Evropská unie a její politiky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Evropská unie a její politiky"

Transkript

1 Evropská unie a její politiky NF VŠE, LS Vnitřní trh EU Prof. Ing. Luděk Urban, CSc Jean Monnet Professor Literatura povinná : 1. Baldwin, R., Wyplosz, Ch., Ekonomie evropské integrace, Grada 2008, kap. 1., , kap. 2, 2.1, kap. 6, Týč, V., Základy práva Evropské unie pro ekonomy, 3.vyd., Linde Praha 2002, kap.v, 1, 2, 3, 4, 8, 9 3. Vnitřní trh EU, Evropská unie, Vnitřní trh Evropské unie Literatura doporučená : 1. Urban,L., Evropský vnitřní trh a příprava České republiky na začlenění, Linde Praha 2002,kap. 1-4, 2. Fact Sheets on the European Union, Edition 2004, Part III, 3.1.0, 3.2, 3.3, 3.4, Obsah : Úvod 1.Stručná historie vnitřního trhu EU 2.Instituce EU a jejich role při správě vnitřního trhu EU, 3.Jak si země EU vzájemně otevřely své trhy, 3.1 Jak byly odstraněny překážky volného pohybu zboží, 3.2 Jak byly odstraněny překážky volného pohybu služeb 3.3 Jak byly odstraněny překážky volného pohybu pracovníků, 3.4 Jak byly odstraněny překážky volného pohybu kapitálu, 4. Pátá svoboda vnitřního trhu EU, 5. Ochrana hospodářské soutěže na vnitřním trhu EU, 1

2 6. Vnitřní trh EU a zavedení společné měny, 7. Vnitřní trh EU a doprovodné politiky, 8. Vnitřní trh EU pro 21.století Úvod 1.Vnitřní trh je v programu evropské ekonomické integrace hlavní součástí a hlavním přínosem, Hlavní úkol stanovený Římskou smlouvu : Úkolem Společenství je zřízení společného trhu (čl. 2) 2. Odstraněny tradiční, většinou staleté bariéry mezi trhy zúčastněných evropských zení : celní, obchodní, technické, daňové, administrativní a jiné, Vznikla oblast bez vnitřních hranic,v níž byly propojeny trhy zboží, pracovníků, služeb a kapitálu (Jednotný evropský akt, 1987), Prostor pro čtyři svobody, 3. Očekávání ekonomické a politické: Zvýšit a udržet ekonomickou prosperitu, na tomto základě postupně zvyšovat životní úroveň, Přispět ke stále užšímu spojení evropských národů (Preambule ŘS),odstranit staleté politické soupeření na evropském kontinentu 4. Program dalekosáhlé ekonomické liberalizace doprovázený dohodnutými pravidly, 5. Legislativa vnitřního trhu tvoří podstatnou část evropského práva, příprava na vstup 2

3 1.Stručná historie vnitřního trhu EU 1. Dominantní úkol zakladatelských smluv, obsahově i časově náročný, 12 let, do konce 1969, Čeho bylo dosaženo : cla a obchodní kvóty (1968), celní unie,mimotarifní bariéry, Situace na jednotlivých trzích, 2. Tři skupiny bariér : (Bílá kniha 1985) 1. Fyzické : na vnitřních hranicích mezi členskými státy nadále kontrola zboží a osob, 2. Technické : rozsáhlý rejstřík odlišných národních předpisů,jež brzdily volný pohyb zboží, služeb i pracovníků, 3. Daňové : rozdíly v sazbách nepřímých daní DPH a spotřebních daní), jež nejen deformovaly vzájemný obchod,ale vynucovaly si kontrolu na hranicích mezi členskými státy Rozdíl proti USA, tradiční handicap Evropy : roztříštěnost, brzda ekonomické výkonnosti, Příčiny pomalého postupu : jednomyslné hlasování v Radě (Lucemburský kompromis, 1966 ), 70.léta Důsledky : až do poloviny 80.let společný trh neexistoval, roztříštěnost na domácí trhy, klesající konkurenceschopnost, zřetelné zaostávání za USA a Japonskem 3. Průlom v polovině 80.let Nástup nové Komise v čele s J. Delorsem Přijetí Jednotného evropského aktu (1987): Termín : do konce 1992, Hlasování kvalifikovanou většinou u směrnic, které se týkají vnitřního trhu 3

4 Rozšíření agendy vnitřního trhu : sociální politika, regionální politika (ekonomická a sociální soudržnost), výzkum a technický vývoj, životní prostředí, poprvé zmínka o hospodářské a měnové unii Program vnitřního trhu realizovaný na základě Bílé knihy ( 1985 ) Začátek 1993 : dokončení vnitřního trhu, jak chápat dokončení, Výsledky : odstranění kontroly zboží na vnitřních hranicích, vzájemné uznávání diplomů a vysvědčení umožňující volný pohyb pracovníků, svoboda pro usazování podnikatelů a osob svobodného povolání, volný prostor pro poskytování služeb přes hranice (pro banky, pojišťovny, otevření trhu veřejných zakázek, odstranění bariér pro volné přesuny kapitálu mezi členskými zeměmi 4. Maastrichtská smlouva (v platnosti od 1993) : program vnitřního trhu doplněn o hospodářskou a měnovou unii, Logický krok ekonomické integrace : odstranění kolísání směnných kurzů zúčastněných zemí, spekulace, snadné porovnávání nákladů a cen,zvýšení konkurenčního tlaku, léta : liberalizace síťových odvětví : otevření dopravních trhů, telekomunikačních trhů, trhů v energetice, poštovních služeb : Lisabonská strategie, plně funkční trh, : celková revize dosavadních přístupů k vnitřnímu trhu 4

5 2.Instituce EU a jejich role při správě vnitřního trhu EU Prakticky všechny instituce EU se podílejí na správě vnitřního trhu a jeho dokončování, Evropská komise : iniciátor legislativy vnitřního trhu, výkonný orgán : ochrana hospodářské soutěže, dohled nad zaváděním a dodržováním evropské legislativy, složení Komise, Evropská rada : vymezuje strategii EU, úkoluje Komisi, jarní zasedání ER, Rada Evropské unie (Rada ministrů) : projednává a společně s EP přijímá akty týkající se vnitřního trhu,formace Rady, ECOFIN, Rada pro konkurenceschopnost, Evropský parlament : společně s Radou ministrů rozhoduje o přijetí legislativy vnitřního trhu, Evropský soudní dvůr : řadou rozsudků odstranil překážky rozvoje vnitřního trhu, Hospodářský a sociální výbor, Výbor regionů 3. Jak si země EU vzájemně otevřely své trhy 3.1 Jak byly odstraněny překážky volného pohybu zboží Mezi nejzávažnější překážky vzájemného obchodu patří dvě : 1. Rozdílné národní technické požadavky, které se týkají průmyslových výrobků a potravin a které mají zabránit možným rizikům pro zdraví a bezpečnost uživatele, 2. Rozdíly národních sazeb daně z přidané hodnoty a rozdíly ve spotřebních daních, V obou případech nutno zastavovat zboží na hranicích a podrobovat ho kontrole 5

6 1. Problém s rozdílnými národními předpisy Po odstranění cel a kvót překážkami zůstávají necelní překážky : různé technické předpisy na ochranu zdraví a bezpečnosti uživatele a spotřebitele : potraviny, elektrické přístroje, automobily, aplikují všechny vyspělé země, Dvě možná řešení : 1. Přes rozdíly mezi zeměmi si členské země budou navzájem uznávat své odlišné národní předpisy, 2. V případě, že rozdíly jsou velké, členské země na nich trvají, je řešením sjednocení rozdílných technických požadavků jejich harmonizací, Ad 1) Vzájemné uznávání národních technických a jiných předpisů : Případ Cassis de Dijon, rozhodnutí Evropského soudního dvora (1979): výrobek legálně uvedený na trh v jedné členské zemi může být uváděn na trhy v ostatních zemích, bez ohledu, zda to odpovídá předpisům těchto zemí,význam Ad 2) Pokud je uznávání nemožné ( rozdíly mezi národními předpisy jsou značné), pak nezbývá než se dohodnout na společných požadavcích, které stanoveny na úrovni EU Dva přístupy : 1. Starý přístup : standardy, které musí výrobek splňovat (zdravotní, bezpečnostní, ekologické) : vybrané potraviny, léčiva, motorová vozidla,umělá hnojiva aj. 2. Nový přístup (1985) : tři kroky : 1.Rámcové směrnice pro široce vymezené skupiny výrobků stanovující společné bezpečnostní požadavky (elektrické stroje, 6

7 kotle, plynové spotřebiče, stavební výrobky, hračky, výtahy aj.), na úrovni EU, 2. Závazné a detailní technické normy ke konkrétním výrobkům vydávané nevládními evropskými normalizačními institucemi ( CEN, CENELEC, ETSI), 3. Potvrzení shody autorizovanými zkušebnami v zemi výroby, certifikace, označení CE (od roku 1991) Důsledek : automatický vstup na trhy všech členských zemí, není nutno znovu testovat, členské země si důvěřují 2. Problém s rozdílnými sazbami nepřímých daní (daně z přidané hodnoty a spotřební daně) Obě daně vstupují do konečné ceny výrobku nebo služby, Při velkých rozdílech v sazbách vznikají nerovné podmínky ve vzájemném obchodě na vnitřním trhu : budou si konkurovat stejné výrobky,avšak s různou cenou ovlivněnou různou sazbou nepřímé daně, ŘS : v zájmu společného trhu bude nezbytné provést sblížení nepřímých daní, protože velké rozdíly by narušily podmínky soutěže na společném trhu, Sblížení pouze u nepřímých daní, nutná jednomyslnost Dva problémy : 1. Jak sblížit sazby nepřímých daní, aby se tím nekomplikoval vzájemný obchod, 2. Jak vybírat nepřímé daně, Ad 1) Sblížení sazeb DPH : Od roku 1993 na vnitřním trhu EU pouze dvě sazby DPH : standardní (s minimální sazbou 15 % a horní hranicí 25 %), volnost členských zemí, nižší (snížená) sazba,minimálně na úrovni 5 %, horní sazba není určena,v praxi nepřekračuje 9 %, 7

8 Pouze u vybraných výrobků a služeb se sociálním dopadem: potraviny, léčiva, hromadná doprava osob, dodávky energie a vody pro domácnosti, knihy a časopisy, Pro podporu zaměstnanosti může být nižší sazba použita také u činností s vysokým podílem lidské práce, Ad 2) Způsob výběru : dva možné přístupy, buď v zemi původu (kde výrobek vznikl) nebo v zemi určení (kam byl výrobek vyvezen a prodán), Důsledky, V současnosti : výběr v zemi určení, při přechodu hranic mezi členskými státy je výrobek osvobozen od DPH, která je nasazena v zemi určení, výrobek je prodáván se stejnou sazbou DPH jako domácí výrobky, odpadá kontrola na hranicích, nutné jednání mezi daňovými úřady členských zemí, Přechodný systém Harmonizace spotřebních daní : od konce 80.let minimální sazba spotřební daně u tří skupin výrobků : alkoholu a alkoholických nápojů, tabákových výrobů a pohonných hmot, Členské země mohu nasadit vyšší sazby, Harmonizace přímých daní : minimální rozsah Dále studovat : viz Euroskop, Vnitřní trh Evropské unie Otevření evropského trhu veřejných zakázek, Ochrana průmyslového a duševního vlastnictví na vnitřním trhu, Ochrana spotřebitele na vnitřním trhu, Podpora malých a středních podniků na vnitřním trhu 3.2 Jak byly odstraněny překážky u volného pohybu služeb Znamená : poskytovatel služby (obchodník, podnikatel, živnostník, zástupce svobodných povolání) může provozovat svou činnost v kterémkoli jiném členském státě, za stejných podmínek jako příslušníci tohoto státu, bez diskriminace 8

9 Dvě možnosti : usadit se trvale v jiném členském státě (banka, finanční instituce, zřízením obchodu, hotelu, servisu aj.) nebo poskytováním služeb přes hranice (pojišťovací služby,poradenství), Formálně od roku 1970, ale národní regulační předpisy hostitelské země, výkon určitých profesí, zřizování bank a pojišťoven Argumenty : ohled na spotřebitele, zdraví, bezpečnost Předpokládaný postup : propojování trhů služeb podle oborů : sektorový přístup, Sektor služeb zatížen mnohem větším počtem národních regulačních předpisů : banky, služby v dopravě, ubytovací a pohostinské služby, Tři důležité segmenty sektoru služeb: 1. Bankovní a pojišťovací služby, 2. Dopravní služby, 3. Finanční služby Ad 1) Bankovní a pojišťovací služby, Předtím : licence vydávané každou zemí, Jak řešit : vzájemné uznávání nebo evropská nadnárodní instituce? Společná pravidla bankovního podnikání (1977 a 1989) : 1. Harmonizovány podmínky pro zakládání a provoz finančních institucí (tzv.pravidla obezřetného podnikání), vydání licence, 2. Jediná bankovní licence vydávaná v mateřské zemi, 3. Dozor nad bankou se provádí v mateřské zemi, členské země si důvěřují a vzájemně uznávají výsledky dozoru prováděného orgány domovského státu 9

10 Evropský pas, bez nových institucí, Důsledky pro evropský trh bankovních služeb Podobně : služby poskytované pojišťovnami, Ad 2) Dopravní služby : význam sektoru dopravních služeb, struktura dopravního sektoru, Bariéry : národní monopoly (železnice, letecká doprava), obava z ohrožení bezpečnosti, ochrana pracovních míst, kvóty, Teprve koncem 90.let otevřen přístup na domácí dopravní trhy subjektům z dalších členských zemí : nákladní automobilová doprava, železnice, letecká doprava Transevropské sítě Ad 3) Finanční služby : vzájemný obchod, poptávka o finančních službách, vypořádávání transakcí, přesuny kapitálu, společná měna, Opatření proti praní špinavých peněz (1991) Ostatní služby : stavebnictví, služby pro podniky, regulované profese (instalatér, elektrikář aj.), Sektorový přístup postupoval pomalu : 2000 : sektor služeb zajišťuje přes dvě třetiny růstu HDP, ale oddíl ve vzájemném obchodě jen 20 %, Návrh Evropské komise (2003) : místo sektorového přístupu vytvořit společný právní rámec pro volný pohyb služeb 1.Zjednodušit administrativní postupy, 2. Zavést princip země původu: platí sociální a pracovně právní úprava země původu, nikoli právní úprava hostitelské země, v níž se služba poskytuje, 10

11 3. Hostitelská země nesmí žádat trvalé usazení, udělovat povolení činnosti, členství v profesní komoře, žádat respektování její právní úpravy, 3.Ochrana spotřebitele a mechanismus dohledu, Odpor a kritika : Sociální dopady : přesun do nových zemí, sociální dumping, Obava ze snížení standardů ve starých zemích, Různé podmínky pro domácí a zahraniční pracovníky, Dohled Přijatá směrnice (únor 2006) : Platí zákonodárství hostitelské země (úprava pracovních podmínek, ochrana zdraví a bezpečnosti na pracovišti, ekologické standardy) Hostitelské země odstraní většinu administrativních překážek, Kontaktní místa Zahrnuje velkou část služeb určených spotřebitelům a podnikům, Vyňaty služby ve veřejném zájmu ( zásobování vodou, elektřinou,plynem,pošty), služby poskytované veřejnou správou (sociální a zdravotní služby) Termín zavedení : konec roku Jak byly odstraněny překážky volného pohybu pracovníků Revoluční požadavek evropského projektu integrace Záměr Postupné otevírání pracovních trhů : ŘS : pouze ekonomicky činné osoby, Jednotný evropský akt : studenti, důchodci, osoby žijící z nezávislých příjmů, 11

12 Maastrichtská smlouva : občanství Unie, Amsterodamská smlouva: zákaz diskriminace Volný pohyb osob, Schengenský prostor 1994 : týká se i zemí Evropského hospodářského prostoru Obsah svobody : každý občan EU (a jeho rodina) má právo se přesunout do jiné členské země s cílem tam pracovat a usadit se za stejných podmínek jako občané této země Tři problémy : jak uznávat kvalifikaci, diplom či vysvědčení získané v jiné členské zemi, jak zajistit, aby pracovník nepřišel o nároky ze svého sociálního pojištění, jak zajistit, aby pracovník z jiného členského státu nebyl diskriminován Největší problém : uznávání nabytých kvalifikací : přesné vymezení kvalifikace u vybraných profesí, především u zdravotníků : (lékař, dentista, veterinář, lékárník, zdravotní sestra, porodní asistentka), plus architekt, Vzájemné uznávání na základě předchozí harmonizace automatické uznávání vysokoškolských diplomů ( ukončené tříleté studium ), automatické uznávání vysvědčení ze střední a odborné školy, možnost vyžadovat potvrzení odborné kvalifikace, zaměstnání v sektorech spojených s výkonem státní moci, Evropský zdravotní průkaz, EURES Malý rozsah přesunu pracovníků mezi členskými zeměmi : 2006 : v jiném členském státě žilo zhruba 1,5 % občanů EU, za posledních 30 let se tento podíl nijak nezměnil 12

13 3.4 Jak byly odstraněny překážky volného pohybu kapitálu Klíčové postavení mezi čtyřmi svobodami, Formy : 1. Volný pohyb plateb : platby za dovezené zboží a služby, převody peněz migrantů, 2. Volný pohyb kapitálu : přímé i portfoliové investice, investice do nemovitostí, operace na finančních trzích (akcie a obligace), depozita, úvěry a půjčky, pojištění Očekávaný efekt : optimální alokace kapitálu, výhodnější uložení úspor, výhodnější podmínky pro získání úvěru, rozšíření investičních aktivit, Celoevropské působení finančních institucí, konkurence, Úplné uvolnění pohybu kapitálu až od roku 1994, ochranná opatření v ŘS, Maastrichtská smlouva : zákaz všech omezení pohybu kapitálu mezi členskými zeměmi a také mezi nimi a třetími zeměmi, 4. Pátá svoboda vnitřního trhu EU : volný pohyb znalostí Doba globalizace : noví aktéři s rostoucí ekonomikou silou, masové rozšíření nových informačních technologií, Postavení zemí závisí na zcela jiných faktorech, Znalostní trojúhelník : dosažená úroveň vzdělání společnosti, výsledky vědeckého výzkumu, rychlost zavádění nových poznatků do praxe, inovace, Zaostávání Evropy, Lisabonská strategie (2000), 2008: návrh Evropské rady : dodat pátou svobodu, volný pohyb znalostí, Obsah : Zvýšení výdajů na vědu, 13

14 Vybudovat moderní vědeckou infrastrukturu, Posílit mobilitu vědeckých pracovníků přes hranice zemí EU, Přitáhnout do Evropy špičkové vědce z třetích zemí, Zajistit transfer vědeckých poznatků do praxe, univerzity, inovace, Ochraňovat průmyslové a duševní vlastnictví EU, evropský patent, 5. Ochrana hospodářské soutěže na vnitřním trhu EU 1. Přínosy vnitřního trhu : pouze tehdy, existuje-li mezi jeho účastníky volná soutěž, Efekty volné soutěže, Dvě hrozby : jednání podniků nebo zásahy státu ŘS : zavedení systému zajišťujícího, že soutěž na společném trhu nebude narušována (čl. 3f), odstranit případy vyloučení, omezení nebo narušení soutěže na společném trhu (čl.85),pravidla, Týká se případů, kdy hrozí, že budou narušeny podmínky volné soutěže v obchodě mezi členskými státy, Pravidla se nevztahují na porušování zásad ochraňujících hospodářskou soutěž uvnitř členských států, Dělba práce mezi národními protimonopolními úřady a ochranou hospodářské soutěže na vnitřním trhu : na případy narušení konkurenčního prostředí na vnitřním trhu národní protimonopolní úřad nedosáhne, Evropská komise funguje jako nadnárodní orgán na ochranu hospodářské soutěže, ovšem pouze tehdy, když byla soutěž narušena v hospodářských vztazích mezi členskými státy, dalekosáhlé pravomoci, pokuty za porušení pravidel 2. Čtyři sféry, v nichž hrozí nebezpečí, že hospodářská soutěž na vnitřním trhu bude omezena nebo narušena : 14

15 1. Určité dohody mezi podniky, resp. jejich sdruženími (kartely) s cílem ovlivnit obchod mezi členskými zeměmi : zakázány a prohlašují se za neplatné od samého začátku (čl. 85) Příklad : přímé i nepřímo určování cen a jiných obchodních podmínek, omezování nebo regulace výroby, odbytu, technického rozvoje, investic, rozdělování trhů, uplatňování nerovných podmínek vůči obchodním partnerům, Přípustné : zásada de minimis (podíl na trhu nepřekračuje 5%), dohoda přispívá ke zlepšení výroby, odbytu, technického pokroku, s výhodou pro konečného uživatele, nutno žádat, 2. Jakékoli zneužití dominantního postavení na vnitřním trhu, pokud je ovlivněn obchod mezi členskými zeměmi, zakázáno (čl.86) Vymezení : ekonomická síla podniku umožňuje působit na trhu tak, že nemusí brát ohled na reakci svých konkurentů nebo spotřebitelů, Příklad : vyšší ceny, diskriminace jiných účastníků trhu 3. Hospodářská soutěž na vnitřním trhu může být ohrožena nebo omezena také jednáním státu, který poskytuje podporu podnikům, státním i soukromým, Zakázáno jednostranné zvýhodnění určitých podniků, nerovné podmínky, Nejrůznější podoby : dotace, úhrada ztráty, osvobození od placení úroků, zvýhodněný úvěr, záruka na úvěr, daňová úleva, dodávky zboží nebo služeb za preferenčních podmínek, přímý investiční vstup Přípustné formy podpory : aktivity konané ve společném zájmu všech členských zemí, podpora sociální povahy, mimořádné události 15

16 Od roku 1998 : podpora přípustná : 1. Podpora ekonomického vývoje v regionech s nízkou životní úrovní a vysokou nezaměstnanosti ( HDP na obyvatele pod 75 % průměru Unie), 2. Horizontální podpory, týká se všech ekonomických sektorů : podpora MSP, výzkumu a vývoje, ochrany životního prostředí, rekvalifikace, : podpora podnikům a sektorům postiženým hospodářskou krizí, Aby se zabránilo libovolnému poskytování státní podpory, nutno každý případ ohlásit Komisi, která rozhodne, zda není v rozporu s pravidly vnitřního trhu, může zakázat nebo žádat úpravu státní podpory, 4. Od roku 1990 se ochrana HS rozšířila o posuzování a schvalování případů, kdy se slučují (fúzují) podniky Hrozba vzniku dominantního postavení, Týká se pouze případů slučování, které mají komunitární rozměr : minimálně podniky ze dvou členských zemí, velikost obratu po sloučení (na světovém trhu, na vnitřním trhu) Povinnost předem ohlásit, v 90 % případů souhlas Komise Komise pečuje o dodržování společných soutěžních pravidel, je vybavena značnými pravomocemi (právo přístupu k veškeré firemní dokumentaci, pokuty až do výše 10 % obratu, možnost odvolání), Význam pro spotřebitele, pro podnikový sektor 6. Vnitřní trh EU a zavedení společné měny Viz : Euroskop 16

17 7. Vnitřní trh EU a doprovodné politiky Vnitřní trh se nevyčerpává čtyřmi svobodami, vzájemné otevření trhů vyžaduje společný postup v dalších obastech, Jednotný evropský akt, widening, Tři nejdůležitější 1. Sociálně politická opatření Sociální politika dodnes je doménou členských zemí, Při volném pohybu kapitálu a velkých rozdílech v sociálně politické legislativě hrozí, že investoři budou přesouvat svou hospodářskou aktivitu do členských zemí s méně náročnou sociální legislativou, nižší náklady, sociální dumping, Odpovědí : minimální standardy na ochranu zdraví a bezpečnosti při práci, minimální požadavky harmonizující pracovní právo a pracovní podmínky, Sociální charta (1989) Dialog sociálních patnerů na evropské úrovni 2. Ochrana životního prostředí Ekologicky rozdlné standardy v členských zemích mohou nepříznivě ovlivňovat soutěžní podmínky na vnitřním trhu a vytvářet na něm nerovné podmínky, Hrozba : ekologického dumpingu Odpovědí : harmonizace standardů ochrany vody, ovzduší, půdy, nakládání s odpady aj. Ekologické dopady u každého investičního rozhodování 3. Ekonomická a sociální soudržnost Vnitřní trh nevede automaticky ke snižování ekonomických rozdílů, volný pohyb kapitálu může vést k jejich prohlubování, Zřízení strukturálních fondů (1988 ), cíle regionální politiky, definice problémového regionu, zvýšení objemu prostředků, 17

18 Solidarita bohatších zemí s chudšími zeměmi a regiony 8. Vnitřní trh EU pro 21.století Na jaře 2006, pod tlakem neuspokojivých výsledků lisabonské strategie, se Komise rozhodla provést celkovou revizi dosavadních přístupů k vnitřnímu trhu a zhodnocení jeho výsledků. V souhrnu kritického rozboru se uvádí : Vnitřní trh EU v mnoha oblastech dodnes neexistuje. Roztříštěnost trvá na trhu služeb, v dopravě, energetice, telekomunikacích, v drobném bankovnictví, pojišťovnictví, veřejných zakázkách, duševním vlastnictví, volném pohybu pracovníků, malé a střední podniky mají potíže v přeshraničním obchodě, Éra globalizace zásadně mění podmínky fungování evropské ekonomiky. Ekonomické, sociální a regulační systémy Evropské unie nejsou na tyto změny připraveny, Rychlý technologický pokrok : přírůstky produktivity a zaměstnanosti závisejí na inovacích a otevřenosti trhů, vnitřní trh není na tyto podmínky dostatečně připraven, Výzvy zevnitř EU : veřejnost i politikové v původní patnáctičlenné Unii berou vnitřní trh jako víceméně hotový, což podporuje jejich odpor vůči reformám a oživuje protekcionismus. V závěru zprávy se konstatuje: Zatímco vnitřní trh přispěl k postupu integrace, což do určité míry platí také pro konkurenční prostředí v EU, jeho potenciál není plně využit. Původní očekávání, že vnitřní trh se stane odrazovým můstkem pro dynamičtější, inovativnější a konkurenceschopnější ekonomiku ve světovém měřítku, nebylo splněno. Obrysy vnitřního trhu pro 21.století zpracované Komisí byly přijaty Evropskou radou na jaře Obsahují tyto priority : 18

19 Vzhledem k váze sektoru služeb v moderní ekonomice bude předpokladem růstu prosperity a produktivity v 21.století dokončování vnitřního trhu v tomto sektoru a využití nových technologií v dalších oborech. Vytvoření vnitřního trhu znalostí zahrnujícího i ochranu duševního vlastnictví musí být součástí těchto kroků, Vnitřní trh musí reagovat nejen na požadavky znalostní ekonomiky, ale také na klimatické změny, na závislost na dodávkách energie a na stárnoucí populaci, Pravidla vnitřního trhu musí brát v úvahu globální prostředí : vytvářet podmínky pro trvalou adaptaci podniků a pro nezbytné přesuny produkce, podporovat výzkum a inovace, prosazovat regulaci na globálním trhu v souladu se standardy Evropské unie, Rozšiřování Unie přináší nové příležitosti pro rozvoj vnitřního trhu, ale zároveň se zvětšuje jeho heterogenita. Schvalování legislativy vnitřního trhu se může setkávat s novými překážkami, Zjednodušování a zeštíhlování legislativy vnitřního trhu je trvalým úkolem (program Better regulation ), Důležitým prvkem nového programu zůstává : včasná a přesná implementace a důraznější prosazování legislativy vnitřního trhu. Na nové vizi vnitřního trhu závisí úspěch lisabonské strategie, která má být nově nastartována po roce Březen

20 20

Důsledky institucionálních změn v EU pro vybrané oblasti vnitřního trhu

Důsledky institucionálních změn v EU pro vybrané oblasti vnitřního trhu Důsledky institucionálních změn v EU pro vybrané oblasti vnitřního trhu Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Potenciální ekonomické a

Více

EVROPSKY VNITRNÍ TRH A PŘÍPRAVA ČESKÉ REPUBLIKY - NA ZAČLENĚNÍ

EVROPSKY VNITRNÍ TRH A PŘÍPRAVA ČESKÉ REPUBLIKY - NA ZAČLENĚNÍ EVROPSKY VNITRNÍ TRH A PŘÍPRAVA ČESKÉ REPUBLIKY - NA ZAČLENĚNÍ Luděk Urban A 235840 Lindě Praha, a. s. Právnické a ekonomické nakladatelství a knihkupectví Bohumily Hořínkové a Jana Tuláčka, Opletalova

Více

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie PŘÍLOHA III PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU 1 Článek 14 Právní základ Popis Požadavky postupu 1 Čl. 15 odst. 3 Čl. 16 odst. 2 Článek 18 Čl. 19 odst. 2 Čl. 21 odst. 2 Článek 24 Článek 33 Čl.

Více

EKONOMICKÁ INTEGRACE A POLITIKY EU. Prezentace k semináři č

EKONOMICKÁ INTEGRACE A POLITIKY EU. Prezentace k semináři č EKONOMICKÁ INTEGRACE A POLITIKY EU Prezentace k semináři č. 1 2017 EHS A EKONOMICKÁ INTEGRACE Ekonomická integrace hlavní důvod, účel a cíl založená EHS Neproběhla naráz, ale realizovala se po etapách

Více

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Mgr. Ing. Petr Wawrosz Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Vyhodnocení Lisabonské

Více

Metodické listy pro magisterské kombinované studium předmětu Směrnice ES

Metodické listy pro magisterské kombinované studium předmětu Směrnice ES Metodické listy pro magisterské kombinované studium předmětu Směrnice ES Metodický list č.1. Název tématického celku: Orgány a instituce ES, jejich postavení,úloha a význam pro finanční sféru členských

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Jak zvýšit konkurenceschopnost ČR a EU? Podnikatelské fórum: 10 let ČR v EU 30. dubna 2014, Praha Inovace mezinárodní srovnání ČESKÁ REPUBLIKA Zdroj: OECD Inovace

Více

SPOLEČNÝ TRH A JEHO VÝVOJ K

SPOLEČNÝ TRH A JEHO VÝVOJ K SPOLEČNÝ TRH A JEHO VÝVOJ K JEDNOTNÉMU VNITŘNÍMU TRHU PREZENTACE VŠFS 2015 ČLÁNEK 2 SES Základní cíle Společenství zahrnují Společný trh a hospodářskou a měnovou unii harmonický, vyvážený a udržitelný

Více

Obchodní podnik - zapojování do vnitřního evropského trhu

Obchodní podnik - zapojování do vnitřního evropského trhu Obchodní podnik - zapojování do vnitřního evropského trhu PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. Ústav managementu 6.patro, P645, Konzultační hodiny: Po:13:00-15:00 E-mail: simberova@fbm.vutbr.cz Cílem přednášky

Více

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Tato příloha obsahuje seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup stanovený

Více

Tento tématický celek je rozdělen do dále uvedených dílčích témat:

Tento tématický celek je rozdělen do dále uvedených dílčích témat: Metodické listy pro kombinované studium předmětu Fondy Evropské unie a jejich čerpání Metodický list č.1. Název tématického celku: Ekonomické teorie a historie Cíl: Charakterizovat některé běžné protiklady

Více

Historie evropské integrace

Historie evropské integrace Historie evropské integrace Myšlenka společné Evropy Zabránit opakování tragédie dvou světových válek Zajištění evropského míru Regenerace zpustošené a zchudlé Evropy po světových válkách Vzájemná spolupráce

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Konference Rozdíly v konkurenceschopnosti mezi státy EU předpoklady a bariéry jejich překonání 11.dubna 2014, Brno Konkurenceschopnost - srovnání ČR s vybranými

Více

Právní aspekty vstupu České republiky do Evropské unie

Právní aspekty vstupu České republiky do Evropské unie Právní aspekty vstupu České republiky do Evropské unie Obsah Obecné principy evropského práva Obchodní a živnostenské právo Pracovní právo Hospodářská soutěž Obecné principy evropského práva Základní orgány

Více

OBSAH. Autoři jednotlivých částí... 5 Předmluva... 13

OBSAH. Autoři jednotlivých částí... 5 Předmluva... 13 Autoři jednotlivých částí......................................... 5 Předmluva................................................... 13 Kapitola I: Výchozí pojmy..................................... 15 Úvod

Více

ROZPOČET EU VÝDAJE EVROPSKÉHO ROZPOČTU

ROZPOČET EU VÝDAJE EVROPSKÉHO ROZPOČTU ROZPOČET EU VÝDAJE EVROPSKÉHO ROZPOČTU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Rozpočet EU výdaje evropského rozpočtu V této kapitole se dozvíte: Jak se sestavuje rozpočet Evropské unie. Jaké jsou principy

Více

Společný trh Jeden z hlavních cílů Smlouvy o EHS z r Červenec 1968 celní unie a společný trh (Společný celní sazebník) Společný trh odbourána cl

Společný trh Jeden z hlavních cílů Smlouvy o EHS z r Červenec 1968 celní unie a společný trh (Společný celní sazebník) Společný trh odbourána cl Jednotný vnitřní trh Evropské soutěžní právo Michal Částek Společný trh Jeden z hlavních cílů Smlouvy o EHS z r. 1957 Červenec 1968 celní unie a společný trh (Společný celní sazebník) Společný trh odbourána

Více

Společná obchodní politika EU (CCP) právní rámec. VŠFS seminář 2015

Společná obchodní politika EU (CCP) právní rámec. VŠFS seminář 2015 Společná obchodní politika EU (CCP) právní rámec VŠFS seminář 2015 CCP - obsah 1. Společná obchodní politika EU 2. Podmínky obchodování s třetími zeměmi (mimo EU) 3. Podmínky obchodování s členskými státy

Více

Tak aby všichni hráli podle stejných pravidel!!!

Tak aby všichni hráli podle stejných pravidel!!! BIVŠ Podpora konkurence na trhu => svobodné podnikání Vytvoření vhodného legislativního rámce pro ovlivňování subjektů, které jsou v konfliktu se společenským zájmem (co to je?) Paradox: volný trh x státní

Více

Uznávání odborných (profesních) kvalifikací v rámci Evropské unie

Uznávání odborných (profesních) kvalifikací v rámci Evropské unie Uznávání odborných (profesních) kvalifikací v rámci Evropské unie Akademické uznávání Profesní uznávání Instrumenty uznávání odborných kvalifikací Právní úprava uznávání odborných kvalifikací Budoucí systém

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA KOHEZNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI. Regionalistika 2

EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA KOHEZNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI. Regionalistika 2 EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI KOHEZNÍ POLITIKA Regionalistika 2 NÁVRH ROZPOČTU EU NA 2014-2020 POSTAVENÍ RP V POLITIKÁCH EU 1. etapa 1957-1974 2. etapa 1975-1987 3.

Více

Veřejná podpora a SOHZ ve vztahu ke statusu veřejné prospěšnosti

Veřejná podpora a SOHZ ve vztahu ke statusu veřejné prospěšnosti Veřejná podpora a SOHZ ve vztahu ke statusu veřejné prospěšnosti Petr Križan Praha, 9. září 2010 Pojem a vymezení veřejné podpory Čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování EU 4 znaky veřejné podpory - podpora

Více

EKONOMIKA. Průvodce pro učitele

EKONOMIKA. Průvodce pro učitele EKONOMIKA ISBN 978-80-7358-2050 - 9 788073 582050 PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Průvodce pro učitele ÚVOD Upozorňujeme vás, že kopírování a rozšiřování kopií této knihy nebo jejích částí (a to i pro vzdělávací účely)

Více

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Reforma rozpočtu EU Eurocentrum Praha 30. října 2008 Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Obsah 1. Současná struktura rozpočtu EU 2. Rozhodnutí o revizi 3. Veřejná debata 4. Revize

Více

UZNÁVÁNÍ ODBORNÝCH (PROFESNÍCH) KVALIFIKACÍ

UZNÁVÁNÍ ODBORNÝCH (PROFESNÍCH) KVALIFIKACÍ UZNÁVÁNÍ ODBORNÝCH (PROFESNÍCH) KVALIFIKACÍ V RÁMCI EU Seminář 2016 AKADEMICKÉ UZNÁVÁNÍ Uznání diplomů, kvalifikací nebo částí studijních programů jedné vzdělávací instituce (zahraniční) jinou vzdělávací

Více

EU a problematika daní. 1. Zákaz daňové diskriminace zboží 2. Daňová harmonizace

EU a problematika daní. 1. Zákaz daňové diskriminace zboží 2. Daňová harmonizace EU a problematika daní 1. Zákaz daňové diskriminace zboží 2. Daňová harmonizace K daním obecně Rizikem pro volný pohyb zboží může být i rozdílné zdanění Sjednocení daňových soustav nereálné Daňová diskriminace

Více

podílí veřejná, státní moc a to přímo či nepřímo

podílí veřejná, státní moc a to přímo či nepřímo Veřejné podniky a státní monopoly Evropské soutěžní právo Michal Částek Veřejné podniky Čl. 86 veřejný podnikem je subjekt, na jehož řízení se podílí veřejná, státní moc a to přímo či nepřímo Nejčastěji

Více

Ing. Václav Matyáš Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR

Ing. Václav Matyáš Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR FÓRUM ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ 2010 STAVEBNICTVÍ A RECESE Praha 3. března 2010 Ing. Václav Matyáš Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR Obsah prezentace: Vývoj stavebnictví v roce 2009 a výhled zakázky Strategie

Více

Akční plán na rok 2010 s přesahem do roku 2011

Akční plán na rok 2010 s přesahem do roku 2011 Příloha k Rámcové politice Ministerstva financí pro oblast finančního trhu Akční plán na rok 2010 s přesahem do roku 2011 Realizace konkrétních opatření v rámci hlavních témat definovaných v části IV Rámcové

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Hospodářský a měnový výbor. 11. 1. 2008 PE400.384v01-00

EVROPSKÝ PARLAMENT. Hospodářský a měnový výbor. 11. 1. 2008 PE400.384v01-00 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 Hospodářský a měnový výbor 2009 11. 1. 2008 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 28 Návrh stanoviska Cristobal Montoro Romero Strategie spotřebitelské politiky EU 2007 2013 (2007/2189(INI)) (PE398.541v01-00)

Více

EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA KOHEZNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI. Regionalistika 2

EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA KOHEZNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI. Regionalistika 2 EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI KOHEZNÍ POLITIKA Regionalistika 2 SHRNUTÍ Základní charakteristika RP Nástroje RP Principy RP Úrovně realizace: primárně národní státy,

Více

Mezinárodní a nadnárodní aspekty veřejné politiky

Mezinárodní a nadnárodní aspekty veřejné politiky Veřejné politiky 2 Mezinárodní a nadnárodní aspekty veřejné politiky Úvodem VEP: realizace společenského zájmu, problému (zdraví, zaměstnanost, doprava ) Tlak zájmových skupin Preference voličů Rozhodnutí

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Téma: Charakteristika konkurenceschopnosti podniků ČR v souvislosti

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

Úřední věstník Evropské unie C 83/1 KONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ SMLOUVY O EVROPSKÉ UNII A SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE (2010/C 83/01)

Úřední věstník Evropské unie C 83/1 KONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ SMLOUVY O EVROPSKÉ UNII A SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE (2010/C 83/01) 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/1 KONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ SMLOUVY O EVROPSKÉ UNII A SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE (2010/C 83/01) 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/3 Obsah SMLOUVA

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy konkurenceschopnosti Karlovarského kraje Problémy konkurenceschopnosti KVK Investiční priority podle návrhů nařízení ke strukturálním

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie Rozpočet Evropské unie Je hlavním nástrojem pro financování politik Evropské unie a slouží k finančnímu zajištění fungování EU jako

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy v oblasti životního prostředí Nedostatečné využití potenciálu obnovitelných zdrojů v kraji pro výrobu energie Zvýšená energetická

Více

Základy ekonomie II. Zdroj Robert Holman

Základy ekonomie II. Zdroj Robert Holman Základy ekonomie II Zdroj Robert Holman Omezování konkurence Omezování konkurence je způsobeno překážkami vstupu na trh. Intenzita konkurence nezávisí na počtu existujících konkurentů, ale také na počtu

Více

Příští víceletý finanční rámec EU 2014-2020

Příští víceletý finanční rámec EU 2014-2020 Příští víceletý finanční rámec EU 2014-2020 Jana MALKRABOVÁ Sekce pro evropské záležitosti, Úřad vlády ČR 24. listopadu 2011 Obsah prezentace I. Obecně k rozpočtu EU II. III. IV. Harmonogram vyjednávání

Více

Sekce Výzkum, vývoj, inovace. Ing. Radek NOVOTNÝ, PhD.

Sekce Výzkum, vývoj, inovace. Ing. Radek NOVOTNÝ, PhD. Veřejn ejné projednání Kulatý stůl Programové dokumenty ČR R pro období 2007 2013 2013 - Sekce Výzkum, vývoj, inovace Ing. Radek NOVOTNÝ, PhD. Obsah presentace 1. SWOT analýza oblasti Výzkum, vývoj, inovace

Více

Soukromý sektor v rozvojovém rámci po roce 2015

Soukromý sektor v rozvojovém rámci po roce 2015 Soukromý sektor v rozvojovém rámci po roce 2015 Ivan Voleš, poradce prezidenta HK ČR pro mezinárodní vztahy a člen Evropského hospodářského a sociálního výboru Praha, 23. dubna 2014 Zapojení soukromého

Více

Veřejná podpora obecný úvod

Veřejná podpora obecný úvod Veřejná podpora obecný úvod Ing. Gabriela Kinclová Oddělení veřejné podpory Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Jihlava, duben 2016 Struktura prezentace I. Veřejná podpora definice (rozbor jednotlivých

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ

PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMOMICKÁ FAKULTA KATEDRA ŘÍZENÍ PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ TEZE Autor práce : Jana Petrová Vedoucí práce : Ing. Josef Zilvar, CSc. Malé a střední

Více

OBSAH. Zkratky 11 Úvod Politický a právní projekt evropské integrace 13

OBSAH. Zkratky 11 Úvod Politický a právní projekt evropské integrace 13 Zkratky 11 Úvod Politický a právní projekt evropské integrace 13 Kapitola I. Instituce Evropské unie 19 1 Charakter institucionální struktury EU 19 1.1.1 Heterogenita institucí EU 20 1.1.2 Hierarchie institucí

Více

Současné výzvy v oblasti regulace a dohledu nad finančním trhem v EU

Současné výzvy v oblasti regulace a dohledu nad finančním trhem v EU Současné výzvy v oblasti regulace a dohledu nad finančním trhem v EU Prof. Ing. Robert Holman, CSc. člen bankovnírady ČNB Strategie Evropa 2020: novévýzvy, příležitosti a hrozby pro ekonomiku EU 22. září2010

Více

RPS/CSF Příprava NSRR v ČR z hlediska Rady vlády pro záležitosti romské komunity Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství

RPS/CSF Příprava NSRR v ČR z hlediska Rady vlády pro záležitosti romské komunity Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství RPS/CSF Příprava NSRR v ČR z hlediska Rady vlády pro záležitosti romské komunity Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství

Více

Přehled zdrojů informací o EU na Internetu

Přehled zdrojů informací o EU na Internetu Přehled zdrojů informací o EU na Internetu V češtině: http://www.evropska-unie.cz Delegace Evropské komise v ČR, Informační centrum Evropské unie (ICEU) Přehledně uspořádané aktualizy o Delegaci EK v ČR,

Více

Návrh SMĚRNICE RADY,

Návrh SMĚRNICE RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 24.6.2010 KOM(2010)331 v konečném znění 2010/0179 (CNS) C7-0173/10 Návrh SMĚRNICE RADY, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud

Více

7. POLITICKÁ EKONOMIE OBCHODNÍ POLITIKY

7. POLITICKÁ EKONOMIE OBCHODNÍ POLITIKY 7. POLITICKÁ EKONOMIE OBCHODNÍ POLITIKY 1 Argumenty pro volný obchod Argumenty proti volnému obchodu Politický model obchodní politiky Mezinárodní vyjednávání a WTO 2 Volný obchod úvod úplně volný obchod

Více

Jak porozumět Bruselu institucionální rámec 7. RP. Táňa Perglová 13. března 2012

Jak porozumět Bruselu institucionální rámec 7. RP. Táňa Perglová 13. března 2012 Jak porozumět Bruselu institucionální rámec 7. RP Táňa Perglová 13. března 2012 Program 1. Brusel 2. Vše začíná u strategie 3. Jednotlivé nástroje 2 Brusel Kdo v Bruselu rozhoduje o čem? Jaké instituce

Více

Rámce pro zavádění ITS na evropské i národní úrovni

Rámce pro zavádění ITS na evropské i národní úrovni Zahájení diskuse na téma: Role a očekávaný přínos inteligentních dopravních systémů Rámce pro zavádění ITS na evropské i národní úrovni Martin Pichl vedoucí oddělení ITS Odbor kosmických technologií a

Více

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Praha, 17. září 2015 MPO, podpora podnikání a tzv. Junckerův balíček MPO je dlouhodobě hlavním podporovatelem českého průmyslu a inovací

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova:

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz

Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Ročenka konkurenceschopnosti 2006-2007 Růst a stabilita Globalizace Konkurenceschopnost Institucionální

Více

OVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ČESKÉ EKONOMIKY

OVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ČESKÉ EKONOMIKY ZVYŠOV OVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ČESKÉ EKONOMIKY Mirek Topolánek předseda vlády ČR Fourth Business Roundtable with the Government of the Czech Republic ic,, 20.11.2007 REFORMNÍ DOKTRÍNA FILOZOFIE REFORMNÍ

Více

Zdravotnictví jako součást národního hospodářství. Institut ekonomických studií FSV UK PhDr. Lucie Antošová

Zdravotnictví jako součást národního hospodářství. Institut ekonomických studií FSV UK PhDr. Lucie Antošová Zdravotnictví jako součást národního hospodářství Zdravotnictví neznamená jen spotřebu, ale také tvorbu hodnot Pomáhá uspokojovat naše potřeby (být zdravý) Zdraví lidé mohou pracovat práce je podmínkou

Více

ČVUT FEL K 316. Marketing MARKETINGOVÝ VÝZKUM. Tomek - Vávrová

ČVUT FEL K 316. Marketing MARKETINGOVÝ VÝZKUM. Tomek - Vávrová MARKETINGOVÝ VÝZKUM Transakce mezi podnikem a trhem Komunikace Komunikace Nákupní trh Úhrada Zboží Podnik Úhrada Zboží Odbytový trh Nákupní informace Odbytové informace zbožní transakce informační transakce

Více

A. Smlouva o Evropské unii

A. Smlouva o Evropské unii SROVNÁVACÍ TABULKY UVEDENÉ V ČLÁNKU 5 LISABONSKÉ SMLOUVY Článek 3 (zrušen) (1) Článek 3a Článek 4 Dosavadní číslování Smlouvy o Evropské unii HLAVA I SPOLEČNÁ USTANOVENÍ A. Smlouva o Evropské unii HLAVA

Více

Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková Lisabonská smlouva

Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková Lisabonská smlouva Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková Lisabonská smlouva Smlouvy v EU Evropská unie (tedy EU, dříve Evropská společenství, ES, původně Evropské hospodářské společenství, EHS) je definována smlouvami

Více

COVER PPT_Compressed. budoucnosti Evropy. Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise

COVER PPT_Compressed. budoucnosti Evropy. Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise COVER PPT_Compressed Investování do budoucnosti Evropy Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise 1 5. zpráva o hospodářské, sociální a územní

Více

Energetické cíle ČR v evropském

Energetické cíle ČR v evropském kontextu kontextu 1 Vrcholové strategické cíle ASEK Energetická bezpečnost Bezpečnost dodávek energie Odolnost proti poruchám Konkurenceschopnost Bezpečnost Konkurenceschopné ceny pro průmysl Sociální

Více

Struktura odvětví Odvětvová struktura. Ing. Ladislav Tyll, MBA, Ph.D. Vysoká škola ekonomická v Praze

Struktura odvětví Odvětvová struktura. Ing. Ladislav Tyll, MBA, Ph.D. Vysoká škola ekonomická v Praze Odvětvová struktura Ing. Ladislav Tyll, MBA, Ph.D. Vysoká škola ekonomická v Praze Obsah přednášky Odvětvová struktura Struktura odvětví Strukturální politika Struktura = prvky a vztahy mezi nimi Národohospodářská

Více

OBSAH. Úvod... 13 Seznam použitých zkratek... 15 Přehled souvisejících právních předpisů... 17 Přehled právní úpravy zaměstnávání cizinců...

OBSAH. Úvod... 13 Seznam použitých zkratek... 15 Přehled souvisejících právních předpisů... 17 Přehled právní úpravy zaměstnávání cizinců... Úvod.......................................................................... 13 Seznam použitých zkratek.................................................... 15 Přehled souvisejících právních předpisů......................................

Více

2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016

2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016 2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra průmyslu a obchodu Sekce fondů EU, VaVaI a investičních pobídek 13. 14. června 2016, Ústí nad Labem Stav MSP

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Delegace v příloze naleznou závěry Rady o strategii Evropa 2020, na nichž se dne 8. června 2010 dohodla Rada pro hospodářské a finanční věci.

Delegace v příloze naleznou závěry Rady o strategii Evropa 2020, na nichž se dne 8. června 2010 dohodla Rada pro hospodářské a finanční věci. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 9. června 2010 (10.06) (OR. en) 10881/10 CO EUR-PREP 37 ECOFIN 359 COMPET 195 ENV 404 EDUC 113 RECH 226 SOC 411 POLGEN 93 POZNÁMKA Odesílatel: Rada pro hospodářské a finanční

Více

Struktura tématu. 1. Vymezení pojmu hospodářská politika. Cíle HP. 2. Typy hospodářských systémů. 3. Základní typy hospodářské politiky

Struktura tématu. 1. Vymezení pojmu hospodářská politika. Cíle HP. 2. Typy hospodářských systémů. 3. Základní typy hospodářské politiky 11. Hospodářsk ská politika rb mezinárodn rodní podnikání 2 2005/2006 Struktura tématu 1. Vymezení pojmu hospodářská politika. Cíle HP. 2. Typy hospodářských systémů 3. Základní typy hospodářské politiky

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.10.2016 COM(2016) 684 final 2016/0341 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v příslušných výborech Evropské hospodářské komise

Více

Veřejná podpora. Hlavní principy a pravidla. Ing. Pavel Černý Mgr. Jan Ďoubal

Veřejná podpora. Hlavní principy a pravidla. Ing. Pavel Černý Mgr. Jan Ďoubal Veřejná podpora Hlavní principy a pravidla Ing. Pavel Černý Mgr. Jan Ďoubal Obsah semináře 1. Právní prostředí 2. Znaky veřejné podpory 3. Hlavní principy a pravidla 4. Poslední změny v pravidlech 5. Diskuze

Více

Pohledy finančního a nefinančního sektoru na zavedení eura v České republice

Pohledy finančního a nefinančního sektoru na zavedení eura v České republice Pohledy finančního a nefinančního sektoru na zavedení eura v České republice Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Společná evropská měna,

Více

Světová ekonomika. Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky

Světová ekonomika. Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky Světová ekonomika Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního

Více

3. POLITICKÁ EKONOMIE OBCHODNÍ POLITIKY

3. POLITICKÁ EKONOMIE OBCHODNÍ POLITIKY 3. POLITICKÁ EKONOMIE OBCHODNÍ POLITIKY 1 Volný obchod úvod úplně volný obchod pár zemí (Hongkong) není dokonalý, ale lepší než jiné politiky vyhnou se ztrátám efektivity spojené s protekcionismem a získají

Více

Evropská unie a její politiky

Evropská unie a její politiky Evropská unie a její politiky Rozpočet EU NF VŠE, LS 2009-2010 Prof. Ing. Luděk Urban, CSc. Literatura : 1. Baldwin, R., Wyplosz, Ch., Ekonomie evropské integrace, Grada Publishing 2008, Str. 83-90 2.

Více

Priority polského předsednictví v Radě EU (1. července 31. prosince 2011)

Priority polského předsednictví v Radě EU (1. července 31. prosince 2011) Priority polského předsednictví v Radě EU (1. července 31. prosince 2011) Polsko v rámci svého předsednictví v Radě EU hodlá nastartovat ekonomický a politický růst Evropské unie pomocí těchto priorit:

Více

Přeshraniční poskytování služeb v EU Festival exportu, RNDr. Jitka Ryšavá

Přeshraniční poskytování služeb v EU Festival exportu, RNDr. Jitka Ryšavá Přeshraniční poskytování služeb v EU Festival exportu, 27. 6. 2013 RNDr. Jitka Ryšavá Volný pohyb služeb Právo dodavatele z jednoho členského státu poskytovat služby zákazníkovi z jiné členské země. Zahrnuje

Více

Příručka pro podnikání v roce 2010

Příručka pro podnikání v roce 2010 Příručka pro podnikání v roce 2010 Vydavatel: Hospodářská komora České republiky Aktuální elektronická forma publikace je k dispozici na http://www.komora.cz Copyright Hospodářská komora České republiky,

Více

Tři poznámky k bankovní unii. David Marek

Tři poznámky k bankovní unii. David Marek Tři poznámky k bankovní unii David Marek Tři úhly pohledu Bankovní unie v kontextu evropské integrace Bankovní unie a evropské krize Problémy dosavadní konstrukce bankovní unie Definice bankovní unie Preventivní

Více

Doporučení pro hospodářskou politiku ČR v rámci evropského semestru: Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR 15.

Doporučení pro hospodářskou politiku ČR v rámci evropského semestru: Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR 15. Doporučení pro hospodářskou politiku ČR v rámci evropského semestru: Návrh Evropské komise 2016 Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR 15. června 2016 Proč evropský semestr a doporučení EU?

Více

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice MUDr. Tomáš Julínek DNEŠNÍ PROGRAM Důvody pro změnu Návrh nového systému Postup realizace nového systému 1 NUTNOST ZMĚNY Krize institucí v

Více

1993 se vztahuje volný pohyb na osoby (nejde

1993 se vztahuje volný pohyb na osoby (nejde Jednotný vnitřní trh- osoby Evropské soutěžní právo Michal Částek Volný pohyb osob Upraveno v čl. 39-42 SES+sekundární legislativa a rozsudky ESD Původně pohyb za účelem pracovní činnosti a za účelem podnikání

Více

Logistika a mezinárodní obchod Evropská unie z pohledu obchodu a logistiky

Logistika a mezinárodní obchod Evropská unie z pohledu obchodu a logistiky Logistika a mezinárodní obchod Evropská unie z pohledu obchodu a logistiky 1 Ekonomická integrace Vzájemné otevírání národních trhů zúčastněných států, jež si vyžaduje určité formy jejich spolupráce a

Více

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ Projekt č. CZ.1.07/3.2.09/03.0015 PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ http://www.vspj.cz/skola/evropske/opvk Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 13. Lekce Evropská integrace, světový a evropský měnový systém

Více

10 let České republiky v EU

10 let České republiky v EU Podnikatelské fórum, 30. dubna 2014 10 let České republiky v EU Výhody a nevýhody členství v EU očima podnikatele All rights reserved. Siemens Česká republika Hlavní ukazatele 33 22 22 9,7 miliard Kč miliard

Více

EVROPSKÁ MĚNOVÁ INTEGRACE 4. přednáška. Ing. Martina Šudřichová

EVROPSKÁ MĚNOVÁ INTEGRACE 4. přednáška. Ing. Martina Šudřichová EVROPSKÁ MĚNOVÁ INTEGRACE 4. přednáška Ing. Martina Šudřichová martina.sudrichova@vsfs.cz 1. Osnova přednášky: Evropské hospodářské a měnové unie. Činnost Evropské centrální banky, výhody a nevýhody (rizika)

Více

Shrnutí výsledků národní dopadové studie

Shrnutí výsledků národní dopadové studie Shrnutí výsledků národní dopadové studie Dopady na ekonomiku jako celek (CGE model) Čtyři scénáře Okamžitě po vstupu CETA v platnost Sedm let po vstupu CETA v platnost Pouze snížení cel Snížení cel a redukce

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.3.2015 COM(2015) 98 final 2015/0051 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států CS CS DŮVODOVÁ ZPRÁVA Smlouva o fungování Evropské

Více

Maturitní témata EKONOMIKA

Maturitní témata EKONOMIKA Maturitní témata EKONOMIKA Školní rok 2014/2015 1. Ekonomie jako věda - význam ekonomického vzdělání - vztah ekonomiky a politiky - makroekonomie - mikroekonomie - zákon vzácnosti - hospodaření - efektivnost

Více

Nabídka témat pro rok 2017:

Nabídka témat pro rok 2017: EUROPE DIRECT KÚ JK NABÍZÍ PŘEDNÁŠKY ZDARMA Nabízíme v místě Vašeho působení přednášky školám, úřadům, zájmovým organizacím, klubům důchodců atd. V případě, že máte o některou z přednášek zájem, kontaktujte

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Harmonizace

Více

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument.

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument. Určení prioritních oblastí a identifikace hlavních oblastí podpory s uvedením vazby na Integrované hlavní směry strategie Evropa 2020 a na regionální strategické y Kraj: Plzeňský kraj Prioritní oblast

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO)

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) Odborový svaz ECHO (dále jen svaz) je svobodné, demokratické, otevřené a na principech

Více

III. část. Lisabonský summit /1. LISABONSKÝ PROCES Evropská rada (2000) Znalostní společnost. Znalostní společnost. Peter F.

III. část. Lisabonský summit /1. LISABONSKÝ PROCES Evropská rada (2000) Znalostní společnost. Znalostní společnost. Peter F. III. část Vysoká škola finanční a správní Podzim 2005 Rozvoj manažerských schopností v oblasti dlouhodobé strategie a projektové činnosti středních škol Strategie rozvoje školy v podmínkách EU Jaroslava

Více