Strojírenský zkušební ústav, s.p. certifikační orgán pro systémy managementu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Strojírenský zkušební ústav, s.p. certifikační orgán pro systémy managementu"

Transkript

1 Strojírenský zkušební ústav, s.p. certifikační orgán pro systémy managementu Adresa: Hudcova 424/56b Brno IČO: DIČ: CZ Zapsáno v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně v oddílu A XXIV, vložka 645. tel.: , fax: INFORMACE O PROCESU CERTIFIKACE PRO ZÁJEMCE A ŽADATELE O CERTIFIKACI SYSTÉMU KVALITY Zpracoval: Ing. Václav Pokorný manažer kvality Schválil: Ing. Tomáš Hruška vedoucí certifikačního orgánu 15. vydání Brno, červenec 2013

2 Informace o procesu certifikace List č. 2 Obsah: 1. Úvod 2. Politika kvality akreditovaného certifikačního orgánu 3. Rozsah akreditace 4. Poptávka 5. Žádost o certifikaci 6. Postup certifikace 7. Vystavení certifikátu 8. Práva a povinnosti držitele certifikátu 9. Používání loga 10. Dozor nad certifikovaným systémem kvality 11. Změny v systému kvality 12. Zveřejňování údajů 13. Důvěrnost informací 14. Změny v postupu certifikačního orgánu 15. Odvolání, stížnosti a spory 16. Kontaktní údaje 17. Rozsah akreditace

3 Informace o procesu certifikace List č ÚVOD Tato Informace obsahuje postupy které používá akreditovaný certifikační orgán Strojírenského zkušebního ústavu (dále jen COS) pro certifikaci systémů kvality klientů vč. následného dozoru podle norem ČSN EN ISO 9001, ČSN OHSAS nebo ČSN EN ISO nebo ČSN EN ISO 9001 ve spojení s ČSN EN ISO Vedle toho obsahuje další užitečné informace pro zájemce a žadatele o certifikaci, týkající se politiky kvality certifikačního orgánu (dále jen COS"), práv a povinností držitelů certifikátu, změn v systému kvality, zveřejňování údajů, důvěrnosti informací a případných změn v postupech COS. Vysvětleny jsou rovněž postupy pro uplatňování a vyřizování odvolání, stížností a sporů a postupy v případech, kdy COS hodlá uplatnit nové požadavky a metody. Příručku kvality COS obdrží k nahlédnutí každý zájemce o certifikaci již ve fázi nabídky. Na vyžádání je dostupná i všem ostatním zájemcům. 2. POLITIKA KVALITY AKREDITOVANÉHO CERTIFIKAČNÍHO ORGÁNU Záměrem COS je být důvěryhodným certifikačním orgánem certifikujícím systémy kvality v co nejširším spektru činnosti v oblasti strojírenských a příbuzných výrob a služeb. Uskutečňovat posuzování a certifikaci s vysokou profesionalitou tak, aby co nejlépe vyhovovala tuzemským i zahraničním klientům. COS provádí certifikaci systémů kvality podle výše uvedených norem v rozsahu uvedeném v příloze osvědčení o akreditaci. Ve své činnosti se řídí ČSN EN ISO/IEC Vedení COS prohlašuje, že certifikační orgán je nestranný, odpovídá za svá rozhodnutí týkající se udělování, udržování, rozšiřování, omezování, pozastavování a odnímání certifikace. Vedení COS má k dispozici dokumenty prokazující, že je právnickou osobou. COS má dokumentovanou strukturu, která zajišťuje oddělení certifikační funkce (rozhodnutí o certifikaci) od funkcí výkonných (posuzování). COS je finančně stabilní a má veškeré zdroje (věcné, technické, personální) potřebné k provozování systému certifikace. COS má vytvořen a implementován systém kvality, který je funkční a efektivní. COS stanovil politiku a postupy, které rozlišují mezi certifikací a ostatními činnostmi. Pracovníci COS jsou oproštěni od komerčních a jiných nátlaků. COS má pravidla a postupy pro jmenování Rady pro certifikaci. Dále COS zajišťuje, aby ani činnosti spjatých orgánů neovlivňovaly jeho objektivitu, nestrannost a důvěrnost. Politika kvality COS je uvedena v Příručce kvality a je zaměřená na provádění kvalitní služby pro klienta a je v praxi realizována prostřednictvím každoročně vytýčených cílů kvality. V Příručce kvality jsou popsány všechny procesy systému kvality, jimiž COS zabezpečuje plnění akreditačních kritérií. Zásady, na kterých má certifikační orgán založenu svou certifikaci, aby poskytl důvěru všem zainteresovaným stranám, že splňuje specifické požadavky, jsou založeny na: nestrannosti odborné způsobilosti odpovědnosti otevřenosti důvěrnosti urychlené reakce na stížnosti.

4 Informace o procesu certifikace List č ROZSAH AKREDITACE Rozsah akreditace, tj. seznam oborů výroby a služeb, v nichž COS působí a v nichž je oprávněn vydávat na základě osvědčení o akreditaci certifikáty, je uveden na a 4. POPTÁVKA Klient (zájemce o certifikaci) uplatňuje poptávku na certifikaci systému kvality buď písemně nebo osobním jednáním s kompetentními pracovníky COS. Předmětem poptávky příp. osobního jednání jsou zpravidla informace: - akreditace certifikačního orgánu pro daný obor výroby nebo služeb - termín uskutečnění auditu a vydání certifikátu - cena za audit a certifikaci systému kvality - požadavky COS na rozsah, formu a datum předání dokumentace systému kvality - reference o dosud udělených certifikátech. V rámci poptávky COS předává (zasílá) klientovi "Informaci o procesu certifikace", formulář Žádost k certifikaci a Dotazníky podle oborů certifikace. 5. ŽÁDOST O CERTIFIKACI Rozhodne-li se klient využít certifikačních služeb COS, podává písemnou Žádost k certifikaci spolu s vyplněnými Dotazníky. Každá žádost k certifikaci je přezkoumána a zaregistrována. Pokud jsou žádost, popř. dotazníky vyplněné neúplně nebo nesprávně, vyžádá si COS ještě před jejich zaevidováním jejich doplnění. COS písemně potvrzuje klientovi registraci jeho žádosti k certifikaci, příp. odmítnutí certifikaci provést. Formulář Žádosti spolu s Dotazníky jsou uloženy na 6. POSTUP CERTIFIKACE Certifikační orgán vykonává prvotní certifikaci ve dvou stupních. Pozn. prvotní certifikace je certifikace u klienta, u něhož nebyl dosud systém certifikován. V průběhu platnosti certifikátu (období 3 let), jsou každoročně vykonávány dozorové audity. Po ukončení platnosti certifikátu, se provádí recertifikace. Postup certifikace a recertifikace je schematicky znázorněn ve vývojovém diagramu na následující straně a podrobně popsán v dalším textu.

5 Informace o procesu certifikace List č. 5 Schéma postupu při certifikaci/recertifikaci Postup provádění certifikace Odpovědnost Činnost, záznam Poptávka Klient Informativní schůzka Zástupce COS Rozsah akreditace COS Termín a cena certifikace Požadavky na dokumentaci SMJ Písemná žádost + vyplněné dotazníky Klient Administrativní pracovník COS Zaslání / předání žádostí a dotazníků Registrace žádosti v Knize Dopis zákazníkovi o registraci Přezkoumání žádosti Zástupce vedoucího COS, Technický expert pro EN 3834 Záznam do formuláře Žádost Příprava a podpis smlouvy Administrativní pracovník + vedoucí COS Smlouva Jmenování týmu auditorů Vedoucí COS Jmenování týmu auditorů, Přiřazení technických expertů pro obory Seznam posuzovatelů podle ČSN EN ISO Vyžádání dokumentace Vedoucí auditor PJ a druhá vrstva dokumentace klienta Přezkoumání dokumentace Vedoucí auditor Plán auditu Vedoucí auditor Vytvoření Plánu auditu a Stanovení rozsahu auditu a odeslání Plánu auditu klientovi Audit u klienta Vedoucí auditor, tým auditorů Podle schválených postupů Check list Zpráva z auditu/dozoru Vedoucí auditor Zpráva z auditu Záznam o neshodě ano Přezkoumání zprávy a její odeslání klientovi Zjištěné neshody? Vedoucí COS, technický expert EN 3834 a administrativní pracovník Vyjádření vedoucího COS ve Zprávě z auditu a v Záznamech o neshodě Průvodní dopis Hodnocení auditorů Nápravná opatření ne Klient Následný audit Vedoucí auditor Závěrečná zpráva Přezkoumání Závěrečné zprávy Vedoucí COS Vyjádření vedoucího COS v Závěrečné zprávě Vyjádření klienta Klient Stanovisko klienta v části Zprávy z auditu, nebo v Závěrečné zprávě, případně dopisem Vystavení certifikátu a průvodní dopis Vedoucí certifikačního orgánu Vystavení certifikátu a jeho předání klientovi včetně Potvrzení převzetí certifikátu Archivace Administrativní pracovník Soustředění všech dokladů do složky případu KONEC Postup certifikace

6 Informace o procesu certifikace List č Uzavření smlouvy Na základě Žádosti o certifikaci a vyplněných Dotazníků vypracuje COS návrh smlouvy, který je odeslán klientovi k připomínkám. Smlouvu podepisují statutární zástupci. Smlouva je evidovaná. 6.2 Příprava auditu Pro vykonání auditu jmenuje vedoucí COS vedoucího auditora a ostatní členy týmu. Klient se vyjadřuje ke složení týmu. Pokud nebyla dokumentace systému kvality dodána v požadovaném rozsahu, vyžádá si vedoucí auditor její dodání. 6.3 Přezkoumání dokumentace Vedoucí auditor prověří, zda systém kvality popsaný v dokumentaci je úplný a vyvážený. Pokud dokumentace má výrazné nedostatky, upozorní klienta na předčasnost certifikačního auditu a uvědomí o tom vedoucího COS. 6.4 Plán auditu Plán auditu zpracuje vedoucí auditor a odešle ho klientovi k odsouhlasení. Počet dnů, potřebných pro uskutečnění certifikačního auditu se řídí velikostí a složitostí firmy a je dán Metodickými pokyny ČIA a Příručkou kvality. Prvotní audit se provádí ve dvou stupních. 6.5 První stupeň auditu První stupeň je zaměřen na prověření dokumentace klienta, pochopení jeho systému, procesů a jeho připravenosti na druhý stupeň auditu. Audit se obvykle vykonává u klienta, v případě certifikaci podle ISO se audit provádí u klient vždy. Výstupem z auditu je Zpráva, která identifikuje oblasti, které by mohly být ve 2. stupni klasifikovány jako neshody. Doba mezi vykonáním 1. a 2. stupně auditu může být max. 3. měsíce. V této době klient odstraní vytýkané neshody. 6.6 Druhý stupeň auditu Účelem druhého stupně auditu je vyhodnotit uplatňování systému managemntu klienta, kontrola odstranění slabých míst identifikovaných v prvním stupni. Tento audit se koná na vybraných pracovištích klienta. Výstupem z auditu je Zpráva z auditu. Na základě výsledků Zpráv z obou auditů a po jejich přezkoumání, rozhodne vedoucí COS o vystavení certifikátu. 6.7 Provedení auditu Audit zahajuje vedoucí auditor s vedením klienta: - představí členy auditního týmu - potvrdí cíl, předmět a kritéria auditu - poskytne stručný přehled metod a postupů, které budou použity při provádění auditu - vytvoří oficiální komunikační vazby mezi auditním týmem a auditovaným - upozorní na kritéria hodnocení zjištěných neshod - vysvětlí veškeré nejasné podrobnosti plánu auditu.

7 Informace o procesu certifikace List č. 7 Audit se vede standardním způsobem. Auditoři postupně shromažďují objektivní důkazy prostřednictvím pohovorů, zkoumáním dokumentů a záznamů, zjišťováním činností, podmínek a postupů v dané oblasti. Úplnost provedení auditu se kontroluje auditními dotazníky. Zjištěné neshody jsou zaznamenávány, přitom se používá následující klasifikace neshod: systémová neshoda - prověřovaný systém kvality nebo jeho podstatná část zásadně odporuje požadavkům kriteriálních norem ČSN EN ISO 9001: 2009, ČSN OHSAS 18001:2008 nebo ČSN EN ISO 13485, nebo ČSN EN ISO chybí část systému, která je podle specifických podmínek prověřované organizace nezbytná pro správnou funkci systému kvality závažná neshoda: - nedokonalé zavedení některého článku normy (nedokonalá dokumentace a/nebo nedokonalá implementace systému kvality) - takový počet nedostatků, že může být ohrožena správná funkce systému kvality - zjištěná neshoda vzbuzuje obavu, že nebudou splněny požadavky na výrobek nebo službu pro ISO 13485: a) nezavedení odpovídajících nápravných a preventivních opatření v případech, kdy analýza dat z vyhodnocování zkušeností získaných s vyrobenými prostředky indikuje skladbu vad produktů b) produkty, které jsou uvedeny na trh, způsobí přílišné riziko pro pacienty a/nebo uživatele v případě jejich používání v souladu s jejich označením c) existence produktů, jež zřetelně nesplňují specifikace klienta a/nebo regulační požadavky nedostatek: - drobné nedostatky systému kvality, odchylky od formulace normy, které neohrožují funkčnost systému - nedodržení některého dílčího postupu systému, které neohrozí funkčnost systému kvality Poznámka: nedostatky budou kontrolovány při nejblíže dalším dozoru a pokud nebudou odstraněny, stanou se závažnou neshodou. V průběhu auditu se tým auditorů schází k rekapitulaci svých zjištění. Se zjištěnými neshodami seznamuje vedoucí auditor, zpravidla na závěr každého dne auditu, odpovědného zástupce vedení klienta. Pokud nebude možné splnit cíl auditu, vedoucí auditor ohlásí důvody klientovi a audit přeruší do odstranění překážek. Při závěrečném jednání (ukončení auditu) projedná vedoucí týmu auditorů s vedením a s pracovníky odpovědnými za příslušné činnosti zjištění z auditu. Zjištění je prezentováno způsobem, aby mu vedení porozumělo. 6.8 Zprávy z auditu Zprávy z auditu zpracovává vedoucí auditor s využitím podkladů, shromážděných od členů auditního týmu a předkládá ji vedoucímu COS k přezkoumání a rozhodnutí o vystavení certifikátu. Zprávu z auditu podle ČSN EN ISO navíc přezkoumává nezávislý technický expert, který se nezúčastnil auditu Vyhodnocení Zprávy z auditu Vedoucí COS vyhodnotí údaje, uvedené ve Zprávě z auditů obou stupňů.

8 Informace o procesu certifikace List č. 8 Zprávu se svým stanoviskem ve věci certifikace zasílá klientovi k vyjádření. Klient se vyjadřuje ke Zprávě a k průběhu certifikace. Doba na vyjádření je 14 dnů. Jestliže jsou uplatněny námitky, postupuje se způsobem, popsaným v kapitole 15. této informace. V případech, kdy Zpráva z auditu obsahuje systémové či závažné neshody, které nebyly prokazatelným způsobem odstraněny ještě v průběhu certifikačního auditu, oznámí vedoucí COS tuto skutečnost odpovědnému zástupci auditované organizace. Současně jej vyzve, aby sdělil jaká opatření k nápravě hodlá v termínu max. tří měsíců realizovat. Před ukončením této lhůty provede COS další následný audit, zaměřený na včasnost a účinnost klientem uskutečněných opatření. V případě kladného výsledku tohoto auditu a uspokojivého vyhodnocení Zprávy z auditu vedoucím COS a kladného vyjádření klienta, lze vydat certifikát. Pokud jsou provedená opatření k nápravě, shledána jako nedostatečně účinná nebo v případě, kdy pro jejich realizaci není dodržen termín tří měsíců, oznámí vedoucí COS odpovědnému zástupci prověřované organizace zasláním negativní zprávy o auditu, že audit byl ukončen. Poznámka: v případě požadavku klienta na další prověření systému, musí být po realizaci nápravných opatření sepsána s klientem nová smlouva a uskutečněn nový certifikační audit. Audit se uskutečňuje stejnými postupy, jako řádný. 7. VYSTAVENÍ CERTIFIKÁTU Podmínka vystavení certifikátu nesmí být identifikovány žádné neshody V případě kladného výsledku Zpráv z auditu a dalších zjištění, je na období 3 let, vystaven certifikát. Certifikát je zaslán klientovi v počtu výtisků, stanovených ve smlouvě o certifikaci. Dokladem o převzetí certifikátu klientem je Potvrzení o převzetí certifikátu, které obsahuje poučení o právech, závazcích a povinnostech držitele certifikátu. Toto Potvrzení podepsané držitelem certifikátu je uloženo v COS. 8. PRÁVA A POVINNOSTI DRŽITELE CERTIFIKÁTU Držitel certifikátu má vzhledem k certifikaci následující závazky, práva a povinnosti: - certifikovaný systém kvality musí být trvale v souladu s požadavky normy vůči ní byl systém certifikován. - držitel certifikátu musí na vyžádání doložit certifikačnímu orgánu vedení záznamů o stížnostech a opatřeních k nápravě - držitel certifikátu je povinen informovat neprodleně certifikační orgán o jakékoliv změně v systému kvality, která může mít vliv na shodu - držitel certifikátu smí prohlašovat, že má certifikovaný systém kvality jen podle normy a v oblastech platnosti, uvedených v certifikátu - pří ukončení platnosti certifikátu a při jeho pozastavení, omezení platnosti, zrušení nebo odnětí musí držitel certifikátu přestat využívat všech výhod z něho plynoucích - držitel certifikátu je povinen seznámit se s podmínkami dozoru - držitel certifikátu potvrdí souhlas s uskutečňováním dozoru nad certifikovaným systémem kvality ve smyslu smlouvy o provádění dozoru. pro certifikaci podle ISO 13485, přistupují další požadavky. 9. POUŽÍVÁNÍ LOGA COS neumožňuje držitelům certifikátů používat logo Strojírenského zkušebního ústavu, ani akreditačního orgánu.

9 Informace o procesu certifikace List č DOZOR NAD CERTIFIKOVANÝM SYSTÉMEM KVALITY 10.1 Dozor nad vydanými certifikáty Po dobu tříleté platnosti certifikátu probíhá 1x ročně dozorový audit. V souvislosti s výsledkem dozoru je vydáno rozhodnutí o potvrzení platnosti certifikátu do dalšího dozorového auditu, nebo rozhodnutí o pozastavení platnosti certifikátu nebo odejmutí certifikátu v případě zásadních odchylek od požadavků norem Dozorem se má zjistit, zda v průběhu platnosti certifikátu klient i nadále plní požadavky certifikačních norem, příp. nedošlo u něj k takovým změnám v systému kvality, které by mohly vést k omezení platnosti, pozastavení platnosti nebo odejmutí certifikátu. Povinnost uzavření smlouvy na dozor je zakotvena již ve smlouvě o certifikací Postup dozorového auditu Postup je obdobný jako v bodě 6 Příprava dozorového auditu probíhá podobným způsobem. Je uzavřena smlouva, jmenován tým auditorů, ke kterému se vyjádří klient. Po schválení týmu auditorů předá klient vedoucímu auditorovi potřebnou dokumentaci k prostudování. Vedoucí auditor přidělí úkoly mezi jednotlivé členy týmu. Klientovi se ke schválení posílá rovněž plán auditu. Samotné posuzování u klienta probíhá stejně jako u certifikačního auditu Dozor - rozhodnutí Na základě přezkoumání Zpráv a podkladů z dozorového auditu rozhoduje certifikační orgán o potvrzení či pozastavení platnosti certifikátu. V obou případech se klientovi zasílá písemné rozhodnutí Pozastavení platnosti certifikátu Pokud byl dozorovým auditem zjištěn omezený počet závažných neshod, případně větší počet nedostatků nebo omezený počet systémových neshod, případně větší množství závažných neshod a nedostatků a klient na Zprávu z auditu ani na Záznamy o neshodě nereaguje, COS pozastavuje platnost certifikátu. Při pozastavení je certifikace dočasně neplatná. COS sdělí klientovi podmínky, po jejichž splnění lze pozastavení zrušit. Klient je povinen v určeném termínu na neshody reagovat a jejich odstranění sděluje COS. COS formou auditu provede ověření účinnosti provedených opatření. Je-li neshoda (neshody) prokazatelně odstraněna, sdělí vedoucí COS klientovi, že ruší pozastavení platnosti certifikátu Odejmutí certifikátu Pokud se klientovi nepodařilo ve stanoveném termínu neshody odstranit, nebo jím provedená opatření k nápravě nebyla shledána jako dostatečně účinná, popř. když se ve stanoveném termínu k výsledku dozorového auditu vůbec nevyjádřil, odejme mu COS certifikát. Sdělení o odnětí certifikátu zasílá klientovi vedoucí COS Omezení platnosti certifikátu

10 Informace o procesu certifikace List č. 10 Ve výjimečných případech, kdy byla dozorovým auditem sice prokázána neshoda (neshody), která je charakteristická jen pro určitou část klientova podniku či produkce, lze platnost vydaného certifikátu omezit. Sdělení o omezení platnosti certifikátu zasílá klientovi vedoucí COS Speciální audity V případě kdy klient požádá certifikační orgán o rozšíření rozsahu certifikace, nebo na základě stížností, nebo reakci na změny klienta aj. vykoná COS u klienta speciální audity. Tyto jsou nahlášeny a projednány se klientem. Klient je povinen umožnit COS přístup ke všem zjištěním, dokumentům a záznamům z vnitřního kontrolního systému, z přezkoumání systému kvality aj. 11. ZMĚNY V SYSTÉMU KVALITY Držitel certifikátu je povinen informovat COS o jakýchkoliv zamýšlených změnách systému kvality nebo jiných změnách, které mohou mít vliv na plnění požadavků příslušné normy, podle níž byl systém kvality certifikován. Dále je povinen akceptovat rozhodnutí COS na požadované přehodnocení nebo na další prověření vzhledem k zamýšleným změnám ve stávajícím systému kvality. COS neprodleně reaguje na jakékoliv oznámení klienta o změně systému kvality. 12. ZVEŘEJŇOVÁNÍ ÚDAJŮ COS vypracovává seznam certifikovaných klientů s údaji o stavu jejich certifikace. Aktuální seznam je k dispozici pro všem klientům. Seznam lze vyžádat u kontaktních osob COS, uvedených v závěru této Informace. 13. DŮVĚRNOST INFORMACÍ Vedení COS vytváří nezbytné systémové předpoklady pro to, aby za každých okolností byla zachována důvěrnost informací, získaných v průběhu jeho činností. Důvěrnost informací, získaných během certifikačních činností na všech úrovních je v COS zajištěna následujícím způsobem: - všechny záznamy včetně všech materiálů z auditů jsou uchovávány podle příslušných pravidel v archivu COS - záznamy, uložené na magnetických médiích jsou chráněny proti zneužití, ztrátě popř. poškození v souladu s interními směrnicemi - stálí i externí pracovníci COS, členové Rady pro certifikaci, jsou povinni dodržovat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se při své činnosti dozví a které se dotýkají certifikačního procesu u klienta. Všichni v tomto smyslu podepisují příslušné prohlášení - ostatní pracovníci, kteří mají z titulu své funkce oprávnění v přístupu k materiálům COS jsou vázáni obecně platnými předpisy o důvěrnosti záznamů shromažďovaných v SZÚ - COS neposkytuje důvěrné údaje o svých klientech třetí straně. Výjimku tvoří údaje ke kterým dá klient souhlas s jejich zveřejněním. Seznam certifikovaných subjektů je k dispozici pro veřejnost. Certifikační orgán udržuje vlastnická práva k certifikátům. 14. ZMĚNY V POSTUPECH CERTIFIKAČNÍHO ORGÁNU

11 Informace o procesu certifikace List č. 11 Vedení COS v případech, kdy uskutečňuje změny ve svých požadavcích na certifikaci, provádí ještě před jejich realizací průzkum názorů dotčených stran (certifikovaných klientů). Zamýšlené a přijaté změny jim písemně oznamuje. Povinností COS je ověřit zpravidla formou auditů, zda všichni certifikovaní klienti skutečně realizovali ve stanoveném termínu nezbytné úpravy svých postupů. Pokud nejsou změny provedeny, příp. jeví se jako neúčinné, je platnost certifikátu pozastavena. 15. ODVOLÁNÍ, STÍŽNOSTI A SPORY COS má vypracovaný a zavedený dokumentovaný systém nakládání se stížnostmi a odvoláními a systém řešení sporů se žadateli o certifikaci, certifikovanými klienty nebo jinými stranami Stížností Klient, který není spokojen s postupem certifikace, popř. s činností nebo chováním pracovníků COS je oprávněn podat stížnost, a to v kterékoliv fázi certifikačního procesu. Stížnost na postup certifikace v průběhu prověřování systémů kvality může klient uplatnit u vedoucího auditora, který je povinen ji řešit v rámci svých kompetencí. Není-li klient s vyřízením takové stížnosti spokojen je třeba ji písemně uplatnit u vedoucího COS. Každá stížnost je evidovaná. K šetření stížností má COS zpracován postup, se kterým se klient může seznámit. Obecně platí, že každá stížnost je prošetřena a stěžovateli je písemně odpovězeno Odvolání Pokud klient nesouhlasí se závěry auditního týmu, může ve stanovené lhůtě od přijetí Zprávy z auditu (zpravidla do 15 dnů) podat odvolání. Odvolání se podává písemně vedoucímu COS. COS má zpracován postup pro řešení odvolání. Klient je o postupu a výsledku informován. Klient se může odvolat i k Radě pro certifikaci. Její rozhodnutí je konečné Spory Způsob řešení případných sporů je uveden ve Smlouvě. Spory jsou řešeny - dohodou - soudem. Výsledky dohody, popř. výrok soudu jsou pro obě strany závazné a vykonatelné. Obdobný postup se použije pro řešení sporů mezi COS a jinými stranami. 16. KONTAKTNÍ ÚDAJE Adresa COS: Vedoucí COS: Strojírenský zkušební ústav s.p., Hudcova 424/56b, Brno Ing. Tomáš Hruška tel Zástupce vedoucího COS: Ing. Alois Randýsek, tel Manažer kvality COS: Ing. Václav Pokorný tel Formuláře pro proces certifikace umístěny na příp. lze je vyžádat u zástupce vedoucího COS a manažera kvality. K O N E C

Základní informace (SD 02)

Základní informace (SD 02) EURO CERT group Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu () Datum platnosti: 1.7.2015 Výtisk číslo: 1 Vydání: 5 Revize: 0 Funkce Jméno Datum Podpis Zpracoval: MK Ing.Monika Becková 24.6.2015

Více

Certifikační orgán emisí skleníkových plynů společnosti ORGREZ, a. s.

Certifikační orgán emisí skleníkových plynů společnosti ORGREZ, a. s. ORGREZ, a.s., Certifikační orgán Hudcova 321/76, 612 00 Brno Tel.: 541 613 361, Fax: 541 613 299, E-mail: tepchem@orgrez.cz Certifikační orgán emisí skleníkových plynů společnosti ORGREZ, a. s. Ověřování

Více

INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB NA FUNKCE MANAŽER SM BOZP AUDITOR SM BOZP

INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB NA FUNKCE MANAŽER SM BOZP AUDITOR SM BOZP Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB

Více

INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB NA FUNKCE MANAŽER EMS AUDITOR EMS

INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB NA FUNKCE MANAŽER EMS AUDITOR EMS Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB

Více

Pokyn o účasti notifikovaných osob

Pokyn o účasti notifikovaných osob Pokyn o účasti notifikovaných osob při prokazování shody podle směrnice 89/106/EHS o stavebních výrobcích je použitelný pro notifikované osoby z CPD-GNB CIRCA jako dokument NB/CPD/01/002-rev.04. Úvod Od

Více

ŽÁDOST O PŘEVOD CERTIFIKACE SM

ŽÁDOST O PŘEVOD CERTIFIKACE SM SILMOS-Q s. r. o. Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17021 Křižíkova 70, 612 00 Brno + 541 633 291 e-mail:

Více

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ATESTAČNÍ STŘEDISKO reg.č. 02

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ATESTAČNÍ STŘEDISKO reg.č. 02 ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ATESTAČNÍ STŘEDISKO reg.č. 02 Atestační podmínky a postupy atestačního střediska při provádění atestací dlouhodobého řízení informačních systémů veřejné správy leden 2009

Více

Informační soubor k certifikaci produktů (výrobků) Pracovní postup pro certifikaci

Informační soubor k certifikaci produktů (výrobků) Pracovní postup pro certifikaci Informační soubor k certifikaci produktů (výrobků) Pracovní postup pro certifikaci Silniční vývoj - ZDZ spol. s r.o. certifikační orgán pro certifikaci produktů Jílkova 76 615 00 Brno Certifikační orgán

Více

Popis certifikačního postupu TÜV NORD CERT podle GMP+ FC schématu (Feed Certification Scheme) GMP+ International B.V. (NL)

Popis certifikačního postupu TÜV NORD CERT podle GMP+ FC schématu (Feed Certification Scheme) GMP+ International B.V. (NL) Pravidla a popis certifikačního postupu podle GMP+ FC Pravidla a popis certifikačního postupu podle GMP+ jsou společně se Všeobecnými podmínkami pro certifikaci součástí nabídky (či smlouvy) na provedení

Více

Směrnice akreditovaných činností SAC 9. certifikační orgán dokument revize číslo platnost od: stránka stránek SMĚRNICE

Směrnice akreditovaných činností SAC 9. certifikační orgán dokument revize číslo platnost od: stránka stránek SMĚRNICE 0 1. 2. 2015 1 8 1 OBSAH 1 OBSAH... 1 2 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK... 2 3 TERMÍNY A DEFINICE... 3 4 ÚVOD... 4 5 SOUVISEJÍCÍ ZÁKONY, NORMY A VYHLÁŠKY... 4 6 POSTUP PODÁVÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ NÁMITEK/STÍŽNOSTÍ...

Více

AUTORIZAČNÍ ŘÁD NÁRODNÍ PLATFORMY SBToolCZ. Obecně čl. 1

AUTORIZAČNÍ ŘÁD NÁRODNÍ PLATFORMY SBToolCZ. Obecně čl. 1 AUTORIZAČNÍ ŘÁD NÁRODNÍ PLATFORMY SBToolCZ Obecně čl. 1 Tento autorizační řád Národní platformy SBToolCZ (dále jen NP SBToolCZ) upravuje následující podrobnosti: a) o udělování autorizace konzultanta SBToolCZ,

Více

LL-C (Certification) C z e c h R e p u b l i c s. r. o.

LL-C (Certification) C z e c h R e p u b l i c s. r. o. C z e c h R e p u b l i c s. r. o. POSTUP PRO CERTIFIKACI SYSTÉMŮ ŘÍZENÍ (Rule-03) Evidovaný výtisk č. 1 z celkového počtu 1 tištěných verzí, revize 10 z 10.11.2010 Majitel a vydavatel: Vedoucí CO I. Úvodní

Více

Informace pro zájemce o ověření emisí skleníkových plynů. VERIFIKACE CZ s.r.o. D-14-01

Informace pro zájemce o ověření emisí skleníkových plynů. VERIFIKACE CZ s.r.o. D-14-01 Ověřovacího orgánu VERIFIKACE CZ Strana 1 Informace pro zájemce o ověření emisí skleníkových plynů VERIFIKACE CZ s.r.o. Platnost od: 30. 7. 2014 Ověřovacího orgánu VERIFIKACE CZ Strana 2 1. ÚVOD Tyto informace

Více

POUŽÍVÁNÍ CERTIFIKÁTU A CERTIFIKAČNÍ ZNAČKY

POUŽÍVÁNÍ CERTIFIKÁTU A CERTIFIKAČNÍ ZNAČKY PRO-CERT s.r.o. dokumentace managementu kvality společnosti S 04 Používání certifikátu a certifikační značky výtisk č. 1 Stránka 1 z 7 POUŽÍVÁNÍ CERTIFIKÁTU A CERTIFIKAČNÍ ZNAČKY platnost od: 1.2.2014

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

Informace pro žadatele

Informace pro žadatele Informace pro žadatele Tato publikace podává ucelenou informaci o certifikačním systému Certifikačního místa zřízeného Českou metrologickou společností pro certifikaci způsobilosti pracovníků pro metrologickou

Více

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER SM PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Program zkoušek z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Program zkoušek z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi Strana 1 (celkem 6) Program zkoušek z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi Strana 2 (celkem 6) OBSAH: 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 2. OVĚŘENÍ

Více

Zkušební řád. zkoušky z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

Zkušební řád. zkoušky z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Držitel akreditace pro provádění zkoušek z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona č. 309/2006 Sb., čj. 2009/18389-43 ze dne 5. 3.

Více

INFORMACE PRO UCHAZEČE o vykonání zkoušky z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle 9 zákona č. 309/2006 Sb.

INFORMACE PRO UCHAZEČE o vykonání zkoušky z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle 9 zákona č. 309/2006 Sb. I.T.I. - Integrovaná technická inspekce spol. s r.o. Zelený pruh 1560/99, 140 02 Praha 4 Braník INFORMACE PRO UCHAZEČE o vykonání zkoušky z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle

Více

Smlouva o prodloužení platnosti udělené akreditace číslo:

Smlouva o prodloužení platnosti udělené akreditace číslo: Smlouva o prodloužení platnosti udělené akreditace číslo: Smluvní strany: 1. Český institut pro akreditaci, o.p.s. (ČIA) Olšanská 54/3, 130 00, Praha 3 IČ: 25677675 bankovní spojení: KB Praha 1; číslo

Více

DOTAZNÍK příloha k žádosti

DOTAZNÍK příloha k žádosti SILMOS-Q s. r. o. Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17021 Křižíkova 70, 612 00 Brno + 541 633 291 e-mail:

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

PRAVIDLA CERTIFIKACE METODIKY VÝSLEDKŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ

PRAVIDLA CERTIFIKACE METODIKY VÝSLEDKŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ PRAVIDLA CERTIFIKACE METODIKY VÝSLEDKŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ SMĚRNICE Vypracováno pro potřeby společnosti TCert, s.r.o jako postup pro certifikaci metodik. Stránka 1 z 13 Obsah Kapitola/ Název kapitoly

Více

INSTRUKCE PRO CERTIFIKACE SYSTÉMŮ MANAGEMENTU

INSTRUKCE PRO CERTIFIKACE SYSTÉMŮ MANAGEMENTU Český lodní a průmyslový registr, s.r.o. Thákurova 531/4, 160 00 Praha 6 INSTRUKCE PRO CERTIFIKACE SYSTÉMŮ MANAGEMENTU postup certifikačního orgánu ČLPR - CO č. S 3016 akreditovaného Českým institutem

Více

crdux0041ci8 Drážní úřad 121 06 Praha 2 - Vinohrady

crdux0041ci8 Drážní úřad 121 06 Praha 2 - Vinohrady Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 - Vinohrady crdux0041ci8 CRDUX0041CI8 Č. j.: DUCR-12061/12/Jr Metodický pokyn pro získání všeobecné odborné způsobilosti pro vydání licence strojvedoucího (úplné

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

Obsah. Vnitřní předpis Reklamační řád. Název: REKLAMAČNÍ ŘÁD

Obsah. Vnitřní předpis Reklamační řád. Název: REKLAMAČNÍ ŘÁD Název: REKLAMAČNÍ ŘÁD Vnitřní předpis č.: 10/2015 Obsah: Přílohy: Určena: Všem zaměstnancům a pracovníkům (VZ/PPZ) Consilior s.r.o. Vv Vytvořil: JUDr. Lumír Schejbal compliance officer Schválil: Tomáš

Více

Zpráva pro uživatele CA

Zpráva pro uživatele CA Verze 2.5 Podpis podepsáno elektronicky Podpis podepsáno elektronicky Datum Datum Garant dokumentu Ing. Miroslav Trávníček Schvalovatel Ing. Pavel Plachý Funkce vedoucí odd. vývoje QCA/VCA Funkce vedoucí

Více

Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení

Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1. Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen Kancelář ) upravuje

Více

Přijímání, evidence a vyřizování stížností

Přijímání, evidence a vyřizování stížností Účinnost od: 1. 4. Revize: 1x za 3 roky Rozsah působnosti: Všechna pracoviště, všechny pracovní pozice Obsah 1 Účel a předmět... 2 2 Pojmy a zkratky... 2 2.1 Pojmy... 2 2.2 Zkratky... 2 3 Související interní

Více

Audit ICT. KATALOG služeb. Ing. Jiří Štěrba

Audit ICT. KATALOG služeb. Ing. Jiří Štěrba KATALOG služeb Ing. Jiří Štěrba Obsah Úvod 3 Služby 4 Zaměření 5 Nabídka 7 Poptávka 8 Ke stažení 9 Reference 10 Informace 11 Kontakty 12 2 Úvod Dovolte, abychom Vám poskytli informace, které jsou věnovány

Více

Zavedení a certifikace systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009

Zavedení a certifikace systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č.9/2012/mrfp Zavedení a certifikace systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009 1. Základní údaje o zadavateli: Městský rozvojový

Více

Postup pro řešení stížností a námitek Postup číslo: SD9

Postup pro řešení stížností a námitek Postup číslo: SD9 BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. Zkušební laboratoř betonu Praha Hala D2, F.V.Veselého 2760/7 193 00 Praha 9 Postup pro řešení stížností a námitek Postup číslo: SD9 Druh dokumentu : SD Počet

Více

DOTAZNÍK příloha k žádosti o certifikaci

DOTAZNÍK příloha k žádosti o certifikaci SILMOS-Q s.r.o. Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17021 Křižíkova 70, 612 00 Brno + 541 633 291 e-mail: silmos-q@silmos-q.cz

Více

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Systém certifikace a uznávání odbornosti interních auditorů ve veřejné správě

Systém certifikace a uznávání odbornosti interních auditorů ve veřejné správě Národní kvalifikační program vzdělávání a certifikace interního auditu ve veřejné správě Systém certifikace a uznávání odbornosti interních auditorů ve veřejné správě Platnost Od 1. 1. 2014 ČIIA I. ÚVOD

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Společnosti PRO-CERT s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Společnosti PRO-CERT s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Společnosti PRO-CERT s.r.o. I. Úvodní ustanovení Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou vydány společností PRO-CERT s.r.o., se sídlem Praha 10, Tehovská 1290/64, IČ: 29042798,

Více

1.2 Podle výše citovaného ustanovení nařízení vlády písemná dokumentace o zabezpečení zkoušek podle bodu 1.1 písm. c) zahrnuje

1.2 Podle výše citovaného ustanovení nařízení vlády písemná dokumentace o zabezpečení zkoušek podle bodu 1.1 písm. c) zahrnuje Návrh na udělení akreditace pro provádění zkoušek z odborné způsobilosti fyzických osob předkládaný podle 3 nařízení vlády č. 592/2006 Sb. o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti

Více

e-mail: kozubik@itiv.cz e-mail: pha@itiv.cz IČ: 26427753

e-mail: kozubik@itiv.cz e-mail: pha@itiv.cz IČ: 26427753 INFORMACE PRO UCHAZEČE o vykonání zkoušky z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle 14 a 18 zákona č. 309/2006 Sb. 1. Struktura I.T.I.-

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O CERTIFIKACI A PRO DRŽITELE CERTIFIKÁTU PŘEKLADATELSKÝCH SLUŽEB

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O CERTIFIKACI A PRO DRŽITELE CERTIFIKÁTU PŘEKLADATELSKÝCH SLUŽEB INFORMACE PRO ZÁJEMCE O CERTIFIKACI A PRO DRŽITELE CERTIFIKÁTU PŘEKLADATELSKÝCH SLUŽEB Schválil Petr Koten 16. 02. 2015 Přezkoumal Petr Koten 16. 02. 2015 Zpracoval Eliška Michálková 13. 02. 2015 Jméno

Více

Hodnocení spokojenosti klientů Řešení stížností

Hodnocení spokojenosti klientů Řešení stížností CHIRONAX INVEST, s.r.o. NESTÁTNÍ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ Řezáčova 1 624 00 Brno Směrnice č. 34/012 Hodnocení spokojenosti klientů Řešení stížností Obsah 1. Úvod...2 1.1. Použité zkratky...2 1.2. Základní

Více

Směrnice č. 29/2012. Standardy kvality sociální služby

Směrnice č. 29/2012. Standardy kvality sociální služby Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace Šrámkova 38/A ; Ústí nad Labem, PSČ 400 11 TELEFON: 472 772 902 BANKOVNÍ SPOJENÍ: 3783800277 / 0100 FAX: 472 778 878 IČO: 44555407 e-mail: info@dd-dobetice.cz

Více

(Text s významem pro EHP) (6) Tyto pracovní postupy by měly zohlednit právní předpisy

(Text s významem pro EHP) (6) Tyto pracovní postupy by měly zohlednit právní předpisy L 129/10 Úřední věstník Evropské unie 17.5.2006 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 736/2006 ze dne 16. května 2006 o pracovních postupech Evropské agentury pro bezpečnost letectví pro provádění normalizačních inspekcí

Více

Vnitřní předpis č. 2/2013 města Řevnice. Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Vnitřní předpis č. 2/2013 města Řevnice. Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Vnitřní předpis č. 2/2013 města Řevnice Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Čl. I Úvodní ustanovení 1. Pojmy použité v těchto pokynech vycházejí ze zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714 Směrnice č. 26 Název směrnice: O podávání a vyřizování stížností Stížností se rozumí projev nespokojenosti klienta nebo jiné osoby s poskytovanou sociální službou nebo způsobem jak je poskytována (např.

Více

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.littlecool.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Kontaktní údaje: Název:

Více

Personální zajištění certifikace personálu vzdělávacích institucí

Personální zajištění certifikace personálu vzdělávacích institucí Personální zajištění certifikace personálu vzdělávacích institucí Certifikační proces při certifikaci obou oblastí certifikace lektora vzdělávání i manažera vzdělávání budou zajišťovat a) Kmenoví pracovníci

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Směrnice náměstka ministra pro vzdělávání ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se schvaluje statut a jednací řád Akreditační komise pro vyšší

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti pomalý svět s.r.o. se sídlem Palackého třída 3048/124, 61200, Brno identifikační číslo: 28318579 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

Statut útvaru interního auditu Akademie múzických umění v Praze (dále jen AMU )

Statut útvaru interního auditu Akademie múzických umění v Praze (dále jen AMU ) Statut útvaru interního auditu Akademie múzických umění v Praze (dále jen AMU ) V souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE CERTIFIKAČNÍHO PROCESU

ZÁKLADNÍ ÚDAJE CERTIFIKAČNÍHO PROCESU Český lodní a průmyslový registr, s.r.o., akreditovaný certifikační orgán č. 3016 strana 1 z 10 ZÁKLADNÍ ÚDAJE CETIFIKAČNÍHO POCESU Český lodní a průmyslový registr, s.r.o. akreditovaný certifikační orgán

Více

PRAVIDLA VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU BayProfit společnosti Bayer s.r.o.

PRAVIDLA VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU BayProfit společnosti Bayer s.r.o. PRAVIDLA VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU BayProfit společnosti Bayer s.r.o. Níže uvedený věrnostní program BayProfit splňuje všechny právní náležitosti soutěže, která nepodléhá zákonu č. 202/1990 Sb. o loteriích

Více

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE PRO IMPLEMENTACI ISO 14001:2004, ISO 18001:1999, NÁRODNÍCH AKREDITAČNÍCH STANDARDŮ A PROVEDENÍ INTERNÍCH AUDITŮ NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP

Více

0 ÚVOD... 3 2 NORMATIVNÍ ODKAZY... 3 3 TERMÍNY A DEFINICE... 4 4 ZÁSADY... 4 5 OBECNÉ POŽADAVKY... 4 6 POŽADAVKY NA STRUKTURU... 4

0 ÚVOD... 3 2 NORMATIVNÍ ODKAZY... 3 3 TERMÍNY A DEFINICE... 4 4 ZÁSADY... 4 5 OBECNÉ POŽADAVKY... 4 6 POŽADAVKY NA STRUKTURU... 4 0 ÚVOD... 3 1 PŘEDMĚT NORMY... 3 2 NORMATIVNÍ ODKAZY... 3 3 TERMÍNY A DEFINICE... 4 4 ZÁSADY... 4 5 OBECNÉ POŽADAVKY... 4 5.1 PRÁVNÍ A SMLUVNÍ ZÁLEŽITOSTI... 4 5.2 MANAGEMENT NESTRANNOSTI... 4 5.3 ZÁRUKY

Více

SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL

SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL 1. Smluvní strany ČP ASISTENCE s.r.o., se sídlem : Praha 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ : 140 21, IČ : 24184985, DIČ : CZ24184985, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

INFORMACE PRO ŽADATELE O POSOUZENÍ

INFORMACE PRO ŽADATELE O POSOUZENÍ Středisko pro posuzování způsobilosti laboratoří Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce, Podbabská 30/2582, 160 00 Praha 6 INFORMACE PRO ŽADATELE O POSOUZENÍ ODBORNÉ

Více

Představení společnosti

Představení společnosti Představení společnosti KSQ spol. s r. o. Kubatova 1240/6 370 04 České Budějovice Tel/fax: +420 387 311 504 Hot-line: +420 602 470 009 E-mail: ksq@ksq.cz Alena Klůcová, jednatel KSQ spol. s r.o. Auditor

Více

SMĚRNICE MŽP č. 1/2014

SMĚRNICE MŽP č. 1/2014 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne 2. ledna 2014 Č. j.: 93940/ENV/13 5607/M/13 SMĚRNICE MŽP č. 1/2014 o poskytování finančních prostředků z programu Nová zelená úsporám Článek 1 Úvodní ustanovení

Více

Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel

Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel Letenská 15, Praha 1 - Malá Strana, 118 10 Sekretariát tel.: 25704 2381 P o k y n pro výkon finanční kontroly

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky )

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží od obchodní společnost ALTRO spol.

Více

KE ZKOUŠCE A KE ZKOUŠCE OPAKOVANÉ PO 5-ti LETECH Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM

KE ZKOUŠCE A KE ZKOUŠCE OPAKOVANÉ PO 5-ti LETECH Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM ZKUŠEBNÍ ŘÁD KE ZKOUŠCE A KE ZKOUŠCE OPAKOVANÉ PO 5-ti LETECH Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM KOORDINÁTORA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI podle zákona č. 309/2006 Sb. v platném

Více

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Řízení výroby a poskytování služeb

Řízení výroby a poskytování služeb datum platnosti: 1/2/2011 výtisk číslo: 1 vydání: 1. nahrazuje: jméno funkce datum podpis Zpracoval: Eva Klierová PVIS manažer projektu 1/2/2011 Schválil: Jozef Dírer prokurista 1/2/2011 Rozdělovník výtisků

Více

Metodický pokyn pro ověřování odborné způsobilosti fyzických osob k provádění revizí, prohlídek a zkoušek určených technických zařízení v provozu

Metodický pokyn pro ověřování odborné způsobilosti fyzických osob k provádění revizí, prohlídek a zkoušek určených technických zařízení v provozu Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 Vinohrady crdux003w56j CRDUX003W56J Č. j.: DUCR-5218/12/Jr Metodický pokyn pro ověřování odborné způsobilosti fyzických osob k provádění revizí, prohlídek a zkoušek

Více

Anotace k presentaci

Anotace k presentaci Akreditace laboratoří podle revidované ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Souhrn revidovaných odstavců normy a souvisejících informací Ing. Martin Matušů, CSc. - ČIA Přednáška byla presentována na seminářích Českého

Více

TÜV SÜD Czech s.r.o. Novodvorská 994. 142 21 Praha 4. ( s o u č á s t s m l u v)

TÜV SÜD Czech s.r.o. Novodvorská 994. 142 21 Praha 4. ( s o u č á s t s m l u v) Všeobecné podmínky pro ověřování emisí skleníkových plynů platí v rámci ověřovacího orgánu GHG TÜV SÜD Czech dle EN ISO 14065 pro posuzování a ověřování emisí skleníkových plynů. TÜV SÜD Czech s.r.o. Novodvorská

Více

Informace o poskytované PS jsou poskytovány při osobní návštěvě zájemce o PS nebo při telefonickém kontaktu s tímto zájemcem.

Informace o poskytované PS jsou poskytovány při osobní návštěvě zájemce o PS nebo při telefonickém kontaktu s tímto zájemcem. Zřizovatel: Název služby: Název dokumentu: Číslo metodiky: Platnost dokumentu: Vypracoval: Týká se osob: Město Klobouky u Brna Pečovatelská služba Standard č. 3 Jednání se zájemcem o sociální službu č.

Více

Dula absolvent první stupeň akreditace. Tento stupeň opravňuje k působení v profesi duly pod supervizí konzultantky.

Dula absolvent první stupeň akreditace. Tento stupeň opravňuje k působení v profesi duly pod supervizí konzultantky. Akreditační řád sdružení České duly o.s. Cílem akreditačního systému je: 1. stanovit a uplatňovat minimální standardy pro akreditaci dul 2. zaručit veřejnosti, že akreditované duly splňují nebo překračují

Více

Zpráva o průhlednosti 2010 /zpracováno dle 43 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění/

Zpráva o průhlednosti 2010 /zpracováno dle 43 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění/ /zpracováno dle 43 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění/ Zprávu o průhlednosti zpracovala a předkládá auditorská společnost: ABC.AUDIT, s. r. o. Erbenova 783/29 703 00 Ostrava Vítkovice

Více

S T A T U T a pracovní postupy Etické komise společnosti Fresenius Medical Care DS, s.r.o.

S T A T U T a pracovní postupy Etické komise společnosti Fresenius Medical Care DS, s.r.o. V souladu se zákonem č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, v platném znění a vyhláškou MZ ČR a MZe ČR č. 226/2008 Sb., kterou se stanoví správná klinická praxe a bližší

Více

32. SMĚRNICE PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

32. SMĚRNICE PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Č.j.: 32. SMĚRNICE PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 26. 8. 2013 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2013 Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1.9.2013 ZSBOS/233/2013

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti TRAVEL BUSINESS, s.r.o se sídlem náměstí 14.října 1307/2, 150 00 Praha 5 identifikační číslo: 03288315, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského

Více

Finanční arbitr a jeho úloha v systému ochrany spotřebitele. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger,

Finanční arbitr a jeho úloha v systému ochrany spotřebitele. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, systému ochrany spotřebitele JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Finanční arbitr České republiky, Vedoucí katedry finančních obchodů BIVS, a. s. Dne 20. června 2006 systému Program: ochrany spotřebitele 1)

Více

PRAVIDLA. pro podávání žádostí, rozdělování a uvolňování finančních prostředků. Část A Obecné podmínky

PRAVIDLA. pro podávání žádostí, rozdělování a uvolňování finančních prostředků. Část A Obecné podmínky Ministerstvo zemědělství České republiky Č.j.:29708/03-1000 PRAVIDLA pro podávání žádostí, rozdělování a uvolňování finančních prostředků Část A Obecné podmínky Ministerstvo zemědělství (dále jen MZe )

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Vzdělávání konkurenceschopnost prosperita Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/4.1.11.3/2922 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory

Více

Příloha č. 4 Souhrnný popis systému řízení a kontroly

Příloha č. 4 Souhrnný popis systému řízení a kontroly Příloha č. 4 Souhrnný popis systému řízení a kontroly Popis jednotlivých subjektů zapojených do řídicího a kontrolního systému OP Rybářství 2014 2020. Procesy a postupy pro řízení a implementaci OP Rybářství

Více

INVESTIČNÍ ZPROSTŘEDKOVATEL

INVESTIČNÍ ZPROSTŘEDKOVATEL INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Investiční dotazník zákazníka se sepisuje pro zjištění přiměřenosti investování zákazníka do speciálního podílového fondu nemovitostí ZFP realitní fond, otevřený podílový fond, ZFP

Více

MĚSTO RAKOVNÍK ZPRACUJÍCÍ ORGÁN: MĚSTSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK KANCELÁŘ TAJEMNÍKA ÚŘADU

MĚSTO RAKOVNÍK ZPRACUJÍCÍ ORGÁN: MĚSTSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK KANCELÁŘ TAJEMNÍKA ÚŘADU MĚSTO RAKOVNÍK ZPRACUJÍCÍ ORGÁN: MĚSTSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK KANCELÁŘ TAJEMNÍKA ÚŘADU SMĚRNICE UPRAVUJÍCÍ PRAVIDLA PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A PETIC DRUH NORMY SMĚRNICE EVIDENČNÍ S 20/2009 ČÍSLO PLATNOST Dnem

Více

Zkušební řád Prodej CIMA-A

Zkušební řád Prodej CIMA-A QP 75-01-07 Těšnov 5, 110 00 Praha 1 Tel.: +420 224 805 543 Český institut pro marketing (CIMA), o.s. Certifikační sekce CIMA(CS CIMA) člen EMC - Evropské marketingové konfederace Akreditovaný certifikační

Více

Příloha k čj. 171/59 107/2002 Počet listů: 12

Příloha k čj. 171/59 107/2002 Počet listů: 12 Ministerstvo financí odbor 17 Příloha k čj. 171/59 107/2002 Počet listů: 12 Etický kodex interního auditora a přehled doporučených vzorů písemností používaných při výkonu interního auditu a při následných

Více

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců PŘÍLOHA č. 3 Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců STAROSTA MĚSTA - plní úkoly uložené mu zastupitelstvem nebo radou města, A. Práva a povinnosti vyplývající

Více

COMPATEL 2014. Provozní podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací

COMPATEL 2014. Provozní podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací COMPATEL 2014. Provozní podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto (dále jen Provozní podmínky ) popisují podmínky zřizování, provádění změn, provozu

Více

(1) Toto nařízení zapracovává příslušný předpis Evropské unie 1 ) a stanoví technické požadavky na přepravitelná

(1) Toto nařízení zapracovává příslušný předpis Evropské unie 1 ) a stanoví technické požadavky na přepravitelná Strana 2133 208 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 29. června 2011 o technických požadavcích na přepravitelná tlaková zařízení Vláda nařizuje podle 22 a k provedení 2 písm. d), 11 odst. 1, 2 a 9, 11a odst. 2, 12 a

Více

Systémy managementu podle norem ISO 9001 a 14001 v lesním hospodářství České republiky

Systémy managementu podle norem ISO 9001 a 14001 v lesním hospodářství České republiky Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví Systémy managementu podle norem ISO 9001 a 14001 v lesním hospodářství České republiky ÚSTAV PRO HOSPODÁŘSKOU ÚPRAVU LESŮ BRANDÝS NAD LABEM 2015 Obsah

Více

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Článek I. Základní ustanovení 1. Postupy při zadávání veřejných zakázek a soutěž o návrh jsou upraveny

Více

Příručka kvality společnosti. POLYS security ČR s.r.o.

Příručka kvality společnosti. POLYS security ČR s.r.o. společnosti Vypracoval: Jaroslav Lysák Schválil: Jaroslav Lysák Datum: 1.1.2013 Datum: 1.1.2013 Podpis: Podpis: Datum: Skartační znak a lhůta: Podpis: Řízení dokumentu: Číslo dokumentu: PJ 01/08 Číslo

Více

Příručka Integrovaného systému managementu společnosti

Příručka Integrovaného systému managementu společnosti DOKUMENTACE ISM V Holešovičkách 94/41, 182 00 Praha 8 Příručka ISM ISM 01 Typ dokumentace: Veřejná Verze: 01 Zpracoval: Platnost od: 1.9.2010 Schválil: Výtisk č.: Ostatní informace: E-mail: info@mkm-up.cz

Více

Pravidla Rady města Velké Meziříčí pro přijímání a vyřizování stížností a petic. I. Stížnosti

Pravidla Rady města Velké Meziříčí pro přijímání a vyřizování stížností a petic. I. Stížnosti Rada města Velké Meziříčí stanoví na základě 102 odst. 2 písm. n) z. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tato Pravidla Rady města Velké Meziříčí pro přijímání a vyřizování stížností

Více

P R A C O V N Í P O S T U P. P_0103 rev.00

P R A C O V N Í P O S T U P. P_0103 rev.00 FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY P R A C O V N Í P O S T U P P_0103 rev.00 Svolávání EK, jednání EK, dohody mezi EK a PZS, požadované dokumenty, vydávání stanoviska, program jednání, administrativní

Více

EURO CERT CZ a.s. ZKUŠEBNÍ ŘÁD Verze: 2 Účinnost: 1.6.2013. Zkušební středisko Strana 1 (celkem 12)

EURO CERT CZ a.s. ZKUŠEBNÍ ŘÁD Verze: 2 Účinnost: 1.6.2013. Zkušební středisko Strana 1 (celkem 12) EURO CERT CZ a.s. ZKUŠEBNÍ ŘÁD Verze: 2 Účinnost: 1.6.2013 Zkušební středisko Strana 1 (celkem 12) Obsah: 1. ÚČEL... 2 2. OBLAST PLATNOSTI... 2 3. DEFINICE A ZKRATKY... 2 3.1 DEFINICE... 2 3.2 POUŽITÉ

Více

Částka 4 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

Částka 4 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Strana 58 Sbírka zákonů č.9/2011 9 VYHLÁŠKA ze dne 10. ledna 2011, kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek

Více

Směrnice Rady městské části Praha 2 k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Směrnice Rady městské části Praha 2 k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Příloha k usnesení RMČ č.79 ze dne 19. 2. 2009 Směrnice Rady městské části Praha 2 k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Čl. 1 Preambule Rada

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení Vážený pane / Vážená paní, dovoluji si Vás na základě ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách,

Více

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled Ing. Lenka Žďárská, březen 2013 Proč systém kvality? Vyhláška 306/2012 Sb., příloha IV, článek IV.I., odstavec 2 Pro sterilizování

Více

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace Příklad I.vrstvy integrované dokumentace...víte co. Víme jak! Jak lze charakterizovat integrovaný systém managementu (ISM)? Integrovaný systém managementu (nebo systém integrovaného managementu) je pojem,

Více

SMĚRNICE PRO ODBORNOU PRAXI ASISTENTŮ AUDITORA

SMĚRNICE PRO ODBORNOU PRAXI ASISTENTŮ AUDITORA SMĚRNICE PRO ODBORNOU PRAXI ASISTENTŮ AUDITORA Preambule Podle ustanovení 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 93/2009 Sb. o auditorech (dále jen ZoA) je jednou z podmínek pro zápis do seznamu auditorů alespoň

Více

EVIDENCE STÍŽNOSTÍ NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

EVIDENCE STÍŽNOSTÍ NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY EVIDENCE STÍŽNOSTÍ NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY I. Vymezení pojmů Stížností je vyjádřena nespokojenost stěžovatelů s poskytovanými službami. Stížnost není pracovníky pojímána jako

Více

Přezkoumal: Platné pro: Revize: Rozdělovník. BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o.

Přezkoumal: Platné pro: Revize: Rozdělovník. BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o. BUREU VERITS CZECH MP ČI 1.6.2014 1 z 11 Služby poskytované BUREU VERITS v oblasti certifikace systémů environmentálního managementu (EMS Environmental Management Systems) a ověřování EMS (Eco-Management

Více