HODNOCENÍ STAVU SLOŽENÍ A VÝŽIVY ČLOVĚKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HODNOCENÍ STAVU SLOŽENÍ A VÝŽIVY ČLOVĚKA"

Transkript

1 1 HODNOCENÍ STAVU SLOŽENÍ A VÝŽIVY ČLOVĚKA Kontrolní otázky: 1. Co je to aktivní tělesná hmota? 2. Jaký je rozdíl mezi zásobním a strukturním tukem? 3. Které hormony působí lipolyticky? 4. V čem se liší metody měření podkožního tuku kaliperem a bioimpedancí? Úvodem: Klinická antropologie nám může mnoho říct o složení těla a může nám pomoci při diagnostice celé řady metabolických, endokrinních, onkologických, ortopedických a dalších onemocněních, jejichž důsledkem jsou i poruchy tělesného rozvoje (poruchy růstu nízký a vysoký vzrůst, poruchy složení těla vysoká tuková složka, poruchy struktury kosti aj.). Pro hodnocení tělesné konstituce a stupně obezity se používají indexy odvozené z hlavních antropometrických parametrů hmotnosti a výšky. Pro fyziologické posouzení stavu výživy a klinické posouzení zdravotního stavu nejsou hmotnostní indexy postačující, protože vycházejí z předpokladu normálního zastoupení tuku a tukuprosté hmoty těla (ATH aktivní tělesné hmoty). U obézních jedinců je obezita doprovázena zvýšeným podílem zásobního tuku, u dospělých především na trupu (s rozdíly mezi mužským a ženským typem obezity), proto je třeba stanovit procento podkožního tuku a jiné parametry pro celkový obraz o zkoumaném jedinci. Například BMI vyšší jak 25 u sportovce s rozvinutou svalovou hmotou nemusí znamenat nadváhu, neboť množství podkožního tuku oproti tukuprosté hmotě bude nižší než u jedince se stejným BMI, ale vyšším procentem podkožního tuku. Zhodnocení aktivní tělesné hmoty (proti depotnímu tuku) může být provedeno měřením tloušťky kožní řasy, densitometrie, spektrometrie aj. Tyto metody však nejsou běžně dostupné. V klinické a epidemiologické praxi se používá kaliperová metoda, založená na měření tloušťky několika kožních řas (polovina depotního tuku je pod kůží a jeho obsah koreluje s celkovým tukem v těle). Další metodou pro stanovení procenta podkožního tuku je metoda bioimpedanční, je velmi jednoduchá a snadno dostupná, je však zatížená větší chybou než standardní metoda pomocí kaliperu. Cílem praktika je seznámit se s klinickými rutinními přístupy k hodnocení stupně obezity. Praktické cvičení se uskuteční na celé studijní skupině, což umožní vedle individuálního posouzení stavu výživy i stanovení normálních a obézních osob v profesně homogenním vzorku populace. Potřeby: Váha, měřidlo výšky, krejčovský metr, kaliper Parametry a indexy vycházející z antropometrických ukazatelů: Plocha těla v m 2 Požívá se pro srovnání jednotlivých funkční parametrů vztažených k ploše těla. Je také přesným měřítkem pro výpočet BM. Určíme jej buď nomogramem, nebo vzorcem, například podle DuBois, E.F. (1916). Povrch = (hmotnost 0,425. výška 0, ,48).10-4 ATH/Aktivní tělesná (tukuprostá) hmota 100 % tuku ATH = * hmotnost 100 Brocův index Nejjednodušší a nejužívanější způsob pro běžnou praxi se stanovuje ideální hmotnost nejčastěji podle Broca, kdy za ideální hmotnost je považována ta, která představuje v kg hodnotu získanou odečtením 100 od hodnoty tělesné výšky v cm. Ideální hmotnost se stanovuje podle vzorce: Muži: tělesná výška (cm) Ženy: tělesná výška (cm) %

2 2 Při přepočtu, kolik procent své ideální hmotnosti sledovaná osoba dosahuje, lze klasifikovat 5 stupně obezity: Stupeň obezity % ideální hmotnosti Mírný - nadváha Obezita I. stupně Obezita II. stupně Obezita III. stupně Morbidní/monstrózní obezita (většinou doprovázena vážnými zdravotními komplikacemi) > 200 Queteletův index/ Body Mass Index (BMI) Na základě úvah o ideální hmotnosti je zpracován nomogram pro stanovení indexu tělesné hmotnosti = BMI (body mass index), který se vypočítá, dělíme-li hmotnost v kg druhou mocninou výšky v metrech. Z nomogramu získáme hodnotu BMI tak, že vedeme spojnici mezi údajem naší výšky a údajem naší hmotnosti (krajní sloupce nomogramu) a tam, kde tato přímka protne sloupec BMI je naše hodnota indexu tělesné hmotnosti. Hodnocení výpočtů tělesné hmotnosti dle Brocova indexu Index tělesné hmotnosti BMI (kg*m -2 ) Kategorie Muži Ženy Podváha < 20 < 19 Norma Nadváha Nižšího stupně Vyššího stupně Obezita Těžká obezita >40 > 39 Podle: Mastná,B.: Nadváha, obezita, výživa, Triton, Praha 2002 Hodnoty nad 27,2 u mužů a 27,3 u žen představují již rizika pro vznik hypertenze, hypercholesterolémie a diabetu. U žen navíc častější výskyt rakoviny děložního čípku, dělohy, vaječníků a prsu a u mužů rakoviny tračníku, rekta a prostaty. Stanovení obvodu v pase Velmi jednoduché, zato velmi výstižné a pro některé jedince deprimující. Obvod v pase (cm) Kategorie Muži Ženy Doporučené rozmezí Nutné snížit hmotnost Snížení hmotnosti vyžaduje lékařskou pomoc > 102 > 90 Stanovení indexu pas/boky Obvod v pase nevystihuje fyziologické mezipohlavní rozdíly v rozložení tuku, kdy i nadváha může být s výrazně odlišným prognostickým závěrem. U muže nadváha spojená s nadbytkem tuku v oblasti pasu centrální typ (lidově sud či jabko ), je podstatně prognosticky nebezpečnější například ve vztahu k výskytu kardiovaskulárních chorob, než nadváha při fyziologickém rozložení tuku u ženy v oblasti hrudní a gluteální typ gynoidní (lidově hruška ). Tyto poznatky vedly k zavedení bezrozměrného indexu: poměr pas/boky (anglicky Waist/Hip Ratio = WHR) v bezrozměrném čísle. Doporučený poměr je : pro ženy < 0.80 pro muže < 1,00

3 3 Měření tělesného tuku kaliperem Kromě nezanedbatelné metabolické funkce má tělesný tuk i další funkce termoregulační a ochrannou. Fyziologické zastoupení tuku (v %) u lidského organizmu se liší v závislosti na věku a pohlaví: Věk < 30let >30 let Muži % % Ženy % % Pro pravidelné sledování změn tělesného tuku je doporučováno dodržovat při měření stejné podmínky, včetně nejvhodnější doby měření (nejméně dvě hodiny po obědě a před večeří). Procento tuku stanovíme změření tloušťky kožních řas kaliperem. Existuje několik metodik pro měření kožních řas, lišící se počtem měřících míst na těle. V našem případě použijeme metodu měření 10 kožních řas a 1 řasy nad musculus triceps brachii. Poměrně spolehlivě lze jimi zhodnotit podíl tělesného tuku a netukové tělesné hmoty. Pomůcky: kaliper, tabulky pro výpočet %T, kalkulačka Provedení: Vyšetřovanou osobu změříme a zvážíme, pomocí kaliperu stanovíme procento podkožního tuku. Při měření postupujeme, tak, že palcem a ukazovákem řasu v daném místě uchopíme a tahem, ji oddělíme od svalů pod ní. Pak druhou rukou umístíme měřící plošky kaliperu za vrchol ohybu kůže ( ve vzdálenosti cca 1 cm od prstů) a uvolníme měřidlo, čímž začne působit na kůži konstantní tlak. Tloušťku řasy v mm musíme odečíst do 2 sekund, doporučuje se ale pro zvýšení přesnosti měření opakovat. Změříme 10 kožních řas, podle metodiky, která bude vysvětlena na cvičení. Tabulka pro hodnocení měření kožní řasy nad tricepsem (KŘT)* * Data převzata s Brodanová, M., Anděl, M.: Infuzní terapie, parenterální a enterální výživa, Grada, 1993

4 4 Měření svalové hmoty Komplexnější pohled na stav výživy organismu získáme tehdy, hodnotíme li vedle kožní řasy a tělesného tuku také parametry svalové tkáně. V klinice jsou nejčastěji užívanými parametry obvod svaltva paže (OSP v cm) a korigovaná plocha svastva (k-psp v cm 2 ) Pomůcky: krejčovský metr, kalkulačka Provedení: 1. V polovině volně svěšené nedominatní paže změříme obvod (OP), aniž by došlo ke stlačení tkání. 2. Změřenou hodnotu korigujeme na sílu vrstvy podkožní tkáně stejné pokusné osoby podle vzorce: OSP = OP π * KŘT všechny hodnoty v cm OP obvod paže KŘT kožní řasa Tabulka pro posouzení obvodu svalstva paže (OSP) Ztráta svalové hmoty Žádná Hraniční Vyčerpaná Žena > 20.0 cm cm < 17 cm Muž > 25.0 cm cm < 13 cm (NHANES I a II) stejně jako u předchozí tabulky Korigovaná plocha svalstva paže (k-psp) V předchozí úloze byl vypočten obvod svalstva paže a to i s korekcí k podkožní tkáni, tento výpočet však nezohledňuje korekci na plochu pažní kosti. S ohledem na tyto skutečnosti se vypočítává tzv. korigovaná plocha svalstva paže. Pomůcky: kalkulačka Vzorce pro výpočet: Pro ženy k-psp = [ (OP - π * KŘT) 2 / 4 π] 6,5 Pro muže k-psp = [ (OP - π * KŘT) 2 / 4 π] 10 všechny hodnoty v cm OP obvod paže KŘT kožní řasa Deficit svalstva (cm 2 ) žádný mírný střední těžký Žena > < 25.4 Muž > < 28.6 BAZÁLNÍ A PRACOVNÍ METABOLISMU ČLOVĚKA Pojem metabolismus vyjadřuje soubor všech chemických a energetických přeměn v organismu, které tak zajišťují základní podmínku existence forem života - kontinuitu procesu výměny hmoty a energie s okolním prostředím. Příjem a výdej hmoty a energie je v jednoduchém základním vztahu, který lze vyjádřit bilanční rovnicí: příjem = výdej ± zásoby organismu Příjem energie je zajišťován přísunem a zpracováním základních živin (bílkovin, cukrů, tuků). Dále jsou potřebné minerální látky, vitamíny a voda. Závisí tedy na kvalitě i kvantitě přijímané potravy, tj. správné výživě. Může být bez škody pro organismus přerušen i na řadu dní. Mezičlánkem, z kterého je možné energii čerpat nebo naopak do něj ukládat, jsou zásoby organismu. Zásobní hotovosti jsou pooly - sacharidů (jaterní a svalový glykogen), lipidů i proteinů (albuminová hotovost). Výdej energie je plynulý děj, jehož přerušení je neslučitelné se životem, a proto nemůže být závislý na okamžitém příjmu potravy. Představuje jednak podíl využité energie, jednak podíl, který připadá na ztráty (zejména tepelné).

5 5 Využitá energie znamená energii používanou pro základní energetickou přeměnu (bazální metabolický obrat - BM), tj. energii nutnou k udržení základních funkcí organismu nezbytných k životu (krevní oběh, dýchání, činnost žláz s vnitřní sekrecí, membránový transport ap.). Energetická potřeba nad tuto základní úroveň je dána další činností organismu. Hodnota energetické přeměny závisí na řadě faktorů, zejména na věku, výšce, hmotnosti a pohlaví. Z bilanční rovníce plyne, že dlouhodobá převaha příjmu nad výdejem vede k růstu zásob (obezitě), naopak dlouhodobá převaha výdeje k postupnému vyčerpání rezerv a využívání vlastní tělesné hmoty (hubnutí, kachexie). Kvalitativní poruchy pak vznikají pří specifickém nedostatku jedné nebo více esenciálních složek potravy (proteinová malnutrice, hypovitaminosa, avitaminosa). Tento nedostatek může vzniknout jak nedostatečným přívodem dané složky potravy, tak i poruchami vstřebávání a špatným metabolickým zpracováním. Představa o množství využité energie v organismu a správném složení přijímané potravy je nezbytná pro rovnováhu mezi příjmem a výdejem a také, abychom dokázali zhodnotit, zda dochází ke kvantitativním či kvalitativním poruchám výživy, nebo zda jde o podíl změn účinnosti metabolismu. Měřící jednotky metabolismu: 1000 cal = 1 kcal = 4190 J = 4,19 kj = 0,042 MJ 1000 J = 1 KJ = 239 cal = 0,239 kcal Přeměna energie v klidu a při práci Pro měření základní (bazální) energetické spotřeby je třeba dodržet podmínky tělesného a duševního klidu - což znamená nejméně půlhodinovou relaxaci na lůžku v klidném, zvukově izolovaném prostředí (vyšetřovaný nebude spát). Stav nalačno - 14 až 16 hod. od posledního jídla, které by nemělo obsahovat bílkoviny pro jejich největší specificko - dynamický efekt, termoneutrální prostředí - aby byly co nejméně namáhány termoregulační mechanismy (to zajišťuje měření při teplotě C). Vlastní klidovou energetickou přeměnu (KEP) měříme metodou nepřímé kalorimetrie. Při této metodě se stanovují buď konečné produkty metabolismu (CO 2, H 2 O, močovina a další), nebo je možné změřit spotřebovaný O 2. Měření všech konečných produktů je obtížné, mnohem snadnější a pohodlnější je stanovení spotřeby O 2. Protože O 2 není v organismu skladován a jeho spotřeba je úměrná okamžitým potřebám, je množství O 2 spotřebované za jednotku času, v rovnovážném stavu, úměrné množství uvolněné energie. Průměrné množství uvolněné energie na 1 litr spotřebovaného O 2 je 20,1 kj (cca 5 kcal) a označuje se jako střední energetický ekvivalent kyslíku. Toto množství energie se uvolní při spálení (oxidaci) směsi živin v jejich optimálním poměru 1 litrem O 2. (Optimální poměr živin: 60 % cukry, 25% tuky, 15 % bílkoviny). K zajištění klidové energetické přeměny 1,3 kcal/min je třeba asi 250 ml kyslíku. V klidu činí spotřeba kyslíku přibližně 3,5 ml/kg/min -1. Tato hodnota se označuje jako metabolický ekvivalent nebo 1 MET. Během práce organismu roste spotřeba kyslíku až na 2 5 l/min -1. Organismus musí být schopen zvládnout široké rozmezí požadavků na kyslík od hodnot 250 ml v klidu po hodnoty 20násobně vyšší při maximální zátěži, tedy hodnoty MET kolem 13. MET lze tedy použít pro srovnání energetické spotřeby v průběhu různých tělesných aktivit s klidovými hodnotami. V průběhu fyzické aktivity se spotřeba kyslíku vyjadřuje v litrech za minutu nebo mililitrech na kg hmotnosti za minutu. Známe-li hmotnost a spotřebu kyslíku, můžeme výdej v kaloriích odhadnout. Stanovení bazálního energetického výdeje (BEE) a aktuálního energetického výdeje (AEE) Pomůcky: tabulky podle Harrise a Benedicta, kalkulačka Při praktickém cvičení je obtížné splnit všechny podmínky měření. Proto vyhledáme v tabulkách náležitou hodnotu bazální energetické přeměny. Použijeme tabulky podle Harrise a Benedicta nebo výjdeme z Harris-Benedictovy formule. Tyto tabulkové hodnoty odpovídají metabolismu vzorku osob vyšetřovaných za skutečně bazálních podmínek (nalačno, v tělesném a duševním klidu, vleže, 2 dny bez příjmu bílkovin, při teplotě 20 C, při hodnotě respiračního kvocientu 0,82 a předpokládaném množství uvolněné energie na 1 litr spotřebovaného ,1 kj = 4,82 kcal). Tabulkovou hodnotu BM (standard -BEE) získáme součtem náležitých hodnot, odpovídajících parametrům vyšetřované osoby (věk, výška, hmotnost, pohlaví).

6 6 Příklad: Výpočet energetické potřeby je dvojstupňový. Krok první je výpočet náležitého bazálního metabolismu, který vychází buď z tabulek nebo formule podle Harrise a Benedicta (1919). Krok dva, výpočet aktuálního energetického výdeje (AEE) vychází z BEE a přihlíží k faktoru aktivity, tělesné teploty a poškození. 1. Postup při výpočtu nál.bm (BEE) pomocí tabulek Harrise a Benedicta pro 21 letého muže s výškou 176 cm a hmotností 74 kg Faktor pro hmotnost faktor pro věk a výšku = nál. BM (BEE) kj.24 hod -1 Postup při výpočtu nál.bm (BEE) pomocí Harris-Benedictovy formule Formule můžeme použit, pokud nemáme k disposici HB tabulky, výsledek je totožný jako při použití tabulek. Pro muže BEE (kj/d) = [66,47 + (13,75. hmotnost) + (5,0. výška) (6,76. věk)]. 4,2 Pro ženy BEE (kj/d) = [655,10 + (9,56. hmotnost) + (1,85. výška) (4,68. věk)]. 4,2 2. Výpočet aktuálního energetického výdeje (AEE) AEE (kj/24hod -1 ) = BEE. AF.TF.IF Hodnoty faktorů: Faktor AF žena muž Ležící pacient 1,1 Ležící pacient, ale mobilní pacient 1,2 Mobilní pacient 1,3 Zdravý * práce lehká 1,55 1,60 * práce střední 1,64 1,78 * práce těžká 1,82 2,10 Faktor teploty TF 38 C 1,1 39 C 1,2 40 C 1,3 41 C 1,4 Faktor poškození IF Nemocný bez komplikací 1,0 Pooperační stav 1,1 Mnohačetné fraktury 1,2 1,35 Sepse 1,3 Peritonitida 1,2 1,5 polytrauma 1,4 1,8 Mnohočetná poranění + sepse 1,6 Popáleniny do 20 % 1,0 1,5 Popáleniny do 40 % 1,5 1,85 Popáleniny nad 40% 1,85 2,05 Hypertyreosa 1,1 2,0 Kóma 0,9 Umělá ventilace 0,8 0,9

7 7 Stanovení denního energetického příjmu a výdeje energie Správná výživa by měla být: kvantitativně dostatečná s ohledem na aktuální energetickou potřebu organismu kvalitativně dostatečná správně rozložená v čase. Zabezpečení správné výživy má rozhodující význam pro jeho zdravotní stav, psychickou a fyzickou výkonnost, pro adaptační schopnosti jedince na změny sociálních, ekonomických a ekologických podmínek i na zvýšenou expozici k různým zátěžím a stresům. Proto každá technicky vyspělá a prosperující společnost disponuje doporučenými výživovými dávkami, které zohledňují dané civilizační podmínky i míru sociálního vědomí, stravovací zvyklosti, sortiment a kvalitu potravin. Doporučené dávky se mění podle nejnovějších poznatků vědy a výživě. Adekvátní strava musí mít dostatečnou energetickou hodnotu, aby byl uhrazen bazální metabolismus, stimulační účinek potravy, ztráty nevyužitých derivátů potravy stolicí a močí a měnící se potřeby energie pro svalovou práci. Stanovení denního výdeje energie provedeme tak, že k hodnotě bazálnímu metabolismu, který jsme již získali v předchozím úkolu, připočteme přírůstek na trávicí činnost a na specificko-dynamický účinek živin ( 10 % bazálního metabolismu, živiny totiž zvyšují metabolismus samy o sobě, i kdyby neprošly trávicím ústrojím. Nejvýraznější účinek mají bílkoviny zvýší metabolismus za 3-4 hodin po požití o 20 40%, smíšená strava o 10-12%, nejméně tuky) a přírůstek na výdej energie spojený s tělesnou činností. Přírůstek na výdej energie spojený s tělesnou činností získáme z tabulek ve cvičení. Jednotlivé činnosti prováděné lidským organismem jsou zde vyjádřeny v hodnotách MET a je třeba je přepočítat podle reálných hodnot získaných v praktiku. Množství energie přijaté během dne vypočítáme podle výživových tabulek, stanovením energetické hodnoty potravin a nápojů zkonzumovaných během typického dne v týdnu. Jméno vyšetřovaného: BM/24hod: BM/1hod. Hodiny činnosti Druh činosti Energetický výdej Druh potravy a tekutin Energetický příjem 00,00 02,00 02,00-04,00 04,00-06,00 06,00-08,00 08,00-10,00 10,00-12,00 12,00-14,00 14,00-16,00 16,00-18,00 18,00-20,00 20,00-22,00 22,00-24,00 Celkem Celkem Poměr výdej/příjem: ± Nepřímá kalorimetrie aktuální energetický výdej (AEE) měřením

8 8 Spotřebu O 2 pro určení klidové energetické přeměny změříme u vyšetřované osoby na přístroji Aerosport Inc. Měření provedeme vleže s maximálním uvolněním s tím vědomím, že stanovené standardní podmínky měření, uvedené výše, v praktických cvičeních nedodržíme úplně. Měření budeme provádět na pokusné osobě 10 minut. Získané hodnoty použijeme pro výpočet BM podle vzorce. Vypočítanou vlastní KEP porovnanou s hodnotou z Benedictových tabulek (standardem) a výsledek vyjádříme v %. Hodnota 100 ± 15 % je fyziologická. Hodnoty mimo tuto mez ukazují na poruchu rychlosti metabolické přeměny (hypo- nebo hypermetabolismus typický pro poruchu funkce štítné žlázy). Vzorec pro výpočet BM: AEE = V O2 * 20,1 * 144 =.. (kj/24 hod.) BM = AEE *100 = (%) Standard

HODNOCENÍ STAVU VÝŽIVY

HODNOCENÍ STAVU VÝŽIVY HODNOCENÍ STAVU VÝŽIVY I. Indexy vycházející z antropometrických ukazatelů: 1) Brocův index: : tělesná výška v cm - 100 nebo (tělesná výška v m) 2 23 : (tělesná výška v cm - 100) - 10 % nebo (tělesná výška

Více

Hodnocení stavu výživy

Hodnocení stavu výživy Hodnocení stavu výživy 1 Úvod Odpovězte na otázky Vyjmenujte složky tvořící Metabolický syndrom: I. Indexy vycházející z antropometrických ukazatelů: Cílem cvičení se seznámit s indexy, které můžeme stanovit

Více

Trávicí soustava. Úkol č. 1: Trávení škrobu v ústech

Trávicí soustava. Úkol č. 1: Trávení škrobu v ústech Trávicí soustava Úkol č. 1: Trávení škrobu v ústech Pomůcky: chléb, třecí miska s tloučkem, zkumavky, kahan, držák na zkumavky, kapátko Chemikálie: Lugolův roztok, Fehlingův roztok I a II, destilovaná

Více

Energetický metabolismus

Energetický metabolismus Energetický metabolismus METABOLISMUS = změna. Vyjádření všech chemických a energetických přeměn organismu. Živočišný organismus oxiduje sacharidy, proteiny a tuky a produkuje CO 2, H 2 O a energii nezbytnou

Více

Název: Zdravý životní styl 1

Název: Zdravý životní styl 1 Název: Zdravý životní styl 1 Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3. vyššího

Více

Faktory ovlivňující výživu

Faktory ovlivňující výživu Faktory ovlivňující výživu Dříve než setra vyhodnotí stav pacientovi výživy měla by se obeznámit s faktory, které mohou ovlivnit individuální stravovací návyky a dalšími faktory, které mohou ovlivnit přijímání

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0387 Krok za krokem Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická Nauka o výživě Společná pro celou sadu oblast DUM č.

Více

SESTAVENÍ STRAVOVACÍHO PLÁNU.

SESTAVENÍ STRAVOVACÍHO PLÁNU. SESTAVENÍ STRAVOVACÍHO PLÁNU Fáze zpracování stravovacího plánu 1. Získání co největšího množství údajů o klientovi * dotazník * osobní pohovor 2. Ujasnění si aktuálního stavu klienta a ZÁVĚRY 3. Provedení

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz - poruchy trávení a metabolismu - poruchy způsobené nevhodnou výživou - poruchy způsobené nedostatečnou pohybovou aktivitou nepoměr energetického příjmu a výdeje 1. Příjem energie (určité živiny nebo skupiny

Více

Načasování příjmu stravy s ohledem na sportovní výkon. Suchánek Pavel Institut klinické a experimentální mediciny, Praha

Načasování příjmu stravy s ohledem na sportovní výkon. Suchánek Pavel Institut klinické a experimentální mediciny, Praha Načasování příjmu stravy s ohledem na sportovní výkon. Suchánek Pavel Institut klinické a experimentální mediciny, Praha Požadavky Při načasování příjmu stravy a tedy zejména energie před výkonem je potřeba

Více

Fyziologie výživy

Fyziologie výživy Fyziologie výživy Obrázek trávic vicí ústrojí 27.4.2006 1 Úvod Mgr. Lucie Mandelová Ing. Iva Hrnčiříková Katedra sportovní medicíny a zdravotní tělesné výchovy E -mail: mandelova@fsps.muni.cz Telefon:

Více

Fyziologické aspekty cyklistiky

Fyziologické aspekty cyklistiky Fyziologické aspekty cyklistiky Správná intenzita tréninku, Spotřeba energie při MTB, Kontrola hmotnosti prostřednictvím MTB, Výživa a pitný režim v MTB, Psychika a MTB, Správná intenzita zátěže atrofie

Více

METABOLISMUS. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

METABOLISMUS. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové 1 METABOLISMUS Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové METABOLISMUS 1 Chemické a energetické pochody v těle, jsou nepřetržité Anabolismus Katabolismus Bazální metabolismus 2 METABOLISMUS 2 Nároky jednotlivých

Více

Vážení a měření nemocných

Vážení a měření nemocných Vážení a měření nemocných Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje září 2010 Bc. Zouharová Klára Měření výšky těla, tělesné hmotnosti Růst zvětšování

Více

Sůl kyseliny mléčné - konečný produkt anaerobního metabolismu

Sůl kyseliny mléčné - konečný produkt anaerobního metabolismu Biochemické vyšetření ve sportu Laktát Sůl kyseliny mléčné - konečný produkt anaerobního metabolismu V klidu 0,8 mmol/l (0,5-1,5 mmol/l) Tvorba laktátu = přetížení aerobního způsobu zisku energie a přestup

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 22.5. 213 Místo: SZÚ Praha V rámci Dne

Více

METABOLISMUS. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

METABOLISMUS. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové METABOLISMUS 1 Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové METABOLISMUS 1 Chemické a energetické pochody v těle, jsou nepřetržité Anabolismus = syntéza, proces stavby tkání, spotřebovává energii Katabolismus

Více

Nadváha a obezita a možnosti nefarmakologického ovlivnění

Nadváha a obezita a možnosti nefarmakologického ovlivnění Nadváha a obezita a možnosti nefarmakologického ovlivnění Václav Bunc a Marie Skalská UK FTVS Praha Obezita nebo nadváha je jedním ze základních problémů současnosti. Je komplikací jak v rozvojových tak

Více

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních www.bileplus.cz Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních látek (vápník, mastné kyseliny, syrovátka, větvené aminokyseliny) ovlivňující metabolismus tuků spalování tuků Mléčné výrobky a mléčné

Více

Seznam přednášek - Poradce pro výživu

Seznam přednášek - Poradce pro výživu Seznam přednášek - Poradce pro výživu A B C D ÚVOD 1.Vstupní konzultace 2. Vyplnění formuláře 3. Diagnostika 4. Zjištění zdravotního stavu 5. Kodex výživového poradce 6. Definice činnosti poradce pro výživu

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DNY ZDRAVÍ. Termín pořádání : 18.10. 2010. Místo: ŘÍČANY STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DNY ZDRAVÍ. Termín pořádání : 18.10. 2010. Místo: ŘÍČANY STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM ODBORNÝCH ČINNOSTÍ Odbor podpory zdraví a hygieny dětí a mladistvých, Oddělení podpory zdraví dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DNY ZDRAVÍ Termín pořádání

Více

Problematika dětské obezity. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Problematika dětské obezity. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Problematika dětské obezity Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Obezita = nakupení tukové tkáně = rozdíl oproti obezitě dospělých Na nárůstu hmotnosti se podílí i rozvoj muskulosteletárního systému

Více

Sylabus pro předmět Humánní dietetika

Sylabus pro předmět Humánní dietetika Sylabus pro předmět Humánní dietetika Témata a obsah přednášek a cvičení 1. týden Anatomie a fyziologie trávicího ústrojí člověka se podrobně věnuje anatomii a fyziologii trávicího ústrojí člověka. Studenti

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

1. Nadváha a obezita jsou definovány jako abnormální nebo nadměrné. hromadění tuku, které může poškodit zdraví. WHO definuje nadváhu jako

1. Nadváha a obezita jsou definovány jako abnormální nebo nadměrné. hromadění tuku, které může poškodit zdraví. WHO definuje nadváhu jako Obezita a nadváha 10 skutečností o obezitě podle WHO 1. Nadváha a obezita jsou definovány jako abnormální nebo nadměrné hromadění tuku, které může poškodit zdraví. WHO definuje nadváhu jako BMI, které

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání :.5. 213 Objednavatel: Centrum sociální

Více

InBodyS10. Všestranná aplikace s pokročilou technologií

InBodyS10. Všestranná aplikace s pokročilou technologií InBodyS10 Všestranná aplikace s pokročilou technologií Inbody vyrobil přenosný analyzátor složení těla, který se specializuje na měření tělesného složení. Poskytuje informace o množství a stavu tělesné

Více

Metabolismus kyslíku v organismu

Metabolismus kyslíku v organismu Metabolismus kyslíku v organismu Účinná respirace/oxygenace tkání záleží na dostatečném po 2 ve vdechovaném vzduchu ventilaci / perfuzi výměně plynů v plicích vazbě kyslíku na hemoglobin srdečním výdeji

Více

- Dobrou náladu, chuť se učit a dozvídat se nové a ověřené informace o výživě. Těšíme se na Vás! Za Institut dietologie a výživy,

- Dobrou náladu, chuť se učit a dozvídat se nové a ověřené informace o výživě. Těšíme se na Vás! Za Institut dietologie a výživy, Co si vzít na kurz s sebou? - Notebook (budete počítat jídelníčky v nutričním programu) - Kabelové připojení k internetu na pokojích stojí 100 Kč/den (v učebně, prostorech lobby a restaurace je k dispozici

Více

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie a Člověk a zdraví.

Více

Fyziologie výživy

Fyziologie výživy Fyziologie výživy Obrázek trávic vicí ústrojí 15.9.2006 1 Úvod Mgr. Lucie Mandelová Katedra sportovní medicíny a zdravotní tělesné výchovy E -mail: mandelova@fsps.muni.cz Telefon: 5 49498664 Konzultační

Více

Moderní přístupy k výživě dětí

Moderní přístupy k výživě dětí Moderní přístupy k výživě dětí Výuka VŠCHT Kužela, L. Moderní přístupy v oblasti výživy Převažující pojetí výživy doposud V popředí obava z hladovění Proto pohled spíše z kvantitativního hlediska Je stále

Více

Energetické hodnocení krmiv

Energetické hodnocení krmiv Energetické hodnocení krmiv Využití energie krmiv v (%) BE Brutto energie 100 SE Stravitelná energie En.tuhých výkalů 70 (50-80) 30 (20-50) ME Metabolizovatelná EP EM energie plynů moče 57 (35-71) (4-9)

Více

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV Centrum podpory veřejného zdraví Oddělení podpory zdraví ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 25.6.204 Organizátor: Mgr. Dana Hronová, ZŠ Votice Místo: Votice OBSAH

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Obezita a její rizika Anotace Pracovní list informuje žáka o podstatě, příčinách a rizicích obezity. Zadané

Více

ABC-one studie 2010 Lokální spalování tuků

ABC-one studie 2010 Lokální spalování tuků ABC-one studie 2010 Lokální spalování tuků 1. Úvod Cílem studie bylo otestování účinků přístrojů "Slim Belly" a "Slim Back&Legs" na lokální spalování tuků a posouzení efektivnosti obou produktů. Studie

Více

Výživa seniorů z pohledu lékaře-geriatra. Život

Výživa seniorů z pohledu lékaře-geriatra. Život Výživa seniorů z pohledu lékaře-geriatra Život 90 14.4.2016 1.Co je malnutrice (podvýživa)? Malnutrice (podvýživa) stav, kdy příjem energie a nutrietů je nižší, než jejich potřeba. Nemocný senior musí

Více

Duševně zdravý člověk je

Duševně zdravý člověk je DUŠEVNÍ HYGIENA Duševně zdravý člověk je vyrovnaný samostatný zdravě kritický k sobě i okolí umí jednat s lidmi ovládá a zdravě prožívá své emoce odlišuje skutečnost od snů plní své povinnosti umí odpočívat

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy Typy výživy 1. Dle energetických nároků (bazální metabolismus, typ práce, teplota okolí) 2. Dle potřeby živin (věk, zaměstnání, pohlaví) 3. Dle stravovacích zvyklostí, tradic, tělesného typu 4. Dle zdravotního

Více

Krok za krokem k sestavení jídelníčku

Krok za krokem k sestavení jídelníčku Krok za krokem k sestavení jídelníčku Základní předpoklady Tvorba jídelníčku má kvantitativní a kvalitativní část: a) výpočet energie a nutričních hodnot - tomu je věnována tato přednáška b) skladba jídelníčku

Více

Aplikovaná ergonomie - cvičení (antropometrie)

Aplikovaná ergonomie - cvičení (antropometrie) Aplikovaná ergonomie - cvičení (antropometrie) Antropometrie je jedna ze základních výzkumných metod antropologie, tedy věda o člověku, jeho vývoji v čase, prostore, kultuře apod. Antropometrie je systém

Více

Jak změřit % podkožního tuku a svalovou hmotu

Jak změřit % podkožního tuku a svalovou hmotu FitPlan.cz/shop To nejnutnější pro rychlé hubnutí Jak změřit % podkožního tuku a svalovou hmotu VŠE CO JSTE KDY SLYŠELI O HUBNUTÍ BYLO NEJSPÍŠ ŠPATNĚ Tento podrobný návod a průvodce vám krok za krokem

Více

Co dokáže InBody 230? Nejpřesnější analyzátory na světovém trhu.

Co dokáže InBody 230? Nejpřesnější analyzátory na světovém trhu. Co dokáže InBody 230? Nejpřesnější analyzátory na světovém trhu. Kvalita s kvantitou ruku v ruce. www.inbody.cz www.biospace.cz www.lekarna-invest.cz Co je to InBody 230? Když chci klientovi sdělit co

Více

SPIROERGOMETRIE. probíhá na bicyklovém ergometru, v průběhu zátěže měřena spotřeba kyslíku a množství vydechovaného oxidu uhličitého

SPIROERGOMETRIE. probíhá na bicyklovém ergometru, v průběhu zátěže měřena spotřeba kyslíku a množství vydechovaného oxidu uhličitého SPIROERGOMETRIE = zátěžové vyšetření (velmi podobné ergometrii) posouzení funkční rezervy kardiovaskulárního systému objektivizace závažnosti onemocnění (přesně změří tělesnou výkonnost), efekt intervenčních

Více

Elektronický vzdělávací text pro sestry

Elektronický vzdělávací text pro sestry Elektronický vzdělávací text pro sestry Senioři 50 % Pacienti s respiračním onemocněním 45 % Pacienti na jednotkách intenzivní péče 45-50 % Pacienti v kritickém stavu 65 % Pacienti s chronickým zánětlivým

Více

Sylabus pro předmět Úvod do nutrice člověka

Sylabus pro předmět Úvod do nutrice člověka Sylabus pro předmět Úvod do nutrice člověka Témata a obsah přednášek a cvičení 1. týden Základní pojmy spojené s lidskou výživou a vlivy ovlivňující výživu člověka. Historie výživy člověka. Vysvětlení

Více

Nejpřesnější analyzátory na světovém trhu. Rychlost s přesností ruku v ruce.

Nejpřesnější analyzátory na světovém trhu. Rychlost s přesností ruku v ruce. Co dokáže InBody230? Nejpřesnější analyzátory na světovém trhu. Rychlost s přesností ruku v ruce. www..iinbody..cz www..biiospace..cz www..iinbody4care..sk Co je to InBody230? Když chci získat co největší

Více

Studie EHES - výsledky. MUDr. Kristýna Žejglicová

Studie EHES - výsledky. MUDr. Kristýna Žejglicová Studie EHES - výsledky MUDr. Kristýna Žejglicová Výsledky studie EHES Zdroje dat Výsledky byly převáženy na demografickou strukturu populace ČR dle pohlaví, věku a vzdělání v roce šetření. Výsledky lékařského

Více

VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice

VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL 4. 11. 8.2012 Jilemnice VÝŽIVA > stejně důleţitá sloţka přípravy jako trénování > výţiva není pouze o svalové tkáni, ale i ostatních tkáních a orgánech > sportovec musí

Více

Title: EMEA-7840 - Herbalife24 - Product Factsheets ID: EMEA7840-H24-Product Factsheets_CZ Proof No: D Date: 01/09/11

Title: EMEA-7840 - Herbalife24 - Product Factsheets ID: EMEA7840-H24-Product Factsheets_CZ Proof No: D Date: 01/09/11 OPTIMÁLNÍ VÝŽIVA PRO SPORTOVCE Správná sportovní výživa vám dodá sebedůvěru. Formula 1 Sport obsahuje vyvážené množství sacharidů, proteinů, vitamínů a minerálů a vytváří tak pevný základ pro dosažení

Více

STANDARDY DIETNÍ PÉČE LÉČBY PACIENTŮ S DIABETEM

STANDARDY DIETNÍ PÉČE LÉČBY PACIENTŮ S DIABETEM STANDARDY DIETNÍ PÉČE LÉČBY PACIENTŮ S DIABETEM 1. Cíle dietní léčby pacientů s diabetem CHARAKTERISTIKA STANDARDU Cílem dietní léčby diabetiků je zlepšení kompenzace diabetu, především: Udržováním individuální

Více

MUDr. Milan Flekač, Ph.D.

MUDr. Milan Flekač, Ph.D. MUDr. Milan Flekač, Ph.D. Dieta Pojem dieta z řečtiny = denní režim Vhodný způsob stravování, který ovlivňuje onemocnění. U DM patří mezi pilíře terapie. Levný a velice účinný prostředek léčby. Výrazná

Více

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011 Předmět Přírodověda Třída 5. Autor Dagmar Šnajdarová Anotace Práce s textem týkající se živin a kalorií v potravinách. Soubor obsahuje 5 stran pro žáky a 4 strany pro učitele s řešením. Očekávaný výstup

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

Stanovení BMI a optimální energetické spotřeby CAL

Stanovení BMI a optimální energetické spotřeby CAL 2014/15 Stanovení BMI a optimální energetické spotřeby CAL Teoretický úvod Index tělesné hmotnosti, obvykle označovaný zkratkou BMI (z anglického body mass index) je číslo používané jako indikátor podváhy,

Více

...a natrvalo. Hubněte zdravě... Výživa. pilíř zdraví. www.stob.cz www.stobklub.cz

...a natrvalo. Hubněte zdravě... Výživa. pilíř zdraví. www.stob.cz www.stobklub.cz Hubněte zdravě......a natrvalo Výživa pilíř zdraví www.stob.cz www.stobklub.cz Špatný životní styl a civilizační onemocnění I přesto, že jsou tato témata stále omílaná ve stovkách publikací, na internetových

Více

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu Danuše Hrbková nutriční terapeutka Směnný provoz narušení cirkadiánního rytmu dopad na zdraví člověka vyšší riziko koronárního postižení nárůst hladiny

Více

Přijmi a vydej 2009 MUDr. Věra Kernová MUDr. Ludmila Skálová Státní zdravotní ústav Praha

Přijmi a vydej 2009 MUDr. Věra Kernová MUDr. Ludmila Skálová Státní zdravotní ústav Praha Přijmi a vydej 2009 MUDr. Věra Kernová MUDr. Ludmila Skálová Státní zdravotní ústav Praha Tisková konference k zahájení kampaně, SZÚ 13.8.2009 2009 Globální strategie pro výživu, fyzickou aktivitu a zdraví

Více

Stanovení měrného tepla pevných látek

Stanovení měrného tepla pevných látek 61 Kapitola 10 Stanovení měrného tepla pevných látek 10.1 Úvod O teple se dá říci, že souvisí s energií neuspořádaného pohybu molekul. Úhrnná pohybová energie neuspořádaného pohybu molekul, pohybu postupného,

Více

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o funkci metabolismu člověka a o

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o funkci metabolismu člověka a o Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o funkci metabolismu člověka a o složení potravy. Materiál je plně funkční pouze s použitím

Více

Název: Zdravý životní styl 2

Název: Zdravý životní styl 2 Název: Zdravý životní styl 2 Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3. vyššího

Více

PORUCHY VÝŽIVY Složky výživy

PORUCHY VÝŽIVY Složky výživy PORUCHY VÝŽIVY Složky výživy Jaroslav Veselý Ústav patologické fyziologie LF UP Název projektu: Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na Lékařské

Více

Nadváha a obezita u populace v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha

Nadváha a obezita u populace v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha Nadváha a obezita u populace v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha Tisková konference 30.7. 2010 Evropská strategie pro prevenci a kontrolu chronických neinfekčních onemocnění Východiska:

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi. Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Základní pojmy v oboru výživy a stravování

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi. Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Základní pojmy v oboru výživy a stravování Projekt: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Registrační č.: CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Škola: Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví

Více

FFMI u pacientů s CHOPN a jeho stanovení. PharmDr. Miloslav Hronek, Ph.D., PharmDr. Miroslav Kovařík, Ph.D. Mgr. Petra Pavlíčková Aimová

FFMI u pacientů s CHOPN a jeho stanovení. PharmDr. Miloslav Hronek, Ph.D., PharmDr. Miroslav Kovařík, Ph.D. Mgr. Petra Pavlíčková Aimová FFMI u pacientů s CHOPN a jeho stanovení PharmDr. Miloslav Hronek, Ph.D., PharmDr. Miroslav Kovařík, Ph.D. Mgr. Petra Pavlíčková Aimová CHOPN Vedle snížení plicních funkcí systémové komplikace - malnutrice

Více

Dieta porodnická dia ve FNKV. Lucie Nováková, DiS. Lucie.Novakova@fnkv.cz

Dieta porodnická dia ve FNKV. Lucie Nováková, DiS. Lucie.Novakova@fnkv.cz Dieta porodnická dia ve FNKV Lucie Nováková, DiS. Lucie.Novakova@fnkv.cz Obecná výživová doporučení pro těhotné ženy Příjem energie: Navýšení energetického příjmu od 10. týdne těhotenství u žen s převažující

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ZDRAVOVĚDA Výživa

Více

5. PORUŠENÁ TOLERANCE S - definována výsledkem orálního glu. testu jde o hodnotu ve 120. minutě 7,7-11,1 mmol/l. Společně s obezitou.

5. PORUŠENÁ TOLERANCE S - definována výsledkem orálního glu. testu jde o hodnotu ve 120. minutě 7,7-11,1 mmol/l. Společně s obezitou. VÝŽIVA V PREVENCI DM 1. DM I. absolutní nedostatek inzulinu dochází kvůli destrukci β- buněk L. ostrůvků autoimunně podmíněným zánětem. Všechny věkové kategorie nejvíce děti. Prim prevence výživou nemá

Více

Kravské mléko 41 Drůbež 34 Ryby 11 Ovoce 4,2 Luštěniny 2,5 Maso 1,3 Zelenina 1,2 Cibule 1,0 Ostatní 2,2

Kravské mléko 41 Drůbež 34 Ryby 11 Ovoce 4,2 Luštěniny 2,5 Maso 1,3 Zelenina 1,2 Cibule 1,0 Ostatní 2,2 SESTAVENÍ JÍDELNÍHO LÍSTKU. ZÁSADY SPRÁVNÉ VÝŽIVY Již v Řecku citovaný výrok Nežijeme proto, abychom jedli, ale jíme proto, abychom žili má v sobě stále to nejdůležitější poselství, se kterým se každým

Více

PITNÝ REŽIM ŠKOLNÍCH DĚTÍ

PITNÝ REŽIM ŠKOLNÍCH DĚTÍ PITNÝ REŽIM ŠKOLNÍCH DĚTÍ Z VÝSLEDKŮ VÍKENDOVÉ NUTRIČNÍ STUDIE Mgr. Tereza Vrábelová, MUDr. Petr Tláskal Csc., MUDr. Jakub Zieg Ph.D., RNDr. Marie Hladíková 2.12.2016 Praha OTÁZKY Jak je to s pitným režimem

Více

Předmět: Biologie Školní rok: 2010/11 Třída: 1.L. Jméno: Dolák Patrik Datum: 4.12. Referát na téma: Jsou všechny tuky opravdu tak špatné?

Předmět: Biologie Školní rok: 2010/11 Třída: 1.L. Jméno: Dolák Patrik Datum: 4.12. Referát na téma: Jsou všechny tuky opravdu tak špatné? Jméno: Dolák Patrik Datum: 4.12 Referát na téma: Jsou všechny tuky opravdu tak špatné? Tuky se v zásadě dělí na přirozené a umělé. Rozlišují se zejména podle stravitelnosti. Nedávný průzkum renomované

Více

Státní zdravotní ústav Praha. Milovy 2017

Státní zdravotní ústav Praha. Milovy 2017 Alergie, KVO riziko Státní zdravotní ústav Praha Milovy 2017 Jana Kratěnová Spolupráce s 46 praktickými lékaři pro děti a dorost v 15 městech ČR Celkem 5130 dětí ve věku 5,9,13 a 17 let Data získána v

Více

Vytrvalostní schopnosti

Vytrvalostní schopnosti Vytrvalostní schopnosti komplex předpokladů provádět činnost požadovanou intenzitou co nejdéle nebo co nejvyšší intenzitou ve stanoveném čase (odolávat únavě) Ve vytrvalostních schopnostech má rozhodující

Více

Výživa zdravých a chronicky nemocných dětí v 21.století. Hrstková H.

Výživa zdravých a chronicky nemocných dětí v 21.století. Hrstková H. Výživa zdravých a chronicky nemocných dětí v 21.století Hrstková H. Česká republika přední místo na světě ve výskytu kardiovaskulárních chorob Nejčastější příčina úmrtí Budoucí vývoj zdraví - ovlivňován

Více

Iva Hrnčiříková Fakulta sportovních studií MU VÝŽIVA V ZIMNÍCH SPORTECH - LYŽOVÁNÍ

Iva Hrnčiříková Fakulta sportovních studií MU VÝŽIVA V ZIMNÍCH SPORTECH - LYŽOVÁNÍ Iva Hrnčiříková Fakulta sportovních studií MU VÝŽIVA V ZIMNÍCH SPORTECH - LYŽOVÁNÍ VÝŽIVA Její role nezastupitelná Součástí tréninku Správná aplikace může snížit rizika přinášená specifickým tréninkovým

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Důsledky poruch příjmu potravy Anotace Pracovní list shrnuje negativní důsledky poruch příjmu potravy a

Více

Absolutní rozměry nedávají dostatečnou představu o tvarových a jiných odlišnostech. Vyuţívá se proto i antropologických ukazatelů INDEXŮ.

Absolutní rozměry nedávají dostatečnou představu o tvarových a jiných odlišnostech. Vyuţívá se proto i antropologických ukazatelů INDEXŮ. INDEXY -Nejčastější indexy a relativní rozměry - Indexy tělesných segmentů - Výškováhové indexy pro určování množství tuku v těle - Vybrané indexy hlavy Absolutní rozměry nedávají dostatečnou představu

Více

Nutriční poradna v Nemocnici Český Těšín a.s.

Nutriční poradna v Nemocnici Český Těšín a.s. Nemocnice Český Těšín a.s. Ostravská 783 Český Těšín, 737 01 www.nemocniceceskytesin.agel.cz tel.: 558 769 248 fax.: 558 736 599 Nutriční poradna v Nemocnici Český Těšín a.s. Sestavila: Jolana Kajzarová,

Více

Sportovní výživa v kategorii hokejové mládeže 16-18 let nevyužitá rezerva pro výkon, regeneraci i sportovní růst

Sportovní výživa v kategorii hokejové mládeže 16-18 let nevyužitá rezerva pro výkon, regeneraci i sportovní růst Sportovní výživa v kategorii hokejové mládeže 16-18 let nevyužitá rezerva pro výkon, regeneraci i sportovní růst Ing. Ivan Mach, CSc. Zdravotní komise ČOV Aliance výživových poradců ČR Charakter kategorie

Více

Sport a PKU dieta. Dodržováním diety chrání žena své dítě avjeho zájmu by neměla jídelníček porušit až do jeho narození.

Sport a PKU dieta. Dodržováním diety chrání žena své dítě avjeho zájmu by neměla jídelníček porušit až do jeho narození. Strana 30 Po celou dobu těhotenství je žena s PKU v kontaktu s metabolickým centrem a svůj jídelníček upravuje podle pokynů dietní sestry. Cílem léčby dietou je udržovat hladinu PHE pod 6 mg/dl (360 mol/l).

Více

Stopové prvky u seniorů v institucionalizované péči

Stopové prvky u seniorů v institucionalizované péči Stopové prvky u seniorů v institucionalizované péči Andrea Krsková 1, Jolana Rambousková 2, Miroslava Slavíková 2, Mája Čejchanová 1, Kateřina Wranová 1, Bohumír Procházka 1, Milena Černá 1,2 1 Státní

Více

SISP - charakteristika výběrového souboru

SISP - charakteristika výběrového souboru SISP - charakteristika výběrového souboru Výběr osob ve Studii individuální spotřeby potravin reprezentuje populaci České republiky dle Výsledků sčítání lidu, domů a bytů, 21. Šetření se zúčastnilo 259

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 3 5 1 Mgr. Ing. Diana Chrpová

Více

Somatometrie, klinická antropometrie

Somatometrie, klinická antropometrie Somatometrie, klinická antropometrie Teorie: Somatometrie je základní výzkumná metoda v antropologii. Jedná se o měření tělesných proporcí a rozměrů na živém jedinci. Pravidla, rozdělení, hranice a klasifikace,

Více

Biologie - Septima, 3. ročník

Biologie - Septima, 3. ročník - Septima, 3. ročník Biologie Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální Kompetence komunikativní Kompetence občanská Kompetence k podnikavosti Kompetence

Více

Zásady výživy ve stáří

Zásady výživy ve stáří Zásady výživy ve stáří Výuka VŠCHT Doc. MUDr Lubomír Kužela, DrSc Fyziologické faktory I. Pokles základních metabolických funkcí Úbytek svalové tkáně Svalová slabost, srdeční a dechové potíže Tendence

Více

VUT FAST, Veveří 95, budova E1, Laboratoř TZB místnost E520

VUT FAST, Veveří 95, budova E1, Laboratoř TZB místnost E520 CZ.1.07/2.4.00/31.0037 Partnerská síť mezi univerzitami a soukromými subjekty s vazbou na environmentální techniky v chovu skotu - Měření tepelně vlhkostního mikroklimatu v budovách teplotní a vlhkostní

Více

Stanovení hustoty pevných a kapalných látek

Stanovení hustoty pevných a kapalných látek 55 Kapitola 9 Stanovení hustoty pevných a kapalných látek 9.1 Úvod Hustota látky ρ je hmotnost její objemové jednotky, definované vztahem: ρ = dm dv, kde dm = hmotnost objemového elementu dv. Pro homogenní

Více

Žlázy s vnitřní sekrecí

Žlázy s vnitřní sekrecí Žlázy s vnitřní sekrecí Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová Datum (období) tvorby: 14. 11. 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: přírodopis Anotace: Žáci se seznámí s rozmístěním a činností základních žláz s vnitřní

Více

fce jater: (chem. továrna, jako 1. dostává všechny látky vstřebané GIT) METABOLICKÁ (jsou metabolicky nejaktivnější tkání v těle)

fce jater: (chem. továrna, jako 1. dostává všechny látky vstřebané GIT) METABOLICKÁ (jsou metabolicky nejaktivnější tkání v těle) JÁTRA ústřední orgán intermed. metabolismu, vysoká schopnost regenerace krevní oběh játry: (protéká 20% veškeré krve, 10-30% okysl.tep.krve, která zajišťuje výživu buněk, zbytek-portální krev) 1. funkční

Více

Význam STH a β-agonistů na růst a jatečnou hodnotu požadavky

Význam STH a β-agonistů na růst a jatečnou hodnotu požadavky Význam STH a agonistů. Pig Nutr., 21/2 Význam STH a β-agonistů na růst a jatečnou hodnotu požadavky Somatotropin Somatotropin je přírodní protein přibližně 191 aminokyselinových zbytků, které jsou syntetizovány

Více

6.6 GLYKEMICKÝ INDEX POTRAVIN UMĚLÁ SLADIDLA VLÁKNINA DEFINICE DRUHY VLÁKNINY VLASTNOSTI VLÁKNINY...

6.6 GLYKEMICKÝ INDEX POTRAVIN UMĚLÁ SLADIDLA VLÁKNINA DEFINICE DRUHY VLÁKNINY VLASTNOSTI VLÁKNINY... Obsah ÚVOD... 14 1 VÝŽIVA ČLOVĚKA OD HISTORIE K SOUČASNOSTI... 17 1.1 HISTORIE... 17 1.2 SOUČASNOST...20 2 ZÁKLADNÍ POJMY VE VÝŽIVĚ... 22 3 CO MÁ POTRAVA PŘINÉST ČLOVĚKU... 25 4 ENERGETICKÁ (KVANTITATIVNÍ)

Více

36% 44% 40% 45% 35% 60% 25% 90% 15%

36% 44% 40% 45% 35% 60% 25% 90% 15% TĚLESNÁ ANALÝZA Věk: 42 Měřeno: 29.3.2016 8:14 Výška: 165 Počet měření: 6 TĚLESNÝ TUK [%] HMOTNOST: 62,1 kg 17% 21% 29% 36% TUČNÁ HMOTA: 14,5 kg 23,3% NETUČNÁ HMOTA: 47,6 kg 76,7% z toho SVALY: 45,2 kg

Více

Monitoring vnitřního prostředí pacienta

Monitoring vnitřního prostředí pacienta Monitoring vnitřního prostředí pacienta MVDr. Leona Raušerová -Lexmaulová, Ph.D. Klinika chorob psů a koček VFU Brno Vnitřní prostředí Voda Ionty Bílkoviny Cukry Tuky Důležité faktory Obsah vody Obsah

Více

Dojnice SANO KONCEPT VÝŽIVY SKOT

Dojnice SANO KONCEPT VÝŽIVY SKOT Dojnice SANO KONCEPT VÝŽIVY SKOT VÍTEJTE Vážený zákazníku, vážený zájemce o naše výrobky, jsme velmi rádi, že vás zaujal Sano koncept výživy dojnic. Na následujících stránkách najdete důležité informace

Více

TVORBA TEPLA. -vedlejší produkt metabolismu. hormony štítné žlázy, růstový hormon, progesteron - tvorbu tepla. vnitřní orgány svaly ostatní 22% 26%

TVORBA TEPLA. -vedlejší produkt metabolismu. hormony štítné žlázy, růstový hormon, progesteron - tvorbu tepla. vnitřní orgány svaly ostatní 22% 26% Termoregulace Člověk je tvor homoiotermní Stálá teplota vnitřního prostředí Větší výkyvy teploty ovlivňují enzymatické pochody Teplota těla je závislá na tvorbě a výdeji tepla Teplota těla je závislá na

Více

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL STUDIE K HODNOCENÍ NUTRIČNÍCH FAKTORŮ U ZDRAVÝCH JEDINCŮ 1) Rok 2007 proběhla studie (Praha,Brno) a) 1087 dětí ve věku 4-6 let

Více

Nadváha a obezita, PaedDr. & Mgr. Hana Čechová

Nadváha a obezita, PaedDr. & Mgr. Hana Čechová Nadváha a obezita, věčné téma PaedDr. & Mgr. Hana Čechová I u štíhlého člověka může v určitém období dojít k postupnému přibývání na váze. Základní problém spočívá v tom, že výživa je nejčastěji nadměrná

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více