Zápis č. 3. ze zasedání Zastupitelstva města Mělníka konaného dne od 17:00 hodin v zasedací místnosti MÚ

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis č. 3. ze zasedání Zastupitelstva města Mělníka konaného dne od 17:00 hodin v zasedací místnosti MÚ"

Transkript

1 Zápis č. 3 ze zasedání Zastupitelstva města Mělníka konaného dne od 17:00 hodin v zasedací místnosti MÚ Přítomni: Stanislav Barda, MUDr. Marie Housková, Jiří Kašparec, Rudolf Kraj, MUDr. Jan Leicht, Kryštof Marounek, MVDr. Ctirad Mikeš, PhDr. Ilona Němcová, JUDr. Petr Kowanda, Petr Patera, Mgr. Milan Schweigstill, Bc. Robert Šlégl, Zbyněk Šnajdr (odchod 18:15), Mgr. Ondřej Tichota DiS., Petr Limprecht, Vilém Kraus (odchod 18:17), Ing. Martin Legner, Alena Herinková (příchod 17:04) Omluven: Ing. Jan Hadrbolec, Rudolf Fidler, Mgr., Bc. Petr Volf 1. Zahájení: Jednání zastupitelstva města zahájil starosta města MVDr. Ctirad Mikeš, který přivítal přítomné členy ZM. Z jednání ZM je pořizován zvukový a obrazový záznam. Dle prezenční listiny je přítomna nadpoloviční většina členů ZM, zasedání je tedy usnášení schopné. Zápis ze zasedání ZM ze dne byl ověřovateli zápisu panem Petrem Limprechtem a panem Ing. Janem Hadrbolcem schválen bez připomínek. 2. Kontrola usnesení ze zasedání ZM ÚKOLY ZE ZM DNE Na úkoly a připomínky ze zasedání ZM ze dne odpověděl pan starosta MVDr. Ctirad Mikeš. 3. Volba komisí: Pro přípravu návrhu usnesení z dnešního zasedání byla navržena komise ve složení: 1. Petr Limprecht 2. Ing. Martin Legner HLASOVÁNÍ: pro 16 zdržel se 2 proti 0 nehlasoval 0 Zdržel se: Ing. Martin Legner, Petr Limprecht Ověřovateli dnešního zápisu byli starostou navrženi: 1. Kryštof Marounek 2. MUDr. Jan Leicht HLASOVÁNÍ: pro 16 zdržel se 2 proti 0 nehlasoval 0 Zdržel se: MUDr. Jan Leicht, Kryštof Marounek Návrh na složení pracovního předsednictva: ZM pracovní předsednictvo ve složení: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill HLASOVÁNÍ: pro 15 zdržel se 2 proti 0 nehlasoval 1 Zdržel se: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill Nehlasoval: Rudolf Kraj Šárka Zikmundová -1-

2 4. Náměty a připomínky občanů: - bez připomínek Program: 1. Zahájení 17:00 2. Kontrola zápisu ze zasedání ZM ze dne Volba komisí 4. Náměty a připomínky občanů b 5. Opětovné zvolení soudcem přísedícím pro další volební období KAN 2019 Marie Vojáčková, František Vlach 6. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou Mělnická zeleň spol. s r. o.; Opatření ke zvýšení ekologické stability v nadregionálním biokoridoru č. K10 Stříbrný roh - Polabský luh 55 EURO 7. Zápis č.1/2015 z jednání finančního výboru dne FIN 8. Aktualizace fin. výhledu na r až 2017 z 02/ FIN 9. Rozpočtové opatření č FIN 10. Rozpočtové opatření č. 4 dodatek č FIN 11. Rozpočtové opatření č. 5 Spoluúčast a prov. akce z rezervy 49 FIN 12. Pravidla rozpočtových opatření dodatek č FIN 13. Obecně závazná vyhláška města Mělníka, okres Mělník, č.4/2015, kterou se stanoví místa, na kterých lze provozovat loterie a jiné podobné hry a kterou se stanoví opatření k omezení jejich propagace 14. Podmínky prodeje dílu b, c oddělených geom.pl /2014 z pozemků p.č. 7057/4, p.č. 7058/1 k.ú.mělník Záměr výkupu a výkup pozemku p.č. 7056/16 dle geom.pl /2014 k.ú.mělník. MUDr.Věra Štěchovská 15. Záměr prodeje částí pozemků p.č. 7118/64, p.č. 7118/65, p.č. 7118/66, p.č. 7836/19, p.č. 7836/21, p.č. 7836/22 k.ú.mělník, ul.zemědělská, Štefan Schlosser 16. Záměr prodeje pozemků p.č. 5873/1 a p.č. 5874/1 k.ú.mělník, ul.komenského, Ing.Petr Robotka 17. Záměr výkupu a výkup pozemků p.č. 7234/24 a p.č. 7234/25 k.ú.mělník, dle geom. pl /2014, D.Šmíd, R.Mládková 18. Služebnost inž. sítě - Středočeský kraj - KSÚS (nasvětlení přechodu pro chodce ul. Pražská) 19. Změna podmínek prodeje pozemků p.č.2371/59, p.č.2371/12, p.č.2371/58, p.č.2371/57 dle geom. pl. č /2014 k.ú.mělník, ul. Nůšařská, Karel Sluka 58 FIN 50 MAJ 51 MAJ 52 MAJ 53 MAJ 59 MAJ 60 MAJ 20. Podmínky výkupu budovy č.p na pozemku p.č. 2892/2 k.ú. 61 MAJ Mělník, ul. Na Staré cestě, insolvenční správce M.Jirouš 21. Podmínky výkupu pozemku p.č.5525/1 k.ú.mělník, SAPROS spol. s r.o. 62 MAJ 22. Smlouva o spolupráci obec Medonosy 54 VED 23. Dluhová amnestie pro osoby dlužící za nájem bytů ve vlastnictví města Mělníka 24. Program regenerace MPZ a MPR Ministerstva kultury ČR pro rok 2015 Obnova kulturní památky kostel sv. Ludmily - zvonice 25. Návrh na udělení Ceny města Mělníka Miroslavu Malcovi 64 ŠKOL 26. Revitalizace nám. Karla IV. vyhodnocení soutěže 65 VÝST 27. Diskuze 28. Závěr 25 SMI odložený materiál z ŠKOL Návrh p. starosty na úpravy programu zaslán em materiál č Zápis č.1/2015 z jednání finančního výboru dne Doplnit jednání ZM o tyto 3 materiály: Šárka Zikmundová -2-

3 27. Místní tarify MHD, platné v souběhu s Tarifem PID 67 VED materiál na stůl 28. Nominace do Dozorčí rady Středočeských vodáren, a.s. 68 VED materiál na stůl 29. Darovací smlouva - PD parkoviště a odborný posudek realizace sportovní haly v areálu Gymnázia Jana Palacha 69 SMI materiál na stůl 49/2015 (číslo usnesení) číslo materiálu: 46/2015 Ve věci: Opětovné zvolení soudcem přísedícím pro další volební období Marie Vojáčková, František Vlach ZM opětovné zvolení pana Františka Vlacha a paní Marie Vojáčkové soudci přísedícími pro Okresní soud v Mělníku pro volební období /2015 (číslo usnesení) číslo materiálu: 46/2015 Ve věci: Opětovné zvolení soudcem přísedícím pro další volební období Marie Vojáčková, František Vlach ZM opětovné zvolení pana Františka Vlacha a paní Marie Vojáčkové soudci přísedícími pro Okresní soud v Mělníku pro volební období /2015 (číslo usnesení) číslo materiálu: 55/2015 Ve věci: Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou Mělnická zeleň spol. s r. o.; Opatření ke zvýšení ekologické stability v nadregionálním biokoridoru č. K10 Stříbrný roh - Polabský luh ZM uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené s firmou Mělnická zeleň spol. s r. o. na realizaci projektu "Opatření ke zvýšení ekologické stability v nadregionálním biokoridoru č. K10 Stříbrný roh - Polabský luh" reg. číslo: CZ.1.02/6.3.00/ HLASOVÁNÍ: pro 17 zdržel se 1 proti 0 nehlasoval 0 Zdržel se: Jiří Kašparec 50/2015 (číslo usnesení) číslo materiálu: 55/2015 Ve věci: Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou Mělnická zeleň spol. s r. o.; Opatření ke zvýšení ekologické stability v nadregionálním biokoridoru č. K10 Stříbrný roh - Polabský luh ZM uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené s firmou Mělnická zeleň spol. s r. o. na realizaci projektu "Opatření ke zvýšení ekologické stability v nadregionálním biokoridoru č. K10 Stříbrný roh - Polabský luh" reg. číslo: CZ.1.02/6.3.00/ /2015 (číslo usnesení) číslo materiálu: 47/2015 Ve věci: Aktualizace fin. výhledu na r až 2017 z 2/2015 ZM aktualizovaný finanční výhled na r až 2017 z 2/2015. Šárka Zikmundová -3-

4 51/2015 (číslo usnesení) číslo materiálu: 47/2015 Ve věci: Aktualizace fin. výhledu na r až 2017 z 2/2015 ZM aktualizovaný finanční výhled na r až 2017 z 2/ /2015 (číslo usnesení) číslo materiálu: 48/2015 Ve věci: Rozpočtové opatření č. 4 ZM A) Rozpočtová opatření, která ovlivní výši rezerv, fondů a financování 1. ZM navýšení objemu mzdových prostředků včetně odvodů o 825 tis. Kč (ka 01 personální, 6171). Z toho platy 615 tis. Kč, pojistné na sociální zabezpečení 154 tis. Kč a pojistné na veřejné zdravotnictví ve výši 56 tis. Kč. Zároveň dochází ke změně závazného ukazatele mzdy správa. Finanční krytí z provozní rezervy ve výši 559 tis. Kč (ka 41) a 266 tis. Kč bude převedeno z rozpočtu odboru vnitřních věcí (ka 19, 6171). 2. ZM novou neinvestiční akci Centrum seniorů Pension čp oprava sociálního zařízení ve výši tis Kč (ka50 SMI 4357). Finanční krytí z Fondu DEZA. B) Rozpočtová opatření, která neovlivní výši provozní a investiční rezervy 1. ZM přijetí dotace na aplikaci Centrálního registru vozidel ve výši 36,30 tis. Kč UZ (příjmy, sk 41 neinv. transfery). Zároveň se navyšují související provozní výdaje (odd. 61 Správa). Vše ka 18 Informatika. 2. ZM přijetí dotace Úřadu práce na výkon pěstounské péče ve výši tis. Kč UZ 13010, org. 779 (příjmy, sk 41 neinv. transfery). Zároveň se zvyšují výdaje na soc. práci v této oblasti. Vše ka 28, odd. 43 soc. služby. Hlasování o A) 1-2 Hlasování o B) /2015 (číslo usnesení) číslo materiálu: 48/2015 Ve věci: Rozpočtové opatření č. 4 ZM A) Rozpočtová opatření, která ovlivní výši rezerv, fondů a financování 1. ZM navýšení objemu mzdových prostředků včetně odvodů o 825 tis. Kč (ka 01 personální, 6171). Z toho platy 615 tis. Kč, pojistné na sociální zabezpečení 154 tis. Kč a pojistné na veřejné zdravotnictví ve výši 56 tis. Kč. Zároveň dochází ke změně závazného ukazatele mzdy správa. Finanční krytí z provozní rezervy ve výši 559 tis. Kč (ka 41) a 266 tis. Kč bude převedeno z rozpočtu odboru vnitřních věcí (ka 19, 6171). 2. ZM novou neinvestiční akci Centrum seniorů Pension čp oprava sociálního zařízení ve výši tis Kč (ka50 SMI 4357). Finanční krytí z Fondu DEZA. B) Rozpočtová opatření, která neovlivní výši provozní a investiční rezervy 1. ZM přijetí dotace na aplikaci Centrálního registru vozidel ve výši 36,30 tis. Kč UZ (příjmy, sk 41 neinv. transfery). Zároveň se navyšují související provozní výdaje (odd. 61 Správa). Vše ka 18 Informatika. 2. ZM přijetí dotace Úřadu práce na výkon pěstounské péče ve výši tis. Kč UZ 13010, org. 779 (příjmy, sk 41 neinv. transfery). Zároveň se zvyšují výdaje na soc. práci v této oblasti. Vše ka 28, odd. 43 soc. služby. Šárka Zikmundová -4-

5 53/2015 (číslo usnesení) číslo materiálu: 56/2015 Ve věci: Rozpočtové opatření č. 4 dodatek č. 1 ZM Rozpočtová opatření, která ovlivní výši rezerv, fondů a financování. ZM rozpočet mělnického vinobraní na rok 2015 následovně: celkové náklady ve výši tis. Kč, celkové výnosy ve výši tis. Kč (vše ka 25, 3399). Finanční krytí nákladů ve výši 50 tis. Kč Fondem Vinobraní (pol 8115). 53/2015 (číslo usnesení) číslo materiálu: 56/2015 Ve věci: Rozpočtové opatření č. 4 dodatek č. 1 ZM Rozpočtová opatření, která ovlivní výši rezerv, fondů a financování. ZM rozpočet mělnického vinobraní na rok 2015 následovně: celkové náklady ve výši tis. Kč, celkové výnosy ve výši tis. Kč (vše ka 25, 3399). Finanční krytí nákladů ve výši 50 tis. Kč Fondem Vinobraní (pol 8115). 54/2015 (číslo usnesení) číslo materiálu: 49/2015 Ve věci: Rozpočtové opatření č. 5 Spoluúčast a prov. akce z rezervy 1. ZM novou neinvestiční akci Oprava komunikace v ul. Světická ve výši tis. Kč (ka 39 SUK, 2212). Finanční krytí z položky rezerva SUK (ka 39 SUK, 6901). 2. ZM novou investiční akci Veřejné osvětlení přeložení ze sloupů ČEZ do země v ul. Komenského a Karolíny Světlé ve výši tis. Kč (ka 39 SUK, 3631). Finanční krytí z položky rezerva SUK ve výši 905 tis. Kč (ka 39 SUK, 6901) a 95 tis. Kč z pol. nepředvídatelné opravy ka SUK (39, 2212). 3. ZM rezervu v celkové výši tis. Kč (ka 41 Finanční, 6310). Finanční krytí z položky Financování. 4. ZM novou neinvestiční akci Oprava komunikace v ul. Požární ve výši 780 tis. Kč (ka 39 SUK, 2212). Finanční krytí z položky rezerva (ka 41, Finanční). 5. ZM novou neinvestiční akci Oprava komunikace v ul. Žižkova ve výši 700 tis. Kč (ka 39 SUK, 2212). Finanční krytí z položky rezerva (ka 41, Finanční). 6. ZM navýšení neinvestičních výdajů na akci Sanace svahu na Polabí průzkum svahu ve výši 200 tis. Kč (ka SUK, 3639). Finanční krytí z položky rezerva (ka 41, Finanční). 7. ZM podíl města ve výši 101 tis. Kč nové investiční akce Workoutové hřiště v areálu Centra prevence kriminality a dopravní výchovy: celková výše akce se předpokládá 301 tis. Kč (ka 50 SMI, 3421). Finanční krytí: podíl města 101 tis. Kč z pol. rezerva (ka 41, Finanční) dotace ve výši 200 tis. Kč z nadace ČEZ oranžové hřiště. 8. ZM novou investiční akci Oprava kanceláří a příslušenství 3. patro čp. 51 v celkové výši 820 tis. Kč (ka 19, Vnitřní, 6171). Finanční krytí z pol. rezerva (ka 41, Finanční). 9. ZM nákup 8 dřevěných stánků v celkové výši 350 tis. Kč (ka 19, VNI, 3399). Finanční krytí z pol. rezerva (ka 41, Finanční). 10. ZM novou investiční akci Docházkový systém ve výši 200 tis. Kč (ka VNI, 6171). Finanční krytí z pol. rezerva (ka41, Finanční). 11. ZM finanční podíl města ve výši 238 tis. Kč nové akce Zvýšení biodiverzity v regionálním biokoridoru potoka Pšovka, celkové náklady akce se předpokládají ve výši 732 tis. Kč (ka 02 ŽP). Finanční krytí podílu města 238 tis. Kč z rezervy (ka 41, Finanční) a zbylá část nákladů akce 494 tis. Kč z dotace OPŽP. 12. ZM navýšení neinvestičních výdajů na dokončení akce Revitalizace tůně v parku na Podolí ve výši 200 tis. Kč (ka ŽP, 2341). Finanční krytí z pol. rezerva (ka 41, Finanční). Šárka Zikmundová -5-

6 13. ZM navýšení neinvestičních výdajů na položce deratizace - odchyt holubů o 100 tis. Kč (ka 02 ŽP, 3749). Finanční krytí z pol. rezerva (ka 41, Finanční). 14. ZM navýšení neinvestičních výdajů na položce TV Mělníček o 100 tis. Kč (ka 16 Kultura, 3349). Finanční krytí z pol. rezerva (ka 41, Finanční). 15. ZM navýšení neinvestiční položky příspěvky na kulturu o 200 tis. Kč (ka 16 Kultura, 3319). Finanční krytí z pol. rezerva (ka 41, Finanční). 16. ZM navýšení neinvestiční položky propagace města o 100 tis. Kč (ka 16 Kultura, 2143). Finanční krytí z pol. rezerva (ka 41, Finanční). 17. ZM navýšení neinvestiční položky akce města o 170 tis. Kč (ka 16, Kultura, 3319). Finanční krytí z pol. rezerva (ka 41, Finanční). 18. ZM navýšení neinvestiční položky příspěvky na sport o 520 tis. Kč (ka 16, Kultura 3419). Finanční krytí z pol. rezerva (ka 41, Finanční). 19. ZM pořízení figurálního betlému na náměstí Míru za částku 60 tis. Kč (ka 16, Kultura, 3399). Finanční krytí z pol. rezerva (ka 41, Finanční). 20. ZM novou investiční akci Revitalizace židovského hřbitova v celkové výši tis. Kč (ka 50 SMI) Finanční krytí ze schválené dotace ve výši tis. Kč a z podílu města ve výši tis. Kč, který bude kryt z pol. rezerva (ka41, Finanční). 21. ZM finanční podíl města ve výši tis. Kč nové neinvestiční akce MKD výměna střešní krytiny a klempířských prvků (II. část). Celkové náklady na akci se předpokládají ve výši tis. Kč (ka 50 SMI, 3322). Finanční krytí podílu města je z rezervy, zbylá část nákladů ve výši 640 tis. Kč bude kryta dotací z Programu regenerace MPZ. 22. ZM navýšení neinvestiční akce Sluneční lázně studie a žádost o dotaci ve výši 200 tis. Kč (ka 50 SMI, 3429). Finanční krytí z pol. rezerva (ka 41, Finanční). 23. ZM finanční podíl města ve výši 422 tis. Kč nové neinvestiční akce Památník československo - sovětsko - polského přátelství oprava. Celkové náklady na akci se předpokládají ve výši 722 tis. Kč (ka 50 SMI, 3326). Finanční krytí podílu města je z rezervy, zbylá část nákladů ve výši 300 tis. Kč bude kryta dotací z Programu regenerace MPZ. 24. ZM finanční podíl města ve výši 156 tis. Kč nové neinvestiční akce Socha kpt. Jaroše oprava. Celkové náklady na akci se předpokládají ve výši 312 tis. Kč (ka 50 SMI, 3326). Finanční krytí podílu města je z rezervy, zbylá část nákladů ve výši 156 tis. Kč bude kryta dotací z Programu regenerace MPZ. 25. ZM finanční podíl města ve výši 242 tis. Kč nové neinvestiční akce Dům čp. 11 oprava v podloubí. Celkové náklady na akci se předpokládají ve výši 442 tis. Kč (ka 50 SMI, 3612). Finanční krytí podílu města je z rezervy, zbylá část nákladů ve výši 200 tis. Kč bude kryta dotací z Programu regenerace MPZ. 26. ZM navýšení neinvestičních výdajů na položce Závady v uzemnění hromosvodů v celkové výši 590 tis. Kč (ka 50 SMI, 3113 a 3141). Finanční krytí z rezervy (ka 41, Finanční). 27. ZM neinvestiční akci ZŠ Matiegky oprava obrubníků v atriu ve výši 50 tis. Kč (ka 50 SMI, 3113). Finanční krytí z rezervy (ka 41, Finanční). 28. ZM neinvestiční akci ZŠ Panešova oprava štukových plastik ve výši 150 tis. Kč (ka 50 SMI, 3113). Finanční krytí z rezervy (ka 41, Finanční). 29. ZM navýšení položky neinvestiční opravy o akci Čp. 51 odizolování objektu z ul. Ostruhova, hromosvod zemní práce ve výši 480 tis. Kč (ka 50 SMI, 6171). Finanční krytí z rezervy (ka 41, Finanční). 30. ZM novou investiční akci DDM Na Polabí nová vodovodní přípojka ve výši 300 tis. Kč (ka 50 SMI, 3421). Finanční krytí z rezervy (ka 41, Finanční). 31. ZM novou investiční akci Hřbitov Pražská vodovodní přípojka ve výši 200 tis. Kč (ka 50 SMI, 3632). Finanční krytí z rezervy (ka41, Finanční). 32. ZM navýšení investiční akce MŠ Mlazice snížení energetické náročnosti o tis. Kč (ka 50 SMI, 3111). Finanční krytí z rezervy (ka 41, Finanční). Šárka Zikmundová -6-

7 33. ZM navýšení investiční akce HZ Blata snížení energetické náročnosti o 830 tis. Kč (ka 50 SMI, 5512). Finanční krytí z rezervy (ka 41, Finanční). 34. ZM novou neinvestiční akci Zimní stadion oprava kompresorů chlazení ve výši 280 tis. Kč (ka 50 SMI, 3412). Finanční krytí z rezervy (ka 41, Finanční). 35. ZM novou neinvestiční akcí Zimní stadion výměna okopové lišty ve výši 240 tis. Kč (ka 50 SMI, 3412). Finanční krytí z rezervy (ka 41, Finanční). 36. ZM navýšení neinvestiční položky služby o 50 tis. Kč (ka 50 SMI, 3639) na nákup elektronického nástroje pro evidenci veřejných zakázek. Finanční krytí z rezervy ( ka 41, Finanční). protinávrh p. Šnajdra odložení materiálu č. 49 HLASOVÁNÍ: pro 5 zdržel se 3 proti 8 nehlasoval 2 Zdržel se: Ing. Martin Legner, Petr Limprecht, Kryštof Marounek Proti: MUDr. Marie Housková, Jiří Kašparec, Vilém Kraus, MUDr., Jan Leicht, MVDr. Ctirad Mikeš, PhDr. Ilona Němcová, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. Ondřej Tichota, DiS. Nehlasoval: Stanislav Barda, Alena Herinková Hlasování o původním návrhu HLASOVÁNÍ: pro 11 zdržel se 2 proti 4 nehlasoval 1 Zdržel se: Rudolf Kraj, Kryštof Marounek Proti: JUDr. Petr Kowanda, Petr Patera, Bc. Robert Šlégl, Zbyněk Šnajdr Nehlasoval: MVDr. Ctirad Mikeš 54/2015 (číslo usnesení) číslo materiálu: 49/2015 Ve věci: Rozpočtové opatření č. 5 Spoluúčast a prov. akce z rezervy 1. ZM novou neinvestiční akci Oprava komunikace v ul. Světická ve výši tis. Kč (ka 39 SUK, 2212). Finanční krytí z položky rezerva SUK (ka 39 SUK, 6901). 2. ZM novou investiční akci Veřejné osvětlení přeložení ze sloupů ČEZ do země v ul. Komenského a Karolíny Světlé ve výši tis. Kč (ka 39 SUK, 3631). Finanční krytí z položky rezerva SUK ve výši 905 tis. Kč (ka 39 SUK, 6901) a 95 tis. Kč z pol. nepředvídatelné opravy ka SUK (39, 2212). 3. ZM rezervu v celkové výši tis. Kč (ka 41 Finanční, 6310). Finanční krytí z položky Financování. 4. ZM novou neinvestiční akci Oprava komunikace v ul. Požární ve výši 780 tis. Kč (ka 39 SUK, 2212). Finanční krytí z položky rezerva (ka 41, Finanční). 5. ZM novou neinvestiční akci Oprava komunikace v ul. Žižkova ve výši 700 tis. Kč (ka 39 SUK, 2212). Finanční krytí z položky rezerva (ka 41, Finanční). 6. ZM navýšení neinvestičních výdajů na akci Sanace svahu na Polabí průzkum svahu ve výši 200 tis. Kč (ka SUK, 3639). Finanční krytí z položky rezerva (ka 41, Finanční). 7. ZM podíl města ve výši 101 tis. Kč nové investiční akce Workoutové hřiště v areálu Centra prevence kriminality a dopravní výchovy: celková výše akce se předpokládá 301 tis. Kč (ka 50 SMI, 3421). Finanční krytí: podíl města 101 tis. Kč z pol. rezerva (ka 41, Finanční) dotace ve výši 200 tis. Kč z nadace ČEZ oranžové hřiště. 8. ZM novou investiční akci Oprava kanceláří a příslušenství 3. patro čp. 51 v celkové výši 820 tis. Kč (ka 19, Vnitřní, 6171). Finanční krytí z pol. rezerva (ka 41, Finanční). 9. ZM nákup 8 dřevěných stánků v celkové výši 350 tis. Kč (ka 19, VNI, 3399). Finanční Šárka Zikmundová -7-

8 krytí z pol. rezerva (ka 41, Finanční). 10. ZM novou investiční akci Docházkový systém ve výši 200 tis. Kč (ka VNI, 6171). Finanční krytí z pol. rezerva (ka41, Finanční). 11. ZM finanční podíl města ve výši 238 tis. Kč nové akce Zvýšení biodiverzity v regionálním biokoridoru potoka Pšovka, celkové náklady akce se předpokládají ve výši 732 tis. Kč (ka 02 ŽP). Finanční krytí podílu města 238 tis. Kč z rezervy (ka 41, Finanční) a zbylá část nákladů akce 494 tis. Kč z dotace OPŽP. 12. ZM navýšení neinvestičních výdajů na dokončení akce Revitalizace tůně v parku na Podolí ve výši 200 tis. Kč (ka ŽP, 2341). Finanční krytí z pol. rezerva (ka 41, Finanční). 13. ZM navýšení neinvestičních výdajů na položce deratizace - odchyt holubů o 100 tis. Kč (ka 02 ŽP, 3749). Finanční krytí z pol. rezerva (ka 41, Finanční). 14. ZM navýšení neinvestičních výdajů na položce TV Mělníček o 100 tis. Kč (ka 16 Kultura, 3349). Finanční krytí z pol. rezerva (ka 41, Finanční). 15. ZM navýšení neinvestiční položky příspěvky na kulturu o 200 tis. Kč (ka 16 Kultura, 3319). Finanční krytí z pol. rezerva (ka 41, Finanční). 16. ZM navýšení neinvestiční položky propagace města o 100 tis. Kč (ka 16 Kultura, 2143). Finanční krytí z pol. rezerva (ka 41, Finanční). 17. ZM navýšení neinvestiční položky akce města o 170 tis. Kč (ka 16, Kultura, 3319). Finanční krytí z pol. rezerva (ka 41, Finanční). 18. ZM navýšení neinvestiční položky příspěvky na sport o 520 tis. Kč (ka 16, Kultura 3419). Finanční krytí z pol. rezerva (ka 41, Finanční). 19. ZM pořízení figurálního betlému na náměstí Míru za částku 60 tis. Kč (ka 16, Kultura, 3399). Finanční krytí z pol. rezerva (ka 41, Finanční). 20. ZM novou investiční akci Revitalizace židovského hřbitova v celkové výši tis. Kč (ka 50 SMI) Finanční krytí ze schválené dotace ve výši tis. Kč a z podílu města ve výši tis. Kč, který bude kryt z pol. rezerva (ka 41, Finanční). 21. ZM finanční podíl města ve výši tis. Kč nové neinvestiční akce MKD výměna střešní krytiny a klempířských prvků (II. část). Celkové náklady na akci se předpokládají ve výši tis. Kč (ka 50 SMI, 3322). Finanční krytí podílu města je z rezervy, zbylá část nákladů ve výši 640 tis. Kč bude kryta dotací z Programu regenerace MPZ. 22. ZM navýšení neinvestiční akce Sluneční lázně studie a žádost o dotaci ve výši 200 tis. Kč (ka 50 SMI, 3429). Finanční krytí z pol. rezerva (ka 41, Finanční). 23. ZM finanční podíl města ve výši 422 tis. Kč nové neinvestiční akce Památník československo - sovětsko - polského přátelství oprava. Celkové náklady na akci se předpokládají ve výši 722 tis. Kč (ka 50 SMI, 3326). Finanční krytí podílu města je z rezervy, zbylá část nákladů ve výši 300 tis. Kč bude kryta dotací z Programu regenerace MPZ. 24. ZM finanční podíl města ve výši 156 tis. Kč nové neinvestiční akce Socha kpt. Jaroše oprava. Celkové náklady na akci se předpokládají ve výši 312 tis. Kč (ka 50 SMI, 3326). Finanční krytí podílu města je z rezervy, zbylá část nákladů ve výši 156 tis. Kč bude kryta dotací z Programu regenerace MPZ. 25. ZM finanční podíl města ve výši 242 tis. Kč nové neinvestiční akce Dům čp. 11 oprava v podloubí. Celkové náklady na akci se předpokládají ve výši 442 tis. Kč (ka 50 SMI, 3612). Finanční krytí podílu města je z rezervy, zbylá část nákladů ve výši 200 tis. Kč bude kryta dotací z Programu regenerace MPZ. Šárka Zikmundová -8-

9 26. ZM navýšení neinvestičních výdajů na položce Závady v uzemnění hromosvodů v celkové výši 590 tis. Kč (ka 50 SMI, 3113 a 3141). Finanční krytí z rezervy (ka 41, Finanční). 27. ZM neinvestiční akci ZŠ Matiegky oprava obrubníků v atriu ve výši 50 tis. Kč (ka 50 SMI, 3113). Finanční krytí z rezervy (ka 41, Finanční). 28. ZM neinvestiční akci ZŠ Panešova oprava štukových plastik ve výši 150 tis. Kč (ka 50 SMI, 3113). Finanční krytí z rezervy (ka 41, Finanční). 29. ZM navýšení položky neinvestiční opravy o akci Čp. 51 odizolování objektu z ul. Ostruhova, hromosvod zemní práce ve výši 480 tis. Kč (ka 50 SMI, 6171). Finanční krytí z rezervy (ka 41, Finanční). 30. ZM novou investiční akci DDM Na Polabí nová vodovodní přípojka ve výši 300 tis. Kč (ka 50 SMI, 3421). Finanční krytí z rezervy (ka 41, Finanční). 31. ZM novou investiční akci Hřbitov Pražská vodovodní přípojka ve výši 200 tis. Kč (ka 50 SMI, 3632). Finanční krytí z rezervy (ka41, Finanční). 32. ZM navýšení investiční akce MŠ Mlazice snížení energetické náročnosti o tis. Kč (ka 50 SMI, 3111). Finanční krytí z rezervy (ka 41, Finanční). 33. ZM navýšení investiční akce HZ Blata snížení energetické náročnosti o 830 tis. Kč (ka 50 SMI, 5512). Finanční krytí z rezervy (ka 41, Finanční). 34. ZM novou neinvestiční akci Zimní stadion oprava kompresorů chlazení ve výši 280 tis. Kč (ka 50 SMI, 3412). Finanční krytí z rezervy (ka 41, Finanční). 35. ZM novou neinvestiční akcí Zimní stadion výměna okopové lišty ve výši 240 tis. Kč (ka 50 SMI, 3412). Finanční krytí z rezervy (ka 41, Finanční). 36. ZM navýšení neinvestiční položky služby o 50 tis. Kč (ka 50 SMI, 3639) na nákup elektronického nástroje pro evidenci veřejných zakázek. Finanční krytí z rezervy ( ka41, Finanční). 55/2015 (číslo usnesení) číslo materiálu: 57/2015 Ve věci: Pravidla rozpočtových opatření dodatek č. 1 ZM Dodatek č. 1 k Pravidlům rozpočtových opatření platných od s účinností od /2015 (číslo usnesení) číslo materiálu: 57/2015 Ve věci: Pravidla rozpočtových opatření dodatek č. 1 ZM Dodatek č. 1 k Pravidlům rozpočtových opatření platných od s účinností od /2015 (číslo usnesení) číslo materiálu: 58/2015 Ve věci: Obecně závazná vyhláška města Mělníka, okres Mělník, č.4/2015, kterou se stanoví místa, na kterých lze provozovat loterie a jiné podobné hry a kterou se stanoví opatření k omezení jejich propagace ZM Obecně závaznou vyhlášku města Mělníka, okres Mělník č. 4/2015, kterou se stanoví místa, na kterých lze provozovat loterie a jiné podobné hry, a kterou se stanoví opatření k omezení jejich propagace. Šárka Zikmundová -9-

10 HLASOVÁNÍ: pro 16 zdržel se 2 proti 0 nehlasoval 0 Zdržel se: Petr Patera, Bc. Robert Šlégl 56/2015 (číslo usnesení) číslo materiálu: 58/2015 Ve věci: Obecně závazná vyhláška města Mělníka, okres Mělník, č.4/2015, kterou se stanoví místa, na kterých lze provozovat loterie a jiné podobné hry a kterou se stanoví opatření k omezení jejich propagace ZM Obecně závaznou vyhlášku města Mělníka, okres Mělník č. 4/2015, kterou se stanoví místa, na kterých lze provozovat loterie a jiné podobné hry, a kterou se stanoví opatření k omezení jejich propagace. 57/2015 (číslo usnesení) číslo materiálu: 50/2015 Ve věci: Podmínky prodeje dílu b, c oddělených geom.pl /2014 z pozemků p.č. 7057/4, p.č. 7058/1 k.ú.mělník Záměr výkupu a výkup pozemku p.č. 7056/16 dle geom.pl /2014 k.ú.mělník. MUDr.Věra Štěchovská ZM prodej dílu b (355 m2) odděleného geom. pl. č /2014 z pozemku 7057/4 k.ú.mělník a dílu c (26 m2) odděleného geom. pl. č /2014 z pozemku 7058/1 k.ú.mělník za podmínek: - kupující MUDr.Věra Štěchovská - kupující uhradí náklady za znalecký posudek 2 000,- Kč a 1/2 nákladů za geometrický plán 3 267,- Kč - kupní cena ,- Kč, tj. 500,- Kč/m2 (návrh kupující) ZM záměr výkupu a výkup pozemku p.č.7056/16 (32 m2) odděleného geom. pl. č /2014 z pozemku 7056/1 k.ú.mělník od MUDr.Věry Štěchovské za kupní cenu 500,- Kč/m2. 57/2015 (číslo usnesení) číslo materiálu: 50/2015 Ve věci: Podmínky prodeje dílu b, c oddělených geom.pl /2014 z pozemků p.č. 7057/4, p.č. 7058/1 k.ú.mělník Záměr výkupu a výkup pozemku p.č. 7056/16 dle geom.pl /2014 k.ú.mělník. MUDr.Věra Štěchovská ZM prodej dílu b (355 m2) odděleného geom. pl. č /2014 z pozemku 7057/4 k.ú.mělník a dílu c (26 m2) odděleného geom. pl. č /2014 z pozemku 7058/1 k.ú.mělník za podmínek: - kupující MUDr.Věra Štěchovská - kupující uhradí náklady za znalecký posudek 2 000,- Kč a 1/2 nákladů za geometrický plán 3 267,- Kč - kupní cena ,- Kč, tj. 500,- Kč/m2 (návrh kupující) ZM záměr výkupu a výkup pozemku p.č.7056/16 (32 m2) odděleného geom. pl. č /2014 z pozemku 7056/1 k.ú.mělník od MUDr.Věry Štěchovské za kupní cenu 500,- Kč/m2. 58/2015 (číslo usnesení) číslo materiálu: 51/2015 Ve věci: Záměr prodeje částí pozemků p.č. 7118/64, p.č. 7118/65, p.č. 7118/66, p.č. 7836/19, p.č. 7836/21, p.č. 7836/22 k.ú.mělník, ul.zemědělská, Štefan Schlosser ZM záměr prodeje částí pozemků p.č.7118/64, p.č.7118/65, p.č.7118/66 k.ú.mělník, ul.zemědělská, dle vyjádření odborů. Šárka Zikmundová -10-

11 58/2015 (číslo usnesení) číslo materiálu: 51/2015 Ve věci: Záměr prodeje částí pozemků p.č. 7118/64, p.č. 7118/65, p.č. 7118/66, p.č. 7836/19, p.č. 7836/21, p.č. 7836/22 k.ú.mělník, ul.zemědělská, Štefan Schlosser ZM záměr prodeje částí pozemků p.č.7118/64, p.č.7118/65, p.č.7118/66 k.ú.mělník, ul.zemědělská, dle vyjádření odborů. 59/2015 (číslo usnesení) číslo materiálu: 52/2015 Ve věci: Záměr prodeje pozemků p.č. 5873/1 a p.č. 5874/1 k.ú.mělník, ul.komenského, Ing.Petr Robotka ne ZM ne záměr prodeje pozemku p.č.5873/1 a pozemku p.č.5874/1 k.ú.mělník. 59/2015 (číslo usnesení) číslo materiálu: 52/2015 Ve věci: Záměr prodeje pozemků p.č. 5873/1 a p.č. 5874/1 k.ú.mělník, ul.komenského, Ing.Petr Robotka ne ZM ne záměr prodeje pozemku p.č.5873/1 a pozemku p.č.5874/1 k.ú.mělník. 60/2015 (číslo usnesení) číslo materiálu: 53/2015 Ve věci: Záměr výkupu a výkup pozemků p.č. 7234/24 a p.č. 7234/25 k.ú.mělník, dle geom. pl /2014, D.Šmíd, R.Mládková ZM záměr výkupu a výkup - pozemku p.č.7234/24 odděleného geom. pl. č /2014 z pozemku p.č.7234/18 k.ú.mělník od Davida Šmída za kupní cenu 500,- Kč/m2 - pozemku p.č.7234/25 odděleného geom. pl. č /2014 z pozemku p.č.7234/22 k.ú.mělník od Davida Šmída spoluvl. podíl 2/3 a od Renaty Mládkové spoluvl. podíl 1/3 za kupní cenu 500,- Kč/m2. 60/2015 (číslo usnesení) číslo materiálu: 53/2015 Ve věci: Záměr výkupu a výkup pozemků p.č. 7234/24 a p.č. 7234/25 k.ú.mělník, dle geom. pl /2014, D.Šmíd, R.Mládková ZM záměr výkupu a výkup - pozemku p.č.7234/24 odděleného geom. pl. č /2014 z pozemku p.č.7234/18 k.ú.mělník od Davida Šmída za kupní cenu 500,- Kč/m2 - pozemku p.č.7234/25 odděleného geom. pl. č /2014 z pozemku p.č.7234/22 k.ú.mělník od Davida Šmída spoluvl. podíl 2/3 a od Renaty Mládkové spoluvl. podíl 1/3 za kupní cenu 500,- Kč/m2. 61/2015 (číslo usnesení) číslo materiálu: 59/2015 Ve věci: Služebnost inž. sítě - Středočeský kraj - KSÚS (nasvětlení přechodu pro chodce ul. Pražská) ZM zřízení služebnosti inž. sítě - nasvětlení přechodu pro chodce, ul. Pražská. Povinný - Středočeský kraj zastoupen Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje: Oprávněný - město Mělník Povinný pozemek - p.č. 8031/1, k.ú. Mělník, Jednorázová úhrada ve výši 500,- Kč + DPH, stanovena Ceníkem Středočeského kraje. HLASOVÁNÍ: pro 17 zdržel se 0 proti 0 nehlasoval 0 Šárka Zikmundová -11-

12 61/2015 (číslo usnesení) číslo materiálu: 59/2015 Ve věci: Služebnost inž. sítě - Středočeský kraj - KSÚS (nasvětlení přechodu pro chodce ul. Pražská) ZM zřízení služebnosti inž. sítě - nasvětlení přechodu pro chodce, ul. Pražská. Povinný - Středočeský kraj zastoupen Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje: Oprávněný - město Mělník Povinný pozemek - p.č. 8031/1, k.ú. Mělník, Jednorázová úhrada ve výši 500,- Kč + DPH, stanovena Ceníkem Středočeského kraje. 62/2015 (číslo usnesení) číslo materiálu: 60/2015 Ve věci: Změna podmínek prodeje pozemků p.č.2371/59, p.č.2371/12, p.č.2371/58, p.č.2371/57 dle geom. pl. č /2014 k.ú.mělník, ul. Nůšařská, Karel Sluka ruší, ZM ruší usnesení ZM č.12/2015 z ZM prodej pozemků p.č. 2371/59, p.č. 2371/12, p.č. 2371/58, p.č. 2371/57 vytvořených geometrickým plánem č /2014 z částí pozemků p.č. 2371/12, p.č. 2371/48, p.č. 2372/4, p.č. 2372/5 k.ú.mělník za podmínek: - kupující Karel Sluka - kupní cena pozemků p.č. 2371/59, p.č. 2371/12, p.č. 2371/58 je ,- Kč (dle Zásad pro nakládání s neoprávněně užívanými pozemky) - kupní cena pozemku p.č. 2371/57 je ,- Kč + DPH (dle Zásad pro nakládání s neoprávněně užívanými pozemky) kupující dále uhradí: - náhradu za bezdůvodné obohacení za 2 roky zpětně od podpisu kupní smlouvy ve výši 7 860,- Kč - náklady na vyhotovení znaleckých posudků 5 000,- Kč - náklady na vyhotovení geometrických plánů ,- Kč Zdůvodnění prodeje za kupní cenu nižší, než je cena stanovená znal. posudkem: Tato kupní cena byla stanovena dle Zásad pro nakládání s neoprávněně užívanými pozemky. HLASOVÁNÍ: pro 15 zdržel se 1 proti 0 nehlasoval 0 Zdržel se: Petr Patera 62/2015 (číslo usnesení) číslo materiálu: 60/2015 Ve věci: Změna podmínek prodeje pozemků p.č.2371/59, p.č.2371/12, p.č.2371/58, p.č.2371/57 dle geom. pl. č /2014 k.ú.mělník, ul. Nůšařská, Karel Sluka ruší, ZM ruší usnesení ZM č.12/2015 z ZM prodej pozemků p.č. 2371/59, p.č. 2371/12, p.č. 2371/58, p.č. 2371/57 vytvořených geometrickým plánem č /2014 z částí pozemků p.č. 2371/12, p.č. 2371/48, p.č. 2372/4, p.č. 2372/5 k.ú.mělník za podmínek: - kupující Karel Sluka - kupní cena pozemků p.č. 2371/59, p.č. 2371/12, p.č. 2371/58 je ,- Kč (dle Zásad pro nakládání s neoprávněně užívanými pozemky) - kupní cena pozemku p.č. 2371/57 je ,- Kč + DPH (dle Zásad pro nakládání s neoprávněně užívanými pozemky) kupující dále uhradí: - náhradu za bezdůvodné obohacení za 2 roky zpětně od podpisu kupní smlouvy ve výši 7 860,- Kč - náklady na vyhotovení znaleckých posudků 5 000,- Kč - náklady na vyhotovení geometrických plánů ,- Kč Zdůvodnění prodeje za kupní cenu nižší, než je cena stanovená znal. posudkem: Tato kupní cena byla stanovena dle Zásad pro nakládání s neoprávněně užívanými pozemky. 63/2015 (číslo usnesení) číslo materiálu: 61/2015 Ve věci: Podmínky výkupu budovy č.p na pozemku p.č. 2892/2 k.ú. Mělník, ul. Na Staré cestě, insolvenční správce M.Jirouš Šárka Zikmundová -12-

13 ZM výkup budovy č.p.3238, obč.vyb., na pozemku p.č.2892/2 k.ú.mělník od Jaroslava Šrámka a Olgy Šrámkové (SJM) v rámci insolvenčního řízení sp.zn.ksph 37 INS 33351/2013 (insolvenční správce Martin Jirouš) za podmínek: - kupní cena ,- Kč - daň z nabytí nemovitých věcí zaplatí kupující - kupní cena bude uhrazena před podáním návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. HLASOVÁNÍ: pro 16 zdržel se 0 proti 0 nehlasoval 0 63/2015 (číslo usnesení) číslo materiálu: 61/2015 Ve věci: Podmínky výkupu budovy č.p na pozemku p.č. 2892/2 k.ú. Mělník, ul. Na Staré cestě, insolvenční správce M.Jirouš ZM výkup budovy č.p.3238, obč.vyb., na pozemku p.č.2892/2 k.ú.mělník od Jaroslava Šrámka a Olgy Šrámkové (SJM) v rámci insolvenčního řízení sp.zn.ksph 37 INS 33351/2013 (insolvenční správce Martin Jirouš) za podmínek: - kupní cena ,- Kč - daň z nabytí nemovitých věcí zaplatí kupující - kupní cena bude uhrazena před podáním návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. 64/2015 (číslo usnesení) číslo materiálu: 62/2015 Ve věci: Podmínky výkupu pozemku p.č.5525/1 k.ú.mělník, SAPROS spol. s r.o. ZM výkup pozemku p.č.5525/1 (560 m2) k.ú.mělník od společnosti SAPROS, spol. s r.o. za kupní cenu 500,- Kč/m2. HLASOVÁNÍ: pro 16 zdržel se 0 proti 0 nehlasoval 0 64/2015 (číslo usnesení) číslo materiálu: 62/2015 Ve věci: Podmínky výkupu pozemku p.č.5525/1 k.ú.mělník, SAPROS spol. s r.o. ZM výkup pozemku p.č.5525/1 (560 m2) k.ú.mělník od společnosti SAPROS, spol. s r.o. za kupní cenu 500,- Kč/m2. 65/2015 (číslo usnesení) číslo materiálu: 54/2015 Ve věci: Smlouva o spolupráci obec Medonosy ZM smlouvu o spolupráci mezi městem Mělník a obcí Medonosy, za účelem definování bližších podmínek spolupráce a úhrady nákladů v souvislosti s veřejnoprávní smlouvou uzavřenou dne HLASOVÁNÍ: pro 15 zdržel se 1 proti 0 nehlasoval 0 Zdržel se: Bc. Robert Šlégl 65/2015 (číslo usnesení) číslo materiálu: 54/2015 Ve věci: Smlouva o spolupráci obec Medonosy ZM smlouvu o spolupráci mezi městem Mělník a obcí Medonosy, za účelem definování bližších podmínek spolupráce a úhrady nákladů v souvislosti s veřejnoprávní smlouvou uzavřenou dne Šárka Zikmundová -13-

14 66/2015 (číslo usnesení) číslo materiálu: 25/2015 Ve věci: Dluhová amnestie pro osoby dlužící za nájem bytů ve vlastnictví města Mělníka ZM Dluhovou amnestii pro osoby dlužící za nájem bytů ve vlastnictví města Mělníka, a to za následujících podmínek v příloze. HLASOVÁNÍ: pro 16 zdržel se 0 proti 0 nehlasoval 0 66/2015 (číslo usnesení) číslo materiálu: 25/2015 Ve věci: Dluhová amnestie pro osoby dlužící za nájem bytů ve vlastnictví města Mělníka ZM Dluhovou amnestii pro osoby dlužící za nájem bytů ve vlastnictví města Mělníka, a to za následujících podmínek v příloze. 67/2015 (číslo usnesení) číslo materiálu: 63/2015 Ve věci: Program regenerace MPZ a MPR Ministerstva kultury ČR pro rok 2015 Obnova kulturní památky kostel sv. Ludmily - zvonice ZM finanční podíl města ve výši 10% ( Kč) na obnovu kulturní památky kostel sv. Ludmily zvonice v rámci Programu regenerace MPZ Ministerstva kultury pro rok HLASOVÁNÍ: pro 15 zdržel se 0 proti 0 nehlasoval 1 Nehlasoval: MVDr. Ctirad Mikeš 67/2015 (číslo usnesení) číslo materiálu: 63/2015 Ve věci: Program regenerace MPZ a MPR Ministerstva kultury ČR pro rok 2015 Obnova kulturní památky kostel sv. Ludmily - zvonice ZM finanční podíl města ve výši 10% ( Kč) na obnovu kulturní památky kostel sv. Ludmily zvonice v rámci Programu regenerace MPZ Ministerstva kultury pro rok /2015 (číslo usnesení) číslo materiálu: 64/2015 Ve věci: Návrh na udělení Ceny města Mělníka Miroslavu Malcovi ZM udělení Bronzového řádu města Mělníka Miroslavu Malcovi u příležitosti 70. výročí Základní umělecké školy Mělník. HLASOVÁNÍ: pro 16 zdržel se 0 proti 0 nehlasoval 0 68/2015 (číslo usnesení) číslo materiálu: 64/2015 Ve věci: Návrh na udělení Ceny města Mělníka Miroslavu Malcovi ZM udělení Bronzového řádu města Mělníka Miroslavu Malcovi u příležitosti 70. výročí Základní umělecké školy Mělník. 69/2015 (číslo usnesení) číslo materiálu: 65/2015 Ve věci: Revitalizace nám. Karla IV. vyhodnocení soutěže ZM hodnocení poroty ideové urbanistické soutěže na Revitalizaci nám. Karla IV. Šárka Zikmundová -14-

15 HLASOVÁNÍ: pro 16 zdržel se 0 proti 0 nehlasoval 0 69/2015 (číslo usnesení) číslo materiálu: 65/2015 Ve věci: Revitalizace nám. Karla IV. vyhodnocení soutěže ZM hodnocení poroty ideové urbanistické soutěže na Revitalizaci nám. Karla IV. 70/2015 (číslo usnesení) číslo materiálu: 66/2015 Ve věci: Zápis č.1/2015 z jednání finančního výboru dne bere na vědomí ZM bere na vědomí Zápis č.1/2015 z jednání finančního výboru dne HLASOVÁNÍ: pro 16 zdržel se 0 proti 0 nehlasoval 0 70/2015 (číslo usnesení) číslo materiálu: 66/2015 Ve věci: Zápis č.1/2015 z jednání finančního výboru dne bere na vědomí ZM bere na vědomí Zápis č.1/2015 z jednání finančního výboru dne /2015 (číslo usnesení) číslo materiálu: 67/2015 Ve věci: Místní tarify MHD, platné v souběhu s tarifem PID ZM tarifní podmínky MHD Mělník pro potřeby organizace ROPID. HLASOVÁNÍ: pro 16 zdržel se 0 proti 0 nehlasoval 0 71/2015 (číslo usnesení) číslo materiálu: 67/2015 Ve věci: Místní tarify MHD, platné v souběhu s tarifem PID ZM tarifní podmínky MHD Mělník pro potřeby organizace ROPID. 72/2015 (číslo usnesení) číslo materiálu: 68/2015 Ve věci: Nominace do Dozorčí rady Středočeských vodáren, a.s. odvolává, nominuje ZM odvolává z Dozorčí rady Středočeských vodáren, a.s. PaedDr. Zdeňka Koudelku a do tohoto orgánu za město Mělník nominuje Mgr. Ondřeje Tichotu DiS. HLASOVÁNÍ: pro 12 zdržel se 3 proti 0 nehlasoval 1 Zdržel se: JUDr. Patr Kowanda, Petr Patera, Bc. Robert Šlégl Nehlasoval: Mgr. Ondřej Tichota DiS. 72/2015 (číslo usnesení) číslo materiálu: 68/2015 Ve věci: Nominace do Dozorčí rady Středočeských vodáren, a.s. odvolává, nominuje ZM odvolává z Dozorčí rady Středočeských vodáren, a.s. PaedDr. Zdeňka Koudelku a do tohoto orgánu za město Mělník nominuje Mgr. Ondřeje Tichotu DiS. Šárka Zikmundová -15-

16 73/2015 (číslo usnesení) číslo materiálu: 69/2015 Ve věci: Darovací smlouva - PD parkoviště a odborný posudek realizace sportovní haly v areálu Gymnázia Jana Palacha ZM Darovací smlouvu pro Středočeský kraj na: a) Projektovou jednostupňovou dokumentaci na parkoviště D.2.2. a opěrnou stěnu D.2.3. v areálu Gymnázia Jana Palacha v Mělníku v celkové částce ,- Kč vč. DPH. b) Odborný posudek realizace sportovní haly v energeticky pasivním standardu Sportovní hala Gymnázia Jana Palacha Mělník v celkové částce ,- Kč. HLASOVÁNÍ: pro 16 zdržel se 0 proti 0 nehlasoval 0 73/2015 (číslo usnesení) číslo materiálu: 69/2015 Ve věci: Darovací smlouva - PD parkoviště a odborný posudek realizace sportovní haly v areálu Gymnázia Jana Palacha ZM Darovací smlouvu pro Středočeský kraj na: a) Projektovou jednostupňovou dokumentaci na parkoviště D.2.2. a opěrnou stěnu D.2.3. v areálu Gymnázia Jana Palacha v Mělníku v celkové částce ,- Kč vč. DPH. b) Odborný posudek realizace sportovní haly v energeticky pasivním standardu Sportovní hala Gymnázia Jana Palacha Mělník v celkové částce ,- Kč. MVDr. Ctirad Mikeš starosta města Mgr. Milan Schweigstill I. místostarosta města Kryštof Marounek ověřovatel zápisu MUDr. Jan Leicht ověřovatel zápisu Šárka Zikmundová -16-

Z á p i s č. 9. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 9. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 9 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 16. 3. 2015 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill,PhDr. Ilona Němcová, Mgr. Bc. Petr Volf,

Více

Z á p i s č. 13. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 13. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 13 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 13. 4. 2015 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, PhDr. Ilona Němcová, Mgr. Ondřej Tichota,

Více

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva města Mělníka, konaného dne: čas: hod místo: zasedací místnost MÚ Mělník

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva města Mělníka, konaného dne: čas: hod místo: zasedací místnost MÚ Mělník USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Mělníka, konaného dne: 24. 9. 2018 čas: 18.00 hod místo: zasedací místnost MÚ Mělník Zastupitelstvo města volí: 1. Návrhovou komisi ve složení: JUDr. Petr Kowanda,

Více

Z á p i s č. 5. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 5. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 5 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 9.2.2015 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Petr Limprecht, PhDr. Ilona Němcová, Mgr.

Více

Z á p i s č. 37. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 37. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 37 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 10.11.2014 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. Ondřej Tichota, DiS. (příchod v 16:45

Více

Zápis č. 2. ze zasedání Zastupitelstva města Mělníka konaného dne od 17:00 hodin v zasedací místnosti MÚ

Zápis č. 2. ze zasedání Zastupitelstva města Mělníka konaného dne od 17:00 hodin v zasedací místnosti MÚ Zápis č. 2 ze zasedání Zastupitelstva města Mělníka konaného dne 23. 2. 2015 od 17:00 hodin v zasedací místnosti MÚ Přítomni: Stanislav Barda, Rudolf Fidler, Alena Herinková, MUDr. Marie Housková, Jiří

Více

Zápis č. 4. ze zasedání Zastupitelstva města Mělníka konaného dne od 17:00 hodin v zasedací místnosti MÚ

Zápis č. 4. ze zasedání Zastupitelstva města Mělníka konaného dne od 17:00 hodin v zasedací místnosti MÚ Zápis č. 4 ze zasedání Zastupitelstva města Mělníka konaného dne 25. 4. 2016 od 17:00 hodin v zasedací místnosti MÚ Přítomni: Bc. Robert Šlégl, Rudolf Fidler, Petr Patera, Mgr. Ondřej Tichota, DiS., Rudolf

Více

Z á p i s č. 38. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 38. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 38 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 3.10. 2016 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. et Mgr. Petr Volf, PhDr. Ilona Němcová,

Více

Z á p i s č. 37. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 37. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 37 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 9. 11. 2015 od 18.00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Petr Limprecht, PhDr. Ilona Němcová, Mgr.

Více

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Mělníka, konaného dne: hod zasedací místnost MÚ Mělník

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Mělníka, konaného dne: hod zasedací místnost MÚ Mělník USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Mělníka, konaného dne: 27.4.2015 čas: místo: 17.00 hod zasedací místnost MÚ Mělník Zastupitelstvo města volí: 1. Návrhovou komisi ve složení: Jiří Kašparec, Zbyněk

Více

Z á p i s č. 13. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 13. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 13 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 4. 4. 2016 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. et Mgr. Petr Volf, PhDr. Ilona Němcová,

Více

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Mělníka, konaného dne: hod zasedací místnost MÚ Mělník

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Mělníka, konaného dne: hod zasedací místnost MÚ Mělník USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Mělníka, konaného dne: 29. 6. 2015 čas: místo: 17.00 hod zasedací místnost MÚ Mělník Zastupitelstvo města volí: 1. Návrhovou komisi ve složení: Bc. Robert Šlégl,

Více

Z á p i s č. 4. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 4. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 4 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 2.2.2015 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Petr Limprecht (příchod v 16:50), PhDr. Ilona

Více

Z á p i s č. 49. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 49. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 49 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 21.12. 2016 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. et Mgr. Petr Volf, Mgr. Ondřej Tichota,

Více

Z á p i s č. 16. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 16. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 16 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 19.5.2014 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Miroslav Neumann, Vilém Kraus, Libor Petřina, PaedDr. Zdeněk

Více

Z á p i s č. 17. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 17. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 17 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 26.5.2014 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Miroslav Neumann, Libor Petřina, PaedDr. Zdeněk Koudelka, Mgr.

Více

Z á p i s č. 28. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 28. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 28 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 17. 8. 2015 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. Bc. Petr Volf, Vilém Kraus, Mgr.

Více

Z á p i s č. 18. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 18. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 18 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 18. 5. 2015 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. Ondřej Tichota, DiS., Mgr. Bc. Petr

Více

Z á p i s č. 31. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 15:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 31. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 15:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 31 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 14. 9. 2015od 1530 hod. v zasedací síni radnice Přítomni MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. Bc. Petr Volf, Mgr. Ondřej Tichota DiS.,

Více

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Mělníka, konaného dne: hod zasedací místnost MÚ Mělník

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Mělníka, konaného dne: hod zasedací místnost MÚ Mělník USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Mělníka, konaného dne: 6.10.2014 čas: místo: 16.30 hod zasedací místnost MÚ Mělník Zastupitelstvo města: I. VOLÍ: 1. Návrhovou komisi ve složení: Libor Petřina,

Více

Z á p i s č. 36. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 2. 11. 2015 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 36. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 2. 11. 2015 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 36 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 2. 11. 2015 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Petr Limprecht, PhDr. Ilona Němcová, Mgr.

Více

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Mělníka, konaného dne: hod zasedací místnost MÚ Mělník

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Mělníka, konaného dne: hod zasedací místnost MÚ Mělník USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Mělníka, konaného dne: 21.10.2013 čas: místo: 17.00 hod zasedací místnost MÚ Mělník Zastupitelstvo města: I. VOLÍ: 1. Návrhovou komisi ve složení: Mgr. Milan Schweigstill,

Více

Z á p i s č. 19. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 19. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 19 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 9. 5. 2016 od 1630 hod. v zasedací síni radnice Přítomni MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. et Mgr. Petr Volf, PhDr. Ilona Němcová,

Více

Z á p i s č. 16. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 16. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 16 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 5. 5. 2015 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, PhDr. Ilona Němcová, Mgr. Ondřej Tichota,

Více

Z á p i s č. 33. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 33. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 33 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 29. 8. 2016 od 1630 hod. v zasedací síni radnice Přítomni MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. et Mgr. Petr Volf, PhDr. Ilona Němcová,

Více

Z á p i s č. 15. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 15. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 15 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 18.4. 2016 od 1630 hod. v zasedací síni radnice Přítomni MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. et Mgr. Petr Volf, PhDr. Ilona Němcová,

Více

Z á p i s č. 7. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 7. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 7 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 2. 3. 2015 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Petr Limprecht, PhDr. Ilona Němcová, Mgr.

Více

Z á p i s č. 23. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 14:00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 23. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 14:00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 23 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 29.7.2014 od 14:00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Miroslav Neumann, Libor Petřina, PaedDr. Zdeněk Koudelka, Omluven:

Více

Z á p i s č. 5. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 5. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 5 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 6. 2. 2017 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. et Mgr. Petr Volf, Vilém Kraus, Mgr.

Více

Z á p i s č. 37. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 37. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 37 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 26. 9. 2016 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. et Mgr. Petr Volf, PhDr. Ilona Němcová,

Více

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Mělníka, konaného dne: hod zasedací místnost MÚ Mělník

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Mělníka, konaného dne: hod zasedací místnost MÚ Mělník USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Mělníka, konaného dne: 17.9.2012 čas: místo: 16.00 hod zasedací místnost MÚ Mělník Zastupitelstvo města: I. VOLÍ: 1. Návrhovou komisi ve složení: PaedDr. Dalibor

Více

Z á p i s č. 35. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 35. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 35 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 12. 9. 2016 od 1600 hod. v zasedací síni radnice Přítomni MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. et Mgr. Petr Volf, Petr Limprecht,

Více

Z á p i s č. 39. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 24.11.2014 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 39. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 24.11.2014 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 39 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 24.11.2014 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš (odchod v 17:15), Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. Ondřej Tichota, DiS.,

Více

Z á p i s č. 11. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 11. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 11 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 15.4.2013 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Miroslav Neumann, MUDr. Ladislav Peychl (odchod v 18:10 hod.),

Více

Z á p i s č. 14. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 14. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 14 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 20.4.2015 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, PhDr. Ilona Němcová, Mgr. Ondřej Tichota,

Více

Z á p i s č. 13. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 13. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 13 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 6.5.2013 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Miroslav Neumann, MUDr. Ladislav Peychl, Doc. Ing. Lukáš Čechura

Více

5. bod programu. materiál č. : 69/2016

5. bod programu. materiál č. : 69/2016 Z á p i s č. 6 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 8. 2. 2016 od 1630 hod. v zasedací síni radnice RADA MĚSTA PROJEDNALA, BERE NA VĚDOMÍ, SOUHLASÍ, NESOUHLASÍ, UKLÁDÁ 1. bod programu materiál č.

Více

Z á p i s č. 36. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 36. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 36 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 19. 9. 2016 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš (příchod 16:45 hod.), Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. et Mgr. Petr

Více

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Mělníka, konaného dne: hod zasedací místnost MÚ Mělník

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Mělníka, konaného dne: hod zasedací místnost MÚ Mělník USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Mělníka, konaného dne: 16.9.2013 čas: místo: 17.00 hod zasedací místnost MÚ Mělník Zastupitelstvo města: I. VOLÍ: 1. Návrhovou komisi ve složení: Rudolf Fidler,

Více

Z á p i s č. 5. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 5. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 5 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 17. 2. 2014 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Miroslav Neumann, PaedDr. Zdeněk Koudelka, Libor Petřina, MUDr.

Více

Z á p i s č. 24. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 24. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 24 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 20. 6. 2016 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. et Mgr. Petr Volf, PhDr. Ilona Němcová, Mgr. Ondřej Tichota

Více

Z á p i s č. 27. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 27. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 27 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 4. 7. 2016 od 1630 hod. v zasedací síni radnice Přítomni MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. et Mgr. Petr Volf, PhDr. Ilona Němcová

Více

Z á p i s č. 41. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 41. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 41 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 8.12.2014 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. Ondřej Tichota, DiS., Vilém Kraus,

Více

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Mělníka, konaného dne: hod zasedací místnost MÚ Mělník

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Mělníka, konaného dne: hod zasedací místnost MÚ Mělník USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Mělníka, konaného dne: 18.11.2013 čas: místo: 17.00 hod zasedací místnost MÚ Mělník Zastupitelstvo města: I. VOLÍ: 1. Návrhovou komisi ve složení: Ing. Jiří Čermák,

Více

Z á p i s č. 17. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 17. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 17 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 11.5.2015 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, PhDr. Ilona Němcová, Mgr. Bc. Petr Volf,

Více

Z á p i s č. 22. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 22. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 22 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 6. 6. 2016 od 1630 hod. v zasedací síni radnice Přítomni MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. et Mgr. Petr Volf, Petr Limprecht, PhDr.

Více

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Mělníka, konaného dne: hod zasedací místnost MÚ Mělník

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Mělníka, konaného dne: hod zasedací místnost MÚ Mělník USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Mělníka, konaného dne: 18.9.2014 čas: místo: 16.00 hod zasedací místnost MÚ Mělník Zastupitelstvo města: I. VOLÍ: 1. Návrhovou komisi ve složení: PaedDr. Zdeněk

Více

Z á p i s č. 22. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 22. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 22 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 22. 6. 2015 od 16.30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Bc. Petr Volf, Mgr. Ondřej Tichota, DiS., Vilém Kraus Omluven:

Více

ZM po projednání Usnesením č. 40/2018/27 I. Schvaluje program 27. veřejného zasedání ZM Sezimovo Ústí. Hlasování 19A/0N/0Z

ZM po projednání Usnesením č. 40/2018/27 I. Schvaluje program 27. veřejného zasedání ZM Sezimovo Ústí. Hlasování 19A/0N/0Z Usnesení z 27. veřejného zasedání Zastupitelstva města Sezimovo Ústí, konaného dne 6. 9. 2018 od 18:00 hodin ve velké zasedací místnosti Městského úřadu, Dr. E. Beneše 21, Sezimovo Ústí Usnesením č. 40/2018/27

Více

Usnesení. Místostarosta 12/3.1 Zpráva o činnosti Svazku obcí Čistá Odra Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o činnosti Svazku obcí Čistá Odra

Usnesení. Místostarosta 12/3.1 Zpráva o činnosti Svazku obcí Čistá Odra Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o činnosti Svazku obcí Čistá Odra Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Frýdlant nad Ostravicí konaného 21.09.2016 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ na ulici Hlavní čp. 139 Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12.

Více

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 21/1.1 Program 21. zasedání

Více

Z á p i s č. 30. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 30. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 30 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 31.8.2015 od 16.30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. Ondřej Tichota DiS., PhDr. Ilona Němcová,

Více

Zápis z dvacátého pátého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne od hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátého pátého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne od hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátého pátého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 15.04.2013 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Přítomni: Omluveni: Luboš Drenčeni, Mgr. Pavel Dvořák, Ing. Bohumil Petrášek, Mgr.

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

S o u b o r u s n e s e n í

S o u b o r u s n e s e n í S o u b o r u s n e s e n í z 24. zasedání Zastupitelstva města Vyšší Brod konaného dne 12.09.2017 od 17:30 hodin v zasedací místnosti města K bodu: 1. Určení ověřovatelů zápisu / 95 odst. 1 zákona o obcích/

Více

Program: 1. Zahájení, návrh programu, návrh na doplnění, schválení

Program: 1. Zahájení, návrh programu, návrh na doplnění, schválení Zápis a usnesení 4. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov Podle ustanovení 96 zákona č.126/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na čtvrtek, dne 19. 4. 2012 v 13,00 hodin

Více

Z á p i s č. 30. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 30. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 30 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 15.9.2014 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, PaedDr. Zdeněk Koudelka, Mgr. Petr Volf (příchod 16:15), Vilém Kraus,

Více

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Mělníka, konaného dne: 23. 11. 2015 17.00 hod zasedací místnost MÚ Mělník

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Mělníka, konaného dne: 23. 11. 2015 17.00 hod zasedací místnost MÚ Mělník USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Mělníka, konaného dne: 23. 11. 2015 čas: místo: 17.00 hod zasedací místnost MÚ Mělník Zastupitelstvo města volí: 1. Návrhovou komisi ve složení: MUDr. Jan Leicht,

Více

Příloha k usnesení. z 11. zasedání zastupitelstva obce konané dne v 16. hodin v zasedací síni obecného úřadu

Příloha k usnesení. z 11. zasedání zastupitelstva obce konané dne v 16. hodin v zasedací síni obecného úřadu 11/09/2016- ZO U Příloha k usnesení z 11. zasedání zastupitelstva obce konané dne 19.9.2016 v 16. hodin v zasedací síni obecného úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Program: 1. Zpráva KV 2. Zpráva FV

Více

U S N E S E N Í z 8. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 4.7.2011 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice

U S N E S E N Í z 8. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 4.7.2011 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice U S N E S E N Í z 8. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 4.7.2011 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice Zastupitelstvo městyse Prosiměřice určuje ověřovateli zápisu pana

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 29.02.2016 Přítomni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava, Ing. Bohumil Petrášek Zdeněk Ženíšek, tajemník Mgr. Irena

Více

Z á p i s č. 5. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 1. 2. 2016 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 5. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 1. 2. 2016 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 5 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 1. 2. 2016 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. et Mgr. Petr Volf, Mgr. Ondřej Tichota

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Zastupitelstvo města Vrchlabí P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 3. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 6.3.2019 37/3/ZM/2019 Volba přísedících Okresního soudu v Trutnově I. Zastupitelstvo

Více

ZM po projednání Usnesením č. 11/2019/3 I. Schvaluje program 3. veřejného zasedání ZM Sezimovo Ústí s předloženými změnami. Hlasování 19A/0N/0Z

ZM po projednání Usnesením č. 11/2019/3 I. Schvaluje program 3. veřejného zasedání ZM Sezimovo Ústí s předloženými změnami. Hlasování 19A/0N/0Z Usnesení z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Sezimovo Ústí, konaného dne 25. 4. 2019 od 18.00 hodin v malém sále kina SPEKTRUM, nám. T. Bati 701, Sezimovo Ústí Usnesením č. 11/2019/3 program 3.

Více

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Mělníka, konaného dne: hod zasedací místnost MÚ Mělník

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Mělníka, konaného dne: hod zasedací místnost MÚ Mělník USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Mělníka, konaného dne: 24.6.2013 čas: místo: 17.00 hod zasedací místnost MÚ Mělník Zastupitelstvo města: I. VOLÍ: 1. Návrhovou komisi ve složení: MUDr. Ladislav

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 31. 1. 2018 od 16:00 hod. ve

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Příloha č. 4 k č. j.: MUMO-KT/23496/16 Sp. zn.: KT/56/2016/Hroe Zastupitelstvo města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 15. zasedání zastupitelstva m ěsta Mohelnice, které se konalo dne 07.09.2016

Více

Z á p i s č. 29. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 29. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 29 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 1. 8. 2016 od 1630 hod. v zasedací síni radnice Přítomni MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. et Mgr. Petr Volf, Vilém Kraus, PhDr.

Více

Z á p i s č. 11. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 11. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 11 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 14. 3. 2016 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. et Mgr. Petr Volf, Petr Limprecht,

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne Číslo jednání: JedNZ3-24/2018 Datum jednání: 20.09.2018 3) Program jednání (USN-Z3-546/2018) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání 3. Program jednání 4. Volba návrhové komise

Více

Usnesení 11. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 11. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Usnesení 11. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 06.04.2016 208 / 11 č. 2 209 / 11 č. 3 210 / 11 č. 4 211 / 11 č. 5 212 / 11 č. 6 213 / 11 č. 7 program zasedání dne 6. 4. 2016 přehled usnesení

Více

UZ04/21/2017 Z/05/2017

UZ04/21/2017 Z/05/2017 USNESENÍ z 21. zasedání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 12. prosince 2017 v 16 hodin v malém sále Městského zařízení Uničov, Moravské nám. 1143 UZ01/21/2017 Schválení programu 21. zasedání

Více

USNESENÍ Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne 31. ledna 2019 (1. zasedání v roce)

USNESENÍ Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne 31. ledna 2019 (1. zasedání v roce) USNESENÍ Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne 31. ledna 2019 (1. zasedání v roce) Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČÁSLAVI USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Čáslavi konaného dne

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČÁSLAVI USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Čáslavi konaného dne ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČÁSLAVI USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Čáslavi konaného dne 29. 04. 2019 Č.j.: 11923/2019 ZM/22/2019 Hlasování pomocí elektronického systému Zastupitelstvo města Čáslavi

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 3 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 107 Vydána dne 1. 2. 2013 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3421. Zpráva o vyřízení interpelací 3422. Návrh plánu

Více

U S N E S E N Í. z 20. zasedání Zastupitelstva obce Bystřice, konaného dne v 15:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Bystřice

U S N E S E N Í. z 20. zasedání Zastupitelstva obce Bystřice, konaného dne v 15:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Bystřice 1 U S N E S E N Í z 20. zasedání Zastupitelstva obce Bystřice, konaného dne 5. 12. 2017 v 15:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Bystřice Zastupitelstvo obce Bystřice po projednání předložených návrhů přijalo

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 13.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Ing. Michal

Více

USNESENÍ 11. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne v zasedací místnosti MěÚ

USNESENÍ 11. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne v zasedací místnosti MěÚ USNESENÍ 11. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne 16.5.2012 v zasedací místnosti MěÚ 1/11/ZM/2012- Rozbor hospodaření města Jirkova za rok 2011 rozbor hospodaření města Jirkova za rok 2011.

Více

Z á p i s č. 13. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 22. 4. 2014 od 15:00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 13. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 22. 4. 2014 od 15:00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 13 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 22. 4. 2014 od 15:00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Miroslav Neumann, PaedDr. Zdeněk Koudelka, Libor Petřina Omluven:

Více

MĚSTO MIROSLAV, nám. Svobody 1, M I R O S L A V

MĚSTO MIROSLAV, nám. Svobody 1, M I R O S L A V MĚSTO MIROSLAV, nám. Svobody 1, 671 72 M I R O S L A V Tel.: 515 333 201-2, fax: 515 266 468, e-mail: urad@mesto-miroslav.cz, www.mesto-miroslav.cz Okres Znojmo Souhrn usnesení č. ZM.28/2018 z 28. zasedání

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 25. 6. 2018 Zápis Komise výstavby a územního plánování RM Sezimovo Ústí ze dne 19. 4. 2018 a 11. 6. 2018 (mat. č. 219/2018) Usnesení č. 226/2018

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 70 Vydána dne 23.4.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 2298. Zpráva o vyřízení interpelací 2299. Zápis o kontrole

Více

Dle prezenční listiny, která je přílohou tohoto zápisu, bylo v 18:05 hodin přítomno 11 členů Zastupitelstva města Židlochovice (dále jen ZM).

Dle prezenční listiny, která je přílohou tohoto zápisu, bylo v 18:05 hodin přítomno 11 členů Zastupitelstva města Židlochovice (dále jen ZM). Zápis z 27. zasedání Zastupitelstva města Židlochovice, konaného dne 26. března 2014 v 18:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ, ul. Nádražní 750 v Židlochovicích Dle prezenční listiny, která je přílohou

Více

Z á p i s č. 33. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 33. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 33 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 7. 10. 2013 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, PaedDr. Zdeněk Koudelka, Mgr. Petr Volf (příchod v 17:35 hod.),

Více

Usnesení. přijatá na 12. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 12. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 12. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 15.9.2016 v 15:00 hodin v jesenické kapli 599. Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných

Více

Zastupitelstvo města Příbora

Zastupitelstvo města Příbora Zastupitelstvo města Příbora U S N E S E N Í z 24. zasedání Zastupitelstva města Příbora konaného dne 13. června 2013 v jednacím sále piaristického kláštera v Příboře od 16,00 hod. VARIANTA USNESENÍ URČENÁ

Více

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. června 2010. ZM schvaluje:

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. června 2010. ZM schvaluje: Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. června 2010 předložený návrh programu ZM schvaluje: bezúplatný převod pozemků pp. 83/5 o výměře 36 m 2, pp. 179/20

Více

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Ústecký kraj Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Do zasedání ZÚK Bod programu: 10.1 16. zasedání zastupitelstva konané dne 10. 12. 2018 Věc: Rozpočtová opatření Ústeckého kraje č. 15 RÚK, ZÚK/2018

Více

Město Moravská Třebová 1. Usnesení

Město Moravská Třebová 1. Usnesení 1 Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo v pondělí 24.06.2019 od 16:00 hod v: Zasedací místnost, na: Olomoucká č.o. 2 Zastupitelstvo města schvaluje: 170/Z/240619:

Více

Z á p i s č. 25. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 25. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 25 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 27. 7. 2015 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. Bc. Petr Volf, Vilém Kraus, PhDr.

Více

Z Á P I S. ze 4. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 7.8.2008

Z Á P I S. ze 4. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 7.8.2008 Z Á P I S ze 4. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 7.8.2008 Přítomno : 6 zastupitelů, dle prezenční listiny Omluven : Ing. Jiří Lesse Dále přítomno: 6 občanů, dle prezenční listiny Oznámení

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ O B E C S O B O T Í N Sobotín 54, 788 16 Petrov nad Desnou PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ z 34. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sobotín konaného dne 11. června 2018 od 17:00 hodin Usnesení č. 34/1 Zastupitelstvo

Více

Program zasedání je nedílnou součástí usnesení a zápisu. Program:

Program zasedání je nedílnou součástí usnesení a zápisu. Program: Zápis a usnesení 11. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov Podle ustanovení 92 zákona č.128/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na pondělí dne 27. 11. 2017 v 17 hodin

Více

Z á p i s č. 2. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 2. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 2 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 9. 1. 2017 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. et Mgr. Petr Volf, Vilém Kraus, PhDr.

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne Číslo jednání: JedNZ3-15/2016 Datum jednání: 15.12.2016 3) Program jednáni (USN-Z3-293/2016) Program: I. Úvodní blok 1. Zahájení 2. Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání 3. Program jednání 4. Volba

Více

Zápis 13. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích

Zápis 13. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Zápis 13. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 14. 10. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Přítomni: Antošovský Vítězslav Glocová Iveta Grimmerová Věra Kosík Stanislav

Více

Z á p i s č. 23. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 17:00 hod. v kanceláři 1. místostarosty

Z á p i s č. 23. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 17:00 hod. v kanceláři 1. místostarosty Z á p i s č. 23 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 28. 5. 2018 od 17:00 hod. v kanceláři 1. místostarosty Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, PhDr. Mgr. Petr Volf, Mgr. Milan Schweigstill, PhDr. Ilona

Více

13/1.2 Zpráva o ověření zápisu

13/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 13. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 06. 12. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 13/1.1 Program 13.

Více

Z á p i s č. 21. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 21. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 21 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 7.7.2014 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice RADA MĚSTA PROJEDNALA, BERE NA VĚDOMÍ, SOUHLASÍ, NESOUHLASÍ, UKLÁDÁ 1. bod programu materiál č.

Více

UR02/40/2016 Kontrola zápisu z 39. schůze Rady města Uničova Rada města Uničova bere na vědomí zápis z 39. schůze Rady města Uničova bez připomínek.

UR02/40/2016 Kontrola zápisu z 39. schůze Rady města Uničova Rada města Uničova bere na vědomí zápis z 39. schůze Rady města Uničova bez připomínek. USNESENÍ ze 40. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 31. května 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. 1 v Uničově UR01/40/2016 Schválení programu 40. schůze Rady města

Více