Pravidla pro používání Klientské zóny České pojišťovny a.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pravidla pro používání Klientské zóny České pojišťovny a.s."

Transkript

1 Pravidla pro používání Klientské zóny České pojišťovny a.s. I. Úvodní ustanovení 1. Klientskou zónou České pojišťovny a.s. (dále též KZ ) se rozumí aplikace dostupná na internetových stránkách České pojišťovny a.s. na adrese sloužící klientům České pojišťovny a.s. (dále též ČP ). 2. Provoz a používání KZ se řídí těmito Pravidly pro používání Klientské zóny České pojišťovny a.s. (dále též Pravidla ). Používání KZ Klientem je podmíněno vyslovením souhlasu s těmito Pravidly. II. Výklad pojmů Aktivační kód: Osmimístný kód, který je Klientovi zaslán na jím uvedené Autorizované číslo mobilního telefonu. Aktivační kód slouží k aktivaci účtu v KZ. Autorizovaný , který Klient uvedl jako hlavní kontakt pro komunikaci týkající se aktivovaného účtu v KZ a pojištění. Autorizované číslo mobilního telefonu: Klientem uvedené číslo mobilního telefonu, na které jsou doručovány SMS s přihlašovacími a potvrzovacími údaji k účtu v KZ a důležitými informacemi o pojištění. Aktivační list: Dokument, který je spolu s Autorizovaným číslem mobilního telefonu důležitým prvkem zabezpečení účtu v KZ. Aktivační list Klient obdrží při vytvoření účtu v KZ po ověření totožnosti na kterékoli pobočce ČP nebo zasláním poštou. Autorizační kód: Šestimístný kód, který je Klientovi zaslán na číslo mobilního telefonu vedeného v ČP. Blokace: Operace na žádost Klienta, která slouží k dočasnému zablokování přístupu k účtu v KZ. Heslo pro první přihlášení: Heslo, které slouží k aktivaci účtu v KZ a je součástí Aktivačního listu. Heslo: Řetězec písmen a číslic, který je určen pro přihlášení k účtu v KZ. Klient: Fyzická osoba, vedená v systémech ČP. Kód pro odblokování: Desetimístný kód, který je Klientovi doručen na Autorizovaný . Kód slouží k obnovení přístupu k účtu v KZ, který byl na žádost Klienta dočasně zablokován. Linka ČP: Telefonní linka ČP, na které je prostřednictvím telefonu poskytnuta podpora uživatelům KZ. Přihlašovací jméno: Řetězec znaků sloužící k jednoznačné identifikaci daného Klienta při přihlašování k účtu v KZ. Pojištěný: Pojištěným se rozumí osoba, na jejíž život, zdraví, majetek, odpovědnost za škodu nebo jiné hodnoty pojistného zájmu se soukromé pojištění vztahuje. Pojistník: Osoba, která s ČP uzavřela pojistnou smlouvu. Potvrzení o aktivaci: Dokument, který Klient obdrží em při online aktivaci KZ. Trvalý autorizační kód: Dvanáctimístný kód, který je součástí Aktivačního listu. Kód slouží k autorizaci vybraných operací prováděných Klientem v rámci účtu v KZ. III. Charakteristika služeb KZ 1. V KZ jsou zobrazovány vybrané informace o pojistných smlouvách a pojistných událostech, a dále s pojištěním související údaje, včetně identifikačních, adresních a kontaktních údajů Klienta. Klient může prostřednictvím KZ činit vybrané úkony správy svých pojistných smluv a pojistných událostí. 2. ČP a Klient prohlašují, že elektronické operace prováděné pomocí KZ považují za rovnocenné písemnému styku. 3. Údaje zobrazené v KZ mají informativní charakter. V případě rozporu s pojistnou smlouvou či dokumenty týkajícími se pojistné události je rozhodující pojistná smlouva či znění příslušných dokumentů. 4. ČP neodpovídá za omezení či přerušení dostupnosti KZ.

2 IV. Zřízení, používání, zrušení účtu v KZ Zřízení účtu v KZ a jeho aktivace 1. Účet v KZ může být zřízen fyzickým osobám, které mají s ČP uzavřenu minimálně jednu aktivní pojistnou smlouvu a vystupují na ní v roli Pojistníka či Pojištěného. Účet v KZ je možné zřídit po dosažení 15 let věku Klienta. 2. O účet v KZ je možno požádat osobně na všech pobočkách ČP, telefonicky prostřednictvím Linky ČP či online na internetových stránkách ČP. 3. Po úspěšném zřízení účtu v KZ Klient obdrží Aktivační list s údaji pro první přihlášení. V případě aktivace KZ online Klient obdrží Potvrzení o aktivaci KZ. 4. Na zřízení účtu v KZ není právní nárok. První a další přihlášení 1. K prvnímu přihlášení slouží Přihlašovací jméno a Heslo pro první přihlášení, které Klient obdržel v Aktivačním listu při zřízení účtu v KZ. Při aktivaci KZ online slouží k prvnímu přihlášení Přihlašovací jméno a Heslo, které Klient obdržel v Potvrzení o aktivaci KZ. 2. K zajištění vyšší úrovně zabezpečení je zároveň pro první přihlášení požadován Aktivační kód zaslaný Klientovi na Autorizované číslo mobilního telefonu. Při aktivaci KZ online slouží k zabezpečení Autorizační kód. 3. Po aktivaci účtu v KZ se Klient přihlašuje prostřednictvím nastaveného Přihlašovacího jména a Hesla. V. Změna přihlašovacích údajů 1. Přihlašovací jméno je možné změnit po aktivaci a prvním přihlášení k účtu v KZ. 2. Heslo musí být klientem změněno po aktivaci a prvním přihlášení k účtu v KZ. 3. V případě zapomenutí Hesla nebo Přihlašovacího jména, lze na Lince ČP požádat o vygenerování nového Hesla či o zaslání Přihlašovacího jména. V případě zapomenutého Hesla je také možné požádat o vygenerování nového Hesla online na https://kz.ceskapojistovna.cz VI. Změna autorizovaných údajů 1. Autorizované číslo mobilního telefonu a Autorizovaný lze změnit na všech pobočkách ČP, prostřednictvím Linky ČP nebo na internetových stránkách ČP po přihlášení k účtu v KZ. Pro změnu Autorizovaných údajů je vyžadováno zadání Trvalého autorizačního kódu. 2. Trvalý autorizační kód nelze měnit. V případě jeho ztráty je po ověření totožnosti na kterékoli pobočce ČP vygenerován nový Trvalý autorizační kód. VII. Blokace účtu v KZ 1. V případě potřeby je možné provést dočasnou blokaci účtu v KZ. 2. Pro opětovnou aktivaci účtu v KZ v době do 30 dní od provedení blokace je nutno použít Kód pro odblokování zaslaný na Autorizovaný Po uplynutí 30 dní od provedení blokace dojde automaticky k opětovné aktivaci účtu v KZ. 4. Dobu blokace je možno na požádání prodloužit. VIII. Zrušení účtu v KZ 1. Na žádost Klienta, kterou je možno podat na všech pobočkách ČP nebo prostřednictvím Linky ČP, může být účet v KZ ČP kdykoli zrušen. 2. Účet v KZ může být ze strany ČP zrušen bez udání důvodu. O zrušení účtu v KZ ze strany ČP bude Klient informován. 3. V případě neoprávněného využívání služeb KZ, které je v rozporu s těmito Pravidly, je ČP oprávněna účet v KZ okamžitě zrušit. 4. V případě úmrtí Klienta je účet v KZ ze strany ČP automaticky zrušen, a to ode dne, kdy se ČP o úmrtí věrohodně dozvěděla. 5. Účet v KZ může být automaticky ze strany ČP zrušen v případě, kdy Klient nezadal Aktivační kód pro první přihlášení v době jeho platnosti nebo účet v KZ nebyl využíván (nedošlo k přihlášení) po dobu více než 18 měsíců.

3 IX. Povinnosti Klienta 1. Klient se zavazuje, že se bude při používání KZ řídit těmito Pravidly, zejména se zavazuje: a) informovat ČP o změně osobních a kontaktních údajů sdělených při zřízení účtu v KZ, b) používat své přihlašovací údaje tak, aby je nezpřístupnil třetím osobám, c) bez zbytečného odkladu informovat ČP v případě rizika prozrazení nebo zneužití přihlašovacích údajů a žádat blokaci účtu v KZ, d) nečinit žádné kroky za tím účelem, aby získal přístup ke službám KZ určeným jiným Klientům, či ke stránkám a aplikacím, které nejsou určeny k užívání veřejnosti, e) nevyužívat služby KZ k rozesílání nevyžádaných zpráv, virů či jiných závadných programů, f) nezneužívat aplikaci KZ jakýmkoliv jiným způsobem. 2. Porušení výše uvedených povinností může být důvodem pro zrušení účtu v KZ Klienta ze strany ČP. X. Bezpečnost služby KZ Pro minimalizaci rizika případného zneužití dat je přenos mezi Klientem a ČP zabezpečen šifrováním pomocí protokolu SSL. Zvolení silného hesla Klientem napomáhá ochraně před nežádoucím přístupem. XI. Prohlášení klienta 1. Aktivací účtu v KZ klient: a) stvrzuje správnost osobních, adresních a kontaktních údajů, které ČP při zřízení účtu v KZ poskytl, b) souhlasí s těmito Pravidly pro používání KZ, c) souhlasí se zpracováním poskytnutých osobních údajů pro účely KZ, d) souhlasí se zpracováním poskytnutých osobních údajů pro účely zasílání obchodních nabídek ze strany ČP a pro další marketingové účely ČP, e) uděluje ČP souhlas s předáním osobních údajů subjektům mezinárodní skupiny Generali a dalším spolupracujícím obchodním partnerům, jejichž seznam je uveden na internetových stránkách ČP, a se zpracováním osobních údajů těmito subjekty pro účely nabízení a poskytování obchodu a služeb a další marketingové účely, f) uděluje ČP souhlas, aby v zájmu kompatibility péče o klienta v rámci mezinárodní skupiny Generali sdělovala informace o tom, zda je pojištěn a základní pojistně technické informace týkající se jeho pojištění, plateb pojistného a pojistných událostí společnostem mezinárodní skupiny Generali a dalším spolupracujícím obchodním partnerům, jejichž seznam je uveden na internetových stránkách ČP, a aby tyto společnosti uvedené informace k uvedenému účelu využívaly, g) souhlasí, aby byl v souvislosti s užíváním KZ a pro účely nabízení obchodu a služeb a další marketingové účely kontaktován elektronickou cestou; souhlasí s tím, že vybrané úkony týkající se jeho pojistných smluv a pojistných událostí mohou být prováděny prostřednictvím KZ a elektronickou cestou, h) výše uvedené souhlasy poskytuje na dobu trvání závazků ze smluvního vztahu s ČP; bere na vědomí, že udělení těchto souhlasů je dobrovolné, souhlas může být kdykoliv písemně odvolán; výslovně bere na vědomí, že má právo bez zvláštních nákladů zakázat použití elektronické adresy k zasílání reklamy. 2. Písemné odvolání výše uvedených souhlasů (vyjma souhlasů pro nabízení obchodu a služeb a další marketingové účely) může být důvodem pro zrušení účtu v KZ Klienta ze strany ČP. 3. Klient bere na vědomí, že bližší informace o zpracování osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu Poučení o ochraně osobních údajů a mlčenlivosti, které je přílohou těchto Pravidel a zároveň je k dispozici na internetových stánkách ČP. XII. Závaznost Pravidel, jejich změny Aktivací účtu v KZ Klient vyslovuje s těmito Pravidly souhlas. ČP si vyhrazuje právo Pravidla měnit, a to zejména s ohledem na vývoj aplikace. Klient bude o změně Pravidel informován prostředky elektronické komunikace, např. em do schránky uvedené jako Autorizovaný . Změna bude také zveřejněna na internetových stránkách ČP Klient vyjádří souhlas se změnou Pravidel tím, že bude KZ využívat i po změně Pravidel. XIII. Autorská práva Obsah stránek KZ je chráněn autorským právem. Bez předchozího souhlasu ČP nemůže být pozměňován, kopírován, ani šířen, a to samostatně, ani jako součást jiných materiálů

4 Příloha č. 1 Poučení o ochraně osobních údajů a mlčenlivosti Dovolujeme si Vás informovat o tom, jak chráníme Vaše osobní údaje a údaje o pojištění. Ochrana soukromí, osobních údajů a údajů o pojištění našich klientů patří mezi naše priority. Tyto údaje považujeme za důvěrné a zachováváme o nich mlčenlivost. Klademe důraz na bezpečnost při jejich zpracování, na výběr smluvních partnerů a striktní dodržování pravidel. Česká pojišťovna a.s. je ze zákona povinna zpracovávat osobní údaje svých klientů, a to včetně rodných čísel. Osobní údaje mimo jiné slouží k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci každého klienta, a tím i k ochraně jeho zájmů i zájmů pojistitele. Poskytnutí osobních údajů včetně citlivých údajů (např. údajů o zdravotním stavu) je zcela dobrovolné. V rozsahu nezbytném pro výkon pojišťovací činnosti a pro plnění zákonem nám uložených povinností je však poskytnutí těchto údajů podmínkou pro uzavření pojistné smlouvy, bez poskytnutých osobních údajů s Vámi nemůžeme pojistnou smlouvu uzavřít. I. Zpracování osobních údajů bez souhlasu klienta Vaše osobní údaje budeme zpracovávat zejména pro účely pojišťovací činnosti a dalších činností, ke kterým je Česká pojišťovna v souladu s právními předpisy oprávněna (např. pro uzavření pojistné smlouvy, pro správu pojištění, pro řešení škodných událostí apod.) a pro plnění povinností uložených nám dalšími zákony (např. archivace, povinně sdělované informace správci daně, v případě životního pojištění plnění povinností uložených nám zákonem o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti). Pro tyto účely můžeme zpracovávat osobní údaje v souladu se zákonem bez Vašeho souhlasu. Bez Vašeho souhlasu můžeme zpracovávat osobní údaje také v případě jednání o uzavření nebo změně smlouvy uskutečněné na Váš návrh a v případě již uzavřené pojistné smlouvy v rozsahu nutném pro plnění smlouvy a pro ochranu práv a právem chráněných zájmů pojistitele (např. pro vymáhání dlužného pojistného apod.) II. Zpracování citlivých údajů se souhlasem klienta V některých případech od klientů před uzavřením pojistné smlouvy a při šetření škodní události vyžadujeme souhlas se zpracováním citlivých údajů, zejména údajů o zdravotním stavu. Rozsah a charakter vyžadovaných údajů se u jednotlivých produktů liší, poskytnutí souhlasu se zpracováním těchto údajů je však u vybraných produktů podmínkou pro uzavření pojistné smlouvy či pro zjištění, zda a v jakém rozsahu nastala pojistná událost. Z těchto důvodů jednou udělený souhlas se zpracováním citlivých údajů v nezbytném rozsahu nemůžete po dobu našeho oprávněného zpracování odvolat. III. Zpracování osobních údajů se souhlasem klienta pro účely nabízení služeb a marketingové účely Kromě výše uvedených zákonných výjimek smíme Vaše osobní údaje zpracovávat pouze s Vaším souhlasem. S Vaším souhlasem zpracováváme osobní údaje včetně rodného čísla za účelem nabízení služeb pojistitele, dalších členů mezinárodní skupiny Generali a spolupracujících obchodních partnerů uvedených na internetových stránkách pojistitele, a za účelem marketingového využití, které nám pomáhá lépe poznat Vaše potřeby, vytvářet klientské analýzy a nabízet tomu odpovídající produkty a zkvalitňovat služby poskytované mezinárodní skupinou Generali. S Vaším souhlasem Vám budeme služby nabízet i prostřednictvím elektronických prostředků (např. SMS, atp.) Pro tyto účely udělujete souhlas se zpracováním osobních údajů, s přiřazováním dalších osobních údajů a s jejich předáváním také ostatním členům mezinárodní skupiny Generali a spolupracujícím obchodním partnerům, a to i případně do jiných států.

5 Udělení souhlasu ke zpracování osobních údajů za účelem nabízení služeb a pro marketingové účely je zcela dobrovolné a není nezbytnou podmínkou pro uzavření pojistné smlouvy. Svůj souhlas k těmto účelům můžete kdykoliv odvolat, zároveň můžete kdykoliv bez jakýchkoliv zvláštních nákladů zakázat použití své elektronické adresy k zasílání reklamy. IV. Jaké osobní údaje zpracováváme Zpracováváme údaje, které nám sdělíte při jednání o uzavření pojistné smlouvy, v průběhu trvání pojištění (např. při změně smlouvy nebo při vyřizování škodní události) a údaje legálně získané z veřejných rejstříků, či veřejně dostupných zdrojů, seznamů a evidencí (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, insolvenční rejstřík apod.). Za účelem zkvalitňování námi poskytovaných služeb, pro účely jednání o uzavření nebo změně smlouvy a pro plnění smluvních povinností také pořizujeme hlasové záznamy telefonických hovorů s klienty. Tyto nahrávky mohou sloužit rovněž jako důkaz v případném soudním nebo správním řízení. Jako pojistitel jsme oprávněni dále zpracovávat údaje získané od jiných subjektů v případě, že tak stanoví zákon (např. za účelem prevence a odhalování pojistného podvodu ve smyslu zákona o pojišťovnictví), příp. údaje získané v souladu s Vaším souhlasem od jiných správců osobních údajů. V případě, že Váš podpis bude učiněn formou tzv. dynamického biometrického podepisování, budeme Váš podpis zpracovávat prostřednictvím technologie pro automatické rozpoznávání biometrických prvků, při které jsou jako neoddělitelná součást grafické podoby podpisu zaznamenávány dynamické parametry pohybu ruky. V. Komu mohou být Vaše osobní údaje poskytnuty a) subjektům, u kterých nám poskytnutí údajů ukládá zákon, např. soudům, orgánům činným v trestním řízení, České národní bance, správci daně, exekutorům, insolvenčním správcům a dalším b) jiným pojišťovnám za účelem prevence a odhalování pojistného podvodu a dalšího protiprávního jednání v souladu se zákonem o pojišťovnictví c) dalším subjektům, pokud je to nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů pojistitele (např. soudům, exekutorům, soudním komisařům apod.) d) zpracovatelům uvedeným na internetových stránkách pojistitele, kteří poskytují dostatečné záruky technického a organizačního zabezpečení ochrany osobních údajů, se kterými má pojistitel uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů e) s Vaším souhlasem ostatním členům mezinárodní skupiny Generali a spolupracujícím obchodním partnerům uvedeným na internetových stránkách pojistitele f) s Vaším souhlasem mohou být Vaše osobní údaje poskytnuty i případně dalším subjektům VI. Jakým způsobem a jak dlouho Vaše osobní údaje zpracováváme Vaše osobní údaje zpracováváme manuálně i automatizovaným způsobem v informačních systémech. Osobní údaje chráníme, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich přenosu, změně či ztrátě nebo k jinému možnému zneužití. Veškeré osoby, které přijdou do styku s osobními údaji při plnění svých pracovních nebo smluvních povinností, jsou vázány povinností mlčenlivosti jak o osobních údajích samotných, tak i o bezpečnostních opatřeních k jejich ochraně; tato povinnost trvá neomezeně i po skončení zaměstnání nebo příslušného vztahu. Osobní údaje zpracováváme po dobu nezbytně nutnou k realizaci práv a povinností plynoucích z našeho vzájemného smluvního vztahu a dále po dobu vyplývající z právních předpisů, případně po dobu specifikovanou v souhlasu klienta (např. pokud k uzavření smlouvy pojistné smlouvy na základě předložené nabídky nedojde). VII. Povinnost mlčenlivosti Mlčenlivostí jsou chráněny také veškeré informace o klientech a jejich pojištění. Se souhlasem klienta jsme oprávněni poskytnout informace týkající se pojištění ostatním členům mezinárodní skupiny Generali. V takovém případě je pojistitel v zájmu kompatibility péče o klienta v rámci mezinárodní skupiny Generali oprávněn sdělovat ostatním členům mezinárodní skupiny Generali základní pojistně technické informace týkající se sjednaného pojištění, plateb pojistného a pojistných událostí, a to za účelem poskytování a nabízení služeb a pro další marketingové účely, a to po celou dobu oprávněného zpracování osobních údajů.

6 Práva a povinnosti Česká pojišťovna a.s. jako správce a její zpracovatelé jsou povinni: a) přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití; tato povinnost platí i po ukončení zpracování osobních údajů; b) shromažďovat údaje pouze v nezbytném rozsahu ke stanovenému účelu; c) nesdružovat osobní údaje, které byly získány k různým účelům; d) při zpracování dbát na ochranu soukromého života subjektu údajů; e) zpracovat a dokumentovat přijatá a provedená technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, a to včetně speciálních opatření pro účely automatizovaného zpracování; f) poskytnout na žádost subjektu údajů informace o zpracování jeho osobních údajů, a to za úhradu věcných nákladů s tím spojených; g) zpracovávat pouze pravdivé a přesné osobní údaje. Každý klient se při uzavření smlouvy zavazuje, že nahlásí jakoukoliv změnu svých osobních údajů, jen tak lze zajistit, že budeme pracovat vždy s aktuálními osobními údaji. V případě, kdy správce nebo zpracovatel provádí zpracování osobních údajů v rozporu se zákonem nebo v rozporu s ochranou soukromého a osobního života klienta, může klient žádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení, příp. požadovat odstranění závadného stavu a v případě nevyhovění této žádosti má možnost obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Obsah Obsah. z několika Start nabízených pojištění variant: proti škodám živelním. Student krádeží vloupáním a loupeží

Obsah Obsah. z několika Start nabízených pojištění variant: proti škodám živelním. Student krádeží vloupáním a loupeží Pojištění majetku a odpovědnosti Pojištění DOMOVA 2014 2015 T. č. 9845 01/2015 T. č. 9845 01/2014 MHA Pojištění Pojištění chrání chrání Vás Vás a Vaše a Vaše blízké blízké a a zachová zachová Váš Váš životní

Více

PODMÍNKY PŘÍMÉHO BANKOVNICTVÍ

PODMÍNKY PŘÍMÉHO BANKOVNICTVÍ l Tyto podmínky obsahují bližší úpravu práv a povinností vyplývajících z uzavřené smlouvy ke službám přímého bankovnictví. Seznamte se prosím důkladně s tímto dokumentem. Vaše případné dotazy rádi zodpovíme.

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO SÁZENÍ U CHANCE a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO SÁZENÍ U CHANCE a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO SÁZENÍ U CHANCE a.s. OBSAH: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2 UZAVŘENÍ SMLOUVY O INTERNETOVÉ KURZOVÉ SÁZCE 3 HERNÍ ÚČET 4 DOTACE HERNÍHO ÚČTU 5 VÝBĚRY Z HERNÍHO ÚČTU 6 EVIDENCE ÚDAJŮ

Více

Rozsah předmětu plnění. Rozsah předmětu plnění je uveden v nabídce Uchazeče. Bc. Martin Víteček v.r. Miroslav Haluza v.r.

Rozsah předmětu plnění. Rozsah předmětu plnění je uveden v nabídce Uchazeče. Bc. Martin Víteček v.r. Miroslav Haluza v.r. Příloha č.1 MMOPP00BV5BE Rozsah předmětu plnění Rozsah předmětu plnění je uveden v nabídce Uchazeče. Za Objednatele Za Poskytovatele Bc. Martin Víteček v.r. Miroslav Haluza v.r. Všeobecné podmínky Všeobecné

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Stránka 1 z 17 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny všeobecných obchodních podmínek 1.1.1. Tyto

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil Tyto všeobecné podmínky (dále jen VOP ) jsou vydané v souladu s 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014 1. Úvodní ustanovení Všeobecné podmínky pro poskytování služeb (dále jen Všeobecné podmínky ) stanovují a upravují práva a povinnosti smluvních

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

1.7. Nezbytné podmínky pro projednání Žádosti o zápůjčku:

1.7. Nezbytné podmínky pro projednání Žádosti o zápůjčku: Všeobecné obchodní podmínky tvořící nedílnou součást Smlouvy o zápůjčce. Tyto Všeobecné obchodní podmínky, včetně příloh, nabývající platnosti a účinnosti dne 6.10.2014 Společnost Hawk & Partners, s.r.o.,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČSOB

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČSOB VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČSOB SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 1., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 00001350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka

Více

MBFU 1/2010. POJISTNÁ SMLOUVA/ Pojistka č. MBFU 1/2010 (Pojištění zneužití karty)

MBFU 1/2010. POJISTNÁ SMLOUVA/ Pojistka č. MBFU 1/2010 (Pojištění zneužití karty) MBFU 1/2010 POJISTNÁ SMLOUVA/ Pojistka č. MBFU 1/2010 (Pojištění zneužití karty) POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. MBFU 1/2010 (Pojištění zneužití karty) (Dodatky č. 1 a 2), účinné od 1.3.2015 Smlouvu uzavírají

Více

POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ 50

POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ 50 POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ 50 Obsah Pojistná smlouva/pojistka č. CIFUG 1/2007 3 Všeobecné pojistné podmínky pro soukromé neživotní pojištění č. 3/2009 14 POJISTNÁ SMLOUVA/POJISTKA Č. CIFUG1/2007 Úplné znění Pojistné

Více

CIFUG 1/2007 POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ 50

CIFUG 1/2007 POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ 50 CIFUG 1/2007 POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ 50 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/POJISTKA č. CIFUG 1/2007 Smlouvu uzavírají společnosti: Citibank a. s. dále jen pojistník, se sídlem: Evropská 423/178, 164 40 Praha 6, IČ 16190891

Více

Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. 1/14

Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. 1/14 Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. 1/14 Obsah: ZÁKLADNÍ PRAVIDLA A PRINCIPY 1. Rozsah použití 2. Definice 3. Bankovní tajemství a ochrana osobních

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností AIRWAYNET a.s. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností AIRWAYNET a.s. (dále jen Všeobecné podmínky ) Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. Úvodní ustanovení 1.1 Poskytovatelem se rozumí společnost AIRWAYNET a.s. se sídlem Hládkov

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP Cloud

Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP Cloud Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP Cloud Účinné od 10.5.2015 Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP

Více

Obchodní podmínky Smlouvy o úvěru. Pojmy uvedené ve Smlouvě velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam:

Obchodní podmínky Smlouvy o úvěru. Pojmy uvedené ve Smlouvě velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam: Obchodní podmínky Smlouvy o úvěru Pojmy uvedené ve Smlouvě velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam: Celková splatná částka znamená celkovou splatnou částku uvedenou ve Smlouvě. Den

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Raiffeisenbank a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČ 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2051 OBSAH I. Úvodní ustanovení 1. Základní

Více

ZPRACOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ÚDAJŮ

ZPRACOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ÚDAJŮ ZPRACOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ÚDAJŮ Vážená klientko, vážený kliente, Komerční banka, a.s. (dále jen KB) si velmi váží Vaší důvěry v její bankovní produkty a služby, a proto předkládá následující Oznámení, kterým

Více

Základní ustanovení 1.1 Služby Služby třetích stran Smlouva 1.2 Objednávka služeb 1.3 Heslo 1.4 Volací limit 1.5 Uzavření smlouvy

Základní ustanovení 1.1 Služby Služby třetích stran Smlouva 1.2 Objednávka služeb 1.3 Heslo 1.4 Volací limit 1.5 Uzavření smlouvy Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti Vodafone Czech Republic a.s. se sídlem Vinohradská 167, 100 00 Praha 10, IČ: 25788001, zapsané do OR u

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY P POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÉ SLUŽBY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. Společnost RIGHT POWER SERVICES, s.r.o., sídlem Českobratrská 3321/46,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY

OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY Platnost a účinnost od 1. ledna 2014 Citibank Europe plc, organizační složka PRAHA ČESKÁ REPUBLIKA OBSAH VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO FYZICKÉ OSOBY

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti INTERNET Pb, spol. s r.o. Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických

Více

VPP OC 2014. Všeobecné pojistné podmínky Obecná část OBSAH ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Cizí pojistné nebezpečí. Povinnosti účastníků pojištění

VPP OC 2014. Všeobecné pojistné podmínky Obecná část OBSAH ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Cizí pojistné nebezpečí. Povinnosti účastníků pojištění ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí 1458 PSČ 532 18, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761 Zapsána v OR u KS Hradec Králové, oddíl B, vložka

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů fyzických osob

Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů fyzických osob Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů fyzických osob Platné a účinné od 1. března 2015 mbank.cz 844 777 000 mbank S.A., společnost založená a existující podle polského práva, se sídlem

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ O2 PŘEDPLACENÉ SLUŽBY

SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ O2 PŘEDPLACENÉ SLUŽBY SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ O2 PŘEDPLACENÉ SLUŽBY Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů

Více

www.airbank.cz Obchodní podmínky Pro všechny, kteří nemilují povinnou četbu

www.airbank.cz Obchodní podmínky Pro všechny, kteří nemilují povinnou četbu Obchodní podmínky Pro všechny, kteří nemilují povinnou četbu Číst obchodní podmínky není žádná zábava. S četbou Vašich oblíbených autorů se to rozhodně nedá srovnat. Obchodní podmínky tu ovšem nejsou pro

Více

R-630/11. Článek I. Úvodní ustanovení. 2) Pojištění lze přerušit pouze v případě, je-li tak ujednáno v pojistné smlouvě.

R-630/11. Článek I. Úvodní ustanovení. 2) Pojištění lze přerušit pouze v případě, je-li tak ujednáno v pojistné smlouvě. Soubor pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla R-630/11 Článek I.

Více

Smlouva (mezi Vámi, Společností a Citibank) - znamená Žádost schválenou a podepsanou Citibank.

Smlouva (mezi Vámi, Společností a Citibank) - znamená Žádost schválenou a podepsanou Citibank. Obchodní podmínky pro služební charge karty Citibank Prosím, čtěte pozorně. Tyto Podmínky se vztahují na Vaši Smlouvu. Podpisem Žádosti a jejím vrácením Citibank (nebo vyplněním jiné žádosti či splněním

Více

ConBP 1/2013. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. ConBP 1/2013

ConBP 1/2013. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. ConBP 1/2013 ConBP 1/2013 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. ConBP 1/2013 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. ConBP 1/2013 Smlouvu uzavírají společnosti: Conore CZ s.r.o. se sídlem: Praha 10, K Učilišti 170, PSČ

Více