Všeobecné obchodní podmínky pro Zákaznickou baumax kartu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Všeobecné obchodní podmínky pro Zákaznickou baumax kartu"

Transkript

1 Všeobecné obchodní podmínky pro Zákaznickou baumax kartu 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jenom VOP ) upravují podmínky vystavení a způsob užívání Zákaznické baumax karty společnosti BAUMAX ČR s.r.o., se sídlem Türkova ul. 1272/7, Praha 4, IČ (dále jenom baumax ), při uskutečňování nákupů v obchodní síti baumax v ČR. Zákaznická baumax karta je použitelná dle těchto VOP v síti všech baumax prodejen na území celé ČR. 2. Zákaznická baumax karta bude vystavena a spravována centrálou baumax v sídle společnosti. 3. Žadatelem je osoba, která v některé z baumax prodejen podá žádost o vystavení Zákaznické baumax karty na předtištěném formuláři. Zákaznickou baumax kartu vystaví baumax žadateli, pokud uskutečnil jednorázový nákup za Kč a více v některé z baumax prodejen a předložil řádně vyplněnou žádost o vystavení Zákaznické baumax karty. Pokud je žadatelem fyzická osoba, musí být dále osobou starší než 18 let a plně způsobilou k právním úkonům. Žadatel je povinen v žádosti o vystavení Zákaznické baumax karty uvést i účel jejího použití. Toto však nezavazuje baumax provádět pro zákazníka jednotlivá rozúčtování podle uskutečněných nákupů na soukromé a na podnikatelské. Při podání žádosti o vystavení Zákaznické baumax karty je žadatel, který je fyzickou osobou, povinen předložit občanský průkaz, nebo jiný doklad totožnosti s fotografií za účelem ověření totožnosti žadatele a údajů uvedených v žádosti a žadatel, který je právnickou osobou, výpis z obchodního rejstříku nebo živnostenské oprávnění a osoba, která za žadatele-právnickou osobu žádost podává, se musí prokázat, že je oprávněna v dané věci za žadatele jednat, a dále musí prokázat svou totožnost občanským průkazem, nebo jiným dokladem totožnosti s fotografií. Centrála baumax nebo kterákoliv baumax prodejna je oprávněna žádost o vystavení Zákaznické baumax karty odmítnout, přičemž k jejímu odmítnutí nesmí dojít z diskriminačních důvodů. BauMax je oprávněn odmítnout vystavení Zákaznické baumax karty zejména v případě, že žadateli byla v minulosti vystavena Zákaznická baumax karta nebo jiná obdobná karta v rámci zaniklých věrnostních programů (např. Karta stálého zákazníka) a z důvodu porušení podmínek bylo její používání ze strany baumax omezeno nebo zakázáno, případně byla tato karta zrušena. 4. Držitelem Zákaznické baumax karty (dále jenom držitel karty ) se rozumí žadatel, kterému byla karta na základě jeho žádosti vystavena, nebo osoba, na kterou byla karta převedena dle odst. 12 VOP. Domovskou prodejnou se rozumí baumax prodejna, kde byla držiteli karty Zákaznická baumax karta vystavena. Zúčtovací období pro uplatnění nároku na roční bonus začíná plynout dnem vystavení baumax karty a končí posledním dnem v měsíci po uplynutí 12 měsíců od data jejího vystavení. Poté začíná plynout automaticky nové zúčtovací období v délce trvání 12 měsíců. 5. Prostřednictvím Zákaznické baumax karty je možné v síti baumax prodejen v ČR uplatnit nárok na zvýhodněné služby a roční bonus podle odst. 8 a 9 těchto VOP, který bude centrálou baumax vyúčtován po uplynutí zúčtovacího období (viz odst. 4 těchto VOP). Roční bonus je poskytován ve formě poukázky. Poukázka na roční bonus (dále jenom poukázka ) je platná po dobu 12 měsíců od data vystavení a bude vystavena a zaslána centrálou baumax držiteli karty poštou na jeho poslední známou adresu do 60 dnů po uplynutí zúčtovacího období. Pokud roční bonus činí více než Kč, může držitel karty na předtištěném formuláři požádat na domovské prodejně o výměnu poukázky za dvě nebo tři poukázky nižší hodnoty, které si držitel karty určí a jejichž součet bude odpovídat hodnotě vyměňované poukázky, a současně je povinen na domovské prodejně odevzdat vyměňovanou poukázku. Při podání žádosti o výměnu poukázky musí držitel karty dále předložit příslušnou Zákaznickou baumax kartu. Nové poukázky budou vystaveny a zaslány centrálou baumax držiteli karty poštou na jeho poslední známou adresu do 60 dnů po podání žádosti o výměnu poukázky a odevzdání vyměňované poukázky. Poukázku je možno použít jenom pro nákup zboží v síti všech baumax prodejen na území celé ČR. Poukázku lze uplatnit u pokladny pouze společně se Zákaznickou baumax kartou, jejíž číslo je uvedeno na poukázce, a pouze za předpokladu, že tak držitel karty učiní před zahájením markování zboží. Držitel karty nemá nárok na proplacení plné nebo nevyčerpané hodnoty poukázky. V případě, že držitel karty uplatní poukázku při nákupu zboží v nižší hodnotě, než na jakou je vystavena poukázka, nevyčerpaná hodnota poukázky propadá. Vícenásobné uplatnění poukázky se považuje za zneužití Zákaznické baumax karty a baumax má právo takovou kartu bez náhrady zrušit. Zboží, které držitel karty získá uplatněním poukázky, může držitel karty na základě dohody s příslušným vedoucím prodejny vyměnit, vrácení kupní ceny není možné. Práva spotřebitele při reklamaci vad zboží přitom zůstávají zachována. V případě ztráty, odcizení nebo zničení poukázky není baumax povinen poukázku nebo její duplikát opětovně vystavit.

2 6. Zákaznická baumax karta musí být předložena u pokladny před zahájením pokladní operace (před markováním zboží). Zaměstnanci prodejny nejsou povinní upozornit zákazníka, aby předložil Zákaznickou baumax kartu před zahájením markování zboží. V průběhu pokladní operace ani po jejím ukončení není možné u pokladny dodatečně přiznat hodnotu takto uskutečněného nákupu ve prospěch karty, ani přiznat tuto hodnotu do celkového obratu pro uplatnění následného nároku na roční bonus podle odst. 8 těchto VOP. baumax je oprávněn uvádět na pokladním bloku číslo Zákaznické baumax karty, která byla u pokladny předložena před zahájením pokladní operace, a dále jméno, příjmení a bydliště držitele této karty. Použití Zákaznické baumax karty zároveň s jinými kartami pro kumulaci bonusů, slev nebo jakýchkoliv jiných poskytovaných výhod vztahujících se k použití těchto karet je vyloučeno, pokud baumax neurčí jinak. Pokud zákazník nepředloží Zákaznickou baumax kartu u pokladny před zahájením pokladní operace (např. protože si nepřeje uvedení čísla Zákaznické baumax karty na pokladním bloku), může požádat bezprostředně po provedení nákupu na hlavních informacích prodejny, kde nákup provedl, o dodatečné načtení provedeného nákupu na Zákaznickou baumax kartu s předložením pokladního bloku a Zákaznické baumax karty. 7. Roční bonus je poskytován na zboží zakoupené v síti baumax prodejen v ČR, s výjimkou zboží označeného v prodejně nebo v letáku jako Cena trvale snížena nebo Cenový trhák. Nákup zboží označeného jako Cena trvale snížena nebo Cenový trhák se nezapočítává do bonusového obratu, toto zboží tvoří výjimku. Jednorázové aktivity ve formě direct mailů obsahujících jednorázovou slevovou poukázku na nákup zboží se načítají na kartu podle bodu 7 těchto VOP, pokud baumax neurčí jinak. Nárok na započítání výše uskutečněného nákupu do celkového obratu se vztahuje i na první uskutečněný jednorázový nákup za ,- Kč a více, na jehož základě došlo k vydání Zákaznické baumax karty. Pro obdržení Zákaznické baumax karty a započítání prvotního nákupu na Zákaznickou baumax kartu je zákazník povinen okamžitě po nákupu zažádat o vystavení této karty a následné započítání sumy nákupu na kartu, jinak nárok na započítání prvního nákupu nemá. Nákup uskutečněný při uplatnění poukázky na roční bonus a nákup v tzv. -10% den (den poskytování 10% slevy na všechny druhy zboží) se nenačítají na Zákaznickou baumax kartu a nezapočítávají se ani do celkového, ani do bonusového obratu. Když držitel karty vrátí zboží původně zakoupené jako výjimka, nemá nárok na započítání sumy odpovídající ceně vráceného zboží do bonusového obratu. Do bonusového obratu se taktéž nezapočítává hodnota nákupů zboží zakoupeného s okamžitými slevami a označeného v aktuálních letácích logem Zákaznické baumax karty, započítává se jenom do celkového obratu. 8. Výše ročního bonusu je závislá na výši celkového a bonusového obratu uskutečněného držitelem karty. Celkový obrat představuje celkovou výši ročního nákupu načteného na Zákaznickou baumax kartu v baumax prodejnách v rámci daného zúčtovacího období. Bonusový obrat je celkový obrat po odečtení hodnoty zboží, na které se roční bonus nevztahuje dle odst. 7 VOP. Celkový obrat určí procentuální sazbu pro výpočet ročního bonusu podle stupnice: při celkovém obratu od ,- Kč do ,99 Kč roční bonus 2 % z bonusového obratu; při celkovém obratu od ,- Kč do ,99 Kč roční bonus 3 % z bonusového obratu; při celkovém obratu od ,- Kč do ,99 Kč roční bonus 5 % z bonusového obratu; při celkovém obratu od ,- Kč roční bonus 10 % z bonusového obratu. Do hranice ,- Kč nevzniká zákazníkovi žádný nárok na roční bonus a baumax není povinen vystavit držiteli karty výpis ročního zúčtování Zákaznické baumax karty. Sazby a hranice pro roční bonus může centrála společnosti baumax jednostranně měnit, a to i v průběhu zúčtovacího období, přičemž pro stanovení ročního bonusu se použijí sazby a hranice platné k poslednímu dni zúčtovacího období. Roční bonus se poskytuje výhradně formou poukázky jenom držiteli karty. 9. Vedle uplatnění nároku na roční bonus je držitel karty oprávněn využít po předložení Zákaznické baumax karty tyto zvýhodněné služby poskytované baumax prodejnami: zdarma zapůjčení přívěsného vozíku jednou za měsíc na 1 den, zdarma přířez dřeva zakoupeného v baumax prodejně, zdarma výřez dřezu zakoupeného v baumax prodejně, sleva 50 % při zapůjčení nářadí, garance vrácení peněz do 60 dnů (nevztahuje se na řezané zboží a zboží zakoupené na Zákaznickou objednávku), služby odborného pracovníka po celou dobu nákupu, mimořádné nabídky pro držitele karty. Vedoucí prodejny baumax má právo odmítnout poskytnutí některé ze zvýhodněných služeb, pokud má podezření ze zneužívání těchto zvýhodněných služeb. Zneužíváním zvýhodněných služeb se rozumí především podezření na uplatnění nároku na poskytnutí zvýhodněné služby jiné osobě, než je držitel karty, nebo poskytnutí zvýhodněné služby třetí osobě v rámci podnikatelské činnosti držitele karty nebo využívání zvýhodněných služeb v rozsahu překračujícím obvyklé potřeby průměrné domácnosti. Rozsah zvýhodněných služeb může být omezen dle provozních a kapacitních možností jednotlivých prodejen baumax nebo nákupního chování zákazníka. Před poskytováním zvýhodněných služeb držitelům karty má přednost poskytování služeb ostatním zákazníkům baumax v rámci obchodní činnosti baumax. Vedle uplatnění nároku na roční bonus je držitel karty oprávněn využívat po

3 předložení Zákaznické baumax karty i okamžitou slevu, vztahující se na vybrané produkty označené v aktuálně platných letácích logem Zákaznické baumax karty. 10. Ztrátu a krádež Zákaznické baumax karty je držitel karty povinen ihned oznámit v domovské prodejně na hlavních informacích. Na základě žádosti podané na předtištěném formuláři mu bude baumax centrálou vystaven duplikát karty, který mu bude zaslán poštou do 2 měsíců od podání žádosti na poslední známou adresu držitele karty. Změnu adresy, jména nebo názvu a dalších údajů uvedených v žádosti o vystavení Zákaznické baumax karty musí držitel karty oznámit na předtištěné Žádosti o změnu kontaktních údajů k Zákaznické baumax kartě v kterékoliv prodejně na hlavních informacích. V opačném případě platí jako závazná poslední známá adresa držitele karty. Při podání žádosti o změnu kontaktních údajů k Zákaznické baumax kartě je držitel karty, který je fyzickou osobou, povinen předložit občanský průkaz, resp. jiný doklad totožnosti s fotografií za účelem ověření jeho totožnosti a ohlašovaných údajů a držitel karty, který je právnickou osobou, výpis z obchodního rejstříku nebo živnostenské oprávnění a osoba, která za držitele karty právnickou osobu ohlášení provádí, musí prokázat své oprávnění jednat za držitele karty a prokázat svou totožnost občanským průkazem, resp. jiným dokladem totožnosti s fotografií. 11. Držitel karty může požádat o vystavení maximálně 5 vedlejších karet k Zákaznické baumax kartě v kterékoli baumax prodejně na hlavních informacích. Na základě žádosti podané na předtištěném formuláři centrála baumax vystaví vedlejší karty, které budou držiteli karty zaslané poštou do 2 měsíců od podání žádosti na poslední známou adresu držitele karty. Obraty vedlejších karet se přičtou k účtu hlavní Zákaznické baumax karty a mají stejný EAN kód jako hlavní karta. Vedlejší kartu mohou využívat rodinní příslušníci držitele karty, zaměstnanci držitele karty, kteří předloží doklad prokazující jejich vztah k držiteli karty. Vedlejší kartu jsou v uvedeném rozsahu a uvedeným způsobem oprávněni využívat i zástupci, zaměstnanci poboček držitele karty. Držitel karty v plné míře zodpovídá za to, že vedlejší karty budou využívány jenom oprávněnými osobami. V případě zneužití vedlejší karty je společnost baumax oprávněná postupovat způsobem podle odst. 9 a odst. 13 těchto VOP, přičemž zneužití vedlejší karty je zároveň považováno za zneužívání Zákaznické baumax karty, ke které je vedlejší karta vystavena a evidována. Podmínky pro používání a nakládání se Zákaznickou baumax kartou upravené těmito VOP se přiměřeně vztahují a uplatňují i na používání a nakládání s vedlejší kartou. 12. Zákaznická baumax karta je platná neomezeně až do odvolání. Změnu držitele karty je možné provést na základě písemné žádosti osoby, na niž má být karta převedena, a to tak, že tato osoba podá v některé z prodejen baumax řádně vyplněnou žádost o vystavení Zákaznické baumax karty, ke které přiloží písemný souhlas držitele karty s převodem karty na jeho osobu. V případě úmrtí držitele karty zanikají veškerá jeho práva spojená se Zákaznickou baumax kartou a vyplývající z těchto VOP. Zákaznická baumax karta je nepřenosná. Zákaznická baumax karta zůstává majetkem vystavitele. 13. Držitel karty může smluvní vztah kdykoli písemně ukončit výpovědí, která je účinná okamžikem doručení na centrálu společnosti baumax. Společnost baumax může smluvní vztah kdykoli písemně ukončit výpovědí, pro kterou platí jednoměsíční výpovědní lhůta, která začne plynout prvním dnem kalendářního měsíce, který následuje po kalendářním měsíci, v kterém byla výpověď doručena na poslední známou adresu držitele karty. V případě nemožnosti doručení výpovědi se výpověď považuje za doručenou dnem, kdy se doporučená zásilka vrátila zpět do sídla baumax. Při vypovězení smluvního vztahu ze strany zákazníka a při vypovězení smluvního vztahu ze strany společnosti baumax z jiného důvodu než zneužití karty budou nároky ze Zákaznické baumax karty zúčtovány ke dni ukončení smluvního vztahu. Při vypovězení smluvního vztahu ze strany společnosti baumax z důvodu zneužití karty nároky ze Zákaznické baumax karty bez náhrady zanikají. Při ukončení smluvního vztahu musí být Zákaznická baumax karta bezodkladně vrácena v domovské prodejně na hlavních informacích. Při ukončení smluvního vztahu si centrála baumax vyhrazuje právo poskytnout v tomto případě roční bonus ve formě poukázky s odpovídající hodnotou podle odst. 8 těchto VOP teprve po vrácení baumax karty držitelem karty v domovské prodejně. Pokud v průběhu 24 měsíců držitel karty nerealizuje aspoň jeden nákup na Zákaznickou baumax kartu, baumax centrála si vyhrazuje právo tuto kartu zrušit bez nároku na poskytnutí ročního bonusu a zvýhodněných služeb podle odst. 8 a 9 těchto VOP. 14. Držitel Karty stálého zákazníka podle zaniklého věrnostního systému Karty stálého zákazníka, je povinen tuto dosavadní Kartu stálého zákazníka odevzdat v prodejně, kde mu byla vystavena a zároveň je oprávněn požádat o její výměnu za Zákaznickou baumax kartu bez potřeby splnění podmínky jednorázového nákupu uvedené v odst. 3 těchto VOP. Bonusy vyplývající z Karty stálého zákazníka, o jejichž vyrovnání nebylo požádáno do , se nepřenášejí na Zákaznickou baumax kartu a bez dalšího zanikají.

4 15. Od mají držitelé karty právo získat informace o jejich celkovém a bonusovém obratu v aktuálním zúčtovacím období platném pro příslušnou Zákaznickou baumax kartu i prostřednictvím přístupu k osobnímu účtu držitele karty na internetové stránce Držitelům karty bude přístupový PIN kód zaslán po vystavení Zákaznické baumax karty doporučeně poštou na adresu uvedenou v žádosti o vystavení karty. Pokud nebude držiteli karty PIN kód doručen z jakýchkoli důvodů prostřednictvím pošty, může držitel karty požádat o opětovné zaslání PIN kódu, nebo si ho osobně vyzvednout ve své domovské prodejně. PIN kód je oprávněn převzít jenom osobně držitel karty. Držitel karty nese odpovědnost za nakládání se svěřeným PIN kódem. Držitel karty může zjistit stav obratů na své Zákaznické baumax kartě i telefonicky na čísle , anebo em na adrese ve kterém uvede přidělený PIN kód. Pokud bude držitel karty chtít informaci o stavu svých obratů zjistit v prodejně a nebude vědět PIN kód, musí se prokázat dokladem totožnosti, přičemž údaje dle předloženého dokladu totožnosti musí být totožné s údaji uvedenými v žádosti o vystavení karty, resp. údaji v elektronickém formuláři. baumax má v případě pochybností o totožnosti osoby žádající poskytnutí informace právo odmítnout informace poskytnout. Ztrátu PIN kódu, nebo jeho zveřejnění, resp. zpřístupnění neoprávněným osobám je držitel karty povinen bezodkladně oznámit společnosti baumax zasláním informace na adresu nebo telefonicky na čísle Držitel karty může současně požádat o vydání nového přístupového PIN kódu. baumax v případě, když vyhodnotí okolnosti ztráty resp. důvody zrušení PIN kódu, může držiteli karty zaslat nový PIN kód prostřednictvím pošty na adresu uvedenou držitelem karty, a to do 2 měsíců od data podání žádosti o jeho opětovné vydání. PIN kód držitele karty je jedinečným identifikačním kódem, který slouží k přístupu k informacím osobního účtu držitele karty. PIN kód je důvěrný a nesmí být oznámen jiným osobám. Držitel karty je povinen chránit důvěrnost PIN kódu a zabezpečit, aby PIN kód nebyl známý žádné jiné osobě, a vykonat všechny potřebné úkony k tomu, aby zůstal důvěrný a známý výlučně držiteli karty. V případě právnických osob může mít informaci o PIN kódu výlučně statutární orgán společnosti nebo jeho člen, nebo osoba, která je oprávněna používat i samotnou Zákaznickou baumax kartu. Statutární orgán, resp. jeho člen, nese odpovědnost za to, že PIN kód nebude známý žádné jiné osobě s výjimkou oprávněných osob. Držitel karty nese odpovědnost za případný vznik škody způsobený zveřejněním nebo zneužitím PIN kódu. Držitel karty je povinen odhlásit se ze svého osobního účtu bezodkladně po ukončení práce s osobním účtem. baumax nenese odpovědnost za jakékoli škody či jinou újmu, které držiteli karty vzniknou z důvodu či v souvislosti s porušením jeho povinností při nakládaní s PIN kódem nebo osobním účtem. baumax má právo v případě důvodného podezření ze zneužití nebo zveřejnění PIN kódu, nebo používání osobního účtu v rozporu s VOP nebo platnými právními předpisy, zrušit a omezit nebo zrušit právo přístupu držitele karty k informacím na jeho osobním účtu prostřednictvím internetu. baumax je oprávněn dočasně omezit nebo zrušit přístup držitele karty k osobnímu účtu z bezpečnostních nebo jiných důvodů (např. technické nebo provozní důvody), a to po dobu nezbytně nutnou. baumax nenese odpovědnost za jakoukoli škodu či jinou újmu, která tímto držiteli karty vznikne. 16. Centrála baumax si ponechává právo na zkvalitnění nebo změny výhod, které jsou prostřednictvím Zákaznické baumax karty poskytovány nebo které s ní jsou spojeny, stejně jako možnost dočasného přerušení připisování obratů na Zákaznickou baumax kartu anebo připisování bonusu k dobru pro případ vyšší moci nebo výjimečných technických problémů. Změny a doplňky těchto VOP budou vždy baumax centrálou zveřejněny v síti všech baumax prodejen na území celé ČR a jejich písemný text bude volně dostupný na hlavních informacích. Tyto změny a doplňky nabývají účinnosti dnem zveřejnění. 17. Držitel karty užíváním Zákaznické baumax karty souhlasí s tím, aby všechny údaje týkající se jeho osoby získané v souvislosti s vystavením, nakládáním a správou Zákaznické baumax karty byly společností BAUMAX ČR s.r.o. dále zpracovány za účelem jejich využívání v rámci obchodních aktivit společnosti BAUMAX ČR s.r.o., a to zejména k reklamním a marketingovým aktivitám, a aby tyto informace byly poskytnuty a předány i jiným společnostem koncernu baumax, příp. poskytnuty a převedeny na marketingové společnosti pověřené koncernem baumax v souladu s účelem jejich zpracování. Údaje o držitelích karet jsou zpracovány a využívány v souladu s platnými předpisy na ochranu osobních údajů. Držitel karty dále užíváním Zákaznické baumax karty vyslovuje souhlas s nakládáním a využíváním rodného čísla držitele karty a souhlas se zasíláním obchodních sdělení. Souhlasy dle tohoto odstavce jsou uděleny na dobu neurčitou a je možné je kdykoli písemně odvolat. 18. Žadatel svým podpisem žádosti o vystavení Zákaznické baumax karty uznává platnost těchto VOP umístněných v baumax prodejnách a považuje je pro sebe za závazné. baumax má právo VOP kdykoli jednostranně změnit, případně je zcela nahradit novými všeobecnými obchodními podmínkami pro Zákaznickou baumax kartu. Vztah mezi žadatelem nebo držitelem karty a baumax se řídí vždy aktuálním zněním VOP, které je zveřejněno na internetové stránce

5 19. Příslušným soudem ve věcech sporů vzniklých v souvislosti se vztahem založeným systémem baumax karty a těmito VOP je soud, v jehož obvodě se nachází sídlo baumax centrály. 20. Tyto VOP ukončují a nahrazují platnost Všeobecných obchodních podmínek pro Zákaznickou baumax kartu platných od 26. ledna Tyto VOP platí v síti všech baumax prodejen na území celé ČR. Tyto VOP nabývají účinnosti dnem BAUMAX ČR s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro MAX kartu

Všeobecné obchodní podmínky pro MAX kartu BAUMAX ČR s.r.o., se sídlem: Türkova 1272/7, 149 00 Praha 4 - Chodov, Česká republika, IČO: 186 31 991, DIČ: CZ18631991, zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 93612 Všeobecné

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro baumax kartu

Všeobecné obchodní podmínky pro baumax kartu Všeobecné obchodní podmínky pro baumax kartu I. Preambule Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jenom VOP ) upravují podmínky vystavení a způsob užívání baumax karty společnosti BAUMAX ČR s.r.o., se sídlem

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

Všeobecná pravidla věrnostního programu Pet Center

Všeobecná pravidla věrnostního programu Pet Center Všeobecná pravidla věrnostního programu Pet Center Věrnostní program Pet Center provozuje společnost PetCenter CZ s.r.o. se sídlem Do Čertous 2634/7, 193 00 Praha 9 Horní Počernice, IČO: 44797273, společnost

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

Společnost BAUMAX ČR s.r.o., se sídlem Türkova 1272/7, 149 00 Praha 4 Chodov, IČ: 18631991. vyhlašuje tímto. reklamní prodejní akci

Společnost BAUMAX ČR s.r.o., se sídlem Türkova 1272/7, 149 00 Praha 4 Chodov, IČ: 18631991. vyhlašuje tímto. reklamní prodejní akci Společnost BAUMAX ČR s.r.o., se sídlem Türkova 1272/7, 149 00 Praha 4 Chodov, IČ: 18631991 vyhlašuje tímto reklamní prodejní akci 500 LCD TV pro nejrychlejší! Pravidla a podmínky prodejní akce: 1. Pořadatel

Více

VŠEOBECNÁ PRAVIDLA TESCOMA CLUBU

VŠEOBECNÁ PRAVIDLA TESCOMA CLUBU VŠEOBECNÁ PRAVIDLA TESCOMA CLUBU Tescoma Club Tescoma Club (dále též jen TC) je program, který společnost TESCOMA s.r.o. (dále jen Tescoma) nabízí všem zákazníkům Tescomy v ČR. Cílem programu je ještě

Více

Podmínky služby přenositelnost telefonních čísel

Podmínky služby přenositelnost telefonních čísel Podmínky služby přenositelnost telefonních čísel Platnost od 1.9.2013 TeleUspory s.r.o. Římská 103/12, 120 00 Praha 2 www.uspory.cz Zapsaná v oddíle C, vložce 178856 obchodního rejstříku vedená u Městského

Více

Podmínky služeb. Podmínky služby přenositelnost telefonních čísel (platí od 1. 9. 2013) 1. Úvodní ustanovení. (dále jen "Podmínky přenositelnosti")

Podmínky služeb. Podmínky služby přenositelnost telefonních čísel (platí od 1. 9. 2013) 1. Úvodní ustanovení. (dále jen Podmínky přenositelnosti) Podmínky služeb Podmínky služby přenositelnost telefonních čísel (platí od 1. 9. 2013) (dále jen "Podmínky přenositelnosti") 1. Úvodní ustanovení 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto Podmínky přenositelnosti

Více

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD I. Úvodní ustanovení 1. Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi společností mobile2card a.s., IČ 24301761, se sídlem Hanusova 353/12, 140 00 Praha 4 Michle, zapsanou

Více

1. Úvodní ustanovení. 2. Základní pojmy. 3. Předmět této smlouvy. 4. Práva a povinnosti Provozovatele

1. Úvodní ustanovení. 2. Základní pojmy. 3. Předmět této smlouvy. 4. Práva a povinnosti Provozovatele 1. Úvodní ustanovení 1.1 Společnost WVG Solution s.r.o., se sídlem Nad Mazankou 1392/30, Libeň (Praha 8), 182 00 Praha, IČO: 02145138, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

1.2 Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (dále jen kupující či zákazník ).

1.2 Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (dále jen kupující či zákazník ). 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky internetového obchodu AEROSIM.cz (dále jen obchodní podmínky ) platí pro nákup v internetovém obchodě AEROSIM.cz, který níže uvedený prodávající provozuje

Více

Prodávající je fyzická osoba Patrik Čipec, IČ: , sídlem na adrese Maxima Gorkého 605/70, Krnov.

Prodávající je fyzická osoba Patrik Čipec, IČ: , sídlem na adrese Maxima Gorkého 605/70, Krnov. Obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Úvod Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.hwczech.eu. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (www.hw-czech.eu)

Více

1.1 Klub je program, v jehož rámci může Člen Klubu shromažďovat kredity získané za účast na akcích, nákup zboží či služeb určených Provozovatelem.

1.1 Klub je program, v jehož rámci může Člen Klubu shromažďovat kredity získané za účast na akcích, nákup zboží či služeb určených Provozovatelem. Všeobecné podmínky Klubu Zone For Power Provozovatelem Klubu Zone For Power je společnost Zone For Power, s.r.o., IČ: 24223123, se sídlem Praha 1, Lublaňská 1916/17, PSČ 120 00, Praha 2, zapsaná v obchodním

Více

2.4. Pravidla a podmínky

2.4. Pravidla a podmínky 2.4. Pravidla a podmínky 1. BONUS PROGRAM + 1.1. Věrnostní program BONUS + (dále jen BONUS + ) je provozován obchodní společností BLOK, spol. s r. o., se sídlem Bojkovice, Nádražní 953, PSČ 687 71, Česká

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Provozovatelem internetových stránek Rozzlobenimuzi.com je společnost Platinum Media, s.r.o., se sídlem Mezibranská 1579/4, Praha 1, 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice

Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice Lázně Lednice jsou poskytovatelem lázeňských a léčebných pobytů, procedur, ubytování, stravování a navazujících služeb. Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice,

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky se vztahují na nákup v internetovém obchodě www.jwl.cz, jehož provozovatelem je: Marek Matoušek, JwL Luxury Pearls, IČ: 741 30 307, s místem

Více

AVION SHOPPING PARK OSTRAVA. PRAVIDLA MARKETINGOVÉ AKCE Havaj

AVION SHOPPING PARK OSTRAVA. PRAVIDLA MARKETINGOVÉ AKCE Havaj PRAVIDLA MARKETINGOVÉ AKCE Havaj Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel marketingové akce Havaj (dále jen akce ). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla

Více

Občanské průkazy. Požádat o e-op může občan na kterémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností (dále jen ORP).

Občanské průkazy. Požádat o e-op může občan na kterémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností (dále jen ORP). Občanské průkazy Upravuje zákon č. 328/1999 Sb., zákon o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů Nové elektronické občanské průkazy (dále jen e-op), upravuje zákon č. 328/1999 Sb., zákon o občanských

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Fiat 500126 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu Fiat 500126 se sídlem Dělnická kolonie 107, Broumov 550 01 identifikační číslo (IČ): 02189852 prodej zboží prostřednictvím internetového

Více

Všeobecné smluvní podmínky slevového systému Rokytnice PLUS

Všeobecné smluvní podmínky slevového systému Rokytnice PLUS Všeobecné smluvní podmínky slevového systému Rokytnice PLUS Článek I. Základní ustanovení 1. Tyto všeobecné smluvní podmínky systému Rokytnice PLUS (dále jen Podmínky ) upravují vydávání a používání karet

Více

Úplné znění podmínek soutěže FIAT Získejte tankovací kartu

Úplné znění podmínek soutěže FIAT Získejte tankovací kartu Úplné znění podmínek soutěže FIAT Získejte tankovací kartu 1. Předmět 1.1. Tento dokument obsahuje výhradní a úplnou úpravu pravidel soutěže FIAT Získejte tankovací kartu (dále jako soutěž ). Tato pravidla

Více

Úvodní ustanovení. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Úvodní ustanovení. Objednávka a uzavření kupní smlouvy Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.fler.cz/move-material.podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (kupujících).

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY A PRAVIDLA VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU LECHOVICKÉ DÁRKOBRANÍ

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY A PRAVIDLA VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU LECHOVICKÉ DÁRKOBRANÍ VŠEOBECNÉ PODMÍNKY A PRAVIDLA VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU LECHOVICKÉ DÁRKOBRANÍ 1. Věrnostní program Lechovické dárkobraní Věrnostní program Lechovické dárkobraní je dlouhodobý program, který společnost Vinné

Více

Všeobecné smluvní podmínky HARRACHOV CARD. Článek I. Základní ustanovení

Všeobecné smluvní podmínky HARRACHOV CARD. Článek I. Základní ustanovení Všeobecné smluvní podmínky HARRACHOV CARD Článek I. Základní ustanovení 1. Tyto všeobecné smluvní podmínky systému HARRACHOV CARD (dále jen Podmínky ) upravují vydávání a používání karet HARRACHOV CARD.

Více

Všeobecné podmínky Klubu Startip

Všeobecné podmínky Klubu Startip Všeobecné podmínky Klubu Startip ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto Všeobecné podmínky Klubu Startip (dále jen VP) upravují smluvní vztah mezi společností SLOT Group a.s., se sídlem Karlovy Vary, Jáchymovská 142,

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY A PRAVIDLA VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU LECHOVICKÉ DÁRKOBRANÍ

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY A PRAVIDLA VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU LECHOVICKÉ DÁRKOBRANÍ VŠEOBECNÉ PODMÍNKY A PRAVIDLA VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU LECHOVICKÉ DÁRKOBRANÍ 1. Věrnostní program Lechovické dárkobraní Věrnostní program Lechovické dárkobraní je dlouhodobý program, který společnost Vinné

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM 1 PŘEDMĚT VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK 1.1 Předmětem těchto všeobecných obchodních podmínek jsou podmínky, na základě kterých budou poskytovány

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity

Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity Tyto obchodní podmínky upravují registraci a úhradu účastnických poplatků prostřednictvím registračního systému Právnické

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ POSKYTOVATELŮM REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ POSKYTOVATELŮM REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ POSKYTOVATELŮM REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zásady pro poskytování dotací poskytovatelům registrovaných sociálních služeb z rozpočtu města Vyškova upravují, v návaznosti

Více

Program výhod pro RB kreditní karty

Program výhod pro RB kreditní karty Program výhod pro RB kreditní karty 1. Úvodní ustanovení 1.1 Pravidla Programu výhod jsou platná pro vybrané držitele kreditních karet ( Klient, "Držitel karty"), vydávaných Raiffeisenbank a.s., se sídlem

Více

Všeobecné obchodní podmínky Hotelu Termal Mušov a.s.

Všeobecné obchodní podmínky Hotelu Termal Mušov a.s. Všeobecné obchodní podmínky Hotelu Termal Mušov a.s. čl. I Předmět všeobecných podmínek 1. Hotel Termal Mušov, a.s., Husova 200/16, Brno, PSČ 602 00, IČO: 27713229, zapsaná v OR KS v Brně, spis. značka

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) I. Základní ustanovení Tyto VOP upravují vzájemné postavení a vztahy mezi stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je Lucie Nováčková

Více

Obchodní podmínky pro affiliate program Výzva 21 dní

Obchodní podmínky pro affiliate program Výzva 21 dní Obchodní podmínky pro affiliate program Výzva 21 dní Registrací do provizního programu potvrzuje partner i poskytovatel provizního programu svůj závazek řídit se těmito Obchodními podmínkami. Poskytovatelem

Více

Program výhod pro Raiffeisenbank kreditní karty

Program výhod pro Raiffeisenbank kreditní karty Program výhod pro Raiffeisenbank kreditní karty 1. Úvodní ustanovení 1.1. Pravidla Programu výhod jsou platná pro vybrané držitele kreditních karet ( Klient, Držitel karty ), vydávaných Raiffeisenbank

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1 Provozovatel obchodní společnost Úspěšný web s.r.o. se sídlem Rakovník, Sportovní 99, PSČ 269 01 IČ: 242 09 007

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE uzavřená ve smyslu 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších a 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,

Více

Obchodní podmínky Ochrana osobních údajů Pravidla používání stránek

Obchodní podmínky Ochrana osobních údajů Pravidla používání stránek Obchodní podmínky Ochrana osobních údajů Pravidla používání stránek Obchodní podmínky VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro nákup zboží a/nebo služeb na internetovém slevovém portálu www.nakupvakci.cz (dále

Více

Reklamační řád. ING Bank N. V., organizační složka, pro produkty ING Konto a ING Fondy (dále jen Reklamační řád)

Reklamační řád. ING Bank N. V., organizační složka, pro produkty ING Konto a ING Fondy (dále jen Reklamační řád) Reklamační řád ING Bank N. V., organizační složka, pro produkty ING Konto a ING Fondy (dále jen Reklamační řád) 1. Obecné informace 1.1. Reklamační řád blíže upravuje postupy a procesy související s podáváním

Více

Všeobecná pravidla FOKUS OPTIK klubu

Všeobecná pravidla FOKUS OPTIK klubu Všeobecná pravidla FOKUS OPTIK klubu FOKUS OPTIK klub (dále jen klub) je program pro zákazníkyspolečnosti FOKUS optik, as se sídlem v ulici Třeboradická 1110/51, Praha 8 (dále jen FOKUS optik) Tento program

Více

Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu s kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami.

Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu s kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. 1. Úvodní ustanovení Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem

Více

PODMÍNKY K OSOBNÍMU KONTU

PODMÍNKY K OSOBNÍMU KONTU PODMÍNKY K OSOBNÍMU KONTU Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto Podmínky k Osobnímu kontu (dále jen Podmínky ) představují Produktové podmínky ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek Banky (dále jen

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnost: ATLAS consulting spol. s r.o.. se sídlem: Výstavní 292/13, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava identifikační číslo: 46578706 zapsané v obchodním rejstříku

Více

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1.

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1. Obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Kontaktní údaje prodávajícího: Prodávající: Tomáš Pfeiffer Sídlo: Soukenická 21, 110 00 Praha 1. IČ: 12609498, DIČ: CZ530830166. Zápis: živnostenský

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.denishenry.cz a jsou součástí uzavřené kupní smlouvy.

Více

Pravidla soutěže Reklamní soutěž o Vesmírný projektor

Pravidla soutěže Reklamní soutěž o Vesmírný projektor Pravidla soutěže Reklamní soutěž o Vesmírný projektor Organizátor Organizátorem soutěže je společnost WALMARK, a.s. se sídlem Oldřichovice 44, Česká republika, IČ: 00536016 zapsaná v obchodním rejstříku

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY OBCHODNÍ PODMÍNKY Zhotovitel: Zákazník:, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, spisová značka 219067 /dále též Zhotovitel/ Zákazníkem se stává právnická osoba, která uzavře smlouvu níže

Více

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Prodávající: Václav Huml, Petýrkova 1956, Praha 4,14800 IČO: 62420691 DIČ: CZ6502091981, ŽL vydán Mú Praha 11 Č.jednací:3303/94/fyz Provozovna:

Více

Pravidla soutěže Reklamní soutěž Hexbug

Pravidla soutěže Reklamní soutěž Hexbug Pravidla soutěže Reklamní soutěž Hexbug Organizátor Organizátorem soutěže je společnost WALMARK, a.s. se sídlem Oldřichovice 44, Česká republika, IČ: 00536016 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Soutěž probíhá od 9:00h 2. května do 21:00h 25. května 2014 na území České republiky (dále jen doba konání soutěže ).

Soutěž probíhá od 9:00h 2. května do 21:00h 25. května 2014 na území České republiky (dále jen doba konání soutěže ). PRAVIDLA SOUTĚŽE O STAVEBNICE MERKUR a POŘ Organizátorem a pořadatelem soutěže je společnost RTC Production s.r.o. se sídlem: Plzeňská 1270/97, 150 00, Praha 5, IČ: 24187682, DIČ CZ 24187682, Zapsaná v

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Nákup komodit do školní jídelny D Mražené potraviny a polotovary ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel výběrového řízení Základní škola Prostějov, ul. E. Valenty 52 796 03 Prostějov 3 IČ: 47922303

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

ČL. 2 PRAVIDLA REGISTRACE ZÁKAZNÍKŮ

ČL. 2 PRAVIDLA REGISTRACE ZÁKAZNÍKŮ 1 Technické podmínky provozu ČL. 2 PRAVIDLA REGISTRACE ZÁKAZNÍKŮ Na základě Pravidel pro přístup pro regulovaný trh a Pravidel pro přístup pro mnohostranný obchodní systém RM-S se upravují obecné podrobnosti

Více

Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR)

Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR) se sídlem v ulici Freyova 82/27, 190 00 Praha 9 - Vysočany identifikační číslo: 69781389 zapsaného ve

Více

pro prodej zboží prostřednictvím on-line elektronického obchodu umístěného na internetové adrese

pro prodej zboží prostřednictvím on-line elektronického obchodu umístěného na internetové adrese OBCHODNÍ PODMÍNKY pro prodej zboží prostřednictvím on-line elektronického obchodu umístěného na internetové adrese www.fler.cz 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky

Více

Všeobecné podmínky poskytování služby LiveNet s platností a účinností od 1.1.2009

Všeobecné podmínky poskytování služby LiveNet s platností a účinností od 1.1.2009 Všeobecné podmínky poskytování služby LiveNet s platností a účinností od 1.1.2009 1) Úvodní ustanovení 1.1. Předmětem úpravy jsou podmínky poskytování telekomunikačních služeb prostřednictvím sítě LiveNet

Více

Všeobecné obchodní podmínky.

Všeobecné obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky. 1.1. Tento dokument obsahuje Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) jazykové školy Jazykové studio Karlov, se sídlem provozovny v ulici Školní 2147, který je vedený pod

Více

VZOR Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

VZOR Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Příloha č. 2. Programu statutárního města Přerova pro poskytování dotací na obnovu exteriéru památkově významných staveb na území města Přerova pro rok 2017 VZOR Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE uzavřená ve smyslu 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších a 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,

Více

Reklamační řád. Verze 1.01. poslední změna 22/08/2011. Vytvořil CZ101/Behunek. Reklamační řád Hafele Czech & Slovakia s.r.o.

Reklamační řád. Verze 1.01. poslední změna 22/08/2011. Vytvořil CZ101/Behunek. Reklamační řád Hafele Czech & Slovakia s.r.o. Reklamační řád Verze 1.01 poslední změna 22/08/2011 Vytvořil CZ101/Behunek Print: 31.08.2011 Page 1/5 Obsah 1. Základní ustanovení... 3 2. Rozsah platnosti... 3 3. Reklamace... 3 3.1. Základní pojmy reklamace...

Více

1. Definice základních pojmů

1. Definice základních pojmů Všeobecné podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb Všeobecné podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb společnosti iwebs s.r.o., IČ: 26977966, se sídlem Praha, Kunratice, Františka Šimáčka

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) e- shopu nesmekyplus.cz provozovaného paní Jitkou Masnou, IČ 65360818,

Více

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán.

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán. OBCHODNÍ PODMÍNKY Toto jsou závazné nákupní podmínky serveru www.tdifun.cz. Tyto obchodní podmínky popisují a upravují vzájemný smluvní vztah mezi prodávajícím (Zdeněk Hájek, Okružní 1754/5, 737 01 Český

Více

Pravidla soutěže Nejkrásnější realizace roku 2013

Pravidla soutěže Nejkrásnější realizace roku 2013 Pravidla soutěže Nejkrásnější realizace roku 2013 Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který zcela, jasně a závazně upravuje pravidla soutěže s názvem "Nejkrásnější realizace roku 2013". Pravidla soutěže

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. se sídlem Na Dolinách 150/4, 140 00 Praha 4, IČ: 24147591, zapsané do obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 183015

Více

VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY Všeobecné a obchodní podmínky a reklamační řád upravující poskytování služby prodeje vstupenek na kulturní a jiné akce společnosti Divadla Kladno s.r.o. (Městské divadlo Kladno a Divadlo Lampion) VŠEOBECNÉ

Více

4.ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY Kupující je oprávněn objednávku před dodáním zboží kdykoliv bezplatně zrušit.

4.ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY Kupující je oprávněn objednávku před dodáním zboží kdykoliv bezplatně zrušit. Obchodní podmínky 1.KONTAKTNÍ ÚDAJE Název: Vachoušková Stanislava Sídlo/bydliště: Horní Bludovice č.372, 73937 Horní Bludovice IČ: 60288761 Zapsaná:Obecní živnostenský úřad Magistrátu měsat Havířova Telefon:

Více

Všeobecné obchodní podmínky pokladního systému CINK

Všeobecné obchodní podmínky pokladního systému CINK Všeobecné obchodní podmínky pokladního systému CINK obchodní společnosti Ants&Bees s.r.o. IČO: 05039509, se sídlem Tábor 1323/29, Žabovřesky, 616 00 Brno, Spisová značka: C 93240 vedená u Krajského soudu

Více

Obchodní podmínky. Provozovatel. I. Všeobecná ustanovení. II. Obsah vztahu mezi Provozovatelem a zákazníkem. III. Objednání voucheru

Obchodní podmínky. Provozovatel. I. Všeobecná ustanovení. II. Obsah vztahu mezi Provozovatelem a zákazníkem. III. Objednání voucheru Provozovatel MORRIS CL s. r. o. se sídlem: Hradešínská 1955/28, 101 00 Praha 10 - Vinohrady zapsaným v OR vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 78895 IČO: 49097415 DIČ: cz 49097415 www.hotelmorris.cz

Více

Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2016 schválená RM 20/28R/2015 dne 23.9.

Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2016 schválená RM 20/28R/2015 dne 23.9. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2016 uzavřená dle zákona č. 250/2000 Sb. v platném znění Poskytovatel: Město Šluknov se sídlem nám. Míru 1,

Více

I. DEFINICE. Pravidla obsahují následující pojmy psané s velkým počátečním písmenem a mají následující význam:

I. DEFINICE. Pravidla obsahují následující pojmy psané s velkým počátečním písmenem a mají následující význam: PRAVIDLA SIZEERCLUB PROGRAMU Tato pravidla ( Pravidla ) upravují podmínky pro účast ve věrnostním programu: SizeerClub ( Program ), organizovaném společností MARKETING INVESTMENT GROUP CZECH s.r.o., IČ:

Více

2.1. Kupní smlouva vzniká v okamžiku odeslání objednávky kupujícím.

2.1. Kupní smlouva vzniká v okamžiku odeslání objednávky kupujícím. 1. Úvodní ustanovení 1.1. Kupující zasláním své objednávky potvrzuje, že souhlasí s níže uvedenými obchodními podmínkami. Dále pak,že byl obeznámen s možnostmi odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Vymezení pojmů LINEP style, s.r.o., se sídlem Čajkovského 1904/11, 130 00 Praha 3, IČ 24197181, č. účtu 2600185087, kód banky 2010, vedený u Fio banky, tel.: +420 608 883

Více

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647, se sídlem Pickova 1096, 56201

Více

KUPNÍ SMLOUVA, 2. jméno, příjmení / obchodní firma:. místo podnikání/sídlo: registrace: jednající/zastoupen: takto:

KUPNÍ SMLOUVA, 2. jméno, příjmení / obchodní firma:. místo podnikání/sídlo: registrace: jednající/zastoupen: takto: KUPNÍ SMLOUVA, kterou níže uvedeného data uzavírají: 1. Kanlux s.r.o. sídlem Frýdek-Místek, ul. Sadová čp. 618, PSČ: 738 01 IČ: 27804861 registrace: obchodní rejstřík, Krajský soud v Ostravě, sp. zn. C.

Více

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy Kupující (spotřebitel) může odstoupit od smlouvy podle 1861 NOZ do 14 (čtrnácti) dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob

Více

Úplná pravidla spotřebitelské akce K VELKÝM KUCHYŇSKÝM SPOTŘEBIČŮM AŽ Kč NA DALŠÍ NÁKUP

Úplná pravidla spotřebitelské akce K VELKÝM KUCHYŇSKÝM SPOTŘEBIČŮM AŽ Kč NA DALŠÍ NÁKUP Úplná pravidla spotřebitelské akce K VELKÝM KUCHYŇSKÝM SPOTŘEBIČŮM AŽ 6 000 Kč NA DALŠÍ NÁKUP I. Úvodní ustanovení, místo a doba konání Akce 1. Tento dokument obsahuje úplná pravidla marketingové akce

Více

Smluvní podmínky pro užívání a správu domén ".sk" u spol. General Registry. Provozovatel. 1. Základní ujednání

Smluvní podmínky pro užívání a správu domén .sk u spol. General Registry. Provozovatel. 1. Základní ujednání u spol. General Registry Provozovatel Provozovatelem jsou v následujícím dokumentu myšleny společnosti: 1. General Registry, s.r.o. Žižkova 1 370 01 České Budějovice Česká republika IČ: 26027267 DIČ:CZ26027267

Více

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Obchodní a reklamační podmínky obchodní společnosti Metrostore.cz pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.metrostore.cz 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Internetový obchod

Více

REGISTRAČNÍ ŘÁD HOKEJBALU

REGISTRAČNÍ ŘÁD HOKEJBALU REGISTRAČNÍ ŘÁD HOKEJBALU 2015 Článek 1 Základní ustanovení 1. Start v soutěžích ČMSHb se umožňuje pouze hráči, který je registrován podle tohoto řádu. 2. Registrací se rozumí záznam hráče v IS ČMSHb,

Více

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek sídlo: Seifertova 571/5, 130 00 Praha 3 zápis společnosti v OR: Městský soud v Praze, spis. zn. C 236831 IČ: 03955354, DIČ CZ03955354 tel.: +420 777 200 258 e mail: mproductions@mproductions.cz www.mightysounds.cz

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky internetového portálu timee.cz (dále jen timee.cz ) pro zákazníky společnosti Datlink s.r.o., IČ 27970485, se sídlem

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD. Danuše Kylarová nám. Osvobození 24 78901 ZÁBŘEH IČ: 47821019 DIČ: CZ5454290545

REKLAMAČNÍ ŘÁD. Danuše Kylarová nám. Osvobození 24 78901 ZÁBŘEH IČ: 47821019 DIČ: CZ5454290545 REKLAMAČNÍ ŘÁD Danuše Kylarová nám. Osvobození 24 78901 ZÁBŘEH IČ: 47821019 DIČ: CZ5454290545 PLATNÝ OD 01.01.2007 Pro zabezpečení jednotného, rychlého a správného postupu při vyřizování reklamací v prodejnách

Více

SMLOUVA O VYUŽÍVÁNÍ DATABÁZE VÝUKOVÝCH AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL

SMLOUVA O VYUŽÍVÁNÍ DATABÁZE VÝUKOVÝCH AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL SMLOUVA O VYUŽÍVÁNÍ DATABÁZE VÝUKOVÝCH AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL Smluvní strany: Člověk v tísni, o.p.s. IČ 25755277 se sídlem Šafaříkova 24, 120 00 Praha 2 zastoupený Karlem Strachotou, ředitelem programu Jeden

Více

Obec Hrádek, Hrádek u Znojma

Obec Hrádek, Hrádek u Znojma VZOR Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Hrádek číslo: (uzavřená dle 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů) mezi: Poskytovatelem dotace: Obcí

Více

Zvláštní poštovní a obchodní podmínky společnosti Mediaservis,s.r.o. pro službu Sběrná pošta

Zvláštní poštovní a obchodní podmínky společnosti Mediaservis,s.r.o. pro službu Sběrná pošta Zvláštní poštovní a obchodní podmínky společnosti Mediaservis,s.r.o. pro službu Sběrná pošta Obsah Čl. 1 Obecná ustanovení... 2 Čl. 2 Vymezení používaných pojmů... 2 Čl. 3 Popis služby Sběrná Pošta...

Více

PRAVIDLA AKCE VOLEJTE S PILSNER URQUELL

PRAVIDLA AKCE VOLEJTE S PILSNER URQUELL PRAVIDLA AKCE VOLEJTE S PILSNER URQUELL společnosti 2014 COOP Mobil s.r.o. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument a informace v něm obsažené jsou výhradním vlastnictvím společnosti COOP Mobil s.r.o. Žádná

Více

Úplná pravidla propagační akce s názvem Novou chuť si zamilujete, nebo Vám vrátíme peníze

Úplná pravidla propagační akce s názvem Novou chuť si zamilujete, nebo Vám vrátíme peníze Úplná pravidla propagační akce s názvem Novou chuť si zamilujete, nebo Vám vrátíme peníze Účelem tohoto dokumentu je úplné a jasné vymezení pravidel propagační akce s názvem Novou chuť si zamilujete, nebo

Více

Souhrnný přehled změn Poštovních podmínek České pošty, s.p., s účinností od

Souhrnný přehled změn Poštovních podmínek České pošty, s.p., s účinností od I. ZMĚNY POŠTOVNÍCH PODMÍNEK ČESKÉ POŠTY, S.P. - CENÍK Od 1. 8. 2013 dochází k následujícím změnám: 1. Změna cen základních poštovních vnitrostátních služeb Obyčejné psaní, Doporučené psaní a Cenné psaní

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Společnost ABOR, s.r.o., se sídlem Poříčí nad Sázavou, Potoční 292, PSČ 257 21, IČ 284 90 517 (dále též ABOR ),, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Všeobecné podmínky pro uživatele služeb VietCall by OpenCall mobile

Všeobecné podmínky pro uživatele služeb VietCall by OpenCall mobile Všeobecné podmínky pro uživatele služeb VietCall by OpenCall mobile (dále jen Podmínky ) Společnost DH Telecom a.s., IČ: 015 82 569, se sídlem: Na výsluní 201/13, Strašnice, 100 00 Praha 10, zapsaná v

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE Orbitomat (dále jen pravidla )

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE Orbitomat (dále jen pravidla ) ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE Orbitomat (dále jen pravidla ) Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Orbitomat (dále jen soutěž ) na území České republiky a Slovenské republiky. Zkrácené

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU s názvem 03/17/B/SP/OM/Ad,, Oprava volného bytu č.3 na ul.vaškova 2626/21 v Moravské- Ostravě zadávaná jako zakázka malého rozsahu v souladu s ust. 27,31

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky )

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží od obchodní společnost ALTRO spol.

Více