ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Tvorba a implementace modulů Incident Management a Release Management (veřejná zakázka malého rozsahu)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Tvorba a implementace modulů Incident Management a Release Management (veřejná zakázka malého rozsahu)"

Transkript

1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Tvrba a implementace mdulů Incident Management a Release Management (veřejná zakázka maléh rzsahu) V Praze dne Název veřejnéh zadavatele: Centrum pr reginální rzvj ČR Sídl: Vinhradská 46, Praha 2 IČ:

2 V suladu s ustanvením 18 dst. 3 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů Vás vyzývám k pdání nabídky na plnění veřejné zakázky maléh rzsahu Tvrba a implementace mdulů Incident Management a Release Management ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI: Název veřejnéh zadavatele: Centrum pr reginální rzvj ČR Sídl: Vinhradská 46, Praha 2 IČ: Zastupen: Dr. Ing. Jiřím Bedrlíkem, generálním ředitelem CRR ČR Kntaktní sbu zadavatele k dplňujícím dtazům hledně předmětu veřejné zakázky a pr infrmace k zadávací dkumentaci je: Jmén: Mgr. Marcel Hradecký Stránka 2 z 28

3 OBSAH: 1.PŘEDMĚT PLNĚNÍ TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ MÍSTO PLNĚNÍ TERMÍN PLNĚNÍ ZPŮSOB PLNĚNÍ POŢADAVKY NA SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY PROFESNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY PLATEBNÍ PODMÍNKY POŢADAVKY NA JEDNOTNÝ ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY PŘEKROČENÍ NABÍDKOVÉ CENY POŢADAVKY NA VYPRACOVÁNÍ NÁVRHU SMLOUVY SMLOUVA O DÍLO LICENČNÍ SMLOUVA SERVISNÍ SMLOUVA OBSAH A ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY OBSAH NABÍDKY MÍSTO DORUČENÍ NABÍDKY LHŮTA PRO DORUČENÍ NABÍDKY ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK DALŠÍ PODMÍNKY PRÁVA ZADAVATELE PŘÍLOHA Č.1 SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ VÝCHOZÍ STAV CÍLOVÝ STAV SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY NA ŘEŠENÍ POPIS MODULŮ MODUL PRO ŘÍZENÍ ROZVOJOVÝCH POŽADAVKŮ (RELEASE MANAGEMENT=RM) Stránka 3 z 28

4 4.1.1.ROLE V MODULU RM FORMULÁŘE V MODULU RM MODUL PRO ŘÍZENÍ NESTANDARDNÍCH UDÁLOSTÍ (INCIDENT MANAGEMENT=IM) ROLE V MODULU IM FORMULÁŘE V MODULU IM SOUČÁSTI DODÁVKY POŽADAVKY NA VYBRANÉ ČÁSTI DODÁVKY SERVISNÍ PODPORA ŠKOLENÍ ROZVOj PŘÍLOHA Č.2 KRYCÍ LIST NABÍDKY PŘÍLOHA Č.3 AKCEPTAČNÍ PROTOKOL Stránka 4 z 28

5 1. PŘEDMĚT PLNĚNÍ Ddávka Tvrba a implementace mdulů Incident Management a Release Management. Jedná se aplikační SW na pdpru prcesů suvisejících s Mnitrvacím systémem Evrpských fndů, který by měl bsahvat: 1. Incident Management (IM) = Mdul pr řízení nestandardních událstí 2. Release Management (RM) = Mdul pr řízení rzvjvých pţadavků Specifikace předmětu plnění je uvedena v Přílze č.1, která je nedílnu sučástí tét Zadávací dkumentace. Předpkládaná max. hdnta zakázky je Kč bez DPH. Pdle NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 215/2003, kterým se mění nařízení Evrpskéh parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002, splečném slvníku pr veřejné zakázky (CPV), je předmět plnění zařazen d kategrie Prgramvání aplikačníh prgramvéh vybavení, kód CPV TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ 2.1. MÍSTO PLNĚNÍ Místem plnění se rzumí sídl zadavatele: Centrum pr reginální rzvj ČR Vinhradská 46, Praha TERMÍN PLNĚNÍ Zadavatel pţaduje pr ddávku Tvrba a implementace mdulů Incident Management a Release Management minimálně následující lhůty: Kmpnenta ddávky Analýza pţadavků Prjekční řešení (datvý a prcesní mdel) Zkušební prvz Piltní prvz Ostrý prvz Termín ddání 4 týdny d pdpisu smluvy 10 týdnů d pdpisu smluvy 16 týdnů d pdpisu smluvy 18 týdnů d pdpisu smluvy 20 týdnů d pdpisu smluvy 2.3. ZPŮSOB PLNĚNÍ Ddávka Tvrba a implementace mdulů Incident Management a Release Management bude realizvána jak jednrázvá ddávka vyjma části Pdpra uvedené v Přílze č.1, Specifikace předmětu plnění bd Pdpra bude uchazečem pskytvána jak paušální sluţba, cţ znamená, ţe zadavatel bude platit fixní měsíční částku, která h bude pravňvat čerpat sluţbu a činnsti bsaţené v rámci Pdpry, a Stránka 5 z 28

6 t v takvém rzsahu, který bude dpvídat aktuálním ptřebám zadavatele a bude dpvídat pţadavkům, jeţ jsu uvedeny v Přílze č.1. Rzsah a tedy i cenu ddávky a pdpry stanví Uchazeč na základě svých zkušenstí s pdbnými prjekty a s hledem na infrmace uvedené v tét Zadávací dkumentaci. 3. POŢADAVKY NA SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ 3.1. ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY V suladu s ustanvením 53 Zákna veřejných zakázkách splňuje základní předpklady uchazeč, a) který nebyl pravmcně dsuzen pr trestný čin spáchaný ve prspěch rganizvané zlčinecké skupiny, trestný čin účasti na rganizvané zlčinecké skupině, legalizace výnsů z trestné činnsti, pdílnictví, přijímání úplatku, pdplácení, nepříméh úplatkářství, pdvdu, úvěrvéh pdvdu, včetně případů, kdy jde přípravu neb pkus neb účastenství na takvém trestném činu, neb dšl k zahlazení dsuzení za spáchání takvéh trestnéh činu; jde-li právnicku sbu, musí tent předpklad splňvat statutární rgán neb kaţdý člen statutárníh rgánu, a je-li statutárním rgánem ddavatele či členem statutárníh rgánu ddavatele právnická sba, musí tent předpklad splňvat statutární rgán neb kaţdý člen statutárníh rgánu tét právnické sby; pdává-li nabídku či ţádst účast zahraniční právnická sba prstřednictvím své rganizační slţky, musí předpklad pdle tht písmene splňvat vedle uvedených sb rvněţ veducí tét rganizační slţky; tent základní kvalifikační předpklad musí ddavatel splňvat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svéh sídla, místa pdnikání či bydliště; b) který nebyl pravmcně dsuzen pr trestný čin, jehţ skutkvá pdstata suvisí s předmětem pdnikání ddavatele pdle zvláštních právních předpisů neb dšl k zahlazení dsuzení za spáchání takvéh trestnéh činu; jde-li právnicku sbu, musí tut pdmínku splňvat statutární rgán neb kaţdý člen statutárníh rgánu, a je-li statutárním rgánem ddavatele či členem statutárníh rgánu ddavatele právnická sba, musí tent předpklad splňvat statutární rgán neb kaţdý člen statutárníh rgánu tét právnické sby; pdává-li nabídku či ţádst účast zahraniční právnická sba prstřednictvím své rganizační slţky, musí předpklad pdle tht písmene splňvat vedle uvedených sb rvněţ veducí tét rganizační slţky; tent základní kvalifikační předpklad musí ddavatel splňvat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svéh sídla, místa pdnikání či bydliště; c) který nenaplnil skutkvu pdstatu jednání nekalé sutěţe frmu pdplácení pdle zvláštníh právníh předpisu; d) vůči jeh majetku neprbíhá inslvenční řízení, v němţ byl vydán rzhdnutí úpadku neb inslvenční návrh nebyl zamítnut prt, ţe majetek nepstačuje k úhradě nákladů inslvenčníh řízení, neb nebyl knkurs zrušen prt, ţe majetek byl zcela nepstačující neb zavedena nucená správa pdle zvláštních právních předpisů; e) který není v likvidaci; Stránka 6 z 28

7 f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňvé nedplatky, a t jak v České republice, tak v zemi sídla, místa pdnikání či bydliště ddavatele; g) který nemá nedplatek na pjistném a na penále na veřejné zdravtní pjištění, a t jak v České republice, tak v zemi sídla, místa pdnikání či bydliště ddavatele; h) který nemá nedplatek na pjistném a na penále na sciální zabezpečení a příspěvku na státní plitiku zaměstnansti, a t jak v České republice, tak v zemi sídla, místa pdnikání či bydliště ddavatele; i) který nebyl v psledních 3 letech pravmcně disciplinárně ptrestán či mu nebyl pravmcně ulţen kárné patření pdle zvláštních právních předpisů, je-li pţadván prkázání dbrné způsbilsti pdle zvláštních právních předpisů; pkud ddavatel vyknává tut činnst prstřednictvím dpvědnéh zástupce neb jiné sby dpvídající za činnst ddavatele, vztahuje se tent předpklad na tyt sby ; j) který není veden v rejstříku sb se zákazem plnění veřejných zakázek. Základní kvalifikační předpklady uchazeč dlţí frmu Čestnéh prhlášení PROFESNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY Uchazeč je prkazuje způsbem dle ustanvení 54 písm. a), b) zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách. Uchazeč předkládá dklady prkazující splnění kvalifikace v riginále či v úředně věřené kpii, ne starší 90 dnů. Splnění prfesních kvalifikačních předpkladů prkáţe Uchazeč, který předlţí: a) výpis z bchdníh rejstříku, pkud je v něm Uchazeč zapsán, či výpis z jiné bdbné evidence, pkud je v ní zapsán; b) dklad právnění k pdnikání pdle zvláštních právních předpisů v rzsahu dpvídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dklad prkazující příslušné ţivnstenské právnění či licenci, ţivnstenské právnění; V případě zajišťvání sluţeb prstřednictvím subddavatele prkáţe Uchazeč splnění prfesních kvalifikačních předpkladů subddavatele, dpvídající rzsahu plnění předmětu veřejné zakázky, jeţ bude subddavatel pr Uchazeče zajišťvat TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY Uchazeč předkládá seznam minimálně 3 bdbných zakázek za psledních 36 měsíců s uvedením jejich rzsahu a dby plnění. Vzhledem k pţadavku na zpracvání prcesů dle ČSN ISO/IEC :2006 a systému managementu bezpečnsti infrmací (Infrmatin Security Management System neb ISMS), musí Uchazeč deklarvat znalst daných standardů a předpisů frmu certifikací následujících nrem: - certifikace ČSN EN ISO certifikace ČSN ISO/IEC certifikace ČSN ISO/IEC Stránka 7 z 28

8 4. PLATEBNÍ PODMÍNKY Daňvý dklad faktura bude vystavena pr řádném uknčení předmětu plnění veřejné zakázky na základě Akceptačníh prtklu uvedenéh v Přílze č.3 tét Zadávací dkumentace. Daňvý dklad faktura bsahuje veškeré náleţitsti stanvené v ustanvení 28 zákna č. 235/2004 Sb., dani z přidané hdnty, ve znění pzdějších předpisů. Celkvá fakturvaná částka nepřekrčí návrh celkvé nabídkvé ceny uvedené Uchazečem, vyjma změny DPH (viz bd 5.2 Zadávací dkumentace). Zadavatel nebude Uchazeči pskytvat zálhy před zahájením plnění. Způsb fakturace bude pdrbně upraven ve smluvě uzavřené mezi Uchazečem a Zadavatelem. Splatnst daňvéh dkladu faktury bude 30 dní. Pkud daňvý dklad - faktura nebsahuje všechny záknem stanvené a smluvu stanvené náleţitsti, je Zadavatel právněn ji d data splatnsti vrátit s tím, ţe Uchazeč je pté pvinen vystavit nvý daňvý dklad fakturu s nvým termínem splatnsti. V takvém případě není Zadavatel v prdlení s úhradu daňvéh dkladu faktury. V záhlaví daňvéh dkladu faktury bude výrazně uveden název Zadavatele včetně sby, která h zastupuje, její funkce, a dále název a registrační čísl prjektu, v jehţ rámci je veřejná zakázka realizvána a budu zvýrazněna slva OPTP a CZ.1.08/2.1.00/ POŢADAVKY NA JEDNOTNÝ ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 5.1. ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY Nabídkvá cena bude uvedena bez daně z přidané hdnty (DPH), dále bude uvedena sazba DPH 20% vyjádřená v Kč a celkvá nabídkvá cena včetně DPH v Kč. Nabídkvá cena bude uvedena jak celkvá cena za kmpletní prvedení předmětu plnění veřejné zakázky. Uchazeč stanví nabídkvu cenu, která bude bsahvat veškeré ptřebné náklady na realizaci předmětu plnění veřejné zakázky analýzu, implementaci SW, náklady na HW a SW třetích stran. Dále stanví výši rční pdpry. Uchazeč zpracuje nabídkvu cenu dle pţadavků Zadavatele následujícím způsbem: Stránka 8 z 28

9 Tabulka č. 1: Celkvá nabídkvá cena Plţka Měrná jedntka Cena/jedntka v Kč bez DPH Pčet jedntek Cena v Kč bez DPH Licence mdulů Incident Management a Release Management Implementace mdulů Incident Management a Release Management Náklady na HW a SW třetích stran Cena celkem bez DPH Sazba DPH 20% vyjádřená v Kč Cena celkem s DPH Tabulka č. 2: Rční pplatky za servisní pdpru Plţka Cena v Kč bez DPH Servisní pdpra pr mduly Incident Management a Release Management Cena celkem bez DPH Sazba DPH 20% vyjádřená v Kč Cena celkem s DPH Prfesní sazby v suvislsti s rzvjem ddávky Tvrba a implementace mdulů Incident Management a Release Management. D následující tabulky uveďte prfesní sazby pr jedntlivé typy činnstí, které uchazeč bude garantvat p dbu 4 let d uzavření smluvníh vztahu na rzvj aplikace: Stránka 9 z 28

10 Tabulka č. 3: Prfesní sazby pr další rzvj Prfese Prfesní sazba v Kč / hd. uvedená bez DPH Veducí prjektu Prjektant Analytik Systémvý administrátr Databázvý administrátr Designér systému Lektr Prgramátr Testér 5.2. PŘEKROČENÍ NABÍDKOVÉ CENY Nabídkvá cena bude dpvídat limitu pr veřejnu zakázku maléh rzsahu definvanéh záknem č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů. Nabídkvá cena bude pevná p celu dbu realizace předmětu plnění a zahrnuje veškeré náklady Uchazeče suvisející s realizací zakázky, prvedením všech zkušek a testů prkazujících ddrţení předepsané kvality a parametrů zakázky a zajištěním dalších dkladů, předpisů apd., které Uchazeč zajistí pr úspěšný průběh plnění předmětu veřejné zakázky. Nabídkvá cena je stanvena jak nejvýše přípustná, nepřekrčitelná a aktuální pr realizaci zakázky v daném místě a čase. Tat cena bude překrčitelná puze v případě, djde-li v průběhu realizace ke změně daňvých předpisů s dpadem na nabídkvu cenu. 6. POŢADAVKY NA VYPRACOVÁNÍ NÁVRHU SMLOUVY Smluvní pdmínky jsu tvřeny smluvu díl, licenční smluvu a servisní smluvu SMLOUVA O DÍLO Uchazeč předlţí návrh smluvy díl vypracvaný dle zákna 513/1991 Sb., bchdníh zákníku, ve znění pzdějších předpisů. Návrh smluvy bude vypracván v suladu s platebními pdmínkami Zadavatele (viz bd 4 tét Zadávací dkumentace). Stránka 10 z 28

11 Pţadavky na smluvu Nedílnu sučástí tét smluvy bude jak přílha vypracván dkument Analýza pţadavků a návrh systému, detailně ppisují řešení včetně grafickéh znázrnění prcesů. Pr realizaci řešení budu ve smluvě knkretizvány jedntlivé výstupy, prgramvé mduly řešící pţadvanu funkcinalitu, předpkládaný harmngram prací a případně další pdmínky. Sučástí Analýzy pţadavků a návrhu systému budu i bsahy některých přílh a ustanvení Smluvy, které nebude mţné stanvit ve chvíli pdpisu Smluvy. Tyt zpracvané části se p akceptaci stanu nedílnu sučástí Smluvy. Akceptace Analýzy pţadavků a návrhu systému Zadavatelem bude pravňvat Uchazeče pkračvat v plnění pdle Smluvy, nezbavuje jej však dpvědnsti za skryté vady, které se mhu prjevit v průběhu dalšíh plnění. Neakceptace Analýzy pţadavků a návrhu systému bude jedním ze základních důvdů pr uknčení smluvníh vztahu mezi Zadavatelem a Uchazečem. Níţe uvedené smluvní pdmínky jsu pdmínkami minimálními. Návrh smluvy bude bsahvat: Předmět smluvy ddání Tvrba a implementace mdulů Incident Management a Release Management (viz předmět plnění veřejné zakázky - bd 1 Zadávací dkumentace); Termín a míst plnění (viz bd 2 Zadávací dkumentace); Cenu dle pţadavků zadavatele (viz bd 5.1 Zadávací dkumentace); Platební pdmínky (viz bd 4 Zadávací dkumentace); Pstupení smluvy (cese); Uchazeč není právněn pstupit práva, pvinnsti a závazky smluvy třetí sbě neb jiným sbám bez předchzíh suhlasu Zadavatele. Smluvní pkuty, sankce: v případě prdlení Zadavatele s úhradu fakturvané částky je jak sankce úrk z prdlení v záknné výši 0,05% za kaţdý den prdlení; v případě prdlení s plněním předmětu zakázky a neddrţení termínu pskytnutí sluţby vymezené předmětem plnění je smluvní pkuta stanvena ve výši 0,05 % z ceny pskytvané sluţby za kaţdý den prdlení; při prušení jakýchkliv smluvních závazků vyplývajících ze smluvy, je smluvní pkuta stanvena ve výši ,- Kč (slvy: padesáttisíc krun českých) za kaţdý jedntlivý případ prušení; Stránka 11 z 28

12 Tím není dtčen práv na náhradu škdy. Odstupení d smluvy: Zadavatel je právněn písemně dstupit d smluvy, pkud Uchazeč, nebude-li dhdnut jinak: a) je v prdlení se smluvně dhdnutými termíny plnění p dbu delší neţ 30 kalendářních dnů; b) pruší některá z ustanvení smluvy uzavřené mezi smluvními stranami. Prušení smluvy kaţdým z výše uvedených důvdů je pvaţván za prušení smluvy pdstatným způsbem. Dále můţe Zadavatel dstupit d smluvy: a) na majetek Uchazeče je veden inslvenční řízení neb inslvenční návrh byl zamítnut pr nedstatek majetku Uchazeče (ve znění zákna č. 182/2006 Sb., úpadku a způsbech jeh řešení, ve znění pzdějších přepisů); b) vstupí d likvidace. Za den dstupení d smluvy se pvaţuje den, kdy byl písemné známení dstupení právněné smluvní strany dručen druhé smluvní straně. Odstupením d smluvy nejsu dtčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pkuty a na náhradu škdy. Výpvěď ze strany Zadavatele: Ustanvení uknčení smluvy výpvědí ze strany Zadavatele i bez udání důvdu, s výpvědní lhůtu 1 měsíc; výpvědní lhůta pčne běţet prvním dnem kalendářníh měsíce následujícíh p dručení výpvědi druhé smluvní straně. Odmítne-li smluvní strana, jeţ je adresátem, převzít zásilku, pvaţuje se zásilka za dručenu dnem dmítnutí. Ujednání pvinnsti mlčenlivsti: Druhá smluvní strana se zavazuje během plnění smluvy i p uknčení smluvy, zachvávat mlčenlivst všech skutečnstech, kterých se dzví d Zadavatele v suvislsti s plněním smluvy. Ujednání náleţitstech faktury: V záhlaví daňvéh dkladu-faktury bude výrazně uveden text OPTP a registrační čísl prjektu CZ.1.08/2.1.00/ v jehţ rámci je zakázka realizvána. Ujednání splupůsbení při výknu finanční kntrly: Druhá smluvní strana je pdle ustanvení 2 písm. e) zákna č. 320/2001 Sb., finanční kntrle ve veřejné správě a změně některých záknů (zákn finanční kntrle), ve znění pzdějších předpisů, sbu pvinnu splupůsbit při výknu finanční kntrly prváděné v suvislsti s úhradu zbţí a sluţeb z veřejných výdajů. Stránka 12 z 28

13 Ujednání archivaci: Smluvní strany jsu pvinny uchvávat veškeru dkumentaci suvisející s realizací prjektu včetně účetních dkladů v suladu s becným nařízením minimálně d knce rku Sučinnst: Předmět smluvy jak veřejná zakázka bude splufinancván z prstředků EU v rámci prjektu CRR ČR v OPTP registrační čísl CZ.1.08/2.1.00/ Z tht důvdu se Uchazeč zavazuje, ţe bude respektvat ptřeby mţných kntrl vztahujících se k předmětu smluvy. V případě, ţe bude Uchazeč pţádán sučinnst ze strany Zadavatele, pskytne p dbu d d uknčení realizace prjektu pţadvané infrmace a dkumentaci týkající se ddavatelských činnstí suvisejících s prjektem zaměstnancům neb zmcněncům Zadavatele či pvěřených rgánů (Ministerstvu pr místní rzvj, Ministerstvu financí, Evrpské kmisi, Evrpskému účetnímu dvru, Nejvyššímu kntrlnímu úřadu, příslušnému finančnímu úřadu a dalším právněným rgánům státní správy) a pskytne jim při prvádění kntrly sučinnst v rzsahu Zadavatelem písemně vyţádaném a dsuhlaseném běma smluvními stranami. Sučasně se zavazuje plnit ptřebné nezbytné náleţitsti publicity OPTP. Zadavatel si vyhrazuje práv jednat bsahu smluvy s Uchazečem a upřesnit její knečné znění, s výjimku pdstatných náleţitstí smluvy, zejména pţadvanéh předmětu plnění, dby plnění a hdncených skutečnstí LICENČNÍ SMLOUVA Uchazeč předlţí návrh licenční smluvy vypracvaný dle zákna 121/200 Sb., autrský zákn, ve znění pzdějších předpisů. Níţe uvedené smluvní pdmínky jsu pdmínkami minimálními. Návrh smluvy bude bsahvat: Smluvní strany Předmět licenční smluvy Cenu a platební pdmínky Smluvní pdmínky a náhrada škdy Autrskprávní chrana díla Platnst a účinnst smluvy Ujednání pvinnsti mlčenlivsti: Druhá smluvní strana se zavazuje během plnění smluvy i p uknčení smluvy, zachvávat mlčenlivst všech skutečnstech, kterých se dzví d Zadavatele v suvislsti s plněním smluvy. Ujednání náleţitstech faktury: V záhlaví daňvéh dkladu-faktury bude výrazně uveden text OPTP a registrační čísl prjektu CZ.1.08/2.1.00/ v jehţ rámci je zakázka realizvána. Ujednání splupůsbení při výknu finanční kntrly: Druhá smluvní strana je pdle ustanvení 2 písm. e) zákna č. 320/2001 Sb., finanční kntrle ve veřejné správě a Stránka 13 z 28

14 změně některých záknů (zákn finanční kntrle), ve znění pzdějších předpisů, sbu pvinnu splupůsbit při výknu finanční kntrly prváděné v suvislsti s úhradu zbţí a sluţeb z veřejných výdajů. Ujednání archivaci: Smluvní strany jsu pvinny uchvávat veškeru dkumentaci suvisející s realizací prjektu včetně účetních dkladů v suladu s becným nařízením minimálně d knce rku Sučinnst: Předmět smluvy jak veřejná zakázka bude splufinancván z prstředků EU v rámci prjektu CRR ČR v OPTP registrační čísl CZ.1.08/2.1.00/ Z tht důvdu se Uchazeč zavazuje, ţe bude respektvat ptřeby mţných kntrl vztahujících se k předmětu smluvy. V případě, ţe bude Uchazeč pţádán sučinnst ze strany Zadavatele, pskytne p dbu d d uknčení realizace prjektu pţadvané infrmace a dkumentaci týkající se ddavatelských činnstí suvisejících s prjektem zaměstnancům neb zmcněncům Zadavatele či pvěřených rgánů (Ministerstvu pr místní rzvj, Ministerstvu financí, Evrpské kmisi, Evrpskému účetnímu dvru, Nejvyššímu kntrlnímu úřadu, příslušnému finančnímu úřadu a dalším právněným rgánům státní správy) a pskytne jim při prvádění kntrly sučinnst v rzsahu Zadavatelem písemně vyţádaném a dsuhlaseném běma smluvními stranami. Sučasně se zavazuje plnit ptřebné nezbytné náleţitsti publicity OPTP. Zadavatel si vyhrazuje práv jednat bsahu smluvy s Uchazečem a upřesnit její knečné znění, s výjimku pdstatných náleţitstí smluvy, zejména pţadvanéh předmětu plnění, dby plnění a hdncených skutečnstí. Závěrečná ujednání 6.3. SERVISNÍ SMLOUVA Uchazeč předlţí návrh servisní smluvy, která bude bsahvat: Smluvní strany Předmět servisní smluvy viz Přílha č.1 bd 6.1 Míst a časvý harmngram plnění Odpvědnst pskytvatele Odpvědnst za škdu Cenu a platební pdmínky Sučinnst a vzájemná kmunikace smluvních stran Ujednání pvinnsti mlčenlivsti: Druhá smluvní strana se zavazuje během plnění smluvy i p uknčení smluvy, zachvávat mlčenlivst všech skutečnstech, kterých se dzví d Zadavatele v suvislsti s plněním smluvy. Ujednání náleţitstech faktury: V záhlaví daňvéh dkladu-faktury bude výrazně uveden text OPTP a registrační čísl prjektu CZ.1.08/2.1.00/ v jehţ rámci je zakázka realizvána. Stránka 14 z 28

15 Ujednání splupůsbení při výknu finanční kntrly: Druhá smluvní strana je pdle ustanvení 2 písm. e) zákna č. 320/2001 Sb., finanční kntrle ve veřejné správě a změně některých záknů (zákn finanční kntrle), ve znění pzdějších předpisů, sbu pvinnu splupůsbit při výknu finanční kntrly prváděné v suvislsti s úhradu zbţí a sluţeb z veřejných výdajů. Ujednání archivaci: Smluvní strany jsu pvinny uchvávat veškeru dkumentaci suvisející s realizací prjektu včetně účetních dkladů v suladu s becným nařízením minimálně d knce rku Sučinnst: Předmět smluvy jak veřejná zakázka bude splufinancván z prstředků EU v rámci prjektu CRR ČR v OPTP registrační čísl CZ.1.08/2.1.00/ Z tht důvdu se Uchazeč zavazuje, ţe bude respektvat ptřeby mţných kntrl vztahujících se k předmětu smluvy. V případě, ţe bude Uchazeč pţádán sučinnst ze strany Zadavatele, pskytne p dbu d d uknčení realizace prjektu pţadvané infrmace a dkumentaci týkající se ddavatelských činnstí suvisejících s prjektem zaměstnancům neb zmcněncům Zadavatele či pvěřených rgánů (Ministerstvu pr místní rzvj, Ministerstvu financí, Evrpské kmisi, Evrpskému účetnímu dvru, Nejvyššímu kntrlnímu úřadu, příslušnému finančnímu úřadu a dalším právněným rgánům státní správy) a pskytne jim při prvádění kntrly sučinnst v rzsahu Zadavatelem písemně vyţádaném a dsuhlaseném běma smluvními stranami. Sučasně se zavazuje plnit ptřebné nezbytné náleţitsti publicity OPTP. Zadavatel si vyhrazuje práv jednat bsahu smluvy s Uchazečem a upřesnit její knečné znění, s výjimku pdstatných náleţitstí smluvy, zejména pţadvanéh předmětu plnění, dby plnění a hdncených skutečnstí. Platnst a účinnst smluvy Závěrečná ujednání Výše uvedené smluvní pdmínky jsu pdmínkami minimálními. 7. OBSAH A ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY 7.1. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Nabídka včetně přílh bude zpracvána v českém jazyce, jedntlivé strany budu číslvány vzestupně a zabezpečeny prti manipulaci sešitím celé nabídky, jeţ znemţní vyjmutí jedntlivých listů neb části nabídky. Nabídka bude dručena ve 2 papírvých vyhtveních, z nichţ jedn musí být značen jak Originál a v elektrnické verzi (pdf subr) na CD nsiči. Předmětem psuzení a hdncení je výhradně Originál, který bude bsahvat všechny dklady v řádné frmě. Uchazeč v nabídce uvede, ţe se seznámil se Zadávací dkumentací a zadávacími pdmínkami, ţe Zadávací dkumentaci przuměl a s pdmínkami zadání suhlasí a nemá výhrady prti jejímu znění. Stránka 15 z 28

16 Nabídka bude dručena v zabezpečené pevně uzavřené bálce, která bude patřena razítky Uchazeče. Řádně uzavřená bálka bude výrazně značena nápisem: VZMR Tvrba a implementace mdulů Incident Management a Release Management a nápisem NEOTVÍRAT. Zárveň na ní bude uvedena adresa, na které bude mţné vyrzumět Uchazeče, ţe jeh nabídka byla pdána p uplynutí lhůty pr pdání nabídek. Návrhy smluv a výše uvedená prhlášení budu pdepsány sbu právněnu jednat jménem či za Uchazeče. V případě pdpisu zástupcem bude tat skutečnst v pdepsaném dkumentu výslvně uvedena a jeh přílhu bude plná mc či jiný pvěřvací dkument pravňující k zastupvání Uchazeče s uvedením rzsahu jeh právnění OBSAH NABÍDKY Zadavatel pţaduje sestavení nabídky dle následujícíh přadí: 1) Krycí list nabídky (vzr je uveden v Přílze č. 2 tét Zadávací dkumentace) s identifikačními údaji Zadavatele a Uchazeče: název, jmén a příjmení; sídl, míst pdnikání; právní frma; identifikační čísl; daňvé identifikační čísl (je-li přidělen); statutární rgán, příp. pvěřený zástupce; kntaktní sba dpvědná za vypracvání nabídky; telefn Uchazeče a kntaktní sby; vá adresa Uchazeče a kntaktní sby; 2) Prkázání splnění kvalifikačních předpkladů dle bdu 3 tét Zadávací dkumentace v řazení: prkázání základních kvalifikačních předpkladů dle bdu 3.1 tét Zadávací dkumentace; prkázání prfesních kvalifikačních předpkladů dle bdu 3.2 tét Zadávací dkumentace; prkázání technických kvalifikačních předpkladů dle bdu 3.3 tét Zadávací dkumentace. 3) Nabídkvá cena zpracvaná v členění dle bdu 5.1 tét Zadávací dkumentace; 4) Persnální zajištění; 5) Harmngram realizace; 6) Návrh smluvy díl včetně přílhy (Analýza pţadavků a návrh systému včetně grafickéh znázrnění prcesů zpracvání pţadavků u bu mdulů dle stavů wrkflw, vycházejících ze Specifikace předmětu plnění uvedené v Přílze č.1 Zadávací dkumentace); 7) Návrh licenční smluvy; 8) Návrh servisní smluvy; Stránka 16 z 28

17 9) Další dkumenty dle pţadavků v Zadávací dkumentaci; 7.3. MÍSTO DORUČENÍ NABÍDKY Nabídku je mţn Zadavateli pdat v písemné frmě, a t buď sbně v pdatelně na sekretariátu ředitele Centra pr reginální rzvj ČR v sídle Zadavatele neb prstřednictvím drţitele pštvní licence dpručeně na adresu k rukám kntaktní sby pr dručvání nabídek, uvedené níţe: Sídl Zadavatele Centrum pr reginální rzvj ČR Vinhradská Praha 2 Kntaktní sba pr dručení nabídek: Jmén: Mgr. Marcel Hradecký LHŮTA PRO DORUČENÍ NABÍDKY Nabídka bude dručena výše uvedenu frmu na adresu sídla Zadavatele (pndělí pátek d 9:00 15:30 hd.) či na kntaktní sbu pr dručení nabídek nejpzději: d ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK Nabídky budu hdnceny pdle následujících hlavních kritérií s určením vah: Eknmická výhdnst váha 55 % - Celkvá cena váha dílčíh kritéria 60% - Rční pdpra váha dílčíh kritéria 25% - Náklady na HW a SW třetích stran váha dílčíh kritéria 15% Kvalita navrhvanéh řešení váha 45 % - Zpracvání návrhu řešení váha dílčíh kritéria 60% - Integrace d prstředí IS SF a IS CRR ČR váha dílčíh kritéria 40% Hdncení nabídek bude prveden dle eknmické výhdnsti nabídky a kvality navrhvanéh řešení pmcí výše uvedených kritérií a vah s tím, ţe důleţitst jedntlivých kritérií bude vyjádřena jejich vahu v sestupném přadí. Hdncení bude prveden bdvací stupnicí d bdů, kde 100 bdů bude nejlepší výsledek. Jak nejvýhdnější bude vyhdncena ta nabídka, která bude nejvíce splňvat pţadavky zadavatele s důrazem na srzumitelnst a uţivatelsku přívětivst aplikace. Stránka 17 z 28

18 8. DALŠÍ PODMÍNKY Uchazeč je svu nabídku vázán p celu dbu zadávací lhůty. Pkud vítězný Uchazeč dmítne uzavřít smluvu d 15 kalendářních dnů d dručení rzhdnutí výběru nejvhdnější nabídky neb nepskytne řádnu sučinnst k uzavření smluvy, je Zadavatel právněn uzavřít smluvu s Uchazečem, který se umístil jak druhý v přadí. Odmítne-li Uchazeč druhý v přadí uzavřít smluvu neb nepskytne řádnu sučinnst k uzavření smluvy, je Zadavatel právněn uzavřít smluvu s Uchazečem, který se umístil jak třetí v přadí. Pkud smluvu neuzavře ani třetí Uchazeč v přadí, je Zadavatel pvinen zadávací řízení zrušit. 9. PRÁVA ZADAVATELE Zadavatel si vyhrazuje práv před rzhdnutím výběru nejvhdnější nabídky věřit infrmace uváděné Uchazečem v nabídce. Zadavatel si vyhrazuje práv jednat bsahu smluvy a upřesnit její knečné znění, s výjimku pdstatných náleţitstí smluvy, zejména pţadvanéh předmětu plnění, dby plnění a hdncených skutečnstí. Zadavatel nepřipuští variantní řešení. Náklady na vyhtvení nabídky a účast v zadávacím řízení nese Uchazeč. Nabídky ani jedntlivé sučásti nabídek Uchazečů či vylučených Uchazečů nebudu vraceny. Zadavatel zruší výběrvé řízení bez zbytečnéh dkladu, pkud: nebyly ve stanvené lhůtě pdány ţádné nabídky; nebyly ve stanvené lhůtě pdány ţádné nabídky splňující pţadavky Zadavatele na předmět plnění zakázky, resp. byli z účasti ve výběrvém řízení vylučeni všichni Uchazeči; byly zjištěny váţné nesrvnalsti neb chyby v známení zahájení výběrvéh řízení resp. výzvě, Zadávací dkumentaci; dmítl uzavřít smluvu i Uchazeč třetí v přadí, s nímţ byl mţné smluvu uzavřít; Zadavatel můţe zrušit zadávací řízení bez zbytečnéh dkladu, pkud: v průběhu výběrvéh řízení se vyskytly důvdy hdné zvláštníh zřetele, pr které nelze na příjemci pţadvat, aby v zadávacím řízení pkračval; vybraný Uchazeč, ppř. Uchazeč druhý v přadí, dmítl uzavřít smluvu neb nepskytl zadavateli k jejímu uzavření dstatečnu sučinnst; Zadavateli byla dručena puze jedna nabídka; Stránka 18 z 28

19 dpadly důvdy pr pkračvání v zadávacím řízení v důsledku pdstatné změny klnstí, které nastaly v dbě d zahájení zadávacíh řízení a které Zadavatel s přihlédnutím ke všem klnstem nemhl předvídat a ani je nezpůsbil. Přílhy: Přílha č.1 Specifikace předmětu plnění Přílha č.2 Krycí list nabídky Přílha č.3 Akceptační Prtkl Za Zadavatele:. Ing.Petr Sýkra výknný ředitel Stránka 19 z 28

20 PŘÍLOHA Č.1 SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ Tvrba a implementace mdulů Incident Management a Release Management 1. VÝCHOZÍ STAV CRR ČR prvzuje a zabezpečuje rzvj SW aplikací MONIT7+ (M7+) a BENEFIT7 (B7) pr 17 peračních prgramů (OP) strukturálních fndů EU. Během prvzu vzniká velké mnţství pţadavků a incidentů, které jsu evidvány dděleně a různým způsbem. Pţadavky na rzvj aplikací, které jsu definvány na základě centrálníh rzvje mnitrvacíh systému neb specifickými pţadavky jedntlivých peračních prgramů či jsu vyvlány prvzem systému. Tyt pţadavky se shrnují pd pjem Release Management (RM) = Řízení rzvjvých pţadavků. V sučasné dbě jsu veškeré tyt pţadavky evidvány frmu tabulek ulţených v Excelu samstatně pr kaţdu aplikaci. V těcht tabulkvých přehledech je především evidván sběr, schvalvání a ceňvání jedntlivých pţadavků. Následný prces implementace nasazení, testvání a nasazení d stréh prstředí je evidván jiným způsbem a není dstupný zadavateli pţadavku. Tent stav je z hlediska dluhdbéh a kvalitníh řízení implementace pţadavků nedstatečný. Pd pjmem Incident Management (IM) = Řízení nestandardních událstí zahrnujeme jakukliv událst, která není sučástí běţnéh fungvání sluţby (aplikace), a která způsbí neb můţe způsbit přerušení běhu aplikace neb sníţení kvality sluţby (aplikace). Tyt nestandardní událsti (incidenty) jsu evidvány ve frmě elektrnické kmunikace frmu vých zpráv, které jsu uchvávány ve veřejných slţkách CRR ČR. Tent způsb neumţňuje efektivně sledvat jedntlivé incidenty d jejich vzniku aţ p jejich vyřízení. Kmunikace je v těcht případech mezi jedntlivými zúčastněnými stranami neefektivní, zárveň dchází ke stavům, kdy se daný prblém začne řešit pzdě neb napak je řešen více stranami nezávisle na sbě. Uţivatel čast ani neví, ve které fázi se jeh pţadavek nachází a kdy lze čekávat jeh vyřízení. 2. CÍLOVÝ STAV V cílvém řešení bude celý prces řízení pţadavků v blasti řízení rzvjvých pţadavků (Release) a nestandardních událstí (Incident) evidván v jednm systému. V systému budu evidvány všechny pţadavky pr aplikace MONIT7+ a BENEFIT7 pr všech 17 OP. Tent systém bude uzpůsben specifickému prcesu tj. d vzniku pţadavku, přes schválení kmpetenčními subjekty, aţ p jeh zapracvání, akceptaci a archivaci. Systém bude splňvat následující pţadavky: schpnst ddělit dva základní typy pţadavků Incident x Release; základní druhy pţadavků rzdělit na dílčí typy; na základě typu pţadavku autmaticky zvlit způsb řešení pţadavku a eskalačních prcedur; pdprvat specifické prcesy v rámci mnitrvacíh systému včetně víceúrvňvéh schvalvání; Stránka 20 z 28

21 mţnst eskalace jedntlivých prblémů a pţadavků; zasílání infrmací stavu neb změně stavu jedntlivých pţadavků ( , SMS); transfrmace jedntlivých pţadavků na prblémy a jedntlivé dílčí úkly; řízení kmunikace mezi jedntlivými subjekty v prcesu; uchvání auditní stpy celéh prcesu zpracvání pţadavku; integrační vazba na externí ţádankvé systémy, která bude schpna autmaticky zasílat a přijímat vybraná datvá ple suvisející s pţadavky resp. (prblémy, změnvými řízeními, úkly) frmu XML dávek; výstupní sestavy, které budu parametrizvatelné s výstupem d běţných frmátů pdf, xls apd.; mţnst definice SLA pr jedntlivé typy pţadavků a smluvy; pdpra wrk-flw; pdpra uţivatelských rlí a kmpetencí; pdprvat integrvané řízení vybraných prcesů dle ČSN ISO/IEC :2006; integraci d Infrmačních systémů CRR ČR tak, aby tvřila jeh surdu část a dpvídala běţně implementvaným bezpečnstním standardům; design veřejné části aplikace bude dpvídat statním kmpnentám Mnitrvacíh systému. Sučástí ddávky bude analýza pţadavků, návrh řešení, úprava systému jeh implementace a následná pdpra. V ddávce bude také zahrnut HW a SW třetích stran, který bude nezbytný pr běh systému. 3. SYSTÉMOVÉ POŢADAVKY NA ŘEŠENÍ Navrţené řešení musí splňvat následující pţadavky: webvé rzhraní pr zadávání pţadavků; data budu ulţena v SŘBD MS SQL (verze 2005 neb 2008) neb Oracle 10g; řešení bude mít veřejnu a privátní část, design aplikace bude dpvídat statním kmpnentám Mnitrvacíh systému a standardům CRR ČR; časvě nemezená licence pr nemezený pčet uţivatelů; pčet sučasně pracujících uţivatelů se můţe phybvat řádvě ve stvkách; aplikace musí pdprvat přihlášení single sign n s vyuţitím stávajících účtů pr aplikaci MONIT7+; umţnit řízení uţivatelských účtů a práv prstřednictvím stávajícíh Identity managementu; datvý mdel rzšiřitelný další vlastní atributy entit; becné API pr mţnst napjení dalších aplikací frmu webvé sluţby. Stránka 21 z 28

22 4. POPIS MODULŮ Navrţené řešení musí být maximálně tevřené a schpné splupráce mezi sebu i s statními systémy. Jedntlivé pţadavky mhu ve vybraných stavech přecházet z Release Managementu d Incident Managementu a pačně. Mduly musí být schpny přizpůsbit se aktuální metdlgii mnitrvání strukturálních fndů pr prgramvé bdbí Oba navrţené mduly musí splupracvat s jiţ puţívaným mdulem Identity Management, který sluţí ke správě pţadavků na přístup k aplikačním sluţbám. Pţadavky budu zpracvány v mdulech standardním prcesem dle metdlgie ITIL. Jedntlivé pţadavky bude mţné schvalvat a řešit jedntlivě neb agregvat d prblému, který prjde vlastním schvalvacím řízením. Prblém bude mţné zpracvávat a upravvat prstřednictvím změnvých řízení, které budu mci být zpracvány úkly na jedntlivé řešitele MODUL PRO ŘÍZENÍ ROZVOJOVÝCH POŢADAVKŮ (RELEASE MANAGEMENT=RM) Tent mdul má sluţit ke sledvání a řízení pţadavků na úpravu a rzvj aplikačníh SW M7+ a B7, jehţ prstřednictvím Řídící rgány (ŘO) jedntlivých OP předkládají svje pţadavky. Pţadavek se zadává jak textvé ple a můţe mít přílhu ve frmě jednh neb více dkumentů Wrd neb Excel. Dále musí být mţnst přidávat k pţadavku v prcesu schvalvání i realizace kmentář. Pţadavky jsu následně psuzvány Nárdním rgánem pr krdinaci (NOK) a CRR ČR. Pţadavky mhu být zadány pr knkrétní OP, některé pţadavky mhu být zadány jak centrální pţadavky tj. pţadavky pr všechny neb vybranu skupinu OP. Pţadavky se rzlišují dle aplikace (M7+, B7) a dle způsbu úhrady (z prstředků prjektu OPTP na rzvj těcht aplikací, z prstředků prjektu technické asistence knkrétníh OP). Jedntlivé pţadavky mhu nabývat stavu: schválen k řešení, předán k dplnění neb zamítnut. P schválení pţadavku ddavatel SW M7+ a B7 zpracuje analýzu a kalkulaci pţadavku, následně je pţadavek schválen CRR ČR a předán k realizaci. Na závěr celéh prcesu následuje ptvrzení vyřízení pţadavku ze strany ŘO. Minimální rzsah pvinných plí na frmuláři zalţenéh pţadavku: jmén zadavatele vlastník pţadavku datum vytvření pţadavku datum deslání pţadavku kód číselné značení pţadavku název stručný ppis pţadavku ppis ppis pţadavku stav zpracvání Stránka 22 z 28

23 perační prgram aplikace typ pţadavku kategrie závaţnsti mdul pţadvané datum realizace přílha kntaktní sba telefn kmentáře částka za realizací částka za práce celkem s mţnstí kalkulace předpkládaných nákladů a následných skutečných nákladů řešitel předpkládané datum realizace skutečné datum realizace verze v níţ je pţadavek realizván ROLE V MODULU RM Ţadatel RM - rle pravňuje k přístupu d mdulu RM. Rle je určena puze pr zadávání pţadavků. Aby mhl uţivatel zadávat pţadavky, musí mít rli Ţadatel RM a být přiřazen k některému Operačnímu prgramu jak právněná sba. Schvalvatel ŘO - rle pravňuje k práci s pţadavky v mdulu RM dle nastavenéh wrkflw (tj. deslání pţadavku na CRR, dplňvání infrmací, schvalvání specifik apd). Rle je určena pr řídící rgány jedntlivých OP. Schvalvatelé budu pracvat vţdy puze s pţadavky svéh OP (kmpetenční mezení záznamů). Dispečer RM - rle pravňuje k práci s pţadavky v mdulu RM dle nastavenéh wrkflw. Dále umţňuje předat d archívu vyřízené pţadavky, tj. pţadavky, které jiţ byly vyřízeny neb byly zamítnuty a není je ptřeba dále drţet v aktivní evidenci. Rle je určena pr pracvníky CRR, kteří budu prvádět schvalvání pţadavků a jejich předávání k realizaci. Schvalvatel NOK - rle pravňuje ke schvalvání pţadavků na úrvni NOK dle nastavenéh wrkflw. Rle je určena pr dpvědné pracvníky NOK. Řešitel RM - rle pravňuje pracvníka ddavatele SW M7+ a B7 k dplnění kalkulace, předpkládanéh a skutečnéh termínu realizace pţadavku Stránka 23 z 28

24 FORMULÁŘE V MODULU RM Mje pţadavky RM - frmulář pr ţadatele, sluţí pr zadávání pţadavků a jak přehled pţadavků danéh uţivatele. Přehled pţadavků RM - přehledvý frmulář přes všechny pţadavky knkrétníh OP. Dispečink pţadavků RM - přehledvý frmulář přes všechny pţadavky jedntlivých OP MODUL PRO ŘÍZENÍ NESTANDARDNÍCH UDÁLOSTÍ (INCIDENT MANAGEMENT=IM) Tent mdul je určen ke sledvání a řízení pţadavků na pravu chyb aplikačníh SW. Zajišťuje především evidenci pţadavků na pravy v aplikacích M7+ a B7 d jedntlivých OP a t d zalţení, přes schválení, předání k realizaci aţ p vyřízení pţadavku a jeh archivaci. Pţadavek se zadává jak textvé ple a můţe mít přílhu ve frmě jednh neb více dkumentů Wrd neb Excel. Pţadavky mhu nabývat stavu: schválen k realizaci neb zamítnut. Dále musí být mţnst přidávat k pţadavku v prcesu schvalvání a realizace kmentář. Minimální rzsah pvinných plí na frmuláři zalţenéh pţadavku: jmén zadavatele vlastník pţadavku datum vytvření pţadavku datum deslání pţadavku kód číselné značení pţadavku název stručný ppis pţadavku ppis ppis pţadavku stav zpracvání perační prgram aplikace typ pţadavku kategrie závaţnsti mdul pţadvané datum dstranění přílha kntaktní sba telefn kmentáře částka za realizací pţadavku částka za práce celkem s mţnstí kalkulace předpkládaných nákladů a následných skutečných nákladů řešitel předpkládané datum realizace Stránka 24 z 28

25 skutečné datum realizace verze v níţ je pţadavek vyřešen Dále je zaptřebí zabezpečit: kamţitu dstupnst Helpdesku (kdykliv a kdekliv) v prstředí Internetu 7/24 usnadňuje Zadavateli práci se systémem; evidenci událstí aplikací M7+ a B7 s mţnstí sledvání stavu zpracvání; řízení zpracvání chyb s mţnstí delegvání úklů na knkrétní řešitele; zpětnu vazbu pr Zadavatele zaregistrvání, vyřízení, změně stavu či přidání kmentáře - infrmvání em (ppř. mţnst zaslání SMS); mţnst zasílání různých upzrnění em (ppř. přes SMS) pr řešitele na všech úrvních zpracvání; zpracvání pţadavku v něklika úrvních (rzpad na dílčí části zpracvávané různými řešiteli) včetně zaznamenání histrie ROLE V MODULU IM Ţadatel IM - rle pravňuje k přístupu d mdulu IM. Rle je určena puze pr zadávání pţadavků. Aby mhl uţivatel zadávat pţadavky, musí mít rli Ţadatel IM a být přiřazen k některému Operačnímu prgramu jak právněná sba. Schvalvatel ŘO - rle pravňuje k práci s pţadavky v mdulu IM. Rle je určena pr řídící rgány jedntlivých OP. Schvalvatelé budu pracvat vţdy puze s pţadavky svéh OP (kmpetenční mezení záznamů) a budu mít mţnst pţadavek zamítnut. Dispečer IM - rle pravňuje k práci s pţadavky v mdulu IM dle nastavenéh wrkflw. Dále umţňuje předat d archívu vyřízené pţadavky, tj. pţadavky, které jiţ byly vyřízeny neb byly zamítnuty a není je ptřeba dále drţet v aktivní evidenci. Rle je určena pr pracvníky CRR, kteří budu prvádět schvalvání pţadavků a jejich předávání k realizaci. Řešitel - rle pravňuje pracvníka ddavatele SW k dplnění infrmace předpkládaném/skutečném termínu realizace pţadavku FORMULÁŘE V MODULU IM Mje pţadavky IM - frmulář pr ţadatele, sluţí pr zadávání pţadavků a jak přehled pţadavků danéh uţivatele. Přehled pţadavků IM - přehledvý frmulář přes všechny pţadavky knkrétníh OP. Dispečink pţadavků IM - přehledvý frmulář přes všechny pţadavky jedntlivých OP. 5. SOUČÁSTI DODÁVKY Sučástí ddávky aplikačníh vybavení jsu tyt kmpnenty: Analýza pţadavků Stránka 25 z 28

26 Prjekční řešení (datvý a prcesní mdel) Sftware a dpvídající licence k jeh puţití Sftware a dpvídající licence třetích stran Zdrjvé kódy ke všem kmpnentám aplikačníh vybavení Pdpra aplikace Systémvá dkumentace Uţivatelská příručka v elektrnické pdbě Šklení správců aplikace Garance dalšíh rzvje 6. POŢADAVKY NA VYBRANÉ ČÁSTI DODÁVKY 6.1. SERVISNÍ PODPORA Pr zvlené zástupce Zadavatele pskytvat knzultace a ht-line týkající se prvzu aplikace. Splečně se zvlenými zástupci Zadavatele se účastnit 1x měsíčně pracvních kmisí v sídle Zadavatele, kde bude řešen prvz aplikace, případně prblémy, jeţ při prvzu tét aplikace nastanu. Odstraňvat prgramvé chyby suvisející s aplikací. Realizvat drbné úpravy aplikace dle pţadavků zvlených zástupců Zadavatele (za drbné úpravy se pvaţují takvé úpravy, kdy rzsah dané úpravy nepřekrčí 3 hdiny jakékliv práce a celkvý měsíční bjem těcht prací nepřekrčí 15 hdin). Pskytvat přímé výstupy z databázvé struktury dle pţadavků Zadavatele. Administrvat testvací prstředí aplikace (klientská i databázvá část) a aktualizvat je s hledem na změny v stré verzi. Pdpra bude zahájena a tedy fakturvána p prtklárním uknčení piltníh prvzu 6.2. ŠKOLENÍ Šklení bude prbíhat ve dvu kurzech s maximálním pčtem 10 lidí na jeden kurz. Délka kurzu bude dpvídat reálným ptřebám šklené prblematiky. Sučástí šklení budu i šklící materiály ROZVOJ Sučástí ddávky je závazek Uchazeče zajistit pr Zadavatele další rzvj tét aplikace dle jeh buducích ptřeb. Tent rzvj bude Uchazeč garantvat v prfesních sazbách uvedených v nabídkvé ceně dle kapitly 5.1 Zpracvání nabídkvé ceny. Náklady na tent buducí rzvj nejsu sučástí nabídky a tedy ani celkvé ceny. Stránka 26 z 28

27 PŘÍLOHA Č.2 KRYCÍ LIST NABÍDKY KRYCÍ LIST NABÍDKY Veřejná zakázka maléh rzsahu dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů Název: Tvrba a implementace mdulů Incident Management a Release Management Základní identifikační údaje Z a d a v a t e l: Obchdní firma neb název / Obchdní firma neb jmén a příjmení: Sídl / Míst pdnikání, ppř. míst trvaléh pbytu: IČ: Osba právněná za zadavatele jednat: Kntaktní sba: CENTRUM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ČR Vinhradská 46, Praha Dr. Ing. Jiří Bedrlík, generální ředitel Mgr. Marcel Hradecký U c h a z e č: Obchdní firma neb název / Obchdní firma neb jmén a příjmení: Sídl / Míst pdnikání, ppř. míst trvaléh pbytu: IČ: Osba právněná jednat jménem či za uchazeče: Spisvá značka v bchdním rejstříku či jiné evidenci, je-li uchazeč v ní zapsán Kntaktní sba: Tel./fax: Nabídkvá cena Cena celkem bez DPH: Samstatně DPH: Cena celkem včetně DPH: Osba právněná jednat jménem či za uchazeče Pdpis sby právněné jednat jménem či za uchazeče: Titul, jmén, příjmení: Funkce: Datum: Stránka 27 z 28

28 PŘÍLOHA Č.3 AKCEPTAČNÍ PROTOKOL Prtkl předání a akceptaci díla Ke smluvě: Prjekt: Předmět akceptace: Tvrba a implementace mdulů Incident Management a Release Management 1. AKCEPTAČNÍ KRITÉRIA č. Úkny předmětu plnění An Připmínky 1 Analýza pţadavků Čísl přip. 2 Prjekční řešení (databázvý a prcesní mdul) 3 Zkušební prvz 4 Piltní prvz 5 2. PŘIPOMÍNKY ZADAVATELE Čísl připmínky 1 2 Ppis Řešení Obě smluvní strany tímt ptvrzují akceptaci plnění Smluvy díl ze dne xxxx. Uchazeč můţe fakturvat částku xxx,- Kč bez DPH, dle ceny z Nabídky ze dne xxxx. Za Uchazeče předal:. Datum:.. Pdpis: Za Zadavatele akceptval:.. Datum: Pdpis: Stránka 28 z 28

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn DHM pskytvatelem dtace) 1 Název prgramu: DHM 8004/2015/021 Registrační čísl prjektu Název prjektu: Název zakázky: Nákup termkamery pr kntinuální mnitring

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pr pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadanu dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn) jak zjedndušené pdlimitní řízení Technický dzr investra

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1 PŘÍLOHA Č. 1 PODMÍNEK VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Přílha č. 1 vybrané infrmace Prnajímaných prstrech NNF a Nemcnici Na Františku - Plánek Prnajímaných prstr NNF - Stanvisk VZP ke struktuře pskytvané péče v rámci

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL Obchdní pdmínky zadavatele Čísl smluvy kupujícíh: Čísl smluvy prdávajícíh: RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL uzavřená níže uvedenéh dne, měsíce a rku v suladu s ust. 92

Více

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP)

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadávané v OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ pdle 27 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen ZVZ ) s názvem Zajištění pdpry prvzu Integrvanéh

Více

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE)

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZEFEKTIVNĚNÍ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ, VZDĚLÁVÁNÍ PERSONALISTŮ A VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ ÚSTAVU ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY ČESKÉ REPUBLIKY,

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku Smluva pskytnutí péče dítě předšklníh věku (uzavřené pdle zákna č. 40/1964 Sb., ve znění pzdějších předpisů) Šklka Ježeček, s.r.., se sídlem Na Králvě 668/5, Praha Slivenec 154 00 IČ 24659215, DIČ CZ24659215

Více

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS PROJECT INSTINCT INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS Atestační středisk Equica 20. 10. 2011 Obsah 1. Úvdní infrmace... 3 1.1. Identifikace dkumentu... 3 1.1.1. Verze 1.3... 3 1.1.2. Verze

Více

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV Nvela zákna veřejných zakázkách Adéla Havlvá, Rmana Derkvá Praha 12. 4. 2012 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel: [ ] Se sídlem: [ ] IČO: [ ] Zastupen: [ ] vyhlašuje nadlimitní veřejnu zakázku / pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadávanu v tevřeném řízení / zjedndušeném řízení

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže "Pojištění je dobrá rada"

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Pojištění je dobrá rada ÚPLNÁ PRAVIDLA sutěže "Pjištění je dbrá rada" Tat pravidla sutěže (dále jen "Pravidla") upravují sptřebitelsku sutěž "Pjištění je dbrá rada" (dále jen "Sutěž") jak jediný závazný a úplný dkument. 1. Přadatel

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel: [ ] Se sídlem: [ ] IČO: [ ] Zastupen: [ ] vyhlašuje nadlimitní veřejnu zakázku / pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadávanu v tevřeném řízení / zjedndušeném řízení

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Tent prjekt je splufinancván Evrpsku unií z Evrpskéh fndu pr reginální rzvj Operační prgram: IOP Integrvaný perační prgram Priritní sa: 2 Zavádění ICT v územní veřejné správě Oblast pdpry: 2.1 Zavádění

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky Pskytnutí prstr pr uzel sítě CESNET2 v Praze a s tím suvisejících

Více

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy:

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy: Čísl: 1/2015 Datum vydání: 9.2.2015 Daňvý gg zpravdaj Obsah I. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ...2 II. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY...3 III. NOVINKY V

Více

Obchodní a dodací podmínky

Obchodní a dodací podmínky Obchdní a ddací pdmínky ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyt bchdní a ddací pdmínky (dále jen bchdní pdmínky") bchdní splečnsti Akční Ceny s.r.., se sídlem Ve Slatinách 3242/3, Praha 10- Záběhlice, 106 00 IČO: 030

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Přílha č.1 Výzvy k pdání nabídek Zadávací dkumentace k veřejné zakázce maléh rzsahu na ddávky zadávanu v suladu s Příručku pr příjemce finanční pdpry z Operačníh prgramu Vzdělávání pr knkurenceschpnst

Více

Document imaging, Digitalizace - Sure we can

Document imaging, Digitalizace - Sure we can Dcument imaging, Digitalizace - Sure we can Splečnsti TNT Expres Česká republika a HANDICAP vdi se spjily s cílem pskytvat maximální a plně prfesinální služby v blasti lgistiky, dpravy, expresních zásilek,

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla SMLOUVA O DÍLO 1. Smluvní strany 1.1. Zhtvitel:.. se sídlem: IČ: čísl účtu:. zastupení:. Objednatel: Dmv pr seniry Ďáblice se sídlem: Kubíkva 1698/11, 182 00 Praha 8 IČ: 70 87 58 39 čísl účtu: 2001370002/6000

Více

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 II. Ministerstv pr místní rzvj Odbr Nárdní rgán pr krdinaci Infrmace stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 Pravidelná zpráva pr členy vlády ČR SRPEN 2014 Obsah Obsah... 2 Úvd... 3 Shrnutí...

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pojmů

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen VOP) 1 Definice pojmů Obchdní pdmínky Všebecné bchdní pdmínky pr prnájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pjmů předmět nájmu - železniční nákladní vagn neutralizace nákladníh prstru - dstranění výlučnéh půsbení

Více

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky.

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky. Výzva k předkládání prjektů č. 1 vyhlášená v suladu se Zásadami zastupitelstva kraje Vysčina č. 13/10 Pdprvané blasti (tituly): A. BEZPEČNOST ICT A ZÁLOHOVÁNÍ DAT B. VIRTUALIZACE Tématické členění na pdtituly:

Více

GRASPO CZ, a.s., Pod Šternberkem 324, CZ-76302 Zlín

GRASPO CZ, a.s., Pod Šternberkem 324, CZ-76302 Zlín GRASPO CZ, a.s., Pd Šternberkem 324, CZ-76302 Zlín OBCHODNÍ PODMÍNKY OBJEDNÁVKY Pr bjednávky realizvané v rámci webvé aplikace Návrhář diářů a ntesů platí v plném znění Obchdní pdmínky výrby a ddání díla

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ ' " OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ '  OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ KUMSP00QID9N Veřejná zakázka Rzvj ehealth - Kmplexní infrmační systém pr pracviště peračních sálů a centrálních sterilizací" - Přílha č. 1 Technická specifikace, DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ

Více

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?)

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?) Veřejné zakázky v blasti brany neb bezpečnsti Phled Úřadu pr chranu hspdářské sutěže (?) Mjmír Flrian 1. Právní úprava zadávání veřejných zakázek v blasti brany neb bezpečnsti (evrpská / nárdní) 2. Pstavení

Více

Novela zákona o veřejných zakázkách v praxi

Novela zákona o veřejných zakázkách v praxi VIII. Setkání starstů a míststarstů Ústeckéh kraje Nvela zákna veřejných zakázkách v praxi 28. 2. 2013 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická firma v České republice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brn tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brn: MUDr. Rman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrn.cz IČO: 652 697 05, DIČ: CZ65269705

Více

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo. Fáze realizace. Část P1_1. P1_1_Fáze realizace

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo. Fáze realizace. Část P1_1. P1_1_Fáze realizace Přílha č. 1 Smluvy díl Fáze realizace Část P1_1 P1_1_Fáze realizace 1 Obsah 1 OBSAH... 2 2 HARMONOGRAM SOUBĚHU FÁZÍ REALIZACE APLIKACE MS2014+... 3 3 ORIENTAČNÍ ROZDĚLENÍ FUNKCIONALIT APLIKACE MS2014+

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 2.2 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK vysvětlení vybraných kapitl Metdickéh pkynu pr zadávání zakázek (D9) Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst (OP LZZ) PODPORUJEME

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 3.3 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY poskytování telekomunikačních služeb

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY poskytování telekomunikačních služeb VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pskytvání telekmunikačních služeb Tyt Všebecné pdmínky stanvují pstup uzavírání smluvy pskytvání a užívání telekmunikačních služeb a pdmínky, na základě kterých bude Martin Křapka, Bečv

Více

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb.

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb. Infrmace pr zákazníky pdle zákna č. 256/2004 Sb. Tent dkument je určen pr zákazníky splečnsti ZFP Investments, investiční splečnst, a.s. (dále Splečnst ), včetně ptencinálních zákazníků, a bsahuje infrmace,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všebecné bchdní pdmínky splečnsti STORMWARE s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí STORMWARE s.r.., IČ: 25313142,

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

Obchodní podmínky. Stránka 1 z 8 platné od 1. 1. 2014

Obchodní podmínky. Stránka 1 z 8 platné od 1. 1. 2014 Obchdní pdmínky Stránka 1 z 8 platné d 1. 1. 2014 Obchdní pdmínky internetvéh bchdu VOPIČÁK.CZ prvzvanéh na základě smluvy sdružení živnstníků Pavel Janušek Michal Halunek Mezi Šklami 2471/10 Uzbecká 1463/1

Více

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA:

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: 1.Právnickým sbám - Splečnstem s ručením mezeným či a.s. - Splečenstvím vlastníků bytů - Bytvým družstvům - Družstvům jiným než bytvým - Jiným

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti STORMWARE s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti STORMWARE s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti STORMWARE s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí STORMWARE s.r.., IČ: 25313142,

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

Zákon o zdravotních pojišťovnách

Zákon o zdravotních pojišťovnách Zákn zdravtních pjišťvnách Důvdy ke změně Nestandardní právní frma zdravtních pjišťven Nedstatečné a nejasné vymezení pdmínek pr vznik a zánik zaměstnaneckých zdravtních pjišťven Nedstatečně vymezené pdmínky

Více

FOND VYSOČINY INFRASTRUKTURA ICT 2015

FOND VYSOČINY INFRASTRUKTURA ICT 2015 FOND VYSOČINY Výzva k předkládání prjektů vyhlášená v suladu se Statutem účelvéh Fndu Vysčiny 1) Název prgramu: INFRASTRUKTURA ICT 2015 Grantvý prgram na pdpru rzvje ICT v Kraji Vysčina 2) Celkvý bjem

Více

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze Knslidvaný nástrj získatele Vytvření ddatku ke smluvě NAMÍRU Návd k bsluze Obsah 1 ÚVOD... 1 2 MENU VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3 VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3.1 Načtení pjistné smluvy... 1 3.2 Pdmínky pr vytvření

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti KROB sftware s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí KROB sftware s.r.., IČ: 26857162,

Více

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP)

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP) V Praze dne 20/12/2006 Příručka pr žadatele dtaci v rámci patření Zakládání skupin výrbců (HRDP) Státní zemědělský intervenční fnd pskytuje pdpru, která umžňuje zemědělcům zvýšit míru knkurenceschpnsti

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let včetně. Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a maximálně

Více

Provozní řád služby zálohování CIT

Provozní řád služby zálohování CIT Prvzní řád služby zálhvání CIT V Ostravě 5. května 2011 1 Ppis služby Služba zálhvání pskytuje mžnst pravidelnéh autmatizvanéh vytváření kpií (zálh) dat na zálhvací média a mžnst bnvy dat z těcht zálh.

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všebecné bchdní pdmínky 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále také jen Pdmínky ) upravují právní vztahy mezi splečnstí Ulženka s.r.., IČ 24299162, se sídlem Přišimasy 133, 282 01

Více

I. Společné zásady a pravidla ke všem žádostem o udělení licence

I. Společné zásady a pravidla ke všem žádostem o udělení licence M e t d i c k ý n á v d Energetickéh regulačníh úřadu k pdávání žádstí udělení, změny neb zrušení licencí pdle zákna č. 458/2000 Sb., pdmínkách pdnikání a výknu státní správy v energetických dvětvích a

Více

Obecné smluvní podmínky spolku Univerzitní liga, z.s. (dále jen "Všeobecné smluvní podmínky" nebo "VZP")

Obecné smluvní podmínky spolku Univerzitní liga, z.s. (dále jen Všeobecné smluvní podmínky nebo VZP) Smluvní pdmínky Obecné smluvní pdmínky splku Univerzitní liga, z.s. (dále jen "Všebecné smluvní pdmínky" neb "VZP") I. Smluvní vztah 1. Účastníky smluvníh vztahu jsu: A. Univerzitní liga, z.s. se sídlem

Více

Smluvní strany L^_ji<±čish' 1 -y ok

Smluvní strany L^_ji<±čish' 1 -y ok -rl'j J'*J JŤ KUMSP00QID62 \ y^x! K M>L } -' vv (OODATKLJ)_ " r Smluvní strany L^_ji

Více

V Š E O B E C N É P O D M N Í N K Y

V Š E O B E C N É P O D M N Í N K Y Internetvé připjení Kabelvá televize Pzemní a satelitní příjem V Š E O B E C N É P O D M N Í N K Y PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÉ SLUŽBY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ PŘÍSTUP K SÍTI INTERNET (dále jen p

Více

* ] dsi.ť, S\i*,'JUVV (DODATKU} -;-i Smluvní strany ;' '/"; v ~~ -y,- - -j

* ] dsi.ť, S\i*,'JUVV (DODATKU} -;-i Smluvní strany ;' '/; v ~~ -y,- - -j III fcumsp00getéa SMLOUVA na prvedení Analýzy utsurcingu tiskvých služeb IMOKÁVSÍVOSŠ r/3ky K-.RAJ K.RAJSK.Y ÚŘAD * ] dsi.ť, S\i*,'JUVV (DODATKU} -;-i Smluvní strany ;' '/"; v ~~ -y,- - -j i Blíh : /Wf

Více

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O.

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ Sídl:Lidická 7, 15000, Praha 5, tel 257 324 581 mbil: 607 120 287, e-mail: atest.reality@vlny.cz Prvzvna: Rseveltva 34/615, Praha 6, 160 00, tel. 233

Více

Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v letech 2007-2013 Příručka pro Konečné uživatele

Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v letech 2007-2013 Příručka pro Konečné uživatele Fnd mikrprjektů v Eurreginu Glacensis v letech 2007-2013 Příručka pr Knečné uživatele verze k 1. 4. 2013 Operační prgram přeshraniční splupráce Česká republika Plská republika 2007-2013 Fnd mikrprjektů

Více

Obchodní podmínky e-shopu Vinylfloor.cz

Obchodní podmínky e-shopu Vinylfloor.cz Obchdní pdmínky e-shpu Vinylflr.cz Tyt bchdní pdmínky upravují v suladu s ustanvením 1751 dst. 1 zákna č. 89/2012 Sb., bčanskéh zákníku (dále jen bčanský zákník ) vzájemná práva a pvinnsti smluvních stran

Více

Pojišťovna České spořitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Obecná certifikační politika Pojišťovny České spořitelny a.s. SMĚRNICE

Pojišťovna České spořitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Obecná certifikační politika Pojišťovny České spořitelny a.s. SMĚRNICE Pjišťvna České spřitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Pjišťvny České spřitelny a.s. SMĚRNICE Věc: Číselná řada: 4/2006 Ruší se interní předpis č.: Odbrný garant: Ing. Antnín Pacák Datum vydání: 1. 2. 2006

Více

Smlouvu o zajištění provozu IS SVS a správy datového skladu IS SVS a manažerských sestav. č. 33/013. (dále jen smlouva)

Smlouvu o zajištění provozu IS SVS a správy datového skladu IS SVS a manažerských sestav. č. 33/013. (dále jen smlouva) SVS/2013/082483-G Dnešníh dne uzavírají Česká republika - Státní veterinární správa Se sídlem: Slezská 7, 120 00 Praha 2 IČ: 018562 DIČ: není plátcem DPH bankvní spjení: ČNB Č. účtu: 4221011/0710 Zastupená:

Více

F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE

F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE Katedra gegrafie PřF UJEP e-mail: gegraphy@sci.ujep.cz www: http://gegraphy.ujep.cz F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE Katedra gegrafie PřF UJEP e-mail: gegraphy@sci.ujep.cz www: http://gegraphy.ujep.cz

Více

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem.

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád upravuje pravidla pr využívání infrmačních technlgií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád určuje základní práva a pvinnsti každéh uživatele infrmačních technlgií pčítačvé

Více

2) Účastník je fyzická nebo právnická osoba, která na základě Smlouvy o poskytování připojení do Internetu užívá služeb Poskytovatele.

2) Účastník je fyzická nebo právnická osoba, která na základě Smlouvy o poskytování připojení do Internetu užívá služeb Poskytovatele. Všebecné pdmínky pskytvání telekmunikačních služeb Tyt Všebecné pdmínky stanvují pdmínky pskytvání a užívání telekmunikačních služeb a pdmínky, na základě kterých bude Patrik Rsenkranc, Nad Opatvem 2030/9,

Více

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr)

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr) 4.37. Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2014/ Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let (včetně). Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

Město Tábor. Pravidla projektového řízení

Město Tábor. Pravidla projektového řízení Řízení a krdinace akčních plánů v rámci Organizačníh, prcesníh a eknmickéh auditu splečnsti BYTES Tábr s.r.. KPMG Česká republika, s.r.. 30. 7. 2008 Tent reprt bsahuje 12 stran 2008 KPMG Česká republika,

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688 Pravidla marketingvé akce s názvem SOUTĚŽ S VODAFONE KREDITNÍ KARTOU Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel marketingvé akce Sutěž s Vdafne Kreditní kartu (dále jen "marketingvá akce"). Tat

Více

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně),

Více

Fond mikroprojektů Euroregionu Nisa program přeshraniční spolupráce 2007-2013 CÍL 3

Fond mikroprojektů Euroregionu Nisa program přeshraniční spolupráce 2007-2013 CÍL 3 Fnd mikrprjektů Eurreginu Nisa prgram přeshraniční splupráce 2007-2013 CÍL 3 EVROPSKÁ UNIE Příručka pr příjemce dtace Verze 14 1.červen 2012 Fnd mikrprjektů reginu Nisa OBSAH: I. Knečný uživatel.....3

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 r e g i n á l n í p r a d e n s k á NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 ODBORNÝ POSUDEK PRO RODINNÉ DOMY Obecné pdmínky: - z psudku musí být patrný rzsah a způsb prvedení pdprvanéh patření - psudek je pdkladem pr

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

Výživa a sport, základy fitness

Výživa a sport, základy fitness Průvdní list kurzu Vzdělávání ICT metdiků Výživa a sprt, základy fitness Autr kurzu: Vyučvací předmět: Rčník: Téma: Účel kurzu: Tělesná výchva, Bilgie (Chemie) Studenti středních škl d 16 let Výživa a

Více

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních Zpráva činnsti HV Svazu účetních 1. HV SÚ Snaha řešit situaci vůči KCÚ direktivně se ukázala jak špatná a kntraprduktivní. Byl nutné situaci uklidnit a zárveň narvnat některé krky ze strany bývalé paní

Více

Popis služby GTS internet DSL. Platnost od 10. 6. 2014.

Popis služby GTS internet DSL. Platnost od 10. 6. 2014. 1 Služba... 2 2 Varianty služby... 4 3 Lhůta pr zřízení služby... 4 4 Ceny za zřízení a pskytvání služby... 4 5 Prdej a instalace kncvých zařízení... 5 6 Zřízení a pskytvání služby... 7 7 Dplňkvé služby...

Více

Vkládání dat do databázové aplikace

Vkládání dat do databázové aplikace Vkládání dat d databázvé aplikace prjektu Vytváření místníh partnerství benchmarking sciálních služeb Králvéhradeckéh kraje 1 Obsah I. Úvd... 3 II. Jak se přihlásit d aplikace... 3 III. Ppis funkcí Hlavníh

Více