Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky. Informácia k výpočtu preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky. Informácia k výpočtu preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb"

Transkript

1 Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Informácia k výpočtu na daň z príjmov fyzických osôb Výška na daň v om období od do sa vyčísli z poslednej známej daňovej povinnosti vypočítanej zo základu dane uvedeného v daňovom priznaní za rok Poslednou známou daňovou povinnosťou sa podľa 34 ods. 5 zákona účinného od rozumie daň vypočítaná: zo základu dane z príjmov podľa 5 a 6 ods. 1 a 2 zákona zníženého o odpočet daňovej straty a príjmov podľa 6 ods. 3 a 4 zákona uvedeného v poslednom daňovom priznaní (za rok 2015), zníženého o nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka platnú v zdaňovacom období, na ktoré sú platené preddavky (t.j. v roku 2016), pri použití sadzby dane podľa 15 platnej v zdaňovacom období, na ktoré sú platené preddavky na daň (platnej v roku 2016), takto vypočítaná daň sa zníži o daňový bonus. Základ dane na účely určenia poslednej známej daňovej povinnosti pre výpočet na daň na nové é obdobie sa vypočíta ako súčet čiastkových základov dane uvedených v daňovom priznaní typu B za rok 2015 na riadkoch: 36 ( čiastkový základ dane z príjmov podľa 5 ZDP) 55 (čiastkový základ dane z príjmov podľa 6 ods. 1 a 2 ZDP zníženého o odpočet daňovej straty) 65 (čiastkový základ dane z príjmov podľa 6 ods. 3 a 4 ZDP) 79 (suma príspevkov, o ktorú sa zvyšuje základ dane podľa 11 ods. 9 a 13 a 52ze ZDP) v prípade uplatnenia metódy vyňatia príjmov po znížení aj o údaj uvedený na r. 82 daňového priznania. Vypočítaný základ dane z posledného daňového priznania za zdaňovacie obdobie roku 2015 sa zníži o nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka podľa 11 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov platnú v zdaňovacom období roku 2016, t.j. o 3 803,33 eura. Vypočítaný základ dane z posledného daňového priznania sa zníži o celú nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka, bez ohľadu na to, aký základ dane daňovník v poslednom daňovom priznaní vykázal. V prípade poberateľov dôchodkov uvedených v 11 ods. 6 zákona o dani z príjmov (napr. starobného dôchodku) je podstatné to, kedy im bol dôchodok priznaný a aká je jeho celoročná výška. 1

2 Ak daňovník bol poberateľom dôchodku už k , pri výpočte poslednej známej daňovej povinnosti znižuje vypočítaný základ dane z DP za rok 2015 o kladný rozdiel medzi nezdaniteľnou časťou základu dane na daňovníka platnou na zdaňovacie obdobie roku 2016 vo výške 3 803,33 eura a úhrnnou sumou dôchodku, ktorá mu bola vyplatená v roku Ak suma dôchodku vyplateného daňovníkovi za rok 2015 v úhrne je vyššia ako 3 803,33 eura, potom pri výpočte poslednej známej daňovej povinnosti neznižuje základ dane o nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka. Ak sa daňovník stal poberateľom dôchodku až v priebehu roku 2015, pri výpočte poslednej známej daňovej povinnosti základ dane vypočítaný z DP za rok 2015 zníži o nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka platnú v zdaňovacom období roka 2016 v plnej výške 3 803,33 eura. Pri výpočte poslednej známej daňovej povinnosti pre účely platenia sa použije sadzba dane uvedená v 15 písm. a) zákona o dani z príjmov platná v zdaňovacom období, na ktoré sú platené preddavky na daň, t.j. platná v roku Za zdaňovacie obdobie roku 2016 je sadzba dane 19% z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne sumu ,31 eura a 25% z tej časti základu dane, ktorá presiahne sumu ,31 eura. Výpočet na DPFO v roku 2016 z poslednej známej daňovej povinnosti z údajov daňového priznania typ B za rok 2015: Základ dane (r , resp. r ) 3 803, 33 (ak r. 30 = 0), resp ,33 vyplatený dôchodok Základ dane sa prepočíta sadzbou dane 19 %, resp. 19 % a 25 % daňový bonus (r. 95) = posledná známa daňová povinnosť: daň na účely určenia výšky na daň na é obdobie od (ak si daňovník nepredĺžil lehotu na podanie daňového priznania za rok 2015) do (ak si daňovník nepredĺži lehotu na podanie daňového priznania za rok 2016). Z takto vypočítanej dane sa určí výška štvrťročných alebo mesačných. Ak takto vypočítaná posledná známa daňová povinnosť bude menšia alebo rovná eur, daňovník nie je povinný platiť preddavky. Ak posledná známa daňová povinnosť daňovníka presiahne eur a nepresiahne eur, daňovník je povinný platiť štvrťročné preddavky na daň, a to vo výške 1/4 poslednej známej daňovej povinnosti (splatné do konca každého kalendárneho štvrťroka). Ak posledná známa daňová povinnosť daňovníka presiahne eur, daňovník je povinný platiť mesačné preddavky na daň, a to vo výške 1/12 poslednej známej daňovej povinnosti (splatné do konca každého kalendárneho mesiaca). Daňovník, ktorého základ dane tvorí súčet čiastkových základov dane z príjmov podľa 5 zákona o dani z príjmov a 6 zákona o dani z príjmov, postupuje podľa nového znenia 34 ods. 10 zákona o dani z príjmov účinného od Takýto daňovník neplatí preddavky na daň, ak čiastkový základ dane z príjmov podľa 5 zákona o dani z príjmov tvorí viac ako 50 % zo súčtu čiastkových základov dane podľa 5 a 6 zákona o dani z príjmov. 2

3 Ak čiastkový základ dane zo závislej činnosti ( 5 zákona o dani z príjmov) tvorí 50 % a menej zo súčtu čiastkových základov dane podľa 5 a 6 zákona od dani z príjmov, vypočítané preddavky sa platia v polovičnej výške. Preddavky na daň neplatí daňovník (fyzická osoba), ktorý poberal v predchádzajúcom zdaňovacom období len príjmy z kapitálového majetku ( 7 zákona o dani z príjmov) alebo ostatné príjmy ( 8 zákona o dani z príjmov), alebo príjmy z ktorých sa daň vyberá zrážkou podľa 43 zákona o dani z príjmov alebo príjmy zo závislej činnosti, ktoré sú zdaňované ým spôsobom zamestnávateľom, pričom môže ísť aj o kombináciu takýchto príjmov. Vypočítané preddavky na daň sa zaokrúhľujú na eurocenty nadol. Príklad č. 1: Daňovník dosiahol za zdaňovacie obdobie roka 2015príjmy z podnikania a na riadku 43 a 55 daňového priznania typ B vykázal základ dane vo výške eur. Iné príjmy nemal. Výpočet poslednej známej daňovej povinnosti: ,33 = 4,496,67 x 0,19 = 854,36 eur Posledná známa daňová povinnosť je nižšia ako eur, daňovník nie je povinný platiť preddavky na daň z príjmov v om období začínajúcom v roku Príklad č. 2: Daňovník vykázal v daňovom priznaní za rok 2015 základ dane z príjmov z podnikania (r. 43 a 55 daňového priznania typ B) vo výške eur. Iné príjmy nemal. Aj keď v roku 2015 nevznikol daňovníkovi nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka (z dôvodu vysokého vykázaného základu dane), pri vyčíslení poslednej známej daňovej povinnosti na účely výpočtu na daň na é obdobie začínajúce v roku 2016 daňovník odpočíta zo základu dane eur plnú výšku nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka platnú pre rok 2016 v sume 3 803,33 eur. Výpočet preddavok je nasledovný: ,33= , ,31 x 19 % = 6 654, ,36 x 25 % = ,59 Daň = ,8289 eura (6654, ,59), po zaokrúhlení ,82 eura, t.j. posledná známa daňová povinnosť pre výpočet ,82 : 12 = 1 787,31 eura mesačne Nakoľko posledná známa daňová povinnosť vypočítaná zo základu dane z daňového priznania za rok 2015 presiahla eur, daňovník je povinný platiť mesačné preddavky na daň vo výške 1/12 z vypočítanej poslednej známej daňovej povinnosti, t.j. 1787,31 eur (v om období od do ). Mesačné preddavky na daň sú splatné do 3

4 konca každého kalendárneho mesiaca. Prvý mesačný preddavok je splatný k ( je sobota),ak daňovník nemal predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za rok 2015 a posledný mesačný preddavok je splatný k (ak daňovník nebude mať Príklad č. 3: Daňovník bol k poberateľom starobného dôchodku a na riadku 43 a 55 daňového priznania typu B vykázal základ dane z príjmov z podnikania vo výške eur. Iné príjmy nemal. V daňovom priznaní typu B za rok 2015 daňovník vyplnil riadky 29 a 30, určené poberateľom dôchodku, kde uviedol celoročný úhrn starobného dôchodku, ktorý mu bol vyplatený v roku 2015 vo výške eur. Pre účely výpočtu poslednej známej daňovej povinnosti vypočítanej zo základu dane uvedeného v daňovom priznaní za rok 2015 daňovník zníži základ dane za rok 2015 o kladný rozdiel medzi nezdaniteľnou časťou základu dane na rok 2016 a úhrnnou sumou dôchodku vyplatenou v roku 2015 v sume 703,33 eura (3 803, ). Výpočet je nasledovný ,33 = , ,67x 19% = 2 621,36 eura, t.j. posledná známa daňová povinnosť pre výpočet 2 621,36 : 4 = 655,34 eura štvrťročne Posledná známa daňová povinnosť presiahla eur a nepresiahla eur. Daňovník bude platiť štvrťročné preddavky na daň vo výške ¼ z vypočítanej poslednej známej daňovej povinnosti, t.j. 655,34 eura. Prvý štvrťročný preddavok je splatný k (za 2015) a posledný štvrťročný preddavok je splatný k (ak daňovník nebude mať Príklad č. 4: Daňovník bol k poberateľom starobného dôchodku a na riadku 43 a 55 daňového priznania typu B za rok 2015 vykázal základ dane z príjmov dosiahnutých na základe autorského zákona ( 6 ods. 2a) zákona o dani z príjmov) vo výške eur. Iné príjmy nemal. V daňovom priznaní typu B za rok 2015 daňovník vyplnil riadky 29 a 30, určené poberateľom dôchodku, kde uviedol celoročný úhrn starobného dôchodku, ktorý mu bol vyplatený v roku 2015 vo výške eur. Nakoľko suma dôchodku vyplateného daňovníkovi v roku 2015 presiahla sumu nezdaniteľnej časti základu dane na rok 2015 vo výške 3 803,33 eura, pre účely výpočtu poslednej známej daňovej povinnosti na platenie v roku 2016 daňovník neznižuje základ dane za rok 2015 o túto nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka. Výpočet je nasledovný: eur (tento základ dane sa neznižuje o nezdaniteľnú časť) 4

5 x 19 % = 5 605,- eur, t.j. posledná známa daňová povinnosť pre platenie : 4 = 1 401,25 eura štvrťročne Posledná známa daňová povinnosť presiahla eur a nepresiahla eur. Daňovník bude platiť štvrťročné preddavky na daň vo výške ¼ z vypočítanej poslednej známej daňovej povinnosti, t.j ,25 eura. Prvý štvrťročný preddavok je splatný k (za 2015) a posledný štvrťročný preddavok je splatný k (ak daňovník nebude mať Príklad č. 5: Daňovník sa stal poberateľom starobného dôchodku k (t.j. nebol poberateľom dôchodku k ) a vykázal základ dane z príjmov z podnikania. Ako samostatne hospodáriaci roľník vykázal na riadku 43 a 55 daňového priznania typu B za rok 2015 základ dane z príjmov z podnikania vo výške eur. Iné príjmy nemal. V daňovom priznaní za rok 2015 daňovník nevypĺňa riadky 29 a 30, určené poberateľom dôchodku (nie je poberateľom dôchodku k začiatku zdaňovacieho obdobia 2015). Nakoľko daňovník sa stal poberateľom dôchodku až v priebehu roku 2015, pri výpočte poslednej známej daňovej povinnosti na platenie na daň v om období začínajúcom v roku 2016 základ dane za rok 2015 zníži o nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka platnú v zdaňovacom období roka 2016 v plnej výške 3 803,33 eura. Výpočet je nasledovný: ,33 = , ,67 x 19 % = 3 305,36 eura, t.j. posledná známa daňová povinnosť pre výpočet 3 305,36 : 4 = 826,34 eura štvrťročne Posledná známa daňová povinnosť presiahla eur a nepresiahla eur. Daňovník bude platiť štvrťročné preddavky na daň vo výške ¼ z vypočítanej poslednej známej daňovej povinnosti, t.j. 826,34 eura. Prvý štvrťročný preddavok je splatný k (za 2015) a posledný štvrťročný preddavok je splatný k (ak daňovník nebude mať Príklad č. 6: Daňovník na základe podaného daňového priznania za zdaňovacie obdobie roku 2014 mal povinnosť platiť štvrťročné preddavky vo výške 850 eur štvrťročne v om období začínajúcom v roku Daňovník za zdaňovacie obdobie roka 2015 dosahoval len príjmy na základe živnostenského oprávnenia. Na riadku 43 daňového priznania typ B za zdaňovacie obdobie roku 2015 vykázal čiastkový základ dane z príjmov z podnikania ( 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov) vo výške eur. Rovnaký čiastkový základ dane vykázal aj na riadku 55 daňového priznania. Daňovník si na základe podaného oznámenia o predĺžení 5

6 lehoty na podanie DP za rok 2015 predĺžil lehotu na podanie DP za rok 2015 do Akým spôsobom platí preddavky v roku 2016? Výpočet preddavku je nasledovný: ,33 = ,67 Výpočet poslednej známej daňovej povinnosti podľa sadzby dane platnej pre rok 2016: ,67 x 19 % = 6 041,36 eura, t.j. posledná známa daňová povinnosť pre platenie 6 041,36: 4 = 1 510,34 eura štvrťročne Keďže si daňovník predĺžil lehotu na podanie DP za rok 2015 do , jeho staré é obdobie trvá do (bez ohľadu na skutočnosť, kedy podá DP za rok 2015). V roku 2016 platí štvrťročné preddavky k a k vo výške 850 eur štvrťročne, t. j z poslednej známej daňovej povinnosti vypočítanej zo základu dane uvedeného v DP za rok Posledná známa daňová povinnosť vypočítaná zo základu dane uvedeného v DP za rok 2015 presiahla eur a nepresiahla eur. Daňovník bude platiť štvrťročné preddavky na daň vo výške ¼ z vypočítanej poslednej známej daňovej povinnosti, t.j ,34 eura štvrťročne. Nakoľko sa nové é obdobie v roku 2016 daňovníkovi začína prvý deň nasledujúci po uplynutí lehoty na podanie DP za rok 2015, t.j , prvý štvrťročný preddavok v tomto om období je splatný k a posledný štvrťročný preddavok je splatný k (ak daňovník nebude mať predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za rok 2016). Príklad č. 7: Daňovník mal za zdaňovacie obdobie roku 2015 príjem zo živnosti, z ktorého vykázal na r. 43 a tiež na riadku 55 daňového priznania typu B základ dane eura. Okrem toho na r. 65 vykázal základ dane z prenájmu nehnuteľnosti vo výške eur. Má dve deti, na ktoré si uplatnil daňový bonus za celý rok 2015 vo výške 2 x 256,92 = 513,84 eura. Túto čiastku uviedol na riadku 95 daňového priznania. Výpočet bude nasledovný: = ,33 = ,67 Výpočet dane podľa sadzby dane platnej pre rok ,31 x 19 % = 6 654, ,36 x 25% = ,09 Daň = ,3289 (6 654, ,09), t.j. po zaokrúhlení ,32 Daň ,32 eur po znížení o sumu daňového bonusu 513,84 (z riadku 95 daňového priznania typu B za rok 2015) je ,48 eura, t.j. posledná známa daňová povinnosť pre výpočet na daň ,48 : 12 = 2 074,70 eura mesačne Nakoľko posledná známa daňová povinnosť vypočítaná zo základu dane z daňového priznania za rok 2015 presiahla eura, daňovník je povinný platiť mesačné preddavky na daň vo výške 1/12 z vypočítanej poslednej známej daňovej povinnosti, t.j ,70 eura. Prvý mesačný preddavok je splatný k ( je sobota), ak daňovník nemal predĺženú 6

7 lehotu na podanie daňového priznania za rok 2015 a posledný mesačný preddavok je splatný k (ak daňovník nebude mať predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za rok 2016). Príklad č. 8: Daňovník v podanom daňovom priznaní za rok 2015 vykázal čiastkový základ dane zo závislej činnosti eur ( 5 zákona o dani z príjmov) uvedený na riadku 36 daňového priznania, čiastkový základ dane z príjmov z podnikania eur ( 6 ods. 1 zákona o dani z príjmov) uvedený na riadku 43 a tiež na riadku 55 daňového priznania. Okrem toho vykázal čiastkový základ dane z prenájmu nehnuteľnosti vo výške 932 eur ( 6 ods. 3 zákona o dani z príjmov), ktorý je v daňovom priznaní typu B za rok 2015 uvedený na riadku 65. Výpočet poslednej známej daňovej povinnosti: = ,33 = ,67 Výpočet poslednej známej daňovej povinnosti podľa sadzby dane platnej pre rok 2016: ,67 x 19 % = 3 545,14, t.j. posledná známa daňová povinnosť pre platenie Posledná známa daňová povinnosť vypočítaná z celkového základu dane za rok 2015 presahuje sumu eur. Nakoľko u daňovníka tvorí čiastkový základ dane z príjmov zo závislej činnosti ( eur) viac ako 50 % z celkového základu dane ( eur), v om období začínajúcom v roku 2016 daňovníkovi nevznikne povinnosť platiť preddavky na daň. Príklad č. 9: Daňovník v podanom daňovom priznaní za rok 2015 vykázal čiastkový základ dane zo závislej činnosti eur ( 5 zákona o dani z príjmov) uvedený na riadku 36 daňového priznania, čiastkový základ dane z príjmov z podnikania eur uvedený na riadku 43 a tiež na riadku 55 daňového priznania. Výpočet bude nasledovný: = ,33 = , ,67 x 19 % = 3 721,46 eura, t.j. posledná známa daňová povinnosť pre výpočet 3 721,46 : 4 = 930,365 eura štvrťročne U daňovníka tvorí čiastkový základ dane z príjmov zo závislej činnosti (6 240 eur) menej ako 50 % z celkového základu dane ( eur), preto bude platiť preddavky na daň v polovičnej výške: 930,365 : 2 = 465,1825, po zaokrúhlení 465,18 eura štvrťročne Daňovník bude v om období od do platiť štvrťročné preddavky vo výške 465,18 eura. Prvý štvrťročný preddavok je splatný k (za 7

8 2015) a posledný štvrťročný preddavok je splatný k (ak daňovník nebude mať Príklad č. 10: Daňovník v daňovom priznaní za rok 2015 vykázal čiastkový základ dane z príjmov zo závislej činnosti ( 5 zákona o dani z príjmov) vo výške eur a okrem týchto príjmov v daňovom priznaní vykázal čiastkový základ dane z príjmov z predaja nehnuteľnosti ( 8 zákona o dani z príjmov) vo výške eur ( 8 zákona o dani z príjmov). Nakoľko daňovník v roku 2015 dosiahol len kombináciu príjmov podľa 5 a 8 zákona o dani z príjmov, nemá povinnosť platiť preddavky na daň v om období začínajúcom v roku 2016 (od do ). Príklad č. 11: Na základe podaného daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby typu B za rok 2014 daňovník platil preddavky v om období od do vo výške 650 eur štvrťročne. Na základe poslednej známej daňovej povinnosti vypočítanej z daňového priznania za zdaňovacie obdobie roku 2015 daňovníkovi vznikla povinnosť platiť preddavky v om období od do vo výške 850 eur štvrťročne. Je daňovník povinný doplatiť rozdiel sumy zaplatených k do výšky preddavku z daňového priznania za rok 2015 (do sumy 850 eur)? Nakoľko daňovník fyzická osoba platí preddavky z poslednej známej daňovej povinnosti v om období, daňovník preddavky splatné k platí z poslednej daňovej povinnosti vypočítanej z daňového priznania za rok 2014, t.j. vo výške 650 eur. Ak daňovníkovi na základe podaného DP za rok 2015 vznikla povinnosť platiť preddavky vo výške 850 eur štvrťročne, tieto preddavky začne platiť v novom om období od do a to od preddavku splatného k Daňovníkovi teda nevzniká povinnosť doplatiť rozdiel sumy zaplatených k do výšky preddavku z daňového priznania za rok 2015 ( ). Príklad č. 12: Daňovník v daňovom priznaní za rok 2015 vykázal čiastkový základ dane z príjmov z podnikania ( 6 zákona o dani z príjmov) vo výške eur a vykázal čiastkový základ dane z ostatných príjmov podľa 8 zákona o dani z príjmov (nepeňažná výhra - automobilu) vo výške eur. Nakoľko povinnosť platiť preddavky v om období, ktoré začína v roku 2016 už neovplyvňujú ostatné príjmy podľa 8 zákona o dani z príjmov, pre účely výpočtu poslednej známej daňovej povinnosti na platenie v tomto om období sa do základu nezapočíta základ dane z príjmov podľa 8 zákona o dani z príjmov (nepeňažná výhra - automobil). Výpočet bude nasledovný: Základ dane znížený o nezdaniteľnú časť základu dane platnú v roku 2015: ,33 = ,67 eura 8

9 Výpočet dane podľa sadzby dane platnej pre rok ,67 x 0,19 = 3 457,36 eura, t.j. posledná známa daňová povinnosť pre platenie Výpočet : 3 457,36 : 4 = 864,34 eura štvrťročne Posledná známa daňová povinnosť presiahla eur a nepresiahla eur. Daňovník bude platiť štvrťročné preddavky na daň vo výške ¼ z vypočítanej poslednej známej daňovej povinnosti, t.j. 864,25 eura. Prvý štvrťročný preddavok je splatný k (za 2015) a posledný štvrťročný preddavok je splatný k (ak daňovník nebude mať Príklad č. 13: Daňovník v daňovom priznaní za rok 2015 vykázal čiastkový základ dane z príjmov z podnikania ( 6 zákona o dani z príjmov) vo výške eur ( riadok 43 a tiež riadok 55 DPFO typu B za rok 2015) a vykázal čiastkový základ dane z ostatných príjmov podľa 8 zákona o dani z príjmov (príjmy z predaja nehnuteľnosti) vo výške eur. Nakoľko povinnosť platiť preddavky v om období, ktoré začína v roku 2016 už neovplyvňujú ostatné príjmy podľa 8 zákona o dani z príjmov, pre účely výpočtu poslednej známej daňovej povinnosti na platenie v tomto om období sa do základu nezapočíta základ dane z príjmov podľa 8 zákona o dani z príjmov (príjmy z predaja nehnuteľnosti). Keďže posledná známa daňová povinnosť vypočítaná zo základu dane z príjmov z podnikania ( 6 zákona o dani z príjmov) je vo výške 2 034,64 eur /( ,33)x 0,19/, čo je suma nepresahujúca eur, daňovník nemá povinnosť platiť preddavky v om období. Na záver dávame do pozornosti aplikáciu Daňová kalkulačka výpočet na daň z príjmov FO v roku 2016, ktorá je zverejnená na webovom sídle FR SR: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/danovekalkulacky/vypocet--fo-2016 Vypracovalo: Finančné riaditeľstvo SR Odbor podpory a služieb pre verejnosť Apríl

OBECNÉ ZMĚNY...2 ZMĚNY V KLIENTSKÉ KOMPONENTĚ PRO INTERNET EXPLORER 7 A VYŠŠÍ... 2

OBECNÉ ZMĚNY...2 ZMĚNY V KLIENTSKÉ KOMPONENTĚ PRO INTERNET EXPLORER 7 A VYŠŠÍ... 2 ESO9 PAM verze 4.5 Změny a novinky OBECNÉ ZMĚNY....2 ZMĚNY V KLIENTSKÉ KOMPONENTĚ PRO INTERNET EXPLORER 7 A VYŠŠÍ... 2 MZDY 2 LEGISLATIVNÍ ZMĚNY CZ... 2 LEGISLATIVNÍ ZMĚNY SK... 2 MZDOVÉ SLOŽKY CZ... 3

Více

kupujícího. Záruka se též nevztahuje na závady vzniklé použitím v podmínkách, které

kupujícího. Záruka se též nevztahuje na závady vzniklé použitím v podmínkách, které DIANA skříň celošatní 1900x90421 č. 511 1 x1 x28 3,5x16mm 60 Rastex + krytka pant naložený 90 x2 H-lišta plastová 3 x1 6 x24 21 x12 imbus.klička kolík 8x35 3x20mm 28 x4 33 x1 40 x12 4,5x40mm + knopka 3x25mm

Více

Počet hráčů: 3 6 Věk: 8+ Hrací doba: cca 15 minut

Počet hráčů: 3 6 Věk: 8+ Hrací doba: cca 15 minut Počet hráčů: 3 6 Věk: 8+ Hrací doba: cca 15 minut V této hře se to hemží kozami a ty jich musíš získat co nejvíce. Ale najednou je jejich počet limitován a ty už žádné kozy nechceš! Nebohá zvířata tedy

Více

Reklamaèní øád. L205 - postel. Reklamaèný poriadok. Prodejce Predajca. Pøevzetí Prevzatie. Datum Dátum. Podpis

Reklamaèní øád. L205 - postel. Reklamaèný poriadok. Prodejce Predajca. Pøevzetí Prevzatie. Datum Dátum. Podpis CZ Reklamaèní øád Záruèní lis t / Záruèn ý list Na tento výr obek poskytuje výrobce záruèní dobu v délce mìsícù. Pokud není na prodávané vìci, jejím obalu nebo návodu k ní pøipojeném vyznaèena v souladu

Více

ÚVOD DO HRY PRINCIP HRY

ÚVOD DO HRY PRINCIP HRY Počet hráčů: 2-6 Věk: od 6 let Délka hry: cca 20 min. Obsah: 66 hracích karet: 45 karet s čísly (hodnota 0 8 čtyřikrát, hodnota 9 devětkrát), 21 speciálních karet (9 karet Výměna, 7 karet Špehuj, 5 karet

Více

Účetnictví jako pomůcka pro plánování a řízení. Funkcie účt. dokl. - dokladová - doklad. účtov. zápis - kontrolná - prostr. na over.

Účetnictví jako pomůcka pro plánování a řízení. Funkcie účt. dokl. - dokladová - doklad. účtov. zápis - kontrolná - prostr. na over. Funkcie účt. dokl. - dokladová - doklad. účtov. zápis - kontrolná - prostr. na over. správnosti 1, Členen. dokl. podµa vecn. obs.: externé - vz»ah p. k okol. interné - proces p. vo vnútr externé - prijaté

Více

SERVISNÁ ZMLUVA č.11-eps-2012

SERVISNÁ ZMLUVA č.11-eps-2012 SERVISNÁ ZMLUVA č.11-eps-2012 na komplexnú technickú starostlivosť pre zabezpečenie nepretržitej prevádzky zariadenia systému EPS uzavretá podľa 536 a nasl. a 591 a nasl. Obchodného zákonníka medzi: Zhotoviteľ:

Více

A) Výpočet spotřeby energie na osvětlení programem EHB

A) Výpočet spotřeby energie na osvětlení programem EHB A) Výpočet spotřeby energie na osvětlení program EHB QuickCalc SFTVÉR RE RJEKTATV (RÝCHLA METÓA) ázov softvéru: EHB QuickCalc rogram EHB QuickCalc je v podstate tabuľková aplikácia, ktorá obsahuje spracovanú

Více

NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023

NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023 NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023 Distributor: Steen QOS s.r.o., Bor 3, Karlovy Vary Distributor v SR: Sharks Slovakia s.r.o., Športová 198/61, Hozelec (CZ) PLASTOVÝ OBAL ODSTRAŇTE Z DOSAHU DĚTÍ, HROZÍ NEBEZPEČÍ

Více

Dřevěné kuželky Drevené kolky. Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku

Dřevěné kuželky Drevené kolky. Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku Dřevěné kuželky Drevené kolky Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku 8 590228 004154 96589 7 9 8 5 11 12 6 3 10 4 1 2 3-4 m 7 9 8 5 11 12 6 3 10 4 1 2 3-4 m Hra Mölkky

Více

Záverečná monitorovacia správa

Záverečná monitorovacia správa 2007 2013 PROGRAM CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKÁ REPUBLIKA ČESKÁ REPUBLIKA EURÓPSKA ÚNIA EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA SPOLOČNE BEZ HRANÍC Záverečná monitorovacia správa Operačný program cezhraničnej

Více

Vzdělávací karetní. Vzdělávací pomůcka. Určeno dětem od 3 do 5 let. volí libovolné otázky případně pořadí dětí, které budou na tahu.

Vzdělávací karetní. Vzdělávací pomůcka. Určeno dětem od 3 do 5 let. volí libovolné otázky případně pořadí dětí, které budou na tahu. Vzdělávací karetní BARVY hra Úkolem této hry je naučit děti rozeznávat základní barvy. Princip je založen na komunikaci rodiče nebo pedagoga s dítětem. Hry se může zúčastnit 1 až 6 dětí pod vedením dospělé

Více

b Charles Chevallier c d c c f f f g e a

b Charles Chevallier c d c c f f f g e a c b Charles Chevallier d c c g e a Charles Chevallier pravidla hry Jste paleontology, kteří hledají kosti dinosaurů na nově objeveném nalezišti. Nejslavnějším paleontologem se stane ten, kdo dokáže objevit

Více

SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí

SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí Číslo předpisu: Název: Předpis publikovaný ve Sbírce mezinárodních smluv ČR 120/2001 Sb.m.s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky

Více

12/20 TUN. Hydraulický ruční sloupkový zvedák TRQ12002S, TRQ20002S

12/20 TUN. Hydraulický ruční sloupkový zvedák TRQ12002S, TRQ20002S 12/20 TUN Hydraulický ruční sloupkový zvedák TRQ12002S, TRQ20002S &6 I &t -:! / &5-t &4 &J :St- 7-52 -47 Díl č. Popis ks Díl č. Popis ks 1 čerpadlo pumpy 1 39 0-kroužek 1 2 Y- těsnění 1 40 pojistná pružina

Více

leden 2013 Vážení čtenáři,

leden 2013 Vážení čtenáři, leden 2013 Vážení čtenáři, v prvním letošním vydání Finančních aktualit mi dovolte popřát všem úspěšný nový rok a vyslovit přání, aby nám i přes zvýšení sazeb DPH a další negativní daňové dopady přinesl

Více

Návod na používanie a údržbu štartovacích. Akumulátor. Záručný list. Návod k obsluze a údržbě startovacích akumulátorů Záruční list

Návod na používanie a údržbu štartovacích. Akumulátor. Záručný list. Návod k obsluze a údržbě startovacích akumulátorů Záruční list Záruční list / Záručný list Typ: Výrobok: Akumulátor Výrobní číslo: Výrobné číslo: Objednací číslo: Objednávacie číslo: Datum prodeje: Dátum predaja: Razítko, podpis prodejny servisu: Pečiatka, podpis

Více

Roční zúčtování daně, daňové přiznání k DPFO

Roční zúčtování daně, daňové přiznání k DPFO Roční zúčtování daně, daňové přiznání k DPFO Motto: Jen hlupák platí něco, co platit nemusí. Jen blbec platí daně, které platit nemusí. Po skončení roku je velmi často možné dostat vrácenu část daní (záloh),

Více

Pat a Mat na výletě 3.4 Na hracím plánu jsou dvě takové dopravní

Pat a Mat na výletě 3.4 Na hracím plánu jsou dvě takové dopravní Hra obsahuje: Hrací plán, hrací kostka. Hra je určena pro dva až čtyři hráče, ve hře tak mohou být dvě postavičky Pata a dvě Mata, které jsou odlišeny barvou podstavce. Příprava hry 1.1 Hráči si vyberou

Více

únor 2014 Vážení čtenáři,

únor 2014 Vážení čtenáři, únor 2014 Vážení čtenáři, jmenování nové vlády, jak se zdá se silným mandátem, nám dává naději na období stability. Očekává se, že nový ministr financí bude k podnikatelům a podnikatelské činnosti vstřícnější

Více

Injusa BODY +10. Návod k použití. Návod na použitie IN-325 DĚTSKÁ TŘÍKOLKA DETSKÁ TROJKOLKA

Injusa BODY +10. Návod k použití. Návod na použitie IN-325 DĚTSKÁ TŘÍKOLKA DETSKÁ TROJKOLKA Injusa BODY IN-325 DĚTÁ TŘÍKOLKA Návod k použití DETÁ TROJKOLKA Návod na použitie +10 CZ UPOZORNĚNÍ UPOZORNENIE Vážený zákazníku Blahopřejeme Vám ke koupi kovové tříkolky naší firmy. Jsme rádi, že jste

Více

Právo minoritních akcionářů na soudní ochranu při squeeze-outu

Právo minoritních akcionářů na soudní ochranu při squeeze-outu Březen 2011 Vítám Vás v březnovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. Judikát Nejvyššího

Více

Ostřička na řetězy 130001

Ostřička na řetězy 130001 Ostřička na řetězy 130001 CZ: Návod k použití Ostřička na řetězy NG95519 130001 POZOR! Při používáno přístrojů musí být dodržována určitá bezpečnostní opatření, aby se zabránilo zraněním a škodám. Přečtěte

Více

Záznamník zkoušek těsnosti hadic a spojů

Záznamník zkoušek těsnosti hadic a spojů Záznamník zkoušek těsnosti hadic a spojů Použité podklady: ČSN 05 0601 Zvárinie. Bezpečnostné ustanovenia pre zváranie kovov. Prevádzka, zní : Postup zkoušky: čl.4.1.4 - Netesnosti spojov a príslušenstva

Více

Postřehová hra rychlá jako blesk pro 2 8 hráčů od osmi let. Autor: Jacques Zeimet

Postřehová hra rychlá jako blesk pro 2 8 hráčů od osmi let. Autor: Jacques Zeimet Postřehová hra rychlá jako blesk pro 2 8 hráčů od osmi let. Autor: Jacques Zeimet Pribeh a cil hry Balduin je veselé hradní strašidlo. V tajemném sklepení hradu jednou našel stařičký kouzelný fotoaparát.

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD Všeobecná ustanovení Rozpor s kupní smlouvou 616 ZÁRUČNÍ DOBA

REKLAMAČNÍ ŘÁD Všeobecná ustanovení Rozpor s kupní smlouvou 616 ZÁRUČNÍ DOBA OMINO 710 330x456x557 330x456x20 292x427x16 1x 1x 2 x1 3 x1 6 x4 22 x28 3mm 4mm 8x35mm 3,5x16mm 23 x6 60 x6 61 x18 4x10mm 15mm U 2 68 x12 71 x6 73 x12 12mm 7x50mm 5x40mm 80 x3 87 x6 92 x40 96 x4 340mm

Více

BIANCO B 212 1/11. 1130x845x700. 9 x4. 3 x1. 22 x18. 60 x13 61 x21. 59 x8. 105 x2. 80 x2. 10x50mm. 3mm. 5x120mm. 6x100mm. 3,5x16mm.

BIANCO B 212 1/11. 1130x845x700. 9 x4. 3 x1. 22 x18. 60 x13 61 x21. 59 x8. 105 x2. 80 x2. 10x50mm. 3mm. 5x120mm. 6x100mm. 3,5x16mm. BINO B 212 3 x1 4 x1 6 x32 9 x4 RLČNÍ ŘÁ Na nábytek z přírodního nehomogenního materiálu s výskytem suků, letorostů a s texturou letního a zimního dřeva 1/11 1130x845x700 12 x6 6x100mm 3mm 22 x18 3,5x16mm

Více

R11 extremo. Odolný mobilní telefon pro dvě SIM karty. Návod k funkci SOS locator Návod na použitie SOS locator

R11 extremo. Odolný mobilní telefon pro dvě SIM karty. Návod k funkci SOS locator Návod na použitie SOS locator R11 extremo Odolný mobilní telefon pro dvě SIM karty Návod k funkci SOS locator Návod na použitie SOS locator ČESKY... 3 PO SLOVENSKY... 6 2 ČESKY SOS volání a SMS Spuštění nouzového volání a SMS Stiskněte

Více

ZÁSTĚNA 508. vanová zástěna

ZÁSTĚNA 508. vanová zástěna vanová zástěna ZÁSTĚNA 508 návod k instalaci a obsluze Vážení uživatelé! Blahopřejeme Vám k nákupu naší vanové zástěny. Česká společnost ARTTEC s.r.o. dodává na trh zboží v cenách, do nichž není zahrnuta

Více

TERMOELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ A CHLADNIČKA GZ-24A

TERMOELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ A CHLADNIČKA GZ-24A TERMOELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ A CHLADNIČKA GZ-24A Návod k obsluze 1 Děkujeme za koupi našeho výrobku. Přečtěte si důkladně tento návod k použití před použitím spotřebiče a postupujte podle pokynů. Odložte si

Více

Dotace a investiční pobídky

Dotace a investiční pobídky Dotace a investiční pobídky Deloitte Operační program V současné době Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj připravuje návrh nového Operačního programu Životní

Více

BIANCO B 216 1/14. 1450x550x2035. 21 x6. 75 76 x8. 60 x22 61 x22 71 x40. 79 80 x4. x24. 105 x4. 100 x6 80+81 80+81 80+81. 10x50mm. 3x20mm.

BIANCO B 216 1/14. 1450x550x2035. 21 x6. 75 76 x8. 60 x22 61 x22 71 x40. 79 80 x4. x24. 105 x4. 100 x6 80+81 80+81 80+81. 10x50mm. 3x20mm. BIANCO B 216 1450x550x2035 4 x1 6 x50 4mm 8x40mm x74 29 x12 33 x6 3,5x16mm 4x40mm 3x12mm x 61 x 71 x40 15mm DU 2 7xmm 79 x4 E 82 88 x3 89 x2 92 x 1,4x20mm +81 81 9 x4 10x50mm 40 43 x2 EU 6x16mm 75 76 x8

Více

Daň z příjmů fyzických osob (DP-FO) Poplatníci daně

Daň z příjmů fyzických osob (DP-FO) Poplatníci daně Daň z příjmů fyzických osob (DP-FO) kritérium dělení: Poplatníci daně Místo bydliště / místo obvyklého zdržování daňový rezident neomezená daňová povinnost, tj. z celosvětových příjmů daňový nerezident

Více

sprchové dveře do niky INFINITY D

sprchové dveře do niky INFINITY D sprchové dveře do niky INFINITY D NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE Vážení uživatelé! Blahopřejeme Vám k nákupu našich sprchový dveří. Česká společnost LITEN s.r.o., působí na českém i evropském trhu jako výrobce

Více

1/2013 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ

1/2013 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ 2012 1/2013 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ Roční zúčtování nelze provést Poplatníkovi, který je povinen podat daňové přiznání, tj. poplatníkovi, který: Měl mimo příjmů ze závislé činnosti

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006 Tato zpráva musí být předána zahraničnímu oddělení Vaší domácí VŠ do 30 dnů po ukončení studijního pobytu. Erasmus

Více

Prúdové elektródy (vonkajšie) sa pripoja na svorky C1, C2 a potenciálové (vnútorné) elektródy na svorky P1, P2.

Prúdové elektródy (vonkajšie) sa pripoja na svorky C1, C2 a potenciálové (vnútorné) elektródy na svorky P1, P2. Meranie uzemnenia a Meranie rezistivity pôdy Zostavil: Viliam Kopecký Použitá literatúra: - Texty uvedené v zborníkoch prednášok Celoslovenských seminárov elektrotechnikov, - Texty uverejnené na webe,

Více

Hydraulický zvedák panenka 12t, 15t, 20t, 32t, 50t PT92007 (T92007), PT91504 (T91504) PT91207 (T91207), PT93204 (T93204) PT95004 (T95004)

Hydraulický zvedák panenka 12t, 15t, 20t, 32t, 50t PT92007 (T92007), PT91504 (T91504) PT91207 (T91207), PT93204 (T93204) PT95004 (T95004) Hydraulický zvedák panenka 12t, 15t, 20t, 32t, 50t PT92007 (T92007), PT91504 (T91504) PT91207 (T91207), PT93204 (T93204) PT95004 (T95004) Prvním použitím tohoto výrobku uživatel svou svobodnou vůlí stvrzuje,

Více

20 x8. 3 x1. 6 x10. 3x15mm. imbus. klička. kolík 8x35. vrut. 26 x2. 27 x20. 25 x2. 4x20mm. 4,5x15mm vrut. 4x15mm vrut. vrut. vrut. 77 x1.

20 x8. 3 x1. 6 x10. 3x15mm. imbus. klička. kolík 8x35. vrut. 26 x2. 27 x20. 25 x2. 4x20mm. 4,5x15mm vrut. 4x15mm vrut. vrut. vrut. 77 x1. KLASIK PEŘINÁČ 900x750x500 se soklem č. 813 MONTÁŽNÍ POSTUP 24 x2 4x30mm 3 x1 imbus. klička 25 x2 61 x6 71 x6 plastová 4x15mm 1,4x20mm hřebík 6 x10 kolík 8x35 26 x2 4x20mm 77 x1 7x50mm konfirmát pant kolík

Více

kupujícího. Záruka se též nevztahuje na závady vzniklé použitím v podmínkách, které

kupujícího. Záruka se též nevztahuje na závady vzniklé použitím v podmínkách, které DOINO D 508 1100x576x1890 2 x1 3 x1 3mm 22 x28 23 x6 4mm 29 x15 3,5x16mm 4x10mm 4x40mm 60 x16 61 x28 67 x16 15mm 71 x29 DU 2 73 x12 75 79 7x50mm 5x40mm 85 x12 87 x11 88 x2 75 x6 79 6 x6 8x35mm 33 x4 3x12mm

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_09_ EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Sleva na dani: poplatníkům se vypočtená daň za zdaňovací období

Více

Piezo hořák UTPZ225 Piezo horák UTPZ225 NÁVOD K POUŽITÍ

Piezo hořák UTPZ225 Piezo horák UTPZ225 NÁVOD K POUŽITÍ Piezo hořák UTPZ225 Piezo horák UTPZ225 NÁVOD K POUŽITÍ Pečlivě si prosím přečtěte tento návod a seznamte se s tímto zařízením. Dodržujte pokyny pro použití a dávejte pozor na omezení a možná rizika související

Více

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 7120113

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 7120113 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 7120113 1. Úvod FK6300 je přístroj, který umožňuje nejen odečítat a měřit spotřebu elektrické energie, ale lze jej použít také jako časovač sepnutí a vypnutí pro elektronické přístroje.

Více

WELL Crystal Gears, nahrávání hovorů k telefonům Yealink SIP-T19, SIP-T2x a SIP-T4x

WELL Crystal Gears, nahrávání hovorů k telefonům Yealink SIP-T19, SIP-T2x a SIP-T4x WELL Crystal Gears, nahrávání hovorů k telefonům Yealink SIP-T19, SIP-T2x a SIP-T4x Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Nákup WELL Crystal Gears byl

Více

HYDRAULICKÝ JEŘÁBOVÝ ZVEDÁK 2T PT32002X(T32002) UŢIVATELSKÝ NÁVOD

HYDRAULICKÝ JEŘÁBOVÝ ZVEDÁK 2T PT32002X(T32002) UŢIVATELSKÝ NÁVOD HYDRAULICKÝ JEŘÁBOVÝ ZVEDÁK 2T PT32002X(T32002) UŢIVATELSKÝ NÁVOD ODPOVĚDNOST MAJITELE / OBSLUHY 1. Odpovědností majitele / obsluhy je správná práce se zvedákem a jeho údrţba. 2. Návod k pouţití a upozornění

Více

Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani

Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani ANOTACE 1. Zákon o dani z příjmu sazba, nezdanitelné a odpočitatelné položky, slevy na dani 2. Autor Mgr. Vladimír

Více

Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / SK Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU

Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / SK Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU EGM 48 LPG-NG-3F (8896312) Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU Záruka a servis Záruka a servis Garancia és szervíz CZ Záruční lhůta

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Digitální osobní váha Professor DV1507X

NÁVOD K POUŽITÍ. Digitální osobní váha Professor DV1507X NÁVOD K POUŽITÍ Digitální osobní váha Professor DV1507X Vaše nová osobní elektronická váha byla navržena tak, abyste měli přesný přehled o Vašich hmotnostních přírůstcích či úbytcích v průběhu času. Při

Více

Osobní digitální váha Osobná digitálna váha

Osobní digitální váha Osobná digitálna váha Osobní digitální váha Osobná digitálna váha B-4266 Návod k obsluze - Návod na obsluhu X/08 CZ/SK Isolit-Bravo spol. s r. o. 561 64 Jablonné nad Orlicí www.isolit-bravo.cz -2- Pøedpokládané použití: Osobní

Více

Pohádkový kufřík. Rozprávkový kufrík

Pohádkový kufřík. Rozprávkový kufrík Pohádkový kufřík Manuál pro práci s dětmi Rozprávkový kufrík Manuál pre prácu s deťmi Odborný garant a autor manuálu: Mgr. Eva Svobodová Co je pohádkový kufřík Tento nový český produkt určený především

Více

Daň z příjmu a DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ FO Zpracoval: Daniel Vančura Pro výuku předmětu Fiktivní firma Daň z příjmů fyzických osob Daň z příjmů fyzických osob (DPFO) je daní přímou. Je stanovena zákonem o daních

Více

Reality a nemovitosti. Alena BODNÁROVÁ, KART Filip CHVÁTAL, HG Ondřej ŠERÝ, HG

Reality a nemovitosti. Alena BODNÁROVÁ, KART Filip CHVÁTAL, HG Ondřej ŠERÝ, HG Reality a nemovitosti Alena BODNÁROVÁ, KART Filip CHVÁTAL, HG Ondřej ŠERÝ, HG Nehnuteľnosť pozemok a stavba spojená so zemou pevným základom Realita nehnuteľný majetok Pozemok prirodzená časť zemského

Více

obsah CAD/CAM nástroje CAD/CAM nástroje imperial technické informace technické informácie CAD/CAM - 1 břit CAD/CAM - 1 brit

obsah CAD/CAM nástroje CAD/CAM nástroje imperial technické informace technické informácie CAD/CAM - 1 břit CAD/CAM - 1 brit nástroje nástroje www.rodentica.eu obsah technické informace technické informácie 2-1 břit - 1 brit 3-2 a 3 břity - 2 a 3 brity - 2 břity Dia-coat - 2 brity Dia-coat diamantové nástroje diamantové nástroje

Více

Pribeh a cil hry. Herni material. Priprava hry. Druhá postřehová hra rychlá jako blesk pro 2 8 hráčů od osmi let.

Pribeh a cil hry. Herni material. Priprava hry. Druhá postřehová hra rychlá jako blesk pro 2 8 hráčů od osmi let. Druhá postřehová hra rychlá jako blesk pro 2 8 hráčů od osmi let. Pribeh a cil hry Duchová v koupelně je samostatná hra, která se dá hrát zvlášť, ale i dohromady se známou hrou Duch! To vytváří novou úroveň

Více

Rozdělení Československa: 20 let od vzniku samostatné ČR a SR

Rozdělení Československa: 20 let od vzniku samostatné ČR a SR TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 286 840 29 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Rozdělení Československa: 20 let od vzniku samostatné

Více

SPRCHOVÝ BOX COOL. Důležitá upozornění NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE. Vážení uživatelé!

SPRCHOVÝ BOX COOL. Důležitá upozornění NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE. Vážení uživatelé! SPRCHOVÝ BOX COOL NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE Vážení uživatelé! Blahopřejeme Vám k nákupu našeho sprchového boxu. Česká společnost ARTTEC s.r.o. dodává na trh zboží v cenách, do nichž není zahrnuta částka

Více

STOLNÝ ELEKTRICKÝ GRIL. Modely: BBC 842. Návod k obsluze a k instalaci Návod na obsluhu a inštaláciu M 29 2

STOLNÝ ELEKTRICKÝ GRIL. Modely: BBC 842. Návod k obsluze a k instalaci Návod na obsluhu a inštaláciu M 29 2 STOLNÍ ELEKTRICKÝ GRIL STOLNÝ ELEKTRICKÝ GRIL Modely: BBC 842 Návod k obsluze a k instalaci Návod na obsluhu a inštaláciu M 29 2 3 4 Popis přístroje a Grilovací deska ( s nepřilnavým povrchem, oboustranná)

Více

STOLNÝ ELEKTRICKÝ GRIL. Modely: BBC 842. Návod k obsluze a k instalaci Návod na obsluhu a inštaláciu M 29 2

STOLNÝ ELEKTRICKÝ GRIL. Modely: BBC 842. Návod k obsluze a k instalaci Návod na obsluhu a inštaláciu M 29 2 STOLNÍ ELEKTRICKÝ GRIL STOLNÝ ELEKTRICKÝ GRIL Modely: BBC 842 Návod k obsluze a k instalaci Návod na obsluhu a inštaláciu M 29 2 4 3 Popis přístroje a Grilovací deska ( s nepřilnavým povrchem, oboustranná)

Více

1/3. MARK jednolůžko s úložným prostorem -čelní výklop -teleskopické výsuvy č. 121-126. bočnice. čelo vysoké. čelo nízké

1/3. MARK jednolůžko s úložným prostorem -čelní výklop -teleskopické výsuvy č. 121-126. bočnice. čelo vysoké. čelo nízké MAK jednolůžko s úložným prostorem -čelní výklop -teleskopické výsuvy č. 1-1 3 x1 imbus. klička 36 x8 4x40mm 106 x2 6 x8 šroub6x80 kolík x50 +váleček 38 x 92 x30 Komponenty kování označené č.3,10,,36 jsou

Více

SPRCHOVÝ BOX SUNNY. Důležitá upozornění NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE. Vážení uživatelé!

SPRCHOVÝ BOX SUNNY. Důležitá upozornění NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE. Vážení uživatelé! SPRCHOVÝ BOX SUNNY NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE Vážení uživatelé! Blahopřejeme Vám k nákupu našeho sprchového boxu. Česká společnost ARTTEC s.r.o. dodává na trh zboží v cenách, do nichž není zahrnuta částka

Více

Vysoušeč ručníků Sušič na uteráky B-4140. Návod k obsluze Návod na obsluhu. Isolit-Bravo spol. s r. o. 561 64 Jablonné nad Orlicí www.isolit-bravo.

Vysoušeč ručníků Sušič na uteráky B-4140. Návod k obsluze Návod na obsluhu. Isolit-Bravo spol. s r. o. 561 64 Jablonné nad Orlicí www.isolit-bravo. Vysousec rucniku B-4140:Layout 1 12.6.2007 7:48 Page 1 Vysoušeč ručníků Sušič na uteráky B-4140 Návod k obsluze Návod na obsluhu V/07 CZ, SK Isolit-Bravo spol. s r. o. 561 64 Jablonné nad Orlicí www.isolit-bravo.cz

Více

1. Titulní list Část KRITÉRIÁ

1. Titulní list Část KRITÉRIÁ 1. Titulní list Část KRITÉRIÁ Tímto zasíláme cenovou nabídku na dodávku technologického zařízení - Laserový pálící stroj, jejíž výzvu k předkládání nabídek zveřejnila osoba podle 7 odst. 2, společnost

Více

ČESKY Všeobecně Svářecí poloautomat sváří všechny uhlíkové oceli bez ochranné atmosféry.

ČESKY Všeobecně Svářecí poloautomat sváří všechny uhlíkové oceli bez ochranné atmosféry. ČESKY Všeobecně Svářecí poloautomat sváří všechny uhlíkové oceli bez ochranné atmosféry. Technologické možnosti stroje zabezpečuje elektronické řízení ovládání posuvu a přepínač pro zvolení dvou proudových

Více

Eko komunikace. Příjemné prožití vánočních svátků a vše nejlepší v novém roce 2016! Co přinese nová odpadová legislativa na Slovensku v roce 2016?

Eko komunikace. Příjemné prožití vánočních svátků a vše nejlepší v novém roce 2016! Co přinese nová odpadová legislativa na Slovensku v roce 2016? Elektronický zpravodaj pro klienty společnosti EKO-KOM, a. s. EKO-KOM, a. s., Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4 zpravodaj@ekokom.cz, www.ekokom.cz, tel.: + 420 729 848 444 445, + 420 261 176 256 Eko

Více

Přeji Vám v letošním roce pevné zdraví, mnoho úspěchů a splněná novoroční předsevzetí!

Přeji Vám v letošním roce pevné zdraví, mnoho úspěchů a splněná novoroční předsevzetí! leden 2015 Novoroční předsevzetí Vážení čtenáři, oblíbeným tématem prvních dnů nového roku jsou novoroční předsevzetí. Já patřím mezi ty, kteří si žádná novoroční předsevzetí nedávají. Po zavedení celé

Více

Příjmy z kapitálového majetku

Příjmy z kapitálového majetku Příjmy z kapitálového majetku Příjmy z kapitálového majetku vymezuje z hlediska FO 8 ZDP, jsou jimi: podíly na zisku (dividendy) z majetkového podílu na akciové společnosti, na společnosti s ručením omezeným

Více

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD ATHOS

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD ATHOS 763 64 Spytihněv č.p. 576, okres Zlín tel.:+420 577 110 311, fax:+420 577 110 315 teiko@teiko.cz; www.teiko.cz zelená linka 800 100 050 STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD ATHOS SPRCHOVÝ

Více

Návod na obsluhu a údržbu Nabíječka baterií Sharks START SH6016 Obj. číslo SHK419

Návod na obsluhu a údržbu Nabíječka baterií Sharks START SH6016 Obj. číslo SHK419 Návod na obsluhu a údržbu Nabíječka baterií Sharks START SH6016 Obj. číslo SHK419 Distributor: Steen QOS, s.r.o., Bor 3, Karlovy Vary Distributor do SR: Sharks Slovakia, s.r.o., Športová 198/61, Hozelec

Více

Za pomoci zákona o daních z příjmů odpovězte na následující otázky: 2. Vysvětlete, co znamená a kdy nastane zdanění starobních důchodů.

Za pomoci zákona o daních z příjmů odpovězte na následující otázky: 2. Vysvětlete, co znamená a kdy nastane zdanění starobních důchodů. Pracovní list k DPFO Za pomoci zákona o daních z příjmů odpovězte na následující otázky: 1. Jaké příjmy jsou od daně z příjmů osvobozeny? 2. Vysvětlete, co znamená a kdy nastane zdanění starobních důchodů.

Více

Finanční právo. 3. seminář 1. listopadu 2013

Finanční právo. 3. seminář 1. listopadu 2013 Finanční právo 3. seminář 1. listopadu 2013 Daň z příjmů fyzických osob Zákon o daních z příjmů Daně z příjmů fyzických osob a právnických osob jsou upraveny zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Dobříši Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 0 Daňové identifi kační číslo C Z 6 0 9 9 9 0 Rodné číslo 6 0 9 / 9 9 03 DAP ) řádné opravné 04 Kód rozlišení

Více

Vakuová balička potravin VK6

Vakuová balička potravin VK6 Vakuová balička potravin VK6 CZ 1 Návod k použití Vakuové uzavření Pokrmy se rychle kazí vlivem kyslíku, světla a teploty nad 0 C. Uskladnění pokrmu v chladničce prodlužuje jejich životnost. Výhody vakuového

Více

Firma K+B Progres a.s. neručí za škody způsobené nesprávným naistalováním nástěnného držáku a tím způsobené škody na zařízení, případně zdraví.

Firma K+B Progres a.s. neručí za škody způsobené nesprávným naistalováním nástěnného držáku a tím způsobené škody na zařízení, případně zdraví. CZ Maximální nosnost držáku je 15 kg. Namontujte nejdříve nástěnný držák za pomocí hmoždinek a upevňovacích šroubů na stěnu. Upevněte držák na TV pomocí přiložených šroubů. Případně si zabezpečte vhodný

Více

Kúpna zmluva č. Z201517546_Z Uzatvorená v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka

Kúpna zmluva č. Z201517546_Z Uzatvorená v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka Kúpna zmluva č. Z201517546_Z Uzatvorená v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka I. Zmluvné strany 1.1 Objednávateľ: Obchodné meno: Sídlo: IČO: DIČ: IČ DPH: Číslo účtu: Tel: Ružinovský športový klub Mierová

Více

Solární panel 0,9 m 2 Solárny panel 0,9 m 2

Solární panel 0,9 m 2 Solárny panel 0,9 m 2 Solární panel 0,9 m 2 Solárny panel 0,9 m 2 SOLÁRNÍ SYSTÉM VYHŘÍVÁNÍ PRO NADZEMNÍ BAZÉNY SOLÁRNY SYSTÉM NA VYHRIEVANIE NADZEMNÝCH BAZÉNOV NÁVOD K MONTÁŽI A PROVOZU NÁVOD NA MONTÁŽ A PREVÁDZKU 8.3.2012

Více

WELL NeoGate TE100, VoIP brána ústředna

WELL NeoGate TE100, VoIP brána ústředna WELL NeoGate TE100, VoIP brána ústředna CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Nákup VoIP/PRI (E1/T1) brány WELL NeoGate TE100 byl zcela jistě dobrou

Více

Transformace směrnic Evropskéunie do právních řádů Českérepubliky aslovenskérepubliky

Transformace směrnic Evropskéunie do právních řádů Českérepubliky aslovenskérepubliky Transformace směrnic Evropskéunie do právních řádů Českérepubliky aslovenskérepubliky Mgr. Ing. Petr Wawrosz, Ph.D. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář 20 let

Více

Bezdrátový domovní zvonek EDISON M16

Bezdrátový domovní zvonek EDISON M16 Bezdrátový domovní zvonek EDISON M16 Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k nákupu výrobku Edison. Přečtěte si pozorně tento návod na obsluhu a poté jej uschovejte pro případnou pozdější potřebu. Dovozce:

Více

Návod na použití. Meteorologická stanice s budíkem 2730

Návod na použití. Meteorologická stanice s budíkem 2730 Meteorologická stanice s budíkem 2730 Návod na použití Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k nákupu výrobku Tesla. Přečtěte si pozorně tento návod na obsluhu a poté jej uschovejte pro případnou pozdější

Více

SS-989. uživatele navedly k podstatným informacím. Jsou definována následovně: UPOZORNĚNÍ: Nedodržení upozornění může mít za následek vážné zranění

SS-989. uživatele navedly k podstatným informacím. Jsou definována následovně: UPOZORNĚNÍ: Nedodržení upozornění může mít za následek vážné zranění BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ Ke kritickým bodům v tomto návodu jsou přiloženy upozornění a varování, aby SS-989 Horkovzdušná stanice kombinovaná s pájecí stanicí uživatele navedly k podstatným informacím. Jsou

Více

NÁVOD. Ultrazvukový zvlhčovač vzduchu Professor Z70

NÁVOD. Ultrazvukový zvlhčovač vzduchu Professor Z70 NÁVOD Ultrazvukový zvlhčovač vzduchu Professor Z70 Dodržujte základní zásady bezpečnosti : přečtěte si pozorně tento návod i bezpečnostní pokyny. Dodržujte všechny provozní a bezpečnostní pokyny. Návod

Více

Myslím, že si zasloužíte vědět, proč bude od 1. ledna 2014 tolik věcí jinak. A taky k čemu to vlastně je a kolik Vás to bude stát.

Myslím, že si zasloužíte vědět, proč bude od 1. ledna 2014 tolik věcí jinak. A taky k čemu to vlastně je a kolik Vás to bude stát. únor 2013 Vážení čtenáři, minulý týden vznesl v tisku známý podnikatel a filantrop Václav Dejčmar otázku, jaká ekonomická teorie aktuálně řídí kroky vlády. Stejnou otázku je možné položit ve vztahu k legislativní

Více

Recenze metody. Katedra psychologie, Fakulta sociálních studií MU. Meranie selektívnej vizuálnej pozornosti a mentálnej sústredenosti.

Recenze metody. Katedra psychologie, Fakulta sociálních studií MU. Meranie selektívnej vizuálnej pozornosti a mentálnej sústredenosti. TESTFÓRUM, 2015, č. 5, s. 26 29 Jakub Kraus: Test pozornosti d2 www.testforum.cz TEST POZORNOSTI D2 Recenze metody AUTOR RECENZE: JAKUB KRAUS Katedra psychologie, Fakulta sociálních studií MU Dátum vzniku

Více

Hra 1 - Rodinná hra. Druhy claimů: Počet hráčů: 2-4 Věk: 8+ Délka: 20-40 minut

Hra 1 - Rodinná hra. Druhy claimů: Počet hráčů: 2-4 Věk: 8+ Délka: 20-40 minut Hra 1 - Rodinná hra Druhy claimů: Počet hráčů: 2-4 Věk: 8+ Délka: 20-40 minut Je 17 Srpna 1896 George Carmack společně s manželkou Kate a skupinou Indiánů z kmene Tagishů, loví lososy na řece Klondike

Více

listopad 2014 Úvodní slovo Petra Tomana Vážení čtenáři,

listopad 2014 Úvodní slovo Petra Tomana Vážení čtenáři, listopad 2014 Úvodní slovo Petra Tomana Vážení čtenáři, konec roku je obvykle ve znamení daňových změn, zdá se, že ani letošní nebude výjimkou. Publikace některých novel ve Sbírce zákonů proběhne zcela

Více

PERFEKTNÍ PLÁTKY - LEHCE A BEZPEČNĚ

PERFEKTNÍ PLÁTKY - LEHCE A BEZPEČNĚ NÁVOD K OBSLUZE Elektrický kráječ Professor CZ-402X PERFEKTNÍ PLÁTKY - LEHCE A BEZPEČNĚ Před prvním použitím přístroje si pozorně přečtěte tento návod k obsluze a poté jej uschovejte pro případ pozdější

Více

Tax news. 09 Příloha. 02 Nepřímé daně. 02 Přímé daně. 04 Granty a pobídky. Jaký je Vás výhled? srpen 2012, Deloitte Česká republika

Tax news. 09 Příloha. 02 Nepřímé daně. 02 Přímé daně. 04 Granty a pobídky. Jaký je Vás výhled? srpen 2012, Deloitte Česká republika Jaký je Vás výhled? Tax news srpen 2012, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně 02 Nepřímé daně 04 Granty a pobídky 09 Příloha Protischodkový balíček zamítnut Senátem Judikatura Soudního dvora EU (SDEU)

Více

Úvodem je nutno říci, že cílem experimentů

Úvodem je nutno říci, že cílem experimentů Ľubomír GAJDOŠ, Martin ŠPERL* Lomové zkoušky trubky DN 500 z oceli L485MB (1. část) Úvodem je nutno říci, že cílem experimentů na trubním tělese DN500 z oceli L485MB bylo studium kritických podmínek lomu

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Středočeský kraj Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Daňové identifi kační číslo C Z 7 6 7 6 Rodné číslo 7 6 7 / 6 3 DAP ) řádné opravné 4 Kód rozlišení

Více

Individuální PODNIKÁNÍ. Ing. Olga Heralová OPPA ČVUT, FSv Tel.: 777 921 102, www.stavarka.com mail: olga.heralova@gmail.com

Individuální PODNIKÁNÍ. Ing. Olga Heralová OPPA ČVUT, FSv Tel.: 777 921 102, www.stavarka.com mail: olga.heralova@gmail.com Individuální PODNIKÁNÍ Ing. Olga Heralová OPPA ČVUT, FSv Tel.: 777 921 102, www.stavarka.com mail: olga.heralova@gmail.com Agenda BLOK no I. ZÁMĚR CO je či bude (SMART) CÍLEM mého podnikání BLOK no II.

Více

18.990,- a denní dekou

18.990,- a denní dekou modelová ada KCE40% ušetříte až Český výrobce postelí TOP EXCLUSIVE je modelová řada postelí, která se vyznačuje osobitým vzhledem a pečlivým zpracováním do toho nejmenšího detailu. Podstatnou, ne však

Více

KH 2. Termoventilátor s oscilací. Návod k použití

KH 2. Termoventilátor s oscilací. Návod k použití KH 2 Termoventilátor s oscilací CZ Návod k použití Tento spotřebič není určený pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi, nebo bez dostatečných

Více

Instalace konzoly mikrovlnné trouby

Instalace konzoly mikrovlnné trouby Instalace konzoly mikrovlnné trouby Upozornění 1. Abyste zajistili stabilitu měla by být mikrovlnná trouba pevně připevněna zadním panelem zařízení ke skříňce, která bude použita pro instalaci mikrovlnné

Více

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015 UZAVŘENÝ PŘÍSPĚVEK ke dni 21. 1. 2015 - seznam - Daň z příjmů 440/17.12.14 Určení výše odpovídajícího pojistného pro

Více

Návod na obsluhu, zapojenie a montáž domácich telefónov 4 FP 210 51-55 Návod na obsluhu, zapojení a montáž domácích telefónů 4 FP 210 51-55

Návod na obsluhu, zapojenie a montáž domácich telefónov 4 FP 210 51-55 Návod na obsluhu, zapojení a montáž domácích telefónů 4 FP 210 51-55 Návod na obsluhu, zapojenie a montáž domácich telefónov 4 FP 210 51-55 Návod na obsluhu, zapojení a montáž domácích telefónů 4 FP 210 51-55 4 VNF B 323 SK VYHOTOVENIE A POUŽITIE Systém domáceho dorozumievacieho

Více

Individuální PODNIKÁNÍ. Agenda. Záměr.mapování terénu 9.5.2014. BLOK no I. ZÁMĚR CO je či bude (SMART) CÍLEM mého podnikání

Individuální PODNIKÁNÍ. Agenda. Záměr.mapování terénu 9.5.2014. BLOK no I. ZÁMĚR CO je či bude (SMART) CÍLEM mého podnikání Individuální PODNIKÁNÍ Ing. Olga Heralová OPPA ČVUT, FSv Tel.: 777 921 102, www.stavarka.com mail: olga.heralova@gmail.com Agenda BLOK no I. ZÁMĚR CO je či bude (SMART) CÍLEM mého podnikání BLOK no II.

Více

Návod na obsluhu a údržbu Tester baterií Sharks SH 102 Obj. číslo SHK387

Návod na obsluhu a údržbu Tester baterií Sharks SH 102 Obj. číslo SHK387 Návod na obsluhu a údržbu Tester baterií Sharks SH 102 Obj. číslo SHK387 Distributor: Steen QOS, s.r.o., Bor 3, Karlovy Vary Distributor do SR: Sharks Slovakia, s.r.o., Športová 198/61, Hozelec PLASTOVÝ

Více

AUDIO SYSTEM OWNER S MANUAL

AUDIO SYSTEM OWNER S MANUAL AUDIO SYSTEM OWNER S MANUAL ÚVOD Náš zvukový systém TuneUps firmy Skullcandy nabízí skvělý stereo zvuk s paralelním tlačítkem ztišení pro rychlé, jednoduché ovládání zvuku, když to potřebujete. Systém

Více

Hudba a film TIMELINE 5 - Livret - CZ.indd 1 16/05/2014 09:14:27

Hudba a film TIMELINE 5 - Livret - CZ.indd 1 16/05/2014 09:14:27 Hudba a film Ve zkratce... Když je hráč na tahu, musí se snažit umístit jednu ze svých karet na správné místo na časové ose (= Timeline). Zahraje-li kartu správně, bude před sebou mít o jednu kartu méně.

Více