ÚZEMNÍ PLÁN JESENNÝ. změna č. 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚZEMNÍ PLÁN JESENNÝ. změna č. 1"

Transkript

1 JESENNÝ pořizovatel projektant Městský úřad Semily obvodní stavební úřad oddělení územního plánování jako úřad územního plánování Ing.arch. M. Štěpánek, ARCH SERVIS Leknínová 1063, Liberec 30 kooperace ÚSES Ing. Jan Hromek, Liberec nadřízený orgán územního plánování schvalující orgán KÚ Libereckého kraje, OÚPSŘ Zastupitelstvo obce Jesenný č. zakázky v Liberci květen

2 I. OBSAH 1. TEXTOVÁ ČÁST a) Vymezení zastavěného území 2 c) Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně 2 f) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu 3 g) Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit 13 h) Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo 14 kapitola se vypouští: i) " Vymezení ploch, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování " 14 kapitola se vkládá: i) " Stanovení kompenzačních opatření " 15 j) Údaje o počtu listů změny územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části 15 GRAFICKÁ ČÁST Výkres 1 VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ M 1:5000 Výkres 2 HLAVNÍ VÝKRES M 1:5000 Výkres 3 VÝKRES KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY M 1:5000 Výkres 4 VÝKRES VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, OPATŘENÍ A ASANACÍ M 1:5000 1

3 a) Vymezení zastavěného území za stávající text se vkládá nový text, který zní : " V 1. změně územního plánu dochází ke změně hranice ZÚ, zastavěné území se vymezuje k datu " c) Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně c2) Vymezení ploch s rozdílným způsobem využití v druhém odstavci se vypouští text: Z tohoto počtu je určeno 42 ploch pro bydlení v rodinných domech venkovské (lokality Z 1 - Z 41, Z 43) a nahrazuje se textem: " Z tohoto počtu je určeno 37 ploch pro bydlení v rodinných domech venkovské (lokality Z 4, Z 6 - Z 9, Z 11 - Z 13, Z 15 - Z 41, Z 73, 1Z 74) " v druhém odstavci se vypouští text: " v dopravní infrastruktuře 10 ploch pro místní a účelové komunikace (lokality Z 51 - Z 60) " a nahrazuje se textem: " v dopravní infrastruktuře 10 ploch pro místní a účelové komunikace (lokality Z 51 - Z 54, Z 56 - Z 60, 1Z 75) " * Vymezení ploch s rozdílným způsobem využití plochy (Z 1 Z 73, 1Z74)) označení ploch PLOCHY BYDLENÍ - bydlení v rodinných domech venkovské plochy Z 1 - Z 41 se nahrazují plochami: " Z 4, Z 7 - Z 9, Z 11 - Z 13, Z 15, Z 17 - Z 41, Z 73, 1Z 74 " bydlení v rodinných domech venkovské plocha Z 4 vypouští se plochy: Z 1 Z 3, Z 5 lokalizace vypouští část textu: " mezi prodejnou smíšeného zboží a sokolovnou " charakteristika " doplnění zastavitelných ploch zahrad v dílčích prolukách zastavěného území při místní průběžné komunikaci " " proluka v zastavěném území " dopravní a technická infrastruktura " komunikace " " komunikaci " plochy Z 8, Z 9, Z 11, Z 12 vypouští se plocha: " Z 10 " plochy Z 15 Z 20 vypouští se plocha: " Z 14 " za údaje " plocha Z 73 " se vkládá text: "plocha 1 Z 74 lokalizace za bývalou vápenkou charakteristika vymezení plochy pro doplňkové stavby a ČOV ke stávajícímu rodinnému domu, východní část plochy 1Z 74 - navázání na navrhovanou zástavbu Z 33 dopravní a technická infrastruktura sousedství komunikace ze severní strany " silniční doprava plochy Z 52 Z 54, Z 56, Z 57, 1Z 75 vypouští se plocha: " Z 55 " vkládá se plocha: " 1Z 75 " dopravní a technická infrastruktura za slovo " krajiny " se vkládá text: ",u plochy 1Z 75 vedení trasy komunikace při hranici pozemků " 2

4 f) Stanovení podmínek pro využití ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu f2) Podmínky pro využití ploch a podmínky prostorového uspořádání Podmínky pro využití ploch před stávající odstavec se vkládá text: " Základní členění území zahrnující kompletně celé území obce vycházející z dělení na zastavěné území, zastavitelné plochy a území nezastavěné. Z pohledu změn ve využití ploch se vymezují plochy stabilizované (s přihlédnutím k současnému stavu, funkčnímu využití ploch a struktuře zástavby bez podstatných změn) a plochy změn (změn využití ploch oproti současnému stavu, ve využití zastavěného území a návrhu rozvojových zastavitelných ploch)." za stávající odstavec se vkládá text: " Dílčí podmínky, údaje - stanovení podmínek pro umísťování staveb v rámci prvků územního systému ekologické stability... v nezastavěném území jsou prvky územního systému ekologické stability nezastavitelné mimo staveb liniové dopravní a technické infrastruktury a oplocení z důvodů ochrany nově zakládaných nebo obnovovaných lesních porostů po dobu nezbytně nutnou... v zastavěném území a v zastavitelných plochách jsou prvky místního územního systému ekologické stability nezastavitelné mimo staveb liniové dopravní a technické infrastruktury " Podmínky prostorového uspořádání za slovem " využití " se vypouští text: " U lokality Z13 se požaduje prověření uspořádání území územní studií. " dále se vkládá text: " Míra využití (zastavění) ploch - koeficient zastavění pozemku KZP - podíl zastavěných ploch nadzemních objektů včetně teras a doplňkových staveb, bez zpevněných ploch k ploše stavebního pozemku - koeficient zeleně KZ - podíl volných nezastavěných a nezpevněných ploch k ploše pozemku " PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ podrobnější členění ploch 4-19 vyhlášky č. 501/2006 Sb., v platném znění PLOCHY BYDLENÍ Bydlení v bytových domech "- drobné služby a provozovny slučitelné s bydlením, které svým provozem negativně neovlivní funkci hlavního využití - (například vedení a stavby technické infrastruktury, místní komunikace pro stavby hlavního a přípustného využití, chodníky apod.) - samostatně stojící garáže pouze v souvislosti s hlavním využitím v maximálním počtu odpovídajícímu počtu bytů " vkládá se následující text: "- samostatně stojící garáže na pozemcích tvořící souvislý celek se stavbou hlavního využití v maximálním počtu odpovídajícímu 1,5 násobku počtu bytů - sídelní a doprovodná zeleň - veřejná prostranství, dětská a rekreační hřiště " "- stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím " "- stavby a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným, popřípadě podmíněně přípustným využitím" 3

5 za druhou odrážku se vkládá odrážka: " z větrných, solárních, vodních a geotermálních zdrojů nebo biomasy, vyjma těch uvedených v přípustném nebo podmíněně přípustném využití " dále se vkládá text: " Podmíněně přípustné využití - služby a provozovny slučitelné s bydlením v rámci staveb bytového domu, které svým provozováním a technickým zařízením nenaruší užívání pozemků, staveb a zařízení za hranicí pozemku a nesníží kvalitu prostředí souvisejícího území (zejména hygienickými limity a dopravní zátěží) a součtem podlahových ploch nepřekročí 30 % celkové podlahové plochy pro bydlení - liniové stavby veřejné dopravní a technické infrastruktury přímo nesouvisející s hlavním využitím, pokud bude zachována funkce hlavního, přípustného a podmíněně přípustného využití pro spalování biomasy umístěných v rámci staveb přípustného využití " Bydlení v rodinných domech venkovské "- drobné služby a provozovny slučitelné s bydlením, které svým provozem negativně neovlivní funkci hlavního využití - stavby pro chov drobného hospodářského zvířectva do kapacity 2 velkých dobytčích jednotek pro nepodnikatelské využití - (například vedení a stavby technické infrastruktury, komunikace pro stavby hlavního a přípustného využití, chodníky apod.) - samostatně stojící garáže pouze v souvislosti s hlavním využitím v maximálním počtu odpovídajícímu počtu bytů " dále se "- samostatně stojící garáže na pozemcích tvořící souvislý celek se stavbou hlavního využití v maximálním počtu odpovídajícím dvojnásobku počtu bytů" "- stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím" "- stavby a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným, popřípadě podmíněně přípustným využitím" za druhou odrážku se vkládá odrážka: " z větrných, solárních, vodních a geotermálních zdrojů nebo biomasy, vyjma těch uvedených v přípustném nebo podmíněně přípustném využití " dále se " Podmíněně přípustné využití - služby a provozovny slučitelné s bydlením, které svým provozováním a technickým zařízením nenaruší užívání pozemků, staveb a zařízení za hranicí pozemku a nesnižují kvalitu prostředí souvisejícího území (zejména hygienickými limity a dopravní zátěží) a součtem zastavěných ploch nepřekročí více jak 50% zastavěných ploch staveb bydlení na pozemcích tvořící souvislý celek se stavbou bydlení - stavby pro chov hospodářského zvířectva do kapacity 2 velkých dobytčích jednotek pro nepodnikatelské využití - liniové stavby veřejné dopravní a technické infrastruktury přímo nesouvisející s hlavním využitím, pokud bude zachována funkce hlavního, přípustného a podmíněně přípustného využití 4

6 pro spalování biomasy umístěných v rámci staveb přípustného využití " Podmínky prostorového uspořádání - stanovení maximálních počtů objektů hlavních staveb pro bydlení u lokalit vypouští se údaje: "- Z 1/1, Z 2/1, Z 3/1, Z6/2, Z9/4, Z 5/1, Z 10/2, Z 14/2; u lokality Z 13 počet objektů dle řešení územní studie " vkládají se údaje: "- Z 6/1, Z 9/2, Z 13/15, Z 33/4, 1Z 74/0 " "- zastřešení je přípustné formou střech sedlových, valbových, polovalbových, mansardových nebo jejich kombinace; nejsou povolené pultové a ploché střechy " PLOCHY REKREACE Stavby pro rodinnou rekreaci "- drobné služby a provozovny, které mohou být provozovány v rámci bydlení a svým provozem negativně neovlivňující funkci hlavního využití - (např. vedení a stavby technické infrastruktury, místní komunikace pro stavby hlavního a přípustného využití, chodníky apod.) - samostatně stojící garáže pouze v souvislosti s hlavním využitím v maximálním počtu odpovídajícímu počtu bytů " dále se "- samostatně stojící garáže na pozemcích tvořící souvislý celek se stavbou hlavního využití v maximálním počtu odpovídajícímu počtu hlavních staveb pro rodinnou rekreaci " "- stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím " "- stavby a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným, popřípadě podmíněně přípustným využitím " za první odrážku se vkládá odrážka: "- stavby, zařízení a jiná opatření pro výrobu elektrické energie nebo získávání tepelné enerz větrných, solárních, vodních a geotermálních zdrojů nebo biomasy, vyjma těch uvedených v přípustném nebo podmíněně přípustném využití " dále se vkládá text: " Podmíněně přípustné využití - služby a provozovny slučitelné s bydlením, které svým provozováním a technickým zařízením nenaruší užívání pozemků, staveb a zařízení za hranicí pozemku a nesníží kvalitu prostředí souvisejícího území (zejména hygienickými limity a dopravní zátěží) a součtem zastavěných ploch nepřekročí více jak 50% zastavěných ploch staveb pro rodinnou rekreaci na pozemcích tvořící souvislý celek se stavbou bydlení - liniové stavby veřejné dopravní a technické infrastruktury přímo nesouvisející s hlavním využitím, pokud bude zachována funkce hlavního, přípustného a podmíněně přípustného využití pro spalování biomasy umístěných v rámci staveb přípustného využití " Podmínky prostorového uspořádání "- zastřešení je přípustné formou střech sedlových a polovalbových " Na plochách přírodního charakteru za druhou odrážku se vkládá odrážka: 5

7 "- liniové stavby veřejné dopravní a technické infrastruktury přímo nesouvisející s hlavním využitím, pokud bude zachována funkce hlavního a přípustného využití " za první odrážku se vkládá odrážka: " PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ Veřejná infrastruktura "- trvalé bydlení správce nebo majitele staveb - drobné služby a provozovny provozované v rámci staveb občanského vybavení, které svým provozem negativně neovlivní funkci hlavního využití - (například vedení a stavby technické infrastruktury, místní komunikace pro stavby hlavního a přípustného využití, chodníky apod.) " "- trvalé bydlení správce nebo majitele staveb realizované v rámci staveb veřejného občan ského vybavení - služby a provozovny občanského vybavení, které svým provozováním a technickým zařízením nenaruší užívání pozemků, staveb a zařízení za hranicí pozemku a nesníží kvalitu prostředí souvisejícího území (zejména hygienickými limity a dopravní zátěží) - liniové stavby veřejné dopravní a technické infrastruktury přímo nesouvisející s hlavním využitím, pokud bude zachována funkce hlavního a přípustného využití " "- stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím " "- stavby a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným, popřípadě podmíněně přípustným využitím " za první odrážku se vkládá odrážka: "- stavby, zařízení a jiná opatření pro výrobu elektrické energie nebo získávání tepelné energie z větrných, solárních, vodních a geotermálních zdrojů nebo biomasy, vyjma těch uvedených v přípustném nebo podmíněně přípustném využití " dále se vkládá text: " Podmíněně přípustné využití pro spalování biomasy umístěných v rámci staveb přípustného využití " Tělovýchovná a sportovní zařízení "- trvalé bydlení správce nebo majitele staveb - (například vedení a stavby technické infrastruktury, místní komunikace pro stavby hlavního, přípustného využití, chodníky apod.) " "- trvalé bydlení správce nebo majitele staveb realizované v rámci staveb veřejného občanského vybavení - liniové stavby veřejné dopravní a technické infrastruktury přímo nesouvisející s hlavním využitím, pokud bude zachována funkce hlavního a přípustného využití " "- stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím" "- stavby a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným, popřípadě podmíněně přípustným využitím" 6

8 za první odrážku se vkládá odrážka: "- stavby, zařízení a jiná opatření pro výrobu elektrické energie nebo získávání tepelné energie z větrných, solárních, vodních a geotermálních zdrojů nebo biomasy, vyjma těch uvedených v přípustném nebo podmíněně přípustném využití " dále se " Podmíněně přípustné využití pro spalování biomasy umístěných v rámci staveb přípustného využití " Komerční zařízení "- stavby zejména pro maloobchodní prodej a služby místního charakteru - trvalé bydlení správce nebo majitele staveb - (například vedení a stavby technické infrastruktury, místní komunikace pro stavby hlavního a přípustného využití, chodníky apod.) " dále se "- stavby zejména pro maloobchodní prodej a služby - trvalé bydlení správce nebo majitele staveb v rámci staveb hlavního využití - liniové stavby veřejné dopravní a technické infrastruktury přímo nesouvisející s hlavním využitím, pokud bude zachována funkce hlavního a přípustného využití " "- stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím " "- stavby a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným, popřípadě podmíněně přípustným využitím " " Podmíněně přípustné využití pro spalování biomasy umístěných v rámci staveb přípustného využití " Hřbitov "- drobné služby a provozovny slučitelné s funkcí hlavního využití - (například vedení a stavby technické infrastruktury, komunikace pro stavby hlavního a přípustného využití, chodníky apod.) " " Podmíněně přípustné využití "- slovo drobné před slovem služby - trvalé bydlení správce " PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ Veřejná prostranství "- stavby technické a dopravní infrastruktury (například vedení a stavby technické infrastruktury, komunikace pro stavby hlavního využití, chodníky apod.)" 7

9 "- stavby technické a dopravní infrastruktury, pokud bude zachována funkce hlavního a přípustného využití" " z větrných, solárních, vodních a geotermálních zdrojů nebo biomasy" PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ Plochy smíšené obytné venkovské "- drobné služby a provozovny slučitelné s bydlením, které svým provozem negativně neovlivní funkci hlavního využití - stavby pro chov drobného hospodářského zvířectva do kapacity 3 velkých dobytčích jednotek pro nepodnikatelské využití - stavby pro vzdělávání a výchovu, sociální služby a péči o rodinu, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu tělovýchovná a sportovní zařízení a ochranu obyvatelstva - (například vedení a stavby technické infrastruktury, komunikace pro stavby hlavního a přípustného využití, chodníky) - plochy parkovacích stání a samostatně stojící garáže pouze v souvislosti s hlavním využitím " "- liniové stavby veřejné dopravní a technické infrastruktury přímo nesouvisející s hlavním využitím, pokud bude zachována funkce hlavního, přípustného a podmíněně přípustného využití - plochy parkovacích stání a samostatně stojící garáže na pozemcích tvořící souvislý celek se stavbou hlavního využití " za první odrážku se vkládá odrážka: " z větrných, solárních, vodních a geotermálních zdrojů nebo biomasy, vyjma těch uvedených v přípustném nebo podmíněně přípustném využití " Podmíněně přípustné využití "- výroba, která svým charakterem a rozsahem negativně neovlivní funkci bydlení - stavby pro bydlení v bytových domech " "- služby a provozovny slučitelné s bydlením, které svým provozováním a technickým zařízením nenaruší užívání pozemků, staveb a zařízení za hranicí pozemku a nesníží kvalitu prostředí souvisejícího území (zejména hygienickými limity a dopravní zátěží) a součtem zastavěných ploch nepřekročí více jak 50% zastavěných ploch staveb bydlení na pozemcích tvořící souvislý celek se stavbou bydlení - stavby pro chov hospodářského zvířectva do kapacity 3 velkých dobytčích jednotek pro nepodnikatelské využití a součtem zastavěných ploch nepřekročí vice jak 200 % zastavěných ploch bydlení na pozemcích tvořící souvislý celek se stavbou bydlení - výroba, která svým provozováním a technickým zařízením nenaruší užívání pozemků, staveb a zařízení za hranicí pozemku a nesníží kvalitu prostředí souvisejícího území (zejména hygienickými limity a dopravní zátěží) pro spalování biomasy umístěných v rámci staveb přípustného využití " PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY Silniční doprava 8

10 za první odrážku se vkládá odrážka: " Drážní doprava "- stavby související technické a dopravní infrastruktury (například vedení a stavby technické infrastruktury, komunikace pro stavby hlavního využít a přípustného využití, chodníky a podobně) "- stavby technické a dopravní infrastruktury nevylučující hlavní využití " za první odrážku se vkládá odrážka: " Podmíněně přípustné využití "- drobné služby a provozovny, které svým provozem negativně neovlivní funkci hlavního využití - trvalé bydlení správce nebo majitele staveb " "- služby a provozovny, které svým provozem negativně neovlivní funkci hlavního využití - trvalé bydlení správce nebo majitele staveb v rámci staveb hlavního využití, za podmínky, že bude prokázán soulad s požadavky právních předpisů na ochranu zdraví před hlukem s umístěním staveb pro bydlení a ostatních staveb obnášejících chráněné prostory " Dopravní vybavení za první odrážku se vkládá odrážka: " PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ Výroba a sklady "- (například vedení a stavby technické infrastruktury, komunikace pro stavby hlavního a přípustného využití, chodníky a podobně) " "- liniové stavby veřejné dopravní a technické infrastruktury přímo nesouvisející s hlavním využitím, pokud bude zachována funkce hlavního a přípustného využití pro spalování biomasy za první odrážku se vkládá text: " z větrných, solárních, vodních a geotermálních zdrojů nebo biomasy, vyjma těch uvedených v přípustném nebo podmíněně přípustném využití " Podmíněně přípustné využití "- trvalé bydlení správce nebo majitele staveb " "- trvalé bydlení správce nebo majitele staveb v rámci staveb hlavního využití, za podmínky, že bude prokázán soulad s požadavky právních předpisů na ochranu zdraví před hlukem s umístěním staveb pro bydlení a ostatních staveb obnášejících chráněné prostory " 9

11 Další podmínky využití "- stavby na plochách Z 67 a Z 68 je možné povolit pouze za předpokladu, že podlahy obytných nebo provozních místností budou umístěny nad hladinou vody při průtoku Q 100 " Zemědělská výroba "- (například vedení a stavby technické infrastruktury, komunikace pro stavby hlavního a přípustného využití, chodníky a podobně)" "- liniové stavby veřejné dopravní a technické infrastruktury přímo nesouvisející s hlavním využitím, pokud bude zachována funkce hlavního a přípustného využití pro spalování biomasy" " z větrných, solárních, vodních a geotermálních zdrojů nebo biomasy, vyjma těch uvedených v přípustném využití " PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ Vodní plochy a toky "- liniové stavby veřejné technické infrastruktury " "- stavby zařízení a jiná opatření pro ochranu přírody a krajiny - stavby a zařízení a jiná opatření pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu - stavby a zařízení a jiná opatření pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků - technická opatření a stavby, které zlepší podmínky pro využití pro účely rekreace a cestovního ruchu, obdobného charakteru jako cyklistické stezky, hygienická zařízení, informační zařízení " "- stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství a pro lesnictví včetně oplocení - stavby, zařízení a jiná opatření pro těžbu nerostů PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ Orná půda "- stavby k vodohospodářským melioracím pozemků " "- stavby, zařízení a jiná opatření pro ochranu přírody a krajiny - stavby, zařízení a jiná opatření pro vodní hospodářství - stavby, zařízení a jiná opatření pro vodní hospodářství pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků " "- stavby bydlení, rodinné rekreace a ubytování " "- trvalá oplocení vytvářející v krajině migrační překážky a snižující prostupnosti krajiny 10

12 - stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství vyjma staveb uvedených v přípustném nebo podmíněně přípustném využití - stavby, zařízení a jiná opatření pro lesnictví - stavby, zařízení a jiná opatření pro těžbu nerostů - stavby, zařízení a jiná opatření pro výrobu elektrické energie nebo získávání tepelné ener - gie Podmíněně přípustné využití "- stavby pro účely rekreace a cestovního ruchu sloužící veřejnému užívání (například turistické stezky, cyklistické stezky, informační zařízení) " "- dočasná mobilní oplocení pro pastevní chov hospodářských zvířat (tzv. ohradníky) - technická opatření a stavby, které zlepší podmínky pro využití pro účely rekreace a cestovního ruchu, obdobného charakteru jako cyklistické stezky, hygienická zařízení informační zařízení - zalesnění pozemků do výměry 1 ha, bezprostředně navazující na lesní plochy vymezené územním plánem, realizované na IV. a V. třídách ochrany zemědělského půdního fondu a na plochách bez třídy ochrany, přičemž nebude ve vzdálenosti menší než 50 m od hranice zastavěného území a hranice zastavitelných ploch a musí být projednáno dle platných právních předpisů " Trvale travní porosty "- vytváření protierozních prvků, travní porosty se soliterními stromy,eventuelně s drobnými remízy, porosty podél mezí - stavby k vodohospodářským melioracím pozemků - založení prvků územního systému ekologické stability " "- stavby, zařízení a jiná opatření pro ochranu přírody a krajiny - stavby, zařízení a jiná opatření pro vodní hospodářství - stavby, zařízení a jiná opatření pro vodní hospodářství pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků " "- trvalá oplocení vytvářející v krajině migrační překážky a snižující prostupnosti krajiny - stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství vyjma staveb uvedených v přípustném nebo podmíněně přípustném využití - stavby, zařízení a jiná opatření pro lesnictví - stavby, zařízení a jiná opatření pro těžbu nerostů Podmíněně přípustné využití "- stavby pro účely rekreace a cestovního ruchu sloužící veřejnému užívání (například turistické stezky, cyklistické stezky, informační zařízení) " "- dočasná mobilní oplocení pro pastevní chov hospodářských zvířat (tzv. ohradníky) - technická opatření a stavby, které zlepší podmínky pro využití pro účely rekreace a cestovního ruchu, obdobného charakteru jako cyklistické stezky, hygienická zařízení, informační zařízení - zalesnění pozemků do výměry 1 ha, bezprostředně navazující na lesní plochy vymezené územním plánem, realizované na IV. a V. třídách ochrany zemědělského půdního fondu a na plochách bez třídy ochrany, přičemž nebude ve vzdálenosti menší než 50 m od hranice zastavěného území a hranice zastavitelných ploch a musí být projednáno dle platných právních předpisů " 11

13 Zahrady a sady "- stavby, zařízení a jiná opatření pro ochranu přírody a krajiny včetně oplocení - stavby, zařízení a jiná opatření pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků " "- stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství včetně oplocení - stavby, zařízení a jiná opatření pro lesnictví včetně oplocení - stavby, zařízení a jiná opatření pro vodní hospodářství včetně oplocení - stavby, zařízení a jiná opatření pro těžbu nerostů včetně oplocení - technická opatření a stavby, které zlepší podmínky pro využití pro účely rekreace a cestovního ruchu, obdobného charakteru jako cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická a informační centra PLOCHY LESNÍ "- stavby, zařízení a jiná opatření pro vodní hospodářství - stavby, zařízení a jiná opatření pro ochranu přírody a krajiny - stavby, zařízení a jiná opatření pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků " "- stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství včetně oplocení - stavby, zařízení a jiná opatření pro těžbu nerostů včetně oplocení - trvalá oplocení vytvářející v krajině migrační překážky a snižující prostupnosti krajiny Podmíněně přípustné využití "- stavby pro účely rekreace a cestovního ruchu sloužící veřejnému užívání (například turistické stezky, cyklistické stezky, informační zařízení) " "- oplocení z důvodu ochrany nově zakládaných nebo obnovovaných lesních porostů po dobu nezbytně nutnou - stavby pro rekreaci umístěné na lesních pozemcích před nabytím účinnosti územního plánu, realizované v souladu s právními předpisy platnými v době výstavby těchto objektů, lze uvést do souladu s příslušnými právními předpisy odnětím dotčených částí lesních pozemků z plnění funkcí lesa na základě správního řízení vedeného příslušným dotčeným orgánem - technická opatření a stavby, které zlepší podmínky pro využití pro účely rekreace a cestovního ruchu, obdobného charakteru jako cyklistické stezky, hygienická zařízení, informační zařízení " PLOCHY S JINÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ doplnění ploch než stanoví 4-19 vyhlášky č. 501/2006 Sb., v platném znění PLOCHY KRAJINNÉ ZELENĚ "- stavby, zařízení a jiná opatření pro vodní hospodářství 12

14 - stavby zařízení a jiná opatření pro ochranu přírody a krajiny - stavby zařízení a jiná opatření pro snižování nebezpeční ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků "- stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství včetně oplocení - stavby zařízení a jiná opatření pro lesnictví včetně oplocení - stavby zařízení a jiná opatření pro těžbu nerostů včetně oplocení - oplocení vytvářející v krajině migrační překážky a snižující prostupnosti krajiny - stavby, zařízení a jiná opatření pro výrobu elektrické energie nebo získávání tepelné ener - gie z větrných, solárních, vodních a geotermálních zdrojů nebo biomasy " UMÍSŤOVÁNÍ STAVEB V NEZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ: Umísťování staveb v nezastavěném území dle 18 odst. 5 stavebního zákona lze provádět pouze v souladu s uvedeným hlavním, přípustným, popřípadě podmíněně přípustným využitím nebo nepřípustným využitím uvedeným u jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití a jiným způsobem využití." f3) Základní podmínky krajinného rázu * Podmínky v zastavěných územích a v zastavitelných plochách " Intenzity využití pozemku, zastavěná plocha a stavby umísťované v souvislosti se stavbami hlavního využití, případně stavbami přípustného využití jsou vztaženy vždy k zastavěnému stavebnímu pozemku a ostatním pozemkům zpravidla pod společným oplocením, tvořící souvislý celek v rámci vymezené plochy s rozdílným způsobem využití. Pro zastavitelné plochy se posuzuje zastavitelná plocha nebo její část plocha obdobně. Při dělení pozemků a zahušťování zástavby v zastavěném území musí být dodržena intenzita využití pozemku stanovená dle předchozího odstavce pro všechny nově oddělené části." g) Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům vyvlastnit g1) Plochy a koridory s možností vyvlastnění i uplatnění předkupního práva (dle 170 a 101 stavebního zákona) nadpis " Vybraná veřejná infrastruktura " se nahrazuje nadpisem " Veřejně prospěšné stavby " Vypouští se text (dle 2 odst. 1 písm. k 1. a 2. Stavebního zákona) Údaje dopravní a technické infrastruktury, viz údaje výkresu č. 4 dokumentace. Pozemky se nacházejí v k. ú. Jesenný. Vypouští se následující text v části Dopravní infrastruktura, místní a účelové komunikace: " K 5 Jesenný k Prouskovu statku (Z 55) p.č. 336, 340 " Vkládá se následující text do části Dopravní infrastruktura, místní a účelové komunikace: " místní a účelové komunikace k.ú. Jesenný K 11 Jesenný k Prouskovu statku (1Z 75) p.č. 336, 340 změna trasy oproti platnému územnímu plánu Předkupní právo ploch dopravní infrastruktury s uvedením čísel pozemků se vymezuje ve prospěch obce Jesenný, Jesenný č.p. 13. " Text části Technická infrastruktura se nahrazuje textem: " Technická infrastruktura vodní hospodářství k.ú. Jesenný VDJ vodojem (Z 64) pozemek p.č. 1135/3 ČOV čistírna odpadních vod (Z 65) pozemky p.č. 265/3, 266/3 13

15 Předkupní právo ploch technické infrastruktury s uvedením čísel pozemků se vymezuje ve prospěch obce Jesenný, Jesenný č.p. 13. " Nadpis " * Vybraná veřejně prospěšná opatření " a následující související text se vypouští. g2) Plochy a koridory s možností vyvlastnění (dle 170 stavebního zákona) za nadpis se vkládá text: " * Veřejně prospěšné stavby Technická infrastruktura vodní hospodářství V 1 - V 6 vodovodní řady A - I 1 kanalizace A, A 1 - A 5, B, B 1 - B 3, C, D, D 1, D, E, F, F 1 - F 3, G, G 1, H, I, I 1 * Veřejně prospěšná opatření Snižování ohrožení v území vymezení ploch pro protierozní opatření koryto Jesenského potoka pod Jesenným PO 1, PO 2 Jesenský potok Založení prvků ÚSES BIOKORIDORY biokoridor lokálního významu LBK 127/9 Jesenný - 2. úsek Změna ve vedení 2. úseku biokoridoru mimo zastavěné území, zrušení průběhu biokoridoru zastavěným územím dvou rodinných domů severně od hřbitova. Vymezení nového funkčního průběhu biokoridoru s využitím přírodních ploch s doplněním ploch nefunkčních, které vyžadují opatření. * Asanace S rekultivace skládky odpadů skládka odpadů - jižně lomu Na Skaličkách " h) Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo (dle 101 stavebního zákona) * Veřejná prostranství Na konec kapitoly se vkládá text: " Předkupní právo označených ploch VP 1 - VP 6 s uvedením čísel pozemků se vymezuje ve prospěch obce Jesenný, Jesenný č.p. 13. " " i) Vymezení ploch, ve kterých je prověření změn jejich využití stanoveno územní studií jako podmínkou pro rozhodování. V návrhu řešení územního plánu se vymezuje plocha Z 13 severně od sokolovny k prověření změny její využití územní studií. Jedná se o plochu větší s přítomností více vlastníků pozemků, kde nejsou ještě známy požadavky na řešení lokality. Vymezení řešeného území viz vyznačení plochy Z 13 ve výkresech dokumentace. Podmínky pro využití ploch a podmínky prostorového uspořádání pro plochy bydlení - bydlení v rodinných domech venkovské. Cílem řešení územní studie je ověření možností a podmínek pro vymezení a využití pozemků, navrhované zástavby s určením zastavovací koncepce, plošného a prostorového uspořádání zástavby, stanovení podmínek pro umísťování a prostorové uspořádání staveb. Požadavek na rozvolněnou strukturu zástavby v souladu se strukturou původního venkovského osídlení. 14

16 Požadavek na návrh parcelace pozemků s dopravním přístupem ze stávajících a navrhovaných komunikací. Vedení navrhovaných tras technické infrastruktury v dopravních prostorech komunikací. Návrh technické infrastruktury dle údajů dokumentace územního plánu. " " i) Stanovení kompenzačních opatření Kompenzační opatření nejsou uplatňovány. Řešení územního plánu nemá negativní vliv samostatně nebo ve spojení s jinými záměry na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvosti na území Natura EVL Údolí Jizery a Kamenice. " j) Údaje o počtu listů změny územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části titulní list a základní údaje 2 A4 územní plán textová část 15 A4 grafická část, výřezy výkresů 1 výkres základního členění území 2 hlavní výkres 3 výkres koncepce veřejné infrastruktury 4 výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 15

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel :

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : ŘIMOVICE k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : Ing. arch. Milič Maryška Městský úřad Vlašim Letohradská 3/369 Odbor výstavby 170 00 Praha 7 a územního plánování

Více

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1 Ú Z E M N Í P L Á N V E L K É S V A T O Ň O V I C E Z M Ě N A Č. 1 T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U O B J E D N A T E L M Ě Ř Í T K O O B E C V E L K É S V A T O Ň O V I C

Více

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA únor 2011 1 3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA dle zákona č.183/2006 Sb. (opatření obecné povahy) Pořizovatel: OÚ SIBŘINA únor 2011 2 OBJEDNATEL: Obec Sibřina zastoupená starostou Ing. Petrem Vítkem Říčanská

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Dlouhomilov Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba pořizovatele: Funkce: Jiří Štelc Starosta

Více

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují ÚZEMNÍ PLÁN ŽĎÁR NAD METUJÍ Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují etapa: NÁVRH ZMĚNY ÚP Ateliér "AURUM" s.r.o. ateliér ARCHITEKTURA URBANISMUS leden 2013 Zpracovatel: Ateliér "AURUM" s.r.o., Pardubice Zodpovědný

Více

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE Změna č.2 výrok AI. TEXTOVÁ ČÁST vypracovala: Ing. arch. Hana Vrchlavská, Ing. arch. Alena Fárková datum: březen 2013 OBSAH DOKUMENTACE A. TEXTOVÁ

Více

příloha č. 1 opatření obecné povahy

příloha č. 1 opatření obecné povahy příloha č. 1 opatření obecné povahy návrh změny č. 1 územního plánu obce Stojčín textová část vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Stojčín datum vydání: oprávněná úřední osoba pořizovatele jméno

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2 OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY I. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č.2 N Á V R H A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP,

Více

ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST

ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Obec Šakvice, 691

Více

NEAKTUÁLNÍ. Územní plán v podmínkách nového stavebního zákona. Modelový příklad. zadavatel MMR ČR 01/2007

NEAKTUÁLNÍ. Územní plán v podmínkách nového stavebního zákona. Modelový příklad. zadavatel MMR ČR 01/2007 Územní plán v podmínkách nového stavebního zákona Modelový příklad zadavatel MMR ČR 01/2007 Ing. arch. Vlasta Poláčková konzultace a úpravy Ing.Tomáš Sklenář Úvod Tento modelový příklad je zpracován pro

Více

Územní plán v podmínkách nového stavebního zákona. Modelový příklad. zadavatel MMR ČR 01/2007

Územní plán v podmínkách nového stavebního zákona. Modelový příklad. zadavatel MMR ČR 01/2007 Územní plán v podmínkách nového stavebního zákona Modelový příklad zadavatel MMR ČR 01/2007 Ing. arch. Vlasta Poláčková konzultace Ing.Tomáš Sklenář Úvod Tento modelový příklad je zpracován pro malé město

Více

Ú Z E M N Í P L Á N S U C H O V R Š I C E A. T E X T O V Á Č Á S T Ú Z E M N Í H O P L Á N U T E N E T, SPOL. S R. O., ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR, HORSKÁ 64, T R U T N O V Obsah textové části územního plánu

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE Příloha usnesení Zastupitelstva obce Vodice ze dne... č.... o schválení zadání Změny č. 1 Územního plánu Vodice NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE Pořizovatel : Městský úřad Tábor, odbor rozvoje

Více

BĚLÁ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ. obvodní stavební úřad. vedoucí oddělení územního plánování

BĚLÁ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ. obvodní stavební úřad. vedoucí oddělení územního plánování ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BĚLÁ Zpracoval: Městský úřad Semily obvodní stavební úřad oddělení územního plánování jako příslušný úřad územního plánování Bc. Zdeněk Rozehnal a Jaromír Mejsnar Zpracováno:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ BLUDOVICE NÁVRH ZMĚNY č.1

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ BLUDOVICE NÁVRH ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ BLUDOVICE NÁVRH ZMĚNY č.1 SVAZEK NÁVRHU ZMĚNY č.1 OBSAHUJE: str. I. Návrh změny č.1 ÚP Horní Bludovice 1. Textová část změny č.1 a) Vymezení zastavěného území...1 b) Koncepce rozvoje

Více

PRASKAČKA TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU. ZPRACOVATEL: Generální projektant:

PRASKAČKA TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU. ZPRACOVATEL: Generální projektant: TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU PRASKAČKA ZPRACOVATEL: Generální projektant: Zeleň,ÚSES: Doprava: Voda, kanalizace: Elektrorozvody: Teplo, plyn: Zeměd. půd. fond: Ing. arch. Pavel Kramář Pod Zahrady

Více

Návrh zadání Ž E R N O V

Návrh zadání Ž E R N O V Návrh zadání Změny č. 3 územního plánu obce Ž E R N O V Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 až 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í Objednatel : Obec Vřeskovice, Vřeskovice 112, 334 01 Přeštice Pořizovatel : MěÚ Klatovy - odbor výstavby a územního plánování Datum : 2/2014 Obsah

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH

ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Opařany Č. jedn. Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: MěÚ Tábor, odbor územního rozvoje Oprávněná osoba

Více

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č.1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č. 1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ V Tišnově 01/2011 Výsledky projednání návrhu zadání doplněny dne 2011 1 OBSAH (1) Důvody pro pořízení změny územního

Více

OBEC P Ř Í C H O V I C E KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES PLZEŇ - JIH. SÍDLO KUCÍNY ZMĚNA č.1 NÁVRH

OBEC P Ř Í C H O V I C E KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES PLZEŇ - JIH. SÍDLO KUCÍNY ZMĚNA č.1 NÁVRH OBEC P Ř Í C H O V I C E KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES PLZEŇ - JIH I. ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU PŘÍCHOVICE SÍDLO KUCÍNY ZMĚNA č.1 NÁVRH OBJEDNATEL : OBEC PŘÍCHOVICE, P Ř Í C H O V I C E č.37, 334 01 PŘEŠTICE

Více

Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE

Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE stupeň: stupeň: NÁVRH pro veřejné projednání dle 52 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění katastrální území:

Více

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Změna č. 2 územního plánu Trhové Sviny NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Pořizovatel: Městský úřad Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování Datum: leden 2013

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Č.j.: Počet listů:8 Počet příloh: 1/1 /2013/Jin NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Návrh tohoto zadání je určen k projednání v souladu s ust. 47, odst.2 stavebního zákona ve znění

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA Obsah Textová část : Ozn. Kapitola Str. II.1 vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení

Více

ÚZEMNÍ PLÁN SKRYJE VEDOUCÍ PROJEKTANT: ING. ARCH. ALENA KOŠŤÁLOVÁ ČERVENEC 2014

ÚZEMNÍ PLÁN SKRYJE VEDOUCÍ PROJEKTANT: ING. ARCH. ALENA KOŠŤÁLOVÁ ČERVENEC 2014 ÚZEMNÍ PLÁN SKRYJE VEDOUCÍ PROJEKTANT: ING. ARCH. ALENA KOŠŤÁLOVÁ ČERVENEC 2014 ÚZEMNÍ PLÁN SKRYJE BYL PODPOŘEN DOTACÍ Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ING. ARCH. ALENA KOŠŤÁLOVÁ ARCHITEKTONICKO URBANISTICKÁ

Více

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ VENKOVSKÉ SV

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ VENKOVSKÉ SV tab. č. 1 PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ VENKOVSKÉ SV Plochy jsou určeny k polyfunkčnímu využití, převážně pro bydlení, příp. i s hospodářským zázemím, dále pro rodinnou rekreaci, pro občanské vybavení, pro drobnou

Více

Obec Vestec Vestec 60 552 05 Vestec

Obec Vestec Vestec 60 552 05 Vestec Obec Vestec Vestec 60 552 05 Vestec. Územní plán obce Vestec právní stav po vydání Změny č.1 - aktualizace Zpracovatel: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Objednatel: obec Vestec Září 2014 Právní stav Územního

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BŘEŽANY TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN BŘEŽANY

ÚZEMNÍ PLÁN BŘEŽANY TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN BŘEŽANY 1 ÚZEMNÍ PLÁN BŘEŽANY TEXTOVÁ ČÁST Duben - červen 2009 2 Schvalující správní orgán: Číslo jednací: Datum vydání: Datum nabytí účinnosti ÚP: Zastupitelstvo obce Břežany Razítko Určený zastupitel obce: Jméno

Více

VESTEC ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU. datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby

VESTEC ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU. datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU VESTEC vydávající správní orgán datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby podpis: Zastupitelstvo Obce Vestec starosta Miroslav

Více

OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU POPICE

OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU POPICE P O P I C E ÚZEMNÍ PLÁN- VÝROKOVÁ Č ÁST /Změna č.2/ Objednavatel: Obec Popice, Hlavní 62, 691 27 Popice, Pořizovatel: Městský úřad Hustopeče, Dukelské náměstí 2/2, 693 01 Odbor regionálního rozvoje Zpracovatel:

Více

ZMĚNY č.2 ÚPO JIZBICE I.1 - NÁVRH ZMĚN

ZMĚNY č.2 ÚPO JIZBICE I.1 - NÁVRH ZMĚN 1 ZMĚNY č.2 ÚPO JIZBICE I.1 - NÁVRH ZMĚN Zpracovatel: ing.arch.milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04 Sezemice Pořizovatel: Městský úřad Nymburk Datum: Červen 2008 2 I. Textová část změny územního plánu str.

Více

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU Společné metodické doporučení Odboru územního plánování MMR a Odboru ochrany horninového a půdního prostředí

Více

Územní plán VRBICE I. TEXTOVÁ ČÁST

Územní plán VRBICE I. TEXTOVÁ ČÁST Zastupitelstvo obce Vrbice příslušné podle 6 odst.5 písm.c) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu( stavební zákon), za použití 43 odst.4, a 55 odst.2 stavebního zákona, 13 a přílohy

Více

Návrh Zadání změny č.2

Návrh Zadání změny č.2 Návrh Zadání změny č.2 územního plánu obce LÁZNĚ TOUŠEŇ Pořizovatel: Spolupracující zastupitel: Výkonný pořizovatel: OÚ MĚSTYSE LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 56, 250 89 Lázně Toušeň tel. 326 992 302 Ing. František

Více

M Ě S T O R O K Y T N I C E N A D J I Z E R O U

M Ě S T O R O K Y T N I C E N A D J I Z E R O U O B J E D N A T E L MĚŘÍTKO M Ě S T O R O K Y T N I C E N A D J I Z E R O U - H O R N Í R O K Y T N I C E 1 9 7 5 1 2 4 4 R O K Y T N I C E N A D J I Z E R O U PŘÍLOHA ČÍSLO Z P R A C O V A T E L TENET,

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU SEMILY

ÚZEMNÍHO PLÁNU SEMILY ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SEMILY Zpracoval: Městský úřad Semily obvodní stavební úřad oddělení územního plánování jako příslušný úřad územního plánování Zpracováno: leden listopad 2014 Za pořizovatele:

Více

Územní plán PETROVICE u Moravského Krumlova I. TEXTOVÁ ČÁST

Územní plán PETROVICE u Moravského Krumlova I. TEXTOVÁ ČÁST Územní plán PETROVICE u Moravského Krumlova I. TEXTOVÁ ČÁST vydal správní orgán: Z Á Z N A M O Ú Č I N N O S T I razítko správního orgánu: ZASTUPITELSTVO OBCE PETROVICE U MORAVSKÉHO KRUMLOVA číslo jednací:...

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DĚTMAROVICE

ÚZEMNÍ PLÁN DĚTMAROVICE Obec Dětmarovice Zastupitelstvo obce Dětmarovice, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC Dílčí změny Z1 Z5 Z1 - Z2 - Z3 - Z4 - Z5 - návrh plochy pro bydlení - dle ÚPO funkční využití návrh veřejné zeleně, návrh dopravní plochy návrh plochy individuální

Více

ÚZEMNÍ PLÁN LIPOVEC I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU- TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN LIPOVEC I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU- TEXTOVÁ ČÁST ÚP LIPOVEC ÚZEMNÍ PLÁN LIPOVEC I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU- TEXTOVÁ ČÁST Ing.arch.Milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04, Sezemice Červen 2009 I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU 2 I. Textová část územního plánu str. A. Vymezení

Více

Změna č. 1 Územního plánu Okna

Změna č. 1 Územního plánu Okna Změna č. 1 Územního plánu Okna Zastupitelstvo obce Okna, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT 1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT JEJÍHO ÚZEMÍ, V POŽADAVCÍCH NA ZMĚNU CHARAKTERU OBCE,

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ Dle 55 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, upravená na základě projednání. Obsah:

Více

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU:

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Textová část Grafická část I.2.a - Výkres základního členění území 1:5 000 I.2.b - Hlavní výkres - urbanistická koncepce 1:5 000 I.2.c - Hlavní

Více

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu D.2.3.3 Regulační plán Obsah i postup pořizování regulačního plánu dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. se výrazně od dosavadního obsahu i postupu pořizování dle stavebního zákona č. 50/1976 Sb. Regulační

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HNÁTNICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HNÁTNICE OBEC HNÁTNICE Hnátnice 87, 561 01 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HNÁTNICE zpracováno v souladu s ustanovením 47, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín určený k projednání ve smyslu 47, odst. 1, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU MLEČICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU NÁVRH ZMĚNY Č. 2 Textová část odůvodnění ZPRACOVATEL: ing.arch.j.mejsnarová, autorizovaný architekt POŘIZOVATEL: ÚÚP ORP Rokycany DATUM ZPRACOVÁNÍ: říjen 2009 PARÉ

Více

ÚZEMNÍ PLÁN SKAŠTICE TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN SKAŠTICE TEXTOVÁ ČÁST Ing.arch. Radmila Vraníková A studio INEXprojekt s.r.o. Smetanova 1225, 767 01 Kroměříž Riegrovo náměstí 138, Kroměříž ÚZEMNÍ PLÁN SKAŠTICE TEXTOVÁ ČÁST OBSAH 1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ...3 2. KONCEPCE

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Obec ZÁRYBY O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A. obce ZÁRYBY č. 1/2006, kterou se vyhlašuje závazná část Změny č. 1 územního plánu obce Záryby

Obec ZÁRYBY O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A. obce ZÁRYBY č. 1/2006, kterou se vyhlašuje závazná část Změny č. 1 územního plánu obce Záryby Obec ZÁRYBY O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A obce ZÁRYBY č. 1/2006, kterou se vyhlašuje závazná část Změny č. 1 územního plánu obce Záryby Zastupitelstvo obce Záryby se na svém zasedání dne 29.6.2006

Více

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PETROVICE

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PETROVICE Údaje zhotovitele : Arch.č.: PTV 02-2008 014 N Zak.č.: PTV 02-2008 014 Počet stran : 22 Ing.arch. Ivan V o j t a - ARCHITEKTONICKÉ SLUŽBY, PORADENSTVÍ Veveří 114/2122, 616 00 Brno, T: 530 310 141, mob.:

Více

RÁJEC A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN. : Olomoucký. Městský úřad Zábřeh, odbor rozvoje a územního plánování POŘIZOVATEL

RÁJEC A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN. : Olomoucký. Městský úřad Zábřeh, odbor rozvoje a územního plánování POŘIZOVATEL ÚZEMNÍ PLÁN RÁJEC A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL PROJEKTANT Urbanismus Doprava Energetika Vodní hospodářství Zásobování plynem, TKO Ekologie, krajinný ráz Digitální zpracování :

Více

Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA Č. 2 TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č.1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA Č. 2 TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č.1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA Č. 2 TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č.1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 1 602 00 Brno, Příkop 8 URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. Akce: ZLÍN ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č.2 Stupeň: NÁVRH PŘÍLOHA

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č. 2 ÚZEMNÍHO

Více

Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA Č. 2 TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č.1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA Č. 2 TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č.1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA Č. 2 TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č.1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 1 602 00 Brno, Příkop 8 URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. Akce: ZLÍN ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č.2 Stupeň: NÁVRH PŘÍLOHA

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU LENORA

ÚZEMNÍHO PLÁNU LENORA ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU LENORA Z A D Á N Í Návrh k veřejnému projednání Pozn. : Konečný návrh zadání bude upraven na základě uplatněných požadavků a podnětů v rámci veřejného projednání Vypracoval: Městský

Více

ÚZEMNÍ PLÁN PITÍN NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN PITÍN NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN PITÍN I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PARÉ Č. 1 Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006 Sb. ) ÚZEMNÍ PLÁN PITÍN ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který

Více

PLOCHY BYDLENÍ V BYTOVÝCH DOMECH BH

PLOCHY BYDLENÍ V BYTOVÝCH DOMECH BH tab. č. 1 PLOCHY BYDLENÍ V BYTOVÝCH DOMECH BH Plochy jsou určeny pro bydlení ve vícepodlažních bytových domech, včetně občanského vybavení, sportovních zařízení, veřejných prostranství a veřejně přístupné

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ÚP SRBEČ VYDAL: Zastupitelstvo obce Srbeč ČÍSLO JEDNACÍ: DATUM VYDÁNÍ: DATUM NABYTÍ ÚČINNOSTI:

ÚZEMNÍ PLÁN ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ÚP SRBEČ VYDAL: Zastupitelstvo obce Srbeč ČÍSLO JEDNACÍ: DATUM VYDÁNÍ: DATUM NABYTÍ ÚČINNOSTI: SRBEČ ÚZEMNÍ PLÁN ZÁZNAM O ÚČINNOSTI SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ÚP SRBEČ VYDAL: Zastupitelstvo obce Srbeč ČÍSLO JEDNACÍ: DATUM VYDÁNÍ: DATUM NABYTÍ ÚČINNOSTI: JMÉNO A PŘÍJMENÍ, FUNKCE OPRÁVNĚNÉ OSOBY POŘIZOVATELE:

Více

POŘIZOVATEL OBECNÍ ÚŘAD DŘÍNOV DŘÍNOV 38, 277 45 ÚŽICE STAROSTKA OBCE: JITKA BOCKOVÁ e-mail ou@drinov.net

POŘIZOVATEL OBECNÍ ÚŘAD DŘÍNOV DŘÍNOV 38, 277 45 ÚŽICE STAROSTKA OBCE: JITKA BOCKOVÁ e-mail ou@drinov.net POŘIZOVATEL OBECNÍ ÚŘAD DŘÍNOV DŘÍNOV 38, 277 45 ÚŽICE STAROSTKA OBCE: JITKA BOCKOVÁ e-mail ou@drinov.net ZHOTOVITEL A VÝKONNÝ POŘIZOVATEL PRISVICH, s.r.o. NA NÁMĚSTÍ 63, 252 06 DAVLE, IČ 271101053 KANCELÁŘ

Více

Opatření obecné povahy č. 2/2015

Opatření obecné povahy č. 2/2015 Opatření obecné povahy č. 2/2015 ÚZEMNÍ PLÁN VIMPERK Správní orgán Město Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk O vydání rozhodlo zastupitelstvo města dne 29.06.2015 usnesení č.. nabytí účinnosti dne..07.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ŢDÁR N.ORL. I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU- TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN ŢDÁR N.ORL. I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU- TEXTOVÁ ČÁST ÚP ŽDÁR NAD ORLICÍ ÚZEMNÍ PLÁN ŢDÁR N.ORL. I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU- TEXTOVÁ ČÁST Ing.arch.Milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04, Sezemice Srpen 2009 I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU 2 I. Textová část územního plánu

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY Pořizovatel : Městský úřad Tábor, odbor územního rozvoje Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor dle ustanovení 6 odst. 1 písm. c) zák. č. 183/2006 Sb. o územním

Více

v y d á v á Ú z e m n í p l á n Ž l u t a v a

v y d á v á Ú z e m n í p l á n Ž l u t a v a OBEC ŽLUTAVA Zastupitelstvo obce Žlutava OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Územní plán Žlutava Zastupitelstvo obce Žlutava, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

NÁVRH ZADÁNÍ BOŘETICE. okr. Břeclav. Květen 2015

NÁVRH ZADÁNÍ BOŘETICE. okr. Břeclav. Květen 2015 NÁVRH ZADÁNÍ Změny č.1 územního plánu BOŘETICE okr. Břeclav Květen 2015 Na základě usnesení Zastupitelstva obce Bořetice ze dne 16. 12. 2014 a 4. 2. 2015 o pořízení změny č. 1 územního plánu obce Bořetice

Více

Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hlučína

Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hlučína Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hlučína Postup při pořízení územního plánu (včetně popisu změn návrhu územního plánu vyplývajících z postupů podle 50 stavebního zákona) Dosavadní proces pořizování

Více

Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha?

Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha? Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha? MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Pro seminář Národní dialog o vodě 2014: Co

Více

TELNICE okr. Brno-venkov

TELNICE okr. Brno-venkov ÚZEMNÍ PLÁN TELNICE okr. Brno-venkov I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Šlapanice, odbor výstavby, oddělení územního plánování a památkové péče AR projekt

Více

U P A C O V A POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY. ZPRACOVATEL: IVAN PLICKA STUDIO s.r.o.

U P A C O V A POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY. ZPRACOVATEL: IVAN PLICKA STUDIO s.r.o. Ú Z E M N Í P L Á N D O B R Á V O D A U P A C O V A POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: IVAN PLICKA STUDIO s.r.o. LEDEN 2015 O B E C D O B R Á V O D A U P A C O V A Z Á Z N A M

Více

1) Doprava... 6 2) Občanské vybavení... 6 3) Stanovené požadavky na koncepci technické infrastruktury... 6 4) Odpadové hospodářství...

1) Doprava... 6 2) Občanské vybavení... 6 3) Stanovené požadavky na koncepci technické infrastruktury... 6 4) Odpadové hospodářství... Obsah b) Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 3 c) Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně... 3 d) Koncepce

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Územního plánu Vrutice

Územního plánu Vrutice N Á V R H Z A D Á N Í Územního plánu Vrutice Pořizovatel: Městský úřad Litoměřice - odbor územního rozvoje - úřad územního plánování ve spolupráci s určeným zastupitelem Obce Vrutice Leden 2013 Úřad územního

Více

Obec Jenišovice. Část první Úvodní ustanovení. Článek 1 Účel vyhlášky. Článek 2 Rozsah platnosti

Obec Jenišovice. Část první Úvodní ustanovení. Článek 1 Účel vyhlášky. Článek 2 Rozsah platnosti OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE Obec Jenišovice Obecně závazná vyhláška č. 1/05 ze dne 1.12.2005 o Změně č. 2 závazné části Územního plánu sídelního útvaru Jenišovice Zastupitelstvo obce Jenišovice se na

Více

ÚZEMNÍ PLÁN KOSTĚNICE

ÚZEMNÍ PLÁN KOSTĚNICE Územní plán Kostěnice ÚZEMNÍ PLÁN KOSTĚNICE únor 2014 A-PROJEKT Pardubice s.r.o., Ing. arch. Petr Kopecký, 2014 1 Územní plán Kostěnice Obec Kostěnice č.usn.:... v Kostěnicích dne... Územní plán Kostěnice

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ORLIČKY

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ORLIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ORLIČKY Obec: Orličky, č. p. 176, 561 55 Orličky Pořizovatel: Městský úřad Žamberk, odbor regionálního rozvoje a územního plánování, Masarykovo nám. 166, 564

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALETÍN

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALETÍN NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALETÍN zpracováno v souladu s ustanovením 47, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon ),

Více

HRDLÍV ÚZEMNÍ PLÁN TEXTOVÁ ČÁST. POŘIZOVATEL: Městský úřad Slaný. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8

HRDLÍV ÚZEMNÍ PLÁN TEXTOVÁ ČÁST. POŘIZOVATEL: Městský úřad Slaný. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 HRDLÍV ÚZEMNÍ PLÁN TEXTOVÁ ČÁST POŘIZOVATEL: Městský úřad Slaný PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 Název územně plánovací dokumentace - ÚPD: Hrdlív územní plán Řešené území:

Více

- ZMĚNA Č. 13 ÚZEMNíHO PLÁNU SíDELNíHO ÚTVARU DOLNí BEČVA

- ZMĚNA Č. 13 ÚZEMNíHO PLÁNU SíDELNíHO ÚTVARU DOLNí BEČVA Obec Dolní Bečva Zlínský kraj, 756 55 Dolní Bečva č.p. 340 Tel., fax: 571 647 168 E-mail: obec@dolnibecva.cz Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupítelstvo obce Dolní Bečva Datum

Více

A. TEXTOVÁ ČÁST... 3

A. TEXTOVÁ ČÁST... 3 A. TEXTOVÁ ČÁST... 3 1 Vymezení zastavěného území... 3 2 Koncepce rozvoje území obce, ochrany rozvoje jeho hodnot... 3 3 Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systém

Více

Příloha č.1 obecně závazné vyhlášky č. 4/2006 o závazných částech územního plánu města Slatiňany.

Příloha č.1 obecně závazné vyhlášky č. 4/2006 o závazných částech územního plánu města Slatiňany. Příloha č.1 obecně závazné vyhlášky č. 4/2006 o závazných částech územního plánu města Slatiňany. FUNKČNÍ REGULACE - PLOCHY BYDLENÍ - NÍZKOPODLAŽNÍ Slouží pro bydlení ve spojení s užitkovým využitím zahrad

Více

Územní plán Bílá. Obec Bílá. vydává pod bodem usnesení č.: 3/5. ze dne: 10. 02. 2015. formou opatření obecné povahy č. j. 43/2015

Územní plán Bílá. Obec Bílá. vydává pod bodem usnesení č.: 3/5. ze dne: 10. 02. 2015. formou opatření obecné povahy č. j. 43/2015 Obec Bílá Zastupitelstvo obce Bílá, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, za použití

Více

Č E R V E N K A. T e x t o v á č á s t. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2013

Č E R V E N K A. T e x t o v á č á s t. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2013 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2013 Ú Z E M N Í P L Á N Č E R V E N K A -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY Důvody pro pořízení celoměstsky významné změny Z 2834/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy a stanovení

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ČERVENÁ VODA A.1 T E X T O V Á Č Á S T. Nabytí účinnosti: Zodp. projektant: Ing. arch. D. Vaníčková

ÚZEMNÍ PLÁN ČERVENÁ VODA A.1 T E X T O V Á Č Á S T. Nabytí účinnosti: Zodp. projektant: Ing. arch. D. Vaníčková Nabytí účinnosti: Zodp. projektant: Ing. arch. D. Vaníčková Ing. arch. D. Vaníčková Doprava:Ing. R. Michlík Zeleň: ing. Z. Baladová Aloise Hanuše 182 Techn. infr-ra: V.Kašpar JABLONNÉ NAD ORLICÍ investor:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OSTROŽSKÁ NOVÁ VES

ÚZEMNÍ PLÁN OSTROŽSKÁ NOVÁ VES ÚZEMNÍ PLÁN OSTROŽSKÁ NOVÁ VES I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Červen 2014 PŘÍLOHA č. 1 Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Ostrožská Nová Ves Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006

Více

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Novosedly nad Nežárkou úvod červenec 2009 O pořízení změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Novosedly nad Nežárkou (dále též jen

Více

Územní plán Dlouhý Most

Územní plán Dlouhý Most Územní plán Dlouhý Most OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY POŘIZOVATEL: MAGISTRÁT MĚSTA LIBEREC odbor hlavního architekta PROJEKTANT: Ing. arch. Miloslav Štěpánek březen 2015 Za pořizovatele: CJ MML 028313/15/St.....

Více

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Zpracovatel: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Obsah: Změna 1 Textová část 2 Hlavní výkres funkční využití území (výřezy) Odůvodnění Změny 1 Textová část 2 Výkres

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE Městský úřad Ivančice, odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování, který na žádost města Oslavany pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

Ú Z E M N Í P L Á N T E P L I Č K A NÁVRH PRO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ 05/2014 doplněný o stanovisko krajského úřadu 06/2014

Ú Z E M N Í P L Á N T E P L I Č K A NÁVRH PRO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ 05/2014 doplněný o stanovisko krajského úřadu 06/2014 Ú Z E M N Í P L Á N T E P L I Č K A NÁVRH PRO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ 05/2014 doplněný o stanovisko krajského úřadu 06/2014 ZÁKLADNÍ A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE klient - objednatel: Obec Teplička (okres Karlovy Vary)

Více

ÚZEMNÍ PLÁN NOVÝ JIČÍN ZMĚNA Č. 2 TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN NOVÝ JIČÍN ZMĚNA Č. 2 TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN NOVÝ JIČÍN ZMĚNA Č. 2 TEXTOVÁ ČÁST (NÁVRH URČENÝ PRO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ) I. ZMĚNA Č. 2 ÚP NOVÝ JIČÍN II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚP NOVÝ JIČÍN URBANISTICKÉ STŘEDISKO OSTRAVA, s.r.o. ŘÍJEN 2012

Více

Ú z e m n í p l á n H O R N Í Ř E P Č I C E

Ú z e m n í p l á n H O R N Í Ř E P Č I C E Ú z e m n í p l á n H O R N Í Ř E P Č I C E Opatření obecné povahy Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal: Číslo jednací: Zastupitelstvo obce Horní Řepčice 0068071/13/ROZ/DVa Datum nabytí

Více

A. Textová část odůvodnění. B. Grafická část odůvodnění. Změna č. 2006/01.2 Územního plánu města Ostravy (dále jen Změna č. 2006/01.2).

A. Textová část odůvodnění. B. Grafická část odůvodnění. Změna č. 2006/01.2 Územního plánu města Ostravy (dále jen Změna č. 2006/01.2). POŘIZOVATEL : MAGISTRÁT MĚSTA OSTRAVY ZHOTOVITEL : ÚTVAR HLAVNÍHO ARCHITEKTA MMO URBANISTICKÁ KONCEPCE : BEDŘICH TUTSCH ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT : ING. ARCH. PETR VENCELIDES VYDAL : ZASTUPITELSTVO MĚSTA OSTRAVY

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTÍTARY PROJEKT BYL PODPOŘEN DOTACÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTÍTARY PROJEKT BYL PODPOŘEN DOTACÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTÍTARY Datum: leden 2012 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek PROJEKT BYL PODPOŘEN DOTACÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ORGÁN

Více

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most schváleno na zasedání zastupitelstva města dne Textová část Výkresová část výkres limitů měřítko 1: 10 000 Vypracoval: odbor rozvoje a územního plánu Ing.

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ Městský úřad Třebíč, Úřad územního plánování, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, jako pořizovatel dle 6 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zpracoval

Více