapsaný v ZOU (s dokladem totožnosti) bez vyzvání. V případě nedostavení může být řešeno pokutou klubu podle sazebníku poplatků a pokut. Pokuta klubu za neoprávněný start hráče družstva: dospělí 3.000,- Kč, mládež 2.000,- Kč. 14

15 18. Střídání hráčů Vedoucí družstev uvedou do ZOU 11 hráčů (u mladších žáků 8) a náhradníky, kteří jsou před utkáním přítomni. Maximální počet náhradníků je 7 (u mladších žáků 10). Počet náhradníků na maximální počet je možno doplnit jen před začátkem utkání. Není možné náhradníky doplnit do ZOU po podpisu kapitána. Střídání: v utkáních dospělých je možno v průběhu střídat 3 hráče, v utkáních dorostu je možno v průběhu střídat 5 hráčů, v utkáních starších žáků a mladších žáků (1+7) není počet střídajících hráčů omezen (podle ZOU, kde lze uvést maximálně 18 hráčů), U starších i mladších žáků je povoleno opakované střídání v přerušené hře (opětovné nastoupení téhož hráče po předchozím vystřídání, tzv. hokejové střídání). To neplatí v posledních deseti minutách utkání starších žáků, kdy lze střídat pouze standardním způsobem, nejvýše však dva hráče; vystřídat spoluhráče mohou i ti, kteří se předtím do utkání zapojili. Opakované střídání se do ZOU neuvádí. 19. Chrániče a kopačky Chrániče jsou povinné pro všechny účastníky okresních soutěží. V utkáních dospělých, dorostu a starších žáků je možno hrát v kopačkách s vyměnitelnými kolíky, v utkání mladších žáků toto povoleno není (hrát lze v odpovídající obuvi opatřené kolíky pevně spojenými s podrážkou). 20. Lékařské prohlídky Každý hráč je povinen zabezpečit si ve svém vlastním zájmu a na své náklady informaci o své zdravotní způsobilosti k hraní fotbalu. U hráčů mladších 18 let má tuto povinnost jejich zákonný zástupce. Hráč musí vlastnoručně podepsat prohlášení následujícího znění: "Prohlašuji na základě lékařského posouzení svého zdravotního stavu, že jsem způsobilý absolvovat fyzickou zátěž fotbalového tréninku a utkání bez nebezpečí poškození svého zdraví." Za hráče mladšího 18 let podepisuje prohlášení zákonný zástupce. Prohlášení nesmí být starší jednoho roku. V případě kontroly a nepředložení prohlášení nebo jiných nedostatcích v tomto prohlášení může být klubu udělena pokuta 500,- Kč. 15

16 21. Soupisky a seznamy SOUPISKY: Soupisky předkládají kluby mající v soutěžích více než jedno družstvo stejné věkové kategorie v různých třídách. Soupiska se vyhotovuje zvlášť pro podzimní a jarní část soutěže. Kluby, jejichž A družstvo startuje v okresních soutěžích předkládají své soupisky ke schválení STK ve dvou vyhotoveních nejpozději 7 dní před zahájením příslušné soutěžní třídy. V tomto termínu předkládají jeden výtisk potvrzené soupisky i kluby, jejichž A družstvo startuje v krajských či republikových soutěžích (potvrzené KFS či FA). Na soupisce se uvede nejméně 11 hráčů příslušné věkové kategorie. Jména hráčů musí být na soupisce uvedena psacím strojem nebo na PC, brankař musí být označen. Vedoucí nebo kapitán B družstva předkládají před každým utkáním potvrzenou soupisku A družstva. Vedoucí nebo kapitán C družstva předkládají před každým utkáním potvrzenou soupisku A + B družstva, atd. Soupiska musí být potvrzena STK OFS (KFS, FA). Je-li na soupisce uveden hráč nižší věkové kategorie, nesmí za tuto nižší věkovou kategorii nastoupit (např. je-li na soupisce dospělých uveden dorostenec, nesmí za dorostenecké družstvo nastoupit). Nastoupí-li hráč k utkání za nižší věkovou kategorii, bude toto považováno za neoprávněné nastoupení a bude postihováno herními a disciplinárními důsledky. Ze soupisek družstev vyšší soutěže mohou v utkání družstva nižší soutěže nastoupit maximálně 2 hráči příslušné kategorie. Do ZOU lze uvést maximálně 2 hráče ze soupisek družstev startujících ve vyšší soutěži. Hráči uvedeni na soupisce družstva nižší soutěže, mohou sehrát za družstvo vyšší soutěže libovolný počet utkání. Hráči, neuvedeni na žádné soupisce, mohou nastupovat za všechna družstva v příslušné věkové kategorii. Hráč uvedený na soupisce družstva musí za něj v každém příslušném období (podzim, jaro) odehrát nejméně jeden celý poločas v jednom utkání. Pokud bude zjištěno, že v příslušném období hráč nehrál a klub to osobně a bez vyzvání nezdůvodní na nejbližším zasedání STK po sehrání posledního utkání příslušného období (podzim, jaro), bude klubu udělena pokuta 500,- Kč za každého hráče pro narušení soutěže. STK si vyhrazuje právo rozhodnout o pokutě i když klub toto zdůvodní. Klub je povinen vyškrtnout hráče ze soupisky a nahradit jiným hráčem při: přestupu (hostování) hráče do jiného klubu, zrušení registrace hráče nebo jiných důležitých, zdůvodněných a doložených okolnostech a tuto skutečnost oznámit STK do 7 dnů od skutečnosti, kdy ke změně došlo. Souhlas STK se přiloží k původní potvrzené soupisce. 16

17 SEZNAMY: Seznamy předkládají kluby mající v soutěžích více než jedno družstvo stejné věkové kategorie ve stejné třídě (tento případ může nastat pouze v nejnižší soutěži). Zpracovaný jmenný seznam, který obsahuje jména hráčů a čísla registračních průkazů musí být schválen STK zvlášť pro podzimní a jarní část soutěže. Počet hráčů na seznamu není omezen. Po schválení seznamu v průběhu příslušné části soutěže nelze hráče mezi družstvy zaměňovat. K utkání mohou nastoupit pouze hráči uvedeni na seznamu. Jsou-li na seznamu uvedeni hráči nižší věkové kategorie, není jejich start za nižší věkovou kategorii dotčen (např. je-li na seznamu dospělých uveden dorostenec, může za dorostenecké družstvo nastoupit). Neplnění nebo porušení ustanovení uvedených v čl. 21 bude trestáno pokutou klubu, herními a disciplinárními důsledky. 22. Disciplinární řízení Všechna disciplinární provinění se projednávají podle disciplinárního řádu (dále jen DŘ). Pokud to DŘ stanoví, odpovídají kluby za disciplinární provinění, jichž se dopustili jejich členové, hráči, funkcionáři a další osoby, které pověřily vykonáváním funkcí nebo činností při soutěžích FA. Pokud dojde v utkání k vyloučení hráče, je postup následující: A) Rozhodčí utkání je povinen uvést na přední stranu ZOU jméno vyloučeného hráče, jeho číslo a důvod jeho vyloučení. Kapitán družstva je povinen potvrdit podpisem, že se jedná o uvedeného hráče a že souhlasí s důvodem vyloučení. Nesouhlasí-li kapitán družstva s popisem přestupku, potvrdí podpisem totožnost vyloučeného hráče a požádá slušným způsobem rozhodčího, aby do ZOU uvedl jeho námitku proti uvedenému důvodu vyloučení. Rozhodčí je povinen tyto námitky okamžitě uvést do ZOU. V případě, že rozhodčí odmítne uvést námitky, které jsou v souladu s pravidly fotbalu, klub je oprávněn podat do třech dnů po utkání písemně protest v souladu se SŘ. V případě, kdy kapitán družstva nesouhlasí s důvodem vyloučení (připomínka je uvedena do ZOU) a chce se zúčastnit projednání v DK, je klub povinen první pracovní den po utkání požádat sekretáře OFS telefonicky, aby do nejbližšího zasedání DK byli předvolání rozhodčí, vyloučený hráč a případně další jmenovitě uvedení svědci. DK pak provede vlastní šetření za účasti pozvaných svědků. Prokáže-li se správnost tvrzení a rozhodnutí rozhodčího, předepíše DK veškeré náklady řízení k úhradě klubu, který o projednání v DK požádal. Pokud rozhodčí neuvede v ZOU důvod vyloučení podle platných fotbalových norem bude proti němu zavedeno disciplinární řízení. Takto se bude postupovat i v případě, pokud rozhodčí popíše přestupek jinak na přední a jinak na zadní straně ZOU. B) Pro vynesení trestu je vždy rozhodující popis přestupku uvedený v ZOU, který podepsal kapitán družstva (s výjimkou uvedenou v odstavci A). 17

18 C) Provinilec je povinen se disciplinárního řízení zúčastnit nebo může své vyjádření učinit písemně s výslovným souhlasem k projednání provinění bez jeho účasti. V případě neúčasti provinilce před DK je klub povinen zabezpečit zpracování písemného PROHLÁŠENÍ hráče k vyloučení. Bez písemného vyjádření nebo účasti provinilce nebude DK případ projednávat. Za projednání provinění hráče a žádosti hráče o prominutí zbytku trestu hráč nebo klub uhradí na OFS nebo přímo v DK náklady disciplinárního řízení (poplatek) 100,- Kč (dospělí) nebo 50,- Kč (mládež). Při projednávaní přestupku rozhodčího v DK je rozhodčí povinen uhradit poplatek 100,- Kč. Poplatek musí být zaplacen do dne projednání, není-li zaplacen, DK případ neprojedná. Nebude-li písemné prohlášení doručeno do 14 dnů od vyloučení nebo nebudou-li zaplaceny náklady disciplinárního řízení, bude případ projednán DK i bez tohoto a klubu nebo rozhodčímu bude mimo částky za projednání udělena peněžitá pokuta 300,- Kč. D) Nebude-li v den projednání přestupku v DK vinou rozhodčího ZOU k dispozici, bude případ projednán na základě ústního vyjádření či písemného prohlášení a rozhodčí bude disciplinárně potrestán. E) Byl-li hráč v utkání vyloučen nebo dopustil-li se v době mezi ukončením utkání a podpisem zápisu kapitánem provinění, které rozhodčí zapsal do zápisu a kapitán podepsal, je tím hráč vyrozuměn o tom, že se jeho provinění bude projednávat na nejbližším zasedání disciplinární komise. Vyloučený hráč nesmí startovat dříve, dokud nebude jeho případ projednán v DK. V opačném případě bude ve všech utkáních, v nichž startoval vyloučený hráč bez předchozího projednání přestupku v DK, vyhlášen kontumační výsledek. F) Stejný postup disciplinárního řízení platí i u projednání přestupku funkcionářů klubů nebo při projednání přestupků rozhodčích. G) Při zaviněném nedohraném utkání (mimo malého počtu hráčů) a v případě inzultace rozhodčího se dostaví do nejbližšího jednání DK vedoucí s kapitány obou družstev, rozhodčí utkání a hlavní pořadatel bez vyzvání. V případě nedostavení se, může být řešeno peněžitou pokutou klubu podle sazebníku poplatků a pokut. 23. Provinění klubu nebo družstva Herními důsledky a disciplinárně (podle SŘ a DŘ) bude potrestán klub a družstvo, které zaviní inzultaci rozhodčího. Stejný postup bude přiměřeně uplatněn i při utkání, které bude rozhodčím předčasně ukončeno. Přestupky proti ustanovení SŘ, RMS a ostatním fotbalovým normám mohou být trestány podle povahy pokutou až do výše ,- Kč, případně herními důsledky (vyhlášením kontumačního výsledku) nebo disciplinárně (bližší viz SŘ a DŘ). Je-li RMS stanoveno udělení pokuty komisí OFS, ve výjimečných a odůvodněných případech může komise OFS rozhodnout, že pokuta nebude udělena nebo bude udělena v nižší výši. Udělené pokuty jsou splatné do 15 dnů ode dne oznámení (bližší viz sazebník poplatků a pokut). Oznámením se rozumí zveřejnění rozhodnutí v úředních zprávách na oficiálních internetových stránkách OFS (nebo doručení písemného rozhodnutí). 18

19 V případě udělení pokuty vystaví sekretář OFS platební výměr. Doklad o zaplacení pokuty je klub povinen předložit orgánu, který pokutu vydal, do 15 dnů ode dne oznámení (zveřejnění rozhodnutí v úředních zprávách na oficiálních internetových stránkách OFS nebo doručení písemného rozhodnutí). 24. Postupy, sestupy a určování pořadí Pořadí v tabulce se určuje podle SŘ. Vítěz II. třídy dospělých, dorostu a starších žáků má právo přímého postupu do soutěží KFS, soutěž mladších žáků je soutěž nepostupová. Vítězové všech skupin dospělých postupují přímo do vyšší soutěže. Má-li soutěžní třída více skupin a vítěz, který získá právo postupu, odmítne postoupit nebo nepřihlásí družstvo do následujícího ročníku soutěže; postup bude nabídnut dalším družstvům v pořadí z dané skupiny. STK preferuje, aby z každé skupiny postoupilo jedno družstvo, ale takto bude nabízet možnost postupu pouze do 3. místa, dále bude postupováno jako při doplňování míst v soutěži, tzn. podle koeficientů z dalších skupin. Sestupy se řídí počtem sestupujících z vyšší soutěže a postupujících do vyšší soutěže. Z každé skupiny sestupuje nejméně jedno družstvo (umístěné na posledním místě tabulky). V případě sestupu více družstev z vyšší soutěže se zvyšuje i počet sestupujících do nižší soutěže. Naplní-li družstva, která se odhlásila, vystoupila nebo byla vyloučena ze soutěže stanovený počet sestupujících, potom družstvo, které v soutěži skončilo na posledním místě, nesestupuje. Odhlásí-li v průběhu soutěže klub družstvo, je toto považováno za sestupujícího. STK si vyhrazuje pravomoc z důvodu počtu přihlášených družstev rozhodnout jinak. Za účelem doplnění skupin může STK stanovit, že do příštího ročníku vyšší soutěže může postupovat i více družstev podle umístění v závěrečné tabulce. Postup z dalších míst (podle SŘ - nejlépe se umístivší družstva s největším počtem dosažených bodů) se použije v případě dalších postupujících za účelem doplnění míst v soutěžích. Doplňování míst v soutěžích uvolněných z jakýchkoliv důvodů se uskutečňuje výhradně zvýšením počtu postupujících družstev z nižší třídy soutěží. Postupový klíč v okresním přeboru dospělých (základní stav 14 klubů): základní stav postup do I. B třídy sestup z I. B třídy 0 +l sestup z II. třídy postup ze III. tříd konečný stav Obdobně se postupuje u ostatních soutěží a kategorií. Není-li žádné postupující družstvo, může se zvýšit počet sestupujících. 19

20 Postup mimo pořadí: Poplatek stanovený klubu za postup mimo pořadí: ze III. třídy do II. třídy dospělých 5000,- Kč ze IV. třídy do III. třídy dospělých 3000,- Kč Poplatek za postup mimo pořadí se týká pouze soutěží dospělých a použije se v případě dalších postupujících za účelem doplnění míst v soutěžích. 25. Hodnocení výsledků soutěží Hodnotí se podle SŘ. Součástí hodnocení soutěží mohou být aktivy STK, kterých se kluby povinně účastní na vlastní náklady. Za neúčast na aktivu bez omluvy bude klubu udělena pokuta 500,- Kč. 26. Rozhodčí Na utkání je rozhodčí delegován obsazovacím úsekem KR a to prostřednictvím internetu, písemnou, ústní či telefonickou delegací. Delegují se pouze kvalifikovaní rozhodčí, kteří jsou držitelem platné licence rozhodčího. Výměna delegací bez vědomí obsazovacího úseku KR není možná a je trestána podle DŘ. V případě, že se na utkání nedostaví delegovaný rozhodčí, utkání je povinen řídit další přítomný delegovaný rozhodčí, když není přítomen, postupuje se podle SŘ. V případě, že se delegovaný rozhodčí k utkání nedostaví, má podle SŘ dodatečnou povinnost sdělit řídícímu orgánu soutěže (STK) do nejbližšího zasedání důvody nedostavení se. ZOU se provádí výhradně na stanoveném aktuálním formuláři ZOU vydaným FA. Rozhodčí prokazuje svojí totožnost průkazem rozhodčího FA. V ZOU se musí uvést ID hráče, hlavního pořadatele, vedoucího družstva a ostatních funkcionářů uvedených v ZOU. Hráč, jehož ID není v ZOU uveden, nemůže být připuštěn ke hře. Funkcionáři, kteří nemají ID nemohou být uvedeni v ZOU a nemohou být příslušníky družstva podle SŘ. Vedoucí družstva je povinen řádně, čitelně a včas zajistit vyplnění ZOU, aby tento mohl být spolu s platnými registračními průkazy hráčů předán ke kontrole rozhodčímu utkání minimálně 15 minut před začátkem utkání. V utkání II. a III. třídy dospělých napsání ZOU na PC nebo psacím stroji zabezpečuje pořadatel. Rozhodčímu utkání se ukládá povinnost zkontrolovat před utkáním soupisku nebo seznam hráčů u těch družstev, které mají povinnost soupisku nebo seznam hráčů předkládat a o tomto provést záznam na druhé straně ZOU. V případě nepředložení soupisky nebo seznamu hráčů rozhodčí utkání toto poznamená na zadní stranu ZOU. Dále na zadní stranu ZOU rozhodčí učiní záznam, kolik hráčů nastoupilo ze soupisky nebo zda nastoupili pouze hráči uvedeni na seznamu. Na zadní straně ZOU je rozhodčí povinen čitelně napsat křestní jména a příjmení střelců branek obou družstev a dále čas vstřelených branek. 20

21 Rozhodčí je povinen řádně a úplně vyplněný ZOU odeslat doporučeně poštou nebo osobně předat první pracovní den po utkání na OFS. Pokud utkání řídí laik, odpovědnost za doručení zápisu nese domácí klub. V případě, že STK neobdrží na své nejbližší zasedání (koná se zpravidla ve čtvrtek) příslušný ZOU, bude rozhodčí utkání (nebo pořádající klub, řídí-li utkání laik) potrestán pokutou 200,- Kč za každý nezaslaný ZOU. Domácí klub (v případě rozhodování utkání laikem) posílá vyplněný ZOU pro STK výhradně doporučenou poštou nebo doručuje osobně tak, aby ZOU byl STK k dispozici na nejbližším jednání po odehrání utkání. O vyslání AR na utkání III. třídy dospělých, IV. třídy dospělých a utkání mládeže může požádat kterýkoliv z klubů, který v utkání nastupuje. Žádost musí být písemná a musí být opatřena razítkem a dvěma podpisy funkcionářů klubu. V tomto případě hradí žádající klub AR odměnu a jízdné. Tyto požadavky musí být adresovány STK, která zváží jejich oprávněnost. STK stanovuje povinnost každému klubu dodat jednoho oddílového AR (laika), pokud nejsou delegováni kvalifikovaní AR. Pokud je delegován pouze jeden AR, o druhém AR rozhodnou kapitáni losem. Losování provede rozhodčí v kabině při podepisování ZOU před utkáním a tuto skutečnost uvede na druhou stranu ZOU. STK může v případě potřeby požadovat delegaci AR u klíčových utkání na náklady pořadatele nebo může požadovat změnu delegace. Každý klub může v příslušném soutěžním období vetovat nejvýše dva rozhodčí, musí tak učinit písemně nejpozději do zahájení příslušného období. 27. Hodnocení rozhodčích Klub je povinen vždy po odehrání čtyř utkání kategorie dospělých zaslat hodnocení rozhodčích na předepsaném tiskopise. Toto písemné hodnocení zašle nejpozději do týdne po odehrání čtvrtého utkání na OFS. Známku 0 a 1 je klub povinen zdůvodnit na zadní straně tiskopisu. V případě nesplnění tohoto ustanovení bude klubu udělena pokuta 100,- Kč za každé neodevzdané hodnocení. 28. Delegát Delegát utkání je pověřen výkonem funkce, ve které zastupuje řídící orgán soutěže - STK. Jeho práva a povinnosti určuje SŘ. O vyslání může požádat komise OFS. Delegát je povinen po skončení utkání zpracovat písemné hodnocení utkání a odevzdat na nejbližší jednání STK. Důvodem vyslání delegáta může být: hodnocení výkonu rozhodčího a AR, dohled nad dodržováním pravidel, řádů, předpisů a směrnic, kterými se řídí soutěže, kontrola stavu hrací plochy a vybavení hřiště, kontrola klíčových utkání nebo utkání, kde se dají předpokládat problémy. O vyslání delegáta na utkání může požádat kterýkoliv z klubů, který v utkání nastupuje. Žádost musí být písemná a musí být opatřena razítkem a dvěma podpisy funkcionářů klubu. V tomto případě hradí odměnu a náhradu jízdného delegátovi žádající klub. 21

22 29. Námitky, protest, odvolání a přezkoumání rozhodnutí proti skutečnostem známým v průběhu utkání nebo ihned po utkání může kapitán družstva podat námitky. Námitky se podávají rozhodčímu utkání podle ustanovení SŘ. protest se podává STK podle SŘ písemně, doporučenou poštou nebo osobním doručením na sekretariát OFS do 3 dnů po utkání. Stížnost proti výkonu rozhodčího ve smyslu pravidel se podávají výhradně cestou protestu. proti rozhodnutí, které v I. instanci vydala STK, je přípustné odvolání k VV v souladu se SŘ. Odvolání se podává písemně, doporučenou poštou nebo osobním doručením na sekretariát OFS do 15 dnů ode dne oznámení STK (nebo doručení písemného rozhodnutí). proti rozhodnutí, které v I. instanci vydala DK, je přípustné odvolání k VV v souladu s DŘ. Odvolání se podává písemně, doporučenou poštou nebo osobním doručením na sekretariát OFS do 7 dnů ode dne oznámení DK (nebo doručení písemného rozhodnutí). k rozhodnutí vyneseným VV lze podat podnět k přezkoumání rozhodnutí odvolací a revizní komisi FA v souladu se stanovami FA a dalšími předpisy vydanými FA. Protest a odvolání proti rozhodnutí STK se dokládá vkladem: 400,- Kč u dospělých, 200,- Kč u mládeže. Odvolání proti rozhodnutí DK se dokládá vkladem: 1.000,- Kč u dospělých, 500,- Kč u mládeže. Za oznámení VV nebo komise OFS je považováno zveřejnění rozhodnutí v úředních zprávách na oficiálních internetových stránkách OFS. Protest a odvolání musí splňovat náležitosti SŘ nebo DŘ. Odvolání se zasílá v opise orgánu, který rozhodnutí vydal. Počátek lhůty k podání protestu je den následující po utkání. Počátek lhůty k podání odvolání je den následující po dni oznámení (nebo doručení písemného rozhodnutí). Jestliže lhůta vyprší v den pracovního klidu, je posledním dnem pro podání protestu nebo odvolání následující pracovní den. VV plní podle stanov FA funkci odvolacího orgánu (orgánu II. instance) proti rozhodnutím učiněným v I. instanci v záležitostech SŘ a DŘ. Odvolací a revizní komise FA je povolána na základě podnětů přezkoumávat rozhodnutí vynesená v odvolacím řízení VV ve věcech soutěžních a disciplinárních. Tato komise plní funkci přezkumného orgánu u těchto rozhodnutí (bližší viz stanovy FA a statut odvolacích a revizních komisí, odvolací a přezkumný řád FA). 22

23 30. Okresní pohár Okresní pohár dospělých a Okresní pohár žáků doplňují mistrovské soutěže. Poháry jsou kvalifikací do pohárů pořádaných KFS. Poháry se hrají vyřazovacím způsobem na jedno utkání. O vítězi poháru rozhoduje jednokolové finále. Finálová utkání se pořádají zpravidla společně (žáci hrají předzápas) na hřišti určeném STK. Kluby podávají žádosti o pořádání finálových utkání STK písemně (možno elektronickou poštou). Účast v pohárech je dobrovolná, mohou se přihlásit kluby, jejichž družstva hrají okresní soutěže a dále I. B třídu dospělých a I. třídu starších žáků (výjimečně krajský přebor mladších žáků). Termín přihlášení je společný s termínem podání přihlášky do soutěže. V případě přihlášení méně než čtyř družstev, nebude pohár uspořádán. Kluby startují v pohárech na své náklady, odměny rozhodčích se řídí podle sazebníku odměn rozhodčích, směrnic o náhradách a odměnách rozhodčích a delegátů při fotbalových utkáních FA. Finalisté pohárů získávají věcné ceny (zpravidla pohár a diplom). Organizátorům finále poháru bude poskytnut finanční příspěvek 3.000,- Kč jako náhrada za pronájem hřiště, občerstvení družstev a rozhodčích. 1. kolo (případně předkolo) určí STK podle územního rozdělení a výkonnosti přihlášených družstev, v dalších kolech je vždy pořadatelem: účastník nižší soutěže, jsou-li oba účastníci ze stejné soutěže, je pořadatelem ten, kdo minulé kolo hrál na hřišti soupeře, když oba účastníci hrály minulé kolo na hřišti soupeře (nebo oba doma), pořadatelem je ten, kdo minulé kolo vyhrál vyšším rozdílem, je-li i toto kritérium shodné, pořadatelem je klub, jehož družstvo má nižší nasazené číslo. Při nerozhodném výsledku se utkání neprodlužují a provádí se pokutové kopy (5-5 a dále 1-1 do rozhodnutí). Termíny utkání pohárů: okresní pohár dospělých zpravidla středy, okresní pohár starších žáků zpravidla čtvrtky. Při stanovení termínů pohárů se bere ohled na pohár organizovaný FA, pohár KFS a vložená kola okresních a vyšších soutěží. Domácímu klubu se ukládá povinnost informovat sekretáře OFS o přesném výsledku telefonicky nebo osobně nejpozději následující den po utkání do 11,00 hodin. 23

24 31. Letní a zimní turnaje STK stanovuje následující podmínky pro pořádání turnajů: Každý turnaj pořádaný fotbalovým klubem musí být schválen STK. Pořádající klub předloží propozice ke schválení STK v takovém počtu, že minimálně 2 vyhotovení zůstávají pro potřeby OFS (1x pro STK a 1x pro KR). Propozice se předkládají nejpozději 10 dní před zahájením turnaje. V době, kdy STK nezasedá, propozice schvaluje sekretář OFS. Rozhodčí na turnaje obsazuje KR (není-li v propozicích určeno jinak). Z každého utkání turnaje rozhodčí odešlou nebo odevzdají na OFS ZOU tak, jak mají za povinnost při mistrovských utkáních. Každé vyloučení hráče řeší DK stejným postupem jako u mistrovských utkání. Kluby mohou při přátelských a turnajových (nemistrovských) utkáních zkoušet hráče, kteří mají posílit družstvo jen s písemným souhlasem mateřského klubu. Bez souhlasu mateřského klubu nesmí hráč nastoupit za jiný klub. Za nenahlášení turnaje může být klubu udělena pokuta 300,- Kč. 32. Reprezentace Kluby mají povinnost uvolňovat hráče nominované k plnění reprezentačních povinností na všech úrovních výběrů. Nerespektování tohoto ustanovení může mít za následek trest podle DŘ. Týká se jak klubů, tak hráčů. 33. Sportovní úrazy Sportovní úrazy, ke kterým došlo při sportovní akci v souladu s tímto RMS, nahlásí vedoucí družstva rozhodčímu, který je povinen uvést stručné údaje o zranění na zadní straně ZOU. Klub projedná úraz a společně s postiženým vyplní tiskopis Hlášení úrazu. Po skončení doby léčení potvrdí tiskopis klub a ošetřující lékař. Pojistná smlouva uzavřena s Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Templová 747, Praze Titul a ceny Číslo pojistky: Přeborníci okresu v jednotlivých kategoriích získávají titul přeborníka okresu pro daný rok a diplom s finanční odměnou 3.000,- Kč (finanční odměna může být vyhlašovatelem soutěže předána ve formě věcné ceny). Vítězové jednotlivých skupin všech kategorií získávají diplom. Vyhodnocení je provedeno zpravidla na valné hromadě OFS nebo aktivu STK spojeným s rozlosováním soutěží. 24

25 35. Způsob komunikace Rozlosování, termíny a výsledky utkání, obsazení rozhodčích, rozhodnutí a oficiální zprávy komisí a VV jsou zveřejňovány na oficiálních internetových stránkách OFS: a jsou pro kluby a rozhodčí závazné, není povinnost OFS doručovat klubům v písemné podobě. Písemné doručení mezi OFS a kluby se provádí zpravidla elektronickou poštou na elektronické adresy, které jsou přílohou tohoto RMS. Kluby i rozhodčí mají povinnost sledovat úřední zprávy na oficiálních internetových stránkách OFS. V případě jakékoliv nesrovnalosti je povinností zúčastněných klubů a rozhodčích uvědomit písemně či telefonicky sekretáře OFS, který sjedná nápravu. Sekretář nebo komise OFS korespondují s kluby zpravidla cestou elektronické pošty. Platební výměry bude sekretář OFS zasílat poštou, v případě souhlasu klubu možno i platební výměry zasílat prostřednictvím elektronické pošty. Na základě dohody klubu se sekretářem OFS lze veškerou korespondenci mezi klubem a OFS vést elektronickou poštou, při nutnosti razítka a podpisu se využije naskenovaného dokumentu. Oficiální elektronická adresa OFS je: Kluby mezi sebou korespondují poštou (zpravidla doporučeně). V korespondenci mezi kluby je třeba prioritně využívat adresář uvedený v příloze tohoto RMS, který je zpracován na základě přihlášek do soutěže. V případě změny v adresáři klub změnu písemně oznámí STK, která tuto informaci podá formou zveřejnění v zápise z STK. Korespondence mezi kluby lze vést po dohodě cestou elektronické pošty. V případě využití elektronické pošty u dokumentů, které je třeba soupeřem potvrdit, STK uzná pouze dokumenty (např. hlášenky), které budou soupeřem elektronicky či jinak potvrzeny. Kluby mají dále povinnost udržovat aktuální adresář FA na adrese: Adresář je primárně určen k získávání kontaktů fotbalové veřejnosti na jednotlivé kluby a slouží ke vzájemné komunikaci mezi kluby. Za správnost tohoto adresáře zodpovídá příslušný fotbalový klub, který je členem FA. Prioritně se využívá adresář uvedený v příloze tohoto RMS. Formuláře, které se používají v soutěžích OFS Litoměřice jsou v příloze tohoto RMS a dále jsou k dispozici na oficiálních internetových stránkách OFS. 25

26 Závěrečná ustanovení 36. Závěrečná ustanovení Členové FA (kluby, hráči, trenéři, rozhodčí, jednotlivci vykonávající funkce v soutěžích podle předpisů FA, členové statutárních orgánů klubu a členové orgánů FA) mají dle stanov FA právo a povinnost dodržovat stanovy, řády a předpisy FA, zachovávat v soutěžích i mimo ně zásady fair play a pravidla morálky a podrobovat se rozhodnutím orgánům FA. Kluby odpovídají za porušení řádů a předpisů svými členy, hráči, činovníky a dalšími osobami, které pověřily vykonáváním funkcí nebo činností v soutěžích a při jednotlivých utkáních. Ustanovení tohoto RMS jsou nedílnou součástí SŘ včetně jeho doplňků a platí pro všechny fotbalové kluby hrající soutěže řízené OFS Litoměřice. Nedílnou součásti tohoto RMS jsou předpisy, řády, směrnice, pokyny a přílohy vydané orgány FA. Platnost tohoto RMS nabývá účinnosti dnem zahájení soutěží a to včetně nedořešených případů. V případě, že ustanovení tohoto RMS jsou v rozporu se změnami SŘ, DŘ nebo dalších předpisů a řádů FA vydanými po schválení tohoto RMS, platí ustanovení příslušných předpisů FA. Výklad RMS přísluší VV a STK. V případě sporu, zda-li tento RMS odpovídá stanovám, řádům a předpisům FA, rozhoduje podle stanov FA odvolací komise FA. Tento RMS byl schválen VV OFS Litoměřice 26. června 2012 a je vydán v souladu se stanovami FA k řízení okresních soutěží OFS Litoměřice. za OFS Litoměřice Jindřich SLABÝ předseda STK Stanislav CHLÁDEK předseda VV Mgr. Jan ŘEBÍČEK sekretář VV 26

27 Sazebník poplatků, pokut a náhrad soupeři Poplatek (finanční kompenzace), pokuta a náhrada soupeři Kluby, družstva Částka RMS Splatnost do 1. Pokuta (poplatek) za pozdní podání přihlášky do soutěže a odhlášení (přihlášení) družstva v době od ukončení termínu podání přihlášky do rozlosování všechny kluby - 500,- čl. 9 zahájení soutěže 2. Startovné dospělí ,- (pouze za jedno družstvo dospělých, za každé další družstvo dospělých + 500,-) čl. 9 zahájení soutěže 3. Poplatek (finanční kompenzace) za neuvedení aktivní elektronické adresy všechny kluby ,- čl. 4 zahájení soutěže 4. Poplatek (finanční kompenzace) při nedodržení povinnosti jednoho družstva mládeže v soutěži II. třída dospělí ,- čl. 4 zahájení soutěže 5. Pokuta za nedokončení rozehrané soutěže od rozlosování soutěže před ukončením podzimní části (v závorce uvedeno - po ukončení podzimní části soutěže do skončení ročníku) II. třída dospělí III. třída dospělí IV. třída dospělí dorost starší žáci mladší žáci ,- (20.000,-) ,- (15.000,-) ,- (10.000,-) ,- (8.000,-) ,- (7.000,-) ,- (4.000,-) čl dnů od oznámení 6. Pokuta za nedohrané utkání pro malý počet hráčů všechny kluby mladší žáci - 500, ,- čl dnů od oznámení 7. Pokuta za zaviněné nesehraní utkání (nedostavení se hostů, kontumace 3-0 ve prospěch domácích; v závorce uvedena náhrada soupeři) II. třída dospělí III. třída dospělí IV. třída dospělí dorost starší žáci mladší žáci ,- (3.000,-) ,- (2.500,-) ,- (2.500,-) ,- (2.000,-) ,- (1.500,-) - 500,- (1.000,-) čl dnů od oznámení 8. Pokuta za zaviněné nesehraní utkání (nenastoupení domácích, kontumace 0-3 ve prospěch hostů) všechny kluby mladší žáci , ,- čl dnů od oznámení 9. Poplatek za povolení dohody o změnu termínu utkání méně než 21 dnů před termínem (v závorce uvedena částka za méně než 8 dnů) všechny kluby - 100,- (300,-) čl. 8 společně s žádostí 10. Pokuta za nevyplnění ZOU na PC nebo psacím stroji II. a III. třída dospělí - 200,- čl dnů od oznámení 27

28 11. Pokuta za porušení SŘ a RMS v oblasti soupisek a seznamů hráčů (za jednoho hráče) všechny kluby - 500,- čl dnů od oznámení 12. Pokuta za neoprávněný start hráče dospělí mládež , ,- čl dnů od oznámení 13. Pokuta za pozdě doručený ZOU klubem nebo rozhodčím, nedodržení dalších náležitostí atd. všechny kluby + rozhodčí - 200,- čl dnů od oznámení 14. Pokuta za nedostatky při kontrole zdravotního prohlášení hráčů všechny kluby - 500,- čl dnů od oznámení 15. Pokuta za nesplnění zaslání hodnocení rozhodčích ve stanoveném termínu dospělí - 100,- čl dnů od oznámení 16. Pokuta za nepředložení propozic ke schválení nemistrovských utkání (např. turnaj) všechny kluby - 300,- čl dnů od oznámení 17. Poplatek za protest nebo odvolání proti rozhodnutí STK a DK DK dospělí DK mládež STK dospělí STK mládež , , , ,- čl. 29 společně s odvoláním nebo protestem 18. Poplatek za projednání trestu vyloučeného hráče v DK dospělí mládež rozhodčí - 100,- - 50, ,- čl. 22 zasedání DK 19. Pokuta při neúčasti hráče při projednávání v DK a současném nezasání písemného prohlášení nebo nezaplacení nákladů disciplinárního řízení do 14 dnů a dále za nedostavení se do STK nebo DK dle čl. 17 a 22 RMS všechny kluby - 300,- čl. 17 a dnů od oznámení 20. Poplatek za postup mimo pořadí II. třída dospělí III. třída dospělí , ,- čl. 24 zahájení soutěže 21. Pokuta za neomluvenou neúčast na aktivu STK a za neomluvenou neúčast (min.7 dní předem) na turnaji mládeže pořádaném STK všechny kluby - 500,- čl dnů od oznámení 22. Pokuta za hrubé porušení (a jiná porušení) SŘ a RMS či jiných předpisů FA všechny kluby - do ,- nebo vyloučení ze soutěže čl dnů od oznámení Nebude-li úhrada provedena do stanovené doby, STK předá k dalšímu řízení DK 28

29 Okresní fotbalový svaz Litoměřice Osvobození Litoměřice DOHODA - změna termínu (začátku, místa) utkání Níže podepsané kluby se dohodly, že mistrovské pohárové * utkání bude sehráno v jiném termínu v jiném času na jiném hřišti *. kategorie soutěž kolo pořádající klub hostující klub pozn. - kategorie (dospělí, dorost, starší žáci, mladší žáci atd.), soutěž (II. třída, III. třída, IV. třída atd.) termín den hodina místo utkání původní termín požadovaná změna pozn. - požadovaná změna = nový termín (den, hodina, místo) Kluby žádají o schválení této dohody STK OFS razítko a podpis žádajícího klubu razítko a podpis soupeře Rozhodnutí STK Sportovně technická komise schvaluje neschvaluje * výše uvedenou dohodu klubů a uvědomuje o tom oba soupeře a komisi rozhodčích. V Litoměřicích dne. razítko a podpis STK (sekretáře OFS) Jeden výtisk je založen u STK, další obdrží oba soupeři. Řádně a úplně vyplněná žádost o změnu se zašle ve třech vyhotoveních STK. Je-li lhůta kratší než 21 dnů, platí se poplatek ve výši 100,- Kč, je-li lhůta kratší než 8 dnů, platí se poplatek ve výši 300,- Kč. *nehodící škrtněte 29

30 Okresní fotbalový svaz Litoměřice Osvobození Litoměřice Hlášenka mistrovských utkání Klub. Kategorie.. (pozn. dospělí, dorost, starší žáci, mladší žáci) Období. (pozn. jaro, podzim a rok) Soutěž.. (pozn. II., III., IV. třída) kolo den datum hodina soupeř hřiště poznámka poznámky: datum, razítko a podpis: na vědomí - Tato hlášenka se zasílá v souladu s RMS minimálně 21 dní předem - 1x soupeřům a 1x STK, PRO STK NUTNO PŘILOŽIT DOKLAD O ZASLÁNÍ SOUPEŘI (nebo doklad o převzetí soupeřem). 30

31 Okresní fotbalový svaz Litoměřice Osvobození Litoměřice Fotbalový klub. Okres Litoměřice Kraj Ústecký Platí pro soutěž.. Ročník PROHLÁŠENÍ Prohlašuji na základě lékařského posouzení svého zdravotního stavu, že jsem způsobilý absolvovat fyzickou zátěž fotbalového tréninku a utkání bez nebezpečí poškození svého zdraví. jméno a příjmení hráče datum narození datum podpisu podpis 31

32 Okresní fotbalový svaz Litoměřice Osvobození Litoměřice S O U P I S K A D R U Ž S T V A Fotbalový klub Okres Litoměřice Kraj Ústecký Platí pro soutěž.. Období... p.č. příjmení a jméno datum narození poznámky změny funkcionáři jméno příjmení kvalifikace adresa bydliště telefon trenér as.trenéra ved.druž. org. prac. xxx xxx V... dne.. razítko klubu a podpisy: V Litoměřicích dne.. razítko a podpis STK: předseda klubu org. pracovník klubu předseda STK (sekretář OFS) Veškerá práva a povinnosti klubů a družstev spojená se zařazením hráčů na soupisky jsou uvedeny v SŘ a v RMS. 32

33 Okresní fotbalový svaz Litoměřice Osvobození Litoměřice P R O H L Á Š E N Í k vyloučení V utkání:. soutěž:.. kolo: ročník:... dne:... byl vyloučen hráč:.. klub: datum narození:.. V souladu s ustanovením RMS jmenovaný prohlašuje, že disciplinární komise může projednat přestupek bez jeho účasti. Současně však bere na vědomí, že v případě, kdy si disciplinární komise jeho účast vyžádá, je povinen se na jednání dostavit ve stanoveném termínu. Zároveň prohlašuje, že není v trestu a ani proti němu není vedeno žádné disciplinární jednání. Je v podmíněném trestu:.. Vyjádření hráče k přestupku:. podpis hráče Přílohou prohlášení je doklad o zaplacení poplatku za projednání. 33

34 Okresní fotbalový svaz Litoměřice Osvobození Litoměřice Hodnocení rozhodčích OFS za klub: kolo soupeř rozhodčí známka podpis Orientační popis výkonu rozhodčího podle číselných známek Známka 4 výborný výkon (rozhodčí řídil utkání naprosto objektivně) Známka 3 velmi dobrý (rozhodčí se dopustil drobných chyb) Známka 2 průměrný (rozhodčí řídil utkání s většími chybami) Známka 1 slabý (rozhodčí řídil utkání s velkým množstvím chyb) Známka 0 nevyhovující (rozhodčí naprosto selhal ve své funkci) Známku 0 a 1 je klub povinen zdůvodnit na zadní straně tiskopisu! 34

Fotbalová asociace České republiky Výkonný výbor Okresního fotbalového svazu Litoměřice R O Z P I S

Fotbalová asociace České republiky Výkonný výbor Okresního fotbalového svazu Litoměřice R O Z P I S Fotbalová asociace České republiky Výkonný výbor Okresního fotbalového svazu Litoměřice R O Z P I S mistrovských fotbalových soutěží soutěžní ročník 2014 2015 Mistrovské fotbalové soutěže Okresního fotbalového

Více

Fotbalová asociace České republiky Výkonný výbor Okresního fotbalového svazu Litoměřice R O Z P I S

Fotbalová asociace České republiky Výkonný výbor Okresního fotbalového svazu Litoměřice R O Z P I S Fotbalová asociace České republiky Výkonný výbor Okresního fotbalového svazu Litoměřice R O Z P I S mistrovských fotbalových soutěží soutěžní ročník 2015 2016 Mistrovské fotbalové soutěže Okresního fotbalového

Více

Fotbalová asociace České republiky Výkonný výbor Okresního fotbalového svazu Litoměřice R O Z P I S

Fotbalová asociace České republiky Výkonný výbor Okresního fotbalového svazu Litoměřice R O Z P I S Fotbalová asociace České republiky Výkonný výbor Okresního fotbalového svazu Litoměřice R O Z P I S mistrovských fotbalových soutěží soutěžní ročník 2013 2014 Mistrovské fotbalové soutěže Okresního fotbalového

Více

OFS Nymburk. aktiv klubů OFS

OFS Nymburk. aktiv klubů OFS info@ofsnymburk.cz www.ofsnymburk.cz aktiv klubů OFS 7.3.2018 Program aktivu: 18,30 zahájení aktivu 18,35 19,15 školení klubů soutěžní řád 19,15 19,25 přestávka 19,25 19,55 organizace soutěží v ročníku

Více

R O Z P I S okresních volejbalových soutěží dospělých řízených STK VV OVS Pardubice

R O Z P I S okresních volejbalových soutěží dospělých řízených STK VV OVS Pardubice R O Z P I S okresních volejbalových soutěží dospělých řízených STK VV OVS Pardubice 2017-2018 V Š E O B E C N Á U S T A N O V E N Í 1. Řízení soutěží Vyhlašovatelem nemistrovských soutěží Okresní nemistrovská

Více

Školení oddílů SKFS Velká Dobrá

Školení oddílů SKFS Velká Dobrá Školení oddílů SKFS Velká Dobrá 26.11.2016 Ing. Martin HAVEL, Jan HOŘEJŠÍ, Mgr. Zdeněk TASCH Mistrovství Evropy žen do 17 let v roce 2017 v České republice SOUTĚŽNÍ ŘÁD FOTBALU IS FAČR RMS 2016/2017 DISCIPLINÁRNÍ

Více

Okresní nohejbalový svaz Praha západ. Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS

Okresní nohejbalový svaz Praha západ. Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS Okresní nohejbalový svaz Praha západ Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS 1. Předpis Hraje se dle platných Pravidel nohejbalu, Soutěžního řádu, tohoto rozpisu a jeho případných

Více

Fotbalová asociace České republiky Výkonný výbor Okresního fotbalového svazu Litoměřice R O Z P I S

Fotbalová asociace České republiky Výkonný výbor Okresního fotbalového svazu Litoměřice R O Z P I S Fotbalová asociace České republiky Výkonný výbor Okresního fotbalového svazu Litoměřice R O Z P I S mistrovských fotbalových soutěží soutěžní ročník 2016 2017 Mistrovské fotbalové soutěže Okresního fotbalového

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽE A ŽEN FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY

SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽE A ŽEN FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽE A ŽEN FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY ČÁST PRVNÍ SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽE HLAVA I. OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Působnost 1. Dle této části (dále též Soutěžní řád mládeže ) se organizují soutěže

Více

Fotbalová asociace České republiky Výkonný výbor Okresního fotbalového svazu Litoměřice R O Z P I S

Fotbalová asociace České republiky Výkonný výbor Okresního fotbalového svazu Litoměřice R O Z P I S Fotbalová asociace České republiky Výkonný výbor Okresního fotbalového svazu Litoměřice R O Z P I S mistrovských fotbalových soutěží soutěžní ročník 2017 2018 Mistrovské fotbalové soutěže Okresního fotbalového

Více

ROZPISY POHÁRŮ DOSPĚLÝCH A ŽÁKŮ 58. ROČNÍK POHÁRU ÚSTECKÉHO KFS VE FOTBALE DOSPĚLÝCH 2018

ROZPISY POHÁRŮ DOSPĚLÝCH A ŽÁKŮ 58. ROČNÍK POHÁRU ÚSTECKÉHO KFS VE FOTBALE DOSPĚLÝCH 2018 PŘÍLOHA ČÍSLO 3 ROZPISY POHÁRŮ DOSPĚLÝCH A ŽÁKŮ 58. ROČNÍK POHÁRU ÚSTECKÉHO KFS VE FOTBALE DOSPĚLÝCH 2018 Článek 1 - Řízení soutěže Pohár ÚKFS ve fotbale dospělých doplňuje mistrovské soutěže dospělých

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽE A ŽEN FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY

SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽE A ŽEN FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽE A ŽEN FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY ČÁST PRVNÍ SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽE HLAVA I. OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Působnost 1. Dle této části tohoto řádu (dále Soutěžní řád mládeže ) se organizují

Více

DOSPĚLÝCH. České Budějovice

DOSPĚLÝCH. České Budějovice JIHOČESKÝ KRAJSKÝ KUŽELKÁŘSKÝ SVAZ ROZPIS JIHOČESKÉ KRAJSKÉ SOUTĚŽE DOSPĚLÝCH 2018 2019 České Budějovice 13.05.2018 http://kuzelkakraj.webnode.cz/ 1 Všeobecná ustanovení 1. Řízení soutěží: Všechny soutěže

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽE A ŽEN FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY

SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽE A ŽEN FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽE A ŽEN FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY ČÁST PRVNÍ SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽE HLAVA I. OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Působnost 1. Dle této části tohoto řádu (dále Soutěžní řád mládeže ) se organizují

Více

Prováděcí směrnice k ustanovení Článku 3, odst. 3) Stanov FAČR. Článek 1 Předmět úpravy

Prováděcí směrnice k ustanovení Článku 3, odst. 3) Stanov FAČR. Článek 1 Předmět úpravy Prováděcí směrnice k ustanovení Článku 3, odst. 3) Stanov FAČR Článek 1 Předmět úpravy Stanovy FAČR ve článku 3, odst. 3 stanovují okruh osob, jejichž působení ve FAČR a v ní organizovaných soutěžích je

Více

REGISTRAČNÍ ŘÁD. Článek 401. Základní ustanovení

REGISTRAČNÍ ŘÁD. Článek 401. Základní ustanovení REGISTRAČNÍ ŘÁD Článek 401. Základní ustanovení 401.01 Členy ČAST jsou oddíly stolního tenisu, jejichž příslušníci jsou registrováni podle tohoto řádu. Příslušníci se dělí na: a) závodníky a závodnice

Více

Školení oddílů SKFS Slaný

Školení oddílů SKFS Slaný Školení oddílů SKFS Slaný 2.12.2017 Ing. Martin HAVEL, Mgr. Zdeněk TASCH SOUTĚŽNÍ ŘÁD FOTBALU IS FAČR RMS 2017/2018 DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD FA ČR SOUTĚŽNÍ ŘÁD FOTBALU Soupiska družstva Soupiska družstva je doklad,

Více

ROZPIS DLOUHODOBÝCH SOUTĚŽÍ MUŽŮ KNS PRAHA NA ROK 2017

ROZPIS DLOUHODOBÝCH SOUTĚŽÍ MUŽŮ KNS PRAHA NA ROK 2017 ROZPIS DLOUHODOBÝCH SOUTĚŽÍ MUŽŮ KNS PRAHA NA ROK 2017 1. Působnost Rozpisu dlouhodobých soutěží Rozpis dlouhodobých soutěží (dále jen Rozpis) je platný pro dlouhodobé soutěže řízené Výkonným výborem (dále

Více

PŘESTUPNÍ ŘÁD ČESKÝ SVAZ MUŽSKÉHO LAKROSU

PŘESTUPNÍ ŘÁD ČESKÝ SVAZ MUŽSKÉHO LAKROSU PŘESTUPNÍ ŘÁD ČESKÝ SVAZ MUŽSKÉHO LAKROSU prosinec 2016 Článek 1 Základní ustanovení 1.1 Tento přestupní řád stanovuje podmínky, za nichž se uskutečňují přestupy a hostování hráčů lakrosu v soutěžích pořádaných

Více

Registrační řád Svazu zápasu České republiky. Obsah. 1. Obecná ustanovení...2. 2. Registrační činnost...2. 3. Podklady pro registraci...

Registrační řád Svazu zápasu České republiky. Obsah. 1. Obecná ustanovení...2. 2. Registrační činnost...2. 3. Podklady pro registraci... Obsah 1. Obecná ustanovení...2 1.1. Účel registrace...2 1.2. Vyznačení činnosti v průkazu zápasu...2 1.3. Počet funkcí vykonávaných jednotlivcem...2 1.4. Registrace evidence...2 2. Registrační činnost...2

Více

FUTSAL Prostějov 2014/15 rozpis soutěží

FUTSAL Prostějov 2014/15 rozpis soutěží FUTSAL Prostějov 2014/15 rozpis soutěží Kapitola 1 Všeobecná ustanovení Článek 1 - Řízení soutěží Soutěž řídí Sportovně technická komise Okresní kmise futsalu (dále STK) se sídlem v Prostějově. Článek

Více

PŘEDPIS DLOUHODOBÉ MISTROVSKÉ SOUTĚŽE KOMISE NOHEJBALU ROKYCANY ČESKÝ NOHEJBALOVÝ SVAZ

PŘEDPIS DLOUHODOBÉ MISTROVSKÉ SOUTĚŽE KOMISE NOHEJBALU ROKYCANY ČESKÝ NOHEJBALOVÝ SVAZ PŘEDPIS DLOUHODOBÉ MISTROVSKÉ SOUTĚŽE 2018 KOMISE NOHEJBALU ROKYCANY ČESKÝ NOHEJBALOVÝ SVAZ 1 2 Komise nohejbalu Rokycany Český nohejbalový svaz Jiráskova 214/I, 337 01 Rokycany ------------------------------------------

Více

Peněžité pokuty za provinění klubů a rozhodčích jsou stanoveny Pokutovým řádem OFS, který byl schválen řídícím orgánem soutěží OFS.

Peněžité pokuty za provinění klubů a rozhodčích jsou stanoveny Pokutovým řádem OFS, který byl schválen řídícím orgánem soutěží OFS. E. NÁLEŽITOSTI DISCIPLINÁRNÍHO ŘÍZENÍ Čl. 36 Disciplinární komise DK OFS DK projednává všechna disciplinární provinění v rámci soutěží OFS. DK posuzuje a ukládá svoje rozhodnutí podle Disciplinárního řádu

Více

REGISTRAČNÍ ŘÁD HOKEJBALU

REGISTRAČNÍ ŘÁD HOKEJBALU REGISTRAČNÍ ŘÁD HOKEJBALU 2015 Článek 1 Základní ustanovení 1. Start v soutěžích ČMSHb se umožňuje pouze hráči, který je registrován podle tohoto řádu. 2. Registrací se rozumí záznam hráče v IS ČMSHb,

Více

O k r e s n í f o t b a l o v ý s v a z. N Y M B U R K Nerudova 512/ Nymburk Tel , mail:

O k r e s n í f o t b a l o v ý s v a z. N Y M B U R K Nerudova 512/ Nymburk Tel , mail: O k r e s n í f o t b a l o v ý s v a z N Y M B U R K Nerudova 512/10 288 02 Nymburk Tel. 325 512 332, mail: info@ofsnymburk.cz ROZPIS SOUTEŽÍ ročník 2015-2016 A. Všeobecná ustanovení 1. Řízení soutěže:

Více

Český svaz ledního hokeje z.s. REGISTRAČNÍ ŘÁD

Český svaz ledního hokeje z.s. REGISTRAČNÍ ŘÁD Český svaz ledního hokeje z.s. REGISTRAČNÍ ŘÁD Schváleno konferencí ČSLH dne 14.6.2014 Článek 1 Základní ustanovení 1. Hráči, kteří se chtějí zúčastnit sportovních soutěží v ledním hokeji (dále také jako

Více

Český svaz ledního hokeje z.s. REGISTRAČNÍ ŘÁD

Český svaz ledního hokeje z.s. REGISTRAČNÍ ŘÁD Český svaz ledního hokeje z.s. REGISTRAČNÍ ŘÁD Schváleno konferencí ČSLH dne 18. 6. 2016 Článek 1 Základní ustanovení 1. Hráči, kteří se chtějí zúčastnit sportovních soutěží v ledním hokeji (dále také

Více

PŘEBORY SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV SENIORŮ ROZPIS PRO ROK 2016

PŘEBORY SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV SENIORŮ ROZPIS PRO ROK 2016 PŘEBORY SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV SENIORŮ ROZPIS PRO ROK 2016 Mgr. Martin Drahoš vedoucí soutěží oficiální míč VčOTS A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Podmínky startu a přihlašování Základní podmínkou je splnění příslušných

Více

Registrační řád. Svazu zápasu České republiky

Registrační řád. Svazu zápasu České republiky Registrační řád Svazu zápasu České republiky Registrační řád Svazu zápasu České republiky (dále jen RŘ ) stanoví podmínky a způsob, jakým se zajišťuje příslušnost ke Svazu zápasu ČR. Všichni členové SZČR,

Více

ROZPIS HALOVÝCH SOUTĚŽÍ ŘÍZENÝCH ČSPH 2013/2014

ROZPIS HALOVÝCH SOUTĚŽÍ ŘÍZENÝCH ČSPH 2013/2014 ROZPIS HALOVÝCH SOUTĚŽÍ ŘÍZENÝCH ČSPH 2013/2014 a) muži extraliga f) dorostenci b) muži I. liga g) dorostenky c) muži II. Liga h) st. žáci d) ženy extraliga ch) st. žákyně e) ženy I.liga Účastníci: a)

Více

e-mail: ptolar@vodakva.cz klauber@elcoplus.cz

e-mail: ptolar@vodakva.cz klauber@elcoplus.cz e-mail: ptolar@vodakva.cz klauber@elcoplus.cz Adresář organizačních pracovníků SKP Tachov: Jiří CHEJNOVSKÝ, 34701 Tachov tel.: 724 359 780 e-mail: jiri.chejnovsky@seznam.cz hřiště: SKP Tachov u městského

Více

R E G I S T R A Č N Í

R E G I S T R A Č N Í R E G I S T R A Č N Í Ř Á D Registrační řád Svazu zápasu České republiky (dále jen RŘ ) stanoví podmínky a způsob, jakým se zajišťuje a prokazuje příslušnost ke Svazu zápasu ČR. Všichni členové SZČR, fyzické

Více

Přestupní řád. Svazu zápasu České republiky

Přestupní řád. Svazu zápasu České republiky Přestupní řád Svazu zápasu České republiky Přestupní řád Svazu zápasu České republiky Přestupní řád Svazu zápasu České republiky (dále jen PŘ ) je směrnicí, která řeší přestupy a hostování aktivních zápasníků

Více

LICENČNÍ ŘÁD PRO ROZHODČÍ FOTBALU

LICENČNÍ ŘÁD PRO ROZHODČÍ FOTBALU LICENČNÍ ŘÁD PRO ROZHODČÍ FOTBALU článek 1 Licence rozhodčího fotbalu 1. Fotbalová utkání v rámci Fotbalové asociace České republiky (dále jen FAČR) může řídit pouze rozhodčí, kterému byla udělena licence

Více

Soutěžní řád. Krajské a regionální svazy mohou upravit. Závazné předpisy. včetně aktualizace poslední

Soutěžní řád. Krajské a regionální svazy mohou upravit. Závazné předpisy. včetně aktualizace poslední Soutěžní řád ČAST Soutěžní řád včetně aktualizace poslední 5. 5. 2016 Soutěžní řád je soubor předpisů pro organizování, řízení a vyhodnocování soutěží stolního tenisu. Obsah: 1. Všeobecná a technická ustanovení

Více

Z Á S A D Y R O Z P I S U

Z Á S A D Y R O Z P I S U Český volejbalový svaz Sportovně technická komise Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6, stk@cvf.cz ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ DRUŽSTEV

MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ DRUŽSTEV R O Z P I S REGIONÁLNÍCH MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ DRUŽSTEV ve stolním tenise pro soutěžní období 2013 2014 1 1. Řízení soutěže Všeobecná ustanovení Regionální dlouhodobé soutěže družstev řídí Regionální výkonný

Více

FUTSAL Prostějov 2011/12 rozpis soutěží

FUTSAL Prostějov 2011/12 rozpis soutěží FUTSAL Prostějov 2011/12 rozpis soutěží Kapitola 1 Všeobecná ustanovení Článek 1 - Řízení soutěží Soutěž řídí Sportovně technická komise OKF (dále STK) se sídlem v Prostějově. Článek 2 - Pořadatel utkání/turnaje

Více

PŘEBORY SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV ROZPIS PRO ROK 2015

PŘEBORY SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV ROZPIS PRO ROK 2015 PŘEBORY SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV ROZPIS PRO ROK 2015 Mgr. Martin Drahoš vedoucí soutěží oficiální míč VčOTS A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Podmínky startu a přihlašování Základní podmínkou je splnění příslušných

Více

Český svaz ledního hokeje z.s. REGISTRAČNÍ ŘÁD

Český svaz ledního hokeje z.s. REGISTRAČNÍ ŘÁD Český svaz ledního hokeje z.s. REGISTRAČNÍ ŘÁD Schváleno konferencí ČSLH dne 18. 6. 2016 Článek 1 Základní ustanovení 1. Hráči, kteří se chtějí zúčastnit sportovních soutěží v ledním hokeji (dále také

Více

ROZPIS DLOUHODOBÁ MISTROVSKÁ SOUTĚŽ PLZEŇ-MĚSTO MUŽI 2017

ROZPIS DLOUHODOBÁ MISTROVSKÁ SOUTĚŽ PLZEŇ-MĚSTO MUŽI 2017 ROZPIS DLOUHODOBÁ MISTROVSKÁ SOUTĚŽ PLZEŇ-MĚSTO MUŽI 2017 ČESKÝ NOHEJBALOVÝ SVAZ, z.s. SVAZ NOHEJBALU PSU PLZEŇ-MĚSTO 10.12.2016 Český nohejbalový svaz, z.s. Svaz nohejbalu PSU Plzeň-město --------------------------------------------------------

Více

Číslo testu: 802. Pravidlová komise FAČR Testy. Tento test vypracoval:

Číslo testu: 802. Pravidlová komise FAČR Testy. Tento test vypracoval: Tento test vypracoval: Pravidlová komise FAČR Testy Číslo testu: 802 Dne: 1 Je hráč v ofsajdu, převezme-li v ofsajdové pozici míč přímo z kopu z rohu? 2 Je rozhodčí povinen dát po dosažení branky znamení

Více

Kvalifikační turnaje o II. ligu žen 2016/2017

Kvalifikační turnaje o II. ligu žen 2016/2017 V Brně dne 7. 5. 2016 Kvalifikační turnaje o II. ligu žen 2016/2017 P R O P O Z I C E, Zátopkova 100/2, P.O.Box 40, 160 17 Praha 6, IČ: 539 929, sekretář: Zdeněk Soukup tel.: +420 721 820 755, e-mail:

Více

Mistrovství České republiky seniorek Rozpis soutěže. A. Všeobecná ustanovení

Mistrovství České republiky seniorek Rozpis soutěže. A. Všeobecná ustanovení Mistrovství České republiky seniorek 2016 A. Všeobecná ustanovení Rozpis soutěže 1. Vyhlašovatel soutěže: Český volejbalový svaz, Zátopkova 100/2, PS40, 160 00 Praha 6, tel: 257 215 269, e-mail: cvf@cvf.cz,

Více

EKONOMICKÁ SMĚRNICE ČESKÉHO KORFBALOVÉHO SVAZU

EKONOMICKÁ SMĚRNICE ČESKÉHO KORFBALOVÉHO SVAZU EKONOMICKÁ SMĚRNICE ČESKÉHO KORFBALOVÉHO SVAZU ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 (1) Ekonomická směrnice upravuje: a) poskytování odměn za výkon funkce (dále jen odměny) rozhodčího a delegáta při řízení a zabezpečení

Více

KRAJSKÉ SOUTĚŽE DÍVKY

KRAJSKÉ SOUTĚŽE DÍVKY R O Z P I S KRAJSKÉ SOUTĚŽE DÍVKY a CHLAPCI Starší žákyně, mladší žákyně, žáci Soutěžní období 2014-2015 Karlovarský krajský volejbalový svaz Gorkého 280, 356 01 Sokolov, tel. 352 604 629 e-mail: javurek@cvf.cz

Více

E.ON Junior Cup Sobota P R O P O Z I C E. turnaje kopané starších přípravek. UMT Karlovy Vary-Drahovice

E.ON Junior Cup Sobota P R O P O Z I C E. turnaje kopané starších přípravek. UMT Karlovy Vary-Drahovice E.ON Junior Cup 2015 P R O P O Z I C E turnaje kopané starších přípravek UMT Karlovy Vary-Drahovice Sobota 16.5.2015 Termín turnaje: Místo konání: Hrací plocha: sobota 16. května 2015. Plánovaná doba trvání

Více

LICENČNÍ ŘÁD ČESKÉ TRIATLONOVÉ ASOCIACE

LICENČNÍ ŘÁD ČESKÉ TRIATLONOVÉ ASOCIACE LICENČNÍ ŘÁD ČESKÉ TRIATLONOVÉ ASOCIACE dále jen 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Charakter Licenčního řádu 1.1.1. Tento České Triatlonové Asociace o.s. (dále též ČTA ) byl schválen Radou ČTA dne 7.10.2012 je

Více

ROZPIS. Divize AS Poděbrady / Praha

ROZPIS. Divize AS Poděbrady / Praha Středočeský krajský kuželkářský svaz Pražský kuželkářský svaz a ROZPIS Divize AS 2017-2018 Poděbrady / Praha Všeobecná ustanovení 1. Řízení: Řídí Výkonné výbory SKKS a PKS prostřednictvím Sportovně technické

Více

Rozpis. Krajský přebor Vysočiny. soutěžní ročník 2016/17. Kuželkářský svaz kraje Vysočina. Ve Velkém Meziříčí dne

Rozpis. Krajský přebor Vysočiny. soutěžní ročník 2016/17. Kuželkářský svaz kraje Vysočina. Ve Velkém Meziříčí dne Kuželkářský svaz kraje Vysočina Rozpis Krajský přebor Vysočiny soutěžní ročník 2016/17 Ve Velkém Meziříčí dne 15.6.2016 Zdeněk Toman předseda KSK Vysočina Jiří Starý předseda STK KSK Vysočina Všeobecná

Více

Přestupní řád Svazu zápasu České republik

Přestupní řád Svazu zápasu České republik P R E A M B U L E Přestupní řád Svazu zápasu České republiky (dále jen PŘ) je směrnicí, která řeší přestupy a hostování aktivních zápasníků a ostatních členů SZČR v ČR. Současně upravuje podmínky jak pro

Více

ROZPIS SOUTĚŽÍ SCM A SpSM 2015/2016

ROZPIS SOUTĚŽÍ SCM A SpSM 2015/2016 ROZPIS SOUTĚŽÍ SCM A SpSM 2015/2016 1) Základní informace k soutěžím SCM U19, U17 a U16: a) struktura soutěže: v systému SCM 42 klubů (42 MŠMT, maximálně 4 KM FAČR) CL SCM U19 (20 klubů), ČL SCM U19 (18

Více

Směrnice a kritéria trenérských licencí

Směrnice a kritéria trenérských licencí Směrnice a kritéria trenérských licencí Zdůvodnění: Zpracoval: Předkládá: Předkládá se na základě plánu práce KMM Komise mládeže a metodiky ČFbU Jiří Kučera Česká florbalová unie ve smyslu svého poslání

Více

PROPOZICE 39. ROČNÍKU ZLÍNSKÉHO OKRESNÍHO PŘEBORU - FUTSAL. Hraje se podle propozic a souboru předpisů Svazu futsalu ČR pro ročník 2013-2014.

PROPOZICE 39. ROČNÍKU ZLÍNSKÉHO OKRESNÍHO PŘEBORU - FUTSAL. Hraje se podle propozic a souboru předpisů Svazu futsalu ČR pro ročník 2013-2014. PROPOZICE 39. ROČNÍKU ZLÍNSKÉHO OKRESNÍHO PŘEBORU - FUTSAL Hraje se podle propozic a souboru předpisů Svazu futsalu ČR pro ročník 2013-2014. Pořadatel Okresní komise FUTSALU Zlín. ( OKF ) OKF si vyhrazuje

Více

PROPOZICE mistrovské soutěže pro soutěžní ročník 2015-2016

PROPOZICE mistrovské soutěže pro soutěžní ročník 2015-2016 Okresní komise futsalu FIFA Sokolov Boženy Němcové 1780, 356 01 Sokolov Tel.: 603922110, e-mail: rodhonza@seznam.cz PROPOZICE mistrovské soutěže pro soutěžní ročník 2015-2016 Okresní soutěž mužů 1. třída

Více

FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK

FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK Č A S O V Ý P R O G R A M Příjezd: v úterý 13.5 2013 nejpozději do 11:00 hod., hřiště TJ Spartak Hluk. V kabině bude připraveno,

Více

PŘEBORY SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV ROZPIS PRO ROK 2018 DODATEK

PŘEBORY SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV ROZPIS PRO ROK 2018 DODATEK PŘEBORY SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV ROZPIS PRO ROK 2018 DODATEK Mgr. Martin Drahoš vedoucí soutěží oficiální míč VčOTS A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Ředitelství soutěží Soutěže organizuje, na průběh a regulérnost

Více

Propozice Mistrovství ČR ve futsalu FIFA - kategorie žen a navazujících soutěží v soutěžním ročníku

Propozice Mistrovství ČR ve futsalu FIFA - kategorie žen a navazujících soutěží v soutěžním ročníku Propozice Mistrovství ČR ve futsalu FIFA - kategorie žen a navazujících soutěží v soutěžním ročníku 2017-2018 Subkomise ženského futsalu Komise futsalu Fotbalové asociace České republiky vyhlašuje dvanáctý

Více

vydávají ROZPIS Divize AS Poděbrady / Praha

vydávají ROZPIS Divize AS Poděbrady / Praha Středočeský krajský kuželkářský svaz a Pražský kuželkářský svaz vydávají ROZPIS Divize AS 2018-2019 Poděbrady / Praha Všeobecná ustanovení 1. Řízení: Řídí Výkonné výbory SKKS a PKS prostřednictvím Sportovně-technické

Více

S p o r t o v ně technická komise R O Z P I S

S p o r t o v ně technická komise R O Z P I S OKRESNÍ VOLEJBALOVÝ SVAZ V PROSTĚJOVĚ S p o r t o v ně technická komise R O Z P I S OKRESNÍCH PŘEBORŮ MUŽŮ A ŽEN 2012/2013 ROZPIS OKRESNÍCH PŘEBORŮ MUŽŮ A ŽEN Soutěžní období 2012/2013 A) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ:

Více

R o z p i s /Úřední zpráva č. 1/ mistrovských soutěží řízených VV OFS v Kroměříži v soutěžním ročníku 2012-2013

R o z p i s /Úřední zpráva č. 1/ mistrovských soutěží řízených VV OFS v Kroměříži v soutěžním ročníku 2012-2013 FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY - Okresní fotbalový svaz v KROMĚŘÍŽI Vrchlického 2899, 767 01 Kroměříž IČ 22882472 Sekretariát: pan Kopčil Libor sekretář OFS Kroměříž Telefon: 573 336 390 Fax: 573 336

Více

Přestupní řád mimo klubů extraligy a I. ligy ()

Přestupní řád mimo klubů extraligy a I. ligy () Přestupní řád mimo klubů extraligy a I. ligy () Schválený výkonným výborem ČSLH dne 13.9.2007. OBSAH ČÁST I. Základní ustanovení ČÁST II. Náležitosti žádostí o přestup nebo hostování ČÁST III. Rozhodování

Více

TURNAJ VÝBĚRY OFS - U 12 pásmo - západ ve dnech 19. - 20. května 2015 sportovní areál SK Motorlet Praha

TURNAJ VÝBĚRY OFS - U 12 pásmo - západ ve dnech 19. - 20. května 2015 sportovní areál SK Motorlet Praha TURNAJ VÝBĚRY OFS - U 12 pásmo - západ ve dnech 19. - 20. května 2015 sportovní areál SK Motorlet Praha Č A S O V Ý P R O G R A M Příjezd: v úterý 19. 5. 2015 nejpozději do 11:00 hod., stadion SK Motorlet

Více

PROPOZICE mistrovských soutěží pro soutěžní ročník

PROPOZICE mistrovských soutěží pro soutěžní ročník Krajská komise futsalu FIFA Karlovarského kraje Boženy Němcové 1780, 356 01 Sokolov tel.: 603922110, e-mail: rodhonza@seznam.cz PROPOZICE mistrovských soutěží pro soutěžní ročník 2015-2016 Krajský přebor

Více

FUTSAL SÁLOVÝ FOTBAL PŘESTUPNÍ ŘÁD

FUTSAL SÁLOVÝ FOTBAL PŘESTUPNÍ ŘÁD FUTSAL SÁLOVÝ FOTBAL PŘESTUPNÍ ŘÁD PŘESTUPNÍ ŘÁD Česká federace sálového fotbalu Futsal, o.s. (dále jen ČFSF) vydává PŘESTUPNÍ ŘÁD platný pro soutěže v sálovém fotbalu futsalu pořádané v rámci ČFSF s platností

Více

PŘEBORY SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV SENIORŮ ROZPIS PRO ROK 2018

PŘEBORY SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV SENIORŮ ROZPIS PRO ROK 2018 PŘEBORY SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV SENIORŮ ROZPIS PRO ROK 2018 Mgr. Martin Drahoš vedoucí soutěží oficiální míč VčOTS A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Podmínky startu a přihlašování Základní podmínkou je splnění příslušných

Více

ROZPIS HALOVÝCH SOUTĚŽÍ ŘÍZENÝCH ČSPH r. 2014/2015

ROZPIS HALOVÝCH SOUTĚŽÍ ŘÍZENÝCH ČSPH r. 2014/2015 ROZPIS HALOVÝCH SOUTĚŽÍ ŘÍZENÝCH ČSPH r. 2014/2015 a) muži extraliga f) dorostenci b) muži I. liga g) dorostenky c) muži II. liga h) st. žáci d) ženy extraliga ch) st. žákyně e) ženy I.liga Účastníci :

Více

Práva a povinnosti rozhodčího. Práva a povinnosti rozhodčích. Práva rozhodčích. Práva rozhodčích. Práva rozhodčích

Práva a povinnosti rozhodčího. Práva a povinnosti rozhodčích. Práva rozhodčích. Práva rozhodčích. Práva rozhodčích Z čeho vychází práva rozhodčího? Práva a povinnosti rozhodčího Školení rozhodčích II. a III. třídy Přerov, 24.-25.3.2012 Jan Zatloukal Zdrojem práv rozhodčích v soutěžích ČVS jsou Oficiální pravidla volejbalu,

Více

MISTROVSTVÍ PRAHY DRUŽSTEV

MISTROVSTVÍ PRAHY DRUŽSTEV Pražský kuželkářský svaz vydává R O Z P I S MISTROVSTVÍ PRAHY DRUŽSTEV 2019/2020 PRAHA 15. 5. 2019 I. Všeobecná ustanovení: 1. Řízení Řídí Sportovně technická komise PKS (dále jen STK PKS). 2. Pořadatel

Více

Český svaz ledního hokeje. PŘESTUPNÍ ŘÁD mimo klubů extraligy a I. ligy

Český svaz ledního hokeje. PŘESTUPNÍ ŘÁD mimo klubů extraligy a I. ligy Český svaz ledního hokeje PŘESTUPNÍ ŘÁD mimo klubů extraligy a I. ligy Schváleno VV ČSLH dne 21.5.2009 ČÁST I. Základní ustanovení ČÁST II. Náležitosti žádostí o přestup nebo hostování ČÁST III. Rozhodování

Více

Český svaz ledního hokeje. PŘESTUPNÍ ŘÁD mimo klubů extraligy a I. ligy

Český svaz ledního hokeje. PŘESTUPNÍ ŘÁD mimo klubů extraligy a I. ligy Český svaz ledního hokeje PŘESTUPNÍ ŘÁD mimo klubů extraligy a I. ligy Schváleno konferencí ČSLH dne 21.6.2008 ČÁST I. Základní ustanovení ČÁST II. Náležitosti žádostí o přestup nebo hostování ČÁST III.

Více

Propozice Okresní nohejbalové soutěže Pardubice 2019

Propozice Okresní nohejbalové soutěže Pardubice 2019 Propozice Okresní nohejbalové soutěže Pardubice 2019 Pro okresní soutěže, vyjma níže uvedených úprav, platí v plném rozsahu Soutěžní řád nohejbalu a Pravidla nohejbalu vydané Českým nohejbalovým svazem.

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD MALÉ KOPANÉ BLANSKO o.s.

SOUTĚŽNÍ ŘÁD MALÉ KOPANÉ BLANSKO o.s. SOUTĚŽNÍ ŘÁD MALÉ KOPANÉ BLANSKO o.s. 1. ŘÍZENÍ SOUTĚŽÍ MK BLANSKO: 1.1 Řízením soutěží je pověřen výkonný výbor občanského sdružení Malá kopaná Blansko,o.s. (dále jen VV MKB). VV MKB nominuje a řídí veškeré

Více

Rozpis soutěží ČSVP

Rozpis soutěží ČSVP Rozpis soutěží ČSVP 2017 2018 Aktualizace 19. 8. 2018 Všeobecné ustanovení 1) Soutěže jsou organizovány Českým svazem vodního póla (dále jen ČSVP ) a řízené Soutěžní komisí (dále jen SK ) prostřednictvím

Více

Stanovy SFL - Small Floorball League

Stanovy SFL - Small Floorball League SFL - Small Floorball League I. Základní ustanovení Stanovy SFL - Small Floorball League 2013-2014 1. Small floorball league (SFL) je amatérská soutěž určená pro vyplnění volného času, hraná dle pravidel

Více

TECHNICKÉ NORMY SOUTĚŽÍ ŘÍZENÝCH ČSLH. (I.liga ČR, II. liga ČR, ELJ, LJ, ELSD, LSD, ELMD, LMD, ŽL 1998, ŽL 2000, ŽL , ŽL )

TECHNICKÉ NORMY SOUTĚŽÍ ŘÍZENÝCH ČSLH. (I.liga ČR, II. liga ČR, ELJ, LJ, ELSD, LSD, ELMD, LMD, ŽL 1998, ŽL 2000, ŽL , ŽL ) TECHNICKÉ NORMY SOUTĚŽÍ ŘÍZENÝCH ČSLH (I.liga ČR, II. liga ČR, ELJ, LJ, ELSD, LSD, ELMD, LMD, ŽL 1998, ŽL 2000, ŽL 1998 1999, ŽL 2000 2001) SEZÓNA 2011 2012 Účastníci mistrovských soutěží ČSLH jsou povinni

Více

OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ TÁBOR. SEKRETARIÁT: Zborovská 2696, Tábor, tel.: ,

OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ TÁBOR. SEKRETARIÁT: Zborovská 2696, Tábor, tel.: , OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ TÁBOR SEKRETARIÁT: Zborovská 2696, 390 03 Tábor, tel.: 381 281 379, e-mail: ofs.tabor@jck.cuscz.cz R O Z P I S mistrovských soutěží ve fotbale řízených STK OFS pro soutěžní období

Více

SFL Small Floorbal League

SFL Small Floorbal League SFL Small Floorbal League I. Základní ustanovení Stanovy SFL Small Floorball League 2014 2015 1. Small floorbal league (SFL) je amatérská soutěž určená pro vyplnění volného času, hraná dle pravidel ČFBU

Více

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov HOSPODAŘENÍ A ÚČTOVÁNÍ V ČVS Číslo směrnice: 09/2011 změna 01/2015 Směrnice kategorie: C Schváleno: Výborem ČVS dne 17. května 2015

Více

ČESKÝ BADMINTONOVÝ SVAZ PŘESTUPNÍ ŘÁD

ČESKÝ BADMINTONOVÝ SVAZ PŘESTUPNÍ ŘÁD ČESKÝ BADMINTONOVÝ SVAZ PŘESTUPNÍ ŘÁD Praha květen 2014 1 HLAVA I. - Základní ustanovení. Článek 1. Každý hráč badmintonu, který je registrovaný u ČBaS, může požádat o hostování nebo o změnu registrace

Více

Český svaz ledního hokeje MISTROVSKÉ SOUTĚŽE. sezóna

Český svaz ledního hokeje MISTROVSKÉ SOUTĚŽE. sezóna Český svaz ledního hokeje MISTROVSKÉ SOUTĚŽE sezóna 2011-2012 Název soutěže Zkratka I. liga ČR I. liga ČR II. liga ČR II. liga ČR NOEN extraliga juniorů NOEN ELJ (ELJ) Liga juniorů LJ Extraliga staršího

Více

RSCM ROZKOŠ ČESKÁ SKALICE občanské sdružení Sportovní 428, Česká Skalice

RSCM ROZKOŠ ČESKÁ SKALICE občanské sdružení Sportovní 428, Česká Skalice RSCM ROZKOŠ ČESKÁ SKALICE občanské sdružení Sportovní 428, Česká Skalice PROPOZICE ČESKOSKALICKÉHO POHÁRU MLADŠÍCH ŽÁKŮ A) Obecná ustanovení Datum konání: sobota 16. února 2013 Místo konání: sportovní

Více

OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ NOVÝ JIČÍN

OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ NOVÝ JIČÍN OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ NOVÝ JIČÍN IČ: 22880348 se sídlem: Msgr. Šrámka 1392/21, 741 01 Nový Jičín registrace: spolkový rejstřík vedený MS v Praze L 27532 registrační číslo FAČR: OFS 804 bankovní spojení:

Více

27. února 2014 Starší žáci ročníku 1999 a mladší

27. února 2014 Starší žáci ročníku 1999 a mladší FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ OPAVA Vodárenská 18 747 07 Opava Víceúčelová sportovní hala Opava 27. února 2014 Starší žáci ročníku 1999 a mladší Okresní fotbalový svaz Opava

Více

MISTROVSKÉ SOUTĚŽE SOUTĚŽNÍ ROČNÍK 2011/2012 OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ V SOKOLOVĚ OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ SOKOLOV. tel.

MISTROVSKÉ SOUTĚŽE SOUTĚŽNÍ ROČNÍK 2011/2012 OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ V SOKOLOVĚ OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ SOKOLOV. tel. OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ V SOKOLOVĚ OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ SOKOLOV TĚLOVÝCHOVNÁ UNIE SOKOLOV Boženy Němcové 1780 356 01 Sokolov MISTROVSKÉ SOUTĚŽE tel./fax: 352 622 747 www.fotbal.cz e-mail: tvus@iol.cz

Více

MEZIKRAJSKÁ SOUTĚŽ ŽÁKŮ U13, U /2019

MEZIKRAJSKÁ SOUTĚŽ ŽÁKŮ U13, U /2019 MEZIKRAJSKÁ SOUTĚŽ ŽÁKŮ U13, U14 2018/ 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Pořadatel: Fotbalová asociace České republiky Grassroots oddělení a Komise mládeže FAČR. Místo konání: oznámí organizátor utkání nejméně 14

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD SVAZ MALÉHO FOTBALU BLANENSKO, z.s.

SOUTĚŽNÍ ŘÁD SVAZ MALÉHO FOTBALU BLANENSKO, z.s. SOUTĚŽNÍ ŘÁD SVAZ MALÉHO FOTBALU BLANENSKO, z.s. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. ŘÍZENÍ SOUTĚŽÍ SMFBL:

Více

FUTSAL SÁLOVÝ FOTBAL DISCIPLINÁRNÍ

FUTSAL SÁLOVÝ FOTBAL DISCIPLINÁRNÍ FUTSAL SÁLOVÝ FOTBAL DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD 1 Česká federace sálového fotbalu Futsal, o.s. (dále jen ČFSF) vydává DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD platný pro soutěže pořádané v rámci ČFSF s platností od 1. 9. 2010. DISCIPLINÁRNÍ

Více

FAČR-Okresní fotbalový svaz Znojmo, Dvořákova 2922/16, 669 02 Znojmo R O Z P I S 2012-2013

FAČR-Okresní fotbalový svaz Znojmo, Dvořákova 2922/16, 669 02 Znojmo R O Z P I S 2012-2013 FAČR-Okresní fotbalový svaz Znojmo, Dvořákova 2922/16, 669 02 Znojmo R O Z P I S mistrovských soutěží zabezpečovaných VV OFS Znojmo pro soutěžní ročník Mistrovské soutěže: 2012-2013 Okresní přebor mužů

Více

SEKRETARIÁT: Zborovská 2696, Tábor, tel.: , R O Z P I S

SEKRETARIÁT: Zborovská 2696, Tábor, tel.: ,   R O Z P I S O K R E S N Í F O T B A L O V Ý S V A Z T Á B O R SEKRETARIÁT: Zborovská 2696, 390 03 Tábor, tel.: 381 281 379, e-mail: ofs.tabor@jck.cuscz.cz R O Z P I S mistrovských soutěží ve fotbale řízených STK OFS

Více

ČESKÝ SVAZ HÁZENÉ Bolzanova 1, 110 00 Praha 1

ČESKÝ SVAZ HÁZENÉ Bolzanova 1, 110 00 Praha 1 ČESKÝ SVAZ HÁZENÉ Bolzanova 1, 110 00 Praha 1 Karviná 20. 05. 2014 PROPOZICE Mistrovství ČR starších žáků pro soutěžní ročník 2013/2014 (Finálový turnaj žákovské ligy) 1. Pořadatel: z pověření ČSH oddíl

Více

8) Na soupisku mohou být zařazení jen ti hráči, kteří již nemají registraci k závodní hře.

8) Na soupisku mohou být zařazení jen ti hráči, kteří již nemají registraci k závodní hře. LIGA NEREGISTROVANÝCH TENISTŮ NYMBURSKA SOUTĚŽNÍ ŘÁD PRO ROK 2017 2) Soutěže se mohou zúčastnit družstva, která a) souhlasí s tímto Soutěžním řádem, b) do soutěže se přihlásí a c) zaplatí příslušný vstupní

Více

MISTROVSKÉ FOTBALOVÉ SOUTĚŽE

MISTROVSKÉ FOTBALOVÉ SOUTĚŽE OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ NOVÝ JIČÍN IČ: 22880348 se sídlem: Msgr. Šrámka 1392/21, 741 01 Nový Jičín registrace: spolkový rejstřík vedený MS v Praze L 27532 registrační číslo FAČR: OFS 804 bankovní spojení:

Více

R O Z P I S. pro soutěžní ročník

R O Z P I S. pro soutěžní ročník Okresní fotbalový svaz Rakovník R O Z P I S mistrovských a pohárových soutěží řízených Okresním fotbalovým svazem Rakovník pro soutěžní ročník 2016-2017 Určeno : členům VV OFS Rakovník předsedům a členům

Více

ROZPIS ZIMNÍHO POHÁRU ŽEN

ROZPIS ZIMNÍHO POHÁRU ŽEN ROZPIS ZIMNÍHO POHÁRU ŽEN 206-207 Vydal: Komise žen Schválil: Komise žen Platnost:.. 206 Rozpis Zimního Poháru žen 206-207 Obsah: SPOLEČNÁ USTANOVENÍ... 3. PŮSOBNOST ROZPISU... 3.2 NÁZEV SOUTĚŽE... 3.3

Více

Aplikace SOUTĚŽNÍHO ŘÁDU FOTBALU FAČR do působnosti MěFS Ostrava

Aplikace SOUTĚŽNÍHO ŘÁDU FOTBALU FAČR do působnosti MěFS Ostrava Aplikace SOUTĚŽNÍHO ŘÁDU FOTBALU FAČR do působnosti MěFS Ostrava (vybraná ustanovení SŘF FAČR, který byl nabyl účinnosti 01.07. 2015) Článek 1 Působnost a Řídící orgán soutěže Soutěžní řád se vztahuje

Více

PŘESTUPNÍ ŘÁD KAPITOLA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

PŘESTUPNÍ ŘÁD KAPITOLA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ PŘESTUPNÍ ŘÁD Česká federace sálového fotbalu Futsal, o.s. (dále jen ČFSF) vydává PŘESTUPNÍ ŘÁD platný pro soutěže v sálovém fotbalu futsalu pořádané v rámci ČFSF s platností od 20. 10. 2014. KAPITOLA

Více

Královéhradecký krajský kuželkářský svaz Pardubický krajský kuželkářský svaz ROZPIS. Východočeského poháru mládeže. 7.

Královéhradecký krajský kuželkářský svaz Pardubický krajský kuželkářský svaz ROZPIS. Východočeského poháru mládeže. 7. Královéhradecký krajský kuželkářský svaz Pardubický krajský kuželkářský svaz ROZPIS Východočeského poháru mládeže 7. ročník 2014-2015 Sportovně technická komise KKKS a PKKS Ústí nad Orlicí 10. srpna 2014

Více

OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ TÁBOR. SEKRETARIÁT: Zborovská 2696, Tábor, tel.: , ,

OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ TÁBOR. SEKRETARIÁT: Zborovská 2696, Tábor, tel.: , , OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ TÁBOR SEKRETARIÁT: Zborovská 2696, 390 03 Tábor, tel.: 381 281 369, 381 281 379, e-mail: ofs.tabor@jck.cuscz.cz R O Z P I S mistrovských soutěží ve fotbale řízených STK OFS pro soutěžní

Více

Hospodaření a účtování v ČNS

Hospodaření a účtování v ČNS Hospodaření a účtování v ČNS Směrnice č.1/2014 Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Výkonný výbor ČNS Platnost: rok 2014 Strana 1 (celkem 5) 1 Obecná ustanovení 1. Hospodaření a účtování ČNS se řídí touto

Více