Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností"

Transkript

1 Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Příbram 1

2 1 Obecné informace o území správního obvodu ORP 2

3 Název ORP Kraj Příbram Středočeský Rozloha ORP 925,29 km 2 Počet obyvatel ORP Počet obcí s pověřeným úřadem 1 Obce s pověřeným úřadem Příbram Počet obcí 75 Bezděkov pod Třemšínem Bohostice Bohutín Bratkovice Brdy Březnice Buková u Příbramě Bukovany Cetyně Čenkov Dlouhá Lhota Dolní Hbity Drahenice Drahlín Drásov Dubenec Dubno Háje Hluboš Hlubyně Horčápsko Hudčice Hvožďany Chrást Názvy obcí Chraštice Jablonná Jince Kamýk nad Vltavou Kotenčice Koupě Kozárovice Křešín Láz Lazsko Lešetice Lhota u Příbramě Milín Modřovice Narysov Nepomuk Nestrašovice Občov Obecnice Obory Ohrazenice Ostrov Pečice Pičín Počaply Podlesí Příbram Rožmitál pod Radětice Třemšínem Sádek Sedlice Smolotely Solenice 3

4 Starosedlský Hrádek Suchodol Svojšice Těchařovice Tochovice Trhové Dušníky Třebsko Tušovice Věšín Višňová Volenice Vrančice Vranovice Vševily Vysoká u Příbramě Zalužany Zbenice Zduchovice Hustota zalidnění 76,57 osob/km 2 Počet dobrovolných svazků obcí 8 Sdružení obcí PLYNOFIK Svazek obcí ANTONÍN DVOŘÁK Svatek obcí pro vodovod a kanalizace Název a typ dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Březnicko Svazek obcí mikroregion Třemšín Svazek obcí Podbrdského regionu Svazek obcí Sedlčanska Sdružení obcí Podbrdska v likvidaci 4

5 2 Souhrnná zpráva za všechny DSO v území Ve správním obvodu ORP Příbram působí osm dobrovolných svazků obcí (Sdružení obcí PLYNOFIK, Svazek obcí ANTONÍN DVOŘÁK, Svazek obcí pro vodovody a kanalizace, Svatek obcí Březnicko, Svazek obcí mikroregion Třemšín, Svazek obcí Podbrdského regionu, Sdružení obcí Sedlčanska Sedlčany, Sdružení obcí Podbrdska v likvidaci), přičemž v těchto svazcích je sdruženo 56 obcí ze všech 75 obcí spadajících do správního obvodu ORP. Jeden dobrovolný svazek obcí (Sdružení obcí Podbrdska - Hořovice) již v ORP nijak nefunguje a žádná z obcí není jeho členem. DSO působící v území ORP 5

6 Obce v území ORP zapojené do DSO 6

7 Polyfunkční a monotematické DSO * * Monotematickým svazkem obcí je pro tuto analýzu myšlen takový subjekt, jehož předmět činnosti je zaměřen pouze na jednu jedinou aktivitu, která je ve své základní podstatě aktivitou jednorázovou a po naplnění stanoveného cíle již takový subjekt v zásadě nemá dalšího efektivního využití (např. dobrovolný svazek obcí založený pouze za účelem zřízení vodovodu, dobrovolný svazek obcí zřízený pouze za účelem vybudování kanalizace apod.) Polyfunkční je dobrovolný svazek obcí působící ve více oblastech, přičemž účel jeho zřízení není naplněn pouze jednorázovou akcí a činnost toho subjektu tak není časově omezena. 7

8 2.1 Obecné informace V dané oblasti jsou dva poměrně výrazné dobrovolné svazky obcí: - Svazek obcí pro vodovody a kanalizace - Svazek obcí Podbrdského regionu. Svazek obcí pro vodovody a kanalizace byl založen za účelem hospodaření s vodohospodářským majetkem členských obcí. Svazek má kvalitně určenou vnitřní organizační strukturu s jasným rozdělením kompetencí. Avšak pro své úzké zaměření a silovou dominancí největší z členských obcí nepředstavuje tento svazek dobrého kandidáta pro podporu v rámci prohlubování meziobecní spolupráce. Svazek obcí Podbrdského regionu je zaměřen především na realizaci strategického plánu trvale udržitelného rozvoje regionu. Pro ORP Příbram má nezanedbatelný význam, protože 15 členských obcí z celkem 16 členů spadá do správního obvodu ORP Příbram. 2.2 Organizační struktura V rámci svazků obcí v území správního obvodu Příbram převažuje organizační struktura zahrnující nejvyšší orgán složený ze zástupců všech členů, orgán, který zastupuje svazek navenek a kolektivní kontrolní orgán. Nejvyšší orgán = Každý člen má při rozhodování tohoto orgánu jeden hlas a není tedy rozhodující velikost dané obce. Nejvyšší orgán rozhoduje o zásadních otázkách činnosti svazku, volí směr působení, vybírá hlavní předměty činnosti a samozřejmě volí členy výkonných a kontrolních orgánů svazku. Na jeho rozhodnutí je také vázáno složení a existence svazku, resp. jeho rozšiřování o nové členy, rozdělování či zrušení svazku. Dále nejvyšší orgán schvaluje pravidelné roční rozpočty a stvrzuje roční účetní závěrky. Orgán, který zastupuje svazek = Tento (zpravidla) jednotlivec zastupuje svazek při jednání s třetími osobami, má právo svazek zavazovat v soukromoprávních i veřejnoprávních vztazích a zpravidla také odpovídá za řádné vedení účetnictví a daňovou agendu. Kontrolní orgán = Kolektivní orgán volený nejvyšším orgánem svazku dohlíží především na hospodaření svazku, dále pak také na soulad činnosti orgánů svazku se stanovami a s právními předpisy. 2.3 Financování dobrovolného svazku obcí Dobrovolné svazky obcí jsou ve většině případů financovány především z členských příspěvků a dále z dotací, jiné finanční výpomoci a ze zisku z hospodářské činnosti svazku. Základním kritériem pro stanovení výše pravidelného finančního příspěvku je počet trvale usídlených obyvatel členských obcí k určenému datu (většinou 1. leden roku, za který se příspěvek platí). O konkrétní výši příspěvku rozhoduje zpravidla nejvyšší orgán svazku v závislosti na plánovaném hospodaření svazku. 8

9 3 Analýza jednotlivých DSO působících v území 3.1 Sdružení obcí PLYNOFIK 9

10 Název DSO Adresa IČ Web Sdružení obcí PLYNOFIK Pičín 154, Pičín Nemají Počet členů DSO 5 Název Adresa IČ Pičín Pičín 154, Buková u Příbramě Buková u Příbramě 45, Kotenčice Kotenčice 19, Suchodol Suchodol 8, Občov Občov 12, Předmět činnosti Typ DSO Organizační struktura Členská schůze Základní informace o DSO dle stanov Zabezpečit co nejhospodárnější vybudování zařízení k celkové a úplné plynofikaci členských obcí o Projektová a inženýrská příprava stavby o Finanční spolupráce při výstavbě o Výběr zhotovitele stavby o Investorská činnost při výstavbě o Zajištění provozu vybudovaného plynárenského zařízení o Zajišťování související agendy o Zajišťovat informovanost občanů o projektu monotematický Členská schůze Výbor svazku Pravomoci jednotlivých orgánů DSO Měnit stanovy Schvalovat rozpočet a roční uzávěrky Rozhodovat o přijetí, vyloučení a vystoupení členů Rozhodovat o zrušení svazku Rozhodovat o výši sdružovaných finančních prostředků Rozhodovat o členském příspěvku Rozhodování o rozdělení zisku či ztráty Další rozhodování vyhrazené rozhodnutím členské schůze Při přítomnosti nadpoloviční většiny 10

11 Řídit činnost svazku Výbor svazku Zastupovat svazek navenek Rozhoduje o věcech nevyhrazených členské schůzi Stanovami neupravena pravděpodobně při plné účasti (10) Financování DSO Vstupní členské příspěvky o 20,- Kč na obyvatele (dle stavu při podpisu zakladatelské smlouvy) Podpory, dotace, atd. Závěr a doporučení Jedná se o monotematický svazek, který vznikl pouze za účelem výstavby společné plynofikace členských obcí. Jeho orgány se schází jen zřídka. Svazek má velmi úzkou členskou základnu, přičemž všechny členské obce spadají do správního obvodu obce s rozšířenou působností Příbram. Svazek se dále nerozvíjí. DSO má jasnou, ale velmi jednoduše vystavěnou vnitřní organizační strukturu. Celkově není tento svazek ideálním kandidátem na podporu v rámci prohlubování meziobecní spolupráce. 11

12 3.2 Svazek obcí ANTONÍN DVOŘÁK 12

13 Název DSO Adresa Svazek obcí ANTONÍN DVOŘÁK Třebsko 4, Rožmitál pod Třemšínem IČ Web Počet členů DSO 4 Název Adresa IČ Modřovice Modřovice 10, Rožmitál pod Třemšínem Narysov Narysov 76, Příbram Třebsko Třebsko 4, Vysoká u Příbramě 128, Rožmitál pod Vysoká u Příbramě Třemšínem Předmět činnosti Typ DSO Organizační struktura Shromáždění starostů Základní informace o DSO dle stanov Všeobecná ochrana životního prostředí v zájmovém území Společný postup při dosahování ekologické stavby zájmového území a jeho trvalé obyvatelnosti Příprava a realizace významných investičních akcí, projektů a programů v zájmovém území Koordinace obecních územních plánů a územní plánování v regionálním měřítku Slaďování zájmů a činností místních samospráv a společné ovlivňování výkonu státní správy v zájmovém území Vytváření, zmnožování a správa majetku svazku Zastupování členů svazku při jednání o společných věcech s třetími osobami Zajišťování a vedení písemné, výkresové, technické a jiné agendy jednotlivých společných akcí, projektů a programů Propagace svazku a jeho zájmového území polyfunkční Shromáždění starostů Předseda svazku Místopředseda svazku Revizní komise Pravomoci jednotlivých orgánů DSO Přijímat, měnit a doplňovat stanovy Rozhodovat o přijetí nových členů 13

14 Předseda Rozhodovat o vyloučení členů ze svazku Rozhodovat o výši, splatnosti a způsobu úhrady vstupních vkladů, ročních členských příspěvků a mimořádných příspěvků Rozhodovat o příspěvcích a majetkových vkladech obcí do svazku, rozhodovat o převzetí ručení členů svazku za závazky svazku a rozhodovat o použití majetku členů svazku k zajištění závazků svazku a o způsobu úhrady ztráty svazku Volit a odvolávat předsedu svazku, místopředsedu svazku a členy revizní komise a kontrolovat jejich činnost Pověřovat předsedu svazku plněním úkolů a delegovat na předsedu svazku část svých kompetencí Schvalovat roční rozpočet a roční účetní uzávěrku Kontrolovat a prosazovat dodržování rozpočtu Rozhodovat o použití volných finančních prostředků v rozsahu, který nepřísluší předsedovi svazku Rozhodovat o pořízení, využití a zcizení či zatížení majetku svazku nebo zakládat peněžité závazky svazku v rozsahu, který nepřísluší předsedovi svazku Rozhodovat o vstupu svazku do investičních akcí, dotačních programů atd. Rozhodovat o spolupráci svazku s jinými svazky obcí, jednotlivými obcemi a ostatními právnickými osobami Rozhodovat o účasti svazku v podnikatelských a nepodnikatelských subjektech Schvalovat formu a výši odměn osobám pověřeným ve svazku výkonem jednotlivých funkcí a prací Rozhodovat o splynutí, sloučení, rozdělení nebo zrušení svazku a jmenováni likvidátora Rozhodovat o dalších otázkách Rozhodovat o jakýchkoliv otázkách souvisejících s činností svazku Informovat zastupitelstva jednotlivých členských obcí o hospodaření s majetkem svazku obcí a s jeho finančními prostředky Jsou-li přítomni starostové, kteří disponují dohromady alespoň 51% všech hlasů Svolávat shromáždění starostů a věcně, organizačně a administrativně zajišťovat jeho průběh Řídit a kontrolovat práci místopředsedy svazku Jednat jménem svazku s třetími osobami a činit jménem svazku písemné i jiné právní úkony Zajišťovat vedení účetnictví svazku a evidenci a inventarizaci majetku svazku Zajišťovat archivaci písemností svazku Připravovat ve spolupráci se starosty návrh ročního rozpočtu svazku a roční účetní závěrky a předkládat je k schválení shromáždění starostů Zajistit včas přezkoumání hospodaření svazku za uplynulý kalendářní rok 14

15 Místopředseda Revizní komise Organizovat práce při zrušení a zániku svazku Činit další rozhodnutí a úkony Ve stanovách neuvedena Plní funkce předsedy v jeho nepřítomnosti Ve stanovách neuvedena Volí ze svého středu svého předsedu, který jedná jménem revizní komise a svolává její schůze alespoň dvakrát ročně Kontroluje dodržování zakladatelské smlouvy a stanov svazku a plnění úkolů a usnesení shromáždění starostů Účastní se jednání orgánů svazku i jednání zástupců svazku se třetími osobami Sleduje a kontroluje práci předsedy a místopředsedy svazku, posuzuje, zda je jejich činnost v souladu se stanovami svazku Nahlíží do všech písemností svazku Kontroluje hospodaření s majetkem svazku a s jeho finančními prostředky, výsledky předkládá shromáždění starostů alespoň jedenkrát ročně Projednává závěry z provedených kontrol, navrhuje opatření k odstranění zjištěných nedostatků a předkládá je shromáždění starostů Účastní se jednání shromáždění starostů s hlasem poradním Ve stanovách neuvedena Financování DSO Vstupní vklady členů (10 000,- Kč) Roční členské příspěvky Mimořádné členské příspěvky Dotace Dary Odkazy Výnosy z akcí a aktivit svazku Výnosy z účasti svazku na činnosti podnikatelských a nepodnikatelských subjektů z titulu zakladatele, společníka nebo člena Závěr a doporučení Tento polyfunkční dobrovolný svazek je všeobecně zaměřen na rozvoj regionu. Má zavedenu poměrně jasně fungující organizační strukturu, která má přesně rozdělené kompetence. Jeho orgány se schází několikrát do roka. Pro ORP Příbram má zanedbatelný význam, protože nezasahuje velkou část jejího správního obvodu. Všechny 4 členské obce spadají do správního obvodu ORP Příbram, který přitom celkově má 75 obcí, tudíž tento DSO zastává spíše okrajovou pozici v daném ORP. 15

16 3.1 Svazek obcí pro vodovody a kanalizace 16

17 Název DSO Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Adresa Pod Anenskou 149, Příbram IV IČ Web Počet členů DSO 21 Název Adresa IČ Bohutín Vysoká pec 140, Bohutín Daleké Dušníky Daleké Dušníky 25, Dlouhá Lhota Dlouhá Lhota 56, Drásov Drásov 11, Dubenec Dubenec 48, Dubno Dubno 45, Háje Háje 39, Hluboš Hluboš 3, Láz Láz 7, Lazsko Lazsko 52, Lešetice Lešetice 4, Lhota u Příbramě Lhota u Příbramě 77, Milín 11. května 27, Milín Modřovice Modřovice 10, Nečín Nečín 18, Ouběnice Ouběnice 49, Pečice Pečice 101, Podlesí Podlesí 81, Trhové Dušníky Trhové Dušníky 116, Třebsko Třebsko 4, Příbram Tyršova 108, Příbram

18 Základní informace o DSO dle stanov Předmět činnosti Typ DSO Organizační struktura Valná hromada Správní rada Revizní komise Hospodaření s vodohospodářským majetkem členských obcí monotematický Valná hromada Správní rada Revizní komise Manažer Pravomoci jednotlivých orgánů DSO Měnit stanovy Rozhodovat o vnitřní organizaci Volit a odvolávat členy orgánů svazku Rozhodovat o zrušení svazku Schvalovat rozpočet Rozhodovat o účasti třetích osob ve svazku či svazku ve třetí osobě Přijímat a vylučovat členy Schvalovat zprávy od správní rady a revizní komise Rozhodovat o výši členského příspěvku Schvalovat cenu vodného a stočného Jmenovat likvidátora Rozhodovat o dalších vyhrazených otázkách Při přítomnosti členů s alespoň 50% hlasů (Příbram má 45 hlasů a ostatní obce po jednom hlasu). K rozhodnutí je třeba 50 hlasů. Jednat jménem svazku, zastupuje svazek navenek Rozhodovat o všech otázkách, které nejsou svěřeny stanovami valné hromadě, především o Určit počet pracovníků svazku a stanovit pravidla jejich odměňování o Rozhodovat o přijetí či poskytnutí úvěru o Schvalovat rozpočtové změny do 5 000,- Kč v jednotlivých případech a celkově do výše 10% rozpočtu Volit si do čela předsedu, jehož hlas rozhoduje při rovnosti hlasů Svolávat valnou hromadu Svazek mohou zavazovat vždy dva členové správní rady společně Dohlížet na výkon působnosti správní rady a činnost svazku Právo nahlížet do dokladů a záznamů svazku Kontrolovat řádnost záznamů svazku Kontrolovat soulad činnosti svazku se stanovami, právním řádem a usneseními valné hromady Právo účastnit se valné hromady a předkládat tam výsledky své činnosti 18

19 Stanovami neupraveno pravděpodobně jen v plném počtu (3) Řídit běžnou činnost svazku V naléhavých případech činit opatření, které jinak náleží správní radě (nutná ratihabice správní rady) Svolávat správní radu Zodpovídat za řádné vedení svazku Manažer Vykonávat úkoly dle pokynů správní rady Předkládat správní radě zprávu o činnosti a hospodaření svazku od posledního zasedání Vést účetnictví Předkládat valné hromadě roční účetní závěrku ke schválení Vyhotovovat zápis o zasedání valné hromady Ve stanovách neuvedena Financování DSO Členské příspěvky (o konkrétní výši rozhoduje valná hromada) Vstupní členské příspěvky o 5,- Kč na obyvatele Další členské příspěvky dle rozhodnutí valné hromady Závěr a doporučení Jedná se o monotematický dobře fungující a aktivní svazek. Svazek disponuje poměrně širokou členskou základnou, z níž 18 obcí spadá do správního obvodu ORP Příbram. Z toho důvodů hraje DSO na zkoumaném území významnou roli. Ve zkoumaném správním obvodu je svazek silným činitelem především v jeho vymezeném předmětu činnosti. Svazek má kvalitně určenou vnitřní organizační strukturu s jasným rozdělením kompetencí. DSO má jasně nastaven i systém financování. Rozhodování valné hromady je silně determinováno rozhodnutím města Příbrami, protože toto má 45 hlasů, kdežto ostatních 20 obcí má každá po jednom hlasu. Pro své úzké zaměření a silovou dominancí největší z členských obcí nepředstavuje tento svazek dobrého kandidáta pro podporu v rámci prohlubování meziobecní spolupráce. 19

20 3.2 Svazek obcí Březnicko 20

21 Název DSO Svazek obcí Březnicko Adresa Březnice 11, IČ Web nemají Počet členů DSO 11 Název Adresa IČ Březnice Březnice 11, Drahenice Drahenice 87, Hlubyně Hlubyně 10, Horčápsko Horčápsko 9, Chrást Chrást 15, Nestrašovice Nestrašovice 37, Počaply Počaply 45, Svojšice Svojšice 8, Starosedlský Hrádek Starosedlský Hrádek 51, Tochovice Tochovice 11, Tušovice Tušovice 37, Předmět činnosti Typ DSO Organizační struktura Základní informace o DSO dle stanov Ochrana společných zájmů a zmnožení sil a prostředků při prosazování záměrů přesahujících svým rozsahem a významem každou účastnickou obec. Společná ochrana práv a zájmů při jednání s orgány státní správy, podnikateli, neziskovými organizacemi, správci infrastruktury, občanskými iniciativami apod. Společný postup při územním plánování a při rehabilitaci venkovského rázu obcí. Uskutečňování záměrů a naplňování zájmů, které výrazněji ovlivní kvalitu života obyvatel členských obcí, včetně ekonomické stability jak obcí, tak celku, zahraniční spolupráce a propagace území, zmnožování a správa společného majetku Svazku. polyfunkční Valná hromada Rada 21

22 Valná hromada Rada Starosta Místostarosta Starosta Místostarosta Pravomoci jednotlivých orgánů DSO Určuje zaměření a způsoby činnosti Svazku. Volí a odvolává starostu a místostarostu Svazku. Určuje počet členů rady. Volí členy rady Svazku. Projednává a schvaluje zprávu o činnosti, roční uzávěrku hospodaření a zprávu auditora. Stanoví výši a způsob placení členských příspěvků a obecná pravidla hospodaření s majetkem. Rozhoduje o přistoupení obcí ke Svazku. Rozhoduje o změně stanov. Rozhoduje o zrušení Svazku. Při přítomnosti nadpoloviční účasti zástupců všech členů Svazku. Zajišťuje činnost Svazku mezi zasedáními valné hromady, zajišťuje vedení účetnictví, evidence a archivace. Hospodaří s majetkem Svazku podle pravidel stanovených valnou hromadou a v souladu s právními předpisy. Vypracovává alespoň jednou za rok zprávu o činnosti a zprávu o hospodaření. Předává je ke schválení valné hromadě. Při přítomnosti nadpoloviční účasti zástupců všech členů Svazku. Zajišťuje administrativní činnost Svazku. Je oprávněn jednat jménem Svazku. Je zodpovědný za vedení účetnictví Svazku. Ve stanovách neuvedena Zastupuje starostu Svazku v době, kdy starosta Svazku funkci nevykonává. Ve stanovách neuvedena Financování DSO Členské příspěvky. Dary, dotace. Příjmy z činnosti vyvíjené v souladu se stanovami Svazku nebo s usnesením valné hromady. Závěr a doporučení Jedná se o činný polyfunkční svazek, jehož členská základna je tvořena větším množstvím obcí. Svazek obcí Březnicko se nijak zásadně nerozšiřuje, má celkem přehlednou strukturu orgánů a jednoduše nastavené financování. Z celkového počtu 75 členů spadá do správního obvodu ORP Příbram 11 obcí. Zejména z tohoto důvodu zastává tento DSO spíše okrajovou pozici pro území správního obvodu příslušného ORP. 22

23 3.3 Svazek obcí mikroregion Třemšín 23

24 Název DSO Adresa Svazek obcí mikroregion Třemšín Hvožďany 80, Hvožďany IČ Web Počet členů DSO 10 Bezděkov pod Třemšínem Hudčice Hvožďany Koupě Název Adresa IČ Rožmitál pod Třemšínem Sedlice Věšín Volenice Vranovice Vševily Bezděkov pod Třemšínem čp. 3, Rožmitál pod Třemšínem čp. 83, Březnice Hvožďany čp. 80, Hvožďany Koupě 68, Březnice Náměstí čp. 8, Rožmitál pod Třemšínem čp. 19, Rožmitál pod Třemšínem Věšín čp. 3, Bubovice 26, Volenice Vranovice čp. 101, Rožmitál pod Třemšínem, Vševily čp. 70, Březnice Předmět činnosti Typ DSO Organizační struktura Základní informace o DSO dle stanov Ochrana společných zájmů a zmnožení sil a prostředků při prosazování záměrů přesahujících svým rozsahem a významem každou účastnickou obec Společná ochrana práv a zájmů při jednání s orgány státní správy, podnikateli, neziskovými organizacemi, správci infrastruktury, občanskými iniciativami apod. Společný postup při územním plánování a při rehabilitaci venkovského rázu obcí Uskutečňování záměrů a naplňování zájmů, které výrazněji ovlivní kvalitu života obyvatel členských obcí, včetně ekonomické stability jak obcí, tak jako celku, zahraniční spolupráce a propagace území, zmnožování a správa společného majetku Svazku polyfunkční Valná hromada Rada 24

25 Valná hromada Rada Předseda a místopředsedové Kontrolor Předseda a místopředseda Kontrolor Pravomoci jednotlivých orgánů DSO Určuje zaměření a způsoby činnosti Svazku Volí a odvolává předsedu, místopředsedu a ostatní členy Rady a kontrolora Svazku Určuje počet členů Rady Projednává a schvaluje zprávu o činnosti a zprávu o hospodaření, předkládané Radou Projednává a schvaluje zprávu kontrolora Svazku Stanoví výši a způsob placení členských příspěvků a obecná pravidla hospodaření s majetkem sdružení Rozhoduje o přijetí nebo vyloučení člena Svazku v případě sporu Rozhoduje o změně stanov Rozhoduje o zrušení Svazku Přítomni statutární nebo zplnomocnění zástupci alespoň nadpoloviční většiny všech členů Svazku Zajišťuje činnost Svazku mezi zasedáními valné hromady, zajišťuje vedení účetnictví, evidence a archivace Hospodaří s majetkem Svazku podle pravidel stanovených valnou hromadou a v souladu s právními předpisy Vypracovává alespoň jednou za rok zprávu o činnosti a zprávu o hospodaření, předává je ke schválení valné hromadě Přítomna nadpoloviční většina členů tohoto orgánu Zajišťují administrativní činnost Svazku Předseda a v jeho nepřítomnosti místopředsedové činí jménem Svazku ve vztahu k případným zaměstnancům Svazku právní úkony v pracovněprávních vztazích Ve stanovách neuvedena Reviduje finanční hospodaření Svazku a předkládá o tom alespoň jednou ročně zprávu valné hromadě Zúčastňuje se zasedání Rady s hlasem poradním Ve stanovách neuvedena Financování DSO Členské příspěvky (5,- Kč na jednoho obyvatele a jeden rok) Dary a případné dotace Příjmy z činnosti vyvíjené v souladu s cíli Svazku Závěr a doporučení Jedná se o činný polyfunkční svazek, jehož členská základna je tvořena větším množstvím obcí. Svazek obcí mikroregion Třemšín se nijak zásadně nerozšiřuje, má celkem přehlednou strukturu orgánů a jednoduše nastavené financování. Z celkového počtu 75 členů spadá do správního obvodu ORP Příbram 25

26 10 obcí. Tento svazek tak zastává spíše okrajovou pozici v daném ORP a nemá pro něj nikterak rozsáhlý význam. 26

27 3.4 Svazek obcí Podbrdského regionu 27

28 Název DSO Adresa IČ Web Svazek obcí Podbrdského regionu Trhové Dušníky, Příbram Počet členů DSO 16 Název Adresa IČ Bohutín Vysoká Pec 140, Bohutín Bratkovice Dominikální Paseky 62, Jince Čenkov Čenkov 66, Jince Drahlín Drahlín 92, Příbram Felbabka Felbabka 79, Hořovice Jince Československých dělostřelců 172, Jince Křešín Křešín 21, Jince Láz Láz 7, Bohutín Lhota u Příbramě Lhota u Příbramě 77, Příbram Obecnice Obecnice 159, Obecnice Ohrazenice Ohrazenice 81, Turnov Podlesí Podlesí 81, Příbram Příbram Tyršova 108, Příbram Sádek Sádek 39, Příbram Trhové Dušníky Trhové Dušníky 116, Příbram Vysoká u Příbramě 128, Vysoká u Příbramě Vysoká u Příbramě Předmět činnosti Základní informace o DSO dle stanov Rozvoj samosprávy obcí, hospodářského, sociálního a kulturního života v obci, vztahů k orgánům státní správy a vyšších územních celků. Podpora zemědělského a nezemědělského podnikání, řešení problémů a důsledků nezaměstnanosti, rozvoj nezemědělských prostorů. Společná péče o památky v mikroregionu. 28

29 Typ DSO Organizační struktura Valná hromada Předseda Místopředseda Správní rada Revizní komise Využití netradičních zdrojů energie. Podpora venkovské turistiky při současném řešení dalších akcí místních programů obnovy. Společná řešení sociálních služeb a zdravotní péče. Marketing venkovské turistiky, zpracování nabídkových produktů. Podpora řešení dopravní obslužnosti. Zřízení koordinačního a informačního centra pro podporu řešení společné problematiky. Vzájemná pomoc při řešení problematiky životního prostředí, především v oblasti odpadů znečišťování ovzduší a vodních toků. polyfunkční Valná hromada Předseda Místopředseda Správní rada Revizní komise Manažer Pravomoci jednotlivých orgánů DSO Schvaluje stanovy svazku obcí, volí z členů svazku předsedu, místopředsedu, revizní komisi a správní radu mikroregionu. Schvaluje zprávu o činnosti a hospodaření svazku. Schvaluje zprávu o revizi hospodaření, schvaluje vstup nových členů do svazku obcí, výši členských příspěvků a jejich splatnost. Při přítomnosti alespoň 3/5 členů svazku. Jedná jménem svazku a zastupuje svazek obcí navenek. Ve stanovách neuvedena Plní úkoly předsedy, pokud je předseda neplní nebo ze závažných důvodů delší dobu plnit nemůže. Ve stanovách neuvedena Rozhoduje o konkrétních opatřeních k zajištění dlouhodobých cílů svazku obcí. Připravuje podklady pro jednání valné hromady a rozhoduje o jejím svolání. Rozhoduje o uzavírání obchodních případů Rozhoduje o uzavírání, změnách a ukončování pracovně právních vztahů. Zabezpečuje hospodaření svazku obcí. Ve stanovách neuvedena Ve stanovách neuvedena Ve stanovách neuvedena 29

30 Manažer Zajišťuje administrativní činnost svazku obcí. Ve stanovách neuvedena Financování DSO Roční členské příspěvky (1 Kč/obyvatel obce). Finanční prostředky získané vlastní činností svazku. Dobrovolné příspěvky členů svazku obcí. Finanční dotace a dary. Závěr a doporučení Tento polyfunkční dobrovolný svazek obcí je zaměřen především na realizaci strategického plánu trvale udržitelného rozvoje regionu svazku aktivit v oblasti ekonomického rozvoje venkova, kvality života, rozvoje cestovního ruchu, ochrany životního prostředí a vytváření příznivých vnitřních vztahů, schválených orgány svazku obcí. Má zavedenu měrně jasně fungující organizační strukturu, která má přesně rozdělené kompetence. Jeho orgány se schází několikrát do roka. Pro ORP Příbram má nezanedbatelný význam, protože 15 členských obcí z celkem 16 členů spadá do správního obvodu ORP Příbram. 30

31 3.5 Sdružení obcí Sedlčanska 31

32 Název DSO Adresa IČ Web Sdružení obcí Sedlčanska nám. T. G. Masaryka 32, Sedlčany Počet členů DSO 23 Název Adresa IČ Dublovice Dublovice 33, Jesenice Jesenice 11, Sedlčany Kamýk nad Vltavou Kamýk nad Vltavou 69, Klučenice Klučenice 16, Kňovice Kňovice Sedlčany Kosova Hora Kosova Hora 45, Krásná Hora nad Vltavou Školská 90, Krásná Hora nad Vltavou Křepenice Č.p.: 79, Křepenice Milešov Milešov 43, Nalžovice Č.p.: 21, Nalžovice Nedrahovice Nedrahovice 49, Sedlčany Nechvalice Nechvalice 51, Osečany Č.p.: 21, Osečany Petrovice Č.p.: 26, Petrovice Počepice Č.p.: 60, Počepice Prosenická Lhota Č.p.: 20, Prosenická Lhota Příčovy Příčovy 14, Sedlčany Radíč Č.p.: 14, Radíč Sedlčany nám. TGM 32, Sedlčany Solenice Č.p.: 2, Solenice Svatý Jan Drážkov 33, Krásná Hora nad Vltavou Štětkovice Č.p.: 45, Štětkovice Vysoký Chlumec Č.p.: 14, Vysoký Chlumec

33 Předmět činnosti Typ DSO Organizační struktura Základní informace o DSO dle stanov Rozvoj ekonomického potenciálu a podnikatelských aktivit Školství, zdravotnictví, sociální péče, kultura Rozvoj turismu a cestovního ruchu Ochrana a tvorba životního prostředí Doprava a dopravní obslužnost Technická infrastruktura regionu Bezpečnost, ochrana majetku a osob v regionu polyfunkční Valná hromada Představenstvo Předseda a dva místopředsedové Kontrolní a revizní komise Pravomoci jednotlivých orgánů DSO Valná hromada Schvalování stanov svazku, schvalování plánů a koncepcí rozvoje svazku, rozhodování o změnách účelu svazku, schvalování, vyúčtování výsledků hospodaření a zásad hospodaření, schvalování pravidel řízení svazku a jeho vnitřní organizace, tj. schvalování statutu a jednacího řádu svazku a rozhodování o jejich změnách, volba a odvolávání předsedy a místopředsedů svazku, ostatních členů představenstva a členů kontrolní a revizní komise, rozhodování o zániku svazku a jmenování likvidátora, rozhodování o majetkovém vypořádání v případě zániku svazku, popř. zániku členství některého z členů, rozhodování o přijímání dalších členů do svazku a schvalování výše jejich majetkových vkladů, rozhodování o vyloučení členů ze svazku pro neplnění podmínek stanov svazku, schvalování výše členských vkladů členů při založení svazku, resp. výše členského vkladu na každý následující kalendářní rok podle počtu obyvatel k 1.1., schvalování členských příspěvků vyplývajících z předmětu činnosti svazku uvedených v bodě II stanov svazku, uzavírání smluv o spolupráci s tuzemskými a zahraničními subjekty, rozhodování o investiční politice svazku, rozhodování o založení další právnické osoby k plnění úkolů v rámci 33

34 předmětu činnosti svazku, rozhodování o zvýšení nebo snížení kmenového jmění, rozhodování o realizačních skupinách jednotlivých oblastí programu rozvoje. Představenstvo přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů Svolává valnou hromadu sdružení, předkládá valné hromadě ke schválení plány a koncepce rozvoje svazku, návrhy opatření k plnění programu sociálního a ekonomického rozvoje a další návrhy, týkající se činnosti a hospodaření svazku, je odpovědné za plnění usnesení přijatých valnou hromadou, v období mezi zasedáními valné hromady projednává všechny otázky, kterými je valná hromada pověří, ke svému jednání si může přizvat pracovníky realizačních skupin, členy kontrolní a revizní komise a požadovat od nich informace a zprávy. Dále si může ke svému jednání pozvat odborníky, vyžádat od nich posouzení odborných otázek, zpracování posudků a expertiz, oponentních stanovisek apod. projednává zejména zprávy o činnosti předsedy svazku a činnosti realizačních skupin, schvaluje důležité úkony a akty předsedy a realizačních skupin, schvaluje jmenování vedoucích realizačních skupin, projednává zprávy a podklady pro jednání valné hromady, může pověřit své členy plněním stanovených úkolů svazku, může plnit funkci likvidátora, pokud obdrží pověření valné hromady v případě, že svazek zaniká bez právního nástupce. Ve stanovách neuvedeno Předseda Svolává schůze představenstva, zahajuje volnou hromadu a schůzi představenstva a předkládá program jednání, zajišťuje zpracování a předložení zpráv a pokladů pro tato jednání, podepisuje hospodářské smlouvy a další právní akty, kontroluje činnost realizačních skupin, ukládá opatření k odstranění nedostatků zjištěných kontrolami, koordinuje plnění usnesení valné hromady. Ve stanovách neuvedeno 34

35 Místopředsedové v plném rozsahu zastupují předsedu svazku v době jeho nepřítomnosti Kontrolní a revizní komise Ve stanovách neuvedeno Je oprávněna provádět kontrolu veškeré činnosti realizačních skupin, její členové mají právo nahlížet do všech účetních a jiných dokladů, vyžadovat vysvětlení a informace od všech funkcionářů svazku a pracovníků realizačních skupin, přijímá a vyřizuje stížnosti, nejméně jednou ročně provede revizi hospodářské činnosti svazku a výsledky z těchto revizí předkládá valné hromadě, předkládá návrhy na opatření ke zjednání nápravy příslušných orgánů svazku. Ve stanovách neuvedeno Financování DSO členské vklady obcí dotacemi příspěvky dary Závěr a doporučení Tento polyfunkční dobrovolný svazek obcí je všeobecně zaměřen na rozvoj regionu. Má zavedenu poměrně jasně fungující organizační strukturu, která má přesně rozdělené kompetence. Jeho orgány se schází několikrát do roka. Pro ORP Příbram má zanedbatelný význam, přestože má 23 členských obcí, většina z nich nespadá do správního obvodu ORP Příbram, který celkově má 75 obcí. Tento svazek tak zastává spíše okrajovou pozici v daném ORP a nemá pro něj nikterak rozsáhlý význam. 35

36 4 Návrhová část Na území správního obvodu ORP Příbram působí celkem 8 funkčních dobrovolných svazků obcí, z nichž především Svazek obcí Podbrdského regionu a Svazek obcí pro vodovody a kanalizace mají poměrně silnou členskou základnu a sdružují mezi svými členy i velký počet obcí spadajících do správního obvodu ORP Příbram. Prakticky všechny dobrovolné svazky obcí lze považovat za více či méně aktivní. Výjimku představuje Sdružení obcí Podbrdska, které již aktivní není a v současné době je v likvidaci. Kromě dobrovolných svazků obcí Svazek obcí pro vodovody a kanalizace a Sdružení obcí PLYNOFIK, které jsou svazky monotematickými, jsou ostatní svazky plně polyfunkční. Z charakteristik jednotlivých dobrovolných svazků obcí vyplývá, že možným kandidátem na podporu rozvoje dobrovolné meziobecní spolupráce je dobrovolný svazek obcí Podbrdského regionu. Svazek obcí Podbrdského regionu dlouhodobě dobře funguje, má početnou členskou základnu a kvalitně vytvořenou strukturu orgánů včetně jasného přiřazení jednotlivých kompetencí. Stávající činnost svazku je z hlediska potenciálního prohlubování meziobecní spolupráce vhodně zaměřena především na vytváření strategii trvale udržitelného rozvoje v oblasti ekonomického rozvoje venkova, kvality života, rozvoje cestovního ruchu, ochrany životního prostředí a budování příznivých vnitřních vztahů. Svazek obcí Podbrdského regionu lze tedy vzhledem k rozsahu činnosti a členské základně považovat za vhodného kandidáta pro prohlubování meziobecní spolupráce. Svazek by se pro budoucí rozvíjení mohl zaměřit především na rozšíření členské základny a také se vedle své současné činnosti ještě ve větší míře integrovaně zapojit do řešení současných ale i budoucích lokálních problémů. Vhodným směřováním meziobecní spolupráce by mohla být např. oblast odpadového hospodářství, kde se nabízí rozšíření sítě sběrných dvorů. Občané obcí, které nemají sběrný dvůr, mohou v současnosti odpad do sběrných dvorů odkládat pouze za úplatu. Problém by mohl být vyřešen společným financováním současných sběrných dvorů, ale i vybudováním sběrných dvorů nových. Obdobně lze uvažovat i v případě nedostatečné kapacity stávající spalovny. Zajímavým projektem by do budoucna mohlo být zaměření pozornosti na likvidaci odpadů pomocí termolýzní technologie. V oblasti sociálních služeb lze v některých oblastech spatřit rezervy v dostupnosti terénní pečovatelské služby. Jako nedostatečné se jeví taktéž kapacity stávajících domovů pro seniory. K zamyšlení se nabízí i možnost rozšíření denních stacionářů, které představují zajímavou alternativu právě k domovům pro seniory. Dále se např. v oblasti školství nabízí diskuze ohledně zavedení školních autobusů, které by zajistily bezpečnou a intenzivní dopravu dětí do škol. Závěr a doporučení Ze všech dobrovolných svazků obcí, které jsou činné na území správního obvodu ORP Příbram, se vhodným k prohlubování meziobecní spolupráce jeví Svazek obcí Podbrdského regionu. Vzhledem 36

37 k tomu, že se tento spolek vyznačuje slibným funkčním a členským potenciálem, doporučujeme věnovat pozornost jeho rozvoji a podporovat rozšíření činností do ještě více oblastí meziobecní spolupráce. Bude-li naplněn předpoklad rozšíření členské základny a rozšíření společných aktivit, mohl by svazek sloužit jednak jako fórum pro diskuze o lokálních problémech a jednak jako zprostředkovatel naplánovaného postupu, přičemž nezanedbatelná je také role svazku jako silného partnera při získávání dotací k řešení nákladnějších problémů zkoumaného území. Ohledně věcného zaměření meziobecní spolupráce doporučujeme věnovat pozornost především oblasti sociálních služeb a odpadovému hospodářství. Za podpory bezplatné právní poradny lze zvažovat též přípravu zakládacích dokumentů nového DSO, který by zaštiťoval celé území ORP a odpovídal potřebám obcí při prohlubování meziobecní spolupráce. Samotný vznik DSO by byl potom odvislí od vůle jednotlivých obcí, např. jako servisní (profesionální) podpora členským obcím, finanční úspory či možnou alokaci finančních prostředků pro DSO z veřejných rozpočtů. 37

Úřad práce ČR - Krajská pobočka v Příbrami - nezaměstnanost v obcích okresu Příbram k 30. 9. 2014 Počty uchazečů a podíl nezaměstnaných k 30. 9.

Úřad práce ČR - Krajská pobočka v Příbrami - nezaměstnanost v obcích okresu Příbram k 30. 9. 2014 Počty uchazečů a podíl nezaměstnaných k 30. 9. Úřad práce ČR - Krajská pobočka v Příbrami - nezaměstnanost v obcích okresu Příbram k 30. 9. 2014 Počty a nezaměstnaných k 30. 9. 2014 obyv. 541 613 Křešín 79 1 0 1 0 1 1,3 513 512 Ohrazenice 185 8 5 8

Více

ORP Jablonec nad Nisou

ORP Jablonec nad Nisou Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Jablonec nad Nisou

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP 1 1 Obecné informace

Více

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava Čl. I Základní ustanovení Svaz obcí Národního parku Šumava je zájmovým sdružením právnických osob, založeným podle 20 f j zákona č. 40/1964 Sb., občanský

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net Valná hromada občanského sdružení dne 10.2.2005 schválila Organizační řád sdružení, ten byl novelizován na náhradní Valné hromadě konané 7.7.2008 a náhradní Valné hromadě

Více

Smlouva o vytvoření dobrovolného svazku obcí (zakladatelská smlouva) Mikroregion Krnovsko

Smlouva o vytvoření dobrovolného svazku obcí (zakladatelská smlouva) Mikroregion Krnovsko Smlouva o vytvoření dobrovolného svazku obcí (zakladatelská smlouva) Mikroregion Krnovsko Níže uvedené obce uzavírají podle 46 odst. 2 písm. b) a 49 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, za podmínek

Více

Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Domácí umění, o.s.

Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Domácí umění, o.s. Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Domácí umění, o.s. Část I. OBECNÁ USTANOVENÍ čl. 1 Obsah a cíl 1. Občanské sdružení fyzických a právnických osob DOMÁCÍ UMĚNÍ, o.s. (dále jen sdružení

Více

Stanovy Spolku přátel Třeboně

Stanovy Spolku přátel Třeboně Stanovy Spolku přátel Třeboně strana 1 Stanovy Spolku přátel Třeboně Článek 1. Název a sídlo 1. Název občanského sdružení je: Spolek přátel Třeboně ( dále jen Spolek ) 2. Sídlem Spolku přátel Třeboně je:

Více

Stanovy Občanského sdružení Kohoutov

Stanovy Občanského sdružení Kohoutov Stanovy Občanského sdružení Kohoutov Čl. 1. Základní ustanovení 1.1 Název občanského sdružení: Občanské sdružení Kohoutov (dále jen sdružení ) 1.2 Sdružení má postavení samostatné právnické osoby a vyvíjí

Více

FOKUS České Budějovice, o.s.

FOKUS České Budějovice, o.s. STANOVY FOKUS České Budějovice, o.s. Článek I. Název a sídlo sdružení 1. FOKUS České Budějovice - Sdružení pro pomoc a podporu lidem s duševním onemocněním (dále jen Sdružení) je dobrovolným a nepolitickým

Více

STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku

STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku Úplné znění Název spolku: Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku, z. s. Užívané zkratky: SF DHR, z. s. Sídlo: Brno, Zubatého 1, 614 00 Obsah stanov: I. Základní

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Dobrovolnické centrum Kladno Čl. I. Název a sídlo sdružení Název občanského sdružení: Dobrovolnické centrum Kladno, o. s. (dále jen Sdružení ). Sídlo sdružení od 1.6.2011: ulice

Více

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název STANOVY Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 2 Sídlo Sukova 49/4, 602

Více

Stanovy občanského sdružení ErnetFree

Stanovy občanského sdružení ErnetFree Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů platný k 1.9.2005 1 Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: ErnetFree (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou

Více

Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů

Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: ErnetFree (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou osobou ve smyslu

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Kruh přátel Severáčku

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Kruh přátel Severáčku STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ 1. Název : Kruh přátel Severáčku Kruh přátel Severáčku Článek 1 Název a sídlo 2. Sídlo : Frýdlantská 1359/19, 460 01 Liberec Článek 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolnou,

Více

STANOVY. Profesního sdružení instruktorů prací ve výškách. Název sdružení : Profesní sdružení instruktorů prací ve výškách II.

STANOVY. Profesního sdružení instruktorů prací ve výškách. Název sdružení : Profesní sdružení instruktorů prací ve výškách II. STANOVY Profesního sdružení instruktorů prací ve výškách I. Název sdružení : Profesní sdružení instruktorů prací ve výškách II. 1 / 16 Sídlo sdružení a působnost : Sídlem sdružení je Praha a působí na

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

ŘÁD. j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í. s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9

ŘÁD. j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í. s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9 j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í ORGANIZAČNÍ ŘÁD s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9 P r a h a 2 0 0 3 1 1 OBSAH 1 OBSAH... 2 2 ÚVOD...3 2.1 VZNIK

Více

ORP Rychnov nad Kněžnou

ORP Rychnov nad Kněžnou Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP 1 1 Obecné informace

Více

Pod povrchem podpovrchem@seznam.cz www.cajovna.pt.sweb.cz Velké náměstí 44 383 01 Prachatice. STANOVY občanského sdružení.

Pod povrchem podpovrchem@seznam.cz www.cajovna.pt.sweb.cz Velké náměstí 44 383 01 Prachatice. STANOVY občanského sdružení. STANOVY občanského sdružení Pod povrchem Podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, jsou přijaty následující stanovy: Část I. - Základní údaje 1. Název a sídlo sdružení:

Více

Stanovy občanského sdružení. Klub UHLAN

Stanovy občanského sdružení. Klub UHLAN Stanovy občanského sdružení Klub UHLAN Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: Klub UHLAN (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou osobou ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů,

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

Stanovy občanského sdružení. Network23 Jbc

Stanovy občanského sdružení. Network23 Jbc Stanovy občanského sdružení Network23 Jbc Základním cílem Network23 Jbc je šíření vzdělanosti, kultury a odstraňování informačních bariér ve společnosti, sdružovat zájemce o výzkum, vývoj a testování produktů

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

BUDULÍNEK STANOVY. 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružuje členy na základě společného zájmu

BUDULÍNEK STANOVY. 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružuje členy na základě společného zájmu BUDULÍNEK STANOVY Čl. I. Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: BUDULÍNEK Sídlo sdružení: ul. U Trati 1014, 334 41 Dobřany Čl. II. Právní postavení sdružení 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé,

Více

se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení

se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení STANOVY SDRUŽENÍ ČLENŮ A PŘÁTEL STANICE MLADÝCH OCHRÁNCŮ PŘÍRODY D Ř Í P A T K A se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení (1) Organizace se nazývá Sdružení členů a přátel

Více

Stanovy občanského sdružení. I. Název. II. Sídlo a působnost profesního sdružení. III. Vznik, charakteristika a právní postavení profesního sdružení

Stanovy občanského sdružení. I. Název. II. Sídlo a působnost profesního sdružení. III. Vznik, charakteristika a právní postavení profesního sdružení Stanovy občanského sdružení I. Název Český institut pro supervizi II. Sídlo a působnost profesního sdružení 1. Sídlem profesního sdružení je Křižíkova 76/61, Praha 8, 186 00 2. Působnost profesního sdružení

Více

Stanovy Občanského sdružení UNHfree.net

Stanovy Občanského sdružení UNHfree.net Čl. 1. Základní ustanovení Stanovy Občanského sdružení UNHfree.net 1. Občanské sdružení UNHfree.net (dále jen Sdružení) je dobrovolné, nezávislé a neziskové sdružení fyzických a právnických osob. 2. Sdružení

Více

Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951

Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951 Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951 Článek 1 Název a sídlo 1. Název zapsaného spolku je: Hortensia, z. s. (dále jen spolek) 2. Sídlem spolku Hortensia je: Panská 174/7, 370 01 České Budějovice

Více

STANOVY. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Právní postavení sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení. Čl. 4 Členství

STANOVY. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Právní postavení sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení. Čl. 4 Členství Stanovy sdružení STANOVY Čl. 1 Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Křídla pro pěstouny o.s. (dále jen sdružení ) Sídlo sdružení: Podlažice 111, 538 51 Chrast Čl. 2 Právní postavení sdružení 1.

Více

Stanovy občanského sdružení Star Aliance

Stanovy občanského sdružení Star Aliance Stanovy občanského sdružení Star Aliance Čl. I. Základní ustanovení 1. název občanského sdružení zní: Star Aliance (dále jen Sdružení), jež je dobrovolným, nezávislým a neziskovým sdružení osob. 2. Sdružení

Více

Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s.

Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s. Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s. Článek I. Název a sídlo sdružení 1. Název sdružení: Komunitní škola Kasejovice, o.s. (zkráceně KŠ Kasejovice, o.s.) Názvu sdružení v mezinárodním

Více

Stanovy. Česká asociace rusistů, z.s. Článek I Postavení, sídlo, působnost

Stanovy. Česká asociace rusistů, z.s. Článek I Postavení, sídlo, působnost Česká asociace rusistů, z.s. Stanovy Článek I Postavení, sídlo, působnost 1. Spolek má název Česká asociace rusistů, z.s., zkratka ČAR. 2. Česká asociace rusistů je dobrovolnou, nezávislou zájmovou organizací

Více

S T A N O V Y. Sdružení rodičů a přátel Gymnázia. J. A. Komenského v Uherském Brodě

S T A N O V Y. Sdružení rodičů a přátel Gymnázia. J. A. Komenského v Uherském Brodě S T A N O V Y Sdružení rodičů a přátel Gymnázia J. A. Komenského v Uherském Brodě I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení sdružení Sdružení rodičů a přátel G y m n á z i a J. A. Komenského v Uherském

Více

Dne 3.12.1991 vzniklo Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ U Školské zahrady, založené dle tehdy platného zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů,

Dne 3.12.1991 vzniklo Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ U Školské zahrady, založené dle tehdy platného zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, NÁVRH STANOV I. Úvodní ustanovení Dne 3.12.1991 vzniklo Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ U Školské zahrady, se sídlem U Školské zahrady 4, 182 00 Praha 8, IČ 457 73 530, založené dle tehdy platného

Více

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti STATUT obecně prospěšné společnosti Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. I. Základní ustanovení Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s.

Více

Unie soudních znalců, o. s.

Unie soudních znalců, o. s. OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Unie soudních znalců, o. s. Čl. 1 Název a sídlo Název: Unie soudních znalců, o. s. (dále jen Unie ) Sídlo: Šumenská 7 143 00 Praha 4 Čl. 2 Statut UNIE 1. Unie je dobrovolná a nezávislá,

Více

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná S T A T U T Okresní hospodářské komory Karviná Část první Čl. 1 Základní ustanovení (1) Okresní komora (dále jen komora ) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. o Hospodářské komoře ČR a Agrární

Více

Svazek obcí Panství hradu Veveří

Svazek obcí Panství hradu Veveří Svazek obcí Panství hradu Veveří. Hvozdec 16, 66471 Veverská Bítýška IČ: 71217371 Dodatek č. 1, kterým se mění S T A N O V Y Svazku obcí Panství hradu Veveří a vyhlašuje se jejich aktuální úplné znění

Více

SPOLEK PRO SKVRŇOV STANOVY

SPOLEK PRO SKVRŇOV STANOVY SPOLEK PRO SKVRŇOV STANOVY Čl. I Název, zkratka a sídlo Název spolku zní Spolek pro Skvrňov. Používaná zkratka spolku je SpS (dále jen spolek nebo SpS). Sídlem SpS je: Skvrňov č.p. 30, 281 44. Spolek pro

Více

S T A N O V Y dobrovolného svazku obcí MIKROREGION ÚDOLÍ LIDICKÉHO POTOKA

S T A N O V Y dobrovolného svazku obcí MIKROREGION ÚDOLÍ LIDICKÉHO POTOKA S T A N O V Y dobrovolného svazku obcí MIKROREGION ÚDOLÍ LIDICKÉHO POTOKA se sídlem v Buštěhradu, Revoluční 1, 273 43 Buštěhrad Středočeský kraj založeného dne 5. 3. 2001 v Buštěhradě dle ustanovení 46

Více

STANOVY. I. Úvodní ustanovení

STANOVY. I. Úvodní ustanovení STANOVY I. Úvodní ustanovení Sdružení rodičů a příznivců Gymnázia v Hořovicích, IČ: 616 86 123, bylo založeno v roce 1995 dle tehdy platného zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, za účelem koordinace

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl.II. Účel, cíle a činnost spolku

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl.II. Účel, cíle a činnost spolku Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč Čl. I. Úvodní ustanovení Název spolku: Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč (dále jen spolek ) je dobrovolným, nepolitickým, nezávislým spolkem rodičů a

Více

Návrh stanov spolku Spolek Poznání při GOH

Návrh stanov spolku Spolek Poznání při GOH Návrh stanov spolku Spolek Poznání při GOH ČÁST I. Úvodní ustanovení a základní pojmy 1. Spolek Poznání GOH je nezávislým spolkem fyzických osob - rodičů a jiných zákonných zástupců žáků Gymnázia Olgy

Více

Stanovy občanského sdružení VIA TEMPORA NOVA. Článek 1. Název a sídlo organizace

Stanovy občanského sdružení VIA TEMPORA NOVA. Článek 1. Název a sídlo organizace Stanovy občanského sdružení VIA TEMPORA NOVA Článek 1 Název a sídlo organizace 1. Název organizace: VIA TEMPORA NOVA, o.s. 2. VIA TEMPORA NOVA má sídlo ve Václavské ulici 1526, Roztoky u Prahy Článek 2

Více

DODATEK Č. 1 K ZAKLÁDACÍ SMLOUVĚ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

DODATEK Č. 1 K ZAKLÁDACÍ SMLOUVĚ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Dodatek č. 1 k Zakládací smlouvě obecně prospěšné společnosti Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s. Dukelská 145, 379 01 Třeboň IČ: 26075679 DODATEK Č. 1 K ZAKLÁDACÍ SMLOUVĚ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

Více

Místní akční skupina Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT. Článek 1 Základní ustanovení

Místní akční skupina Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT. Článek 1 Základní ustanovení Místní akční skupina Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT Článek 1 Základní ustanovení 1. Dne 3. 9. 2013 byla Zakládací smlouvou založena obecně prospěšná společnost MAS Vizovicko

Více

Stanovy. Sdružení podnikatelů Poohř í. I. Název a sídlo

Stanovy. Sdružení podnikatelů Poohř í. I. Název a sídlo Stanovy Sdružení podnikatelů Poohř í I. Název a sídlo Název: Sdružení podnikatelů Poohří Sídlo: Jednoty 1931, 356 01 Sokolov. IČO: 266 26 993 Registrace: MV ČR dne 7.4.2003 pod č.j. VS/1-1/53519/03-R Sdružení

Více

STANOVY SVAZKU OBCÍ SMRK

STANOVY SVAZKU OBCÍ SMRK STANOVY SVAZKU OBCÍ SMRK Část první OBECNÁ USTANOVENÍ Článek I. Základní ustanovení Svazek obcí SMRK (dále jen Svazek obcí ) je založen v souladu s ustanovením 46 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb.,

Více

DODATEK Č. 2 K ZAKLÁDACÍ SMLOUVĚ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

DODATEK Č. 2 K ZAKLÁDACÍ SMLOUVĚ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Dodatek č. 2 k Zakládací smlouvě obecně prospěšné společnosti Místní akční skupina Blanský les - Netolicko o.p.s. Mírové náměstí 208, 384 11 Netolice IČ: 26080575 DODATEK Č. 2 K ZAKLÁDACÍ SMLOUVĚ OBECNĚ

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD SPOLKU SKUTEK Tento organizační řád upravuje zásady a pravidla činnosti orgánů spolku a rozvíjí stanovy.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD SPOLKU SKUTEK Tento organizační řád upravuje zásady a pravidla činnosti orgánů spolku a rozvíjí stanovy. ORGANIZAČNÍ ŘÁD SPOLKU SKUTEK Tento organizační řád upravuje zásady a pravidla činnosti orgánů spolku a rozvíjí stanovy. I. Členství 1. Členem / členkou spolku se stává každá osoba, která podá řádně vyplněnou

Více

Místní akční skupina. Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT. Článek 1 Základní ustanovení

Místní akční skupina. Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT. Článek 1 Základní ustanovení Místní akční skupina Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT Článek 1 Základní ustanovení 1. Dne 3. 9. 2013 byla Zakládací smlouvou založena obecně prospěšná společnost MAS Vizovicko

Více

Zakládací listina obecně prospěšné společnosti Vendelínek, o.p.s.

Zakládací listina obecně prospěšné společnosti Vendelínek, o.p.s. Zakládací listina obecně prospěšné společnosti Vendelínek, o.p.s. (dále jen "Společnost") 1. ZAKLADATELÉ, NÁZEV A SÍDLO SPOLEČNOSTI 1.1 Zakladatelem Společnosti je: společnost Josefínka s.r.o., IČ: 246

Více

ITSTS ), Článek I. Všeobecná ustanovení Název, sídlo, vznik a charakteristika spolku

ITSTS ), Článek I. Všeobecná ustanovení Název, sídlo, vznik a charakteristika spolku STANOVY Spolek ek: Institut transformační systemické terapie V. Satirové,, z.s. (dá dále také jen ITSTS ITSTS ), se sídlem Vysočina, Rváčov 9, 539 01 Hlinsko Článek I. Všeobecná ustanovení Název, sídlo,

Více

STANOVY. občanského sdružení Za férové ústřední topení, o.s.

STANOVY. občanského sdružení Za férové ústřední topení, o.s. STANOVY občanského sdružení Za férové ústřední topení, o.s. V Praze, dne 29. srpna 2011 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Za férové ústřední topení, o.s. Čl. I. Úvodní ustanovení 1. Název občanského sdružení:

Více

Stanovy spolku. Náš Kopec, z.s.

Stanovy spolku. Náš Kopec, z.s. Stanovy spolku Náš Kopec, z.s. Čl. 1. Název, sídlo a působnost Náš Kopec o.s., ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen

Více

Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa

Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa Článek I. Úvodní ustanovení Praskoleská společnost sv. Prokopa (dále jen Společnost) je dobrovolným sdružením občanů zaměřeným k plnění stanovených cílů a úkolů

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s.

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s. Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s. Čl. I Název a sídlo 1. Název spolku: Spolek rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z.s., (dále jen Spolek ) 2. Sídlo Spolku: nám. 25.března 100, Praha

Více

STANOVY sestaveny v souladu s ustanovením 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

STANOVY sestaveny v souladu s ustanovením 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ČL. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, NÁZEV A SÍDLO SPOLKU 1.1 Sdružení rodičů a přátel Základní umělecké školy Karla Malicha v Holicích (dále jen SRP ZUŠ Karla Malicha ) se jako občanské sdružení vzniklé dne 14.5.1992

Více

RIDERS ČR o.s. Stanovy občanského sdružení. Čl. 1 Název a sídlo. Čl. 2 Cíl a zaměření činnosti. Čl. 3 Členství

RIDERS ČR o.s. Stanovy občanského sdružení. Čl. 1 Název a sídlo. Čl. 2 Cíl a zaměření činnosti. Čl. 3 Členství Stanovy občanského sdružení RIDERS ČR o.s. Čl. 1 Název a sídlo 1. Na základě zákona č. 83/1990 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků se zakládá občanské sdružení s názvem RIDERS ČR o.s. (dále jen Sdružení).

Více

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely má sídlo v Praze 9 Kbely, na adrese Albrechtická 732, 197 00 Čl. II Účel spolku Spolek

Více

STANOVY. Stránka 1 z 6. Nezávislého spolku. Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách. Lonkova 510, Pardubice 530 09

STANOVY. Stránka 1 z 6. Nezávislého spolku. Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách. Lonkova 510, Pardubice 530 09 STANOVY Nezávislého spolku Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách Lonkova 510, Pardubice 530 09 Stránka 1 z 6 Část I. Název a sídlo spolku Článek 1 Název spolku zní: Nezávislý spolek

Více

S T A N O V Y. upravující v souladu s ustanovením z. č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění právní vztahy sportovního klubu

S T A N O V Y. upravující v souladu s ustanovením z. č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění právní vztahy sportovního klubu S T A N O V Y upravující v souladu s ustanovením z. č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění právní vztahy sportovního klubu čl. 1 Název sídlo: 1. Název sportovní asociace je: Česká asociace

Více

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole

Více

STANOVY SDRUŽENÍ STAVÍME EKOLOGICKY

STANOVY SDRUŽENÍ STAVÍME EKOLOGICKY STANOVY SDRUŽENÍ STAVÍME EKOLOGICKY 1 Název a sídlo 1) Název sdružení: STAVÍME EKOLOGICKY 2) Sídlo sdružení: Národní třída 10, 110 00 Praha 1 3) Územní působnost: celé území České republiky 2 Postavení

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UNIE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ ČR, o, s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UNIE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ ČR, o, s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UNIE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ ČR, o, s. Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Název sdružení je Unie malých a středních podniků ČR, o. s. (dále jen sdružení. Anglický ekvivalent názvu

Více

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti Stanovy Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. Adresa: Česká 11, Brno 602 00 Registrováno u: Ministerstva vnitra České republiky Číslo a datum registrace: VSP/1-34/90-R ze dne 3. 5. 1990

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení Čl. 1. Název a sídlo Název: Občanské sdružení Janus (dále jen sdružení ) Sídlo: Popkova 1005, 664 34 Kuřim Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného

Více

Stanovy NosiNET z. s.

Stanovy NosiNET z. s. Stanovy NosiNET z. s. Čl. 1. Základní ustanovení 1. NosiNET z. s. (dále Spolek ) je dobrovolný, nezávislý a neziskový spolek fyzických a právnických osob. 2. Na Spolek se dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský

Více

STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení );

STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení ); STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení ); 2) Sídlem sdružení je: ulice Na chobotě 1345/6, Praha 6 -

Více

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy I. Název, sídlo a účel spolku Spolek s názvem Spolek přátel Obchodní akademie v Plzni, z. s. (dále jen Spolek ) se sídlem v Plzni, je samosprávnou

Více

M í s t n í a k č n í s k u p i n a Kelečsko - Lešensko - Starojicko, o.s. S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í

M í s t n í a k č n í s k u p i n a Kelečsko - Lešensko - Starojicko, o.s. S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í M í s t n í a k č n í s k u p i n a Kelečsko - Lešensko - Starojicko, o.s. Moravskoslezský kraj a Zlínský kraj S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í schválené ustavující Valnou hromadou dne

Více

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení )

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Článek 1 Název sdružení 1. Název sdružení zní: Občanské sdružení bubakov.net 2. Sídlo sdružení je: Obětí okupace 510, 271 01 Nové Strašecí.

Více

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více

Stanovy občanského sdružení. Přátelé New Renato Community Society

Stanovy občanského sdružení. Přátelé New Renato Community Society Stanovy občanského sdružení Přátelé New Renato Community Society čl. I Název a sídlo 1. Název sdružení je Přátelé New Renato Community Society, ve zkratce Přátelé NRCS. 2. Sídlem sdružení je Dvořišťská

Více

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří,

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, STANOVY nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, J. Á. Komenského 677, 431 51, Klášterec nad Ohří Čl. I Název a sídlo Článek 1 Nezávislý spolek

Více

Příloha č. 8 VZOR Stanovy MAS občanské sdružení. Stanovy občanského sdružení MAS - ------------------------------ Článek 1. Základní ustanovení

Příloha č. 8 VZOR Stanovy MAS občanské sdružení. Stanovy občanského sdružení MAS - ------------------------------ Článek 1. Základní ustanovení Příloha č. 8 VZOR Stanovy MAS občanské sdružení Stanovy občanského sdružení MAS - ------------------------------ Článek 1. Základní ustanovení 1. Název občanského sdružení založeného v souladu s ustanoveními

Více

Organizační řád ZO OSŽ Praha Masarykovo nádraží A. ZÁKLAD Í USTA OVE Í 1. Organizační řád ZO OSŽ Praha Masarykovo nádraží (dále jen ZO) je vnitřní směrnicí této ZO ve smyslu Stanov OSŽ. Dnem schválení

Více

Návrh Stanov spolku Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Vnorovy

Návrh Stanov spolku Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Vnorovy Návrh Stanov spolku Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Vnorovy Čl. 1 Název, forma a sídlo Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Vnorovy (dále jen Spolek nebo SRPŠ ) je právnickou osobou založenou v souladu

Více

Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo. Čl. II. Účel spolku. Čl. III. Hlavní činnost spolku

Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo. Čl. II. Účel spolku. Čl. III. Hlavní činnost spolku Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Sportovní klub Nýrov, z.s. (dále jen SK Nýrov ) se sídlem Nýrov 56, 679 72 Kunštát. Čl. II Účel spolku Účelem spolku je pořádání a organizace sportovních, tělovýchovných

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 I. Základní ustanovení 1) Název spolku: Spolek rodičů a přátel MŠ Na Dlouhém lánu, Praha 6 Identifikační číslo

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624 I. Název a sídlo sdružení 1. Název občanského sdružení zní: Občanské sdružení Umlaufoviny 2. Sídlem sdružení je: Kuršova 9, Brno, PSČ: 635 00 II. Právní

Více

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY ZŠ TIŠNOV, spolek. Stanovy spolku

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY ZŠ TIŠNOV, spolek. Stanovy spolku KLUB PŘÁTEL ŠKOLY ZŠ TIŠNOV, spolek Stanovy spolku Čl. I. Úvodní ustanovení 1) Klub přátel školy ZŠ Tišnov, spolek (dále jen spolek ) je nezávislým a samosprávným svazkem fyzických osob, zejména rodičů

Více

ACADEMY CENTER o.p.s.

ACADEMY CENTER o.p.s. STATUT Obecně prospěšné společnosti ACADEMY CENTER o.p.s. Článek 1 Základní ustanovení 1. Tento statut na základě zákona o obecně prospěšných společnostech a na základě zakládací listiny ze dne 1.4. 2008,

Více

STANOVY ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO KATOLICKOU TEOLOGII

STANOVY ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO KATOLICKOU TEOLOGII STANOVY ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO KATOLICKOU TEOLOGII Čl. 1 Základní ustanovení 1. Česká společnost pro katolickou teologii (dále ČSKT ) je soukromým sdružením křesťanů (podle kán. 299 CIC) a občanským sdružením

Více

STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě. Preambule. Č1. 1. Název a sídlo sdružení

STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě. Preambule. Č1. 1. Název a sídlo sdružení STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě Preambule Na setkání občanů - rodičů dětí s kombinovanými vadami - dne 15. 12. 1993 byl přijat návrh založit občanské sdružení Cesta - organizaci se

Více

Statut Technologické agentury České republiky

Statut Technologické agentury České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY III. Příloha k usnesení vlády ze dne 7. prosince 2009 č. 1530 ve znění přílohy k usnesení vlády ze dne 18. prosince 2013 č. 991 Statut Technologické agentury České republiky Článek

Více

Název. Název spolku zní Spolek pro ochranu přírody a krajiny obce Husinec (dále jen Spolek ). II. Sídlo III. Stanovy

Název. Název spolku zní Spolek pro ochranu přírody a krajiny obce Husinec (dále jen Spolek ). II. Sídlo III. Stanovy STANOVY SPOLKU Spolek pro ochranu přírody a krajiny obce Husinec zakládaného podle úpravy vymezené zněním zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v ustanoveních 214 a následujících I. Název Název spolku

Více

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Příloha k č.j.: 84/M/15, 2386/ENV/15 Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Článek 1 Úvodní ustanovení Monitorovací výbor Operačního programu Životní prostředí (dále jen Monitorovací

Více

Stanovy Veslařského klubu Vajgar

Stanovy Veslařského klubu Vajgar Stanovy Veslařského klubu Vajgar Čl. 1 Název a sídlo Název: Veslařský klub Vajgar, z.s. (dále též klub ) Sídlo: Nábřeží Ladislava Stehny 847/II, 377 01 Jindřichův Hradec Čl. 2 Statut klubu 1. Veslařský

Více

Stanovy KlimNet. Čl. 1 Základní ustanovení

Stanovy KlimNet. Čl. 1 Základní ustanovení Stanovy KlimNet Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: KlimNet (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou osobou ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.

Více

STANOVY. Článek 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Asociace speciálních pedagogů České republiky, o..s.

STANOVY. Článek 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Asociace speciálních pedagogů České republiky, o..s. ASOCIACE SPECIÁLNÍCH PEDAGOGŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o. s. STANOVY Článek 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název sdružení: Zkrácené označení: Asociace speciálních pedagogů České republiky, o..s. ASP ČR, o. s. Sídlo: Základní

Více

STATUT NADAČNÍHO FONDU (ve znění ke dni 8. 8. 2015)

STATUT NADAČNÍHO FONDU (ve znění ke dni 8. 8. 2015) STATUT NADAČNÍHO FONDU (ve znění ke dni 8. 8. 2015) Nadační fond CANI PREAMBULE Nadační fond CANI si klade za cíl vybudovat, provozovat a podporovat výcvik canisterapeutických psů, terapii za pomoci canisterapie,

Více

STANOVY Spolku JM Net ve znění platném od 19.6.2014

STANOVY Spolku JM Net ve znění platném od 19.6.2014 STANOVY Spolku JM Net ve znění platném od 19.6.2014 Čl. 1 Základní ustanovení 1) Spolek má název: JM Net, z. s. (dále jen spolek ). 2) Spolek je právnickou osobou ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb. Občanský

Více

Stanovy. Modrá hvězda života záchranná vodní stanice potápěčů Karlovy Vary, z.s. I. Úvodní ustanovení

Stanovy. Modrá hvězda života záchranná vodní stanice potápěčů Karlovy Vary, z.s. I. Úvodní ustanovení Stanovy Modrá hvězda života záchranná vodní stanice potápěčů Karlovy Vary, z.s. I. Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Modrá hvězda života záchranná vodní stanice potápěčů Karlovy Vary, z.s. (dále jen MHŽ

Více

Stanovy UNHfree.net z.s.

Stanovy UNHfree.net z.s. Čl. 1. Základní ustanovení Stanovy UNHfree.net z.s. 1. UNHfree.net z.s. (dále jen Spolek) je dobrovolný, nezávislý a neziskový Spolek fyzických a právnických osob. 2. Na spolek se dle zákona č. 89/2012

Více

Stanovy Spolku přátel SŠ obchodu, služeb a podnikání a VOŠ Kněžskodvorská 33/A 370 04 České Budějovice

Stanovy Spolku přátel SŠ obchodu, služeb a podnikání a VOŠ Kněžskodvorská 33/A 370 04 České Budějovice I.Název spolku Stanovy Spolku přátel SŠ obchodu, služeb a podnikání a VOŠ Kněžskodvorská 33/A 370 04 České Budějovice Spolek přátel SŠ OSaP a VOŠ, Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice (dále jen

Více

příspěvkem stanoveným Valnou hromadou. O přijetí rozhoduje Správní výbor, který

příspěvkem stanoveným Valnou hromadou. O přijetí rozhoduje Správní výbor, který STANOVY Článek I. Úvodní ustanovení 1. Název sdružení je Spolek českých právníků Všehrd (dále jen Spolek ) 2. Sídlem Spolku je 110 00 Praha l, náměstí Curieových 901/7. 3. Předmětem činnosti je spolková

Více

Stanovy občanského sdružení PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství

Stanovy občanského sdružení PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství Stanovy občanského sdružení PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství PREAMBULE My spotřebitelé biopotravin a příznivci ekologického zemědělství se svobodně sdružujeme za účelem

Více