Evropská unie a její politiky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Evropská unie a její politiky"

Transkript

1 Evropská unie a její politiky NF VŠE, LS Vnitřní trh EU Prof. Ing. Luděk Urban, CSc Jean Monnet Professor Literatura povinná : 1. Baldwin, R., Wyplosz, Ch., Ekonomie evropské integrace, Grada 2008, kap. 1., , kap. 2, 2.1, kap. 6, Týč, V., Základy práva Evropské unie pro ekonomy, 3.vyd., Linde Praha 2002, kap.v, 1, 2, 3, 4, 8, 9 3. Vnitřní trh EU, Evropská unie, Vnitřní trh Evropské unie Literatura doporučená : 1. Urban,L., Evropský vnitřní trh a příprava České republiky na začlenění, Linde Praha 2002,kap. 1-4, 2. Fact Sheets on the European Union, Edition 2004, Part III, 3.1.0, 3.2, 3.3, 3.4, Obsah : Úvod 1.Stručná historie vnitřního trhu EU 2.Instituce EU a jejich role při správě vnitřního trhu EU, 3.Jak si země EU vzájemně otevřely své trhy, 3.1 Jak byly odstraněny překážky volného pohybu zboží, 3.2 Jak byly odstraněny překážky volného pohybu služeb 3.3 Jak byly odstraněny překážky volného pohybu pracovníků, 3.4 Jak byly odstraněny překážky volného pohybu kapitálu, 4. Pátá svoboda vnitřního trhu EU, 5. Ochrana hospodářské soutěže na vnitřním trhu EU, 1

2 6. Vnitřní trh EU a zavedení společné měny, 7. Vnitřní trh EU a doprovodné politiky, 8. Vnitřní trh EU pro 21.století Úvod 1.Vnitřní trh je v programu evropské ekonomické integrace hlavní součástí a hlavním přínosem, Hlavní úkol stanovený Římskou smlouvu : Úkolem Společenství je zřízení společného trhu (čl. 2) 2. Odstraněny tradiční, většinou staleté bariéry mezi trhy zúčastněných evropských zení : celní, obchodní, technické, daňové, administrativní a jiné, Vznikla oblast bez vnitřních hranic,v níž byly propojeny trhy zboží, pracovníků, služeb a kapitálu (Jednotný evropský akt, 1987), Prostor pro čtyři svobody, 3. Očekávání ekonomické a politické: Zvýšit a udržet ekonomickou prosperitu, na tomto základě postupně zvyšovat životní úroveň, Přispět ke stále užšímu spojení evropských národů (Preambule ŘS),odstranit staleté politické soupeření na evropském kontinentu 4. Program dalekosáhlé ekonomické liberalizace doprovázený dohodnutými pravidly, 5. Legislativa vnitřního trhu tvoří podstatnou část evropského práva, příprava na vstup 2

3 1.Stručná historie vnitřního trhu EU 1. Dominantní úkol zakladatelských smluv, obsahově i časově náročný, 12 let, do konce 1969, Čeho bylo dosaženo : cla a obchodní kvóty (1968), celní unie,mimotarifní bariéry, Situace na jednotlivých trzích, 2. Tři skupiny bariér : (Bílá kniha 1985) 1. Fyzické : na vnitřních hranicích mezi členskými státy nadále kontrola zboží a osob, 2. Technické : rozsáhlý rejstřík odlišných národních předpisů,jež brzdily volný pohyb zboží, služeb i pracovníků, 3. Daňové : rozdíly v sazbách nepřímých daní DPH a spotřebních daní), jež nejen deformovaly vzájemný obchod,ale vynucovaly si kontrolu na hranicích mezi členskými státy Rozdíl proti USA, tradiční handicap Evropy : roztříštěnost, brzda ekonomické výkonnosti, Příčiny pomalého postupu : jednomyslné hlasování v Radě (Lucemburský kompromis, 1966 ), 70.léta Důsledky : až do poloviny 80.let společný trh neexistoval, roztříštěnost na domácí trhy, klesající konkurenceschopnost, zřetelné zaostávání za USA a Japonskem 3. Průlom v polovině 80.let Nástup nové Komise v čele s J. Delorsem Přijetí Jednotného evropského aktu (1987): Termín : do konce 1992, Hlasování kvalifikovanou většinou u směrnic, které se týkají vnitřního trhu 3

4 Rozšíření agendy vnitřního trhu : sociální politika, regionální politika (ekonomická a sociální soudržnost), výzkum a technický vývoj, životní prostředí, poprvé zmínka o hospodářské a měnové unii Program vnitřního trhu realizovaný na základě Bílé knihy ( 1985 ) Začátek 1993 : dokončení vnitřního trhu, jak chápat dokončení, Výsledky : odstranění kontroly zboží na vnitřních hranicích, vzájemné uznávání diplomů a vysvědčení umožňující volný pohyb pracovníků, svoboda pro usazování podnikatelů a osob svobodného povolání, volný prostor pro poskytování služeb přes hranice (pro banky, pojišťovny, otevření trhu veřejných zakázek, odstranění bariér pro volné přesuny kapitálu mezi členskými zeměmi 4. Maastrichtská smlouva (v platnosti od 1993) : program vnitřního trhu doplněn o hospodářskou a měnovou unii, Logický krok ekonomické integrace : odstranění kolísání směnných kurzů zúčastněných zemí, spekulace, snadné porovnávání nákladů a cen,zvýšení konkurenčního tlaku, léta : liberalizace síťových odvětví : otevření dopravních trhů, telekomunikačních trhů, trhů v energetice, poštovních služeb : Lisabonská strategie, plně funkční trh, : celková revize dosavadních přístupů k vnitřnímu trhu 4

5 2.Instituce EU a jejich role při správě vnitřního trhu EU Prakticky všechny instituce EU se podílejí na správě vnitřního trhu a jeho dokončování, Evropská komise : iniciátor legislativy vnitřního trhu, výkonný orgán : ochrana hospodářské soutěže, dohled nad zaváděním a dodržováním evropské legislativy, složení Komise, Evropská rada : vymezuje strategii EU, úkoluje Komisi, jarní zasedání ER, Rada Evropské unie (Rada ministrů) : projednává a společně s EP přijímá akty týkající se vnitřního trhu,formace Rady, ECOFIN, Rada pro konkurenceschopnost, Evropský parlament : společně s Radou ministrů rozhoduje o přijetí legislativy vnitřního trhu, Evropský soudní dvůr : řadou rozsudků odstranil překážky rozvoje vnitřního trhu, Hospodářský a sociální výbor, Výbor regionů 3. Jak si země EU vzájemně otevřely své trhy 3.1 Jak byly odstraněny překážky volného pohybu zboží Mezi nejzávažnější překážky vzájemného obchodu patří dvě : 1. Rozdílné národní technické požadavky, které se týkají průmyslových výrobků a potravin a které mají zabránit možným rizikům pro zdraví a bezpečnost uživatele, 2. Rozdíly národních sazeb daně z přidané hodnoty a rozdíly ve spotřebních daních, V obou případech nutno zastavovat zboží na hranicích a podrobovat ho kontrole 5

6 1. Problém s rozdílnými národními předpisy Po odstranění cel a kvót překážkami zůstávají necelní překážky : různé technické předpisy na ochranu zdraví a bezpečnosti uživatele a spotřebitele : potraviny, elektrické přístroje, automobily, aplikují všechny vyspělé země, Dvě možná řešení : 1. Přes rozdíly mezi zeměmi si členské země budou navzájem uznávat své odlišné národní předpisy, 2. V případě, že rozdíly jsou velké, členské země na nich trvají, je řešením sjednocení rozdílných technických požadavků jejich harmonizací, Ad 1) Vzájemné uznávání národních technických a jiných předpisů : Případ Cassis de Dijon, rozhodnutí Evropského soudního dvora (1979): výrobek legálně uvedený na trh v jedné členské zemi může být uváděn na trhy v ostatních zemích, bez ohledu, zda to odpovídá předpisům těchto zemí,význam Ad 2) Pokud je uznávání nemožné ( rozdíly mezi národními předpisy jsou značné), pak nezbývá než se dohodnout na společných požadavcích, které stanoveny na úrovni EU Dva přístupy : 1. Starý přístup : standardy, které musí výrobek splňovat (zdravotní, bezpečnostní, ekologické) : vybrané potraviny, léčiva, motorová vozidla,umělá hnojiva aj. 2. Nový přístup (1985) : tři kroky : 1.Rámcové směrnice pro široce vymezené skupiny výrobků stanovující společné bezpečnostní požadavky (elektrické stroje, 6

7 kotle, plynové spotřebiče, stavební výrobky, hračky, výtahy aj.), na úrovni EU, 2. Závazné a detailní technické normy ke konkrétním výrobkům vydávané nevládními evropskými normalizačními institucemi ( CEN, CENELEC, ETSI), 3. Potvrzení shody autorizovanými zkušebnami v zemi výroby, certifikace, označení CE (od roku 1991) Důsledek : automatický vstup na trhy všech členských zemí, není nutno znovu testovat, členské země si důvěřují 2. Problém s rozdílnými sazbami nepřímých daní (daně z přidané hodnoty a spotřební daně) Obě daně vstupují do konečné ceny výrobku nebo služby, Při velkých rozdílech v sazbách vznikají nerovné podmínky ve vzájemném obchodě na vnitřním trhu : budou si konkurovat stejné výrobky,avšak s různou cenou ovlivněnou různou sazbou nepřímé daně, ŘS : v zájmu společného trhu bude nezbytné provést sblížení nepřímých daní, protože velké rozdíly by narušily podmínky soutěže na společném trhu, Sblížení pouze u nepřímých daní, nutná jednomyslnost Dva problémy : 1. Jak sblížit sazby nepřímých daní, aby se tím nekomplikoval vzájemný obchod, 2. Jak vybírat nepřímé daně, Ad 1) Sblížení sazeb DPH : Od roku 1993 na vnitřním trhu EU pouze dvě sazby DPH : standardní (s minimální sazbou 15 % a horní hranicí 25 %), volnost členských zemí, nižší (snížená) sazba,minimálně na úrovni 5 %, horní sazba není určena,v praxi nepřekračuje 9 %, 7

8 Pouze u vybraných výrobků a služeb se sociálním dopadem: potraviny, léčiva, hromadná doprava osob, dodávky energie a vody pro domácnosti, knihy a časopisy, Pro podporu zaměstnanosti může být nižší sazba použita také u činností s vysokým podílem lidské práce, Ad 2) Způsob výběru : dva možné přístupy, buď v zemi původu (kde výrobek vznikl) nebo v zemi určení (kam byl výrobek vyvezen a prodán), Důsledky, V současnosti : výběr v zemi určení, při přechodu hranic mezi členskými státy je výrobek osvobozen od DPH, která je nasazena v zemi určení, výrobek je prodáván se stejnou sazbou DPH jako domácí výrobky, odpadá kontrola na hranicích, nutné jednání mezi daňovými úřady členských zemí, Přechodný systém Harmonizace spotřebních daní : od konce 80.let minimální sazba spotřební daně u tří skupin výrobků : alkoholu a alkoholických nápojů, tabákových výrobů a pohonných hmot, Členské země mohu nasadit vyšší sazby, Harmonizace přímých daní : minimální rozsah Dále studovat : viz Euroskop, Vnitřní trh Evropské unie Otevření evropského trhu veřejných zakázek, Ochrana průmyslového a duševního vlastnictví na vnitřním trhu, Ochrana spotřebitele na vnitřním trhu, Podpora malých a středních podniků na vnitřním trhu 3.2 Jak byly odstraněny překážky u volného pohybu služeb Znamená : poskytovatel služby (obchodník, podnikatel, živnostník, zástupce svobodných povolání) může provozovat svou činnost v kterémkoli jiném členském státě, za stejných podmínek jako příslušníci tohoto státu, bez diskriminace 8

9 Dvě možnosti : usadit se trvale v jiném členském státě (banka, finanční instituce, zřízením obchodu, hotelu, servisu aj.) nebo poskytováním služeb přes hranice (pojišťovací služby,poradenství), Formálně od roku 1970, ale národní regulační předpisy hostitelské země, výkon určitých profesí, zřizování bank a pojišťoven Argumenty : ohled na spotřebitele, zdraví, bezpečnost Předpokládaný postup : propojování trhů služeb podle oborů : sektorový přístup, Sektor služeb zatížen mnohem větším počtem národních regulačních předpisů : banky, služby v dopravě, ubytovací a pohostinské služby, Tři důležité segmenty sektoru služeb: 1. Bankovní a pojišťovací služby, 2. Dopravní služby, 3. Finanční služby Ad 1) Bankovní a pojišťovací služby, Předtím : licence vydávané každou zemí, Jak řešit : vzájemné uznávání nebo evropská nadnárodní instituce? Společná pravidla bankovního podnikání (1977 a 1989) : 1. Harmonizovány podmínky pro zakládání a provoz finančních institucí (tzv.pravidla obezřetného podnikání), vydání licence, 2. Jediná bankovní licence vydávaná v mateřské zemi, 3. Dozor nad bankou se provádí v mateřské zemi, členské země si důvěřují a vzájemně uznávají výsledky dozoru prováděného orgány domovského státu 9

10 Evropský pas, bez nových institucí, Důsledky pro evropský trh bankovních služeb Podobně : služby poskytované pojišťovnami, Ad 2) Dopravní služby : význam sektoru dopravních služeb, struktura dopravního sektoru, Bariéry : národní monopoly (železnice, letecká doprava), obava z ohrožení bezpečnosti, ochrana pracovních míst, kvóty, Teprve koncem 90.let otevřen přístup na domácí dopravní trhy subjektům z dalších členských zemí : nákladní automobilová doprava, železnice, letecká doprava Transevropské sítě Ad 3) Finanční služby : vzájemný obchod, poptávka o finančních službách, vypořádávání transakcí, přesuny kapitálu, společná měna, Opatření proti praní špinavých peněz (1991) Ostatní služby : stavebnictví, služby pro podniky, regulované profese (instalatér, elektrikář aj.), Sektorový přístup postupoval pomalu : 2000 : sektor služeb zajišťuje přes dvě třetiny růstu HDP, ale oddíl ve vzájemném obchodě jen 20 %, Návrh Evropské komise (2003) : místo sektorového přístupu vytvořit společný právní rámec pro volný pohyb služeb 1.Zjednodušit administrativní postupy, 2. Zavést princip země původu: platí sociální a pracovně právní úprava země původu, nikoli právní úprava hostitelské země, v níž se služba poskytuje, 10

11 3. Hostitelská země nesmí žádat trvalé usazení, udělovat povolení činnosti, členství v profesní komoře, žádat respektování její právní úpravy, 3.Ochrana spotřebitele a mechanismus dohledu, Odpor a kritika : Sociální dopady : přesun do nových zemí, sociální dumping, Obava ze snížení standardů ve starých zemích, Různé podmínky pro domácí a zahraniční pracovníky, Dohled Přijatá směrnice (únor 2006) : Platí zákonodárství hostitelské země (úprava pracovních podmínek, ochrana zdraví a bezpečnosti na pracovišti, ekologické standardy) Hostitelské země odstraní většinu administrativních překážek, Kontaktní místa Zahrnuje velkou část služeb určených spotřebitelům a podnikům, Vyňaty služby ve veřejném zájmu ( zásobování vodou, elektřinou,plynem,pošty), služby poskytované veřejnou správou (sociální a zdravotní služby) Termín zavedení : konec roku Jak byly odstraněny překážky volného pohybu pracovníků Revoluční požadavek evropského projektu integrace Záměr Postupné otevírání pracovních trhů : ŘS : pouze ekonomicky činné osoby, Jednotný evropský akt : studenti, důchodci, osoby žijící z nezávislých příjmů, 11

12 Maastrichtská smlouva : občanství Unie, Amsterodamská smlouva: zákaz diskriminace Volný pohyb osob, Schengenský prostor 1994 : týká se i zemí Evropského hospodářského prostoru Obsah svobody : každý občan EU (a jeho rodina) má právo se přesunout do jiné členské země s cílem tam pracovat a usadit se za stejných podmínek jako občané této země Tři problémy : jak uznávat kvalifikaci, diplom či vysvědčení získané v jiné členské zemi, jak zajistit, aby pracovník nepřišel o nároky ze svého sociálního pojištění, jak zajistit, aby pracovník z jiného členského státu nebyl diskriminován Největší problém : uznávání nabytých kvalifikací : přesné vymezení kvalifikace u vybraných profesí, především u zdravotníků : (lékař, dentista, veterinář, lékárník, zdravotní sestra, porodní asistentka), plus architekt, Vzájemné uznávání na základě předchozí harmonizace automatické uznávání vysokoškolských diplomů ( ukončené tříleté studium ), automatické uznávání vysvědčení ze střední a odborné školy, možnost vyžadovat potvrzení odborné kvalifikace, zaměstnání v sektorech spojených s výkonem státní moci, Evropský zdravotní průkaz, EURES Malý rozsah přesunu pracovníků mezi členskými zeměmi : 2006 : v jiném členském státě žilo zhruba 1,5 % občanů EU, za posledních 30 let se tento podíl nijak nezměnil 12

13 3.4 Jak byly odstraněny překážky volného pohybu kapitálu Klíčové postavení mezi čtyřmi svobodami, Formy : 1. Volný pohyb plateb : platby za dovezené zboží a služby, převody peněz migrantů, 2. Volný pohyb kapitálu : přímé i portfoliové investice, investice do nemovitostí, operace na finančních trzích (akcie a obligace), depozita, úvěry a půjčky, pojištění Očekávaný efekt : optimální alokace kapitálu, výhodnější uložení úspor, výhodnější podmínky pro získání úvěru, rozšíření investičních aktivit, Celoevropské působení finančních institucí, konkurence, Úplné uvolnění pohybu kapitálu až od roku 1994, ochranná opatření v ŘS, Maastrichtská smlouva : zákaz všech omezení pohybu kapitálu mezi členskými zeměmi a také mezi nimi a třetími zeměmi, 4. Pátá svoboda vnitřního trhu EU : volný pohyb znalostí Doba globalizace : noví aktéři s rostoucí ekonomikou silou, masové rozšíření nových informačních technologií, Postavení zemí závisí na zcela jiných faktorech, Znalostní trojúhelník : dosažená úroveň vzdělání společnosti, výsledky vědeckého výzkumu, rychlost zavádění nových poznatků do praxe, inovace, Zaostávání Evropy, Lisabonská strategie (2000), 2008: návrh Evropské rady : dodat pátou svobodu, volný pohyb znalostí, Obsah : Zvýšení výdajů na vědu, 13

14 Vybudovat moderní vědeckou infrastrukturu, Posílit mobilitu vědeckých pracovníků přes hranice zemí EU, Přitáhnout do Evropy špičkové vědce z třetích zemí, Zajistit transfer vědeckých poznatků do praxe, univerzity, inovace, Ochraňovat průmyslové a duševní vlastnictví EU, evropský patent, 5. Ochrana hospodářské soutěže na vnitřním trhu EU 1. Přínosy vnitřního trhu : pouze tehdy, existuje-li mezi jeho účastníky volná soutěž, Efekty volné soutěže, Dvě hrozby : jednání podniků nebo zásahy státu ŘS : zavedení systému zajišťujícího, že soutěž na společném trhu nebude narušována (čl. 3f), odstranit případy vyloučení, omezení nebo narušení soutěže na společném trhu (čl.85),pravidla, Týká se případů, kdy hrozí, že budou narušeny podmínky volné soutěže v obchodě mezi členskými státy, Pravidla se nevztahují na porušování zásad ochraňujících hospodářskou soutěž uvnitř členských států, Dělba práce mezi národními protimonopolními úřady a ochranou hospodářské soutěže na vnitřním trhu : na případy narušení konkurenčního prostředí na vnitřním trhu národní protimonopolní úřad nedosáhne, Evropská komise funguje jako nadnárodní orgán na ochranu hospodářské soutěže, ovšem pouze tehdy, když byla soutěž narušena v hospodářských vztazích mezi členskými státy, dalekosáhlé pravomoci, pokuty za porušení pravidel 2. Čtyři sféry, v nichž hrozí nebezpečí, že hospodářská soutěž na vnitřním trhu bude omezena nebo narušena : 14

15 1. Určité dohody mezi podniky, resp. jejich sdruženími (kartely) s cílem ovlivnit obchod mezi členskými zeměmi : zakázány a prohlašují se za neplatné od samého začátku (čl. 85) Příklad : přímé i nepřímo určování cen a jiných obchodních podmínek, omezování nebo regulace výroby, odbytu, technického rozvoje, investic, rozdělování trhů, uplatňování nerovných podmínek vůči obchodním partnerům, Přípustné : zásada de minimis (podíl na trhu nepřekračuje 5%), dohoda přispívá ke zlepšení výroby, odbytu, technického pokroku, s výhodou pro konečného uživatele, nutno žádat, 2. Jakékoli zneužití dominantního postavení na vnitřním trhu, pokud je ovlivněn obchod mezi členskými zeměmi, zakázáno (čl.86) Vymezení : ekonomická síla podniku umožňuje působit na trhu tak, že nemusí brát ohled na reakci svých konkurentů nebo spotřebitelů, Příklad : vyšší ceny, diskriminace jiných účastníků trhu 3. Hospodářská soutěž na vnitřním trhu může být ohrožena nebo omezena také jednáním státu, který poskytuje podporu podnikům, státním i soukromým, Zakázáno jednostranné zvýhodnění určitých podniků, nerovné podmínky, Nejrůznější podoby : dotace, úhrada ztráty, osvobození od placení úroků, zvýhodněný úvěr, záruka na úvěr, daňová úleva, dodávky zboží nebo služeb za preferenčních podmínek, přímý investiční vstup Přípustné formy podpory : aktivity konané ve společném zájmu všech členských zemí, podpora sociální povahy, mimořádné události 15

16 Od roku 1998 : podpora přípustná : 1. Podpora ekonomického vývoje v regionech s nízkou životní úrovní a vysokou nezaměstnanosti ( HDP na obyvatele pod 75 % průměru Unie), 2. Horizontální podpory, týká se všech ekonomických sektorů : podpora MSP, výzkumu a vývoje, ochrany životního prostředí, rekvalifikace, : podpora podnikům a sektorům postiženým hospodářskou krizí, Aby se zabránilo libovolnému poskytování státní podpory, nutno každý případ ohlásit Komisi, která rozhodne, zda není v rozporu s pravidly vnitřního trhu, může zakázat nebo žádat úpravu státní podpory, 4. Od roku 1990 se ochrana HS rozšířila o posuzování a schvalování případů, kdy se slučují (fúzují) podniky Hrozba vzniku dominantního postavení, Týká se pouze případů slučování, které mají komunitární rozměr : minimálně podniky ze dvou členských zemí, velikost obratu po sloučení (na světovém trhu, na vnitřním trhu) Povinnost předem ohlásit, v 90 % případů souhlas Komise Komise pečuje o dodržování společných soutěžních pravidel, je vybavena značnými pravomocemi (právo přístupu k veškeré firemní dokumentaci, pokuty až do výše 10 % obratu, možnost odvolání), Význam pro spotřebitele, pro podnikový sektor 6. Vnitřní trh EU a zavedení společné měny Viz : Euroskop 16

17 7. Vnitřní trh EU a doprovodné politiky Vnitřní trh se nevyčerpává čtyřmi svobodami, vzájemné otevření trhů vyžaduje společný postup v dalších obastech, Jednotný evropský akt, widening, Tři nejdůležitější 1. Sociálně politická opatření Sociální politika dodnes je doménou členských zemí, Při volném pohybu kapitálu a velkých rozdílech v sociálně politické legislativě hrozí, že investoři budou přesouvat svou hospodářskou aktivitu do členských zemí s méně náročnou sociální legislativou, nižší náklady, sociální dumping, Odpovědí : minimální standardy na ochranu zdraví a bezpečnosti při práci, minimální požadavky harmonizující pracovní právo a pracovní podmínky, Sociální charta (1989) Dialog sociálních patnerů na evropské úrovni 2. Ochrana životního prostředí Ekologicky rozdlné standardy v členských zemích mohou nepříznivě ovlivňovat soutěžní podmínky na vnitřním trhu a vytvářet na něm nerovné podmínky, Hrozba : ekologického dumpingu Odpovědí : harmonizace standardů ochrany vody, ovzduší, půdy, nakládání s odpady aj. Ekologické dopady u každého investičního rozhodování 3. Ekonomická a sociální soudržnost Vnitřní trh nevede automaticky ke snižování ekonomických rozdílů, volný pohyb kapitálu může vést k jejich prohlubování, Zřízení strukturálních fondů (1988 ), cíle regionální politiky, definice problémového regionu, zvýšení objemu prostředků, 17

18 Solidarita bohatších zemí s chudšími zeměmi a regiony 8. Vnitřní trh EU pro 21.století Na jaře 2006, pod tlakem neuspokojivých výsledků lisabonské strategie, se Komise rozhodla provést celkovou revizi dosavadních přístupů k vnitřnímu trhu a zhodnocení jeho výsledků. V souhrnu kritického rozboru se uvádí : Vnitřní trh EU v mnoha oblastech dodnes neexistuje. Roztříštěnost trvá na trhu služeb, v dopravě, energetice, telekomunikacích, v drobném bankovnictví, pojišťovnictví, veřejných zakázkách, duševním vlastnictví, volném pohybu pracovníků, malé a střední podniky mají potíže v přeshraničním obchodě, Éra globalizace zásadně mění podmínky fungování evropské ekonomiky. Ekonomické, sociální a regulační systémy Evropské unie nejsou na tyto změny připraveny, Rychlý technologický pokrok : přírůstky produktivity a zaměstnanosti závisejí na inovacích a otevřenosti trhů, vnitřní trh není na tyto podmínky dostatečně připraven, Výzvy zevnitř EU : veřejnost i politikové v původní patnáctičlenné Unii berou vnitřní trh jako víceméně hotový, což podporuje jejich odpor vůči reformám a oživuje protekcionismus. V závěru zprávy se konstatuje: Zatímco vnitřní trh přispěl k postupu integrace, což do určité míry platí také pro konkurenční prostředí v EU, jeho potenciál není plně využit. Původní očekávání, že vnitřní trh se stane odrazovým můstkem pro dynamičtější, inovativnější a konkurenceschopnější ekonomiku ve světovém měřítku, nebylo splněno. Obrysy vnitřního trhu pro 21.století zpracované Komisí byly přijaty Evropskou radou na jaře Obsahují tyto priority : 18

19 Vzhledem k váze sektoru služeb v moderní ekonomice bude předpokladem růstu prosperity a produktivity v 21.století dokončování vnitřního trhu v tomto sektoru a využití nových technologií v dalších oborech. Vytvoření vnitřního trhu znalostí zahrnujícího i ochranu duševního vlastnictví musí být součástí těchto kroků, Vnitřní trh musí reagovat nejen na požadavky znalostní ekonomiky, ale také na klimatické změny, na závislost na dodávkách energie a na stárnoucí populaci, Pravidla vnitřního trhu musí brát v úvahu globální prostředí : vytvářet podmínky pro trvalou adaptaci podniků a pro nezbytné přesuny produkce, podporovat výzkum a inovace, prosazovat regulaci na globálním trhu v souladu se standardy Evropské unie, Rozšiřování Unie přináší nové příležitosti pro rozvoj vnitřního trhu, ale zároveň se zvětšuje jeho heterogenita. Schvalování legislativy vnitřního trhu se může setkávat s novými překážkami, Zjednodušování a zeštíhlování legislativy vnitřního trhu je trvalým úkolem (program Better regulation ), Důležitým prvkem nového programu zůstává : včasná a přesná implementace a důraznější prosazování legislativy vnitřního trhu. Na nové vizi vnitřního trhu závisí úspěch lisabonské strategie, která má být nově nastartována po roce Březen

20 20

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie PŘÍLOHA III PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU 1 Článek 14 Právní základ Popis Požadavky postupu 1 Čl. 15 odst. 3 Čl. 16 odst. 2 Článek 18 Čl. 19 odst. 2 Čl. 21 odst. 2 Článek 24 Článek 33 Čl.

Více

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Mgr. Ing. Petr Wawrosz Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Vyhodnocení Lisabonské

Více

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Tato příloha obsahuje seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup stanovený

Více

OBSAH. Autoři jednotlivých částí... 5 Předmluva... 13

OBSAH. Autoři jednotlivých částí... 5 Předmluva... 13 Autoři jednotlivých částí......................................... 5 Předmluva................................................... 13 Kapitola I: Výchozí pojmy..................................... 15 Úvod

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Jak zvýšit konkurenceschopnost ČR a EU? Podnikatelské fórum: 10 let ČR v EU 30. dubna 2014, Praha Inovace mezinárodní srovnání ČESKÁ REPUBLIKA Zdroj: OECD Inovace

Více

Uznávání odborných (profesních) kvalifikací v rámci Evropské unie

Uznávání odborných (profesních) kvalifikací v rámci Evropské unie Uznávání odborných (profesních) kvalifikací v rámci Evropské unie Akademické uznávání Profesní uznávání Instrumenty uznávání odborných kvalifikací Právní úprava uznávání odborných kvalifikací Budoucí systém

Více

Právní aspekty vstupu České republiky do Evropské unie

Právní aspekty vstupu České republiky do Evropské unie Právní aspekty vstupu České republiky do Evropské unie Obsah Obecné principy evropského práva Obchodní a živnostenské právo Pracovní právo Hospodářská soutěž Obecné principy evropského práva Základní orgány

Více

Evropská unie a její politiky

Evropská unie a její politiky Evropská unie a její politiky Rozpočet EU NF VŠE, LS 2009-2010 Prof. Ing. Luděk Urban, CSc. Literatura : 1. Baldwin, R., Wyplosz, Ch., Ekonomie evropské integrace, Grada Publishing 2008, Str. 83-90 2.

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Operační program Podnikání a inovace

Operační program Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-20200 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra pro oblast fondů EU, výzkumu a vývoje, MPO 10. září 2014 Kohezní politika 2014+

Více

4.1 Harmonizace nepfiím ch daní

4.1 Harmonizace nepfiím ch daní Evropská unie uvažuje o harmonizaci či alespoň koordinaci, neboť celá řada členských států finanční sektor zdaňuje, nicméně podoba zdanění se v jednotlivých členských státech liší. 4.1 Harmonizace nepfiím

Více

2011-12-14 12. Přednáška Bc. Tomáš Chalupa

2011-12-14 12. Přednáška Bc. Tomáš Chalupa Ochrana spotřebitele v EU, právo obchodních společností, hospodářská soutěž na společném trhu Ochrana zdraví a bezpečnosti spotřebitele - Všeobecná politika EU, kterou provádí Komise, směřuje k podpoře

Více

Pro Británii je důležité to, co se děje v Evropě. Prosperita Evropy je i naší prosperitou.

Pro Británii je důležité to, co se děje v Evropě. Prosperita Evropy je i naší prosperitou. EKONOMICKÁ REFORMA V EVROPĚ, ÚNOR 2002 - SHRNUTÍ REALIZACE EVROPSKÉHO POTENCIÁLU Aby Evropa fungovala Pro Británii je důležité to, co se děje v Evropě. Prosperita Evropy je i naší prosperitou. Bílá kniha

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ. Oznámení členům. č. 11/2004

EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ. Oznámení členům. č. 11/2004 EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ Oznámení členům č. 11/2004 Věc: Podklady pro směrnici o službách: různé tabulky V příloze členové nalezou kopii dokladů, které výboru poskytly

Více

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti s ohledem na připravovanou novou právní úpravu vstupu a pobytu cizinců na území České republiky Předkládaná doporučení vychází především

Více

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Zvládání finančních krizí: evropský a americký

Více

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Reforma rozpočtu EU Eurocentrum Praha 30. října 2008 Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Obsah 1. Současná struktura rozpočtu EU 2. Rozhodnutí o revizi 3. Veřejná debata 4. Revize

Více

Politika ochranu spotřebitele v Evropské Unií a sociální politika v Evropské Unií. Michel Jacob Caettano Joao

Politika ochranu spotřebitele v Evropské Unií a sociální politika v Evropské Unií. Michel Jacob Caettano Joao Politika ochranu spotřebitele v Evropské Unií a sociální politika v Michel Jacob Caettano Joao Politika ochranu spotřebitele v V osmadvaceti členských státech Evropské unie žije téměř půl miliardy potenciálních

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova:

Více

Zdravotnictví jako součást národního hospodářství. Institut ekonomických studií FSV UK PhDr. Lucie Antošová

Zdravotnictví jako součást národního hospodářství. Institut ekonomických studií FSV UK PhDr. Lucie Antošová Zdravotnictví jako součást národního hospodářství Zdravotnictví neznamená jen spotřebu, ale také tvorbu hodnot Pomáhá uspokojovat naše potřeby (být zdravý) Zdraví lidé mohou pracovat práce je podmínkou

Více

A. Smlouva o Evropské unii

A. Smlouva o Evropské unii SROVNÁVACÍ TABULKY UVEDENÉ V ČLÁNKU 5 LISABONSKÉ SMLOUVY Článek 3 (zrušen) (1) Článek 3a Článek 4 Dosavadní číslování Smlouvy o Evropské unii HLAVA I SPOLEČNÁ USTANOVENÍ A. Smlouva o Evropské unii HLAVA

Více

Maturitní témata EKONOMIKA

Maturitní témata EKONOMIKA Maturitní témata EKONOMIKA Školní rok 2014/2015 1. Ekonomie jako věda - význam ekonomického vzdělání - vztah ekonomiky a politiky - makroekonomie - mikroekonomie - zákon vzácnosti - hospodaření - efektivnost

Více

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Harmonizace

Více

Poslání České národní banky při dohledu nad finančním trhem České republiky

Poslání České národní banky při dohledu nad finančním trhem České republiky Poslání České národní banky při dohledu nad finančním trhem České republiky Vize Česká národní banka na základě pravomocí, které jí svěřují zákony České republiky, pečuje jako integrovaný orgán regulace

Více

Současné výzvy v oblasti regulace a dohledu nad finančním trhem v EU

Současné výzvy v oblasti regulace a dohledu nad finančním trhem v EU Současné výzvy v oblasti regulace a dohledu nad finančním trhem v EU Prof. Ing. Robert Holman, CSc. člen bankovnírady ČNB Strategie Evropa 2020: novévýzvy, příležitosti a hrozby pro ekonomiku EU 22. září2010

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO)

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) Odborový svaz ECHO (dále jen svaz) je svobodné, demokratické, otevřené a na principech

Více

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty.

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. 2. Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. FINANČNÍ SYSTÉM systém finančních trhů, který umožňuje přemísťovat finanční prostředky od přebytkových subjektů k deficitním subjektům pomocí finančních

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Projekt modré karty v Evropské unii

Projekt modré karty v Evropské unii Projekt modré karty v Evropské unii Projekt modré karty má otevřít cestu vysoce kvalifikovaným zahraničním pracovníkům na pracovní trhy členských zemí Evropské unie, a tím posílit taková odvětví evropského

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

OBSAH. Úvod... 13 Seznam použitých zkratek... 15 Přehled souvisejících právních předpisů... 17 Přehled právní úpravy zaměstnávání cizinců...

OBSAH. Úvod... 13 Seznam použitých zkratek... 15 Přehled souvisejících právních předpisů... 17 Přehled právní úpravy zaměstnávání cizinců... Úvod.......................................................................... 13 Seznam použitých zkratek.................................................... 15 Přehled souvisejících právních předpisů......................................

Více

Světová ekonomika. Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky

Světová ekonomika. Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky Světová ekonomika Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu INVESTIČNÍ BANKOVNICTVÍ V EU Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického

Více

Přehled zdrojů informací o EU na Internetu

Přehled zdrojů informací o EU na Internetu Přehled zdrojů informací o EU na Internetu V češtině: http://www.evropska-unie.cz Delegace Evropské komise v ČR, Informační centrum Evropské unie (ICEU) Přehledně uspořádané aktualizy o Delegaci EK v ČR,

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ PORTÁL VEŘEJNÉ SPRÁVY ČR Jiří Barta, Tomáš Ludík Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

1993 se vztahuje volný pohyb na osoby (nejde

1993 se vztahuje volný pohyb na osoby (nejde Jednotný vnitřní trh- osoby Evropské soutěžní právo Michal Částek Volný pohyb osob Upraveno v čl. 39-42 SES+sekundární legislativa a rozsudky ESD Původně pohyb za účelem pracovní činnosti a za účelem podnikání

Více

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel odboru koordinace strukturálních fondů 30. května 2012, Praha Operační program Podnikání a inovace

Více

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice MUDr. Tomáš Julínek DNEŠNÍ PROGRAM Důvody pro změnu Návrh nového systému Postup realizace nového systému 1 NUTNOST ZMĚNY Krize institucí v

Více

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace.

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (28.04) (OR. en) 9058/11 CULT 28 SOC 348 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č. předchozího dokumentu:

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele 19. května 2014, Ostrava ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Možnosti financování MSP

Možnosti financování MSP Možnosti financování MSP Ing. Marian Piecha, Ph.D., L.LM ředitel sekce strategie mezinárodní konkurenceschopnosti, investic a inovací 4. listopadu 2014 ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA

Více

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory 2 :

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory 2 : Souhrn programu Cílem této výzvy programu Technologie pro mikropodniky je podpora zvyšování počtu realizovaných nových podnikatelských záměrů začínajících mikropodniků přispívajících k rozvoji regionů

Více

Veřejná podpora. Hlavní principy a pravidla. Ing. Pavel Černý Mgr. Jan Ďoubal

Veřejná podpora. Hlavní principy a pravidla. Ing. Pavel Černý Mgr. Jan Ďoubal Veřejná podpora Hlavní principy a pravidla Ing. Pavel Černý Mgr. Jan Ďoubal Obsah semináře 1. Právní prostředí 2. Znaky veřejné podpory 3. Hlavní principy a pravidla 4. Poslední změny v pravidlech 5. Diskuze

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

Finanční trhy Tendence vývoje finančního systému

Finanční trhy Tendence vývoje finančního systému Finanční trhy Tendence vývoje finančního systému Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189. 2.2.2013

Více

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL OP PODNIKÁNÍ A INOVACE OPPI Program POTENCIÁL Alokace v Cíli Konvergence Podíl finančních prostředků SF a FS v ČR mezi operační programy pro období 2007-2013 v cíli Konvergence (bez domácího spolufinancování):

Více

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů PRACOVNÍ DOKUMENT

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů PRACOVNÍ DOKUMENT EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 2014 Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 18. 12. 2009 PRACOVNÍ DOKUMENT o zprávě z vlastního podnětu na téma EHP/Švýcarsko: překážky ve vztahu k plnému zavedení vnitřního

Více

PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH USNESENÍ

PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Dokument ze zasedání 10.4.2015 B8-0000/2015 PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH USNESENÍ předložený na základě otázky k ústnímu zodpovězení B8-0000/2015 v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu

Více

Vážení klienti, vážení spolupracovníci, Co jsou služby obecného hospodářského zájmu (SOHZ) a koho se týkají?

Vážení klienti, vážení spolupracovníci, Co jsou služby obecného hospodářského zájmu (SOHZ) a koho se týkají? Nová pravidla pro veřejnou podporu v oblasti financování veřejných služeb hospodářské povahy (tzv. služeb obecného hospodářského zájmu) Vážení klienti, vážení spolupracovníci, rádi bychom Vás informovali

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

12. Mezinárodní aspekty veřejných financí. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

12. Mezinárodní aspekty veřejných financí. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 12. Mezinárodní aspekty veřejných financí Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 12.1 Charakteristika mezinárodních veřejných financí peněžní vztahy vznikající při získávání, rozdělování, přerozdělování a užití

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 FINANČNÍ NÁSTROJE POLITIKY SOUDRŽNOSTI 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci

Více

Prohlášení z Rigy o elektronických dovednostech

Prohlášení z Rigy o elektronických dovednostech Prohlášení z Rigy o elektronických dovednostech Výzva v oblasti digitálních dovedností a vytváření pracovních míst v Evropě Riga, 13. března 2015: Zástupci vlád, průmyslu, akademické obce, nevládních organizací

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Rezoluce Evropského parlamentu o účtování poplatků za dopravní infrastrukturu (2000/2030(INI))

Rezoluce Evropského parlamentu o účtování poplatků za dopravní infrastrukturu (2000/2030(INI)) Otázka harmonizovaného zpoplatnění užívání dopravní infrastruktury je podle Bílé knihy Evropská dopravní politika pro rok 2010: čas rozhodnout (Modrá knižnice sv. 88) jednou z prioritních otázek. Stanovisko

Více

Obsah ODDÍL I TEORIE MEZINÁRODNÍHO OBCHODU 3

Obsah ODDÍL I TEORIE MEZINÁRODNÍHO OBCHODU 3 ODDÍL I TEORIE MEZINÁRODNÍHO OBCHODU 3 v 1 Čistá teorie obchodu 5 1.1 Charakteristika mezinárodního obchodu 5 1.2 Vývoj teorie mezinárodního obchodu do 18. století 8 1.2.1 Merkantilismus 8 1.2.2 Kameralistika

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 MÍSTNÍ ROZVOJ VEDENÝ KOMUNITAMI POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

Dr. Ing. František Klufa. Finanční arbitr České republiky. Čtvrtek 26. května 2011. Konferenční centrum City, Praha, Praha

Dr. Ing. František Klufa. Finanční arbitr České republiky. Čtvrtek 26. května 2011. Konferenční centrum City, Praha, Praha Ochrana spotřebitele na finančním trhu Ochrana spotřebitele na finančním trhu Dr. Ing. František Klufa Finanční arbitr České republiky Čtvrtek 26. května 2011 Konferenční centrum City, Praha, Praha - 1

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Politika hospodářské soutěže v Evropské unii

Politika hospodářské soutěže v Evropské unii 1 Politika hospodářské soutěže v Evropské unii Obsah kapitoly Studijní cíle Doba potřebná ke studiu Kapitola navazuje na 7. kapitolu, která se věnuje jednotnému vnitřnímu trhu EU. Pro efektivní a účinné

Více

Ing. Pavel Eliáš. Vysoká škola sociálně správní, Havířov. email: elias.isis@seznam.cz

Ing. Pavel Eliáš. Vysoká škola sociálně správní, Havířov. email: elias.isis@seznam.cz Ing. Pavel Eliáš Vysoká škola sociálně správní, Havířov email: elias.isis@seznam.cz PŘEDNÁŠKAČ.5 Státní informační politika Klíčová slova státní informační politika, informační společnost, elektronické

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu *

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu * NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999 ze dne 12. července 1999 o Evropském sociálním fondu * EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického celku

Více

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Trh práce na přelomu. tisíciletí. Magdalena Kotýnková

Vysoká škola ekonomická v Praze. Trh práce na přelomu. tisíciletí. Magdalena Kotýnková Vysoká škola ekonomická v Praze Trh práce na přelomu tisíciletí Magdalena Kotýnková 2006 OBSAH Předmluva 9 1 Sodálně-politický kontext Evropské unie 13 1.1 Vzájemné působení hospodářské a sociální politiky

Více

NETWORKING JAKO KONKURENČNÍ VÝHODA

NETWORKING JAKO KONKURENČNÍ VÝHODA NETWORKING JAKO KONKURENČNÍ VÝHODA NA EXPORTNÍCH TRZÍCH Změna struktury obchodních bariér Opouštění tradičních modelů (cla, kvóty) důsledek závazků WTO, regionálních a bilaterálních dohod Nástup skrytých

Více

Smlouvy Evropské unie

Smlouvy Evropské unie Smlouvy Evropské unie Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_04_16 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: PaedDr.

Více

Dopady globalizačních vlivů na odvětví českého textilního a oděvního průmyslu a možnosti, jak na ně reagovat v období příštích 10 let

Dopady globalizačních vlivů na odvětví českého textilního a oděvního průmyslu a možnosti, jak na ně reagovat v období příštích 10 let Studie č. 12 Dopady globalizačních vlivů na odvětví českého textilního a oděvního průmyslu a možnosti, jak na ně reagovat v období příštích 10 let Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: CZ.1.04/1.1.01/02.00013

Více

6.1 Modely financování péče o zdraví

6.1 Modely financování péče o zdraví 6.1 Modely financování péče o zdraví Jak již bylo uvedeno dříve, existuje několik základních modelů financování péče o zdraví, které se liší jak způsobem výběru prostředků, řízení rizika, nákupem a poskytováním

Více

OCHRANA SPOTŘEBITELE V EU

OCHRANA SPOTŘEBITELE V EU OCHRANA SPOTŘEBITELE V EU ČÁST 2 Prezentace 2015 OCHRANA HOSPODÁŘSKÝCH ZÁJMŮ SPOTŘEBITELŮ podomní obchody (směrnice 1985 o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených mimo obchodní prostory) spotřebitelský

Více

Evropský parlament. Rada

Evropský parlament. Rada Fórum pre Komunikačné Technológie seminár Telekomunikační stavby III 25. November 2010 2010 AT&T Intellectual Property. All rights reserved. AT&T and the AT&T logo are trademarks of AT&T Intellectual Property.

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Program švýcarsko české spolupráce Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel odboru podpory finančních nástrojů a řízení projektů Praha 2. 6. 2015 1 Jak může stát

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) ODŮVODNĚNÍ vyhlášky č. 31/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů

Více

PRÁVO ZAMĚSTNANCŮ NA INFORMACE, KONZULTACE A ÚČAST

PRÁVO ZAMĚSTNANCŮ NA INFORMACE, KONZULTACE A ÚČAST PRÁVO ZAMĚSTNANCŮ NA INFORMACE, KONZULTACE A ÚČAST V oblasti práva zaměstnanců na informace a konzultace doplňuje Evropská unie ve svých činnostech členské státy tím, že přijímá opatření, s cílem podporovat

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

Zdroje financování. Podpora podnikání

Zdroje financování. Podpora podnikání Zdroje financování Podpora podnikání Obsah přednášky Státní podpora podnikání Podpora z národních zdrojů Podpora z fondů EU Operační program rozvoje Získávání dotačních zdrojů Státní podpora podnikání

Více

POLITIKY EU. Ing. Jiří Mach, Ph.D. Česká zemědělská univerzita v Praze

POLITIKY EU. Ing. Jiří Mach, Ph.D. Česká zemědělská univerzita v Praze POLITIKY EU Společná dopravní politika Regionální politika a strukturální fondy Sociální politika Politika životního prostředí Energetická politika Politika evropského sousedství Politika ochrany spotřebitele

Více

Akt pro jednotný trh

Akt pro jednotný trh Akt pro jednotný trh Debata v Evropském domě 8. dubna 2011 Jaroslav Šulc Sulc.jaroslav@cmkos.cz Ekonomický poradce ČMKOS Jungmanova 24, Praha 1 Dilema konsolidace nebo růst? Nutnost vyjít z krize - vytvořením

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.8.2009 K(2009) 6464 v konečném znění DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 o mediální gramotnosti v digitálním prostředí pro vyšší konkurenceschopnost audiovizuálního

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

4. téma. Mezinárodní zdanění

4. téma. Mezinárodní zdanění 4. téma Mezinárodní zdanění Mezinárodní zdanění - Osnova 1. Mezinárodní zdanění 2. Harmonizace daní v EU 3. Daňové ráje a boj OECD proti nim 4. Daňové plánování Daňový rezident FO: má bydliště na území

Více

Možnosti získávání dotačních prostředků ze Strukturální fondů EU MUDr. Jiří SPILKA Dr. FAUST s.r.o. ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ DOTAČNÍCH MOŽNOSTÍ 1. Strukturální fondy EU a Fond soudržnosti EU 2. Komunitární programy

Více

Podpora kultury na úrovni EU Kulturní a kreativní průmysly. Eva Žáková

Podpora kultury na úrovni EU Kulturní a kreativní průmysly. Eva Žáková Podpora kultury na úrovni EU Kulturní a kreativní průmysly Eva Žáková EU a kultura čl. 167 Lisabonské smlouvy podpora kultury do agendy EU začleněna v rámci Maastrichtské smlouvy (1992) podpora kultury

Více

Právní rizika při vstupu stavebních firem na zahraniční trhy

Právní rizika při vstupu stavebních firem na zahraniční trhy Právní rizika při vstupu stavebních firem na zahraniční trhy Magdaléna Vyškovská Daňový poradce www.peterkapartners.com Obsah Usazení Uznávání kvalifikace Volný pohyb služeb Vysílání pracovníků a pracovní

Více

Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice. Mirek Topolánek předseda vlády České republiky

Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice. Mirek Topolánek předseda vlády České republiky Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice Mirek Topolánek předseda vlády České republiky 1 Co už dlouho víme... Ekonomiky tažené inovacemi jsou nejdynamičtější, určují směr globálního vývoje.

Více

MARKETING (ve znění platném od 1.1.2007)

MARKETING (ve znění platném od 1.1.2007) MARKETING (ve znění platném od 1.1.2007) Tento program realizuje Prioritu 2. Rozvoj konkurenceschopnosti podniků Operačního programu Podnikání a Inovace 2007 2013. 1. Cíl programu Cílem programu je posílení

Více

SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA EU

SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA EU SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA EU Anna Teličková Ředitelka odboru mnohostranné a společné obchodní politiky SVĚTOVÁ OBCHODNÍ ORGANIZACE (WTO) mnohostranný obchodní systém WTO je i základem SOP EU WTO významná

Více

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005 EVROPSKÁ INTEGRACE G. Petříková, 2005 Evropa značně rozdrobený světadíl 44 států na ploše 10,5 mil. km 2 počet států se ve 20. století etapovitě zvyšoval dezintegrační tendence konec 20. století další

Více

SOLVIT. efektivní řešení problémů na vnitřním trhu EU. Mgr. Eva Tluková. 2007 Ministerstvo průmyslu a obchodu

SOLVIT. efektivní řešení problémů na vnitřním trhu EU. Mgr. Eva Tluková. 2007 Ministerstvo průmyslu a obchodu SOLVIT efektivní řešení problémů na vnitřním trhu EU Mgr. Eva Tluková 2007 Ministerstvo průmyslu a obchodu Vznik SOLVITu Založen Evropskou komisí v roce 2002 V ČR zřízen usnesením vlády č. 458/2004 1.

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA, PLATEBNÍ BILANCE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

Strukturální politika EU

Strukturální politika EU Strukturální politika EU Vědomé zásahy regulativní povahy do autonomního fungování tržních sil Cíl: Dosáhnout strukturálních změn, které by trh sám vytvořil buď příliš pozdě nebo vůbec Zabránit takovému

Více