MODERNÍ VÝUKOVÉ METODY V MATEŘSKÉ ŠKOLE. Mozaika inspirací pro pedagogy mateřských škol

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MODERNÍ VÝUKOVÉ METODY V MATEŘSKÉ ŠKOLE. Mozaika inspirací pro pedagogy mateřských škol"

Transkript

1

2 MODERNÍ VÝUKOVÉ METODY V MATEŘSKÉ ŠKOLE Mozaika inspirací pro pedagogy mateřských škol MŠ Mozaika Jihlava 2012

3 MODERNÍ VÝUKOVÉ METODY V MATEŘSKÉ ŠKOLE Mozaika inspirací pro pedagogy mateřských škol Autoři Bc. Helena Jarošová Helena Kleinová Bc. Lenka Dvořáková Monika Nikodýmová Olga Bártová Veronika Sudová sazba not: Mgr. Jarmila Bučková grafická úprava, obálka: Martin Buček Kontakty Tel.: Tisk Jiprint, s.r.o. Jihlava 2012 Vydal MŠ Mozaika Jihlava, duben 2012 NEPRODEJNÉ

4

5

6 Úvod Mateřská škola je místem, kde jsou děti poprvé odloučeny od svých rodičů, kde si osvojí první sociální zkušenosti, setkávají se s ostatními dětmi, dospělými, musí si přivykat novým pravidlům, získávají nové poznatky o světě, společnosti. Předškolní vzdělávání dnešní doby je zaměřeno na osobnostně sociální rozvoj dítěte a tomuto odpovídají současné metody ve vzdělávání předškolních dětí, které respektují vývojové zvláštnosti předškolních dětí jak v oblasti kognitivní tak emoční i sociální. Metodická příručka Moderní výukové metody v mateřské škole byla vytvořena během tříletého grantového projektu Mozaika nových inspirací pro pedagogy mateřské školy spolufinancovaného z ESF a rozpočtu České republiky. Projekt byl zaměřen na další vzdělávání učitelek MŠ Mozaika Jihlava v oblastech anglického jazyka, ICT, moderních výukových metodách a EVVO. Partnerem projektu byla Vysočina Education. Metodická příručka vznikla na základě získaných poznatků a dovedností z praktických seminářů grantu, zkušeností a praxe učitelek, které se této problematice s dětmi soustavně věnují. V metodice je zpracováno osmnáct různých témat příkladů projektů s využitím moderních výukových metod podporujících rozvoj osobnosti, partnerský přístup a integrovaný způsob vzdělávání dětí v mateřské škole. U jednotlivých projektů jsou uvedeny cíle, výstupy, metodický postup, použité metody a reflexe. Mgr. Jarmila Bučková Ředitelka MŠ Mozaika Jihlava Hlavní manažer projektu 1

7 MODERNÍ VÝUKOVÉ METODY V MATEŘSKÉ ŠKOLE Helena Jarošová Abychom rozvíjeli osobnost dětí, snažíme se, aby nám bylo dítě partnerem, přijímáme ho takové jaké je, uznáváme ho jako osobnost, empaticky mu nasloucháme, rozvíjíme jeho potenciality. Důraz je kladen na úctu k dítěti, respekt a důvěru, vlastní prožitky a zkušenosti, podporu jeho vlastních aktivit, respektování jeho vývojových zvláštností, jeho temperamentových vlastností. Rozvojové předpoklady a možnosti dětí vyžadují uplatňovat v předškolním vzdělávání odpovídající metody a formy práce. Vhodné jsou metody prožitkového a kooperativního učení hrou a činnostmi dětí, které jsou založeny na přímých zážitcích dítěte, podporují dětskou zvídavost a potřebu objevovat, podněcují radost dítěte z učení, jeho zájem poznávat nové, získávat zkušenosti a ovládat další dovednosti. Ve vzdělávání je třeba využívat přirozeného toku dětských myšlenek a spontánních nápadů a poskytovat dítěti dostatek prostoru pro spontánní aktivity a jeho vlastní plány. Učební aktivity by proto měly probíhat především formou nezávazné dětské hry, kterou se dítě zabývá na základě svého zájmu a vlastní volby. V předškolním vzdělávání by mělo být v dostatečné míře uplatňováno situační učení založené na vytváření a využívání situací, které poskytují dítěti srozumitelné praktické ukázky životních souvislostí tak, aby se dítě učilo dovednostem a poznatkům v okamžiku, kdy je potřebuje a lépe tak chápalo jejich smysl. Významnou roli v procesu učení sehrává spontánní sociální učení, založené na principu přirozené nápodoby. Proto je třeba ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne v mateřské škole vyskytnou, nejen v didakticky zaměřených činnostech, poskytovat dítěti vzory chování a postojů, které jsou k nápodobě a přejímání vhodné. (RVP PV, 2005, s. 8 9). Další důležitou metodou je hra dětí a tvořivá dramatika, která vychází především z principu hry a prožitku. Prožitkové učení Prožitkové učení je učení pomocí hry nebo činnosti, ke které je dítě vnitřně motivováno, naladěno a citově je prožívá. Vychází z činností a situací navozujících prožitky člověka. Proto je učení prožitkem efektivní, má hluboký a trvalý dopad. Veškeré aktivity jsou založeny na herních prvcích s podporou tvořivosti. Prožitkové učení zahrnuje vlastní iniciativu dětí. I když podnět přichází z vnějšího okolí, pocit objevování, uchopení, porozumění vychází z nitra osobnosti. Tím, že dítě proniká do problému, nalézá řešení, pojmenovává, co se dovědělo, nachází smysluplnost získaného poznatku o této dovednosti pro život, pociťuje uspokojení, ovlivňuje své chování, postoje. Prožitkové učení navazuje na přirozené zákonitosti spontánního stylu učení dítěte. Prožitkové učení se vyznačuje těmito charakteristickými znaky: (podle Havlínové, 2000) Spontaneita znamená, že děti nejsou k činnostem nuceny. Učitelka pracuje a motivuje děti tak, aby podpořila jejich zájem o dané aktivity, aby 2

8 se děti samy spontánně účastnily aktivit, které jsou jim nabízeny. Nevhodným přístupem je například násilné ukončování her, či ostatních činností dětí, bez prostoru k jejich dokončení, nebo zvolení možnosti, kdy a jak si děti tyto činnosti dokončí. Také zasahování a zbytečné organizování volných her dětí potlačuje jejich spontaneitu a radost ze hry. Naopak vhodný přístup ze strany učitelky respektuje děti, učitelka může využít hru dětí ke spontánnímu učení, vychází ze zážitků dětí, z jejich zkušeností, zájmů. Není nutné striktně dodržovat naplánované činnosti, pokud vzejde spontánní aktivita od dětí, dobrá učitelka ji dovede využít a rozvinout. Důležitá je také motivace, která děti zaujme a bez pocitu manipulace se účastní řízené činnosti. K motivaci můžeme využít různých vzniklých situací, příběhů, pohádek, ale i konkrétních zážitků dětí. Objevnost celé dětství je obdobím objevování, radosti z poznávání nových věcí, skutečností, lidí. Již v kojeneckém věku dítě zkoumá a poznává své tělo, libé či nelibé pocity, své blízké. V předškolním věku děti poznávají a objevují různé souvislosti, rády experimentují, poznávají vlastnosti předmětů, v čemž se jim dospělí snaží bránit z obavy o jejich zdraví, že se ušpiní, že něco rozbijí. Často slyšíme např. od rodičů: Neskákej do kaluže, zamočíš se! a děti přesto stále zkouší, co se stane, když do kaluže skočí. Samozřejmě před nebezpečnými věcmi a situacemi děti musíme chránit, např. v dopravě, ale proč jim nedopřát poznat vlastnosti písku a vody, vlastnosti sněhu, toho jak fungují předměty, co se stane, když se zasadí semínko do hlíny. Pokud si děti aktivity vyzkouší pod dohledem dospělých, hrozí menší riziko do budoucna, že budou experimentovat s nebezpečnými věcmi. Velkou příležitostí pro různé objevování a poznávání je v mateřských školách doba pobytu venku, kdy mohou děti experimentovat pod dozorem učitelky s různými materiály, např. přírodními, poznávají přírodní souvislosti, objevují různé živočichy, rostliny, vlastnosti živé i neživé přírody. Samozřejmě při všech činnostech je nutné dbát na bezpečnost dětí, ale tak, aby děti neměly pocit, že jsou při svých objevech omezovány. Komunikativnost učitelka podporuje a rozvíjí komunikační dovednosti dětí. Pod tímto pojmem si představujeme dorozumívání, slovní sdělení, předávání zkušeností, vybízení k určitému jednání, chování. Zároveň se slovní (verbální) komunikací probíhá i mimoslovní (nonverbální) komunikace. Je to zejména komunikace mimikou, kdy projevujeme svoje emoce, jako je radost, smutek, údiv, strach atd., gesty, kterými vyjadřujeme souhlas či nesouhlas a oční kontakt. Verbální a nonverbální komunikace by měla být v souladu, tzn. bez přetvářky a ironie. V rozumné míře dáváme najevo i své emoce. Stále ještě v praxi převažuje nevyváženost komunikace mezi dětmi a učitelkou. Učitelky dávají málo prostoru ke komunikaci, neustále děti doplňují, dokončují za ně věty, spěchají na děti, pokud nehovoří k tématu zadanému učitelkou, přerušují je a nenechají domluvit, spíše je upozorňují na jejich nedostatky, často používají zákazy, varování a pokyny. V dětech je tak pěstován strach z toho, jaká bude reakce na to, co řeknou a odradí je to od dalšího vyjadřování svých myšlenek, názorů, ale i pocitů a emocí. 3

9 Prostor pro aktivitu a tvořivost a fantazii prostorem se v tomto smyslu nemyslí jen prostředí mateřské školy či třídy, ale také postoj učitelky, která děti zbytečně neorganizuje, nezasahuje do jejich činností, samozřejmě pokud není ohroženo zdraví a bezpečnost dětí, dává jim prostor pro jejich aktivity, podporuje jejich tvořivost nabídkou vhodných činností, pomůcek, hraček a materiálů. Děti mohou při dodržování dohodnutých pravidel využívat celý prostor třídy, mohou si brát hračky a pomůcky bez dovolení, za předpokladu, že si je po sobě uklidí. Úkolem pedagogů je jejich tvořivost co nejvíce rozvíjet. Učitelky, které dětem předkládají konečné možnosti řešení, v dětech tvořivost a fantazii potlačují. Například když ve výtvarných činnostech učitelka dětem řekne: Nebe je modré, slunce žluté, tráva zelená., nedá dětem téměř žádný prostor pro tvořivé vyjádření jejich vlastních představ. Právě v tvořivém a fantazijním vnímání světa dětmi je jeho krása, a proto toto vnímání světa musíme v dětech podporovat. Konkrétní činnosti konkrétními činnostmi v mateřské škole jsou myšleny zejména manipulace s předměty, experimentování a hra. V mateřské škole využíváme nejen hračky a pomůcky, ale nabízíme dětem množství různých materiálů, které mohou využívat zejména ve svých hrách, ale i různých výtvarných činnostech. Děti poznávají vlastnosti těchto materiálů, ale také rozvíjí svoji představivost, tvořivost a fantazii. Například šátky lze využít k vytvoření šatů, ptačích křídel, jako loutky, k dozdobení příbytků atd. Celostnost celostností je myšlena účast všech smyslů a obou mozkových hemisfér. Děti při svém učení zapojují všechny smysly, čím více je zapojují, tím je jejich poznání a získané zkušenosti bohatší a hlubší. K tomuto účelu nabízíme dětem různé smyslové hry, ale také různé experimenty. Děti mohou poznávat vlastnosti materiálů zrakem, čichem, chutí, sluchem, hmatem. V rámci prožitkového učení děti získávají zkušenosti o pocitech lidí, kteří jsou nějakým způsobem hendikepovaní, např. pohyb v prostoru se zavřenýma očima, poznávání předmětů pouze hmatem, orientace podle sluchových podnětů. Kooperativní učení Kooperativní učení je často zaměňováno s formou práce dětí ve skupinách. Kooperativním učením nemyslíme činnost dětí ve skupině, kdy každé samostatně pracuje na nějakém úkolu, např. kreslení obrázku, práce s pracovním listem atd., ale kooperativní učení musí splňovat určitá kriteria. (podle Kasíkové 2004) Pozitivní vzájemná závislost, kdy děti vnímají fakt, že k dosaženému výsledku dospějí pouze tehdy, pokud budou na společném projektu spolupracovat a ne soutěžit. Proto do mateřské školy nepatří soutěživé hry, ale spíše hry založené na spolupráci dětí. Příkladem jsou honičky se záchranou, kdy děti musí spolupracovat na záchraně jiného dítěte. (Hra na dešťovou bábu chycené dítě si sedne do dřepu a ostatní ho mohou zachránit tím, že ve dvojici nad ním vytvoří stříšku). Již při této jednoduché hře je třeba, aby dvě děti spolupracovaly na záchraně dalšího. Interakcí tváří v tvář je rozuměna práce v menších skupinkách, kdy spolupracují všechny děti. Velmi důležité je odhadnout velikost skupiny. Skupina by neměla být příliš velká. V případě velké skupiny se většinou 4

10 nezapojí všechny děti, mnohé z nich zůstávají pouze v roli pozorovatele. Skupina by měla být heterogenní a měly by v ní být děti na různém stupni vývoje. Tím je zajištěno zapojení i mladších dětí, kdy se přirozenou cestou učí od starších jak poznatkům, tak spolupráci. Pokud je skupina homogenní, může se stát, že ve skupině starších dětí převládne rivalita a soutěžení, a skupina mladších dětí je v plnění úkolu bezradná, nespolupracuje, každé dítě je ve skupině samo za sebe, některé se ani nezúčastní. Osobní odpovědnost všech dětí ve skupině je dána tím, že všechny děti ve skupině pracují na co nejlepším výsledku, nekazí vzájemně část celku vytvořenou jiným dítětem. Formování a využití interpersonálních a skupinových dovedností, což znamená, že děti se při činnosti domlouvají, komunikují spolu, konstruktivně řeší vzniklé problémy, dovedou ustoupit ve prospěch ostatních. Učitelka nezasahuje do činnosti dětí, nenabízí jim konečná řešení. Poskytuje dětem podnětné prostředí, dostatek pomůcek, materiálů a je spíše v roli pozorovatele. Důležitá je reflexe skupinové činnosti, která zajišťuje zpětnou vazbu pro členy skupiny. Již s dětmi předškolního věku lze následnými rozhovory hodnotit průběh činností. Děti hovoří o svých pocitech, o tom jak se jim spolupracovalo, jaké problémy řešily, proč vybraly určité řešení z více variant. V mateřské škole využíváme kooperativního učení zejména při dětských hrách, pohybových hrách, konstruktivních činnostech a různých tvořivých činnostech, kdy děti spolu vzájemně komunikují, musí řešit různé náhodně vzniklé situace, konflikty, učí se vzájemně naslouchat, vyjadřují svůj souhlas či nesouhlas. Při těchto činnostech je vhodné, aby učitelka byla v roli pozorovatele, či facilitátora a zasahovala v situacích, které to nezbytně vyžadují a dala dětem prostor pro samostatné vyřešení situace, či problému. Situační učení Situačním učením nemyslíme pouze využívání situací, které jsme předem neplánovali a také ani nepředpokládali. Některé situace mohou působit podnětně, jiné nečekaně a rušivě. Nepředpokládané situace mohou vzniknout na základě provozní situace v mateřské škole, dětských konfliktů, situací vzniklých v průběhu celého dne. Záleží na učitelce, jak kterou situaci dovede tvořivě využít ve prospěch dětí. Je však nezbytné, aby na vzniklou situaci reagovala okamžitě a vhodným způsobem. Připravit učební situaci znamená přichystat nabídku činností, kterými se budou děti zabývat, odhadovat jejich reakce a podle toho volit situaci. Například: Děti v zimě často ochutnávají sníh. Této situace můžeme využít k poznávání vlastností sněhu, necháme ho roztát a ukážeme dětem kolik je v něm nečistot. Různými pokusy je pak seznámíme s vlastností vody, sněhu, ledu. Situace můžeme využít k získávání poznatků o ochraně zdraví zimní sporty, správné oblečení atd. 5

11 Dramatická výchova Dramatická výchova využívá prvky a prostředky dramatu a divadla. Je to tvořivý způsob získávání zkušeností, vědomostí, dovedností, formování postojů na základě vlastního prožitku a vlastní aktivní činnosti při jednání na principu hry. Dramatická výchova v mateřské škole má svá specifika podmíněná věkem dětí, mírou jejich zkušeností, sociálního vývoje. Pro začátek jsou vhodná různá průpravná cvičení a motivované hry. U předškolních dětí je to zejména vyjadřování různých říkadel pohybem, pantomima, kdy děti předvádí různé situace, činnosti, zvířata, osoby, mimické a pohybové vyjadřování emocí jako je smutek, radost, vztek, strach a zejména hra v roli, kdy si dítě hraje a jedná jako. Důležitá je samozřejmě osobnost učitelky, která by měla vytvořit prostředí, ve kterém by vládla vzájemná důvěra a úcta, která by respektovala osobnost dítěte v její jedinečnosti, měla by mít neautoritativní přístup k dětem, schopnost naslouchat a být empatická. Spontánní sociální učení Děti se vyvíjí ve styku s druhými dětmi a dospělými, se sociálními skupinami, ve společnosti. Mateřská škola je po rodině další důležitá sociální skupina, se kterou se dítě setkává, kde se učí žít ve společnosti, dodržovat její normy, aktivně se do ní začleňovat, přejímat sociální role, komunikovat, účastnit se sociální interakce. Pro dítě v předškolním věku je vlastní sociální učení formou napodobování. Dítě napodobuje rodiče, starší děti, ale i své vrstevníky, osoby z nejbližšího okolí, ale i postavy z filmů a pohádek. K tomu, aby dítě získalo základy správného chování, znalo normy a pravidla, potřebuje správné vzory dospělých. Z tohoto důvodu je správný vzor učitelky velmi důležitý. To, jak se chová, to, jak s dětmi, ale i dospělými komunikuje, jak dodržuje základní hygienické návyky, zda její chování není v rozporu s požadavky na vhodné chování dětí. V mateřské škole je důležité, aby děti měly stanovená pravidla, která si vytvářejí společně s učitelkou. Pravidel nesmí být mnoho, musí být splnitelná, jednoznačná a musí je dodržovat i dospělí. 6

12 ZE ŽIVOTA OBLÁZKŮ Helena Kleinová Krátké tematické bloky motivované vybranými verši z básně Ze života oblázků z básnické sbírky Michala Černíka Malé a Velké nebe knížka poezie se nečte jako dobrodružný román jedním dechem od začátku do konce. Vždyť ani v cukrárně si nemůžete dát všechny dorty najednou. V knížce poezie se listuje a čítá, a čítá se velmi pomalu a někdy nahlas M. Černík Verše jsou určeny pro děti od deseti let. Není účelem děti seznámit s celou básní, ale verše, co ovlivnily mě, se staly motivací pro práci s dětmi. Cíle: učit se vnímat krásu a přitažlivost ve zdánlivě obyčejných věcech rozvíjet fantazii, představivost rozvíjet vztahy mezi dětmi vést děti k pochopení, že s pomocí kamaráda zvládnu věc rozvíjet pohybové schopnosti v oblasti jemné i hrubé motoriky rozvíjet řečové a jazykové schopnosti receptivní i produktivní rozvíjet komunikační dovednosti rozvíjet tvořivost učit se manipulovat s předměty, zkoumat jejich vlastnosti učit se poznávat sama sebe své možnosti, odvahu učit se vytvářet, poznávat a plně prožívat citové vztahy a city rozvíjet a kultivovat estetické cítění a prožívání seznamovat se s pravidly chování k sobě i druhým, přírodě, okolí a učit se je dodržovat seznamovat děti s hodnotou kultury a umění, vytvářet základy aktivního postoje k životu, kultuře a umění rozvíjet společenský i estetický vkus seznamovat se s místem a prostředím, kde žijí a vytvářet si pozitivní vztah k němu učit se chápat, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit, ale také poškozovat a ničit vytvářet povědomí o vlastní sounáležitosti s živou i neživou přírodou, lidmi Výstupy: dítě spolupracuje s ostatními, vnímá, co si přeje druhý a respektuje to dodržuje pravidla her i jiných činností, jedná spravedlivě, hraje fair šetrně zachází s technikou, pomůckami i věcmi denní potřeby dítě má elementární poznatky o okolním prostředí, které je dítěti blízké, pro ně smysluplné a přínosné, zajímavé a využitelné pro další učení a životní praxi dítě pomáhá pečovat o okolní životní prostředí dítě rozlišuje a vnímá pomocí všech smyslů 7

13 zvládá pojmenovávat věci, které ho obklopují domlouvá se slovy, ale i gesty umí řešit nové problémy, úkoly a situace, myslí kreativně, samo předkládá své nápady umí vyjádřit představivost a fantazii v tvořivých činnostech výtvarných, hudebních, pohybových, konstruktivních i dramatických Věková skupina: 3 6 let Aktivity s dětmi inspirované verši večer si položte kamínky do dlaní, ještě jsou plné hran, ale už nezraní. Kamínky hlaďte jemnýma rukama a ohlazujte na oblázky, takoví, co voda má. Oblázek je kámen ohlazený při pohádkách, když na něj zaťukáme, otevřou se vrátka Doprostřed kruhu vysypu kamínky podstatně víc než je dětí ve třídě různých tvarů, velikostí a barev a dám dětem časový prostor na to, aby si stačily všechny očima prohlédnout. Potom je vyzvu, aby si dle zvoleného pravidla (po kruhu, kdo se přihlásí, že má vybráno ) vybral každý jeden kámen. Učitelka má svůj výrazně větší, který bude vhodný pro motivaci všech dalších aktivit. Po důkladném prohlédnutí zkusí děti blíže určovat kámen: např. co jim tvarem připomíná, kde si myslí, že jejich kamínek dosud ležel (ve vodě, trávě, v lese, na sluníčku) pomáhat dětem otázkami rozvoj fantazie. Ve třídě jsou poházené obrázky, okopírované ilustrace ze známých i méně známých pohádek. Vyzvu děti, aby ten, kdo už si dobře pozná svůj kamínek, ho položil na obrázek k pohádce, která se mu líbí, či ke které má vztah a myslí si, že k ní nějak či někam patří. Po umístění všech kamínků obejdeme obrázky (někde může být i více kamínků), zhodnotíme situaci a krátce si o místě kamínku v dané pohádce popovídáme. 4 x pohádka První pohádka: Kamenožrout I Kdysi dávno byla jedna vesnice. Jak už to tenkrát bývalo, uprostřed vesnice stál kostel, škola, radnice, krámek se všelijakým zbožím a pak ostatní domy, kde žili ostatní lidé. Děti vytváří dle svých schopností z molitanových kostek nebo polykarpovy stavebnice vesnici. Možno využít rozhovor o řemeslech té doby. Tenkrát byli lidé na sebe docela hodní. Neměli moc důvodu se na sebe zlobit. Celý den museli pracovat, a když měli volno, rádi se spolu pobavili. Žilo se jim tam 8

14 dobře. Až jednou. Nikdo neví, kde se vzal, odkud přišel, k vesnici na skálu, která byla nedaleko, se nastěhoval zlý Kamenožrout. K životu nic jiného nepotřeboval, než ubližovat. A čím více ubližoval, tím těžklo a chladlo jeho kamenné srdce. Jednoho podvečera, když už byli všichni lidé po práci a radovali se ze setkání, se Kamenožrout přiblížil a zařval, jak nejvíc uměl: Nesnáším váš smích, nenávidím vaši radost. Já chci jen ubližovat. To mám já rád. A teď ublížím vám. Zničím váš smích, vaši radost, už to nechci ani vidět, ani slyšet. Právě teď vám všem BERU HLAS. A jak řekl, tak se stalo! Vesnice najednou oněměla. Přestal být slyšet smích. A lidem se z tváří ztratil úsměv. Vesnici zahalilo ticho, smutek a žal. V tu chvíli se k vesnici blížil stařec, který se v té vesnici narodil. Vracel se z velkých dálek. Když uviděl lidi ze své vesnice, všechny k sobě svolal. On jediný mohl mluvit, kouzlo Kamenožrouta ho nedaleko od vesnice minulo. Předal lidem radu, jak se můžou od zlé sudby osvobodit. Je nutné, aby se všichni vypravili ke skále, kde odpočívá Kamenožrout. Ví, že jsou němí, ale k tomu, aby se domluvili, mají ještě zrak a hmat. je možné v této fázi příběh přerušit, vysvětlit dětem, jak je možné se dorozumívat zrakem a sluchem a zařadit smyslové hry, kterých je nepřeberná spousta práce s větší skupinou polovina zavázané oči, druhá polovina se rozmístí po třídě a určená dvojice se smluveným zvukovým signálem k sobě svolává hra v kruhu: najdi očima kamaráda, když se spolu uvidíte mrkněte na sebe a vyměníte si místa dvojice jeden zavázané oči položí zlehka dlaně na ramena kamaráda z dvojice a vodí ho po třídě s vědomím, že za něj přebírá zodpovědnost Starý muž pokračoval? Vydáte-li se ke skále, pamatujte si důležitou věc. NIKDY se neotáčejte ke Kamenožroutovi zády, choďte velmi potichu, abyste ho neprobudili. A když uvidíte, že se Kamenožrout, který leží na samém vrcholu skály, pohne, potom zůstaňte stát, jako kdybyste zkameněli. Pokud tak neučiníte a koho Kamenožrout uvidí v pohybu, toho začaruje v kámen. Až uvidíte Kamenožroutovo kamenné srdce, které si střeží jako oko v hlavě, vezměte mu je a v nejvyšší tichosti se všichni, ale ne zády k němu vraťte do vesnice. Ty, kteří měli smůlu a byli v kámen proměněni, přeneste či dovalte do vesnice. Dostanete-li se všichni i s kamenným srdcem do vesnice, jste vysvobozeni a Kamenožrout bude překonán a vám se vrátí řeč i úsměv na tváři. Jak řekl, tak se stalo Dramatizace příběhu s prvky tvořivé dramatiky (v podstatě se jedná o hru Cukr, káva, čokoláda ) Děti v roli vesničanů. Učitelka v roli Kamenožrouta stačí přes sebe přehodit deku či jakýsi tmavý plášť a k dětem vesnici přijít s větším kamenem v ruce zahrát situaci začarování (poučit děti, pokud plášť ze sebe sundám nejsem v roli Kamenožrouta, ale učitelky, která jim bude chtít poradit, usměrnit či posunout hru). Na hoře (stolek, navršené polštáře) učitelka dělá, že spí, probouzení se dělá velmi pomalu, aby děti stačily zareagovat. Je-li potřeba, vystupuje z role a radí dětem nenásilně tak, aby měla hra spád. Dosáhnou-li děti cíle učitelka sehraje situaci, jak se probouzí, hledá srdce, blíží se k vesnici, s hrůzou zjišťuje, že je vesnice zachráněná a dle svých možností sehraje konec Kamenožrouta. 9

15 Reflexe: Po kruhu si děti posílají kámen, kdo ho drží, říká, co se mu líbilo či nelíbilo, čeho se bálo atd. Druhá pohádka: Kamenožrout II Jde o stejnou motivaci jen: V jiné vesnici, ve stejném čase možná úplně jiný Kamenožrout, možná stejný, který ožil silou zlých věcí, které naplnily jeho puklé srdce. Přiblížil se k vesnici a lidem vzal hlas a zrak. I tentokrát pomohla rada starce. Musíte se vydat do světa na místo, kde kdesi na zemi leží malý oblázek. Když ho najdete a přiložíte na čelo, bude z vás sejmuto kouzlo. Nácvik před hrou několik družstev, první vede učitelka, ostatní mají zavázané oči a nechají se vést. Možno začít ve dvojici, vytvořit skupinu např. 6 dětí, 2 skupiny, celá třída. Děti si předávají zprávu o překážce stisknutím dlaně kamaráda. Lehce, aby věděl, že se něco děje, ne silně, aby to bolelo. Chodíme po třídě, chodbě při reflexi této hry slepárny mluví ten, kdo si přiloží oblázek na čelo Pokračování příběhu: Učitelka v roli Kamenožrouta v tom samém plášti, jak v předešlé hře a se stejným způsoben zakleje celou vesnici a vezme jim hlas i zrak. Odchází kamsi Přichází stařec, který předává radu a pokyny na cestu (připomenout nebezpečí, která mohou na cestě číhat a stisk ruky, který může pomoci). Učitelka vede děti se zavázanýma očima (k zavázání očí děti nenutíme). 10

16 Pokud je větší skupina dětí, je lepší, jdou-li putovat ve dvou zástupech. Na učitelce záleží kudy a kam děti dovede. Na volném prostoru se zastaví a dá dětem pokyn, ať hledají (buď zatlačením do ramen, aby si klekly či pošeptáním). Prvnímu dítěti připraví kámen před ruce. Pokud dítě kámen najde, přiloží si ho na čelo, sejme z očí šátek a položí ho poblíž dalšího dítěte. Hru nenecháme zbytečně dlouho běžet, někdy je třeba s hledáním trochu pomoci tím, že přisuneme dítěti kámen do cesty. Reflexe: popovídání si v kruhu, zaměřit se na chůzi, jak vnímali stisk ruky, která upozorňovala na nebezpečí a důležitost rukou v dlaních kamaráda pocit, že nejsi sám je možná i výtvarná reflexe: Největší zážitek, Co jsem viděl, když jsem neviděl? nechat si zahrát děti hru v kostýmu Kamenožrouta (dle zjednodušených pravidel hry Cukr, káva, ) do zachránění zkamenělých dětí Třetí pohádka: Drak nedrak Motivační příběh: Znám jedno místečko, skoro pohádkové. A jedna pohádka se tam zabydlela. A ne ledajaká. Na tom místečku se jednou objevilo hnízdo. Ne malé. Bylo docela velké. A v tom hnízdě tři velká vajíčka. Nikdo nevěděl, jaká tajemství skrývají. Je v nich ukryté dobro? Zlo? Strach? Až jednou. První vajíčko začalo praskat. Byla vám to docela velká rána, když prasklo. Z vajíčka vykoukla hlava. Velké ohnivé oči tlama plná drsných zubů. A další rána. Vajíčko prasklo celé. Objevil se drak, protáhl se a ulétl. Po chvíli prasklo v druhém vajíčku. Rána snad byla ještě větší. I z něho vykoukla hlava. I ta byla větší, oči přimhouřené, plné zloby, tlama plná ostrých zubů a tělo plné ostrých šupin. Protáhl se, rozhlédl se a taky ulétl. V hnízdě zůstalo poslední vajíčko. Dlouho nic a pak Ne, ne. Neprasklo, ale zevnitř se ozvalo. Napodobit vzdechy a pohyb jako když rukama zevnitř tlačí a chce, aby vejce prasklo. A pak se to stalo. Vajíčko opravdu prasklo. A objevilo se jedno očičko. To začalo hledat to druhé. A pak se objevila maličká hlavička s maličkou tlamičkou. Napodobit, jako by chtěla prsknout oheň. Ale nic. Jen se objevily tři malé zoubečky. No a po šupinách na kůži ani památky. Byl to takový drak naháček. Malé nešťastné nic. Prodralo se z vajíčka a zůstalo ležet v hnízdě. No a co teď? Teď bude pokračování záležet na vás. Pomůžeme drakovi? Podaří se nám z dráčka-nedráčka udělat pořádného draka? Aktivity: najdeme (nebo máme již připravené) tři větší kameny alespoň jedna strana kamene musí být rovná pracovat můžeme jak venku, tak ve třídě každý kámen na hladké ploše z větší části potřeme inkoustem 11

17 zbytek plochy kamene dozdobíme hustě bělobou, třpytkami v barvách odstínů zelené, modré a fialové (barvy dračí kůže), možno i tekutými perličkami děti rozdělíme na dvě skupiny a ty odděleně z přírodnin vytvoří každá jedno oko a pak už najdeme to správné místo, které bude domovem a útočištěm dráčka. V přírodě to může být přirozeně spadlý strom, velký kámen nebo jiné zajímavé místo. Poté kameny podle velikosti od největších po nejmenší sestavíme do tvaru ještěřího těla a přidáme oči z přírodnin. Budou-li kameny poskládány na spadlý kmen, je možno k dozdobení využít zbytků olámaných větví, které např. obalíme alobalem. Přírodě si můžeme připravit místo pro draka. Na kusy natrhaného plátna děti nakreslí draka barvami, které najdeme v přírodě (hlína, tráva, lesní plody maliny, ostružiny, borůvky, jahody, květy rostlin ) Obrázky je možné navěsit na provázky např. kolem stromů, plotu školky, v rohu třídy. Pod zavěšenými obrázky sestavíme draka z kamenů. A pak už se radujeme, jak s naší pomocí se Drak-Nedrak stal pořádným drakem Písní a básní o drakovi známe mnoho, tak jednu vybereme a drakovi předvedeme Reflexe: Povídání o tom, co se dětem na pohádce líbilo X nelíbilo, co by udělaly jinak. Můžeme si draka namalovat. 12

18 Čtvrtá pohádka: Království řeky kamínky hlaďte jemnýma rukama a ohlazujte na oblázky, takové, co voda má. První oblázek je schovaný vodou až na dně potoka a řídí se pravěkou módou, kulatí se 365x do roka Kromě veršů mě k práci inspirovala symfonická báseň B. Smetany Vltava. S dětmi si v kruhu posíláme hladký oblázek. Děti vnímají jeho tvar, učitelka vypráví příběh kamínku, který pochází odněkud z pohádky. Vyprávění probíhá s podbarvením hudby Vltava B. Smetana děti by již měly mít skladbu v uších. Je možné ji pouštět pře relaxaci na lůžku, bez jakéhokoliv ovlivňování. Je možné ji mít puštěnou při klidových hrách a děti upozornit na motiv písně Kočka leze dírou ve skladbě. Děti poslouchají, pro ně v příjemné poloze, a následně si povídáme o tom, co jsme slyšeli, prožívali při poslechu. Byla-li hudba veselá, smutná, strašidelná, tajemná. Na závěr je seznámíme s názvem skladby. Pustíme skladbu ještě jednou. Děti stojí, poslouchají, chce-li některé reagovat stává se vodou hýbe se, tváří se jako voda, je-li mezi dětmi někdo, kdo odmítá, sedne si na zem a bude kamínek ve vodě. Rozhovory o tom, co je vše slyšet u řeky dle charakteru hudby a vlastních zkušeností jsme pojmenovávali jevy jako vítr, šum rákosí, žáby, zpěv ptáků, zvuk vody. Pokusili jsme se vytvořit zvukovou kulisu toho, co jsme si pojmenovali (hrou na tělo, využití Orffových nástrojů). Vlastní zvuky nápodoba zpěvu ptáku, žáby, vítr, šustění dlaní, luskání hra na tělo. Využití přesýpání písku, přelévání vody, šlehání vody (metlou na šlehačku), manipulace s kamínky, hra na bambusové tyčky. Děti se pokouší o atmosféru řeky v noci, v bouřce, ve dne, o řeku veselou, smutnou. Na závěr vybereme po dohodě jen ty zvuky, co se nám nejvíce líbily a zkusíme je spojit s tóny Vltavy. Učitelka je nezbytný dirigent jen na ní záleží, jak vše vyzní. Motivační příběh: Bylo jednou jedno království. Království řeky. Jednou se vysoko v horách narodil malý pramínek, vykoukl na svět, trošku vystříkl, jakoby chtěl ke sluníčku, co ho svým svitem oslnilo, vyskočil, ale pak už si mezi balvany a kamínky skály dělal cestičku, kamsi, ale cestičku dolů. Cestou vám potkal další pramínky, slovo dalo slovo, spojily se dohromady a byl z pramínků potůček. Měl již větší sílu a taky byl širší a cesta dolů už mu nedala takovou práci. A to už se potůček blížil k jednomu království, které patřilo královně řece. I potůček potkal cestou jiné potůčky. Některé jen tak minul, s některými se však spojil a to už královstvím protékala řeka. 13

19 A to byste nevěřili, co všechno, jak si tak krajinou tekla, ta řeka věděla: Tak např. jak zrovna v těch místech, co se otáčela okolo vyschlé vrby, vyslechla příběh malého žabáka Jiříka, co zlobil ostatní žabky a dokonce jim ubližoval, nebo zrovna tam, co řeka klidně protékala lesem, zaslechla pláč malé lesní víly, kterou ostatní kamarádky víly nepřizvaly na svůj lesní bál jenom proto, že neměla tak krásný závoj jako ostatní víly. Učitelka může vymyslet jakýkoli příběh, který by poukázal na problémy, které řeší mezi dětmi ve třídě. Představu Království řeky vytváříme spolu s dětmi za pomoci otázek: Kdo všechno žije v Království řeky, kdo mu kraluje, kdo mu slouží, jak vypadá, kdo se o něj stará, jak vypadá královská zahrada? představy dětí můžeme využít k výtvarné reflexy malujeme, kreslíme, kolorujeme pohádkové bytosti, prostředí. Pokusili jsme se využít i přírodnin k výtvarnému ztvárnění prostředí řeky za pomocí písku, kamínků, klacíků např. na mosty, jehličnaté větvičky např. v mělkém víku od dřevěné krabice tentokrát voda chyběla, ale kamínkům jsme vtiskli podobu pohádkových vodních bytostí zabalení v hadříku, pomalované, zamotané v provázcích, K vodě jsme se vrátili písničkami o vodě v jakékoli podobě Na chodbě byl připravený arch balicího papíru. Na něm rodiče spolu s dětmi zaznamenali libovolně název písní písmem, nakreslením či lepením obrázků k názvu písně. Opravdová voda chyběla, ale té v písničkách bylo dost. V té době jsem se vrátila k symfonické básni a hledali jsme společně nápěv písně Kočka leze dírou (kdo poznal, předváděl na místě rukama kočku). Nastal pravý čas vypravit se na výlet k řece. Je dobré najít místo, kde se řeka předvádí v klidném toku, kde překonává kamenné překážky, splav, kde teče pod mostem a my nejen pozorujeme, ale i nasloucháme. Nasloucháme hudbě Království řeky. Na základě předešlých aktivit se pokusíme o ztvárnění řeky ve třídě děti si do dlaně namačkají šátek, nechají vykukovat jen cípek zaujmou místa v prostoru třídy. Jsou zatím malé pramínky ukryté v kamenech velké skály. Za tónů hudby si děti každý jak chce jak cítí, vytáhne šátek. A za tónů Vltavy rozpohybují šátek na místě. Začínáme hru s šátky v krátkých sekvencích, které prodlužujeme a přidáváme aktivity. Rozpohybujeme šátek při tanci v prostoru celé třídy, postupně se spojujeme (děti se chytají za šátky kamaráda) a vytváříme tok řeky. Šátky můžeme svázat uzly, vytvořit po třídě tok řeky a skálu, ze které vytéká pramínek, můžeme vytvořit z polštářků dětí. Odměnou nám bude brouzdání řekou sundáme bačkůrky a projdeme se po spojených šátcích. Pozor na kameny ve vodě to jsou uzly šátků. Výtvarná reflexe: na spojení (alespoň 4 5 balicích) papírů nanášíme houbičkami a malířskými plochými štětkami základ modré barvy řeky na základě zkušeností a prožitků zesvětlujeme místa tam, kde se čeří voda nad kameny, ztmavujeme, kde je velká hloubka, či je nad řekou most 14

20 učitelka usměrňuje a provokuje děti ke hře s barvou, aby řeka získala autentickou dynamiku připravíme si frotáž (z vhodné podložky) pokusíme se vytvarovat plastický tvar kamene a přilepit na výkres řeku a barvou možno domalovat kruhy na vodě po vhození kamene do vody z namačkaných novin je možné vytvořit horu, z které řeka pramení je možné umístit i reálný kámen, ale vzhledem k tomu, že se výtvarné dílo stane pravděpodobně výzdobou třídy, šatny či chodby, zvolila jsem proto kameny zhotovené z papíru Reflexe: Vzájemné sdělování nejsilnějších zážitků při realizaci tématu za podbarvení tónů Vltavy. Je možné navázat na témata: koloběh vody v přírodě, význam vody pro člověka, jak člověk ubližuje vodě, voda cíl našich výletů, prázdnin. Téma je možné zpracovat jako plán pro školu v přírodě. Experimenty na školní zahradu, školu v přírodě druhý oblázek je přikrytý hlínou jako pod peřinou. Zraje na poli pod horou a tváří se, že je bramborou Hrajeme si na dolování kamenů. Za použití nářadí (lopatičky, dřívka) má každý za úkol vydolovat 5 zajímavých různě velkých kamenů. Velikost zadá učitelka např. velký jako knoflík, připomínající nějaký tvar, bílý jako sníh. každé dítě má svůj průhledný kelímek do poloviny naplněný vodou hladina po obvodu kelímku označena modře (např. lihovou fixou). Zhotovili jsme si studánky. Do nich jsme vhodili našich 5 kamínků přitom pozorovali, jak kamínky různé velikosti vytlačují určitý díl vody. Kdo chce, může doplnit studánku po okraj vody, ale tak, aby byly všechny kameny schované pod hladinou vodou. Nakonec jsme hledali kámen, který by zakryl kelímek jako poklička hrnec (ne moc těžký). A pak jsme udělali výstavku studánek a pozorovali odpařování vody. 15

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka 2. LĚTO LETNÍ VÝLETY Charakteristika Integrovaný blok je dlouhodobý. Vychází z vlastních prožitků dětí při uskutečňování výletů s různým zaměřením do přírody, do ZOO, za památkami apod. Posiluje v dětech

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Projekt Podzimníček jabloňový 4. třída Kytičky

Projekt Podzimníček jabloňový 4. třída Kytičky Projekt Podzimníček jabloňový 4. třída Kytičky Školní rok 2010 2011 Projekt Podzimníček jabloňový Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

PROJEKT ZVÍŘÁTKA. 2. třída SLUNÍČKA

PROJEKT ZVÍŘÁTKA. 2. třída SLUNÍČKA PROJEKT ZVÍŘÁTKA 2. třída SLUNÍČKA 2. třída Sluníčka Školní rok: 2011/2012 Projekt: ZVÍŘÁTKA Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného bloku:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

Průřezová témata: - enviromentální výchova pozitivní vztah k přírodě, ochraně životního prostředí

Průřezová témata: - enviromentální výchova pozitivní vztah k přírodě, ochraně životního prostředí A) ÚVOD Téma: Ovoce a zelenina Mezioborové vztahy: - pracovní vyučování pomocí plastelíny se pokusí vymodelovat různé druhy ovoce a zeleniny, pracuje s různými materiály, dodržuje bezpečnost při práci

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

Projekt Voda. 2. třída Sluníčka

Projekt Voda. 2. třída Sluníčka Projekt Voda 2. třída Sluníčka šk. rok 2010/2011 Projekt: VODA Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Kdo jsme a kde žijeme Část integrovaného bloku: Mrazíkovo království Dílčí vzdělávací

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

Originální pohádkové příběhy Evy Hurdové lze využít jako netradiční motivaci pro použití pracovních listů a metodických námětů.

Originální pohádkové příběhy Evy Hurdové lze využít jako netradiční motivaci pro použití pracovních listů a metodických námětů. Milé kolegyně, právě otevíráte složku nových tematických pracovních listů pro mateřské školy KAFOMETÍK. Soubor vytvořily učitelky mateřských škol v reakci na potřeby dětí. Jednotlivé listy přinášejí dostatek

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Výtvarná výchova realizuje obsah vzdělávací oblasti Umění a kultura. Těžiště a hlavní cíl Výtvarné výchovy je přímo v jejích hodinách, v přímém

Více

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Věková kategorie: 3 6 let Doba trvání: 1-2 roky Zpracovala: Víchová Šárka Úvod Počátky hry na zobcovou flétnu jsou spojeny s utvářením

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV Péče o dítě v dětské skupině Obecná část zpracovaly Lenka Zuczková, DiS Šárka Žluvová, DiS Obsah Specifikace, metody a forma práce...3 Rámcový

Více

Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice. Odloučené pracoviště: Mateřská škola

Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice. Odloučené pracoviště: Mateřská škola Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice Odloučené pracoviště: Mateřská škola Tyršova 304 Tetčice 664 17 Názvy měsíčních tematických celků

Více

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky Projekt PLODY PODZIMU III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2012/ 2013 Projekt: Plody podzimu Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň 6.1. I.stupeň Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávání ve vyučovacím předmětu Výtvarná výchova : - směřuje k podchycení a

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky Projekt Těšíme se na Vánoce III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2013/ 2014 Projekt: Těšíme se na Vánoce Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Svátky, tradice a lidové

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY UČEBNÍ OSNOVY 10. 1 Dramatická výchova Časová dotace 1. ročník 1 hodina 2. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni jsou 2 hodiny. Charakteristika: Třída se dělí na skupiny

Více

Jak se v parku narodil dráček

Jak se v parku narodil dráček Jak se v parku narodil dráček Klárka a Matýsek jsou dobří kamarádi. Nejradši chodí ven do parku. Hrají si s dalšími kamarády na schovku SCHOVKA POD DEKOU, na honěnou HONIČKA SE ZÁCHRANOU nebo si jen tak

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 TÉMA: POHÁDKOVÉ KLÍČE VYPRACOVALA: VED.VYCH. JANA NÁVOJOVÁ ZÁŘÍ 1.) Seznámíme se s žáky první třídy. 2.) Prohlédneme si celou Školní družinu

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

14. Labyrint živý plot se zónami na hry

14. Labyrint živý plot se zónami na hry 14. Labyrint živý plot se zónami na hry Kouzelná zahrada staveniště a pískoviště - labyrint s centry (kamenné, pískové, dřevěné) pro hry dětí, stavění z přírodnin hra na stavbaře převoz auty, kolečkem

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Školní rok 2009 / 2010 Září 2009 Téma: Pojďte se seznámit Seznámení se školními budovami, režimem a bezpečností při všech akcích ŠD. Seznámení s okolím

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut 1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut Vzájemné seznámení, seznámení s režimem a programy školní družiny Seznámení s provozem ŠJ, stolování Podvodní svět Ilustrace,pohádky,

Více

Z pohádky do pohádky

Z pohádky do pohádky Školní vzdělávací program Mateřská škola Žirafka Z pohádky do pohádky Pohádky jsou staré jako lidstvo samo. Pomáhají upevňovat víru v to, že dobro vždy zvítězí nad zlem, ale zároveň říkají, že se člověk

Více

III. BLOK Vánoce přicházejí

III. BLOK Vánoce přicházejí III. BLOK Vánoce přicházejí Obsah: Seznamujeme se s lidovými tradicemi a zvyky běžnými v našem kulturním prostředí Poznáváme tradice a zvyky jiných národů Dílčí vzdělávací cíle Dítě a jeho tělo oblast

Více

Myšlenková mapa s projektem

Myšlenková mapa s projektem VY_32_INOVACE_12_PRV_2_05 Šablona č. 12 Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět Předmět Prvouka Tematický okruh Člověk - zdraví Ročník 1. 2. Anotace Znát pojem a hodnotu svého zdraví- EV Životospráva zdravá

Více

Projekt Já a moje město. 1. třída Zajíčci. šk. rok 2012/2013

Projekt Já a moje město. 1. třída Zajíčci. šk. rok 2012/2013 Projekt Já a moje město 1. třída Zajíčci šk. rok 2012/2013 Projekt: Já a moje město Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Kdo jsme a kde žijeme Část integrovaného bloku: Já a moje

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

Piráti. Ročník: 3., děti z MŠ (5-6 leté děti) Rozvíjené klíčové kompetence: sociální a personální, k řešení problémů, pracovní, k učení

Piráti. Ročník: 3., děti z MŠ (5-6 leté děti) Rozvíjené klíčové kompetence: sociální a personální, k řešení problémů, pracovní, k učení Piráti Charakteristika Sportovní den pro děti z MŠ a žáky 3. ročníku. Děti se stávají piráty a překonávají různé překážky jako tyto postavy. Motivace pirátským námětem je pro děti velmi přitažlivá. Děti

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

Vychovatelky školní družiny a školního klubu (samostatná pracovní skupina)

Vychovatelky školní družiny a školního klubu (samostatná pracovní skupina) Vychovatelky školní družiny a školního klubu (samostatná pracovní skupina) Tvorba a ověřování hodnotícího portfolia pro zájmovou činnost a mimovýukové aktivity v rámci školní družiny a školního klubu 1

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Výtvarná výchova Předmět Výtvarná výchova v podmínkách školy pro žáky se zdravotním

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

MRAVNÍ VÝCHOVA A KATECHEZE. Učíme se znát jejich pocity a respektovat je. Pomáháme jim, když jsou s námi.

MRAVNÍ VÝCHOVA A KATECHEZE. Učíme se znát jejich pocity a respektovat je. Pomáháme jim, když jsou s námi. MRAVNÍ VÝCHOVA A KATECHEZE JÁ A TY. TO JSME MY. DŮVĚŘUJEME SI, NEUBLIŽUJEME SI, NAŠE RUCE SI VZÁJEMNĚ POMÁHAJÍ, NEŠKODÍ. MÁM SVÉ POCITY A RESPEKTUJI POCITY DRUHÝCH, V ČEM JSME STEJNÍ A V ČEM JINÍ. UČÍME

Více

Habermaaß-hra 5589. Klasické kostky Kravička Karla

Habermaaß-hra 5589. Klasické kostky Kravička Karla CZ Habermaaß-hra 5589 Klasické kostky Kravička Karla Vážení rodiče, gratulujeme k zakoupení hry z cyklu "Moje první hra - Farma". Učinili jste správné rozhodnutí a umožnili svému dítěti učit se prostřednictvím

Více

Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod

Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod Vzdělávací oblast UMĚNÍ A KULTURA Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod Vyučovací předměty Hudební výchova Výtvarná výchova Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v dané

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ KNIHA JE NÁŠ KAMARÁD TYP PROJEKTU: DLOUHODOBÝ, CELOROČNÍ 1. CÍL PROJEKTU 2. CÍLOVÁ SKUPINA 3. PŘÍNOS PRO DĚTI 4. DÍLČÍ CÍLE 5.

Více

Sluníčková zahrada místo k životu

Sluníčková zahrada místo k životu Sluníčková zahrada místo k životu -podpora enviromentálního vzdělávání a osvěty -péče o přírodní prostředí a ochrana -potřeby občanů města i městské části ve smyslu zlepšení kvality životního prostředí

Více

OD 13 DO 17 HODIN MĚSÍC LISTOPAD PLNÝ PŘEKVAPENÍ A ZÁBAVY A TAKÉ POZNÁVÁNÍ

OD 13 DO 17 HODIN MĚSÍC LISTOPAD PLNÝ PŘEKVAPENÍ A ZÁBAVY A TAKÉ POZNÁVÁNÍ OD 13 DO 17 HODIN MĚSÍC LISTOPAD PLNÝ PŘEKVAPENÍ A ZÁBAVY A TAKÉ POZNÁVÁNÍ Přivítali jsme opět mezi nás své kamarády z lesa, vody a vůbec z celé přírody. VÁŽENÍ RODIČE, V MĚSÍCI ŘÍJNU JSME VÁS NESVOLALI,

Více

Hlavní pedagogický záměr. Podtéma: Hlavní pedagogický záměr

Hlavní pedagogický záměr. Podtéma: Hlavní pedagogický záměr Třídní vzdělávací program třídy na měsíc: říjen 2007 Vezu pohádku O ČERVENÉ KARKULCE Jede, jede, čoudí vláček, nese téma na obláček. Vynese ho na měsíc, povíme si o něm víc Záměrem projektu je seznámení

Více

S Frymbulínem za poznáním

S Frymbulínem za poznáním S Frymbulínem za poznáním Školní rok 2012-2013 Vydejte se s námi na cestu dobrodružnou, cestou za poznáním světa i sebe sama Celým rokem provází děti postava Frymbulína, který žije na hradě Frymburk, vstupuje

Více

Projekt VODA NAD ZLATO 5. TŘÍDA BERUŠKY

Projekt VODA NAD ZLATO 5. TŘÍDA BERUŠKY Projekt VODA NAD ZLATO 5. TŘÍDA BERUŠKY Projekt Voda nad zlato Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Kdo jsme a kde žijeme Část integrovaného bloku: 1) Podoby vody - její význam pro

Více

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA Žák zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. Rytmizuje a melodizuje jednoduché texty. Vokální činnosti Využití vokální činnosti Pěvecký a mluvený projev Nácvik správného

Více

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Vzdělávací oblasti - Dítě a jeho tělo modrý kamínek; - Dítě a jeho psychika žlutý kamínek; - Dítě a ten druhý červený kamínek;

Více

Roční motivační vzdělávací program

Roční motivační vzdělávací program Roční motivační vzdělávací program Programy a jejich hlavní cíle: seznámení s novým prostředím, s dětmi, s pečujícími osobami adaptace dítěte v novém prostředí, získání pocitu důvěry a bezpečí v novém

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

Projekt Karneval. 2. třída Broučci

Projekt Karneval. 2. třída Broučci Projekt Karneval 2. třída Broučci školní rok 2010/2011 Bělohradská mateřská škola Horní Nová Ves, Lázně Bělohrad Pracoviště Horní Nová Ves Název třídy: Broučci 2. třída Školní rok: 2010/2011 Učitelky:

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Jaro, léto, podzim, zima, celý rok nám bude prima

Jaro, léto, podzim, zima, celý rok nám bude prima Mateřská škola, Ústí nad Labem, Škroupova 307/7, příspěvková organizace Strana : 1 Mateřská škola, Ústí nad Labem, Škroupova 307/7, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Aktualizace ŠVP školní družiny. Hrou a zábavou najdu 10 sluníček

Aktualizace ŠVP školní družiny. Hrou a zábavou najdu 10 sluníček Základní škola Havířov - Město Žákovská 1/1006 okres Karviná Aktualizace ŠVP školní družiny Hrou a zábavou najdu 10 sluníček Tento dokument upravuje některé body původního ŠVP školní družiny ze dne 3.září

Více

DEN VE TŘÍDĚ KVĚTINEK. Uvedené hodiny jsou orientační, řídí se aktuální situací a potřebami dětí

DEN VE TŘÍDĚ KVĚTINEK. Uvedené hodiny jsou orientační, řídí se aktuální situací a potřebami dětí DEN VE TŘÍDĚ KVĚTINEK Uvedené hodiny jsou orientační, řídí se aktuální situací a potřebami dětí PŘÍCHOD DO TŘÍDY 6:00 8:00 Pozdravím paní učitelku, udělám si společně s maminkou nebo tatínkem ranní úkol,

Více

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka V. BLOK Jaro ťuká na vrátka Obsah: Uvědomujeme si, že se každý den střídají stejná časová období. Vlastním používáním různých předmětů a náčiní docházíme k poznání, že nám ulehčují každodenní činnosti

Více

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 BAREVNÝ ZVONEČEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Závaznost: Změny: Vypracovala:

Více

Na základě činnostního učení utvářet u žáků představu o různých českých pohádkách a jejich hlavních postavách.

Na základě činnostního učení utvářet u žáků představu o různých českých pohádkách a jejich hlavních postavách. Projekty 2010/2011 Projekt Z pohádky do pohádky (vypracovala M. Hurtová) Charakteristika Sportovní den pro děti z MŠ a žáky 1. ročníků. Děti vstupují do pohádek a stávají se součástí děje. Všechny pohádky

Více

ZÁŘÍ JSME JEDNA RODINA ŠKOLNÍ DRUŽINA

ZÁŘÍ JSME JEDNA RODINA ŠKOLNÍ DRUŽINA ZÁŘÍ JSME JEDNA RODINA ŠKOLNÍ DRUŽINA pracovně technická činnost obkreslujeme podle šablony estetická zájmová činnost vyrábění obrázků libovolná technika přírodovědná zájmová činnost prohlížení encyklopedie

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Září Obec v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost-stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ Školní rok 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Rok plný pohádek do roku 2014 Mateřská škola pracovala

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím

Více

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Ve školním roce 2014/25 se Mateřská škola Vlkava připojila jako partnerská školka do programu ZDRAVÁ ABECEDA (více na www.zdravaabeceda.cz). Jde o projekt zaměřený na

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. 3. ročníku 1

Více

Výtvarná výchova ve 4. ročníku

Výtvarná výchova ve 4. ročníku Výtvarná výchova ve 4. ročníku září Rozvíjení smyslové citlivosti Připomene si zásady bezpečnosti a hygieny při práci. Užívá v plošném vyjádření linie a barevné plochy, kombinuje prvky ve vztahu Místo

Více

Didaktika přírodovědy PROJEKTY

Didaktika přírodovědy PROJEKTY Pedagogické projekty (projektová metoda, projektové vyučování) - velmi efektivní forma vzdělávání - dlouhodobější plánovaná činnost, která přináší očekávané změny - vede žáky k samostatnosti při řešení

Více

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary 1. Identifikační údaje Oficiální název : Školní vzdělávací program pro

Více

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět 5.7.1 Hudební výchova povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Tento předmět vede y k porozumění

Více

Výtvarná výchova - 1. ročník

Výtvarná výchova - 1. ročník Výtvarná výchova - 1. ročník rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření /linie, tvary, objemy, barvy, objekty dokáže uspořádat, střídat nebo kombinovat jednoduché prvky interpretuje různá

Více

BĚHÁME NOHAMA PO ZEMĚKOULI

BĚHÁME NOHAMA PO ZEMĚKOULI BĚHÁME NOHAMA PO ZEMĚKOULI Charakteristika integrovaného bloku: V tomto integrovaném bloku se budeme věnovat naší Zemi. Budeme si povídat ( a nejen povídat) o vodě, vzduchu, půdě a hlavně se zaměříme na

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Měčín příspěvková organizace

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Měčín příspěvková organizace Téma: Moje škola Seznámení s okolím Měčína Sběr plodin (kaštany, trnky) Výtvarné vyjádření skutečnosti Téma: Barvy podzimu Celoroční spolupráce s Městskou knihovnou Měčín výzdoba, nástěnky Polodenní výlet

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY. Září. Říjen

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY. Září. Říjen PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY Září Seznámení s provozem, řádem ŠD a dodržováním bezpečnostních pravidel při všech činností v ŠD. Vzájemné poznávání s dětmi v kolektivu ŠD. kamarádi kolem nás poslech písní: na přání

Více