Reklamační řád. platný pro platební služby Směnárny A.R., IČ , Chrášťany 100, Rudná u Prahy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Reklamační řád. platný pro platební služby Směnárny A.R., IČ 27406971, Chrášťany 100, 252 19 Rudná u Prahy"

Transkript

1

2 Reklamační řád platný pro platební služby Směnárny A.R., IČ ,, Tento reklamační řád Směnárny A.R. - Auto Rudná s.r.o. (dále jen ), upravuje způsob komunikace Směnárny A.R. s klienty či potenciálními klienty (dále jen Klient ) v případech, kdy Klient podává Směnárně A.R. reklamaci či stížnost. Reklamační řád stanovuje postup pro podávání, obsahové náležitosti a postup pro vyřizování reklamací a stížností. Podání reklamace a náležitosti reklamace: Reklamace jsou přijímány každý pracovní den v pracovní době. Klient může reklamaci podat následujícími způsoby: osobně nebo písemně provozovně Směnárny A.R. na adrese, em na adresu telefonicky na tel. č nebo O ústní reklamaci, kterou nelze vyřídit ihned při podání, sepíše přijímající zaměstnanec Směnárny A.R. písemný záznam se kterým se klient seznámí a stvrdí jej svým podpisem. Podaná reklamace musí obsahovat následující údaje o Klientovi a předmětu reklamace: jméno, příjmení a datum narození u fyzické osoby, název / obchodní firmu, IČ a sídlo u právnické osoby, kontaktní adresu, telefonické nebo ové spojení pro upřesňující dotazy Směnárny A.R., číslo Smlouvy o platebních službách, co nejdetailnější popis obsahu reklamovaného případu s doložením veškeré dostupné dokumentace a dalších podstatných údajů, datum podání reklamace či stížnosti. Lhůty pro vyřízení reklamace nebo stížnosti: Lhůta pro vyřízení reklamace či stížnosti je 30 dnů od doručení reklamace či stížnosti do Směnárny A.R. Lhůta pro opravu či doplnění reklamace se do této lhůty nezapočítává. Není-li možné reklamaci či stížnost v této lhůtě vyřídit, je Klient ze strany Směnárny A.R. informován o předpokládaném termínu vyřízení reklamace či stížnosti. Klient je oprávněn uplatnit reklamaci neautorizované nebo nesprávně provedené platební transakce nejpozději do 13 měsíců ode dne odepsání peněžních prostředků z platebního účtu. Další možnosti řešení reklamace nebo stížnosti: V souladu se zákonem č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů, se Klient může obrátit též na Finančního arbitra (www.finarbitr.cz), který je mimo jiné příslušný k rozhodování sporů mezi poskytovateli platebních služeb a uživateli platebních služeb při poskytování platebních služeb. Klient se může se stížností obrátit též na Českou národní banku (www.cnb.cz), která vykonává dohled nad platebními institucemi. Tento Reklamační řád nabývá účinnosti dne strana 1 z 1

3

4 Ceník služeb pro platební služby Směnárny A.R., IČ , sídlo, Provádění směnných obchodů: provedení směnného obchodu Převod peněžních prostředků klienta ve prospěch bankovních účtů převody v rámci ČR příplatek za provedení úhrady rychlostí Urgent odchozí platba v cizí měně s poplatky typu SHA odchozí platba v cizí měně s poplatky typu OUR odchozí platba v cizí měně s poplatky typu BEN 600 Kč 500 Kč 1000 Kč Příjem peněžních prostředků klienta z bankovních účtů příchozí platba v cizí měně nebo CZK ze zahraničí s poplatky typu SHA příchozí platba v cizí měně nebo CZK ze zahraničí s poplatky typu OUR příchozí platba v cizí měně nebo CZK ze zahraničí s poplatky typu BEN příchozí platba v CZK z České republiky 500 Kč 500 Kč + skutečné náklady účtované bankou plátce Hotovostní operace: Složení hotovosti v provozovně Vyplacení hotovosti v provozovně Ceník služeb je platný od S klientem mohou být domluveny také individuální ceny pro klienta výhodnější. Vysvětlivky: SHA: sdílené poplatky mezi plátcem a příjemcem OUR: všechny poplatky hradí plátce BEN: všechny poplatky hradí příjemce strana 1 z 1

5

6 Provozní doba a lhůty v platebním styku platné pro platební služby Směnárny A.R., IČ ,, Lhůty pro doručení peněžních prostředků bance příjemce v případě, že byly splněny všechny podmínky pro provedení platební transakce a peněžní prostředky byly doručeny na účet A.R. finance nebo uhrazené v hotovosti v uvedenou provozní dobu: Platební styk v rámci ČR: Provozní doba pro zpracování platebního příkazu v tentýž den: Obchod bude vypořádán: Banka příjemce obdrží peněžní prostředky: Platební příkaz typu Standard od 9:00 do 16:00 ihned resp. v den splatnosti nejpozději následující pracovní den po vypořádání obchodu Platební příkaz typu Urgent od 9:00 do 12:00 ihned resp. v den splatnosti tentýž pracovní den Zahraniční platební styk: Platební příkaz v EUR v rámci EHP typu Standard Platební příkaz v jakékoliv měně v rámci EHP typu Standard Platební příkaz v jakékoliv měně mimo EHP typu Standard Platební příkaz v EUR a USD typu Urgent Platební příkaz v jiné měně než EUR, USD typu Urgent Provozní doba pro zpracování platebního příkazu v tentýž den: od 9:00 do 16:00 od 9:00 do 16:00 od 9:00 do 16:00 od 9:00 do 12:00 od 9:00 do 12:00 Obchod bude vypořádán: ihned resp. v den splatnosti ihned resp. v den splatnosti ihned resp. v den splatnosti ihned resp. v den splatnosti ihned resp. v den splatnosti Banka příjemce obdrží peněžní prostředky: nejpozději následující pracovní den po vypořádání obchodu nejpozději čtvrtý pracovní den následující po vypořádání obchodu nejpozději následující pracovní den je platební transakce předána zprostředkující bance nebo bance příjemce k dalšímu zpracování zpravidla tentýž pracovní den zpravidla tentýž pracovní den strana 1 z 1

7

8 Rámcová smlouva č. o poskytování platebních služeb (dále jen rámcová smlouva ) uzavřená mezi Auto Rudná s.r.o. (dále jen ) a Klientem v souladu s ustanoveními zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku mezi těmito smluvními stranami: sídlo, IČ společnost zapsaná u MS v Praze, sp. zn. C zastoupená Ctiborem Kapalínem, jednatelem a Název společnosti / obchodní název nebo jméno fyzické osoby: Sídlo společnosti / adresa místa podnikání nebo trvalého pobytu fyzické osoby: IČ (bylo-li přiděleno) / r.č.: Společnost zapsaná u (soud, spisová značka): Zastoupení osobou / osobami (jméno, označení funkce): dále jen klient I. Předmět rámcové smlouvy 1.1 Předmětem této rámcové smlouvy je stanovení podmínek, za kterých dojde k uskutečnění obchodu a vymezení práv a povinností smluvních stran, které jim budou plynout z uzavření této rámcové smlouvy. 1.2 se zavazuje provádět pro klienta bezhotovostní nebo částečně bezhotovostní obchod s cizí nebo českou měnou formou převodu peněžních prostředků podle jeho pokynů a za dále sjednaných podmínek (dále jen obchod ). prohlašuje, že ji k této činnosti opravňuje licence ČNB č.j.: 2014/003409/CNB/570. II. Práva a povinnosti smluvních stran 2.1 se zavazuje provést pro klienta obchod podle jeho pokynů a za předem dohodnutých podmínek; klient se zavazuje po sjednání obchodu převést peněžní prostředky, které budou určeny k úhradě obchodu, na účet Směnárny A.R., nebo je uhradit v hotovosti v provozovně Směnárny A.R. 2.2 není povinna s klientem obchod sjednat, pokud se nedohodnou na všech podmínkách obchodu. Klient musí se Směnárnou A.R. odsouhlasit minimálně následující informace: množství peněžních prostředků určených ke směně, zdrojovou a cílovou měnu, směnný kurz, datum vypořádání, platební instrukci, cenu služby a případné poplatky. není povinna obchod pro klienta realizovat, pokud v dohodě s klientem existuje neurčité či rozporné ujednání, nebo v případě, že by obchod odporoval platným právním předpisům. 2.3 je povinna po telefonickém nebo osobním sjednání podmínek obchodu s klientem zpracovat doklad o uzavřeném obchodu (dále jen doklad ) a odeslat jej em nebo předat osobně klientovi. Klient je povinen v dokladu zkontrolovat vyplněné údaje. V případě, že odpovídají dohodě Směnárny A.R. a klienta, je klient povinen jej neprodleně potvrdit svým podpisem a doručit osobně nebo poslat Směnárně A.R. em zpět nebo doručit osobně. Obchod je považován za uzavřený a závazný pro obě smluvní strany okamžikem podpisu dokladu klientem nebo poukázáním peněžních prostředků klienta podle článku 2.4, podle toho, který okamžik nastane dřív. Přijetí dokladu Směnárna A.R. klientovi nepotvrzuje. V případě, že má námitky k údajům uvedeným v dokladu potvrzeném klientem z důvodu rozporu v údajích uvedených v této rámcové smlouvě či v telefonickém nebo osobním sjednání podmínek obchodu, je povinna sdělit je klientovi nejpozději do 15 minut od obdržení dokladu. V případě, že nebudou rozpory odstraněny, není povinna dále realizovat obchod. 2.4 Klient je povinen neprodleně poukázat peněžní prostředky na úhradu svého závazku podle této rámcové smlouvy v české nebo cizí měně na účet Směnárny A.R. určený při telefonickém nebo osobním sjednání podmínek obchodu nebo je uhradit v hotovosti v provozovně Směnárny A.R. Tento účet nebo provozovna je rovněž uveden v dokladu. Klient je dále povinen identifikovat tuto transakci variabilním symbolem uvedeným v dokladu. Pokud klient nesplní jakoukoli povinnost dle tohoto odstavce, není povinna dále obchod realizovat. 2.5 Smluvními stranami je ujednáno, že s peněžními prostředky složenými klientem podle této rámcové smlouvy není oprávněna nakládat jinak než způsobem vedoucím k realizaci obchodu a nelze těchto peněžních prostředků jednostranně užít k jakémukoliv jinému účelu. 2.6 je povinna vystavit klientovi doklad potvrzující vypořádání sjednaného obchodu (dále jen doklad o vypořádání ). Tento doklad o vypořádání je zaslán klientovi bezodkladně po provedení obchodu, nejpozději však do 1 měsíce od vypořádání obchodu. Smluvní strany se zavazují poskytnout si maximální možnou součinnost a splnit své povinnosti dle čl. II této rámcové smlouvy bez zbytečného odkladu tak, aby každý obchod byl vypořádán řádně a v termínu dohodnutém při telefonickém nebo osobním sjednání podmínek obchodu, následně potvrzeném v dokladu. 2.7 V případě neprovedení obchodu z jakéhokoli důvodu je povinna informovat o této skutečnosti klienta a vypořádat s klientem již vzniklé pohledávky a závazky z tohoto neuskutečněného obchodu. Jestliže nedojde z jakéhokoliv důvodu na straně Směnárny A.R. k vypořádání obchodu a klient již zaslal finanční prostředky na účet Směnárny A.R., je povinna maximálně do 2 pracovních dnů finanční prostředky vrátit zpět na účet klienta, pokud nebylo dohodnuto jinak. 2.8 Pokud klient potvrdí doklad a k uskutečnění obchodu nedojde z jakéhokoli důvodu na straně klienta, zejména z důvodu, že klient nesloží peněžní prostředky ve výši sjednané pro uskutečnění obchodu, je oprávněna požadovat po klientovi úhradu smluvní pokuty ve strana 1

9 výši 1 % z částky určené ke směně. Tato pohledávka Směnárny A.R. ze smluvní pokuty je splatná dnem, kdy mělo dojít k uskutečnění sjednaného obchodu a lze ji ze strany Směnárny A.R. jednostranně započítat oproti jakékoliv splatné či nesplatné pohledávce klienta za Směnárnou A.R. 2.9 Klient je povinen zajistit ochranu údajů nutných k provedení obchodu podle této rámcové smlouvy a nedopustit zneužití těchto údajů třetí osobou, zejména údajů z telefonického nebo osobního sjednání podmínek obchodu, dokladu a údajů sdělených dle této rámcové smlouvy. nenese odpovědnost za zneužití údajů či informací, k němuž dojde v důsledku porušení povinností klientem je povinna zajistit ochranu všech údajů nutných k provedení obchodu podle této rámcové smlouvy, jakož i všech dalších údajů, které v souvislosti s realizací této rámcové smlouvy získá a nesmí dopustit zneužití těchto údajů třetí osobou ani využít těchto údajů pro sebe za jiným účelem, než povoluje tato rámcová smlouva, přičemž je zcela lhostejno, jakým způsobem a na jakém nosiči či v jaké formě tyto utajované údaje nabyla. V případě porušení uvedené povinnosti je klient oprávněn tuto rámcovou smlouvu vypovědět Klient prohlašuje, že jím zaslané peněžní prostředky podle této rámcové smlouvy nepocházejí z výnosů z trestné činnosti a účelem jím uzavíraných obchodů dle této rámcové smlouvy není snaha o jejich legalizaci či provedení transakcí směřujících k podpoře a financování terorismu. Dále klient prohlašuje, že peněžní prostředky, které budou přemetem obchodu, jsou jeho majetkem, nikoliv majetkem jiné osoby a že ve věci obchodu jedná pouze svým jménem, nikoliv jménem jiné osoby. V případě zjištění nepravdivosti tohoto prohlášení je povinna nerealizovat obchody klienta podle této rámcové smlouvy a je oprávněna tuto rámcovou smlouvu okamžitě vypovědět Smluvní strany prohlašují, že jsou schopné dostát všem finančním a jiným závazkům vyplývajícím pro ně z této rámcové smlouvy a že jsou jim známa rizika při provádění obchodů a toto riziko akceptují, aniž by se tím zbavovaly své povinnosti postupovat při realizaci svých smluvních povinností s plnou odbornou péčí v souladu s touto rámcovou smlouvou, v souladu s obecně závazným právními předpisy a oprávněnými zájmy druhé smluvní strany, s nimiž jsou plně seznámeny Klient se tímto zavazuje bezodkladně sdělit Směnárně A.R. všechny změny týkající se jeho identifikačních údajů, skutečností ve vztahu k politicky exponovaným osobám či k dalším údajům obsaženým v této rámcové smlouvě a v jejích přílohách. III. Komunikace smluvních stran 3.1 Komunikace Směnárny A.R. s klientem při sjednávání podmínek obchodu probíhá osobně, telefonicky nebo elektronicky, vždy však s e- mailovým dokladem nebo dokladem předaným osobně. komunikuje s klientem prostřednictvím osob určených klientem a oprávněných uzavírat obchody jeho jménem. Smluvní strany jsou povinny vzájemně si bez zbytečného odkladu oznámit veškeré změny, které mohou mít vliv na plnění povinností dle této rámcové smlouvy, například změny kontaktních údajů, změnu jména (obchodní firmy), bydliště (sídla), změnu osob oprávněných jednat za smluvní stranu, změnu osob oprávněných uzavírat obchody dle této rámcové smlouvy atp. 3.2 Klient se Směnárnou A.R. telefonicky nebo osobně sjedná podmínky obchodu tak, že si vzájemně odsouhlasí množství peněžních prostředků, výchozí a konečnou měnu, použitý směnný kurz, datum vypořádání obchodu, platební instrukce, cenu služby, poplatky a případné další parametry obchodu, které požaduje. 3.3 Klient uzavřením rámcové smlouvy dává Směnárně A.R. souhlas s automatickým záznamem telefonických rozhovorů mezi pověřenými zástupci Směnárny A.R. a klienta na technickém zařízení Směnárny A.R. a jeho následnou archivací. Klient dále výslovně souhlasí s tím, že takto pořízené záznamy (dále jen Komunikace ) mohou být v případě sporu použity jako důkazní prostředek a se zároveň zavazuje, že nepoužije tyto záznamy k jiným účelům, ledaže to bude nutné nebo potřebné na základě platných právních předpisů nebo požadavku k tomu oprávněného orgánu. není povinna klientovi poskytnout pořízené zvukové záznamy telefonních hovorů s klientem, pokud to není nezbytné pro uplatnění jeho práv či prokázání jeho povinností. není povinna zde zmíněné záznamy telefonických hovorů pořizovat nebo uchovávat. 3.4 V případě jakéhokoliv rozporu mezi komunikací, dokladem a touto rámcovou smlouvou má přednost doklad před komunikací a touto rámcovou smlouvou. IV. Úhrady a inkasa v platebním styku 4.1 Úhrady a inkasa v platebním styku se zahraničím poskytuje klientům pouze v souvislosti s provedením obchodu. 4.2 Podmínkou k provedení zahraniční nebo tuzemské platby směřující vůči třetí osobě je řádné sjednání platebního příkazu klientem pro její provedení tj. všech údajů, které pro provedení platby po klientovi požaduje. Toto sjednání probíhá jako součást sjednávání obchodu, je potvrzováno na dokladu. 4.3 Pro inkaso platby klienta na účet Směnárny A.R. zašle klient písemné pokyny na formuláři Směnárny A.R. Avízo inkasa, po jehož obdržení sdělí klientovi bankovní účet, na který třetí osoba zašle klientem avizované peněžní prostředky, případně i další údaje podstatné pro směrování a označení avizované platby. Klient odpovídá za správnost a úplnost všech údajů uvedených v Avízu inkasa. 4.4 Cena za poskytování úhrady a inkasa v platebním styku se zahraničím je individuální, je však bezpodmínečnou povinností, že cenovou nabídku klientovi sdělí před závaznou objednávkou služby, tj. ještě před tím, než klient službu závazně objedná. Objednáním služby nebo potvrzením obchodu, podle toho, která skutečnost nastane dřív, klient potvrzuje akceptaci mj. i cenu služby, která je uvedená v dokladu. V. Odpovědnost Směnárny A.R. 5.1 neodpovídá klientovi za ztrátu, případně škodu, která mu vznikla v důsledku rizik měnových obchodů, nebo v důsledku okolností, které jsou mimo kontrolu Směnárny A.R. nebo jsou ze strany Směnárny A.R. neovlivnitelné. 5.2 Na požádání poskytne klientovi nezávazné informace o stavu a vývoji trhu tak, jak se jeví společnosti Směnárně A.R., s tím, že tyto informace mají pouze informativní charakter. I když činí veškeré kroky k tomu, aby požadované informace odpovídaly skutečnosti, nemůže zajistit, že informace a doporučení odpovídají skutečné situaci a vývoji na trhu. neodpovídá za případnou škodu klientovi, která vznikne v důsledku toho, že se bude těmito informacemi řídit. strana 2

10 VI. Porucha finančního trhu 6.1 Nebudou-li ani klient schopni získat na příslušném finančním trhu informaci o tržní ceně peněžních prostředků relevantní pro daný obchod nebo dojde-li k zastavení či omezení obchodování na příslušném trhu, bude určení podmínek obchodu odloženo do doby, než výše uvedená okolnost pomine. 6.2 V případě, že je zjevné, že výše uvedená okolnost podle předchozího odstavce nepomine, případně pomine až v době, kdy již smluvní strany nebudou mít zájem na dokončení obchodu, zavazují se smluvní strany projednat okolnost obchodu a dohodnout se na takové úpravě podmínek obchodu, pro něž zůstane zachována ekonomická podstata obchodu tak, jak ji podmínky vyjadřovaly před tím, než výše uvedená okolnost nastala. 7.1 Obchody lze sjednávat v pracovní dny v době od 9:00 do 16:00. VII. Společná a závěrečná ustanovení 7.2 Klient byl před uzavřením rámcové smlouvy řádně seznámen s informacemi dle zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku. 7.3 Tato rámcová smlouva vzniká a nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po jednom. 7.4 Tato rámcová smlouva je uzavřena na dobu neurčitou; smluvními stranami je ujednáno, že po dobu účinnosti této rámcové smlouvy lze provádět postupně více předmětných obchodů s cizí měnou. Tuto rámcovou smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran nebo výpovědí kterékoli ze smluvních stran bez uvedení důvodu. V případě kdy klient zašle Směnárně A.R. písemnou výpověď, činí výpovědní lhůta 1 měsíc a počíná běžet dnem následujícím po obdržení písemné výpovědi ze strany klienta. Jestliže v den skončení běhu výpovědní lhůty nejsou vypořádány všechny obchody, smluvní strany jsou povinny veškeré obchody na základě této rámcové smlouvy učiněné před uplynutím výpovědní lhůty vypořádat bez zbytečného odkladu po ukončení platnosti této rámcové smlouvy a poskytnout k tomu druhé smluvní straně potřebnou součinnost. V případě, kdy je rámcová smlouva písemně vypovězena ze strany Směnárny A.R., činí výpovědní lhůta 2 měsíce a počíná běžet dnem následujícím po doručení písemné výpovědi klientovi. Povinnost smluvních stran k ochraně bankovního a obchodního tajemství a informací dle této rámcové smlouvy zavazuje smluvní strany i po zániku této rámcové smlouvy, a to bez časového omezení. 7.5 Veškeré přílohy a doklady jsou nedílnou součástí rámcové smlouvy. Jednotlivé obchody uzavřené na základě rámcové smlouvy představují jediný smluvní vztah. Nesplnění jakéhokoli závazku v souvislosti s kterýmkoliv sjednaným obchodem, uzavřeným na základě této rámcové smlouvy, znamená porušení závazků podle rámcové smlouvy jako celku. 7.6 Tato rámcová smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnými dodatky podepsanými smluvními stranami. Klient rámcovou smlouvu uzavírá a následná komunikace mezi a klientem probíhá v českém jazyce. 7.7 Jakákoli ujednání o smluvní pokutě obsažená v této rámcové smlouvě nemají vliv na právo poškozené strany požadovat v plné výši náhradu škody vzniklé porušením povinnosti, pro které byla smluvní pokuta sjednána. 7.8 Smluvní strany výslovně prohlašují, že rámcová smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle a že jsou plně způsobilí k právním úkonům, na důkaz čehož níže připojují své vlastnoruční podpisy. 7.9 Klient podpisem rámcové smlouvy uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu, v jakém je uvedl v této rámcové smlouvě (jména, příjmení, adresy, rodného čísla aj.). osobní údaje klientů zpracovává za účelem plnění této rámcové smlouvy, účelem vedení evidence a databáze klientů a za účelem plnění povinností plynoucích z právních předpisů. prohlašuje, že s údaji o klientovi bude nakládáno ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Osobní údaje budou spravovány a zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu a dalších 10 let po jeho skončení. dále prohlašuje, že je oprávněna ve smyslu zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných čísel zpracovávat rodná čísla na základě zvláštních zákonů Pokud se jakékoli ustanovení této rámcové smlouvy ukáže jako neplatné či neúčinné, nemá toto vliv na platnost ostatních ustanovení rámcové smlouvy. VIII. Přílohy 8.1 Nedílnou součástí této rámcové smlouvy jsou následující přílohy: Příloha č. 1 Identifikace osob určených klientem a oprávněných uzavírat obchody jménem klienta Příloha č. 2 Bankovní spojení klienta a informace nezbytné k provedené kontroly klienta podle zákona č. 253/2008 Sb. Příloha č. 3 Informace poskytované podle zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, v platném znění, před uzavřením Smlouvy o platebních službách. 8.2 V případě, že je klientem podnikající fyzická osoba, je dále nedílnou součástí této rámcové smlouvy jako příloha doklad o oprávnění k podnikání. 8.3 V případě, že je klientem právnická osoba, je dále nedílnou součástí této rámcové smlouvy jako příloha: Příloha č. 4 Identifikace členů statutárního orgánu a skutečného majitele výpis z obchodního rejstříku; nezapisuje-li se klient do obchodního rejstříku, tak jiný doklad osvědčující existenci právnické osoby. v Rudné dne klient strana 3

11 Příloha č. 3 Informace poskytované podle zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, v platném znění, před uzavřením Smlouvy o platebních službách název společnosti: Auto Rudná s.r.o., společnost provozuje koncept zabývající se poskytováním platebních služeb dle platné licence adresa sídla společnosti:, kontaktní adresa:, tel.: , , internetové stránky: Platební služby jsou poskytovány na základě registrace k činnosti poskytovatele platebních služeb malého rozsahu provedeného podle zákona č. 284/2009 Sb. o platebním styku Českou národní bankou dne , č.j. 2014/003409/CNB/570. Na činnost v oblasti poskytování platebních služeb dohlíží Česká národní banka se sídlem Na Příkopě 28, Praha 1. Pracovní doba Obchody můžou klienti sjednávat v pracovní době, tj. od 9:00 hod. do 16:00 hod. Cena služeb Cenou služeb se rozumí poplatek za provedení platební transakce. Standardní ceny služeb jsou stanoveny ceníkem, který je zveřejněn na internetových stránkách Směnárny A.R. Klient má možnost dohodnout se Směnárnou A.R. individuální ceny. Informační povinnost Při uzavírání, trvání nebo změně Smlouvy o platebních službách musí klient Směnárně A.R. pravdivě sdělovat všechny informace a skutečnosti, které po něm požaduje. Jde hlavně o informace, které by mohly závažně ovlivnit poskytnutí platebních služeb. Klient musí Směnárně A.R. oznámit každou změnu údajů, které se týkají klienta či osob oprávněných jménem klienta uzavírat obchody. Údaj o použitém směnném kurzu Použitý směnný kurz pro daný obchod je sjednáván individuálně během telefonického sjednání obchodu a následně je potvrzen na Dokladu o sjednaném obchodu. Forma a postup odvolání souhlasu s provedením platební transakce Platební příkazy předané Směnárně A.R. může klient odvolat ve lhůtě pro odvolání, tj. zrušení/změnu platebního příkazu v provozní době Směnárny A.R. prostřednictvím telefonických linek určených ke sjednání obchodů nebo také osobně. Klient může odvolat platební příkaz v provozní době Směnárny A.R. nejpozději jeden pracovní den před splatností platebního příkazu, resp. před okamžikem přijetí platebního příkazu. Lhůty pro bezhotovostní platební styk Pro úspěšnou realizaci transakcí zadaných klientem ve stanovených lhůtách je třeba, aby byly v daném čase Směnárně A.R. doručeny peněžní prostředky ke krytí zadané platební transakce, a v případě platby třetí osobě, aby klient doručil platební příkaz Směnárně A.R. v provozní době pro zpracování platebního příkazu v den zadání příkazu. Pokud bude některá z podmínek (doručení peněžních prostředků pro krytí platební transakce či doručení platebního příkazu) splněna po provozní době Směnárny A.R. (viz Provozní doba pro zpracování platebních transakcí a související lhůty na internetových stránkách Směnárny A.R.), platí, že platební příkaz přijala následující pracovní den. Lhůty se počítají od okamžiku přijetí peněžních prostředků. Prostředky komunikace a způsob poskytování informací: Komunikace klienta se Směnárny A.R. při sjednávání podmínek obchodu a uzavření obchodu probíhá prostřednictvím telefonních linek nebo osobně, a to v českém jazyce. Dokumenty související se sjednaným obchodem jsou zasílány em, poštou nebo předávány osobně, dle dohody s klientem. Klient má právo získat informace a smluvní podmínky Smlouvy o platebních službách, a to v souladu se zákonem č. 284/2009 Sb., o platebním styku, na základě své žádosti. je povinna během trvání Smlouvy o platebních službách poskytnout klientovi na jeho žádost obsah této smlouvy a další informace v souladu se zákonem č. 284/2009 Sb., o platebním styku. Reklamace Reklamace vyřizuje v souladu s Reklamačním řádem, který je zveřejněn na internetových stránkách Směnárny A.R. V případě kdy je reklamace klienta u Směnárny A.R. neúspěšná, může se klient obrátit s řešením reklamace či stížnosti na Kancelář finančního arbitra, sídlo: Legerova 69, Praha 1, PSČ (www.finarbitr.cz). Klient může rovněž podat stížnost k České národní bance, jakožto orgánu dohledu nad platebními institucemi na adresu: Na Příkopě 28, Praha 1, PSČ (www.cnb.cz). Změna a výpověď Smlouvy o poskytování platebních služeb Smlouva o poskytování platebních služeb je uzavřena na dobu neurčitou. Výpověď smlouvy je možná jak ze strany Směnárny A.R., tak i ze strany klienta za podmínek stanovených ve Smlouvě o platebních službách.

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1 Komerční banka, a.s., vydává tyto všeobecné obchodní podmínky, které stanovují základní pravidla obchodních vztahů mezi ní a jejími Klienty a dále upravují vzájemná práva

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů fyzických osob

Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů fyzických osob Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů fyzických osob Platné a účinné od 1. března 2015 mbank.cz 844 777 000 mbank S.A., společnost založená a existující podle polského práva, se sídlem

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Raiffeisenbank a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČ 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2051 OBSAH I. Úvodní ustanovení 1. Základní

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Stránka 1 z 17 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny všeobecných obchodních podmínek 1.1.1. Tyto

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 14. 2. 2015

Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 14. 2. 2015 Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 14. 2. 2015 1. Úvodní ustanovení 1.1. Pioneer Asset Management, a.s., se sídlem Praha 4, Želetavská 1525/1, PSČ: 140 00, IČ 256 84 558, zapsaná

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČSOB

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČSOB VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČSOB SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 1., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 00001350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Účinné od 1. 1. 2014 Úvod (1) Společnost Sberbank CZ, a.s., IČO: 25083325, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 4353 (dále jen Banka

Více

- 1 - Všeobecné obchodní podmínky

- 1 - Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací vydané v souladu s ust. 273 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY

OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY Platnost a účinnost od 1. ledna 2014 Citibank Europe plc, organizační složka PRAHA ČESKÁ REPUBLIKA OBSAH VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO FYZICKÉ OSOBY

Více

1.7. Nezbytné podmínky pro projednání Žádosti o zápůjčku:

1.7. Nezbytné podmínky pro projednání Žádosti o zápůjčku: Všeobecné obchodní podmínky tvořící nedílnou součást Smlouvy o zápůjčce. Tyto Všeobecné obchodní podmínky, včetně příloh, nabývající platnosti a účinnosti dne 6.10.2014 Společnost Hawk & Partners, s.r.o.,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY P POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÉ SLUŽBY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. Společnost RIGHT POWER SERVICES, s.r.o., sídlem Českobratrská 3321/46,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Základní ustanovení 1.1 Obecné zásady Tyto Všeobecné obchodní podmínky České spořitelny, a. s. (dále jen VOP ) upravují základní

Více

PODMÍNKY. České národní banky. pro vedení účtů právnickým osobám a provádění platebního styku

PODMÍNKY. České národní banky. pro vedení účtů právnickým osobám a provádění platebního styku PODMÍNKY České národní banky pro vedení účtů právnickým osobám a provádění platebního styku OBSAH ČÁST PRVNÍ... 2 VEDENÍ ÚČTŮ... 2 Článek 1 Druhy účtů... 2 Článek 2 Smlouva o účtu a podpisové vzory...

Více

Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. 1/14

Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. 1/14 Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. 1/14 Obsah: ZÁKLADNÍ PRAVIDLA A PRINCIPY 1. Rozsah použití 2. Definice 3. Bankovní tajemství a ochrana osobních

Více

OBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S.

OBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. OBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. Platné od 1. 1. 2014 OBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. Platné od 1. 1. 2014 Obsah 1. PŮSOBNOST

Více

Čl. 3 Zařízení pro poskytování a užívání služeb. zařízení Poskytovatele Koncové zařízení účastníka doplňková zařízení

Čl. 3 Zařízení pro poskytování a užívání služeb. zařízení Poskytovatele Koncové zařízení účastníka doplňková zařízení Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací a Všeobecné obchodní podmínky prodeje doplňkových zařízení společnosti UPC Česká republika, s.r.o. Část I. Všeobecné podmínky

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací.

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací. Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací. 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1 Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti INTERNET Pb, spol. s r.o. Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele A) OBECNÁ ČÁST 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s., verze pro podnikatele (dále

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A PODNIKAJÍCÍ FYZICKÉ OSOBY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A PODNIKAJÍCÍ FYZICKÉ OSOBY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A PODNIKAJÍCÍ FYZICKÉ OSOBY 1. ČERVENEC 2015 Citibank Europe plc, organizační složka ČESKÁ REPUBLIKA - 1 - A. ZÁKLADNÍ PRAVIDLA, JIMIŽ SE ŘÍDÍ VZTAH MEZI

Více

PRO BĚŽNÉ ÚČTY POŠTOVNÍ SPOŘITELNY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE VŠEOBECNĚ

PRO BĚŽNÉ ÚČTY POŠTOVNÍ SPOŘITELNY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE VŠEOBECNĚ PODMÍNKY PRO BĚŽNÉ ÚČTY POŠTOVNÍ SPOŘITELNY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE Československá obchodní banka, a. s. Poštovní spořitelna VŠEOBECNĚ 1. Československá obchodní banka, a. s.,

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY K POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY K POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VŠEOBECNÉ PODMÍNKY K POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ ÚČINNOST OD: 15. 1. 2014 Štěpán MALEČ -RECOM Obránců míru 1259, Strakonice 386 01 tel.: 380 421 900, fax: 380 421 901

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ (Obecná část Všeobecných podmínek) 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1. Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby poskytovatele ( Všeobecné podmínky ) upravují práva a

Více

Zpracování auditorských zpráv v rámci projektů financovaných z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Zpracování auditorských zpráv v rámci projektů financovaných z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Příloha č. 4: Návrh Smlouvy o dílo Uchazeč není oprávněn činit změny či doplnění návrhu Smlouvy o dílo, vyjma údajů, u nichž vyplývá z jejich obsahu povinnost doplnění (označené jako či obdobně). Zeleně

Více

POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ 50

POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ 50 POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ 50 Obsah Pojistná smlouva/pojistka č. CIFUG 1/2007 3 Všeobecné pojistné podmínky pro soukromé neživotní pojištění č. 3/2009 14 POJISTNÁ SMLOUVA/POJISTKA Č. CIFUG1/2007 Úplné znění Pojistné

Více

Všeobecné podmínky. pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti CASABLANCA INT s.r.o. s platností od 1.1.2014

Všeobecné podmínky. pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti CASABLANCA INT s.r.o. s platností od 1.1.2014 Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti CASABLANCA INT s.r.o. s platností od 1.1.2014 Služba přístupu k síti Internet Veřejně dostupná telefonní služba Služby pronájmu

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Definice pojmů VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

I. Úvodní ustanovení. II. Definice pojmů VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ I. Úvodní ustanovení 1) Tyto Všeobecné podmínky upravují podmínky poskytování služeb elektronických komunikací poskytovaných společností Mikenopa a.s. a jsou nedílnou součástí každé Smlouvy o poskytování

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1. Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací společnosti

Více