HODNOCENÍ STAVU SLOŽENÍ A VÝŽIVY ČLOVĚKA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HODNOCENÍ STAVU SLOŽENÍ A VÝŽIVY ČLOVĚKA"

Transkript

1 1 HODNOCENÍ STAVU SLOŽENÍ A VÝŽIVY ČLOVĚKA Kontrolní otázky: 1. Co je to aktivní tělesná hmota? 2. Jaký je rozdíl mezi zásobním a strukturním tukem? 3. Které hormony působí lipolyticky? 4. V čem se liší metody měření podkožního tuku kaliperem a bioimpedancí? Úvodem: Klinická antropologie nám může mnoho říct o složení těla a může nám pomoci při diagnostice celé řady metabolických, endokrinních, onkologických, ortopedických a dalších onemocněních, jejichž důsledkem jsou i poruchy tělesného rozvoje (poruchy růstu nízký a vysoký vzrůst, poruchy složení těla vysoká tuková složka, poruchy struktury kosti aj.). Pro hodnocení tělesné konstituce a stupně obezity se používají indexy odvozené z hlavních antropometrických parametrů hmotnosti a výšky. Pro fyziologické posouzení stavu výživy a klinické posouzení zdravotního stavu nejsou hmotnostní indexy postačující, protože vycházejí z předpokladu normálního zastoupení tuku a tukuprosté hmoty těla (ATH aktivní tělesné hmoty). U obézních jedinců je obezita doprovázena zvýšeným podílem zásobního tuku, u dospělých především na trupu (s rozdíly mezi mužským a ženským typem obezity), proto je třeba stanovit procento podkožního tuku a jiné parametry pro celkový obraz o zkoumaném jedinci. Například BMI vyšší jak 25 u sportovce s rozvinutou svalovou hmotou nemusí znamenat nadváhu, neboť množství podkožního tuku oproti tukuprosté hmotě bude nižší než u jedince se stejným BMI, ale vyšším procentem podkožního tuku. Zhodnocení aktivní tělesné hmoty (proti depotnímu tuku) může být provedeno měřením tloušťky kožní řasy, densitometrie, spektrometrie aj. Tyto metody však nejsou běžně dostupné. V klinické a epidemiologické praxi se používá kaliperová metoda, založená na měření tloušťky několika kožních řas (polovina depotního tuku je pod kůží a jeho obsah koreluje s celkovým tukem v těle). Další metodou pro stanovení procenta podkožního tuku je metoda bioimpedanční, je velmi jednoduchá a snadno dostupná, je však zatížená větší chybou než standardní metoda pomocí kaliperu. Cílem praktika je seznámit se s klinickými rutinními přístupy k hodnocení stupně obezity. Praktické cvičení se uskuteční na celé studijní skupině, což umožní vedle individuálního posouzení stavu výživy i stanovení normálních a obézních osob v profesně homogenním vzorku populace. Potřeby: Váha, měřidlo výšky, krejčovský metr, kaliper Parametry a indexy vycházející z antropometrických ukazatelů: Plocha těla v m 2 Požívá se pro srovnání jednotlivých funkční parametrů vztažených k ploše těla. Je také přesným měřítkem pro výpočet BM. Určíme jej buď nomogramem, nebo vzorcem, například podle DuBois, E.F. (1916). Povrch = (hmotnost 0,425. výška 0, ,48).10-4 ATH/Aktivní tělesná (tukuprostá) hmota 100 % tuku ATH = * hmotnost 100 Brocův index Nejjednodušší a nejužívanější způsob pro běžnou praxi se stanovuje ideální hmotnost nejčastěji podle Broca, kdy za ideální hmotnost je považována ta, která představuje v kg hodnotu získanou odečtením 100 od hodnoty tělesné výšky v cm. Ideální hmotnost se stanovuje podle vzorce: Muži: tělesná výška (cm) Ženy: tělesná výška (cm) %

2 2 Při přepočtu, kolik procent své ideální hmotnosti sledovaná osoba dosahuje, lze klasifikovat 5 stupně obezity: Stupeň obezity % ideální hmotnosti Mírný - nadváha Obezita I. stupně Obezita II. stupně Obezita III. stupně Morbidní/monstrózní obezita (většinou doprovázena vážnými zdravotními komplikacemi) > 200 Queteletův index/ Body Mass Index (BMI) Na základě úvah o ideální hmotnosti je zpracován nomogram pro stanovení indexu tělesné hmotnosti = BMI (body mass index), který se vypočítá, dělíme-li hmotnost v kg druhou mocninou výšky v metrech. Z nomogramu získáme hodnotu BMI tak, že vedeme spojnici mezi údajem naší výšky a údajem naší hmotnosti (krajní sloupce nomogramu) a tam, kde tato přímka protne sloupec BMI je naše hodnota indexu tělesné hmotnosti. Hodnocení výpočtů tělesné hmotnosti dle Brocova indexu Index tělesné hmotnosti BMI (kg*m -2 ) Kategorie Muži Ženy Podváha < 20 < 19 Norma Nadváha Nižšího stupně Vyššího stupně Obezita Těžká obezita >40 > 39 Podle: Mastná,B.: Nadváha, obezita, výživa, Triton, Praha 2002 Hodnoty nad 27,2 u mužů a 27,3 u žen představují již rizika pro vznik hypertenze, hypercholesterolémie a diabetu. U žen navíc častější výskyt rakoviny děložního čípku, dělohy, vaječníků a prsu a u mužů rakoviny tračníku, rekta a prostaty. Stanovení obvodu v pase Velmi jednoduché, zato velmi výstižné a pro některé jedince deprimující. Obvod v pase (cm) Kategorie Muži Ženy Doporučené rozmezí Nutné snížit hmotnost Snížení hmotnosti vyžaduje lékařskou pomoc > 102 > 90 Stanovení indexu pas/boky Obvod v pase nevystihuje fyziologické mezipohlavní rozdíly v rozložení tuku, kdy i nadváha může být s výrazně odlišným prognostickým závěrem. U muže nadváha spojená s nadbytkem tuku v oblasti pasu centrální typ (lidově sud či jabko ), je podstatně prognosticky nebezpečnější například ve vztahu k výskytu kardiovaskulárních chorob, než nadváha při fyziologickém rozložení tuku u ženy v oblasti hrudní a gluteální typ gynoidní (lidově hruška ). Tyto poznatky vedly k zavedení bezrozměrného indexu: poměr pas/boky (anglicky Waist/Hip Ratio = WHR) v bezrozměrném čísle. Doporučený poměr je : pro ženy < 0.80 pro muže < 1,00

3 3 Měření tělesného tuku kaliperem Kromě nezanedbatelné metabolické funkce má tělesný tuk i další funkce termoregulační a ochrannou. Fyziologické zastoupení tuku (v %) u lidského organizmu se liší v závislosti na věku a pohlaví: Věk < 30let >30 let Muži % % Ženy % % Pro pravidelné sledování změn tělesného tuku je doporučováno dodržovat při měření stejné podmínky, včetně nejvhodnější doby měření (nejméně dvě hodiny po obědě a před večeří). Procento tuku stanovíme změření tloušťky kožních řas kaliperem. Existuje několik metodik pro měření kožních řas, lišící se počtem měřících míst na těle. V našem případě použijeme metodu měření 10 kožních řas a 1 řasy nad musculus triceps brachii. Poměrně spolehlivě lze jimi zhodnotit podíl tělesného tuku a netukové tělesné hmoty. Pomůcky: kaliper, tabulky pro výpočet %T, kalkulačka Provedení: Vyšetřovanou osobu změříme a zvážíme, pomocí kaliperu stanovíme procento podkožního tuku. Při měření postupujeme, tak, že palcem a ukazovákem řasu v daném místě uchopíme a tahem, ji oddělíme od svalů pod ní. Pak druhou rukou umístíme měřící plošky kaliperu za vrchol ohybu kůže ( ve vzdálenosti cca 1 cm od prstů) a uvolníme měřidlo, čímž začne působit na kůži konstantní tlak. Tloušťku řasy v mm musíme odečíst do 2 sekund, doporučuje se ale pro zvýšení přesnosti měření opakovat. Změříme 10 kožních řas, podle metodiky, která bude vysvětlena na cvičení. Tabulka pro hodnocení měření kožní řasy nad tricepsem (KŘT)* * Data převzata s Brodanová, M., Anděl, M.: Infuzní terapie, parenterální a enterální výživa, Grada, 1993

4 4 Měření svalové hmoty Komplexnější pohled na stav výživy organismu získáme tehdy, hodnotíme li vedle kožní řasy a tělesného tuku také parametry svalové tkáně. V klinice jsou nejčastěji užívanými parametry obvod svaltva paže (OSP v cm) a korigovaná plocha svastva (k-psp v cm 2 ) Pomůcky: krejčovský metr, kalkulačka Provedení: 1. V polovině volně svěšené nedominatní paže změříme obvod (OP), aniž by došlo ke stlačení tkání. 2. Změřenou hodnotu korigujeme na sílu vrstvy podkožní tkáně stejné pokusné osoby podle vzorce: OSP = OP π * KŘT všechny hodnoty v cm OP obvod paže KŘT kožní řasa Tabulka pro posouzení obvodu svalstva paže (OSP) Ztráta svalové hmoty Žádná Hraniční Vyčerpaná Žena > 20.0 cm cm < 17 cm Muž > 25.0 cm cm < 13 cm (NHANES I a II) stejně jako u předchozí tabulky Korigovaná plocha svalstva paže (k-psp) V předchozí úloze byl vypočten obvod svalstva paže a to i s korekcí k podkožní tkáni, tento výpočet však nezohledňuje korekci na plochu pažní kosti. S ohledem na tyto skutečnosti se vypočítává tzv. korigovaná plocha svalstva paže. Pomůcky: kalkulačka Vzorce pro výpočet: Pro ženy k-psp = [ (OP - π * KŘT) 2 / 4 π] 6,5 Pro muže k-psp = [ (OP - π * KŘT) 2 / 4 π] 10 všechny hodnoty v cm OP obvod paže KŘT kožní řasa Deficit svalstva (cm 2 ) žádný mírný střední těžký Žena > < 25.4 Muž > < 28.6 BAZÁLNÍ A PRACOVNÍ METABOLISMU ČLOVĚKA Pojem metabolismus vyjadřuje soubor všech chemických a energetických přeměn v organismu, které tak zajišťují základní podmínku existence forem života - kontinuitu procesu výměny hmoty a energie s okolním prostředím. Příjem a výdej hmoty a energie je v jednoduchém základním vztahu, který lze vyjádřit bilanční rovnicí: příjem = výdej ± zásoby organismu Příjem energie je zajišťován přísunem a zpracováním základních živin (bílkovin, cukrů, tuků). Dále jsou potřebné minerální látky, vitamíny a voda. Závisí tedy na kvalitě i kvantitě přijímané potravy, tj. správné výživě. Může být bez škody pro organismus přerušen i na řadu dní. Mezičlánkem, z kterého je možné energii čerpat nebo naopak do něj ukládat, jsou zásoby organismu. Zásobní hotovosti jsou pooly - sacharidů (jaterní a svalový glykogen), lipidů i proteinů (albuminová hotovost). Výdej energie je plynulý děj, jehož přerušení je neslučitelné se životem, a proto nemůže být závislý na okamžitém příjmu potravy. Představuje jednak podíl využité energie, jednak podíl, který připadá na ztráty (zejména tepelné).

5 5 Využitá energie znamená energii používanou pro základní energetickou přeměnu (bazální metabolický obrat - BM), tj. energii nutnou k udržení základních funkcí organismu nezbytných k životu (krevní oběh, dýchání, činnost žláz s vnitřní sekrecí, membránový transport ap.). Energetická potřeba nad tuto základní úroveň je dána další činností organismu. Hodnota energetické přeměny závisí na řadě faktorů, zejména na věku, výšce, hmotnosti a pohlaví. Z bilanční rovníce plyne, že dlouhodobá převaha příjmu nad výdejem vede k růstu zásob (obezitě), naopak dlouhodobá převaha výdeje k postupnému vyčerpání rezerv a využívání vlastní tělesné hmoty (hubnutí, kachexie). Kvalitativní poruchy pak vznikají pří specifickém nedostatku jedné nebo více esenciálních složek potravy (proteinová malnutrice, hypovitaminosa, avitaminosa). Tento nedostatek může vzniknout jak nedostatečným přívodem dané složky potravy, tak i poruchami vstřebávání a špatným metabolickým zpracováním. Představa o množství využité energie v organismu a správném složení přijímané potravy je nezbytná pro rovnováhu mezi příjmem a výdejem a také, abychom dokázali zhodnotit, zda dochází ke kvantitativním či kvalitativním poruchám výživy, nebo zda jde o podíl změn účinnosti metabolismu. Měřící jednotky metabolismu: 1000 cal = 1 kcal = 4190 J = 4,19 kj = 0,042 MJ 1000 J = 1 KJ = 239 cal = 0,239 kcal Přeměna energie v klidu a při práci Pro měření základní (bazální) energetické spotřeby je třeba dodržet podmínky tělesného a duševního klidu - což znamená nejméně půlhodinovou relaxaci na lůžku v klidném, zvukově izolovaném prostředí (vyšetřovaný nebude spát). Stav nalačno - 14 až 16 hod. od posledního jídla, které by nemělo obsahovat bílkoviny pro jejich největší specificko - dynamický efekt, termoneutrální prostředí - aby byly co nejméně namáhány termoregulační mechanismy (to zajišťuje měření při teplotě C). Vlastní klidovou energetickou přeměnu (KEP) měříme metodou nepřímé kalorimetrie. Při této metodě se stanovují buď konečné produkty metabolismu (CO 2, H 2 O, močovina a další), nebo je možné změřit spotřebovaný O 2. Měření všech konečných produktů je obtížné, mnohem snadnější a pohodlnější je stanovení spotřeby O 2. Protože O 2 není v organismu skladován a jeho spotřeba je úměrná okamžitým potřebám, je množství O 2 spotřebované za jednotku času, v rovnovážném stavu, úměrné množství uvolněné energie. Průměrné množství uvolněné energie na 1 litr spotřebovaného O 2 je 20,1 kj (cca 5 kcal) a označuje se jako střední energetický ekvivalent kyslíku. Toto množství energie se uvolní při spálení (oxidaci) směsi živin v jejich optimálním poměru 1 litrem O 2. (Optimální poměr živin: 60 % cukry, 25% tuky, 15 % bílkoviny). K zajištění klidové energetické přeměny 1,3 kcal/min je třeba asi 250 ml kyslíku. V klidu činí spotřeba kyslíku přibližně 3,5 ml/kg/min -1. Tato hodnota se označuje jako metabolický ekvivalent nebo 1 MET. Během práce organismu roste spotřeba kyslíku až na 2 5 l/min -1. Organismus musí být schopen zvládnout široké rozmezí požadavků na kyslík od hodnot 250 ml v klidu po hodnoty 20násobně vyšší při maximální zátěži, tedy hodnoty MET kolem 13. MET lze tedy použít pro srovnání energetické spotřeby v průběhu různých tělesných aktivit s klidovými hodnotami. V průběhu fyzické aktivity se spotřeba kyslíku vyjadřuje v litrech za minutu nebo mililitrech na kg hmotnosti za minutu. Známe-li hmotnost a spotřebu kyslíku, můžeme výdej v kaloriích odhadnout. Stanovení bazálního energetického výdeje (BEE) a aktuálního energetického výdeje (AEE) Pomůcky: tabulky podle Harrise a Benedicta, kalkulačka Při praktickém cvičení je obtížné splnit všechny podmínky měření. Proto vyhledáme v tabulkách náležitou hodnotu bazální energetické přeměny. Použijeme tabulky podle Harrise a Benedicta nebo výjdeme z Harris-Benedictovy formule. Tyto tabulkové hodnoty odpovídají metabolismu vzorku osob vyšetřovaných za skutečně bazálních podmínek (nalačno, v tělesném a duševním klidu, vleže, 2 dny bez příjmu bílkovin, při teplotě 20 C, při hodnotě respiračního kvocientu 0,82 a předpokládaném množství uvolněné energie na 1 litr spotřebovaného ,1 kj = 4,82 kcal). Tabulkovou hodnotu BM (standard -BEE) získáme součtem náležitých hodnot, odpovídajících parametrům vyšetřované osoby (věk, výška, hmotnost, pohlaví).

6 6 Příklad: Výpočet energetické potřeby je dvojstupňový. Krok první je výpočet náležitého bazálního metabolismu, který vychází buď z tabulek nebo formule podle Harrise a Benedicta (1919). Krok dva, výpočet aktuálního energetického výdeje (AEE) vychází z BEE a přihlíží k faktoru aktivity, tělesné teploty a poškození. 1. Postup při výpočtu nál.bm (BEE) pomocí tabulek Harrise a Benedicta pro 21 letého muže s výškou 176 cm a hmotností 74 kg Faktor pro hmotnost faktor pro věk a výšku = nál. BM (BEE) kj.24 hod -1 Postup při výpočtu nál.bm (BEE) pomocí Harris-Benedictovy formule Formule můžeme použit, pokud nemáme k disposici HB tabulky, výsledek je totožný jako při použití tabulek. Pro muže BEE (kj/d) = [66,47 + (13,75. hmotnost) + (5,0. výška) (6,76. věk)]. 4,2 Pro ženy BEE (kj/d) = [655,10 + (9,56. hmotnost) + (1,85. výška) (4,68. věk)]. 4,2 2. Výpočet aktuálního energetického výdeje (AEE) AEE (kj/24hod -1 ) = BEE. AF.TF.IF Hodnoty faktorů: Faktor AF žena muž Ležící pacient 1,1 Ležící pacient, ale mobilní pacient 1,2 Mobilní pacient 1,3 Zdravý * práce lehká 1,55 1,60 * práce střední 1,64 1,78 * práce těžká 1,82 2,10 Faktor teploty TF 38 C 1,1 39 C 1,2 40 C 1,3 41 C 1,4 Faktor poškození IF Nemocný bez komplikací 1,0 Pooperační stav 1,1 Mnohačetné fraktury 1,2 1,35 Sepse 1,3 Peritonitida 1,2 1,5 polytrauma 1,4 1,8 Mnohočetná poranění + sepse 1,6 Popáleniny do 20 % 1,0 1,5 Popáleniny do 40 % 1,5 1,85 Popáleniny nad 40% 1,85 2,05 Hypertyreosa 1,1 2,0 Kóma 0,9 Umělá ventilace 0,8 0,9

7 7 Stanovení denního energetického příjmu a výdeje energie Správná výživa by měla být: kvantitativně dostatečná s ohledem na aktuální energetickou potřebu organismu kvalitativně dostatečná správně rozložená v čase. Zabezpečení správné výživy má rozhodující význam pro jeho zdravotní stav, psychickou a fyzickou výkonnost, pro adaptační schopnosti jedince na změny sociálních, ekonomických a ekologických podmínek i na zvýšenou expozici k různým zátěžím a stresům. Proto každá technicky vyspělá a prosperující společnost disponuje doporučenými výživovými dávkami, které zohledňují dané civilizační podmínky i míru sociálního vědomí, stravovací zvyklosti, sortiment a kvalitu potravin. Doporučené dávky se mění podle nejnovějších poznatků vědy a výživě. Adekvátní strava musí mít dostatečnou energetickou hodnotu, aby byl uhrazen bazální metabolismus, stimulační účinek potravy, ztráty nevyužitých derivátů potravy stolicí a močí a měnící se potřeby energie pro svalovou práci. Stanovení denního výdeje energie provedeme tak, že k hodnotě bazálnímu metabolismu, který jsme již získali v předchozím úkolu, připočteme přírůstek na trávicí činnost a na specificko-dynamický účinek živin ( 10 % bazálního metabolismu, živiny totiž zvyšují metabolismus samy o sobě, i kdyby neprošly trávicím ústrojím. Nejvýraznější účinek mají bílkoviny zvýší metabolismus za 3-4 hodin po požití o 20 40%, smíšená strava o 10-12%, nejméně tuky) a přírůstek na výdej energie spojený s tělesnou činností. Přírůstek na výdej energie spojený s tělesnou činností získáme z tabulek ve cvičení. Jednotlivé činnosti prováděné lidským organismem jsou zde vyjádřeny v hodnotách MET a je třeba je přepočítat podle reálných hodnot získaných v praktiku. Množství energie přijaté během dne vypočítáme podle výživových tabulek, stanovením energetické hodnoty potravin a nápojů zkonzumovaných během typického dne v týdnu. Jméno vyšetřovaného: BM/24hod: BM/1hod. Hodiny činnosti Druh činosti Energetický výdej Druh potravy a tekutin Energetický příjem 00,00 02,00 02,00-04,00 04,00-06,00 06,00-08,00 08,00-10,00 10,00-12,00 12,00-14,00 14,00-16,00 16,00-18,00 18,00-20,00 20,00-22,00 22,00-24,00 Celkem Celkem Poměr výdej/příjem: ± Nepřímá kalorimetrie aktuální energetický výdej (AEE) měřením

8 8 Spotřebu O 2 pro určení klidové energetické přeměny změříme u vyšetřované osoby na přístroji Aerosport Inc. Měření provedeme vleže s maximálním uvolněním s tím vědomím, že stanovené standardní podmínky měření, uvedené výše, v praktických cvičeních nedodržíme úplně. Měření budeme provádět na pokusné osobě 10 minut. Získané hodnoty použijeme pro výpočet BM podle vzorce. Vypočítanou vlastní KEP porovnanou s hodnotou z Benedictových tabulek (standardem) a výsledek vyjádříme v %. Hodnota 100 ± 15 % je fyziologická. Hodnoty mimo tuto mez ukazují na poruchu rychlosti metabolické přeměny (hypo- nebo hypermetabolismus typický pro poruchu funkce štítné žlázy). Vzorec pro výpočet BM: AEE = V O2 * 20,1 * 144 =.. (kj/24 hod.) BM = AEE *100 = (%) Standard

TĚLESNÉ PŘEDPOKLADY A POHYBOVÉ SCHOPNOSTI MLÁDEŢE PRO TRÉNINK LEDNÍHO HOKEJE

TĚLESNÉ PŘEDPOKLADY A POHYBOVÉ SCHOPNOSTI MLÁDEŢE PRO TRÉNINK LEDNÍHO HOKEJE TĚLESNÉ PŘEDPOKLADY A POHYBOVÉ SCHOPNOSTI MLÁDEŢE PRO TRÉNINK LEDNÍHO HOKEJE KLINIKA FUNKČNÍ DIAGNOSTIKY A REHABILITACE, FN u sv. Anny v Brně: Prof. MUDr. Petr DOBŠÁK, CSc., Prof. MUDr. Zdeněk PLACHETA,

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Klára SLÍPKOVÁ

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Klára SLÍPKOVÁ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Klára SLÍPKOVÁ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra výchovy ke zdraví Změny tělesné

Více

VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA. Funkční diagnostika. Zdeněk Vilikus

VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA. Funkční diagnostika. Zdeněk Vilikus VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA Funkční diagnostika Zdeněk Vilikus Praha 2012 Autor: Zdeněk Vilikus Praha 2012. ISBN 978-80-904815-8-9. Vysvětlení použitých ikon cíle a obsah kapitoly úkol

Více

Výklad výsledků a jejich aplikace

Výklad výsledků a jejich aplikace Výklad výsledků a jejich aplikace ÚVOD Tato příručka poskytuje podrobný popis analyzátor složení těla InBody720 a jeho funkce. Tato příručka zpracovává použití skutečných výsledků u vyšetřovaných osob,

Více

Rehabilitace u nemocných s kardiovaskulárním onemocněním

Rehabilitace u nemocných s kardiovaskulárním onemocněním DOPORUâENÍ PRO... Doporučené postupy vycházejí ze soudobých poznatků lékařské vědy a považují se za postupy lege artis. Jedná se však o doporučení, nikoliv předpisy, proto je nutný individuální přístup

Více

1.Přednáška Název POHYBOVÁ AKTIVITA

1.Přednáška Název POHYBOVÁ AKTIVITA 1.Přednáška Název POHYBOVÁ AKTIVITA Souhrn Pohybová aktivita (PA) je důležitou součástí zdravého životního stylu. V textu je uvedena základní terminologie s PA související, je vysvětlen pojem fyzické zdatnosti.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA TVORBA KONDIČNÍCH PROGRAMŮ

VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA TVORBA KONDIČNÍCH PROGRAMŮ VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA TVORBA KONDIČNÍCH PROGRAMŮ PALESTRA 2012 Autoři: Petr Řehoř Daniela Stackeová Jana Kruková Palestra 2012 ISBN 978-80-87723-06-7 Obsah 1. Hodnocení pohybového

Více

Infračervené záření a jeho působení na lidský organismus

Infračervené záření a jeho působení na lidský organismus Infračervené záření a jeho působení na lidský organismus Z čistě fyzikálního hlediska je infračervené záření elektromagnetické vlnění, které se na stupnici elektromagnetického vlnění nalézá mezi červenou

Více

PED/10. Obezita u dětí. A. Identifikaãní údaje. Standard léčebného plánu PED/10 STANDARDY LÉČEBNÝCH POSTUPŮ A KVALITA VE ZDRAVOTNÍ PÉČI

PED/10. Obezita u dětí. A. Identifikaãní údaje. Standard léčebného plánu PED/10 STANDARDY LÉČEBNÝCH POSTUPŮ A KVALITA VE ZDRAVOTNÍ PÉČI STANDARDY LÉČEBNÝCH POSTUPŮ A KVALITA VE ZDRAVOTNÍ PÉČI Pediatrie Obezita u dûtí str. 1 Obezita u dětí Standard léčebného plánu A. Identifikaãní údaje Autor: Editor: Oponent: Verze provedení: Za zpracování

Více

Průzkumová analýza jednorozměrných dat (Teorie)

Průzkumová analýza jednorozměrných dat (Teorie) Míra nezaměstnanosti *%+ 211 Průzkumová analýza jednorozměrných dat (Teorie) Míra nezaměstnanosti *%+ (okres Opava, červen 21) Rozsah 77 Průměr 11,5 Minimum 5,5 Dolní kvartil 8,4 5 1 15 2 Medián 9,9 Horní

Více

OBEZITA A NADVÁHA JAK S NÍ ZATOČIT?

OBEZITA A NADVÁHA JAK S NÍ ZATOČIT? P r ů v o d c e z d r a v ý m ž i v o t n í m s t y l e m 2 0 1 0 SUPPLEMENTUM OBEZITA A NADVÁHA JAK S NÍ ZATOČIT? ANEB PROČ A JAK SE PUSTIT DO BOJE S PŘEBYTEČNÝMI KILOGRAMY JEŠTĚ DNES Vyrobeno ve spolupráci

Více

Současné používané metody zjišťování stravovacích zvyklostí. Jejich výtěžnost a možnost použití.

Současné používané metody zjišťování stravovacích zvyklostí. Jejich výtěžnost a možnost použití. Současné používané metody zjišťování stravovacích zvyklostí. Jejich výtěžnost a možnost použití. SOUHRN: Článek shrnuje přehled nejužívanějších metod zjišťování stravovacích zvyklostí, jejich porovnání,

Více

MANUÁL. k výuce zdravého chování. ve výživě. pro II. st. ZŠ. PROJEKT PODPORY ZDRAVÍ č. 10 407

MANUÁL. k výuce zdravého chování. ve výživě. pro II. st. ZŠ. PROJEKT PODPORY ZDRAVÍ č. 10 407 MANUÁL k výuce zdravého chování ve výživě pro II. st. ZŠ PROJEKT PODPORY ZDRAVÍ č. 10 407 V RÁMCI DOTAČNÍHO PROGRAMU MZ ČR NÁRODNÍ PROGRAM ZDRAVÍ PROJEKTY PODPORY ZDRAVÍ Řešitel projektu: MUDr. Lydie Ryšavá,

Více

ROZVOJ A DIAGNOSTIKA SILOVÝCH SCHOPNOSTÍ Havel, Z., Hnízdil, J., aj.

ROZVOJ A DIAGNOSTIKA SILOVÝCH SCHOPNOSTÍ Havel, Z., Hnízdil, J., aj. Pedagogická fakulta UJEP v Ústí nad Labem, Katedra tělesné výchovy ROZVOJ A DIAGNOSTIKA SILOVÝCH SCHOPNOSTÍ Havel, Z., Hnízdil, J., aj. Ústí nad Labem 2009 Vědecký redaktor: PhDr. Jan Šíma, CSc. Autoři:

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Liberec 2011 Kateřina Hajná TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ Studijní program: B3107 Textil Studijní obor: 3107R007 Textilní

Více

Doporučený postup ČPFS pro diagnostiku a léčbu stabilní CHOPN

Doporučený postup ČPFS pro diagnostiku a léčbu stabilní CHOPN 1 Sekce bronchiálních obstrukcí ČPFS Doporučený postup ČPFS pro diagnostiku a léčbu stabilní CHOPN Rozšířená verze Autoři: Vladimír Koblížek, Jan Chlumský, Vladimír Zindr, Kateřina Neumannová, Jakub Zatloukal,

Více

Kvalita povrchových vod a jejich ochrana. Jakub Langhammer

Kvalita povrchových vod a jejich ochrana. Jakub Langhammer Kvalita povrchových vod a jejich ochrana Jakub Langhammer Katedra fyzické geografie a geoekologie Přírodovědecká fakulta Univerzita Karlova Praha 2002 Kvalita povrchových vod a jejich ochrana Skripta jsou

Více

NÁSTIN péče o kvalitu v analytické a klinické laboratoři

NÁSTIN péče o kvalitu v analytické a klinické laboratoři NÁSTIN péče o kvalitu v analytické a klinické laboratoři Zbyněk Plzák Obsah NÁSTIN péče o kvalitu v analytické a klinické laboratoři... 1 Správnost měření... 3 Přesnost měření... 3 Nejistoty analytických

Více

OCHRANA A PODPORA ZDRAVÍ

OCHRANA A PODPORA ZDRAVÍ OCHRANA A PODPORA ZDRAVÍ Vedoucí autorského kolektivu Doc. MUDr. Lumír Komárek, CSc. Prof. MUDr. Kamil Provazník, CSc. PRAHA 2011 1 Autoři: Doc. MUDr. Lumír Komárek, CSc., Nadace CINDI, Praha MUDr. Tereza

Více

ROZVOJ A DIAGNOSTIKA RYCHLOSTNÍCH SCHOPNOSTÍ

ROZVOJ A DIAGNOSTIKA RYCHLOSTNÍCH SCHOPNOSTÍ Pedagogická fakulta UJEP v Ústí nad Labem, Katedra tělesné výchovy ROZVOJ A DIAGNOSTIKA RYCHLOSTNÍCH SCHOPNOSTÍ Havel, Z., Hnízdil, J., aj. Ústí nad Labem 2010 Vědecký redaktor: PhDr. Jan Šíma, CSc. Autoři:

Více

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD MASARIKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA CHEMIE Diplomová práce ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Brno, 2007 Vedoucí diplomové práce: Doc. PhDr. Josef Budiš Vypracovala: Karolína Frintová 2 Prohlašuji,

Více

Zpráva o zdraví. obyvatel České republiky

Zpráva o zdraví. obyvatel České republiky Zpráva o zdraví obyvatel České republiky 2014 Zpráva o zdraví obyvatel České republiky Ministerstvo zdravotnictví České republiky Praha 2014 Autoři: MUDr Danuše Antošová, MUDr. Čestmír Beneš, PhDr. Ladislav

Více

Návykové látky, rizika jejich zneužívání a možná prevence

Návykové látky, rizika jejich zneužívání a možná prevence V ÝUKOVÝ TEXT Návykové látky, rizika jejich zneužívání a možná prevence Úvod Zrychlení životního tempa, celospolečenský tlak na intenzivní výkon, velká urbanizace, rostoucí nezaměstnanost a anonymita představují

Více

ZÁKLADY STROJÍRENSKÉ METROLOGIE...

ZÁKLADY STROJÍRENSKÉ METROLOGIE... OBSAH: 1. ZÁKLADY STROJÍRENSKÉ METROLOGIE...4 1.1 ZÁKLADNÍ POJMY...4 1.2 ZÁKLADNÍ MĚŘÍCÍ JEDNOTKY...5 1.3 CHYBY MĚŘENÍ, JEJICH PŘÍČINY A ČLENĚNÍ...8 1.4 STRUKTURA POVRCHU...13 1.4.1 Výškové parametry...14

Více

PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI KATEDRA OPTIKY AKOMODACE A REFRAKCE. Bakalářská práce

PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI KATEDRA OPTIKY AKOMODACE A REFRAKCE. Bakalářská práce PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI KATEDRA OPTIKY AKOMODACE A REFRAKCE Bakalářská práce VYPRACOVALA: Jana Kotrncová obor 5345R008 OPTOMETRIE studijní rok 2010/2011 VEDOUCÍ BAKALÁŘSKÉ

Více

Vliv stájového prostředí na chování a mléčnou užitkovost dojnic Ing. Petra Zejdová, Ph.D. Prof. Ing. Gustav Chládek, CSc. Ing. Daniel Falta, Ph.D.

Vliv stájového prostředí na chování a mléčnou užitkovost dojnic Ing. Petra Zejdová, Ph.D. Prof. Ing. Gustav Chládek, CSc. Ing. Daniel Falta, Ph.D. Vliv stájového prostředí na chování a mléčnou užitkovost dojnic Ing. Petra Zejdová, Ph.D. Prof. Ing. Gustav Chládek, CSc. Ing. Daniel Falta, Ph.D. Obsah 1 Požadavky zvířat na prostředí... 2 2 Mikroklima...

Více

Příručka o výživě. u nemocných cystickou fibrózou

Příručka o výživě. u nemocných cystickou fibrózou Příručka o výživě u nemocných cystickou fibrózou 1 eea financial mechanism norway norwegian financial mechanism grants Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu

Více

radiační ochrana Doporučení Státní úřad pro jadernou bezpečnost Zabezpečení osobního monitorování při činnostech vedoucích k ozáření

radiační ochrana Doporučení Státní úřad pro jadernou bezpečnost Zabezpečení osobního monitorování při činnostech vedoucích k ozáření Státní úřad pro jadernou bezpečnost radiační ochrana Doporučení Zabezpečení osobního monitorování při činnostech vedoucích k ozáření Část I. zevní ozáření SÚJB říjen 2007 Zabezpečení osobního monitorování

Více

Stavební materiály jako zdroj radonu a gama záření

Stavební materiály jako zdroj radonu a gama záření Radon Stavební souvislosti II. Sešit G Stavební materiály jako zdroj radonu a gama záření Principy ochrany proti radonu a gama záření ze stavebních materiálů Martin Jiránek Milena Honzíková STÁTNÍ ÚŘAD

Více

Masarykova Univerzita Brno Lékařská fakulta. Oči a počítač. Bakalářská práce. Optometrie

Masarykova Univerzita Brno Lékařská fakulta. Oči a počítač. Bakalářská práce. Optometrie Masarykova Univerzita Brno Lékařská fakulta Oči a počítač Bakalářská práce Vedoucí práce: MUDr. Tomáš Jurečka Optometrie Autor práce: Jana Rytířová, Brno, květen 2008 Obsah Obsah... - 2 - Prohlášení...

Více