Monitoring a management kvality vody Štrkoveckého jazera rok 2016

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Monitoring a management kvality vody Štrkoveckého jazera rok 2016"

Transkript

1 VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY na zákazku s nízkou hodnotou podľa 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na : Monitoring a management kvality vody Štrkoveckého jazera rok ) Identifikácia verejného obstarávateľa: Názov: Mestská časť Bratislava - Ružinov Sídlo: Mierová ul.21 PSČ : Bratislava Mesto/obec: Bratislava Štát : Slovenská republika IČO: Kontaktná osoba: Ing. Alexandra Pagáčová Telefón: ) Typ zmluvy: Objednávka 3) Miesto a termín dodania: Mestská časť Bratislava Ružinov, Mierová 21, Bratislava Termín dodania ) Predmet zákazky: Predmetom zákazky je Monitoring a management kvality vody Štrkoveckého jazera rok 2016 s overením výskytu druhu rastlín na dne jazera 4.1. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah: Špecifikácia predmetu zákazky: - Monitoring a management kvality vody Štrkoveckého jazera bude pozostávať - z týchto činností v rozsahu júl až október : - terénne merania meranie vodivosti, teploty vody, ph, obsahu O2-4x, - vzorkovanie pre rozbor základných fyzikálno chemických meraní priamo v teréne - 4x, vrátane pozorovania priehľadnosti a 3 odberov vzoriek pre - skrátený fyzikálnochemický rozbor, biologický a bakteriologický rozbor, - sled rastu vyšších vodných rastlín pomocou sonaru a potápačským overením výskytu druhu rastlín v miestach na dne jazera. Súčasťou dodávky je aj: - dokumentovanie rozsahu prác, - priebežné hodnotenie managementu kvality vody, navrhovanie managementových opatrení pre zachovanie udržateľného environmentálneho stavu jazera - laboratórne rozbory, - zhodnotenie skutkového stavu kvality vody a v prípade zhoršenia návrh opatrení na jej zlepšenie - koordinácia prác a súhrnná záverečná správa,

2 5) Podmienky účasti požadované doklady odbornej spôsobilosti: 5.1. Uchádzač preukáže, že je oprávnený vykonávať práce predložením výpisu z obchodného registra, živnostenského listu uchádzač predloží minimálne 2 referencie za uplynulé tri roky, ktorými preukáže poskytnutie služby rovnakého charakteru. 6) Hodnota zákazky bez DPH: Do ) Možnosť rozdelenie cenovej ponuky: Nie je možné cenovú ponuku rozdeliť. 8) Variantné riešenie: Variantné riešenia sa nepripúšťajú. 9) Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky: Do a v zmysle bodu 3 tejto výzvy. 10) Ohliadka miesta dodania predmetu zákazky Nie je potrebná 11) Lehota na predkladanie cenových ponúk: Do do 10:00 hod. Ponuku s vyplnenou prílohou č. 1 je potrebné doručiť na alebo poštou v zalepenej obálke. Označenie predmetu e mailu / obálky. Monitoring a management kvality vody Štrkoveckého jazera rok 2016 Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Cenová ponuka bude obsahovať cenu v EUR bez DPH, výška DPH, cena s DPH. Ak uchádzač nie je platca DPH túto skutočnosť výrazne vyznačí. Cena musí obsahovať všetky náklady spojené s prácami na zákazke. 12) Zdroj finančných prostriedkov a podmienky financovania Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtových prostriedkov verejného obstarávateľa formou bezhotovostného platobného styku. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Verejný obstarávateľ zálohu neposkytuje. 13) Elektronická aukcia NIE 14) Kritéria na hodnotenie ponúk Najnižšia cena v EUR vrátane DPH za celú zákazku. 15) Ďalšie informácie: 15.1 Verejný obstarávateľ úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma. Objednávku vystaví verejný obstarávateľ uchádzačovi ktorý ponúkne najnižšiu cenu v EUR vrátane DPH za celú zákazku Lehota viazanosti je do Ďalšie informácie poskytne kontaktná osoba uvedená v bode 1. tejto výzvy. 16) Dôvody pre zrušenie použitého postupu zadávania zákazky Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:

3 - nebude predložená ani jedna ponuka, - ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti, - ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným minimálnym požiadavkám vo výzve na predkladanie ponúk, - ponuky prevýšia rozpočtované prostriedky. - ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie. Prílohy: 1) Návrh na plnenie kritérií Dušan Pekár, v.r. starosta

4 Verejný obstarávateľ: Mestská časť Bratislava - Ružinov Mierová ul Bratislava Návrh na plnenie kritérií Názov predmetu zákazky: Monitoring a manažment kvality vody Štrkoveckého jazera. Obchodné meno, adresa alebo sídlo uchádzača: Cena s DPH v : Názov mj Počet m.j. Cena v EUR vrátane DPH Terénne merania Odbery 4 Vzorkovanie pre fyz. chem. rozbor hod.x 4 16 Priebežné hodnotenie monitoringu hod. 28 Laboratórne rozbory odbery 4 Súhrnná záverečná správa Hod. 10 Cena celkom za zákazku v EUR - Podpis štatutárneho zástupcu uchádzača, pečiatka

5 ZLOŽENIE VÝBEROVEJ KOMISIE v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade so smernicou RUZ-09 - Verejné obstarávanie, pre výber dodávateľa na predmet zákazky: Monitoring a management kvality vody Štrkoveckého jazera rok 2016 Výberová komisia na vyhodnotenie predložených ponúk bude zasadať v zložení: Ing. Zuzana Pallaghyová vedúca referátu ŽP a VPS Ing. Alexandra Pagáčová referent ŽP a VPS Mgr. Martin Pener zástupca starostu Uvedená investícia bude realizovaná z bežných výdavkov, rozpočtovej položky Environmentálna politika v jednotlivých zložkách Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH 4800,-., s DPH 5760,- Do hodnotenia komisie predloží referát ŽPaVPS cenové ponuky na základe zverejnenej výzvy. Dušan Pekár, v.r. starosta

Predmetom zákazky je nákup odbornej literatúry pre potreby verejného obstarávateľa, podľa prílohy č. 1.

Predmetom zákazky je nákup odbornej literatúry pre potreby verejného obstarávateľa, podľa prílohy č. 1. . Identifikácia verejného obstarávateľa: Názov organizácie: Metodicko-pedagogické centrum IČO: 0064348 Ševčenkova 80 0 Bratislava Kontaktná osoba: Ing. Peter IVAN Telefón: 0/480944 E-mail: peter.ivan@mpc-edu.sk.

Více

Záverečná monitorovacia správa

Záverečná monitorovacia správa 2007 2013 PROGRAM CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKÁ REPUBLIKA ČESKÁ REPUBLIKA EURÓPSKA ÚNIA EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA SPOLOČNE BEZ HRANÍC Záverečná monitorovacia správa Operačný program cezhraničnej

Více

SERVISNÁ ZMLUVA č.11-eps-2012

SERVISNÁ ZMLUVA č.11-eps-2012 SERVISNÁ ZMLUVA č.11-eps-2012 na komplexnú technickú starostlivosť pre zabezpečenie nepretržitej prevádzky zariadenia systému EPS uzavretá podľa 536 a nasl. a 591 a nasl. Obchodného zákonníka medzi: Zhotoviteľ:

Více

VÝZVA K PODÁNí NABíDKY

VÝZVA K PODÁNí NABíDKY VÝZVA K PODÁNí NABíDKY 1. Identifikacní údaje zadavatele: Název zadavatele: Sociální služby Uherské Hradište, príspevková organizace (Zrizovatel: Zlínský kraj, Tr. T. Bati 21, 761 90 Zlín) Štepnická 1139,

Více

Kúpna zmluva. č. R-4510/2012/RVO. uzavretá podľa 409 a nasl. Obchodného zákonníka a zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov

Kúpna zmluva. č. R-4510/2012/RVO. uzavretá podľa 409 a nasl. Obchodného zákonníka a zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov Kúpna zmluva č. R-4510/2012/RVO uzavretá podľa 409 a nasl. Obchodného zákonníka a zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov Článok I. Zmluvné strany Kupujúci: Technická univerzita vo

Více

1. Titulní list Část KRITÉRIÁ

1. Titulní list Část KRITÉRIÁ 1. Titulní list Část KRITÉRIÁ Tímto zasíláme cenovou nabídku na dodávku technologického zařízení - Laserový pálící stroj, jejíž výzvu k předkládání nabídek zveřejnila osoba podle 7 odst. 2, společnost

Více

Kúpna zmluva č. Z201517546_Z Uzatvorená v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka

Kúpna zmluva č. Z201517546_Z Uzatvorená v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka Kúpna zmluva č. Z201517546_Z Uzatvorená v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka I. Zmluvné strany 1.1 Objednávateľ: Obchodné meno: Sídlo: IČO: DIČ: IČ DPH: Číslo účtu: Tel: Ružinovský športový klub Mierová

Více

Kúpna zmluva uzavretá podľa 409 a nasl. Obchodného zákonníka a zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov

Kúpna zmluva uzavretá podľa 409 a nasl. Obchodného zákonníka a zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov Kúpna zmluva uzavretá podľa 409 a nasl. Obchodného zákonníka a zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov Článok I. Zmluvné strany Kupujúci: Technická univerzita vo Zvolene T. G. Masaryka

Více

Dodávka laboratorního nábytku

Dodávka laboratorního nábytku Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou podle 12 odst. 3 a 18 odst. 3 zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. v platném znění (dále jen zákon) s názvem Dodávka

Více

kupujícího. Záruka se též nevztahuje na závady vzniklé použitím v podmínkách, které

kupujícího. Záruka se též nevztahuje na závady vzniklé použitím v podmínkách, které DIANA skříň celošatní 1900x90421 č. 511 1 x1 x28 3,5x16mm 60 Rastex + krytka pant naložený 90 x2 H-lišta plastová 3 x1 6 x24 21 x12 imbus.klička kolík 8x35 3x20mm 28 x4 33 x1 40 x12 4,5x40mm + knopka 3x25mm

Více

ZADÁVACÍDOKUMENTACE. 1. Název vefejné zakázky. 11. Úvodní ustanovení

ZADÁVACÍDOKUMENTACE. 1. Název vefejné zakázky. 11. Úvodní ustanovení ZADÁVACÍDOKUMENTACE V I I, k VEREJNE ZAKAZCE MALEHO ROZSAHU c. 1/2012 podle 96 zákona c. 137/2006 Sb., 0 verejných zakázkách v platném znení (dále jen "ZYZ:') Renovace a náter EUROoken 1. Název vefejné

Více

c. 131/01-018 zo dňa 25. júla 2001

c. 131/01-018 zo dňa 25. júla 2001 Slovenský metrologický ústav f Karloveská 63, 842 55 Bratislava Počet strán: 3 c. 131/01-018 zo dňa 25. júla 2001 Slovenský metrologický ústav v súlade s ustanovením 30 písm. b) a 32 ods. 2 písm. e) zákona

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka malého rozsahu

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka malého rozsahu VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka malého rozsahu ZADAVATEL: Město Trhové Sviny Sídlem: Žižkovo náměstí 32, 374 01 Trhové Sviny Zastoupený: Ing. Radislav Bušek, starosta města IČ: 00245551 : Výběrové

Více

1. Název veřejné zakázky. 2. Druh zadávacího řízení. 3. Údaje o zadavateli

1. Název veřejné zakázky. 2. Druh zadávacího řízení. 3. Údaje o zadavateli 1. Název veřejné zakázky Dodávka výpočetní techniky 2. Druh zadávacího řízení ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky. 3. Údaje o zadavateli Zadavatel: Muzeum Brněnska, příspěvková

Více

Kúpna zmluva č. Z201515969_Z Uzatvorená v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka

Kúpna zmluva č. Z201515969_Z Uzatvorená v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka Kúpna zmluva č. Z0969_Z Uzatvorená v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka I. Zmluvné strany. Objednávateľ: Obchodné meno: Sídlo: IČO: DIČ: IČ DPH: Číslo účtu: Tel: Súkromná stredná odborná škola Biela

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. pro veřejnou zakázku malého rozsahu. Dodávka projekční techniky (Příloha k výzvě k podání nabídek)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. pro veřejnou zakázku malého rozsahu. Dodávka projekční techniky (Příloha k výzvě k podání nabídek) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu Dodávka projekční techniky (Příloha k výzvě k podání nabídek) Obsah: 1. Zadavatel 2. Vymezení předmětu zakázky 3. Místo a termín plnění 4. Podmínky

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Č. j.: MR04/2015 na akci: Obnova DAW (Digital Audio Workstation) Český rozhlas, Vinohradská 12 Praha 2 120 99 strana: 1 1. NÁZEV ZAKÁZKY Obnova DAW (Digital Audio Workstation) Č.j.:

Více

Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu výběr dodavatele na koupi služebního osobního automobilu

Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu výběr dodavatele na koupi služebního osobního automobilu ŠMIDINGEROVA KNIHOVNA Zámek 1, 386 11 Strakonice II tel.: 380 422 700 www.knih-st.cz Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu výběr dodavatele na koupi služebního osobního automobilu

Více

SMĚRNICE VZMR/ 2012 PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve

SMĚRNICE VZMR/ 2012 PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve SMĚRNICE VZMR/ 2012 PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Janáčkova akademie múzických umění v Brně Sídlo zadavatele: Beethovenova 650/2, 662 15 Brno Pracoviště zadavatele, pro nějž je VZ určena:

Janáčkova akademie múzických umění v Brně Sídlo zadavatele: Beethovenova 650/2, 662 15 Brno Pracoviště zadavatele, pro nějž je VZ určena: Janáčkova akademie múzických umění v Brně Beethovenova 650/2, 662 15 Brno IČO: 62156462, DIČ: CZ 62156462, bankovní spojení KB Brno č. účtu 27-0493900217/0100 Veřejná vysoká škola zřízená zákonem 111/98

Více

Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka elektrického paletového vozíku ručně vedeného.

Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka elektrického paletového vozíku ručně vedeného. Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané dle 18 odst. 5 dle zákona Č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Název veřejné zakázky malého rozsahu: Dodávka

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Iljo Naumovský Krnov, Svatováclavská 129/20, PSČ 794 01, IČO: 105 99 134 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY DODÁVKA TECHNOLOGIE BOWLINGU Výzva k podání nabídky v zadávacím řízení na zakázku na dodávky dle Metodického

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE Zadání veřejné zakázky ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) jako zakázka malého

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE Zadání veřejné ejné zakázky ve smyslu zákona č.. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění ní pozdějších předpisů (dále jen zákon) jako zakázka

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby: Kanalizace a ČOV Brod nad Dyjí bankovní úvěr

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby: Kanalizace a ČOV Brod nad Dyjí bankovní úvěr Zadavatel: Obec Brod nad Dyjí Brod nad Dyjí 45 691 81 Březí IČ: 00283045 V Brodě nad Dyjí 23.1.2013 Veřejná zakázka malého rozsahu na služby: Kanalizace a ČOV Brod nad Dyjí bankovní úvěr Výzva k podání

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadání zakázky dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Název zakázky: Identifikace: Název

Více

Základní škola a Mateřská škola Děčín VI, Školní 1544/5, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Děčín VI, Školní 1544/5, příspěvková organizace Výzva k podání nabídek Číslo zakázky 7/2014 Název zakázky: 7/2014 nákup výpočetní techniky a příslušenství Předmět zakázky: nákup výpočetní techniky a příslušenství Typ zakázky: Veřejná zakázka malého

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Stavební úpravy mateřské školy Velké Těšany č.p.65

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Stavební úpravy mateřské školy Velké Těšany č.p.65 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Stavební úpravy mateřské školy Velké Těšany č.p.65 VZ/20011/3/01 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační údaje zadavatele: Název

Více

Výzva k podání nabídek v zadávacím řízení v rámci projektu Operačního programu Životní prostředí

Výzva k podání nabídek v zadávacím řízení v rámci projektu Operačního programu Životní prostředí Výzva k podání nabídek v zadávacím řízení v rámci projektu Operačního programu Životní prostředí Občanské sdružení PRO-ODPAD Jiráskova 84 375 01 Týn nad Vltavou IČO: 26637812 Identifikační údaje zadavatele:

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky dle Závazných pokynů pro zadávání veřejných zakázek v rámci Národních programů SFŽP ČR (nejedná o zadávací řízení dle Zákona o veřejných zakázkách) Číslo zakázky: Veřejná zakázka

Více

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE PRO IMPLEMENTACI ISO 14001:2004, ISO 18001:1999, NÁRODNÍCH AKREDITAČNÍCH STANDARDŮ A PROVEDENÍ INTERNÍCH AUDITŮ NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP

Více

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina Ke Skalce 32, 586 04 Jihlava

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina Ke Skalce 32, 586 04 Jihlava Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina Ke Skalce 32, 586 04 Jihlava Číslo zakázky: HSJI-2411/E-2015 Datum vyhlášení: 28.05. 2015 Č.j.: HSJI-2411-1/E-2015 Počet listů: 3 Počet příloh: 2/3 Výzva k podání

Více

Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka traktorové sekačky.

Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka traktorové sekačky. Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané dle 18 odst. 5 dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Název veřejné zakázky malého rozsahu: Dodávka

Více

Dunajská 68, P. O. BOX 58,820 04 Bratislava 24

Dunajská 68, P. O. BOX 58,820 04 Bratislava 24 ÚRAD PRE VEREJNÉ OBSTARÁVANE Dunajská 68, P. O. BOX 58,820 04 Bratislava 24 Úrad pre verejné obstarávanie podl'a 133 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Identifikační údaje Název zakázky Vzdělávání zaměstnanců společnosti ROSSMANN k zvýšení jejich kvalifikace, profesní mobility a adaptability

Více

V souladu s ustanovením 6 a 18 odst. 3 zákona o veřejných zakázkách Vás tímto. v y z ý v á m

V souladu s ustanovením 6 a 18 odst. 3 zákona o veřejných zakázkách Vás tímto. v y z ý v á m Praha Zbraslav dne 4. 5. 2015 VÝZVA k podání nabídky dle ustanovení 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na plnění veřejné zakázky malého rozsahu Živičářské práce běžné údržby komunikací

Více

Základní škola Strakonice, Dukelská 166

Základní škola Strakonice, Dukelská 166 Základní škola Strakonice, Dukelská 166 Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Naše značka: pc1311 Vyřizuje: Gracík Datum: 22.11.2013 Základní škola Strakonice, Dukelská 166

Více

výzv A K PODÁNÍ NABÍDKY VEREJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

výzv A K PODÁNÍ NABÍDKY VEREJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU V Praze dne 15. 11. 2012 c.j.: FZU/THS -774/2012 výzv A K PODÁNÍ NABÍDKY VEREJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Zasíláme Vám výzvu k podání nabídky na verejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Poskytování podpory

Více

Energetický management budov jako st Facility managementu

Energetický management budov jako st Facility managementu Energetický management budov jako součást st Facility managementu Facility a technologické řízení budov plánovaní, ekonomika operativa Správa a údržba budovy Facility Management system Řízení a správa

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Dodávka jazykového vzdělávání pro zaměstnance společností Copy General a Copy General Onsite Services 1. Identifikační údaje

Více

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu. Zodpovědná osoba: 24.6.2011 do 9.00 hod.

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu. Zodpovědná osoba: 24.6.2011 do 9.00 hod. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: Lhůta pro podání nabídek: 24.6.2011 do 9.00 hod. Zodpovědná osoba: Ing. František Řeřicha +420 377 402 500 rericha@fnplzen.cz V souladu

Více

IČO: 25589881 DIČ: CZ 25589881 Zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 3226 V Y P I S U J E

IČO: 25589881 DIČ: CZ 25589881 Zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 3226 V Y P I S U J E Zadavatel: Název společnosti: CC Systems a. s. Sídlo společnosti: Národní tř.101, 695 01 Hodonín Kontaktní osoba:ing. Růžena Vlachová Telefon: + 420 724 952 526 Fax: + 420 518 342 243 E-mail: vlachova@ccsystem.cz

Více

Rekonstrukce podlahy ve sportovní hale Tovární 68, Rychnov u Jablonce n.n.

Rekonstrukce podlahy ve sportovní hale Tovární 68, Rychnov u Jablonce n.n. MĚSTO RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU Husova 490, 468 02 Rychnov u Jablonce n.n., tel.: 488 880 930, fax: 488 880 921 Č.j.: MU/2086/2015 Datum: 13. března 2015 Vyřizuje: J. Dvořák Tel.: 488 880 930 Zadávací

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká fakulta 128 43 PRAHA 2 - Albertov 6 +42 2 2491 9868 fax: +42 2 21952174 JMÉNO FIRMY ADRESA adresa Naše Č.j.: PID: UK 13- V Praze dne Vyřizuje: ing.bečvář Telefon:

Více

Město Semily Husova 82, 513 13 Semily

Město Semily Husova 82, 513 13 Semily Město Semily Husova 82, 513 13 Semily Oznámení o zahájení zadávacího řízení a ZADAVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu na zajištění znaleckých posudků s názvem Název zadavatele: Město Semily

Více

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ POŘADOVÉ ČÍSLO ÚKONU: 3 Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ Výzva k podání nabídky zadávanou podle

Více

MEDICA zdravotní péče, s.r.o. Konská 63, 739 61 Třinec IČO: 27779882 medica@seznam.cz

MEDICA zdravotní péče, s.r.o. Konská 63, 739 61 Třinec IČO: 27779882 medica@seznam.cz MEDICA zdravotní péče, s.r.o. Konská 63, 739 61 Třinec IČO: 27779882 medica@seznam.cz Název projektu: Číslo projektu: Rozšíření služeb a dostupnosti péče mobilního hospice při MEDICA zdravotní péče, s.r.o.

Více

VÝZVA. k podání nabídky na stavební práce veřejné zakázky malého rozsahu

VÝZVA. k podání nabídky na stavební práce veřejné zakázky malého rozsahu Město Králíky Velké náměstí 5 561 69 KRÁLÍKY WWW.KRALIKY.EU Odbor výstavby a technické správy Vyřizuje: Jan Čuma Telefon: +420465670751 E-mail: j.cuma@kraliky.eu Počet listů dokumentů: 3 Počet listů příloh:

Více

Obec Braškov, okres Kladno OÚ Braškov, Dukelská č.p. 11, 273 51 Braškov

Obec Braškov, okres Kladno OÚ Braškov, Dukelská č.p. 11, 273 51 Braškov 1 obec Braškov - zakázka malého rozsahu Obec Braškov, okres Kladno OÚ Braškov, Dukelská č.p. 11, 273 51 Braškov V ý z v a k doložení kvalifikace a podání nabídky na zakázku malého rozsahu dle 12 odst.

Více

O B EC O k ř í n e k. Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl.1 Předmět úpravy a působnost

O B EC O k ř í n e k. Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl.1 Předmět úpravy a působnost O B EC O k ř í n e k Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Čl.1 Předmět úpravy a působnost 1.1. Tato směrnice je vnitřním předpisem obce OKŘÍNEK jakožto veřejného zadavatele, a upravuje

Více

CZ.043.07/3.1.01.1/0144

CZ.043.07/3.1.01.1/0144 Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta národohospodářská vypisuje výběrové řízení na dodávku služby zajištění překladů pro projekt CZ.043.07/3.1.01.1/0144 Inovace studijního programu, rozšíření studijních

Více

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Nový Kramolín

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Nový Kramolín VNITŘNí SMĚRNICE č.4/2013 Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Nový Kramolín Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu 12 odst.6 zák.č.

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu. služby

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu. služby KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor veřejných zakázek Č.J.: KRPA-48500-3/ČJ-2015-0000VZ-V Počet listů: 5 Přílohy: 2/2 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu Název zakázky:

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/3.1.00/50.0023 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/3.1.00/50.0023 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Rekonstrukce elektroinstalace včetně EZS v budově A1 a A2 v 1.PP a vybavení nové rozvodny v budově C, MF, Letenská 15, Praha 1

Rekonstrukce elektroinstalace včetně EZS v budově A1 a A2 v 1.PP a vybavení nové rozvodny v budově C, MF, Letenská 15, Praha 1 ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO, DIČ: 00006947, CZ00006947 Telefon: 257043446 Fax: 257042609 V Praze dne 16. 12. 2011 Č. j.: 232/107314/2011 Věc:

Více

Město Prostějov. Zn. OSZ 13/2011 V Prostějově dne 13. 5. 2011. Výzva k podání nabídky

Město Prostějov. Zn. OSZ 13/2011 V Prostějově dne 13. 5. 2011. Výzva k podání nabídky Město Prostějov Zn. OSZ 13/2011 V Prostějově dne 13. 5. 2011 Výzva k podání nabídky Zadavatel: Město Prostějov, sídlem nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov, IČ: 00288659 zastoupené Františkem Nevrtalem,

Více

SŠ, ZŠ A MŠ pro ZP, Brno, Kamenomlýnská 2, Rekonstrukce sociálních zařízení v objektu B2

SŠ, ZŠ A MŠ pro ZP, Brno, Kamenomlýnská 2, Rekonstrukce sociálních zařízení v objektu B2 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce dle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) a Směrnice MŠMT upravující

Více

Stavební úpravy mateřské školy Velké Těšany č.p.65

Stavební úpravy mateřské školy Velké Těšany č.p.65 -1- ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název zadávacího řízení: Stavební úpravy mateřské školy Velké Těšany č.p.65 Zadavatel zakázky: Obec Bařice-Velké Těšany IČO: 00287 024 Sídlo: Bařice č.p.8 767 01 Kroměříž Zadavatel

Více

Vnitřní směrnice č.1/2008 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. I Předmět úpravy

Vnitřní směrnice č.1/2008 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. I Předmět úpravy Vnitřní směrnice č.1/2008 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Čl. I Předmět úpravy 1. Tato směrnice upravuje postup Obce Sytno (dále jen "zadavatel") při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Více

Zadavatel: Městská část Praha 20 Sídlem: Jívanská 647/10, 193 00 Praha 9 IČ: 00 240 192 tel. ústředna: +420 271 071 611

Zadavatel: Městská část Praha 20 Sídlem: Jívanská 647/10, 193 00 Praha 9 IČ: 00 240 192 tel. ústředna: +420 271 071 611 Městská část Praha 20 B1 Zadavatel: Městská část Praha 20 Sídlem: Jívanská 647/10, 193 00 Praha 9 IČ: 00 240 192 tel. ústředna: +420 271 071 611 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace, Nádražní 4, 69301 Hustopeče se sídlem Nádražní 4, 693 01 Hustopeče, jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou

Více

Výpis z verejné části Živnostenského

Výpis z verejné části Živnostenského Výpis z verejné části Živnostenského PlaInOSI k 16.09.2013 10:10:-!l! rejstŕíku Jméno a pŕijmcni: Lubomír Falout Datum narození: Občanství: B~dlištč: MíSIO podnikani: ldcntifikačni číslo: Česká republika

Více

Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí

Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí Obec Hosty Hosty 84 37501 Týn nad Vltavou IČO: 00581348 Adr. datové schránky: ijbamr6 Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. Strnady 136, 252 02 Jíloviště Pošta pro doručování korespondence: 156 00 Praha 5 Zbraslav

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. Strnady 136, 252 02 Jíloviště Pošta pro doručování korespondence: 156 00 Praha 5 Zbraslav Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Terénní automobil Útvar ekologie č.j.: 41/000575/VULHM/2015 Strnady dne 7. 9. 2015 V souladu s podmínkami zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Radek Janouch, 38101 Český Krumlov-Plešivec, 5. května 234, IČ 72105054, DIČ CZ 7306211352 oznamuje zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku

Radek Janouch, 38101 Český Krumlov-Plešivec, 5. května 234, IČ 72105054, DIČ CZ 7306211352 oznamuje zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku Radek Janouch, 38101 Český Krumlov-Plešivec, 5. května 234, IČ 72105054, DIČ CZ 7306211352 oznamuje zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na zakázku Rekonstrukce objektu č.p. 139

Více

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA, SOKOLNICE 496 příspěvková organizace 664 52 Sokolnice

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA, SOKOLNICE 496 příspěvková organizace 664 52 Sokolnice INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA, SOKOLNICE 496 příspěvková organizace 664 52 Sokolnice V Ý B Ě R O V É Ř Í Z E N Í Zadávací dokumentace Název zakázky: Nákup devítimístného vozidla ISŠ Sokolnice Zadavatel: Zadavatelem

Více

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek)

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Veřejný zadavatel: Název: Město Vimperk Sídlem: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Zastoupený: Ing. Jaroslava Martanová, starostka IČO: 00250805 vyhlašuje veřejnou

Více

MĚSTO KUTNÁ HORA Havlíčkovo nám. 552, 284 24 Kutná Hora IČ: 00236195 odbor správy majetku

MĚSTO KUTNÁ HORA Havlíčkovo nám. 552, 284 24 Kutná Hora IČ: 00236195 odbor správy majetku Č.j.:MKH/048099/2015/MAJ/MAB Vyřizuje: Božena Marhanová tel.: 327710191, 602 355 160 Email:marhanova@mu.kutnahora.cz Datum:20.7.2015 Skart. znak: V/10 Spis. znak: 91.1 DOKUMENTACE PRŮBĚHU ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Více

Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka gastro zařízení bufetu.

Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka gastro zařízení bufetu. Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané dle 18 odst. 5 dle zákona Č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Název veřejné zakázky malého rozsahu: Dodávka

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Obec Číměř Sídlo: Číměř 12, 378 32 Číměř Zastoupena: panem Petrem Šachlem starostou obce IČ: 00246450 Zadavatel Vás VYZÝVÁ k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

cenová nabídka dopravy pro území ČR a SR dle přílohy č. 3

cenová nabídka dopravy pro území ČR a SR dle přílohy č. 3 Zadávací podmínky Označení Zadavatel Název žadatele: Právní forma: výběrové řízení na dodavatele filtrů IČ: 46979697 DIČ: Sídlo: Kontaktní osoba Jméno: Adam Příjmení: Email: Společnost s ručením omezeným.

Více

1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU. Plán územního systému ekologické stability na území NP Podyjí a jeho ochranného pásma

1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU. Plán územního systému ekologické stability na území NP Podyjí a jeho ochranného pásma VÝZVA K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU PRO ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ MIMO REŽIM ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH POŽADAVKY NA PŘEDMĚT ZAKÁZKY A PODMÍNKY JEJÍHO PLNĚNÍ Veřejná zakázka malého rozsahu (dále je veřejná

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadání zakázky dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Název zakázky: Identifikace: Název

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky: Užitkové vozidlo Skříňová dodávka Zadavatel: Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva 1.

Více

Lískovecká 2089, 738 01 Frýdek-Místek. hanakova@sosfm.cz. Datum zahájení příjmu: 13.6.2014, 7:00 hod Datum ukončení příjmu: 24.6.

Lískovecká 2089, 738 01 Frýdek-Místek. hanakova@sosfm.cz. Datum zahájení příjmu: 13.6.2014, 7:00 hod Datum ukončení příjmu: 24.6. Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek)

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Veřejný zadavatel: Název: Sídlem: Zastoupený: IČO: Město Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Ing. Jaroslava Martanová, starostka 00250805 vyhlašuje veřejnou

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Název zakázky: Výběr dodavatele 10 tématických videofilmů o životním prostředí Název projektu JPD3 3.1 Multimediální vzdělávací modul o životním prostředí pro 2. stupeň ZŠ. Zadavatel

Více

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY a ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY a ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY a ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel na základě Podmínek pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 2013, Vás jako zájemce o níže uvedenou zakázku

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Nastavení a zavedení cíleného a systematického vzdělávání jako nástroje pro zvyšování motivace a adaptability zaměstnanců společnosti

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zakázku malého rozsahu na dodávky podle 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), kdy se nejedná o zadávací řízení

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky v souladu s 38 a 12 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Zadavatel: Obec České Meziříčí zastoupený panem Josefem Panenkou Boženy Němcové 61 517

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO PŘEDKLADATELE NABÍDEK VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLENÍ V OBLASTI SYSTÉMU VĚCNÉHO HODNOCENÍ

Více

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina Ke Skalce 32, 586 04 Jihlava

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina Ke Skalce 32, 586 04 Jihlava Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina Ke Skalce 32, 586 04 Jihlava Číslo zakázky: HSJI-3901/E-2015 Datum vyhlášení: 24.9.2015 Č.j.: HSJI-3901-3/E-2015 Počet listů: 3 Počet příloh: 3/3 Výzva k podání nabídky

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na služby. JAMU Hudebně dramatická laboratoř, Brno archeologický výzkumʺ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na služby. JAMU Hudebně dramatická laboratoř, Brno archeologický výzkumʺ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Janáčkova akademie múzických umění v Brně Beethovenova 650/2, 662 15 Brno IČO: 62156462, DIČ: CZ 62156462, bankovní spojení KB Brno č. účtu 27-0493900217/0100 Veřejná vysoká škola zřízená zákonem 111/98

Více

Soukromá vyšší odborná škola sociální Matky Boží 15, 586 01 Jihlava. VÝZVA k podání nabídek

Soukromá vyšší odborná škola sociální Matky Boží 15, 586 01 Jihlava. VÝZVA k podání nabídek Soukromá vyšší odborná škola sociální Matky Boží 15, 586 01 Jihlava VÝZVA k podání nabídek I. NÁZEV ZAKÁZKY Certifikace počítačové gramotnosti ECDL II. ZADAVATEL ZAKÁZKY Soukromá vyšší odborná škola sociální,

Více

VÝZVA. Provedení přezkoumání hospodaření města Třeboně a jeho příspěvkových organizací za rok 2012

VÝZVA. Provedení přezkoumání hospodaření města Třeboně a jeho příspěvkových organizací za rok 2012 ODBOR FINANČNÍ A MAJETKOVÝ Tel.: +420 384 342 185, Fax: +420 384 723 505 e-mail: alena.bastova@mesto-trebon.cz VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu služby v souladu s 18 odst. 5 zákona

Více

Domov Modrý kámen, poskytovatel sociálních služeb Příspěvková organizace Středočeského kraje Nerudova 1470, Mnichovo Hradiště, 295 01

Domov Modrý kámen, poskytovatel sociálních služeb Příspěvková organizace Středočeského kraje Nerudova 1470, Mnichovo Hradiště, 295 01 P O P T Á V K A k veřejné zakázce malého rozsahu dle 12 odst. 3, 18 odst. 5 a 6 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) na službu Likvidace

Více

" Ú z e m n í p l á n V í t ě z n á " v y z ý v á

 Ú z e m n í p l á n V í t ě z n á  v y z ý v á Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu (dále jen VZMR ) na služby, zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

Více

Identifikační údaje. Realizace vzdělávacích kurzů pro zvýšení adaptability zaměstnanců ve společnosti LEGIE GUARD service s.r.o.

Identifikační údaje. Realizace vzdělávacích kurzů pro zvýšení adaptability zaměstnanců ve společnosti LEGIE GUARD service s.r.o. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzva k podání nabídek do výběrového řízení Identifikační údaje Název zakázky: Název operačního programu: Vzdělávání LEGIE GUARD OP Lidské zdroje a zaměstnanost Název projektu: Realizace

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace NÁRODNÍ ARCHIV ORGANIZAČNÍ SLOŽKA STÁTU Zadávací dokumentace k veřejné zakázce na služby Č. j. NA 1245 6/11-2013 Výběrové řízení na tisk publikací zařazených do edičního plánu Národního archivu pro rok

Více

Město Městec Králové. Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl.1 Předmět úpravy a působnost

Město Městec Králové. Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl.1 Předmět úpravy a působnost Město Městec Králové Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Čl.1 Předmět úpravy a působnost 1.1. Tato směrnice je vnitřním předpisem Města Městec Králové jakožto veřejného zadavatele, a upravuje

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Brno../.. 6.4.2009

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Brno../.. 6.4.2009 Janáčkova akademie múzických umění v Brně Beethovenova 2, 662 15 Brno Tel.: 542 591 111 Fax : 542 591 142 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Brno../.. 6.4.2009 Věc: Výzva k podání nabídky

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Obec Dřetovice VÝZVA. k podání nabídky pro výběr zpracovatele nového územního plánu obce Dřetovice

Obec Dřetovice VÝZVA. k podání nabídky pro výběr zpracovatele nového územního plánu obce Dřetovice Obec Dřetovice VÝZVA k podání nabídky pro výběr zpracovatele nového územního plánu obce Dřetovice katastrální území Dřetovice 1) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Název zadavatele: Obec Dřetovice IČ zadavatele:

Více

Tršice 50, 783 57 Tršice

Tršice 50, 783 57 Tršice VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE Sttavebníí úpravy kaplle Sv.. Praxedy ve Vacanoviicíích Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Nákup náhradních dílů na Tatra 815 MLF MK IV,T-815 VVN, VPR,CAP 6, PV16.12, PV18

Nákup náhradních dílů na Tatra 815 MLF MK IV,T-815 VVN, VPR,CAP 6, PV16.12, PV18 Česká republika Ministerstvo obrany Nákup náhradních dílů na Tatra 815 MLF MK IV,T-815 VVN, VPR,CAP 6, PV16.12, PV18 Nákup náhradních dílů na Tatra 815 MLF MK IV,T-815 VVN, VPR,CAP 6, PV16.12, PV18 1 /

Více

ZÁMEK STRÁŽNICE VESTAVBA VÝTAHU A OBNOVA VYBRANÝCH MÍSTNOSTÍ

ZÁMEK STRÁŽNICE VESTAVBA VÝTAHU A OBNOVA VYBRANÝCH MÍSTNOSTÍ NÁRODNÍ ÚSTAV LIDOVÉ KULTURY STRÁŽNICE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU DLE ZÁK.Č.137/2006 SB, 12 ODST.3 Název veřejné zakázky : ZÁMEK STRÁŽNICE VESTAVBA VÝTAHU A OBNOVA VYBRANÝCH MÍSTNOSTÍ

Více

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU Výsprava asfaltových povrchů za použití asfaltového recyklátu za horka do 1000 m 2 Zadávání zakázky malého rozsahu Technickými službami města

Více

Dodávka RFID čipů na prádlo v kapsičkách

Dodávka RFID čipů na prádlo v kapsičkách VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: Lhůta pro podání nabídek: 27.11.2014, do 09.00 h Zodpovědná osoba: Ing. Martin Tauchen, MBA +420 377 103 639 tauchen@fnplzen.cz V souladu

Více

Hemokultivační automat

Hemokultivační automat Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 656 91 Brno, Pekařská 53, Česká republika tel.: 00420 543 181 111, fax: 00420 543 182 002 Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky Hemokultivační automat dle ust. 44 a

Více