Smlouva o poskytování pečovatelské služby

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smlouva o poskytování pečovatelské služby"

Transkript

1 OBLASTNÍ CHARITA UHERSKÉ HRADIŠTĚ Domácí pečovatelská služba Náměstí Míru 464, Uherské Hradiště Tel.: , , číslo smlouvy: /2012 výtisk: počet listů: 5 Smlouva o poskytování pečovatelské služby uzavřená podle ustanovení 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Poskytovatel Oblastní charita Uherské Hradiště Velehradská třída 247, Uh. Hradiště, IČ: Domácí pečovatelská služba, Náměstí Míru 464, Uh. Hradiště zastoupený vedoucí Domácí pečovatelské služby a Osoba (dále jen uživatel) Jméno a příjmení: Datum narození: Bydliště: Zastoupena opatrovníkem nebo zákonným zástupcem: uzavírají níže uvedeného dne tuto smlouvu I. Poskytovaná služba Na základě této smlouvy se poskytovatel zavazuje poskytovat uživateli pečovatelskou službu v souladu s 40 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a 6 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. Pečovatelská služba bude poskytována v domácnosti uživatele na výše uvedené adrese. 1

2 Konkretizace služby (výchozí osobní cíl, úkony, časové vymezení): Výchozí osobní cíl: Tabulka s konkrétními vybranými úkony, časové vymezení. Určování návazných osobních cílů, jejich sledování a dosahování se bude uskutečňovat v rámci individuálního plánování s uživatelem. II. Úhrada za poskytované služby 1. Pečovatelská služba je poskytována za finanční úhradu dle platného Sazebníku pečovatelských úkonů viz Příloha č Poskytnuté služby jsou za ukončený měsíc vyúčtovány vždy do 20. dne následujícího měsíce. 3. Uživatel se zavazuje předepsanou částku uhradit v hotovosti nebo po dohodě převodem na účet Oblastní charity Uh. Hradiště (číslo účtu /0300, variabilní symbol 22 + prvních šest číslic rodného čísla uživatele), a to do konce měsíce, ve kterém mu bylo vyúčtování předloženo k zaplacení. Uživateli je po zaplacení v hotovosti předán pokladní doklad. 4. V případě nesouhlasu s částkou předepsanou k úhradě má uživatel právo žádat o vysvětlení, a to nejpozději do 30 dnů od předání vyúčtování. 5. Platba za stravenky a dovoz obědů se hradí předem buď v hotovosti nebo po dohodě převodem na účet Oblastní charity. Při placení v hotovosti je uživateli předán pokladní doklad. 6. Uživatel je srozuměn s tím, že se cena za úkony pečovatelské služby může změnit. Poskytovatel o této skutečnosti uživatele písemně informuje, formou dodatku, minimálně měsíc předem. zdravotního stavu uživatele. III. Ujednání o dodržování vnitřních pravidel Uživatel prohlašuje, že byl seznámen s Vnitřními pravidly pro poskytování pečovatelské služby v platném znění, a že jim porozuměl. Uživatel se zavazuje a je povinen tato pravidla dodržovat. Vnitřní pravidla jsou nedílnou součástí této smlouvy viz Příloha č. 2. 2

3 IV. Práva a povinnosti uživatele 1. Práva uživatele: - na respekt a důstojné chování pracovníků v souladu s Listinou základních práv a svobod, Kodexem charity Česká republika a Kodexem pracovníka Domácí pečovatelské služby - na ochranu osobních údajů a zachovávání mlčenlivosti ze strany pracovníků - obdržet sjednanou službu - svobodně rozhodovat o své situaci - požádat o úpravu rozsahu pečovatelských služeb - podávat připomínky, podněty či stížnosti na kvalitu a způsob poskytování pečovatelské služby (viz Příloha č. 3) - nahlížet do dokumentace, která je o uživateli vedena - na zabezpečení svěřeného klíče od bytu uživatele před zcizením a zneužitím třetí osobou - na náhradu vzniklé škody, která by byla způsobena při poskytování pečovatelské služby 2. Povinnosti uživatele: - v případě, že pro některý sjednaný den uživatel služby nepožaduje, je povinen tuto skutečnost oznámit nejpozději 2 dny před plánovanou změnou - chovat se k pracovníkům zdvořile, v souladu se všeobecně uznávanými etickými a mravními normami - akceptovat případné střídání pracovníků - vytvářet podmínky pro hladký průběh poskytování pečovatelské služby, upozorňovat pracovníky na rizika a závady v domácnosti, předcházet střetům s domácími zvířaty V. Výpovědní důvody a výpovědní lhůty Smlouva je ukončena vždy písemně, a to Záznamem o ukončení poskytování pečovatelské služby. Při ukončení služby dojde k vyrovnání pohledávek a závazků mezi poskytovatelem a uživatelem a k navrácení zapůjčených klíčů. Způsoby ukončení smlouvy: a) ze strany uživatele - uživatel má možnost vypovědět tuto smlouvu kdykoliv i bez udání důvodu b) ze strany poskytovatele - uživatel opakovaně poruší povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo z Vnitřních pravidel pro poskytování pečovatelské služby 3

4 - uživatel se chová k pracovníkovi způsobem, který vede ke snížení lidské důstojnosti, k vytváření nepřátelského či ponižujícího prostředí, chová se agresivně nebo je jinak ohroženo zdraví a bezpečnost pracovníka - uživatel nezaplatí úhradu viz odstavec II. Úhrada za poskytované služby - jestliže skončila potřebnost služby a uživatel již nespadá do cílové skupiny - uživatel neodebírá od poskytovatele žádnou službu po dobu 3 měsíců - poskytovatel ukončí svou činnost - o ukončení smlouvy rozhoduje vedoucí střediska c) uplynutím doby platnosti smlouvy d) úmrtím uživatele VI. Ochrana osobních údajů a dat uživatele 1) Podpisem této smlouvy uživatel souhlasí s tím, že poskytovatel bude shromažďovat a zpracovávat jeho osobní a citlivé údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 2) Osobní a citlivé údaje budou použity pouze pro účely Domácí pečovatelské služby, budou chráněny před zneužitím a nebudou poskytovány třetím osobám. Uživatel souhlasí s archivací dokumentů (písemných i digitálních) týkajících se jeho osoby dle Spisového a skartačního řádu organizace 3) Osoba, které je možno sdělovat informace týkající se osoby uživatele: Jméno, příjmení a telefon.. 4) Uživatel souhlasí s možností využití praktikantů (zakroužkovat vybranou možnost): ano ne Uživatel prohlašuje, že byl poučen o tom, že tento souhlas může kdykoliv odvolat, a to písemnou formou. VII. Závěrečná ustanovení 1. Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem, v platném znění. 2. Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích a každá smluvní strana obdrží jeden výtisk. 3. Uzavřením této smlouvy zaniká platnost předchozí smlouvy. 4. Tuto smlouvu lze doplnit či měnit pouze písemně, a to číselným dodatkem. 5. Smluvní strany prohlašují, že se s textem smlouvy seznámily, porozuměly mu a svým podpisem stvrzují, že se smlouvou dobrovolně souhlasí. 4

5 6. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma stranami a uzavírá se na dobu neurčitou. (v případě doby určité se napíše od-do, smlouvu lze případně dodatkem prodloužit o další období) Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy: Příloha č. 1 Sazebník pečovatelských úkonů Příloha č. 2 Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby Příloha č. 3 Pokyny pro uživatele k podávání stížností Jen v případě pokud se to uživatele týká: Příloha č. 4 Protokol o zapůjčení klíčů Příloha č. 5 Doklad o tom, že uživatel má nárok na bezplatnou službu dle 75 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Příloha č. 6 Rozhodnutí soudu o tom, že uživateli byl stanoven opatrovník, který za něj smlouvu uzavírá, nebo zplnomocnění zmocněnce uživatele. V.. dne... uživatel (opatrovník, zákonný zástupce). zástupce poskytovatele 5

Smlouva o poskytování pečovatelské služby. č.:

Smlouva o poskytování pečovatelské služby. č.: Smlouva o poskytování pečovatelské služby č.: 1) Pan (paní): datum narození: bydliště: v textu této smlouvy dále jen Uživatel 2) Centrum pečovatelské služby Frýdek Místek, p.o., Zámecká 1266 zastoupená:

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby

Smlouva o poskytnutí sociální služby Smlouva o poskytnutí sociální služby Poskytovatel: SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA, p. o. zastoupené Bc. Janou Žouželkovou, ředitelkou organizace Kabelíkova 14a, 750 02 Přerov IČ: 49558854 bankovní účet

Více

Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Trutnov,

Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Trutnov, Domov pro seniory Trutnov, R. Frimla 936, 541 01 Trutnov, IČ 70153906 Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Trutnov Smlouva číslo / rok / osobní číslo Domov pro seniory Trutnov,

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby č. j.:

Smlouva o poskytnutí sociální služby č. j.: Smluvní strany uzavírají smlouvu o poskytnutí sociální služby (dále jen Smlouva) podle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon) a podle zákona č.

Více

Smlouva o poskytnutí sociálních služeb. Chráněné bydlení. v DH Liberec, o.p.s.

Smlouva o poskytnutí sociálních služeb. Chráněné bydlení. v DH Liberec, o.p.s. Smlouva o poskytnutí sociálních služeb v DH Liberec, o.p.s. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku mezi Pan bydliště rodné číslo (dále jen Uživatel, jako oprávněná osoba ve smyslu zák.č.108/2006 Sb.,

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Pan(í):, nar. Trvalé bydliště (celá adresa):, Zastoupen(á):, (v textu této smlouvy dále jen Uživatel) a 2. Domov důchodců

Více

Smlouva o poskytování pobytové sociální služby domu pro seniory číslo./2015

Smlouva o poskytování pobytové sociální služby domu pro seniory číslo./2015 Smlouva o poskytování pobytové sociální služby domu pro seniory číslo./2015 I. Smluvní strany 1. Poskytovatel: Dům seniorů FRANTIŠEK Náměšť na Hané, příspěvková organizace se sídlem: Komenského 291, 783

Více

Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba -

Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba - Smluvní strany Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba - 1. Paní: Datum narození: Bydliště: Zastoupen/a: zástupcem na základě plné moci ze dne paní/panem.trvalé bydliště

Více

Smlouva o poskytování sociální služby

Smlouva o poskytování sociální služby Smlouva o poskytování sociální služby uzavřená dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: Poskytovatel:

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB uzavřená dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby

Smlouva o poskytnutí sociální služby Smlouva o poskytnutí sociální služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku, dle vlastního prohlášení k právním úkonům způsobilí účastníci: 1. Denní centrum Žirafa provozovatel: Nejste sami (spolek) se sídlem

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ KYTÍN

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ KYTÍN DOMOV KYTÍN poskytovatel sociální péče SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ KYTÍN Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Poskytovatel: D o m o v K y t í n zastoupený: Ing. Petr

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Smlouva je uzavřena dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost Sokolovská 1761, 735 06 Karviná - Nové Město IČ 42864917 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY uzavřená dne dle Zákona č.108/2006sb. o sociálních službách a

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č. X/XXXX

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č. X/XXXX SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č. X/XXXX uzavřená dle 91 a 70 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

3.5 Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou pokud ve Smlouvě není uvedeno jinak.

3.5 Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou pokud ve Smlouvě není uvedeno jinak. Všeobecné podmínky Poskytování telekomunikačních služeb společnosti OXID Networks s.r.o.. 1. Předmět všeobecných podmínek 1.1 Tyto všeobecné podmínky stanovují postup uzavírání smlouvy o poskytování a

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM 1 PŘEDMĚT VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK 1.1 Předmětem těchto všeobecných obchodních podmínek jsou podmínky, na základě kterých budou poskytovány

Více

- 1 - Všeobecné obchodní podmínky

- 1 - Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací vydané v souladu s ust. 273 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů,

Více

Všeobecné podmínky. pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti CASABLANCA INT s.r.o. s platností od 1.1.2014

Všeobecné podmínky. pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti CASABLANCA INT s.r.o. s platností od 1.1.2014 Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti CASABLANCA INT s.r.o. s platností od 1.1.2014 Služba přístupu k síti Internet Veřejně dostupná telefonní služba Služby pronájmu

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY K POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY K POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VŠEOBECNÉ PODMÍNKY K POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ ÚČINNOST OD: 15. 1. 2014 Štěpán MALEČ -RECOM Obránců míru 1259, Strakonice 386 01 tel.: 380 421 900, fax: 380 421 901

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Definice pojmů VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

I. Úvodní ustanovení. II. Definice pojmů VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ I. Úvodní ustanovení 1) Tyto Všeobecné podmínky upravují podmínky poskytování služeb elektronických komunikací poskytovaných společností Mikenopa a.s. a jsou nedílnou součástí každé Smlouvy o poskytování

Více

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:..

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. Svazek obcí Čistý Zlechovský potok, 687 10 Zlechov 540, IČ: 75068664 SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. I. Smluvní strany DODAVATEL (provozovatel kanalizace): ODBĚRATEL : Svazek

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY AUTOŠKOLY pro poskytnutí výuky a výcviku k získání, rozšíření či doplnění řidičského oprávnění

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY AUTOŠKOLY pro poskytnutí výuky a výcviku k získání, rozšíření či doplnění řidičského oprávnění VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY AUTOŠKOLY pro poskytnutí výuky a výcviku k získání, rozšíření či doplnění řidičského oprávnění obchodní společnosti SBW s.r.o. se sídlem Opálová 120/13, Slivenec, 154 00 Praha

Více

Smluvní podmínky Singulis s.r.o. pro členy Věrnostního programu SINGULIS.

Smluvní podmínky Singulis s.r.o. pro členy Věrnostního programu SINGULIS. Smluvní podmínky Singulis s.r.o. pro členy Věrnostního programu SINGULIS. 1. Obecná ustanovení 1.1. Tyto Smluvní podmínky (dále jen Smlouva ) vydává společnost Singulis s.r.o., se sídlem Podbabská 1112/13,

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory V Z O R Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní)....(jméno a příjmení), nar.. (datum narození), bydliště... (adresa),

Více

Část 4 Užívání objednaných služeb

Část 4 Užívání objednaných služeb Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací poskytovatele HoralNET s.r.o. (dále též jen Všeobecné podmínky ) Část 1 Předmět Všeobecných podmínek 1.1

Více

Smlouva o kontrolní činnosti

Smlouva o kontrolní činnosti Smlouva o kontrolní činnosti číslo P1006-14 uzavřená dle ust. 2652 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku (dále je OZ ) mezi těmito smluvními stranami: 1) Objednatel: Město Žďár nad Sázavou, IČ:

Více

Smlouva o poskytování sociální služby sociální rehabilitace

Smlouva o poskytování sociální služby sociální rehabilitace Smlouva o poskytování sociální služby sociální rehabilitace I. Označení smluvních stran MENS SANA o.s. zastoupená Mgr. Jaroslavou Saidlovou, předsedkyní Rady sdružení MENS SANA o.s. Ukrajinská 1533/13

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ (Obecná část Všeobecných podmínek) 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1. Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby poskytovatele ( Všeobecné podmínky ) upravují práva a

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1. Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací společnosti

Více