SBD Chomutov. Za hlavní pøíèinu zvyšování stavu pohleprogramu IPRM a díky novele naøízení vlávèas

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SBD Chomutov. Za hlavní pøíèinu zvyšování stavu pohleprogramu IPRM a díky novele naøízení vlávèas"

Transkript

1 Z pravodaj SBD Chomutov Vážení družstevníci, dávkám, nemožnost získání úvìru pro hospodáøská støediska, v nejhorším pøípadì v úvodu bych Vás rád seznámil s informaokamžitá splatnost všech úvìrù. cemi, které jsem prezentoval delegátùm bìhem shromáždìní v èervnu Text Mezi opatøení, která jsme zvolili, abycituji v pùvodním, plném znìní: chom zabránili prohloubení nepøíznivého stavu, patøí posílení vozového parku SBD Dovolte mi, abych Vás seznámil s novým o jedno vozidlo pro právní úsek. Dùvodem pohledem na stav pohledávek. V mìsíci je rozšíøení o jednu skupinu tvoøenou stákvìtnu 2009 došlo k jejich nárùstu o 740 vajícími zamìstnanci, jejímž úkolem je Dovolte mi, upozornit nejen èleny druž- tisíc Kè. Také v pøedchozích dvou mìsících objíždìní dlužníkù a vybírání hotovosti na stva, ale i vlastníky, že je tøeba v souèasné, se úhrada nájemného v øádném termínu místì. Jejich úkolem je dále okamžité vyzhoršovala, ale oddìlení pohledávek tuto nelehké dobì upøednostnit platbu nájemmáhání pohledávky prostøednictvím sousituaci minimalizovalo. Nepøíznivý stav je ného - dát platbì za bydlení prioritu. Druž- du, zápoèet kaucí, exekuce a žaloby na stvo využívá všech zákonných možností v zpùsoben celosvìtovou hospodáøskou kripostupu vymáhání pohledávek za družvyklizení bytu. zí, která se bohužel zaèíná projevovat i na stevníky a vlastníky. Vždy se v koneèné fázi SBD. Nekontrolovatelný nárùst pohledá- Všechna uvedená opatøení jsou nutná jedná o ztrátu bydlení. vek si jistì pamatujete z minulosti a to do pro další rozvoj SBD. Všichni si musíme roku uvìdomit, že družstvo za uživatele bytù a Závìrem pozitivní zprávy, družstvo zpra- vlastníky, kteøí neplatí nájem a služby, musí covává žádosti o datace z Evropské unie, Za hlavní pøíèinu zvyšování stavu pohleprogramu IPRM a díky novele naøízení vlávèas plnit všem dodavatelùm, dále musíme dávek mùžeme s jistotou považovat zápordy se obnovily dotace z programu Panel. To splácet úvìry a to i z minulosti tzv. anuita. ný vývoj celosvìtové ekonomiky, který má Nìkomu se mohou zdát tato opatøení tvrdá, znamená, že budeme nadále pokraèovat dopad na èeskou ekonomiku a potažmo ale jsou nutná. v podávání žádostí o podporu bydlení. i na náš region. Více lidí uživatelù bytù se ocitá bez práce, potýkají se s neschopností Tato zpráva byla pøedložena na shromákladných Výsledek za první pololetí roku 2009 je v plnit závazky, splácet pùjèky a úvìry. Mož- ždìní delegátù v èervnu S odstupem èíslech zhruba 4 miliony korun. ným dopadem zvyšování stavu pohledá- dvou mìsícù mohu konstatovat, že se situvek v delší èasové ose by mohlo být zhor- ace èásteènì stabilizovala, ale nárùst popøedseda šení výsledku hospodaøení, dùsledkem by hledávek trvá. Od zaèátku roku se pohlebyla pøedstavenstva tvorba opravných položek k pohle- dávky z nájmù zvýšily o tisíc korun. Josef Tvrdý Vážení ètenáøi, máte dojem, že situace ve vašem okolí je špatná a neøeší se? Máte problémové sousedy, jste svìdky chování a èinností, které jsou v rozporu s dobrými mravy? Mìsto Chomutov vyhlásilo nový program tvrdého postupu proti nepøizpùsobivým obèanùm s názvem Záchranný kruh. Jeho pracovní skupina pro Vás zøídila horký mail, na který mùžete adresovat veškeré své pøipomínky, poznatky èi stížnosti. Každý Váš podnìt budou øešit strážníci Mìstské policie ve spolupráci s pracovníky SBD nebo pracovníky Odboru sociálních vìcí a zdravotnictví. Pøestaòte být utlaèováni zlem, které více køièí a pište na 1

2 Kamery zasáhnou do soukromí jen zlodìjùm a vandalùm V uplynulých mìsících se nìkolik dem na dlouhodobou spolupráci s SBD Než probìhla montáž systému, tak družstevních samospráv rozhodlo Chomutov nabízíme speciální podmínky jsme projednali návrh na domovní schùpro instalaci kamerového systému do pro jednotlivé samosprávy, pro které je zi - pøedložil ho pøedseda DS pan Veselý spoleèných prostor domu. Z dosavad- tak instalace kamerového systému pøí- s bývalým technikem panem Labanem. ních zkušeností je patrné, že se jim stupnìjší než kdykoliv pøedtím. Na schùzi se vše schválilo a námitky investice vyplatila. nemìla ani èlenská schùze DS. Dále Rozhovor s Romanem Veselým jsme museli v každém vchodì osobnì Od doby, co zaznamenáváme události (pøedseda DS è. 32, Na Borku Jirkov) obejít všechny nájemníky a museli nám ve spoleèných prostorech jednotlivých potvrdit svým podpisem souhlas s monvchodù, se prakticky zastavilo jejich nièe- Proè jste se rozhodli pro kamery? táží kamerového systému v jejich vchoní, øíká Roman Veselý, který pùsobí jako O kamerovém systému jsme uvažovali dì. Upozoròuji, že je nutný 100% soupøedseda domovní samosprávy èíslo 32 již delší dobu a pro instalaci jsme se hlas nájemníkù. Naše DS má celkem 9 v ulici Na Borku v Jirkovì. Omítky nejsou rozhodli pøi rekonstrukci jednotlivých vchodù a 7 vchodù již má systém zabu- poškrábané, chodby jsou èisté a sklepy vchodù (pøeložka zvonkù, nové dlažby dovaný a vìøím, že je jen otázka èasu, nejsou vykrádány, pokraèuje Veselý ve ve vestibulu, výmìna schránek, vymalovýètu výhod, které jim instalace kamero- kdy bude i u zbývajících vchodù. Tam, vání vchodù a výmìna vchodových dveøí kde jsou kamery v provozu, jsou nájem- vého systému pøinesla. Kamery se zaníci spokojeni a nijak je to neomezuje. za hliníkové). Rekonstrukce byla dost mìøily i na nové vchodové dveøe a zrenákladná konstruované zvonky. Že se tento krok a Borek je proslaven tím, že se Vaše DS leží v pomìrnì problémové vyplatil, potvrzují jeho další slova: Zvon- tu vše dost nièí, tak jsme se rozhodli pro oblasti, nebojíte se poškození kamer? ky i plastové dveøe vydržely bez poško- prevenci a nechali jsme si nainstalovat Abych pravdu øekl, tak kamery nikdo zení, pøestože v sousedních vchodech kamerový systém. zatím nepoškodil, jelikož to vlastnì ani bez kamer jsou dávno ponièené. Myslím Kamery u vás bìží asi pùl roku. Jaké nejde... dotyèný by byl hned zaznamesi, že se nám investice již dávno vrátila. zmìny pozorujete? nán. Kamery fungují tak, že nahrávají jen Instalace kamer do problémových pro- Již po tøech mìsících se nám systém tehdy, když je v jejich dosahu pohyb. stor v obytných domech má jednoznaènì vyplatil... ve vchodì naší DS se po pùlpozitivní Kamery podle mì pùsobí i preventivnì, pøínos. Pøípadné zlodìje odradí noci snažila parta lidí znièit kameru, ale ke vchodùm, kde jsou umístìny, se ne- již jejich pøítomnost a kdejaký vandal si druhá kamera vše zaznamenala vèetnì stahují vandalové a vchody jsou o trochu také rozmyslí, jestli nìco ponièí, když je oblièeje vandala. Pro policii byla hraèka víc chránìny pøed nièením. Každý, kdo snímán kamerou se záznamem, potvr- ho dopadnout. Systém zaznamenal vše, vstoupí do vchodu nebo z nìho vyjde, je zuje svými zkušenostmi s kamerovými co znièili, a tak se nemohli z nièeho vysystémy nahrán, nelze jen tak proklouznout... Martin Volek z firmy AXOcam, mluvit. V dalším vchodì jeden nájemník Doporuèil byste instalaci do DS, kde která kamerové systémy do bytových do- rozbil sklo u vchodových dveøí a sám se se potýkají s podobnými problémy? mù montuje. Kamery, které instalujeme, nahlásil domovnímu dùvìrníkovi s tím, mají vynikající noèní vidìní, takže i za Chtìl bych systém doporuèit ostatním že je stejnì vše nahrané a že sklo zaplaúplné tmy jsou pøípadní vandalové nebo DS, protože si myslím, že je bohužel stá- tí. Myslím si, že kamery plní svùj úèel. zlodìji dobøe rozpoznatelní. Kamerový le hodnì lidí, kteøí si neváží spoleèného systém je navíc elektricky zálohovaný, Monitorujete i nové vchodové dveøe majetku a dost tìch, co se baví nièením tudíž ani pøípadné úmyslné odpojení a zvonky. Vyplatilo se? vchodù pod rouškou anonymity. Kamery elektrické energie nevede k pøerušení Po konzultaci s firmou, která kamery nabízí možné øešení. Když se u nás vy- záznamu událostí, dodává Volek. montuje, a s technikem DS panem Koptido maloval vestibul, druhý den bylo vyryto nové malby dost nesmyslù. Teï má- šem jsou kamery nastaveny na vchodo- I pøes poèáteèní investici jde o dobrý vé dveøe, dveøe do sklepù a na schránky. me vymalováno pùl roku a nic. Dalo by krok pro všechny slušné obyvatele do Zbylé kamery monitorují vestibuly vchomu, kteøí se mohou nejen cítit bezpeènì- se øíct, že je ve vchodech i èisto a je milé dù. S technikem DS považujeme toto slyšet, že to vypadá jako u lidí". ji, nebo riziko vykradených sklepù klesnastavení za idealní a vchod se tímto Nìkteøí nájemníci sice ze zaèátku nane na minimum, ale jistì ocení také kulzpùsobem urèitì vyplatí monitorovat. mítali, že budou sledováni, ale to jsme turu spoleèných prostor, která mùže být dlouhodobì na vyšší úrovni. V souèas- Už se vám podaøilo (nebo policii) uvedli na pravou míru, že u záznamo- né dobì máme program pøizpùsobený díky kamerám chytit darebáka? vého zaøízení nikdo nesedí a nesleduje pøímo pro domy a to vèetnì velmi zají- lidi v kolik, jak a s kým chodí domù, což Jak jsem již naznaèil, policii náš kamebyla jejich nejvìtší námitka. Vysvìtlili mavých cenových podmínek, øíká odrový systém pomohl odhalit a usvìdèit borník na kamerové systémy Volek a dovandala, co ponièil vchod, a jeden provi- jsme jim, že k zaøízení se jde jen tehdy, dává: Nìkteré komponenty jsou upranilec sám pøiznal, že rozbil sklo u vchokdyž se nìco stane a to ještì s pracov- veny právì pro použití v bytových dodových dveøí a škodu uhradil. níkem SBD. Chtìl bych upozornit, že mech, a tak mùžeme nabídnout kvalitní nejde o sledování, ale o prevenci proti kamerový systém pøi zachování velice Co všechno bylo potøeba zaøídit pro vandalùm. Proto kamerový systém dodobrého pomìru cena / výkon. S ohle- instalaci kamerového systému? poruèujeme. 2

3 Výsledky auditu SBD Chomutov za rok 2008 Firma úèetní jednotky: Stavební bytové družstvo Chomutov Sídlo: Chomutov, Husova 2079/10 IÈ: Auditované období: Ovìøila jsem pøiloženou úèetní závìrku družstva Stavební bytové družstvo Chomutov, tj. rozvahu k , výkaz zisku a ztráty a pøehled o zmìnách vlastního kapitálu za období od do a pøílohu této úèetní závìrky, vèetnì popisu použitých významných úèetních metod. Údaje o družstvu Stavební bytové družstvo Chomutov jsou uvedeny v pøíloze této úèetní závìrky. Za sestavení a vìrné zobrazení úèetní závìrky v souladu s èeskými úèetními pøedpisy odpovídá statutární orgán družstva. Souèástí této odpovìdnosti je navrhnout, zavést a zajistit vnitøní kontroly nad sestavováním a vìrným zobrazením úèetní závìrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti zpùsobené podvodem nebo chybou, zvolit a uplatòovat vhodné úèetní metody a provádìt dané situaci pøimìøené úèetní odhady. Mojí úlohou je vydat na základì provedeného auditu výrok k této úèetní závìrce. Audit jsem provedla v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikaèními doložkami Komory auditorù Èeské republiky. V souladu s tìmito pøedpisy jsem povinna dodržovat etické normy a naplánovat a provést audit tak, abych získala pøimìøenou jistotu, že úèetní závìrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje provedení auditorských postupù, jejichž cílem je získat dùkazní informace o èástkách a skuteènostech uvedených v úèetní závìrce. Výbìr auditorských postupù závisí na úsudku auditora, vèetnì posouzení rizik, že úèetní závìrka obsahuje významné nesprávnosti zpùsobené podvodem nebo chybou. Pøi posuzování tìchto rizik auditor pøihlédne k vnitøním kontrolám, které jsou relevantní pro sestavení a vìrné zobrazení úèetní závìrky. Cílem posouzení vnitøních kontrol je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádøit se k úèinnosti vnitøních kontrol. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých úèetních metod, pøimìøenosti úèetních odhadù provedených vedením i posouzení celkové prezentace úèetní závìrky. Domnívám se, že získané dùkazní informace tvoøí dostateèný a vhodný základ pro vyjádøení mého výroku. Podle mého názoru úèetní závìrka podává vìrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanèní situace družstva Stavební bytové družstvo Chomutov k a nákladù, výnosù a výsledku jeho hospodaøení za rok 2008 v souladu s èeskými úèetními pøedpisy. Louny dne 20. kvìtna

4 Zpráva pøedstavenstva ze dne 25. kvìtna 2009 Zpráva byla osobnì pøednesena nutím k novým trendùm v této oblasti, se V roce 2008 se uskuteènil prodej dvou pøedsedou pøedstavenstva SBD pøedstavenstvo rozhodlo vyhlásit výbì- objektù bývalého sídla správy SBD s Chomutov Josefem Tvrdým bìhem rové øízeni na externího dodavatele slu- kladným dopadem do výsledku hosposhromáždìní delegátù. žeb za pøedem stanovených podmínek. daøení a v roce 2009 byl prodán zbývající Vážení delegáti, dámy a pánové, objekt. Prodej byl uskuteènìn v souladu Na technickém úseku je uvádìno do s usnesením shromáždìní delegátù. praxe nìkolik novinek, jako pøíklad uveod roku 2002 pøed Vás pøedstupuji z du pøechod do dlouhodobého plánování Na správì SBD se i nadále øeší rùzné povìøení pøedstavenstva. Výsledek ho- oprav a rekonstrukcí objektù, který bude stížnosti na obèanské soužití, nepøizpùspodaøení za rok 2008 je opìt v kladných mít dopad na mìsíèní tvorbu dlouhodobé sobivé obèany, problémy sousedských èíslech, což ukazuje na stabilitu družstva zálohy (DZO). Doposud se k ní pøistupo- vztahù. Mìsto Chomutov vyhlásilo boj s a kvalitu jeho vedení. Detailní informace valo plošnì, a to ve stanovení minimální nepøizpùsobivými obèany. I naše družo výsledku hospodaøení jsou uvedeny ve výše urèené pøedstavenstvem pro stvo se na této akci podílelo a pøedkládazprávì ekonomického úseku. všechny objekty bez ohledu na jejich lo pracovní skupinì, která byla vytvoøena technický stav. Kompletnì zrekonstru- za tímto úèelem, problémové uživatele Pohledávky (pøedevším dluhy z nájemované bytové domy tak budou mít nižší bytù. Pravidelnì jsme se úèastnili schùného a úhrad za služby) jsou stabilizovánájemné (v položce DZO) než bytové zek a následnì se ve spolupráci s mìsny i pøes hospodáøskou krizi tak detailnì domy, které na rekonstrukci ještì èekají. tem podíleli na kontrolách. Žádám Vás probíranou médii a mají stále klesající jako delegáty, abyste na èlenských schùstav, bohužel ne v takové výši na jakou Dále pokraèujeme ve zhodnocování zích upozoròovali slušné uživatele bytù jsme byli v minulosti zvyklí. Na støedisku majetku družstva investicemi do bytona nutnost øešit problémy s uživateli bypohledávek se vyplatilo rozšíøení o jed- vých domù a to pøedevším z vlastních tù, kteøí svým chováním narušují obèannoho pracovníka. V souèasnosti jsou zde zdrojù, kterými jsou dlouhodobé zálohy ské soužití, prostøednictvím policie a nádva zamìstnanci, jejichž náplní práce je na opravy (DZO), fondy ze zisku správy a slednì informovali správu SBD. Správa osobní kontakt s dlužníkem, na kterého vnitrodružstevní pùjèky. Cizími zdroji pro SBD dále postupuje dle stanov SBD a je vyvíjen tlak k úhradì všech jeho zá- financování zhodnocení bytových domù zákonù ÈR. vazkù vùèi SBD. Pracovníci støediska jsou pøedevším úvìry, pùjèky z fondu pohledávek jsou totiž oprávnìni okamži- rozvoje bydlení a dotace. Závìrem musím s potìšením konstatì vybírat dlužné nájemné. tovat, že naše bytové družstvo je finan- Informace k poskytování dotací na ènì stabilizováno, plní své závazky vùèi Na právním støedisku se intenzivnì obnovu bytového fondu byly v poslední všem dodavatelùm a finanèním institupokraèuje v podávání žalob na dlužné dobì hodnì medializované, ale bohužel cím vèas, v plné výši a dle souèasných nájemné a úhrad za služby, návrhù na jejich nepøesný a nìkdy až zavádìjící zákonných pøedpisù ÈR. Vedení bytovévyklizení bytù a následnì návrhù na výklad mìl negativní dopad na chybnou ho družstva postupuje vùèi neplatièùm s naøízení výkonu rozhodnutí. Èinnost interpretaci obyvatel. Pro panelovou výrozhodností a nekompromisnì tak, aby chomutovského soudu u nových pøípadù stavbu existoval do konce roku 2008 jen se stav pohledávek neprohluboval, ale je standardní, problémem jsou také na- jeden dotaèní titul a to program PANEL mìl stále klesající tendenci. dále spory staršího data. Pohledávky za poskytující dotace na úroky z úvìru. S vlastníky z titulu neplacení pøíspìvkù na platností od 1. kvìtna 2009 byla schvále- Dìkuji èlenùm pøedstavenstva, konsprávu domu a pozemku již dosahují cca na novela programu PANEL s pøísnìjší- trolní komisi, zamìstnancùm, pøedsedojednoho milionu korun. mi podmínkami pro získání dotace. vi odborové organizace, funkcionáøùm DS a èlenùm družstva, kteøí se svým Zhoršující se hospodáøská krize s se- Dnes je možné využít další dotaèní titul kladným postojem podílejí na dobrých bou nese prodlužující se dobu na pøidì- IPRM (podpora bydlení z Evropských výsledcích našeho družstva. lení uvolnìného bytu po neplatièi za tržní fondù) a to hlavnì v lokalitì Jirkov. cenu. Staèí se podívat na web realitních Vzhledem k tomu, že jsem v Jirkovì èle- pøedseda pøedstavenstva kanceláøí v lokalitách Chomutov, Jirkov a nem øídícího výboru, ale i èlenem pra- Kadaò, kde je asi 340 družstevních bytù covní skupiny, má SBD pøehled o rozdìurèených Josef Tvrdý k pøevodu a zjistíme, že vzhle- lení dotace a mohu konstatovat, že pøi- dem k malé kupní síle nabídka pøevyšuje dìlení prostøedkù je transparentní. Pro poptávku a získání úvìru je složitìjší. SBD se jedná o dotaci na zhruba 350 bytù ve výši pøibližnì 45 tisíc korun na TAKÉ ZDE MOHLA BÝT Støedisko údržby skonèilo i v tomto robytovou jednotku. VAŠE REKLAMA! ce v záporných èíslech, ale nadále ho chápeme jako službu družstevníkùm. Další finanèní podporou státu je také Soukromou inzerci èlenù Støedisko AMS (autorizované metrolo- snížená sazba DPH pro opravy bytového družstva zveøejníme zdarma. gické støedisko) skonèilo s kladným vý- fondu do konce roku Pøehled byto- Ostatní inzerce je zpoplatnìna sledkem hospodaøení, ale vzhledem ke vých domù (hospodáøských støedisek) s 10,- Kè za jeden centimetr špatnému stavu objektu Blatenská, ke pøidìlenou dotací z programu PANEL je ètvereèní. V pøípadì zájmu stáøí zkušebního zaøízení a s pøihléd- uveden ve zprávì ekonomického úseku. kontaktujte redakci. 4

5 Kuchyò propojená s obývacím pokojem má své nevýhody Ale spojená kuchynì s obývacím pro- tøeba zmìnu dlažby nebo obkladù. Výstorem má i svá negativa, a proto není jimkou nebývá ani zvìtšování koupelny toto øešení domácnosti pro každého. Me- na úkor kuchynì. V kuchyních patøí mezi zi nejvìtší negativa kuchynì spojené na st upující trendy napøíklad zásuvky na s obývacím pokojem patøí pøedevším kuchyòské potøeby s elektrickým pohofakt, že vaši hosté vám vidí až do hrnce. nem. Jejich otevírání už není nutné ta- Tìžko pøed nimi ututláte pøipeèený roh hem, staèí pouhý dotyk. koláèe nebo pøetékající tìstoviny. Navíc Negativa kuchynì spojené nezabráníte šíøícímu se aroma. Musíte s obývacím pokojem poèítat s tím, že když budete fritovat hranolky, zmìní se váš obývák ve fast food. * kuchynì by mìla zapadnout do Pokud máte dostatek prostoru, jistì se koloritu domácnosti tedy více vyplatí spojit kuchyò s jídelnou * návštìva uvidí do všech hrncù a obývací prostor oddìlit minimálnì po- Trend nastartovaný v posledních le- suvnými dveømi. Obecnì zájem o samoani sebevýkonnìjší digestoø * všechny pachy z vaøení nepojme tech v podobì kuchyní propojených statné kuchynì spíše dále klesá. Menší s obývací èástí bytu je stále velice ob- zájem je také o komory a sklepy. Dnes * hluk - nádobí, vaøení, úklid líbený. Oceòují ho pøedevším hospo- totiž èasto místo komor slouží spíše ves- * zøejmì budete potøebovat myèku, dyòky, které nechtìjí být oddìlené od tavìné skøínì. Obecnì jsou však zmìny aby se po kuchyni neválelo žádné zbytku rodiny v uzavøeném prostoru ve vnitøní skladbì bytù silnì individuální špinavé nádobí kuchynì. Lidé si pøejí, aby co nejvíce a liší se pøípad od pøípadu. V rámci inteèasu stráveného doma byli spolu. riérových úprav klienti èasto požadují * neustálé udržování poøádku BOHUSLAV KRATOCHVÍL ÈIŠTÌNÍ KANALIZACE smluvní partner SBD Chomutov HAVARIJNÍ SLUŽBA nonstop Havarijní služba SBD Chomutov Voda, topení, odpady Elektro Výtahy Elvyt Vass Výtahy Fanak Dispeèink TH Kadaò Plyn 1239 Ulimex

6 Vybráno ze zprávy pro Shromáždìní delegátù Úèetní závìrka k a výsledek hospodaøení za rok 2008 Audit úèetní závìrky provedla auditorka Ing. Blanka Vorlíèková, Louny, osvìdèení KA ÈR è.1911 s výrokem: Podle mého názoru úèetní závìrka podává vìrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanèní situace družstva Stavební bytové družstvo Chomutov k a nákladù, výnosù a výsledku jeho hospodaøení za rok 2008 v souladu s èeskými úèetními pøedpisy. (více na str. 3) V roce 2008 bylo dosaženo po zdanìní Rozdìlení celkového výsledku hospodaøení (VH), nákladù a výnosù na správu SBD a støediska bytového hospodáøství (SBH) správa SBD bytová HS celkem SBD náklady v Kè , , ,65 kladného VH ve výši ,35 Kè. Pøes pokraèující, složitìjší vnìjší ekonomické podmínky se i v roce 2008 podaøilo díky zvýšeným výnosùm v èinnosti správy družstva zachovat trend kladného výsledku hospodaøení zapoèatý v roce výnosy v Kè , , ,00 VH v Kè ,35 0, , , kdy po letech ztrátového výsledku (v letech 1999 až 2001) byl znovu vykázán kladný VH. Do jeho výše za rok 2008 se promítl zejména prodej nemovitostí správy a navýšení úrokù z vkladù proti roku Provozní støediska družstva tj. autorizované metrologické støedisko (AMS) a údržba ukonèila hospodaøení za rok 2008 s následujícím výsledkem: støedisko AMS vykázalo zisk ve výši 87 tis. Kè (stav pracovníkù 4), údržba pak ztrátu ve výši 407 tis. Kè (stav pracovníkù 4). Výsledek hospodaøení SBD Chomutov v letech v tis. Kè Majetek správy SBD - nemovitosti správy (budovy a pozemky) Hodnota pozemku k 31. prosinci 2008 byla 739 tis. Kè (rok 2007pak 768 tis. Kè). Zùstatková cena (ZC) budov ke stejnému období pak èinila tis. Kè (rok 2007 pak tis. Kè). K se jedná o následující objekty vèetnì pozemkù v ulici Husova (nová správní budova), v Kadaòské ulici (byty pro dlužníky), dále v ulici Blatenská (AMS), v ulici Školní (pùvodní budova B správy) a areál v Droužkovicích. byla po rekonstrukci uvedena do užívání v srpnu 2008 celková poøizovací cena budovy èinila tis. Kè (nákup budovy tis. Kè a následná rekonstrukce za tis. Kè). Nejvìtší èást rekonstrukce pøedstavovaly stavební úpravy a to tis. Kè, zbytek pøipadl na termoregulaci, rozvody ústøedního topení, poèítaèovou sí, regálové sestavy, docházkový systém, Prodeje v roce 2008 Zmìny nemovitostí v prùbìhu 2008: Nová správní budova v Husovì ulici budova A - K. Svìtlé 1936 vèetnì pozemku budova C - K. Svìtlé 1901 vèetnì pozemku celkem Dotace Pro panelovou výstavbu existoval v roce 2008 jeden dotaèní titul. Jedná se o Program Panel, který poskytuje dotace na úhradu èásti úrokù z úvìrù - do konce roku 2008 bylo družstvu pøidìleno, na základì podaných žádostí celkem 39 dotací v úhrnné èástce 19,2 mil. Kè z toho v roce 2008 devìt dotací v celkové èástce 2,5 mil. Kè. Dotace je èerpána postupnì po dobu splácení úvìru v pùlroèních intervalech. Pøijaté dotace za rok 2008 jsou ve výši tis. Kè (za rok tis. Kè). V prùbìhu roku 2009 (do kvìtna 2009) bylo pøidìleno 9 dotací v úhrnné èástce 5,9 mil. Kè. V rámci tohoto titulu bylo dále podáno dalších 11 žádostí, o kterých nebylo dosud rozhodnuto. 6 zabezpeèovací kamerový systém, klimatizaci poèítaèového serveru, žaluzie a nezbytný stavební dozor. V lednu roku 2009 se uskuteènil prodej budovy B v ulici Školní 1902 vèetnì pozemku za prodejní cenu tis. Kè (pøi zùstatkové cenì 412 tis. Kè, zisk z prodeje byl tis. Kè). Ve druhé polovinì roku 2009 bude øešen prodej areálu v Droužkovicích. poøizovací cena v tic. Kè 686,7 162,6 849,3 zùstatková cena v tis. Kè 284,7 70,6 355,3 prodejní cena v tis. Kè 3 611, , ,0 dopad do VH v tis. Kè 3 326, , ,7

7 k výsledku hospodaøení za rok 2008 Pohledávky, opravné položky k pohledávkám a odpis pohledávek V roce 2008 stejnì jako v pøedchozích letech (poèínaje rokem 2002) se daøilo dále snižovat pohledávky z nájmù. Pokraèoval tak trend jejich snižování zapoèatý v èervnu 2002 (maximální výše pohledávek byla v kvìtnu mil. Kè) viz graf vpravo. Pohledávky z nájmù klesly k 31. prosinci 2008 meziroènì o tis. Kè na hodnotu tis. Kè (pro srovnání na konci roku 2007 èinily tis. Kè). Snížení pohledávek z nájmù vytvoøilo prostor pro pøehodnocení výše tvorby opravných položek (OP) a s ohledem na vìkovou strukturu pohledávek z nájmù bylo možné èerpat k poslednímu prosinci 2008 opravné položky ve výši tis. Kè. K vývoji pohledávek z nájmù pøipojujeme ještì pohled, který znázoròuje vývoj pohledávek z nájmù a jejich porovnání s mìsíèním pøedpisem nájmù. Z procentuálního vyjádøení podílu stavù pohledávek z nájmù na mìsíèním pøedpisu na nájemném je zøejmé, že podíl pohledávek se koncem roku 2005 dostal pod hodnotu mìsíèního pøedpisu a má nadále klesající tendenci. Pøíslušenství k pohledávkám z nájmù tvoøí poplatky z prodlení. Tyto poplatky družstvo vùèi dlužníkùm uplatòuje v souladu s platnými právními dokumenty a stanovami družstva. Zúètování poplatkù z prodlení (zaplacených resp. zajištìných smìnkou) se promítá do výnosové èásti hospodaøení družstva s kladným dopadem na jeho výsledek. rok Smluvní pokuty dodavatelùm V prùbìhu roku 2008 bylo vyúètováno jednomu dodavateli 9 smluvních pokut za nedodržení termínu dokonèení díla dle uzavøených smluv o dílo ve výši tis. Kè. Vývoj roèních výnosù z poplatkù z prodlení od roku 2000 rok rok rok rok rok rok rok rok Bytové družstevní domy - stav k v letech 2001 až 2008 v tis. Kè Bytové domy - vývoj rok 2001 až 2008 Na bytových družstevních domech došlo koncem roku 2008 proti konci roku 2007 k nárùstu úèetní hodnoty majetku o tis. Kè. Snižování úèetní hodnoty bytových domù družstva (dopad pøevodu bytù do vlastnictví) se v roce 2004 zastavilo a od roku 2005 se naopak hodnota bytových domù zvyšuje. Zde se odrazilo, proti letùm pøedchozím, zvýšení objemù provádìných modernizací a rekonstrukcí bytových domù a nižší objem pøevádìných bytù do vlastnictví v souvislosti s pøevody bytù do vlastnictví. Èerpání dlouhodobé zálohy na opravy v letech 2008 a 2007 Družstevníci èerpání z toho financováno : - opravy (externí, interní) - zhodnocení byt.majetku - vypoøádání vlastníkù - vypoøádání SVJ - splátky úvìrù a pùjèek - ostatní 2008 Vlastníci èerpání z toho financováno : - opravy (externí, interní) - zhodnocení byt.majetku - vypoøádání SVJ - ostatní zmìna zmìna

8 Stavebník oznamuje, že rekonstruuje... Než se stavebník pustí do rozsáhlejší náèrtek popø. dle rozsahu prací projek- úøadu. Postaèí pouze souhlas vlastníka, rekonstrukce svého bytu, mìl by vìdìt tovou dokumentaci vèetnì statického v tomto pøípadì družstva. Na úøad nemujaká povolení a souhlasy si musí zajistit, posouzení od autorizovaného projektan- síte, pokud pøi renovaci bytu splníte pìt aby mohl zaèít. ta. Povìøený pracovník družstva žádost podmínek: posoudí a pøi splnìní všech náležitostí Uživatel bytu nesmí provádìt žádné! nebudete zasahovat do nosných vydá žadateli písemný souhlas. stavební úpravy bez písemného souhla- konstrukcí stavby su družstva! Zejména pokud se jedná o: UPOZORNÌNÍ: Pøi rekonstrukci byto-! nezmìníte její vzhled vých jader je NUTNÉ zachovat stávající! rekonstrukci bytového jádra, která manipulaèní prostor a umožnit volný pøíspoèívá v demontáži stávajícího sa-! nezmìní se zpùsob užívání stavby stup ke svislým rozvodùm, uzavíracím nitárního jádra a vyzdìní nových pøíarmaturám a mìøidlùm v instalaèní šach-! úpravy si nevyžadují posouzení vlivu èek bytového jádra z pórobetonových na životní prostøedí tì bytového jádra! Nejlepší je ponechat tvárnic pøíp. montáž nových pøíèek ze pøíslušnou stìnu demontovatelnou.! nezhorší se požární bezpeènost sádrokartonových desek Souhlas družstva není potøeba u drob- Kritéria jsou jasná, ale jen úøedník! posunutí èi vystavení nových pøíèek ných oprav èi údržbì bytu napø. pøi výmìupravovat byt, aniž byste potøebovali stavebního úøadu posoudí, zda mùžete! vybourání dveøního otvoru nebo pøí- nì pøedmìtù (kuchyòských linek, van, èek šatny v pøedsíni umyvadel, záchodových mís), podlah, ohlášení èi stavební povolení. V nìkte- podhledù, oken, opravy vnitøních omítek, rých pøípadech se totiž mohou názory! zasklení bytové lodžie posuvným cerúøedníkù lišit. obkladù stìn, vnitøních instalací aj. tifikovaným zasklívacím systémem Zákon o územním plánování a staveb- UPOZORNÌNÍ: Rekonstruujeme-li Žadatel pøedloží na technický úsek ním øádu (stavební zákon) è. 183/2006 bez stavebního povolení tam, kde je po- družstva písemnou žádost o povolení Sb. platný od pøesnì urèuje, že žadováno, musíme poèítat s pokutou až stavebních úprav v bytì, dále vyjádøení stavební úpravy èi udržovací práce se do výše 500 tisíc korun. pøíslušné domovní samosprávy, jednodají duchý technický popis a schematický provádìt bez povolení stavebního technický úsek (dokonèení ze str. 7) Úvìry stav k stav k rozdíl Výše nesplacených úvìrù ke konci roku 2008 byla tis. Kè, skládá se z úvìrù na družstevní bytovou výstavbu DBV (anuita) a z komerèních úvìrù od bank a stavebních spoøitelen. K bylo evidováno 65 úvìrových smluv s celkovým úvìrovým limitem 176,2 mil. Kè. Valná èást úvìrù je od ÈSOB ( 47úvìrù s limitem 118,6 mil. Kè), zbylé STSP Raiffeisen (14 úvìrù s limitem 43,1 mil Kè), STSP Wüstenrot (3 úvìry s limitem 13,9 mil. Kè) a STSP ÈS (1 úvìr s limitem 0,6 mil. Kè). Nesplacený zùstatek z èerpané èástky úvìrù je ve výši 124,7 mil. Kè. V roce 2008 bylo uzavøeno deset úvìrových smluv s celkovým limitem 34,2 mil. Kè. Z celkového úvìrového zatížení a jeho vývoje od roku 2000 je zøejmé (viz graf), že do konce roku 2001 se úvìrové zatížení skládalo pouze z úvìrù na DBV a od 2002 postupnì dochází k financování akcí na bytových domech vìtšího rozsahu (komplexní rekonstrukce) i formou komerèních úvìrù. 8 ekonomický úsek Stav vybraných úètù k a porovnání se stavem k v tis. Kè - m ajetek - b ytové družst.objekty zásoby na skladì finanèní prostøedky (bez úètu kaucí) finanèní prostøedky - úèet kaucí po hled ávky z nájm ù dlouhodobé zálohy na opravy - družstevníci dlouhodobé zálohy na opravy - vlastníci fond byt.hospodaøení (statutární fond) fond na technické zhodnocení (od 6/2005 ) vnitrodružstevní pùjèky pù jèka od m ìsta z FRB úvìry na DB V (anuita) kom erèní ú vì ry úvìry - stavební spoøení pohledávky ze sm ìnek do tace úrokù

9 Nákupy spotøebního a režijního materiálu pro DS-HS v roce 2008 Zde pøedkládáme pøehled èlenìný dle družstevníkù a vlastníkù. Nejèastìji jde vlastníkù jednotek, které se koná jednou DS-HS o finanèních nákladech v tis. Kè o nákupy úklidových materiálù, malíø- roènì na správì SBD. vynaložených za rok 2008 na nákupy ských a nátìrových hmot, klíèù, zámkù, Schvalovací proces a proplácení nárežijního a spotøebního materiálu pro elektromateriálù, posypového materiálu, kupních dokladù (paragonù, daòových potøeby DS-HS. U støedisek, která nejsou spojovacího materiálu atd.. dokladù faktur) se øídí pøíkazem pøedv pøehledu uvedena, byly náklady za rok K nákupùm jsou oprávnìni pouze fun- sedy. Nákupy hrazené z DZO lze prová nulové (celkem 38 HS). kcionáøi DS, kteøí následnì o uskuteè- dìt jen pro spoleèné prostory bytového Jedná se o nákupy provádìné funkcio- nìných nákupech informují uživatele by- domu a to dle vymezení uvedené ve náøi DS-HS za hotové a hrazené z úètu tù na èlenské schùzi. Vlastníci bytù jsou Všeobecné smìrnici VS -09/ dlouhodobých záloh na opravy (DZO) informováni o nákupech na shromáždìní HS Lokalita tis. Kè HS Lokalita tis. Kè HS Lokalita tis. Kè 100 Kyjická ,Chomutov 13,6 313 Na Borku ,Jirkov 0,6 451 Pionýrù ,Jirkov 6,5 101 Kyjická ,Chomutov 0,3 314 Na Borku ,Jirkov 3,0 460 Pionýrù ,Jirkov 4,3 110 Václavská ,Chomutov 1,1 315 Na Borku 1610,Jirkov 0,2 461 Pionýrù ,Jirkov 4,9 111 Václavská ,Chomutov 1,5 316 Na Borku 1611,Jirkov 0,2 490 Maš ov ,8 152 Bezruèova ,Chomutov 6,2 317 Na Borku 1612,Jirkov 0,2 500 Kyjická ,Chomutov 2,2 162 Píseèná ,Chomutov 1,5 323 Na Borku ,Jirkov 2,1 502 Purkyòova ,Chomutov 0,1 171 Husova ,Kadaò 1,1 325 Na Borku 1623,Jirkov 0,2 512 Kamenná ,Chomutov 1,2 174 Husova 1319,Kadaò 0,2 330 SNP 1624,Jirkov 0,6 513 Kamenná 5114,Chomutov 3,5 175 Husova ,Kadaò 0,1 331 SNP ,Jirkov 4,2 514 Kamenná ,Chomutov 0,4 181 Chomutovská ,Kadaò 0,5 332 SNP ,Jirkov 2,3 515 Kamenná ,Chomutov 2,5 182 Chomutovská ,Kadaò 0,8 333 SNP 1629,Jirkov 1,0 516 Kamenná 5115,Chomutov 2,8 190 Na podlesí ,Kadaò 0,5 334 SNP 1630,Jirkov 2,3 520 V.Nezvala 4284,Chomutov 2,0 191 Koželužská ,Kadaò 5,4 335 SNP ,Jirkov 0,6 521 V.Nezvala 4285,Chomutov 1,0 202 Golovinova ,Kadaò 0,6 336 SNP 1634,Jirkov 0,1 522 Zad. Vinohrady ,Chomutov 1,4 210 Kamenná ,Chomutov 1,0 340 Mládežnická 1635,Jirkov 0,1 523 Zad. Vinohrady ,Chomutov 1,0 211 Kamenná ,Chomutov 13,2 341 Mládežnická ,Jirkov 0,5 524 Zad. Vinohrady ,67-72,Chom. 1,1 212 Školní pìšina ,Chomutov 0,6 342 Mládežnická 1638,Jirkov 0,1 531 Holešická 4747,Chomutov 4,1 222 Èernovická ,Chomutov 9,8 343 Mládežnická ,Jirkov 2,8 552 Hornická ,Chomutov 3,5 241 Pod bøízami ,Chomutov 4,6 344 Mládežnická ,Jirkov 0,8 553 Hornická ,Chomutov 0,1 250 Borová ,Chomutov 1,0 361 Svahová 4956,Chomutov 2,3 571 Zd.Štìpánka ,2 251 Borová ,Chomutov 1,4 362 Svahová ,Chomutov 2,9 572 Zd.Štìpánka ,5 252 Borová ,Chomutov 1,2 363 Svahová ,Chomutov 3,3 580 Stavbaøská ,3 253 Borová ,Chomutov 0,5 364 Svahová 4961,Chomutov 2,6 581 Stavbaøská ,5 254 Borová ,Chomutov 0,2 373 Smetanovy sady 1549,Jirkov 2,1 590 Marie Pujmanové ,3 260 Zahradní ,Chomutov 1,7 380 Èervenohradecká ,Jirkov 2,4 593 Vrchlického ,1 261 Zahradní ,Chomutov 3,3 381 Jezerská 1538,Jirkov 0,6 595 Vrchlického ,2 262 Zahradní ,Chomutov 3,3 382 Jezerská 1539,Jirkov 2,0 596 Cihláøská ,7 263 Zahradní ,Chomutov 6,3 383 Èervenohradecká 1545,Jirkov 0,8 597 Marie Pujmanové ,7 264 Zahradní ,Chomutov 5,7 390 Èervenohradecká 1526,Jirkov 0,4 600 Hutnická ,0 265 Zahradní ,Chomutov 4,7 391 Èervenohradecká 1527,Jirkov 1,4 601 Hutnická ,9 266 Výletní ,Chomutov 3,2 392 Tkalcovská ,Jirkov 2,5 602 Hutnická ,5 270 Zahradní ,Chomutov 0,2 393 Tkalcovská ,Jirkov 7,4 620 Bystøická ,9 271 Zahradní ,Chomutov 0,1 394 Smetanovy sady ,Jirkov 4,3 621 Bystøická ,9 273 Skalková ,Chomutov 1,6 400 U sauny ,Jirkov 0,1 640 Krušnohorská ,5 274 Skalková ,Chomutov 1,6 401 Jezerská 1534,Jirkov 0,3 651 Smetanovy sady ,2 275 Skalková ,Chomutov 1,2 402 Jezerská ,Jirkov 1,0 660 Gen.Svobody ,3 276 Skalková ,Chomutov 0,1 403 Jezerská 1537,Jirkov 0,5 680 Cihláøská ,6 280 Školní ,Kadaò 0,2 410 U stadionu 1502,Jirkov 0,1 690 Konìvova ,3 290 Pod bøízami ,Chomutov 8,8 411 U stadionu 1505,Jirkov 1,8 700 Skalková ,8 291 Pod bøízami ,Chomutov 5,8 412 Alešova 1507,Jirkov 2,5 730 Jirkovská ,7 292 Pod bøízami ,Chomutov 7,2 413 Alešova 1508,Jirkov 0,7 740 Píseèná ,8 293 Pod bøízami ,Chomutov 3,7 414 Alešova 1509,Jirkov 0,1 750 Píseèná ,2 294 Pod bøízami ,Chomutov 9,3 420 Krátká 1647,Jirkov 4,0 760 Holešická ,4 300 Kamenný vrch ,Chomutov 5,1 421 Krátká 1648,Jirkov 2,1 770 Školní ,1 302 Kamenný vrch ,Chomutov 0,8 422 Krušnohorská 1660,Jirkov 8,1 780 Holešická ,7 303 Kamenný vrch ,Chomutov 0,8 423 Krušnohorská 1661,Jirkov 3, Máje ,5 304 Kamenný vrch ,Chomutov 3,0 431 K.Marxe ,Jirkov 0,6 800 Rùžová ,2 310 Na Borku 1602,Jirkov 4,4 432 K.Marxe ,Jirkov 0,1 810 Pod bøízami ,2 311 Na Borku 1603,Jirkov 0,6 440 Krušnohorská ,Jirkov 12,8 820 Smetanovy sady ,1 312 Na Borku 1604,Jirkov 0,3 450 Pionýrù ,Jirkov 4,3 850 Gen.Svobody ,0 CELKEM 344,8 Informace k dani z nemovitosti Novelou zákona o osvobození od danì ze staveb, u kterých dáno stavební povolení. Toto osvobodani z nemovitostí byly provedeny zmìny spoèívající ve zení od danì se do 31. prosince 2008 úèinnou od 1. ledna snížení tepelné nároènosti stavebními poskytovalo na dobu 5 let bylo zrušeno úpravami, na jejichž provedení bylo vy- 9

10 Shromáždìní delegátù SBD Chomutov ze dne 25. èervna 2009 Shromáždìní delegátù schvaluje 1) Øádnou úèetní závìrku a rozdìlení VH za rok 2008 VH SBD Chomutov za rok 2008: Usnesení celkové výnosy za rok 2008 ve výši: ,00 Kè celkové náklady za rok 2008 ve výši: ,65 Kè SBD Chomutov vykázalo za rok 2008 zisk ve výši: ,35 Kè VH ve schvalovacím øízení za SBD tj. zisk ve výši ,35 Kè pøevést: èást ve výši ,00 Kè na úèet fondu Na technické zhodnocení družstevních bytových domù (422 02) èást ve výši ,35 Kè na úèet nedìlitelný fond (422 01) èást ve výši ,00 Kè na úèet sociální fond (427 01) 2) Zprávu pøedstavenstva. 3) Zprávu kontrolní komise. 4) Auditora pro rok 2009 (ing. Vorlíèková - Louny) 5) Schválení úvìrù pro DS - HS, dle pøílohy è. 1. 6) Zásady odmìòování volených funkcionáøù. 7) Žádosti o pøevod bytù do osobního vlastnictví: - 8) Schvaluje potvrzení rozhodnutí pøedstavenstva o vylouèení z družstva. - Tibor Baroš - Krátká 1648, Jirkov Shromáždìní delegátù bere na vìdomí 1) Zprávu mandátové komise. 2) Zprávu o plnìní usnesení z minulého SD. 3) Stanovisko kontrolní komise k výsledku hospodaøení SBD Chomutov za rok Shromáždìní delegátù ukládá pøedstavenstvu - Shromáždìní delegátù neschvaluje 1) Vylouèení èlenù: Pøíloha è. 1 k Usnesení shromáždìní delegátù ze dne V pøípadech, kdy dosud nedošlo ke nebo úvìru i zástavy èleny družstva by- tøetiny èlenù družstva bydlících v úvìroschválení úvìru nebo zástavy nebo úvì- dlících v úvìrovaném domì, pøièemž s vaném domì, pokud finanèní instituce ru i zástavy èleny družstva jednotlivých tìmito akty musí v souladu se stanovami poskytující úvìr, nepožaduje vyšší pro- DS-HS, je pøijetí úvìru podmínìno doda- SBD Chomutov dle èlánku 84 odst. 2k) cento souhlasu než je minimum urèené teèným schválením úvìru nebo zástavy vyslovit písemný souhlas nejménì dvì stanovami. 10

11 Pøíloha è. 1 k Usnesení shromáždìní delegátù ze dne Shromáždìní delegátù schvaluje pøijetí úvìrù u následujících domovních samospráv-hospodáøských støedisek (DS-HS) a zástavy objektù vèetnì pozemkù. Dodatek viz str. 10 dole. % souhlasu DS-HS DS HS lokalita popis díla úvìrový se s úvìrem limit v Kè zástavou Zd.Štìpánka , CV zateplení,plyn,kanaliz.,dveøe ,0 85, M.Pujmanové ,C zateplení,výtahy M.Pujmanové ,CV zateplení Blatenská ,CV zateplení, kanalizace Vrchlického , CV zateplení Vrchlického , CV zateplení Cihláøská ,CV zateplení,okna Kyjická ,CV zateplení,výtahy ,7 103 Kyjická ,CV zateplení,výtahy , listopadu , CV zateplení,balk.mezip.,výtahy Klášterecká 1294, Kadaò zateplení Husova , Kadaò zateplení,vch.dveøe Chomutovská ,Kadaò zateplení,skl.okna Chomutovská ,Kadaò zateplení,skl.okna Golovinova ,Kadaò zateplení,lodžie v mezip.,dveøe Golovinova ,Kadaò zateplení,lodžie v mezip.,dveøe Na Borku 1602,Jirkov zateplení,vch.dveøe,výtahy Na Borku 1603,Jirkov zateplení,vch.dveøe,výtahy Na Borku 1604,Jirkov zateplení,vch.dveøe,výtahy Na Borku ,Jirkov zateplení,vch.dveøe,výtahy Na Borku ,Jirkov zateplení,vch.dveøe,výtahy Na Borku 1610,Jirkov zateplení,vch.dveøe,výtahy Na Borku 1611,Jirkov zateplení,vch.dveøe,výtahy Na Borku 1612,Jirkov zateplení,vch.dveøe,výtahy Na Borku ,Jirkov zateplení, výtahy Na Borku ,Jirkov zateplení, výtahy Na Borku 1619,Jirkov zateplení, výtahy Na Borku ,Jirkov zateplení, výtahy Na Borku 1622,Jirkov zateplení, výtahy Na Borku 1623,Jirkov zateplení, výtahy SNP 1630, Jirkov zateplení,skl.okna ,3 83,3 335 SNP , Jirkov zateplení,skl.okna ,0 336 SNP 1634, Jirkov zateplení,skl.okna ,7 91, Svahová 4956, CV zateplení,výtahy Svahová , CV zateplení,výtahy Svahová , CV zateplení,výtahy Svahová 4961, CV zateplení,výtahy Jezerská 1538, Jirkov zateplení,dveøe,výtah Tkalcovská ,Jirkov zatepelní,okna-mezipatra ,8 393 Tkalcovská ,Jirkov zatepelní,okna-mezipatra , U Stadionu 1502, Jirkov zateplení Pionýrù ,Jirkov zateplení,zábradlí,lodžie,výtahy Pionýrù , Jirkov zateplení,zábradlí,lodžie,výtahy Kyjická ,CV zateplení ,4 84, Hurtnická , CV zateplení,výtahy Hutnická , CV zateplení,výtahy ,0 51,0 602 Hutnická ,CV zateplení Smetavy sady 1546,Jirkov zateplení,lodžie,skl.okna,výtahy Smetavy sady 1547,Jirkov zateplení,lodžie,výtahy Gen.Svobody ,Jirkov zateplení,opr.balkonù,výtahy Cihláøská 4044,CV zateplení ,3 77, Skalková ,Chomutov zateplení,vch.dveøe ,0 76, Rùžová ,Chomutov zateplení Setanovy sady 1548,Jirkov zateplení,výtahy U Dubu 1195, Jirkov zateplení ,0 100, Kamenná , CV zateplení, lodžie , Kamenná 5114,CV zateplení,okna,lodžie,výtah Revoluèní CV zateplení Kamenná 5115, CV zateplení,okna,lodžie,výtah Smetanovy sady ,Jirkov zateplení,okna,lodžie,vch.dveøe ,0 87, Stavbaøská , CV zateplení,lodžie Kyjická , CV výtahy Kyjická ,CV výtahy Èervenohrádecká 1526,Jirkov zateplení,balkony,výtahy , Zd.Štìpánka ,CV zateplení,plyn,kanal.,dveøe,skl.okna ,9 76,9 celkem Kè 11

12 Personální a mzdové záležitosti SBD Chomutov Fyzický stav pracovníkù správy SBD Mzdové prostøedky na správì jsou kladù (bez danì z pøíjmù) a spoleènì Chomutov v hlavním pracovním pomìru nejvìtší nákladovou položku hospodaøe- s odvody pak za rok ,6% (rok se bìhem roku 2008 snížil o jednoho pra- ní. Mzdové náklady pøedstavují v roce ,2%). covníka, tedy na % (rok %) celkových náekonomický úsek Mzdové prostøedky správy družstva v letech 2008 a 2007 v tis. Kè (vèetnì dohod) rok 2008 rok 2007 rozdíl zmìna 08/07 v % kategorie THP ,8 kategorie D ,9 dohody ,9 SBD celkem ,2 Vývoj stavu pracovníkù v letech 1999 až 2008 rok stav k meziroèní zmìna Úøední doba a kontakty na dùležité osoby SBD Chomutov, Husova 2079/10, Chomutov pondìlí a støeda 7:00-11:30 a 12:00-16:30* * støedisko Kadaò má úøední dny pouze v pondìlí podatelna Ontková úèetní SVJ Oèenášová vedoucí ekonomického úseku Ing. Pšenièka vedoucí technického úseku Richterová støedisko pohledávek, BOZP Koudelka Horák ekonomický úsek - referent Kadaò Hyhlanová ekonomický úsek - smìnky, úvìry Èanecká úèetní - platby, fakturace Raušová správce informaèní soustavy Gahler úèetní SVJ Pondìlíèková vedoucí úèetní Kloubová vedoucí správy SVJ Heidová právní støedisko Mladá Ing. Pyško vedoucí právního støediska Mgr. Szilágyiová mzdová úèetní Haldovská pokladna Petriková bytové hospodáøství - nájmy, kauce Antonová Kratochvílová vedoucí bytového hospodáøství Hejlová evidence èlenù Slámová obchodní oddìlení - zakázky Burianová Ficker investice Burešová vedoucí støediska služeb Èesal vedoucí støediska provozu Kohout sekretariát technického úseku Žoèková sekretariát pøedsedy pøedstavenstva Novotná styk s DS Erdélyi údržba Valášek vyúètování služeb - otopy Jasenovská kontrolní komise Hamáková úèetní SVJ Imrová revizní technik elektro Ing. Ficek Kadaò Hyhlanová 12 Zpravodaj è. 1/2009 byl vydán v poètu 8000 výtiskù a zdarma dodán všem družstevníkùm. Své námìty a pøipomínky nám mùžete doruèit osobnì, elektronicky na mail nebo poštou na adresu družstva. Ozvìte se i v pøípadì, že jste nedostali aktuální èíslo Zpravodaje. Vydává: SBD Chomutov, Husova 2079/10, Chomutov Šéfredaktor: Kateøina Hodková Tiskne: Akord Chomutov, s.r.o.

-3 436 -5 509 -10 745. rok 2001. rok 1999. rok 2000

-3 436 -5 509 -10 745. rok 2001. rok 1999. rok 2000 Zwww.sbdcv.cz øíjen 28, roèník 8, èíslo 2 pravodaj SBD Chomutov NEPØEHLÉDNÌTE Hospodaøení družstva Osobní bankrot Strana 5 pomùže øešit dluhy, co rostou rychleji, než je staèíte splácet. Prodej bytu nebo

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.*

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.* Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Statutární mìsto Èeské Budìjovice Sídlo úèetní jednotky

Více

Jana Mlejnecká v. r. pedsedkyn Mikroregionu Hrádecko Chrastavsko

Jana Mlejnecká v. r. pedsedkyn Mikroregionu Hrádecko Chrastavsko MIKROREGION HRÁDECKO CHRASTAVSKO Se sídlem: Mstský úad Chrastava, nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava Dobrovolný svazek obcí, I: 70908222 www.mikroregion.info OZNÁMENÍ O ZVEEJNNÍ NÁVRHU Závrený úet Mikroregionu

Více

Zpravodaj. Platby SIPO. Nový zákon chrání byty družstevníkù. Upozornìní dlužníkùm: Prominutí poplatkù z prodlení. Upozornìní družstevníkùm:

Zpravodaj. Platby SIPO. Nový zákon chrání byty družstevníkù. Upozornìní dlužníkùm: Prominutí poplatkù z prodlení. Upozornìní družstevníkùm: Vydává SBD Chomutov, K. Svìtlé 1936, Chomutov Zpravodaj www.sbdcv.cz Zpravodaj Stavebního bytového družstva Chomutov èíslo: 2/2005 Upozornìní dlužníkùm: Prominutí poplatkù z prodlení Pøedstavenstvo SBD

Více

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302970 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Mala Morava

Více

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00493619 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Janovice Úèetní

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010)

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010) A.1. ------------- A.2. -------------- A.3. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00532177 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Informace podle

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71209921 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2012 IÈO: 45671745 Název: Vod.a kan. Znojemsko ZSO AKTIVA

Více

oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011 Sídlo úèetní jednotky - ulice,èp nám. E. Beneše 420 - obec Milevsko

oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011 Sídlo úèetní jednotky - ulice,èp nám. E. Beneše 420 - obec Milevsko Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Mìsto Milevsko Sídlo úèetní jednotky - ulice,èp nám.

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

Licence: S00J XCRGUA60 / A60 (13102008 15:49 / 200801220925)

Licence: S00J XCRGUA60 / A60 (13102008 15:49 / 200801220925) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2008 IÈO: 00283924 Název: Statutární mìsto Zlín A. STÁLÁ 01 9

Více

List1. sestavena k : 31.12.2009. Název položky úèet položka Stav k 1.1. Stav k 31.12.2009

List1. sestavena k : 31.12.2009. Název položky úèet položka Stav k 1.1. Stav k 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celkù sestavena k : 31.12.2009 v Kè Název, sídlo a právní forma rok mìsíc IÈO úèetní jednotky Blanský les - podhùøí 2009 13 70819963 Husova 212 37382

Více

Licence: DA10 XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DA10 XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2012 IÈO: 00190900 Název: Obec Spojil AKTIVA CELKEM 48 538

Více

Licence: DESA XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DESA XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2012 IÈO: 00578282 Název: Obec Butoves AKTIVA CELKEM 30 606

Více

Licence: DESA XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DESA XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2012 IÈO: 00271870 Název: Obec Nemyceves AKTIVA CELKEM 37

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 75021854 Název: Mateøská škola, Jamolice, okres Znojmo Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 - obec - obec I È O 00249831 Pøedmìt podnikání - hlavní èinnost - vedlejší èinnosti CZ-NACE

oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 - obec - obec I È O 00249831 Pøedmìt podnikání - hlavní èinnost - vedlejší èinnosti CZ-NACE Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Mìsto Milevsko Sídlo úèetní jednotky Místo podnikání

Více

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70305587 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ropice Nejsou

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) : 13 / 2011 IÈO: 00542300 Název: obec Oøechov AKTIVA CELKEM 66

Více

Licence: DD06 XCRGURXA / RXC (07042011 / 15042011) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DD06 XCRGURXA / RXC (07042011 / 15042011) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) : 12 / 2011 IÈO: 00580775 Název: Obec Suchovršice AKTIVA CELKEM

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00292907 Název: Obec Jamolice Sestavená k

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - formát CSÚIS) : 13 / 2011 IÈO: 72040971 Název: Svazek obcí Hluboké - Krokoèín - Újezd u Rosic AKTIVA

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70941912 Název: Zakladni skola Mlada Vozice, okres Tabor A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè) : 13 / 2010 IÈO: 70238880 Název: Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko AKTIVA CELKEM 1 295 821 251,20

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00576913 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Støítež Neoèekává

Více

ROZVAHA - BILANCE. (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 72064455. Sestavená k rozvahovému dni 31.

ROZVAHA - BILANCE. (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 72064455. Sestavená k rozvahovému dni 31. ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 72064455 Název: Dobrovolný svazek obcí Èistší

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00600598 Název: Obec Holštejn Sestavená k

Více

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00667129 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00252671 Název: Obec Pohnání Sestavená k rozvahovému

Více

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013 :.j.è KUJCK 3,ykèinezU IÈ 067927 se uskuteènilo ve dnech: 31.3.2014, 7.8.2013, na základì zákona È. 420/2004 KSJARKÝ ÚØAD J I 23358/201 OEKO.PØ stejnopis è. 2 Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2011 IÈO: 00576905 Název: Obec Smilovice Sestavená k

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70809721 Název: Mikroregion Podralsko Sestavená

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

Obec Hrušovany u Brna

Obec Hrušovany u Brna A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00281824 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Hrušovany u Brna

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Dana Milotová Okamžik sestavení: 22.01.2015 11h44m15s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :48897426 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Základní škola Žïár nad Sázavou, Komenského 2 Žïár nad Sázavou

Více

Licence: D90D XCRGUA60 / A60 (06052008 / 01012008)

Licence: D90D XCRGUA60 / A60 (06052008 / 01012008) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2008 IÈO: 00303101 Název: Obec Oskava A. Stálá aktiva 01 141

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557 Název: Mìsto Mladá Vožice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, AKCIOVÁ SPOLEČNOST. Pøíloha k úèetní uzávìrce k 31. 12. 2000

OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, AKCIOVÁ SPOLEČNOST. Pøíloha k úèetní uzávìrce k 31. 12. 2000 OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, AKCIOVÁ SPOLEČNOST Pøíloha k úèetní uzávìrce k 31. 12. 2 I. OBECNÉ ÚDAJE SPOLEÈNOSTI 5. Èlenové správních orgánù spoleènosti k 31.12.2 1. 2. Název a sídlo spoleènosti Ostrovská teplárenská,

Více

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s.

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. 2 0 1 0 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Obsah ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI ORGÁNY SPOLEÈNOSTI, ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2012 IÈO: 71002651 Název: Základní škola Dolní Cerekev AKTIVA CELKEM 1 978 056,07 1 124 937,31 853 118,76 192

Více

Výroèní zpráva za rok 2008. AKCENTA, spoøitelní a úvìrní družstvo

Výroèní zpráva za rok 2008. AKCENTA, spoøitelní a úvìrní družstvo Výroèní zpráva za rok 2008 AKCENTA, spoøitelní a úvìrní družstvo Obsah Úvodní slovo Základní údaje Základní údaje o družstvu Majetková struktura záložny Organizaèní struktura Organizaèní struktura spoøitelního

Více

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302538 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Dubicko *Úèetní

Více

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) : 12 / 2011 IÈO: 70983071 Název: ZS Podhorni Ujezd AKTIVA CELKEM 520 603,52 193 573,80 327 029,72 463 000,00 A. Stálá

Více

záøí 2007, roèník 7, èíslo 2

záøí 2007, roèník 7, èíslo 2 Zwww.sbdcv.cz záøí 007, roèník 7, èíslo pravodaj SBD Chomutov NEPØEHLÉDNÌTE Zpráva pøedstavenstva SBD Na stranì najdete text, který byl prezentován na shromáždìní delegátù 8. èervna 007. Výsledky hospodaøení

Více

Licence: D0NG XCRGUA60 / A60 (01012007 / 16032007)

Licence: D0NG XCRGUA60 / A60 (01012007 / 16032007) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2007 IÈO: 00302970 Název: Obec Mala Morava A. Stálá aktiva 01

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00271870 Název: Obec Nemyceves A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona úèetní

Více

sestavený ke dni 08.02.2013

sestavený ke dni 08.02.2013 Obec Sopøeè ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 08.02.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274267 název Obec Sopøeè ulice, è.p. obec Sopøeè 100 PSÈ, pošta 533 16 Kontaktní údaje

Více

Licence: DIOC XCRGUA6D / A6A (20022008 / 20022008)

Licence: DIOC XCRGUA6D / A6A (20022008 / 20022008) ÚÈETNÍ ZÁVÌRKA organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 12 / 2008 IÈO: 70645973 Název: Základní škola a Mateøská škola Smilovice,

Více

oznaète "X" sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2009 - vedlejší èinnosti Pronájem bytových a nebytových prostor

oznaète X sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2009 - vedlejší èinnosti Pronájem bytových a nebytových prostor Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Mateøská škola Chomutov, pøíspìvková organizace øádná mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète "X" sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2009 Identifikaèní

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

pravodaj zahájení akce regulace vytápění průběžná výměna výplní (oken)

pravodaj zahájení akce regulace vytápění průběžná výměna výplní (oken) Z pravodaj SBD Chomutov Vážení družstevníci, máme za sebou další z úspěšných roků, tentokrát s letopočtem 2009. Dle mého předpokladu, že rok 2010 bude pro Stavební bytové družstvo Chomutov ve vývoji pohledávek

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Obec Mladý Smolivec ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00256935 název Obec Mladý Smolivec ulice, è.p. 95 obec Mladý Smolivec PSÈ, pošta

Více

4 Výroènízpráva2010 4 - E n e r g e t i c k á, a. s.

4 Výroènízpráva2010 4 - E n e r g e t i c k á, a. s. Výroèní zpráva 2010 4 - E n e r g e t i c k á, a. s. 03 4-Energetická... Výroèní zpráva... 2010 Obsah Úvodní slovo pøedsedy pøedstavenstva 05 Zpráva pøedstavenstva o hospodaøení spoleènosti a stavu jejího

Více

V NOVÉ. Fotografie z Husovy ulice. Dotazy na téma družstevnictví. Radnice zakázala hluk v ulicích. kvìten 2008, roèník 8, èíslo 1

V NOVÉ. Fotografie z Husovy ulice. Dotazy na téma družstevnictví. Radnice zakázala hluk v ulicích. kvìten 2008, roèník 8, èíslo 1 Zwww.sbdcv.cz kvìten 2008, roèník 8, èíslo 1 pravodaj SBD Chomutov Vážení družstevníci, máme za sebou další úspìšný rok. Nebo se blíží shromáždìní delegátù, kde pøed vás pøedstoupí pøedstavenstvo a pøedloží

Více

493 0300 Hlavní èinnost

493 0300 Hlavní èinnost IÈO: 00576913 - Obec Støítež 102 List: 1 Èas: 15:21:05 Datum: 17.03.2014 013 0000 Software 82.723,25 82.723,25 013 Software 82.723,25 82.723,25 018 0000 70.683,50 70.683,50 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

P Ø Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionù soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona

P Ø Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionù soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona P Ø Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionù soudržnosti Svazek obcí regionu Ruda, 9. kvìtna 40 78963 Ruda nad Moravou, Obec, IÈ:69601488 sestaven k : 31.12.2010 za období:

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s. C.J.AUDIT, s.r.o. auditorská společnost, číslo oprávnění 442 Senovážná 86/1, 460 01 Liberec ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009 určená akcionářům společnosti Kristýna

Více

PØfLOHA È. 1. VÝPIS Z OBCHODNíHO REJSTØíKU SPOLEONOSTI PSG, 8.S.

PØfLOHA È. 1. VÝPIS Z OBCHODNíHO REJSTØíKU SPOLEONOSTI PSG, 8.S. ~ 8. SEZNAM PØiLOH 1. Výpis z obchodního rejstøíku spoleènosti PSG, a.s. 2. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 31. prosinci 2004 3. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 31. prosinci 2003 4. Rozvah a výkaz zisku

Více

Licence: D756 XCRGUA6B / A6A (01012009 / 18032009)

Licence: D756 XCRGUA6B / A6A (01012009 / 18032009) ÚÈETNÍ ZÁVÌRKA organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 12 / 2009 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem øádná mimoøádná

Více

P Ø Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionù soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona

P Ø Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionù soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona P Ø Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionù soudržnosti Obec Myslív, Myslív 52 34101 Myslív,, IÈ:00255840 sestaven k : 31.12.2010 za období: 12/2010 v Kè A.1. Informace

Více

Licence: DJ5P XCRGURXA / RYC (07042011 / 27012011) Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DJ5P XCRGURXA / RYC (07042011 / 27012011) Název položky úèet Brutto Korekce Netto Licence: DJP XCRGURXA / RYC (0700 / 700) ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè - formát CSÚIS) : / 0 IÈO: 777 Název: Domov penzion pro dùchodce v Lázních Knžvart Sestavená k rozvahovému dni prosinci

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva Záhorského 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4.

Více

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748 27. z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem strava-moravská strava, Plynární 2748/6, v PSC: 702 72 v IC: 47675748 konané v Kongresovém sále Hotelu Imperial strava, ul.

Více

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Obec Dolní Branná ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 277738 název Obec Dolní Branná ulice, è.p. 256 obec Dolní Branná PSÈ, pošta 54362

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva JW 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 OBSAH 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4. Platby

Více

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Obec Veselí ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274569 název Obec Veselí ulice, è.p. Veselí 68 obec Pøelouè PSÈ, pošta 535 01 Kontaktní

Více

Kolektivní vyjednávání

Kolektivní vyjednávání Kolektivní vyjednávání V průběhu roku 2014 až do počátku roku 2015 vycházel v časopisu Kovák seriál článků, zabývajících se výkladem některých ekonomických pojmů a pravidel. Cílem seriálu bylo pomoci v

Více

ZLODÌJI - DOVOLENOU NEZNAJÍ

ZLODÌJI - DOVOLENOU NEZNAJÍ Zwww.sbdcv.cz èervenec 2006, roèník 6, èíslo 2 pravodaj SBD Chomutov NEPØEHLÉDNÌTE Vážení družstevníci, na konci èervna delegáti samospráv zvolili nové pøedstavenstvo. Letos kandi- dovalo celkem 19 družstevníkù,

Více

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Obec Vrbice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00578649 název Obec Vrbice ulice, è.p. èp. 25 obec Vrbice PSÈ, pošta 50703 Kontaktní údaje

Více

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Obec Petrovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378470 název Obec Petrovice ulice, è.p. Petrovice 68 obec Petrovice PSÈ, pošta 67521

Více

SMLOUVA o závazku veøejné služby v drážní dopravì k zajištìní základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje. Èlánek 1 SMLUVNÍ STRANY

SMLOUVA o závazku veøejné služby v drážní dopravì k zajištìní základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje. Èlánek 1 SMLUVNÍ STRANY (ti~' ~ \~. ".r.. ~ -,," (/~ '- /'-" / o~ '- :~.~~:-""" SMLOUVA o závazku veøejné služby v drážní dopravì k zajištìní základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje 1. Moravskoslezský kraj

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Obsah. 02 Slovo pøedsedy pøedstavenstva. 04 Základní údaje o spoleènosti. 06 Organizaèní schéma spoleènosti ke dni 31. 12. 2010

Obsah. 02 Slovo pøedsedy pøedstavenstva. 04 Základní údaje o spoleènosti. 06 Organizaèní schéma spoleènosti ke dni 31. 12. 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Obsah 02 Slovo pøedsedy pøedstavenstva 04 Základní údaje o spoleènosti 06 Organizaèní schéma spoleènosti ke dni 31. 12. 2010 08 Zpráva o podnikatelské èinnosti spoleènosti 11 Zpráva

Více

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Obec Drhovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00512605 název Obec Drhovice ulice, è.p. Drhovice obec Drhovice PSÈ, pošta 391 31 Kontaktní

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

ZPRÁVA 2000 ÚVODNÍ SLOVO PØEDSEDY PØEDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍHO ØEDITELE... 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI... 4

ZPRÁVA 2000 ÚVODNÍ SLOVO PØEDSEDY PØEDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍHO ØEDITELE... 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI... 4 OMNIPOL a. s. Z p r á v a 2 0 0 0 ZPRÁVA 2000 ÚVODNÍ SLOVO PØEDSEDY PØEDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍHO ØEDITELE................................. 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI...................... 4 STRUKTURA

Více

V Ì S T N Í K. všechno nejlepší v roce 2005 a doufám, že Vás budu moci v hojném poètu pøivítat v Lyonu. Malou WEIRICH

V Ì S T N Í K. všechno nejlepší v roce 2005 a doufám, že Vás budu moci v hojném poètu pøivítat v Lyonu. Malou WEIRICH ÈÍSLO 2/2004 V Ì S T N Í K ÈESKÉHO ZAHRÁDKÁØSKÉHO SVAZU Hospodáøsko-finanèní komise RR ÈZS schválila pro základní organizace ÈZS metodický pokyn pøechodu na podvojné úèetnictví od 1. ledna 2005 ve zjednodušeném

Více

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Obec Neurazy ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00257001 název Obec Neurazy ulice, è.p. èp. 61 obec Neurazy PSÈ, pošta 33501 Kontaktní

Více

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Obec Nimpšov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378232 název Obec Nimpšov ulice, è.p. obec Nimpšov PSÈ, pošta 67541 Kontaktní údaje telefon

Více

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin 21. 12. 2014 Cílem VaV projektu LF13030 - Optimalizace výkonnosti pracovních týmù s využitím SW nástrojù pro analýzu sociálních a profesních vztahù v podnikových sítích (2013-2015, MSM/LF) - zkrácenì TeamNET

Více

www.sbdcv.cz prosinec 2007, roèník 7, èíslo 3 NEPØEHLÉDNÌTE Informace o nové budovì SBD Zdražování od ledna 2008 Úspìšná rekonstrukce

www.sbdcv.cz prosinec 2007, roèník 7, èíslo 3 NEPØEHLÉDNÌTE Informace o nové budovì SBD Zdražování od ledna 2008 Úspìšná rekonstrukce Zwww.sbdcv.cz prosinec 2007, roèník 7, èíslo 3 pravodaj SBD Chomutov NEPØEHLÉDNÌTE Informace o nové budovì SBD Na stranì 4 se mùžete podívat, co se dìje s novou správní budovou, kam se bude družstvo stìhovat.

Více

Pøehled o zmìnách vlastního kapitálu

Pøehled o zmìnách vlastního kapitálu 213 Úvodní slovo 2 Výkaz ziskù a ztrát 8 Rozvaha 9 Pøíloha k úèetní závìrce 12 Pøehled o penìžních tocích 18 Pøehled o zmìnách vlastního kapitálu 2 Vztahy mezi propojenými osobami 21 Ostatní informace

Více