Studie záplavového území toku Zbirožský potok. Návrh na stanovení záplavového území ř.km 0,000 30,278

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Studie záplavového území toku Zbirožský potok. Návrh na stanovení záplavového území ř.km 0,000 30,278"

Transkript

1 Studie záplavového území toku Zbirožský potok Návrh na stanovení záplavového území ř.km 0,000 30,278 prosinec 2008

2 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 Základní údaje Název toku : Zbirožský potok ID toku: ID toku v centrální evidenci vodních toků: Recipient: Berounka ID recipientu: Úsek toku : Řád toku : V celé délce toku ř.km 0,000 30,278 IV. ČHP : až Správce toku : Kraj : ORP : Správní území obcí: Katastrální území : Zhotovitel : Povodí Vltavy, státní podnik Holečkova 8, Praha 5 závod Berounka Denisovo nábřeží 14, Plzeň Plzeňský, Středočeský Plzeňský: Rokycany Středočeský: Rakovník Plzeňský: Cekov, Čilá, Drahoňův Újezd, Kařez, Kařízek, Mýto, Ostrovec-Lhotka, Podmokly, Sirá, Zbiroh Středočeský: Skryje Plzeňský: Cekov, Čilá, Drahoňův Újezd, Jablečno, Kařez, Kařízek, Lhotka u Terešova, Mýto v Čechách, Ostrovec u Terešova, Podmokly nad Berounkou, Přísednice, Sirá, Třebnuška, Zbiroh Středočeský: Skryje nad Berounkou U Sadu 13, Praha 6 IČO: DIČ: CZ www. hydrosoft.cz Datum zpracování : 10. prosince 2008 Ing. Ivan Blažek Technická zpráva strana 1

3 Podklady 1.1 Geodetické podklady Pro zpracování dokumentace pro vyhlášení záplavového území Toku Zbirožského potoka bylo použito geodetických podkladů, které prováděla společnost GEOREAL spol. s r.o. Dalším podkladem byla rastrová základní mapa ČR v měřítku 1 : a vektorová vrstva výškopisu z této mapy. Technická zpráva strana 2

4 1.2 Hydrologické podklady Pro zpracování studie záplavového území Zbirožského potoka byly použity základní hydrologické údaje ČHMÚ v těchto profilech: Technická zpráva strana 3

5 Technická zpráva strana 4

6 2 Popis toku 2.1 Povodí toku Povodí Zbirožského potoka náleží hydrologicky k povodí Berounky, Vltavy, resp. Labe. Celková plocha povodí Zbirožského potka je 4155,5 km2, délka toku je 30,278 km. Nejvyšším místo v povodí je Sirská hora 592,5 m n.m., nejnižší místo zájmového území na soutoku s Berounkou dosahuje výšky 250 m n.m. Na toku Zbirožského potoka je celá řada rybníků, žádný z nich ale nemůže významně ovlivnit odtokové poměry. 2.2 Podélný profil Charakterem území, kterým Zbirožský potok protéká, jsou dány i jeho sklonové poměry. Absolutnímu spádu zájmového úseku toku 263 m odpovídá průměrný relativní sklon 0,87%. Sklon v celé trati však není zcela vyrovnaný a lze jej rozdělit na následující úseky s průměrným sklonem od 0,35% do 1,7%. Úsek toku Profily ř.km do Sklon Soutok s Berounkou až lávka v lesním úseku pod osadou Slapy P001 - PL008 2,390 0,76% Úsek pod osadou Slapy PL008 - PM010 3,760 1,24% Osada Slapy až obec Jablečno PM010 - PL034 14,678 0,74% Nad obcí Jablečno, pod obec Zbiroh PL034 - PH052 17,418 1,69% Obec Zbiroh PH052 - PM060 19,086 0,36% Od obce Zbiroh po obec Mýto PM060 - PM089 25,609 0,49% nad obcí Mýto PM089 - P168 30,278 1,35% Technická zpráva strana 5

7 Zbirožský potok záplavová území 2.3 Tvar a využití údolí Mezi soutokem s Berounkou a obcí Zbiroh protéká Zbirožský potok intravilánem jediné obce, Přísednice. Inundace je tvořena buď lesními úseky, zarostlá keřovým porostem nebo je tvořena loukami. Asi 1 km nad soutokem protéká Zbirožský potok chráněným územím. Zástavba v tomto úseku toku pod Zbirohem je prakticky výhradně rekreační, tvoří ji chaty a dětské tábory. Nad Zbirohem se charakter území mění, lesní úseky jsou jen výjimečné a krátké, převládá inundace zarostlá keři a tvořená loukami, místy jsou podél toku pole. Nad Zbirohem protéká potok intravilánem obcí Pětidomí a Kařez. Rekreační zástavba nad Zbirohem je již jen výjimečně. Technická zpráva strana 6

8 Zbirožský potok záplavová území Na Zbirožském potoce je osm významnějších rybníků Němcův rybník, boční Lepenkárenský rybník Mlýnský rybník Podzbirožský rybník Čápský rybník Dvorský rybník Dolejší kařezský rybník Hořejší kařezský rybník Technická zpráva strana 7

9 Zbirožský potok záplavová území 2.4 Osídlení Zbirožský potok prochází nebo se dotýká intravilánu obcí, nebo jednotlivých významnějších nemovitostí : Nad soutokem s Berounkou Hned nad soutokem s Berounkou je na obou březích několik chat. Tyto chaty jsou v záplavě Q100 i v aktivní zóně. Hlavní vliv na to má ale především Berounka. Při souběhu povodní Q100 Berounky a Zbirožského potoka je v toku o 2,5 m vody více než bez ovlivnění Berounkou. Mlýn Na Slapnici, ř.km 0,600 (vlevo dole), je na okraji Q100, neměl by však touto vodou být ohrožován. Leží mimo aktivní zónu. Nad jezem PJ004 je několik chat, které leží mimo dosah Q100. V ř.km 1,700 leží v záplavovém území letní dětský tábor (vpravo dole), který je v dosahu Q20. Chatky za cestou jsou mimo aktivní zónu, v aktivní zóně jsou chatky mezi vodním tokem a příjezdovou cestou. Další osídlení v dosahu Q100 je Podmokelský Mlýn u mostu PM010, ř.km 3,760 (vlevo dole). Nemovitosti budou při Q100 zasaženy jen okrajově a jsou zcela mimo aktivní zónu. Nemovitosti na pravém břehu pod mostem jsou mimo dosah Q100. Na pravém břehu nad mostem PM013, ř.km 6,000 leží na pravém břehu několik chat, které jsou v záplavě Q20 a všechny jsou i v aktivní zóně (uprostřed dole). Jankovský Mlýn, ř.km 6,400 (vpravo dole) je na okraji Q100, všechny jeho nemovitosti jsou mimo aktivní zónu. Technická zpráva strana 8

10 Zbirožský potok záplavová území Dvě nemovitosti na levém břehu, ř.km 6.480, naproti Jankovskému Mlýnu jsou též v záplavě Q100, ale mimo aktivní zónu (vlevo dole). Ostrovecký Mlýn, ř.km 7,600 (uprostřed dole) leží mimo dosah Q100. V ř.km 8,500 je tábor, který leží celý v záplavě Q100. V aktivní zóně leží jediná budova (vpravo dole) u lávky PL019, ř.km 8,653. U mostu PM020 v ř.km 8,840 leží na levém břehu nemovitost (vlevo dole) v dosahu Q20. Je však mimo aktivní zónu. V úseku toku 8,8 až 10,5 je na pravém břehu několik chat v dosahu Q100 a Q20. Některé z nich leží v aktivní zóně (dole uprostřed a vpravo). V ř.km 10,800 leží v záplavovém území Q100 statek a mlýn Papírna (dole vlevo), na protějším břehu je v dosahu Q100 několik chat. Všechny budovy mlýna i chaty jsou mimo aktivní zónu. V ř.km 11,9 je Sýkorův Mlýn, který leží mimo dosah záplavy Q100. V ř.km 12,8 je na levém břehu kamenolom (dole uprostřed a vpravo). Část prostor využívaných kamenolomem je zaplavována již při Q5. Technologie zpracování kamene není ohrožena ani povodní Q100 a žádný z objektů neleží v aktivní zóně. V aktivní zóně je však skládka sypkých materiálů a její zaplavení při povodni Q100 by mohlo způsobit potíže. Doporučujeme se nad tímto místem samostatně pozastavit a navrhnout nějaké protipovodňové opatření, které by stabilizovalo odtokové poměry a odklonilo aktivní zónu mimo skládky materiálu. Technická zpráva strana 9

11 Zbirožský potok záplavová území V obci Přísednice v ř.km 14,5 až 14,8 leží v záplavě Q100 několik nemovitostí (dole vlevo). Tyto nemovitosti leží mimo aktivní zónu. V ř.km 15,9 je v současnosti na levém břehu budována nová ČOV pro obec Úsobí. Tato ČOV bude mimo dosah Q100 (dole uprostřed). Pod hrází Lepenkárenského rybníka v ř.km 16,4 protéká Zbirožský potok výrobním závodem (dole vpravo). Koryto je zde lokálně upravené a dle všech předpokladů bude kapacitní na Q100. Pokud dojde při Q100 k rozlivům, neměl by být výrobní závod významně ohrožen a žádná z jeho nemovitostí neleží v aktivní zóně. V obci Úsobí, nad Podzbirožským rybníkem, ř.km 17,7 až 17,9 je v záplavovém území Q100, Q20 ale i Q5 celá řada nemovitostí (dole vlevo), většinou chatek, zahrádek, skleníků, ale i několik rodinných domků. Žádná z trvale obytných nemovitostí neleží v aktivní zóně. V aktivní zóně jsou pouze chaty a zahrádky. Pod silničním mostem PM056 v ř.km 18,028 je v záplavě Q100 několik nemovitostí (dole uprostřed a vpravo), žádná z nich není v aktivní zóně. Nad tímto mostem je v záplavě Q100 a Q20 nemovitostí více (dole vlevo a uprostřed), jedna z nich na pravém břehu leží v aktivní zóně. Dále nad mostem je na levém břehu několik chatek v záplavě Q100 a Q20, některé jsou v aktivní zóně (dole vpravo). Technická zpráva strana 10

12 Zbirožský potok záplavová území Pod Čápským rybníkem, ř.km 20,3 je v dosahu Q100 část průmyslového objektu, aktivní zóna zde ale neopouští koryto toku (dole vlevo). Nad Dvorským rybníkem leží v dosahu Q100 zemědělská budova, leží však mimo aktivní zónu. Pod mostem PM070 v ř.km 22,61 (dole uprostřed a napravo) leží několik rodinných domků v dosahu Q100, Q20 a částečně i Q5. Všechny nemovitosti jsou ale mimo aktivní zónu. Pod mostem PM072 v ř.km 23,362 (dole vlevo) je několik rodinných domků v dosahu Q5 a leží v aktivní zóně. Nad tímto mostem v celé délce obce Kařez je koryto nekapacitní (dole uprostřed a vpravo) a celá řada nemovitostí je ohrožena při Q20, některé i při Q5. Žádný z obytných domů neleží v aktivní zóně. Nad obcí Kařez již není žádná nemovitost v dosahu Q100. Technická zpráva strana 11

13 2.5 Objekty na toku V zájmovém území Zbirožského potoka je celkem 129 zaměřených objektů. Jedná se o 77 mostů a lávek, 21 brodů a 31 vzdouvacích objektů, hrází rybníků, jezů a stupňů. Seznam těchto objektů je uveden v následujících tabulkách a dále v přiložených evidenčních listech objektů. U mostů a lávek je v seznamu uvedeno převýšení spodní hrany mostovky nad hladinou Q100 (záporné znaménko u hodnoty převýšení mostovky nad hladinou Q100 značí zatopení dolní hrany mostovky) Silniční mosty, propustky a hospodářské přejezdy Profil Popis ř.km převýšení mostovky nad Q100 PL001 Jednopolová železobetonová lávka - Skryje 0,200-2,63 PM002 Panelový propustek (brod) - Skryje 0,396-2,68 PL003 Jednopolová dřevěná lávka - Skryje 0,772-1,22 PL006 Dřevěná lávka a brod - Skryje 1,466-0,71 PL008 Dřevěná lávka na betonových pilířích - Skryje 2,390-0,56 PL009A Jednopolová dřevěná lávka - Podmokly 3,278-0,72 PL009B Jednopolová dřevěná lávka - Podmokly 3,286-0,58 PM010 Jednopolový železobetonový silniční most v Ostrovci 3,760-0,14 PL012 Dřevěná lávka - 2x kmen v Ostrovci 4,627-1,81 PM013 Jednopolový ocelodřevěný most v Ostrovci 5,985-1,03 PM014 Jednopolový železobetonový most v Ostrovci 6,626-1,04 PL016 Dřevěná lávka ukotvená na stromy v Ostrovci 7,360-0,58 PL017 Dřevěná lávka v Ostrovci 7,557-0,72 PL018 Dřevěná lávka na železničních pražcích v Ostrovci - Lhotce 8,402-0,65 PL019 Dřevěná lávka - dvoupolová v Ostrovci - Lhotce 8,653-1,02 PM020 Most dřevěný na ocelových nosnících v Ostrovci - Lhotce 8,840-0,85 PL021 Jednopolová dřevěná lávka ve Lhotce 8,945-0,40 PL022 Třípolová dřevěná lávka na ocel. nosnících ve Lhotce 9,409-0,23 PL023 Dvoupolová dřevěná lávka ve Lhotce 9,806-1,07 PL024 Jednopolová dřevěná lávka v Ostrovci - Lhotce 9,967-0,38 PL025 Ocelodřevěná lávka v Ostrovci - Lhotce 10,354-0,10 PL028 Dřevěná lávka v Ostrovci - Lhotce 10,790-0,33 PL029 Jednopolová dřevěná lávka ve Lhotce 11,082-0,53 PL031 Jednopolová dřevěná lávka v Třebnušce 11,313-0,52 PM032A Jednopolový železobetonový most v Třebnušce 12,840-11,43 PM032B Jednopolový železobetonový most v Třebnušce 12,846-1,22 PL034 Jednopolová železobetonová lávka v Přísednici 14,678-0,24 PM036 Jednopolový železobetonový silniční most v Přísednici 14,779-0,33 PM037 Most betonový s ocelovými nosníky v Přísednici 15,076-0,50 PL040 Jednopolová dřevěná lávka ve Zbirohu 15,994-0,55 PL041 Jednopolová dřevěná lávka na oc. nosnících ve Zbirohu 16,070-0,29 PL042 Jednopolová dřevěná lávka ve Zbirohu 16,256-0,76 PM044 Kamenný most Zbiroh 16,422-0,80 PL045 Dvojpolová ocelová lávka se schody Zbiroh 16,449 0,48 PM047 Jednopolový železobetonový silniční most ve Zbirohu 16,791-0,72 PL050 Jednopolová ocelová lávka Zbiroh 17,252-0,09 PL052 Jednopolová ocelová lávka Zbiroh 17,423 0,12 PL054 Jednopolová dřevěná lávka ve Zbirohu 17,775-1,30 PL055 Dřevěná lávka a betonový stupeň ve Zbirohu 17,859-1,08 PM056 Dvoupolový železobetonový silniční most ve Zbirohu 18,028-0,60 Technická zpráva strana 12

14 PL057 Jednopolová dřevěná lávka ve Zbirohu 18,076-1,98 PL058 Betonová lávka ve Zbirohu 18,309-1,21 PL059 Betonová lávka ve Zbirohu 18,677-0,55 PM060 Betonový prefabrikovaný most ve Zbirohu 19,086-0,58 PM062 Silniční most přes výpust Dvorského rybníka 20,952 0,59 PH062 Most - železná lávka a česla na betonové výpusti Dvorského rybníka 20,952-0,11 PM064 Dvojpolový železobetonový silniční most 21,456-0,86 PP065 Železobetonový propustek pod dálnicí v Kařezu 21,737-0,29 PM066 Železniční nost s kamennými portály v Kařezu 22,211 5,12 PL067 Dřevěná lávka na ocelových nosnících v Kařezu 22,231-0,73 PL068 Dřevěná lávka v Kařezu 22,364-0,99 PL069 Betonová lávka v Kařezu 22,436-1,04 PM070 Silniční železobetonový most v Kařezu 22,610-0,82 PL071 Dřevěná lávka v Kařezu 22,922-1,54 PM072 Silniční železobetonový most v Kařezu 23,362-0,92 PL073 Dřevěná lávka přes regulovaný tok v Kařezu 23,428-1,51 PL074 Dřevěná lávka přes regulovaný tok v Kařezu 23,447-1,60 PL075 Dřevěná lávka přes regulovaný tok na ocelových trubkách v Kařezu 23,467-1,71 PL076 Dřevěná lávka přes regulovaný tok na ocelových trubkách v Kařezu 23,483-1,58 PL077 Dřevěná lávka přes regulovaný tok na ocelových nosnících v Kařezu 23,509-1,70 PL079 Betonová lávka v Kařezu 23,580-1,48 PL080 Jednopolová železobetonová lávka v Kařezu 23,630-1,34 PL081 Jednopolová železobetonová lávka v Kařezu 23,650-1,53 PL082 Jednopolová dřevěná lávka v Kařezu 23,675-1,50 PL083 Jednopolová železodřevěná lávka v Kařezu 23,687-1,46 PL084 Jednopolová železodřevěná lávka v Kařezu 23,733-0,98 PL085 Jednopolová železobetonová lávka v Kařezu 23,768-1,25 PM086 Silniční železobetonový most v Kařezu 23,857 0,82 PM089 Železniční kamenný propustek v Kařízku 25,609-0,54 PM090 Kamenobetonový hospodářský přejezd v Kařízku 25,853-1,58 PL091 Dřevěná lávka v Kařízku 26,024-0,40 PM092 Most z dřevěných trámů v Kařízku 26,121-0,22 PM093 Propustek pod hospodářským přejezdem - betonový v Kařízku 26,921-0,42 PM094 Silniční betonový most v Kařízku 26,938-1,48 PM095 Silniční betonový most - 2x roura v Kařízku 27,019-0,97 PM096 Dálniční betonový most - 2x roura v Kařízku 27,118-2,33 PM097 Polní betonový most - 2x roura v Kařízku 27,156-1,34 PM098 Betonový propustek pod Sirskou lesní cestou 29,669-0, Vzdouvací objekty a) Hráze Profil Popis ř.km PH046 Kamenná hráz Lepenkárenského rybníka s propustí vpravo 16,465 PH048 Kamenná hráz Mlýnského rybníka s propustí vlevo 16,900 PH049 Hráz rybníka s propustí vpravo 17,148 PH052 Kamenná hráz Podzbirožského rybníka s propustí vlevo 17,418 PH061 Hráz Čápského rybníka s propustí vpravo 20,318 PH087 Hráz Dolejšího Kařezského rybníka s propustí vpravo 24,270 PH088 Hráz Hořejšího Kařezského rybníka 24,907 Technická zpráva strana 13

15 b) Jezy a stupně Profil Popis ř.km PS002 Kamenný stupeň - Skryje 0,371 PJ004 Kamenobetonový jez s dřevěným stavidlem - Skryje 0,821 PS005 Kamenný stupeň a brod - Skryje 1,112 PS007 Kamenný stupeň - Skryje 1,827 PJ011 Kamenný jez v Ostrovci 3,985 PJ015 Kamenný jez v Ostrovci 6,692 PS016 Dřevěné přehrazení toku v Ostrovci 7,344 PS017 Kamenodřevěné přehrazení toku v Ostrovci 7,563 PJ026 Kamenobetonový jez s kameny ve vývařišti v Ostrovci - Lhotce 10,547 PS027 Stupeň z betonového pražce a plechu v Ostrovci - Lhotce 10,742 PS028 Kamenný stupeň v Ostrovci - Lhotce 10,799 PJ030 Kamenobetonový jez ve Lhotce 11,100 PS033 Kamenný stupeň na regulovaném korytě Drahoňově Újezdě 12,990 PS035 Kamenný stupeň na regulovaném korytě v Přísednici 14,702 PS038 Kamenný stupeň na regulovaném korytě v Přísednici 15,319 PS039a 2x Kamenný stupeň na regulovaném korytě v Přísednici 15,617 PS039b 2x Kamenný stupeň na regulovaném korytě v Přísednici 15,623 PS043 Ocelodřevěný stupeň ve Zbirohu 16,362 PS051 Rozbořený kamenobetonový stupeň Zbiroh 17,351 PS053 Betonový stupeň ve Zbirohu 17,722 PS063 Betonový stupeň Zbiroh 21,391 PJ078 Betonový jez s dřevěným stavidlem v Kařezu 23,545 PS081 Železobetonový stupeň v Kařezu 23,647 PS084 Železobetonový stupeň v Kařezu 23, Brody Profil Popis ř.km PB005 Brod 0,798 PB008 Brod 1,120 PB010 Brod 1,444 PB030 Brod 4,633 PB032 Brod 5,031 PB034 Brod 5,472 PB048 Brod 7,708 PB052 Brod 8,421 PB057 Brod 8,872 PB058 Brod 8,936 PB063 Brod 9,430 PB066 Brod 9,742 PB071 Brod 10,353 PB077 Brod 11,084 PB083 Brod 11,936 PB094 Brod 14,115 PB117 Brod 18,302 PB155 Brod 27,851 PB160 Brod 28,769 PB162 Brod 29,209 Technická zpráva strana 14

16 3 Záplavová území toku 3.1 Základní pojmy záplavová čára - křivka odpovídající průsečnici hladiny vody se zemským povrchem při zaplavení území povodní záplavové území - území vymezené záplavovou čárou aktivní zóna záplavového území (AZZÚ) území jež při povodni odvádí rozhodující část celkového průtoku a tak bezprostředně ohrožuje život, zdraví a majetek lidí periodicita povodně n let výskyt povodně, který je dosažen nebo překročen průměrně jedenkrát za n let inundační území území přilehlé k vodnímu toku, které je zaplavováno při průtocích přesahujících kapacitu koryta vodního toku Způsob a rozsah zpracování záplavových území odpovídá vyhlášce MŽP č. 236, která toto stanovuje podle 66 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách. 3.2 Výpočet hladin velkých vod Použitý software Základním požadavkem na zpracování záplavových území je provádění výpočtů metodou ustáleného nerovnoměrného proudění. Pro tento typ výpočtů je vhodný program HYDROCHECK verze 5.X, který používáme. Jedná se o programový prostředek vyvinutý společností v devadesátých letech ve spolupráci s Podniky povodí. Řeší ustálené nerovnoměrné proudění v otevřených neprizmatických korytech v režimových oblastech říčních i bystřinných. Základem řešení nerovnoměrného proudění je obecná metoda po úsecích. Významné objekty byly počítány specielním modulem programu Hydrocheck na výpočet objektů. Program Hydrocheck je vhodným nástrojem pro posuzování aktivní zóny, kromě zobrazení rozložení svislicových rychlostí umožňuje zobrazení většiny kritérií pro stanovení aktivní zóny, jako jsou zóna 80% průtoku, nebo limity hloubky a rychlosti, například Fink a Bewick. Je však možné uživatelsky definovat vlastní kritéria posouzení AZZÚ Výpočet Metodika Výpočtu Základem prací na studii je podrobný terénní průzkum. Na základě terénního průzkumu a kvalitní fotodokumentace jsou určeny drsnostní charakteristiky a později vynášeny záplavové čáry a aktivní zóna. Podkladem pro práci bylo dále podrobné geodetické zaměření v rozsahu potřebném pro jednorozměrný matematický model, tedy příčné a údolní profily a veškeré objekty. Kromě toho byly pro vynášení záplavové čáry a aktivní zóny použity všechny měřené body v rámci TPE. Jak již bylo řečeno, vlastní výpočty byly prováděny metodou ustáleného nerovnoměrného proudění v programu HYDROCHECK, který se osvědčil při výpočtech obdobných studií. Základní výhodou tohoto programu je možnost rozdělení příčného profilu na libovolné segmenty podle charakteru proudění v jednotlivých částech příčného profilu. Program zobrazuje i podrobné rozdělení rychlostí v příčném profilu a rozdělení aktivní zóny v příčném profilu. Pro výpočty konsumpčních křivek významných objektů byl použit modul programu HYDROCHECK - výpočty objektů. Kromě metody nerovnoměrného proudění bývá užíváno i nástrojů rovnoměrného proudění pro stanovení konzumční křivky dolní okrajové podmínky. I zde je používán program HYDROCHECK. Pro vynášení záplavových čar z vypočtených úrovní hladin do mapového podkladu byl jako závazný podklad použit polohopis i výškopis z map 1: Pro Q100 byla dále vynesena aktivní zóna. Pro určení aktivní zóny byly vyvinuty v programu HYDROCHECK samostatné funkce, které hodnotí všechna kritéria stanovení aktivní zóny. Zpracování studie v plné míře splňuje požadavky vyhlášky MŽP č. 236/2002 Sb. o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území. Aktivní zóna byla stanovena v souladu s Metodikou stanovení aktivní zóny záplavových území Stanovení drsností Vzhledem k tomu, že nová verze programu Hydrocheck umožňuje zadávání drsností nepřímo pomocí kódů, byl změněn způsob práce s drsnostmi. Dříve bylo jen velmi těžké měnit bodové drsnosti v profilech z tohoto důvodu byly vyplňovány bodové drsnosti pouze mimo koryto a v korytě byla používána globální drsnost, kterou bylo možné v celém úseku trati snadno změnit. Technická zpráva strana 15

17 Nyní byly vyplňovány všechny drsnosti v celém příčném profilu a snadná možnost korigovat drsnosti během výpočtu zůstává zachována. Použité drsnosti dle Manninga v korytě Popis Beton v dobrém stavu 0,020 Beton starý 0,035 dlažba 0,025-0,045 tráva 0,035-0,045 keře 0,060-0,090 Použité drsnosti dle Manninga v inundaci Popis silnice chodníky - asfalt, beton 0,020-0,025 cesta 0,035-0,040 louky, pole 0,035-0,045 stromy, keře 0,060-0,120 hustý porost 0,120-0,160 zahrady s ploty, zástavba Dolní okrajová podmínka n n 0,160-0,200 nebo vypuštěné z výpočtu Pro dolní okrajovou podmínku byly k dispozici hodnoty ze studie záplavových území Berounky, dolní profil jezu Čilá, ř.km 77,552. Z této křivky se při výpočtech na Zbirožském potoce vycházelo. Qn Q1 Q2 Q5 Q10 Q20 Q50 Q100 Hladina [m n.m.] 252,17 252,71 253,44 254,00 254,55 255,28 255, Výsledky Kóty hladin příslušné průtokům Q1, Q2, Q5, Q10, Q20, Q50 a Q100 v místech příčných profilů a objektů jsou uvedeny tabelárně v kapitole B HLADINY N-LETÝCH PRŮTOKŮ. Záplavové čáry příslušné průtokům Q5, Q20 a Q100 jsou uvedeny v kapitole C SITUACE ZÁPLAVY, která je vypracována na podkladě rastrové základní mapy ČR v měřítku 1 : Zakreslení záplavových čar, zejména mimo zaměřené příčné profily, zahrnuje nepřesnosti použité mapy. Při posouzení konkrétního místa je tedy rozhodující kóta hladiny odvozená z podélného profilu a skutečná nadmořská výška terénu posuzovaného místa. Při aplikaci výsledků výpočtu je nutno si uvědomit, že přírodní třírozměrný v čase proměnný děj je popisován stacionárním jednorozměrným matematickým výpočtem s použitím mnoha zjednodušujících předpokladů a odhadů. Přesnost výpočtu je limitována zejména hustotou příčných profilů použitých k výpočtu a odhadem drsnostního součinitele. Hodnoty úrovně hladin získané interpolací mezi jednotlivými výpočtovými příčnými profily nemusí odpovídat skutečnosti. Nejsou zde postiženy jevy běžně se vyskytující při povodních - hladina v inundaci nemusí být v jednom příčném profilu stejná jako v korytě, v obloucích dochází k příčnému převýšení hladiny, hladina je rozvlněná, atd. Výpočet je proveden pro ideální stav koryta. Není započítáno ucpání průtočného profilu plaveným materiálem, které hrozí zejména v mostních profilech. Vliv na proudění má i sezónní stav vegetačního pokryvu. Výsledky tohoto výpočtu nejsou neměnné. Může dojít ke změnám vlivem zpřesnění topografických podkladů, změny hydrologických údajů, použitím přesnějších výpočetních modelů, nebo vlivem změn v průtočném profilu toku. Technická zpráva strana 16

18 3.3 Stanovení aktivní zóny záplavových území Podle vyhlášky MŽP č. 236, 2, odst. e se jedná o území jež při povodni odvádí rozhodující část celkového průtoku a tak bezprostředně ohrožuje život, zdraví a majetek lidí. Podle 66, odst. 2 vodního zákona se vymezuje v současně zastavěných územích obcí a v územích určených k zástavbě podle územně plánovací dokumentace, případně podle potřeby v dalších územích. Návrh AZZÚ byl proveden v celé délce toku podle metodiky Ministerstva zemědělství. Základní princip této metodiky vychází ze čtyřech kroků : 1. definice primárních území AZZÚ 2. rozšíření primárních AZZÚ vhodnou metodou 3. revize AZZÚ 4. definice rozsahu AZZÚ vykreslením do mapy ad 1) definice primárních území AZZÚ Sem patří vlastní koryto hlavního toku v šířce definované břehovými hranami a všechny vedlejší paralelní permanentní vodoteče, derivační, či jiné kanály a přítoky hlavního toku také v šířce definované břehovými hranami. Dále v případě, že se jedná o tok ohrázovaný příbřežními hrázemi, případně mobilním hrazením, které chrání před povodněmi a je dimenzované na Q100, jsou tyto hráze, či hrazení současně hranicí AZZÚ. ad 2) rozšíření primárních AZZÚ vhodnou metodou Rozšíření primární zóny je podle metodiky možné jednou ze čtyř metod : podle záplavových území podle parametrů proudění podle rozdělení měrných průtoků detailní 2D studií V této dokumentaci bylo stanovení rozšíření AZZÚ provedeno podle záplavového území Q20 vody. ad 3) revize AZZÚ AZZÚ je upravováno v těchto případech : z AZZÚ lze vyjmout území, kde je hloubka menší než 0,5 m a zároveň rychlost proudu menší než 0,5 m/s do AZZÚ je nutno zahrnout ostrovy, které jsou sice svou výškovou úrovní mimo AZZÚ, ale v případě průchodu povodní by nebylo možno takováto území evakuovat z AZZÚ budou vyjmuty všechny stávající objekty v jejich současných hranicích (bez možnosti přístavby mimo tyto hranice), tak aby bylo možno na nich provádět běžné rekonstrukce, čímž by ale zároveň bylo znemožněno provádět přístavby či nové stavby a nebyl by do budoucna zhoršován současný stav tyto objekty nebudou ve výsledném vykreslení čáry AZZÚ do mapy graficky znázorněny pokud nejsou chráněny protipovodňovou ochranou dimenzovanou alespoň na Q100. do AZZÚ je nutno zahrnout osamocené oblasti soustředěného průtoku v inundačním území, například v okolí inundačních propustků, koncentračních staveb apod. ad 4) definice rozsahu AZZÚ vykreslením do mapy AZZÚ je zakreslena v kapitole C SITUACE ZÁPLAVY, která je vypracována na podkladě rastrové základní mapy ČR v měřítku 1 : Historické povodně Pro kalibraci výpočtového modelu nebyly k dispozici žádné použitelné podklady z historických povodní. Technická zpráva strana 17

19 Obsah: 1 Základní údaje... 1 Podklady Geodetické podklady Hydrologické podklady Popis toku Povodí toku Podélný profil Tvar a využití údolí Osídlení Objekty na toku Silniční mosty, propustky a hospodářské přejezdy Vzdouvací objekty Brody Záplavová území toku Základní pojmy Výpočet hladin velkých vod Použitý software Výpočet Metodika Výpočtu Stanovení drsností Dolní okrajová podmínka Výsledky Stanovení aktivní zóny záplavových území Historické povodně Technická zpráva strana 18

Holečkova 8, 150 24 Praha 5 závod Berounka Denisovo nábřeží 14, 304 20 Plzeň. Horšice, Přeštice, Radkovice u Příchovic, Týniště u Horšic

Holečkova 8, 150 24 Praha 5 závod Berounka Denisovo nábřeží 14, 304 20 Plzeň. Horšice, Přeštice, Radkovice u Příchovic, Týniště u Horšic A - TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 Základní údaje Název toku : Příchovický potok ID toku: 132 880 000 100 ID toku v centrální evidenci vodních toků: 10 108 993 Recipient: Úhlava ID recipientu: 132 140 000 100 Úsek

Více

Holečkova 8, 150 24 Praha 5 závod Berounka Denisovo nábřeží 14, 304 20 Plzeň

Holečkova 8, 150 24 Praha 5 závod Berounka Denisovo nábřeží 14, 304 20 Plzeň A - TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 Základní údaje Název toku : Kralovický potok ID toku: 135 100 000 100 ID toku v centrální evidenci vodních toků: 10 100 294 Recipient: Střela ID recipientu: 134 330 000 100 Úsek

Více

Holečkova 8, Praha 5 závod Berounka Denisovo nábřeží 14, Plzeň. Hydrosoft Veleslavín s.r.o.

Holečkova 8, Praha 5 závod Berounka Denisovo nábřeží 14, Plzeň. Hydrosoft Veleslavín s.r.o. A - TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 Základní údaje Název toku : Ohrazenický potok ID toku: 136 640 000 100 ID toku v centrální evidenci vodních toků: 10 101 492 Recipient: Litavka ID recipientu: 136 510 000 100 Úsek

Více

A - TECHNICKÁ ZPRÁVA

A - TECHNICKÁ ZPRÁVA A - TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH 1. Základní údaje...2 2. Podklady...2 2.1. Geodetické podklady...2 2.2. Mapové podklady...2 2.3. Hydrologické podklady...3 3. Popis toku...3 3.1. Povodí toku...3 3.2. Hydrologické

Více

Studie záplavového území toku Bochovský potok

Studie záplavového území toku Bochovský potok Studie záplavového území toku Bochovský potok Návrh na stanovení záplavového území ř.km 0,000 10,750 Technická zpráva červen 2013 A - TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 Základní údaje Název toku : Bochovský potok ID toku:

Více

A - TECHNICKÁ ZPRÁVA

A - TECHNICKÁ ZPRÁVA A - TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH 1. Základní údaje... 2 2. Podklady... 2 2.1. Geodetické podklady... 2 2.2. Mapové podklady... 3 2.3. Hydrologické podklady... 3 3. Popis toku... 3 3.1. Povodí toku... 3 3.2.

Více

Podpora vymezování záplavových území a studií odtokových poměrů oblast povodí Berounky

Podpora vymezování záplavových území a studií odtokových poměrů oblast povodí Berounky Podpora vymezování záplavových území a studií odtokových poměrů oblast povodí Berounky Záplavové území Úterského potoka ř. km 0,000 37,600 Technická zpráva říjen 2013 A - TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 Základní údaje

Více

A - TECHNICKÁ ZPRÁVA

A - TECHNICKÁ ZPRÁVA A - TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH 1. Základní údaje... 2 2. Podklady... 2 2.1. Geodetické podklady... 2 2.2. Mapové podklady... 3 2.3. Hydrologické podklady... 3 3. Popis toku... 3 3.1. Povodí toku... 3 3.2.

Více

A - TECHNICKÁ ZPRÁVA

A - TECHNICKÁ ZPRÁVA A - TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH 1. Základní údaje... 2 2. Podklady... 2 2.1. Geodetické podklady... 2 2.2. Mapové podklady... 3 2.3. Hydrologické podklady... 3 3. Popis toku... 3 3.1. Povodí toku... 3 3.2.

Více

A - TECHNICKÁ ZPRÁVA

A - TECHNICKÁ ZPRÁVA A - TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH 1. Základní údaje... 2 2. Podklady... 2 2.1. Geodetické podklady... 2 2.2. Mapové podklady... 3 2.3. Hydrologické podklady... 3 3. Popis toku... 3 3.1. Povodí toku... 3 3.2.

Více

A - TECHNICKÁ ZPRÁVA

A - TECHNICKÁ ZPRÁVA A - TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH 1. Základní údaje... 2 2. Podklady... 2 2.1. Geodetické podklady... 2 2.2. Mapové podklady... 3 2.3. Hydrologické podklady... 3 3. Popis toku... 3 3.1. Povodí toku... 3 3.2.

Více

A - TECHNICKÁ ZPRÁVA

A - TECHNICKÁ ZPRÁVA A - TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH 1. Základní údaje... 2 2. Podklady... 2 2.1. Geodetické podklady... 2 2.2. Mapové podklady... 3 2.3. Hydrologické podklady... 3 3. Popis toku... 3 3.1. Povodí toku... 3 3.2.

Více

A - TECHNICKÁ ZPRÁVA

A - TECHNICKÁ ZPRÁVA A - TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH 1. Základní údaje... 2 2. Podklady... 2 2.1. Geodetické podklady... 2 2.2. Mapové podklady... 3 2.3. Hydrologické podklady... 3 3. Popis toku... 3 3.1. Povodí toku... 3 3.2.

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1 Základní údaje. Název toku : ID toku: ID toku v centrální evidenci vodních toků:

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1 Základní údaje. Název toku : ID toku: ID toku v centrální evidenci vodních toků: TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 Základní údaje Název toku : Mže ID toku: 129 120 000 100 ID toku v centrální evidenci vodních toků: 10 100 016 Recipient: Berounka ID recipientu: 133 030 000 100 Úsek toku : Řád toku

Více

ÚHLAVKA Záplavová území

ÚHLAVKA Záplavová území Holečkova 8, 150 24 PRAHA 5 PRACOVIŠTĚ : útvar inženýrských činností Boženy Němcové 10 370 01 České Budějovice tel.: 386 354 923, 386 355 507 VYPRACOVAL : Ing. Pavel FILIP HL.INŽ.PROJEKTU : Ing. Pavel

Více

A - TECHNICKÁ ZPRÁVA

A - TECHNICKÁ ZPRÁVA A - TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH 1. Základní údaje... 2 2. Podklady... 2 2.1. Geodetické podklady... 2 2.2. Mapové podklady... 3 2.3. Hydrologické podklady... 3 3. Popis toku... 3 3.1. Povodí toku... 3 3.2.

Více

Studie záplavového území toku Malesický potok

Studie záplavového území toku Malesický potok Studie záplavového území toku Malesický potok Návrh na stanovení záplavového území ř.km 0,000 4,500 Technická zpráva červen 2013 květen 2014 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 Základní údaje Název toku : Malesický (Chotíkovský)

Více

CHOTÝŠANKA Záplavová území

CHOTÝŠANKA Záplavová území POVODÍ VLTAVY, státní podnik Holečkova 8, 150 24 PRAHA 5 PRACOVIŠTĚ : útvar inženýrských činností Boženy Němcové 10 370 01 České Budějovice tel.: 386 354 923, 386 355 507 VYPRACOVAL : Ing. Pavel FILIP

Více

A - TECHNICKÁ ZPRÁVA

A - TECHNICKÁ ZPRÁVA A - TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH 1. Základní údaje... 2 2. Podklady... 2 2.1. Geodetické podklady... 2 2.2. Mapové podklady... 3 2.3. Hydrologické podklady... 3 3. Popis toku... 3 3.1. Povodí toku... 3 3.2.

Více

Hydrotechnické posouzení průběhu Q5, 20, 100 a aktivní zóny u č.p.353 kú Březová u Sokolova

Hydrotechnické posouzení průběhu Q5, 20, 100 a aktivní zóny u č.p.353 kú Březová u Sokolova Hydrotechnické posouzení průběhu Q5, 20, 100 a aktivní zóny u č.p.353 kú Březová u Sokolova ř.km od 3,785 do 4,130 Smluvní strany... 2 Cíle posouzení... 2 Dostupné podklady... 2 Studie Tisová - studie

Více

LOSENICKÝ POTOK Záplavová území

LOSENICKÝ POTOK Záplavová území Povodí Vltavy, státní podnik Holečkova 8, 150 24 PRAHA 5 PRACOVIŠTĚ : Oddělení projektových činností Boženy Němcové 10 370 01 České Budějovice tel.: 386 354 923, 386 355 507 VYPRACOVAL : Ing. Pavel FILIP

Více

Stanovení záplavového území řeky Úslavy v úseku Koterov Šťáhlavy

Stanovení záplavového území řeky Úslavy v úseku Koterov Šťáhlavy D H I a. s. 6 / 2 0 1 4 Stanovení záplavového území řeky Úslavy v úseku Koterov Šťáhlavy OBSAH: 1 Úvod... 2 1.1 Cíle studie... 2 1.2 Popis zájmové oblasti... 2 2 Datové podklady... 2 2.1 Topografická data...

Více

Vymezení záplavového území Malé Trasovky. Návrh na stanovení záplavového území v ř.km 0,000 12,400

Vymezení záplavového území Malé Trasovky. Návrh na stanovení záplavového území v ř.km 0,000 12,400 Vymezení záplavového území Malé Trasovky Návrh na stanovení záplavového území v ř.km 0,000 12,400 srpen 2016 A - TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 Základní údaje Název toku : Malá Trasovka ID toku: 134 630 000 100 ID

Více

VYHLÁŠKA ze dne 30. dubna 2018 o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace

VYHLÁŠKA ze dne 30. dubna 2018 o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace Strana 1026 Sbírka zákonů č. 79 / 2018 79 VYHLÁŠKA ze dne 30. dubna 2018 o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace Ministerstvo životního prostředí stanoví

Více

STANOVENÍ AKTIVNÍ ZÓNY ZÁPLAVOVÉHO ÚZEMÍ BOTIČE v úseku ř. km

STANOVENÍ AKTIVNÍ ZÓNY ZÁPLAVOVÉHO ÚZEMÍ BOTIČE v úseku ř. km STANOVENÍ AKTIVNÍ ZÓNY ZÁPLAVOVÉHO ÚZEMÍ BOTIČE v úseku ř. km 7.349-7.783 HAMR-Sport a.s. K Vodě 3200/3, Praha 10 - Záběhlice D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a. s. Sokolovská 16/45A, Praha 8 Karlín Duben

Více

OBSAH: SEZNAM OBRÁZKŮ SEZNAM TABULEK

OBSAH: SEZNAM OBRÁZKŮ SEZNAM TABULEK OBSAH: 1 Úvod... 2 1.1 Cíle studie... 2 1.2 Popis zájmové oblasti... 2 2 Datové podklady... 2 2.1 Topografická data... 2 2.2 Hydrologická data... 3 3 Matematický model... 4 3.1 Použitý software... 4 3.2

Více

Hydrotechnické posouzení průběhu Q5, 20, 100 a aktivní zóny na p.č. 1226/94 v kú Kynšperk nad Ohří

Hydrotechnické posouzení průběhu Q5, 20, 100 a aktivní zóny na p.č. 1226/94 v kú Kynšperk nad Ohří Hydrotechnické posouzení průběhu Q5, 20, 100 a aktivní zóny na p.č. 1226/94 v kú Kynšperk nad Ohří ř.km 1,352 Smluvní strany... 2 Cíle posouzení... 2 Dostupné podklady... 2 Studie VT Suchý potok - studie

Více

Záplavová území podle vyhlášky 79/2018 Sb. Ing. Josef Dohnal Povodí Vltavy, státní podnik

Záplavová území podle vyhlášky 79/2018 Sb. Ing. Josef Dohnal Povodí Vltavy, státní podnik Záplavová území podle vyhlášky 79/2018 Sb. Ing. Josef Dohnal Povodí Vltavy, státní podnik Změny oproti předchozí vyhlášce 236/2002 Sb. Způsob stanovení AZZÚ Obsah návrhu záplavového území Změny oproti

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE AKCE...

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE AKCE... Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE AKCE... 2 2. ÚVOD... 2 3. POUŽITÉ PODKLADY... 2 3.1 Geodetické podklady... 2 3.2 Hydrologické podklady... 2 3.2.1 Odhad drsnosti... 3 3.3 Popis lokality... 3 3.4 Popis stavebních

Více

dq/dt+da/dt=q a rovnice o zachování hybnosti dq/dx+d(ß*q*q/a)/dx+gady/dx+gai(f)=gai(b)

dq/dt+da/dt=q a rovnice o zachování hybnosti dq/dx+d(ß*q*q/a)/dx+gady/dx+gai(f)=gai(b) 2. Hydrotechnické výpočty 2.1.Popis modelu Výpočet průběhu hladin jsme provedli výpočtem nerovnoměrného neustáleného proudění pomocí programu MIKE11, vyvinutým Dánským hydraulickým institutem pro výpočet

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH 1. Základní údaje... 2 2. Podklady... 2 2.1. Geodetické podklady... 2 2.2. Mapové podklady... 3 2.3. Hydrologické podklady... 3 3. Popis toku... 4 3.1. Povodí toku... 4 3.2. Hydrologické

Více

dq/dt+da/dt=q a rovnice o zachování hybnosti dq/dx+d(ß*q*q/a)/dx+gady/dx+gai(f)=gai(b)

dq/dt+da/dt=q a rovnice o zachování hybnosti dq/dx+d(ß*q*q/a)/dx+gady/dx+gai(f)=gai(b) 2. Hydrotechnické výpočty 2.1.Popis modelu Výpočet průběhu hladin jsme provedli výpočtem nerovnoměrného neustáleného proudění pomocí programu MIKE11, vyvinutým Dánským hydraulickým institutem pro výpočet

Více

Studie zvláštní povodně na VD Nýrsko

Studie zvláštní povodně na VD Nýrsko Studie zvláštní povodně na VD Nýrsko Obsah: Zadání studie... 2 Podklady... 2 Staničení... 2 Postup výpočtu, výpočetní model... 3 Příčné profily... 3 Drsnosti... 3 Okrajové podmínky... 3 Použitý software...

Více

VT Suchý potok - studie záplavového území

VT Suchý potok - studie záplavového území Příčný profil: P02L ř.km 0.037 Lávka Profil: P02L Hladina[m n.m.] Hloubka[m] Průtok[m3/s] Kapacita objektu Q100 415.13 1.74 14.9 nekapacitní, přelévaná mostovka Q20 414.71 1.32 10.1 nekapacitní, zatápěná

Více

Kamenice studie záplavových území

Kamenice studie záplavových území Kamenice studie záplavových území stanovení záplavového území Q 5, Q 20, Q 100 a aktivní zóny v úseku ř. km 11,200 do ř.km 32,000 Obsah Zadání - vymezení plnění veřejné zakázky... - 2 - Podklady pro zpracování

Více

OTAVA, HORAŽĎOVICE - PPO - VARIANTY JEZU MRSKOŠ -DOPLNĚNÍ STUDIE

OTAVA, HORAŽĎOVICE - PPO - VARIANTY JEZU MRSKOŠ -DOPLNĚNÍ STUDIE OTAVA, HORAŽĎOVICE - PPO - VARIANTY JEZU MRSKOŠ -DOPLNĚNÍ STUDIE Akce: Otava, Horažďovice - PPO - varianty jezu Mrskoš doplnění studie Číslo zakázky: 1540/1 Objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik se

Více

MRATÍNSKÝ POTOK ELIMINACE POVODŇOVÝCH PRŮTOKŮ PŘÍRODĚ BLÍZKÝM ZPŮSOBEM

MRATÍNSKÝ POTOK ELIMINACE POVODŇOVÝCH PRŮTOKŮ PŘÍRODĚ BLÍZKÝM ZPŮSOBEM Úsek 08 (staničení 2706-2847 m) Stávající úsek, opevněný betonovými panely, je částečně ve vzdutí dvou stupňů ve dně. Horní stupeň slouží k odběru vody do cukrovarského rybníka. Dolní stupeň, viz foto,

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí a zemědělství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika tel.: 564 602 111, e-mail: posta@kr-vysocina.cz Dle rozdělovníku Váš dopis značky/ze dne

Více

Podkladová analýza pro následnou realizaci protipovodňových opatření včetně přírodě blízkých protipovodňových opatření v Mikroregionu Frýdlantsko

Podkladová analýza pro následnou realizaci protipovodňových opatření včetně přírodě blízkých protipovodňových opatření v Mikroregionu Frýdlantsko Podkladová analýza pro následnou realizaci protipovodňových opatření včetně přírodě blízkých protipovodňových opatření A.2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU ÚZEMÍ A.2.6. Vyjádření míry povodňového ohrožení území

Více

Název studie : Aktualizace záplavového území toku Moštěnka km 0,000 km 36,807

Název studie : Aktualizace záplavového území toku Moštěnka km 0,000 km 36,807 Název studie : Aktualizace záplavového území toku Moštěnka km 0,000 km 36,807 Objednatel : Povodí Moravy, s.p. Zpracovatel : Povodí Moravy, s.p., útvar hydroinformatiky Brno, Dřevařská 11 Obsah studie

Více

ZLATÝ POTOK (ř. km 0,000 12,267) stanovení záplavového území Technická zpráva

ZLATÝ POTOK (ř. km 0,000 12,267) stanovení záplavového území Technická zpráva ZLATÝ POTOK (ř. km 0,000 12,267) stanovení záplavového území Technická zpráva Povodí Labe, státní podnik Hradec Králové srpen 2016 výškový systém Bpv OBSAH 1. Úvod... 3 1.1. Podklady... 3 1.2. Popis zájmového

Více

2.6. Rozsah záplavového území. 2.6/1 Záplavové území toku Březnice

2.6. Rozsah záplavového území. 2.6/1 Záplavové území toku Březnice 2.6. Rozsah záplavového území Při zpracování Záplavového území toku Březnice bylo použito : Zaměření vodního toku Březnice od zaústění do Moravy po km 23,281 bylo provedeno útvarem hydroinformatiky, Povodí

Více

Obec: Bečov nad Teplou. Kategorie. Kritéria. Přehledná mapa přispívající plochy. KONEČNÁ VERZE - výstupy kompletního projektu

Obec: Bečov nad Teplou. Kategorie. Kritéria. Přehledná mapa přispívající plochy. KONEČNÁ VERZE - výstupy kompletního projektu KONEČNÁ VERZE výstupy kompletního projektu ID plochy: 601268_1 Bečov nad Teplou : Obec: Bečov nad Teplou ORP: Karlovy Vary Souřadnice GPS (ve stupních): N 50.082263 E 12.848014 Kategorie Kategorie plochy

Více

Investor: Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, Praha 5 Datum: 03/2014

Investor: Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, Praha 5 Datum: 03/2014 Investor: Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, 150 24 Praha 5 Odpovědný projektant: Ing. Jaroslav Vrzák Datum: 03/2014 Vypracoval: Ing. Miroslav Staněk Změna: 1 Akce: Název části: Část: HG partner

Více

3. Doporučení na zlepšení zvládání povodní a snížení rozsahu záplavového území 3.1. Stanovení aktivní zóny záplavového území

3. Doporučení na zlepšení zvládání povodní a snížení rozsahu záplavového území 3.1. Stanovení aktivní zóny záplavového území 3. Doporučení na zlepšení zvládání povodní a snížení rozsahu záplavového území 3.1. Stanovení aktivní zóny záplavového území V následujících grafech je zobrazena míra ohrožení podle metodiky ACER pro budovy,

Více

PUDIS a.s., Nad Vodovodem 2/3258, Praha 10 tel.: , fax: ,

PUDIS a.s., Nad Vodovodem 2/3258, Praha 10 tel.: , fax: , Tento projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Euroregionu NISA EVROPSKÁ UNIE "PŘEKRAČUJEME HRANICE" MĚSTO ŽELEZNÝ BROD Náměstí 3. května 1, PSČ 468 22, IČ 00262633

Více

Rudné. Kategorie. Kritéria. Přehledná mapa přispívající plochy. KONEČNÁ VERZE - výstupy kompletního projektu

Rudné. Kategorie. Kritéria. Přehledná mapa přispívající plochy. KONEČNÁ VERZE - výstupy kompletního projektu KONEČNÁ VERZE výstupy kompletního projektu ID plochy: 72641_4 : Obec: Vysoká Pec ORP: Karlovy Vary Souřadnice GPS (ve stupních): N 5.353133 E 12.685271 Kategorie Kategorie plochy dle nebezpečí: Kategorie

Více

Háj u Jindřichovic. Kategorie. Kritéria. Přehledná mapa přispívající plochy. KONEČNÁ VERZE - výstupy kompletního projektu

Háj u Jindřichovic. Kategorie. Kritéria. Přehledná mapa přispívající plochy. KONEČNÁ VERZE - výstupy kompletního projektu KONEČNÁ VERZE výstupy kompletního projektu ID plochy: 660400_1 Háj u Jindřichovic : Obec: Oloví ORP: Kraslice Souřadnice GPS (ve stupních): N 50.258071 E 12.57045 Kategorie Kategorie plochy dle nebezpečí:

Více

Dolní Chodov. Kategorie. Kritéria. Přehledná mapa přispívající plochy. KONEČNÁ VERZE - výstupy kompletního projektu

Dolní Chodov. Kategorie. Kritéria. Přehledná mapa přispívající plochy. KONEČNÁ VERZE - výstupy kompletního projektu KONEČNÁ VERZE výstupy kompletního projektu : Obec: Chodov ORP: Sokolov Souřadnice GPS (ve stupních): N 50.240549 E 12.735611 Kategorie Kategorie plochy dle nebezpečí: Kategorie plochy dle typu: Kritéria

Více

Název studie : Záplavové území toku Březnice km 0,000 km 23,281

Název studie : Záplavové území toku Březnice km 0,000 km 23,281 Název studie : Záplavové území toku Březnice km 0,000 km 23,281 Objednatel : Povodí Moravy, s.p. Zpracovatel : Povodí Moravy, s.p., útvar hydroinformatiky Brno, Dřevařská 11 Obsah studie : Průvodní zpráva

Více

Vymezení záplavového území Ratibořského potoka

Vymezení záplavového území Ratibořského potoka Vymezení záplavového území Ratibořského potoka ř.km 0,000-11,540 Technická zpráva říjen 2015 A - TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 Základní údaje Název toku : Ratibořský potok ID toku: 134 500 000 100 ID toku (CEVT):

Více

Tatrovický potok. studie záplavového území. stanovení záplavového území Q5, Q20, Q100 a aktivní zóny v úseku ř. km 0,000 do ř.

Tatrovický potok. studie záplavového území. stanovení záplavového území Q5, Q20, Q100 a aktivní zóny v úseku ř. km 0,000 do ř. Tatrovický potok studie záplavového území stanovení záplavového území Q5, Q20, Q100 a aktivní zóny v úseku ř. km 0,000 do ř.km 5,050 Hydrosoft Veleslavín s.r.o. listopad 2006 Tatrovický potok studie záplavového

Více

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ UŽÍVÁNÍ POZEMKŮ PODÉL KORYTA VODNÍHO TOKU. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ UŽÍVÁNÍ POZEMKŮ PODÉL KORYTA VODNÍHO TOKU. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 602 00 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 3.8.101 UŽÍVÁNÍ POZEMKŮ

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Městský úřad Sedlčany odbor životního prostředí 264 01 SEDLČANY Č.j. : ŽP/23781/2017/S-5 V Sedlčanech dne : 04.07.2017 JID : 22477/2017/MUSED Vyřizuje OÚO : Ing. Michaela Šmídová Telefon : 720 524 921,

Více

1.5.3 Zhodnocení koryta toku Moštěnka podle charakteru příčného profilu

1.5.3 Zhodnocení koryta toku Moštěnka podle charakteru příčného profilu 1.5.3 Zhodnocení koryta toku Moštěnka podle charakteru příčného profilu Koryto toku Moštěnka protéká z části zástavbou, z části protéká mezi zemědělskými a lesními pozemky. Moštěnka je v zastavěných oblastech

Více

Tok ř.km záznam č. č. úseku/profilu: Dne : hod Délka úseku (m): Provedl

Tok ř.km záznam č. č. úseku/profilu: Dne : hod Délka úseku (m): Provedl POPIS ŘÍČNÍHO ÚSEKU/PŘÍČNÉHO PROFILU č. úkolu:. Tok ř.km záznam č. Místo Dne : hod Délka úseku (m): Provedl Bližší lokalizace :... číslo listu: vh mapy:...... mapy 1:... :... fotografie: 1) celkový charakter

Více

Městský úřad Chotěboř odbor životního prostředí Trčků z Lípy 69, Chotěboř, telefon: , fax , IČO ,

Městský úřad Chotěboř odbor životního prostředí Trčků z Lípy 69, Chotěboř, telefon: , fax , IČO , Městský úřad Chotěboř odbor životního prostředí Trčků z Lípy 69, Chotěboř, telefon: 569 641 100, fax 569 622 296, IČO 00267538, www.chotebor.cz SPISOVÁ ZNAČKA VYŘIZUJE TELEFON E-MAIL V CHOTĚBOŘI SZ-MCH-9098/2017/OŽP/BM/3

Více

Stanovení záplavového území toku Zalužanský potok

Stanovení záplavového území toku Zalužanský potok Obsah: 1 Úvod... 2 1.1 Identifikační údaje...2 1.2 Cíle studie...2 1.3 Popis zájmové oblasti...3 2 Datové podklady... 3 2.1 Topologická data...3 2.2 Hydrologická data...4 3 Matematický model... 5 3.1 Použitý

Více

Kamenný potok. studie záplavového území. stanovení záplavového území Q5, Q20, Q100 a aktivní zóny v úseku od ř.km 0,000 do ř.

Kamenný potok. studie záplavového území. stanovení záplavového území Q5, Q20, Q100 a aktivní zóny v úseku od ř.km 0,000 do ř. Kamenný potok studie záplavového území stanovení záplavového území Q5, Q20, Q100 a aktivní zóny v úseku od ř.km 0,000 do ř.km 2,780 Hydrosoft Veleslavín s.r.o. listopad 2008 Kamenný potok studie záplavového

Více

Staré Sedlo u Sokolova. Kategorie. Kritéria. Přehledná mapa přispívající plochy. KONEČNÁ VERZE - výstupy kompletního projektu

Staré Sedlo u Sokolova. Kategorie. Kritéria. Přehledná mapa přispívající plochy. KONEČNÁ VERZE - výstupy kompletního projektu KONEČNÁ VERZE výstupy kompletního projektu ID plochy: 754722_4 : Obec: Staré Sedlo ORP: Sokolov Souřadnice GPS (ve stupních): N 50.177753 E 12.714875 Kategorie Kategorie plochy dle nebezpečí: Kategorie

Více

2. MÍRA POVODŇOVÉHO OHROŽENÍ INTRAVILÁNU PÍŠTĚ A STANOVENÍ ÚROVNĚ PROTIPOVODŇOVÉ OCHRANY

2. MÍRA POVODŇOVÉHO OHROŽENÍ INTRAVILÁNU PÍŠTĚ A STANOVENÍ ÚROVNĚ PROTIPOVODŇOVÉ OCHRANY ENVICONS s.r.o. Hradecká 569 533 52 Pardubice - Polabiny IČ 275 600 15 DIČ CZ 275 600 15 info@envicons.cz www.envicons.cz 2. MÍRA POVODŇOVÉHO OHROŽENÍ INTRAVILÁNU PÍŠTĚ A STANOVENÍ ÚROVNĚ PROTIPOVODŇOVÉ

Více

Velká Libava. studie záplavového území. stanovení záplavového území Q5, Q20, Q100 a aktivní zóny v úseku ř. km 0,000 do ř.

Velká Libava. studie záplavového území. stanovení záplavového území Q5, Q20, Q100 a aktivní zóny v úseku ř. km 0,000 do ř. Velká Libava studie záplavového území stanovení záplavového území Q5, Q20, Q100 a aktivní zóny v úseku ř. km 0,000 do ř.km 15,251 Hydrosoft Veleslavín s.r.o. září 2007 Velká Libava studie záplavového území

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Městský úřad Sedlčany odbor životního prostředí 264 01 SEDLČANY Č.j. : ŽP/23782/2017/S-6 V Sedlčanech dne : 19.12.2017 JID : 41636/2017/MUSED Vyřizuje OÚO : Ing. Michaela Šmídová Telefon : 720 524 921,

Více

Mariánské Lázně. Kategorie. Kritéria. Přehledná mapa přispívající plochy. KONEČNÁ VERZE - výstupy kompletního projektu

Mariánské Lázně. Kategorie. Kritéria. Přehledná mapa přispívající plochy. KONEČNÁ VERZE - výstupy kompletního projektu KONEČNÁ VERZE výstupy kompletního projektu ID plochy: 691585_4 : Obec: ORP: Souřadnice GPS (ve stupních): N 49.9833 E 12.77519 Kategorie Kategorie plochy dle nebezpečí: Kategorie plochy dle typu: Kritéria

Více

Nové Hamry. Kategorie. Kritéria. Přehledná mapa přispívající plochy. KONEČNÁ VERZE - výstupy kompletního projektu

Nové Hamry. Kategorie. Kritéria. Přehledná mapa přispívající plochy. KONEČNÁ VERZE - výstupy kompletního projektu KONEČNÁ VERZE výstupy kompletního projektu ID plochy: 76167_2 : Obec: ORP: Karlovy Vary Souřadnice GPS (ve stupních): N 5.36794 E 12.723471 Kategorie Kategorie plochy dle nebezpečí: Kategorie plochy dle

Více

MRATÍNSKÝ POTOK ELIMINACE POVODŇOVÝCH PRŮTOKŮ PŘÍRODĚ BLÍZKÝM ZPŮSOBEM

MRATÍNSKÝ POTOK ELIMINACE POVODŇOVÝCH PRŮTOKŮ PŘÍRODĚ BLÍZKÝM ZPŮSOBEM Úsek 06 (staničení 2134-2318 m) V současnosti je koryto zahloubené, napřímené, opevněné ve dně a březích betonovými panely. Ve svahu levého břehu vede velké množství inženýrských sítí. Pravý břeh je součástí

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí a zemědělství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Dle rozdělovníku Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI

Více

Studie záplavového území Příchovického potoka

Studie záplavového území Příchovického potoka Příčný profil: O001_L ř.km 0.154 Lávka Příchovice Profil: O001_L Hladina[m n.m.] Hloubka[m] Průtok[m3/s] 353.2 3.08 34.6 Q20 352.89 2.77 21.3 Q5 352.64 2.52 12.5 Kóta dna 350.12 Kóta mostovky 351.73 Lávka

Více

Studie zvláštní povodně na VD Lučina

Studie zvláštní povodně na VD Lučina Studie zvláštní povodně na VD Lučina Obsah: Zadání studie... 2 Podklady... 2 Geodetické zaměření... 3 Staničení... 3 Postup výpočtu, výpočetní model... 3 Příčné profily... 3 Drsnosti... 4 Okrajové a počáteční

Více

Boučí. Kategorie. Kritéria. Přehledná mapa přispívající plochy. KONEČNÁ VERZE - výstupy kompletního projektu

Boučí. Kategorie. Kritéria. Přehledná mapa přispívající plochy. KONEČNÁ VERZE - výstupy kompletního projektu KONEČNÁ VERZE výstupy kompletního projektu ID plochy: 629871_1 Boučí : Obec: Dolní Nivy ORP: Sokolov Souřadnice GPS (ve stupních): N 50.234754 E 12.591004 Kategorie Kategorie plochy dle nebezpečí: Kategorie

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Č. j.: KUOK 23214/2015 V Olomouci 16. 03. 2015 SpZn.: KÚOK/7341/2015/OŽPZ/7443 Sp. a skart. znak:

Více

Veseřice. studie záplavového území

Veseřice. studie záplavového území Veseřice studie záplavového území Hydrosoft Veleslavín s.r.o. srpen 2013 Veseřice studie záplavového území Obsah 1 Základní údaje... 2 2 Zadání - vymezení plnění zakázky... 3 3 Použité podklady... 4 4

Více

STUDIE ZÁPLAVOVÉHO ÚZEMÍ ŠENOVSKÉHO POTOKA V Ř. KM 0,00 4,20 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

STUDIE ZÁPLAVOVÉHO ÚZEMÍ ŠENOVSKÉHO POTOKA V Ř. KM 0,00 4,20 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA STUDIE ZÁPLAVOVÉHO ÚZEMÍ ŠENOVSKÉHO POTOKA V Ř. KM 0,00 4,20 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Bezručova 4219, 430 03 Chomutov Zpracovatel: HYDROPROJEKT CZ a.s., Táborská

Více

Křižovatka. Kategorie. Kritéria. Přehledná mapa přispívající plochy. KONEČNÁ VERZE - výstupy kompletního projektu

Křižovatka. Kategorie. Kritéria. Přehledná mapa přispívající plochy. KONEČNÁ VERZE - výstupy kompletního projektu ID plochy: 676632_1 : Obec: ORP: Cheb Souřadnice GPS (ve stupních): N 50.193215 E 12.392969 Kategorie Kategorie plochy dle nebezpečí: Kategorie plochy dle typu: Kritéria B P střední nebezpečí Původní plocha

Více

A - TECHNICKÁ ZPRÁVA

A - TECHNICKÁ ZPRÁVA A - TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH 1. Základní údaje... 2 1.1. Zpracovatel... 2 1.2. Vodní dílo Žlutice... 2 1.3. Vodní tok... 3 2. Podklady... 3 2.1. TPE Střely... 3 2.2. Mapové podklady... 3 2.3. Střela záplavová

Více

Obec: Horní Blatná. Kategorie. Kritéria. Přehledná mapa přispívající plochy. KONEČNÁ VERZE - výstupy kompletního projektu

Obec: Horní Blatná. Kategorie. Kritéria. Přehledná mapa přispívající plochy. KONEČNÁ VERZE - výstupy kompletního projektu KONEČNÁ VERZE výstupy kompletního projektu ID plochy: 642380_1 : Obec: ORP: Ostrov Souřadnice GPS (ve stupních): N 50.387885 E 12.770944 Kategorie Kategorie plochy dle nebezpečí: Kategorie plochy dle typu:

Více

KONEČNÁ VERZE - výstupy kompletního projektu. Umístění kritického bodu:

KONEČNÁ VERZE - výstupy kompletního projektu. Umístění kritického bodu: KONEČNÁ VERZE výstupy kompletního projektu ID plochy: 636339_4 : Obec: ORP: Sokolov Souřadnice GPS (ve stupních): N 50.198213 E 12.574789 Kategorie Kategorie plochy dle nebezpečí: Kategorie plochy dle

Více

ZVEŘEJNĚNÍ KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE

ZVEŘEJNĚNÍ KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň Naše č. j.: ŽP/16358/16 Spis. zn.: ZN/1131/ŽP/15 Počet listů: 5 Počet příloh: mapové podklady Počet listů příloh: - Vyřizuje:

Více

Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, Hradec Králové. Povodí Vodní tok Číslo hydrologického pořadí

Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, Hradec Králové. Povodí Vodní tok Číslo hydrologického pořadí Název akce Třebovka, Dlouhá Třebová Hylváty, úprava toku v obcích Investor Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové Povodí Vodní tok Číslo hydrologického pořadí Tichá Orlice

Více

Výsledky mapování povodňového nebezpečí a povodňových rizik v Kraji Vysočina Ing. Lukáš Sýkora Pöyry Environment a.s.

Výsledky mapování povodňového nebezpečí a povodňových rizik v Kraji Vysočina Ing. Lukáš Sýkora Pöyry Environment a.s. Výsledky mapování povodňového nebezpečí a povodňových rizik v Kraji Vysočina Ing. Lukáš Sýkora Pöyry Environment a.s. Jihlava, 27.5.2014 Výsledky mapování povodňového nebezpečí a povodňových rizik v Kraji

Více

Povodí Moravy, s.p., Brno, Dřevařská 11, BRNO INVESTIČNÍ ZÁMĚR. Jihlava, km 0,800-3,150 - oprava koryta

Povodí Moravy, s.p., Brno, Dřevařská 11, BRNO INVESTIČNÍ ZÁMĚR. Jihlava, km 0,800-3,150 - oprava koryta Povodí Moravy, s.p., Brno, Dřevařská 11, BRNO INVESTIČNÍ ZÁMĚR Jihlava, km 0,800-3,150 - oprava koryta Kraj : Jihomoravský Číslo akce: Zpracoval: Zdeněk Vajbar, úsekový technik provozu D. Věstonice Datum

Více

dq/dt+da/dt=q a rovnice o zachování hybnosti dq/dx+d(ß*q*q/a)/dx+gady/dx+gai(f)=gai(b)

dq/dt+da/dt=q a rovnice o zachování hybnosti dq/dx+d(ß*q*q/a)/dx+gady/dx+gai(f)=gai(b) 2. Hydrotechnické výpočty 2.1.Popis modelu Výpočet průběhu hladin jsme provedli výpočtem nerovnoměrného neustáleného proudění pomocí programu MIKE11, vyvinutým Dánským hydraulickým institutem pro výpočet

Více

Ryžovna. Kategorie. Kritéria. Přehledná mapa přispívající plochy. KONEČNÁ VERZE - výstupy kompletního projektu

Ryžovna. Kategorie. Kritéria. Přehledná mapa přispívající plochy. KONEČNÁ VERZE - výstupy kompletního projektu KONEČNÁ VERZE výstupy kompletního projektu ID plochy: 608874_1 Ryžovna : Obec: Boží Dar ORP: Ostrov Souřadnice GPS (ve stupních): N 50.437475 E 12.854531 Kategorie Kategorie plochy dle nebezpečí: Kategorie

Více

Ing. Jaromír Kačer Č. j.: MHMP /2017 Počet listů/příloh: 3/0 S-MHMP /

Ing. Jaromír Kačer Č. j.: MHMP /2017 Počet listů/příloh: 3/0 S-MHMP / HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor ochrany prostředí Oddělení vodního hospodářství dle rozdělovníku Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/tel.: Ing. Jaromír Kačer Č. j.: 236 00 4267 MHMP

Více

Abertamy. Kategorie. Kritéria. Přehledná mapa přispívající plochy. KONEČNÁ VERZE - výstupy kompletního projektu

Abertamy. Kategorie. Kritéria. Přehledná mapa přispívající plochy. KONEČNÁ VERZE - výstupy kompletního projektu : Obec: ORP: Ostrov Souřadnice GPS (ve stupních): N 50.375126 E 12.831452 Kategorie Kategorie plochy dle nebezpečí: Kategorie plochy dle typu: Kritéria B NG střední nebezpečí Nová dle GIS analýzy plocha

Více

HYDROTECHNICKÝ VÝPOČET

HYDROTECHNICKÝ VÝPOČET Výstavba PZS Chrást u Plzně - Stupno v km 17,588, 17,904 a 18,397 SO 5.01.2 Rekonstrukce přejezdová konstrukce v km 17,904 Část objektu: Propustek v km 17,902 Hydrotechnický výpočet HYDROTECHNICKÝ VÝPOČET

Více

Dle rozdělovníku. Stanovení záplavového území a vymezení aktivní zóny Skrýšovského potoka na území ORP Jihlava v úseku říční kilometr 0,0 10,75.

Dle rozdělovníku. Stanovení záplavového území a vymezení aktivní zóny Skrýšovského potoka na území ORP Jihlava v úseku říční kilometr 0,0 10,75. Dle rozdělovníku Váš dopis ze dne číslo jednací vyřizuje / telefon Jihlava 03.08.2016 MMJ/OŽP/9389/2016-2 Nováková, DiS/707 10.08.2016 126278/2016/MMJ stepanka.novakova@jihlava-city.cz V e ř e j n á v

Více

Radonice Hydrotechnické posouzení Radonického potoka

Radonice Hydrotechnické posouzení Radonického potoka Radonice Hydrotechnické posouzení Radonického potoka Martin Dobeš Září 2010 Obsah: 1. PRŮVODNÍ ZPRÁVA... 3 1.1 ÚVOD... 3 1.2 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY... 3 1.3 PODKLADY... 3 1.4 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU...

Více

Investiční záměr. Studie odtokových poměrů Mlýnského náhonu a návrhy opatření pro zajištění jeho kapacity pro odvedení povrchových vod.

Investiční záměr. Studie odtokových poměrů Mlýnského náhonu a návrhy opatření pro zajištění jeho kapacity pro odvedení povrchových vod. Studie odtokových poměrů Mlýnského náhonu a návrhy opatření pro zajištění jeho kapacity pro odvedení povrchových vod. Zpracoval: Ing. Iva Jelínková vedoucí útvaru hydroinformatiky a geodetických informací

Více

Vyfizuje/telefon. Ing. Jana Bláhová 564602576

Vyfizuje/telefon. Ing. Jana Bláhová 564602576 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Štáflova 2003, 580 31 Havlíčkův Brod Dle rozdělovníku Váš dopis značky/ze

Více

Metodický pokyn. k zadávání fotogrammetrických činností pro potřeby vymezování záplavových území

Metodický pokyn. k zadávání fotogrammetrických činností pro potřeby vymezování záplavových území Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 28181/2005-16000 Metodický pokyn k zadávání fotogrammetrických činností pro potřeby vymezování záplavových území Určeno: K využití: státním podnikům Povodí Zemědělské

Více

Ohře, studie záplavového území - aktualizace (Karlovy Vary Královské Poříčí) Hydrosoft Veleslavín s.r.o. Listopad 2014 Paré:

Ohře, studie záplavového území - aktualizace (Karlovy Vary Královské Poříčí) Hydrosoft Veleslavín s.r.o. Listopad 2014 Paré: Ohře, studie záplavového území - aktualizace (Karlovy Vary Královské Poříčí) Hydrosoft Veleslavín s.r.o. Listopad 2014 Paré: Ohře, studie záplavového území aktualizace (Karlovy Vary Královské Poříčí) Obsah

Více

ZÁPLAVOVÉ ÚZEMÍ KLADORUBKY KM 0,000 0,983

ZÁPLAVOVÉ ÚZEMÍ KLADORUBKY KM 0,000 0,983 ZÁPLAVOVÉ ÚZEMÍ KLADORUBKY KM 0,000 0,983 ZÁPLAVOVÉ ÚZEMÍ TŘEBĚTÍNKY KM 0,000 1,716 PRŮVODNÍ ZPRÁVA Vedoucí útvaru hydroinformatiky a geodetických informací: Ing. Iva Jelínková Vypracoval: Ing. Gimun,

Více

Hučivý potok. - studie záplavového území, aktualizace. Hydrosoft Veleslavín s.r.o. Listopad 2014 Paré:

Hučivý potok. - studie záplavového území, aktualizace. Hydrosoft Veleslavín s.r.o. Listopad 2014 Paré: Hučivý potok - studie záplavového území, aktualizace Hydrosoft Veleslavín s.r.o. Listopad 2014 Paré: Hučivý potok studie záplavového území, aktualizace Obsah Základní údaje... 2 1 Zadání - vymezení plnění

Více

HG partner s.r.o. TECHNICKÁ ZPRÁVA VÝPOČET VELKÝCH VOD. TPE a podklady pro vyhlášení záplavového území Kotenčického potoka (ř.km 0,0-9,5) - 1.

HG partner s.r.o. TECHNICKÁ ZPRÁVA VÝPOČET VELKÝCH VOD. TPE a podklady pro vyhlášení záplavového území Kotenčického potoka (ř.km 0,0-9,5) - 1. HG partner s.r.o. Smetanova 200, 250 82 Úvaly w ww.hgpartner.cz Tel/fax: 246 082 015 777/161 198 email: vrzak@hgpartner.cz Paré č.: Investor: HRDLIČKA spol. s.r.o., Za Lužinami 1084/33, 155 00 Praha 5

Více

Protipovodňová opatření III. etapy Povodí Moravy, s.p.

Protipovodňová opatření III. etapy Povodí Moravy, s.p. Protipovodňová opatření III. etapy Povodí Moravy, s.p. Ing. Libor Dostál investiční ředitel Staré Město, 31. července 2014 Jmenný seznam PPO III.etapy připravovaných k realizaci Pořadové číslo Akce Dílčí

Více

TVORBA MAP POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ A POVODŇOVÝCH RIZIK V OBLASTI POVODÍ HORNÍHO A STŘEDNÍHO LABE A UCELENÉHO ÚSEKU DOLNÍHO LABE

TVORBA MAP POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ A POVODŇOVÝCH RIZIK V OBLASTI POVODÍ HORNÍHO A STŘEDNÍHO LABE A UCELENÉHO ÚSEKU DOLNÍHO LABE TVORBA MAP POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ A POVODŇOVÝCH RIZIK V OBLASTI POVODÍ HORNÍHO A STŘEDNÍHO LABE A UCELENÉHO ÚSEKU DOLNÍHO LABE DÍLČÍ POVODÍ HORNÍ A STŘEDNÍ LABE B. TECHNICKÁ ZPRÁVA HYDRODYNAMICKÉ MODELY

Více

Doubrava u Aše. Kategorie. Kritéria. Přehledná mapa přispívající plochy. KONEČNÁ VERZE - výstupy kompletního projektu

Doubrava u Aše. Kategorie. Kritéria. Přehledná mapa přispívající plochy. KONEČNÁ VERZE - výstupy kompletního projektu KONEČNÁ VERZE výstupy kompletního projektu ID plochy: 669237_1 Doubrava u Aše : Obec: Aš ORP: Aš Souřadnice GPS (ve stupních): N 50.26099 E 12.243927 Kategorie Kategorie plochy dle nebezpečí: Kategorie

Více

Loupnice. - studie záplavového území, aktualizace. Hydrosoft Veleslavín s.r.o. Listopad 2014 Paré:

Loupnice. - studie záplavového území, aktualizace. Hydrosoft Veleslavín s.r.o. Listopad 2014 Paré: Loupnice - studie záplavového území, aktualizace Hydrosoft Veleslavín s.r.o. Listopad 2014 Paré: Loupnice - studie záplavového území, aktualizace Obsah Základní údaje... 2 1 Zadání - vymezení plnění zakázky...

Více

Vymezení záplavového území Kornatického potoka. Návrh na stanovení záplavového území v ř.km 0,000 18,470

Vymezení záplavového území Kornatického potoka. Návrh na stanovení záplavového území v ř.km 0,000 18,470 Vymezení záplavového území Kornatického potoka Návrh na stanovení záplavového území v ř.km 0,000 18,470 Hydrosoft Veleslavín s.r.o. prosinec 2016 A - TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 Základní údaje Název toku : Kornatický

Více