SMLOUVA O SPRÁVĚ DOMU A POZEMKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SMLOUVA O SPRÁVĚ DOMU A POZEMKU"

Transkript

1 SMLOUVA O SPRÁVĚ DOMU A POZEMKU 1.1. Zadavatel Čl. I: Smluvní strany Název: Sídlo: Doručovací adresa: IČO: DIČ: Zaregistrována: Zastoupen (jméno): Funkce: dále uváděn jako: zadavatel 1.2. Poskytovatel Název firmy: Sídlo firmy: Doručovací adresa: IMPACT-CORTI a.s. Jankovcova 2c CZ , Praha 7 Jankovcova 2c CZ , Praha 7 IČO: DIČ: CZ Zaregistrována: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka Zastoupen (jméno): Funkce: Lenka Gadasová člen představenstva dále uváděn jen jako poskytovatel Verze 1.1, Stav: FO CZ Strana 1 z 8

2 Čl. II: Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností smluvních stran v souvislosti se zajištěním správy společných částí bytového domu a pozemků k bytovému domu náležejících a specifikovaných níže (dále jen bytový dům ). Bytovým domem, jehož správu bude poskytovatel pro zadavatele zajišťovat, se pro účely této smlouvy rozumí: Bytový dům, se společným suterénem, který slouží jako garážové stání pro osobní automobily, (užívaný název též bytový dům ) postavený na ulici, parc.č.,katastrální území, Obec Praha, zapsáno u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, LV (viz příloha č. 5). Pozemky náležející k bytovému domu jsou. Oblast jejíž správu je Poskytovatel povinen vykonávat je graficky vyznačena v situačním plánu, který tvoří přílohu č. 6 této Smlouvy. Čl. III: Povinnosti poskytovatele Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje zajišťovat pro zadavatele veškeré činnosti spojené s užíváním bytových jednotek, společných prostor bytového domu a pozemků k bytovému domu náležejícím a plnit tak právními předpisy stanovené povinnosti vlastníka. Správa nemovitosti zahrnuje: 1) technickou správu budovy, 2) ekonomickou správu nemovitosti, 3) vedení účetnictví. 1. Technická správa budovy 1.1 Servis, údržba, revize Poskytovatel zodpovídá za údržbu a servis technických instalací v bytovém domě v rozsahu zákonem daných předpisů. Poskytovatel zajišťuje zákonem předepsané revize technických instalací v budově, a to prostřednictvím specializovaných, k těmto pracím povolaných odborníků anebo firem. Poskytovatel zajišťuje a uschovává příslušné dokumenty, potvrzení, revizní zprávy a povinná hlášení. V případě technických instalací, kde je zákonem vyžadována údržba prostřednictvím odborné firmy, anebo v případech, kdy je toto účelné, uzavírá poskytovatel smlouvy o údržbě s příslušnými firmami resp. radí zadavateli při uzavírání těchto smluv. Poskytovatel je povinen před uzavřením takovýchto dlouhodobých smluv o údržbě obstarat si souhlas zadavatele. 1.2 Služby Poskytovatel zajišťuje plnění (služby) spojené s užíváním jednotek. V souvislosti se zajištěním dodávky el. energie, plynu, tepla a teplé vody, vody, STA, odvozu komunálního odpadu, zejména: zajištění operativního odstranění poruch a závad nebo jejich oznámení příslušným správcům uvedených inženýrských sítí spolu s poskytnutím součinnosti k co nejrychlejšímu odstranění poruch a závad, zajištění revize technických zařízení včetně revize požární ochrany a archivace těchto revizí nebo zpráv, zajištění odečetů spotřeby a vyúčtování pro jednotlivé vlastníky, zajištění naplnění povinností ukládaných vlastníkovi v rámci bezpečnostních, hygienických, požárních a dalších souvisejících norem. 1.3 Úklid budov, zimní úklid Poskytovatel je povinen zajistit úklid společných prostor a úklidovou službu v zimních měsících (úklid sněhu, ledu, jiného spádového znečištění) v souladu se zákonem danými předpisy, včetně uzavírání smluv s příslušnými poskytovateli služeb a jejich pravidelnou kontrolu. Verze 1.1, Stav: FO CZ Strana 2 z 8

3 Poskytovatel je v případě potřeby zodpovědný za zajištění havarijní a zvláštní úklidové služby (např. vandalismus anebo výjimečná událost) a dle možnosti zjistí původce události a vyvodí potřebná opatření. 1.4 Údržba a opravy Poskytovatel zajistí údržbu a potřebné opravy ve společně užívaných prostorách budovy. Tyto práce budou provedeny pouze, pokud se jedná o povinnosti zadavatele. Poskytovatel zajišťuje údržbu a potřebné opravy technických zařízení v oblasti domovního a technického zázemí a zorganizuje odvoz odpadu. O nákladech do výše ,- Kč (slovy: dvacettisíc korun českých) pro každý jednotlivý případ rozhoduje poskytovatel dle vlastního uvážení. Pro náklady, které překročí výše uvedenou částku, je poskytovatel povinen obstarat si předchozí souhlas zadavatele. V případech nouze odpadá povinnost vyžádaní si předchozího souhlasu a poskytovatel je povinen učinit všechna opatření, aby zabránil dalším možným škodám. Tato opatření se vztahují na osoby, budovu a také další hmotný majetek. Poskytovatel je povinen neprodleně informovat zadavatele o nouzovém případě a učiněných opatřeních a domluvit se na dalších potřebných či požadovaných opatřeních. 1.5 Havarijní služba Poskytovatel je povinen zajistit 24 hodinovou havarijní službu, a to vlastními silami anebo prostřednictvím třetích osob. Příslušná telefonní čísla jsou vlastníkům dána na vědomí prostřednictvím uveřejnění v domovním řádu. 1.6 Domovní řád Poskytovatel vypracuje domovní řád a po schválení zadavatelem s ním seznámí všechny uživatele v objektu tak, že jej vyvěsí v budově na místě viditelném všemi uživateli. Domovní řád bude vypracován v jazyce českém a anglickém. Poskytovatel kontroluje dodržování domovního řádu uživateli objektu a může při porušení tohoto řádu varovat patřičné osoby. Při hrubém a opakovaném narušení, které by omezilo nebo narušilo užívání objektu, anebo při hrozících ekonomických škodách, postupuje poskytovatel dále dle dohody se zadavatelem. 1.7 Pojištění nemovitosti Poskytovatel radí zadavateli v otázkách souvisejících s pojištění nemovitostí. Na přání zadavatele převezme poskytovatel povinnosti ve věcech jednání a uzavírání smluv o pojištění a jejich každoroční prodloužení. 1.8 Styk s úřady Poskytovatel se zavazuje zajistit veškeré potřebné kontakty s úřady, zvláště pak v případě kontrol a šetření, nebude-li to spojeno s nadmírou korespondence a osobními jednáními, které by překračovaly rámec všeobecné činnosti správy. 1.9 Svolání 1. shromáždění vlastníků jednotek Poskytovatel se zavazuje řádně svolat 1.schůzi shromáždění vlastníků jednotek dle zák.č.72/1994 Sb. a zavazuje se zajistit její řádný průběh včetně zajištění technického servisu při hlasování vlastníků a zajištění účasti notáře (náklady notáře bude hradit zadavatel na základě faktury vystavené přímo notářem) Shromáždění vlastníků Poskytovatel je na základě písemné žádosti zadavatele/společenství vlastníků jednotek povinen alespoň jednou ročně zorganizovat a svolat shromáždění vlastníků jednotek. Poskytovatel je povinen se účastnit schůze shromáždění vlastníků jednotek a podávat na nich zprávu o své činnosti dle této smlouvy, resp. o nejdůležitějších záležitostech týkajících se správy nemovitosti dle této smlouvy Bezpečnost objektu Poskytovatel učiní všechny nezbytné úkony k zajištění bezpečnosti objektu a to dle potřeby a podle dohody se zadavatelem a v souladu s jeho pokyny. Verze 1.1, Stav: FO CZ Strana 3 z 8

4 2. Ekonomická správa nemovitosti 2.1 Inkaso Poskytovatel provede inkasa provozních nákladů a ostatních plateb, vyplývajících z vlastnictví a užívání bytové /nebytové/ jednotky v domě. Poskytovatel zasílá upomínky v souladu s pokyny zadavatele. V případech splatných plateb, které jsou nevymahatelné i přes zaslání upomínek, navrhuje poskytovatel zadavateli další opatření. Tato opatření, jako najmutí právního zástupce, vymáhání nezaplacených plateb soudem, atd. vyžadují nejprve předchozí souhlas zadavatele a kroky, které budou učiněny poskytovatelem musí být zkonzultovány mezi zadavatelem a poskytovatelem v každém jednotlivém případě. 2.2 Platby a úhrady Zadavatel poskytne svou součinnost k tomu, aby vlastníci jednotek plnili vůči správci následující povinnosti: a) poukázat na účet poskytovatele měsíčně zálohu na správu domu a zálohu na ceny služeb poskytovaných v souvislosti s užíváním jednotky, a to nejpozději do 20. dne příslušného měsíce, b) uhradit poskytovateli případné nedoplatky z vyúčtování zálohových plateb na správu domu a na ceny služeb do 30 dnů od seznámení vlastníků jednotek s vyúčtováním na shromáždění společenství vlastníků jednotek, resp. od doručení vyúčtování, c) bezodkladně písemně oznámit poskytovateli všechny skutečnosti rozhodné pro určení výše plateb, d) bezodkladně písemně informovat poskytovatele o převodu vlastnictví k jednotce, po předchozí výzvě umožnit osobě pověřené poskytovatelem přístup do jednotky za účelem provedení odečtu instalovaných měřidel tepla a teplé vody a kontroly technického stavu, úprav, provozu a oprav společných částí domu, e) nahradit poskytovateli škodu, která mu vznikla v souvislosti s výkonem správy domu, pokud byla způsobena neplněním povinnosti vlastníka jednotky a nebyla zcela nebo zčásti zaviněna poskytovatelem, 2.3 Vedení účetnictví, kontroly Poskytovatel provádí platební postupy prostřednictvím účtu, který je založen pro hospodaření bytového domu (společenství). Poskytovatel je zodpovědný za prověření všech došlých faktur a provedení jejich proplacení po náležité kontrole. Poskytovatel provádí náležitou kontrolu všech výpisů z účtů. Poskytovatel je oprávněn k úhradě vlastních faktur za služby vyplývající ze vzájemných smluvních vztahů mezi Zadavatelem a Poskytovatelem z účtu používaného pro výkon správy nemovitosti. 2.4 Rozpočet, interní plánování zadavatele Poskytovatel dá k dispozici vyžádané doklady potřebné k vypracování ročního rozpočtu zadavatele a poradí zadavateli na jeho přání v otázce rozpočtů v rámci obvyklém v této oblasti podnikání. 2.5 Zpráva o činnosti poskytovatele Poskytovatel je povinen předkládat jednou ročně, a to ke konci prvního kalendářního čtvrtletí následujícího roku, shromáždění výboru společenství písemnou zprávu o své činnosti, finančním hospodaření, o stavu společných prostor domu, jakož i o jiných závažných skutečnostech, spojených se zajišťováním správy domu. 2.6 Vyúčtování vedlejších nákladů Poskytovatel je povinen sestavit roční vyúčtování vedlejších nákladů, které mají být vlastníky zaplaceny. Poskytovatel je povinen seznámit vlastníky s vedlejšími náklady, poskytnout informace ve věci vyúčtování vedlejších nákladů a detailů, kdykoli o to požádá vlastník v obvyklých úředních hodinách. 2.7 Zálohy Poskytovatel je oprávněn upravit výši měsíčních záloh na ceny služeb, jestliže to vyplývá ze změny právních předpisů, rozhodnutí cenových orgánů nebo změnou rozsahu poskytovaných služeb odsouhlasenou výborem společenství. Verze 1.1, Stav: FO CZ Strana 4 z 8

5 3. Vedení účetnictví 3.1 Účetnictví Poskytovatel je zodpovědný za řádné vedení účetnictví v rozsahu obvyklém pro tuto oblast, a to dle příslušných předpisů a zákonných norem. 3.2 Výčet prováděných prací V souvislosti se zajištěním vedení evidence a předpisů plateb: - zajištění vedení komplexní evidence vlastníků bytových a nebytových jednotek v rámci bytového domu, - předepisování příspěvku na úhradu správy domu vlastníkům jednotek, - předepisování výše záloh na úhradu poskytovaných služeb spojených s užíváním jednotek a jejich vyúčtování pro jednotlivé vlastníky jednotek, - předkládání pravidelných měsíčních přehledů o saldokontu jednotlivých vlastníků jednotek a dle pokynů předepisuje penále, - vypořádávání přeplatků a nedoplatků z vyúčtování záloh za služby, V souvislosti se zajištěním vedení účetnictví pro bytový dům: - evidence přijatých a vydaných daňových dokladů a výpisů z bankovních účtů, - vystavování faktur, - zpracování platebních příkazů, - vedení pokladní knihy, - záznamy a evidence interních dokladů, - zpracování roční účetní závěrky, - zpracování daňových přiznání pro SVJ, sledování daňových povinností, - jednání s finančním úřadem a souvisejícími orgány veřejné správy, - uchování a archivace účetních knih, uzávěrek a dokladů se souhlasem zadavatele a s ohledem na platné právní předpisy 3.3 Nahlédnutí do účetnictví Poskytovatel umožní zadavateli anebo jeho zástupci nahlédnutí do účetnictví během obvyklých úředních hodin poskytovatele v předem dohodnutém termínu. 3.4 Přehledy / Informace Poskytovatel písemně informuje zadavatele formou pravidelných písemných přehledů o průběhu běžných obchodních záležitostí. Obsah a četnost těchto přehledů jsou stanoveny v příloze č. 1 této smlouvy - Pravidelná hlášení. Čl. IV: Povinnosti zadavatele 1. Práva a povinnosti Práva a povinnosti zadavatele a vlastníků jednotek jsou určena zákonem o vlastnictví bytů, prohlášením vlastníka budovy a touto smlouvou. 2. Informace Zadavatel je povinen postoupit poskytovateli všechny informace, které jsou potřebné k řádné správě nemovitosti. Zadavatel je povinen informovat poskytovatele o všech plánovaných opatřeních v souvislosti se spravovanou nemovitostí nebo mající vliv na činnost poskytovatele. 3. Podpora Zadavatel je povinen podporovat poskytovatele ve všech záležitostech, které nemůže poskytovatel vyřídit samostatně dle zákonných předpisů. Zvláště pak zadavatel vystavuje potřebné plné moci anebo je k dispozici v potřebné míře a čase za účelem podepsání dohod. 4. Potřebné podklady, plné moci Na počátku smluvního vztahu obdrží poskytovatel od zadavatele všechny doklady, smlouvy a dokumenty potřebné pro náležitou správu. Protokol o přijetí všech těchto dokumentů bude vypracován písemně. Zadavatel oznámí poskytovateli číslo účtu, který bude používán při správě nemovitosti. Verze 1.1, Stav: FO CZ Strana 5 z 8

6 Poskytovatel musí být informován o jakýchkoli změnách u tohoto účtu tak, aby byl schopen včas informovat vlastníky a ostatní dotčené osoby. Za účelem splnění všech platebních povinností poskytovatelem, je zadavatel povinen zajistit poskytovateli dostačující dispoziční právo k účtu a zajistit dostatečnou výši krytí účtu. Zadavatel je oprávněn kdykoliv zrušit platnost dispozičního práva k účtu. V tomto případě převezme zadavatel zodpovědnost za plnění všech platebních povinností vůči třetím osobám. Zadavatel vystaví poskytovateli plné moci jako důkaz pravomoci poskytovatele vůči třetím osobám. Poskytovatel však není oprávněn vlastníky Jednotek ani společenství vlastníků jednotek jakkoliv smluvně či jinak právně zavazovat, vyjma případů, ke kterým mu byla udělena plná moc. Toto ustanovení se nevztahuje na případy havarijních a nouzových situací. V takových případech je správce oprávněn činit jménem vlastníků Jednotek veškeré úkony potřebné k odvrácení hrozící nebo již nastalé havárie, popřípadě úkony potřebné k zamezení či zmírnění škod hrozících či nastalých v důsledku havárie v budově na majetku čí právech vlastníků či oprávněných uživatelů Jednotek v Bytovém domě. 5. Práva vlastníků jednotek Vlastníci jednotek uplatňují svá práva účasti na správě domu zejména prostřednictvím orgánu zadavatele. Čl. V: Náhrady, honoráře 1. Honoráře a náhrady Zadavatel se zavazuje platit poskytovateli měsíční honorář za správu, a to v souladu s přílohou č.2 Honoráře a náhrady. Eventuelní služby poskytovatele, které nesouvisí s rozsahem smlouvy o správě nemovitosti, resp. nejsou uvedeny v této smlouvě, jsou placeny na základě vzájemné dohody mezi zadavatelem a poskytovatelem. Poskytovatel má právo upravovat výši náhrad a honorářů dle míry roční inflace. Mírou inflace je index spotřebních cen, který vyhlašuje každým rokem Český statistický úřad (ČSU) za uplynulý kalendářní rok. V případě prodlení s úhradou dle výše uvedených odstavců nebo s jakoukoliv úhradou na kterou vznikl Poskytovateli nárok, Smluvní strany se dohodly na smluvní pokutě ve výši 0,05% z dlužné částky denně. Tato smluvní pokuta nevylučuje ani nesnižuje eventuální nárok Poskytovatele na náhradu škody. Čl. VI: Doba platnosti smlouvy 1. Nabytí platnosti smlouvy Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Smluvně domluvené služby vstupují v platnost dnem: 2. Doba platnosti smlouvy Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 3. Řádná výpověď Tuto smlouvu může vypovědět každá smluvní strana písemnou formou bez udání důvodů, vždy ke konci roku, a to s tříměsíční výpovědní lhůtou. Pro datum výpovědi je rozhodující den doručení výpovědi příjemci. 4. Mimořádná výpověď Tato smlouva může být předčasně vypovězena oběma smluvními stranami po předešlém dvojitém písemném varování, v případě že druhá smluvní strana opakovaně a zjevně porušuje své povinnosti stanovené touto smlouvou anebo povinnosti stanovené zákonem. V takovém případě činí výpovědní lhůta 1 měsíc. Pro datum výpovědi je rozhodující den doručení výpovědi příjemci. 5. Průběh ukončení smluvních vztahů Při ukončení smluvních vztahů předá poskytovatel zadavateli všechny podklady ke správě (viz čl. IV, od. 4), včetně všech plných mocí vystavených zadavatelem nebo jeho pověřeným zástupcem. Verze 1.1, Stav: FO CZ Strana 6 z 8

7 Čl. VII: Závěrečná ustanovení 1. Zásada mandátu o zastupování Poskytovatel provádí všechny své činnosti na základě této smlouvy a zde popsaného mandátu o zastupování a použije udělené pravomoci pouze : v zájmu zadavatele; v souladu s platnými zákony a předpisy, jakožto i rozhodnutími společníků zadavatele; s pečlivostí řádného obchodníka. 2. Pojištění Poskytovatel se zavazuje současně s podepsáním této smlouvy uzavřít pojištění o odpovědnosti za činnosti v této oblasti, a to ve výši minimálně ,- Kč (slovy: dva miliony korun českých). Na požádání je poskytovatel povinen umožnit zadavateli nahlédnutí do takovýchto pojistných smluv anebo odevzdat mu jednu kopii takovéto pojistky. 3. Povolení k podnikatelské činnosti Poskytovatel potvrzuje podepsáním této smlouvy, že je právně způsobilý k provádění služeb uvedených v této smlouvě a že je vlastníkem odpovídajících živnostenských listů. Na požádání je poskytovatel povinen umožnit zadavateli nahlédnutí do příslušných dokumentů anebo odevzdat kopii takovéhoto dokumentu. 4. Výkon práva, příslušnost soudu Tato smlouva podléhá českému právnímu řádu. Jako místo řešení eventuelních sporů je stanoven soud se sídlem v Praze. 5. Tato smlouva je vystavena ve dvou exemplářích (dva originály) a podepsána oběma smluvními stranami, z čehož každá strana obdrží jeden exemplář (1 originál). 6. Přílohy této smlouvy : Příloha č. 1: Pravidelná hlášení Příloha č. 2: Honoráře a náhrady Příloha č. 3: Výpis z obchodního rejstříku zadavatele Příloha č. 4: Výpis z obchodního rejstříku poskytovatele Příloha č. 5: Výpis z katastru nemovitostí Příloha č.6: Situační plán Za zadavatele: Za poskytovatele: V Praze dne... V Praze dne... jméno, funkce Lenka Gadasová, člen představenstva Verze 1.1, Stav: FO CZ Strana 7 z 8

8 PŘÍLOHA č. 1: Pravidelná hlášení 1. Všeobecné ujednání Zadavatel obdrží v pravidelných intervalech hlášení, která budou obsahovat nejdůležitější údaje související se spravovaným objektem. 2. Počet hlášení, periodicita Hlášení budou předkládány v následujících časových intervalech: a) 1 x ročně.... ano ne b) 2 x ročně ano ne c) 4 x ročně. ano ne d) 1 x měsíčně (vždy do 10. kalendářního dne následujícího měsíce)... ano ne e) 2 x měsíčně.... ano ne Výše uvedená data jsou směrodatná, přičemž může dojít k časovému posunu o +/- 5 pracovních dnů (státem vyhlášené volno a svátky, víkendy, neobvyklosti u spravovaného objektu nebo neobvyklé obchodní postupy související se spravovaným objektem, které by měly být zahrnuty v hlášení, atd.) 3. Doručení hlášení Hlášení budou dodávány poskytovatelem zadavateli takto: a) faxem ano ne b) em.. ano ne c) poštou.. ano ne d) osobním vyzvednutím zadavatelem.. ano ne přesná poštovní adresa k doručení: 4. Rozsah pravidelných hlášení / jazyk Rozsah pravidelných hlášení je dohodnut mezi poskytovatelem a zadavatelem dle níže uvedené tabulky. Zadavatel má k nahlédnutí ukázkový vzor hlášení. Hlášení budou vypracována v níže specifikovaném jazyce, přitom některé části budou kvůli stávajícímu jazyku softwaru v anglickém jazyce. 1. Titulní stránka ( obsah, číslo, datum, podpis osoby, která hlášení vypracovala, podpis osoby, která údaje opětovně zkontrolovala ).. ano ne 2. Shrnutí / přehled účtů ( platební schopnosti / likvidity ).... ano ne 3. Přehled pohledávek ( očekávané příjmy ) ano ne 4. Závazky, které jsou připraveny k převodům ( faktury k zaplacení tento týden )... ano ne 5. Přehled všech závazků ( souhrn všech otevřených závazků ) ano ne 6. Likvidita po úhradě dle bodu č. 4 ( analýza budoucí platební schopnosti )... ano ne 7. Přehled vlastníků ano ne Jazyk: a) česky ano ne b) anglicky ano ne c) německy ano ne d) jiný... Verze 1.1, Stav: FO CZ Strana 1 z 1

9 PŘÍLOHA č. 2: Honoráře a náhrady 1. Honorář poskytovatele Poskytovatel obdrží za své smluvní povinnosti dle této smlouvy, bodu III. za technickou zprávu budovy, ekonomický management budovy a vedení účetnictví následující honorář: 1.1. Měsíční paušální honorář (základní paušál) CZK / měsíčně plus DPH 1.2. Měsíční paušální honorář: garážová stání: CZK / měsíčně plus DPH Součástí uvedených honorářů nejsou materiálové náklady, které budou poskytovatelem zadavateli fakturovány odděleně. Jedná se zejména o faktury za provedené a převzaté práce vykonávané třetími subjekty (např. materiál, revize technických zařízení, úplata za účast notáře, odstranění poruch výtahů, osvětlení a poruch v dodávkách energie, tepla a vody). 1.3 Splatnost platby Poskytovatel fakturuje měsíčně, a to zpětně. Splatnost platby je: 14 kalendářních dnů. 2. Honorář za práce, které nejsou obsaženy v měsíčním honoráři: Technický personál, opraváři Práce, vč.nářadí, dopravního prostředku, tel., atd. pracovní dny 08:00 18: CZK/hod Práce, vč.nářadí, dopravního prostředku, tel., atd. (jenom nouzové případy), soboty, neděle a svátky anebo pracovní dny v době 18:00 08: CZK/hod Stavební inženýr (s vysokoškolským vzděláním) Práce, vč.dopravního prostředku, tel., atd CZK/hod Správce 400 CZK/hod Asistentka, recepční: 300 CZK/hod Účetní Účetní (středoškolské vzdělání) 400 CZK/hod Účetní (vysokoškolské vzdělání) a/anebo ekonom 600 CZK/hod Právnické služby Právnické služby poskytované vlastním personálem (mimo soudní spory) 600 CZK/hod Jednatel CZK/hod Poskytovatel fakturuje jenom skutečně odpracovaný čas a všechny hodinové sazby již zahrnují ceny za použití dopravních prostředků, nářadí, mobilních telefonů, softwaru, hardwaru, a také náklady na příjezd na místo určení (po celé Praze). Poskytovatel zpětně fakturuje tyto náklady jednou měsíčně společně s honorářem dle čl. 1. Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH. Verze 1.1, Stav: FO CZ Strana 1 z 1

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Trávníky, bytové družstvo se sídlem na adrese Příčná 1541, 765 02 Otrokovice IČO: 00048852 zapsané v rejstříku u Krajského

Více

SMLOUVA o vedení účetnictví a agendy správy, uzavřená dle ustanovení 1724 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi:

SMLOUVA o vedení účetnictví a agendy správy, uzavřená dle ustanovení 1724 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi: SMLOUVA o vedení účetnictví a agendy správy, uzavřená dle ustanovení 1724 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi: 1. Botanická 24 společenství vlastníků jednotek se sídlem Brno Veveří, Botanická

Více

Článek I. Smluvní strany. Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava Bc. Martinem Vítečkem, primátorem Mgr. Bc. Pavel Vltavský

Článek I. Smluvní strany. Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava Bc. Martinem Vítečkem, primátorem Mgr. Bc. Pavel Vltavský 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA MMOPP00GDAOR SMLOUVA O SPRÁVĚ NEMOVITOSTI uzavřená podle 2430 a násl. občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany Vlastník: Sídlo: Statutární město Opava Horní náměstí 69, 746

Více

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu Smlouva o zajišťování správy společných částí domu Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 až 575 a ve smyslu zák.č.72/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se

Více

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU.

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. Vlastníci bytů a nebytových jednotek Jméno a příjmení : datum nar. číslo jednotky, ulice, č.p., obec, PSČ

Více

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA)

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA) SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA) Smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností vyplývajících ze vztahů ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví (mandátní

Více

S m l o u v a. o zajišťování správy, provozu a oprav společných částí domu podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku

S m l o u v a. o zajišťování správy, provozu a oprav společných částí domu podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku S m l o u v a o zajišťování správy, provozu a oprav společných částí domu podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku Průkopník, stavební bytové družstvo, družstvo, 635 00 Brno, Foltýnova 1, zastoupené předsedou

Více

smlouvu o nájmu nebytových prostor

smlouvu o nájmu nebytových prostor SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad se sídlem: Mírové náměstí 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem IČ: 75082136 DIČ: CZ75082136 (není plátcem DPH) zastoupená: Ing.

Více

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:..

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. Svazek obcí Čistý Zlechovský potok, 687 10 Zlechov 540, IČ: 75068664 SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. I. Smluvní strany DODAVATEL (provozovatel kanalizace): ODBĚRATEL : Svazek

Více

mandátní smlouvu o správě nemovitosti

mandátní smlouvu o správě nemovitosti Bytové družstvo se sídlem.. zapsané v Obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl., vložka.. zastoupené předsedou představenstva a členem představenstva. IČ:. na straně jedné (dále jen "BD") a společnost

Více

SMLOUVU O ZAJIŠŤOVÁNÍ A VEDENÍ MZDOVÉHO ÚČETNICTVÍ. se sídlem zastoupená. na straně jedné ( dále jen zákazník )

SMLOUVU O ZAJIŠŤOVÁNÍ A VEDENÍ MZDOVÉHO ÚČETNICTVÍ. se sídlem zastoupená. na straně jedné ( dále jen zákazník ) IČ: DIČ: CZ se sídlem zastoupená. na straně jedné ( dále jen zákazník ) a SEVIN s.r.o. IČ: 25137450, DIČ: CZ25137450 firma zapsaná v OR vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 52789 se sídlem

Více

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU PŘÍKAZNÍ SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU Smluvní strany: 1. Společenství vlastníků jednotek domu Dominova 2463, 2464, 2465, Praha 5, Stodůlky Sídlo : Praha 5 - Stodůlky Dominova 2464/13,

Více

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU PŘÍKAZNÍ SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU Smluvní strany: Společenství vlastníků jednotek objektu Španielova 1299-1305, Praha 6, Řepy Sídlo: Španielova 1301, Praha 6 - Řepy, 163 00 zapsané

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla

Více

Smlouva o zajišťování správy společných částí domu

Smlouva o zajišťování správy společných částí domu Smlouva o zajišťování správy společných částí domu Podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zejména ustanovení 2430 a násl. a dále ve smyslu ustanovení 1189 a násl. občanského

Více

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I.

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I. Příloha č. 8 Zásad vzorová nájemní smlouva pro pronájem nebytového prostoru ( doba určitá / neurčitá ) Nájemní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb.,

Více

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů Založení základní evidence evidence objektů bytů a nebytových prostor evidence pasportů bytů a nebytových prostor evidence ploch místností nebo celkových ploch objektů evidence ploch pro vytápění TUV nastavení

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU č. XXX

MANDÁTNÍ SMLOUVU č. XXX SPOLEČNOST: SEASPOL s.r.o. ( DÁLE JEN MANDATÁŘ ) ADRESA: IČ: 45359024 DIČ: CZ 45359024 REGISTRACE: VEDENÁ U REJSTŘÍKOVÉHO SOUDU V PLZNI V ODDÍLE C, VLOŽKA 2016, SPOLEČNOST: ( DÁLE JEN MANDANT ) ADRESA:

Více

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář 1 Smlouva o zpracování daňové evidence uzavřená mezi zadavatelem firma, jméno sídlo: IČ: na straně jedné a zpracovatelem

Více

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná..

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná.. SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 1.... se sídlem., za níž jedná.. Výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu této smlouvy č.1 (dále jen Objednatel

Více

Smlouva na poskytování právních služeb

Smlouva na poskytování právních služeb P S Y C H I A T R I C K Á L É Č E B N A Š T E R N B E R K Olomoucká 1848/173, 785 01 Šternberk, IČ:00843954 Smlouva na poskytování právních služeb č. VZ 76/2013 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku

Více

Smlouva kupní. (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) (dále jen jako prodávající )

Smlouva kupní. (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) (dále jen jako prodávající ) Smlouva kupní (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) K níže uvedenému dni, měsíci a roku uzavřely strany Prodávající: Sídlo: Zastupující: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Kontaktní

Více

Smlouva o poskytování servisních služeb

Smlouva o poskytování servisních služeb Smlouva o poskytování servisních služeb Tomáš Krist ToP COMPUTER Ptácká 96/78 293 01 Mladá Boleslav IČO: 63820668 DIČ: CZ7504200946 dále jen poskytovatel, a FIRMA Ulice 111 000 00 Město IČO: 00000000 zastoupená

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE Příloha č. 5: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE 1. CEJIZA, s.r.o. údaj o zápisu v obchodním rejstříku zastoupená: MUDr. Bořkem Semrádem, jednatelem společnosti sídlo:

Více

Smíšená smlouva komisionářská smlouva o obstarání správy nemovitostí, výkonu dalších práv a povinností, smlouva o obstarání účetnictví.

Smíšená smlouva komisionářská smlouva o obstarání správy nemovitostí, výkonu dalších práv a povinností, smlouva o obstarání účetnictví. Smíšená smlouva komisionářská smlouva o obstarání správy nemovitostí, výkonu dalších práv a povinností, smlouva o obstarání účetnictví. Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Společenství vlastníků

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č.

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací na síti G-NET č. 1/5 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. (dále jen smlouva ), uzavřená podle ustanovení 63 a násl.

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

VZOR PID... stejnopis č.

VZOR PID... stejnopis č. Příloha č. 4 k usnesení Rady HMP č. 2245 ze dne 19. 8. 2014 VZOR PID... stejnopis č. mezi: SMLOUVA č. DOT../2015 o poskytnutí účelové dotace - grantu č... na zachování či obnovu památkové hodnoty a podstaty

Více

Smlouva o školní docházce

Smlouva o školní docházce Smlouva o školní docházce uzavřená ve smyslu ustanovení 123 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon Smluvní strany Soukromá mateřská škola a dětské jesle Moudrá sova s.r.o. Studentská 312/65, 360

Více

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ KOLEKTIVNÍHO PLNĚNÍ

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ KOLEKTIVNÍHO PLNĚNÍ SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ KOLEKTIVNÍHO PLNĚNÍ ČÍSLO SMLOUVY 2013/./ /. uzavřená mezi PV Recovery, s.r.o. se sídlem Antala Staška 1076/33a, Praha 140 00 zapsaná Městským soudem v Praze, sp. zn. C 204081 IČ: 291

Více

Smlouva o údržbě výpočetní techniky a programového vybavení IT outsourcing

Smlouva o údržbě výpočetní techniky a programového vybavení IT outsourcing Smlouva o údržbě výpočetní techniky a programového vybavení IT outsourcing Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany v souladu se zákonem 513/1991 sb. obchodní zákoníku následující servisní

Více

Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení

Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení Příloha č. 10 Zásad vzorová nájemní smlouva pro pronájem bytu v domě zvláštního určení Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení uzavřená dle ust. 685 a násl. zák. č. 40/1964 Sb., občanský

Více

Smlouva o nájmu garážového stání č. G x/2013. Čl. I Smluvní strany

Smlouva o nájmu garážového stání č. G x/2013. Čl. I Smluvní strany SMLOUVA o nájmu nebytového prostoru garážového stání a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. G x / 2013 uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb. a zákona č.116/1990 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů

Více

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání Společnost: Obec Hrdlív se sídlem: Hrdlív 79, 273 06 IČ: 00234419 DIČ: - zastoupená: Ing.Radek Růžička, starosta obce (dále jen pronajímatel") a Pan(í):

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky internetového portálu timee.cz (dále jen timee.cz ) pro zákazníky společnosti Datlink s.r.o., IČ 27970485, se sídlem

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 346/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 322 ze dne 15.05.2013 Mandátní smlouva o zajištění správy, provozu a údržby zařízení kotelny v objektu přístavku tribuny Stadionu

Více

Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 6 SMLOUVA

Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 6 SMLOUVA Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 SMLOUVA o úhradě prokazatelné ztráty vzniklé dopravci poskytováním žákovského jízdného v rámci závazku veřejné služby v drážní osobní dopravě Článek 1 SMLUVNÍ

Více

Smluvní podmínky (Wi-Fi)

Smluvní podmínky (Wi-Fi) Smluvní podmínky (Wi-Fi) Čl. 1 - Předmět smlouvy 1.1. Dodavatel se zavazuje poskytovat Uživateli časově a datově neomezený přístup k síti Internet a jejím službám (dále jen Služby) prostřednictvím pevného

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PEČOVATELSKÁ SLUŽBA uzavřená dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, níže uvedeného dne,

Více

Všeobecné obchodní podmínky Foreigners.cz, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky Foreigners.cz, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky Foreigners.cz, s.r.o. 1. Úvodní ustanovení Všeobecné obchodní podmínky (dále též podmínky nebo "VOP") jsou platné a závazné pro všechny osoby, které využívají, na základě smluvního

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany Příloha č. 7 Návrh smlouvy na zajištění jazykových a jazykově-metodických kurzů v zahraničí pro zvýšení kvalifikace pedagogů a zvýšení kvality výuky na 1. Základní škole Holešov Objednatel: Název: 1. Základní

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Rada obce Hrušovany u Brna, dle usnesení č. RO ze dne a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb, o obcích, rozhodla o přidělení dotace pro: 1/ sídlo:

Více

Všeobecné podmínky poskytování služby MAMUTNET vydané s platností a účinností od 1.4.2013

Všeobecné podmínky poskytování služby MAMUTNET vydané s platností a účinností od 1.4.2013 Všeobecné podmínky poskytování služby MAMUTNET vydané s platností a účinností od 1.4.2013 1. všeobecné podmínky 1.1. Všeobecné podmínky firmy Kubešová Miroslava (dále jen Všeobecné podmínky ) pro poskytování

Více

Smlouva o poskytování sociální služby - osobní asistence, na dobu neurčitou kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

Smlouva o poskytování sociální služby - osobní asistence, na dobu neurčitou kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Smlouva o poskytování sociální služby - osobní asistence, na dobu neurčitou kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli I. Smluvní strany Jméno a příjmení: datum narození: trvalé bydliště: PSČ: v

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013

Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013 Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013 Níže uvedeného dne, měsíce a roku Uživatel: datum narození: bydliště: Americká 52, Cheb 350 02 (v textu této smlouvy dále jen uživatel ) u z

Více

Ing. Lubomírem Šmídem, starostou obce Na Budínku 240, Kobylnice IČ: 00488160 CZ700488160, není plátce DPH

Ing. Lubomírem Šmídem, starostou obce Na Budínku 240, Kobylnice IČ: 00488160 CZ700488160, není plátce DPH SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU OBCE KOBYLNICE Smluvní strany: 1. Obec Kobylnice zastoupená: Ing. Lubomírem Šmídem, starostou obce sídlo: Na Budínku 240, Kobylnice IČ: 00488160 DIČ: CZ700488160,

Více

mandátní smlouvu o správě nemovitosti:

mandátní smlouvu o správě nemovitosti: Společenství.. se sídlem. reprezentující ve smyslu zák.č. 72 / 1994, č. 103 / 2000, č. 451 / 2001, č. 437/2003 a č. 171/2005 Sb. v platném znění vlastníky bytů, společných prostor a pozemků náležejících

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY Smluvní strany: 1. Poskytovatel: sídlo: IČ: DIČ: bankovní účet číslo:, vedený u zastoupení:, 2. Objednatel: Jihočeský vědeckotechnický park, a.s. sídlo: U Zimního stadionu 1952/2,

Více

Smlouva o poskytnutí telefonního čísla a s ním spojených služeb

Smlouva o poskytnutí telefonního čísla a s ním spojených služeb Smlouva o poskytnutí telefonního čísla a s ním spojených služeb 1. FinCall s.r.o., sídlem Čihákova 872/17, 190 00 Praha - Libeň korespondenční adresa : Šunychleská 1159, 735 81 Bohumín email: mobil@fincall.cz

Více

CZ.1.07/2.1.00/32.0071

CZ.1.07/2.1.00/32.0071 Příloha č.3 Smlouva na nákup výpočetní techniky pro vybavení ICT centra a realizaci projektu VOŠ Uničov - Vzdělávací programy dle potřeb praxe reg. číslo projektu CZ.1.07/2.1.00/32.0071 v rámci dotačního

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s.

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s. KUPNÍ SMLOUVA (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ). Smluvní strany Regionální poradenské a vzdělávací

Více

Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce

Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce Nabídka na komplexní správu nemovitosti Společenství pro dům K Botiči 409/2 Praha 10 - Vršovice kontakt: Lenka Skalická Kancelář: Bystrá 761, Praha

Více

Smlouva o obstarání správy domu a výkonu některých práv a povinností plynoucích ze vztahu ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví

Smlouva o obstarání správy domu a výkonu některých práv a povinností plynoucích ze vztahu ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví Smlouva o obstarání správy domu a výkonu některých práv a povinností plynoucích ze vztahu ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví uzavřená podle 566 až 576 obchodního zákoníku a zákona č. 72/1994

Více

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA (1) Město Napajedla IČO: 002 84 220 Masarykovo náměstí 89 763 61 Napajedla (dále jen pronajímatel ) a Čl. 1 Smluvní strany zastoupené NBTH,

Více

Smlouva o poskytování služby přístupu k síti Internet

Smlouva o poskytování služby přístupu k síti Internet I. Smluvní strany Poskytovatel: Mgr. Ondřej Skipala Skipala Networks Rybník 162 56002 Česká Třebová IČ: 74764799 DIČ: CZ8610256215 Peněžní ústav: mbank Číslo účtu: 670100-2205746382/6210 Kontaktní telefon:

Více

Smlouva o ostraze objektu

Smlouva o ostraze objektu Smlouva o ostraze objektu uzavřená mezi Statutární město Kladno zastoupené SBF Kladno s.r.o. a Europe Security Agency, s.r.o. dne Statutární město Kladno se sídlem Nám. Starosty Pavla 44, Kladno IČ: 00234516

Více

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene Název smlouvy: XY stavba Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene kterou dne, měsíce a roku níže uvedeného uzavřeli ve smyslu ust. 50a zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku v platném znění

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

Technické služby Doubravčice, s.r.o. Registrace: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 224654.

Technické služby Doubravčice, s.r.o. Registrace: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 224654. S M L O U V A O N Á J M U vodohospodářských děl a souborů zařízení k zajištění rozvodu a dodávky pitné vody a odvádění a čištění odpadních a dešťových vod ---------------------------------------------------------------

Více

V Z O R MANDÁTNÍ SMLOUVA O DAŇOVÉM PORADENSTVÍ A ZASTUPOVÁNÍ VE VĚCECH DANÍ. zastoupený. dále jen "klient"

V Z O R MANDÁTNÍ SMLOUVA O DAŇOVÉM PORADENSTVÍ A ZASTUPOVÁNÍ VE VĚCECH DANÍ. zastoupený. dále jen klient V Z O R MANDÁTNÍ SMLOUVA O DAŇOVÉM PORADENSTVÍ A ZASTUPOVÁNÍ VE VĚCECH DANÍ Mandant: IČ: DIČ: zastoupený dále jen "klient" a Mandatář : Vladimír Rajnyš, daňový poradce zapsaný do seznamu Komory daňových

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Úřad vlády České republiky KUPNÍ SMLOUVA O DODÁVCE TOALETNÍHO PAPÍRU MALÉHO uzavřená podle 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Česká republika Úřad vlády České republiky se sídlem: nábř.

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluvní strany: Smlouva o obchodním zastoupení Cestovní kancelář Obchodní jméno: Travel America s.r.o. Sídlo: Neumannova 1453/20, Praha 5 Zbraslav 156 00 IČO: 28564596 DIČ: CZ28564596 Bankovní spojení:

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.)

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.) SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.) uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby

Smlouva o poskytnutí sociální služby Smlouva o poskytnutí sociální služby Poskytovatel: SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA, p. o. zastoupené Bc. Janou Žouželkovou, ředitelkou organizace Kabelíkova 14a, 750 02 Přerov IČ: 49558854 bankovní účet

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení Občanského zákoníku a platných právních předpisů

NÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení Občanského zákoníku a platných právních předpisů NÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení Občanského zákoníku a platných právních předpisů mezi Pronajímatelem: jméno: bytem: r. č.: e-mail: mobil: v zastoupení na základě plné moci ze dne... (dále jen pronajímatel)

Více

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Zenefit

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Zenefit Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Zenefit společnosti Zentity a.s., IČ: 24783081, se sídlem Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7, zapsané v obchodním rejstříku Městkého soudu v Praze, oddíl B,

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1 Provozovatel obchodní společnost Úspěšný web s.r.o. se sídlem Rakovník, Sportovní 99, PSČ 269 01 IČ: 242 09 007

Více

NABÍDKA NA SPRÁVU NEMOVITOSTI

NABÍDKA NA SPRÁVU NEMOVITOSTI NABÍDKA NA SPRÁVU NEMOVITOSTI Zadavatel: Správce: Paní Alena Braunerová Parkers s.r.o. Milánská 418 Náměstí Míru 820/9, 120 53 Praha 2 10900, Praha IČ: 26953544 V Praze dne 16.12.2013 MODERNÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

Více

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 Příloha č. 1 Pojišťovna VZP, a.s. ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 se sídlem: Jankovcova 1566/2b, 17000 Praha 7 IČO: 27116913 DIČ: CZ27116913 zastoupená: Robertem Karešem, výkonným ředitelem

Více

I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Slušovice uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami ve smyslu ustanovení 159 zákona č. 500/2004, správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

Více

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory ORLOVAN, městské bytové družstvo Energetiků 640, Orlová Lutyně SMĚRNICE č. 12/2005 Nájem nebytových prostorů a užívání společných prostorů v domě Schválena: shromážděním delegátů dne 8. 6. 2006 Nabývá

Více

Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. [ ]

Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. [ ] Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Smlouva o zajištění společného plnění s provozovatelem FVE

Smlouva o zajištění společného plnění s provozovatelem FVE Smlouva o zajištění společného plnění s provozovatelem FVE uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a podle 37p odst. 1 a 2 a 37h odst. 1, písm. c) zákona č. 185/2001 Sb.,

Více

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran Smlouva č. 15/011-0 Smlouva o poskytování poradenských služeb uzavřená na základě 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) Česká republika Úřad vlády České republiky

Více

titul, jméno, příjmení, titul:,.,, rodné číslo / datum narození u cizinců:..

titul, jméno, příjmení, titul:,.,, rodné číslo / datum narození u cizinců:.. SMLOUVA č. / O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením 50a zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi těmito

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Výroba zpravodaje Kohoutovický kurýr OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Příloha č. 2 výzvy k podání nabídky uzavřená ve smyslu ust. 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v

Více

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK Rámcová smlouva Rámcová smlouva na poskytování dodávek uzavřená podle 269 odst. 2 s použitím ustanovení 409 a násl., zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA Smlouva č.: SMF/125/2015 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, s ustanovením 10a zákona č.

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

uzavřeli podle ustanovení 50a, b, občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o rezervaci nemovitosti

uzavřeli podle ustanovení 50a, b, občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o rezervaci nemovitosti Společnost SPS Císařka, s.r.o., se sídlem Praha 2, Jana Masaryka 165/22, PSČ 120 00, IČ 284 78 568, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 144552 číslo účtu na kupní

Více

Rámcová smlouva na renovaci tonerů

Rámcová smlouva na renovaci tonerů Rámcová smlouva Renovace tonerů Rámcová smlouva na poskytování dodávek uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Objednatel Plzeňský

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ]

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ] KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] IČ: [ ] DIČ: [ ] Bankovní spojení: [ ] Číslo účtu: [ ] Telefon: [ ] Tel./fax: [ ] E-mail: [ ] ( dále jen dodavatel) Objednatel:

Více

Smlouva o partnerské spolupráci

Smlouva o partnerské spolupráci Smlouva o partnerské spolupráci Smluvní strany: 1. WideNet s.r.o. se sídlem: Palác Lucerna, Štěpánská 61, 116 02 Praha 1 IČ: 26767244 jednající jednatelem Vladimírem Vavrochem obchodní společnost WideNet

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Smlouva o zprostředkování burzovních komoditních obchodů (podle 2445 2454 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) OLP/1107/2014

Smlouva o zprostředkování burzovních komoditních obchodů (podle 2445 2454 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) OLP/1107/2014 Smlouva o zprostředkování burzovních komoditních obchodů (podle 2445 2454 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) OLP/1107/2014 Smluvní strany: FIN-servis, a.s. se sídlem Kladno, Dr. Vrbenského 2040,

Více

zástupci objednatele ) jsou: Ing. Michal Janče a další pracovníci odboru investic a údržby, případně další zástupce objednatele pověřený v průběhu

zástupci objednatele ) jsou: Ing. Michal Janče a další pracovníci odboru investic a údržby, případně další zástupce objednatele pověřený v průběhu Smlouva o dílo č.... na zajištění organizace bezpečnosti práce na staveništi akce Zateplení ZŠ Vimperk Smluvní strany Objednatel: se sídlem zastoupený: Město Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Ing.

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 361/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 361/2015 č.j.: 361/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 338 ze dne 27.05.2015 Pronájem garážového stání č. 27.25, Sabinova 8/278, Praha 3 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1.

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA (dále jen stanovy ) Bytové družstvo Ostružinová Medlánky se zakládá jako bytové družstvo za účelem koupě bytového domu na ulici Ostružinová 496/1, 497/5, 498/3, 499/7, 500/9 a

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva Příloha č. 4 Závazný návrh smlouvy Kupní smlouva " Dodávka tabletů a softwaru pro Základní školu a Mateřskou školu Vřesina, okres Ostrava město, příspěvkovou organizaci" č. j.: podle zákona č. 89/2012

Více

SPRÁVA A ÚDRŽBA NEMOVITOSTÍ. nabídka pro:

SPRÁVA A ÚDRŽBA NEMOVITOSTÍ. nabídka pro: ZELENÁ HORA stavební bytové družstvo Brněnská 1146/30 591 01 Žďár nad Sázavou www.sbdzh.cz info@sbdzh.cz tel. 566651911 SPRÁVA A ÚDRŽBA NEMOVITOSTÍ nabídka pro: strana 1 21.9.2011 Obsah: 1 INFORMACE O

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SV. ANEŽKY Žižkova 3, 602 00 Brno

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SV. ANEŽKY Žižkova 3, 602 00 Brno Dokument P4/1 CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SV. ANEŽKY Žižkova 3, 602 00 Brno Smlouva o poskytnutí sociální služby chráněného bydlení Pan/paní, narozen/a., dosud trvale bytem.., v textu této smlouvy dále jen uživatel,

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve stacionáři. smlouvu o poskytnutí týdenní služby sociální péče podle 47 cit. zákona

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve stacionáři. smlouvu o poskytnutí týdenní služby sociální péče podle 47 cit. zákona Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve stacionáři Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i Paní Bydliště nar v textu této smlouvy dále jen Osoba a SENIOR Teplice, IČ 26598442, se sídlem

Více

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Smlouvu o poskytnutí sociální služby uzavřeli:

Více

Smlouva o úvěru. Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název: Město Nové Město na Moravě Sídlo obecního / krajského úřadu:

Smlouva o úvěru. Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název: Město Nové Město na Moravě Sídlo obecního / krajského úřadu: 99010757385 registrační číslo Komerční banka, a.s., se sídlem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen Banka ) a Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název:

Více

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování

RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování 1. e-finance Reality, s.r.o. IČ: 255 54 824, DIČ: CZ25554824, plátce DPH zapsaná v Obchodní rejstříku v Brně, oddíl C, vložka 33074 se sídlem Rooseveltova

Více

P Ř Í K A Z N Í S M L O U V A o zajišťování správy společných částí domu, nebytových prostorů a pozemků,

P Ř Í K A Z N Í S M L O U V A o zajišťování správy společných částí domu, nebytových prostorů a pozemků, P Ř Í K A Z N Í S M L O U V A o zajišťování správy společných částí domu, nebytových prostorů a pozemků, kterou podle příslušných ustanovení NOZ č. 89/2012, zejména 1411 1417 a 2430-2442 v platném znění,kterými

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA. 1 Identifikace zakázky. Název veřejné zakázky: Doprava žáků SOŠ Trhové Sviny. Smluvní strany: Objednavatel přepravy:

RÁMCOVÁ SMLOUVA. 1 Identifikace zakázky. Název veřejné zakázky: Doprava žáků SOŠ Trhové Sviny. Smluvní strany: Objednavatel přepravy: RÁMCOVÁ SMLOUVA na poskytování služeb uzavřená podle 269 odst. 2, v souladu s 262 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 1 Identifikace zakázky Název veřejné zakázky: Doprava

Více