Memory Improvement in a Nutshell

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Memory Improvement in a Nutshell"

Transkript

1 VOCABULARY

2 Tato slova jsou k článku: Memory Improvement in a Nutshell improvement memory in a nutshell mind amazing resource first step towards utilizing believe power be able to improve based on processing deducing brain power nature whilst nurture assist improving capacity condensed for convenience primacy recency task strategic break middle improve especially take a break counterintuitive exponentially result accomplish remember incomplete recently efficiency focus for example poetry achieve determine profession own requirement aspect necessary analyze precise idea cultivate subconscious dwell fodder [ im pru:vmənt] [ meməri] [ in ə natšel] [ maind] [ ə meiziŋ] [ ri zo:s] [ fə :st step] [ tə wo:dz] [ ju:tilaiziŋ] [ bi li:v] [ pauə] [ bi: eibl tu] [ im pru:v] [ beist on] [ prəusesiŋ] [ di dju:siŋ] [ brein pauə] [ neičə] [ wailst] [ nə:čə] [ ə sist] [ im pru:viŋ] [ kə pæsiti] [ kən denst] [ fo: kən vi:niəns] [ praiməsi] [ ri:snsi] [ ta:sk] [ strə ti:džik] [ breik] [ midl] [ im pru:v] [ i spešli] [ teik ə breik] [ kauntə in tju:itiv] [ ekspə nenšəli] [ ri zalt] [ ə kampliš] [ ri membə] [ inkəm pli:t] [ ri:sntli] [ i fišənsi] [ fəukəs] [ fo: ig za:mpl] [ pəuətri] [ ə či:v] [ di tə:min] [ prə fešn] [ əun] [ ri kwaiəmənt] [ æspekt] [ nesəsəri] [ ænəlaiz] [ pri sais] [ ai diə] [ kaltiveit] [ sab konšəs] [ dwel] [ fodə] zlepšení, vylepšení paměti v kostce, stručně mysl, myšlenky úžasný zdroj první krok k, směrem k využití, užití věřit síla být schopen zlepšit založené na zpracování dedukování inteligence přírozená zatímco nabitá, rozvíjená pomáhat, přispět zlepšení kapacita, schopnost zhuštěný, kondenzovaný aby to vyhovovalo nadřazenost nedávný úkol, úloha strategická přestávka uprostřed zlepšit zvláště dát si přestávku v rozporu, odporující exponenciálně výsledek dosáhnout pamatovat si nedokončené před nedávnem, nedávno výkonnost, efektivita zaměřit například báseň, poezie dosáhnout, dokázat určit, stanovit profese, povolání vlastní požadavek, potřeba aspekt, stránka nezbytné, nutné analyzovat, rozebrat přesnou představu rozvíjet podvědomí zabývat se, věnovat se krmivo

3 in order to harness review recall accessible additional great deal heighten go through experience understanding breeze implement surefire routine assist recalling find usage alert efficient [ in o:də tu] [ ha:nəs] [ ri vju:] [ ri ko:l] [ ək sesəbəl] [ ə dišənəl] [ greit di:l] [ haitn] [ gəu θru:] [ ik spiəriəns] [ andə stændiŋ] [ bri:z] [ impliment] [ šuə faiə] [ ru: ti:n] [ ə sist] [ ri ko:liŋ] [ faind] [ ju:sidž] [ ə lə:t] [ i fišnt] aby, tak aby využít zhodnotit, zopakovat vzpomenout si, vybavit si přístupný dodatečný hodně zvětšení, zvýšení projít si zažít, pociťovat porozumění, pochopení hračka, jednoduchá věc provést, uskutečnit zaručené, spolehlivé běžná práce, rutina pomáhat, usnadnit vzpomenutí, vybavení objevit, zjistit použití, používání ostražitá, na pozoru výkonná Tato slova jsou k článku: Amazon.com - Jeff Bezos' Success Factors success famous quote vision consumer centric senior vice-president earning six-figure salary however despite assured future expectation rise further within pursue envision promising venture discovering thundering growth usage own unmapped territory risky [ sək ses] [ feiməs] [ kwəut] [ vižn] [ kən sju:mə] [ sentrik] [ si:niə] [ vais prezidənt] [ ə:niŋ] [ six figə] [ sæləri] [ hau evə] [ di spait] [ ə šuəd] [ fju:čə] [ ekspek teišn] [ raiz] [ fə:ðə] [ wið in] [ pə sju:] [ in vižən] [ promisiŋ] [ venčə] [ dis kavəriŋ] [ θandəriŋ] [ grəuθ] [ ju:sidž] [ əun] [ an mæpt] [ teritəri] [ riski] úspěch, úspěšný slavný citát vize zákazník, zákaznicky zaměřený vyšší nadřízený, vedoucí viceprezident vydělávající šesti-ciferný plat nicméně navzdory jistá, zaručená budoucnost očekávání stoupat dále uvnitř uskutečnit, věnovat se předvídat slibný, nadějný podnik, podnikání objevení burácející, raketový růst užívání vlastní nezmapované teritorium, sféra riskantní

4 untried recognized possibility list settled vast title available bookseller be able to fraction purchased while bookstore limited shelving space stepped down raised moved choice wide range picking savvy employee additionally warehouse rented empire spent navigable user-friendly layout source idea community developed foster atmosphere in particular allow customer review rate suggest based purchased previously self-proclaimed launched rocketed forward incredible success merchandise generating sales globally account for pour promotion reputation recognizable [ an traid] [ rekəgnaizd] [ posəbiliti] [ list] [ setld] [ va:st] [ taitl] [ ə veiləbəl] [ buk selə] [ bi: eibl tu] [ frækšn] [ pə:čəst] [ wail] [ buksto:] [ limitid] [ šelviŋ speis] [ stept daun] [ reizd] [ mu:vd] [ čois] [ waid reindž] [ pikiŋ] [ sævi] [ im ploi i:] [ ə dišənəli] [ weəhaus] [ rentid] [ empaiə] [ spent] [ nævigəbl] [ ju:zə frendli] [ leiaut] [ so:s] [ aɪ diə] [ kə mju:niti] [ di veləpt] [ fostə] [ ætməsfiə] [ in pə tikjulə] [ ə lau] [ kastəmə] [ ri vju:] [ reit] [ sə džest] [ beist] [ pə:čəst] [ pri:viəsli] [ self prə kleimd] [ lo:nčt] [ rokitid] [ fo:wəd] [ in kredəbl] [ sək ses] [ mə:čəndaiz] [ dženəreitiŋ] [ seilz] [ gləubəli] [ ə kaunt fo:] [ po:] [ prə məušn] [ repju teišn] [ rekəgnaizbl] nevyzkoušené rozpoznal, pochopil možnost seznam určeny, stanoveny obrovský, ohromný titul k dispozici knihkupec schopni zlomek zakoupeno, koupeno zatímco knihkupectví limitované, omezené místo na policích odstoupil, odešel získané přestěhoval výběr, volba široká škála, rozsah vybírání, výběr chytrý zaměstnanec navíc, dodatečně sklad pronajatý říše, impérium strávil ovládaný uživatelsky přívětivý rozložení, dispozice dodávat myšlenka, nápad komunita, společenství vyvinuté pomáhat v rozvoji atmosféra obzvlášť, zejména umožnil, dovolil zákazník hodnocení, kritika ohodnotit navrhnout, doporučit založeno na, vycházející z zakoupili předtím, dříve sebe vychvalující spuštěn, zahájen vyletěl, vystřelil vpřed neuvěřitelný úspěch zboží vytváření prodej celosvětově tvoří, číní nalít, nasypat podpora prodeje pověst, reputace zřetelná, rozeznatelná

5 brand name covetous number one spot threatened presence through fiery campaign claimed provide twice branched out boast season expanding toy instigate commission customer link competing retailer site share pharmacy as well following join introduce auction expand continue accommodate innovating insist pay off template [ brænd neim] [ kavətəs] [ nambə] [ θretnd] [ prezns] [ θru:] [ faiəri] [ kæm pein] [ kleimd] [ prə vaid] [ twais] [ bra:nčt aut] [ bəust] [ si:zn] [ ik spændiŋ] [ toi] [ instigeit] [ kə mišn] [ kastəmə] [ liŋk] [ kəm pi:tiŋ] [ ri:teilə] [ sait] [ šeə] [ fa:məsi] [ əz wel] [ foləuiŋ] [ džoin] [ intrə dju:s] [ o:kšn] [ ik spænd] [ kən tinju:] [ ə komədeit] [ inəveitiŋ] [ in sist] [ pei of] [ templeit] značka, značkové jméno dychtící, bažící umístění na první pozici ohrožený přítomnost prostřednictvím plamenná, energická kampaň tvrdil, prohlašoval poskytnout dvakrát rozšířil se vychloubat se, chvástat sezóna rozšíření hračka podněcovat provize, odměna zákazník odkázat konkurenční maloobchodník, prodejce webová stránka podíl farmacie také následovat, opakovat připojit se, přidat se uvést, zavést aukce, aukční rozšířit se, expandovat pokračovat pojmout inovující trvá, vyžaduje vyplatit se vzor, forma Tato slova jsou k článku: Blogs in Music Education education resource educator administrator curriculum developer globe improve way benefit majority integration innovative both and enjoyable likewise setting [ edju keišn] [ ri zo:s] [ edjukeitə] [ əd ministreitə] [ kə rikjuləm] [ di veləpə] [ gləub] [ im pru:v] [ wei] [ benəfit] [ mə džoriti] [ intə greišn] [ inə veitiv] [ bəuθ ænd] [ in džoiəbl] [ laik waiz] [ setiŋ] vzdělání, vzdělávání prostředek, zdroj pedagog, učitel správce studijní program tvůrce svět, planeta zlepšit, zdokonalit způsob profitovat, získat většina integrace, zapojení inovační, novátorské jak.. tak příjemné podobně, stejně tak prostředí

6 facilitator various means through power as well inclusion related experience convenience excitement general perspective initially key term refer to web-based application post article interest considered diary journal advent expressing oneself grown turn into individual proven beneficial create environment reign true introducing incorporating objective variety utilize betterment even include improvement attitude useful tool keep in touch via providing overspending necessarily face to face beyond further boundary school yard skill continuous expose to [ fə siliteitə] [ veəriəs] [ mi:nz] [ θru:] [ pauə] [ əz wel] [ in klu:žn] [ ri leitid] [ ik spiəriəns] [ kən vi:niəns] [ ik saitmənt] [ dženərəl] [ pə spektiv] [ i nišəli] [ ki:] [ tə:m] [ ri fə: tə] [ web beist] [ æpli keišn] [ pəust] [ a:tikl] [ intrəst] [ kən sidəd] [ daiəri] [ džə:nl] [ ædvent] [ ik spresiŋ] [ wan self] [ grəun] [ tə:n intə] [ indi vidžuəl] [ pru:vn] [ benə fišl] [ kri: eit] [ in vairənmənt] [ rein] [ tru:] [ intrə dju:siŋ] [ in ko:pəreitiŋ] [ əb džektiv] [ və raiəti] [ ju:tilaiz] [ betəmənt] [ i:vn] [ in klu:d] [ im pru:vmənt] [ ætitju:d] [ ju:sfəl] [ tu:l] [ ki:p in tač] [ vaiə] [ prə vaidiŋ] [ əuvə spendiŋ] [ nesə sərili] [ feis tu feis] [ bi jond] [ fə:ðə] [ baundəri] [ sku:l ja:d] [ skil] [ kən tinjuəs] [ ik spəuz] spolupracovník různé způsoby prostřednictvím vliv, moc stejně tak, taktéž začlenění, zařazení související zažijí, pocítí pohodlí, užitek vzrušení všeobecná perspektiva, hledisko původně, nejprve klíčový, hlavní výraz znamenají založen na webu, webový aplikace vyvěsit, zveřejnit článek zajímat považován, pokládán deník deník, zápisník příchod vyjádření se, sebe rozrostl se, zvětšil se přeměnil se na jednotlivec potvrzeno prospěšné vytvořit prostředí převládají pravda představují uvádějí, zahrnují cíl, plán různé, rozličné využívají zlepšení, zdokonalení i, dokonce zahrnovat, obsahovat zlepšení, vylepšení postoj užitečný, prospěšný prostředek, nástroj být v kontaktu přes, prostřednictvím umožnění, zajištění nadměrné utrácení nezbytně osobně mimo přes, ještě dále za hranicí školního hřiště dovednost, technika nepřetržité, neustálé vystaven

7 tend be able explore knowledge idea therefore increase level participating surely constantly riskier involve result excellence bunch [ tend] [ bi: eibl] [ ik splo:] [ nolidž] [ ai diə] [ ðeəfo:] [ in kri:s] [ levl] [ pa: tisipeitiŋ] [ šuəli] [ konstəntli] [ riskiə] [ in volv] [ ri zalt] [ eksələns] [ banč] mít sklon, tendenci být schopen přezkoumat, zkoumat vědomosti nápad proto, tudíž zvyšuje úroveň, stupeň zapojení se, účast zajisté, zcela jistě neustále riskantnější zapojit se výsledek dokonalost skupina Tato slova jsou k článku: Top 5 Resume Lies resume lie exaggerated false claim issue job candidate likely application unfortunately impacted falsified credential fraudulent employee significant overall performance morale bottom line compounding applicant inclined believe less conduct pre employment background check recent report compiled outlined most common highlight keep close eye [ rezjumei] [ lai] [ ig zædžəreitid] [ fo:ls] [ kleim] [ išu:] [ džob ] [ kændidət] [ æpli keišn] [ an fo:čnətli] [ impæktid] [ fo:lsifaid] [ kri denšl] [ fro:djulənt] [ im ploi i:] [ sig nifikənt] [ əuvər o:l] [ pə fo:məns] [ mə ra:l] [ botəm lain] [ kompaundiŋ] [ æplikənt] [ in klaind] [ bi li:v] [ les] [ kən dakt] [ pri: im ploimənt] [ bækgraund] [ ček] [ ri:snt] [ ri po:t] [ kəm paild] [ autlaind] [ məust komən] [ hailait] [ ki:p kləuz ai] životopis lež přehnaný, zveličený nepravdivý tvrzení, prohlášení problém uchazeč o práci pravděpodobné žádost bohužel, naneštěstí ovlivněn zfalšované, padělané doporučení podvodný zaměstnanec významný celkový představení, výkon morálka konečný výsledek sloučený, složený žadatel, uchazeč mající sklon, náchylný věřit méně provádět před zaměstnáním zkušenosti, minulost kontrola nedávná zpráva sestavena, shrnuta popsali, naznačili nejběžnější zvýrazněné body pečlivě sledovat

8 hiring past it is estimated include discrepancy related previous falsifying degree approximately inflating salary job title concealing criminal record hiding drug habit admit screening performing determine honest [ haiəriŋ] [ pa:st] [ it iz estimeitid] [ in klu:d] [ di skrepənsi] [ ri leitid] [ pri:viəs] [ fo:lsifaiiŋ] [ di gri:] [ ə proksimətli] [ in fleitiŋ] [ sæləri] [ džob taitl] [ kən si:liŋ] [ kriminl reko:d] [ haidiŋ] [ drag hæbit] [ əd mit] [ skri:niŋ] [ pə fo:miŋ] [ di tə:min] [ onəst] najímání minulé, dřívější odhaduje se zahrnují, obsahují nesrovnalost související předchozí zfalšování, padělání hodnost, titul přibližně přehánění, zvětšení plat funkce zatajení, utajení trestní rejstřík skrývání, utajení návyk na drogy připustit, přiznat vyšetřovaní provádění určit, stanovit čestný, upřímný Tato slova jsou k článku: What Is Biodiesel Fuel fuel several save way try through gas money individual spend gallon ensure ability ride might memory become common discover profit wallet environment petroleum established fuel produced alkyl ester created chemically reacted lipids [ fju:əl] [ sevərəl] [ seiv] [ wei] [ trai] [ θru:] [ gæs mani] [ indi vidžuəl] [ spend] [ gælən] [ in šuə] [ ə biliti] [ raid] [ mait] [ meməri] [ bi kam] [ komən] [ dis kavə] [ profit] [ wolit] [ in vairənmənt] [ pi trəuliəm] [ i stæblišt] [ fju:əl] [ prə dju:sd] [ ælkyl estə] [ kri: eitid] [ kemikli] [ ri æktid] [ lipid] palivo, pohonná látka několik šetřit, spořit způsob zkusit prostřednictvím finance za palivo jedinec, člověk utratit, utrácet galon (Am) 3,785 litru zajistit schopnost jet, jezdit možná, snad vzpomínka stává se běžné, obvyklé objevují zisk, užitek peněženka prostředí ropa, nafta založené palivo, pohonná látka vyroben, produkován alkyl ester vytvořeno chemicky zareagovat lipid, tuk

9 utilized commonly vegetable oil animal fat ability used alone within unmodified engine price natural ingredient discharge atmosphere running vehicle damage pollution air steadily peril cause global warming simple burn cleaner emission even found manageable develop own backyard proper equipment direction hope pass out offer opportunity in its stead vehicle be able run farther tank [ ju:tilaizd] [ komənli] [ vedžtəbl oil] [ æniməl fæt] [ ə biliti] [ ju:zd] [ ə ləun] [ wið in] [ an modifaid] [ endžin] [ prais] [ næčərəl] [ in gri:diənt] [ dis ča:dž] [ ætməsfiə] [ raniŋ] [ vi:ikl] [ dæmidž] [ pə lu:šn] [ eə] [ stedili] [ peril] [ ko:z] [ gləubl wo:miŋ] [ simpl] [ bə:n] [ kli:nə] [ i mišn] [ i:vn] [ faund] [ mænidžəbl] [ di veləp] [ əun] [ bæk ja:d] [ propə] [ i kwipmənt] [ di rekšn] [ həup] [ pa:s aut] [ ofə] [ opə tju:niti] [ in its sted] [ vi:ikl] [ bi: eibl] [ ran] [ fa:ðə] [ tæŋk] užité, využité běžně, obecně rostlinný olej živočišný tuk schopnost použitý samostatně uvnitř neupravený motor cena přírodní složka, přísada znečištění atmosféra, ovzduší provozování vozidlo, vůz škodí znečištění vzduch, ovzduší stabilně, stále nebezpečí, problém příčina globální oteplování snadný, jednoduchý spaluje čistěji emise i, dokonce zjistili možné, proveditelné vyvinout vlastní zápraží, dvorek správný, vhodný zařízení návod naděje vytratit, zmizet nabídnout, nabízet příležitost namísto vozidlo, vůz může, být schopný jezdit, fungovat dále nádrž

What Is Biodiesel Fuel

What Is Biodiesel Fuel VOCABULARY Tato slova jsou k článku: What Is Biodiesel Fuel fuel several save way try through gas money individual spend gallon ensure ability ride might memory become common discover profit wallet environment

Více

Soluble New Years Resolutions

Soluble New Years Resolutions VOCABULARY Tato slova jsou k článku: Soluble New Years Resolutions soluble resolution Big Ben chime toast decision achieve to be lucky resolve dissolve carry on sound familiar subsequently maintain fully

Více

The Joy Of Flower Garden Designs

The Joy Of Flower Garden Designs VOCABULARY Tato slova jsou k článku: The Joy Of Flower Garden Designs joy choosing matter of choice entire according specific a few sensible element mind whether try select landscaping idea plant accessories

Více

Common Questions About Hot-Air Balloons

Common Questions About Hot-Air Balloons VOCABULARY Tato slova jsou k článku: Common Questions About Hot-Air Balloons common air like flying a few topic rise burner heat within heat up warmer basket content envelope airtight lightweight withstand

Více

Ferrari: The History of an Italian Legend

Ferrari: The History of an Italian Legend VOCABULARY Tato slova jsou k článku: Ferrari: The History of an Italian Legend recognizable wealth status founder build race car instead sponsorship originally independent division taken over part war

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

Learning Technologies

Learning Technologies Learning Technologies e-learningový kurz Mgr. Lenka Nováková E-moderator 2012 Co je to Learning Technologies? Learning Technologies for the Classroom je on-line kurz Britské Rady (BC) Kurz představí základní

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

VS. shop? Kamenný obchod nebo e-

VS. shop? Kamenný obchod nebo e- VS. shop? Kamenný obchod nebo e- VS. Kamenný obchod nebo e-shop? Kdo jsem (krátce) Provozování butiku Fashion Systems Provozování e-shopu Příklad e-shopu Draculaclothing.com Přehlídky, eventy&online marketing

Více

More experts for the Czech and Slovak financial markets

More experts for the Czech and Slovak financial markets More experts for the Czech and Slovak financial markets Prague, November 26, 2009 After fulfilling rigorous professional and ethical requirements, 13 investment professionals from the Czech Republic and

Více

Management. Translation Exercise

Management. Translation Exercise Translation Exercise Translate the following into English and give brief but complete(-sentence) answers! 1. O čem (vědní obor) management pojednává? 2. Víte, co znamená pojem chaos? Vysvětlete... 3. Co

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Newstin Real-time Web Content Categorization. Presentation to WebExpo 2008

Newstin Real-time Web Content Categorization. Presentation to WebExpo 2008 Newstin Real-time Web Content Categorization Presentation to WebExpo 2008 October 18, 2008 Company Background Newstin a.s. founded in 1998 as I2S in Prague Team of 30 employees 26 engineers 14 nations

Více

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní 1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní Kritéria pro IV. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

Zavedení vlastního hodnocení AML rizik jako nedílná součást RBA

Zavedení vlastního hodnocení AML rizik jako nedílná součást RBA Zavedení vlastního hodnocení AML rizik jako nedílná součást RBA Metodika a přístup v AML, založený na hodnocení vlastních rizik Praha 17.9.2013 JUDr. Petr Barák, Vedoucí operačních rizik, Air Bank a.s.

Více

VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný.

VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný. Číslo projektu Ćíslo CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS Škola Autor Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Více

ŽÁDOST ASISTENTA PATENTOVÉHO ZÁSTUPCE

ŽÁDOST ASISTENTA PATENTOVÉHO ZÁSTUPCE Datum doručení/date of receiving:... Číslo jednací/the reference number:... Potvrzení přijetí/confirmation of receiving:... Vyplní Komora patentových zástupců ČR/To be filed by Chamber of Patent Attorneys

Více

Na začátku bylo slovo akcionáře

Na začátku bylo slovo akcionáře Jak jsme budovali značku tak, aby ji lidi měli rádi Zákaznická loajalita a akvizice ve finančních službách Jakub Petřina Praha / 20. června 2012 I banku můžete mít rádi Na začátku bylo slovo akcionáře

Více

Žádost o práci ve Velké Británii

Žádost o práci ve Velké Británii Evropské služby zaměstnanosti Strategie ucházení se o volné místo Žádost o práci ve Velké Británii Hledání práce na místě (E303) - pomocí lokálních úřadů práce (Jobcentres), - pomocí soukromých agentur

Více

TopEmployers.cz. Průvodce TOP zaměstnavateli studentů VŠE Vyber si svého zaměstnavatele

TopEmployers.cz. Průvodce TOP zaměstnavateli studentů VŠE Vyber si svého zaměstnavatele TopEmployers.cz Průvodce TOP zaměstnavateli studentů VŠE Vyber si svého zaměstnavatele Každý z nás ví, že na pohovoru je důležité zaujmout a co nejlépe se představit. Ne každý už ví, jakým způsobem toho

Více

Situace na pracovním trhu, demografický vývoj a nejnovější trendy v hledání talentů. Milan Novák, CEO Grafton Europe

Situace na pracovním trhu, demografický vývoj a nejnovější trendy v hledání talentů. Milan Novák, CEO Grafton Europe Situace na pracovním trhu, demografický vývoj a nejnovější trendy v hledání talentů Milan Novák, CEO Grafton Europe Globální perspektiva Klíčové vlivy na pracovní trh: Globalizace Demografie Vývoj technologií

Více

Seznam použité literatury. Zdroje z internetu

Seznam použité literatury. Zdroje z internetu Seznam použité literatury [1] Interní dokumenty KODIS [2] MILETÍN, J. Autodoprava. PRAHA: Verlag Dashöfer, 2001. [3] HÓTOVÁ, R a kol. Účetnictví. OSTRAVA: VŠB-TU, 2005. ISBN 80-248-0837-4. [4] Úplné znění

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Hlava v oblacích s nohama na zemi

Hlava v oblacích s nohama na zemi smooth business flow Hlava v oblacích s nohama na zemi con4pas, a.s. Novodvorská 1010/14A, 140 00 Praha 4 tel.: +420 261 393 211, fax: +420 261 393 212 www.con4pas.cz SAP Cloud for Customer 2 Mapa řešení

Více

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into any contract. It is not a commitment to deliver any material,

Více

Palackého 1-3, 612 42 Brno

Palackého 1-3, 612 42 Brno CZ Palackého 1-3, 612 42 Brno 1 vfu@vfu.cz veřejná vysoká škola s více než 90ti letou tradicí zajímavé a perspektivní studijní obory se zaměřením na veterinární medicínu, veterinární hygienu a ekologii

Více

Category Management v ČR a SR: nový restart. Jana Očadlíková Tomáš Martoch Czech-Slovak ECR Initiative

Category Management v ČR a SR: nový restart. Jana Očadlíková Tomáš Martoch Czech-Slovak ECR Initiative Category Management v ČR a SR: nový restart Jana Očadlíková Tomáš Martoch Czech-Slovak ECR Initiative Category Management Category Management v ČR a SR: nový restart vs. Shopper Marketing 2011 Shopper

Více

EnglishDrill. opačný, protiklad, opak

EnglishDrill. opačný, protiklad, opak American Language Course Level II. (Books 7-12) () (slovníček k aplikaci EnglishDrill) Neregistrovaná verze - rozsah: 3 lekce - 124 slovíček (rozsah všech 24 lekcí - 998 slovíček - po registraci) Copyright

Více

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development Africa Table of contents 1 Africa's growth 2 Africa - productivity 3 Africa - resources 4 Africa development 5 Africa poverty reduction 6 Africa Trade opportunities Africa's growth Different approaches

Více

SenseLab. z / from CeMaS. Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři

SenseLab. z / from CeMaS. Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři CeMaS, Marek Ištvánek, 22.2.2015 SenseLab z / from CeMaS Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři Open Sensor Monitoring, Device Control, Recording and Playback

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

Eurogranites 2015 Variscan Plutons of the Bohemian Massif

Eurogranites 2015 Variscan Plutons of the Bohemian Massif Accommodation & meeting point 1: Hotel Luník on Friday, 3 July, 17.30 (1) Prague public transport (MHD) by red metro line C get off at I. P. Pavlova station further on foot according to map below, ~ 5

Více

Diskuze, shrnutí možností spolupráce a další perspektivy: Možnosti a problémy vypuštění - výzvy ESA, Čína, XCOR - Mgr. Urbář

Diskuze, shrnutí možností spolupráce a další perspektivy: Možnosti a problémy vypuštění - výzvy ESA, Čína, XCOR - Mgr. Urbář Malé družice v ČR Pořádá Česká kosmická kancelář a katedra měření FEL ČVUT v Praze Úvod - doc. Kolář (10min) czcube - Dr. Kousal (10min) PilsenCube - Dr. Veřtát (10min) CzechTechSat - Ing. Laifr (10min)

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Mobilní platby 2013 Global Payments Europe Praha 10.10.2013

Mobilní platby 2013 Global Payments Europe Praha 10.10.2013 Mobilní platby 2013 Global Payments Europe Praha 10.10.2013 GPE - Všechny služby na jednom místě Card management a personalizace ATM & POS network management Autorizační služby Naši partneři Vývoj aplikací

Více

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013 1 2 3 SPECIAL CASES: 1. After Let s... the question tag is... shall we? 2. After the imperative (Do.../Don t... the tag is usually... will you? 3. Note that we say... aren t I? (=am I not?) instead of

Více

Případová studie. Petr Leština Client IT Architekt. ...aneb implementace IBM cloudu u zákazníka v Čechách. 2011 IBM Corporation

Případová studie. Petr Leština Client IT Architekt. ...aneb implementace IBM cloudu u zákazníka v Čechách. 2011 IBM Corporation Případová studie...aneb implementace IBM cloudu u zákazníka v Čechách Petr Leština Client IT Architekt Agenda Reference na Cloud Computing Implementaci privátního cloudu u nadnárodního zákazníka v ČR Závěr

Více

Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8

Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8 Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8 1. Stáhněte si instalační program HOST makro engine z oficiálního webu IABYTE. 2. Spusťte instalační program a postupujte

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011 Hana Poštulková V období od 1. října 2010 do 31. listopadu 2010 probíhal na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava výzkum zaměřený na měření spokojenosti uživatelů s Learning

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

BOOK LEATHER COLLECTION 2015

BOOK LEATHER COLLECTION 2015 BOOK LEATHER COLLECTION 2015 prvotřídní kůže, kterou nám dodávají naši indičtí partneři z Kalkaty. Zde se toto tradiční řemeslo předává už po mnoho generací, zdejší kůže proto dosahuje nejvyšší kvality.

Více

PEOPLE UNLIMITED TALENT MANAGEMENT

PEOPLE UNLIMITED TALENT MANAGEMENT PEOPLE UNLIMITED TALENT MANAGEMENT Jan Tyl ÚVOD Talent management neboli řízení talentů je pro společnosti v konkurenčním prostředí nepostradatelnou komponentou řízení lidských zdrojů. Podstatou procesu

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA strana: 1/5 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA Název předmětu u maturitní zkoušky: Anglický jazyk nepovinně volitelný Studijní obor: Název oboru a jeho zaměření, kód

Více

1 st International School Ostrava-základní škola a gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní

1 st International School Ostrava-základní škola a gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní 1 st International School Ostrava-základní škola a gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní Kritéria pro III. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Jeden nikdy nestačí, 2003, digitální tisk, banner, 100 x 150 cm. One isn t enough, 2003, digital print, banner, 100 x 150 cm

Jeden nikdy nestačí, 2003, digitální tisk, banner, 100 x 150 cm. One isn t enough, 2003, digital print, banner, 100 x 150 cm 2003, Ústí nad Labem, Galerie Raketa, Jeden nikdy nestačí Jeden nikdy nestačí, 2003, digitální tisk, banner, 100 x 150 cm Série abstraktních obrazů vznikla manipulací fotografií v grafickém programu Adobe

Více

Vývoj a analýza nutričního hodnocení spotřeby potravin v ČR

Vývoj a analýza nutričního hodnocení spotřeby potravin v ČR Abstrakt Z analýzy dlouhodobého vývoje nutričního hodnocení vyplývá, že k nejvýraznějším změnám došlo v prvních porevolučních letech, v dalším období byly změny podstatně mírnější. Tento vývoj úzce koresponduje

Více

ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1

ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 03.120.10 Květen 2010 Systémy managementu kvality Požadavky ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1 01 0321 idt EN ISO 9001:2008/AC:2009-07 idt ISO 9001:2008/Cor.1:2009-07 Corrigendum Tato oprava

Více

1) Personal data / Osobní údaje

1) Personal data / Osobní údaje Central European Studies Středoevropská studia EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA APPLICATION FORM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU University of St. Francis Vysoké učení technické v Brně 500 Wilcox Street Fakulta podnikatelská

Více

Téma 7. Investiční rozhodování

Téma 7. Investiční rozhodování Téma 7. Investiční rozhodování 1. Kapitálové rozpočty výdajů a očekávaných peněžních příjmů z investic 2. Hodnocení efektivnosti investičních projektů 3. Investice do dlouhodobého finančního majetku a

Více

Využití technologie k dosažení nových obchodních příležitostí

Využití technologie k dosažení nových obchodních příležitostí Využití technologie k dosažení nových obchodních příležitostí Tomáš Kadlec Agenda 1. Zákaznicky orientované IT Komplikace s tradičním IT Centric Pricing and Billing Příklady použití nástroje a benefity

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

KATALOG LAMINOVAN CH DESEK S ORIGINÁLNÍMI MOTIVY DEKORÒ CATALOGUE OF LAMINATED BOARDS WITH ORIGINAL DECOR MOTIFS

KATALOG LAMINOVAN CH DESEK S ORIGINÁLNÍMI MOTIVY DEKORÒ CATALOGUE OF LAMINATED BOARDS WITH ORIGINAL DECOR MOTIFS 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 KATALOG LAMINOVAN CH DESEK S ORIGINÁLNÍMI MOTIVY DEKORÒ CATALOGUE OF LAMINATED BOARDS WITH ORIGINAL DECOR MOTIFS D EVO DOVEDNOST LIDÉ / WOOD DEXTERITY PEOPLE

Více

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ.

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. SPOLEČNOST SATPO SATPO Realitní činnost zaměřenou na zprostředkování prodeje a nákup rezidenčních nemovitostí na českém trhu jsme zahájili

Více

Společenská odpovědnost firem

Společenská odpovědnost firem Společenská odpovědnost firem 15. 2. 2007 Krátce o historii... Diskuze o CSR jsou téměř 3 desetiletí staré, datují se od prvního Dne země v USA v roce 1970 1970 a 1980 CSR se posouvá dopředu pod tíhou

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Nové Top Level Domény

Nové Top Level Domény Nové Top Level Domény Rizika a příležitosti pro ČR Praha, 14.6.2011 0 Národní domény a obecné domény nejvyšší úrovně Dva typy domén: Národní domény: cctld (.cz,.de,.ru) Obecné domény: gtld (.com,.biz,.org)

Více

Slatina. Nová Slatina. Retail Park Brno. zelene mesto

Slatina. Nová Slatina. Retail Park Brno. zelene mesto Nová Lokalita Brno, Řípská ulice Areál bývalých kasáren, 4 km východně od centra města. Location Brno, Řípská street Site of former barracks, 4 km from the centre of Brno. Dané území má strategickou pozici

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování Projekt suché nádrže na toku MODLA v k.ú. Vlastislav (okres Litoměřice) DIPLOMOVÁ

Více

Mít, nebo nemít e-shop? Pavel Špryňar, Josef Dvořák

Mít, nebo nemít e-shop? Pavel Špryňar, Josef Dvořák Mít, nebo nemít e-shop? Pavel Špryňar, Josef Dvořák Trendy v online prodeji 67% Webrooming Populace dnes používá smartphone nebo tablet Showrooming 69 % 50% Letos historicky poprvé smartphony přestihly

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 1.09.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_09_AJ_CON_2

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 1.09.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_09_AJ_CON_2 Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 1.09.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_09_AJ_CON_2 Ročník: II. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk

Více

Ontologie CRM Lead management

Ontologie CRM Lead management Ontologie CRM Lead management Autor: Viktor Nekvapil Popis domény Proces získávání nových zákazníků se často nazývá lead management. Je to proces zahrnující sběr informací o potenciálních zákaznících,

Více

ELEKTRONICKÝ MARKETING. Pavel Kotyza, B_EM 2. října 2014

ELEKTRONICKÝ MARKETING. Pavel Kotyza, B_EM 2. října 2014 ELEKTRONICKÝ MARKETING Pavel Kotyza, B_EM 2. října 2014 Rozcvička než začnem http://bit.ly/b_em14 Obsah kurzu I. 1/ Marketingový koncept IT CRM (Information Technology Customer Relationship Management)

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

Význam CNG a biometanu pro mobilitu ve městech

Význam CNG a biometanu pro mobilitu ve městech ZEMNÍ PLYN A BIOMETHAN V DOPRAVĚ Význam CNG a biometanu pro mobilitu ve městech Kontakty: Kontaktní osoby: Asociace NGV o. s. Kněžskodvorská 2277/26, CZ 370 04 České Budějovice www.ngva.cz Ing. Zdeněk

Více

Virtuální datacentrum na ovirt způsob

Virtuální datacentrum na ovirt způsob Virtuální datacentrum na ovirt způsob Martin Sivák Red Hat 1 Agenda Co je ovirt a jak vypadá? Kde se vzal? Co umí? (Architektura) Co chystáme? 2 Co je ovirt? Centralizovaný nástroj pro správu velkého množství

Více

Doprava Transportation

Doprava Transportation Doprava Transportation Můžete mi říct, kde je nejbližší zastávka autobusu/autobusové nádraží? Can you tell me where the nearest bus stop/bus station is? Kolik prosím stojí jednosměrná jízdenka do Londýna?

Více

Angličtina pro 4. ročník základní školy

Angličtina pro 4. ročník základní školy www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Angličtina pro. ročník základní školy (spn ukázka lekce.jbb) Angličtina pro. ročník základní školy Lekce: VÍTEJTE Cvičení: Hello, kids! Ahoj

Více

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville. HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.cz Project of a new hotel with restaurant in Prague - Zlicin.

Více

Soutěžní kategorie C: Nejlepší informační kampaň zaměřená na hospodaření s energií. Plán kampaně

Soutěžní kategorie C: Nejlepší informační kampaň zaměřená na hospodaření s energií. Plán kampaně Soutěžní kategorie C: Nejlepší informační kampaň zaměřená na hospodaření s energií Plán kampaně Název kampaně: Ekologové Podrobné údaje o soutěžících a škole: Mgr. Lenka Kučerová, 7.B Základní škola Kladno,

Více

v praxi Rizika a přínosy zavádění BI jako nástroje pro řízení podnikání

v praxi Rizika a přínosy zavádění BI jako nástroje pro řízení podnikání Podpora rozhodování v praxi Rizika a přínosy zavádění BI jako nástroje pro řízení podnikání HanušRais Business DevelopmentManager SAS Institute ČR s.r.o. Agenda Úvod - Profil SAS Institute Pojem Business

Více

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture.

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Zpracovala: Ing. Lucie Gerlach, DiS. pro: KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE seminář 8. třída/ říjen DO THE SHOPPING DO THE DISHES DO THE LAUNDRY MAKE

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Customer Intelligence, aneb Jak může neoblíbená analýza dat usnadnit práci marketingu

Customer Intelligence, aneb Jak může neoblíbená analýza dat usnadnit práci marketingu Customer Intelligence, aneb Jak může neoblíbená analýza dat usnadnit práci marketingu Filip Trojan Applied Analytics Manager, Deloitte Advisory Listopad 2012 Obsah 1. Představení 2. Marketing versus analýza

Více

ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION OF FOREIGN EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC

ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION OF FOREIGN EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC Otisk podacího razítka VŠE Vysoká škola ekonomická v Praze PRÁVNÍ ODDĚLENÍ nám. W. Churchilla 4 Praha 3 130 67 ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION

Více

Agilní metodiky vývoje softwaru

Agilní metodiky vývoje softwaru vývoje softwaru : důraz na průběžnou komunikaci mezi vývojovým týmem a zákazníkem důraz na tvorbu kvalitního kódu a funkcí, které mají přímou obchodní hodnotu pro zákazníka týmovou spolupráci a samoorganizaci

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

Žádost o zavedení nové pravidelné linky Praha Brusel / Charleroi

Žádost o zavedení nové pravidelné linky Praha Brusel / Charleroi [ADRESA] V Bruselu dne [DATUM] 2006 Věc: Žádost o zavedení nové pravidelné linky Praha Brusel / Charleroi Vážené dámy a pánové, Vaše letecká společnost je významným nízkonákladovým dopravcem. S ohledem

Více

Metodologie řízení projektů

Metodologie řízení projektů Metodologie řízení projektů Petr Smetana Vedoucí práce PhDr. Milan Novák, Ph.D. Školní rok: 2008-09 Abstrakt Metodologie řízení projektů se zabývá studiem způsobů řešení problémů a hledání odpovědí v rámci

Více

TEPELNÁ ČERPADLA CENY, TYPY A KAPACITY. Základní informace Aplikace Výhody a přednosti Kapacity a ceny

TEPELNÁ ČERPADLA CENY, TYPY A KAPACITY. Základní informace Aplikace Výhody a přednosti Kapacity a ceny TEPELNÁ ČERPADLA CENY, TYPY A KAPACITY Základní informace Aplikace Výhody a přednosti Kapacity a ceny Základní informace YUTAKI S YUTAKI S je vysoce účinný systém tepelného čerpadla vzduch-voda, který

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

PERSONÁLNÍ CONTROLLING JAKO STRATEGICKÝ NÁSTROJ KE ZKVALITŇOVÁNÍ FIREMNÍHO PROSTŘEDÍ Filip Bušina

PERSONÁLNÍ CONTROLLING JAKO STRATEGICKÝ NÁSTROJ KE ZKVALITŇOVÁNÍ FIREMNÍHO PROSTŘEDÍ Filip Bušina PERSONÁLNÍ CONTROLLING JAKO STRATEGICKÝ NÁSTROJ KE ZKVALITŇOVÁNÍ FIREMNÍHO PROSTŘEDÍ Filip Bušina Abstrakt Má-li HRM přispívat k dosahování stanovených cílů firmy, tak aby bylo schopno efektivně reagovat

Více

Ekologická stopa. Města, obce, regionu nebo veřejné instituce VIKTOR TŘEBICKÝ JOSEF NOVÁK. Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.

Ekologická stopa. Města, obce, regionu nebo veřejné instituce VIKTOR TŘEBICKÝ JOSEF NOVÁK. Ústav pro ekopolitiku, o.p.s. Ekologická stopa Města, obce, regionu nebo veřejné instituce VIKTOR TŘEBICKÝ JOSEF NOVÁK Ústav pro ekopolitiku, o.p.s. Za vším, co člověk potřebuje k životu, je kus země. Ale jaké země a jak velký kus?

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_ANJ349 Jméno autora: PhDr. Korbová Magdalena Třída/ročník:

Více

T T. Think Together 2013. Tomáš Martínek THINK TOGETHER

T T. Think Together 2013. Tomáš Martínek THINK TOGETHER Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Doktorská vědecká konference 4. února 2013 T T THINK TOGETHER Think Together 2013 Analýza nabídky na trhu práce v České republice prostřednictvím

Více

Tvorba internetových aplikací pomocí Rich Internet Application Adobe Flex

Tvorba internetových aplikací pomocí Rich Internet Application Adobe Flex JIHOČESKÁ UNIVERZITA V Č. BUDĚJOVICÍCH PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA INFORMATIKY Tvorba internetových aplikací pomocí Rich Internet Application Adobe Flex Karel Peka Vedoucí práce PaedDr. Petr Pexa Rok zadání:

Více

Big Data. Josef Šlerka, Ataxo Interactive, SNM FF UK Business & Information Forum 2011, Praha

Big Data. Josef Šlerka, Ataxo Interactive, SNM FF UK Business & Information Forum 2011, Praha Big Data Josef Šlerka, Ataxo Interactive, SNM FF UK Business & Information Forum 2011, Praha 3 000 000 000 počet hledání na Googlu denně 30 000 000 000 počet zpráv a příspěvků na Facebooku měsíčně 5 000

Více

SSOS_AJ_3.18 British education

SSOS_AJ_3.18 British education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.18

Více

School Segregation of the Roma in the Czech Rep. MIVAL Brno, 2012 March 13 th

School Segregation of the Roma in the Czech Rep. MIVAL Brno, 2012 March 13 th School Segregation of the Roma in the Czech Rep. MIVAL Brno, 2012 March 13 th Aim of the paper: to deal with the tragic fact that in the Czech Republic, about 27% (www.czechtv.cz) - 30% (www.respekt.cz)

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Thema 4. Building Management Grammar: Expressing the future

Thema 4. Building Management Grammar: Expressing the future Thema 4 Building Management Grammar: Expressing the future Time needed for the studying of materials: 8 lessons Time needed for the testing of studied materials: 45 minutes KASÍKOVÁ, S., HORKÁ, H., NIVENOVÁ,

Více

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S.

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. Koncem minulé sezony bylo rozhodnuto vyzkoušet jednu ochrannou přikrývku na green. Princip greenové přikrývky je jednoduchý.

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) žáky 8. a 9. ročníků

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané Maturitní zkouška z anglického jazyka profilová úroveň B2 Ústní zkouška z jazyka anglického trvá 15 min. (A), předcházející studentova příprava trvá taktéž 15 min. (B). (A) Ústní zkouška je rozdělena do

Více

IBM Enterprise Marketing Management Představení

IBM Enterprise Marketing Management Představení IBM Enterprise Marketing Management Představení Jiří Slabý, Business Solution Architect Lenka Vraná, Consultant IBM skupina Enterprise Marketing Managementu (EMM) EMM mise Podpořit marketingová oddělení

Více

Strategické řízení. Štěpán Kuchař. stepan.kuchar@vsb.cz. VŠB-TUO FEI Katedra informatiky

Strategické řízení. Štěpán Kuchař. stepan.kuchar@vsb.cz. VŠB-TUO FEI Katedra informatiky Strategické řízení Štěpán Kuchař stepan.kuchar@vsb.cz VŠB-TUO FEI Katedra informatiky Jak dospět k procesům? procesy by měly naplňovat záměry podniku, které jsou směrovány jeho vizí a strategií podnik

Více

Copyright 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Insert Information Protection Policy Classification from Slide 8

Copyright 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Insert Information Protection Policy Classification from Slide 8 Insert Information Protection Policy Classification from Slide 8 9. listopad 2011 Marriott Praha Podnikový systém a ERP Alexandr Pomazal Application Presales Manager CZ&SK Insert Information Protection

Více