Všeobecné obchodní podmínky pro Zákaznickou baumax kartu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Všeobecné obchodní podmínky pro Zákaznickou baumax kartu"

Transkript

1 Všeobecné obchodní podmínky pro Zákaznickou baumax kartu 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jenom VOP ) upravují podmínky vystavení a způsob užívání Zákaznické baumax karty společnosti BAUMAX ČR s.r.o., se sídlem Türkova ul. 1272/7, Praha 4, IČ (dále jenom baumax ), při uskutečňování nákupů v obchodní síti baumax v ČR. Zákaznická baumax karta je použitelná dle těchto VOP v síti všech baumax prodejen na území celé ČR. 2. Zákaznická baumax karta bude vystavena a spravována centrálou baumax v sídle společnosti. 3. Žadatelem je osoba, která v některé z baumax prodejen podá žádost o vystavení Zákaznické baumax karty na předtištěném formuláři. Zákaznickou baumax kartu vystaví baumax žadateli, pokud uskutečnil jednorázový nákup za Kč a více v některé z baumax prodejen a předložil řádně vyplněnou žádost o vystavení Zákaznické baumax karty. Pokud je žadatelem fyzická osoba, musí být dále osobou starší než 18 let a plně způsobilou k právním úkonům. Žadatel je povinen v žádosti o vystavení Zákaznické baumax karty uvést i účel jejího použití. Toto však nezavazuje baumax provádět pro zákazníka jednotlivá rozúčtování podle uskutečněných nákupů na soukromé a na podnikatelské. Při podání žádosti o vystavení Zákaznické baumax karty je žadatel, který je fyzickou osobou, povinen předložit občanský průkaz, nebo jiný doklad totožnosti s fotografií za účelem ověření totožnosti žadatele a údajů uvedených v žádosti a žadatel, který je právnickou osobou, výpis z obchodního rejstříku nebo živnostenské oprávnění a osoba, která za žadatele-právnickou osobu žádost podává, se musí prokázat, že je oprávněna v dané věci za žadatele jednat, a dále musí prokázat svou totožnost občanským průkazem, nebo jiným dokladem totožnosti s fotografií. Centrála baumax nebo kterákoliv baumax prodejna je oprávněna žádost o vystavení Zákaznické baumax karty odmítnout, přičemž k jejímu odmítnutí nesmí dojít z diskriminačních důvodů. BauMax je oprávněn odmítnout vystavení Zákaznické baumax karty zejména v případě, že žadateli byla v minulosti vystavena Zákaznická baumax karta nebo jiná obdobná karta v rámci zaniklých věrnostních programů (např. Karta stálého zákazníka) a z důvodu porušení podmínek bylo její používání ze strany baumax omezeno nebo zakázáno, případně byla tato karta zrušena. 4. Držitelem Zákaznické baumax karty (dále jenom držitel karty ) se rozumí žadatel, kterému byla karta na základě jeho žádosti vystavena, nebo osoba, na kterou byla karta převedena dle odst. 12 VOP. Domovskou prodejnou se rozumí baumax prodejna, kde byla držiteli karty Zákaznická baumax karta vystavena. Zúčtovací období pro uplatnění nároku na roční bonus začíná plynout dnem vystavení baumax karty a končí posledním dnem v měsíci po uplynutí 12 měsíců od data jejího vystavení. Poté začíná plynout automaticky nové zúčtovací období v délce trvání 12 měsíců. 5. Prostřednictvím Zákaznické baumax karty je možné v síti baumax prodejen v ČR uplatnit nárok na zvýhodněné služby a roční bonus podle odst. 8 a 9 těchto VOP, který bude centrálou baumax vyúčtován po uplynutí zúčtovacího období (viz odst. 4 těchto VOP). Roční bonus je poskytován ve formě poukázky. Poukázka na roční bonus (dále jenom poukázka ) je platná po dobu 12 měsíců od data vystavení a bude vystavena a zaslána centrálou baumax držiteli karty poštou na jeho poslední známou adresu do 60 dnů po uplynutí zúčtovacího období. Pokud roční bonus činí více než Kč, může držitel karty na předtištěném formuláři požádat na domovské prodejně o výměnu poukázky za dvě nebo tři poukázky nižší hodnoty, které si držitel karty určí a jejichž součet bude odpovídat hodnotě vyměňované poukázky, a současně je povinen na domovské prodejně odevzdat vyměňovanou poukázku. Při podání žádosti o výměnu poukázky musí držitel karty dále předložit příslušnou Zákaznickou baumax kartu. Nové poukázky budou vystaveny a zaslány centrálou baumax držiteli karty poštou na jeho poslední známou adresu do 60 dnů po podání žádosti o výměnu poukázky a odevzdání vyměňované poukázky. Poukázku je možno použít jenom pro nákup zboží v síti všech baumax prodejen na území celé ČR. Poukázku lze uplatnit u pokladny pouze společně se Zákaznickou baumax kartou, jejíž číslo je uvedeno na poukázce, a pouze za předpokladu, že tak držitel karty učiní před zahájením markování zboží. Držitel karty nemá nárok na proplacení plné nebo nevyčerpané hodnoty poukázky. V případě, že držitel karty uplatní poukázku při nákupu zboží v nižší hodnotě, než na jakou je vystavena poukázka, nevyčerpaná hodnota poukázky propadá. Vícenásobné uplatnění poukázky se považuje za zneužití Zákaznické baumax karty a baumax má právo takovou kartu bez náhrady zrušit. Zboží, které držitel karty získá uplatněním poukázky, může držitel karty na základě dohody s příslušným vedoucím prodejny vyměnit, vrácení kupní ceny není možné. Práva spotřebitele při reklamaci vad zboží přitom zůstávají zachována. V případě ztráty, odcizení nebo zničení poukázky není baumax povinen poukázku nebo její duplikát opětovně vystavit.

2 6. Zákaznická baumax karta musí být předložena u pokladny před zahájením pokladní operace (před markováním zboží). Zaměstnanci prodejny nejsou povinní upozornit zákazníka, aby předložil Zákaznickou baumax kartu před zahájením markování zboží. V průběhu pokladní operace ani po jejím ukončení není možné u pokladny dodatečně přiznat hodnotu takto uskutečněného nákupu ve prospěch karty, ani přiznat tuto hodnotu do celkového obratu pro uplatnění následného nároku na roční bonus podle odst. 8 těchto VOP. baumax je oprávněn uvádět na pokladním bloku číslo Zákaznické baumax karty, která byla u pokladny předložena před zahájením pokladní operace, a dále jméno, příjmení a bydliště držitele této karty. Použití Zákaznické baumax karty zároveň s jinými kartami pro kumulaci bonusů, slev nebo jakýchkoliv jiných poskytovaných výhod vztahujících se k použití těchto karet je vyloučeno, pokud baumax neurčí jinak. Pokud zákazník nepředloží Zákaznickou baumax kartu u pokladny před zahájením pokladní operace (např. protože si nepřeje uvedení čísla Zákaznické baumax karty na pokladním bloku), může požádat bezprostředně po provedení nákupu na hlavních informacích prodejny, kde nákup provedl, o dodatečné načtení provedeného nákupu na Zákaznickou baumax kartu s předložením pokladního bloku a Zákaznické baumax karty. 7. Roční bonus je poskytován na zboží zakoupené v síti baumax prodejen v ČR, s výjimkou zboží označeného v prodejně nebo v letáku jako Cena trvale snížena nebo Cenový trhák. Nákup zboží označeného jako Cena trvale snížena nebo Cenový trhák se nezapočítává do bonusového obratu, toto zboží tvoří výjimku. Jednorázové aktivity ve formě direct mailů obsahujících jednorázovou slevovou poukázku na nákup zboží se načítají na kartu podle bodu 7 těchto VOP, pokud baumax neurčí jinak. Nárok na započítání výše uskutečněného nákupu do celkového obratu se vztahuje i na první uskutečněný jednorázový nákup za ,- Kč a více, na jehož základě došlo k vydání Zákaznické baumax karty. Pro obdržení Zákaznické baumax karty a započítání prvotního nákupu na Zákaznickou baumax kartu je zákazník povinen okamžitě po nákupu zažádat o vystavení této karty a následné započítání sumy nákupu na kartu, jinak nárok na započítání prvního nákupu nemá. Nákup uskutečněný při uplatnění poukázky na roční bonus a nákup v tzv. -10% den (den poskytování 10% slevy na všechny druhy zboží) se nenačítají na Zákaznickou baumax kartu a nezapočítávají se ani do celkového, ani do bonusového obratu. Když držitel karty vrátí zboží původně zakoupené jako výjimka, nemá nárok na započítání sumy odpovídající ceně vráceného zboží do bonusového obratu. Do bonusového obratu se taktéž nezapočítává hodnota nákupů zboží zakoupeného s okamžitými slevami a označeného v aktuálních letácích logem Zákaznické baumax karty, započítává se jenom do celkového obratu. 8. Výše ročního bonusu je závislá na výši celkového a bonusového obratu uskutečněného držitelem karty. Celkový obrat představuje celkovou výši ročního nákupu načteného na Zákaznickou baumax kartu v baumax prodejnách v rámci daného zúčtovacího období. Bonusový obrat je celkový obrat po odečtení hodnoty zboží, na které se roční bonus nevztahuje dle odst. 7 VOP. Celkový obrat určí procentuální sazbu pro výpočet ročního bonusu podle stupnice: při celkovém obratu od ,- Kč do ,99 Kč roční bonus 2 % z bonusového obratu; při celkovém obratu od ,- Kč do ,99 Kč roční bonus 3 % z bonusového obratu; při celkovém obratu od ,- Kč do ,99 Kč roční bonus 5 % z bonusového obratu; při celkovém obratu od ,- Kč roční bonus 10 % z bonusového obratu. Do hranice ,- Kč nevzniká zákazníkovi žádný nárok na roční bonus a baumax není povinen vystavit držiteli karty výpis ročního zúčtování Zákaznické baumax karty. Sazby a hranice pro roční bonus může centrála společnosti baumax jednostranně měnit, a to i v průběhu zúčtovacího období, přičemž pro stanovení ročního bonusu se použijí sazby a hranice platné k poslednímu dni zúčtovacího období. Roční bonus se poskytuje výhradně formou poukázky jenom držiteli karty. 9. Vedle uplatnění nároku na roční bonus je držitel karty oprávněn využít po předložení Zákaznické baumax karty tyto zvýhodněné služby poskytované baumax prodejnami: zdarma zapůjčení přívěsného vozíku jednou za měsíc na 1 den, zdarma přířez dřeva zakoupeného v baumax prodejně, zdarma výřez dřezu zakoupeného v baumax prodejně, sleva 50 % při zapůjčení nářadí, garance vrácení peněz do 60 dnů (nevztahuje se na řezané zboží a zboží zakoupené na Zákaznickou objednávku), služby odborného pracovníka po celou dobu nákupu, mimořádné nabídky pro držitele karty. Vedoucí prodejny baumax má právo odmítnout poskytnutí některé ze zvýhodněných služeb, pokud má podezření ze zneužívání těchto zvýhodněných služeb. Zneužíváním zvýhodněných služeb se rozumí především podezření na uplatnění nároku na poskytnutí zvýhodněné služby jiné osobě, než je držitel karty, nebo poskytnutí zvýhodněné služby třetí osobě v rámci podnikatelské činnosti držitele karty nebo využívání zvýhodněných služeb v rozsahu překračujícím obvyklé potřeby průměrné domácnosti. Rozsah zvýhodněných služeb může být omezen dle provozních a kapacitních možností jednotlivých prodejen baumax nebo nákupního chování zákazníka. Před poskytováním zvýhodněných služeb držitelům karty má přednost poskytování služeb ostatním zákazníkům baumax v rámci obchodní činnosti baumax. Vedle uplatnění nároku na roční bonus je držitel karty oprávněn využívat po

3 předložení Zákaznické baumax karty i okamžitou slevu, vztahující se na vybrané produkty označené v aktuálně platných letácích logem Zákaznické baumax karty. 10. Ztrátu a krádež Zákaznické baumax karty je držitel karty povinen ihned oznámit v domovské prodejně na hlavních informacích. Na základě žádosti podané na předtištěném formuláři mu bude baumax centrálou vystaven duplikát karty, který mu bude zaslán poštou do 2 měsíců od podání žádosti na poslední známou adresu držitele karty. Změnu adresy, jména nebo názvu a dalších údajů uvedených v žádosti o vystavení Zákaznické baumax karty musí držitel karty oznámit na předtištěné Žádosti o změnu kontaktních údajů k Zákaznické baumax kartě v kterékoliv prodejně na hlavních informacích. V opačném případě platí jako závazná poslední známá adresa držitele karty. Při podání žádosti o změnu kontaktních údajů k Zákaznické baumax kartě je držitel karty, který je fyzickou osobou, povinen předložit občanský průkaz, resp. jiný doklad totožnosti s fotografií za účelem ověření jeho totožnosti a ohlašovaných údajů a držitel karty, který je právnickou osobou, výpis z obchodního rejstříku nebo živnostenské oprávnění a osoba, která za držitele karty právnickou osobu ohlášení provádí, musí prokázat své oprávnění jednat za držitele karty a prokázat svou totožnost občanským průkazem, resp. jiným dokladem totožnosti s fotografií. 11. Držitel karty může požádat o vystavení maximálně 5 vedlejších karet k Zákaznické baumax kartě v kterékoli baumax prodejně na hlavních informacích. Na základě žádosti podané na předtištěném formuláři centrála baumax vystaví vedlejší karty, které budou držiteli karty zaslané poštou do 2 měsíců od podání žádosti na poslední známou adresu držitele karty. Obraty vedlejších karet se přičtou k účtu hlavní Zákaznické baumax karty a mají stejný EAN kód jako hlavní karta. Vedlejší kartu mohou využívat rodinní příslušníci držitele karty, zaměstnanci držitele karty, kteří předloží doklad prokazující jejich vztah k držiteli karty. Vedlejší kartu jsou v uvedeném rozsahu a uvedeným způsobem oprávněni využívat i zástupci, zaměstnanci poboček držitele karty. Držitel karty v plné míře zodpovídá za to, že vedlejší karty budou využívány jenom oprávněnými osobami. V případě zneužití vedlejší karty je společnost baumax oprávněná postupovat způsobem podle odst. 9 a odst. 13 těchto VOP, přičemž zneužití vedlejší karty je zároveň považováno za zneužívání Zákaznické baumax karty, ke které je vedlejší karta vystavena a evidována. Podmínky pro používání a nakládání se Zákaznickou baumax kartou upravené těmito VOP se přiměřeně vztahují a uplatňují i na používání a nakládání s vedlejší kartou. 12. Zákaznická baumax karta je platná neomezeně až do odvolání. Změnu držitele karty je možné provést na základě písemné žádosti osoby, na niž má být karta převedena, a to tak, že tato osoba podá v některé z prodejen baumax řádně vyplněnou žádost o vystavení Zákaznické baumax karty, ke které přiloží písemný souhlas držitele karty s převodem karty na jeho osobu. V případě úmrtí držitele karty zanikají veškerá jeho práva spojená se Zákaznickou baumax kartou a vyplývající z těchto VOP. Zákaznická baumax karta je nepřenosná. Zákaznická baumax karta zůstává majetkem vystavitele. 13. Držitel karty může smluvní vztah kdykoli písemně ukončit výpovědí, která je účinná okamžikem doručení na centrálu společnosti baumax. Společnost baumax může smluvní vztah kdykoli písemně ukončit výpovědí, pro kterou platí jednoměsíční výpovědní lhůta, která začne plynout prvním dnem kalendářního měsíce, který následuje po kalendářním měsíci, v kterém byla výpověď doručena na poslední známou adresu držitele karty. V případě nemožnosti doručení výpovědi se výpověď považuje za doručenou dnem, kdy se doporučená zásilka vrátila zpět do sídla baumax. Při vypovězení smluvního vztahu ze strany zákazníka a při vypovězení smluvního vztahu ze strany společnosti baumax z jiného důvodu než zneužití karty budou nároky ze Zákaznické baumax karty zúčtovány ke dni ukončení smluvního vztahu. Při vypovězení smluvního vztahu ze strany společnosti baumax z důvodu zneužití karty nároky ze Zákaznické baumax karty bez náhrady zanikají. Při ukončení smluvního vztahu musí být Zákaznická baumax karta bezodkladně vrácena v domovské prodejně na hlavních informacích. Při ukončení smluvního vztahu si centrála baumax vyhrazuje právo poskytnout v tomto případě roční bonus ve formě poukázky s odpovídající hodnotou podle odst. 8 těchto VOP teprve po vrácení baumax karty držitelem karty v domovské prodejně. Pokud v průběhu 24 měsíců držitel karty nerealizuje aspoň jeden nákup na Zákaznickou baumax kartu, baumax centrála si vyhrazuje právo tuto kartu zrušit bez nároku na poskytnutí ročního bonusu a zvýhodněných služeb podle odst. 8 a 9 těchto VOP. 14. Držitel Karty stálého zákazníka podle zaniklého věrnostního systému Karty stálého zákazníka, je povinen tuto dosavadní Kartu stálého zákazníka odevzdat v prodejně, kde mu byla vystavena a zároveň je oprávněn požádat o její výměnu za Zákaznickou baumax kartu bez potřeby splnění podmínky jednorázového nákupu uvedené v odst. 3 těchto VOP. Bonusy vyplývající z Karty stálého zákazníka, o jejichž vyrovnání nebylo požádáno do , se nepřenášejí na Zákaznickou baumax kartu a bez dalšího zanikají.

4 15. Od mají držitelé karty právo získat informace o jejich celkovém a bonusovém obratu v aktuálním zúčtovacím období platném pro příslušnou Zákaznickou baumax kartu i prostřednictvím přístupu k osobnímu účtu držitele karty na internetové stránce Držitelům karty bude přístupový PIN kód zaslán po vystavení Zákaznické baumax karty doporučeně poštou na adresu uvedenou v žádosti o vystavení karty. Pokud nebude držiteli karty PIN kód doručen z jakýchkoli důvodů prostřednictvím pošty, může držitel karty požádat o opětovné zaslání PIN kódu, nebo si ho osobně vyzvednout ve své domovské prodejně. PIN kód je oprávněn převzít jenom osobně držitel karty. Držitel karty nese odpovědnost za nakládání se svěřeným PIN kódem. Držitel karty může zjistit stav obratů na své Zákaznické baumax kartě i telefonicky na čísle , anebo em na adrese ve kterém uvede přidělený PIN kód. Pokud bude držitel karty chtít informaci o stavu svých obratů zjistit v prodejně a nebude vědět PIN kód, musí se prokázat dokladem totožnosti, přičemž údaje dle předloženého dokladu totožnosti musí být totožné s údaji uvedenými v žádosti o vystavení karty, resp. údaji v elektronickém formuláři. baumax má v případě pochybností o totožnosti osoby žádající poskytnutí informace právo odmítnout informace poskytnout. Ztrátu PIN kódu, nebo jeho zveřejnění, resp. zpřístupnění neoprávněným osobám je držitel karty povinen bezodkladně oznámit společnosti baumax zasláním informace na adresu nebo telefonicky na čísle Držitel karty může současně požádat o vydání nového přístupového PIN kódu. baumax v případě, když vyhodnotí okolnosti ztráty resp. důvody zrušení PIN kódu, může držiteli karty zaslat nový PIN kód prostřednictvím pošty na adresu uvedenou držitelem karty, a to do 2 měsíců od data podání žádosti o jeho opětovné vydání. PIN kód držitele karty je jedinečným identifikačním kódem, který slouží k přístupu k informacím osobního účtu držitele karty. PIN kód je důvěrný a nesmí být oznámen jiným osobám. Držitel karty je povinen chránit důvěrnost PIN kódu a zabezpečit, aby PIN kód nebyl známý žádné jiné osobě, a vykonat všechny potřebné úkony k tomu, aby zůstal důvěrný a známý výlučně držiteli karty. V případě právnických osob může mít informaci o PIN kódu výlučně statutární orgán společnosti nebo jeho člen, nebo osoba, která je oprávněna používat i samotnou Zákaznickou baumax kartu. Statutární orgán, resp. jeho člen, nese odpovědnost za to, že PIN kód nebude známý žádné jiné osobě s výjimkou oprávněných osob. Držitel karty nese odpovědnost za případný vznik škody způsobený zveřejněním nebo zneužitím PIN kódu. Držitel karty je povinen odhlásit se ze svého osobního účtu bezodkladně po ukončení práce s osobním účtem. baumax nenese odpovědnost za jakékoli škody či jinou újmu, které držiteli karty vzniknou z důvodu či v souvislosti s porušením jeho povinností při nakládaní s PIN kódem nebo osobním účtem. baumax má právo v případě důvodného podezření ze zneužití nebo zveřejnění PIN kódu, nebo používání osobního účtu v rozporu s VOP nebo platnými právními předpisy, zrušit a omezit nebo zrušit právo přístupu držitele karty k informacím na jeho osobním účtu prostřednictvím internetu. baumax je oprávněn dočasně omezit nebo zrušit přístup držitele karty k osobnímu účtu z bezpečnostních nebo jiných důvodů (např. technické nebo provozní důvody), a to po dobu nezbytně nutnou. baumax nenese odpovědnost za jakoukoli škodu či jinou újmu, která tímto držiteli karty vznikne. 16. Centrála baumax si ponechává právo na zkvalitnění nebo změny výhod, které jsou prostřednictvím Zákaznické baumax karty poskytovány nebo které s ní jsou spojeny, stejně jako možnost dočasného přerušení připisování obratů na Zákaznickou baumax kartu anebo připisování bonusu k dobru pro případ vyšší moci nebo výjimečných technických problémů. Změny a doplňky těchto VOP budou vždy baumax centrálou zveřejněny v síti všech baumax prodejen na území celé ČR a jejich písemný text bude volně dostupný na hlavních informacích. Tyto změny a doplňky nabývají účinnosti dnem zveřejnění. 17. Držitel karty užíváním Zákaznické baumax karty souhlasí s tím, aby všechny údaje týkající se jeho osoby získané v souvislosti s vystavením, nakládáním a správou Zákaznické baumax karty byly společností BAUMAX ČR s.r.o. dále zpracovány za účelem jejich využívání v rámci obchodních aktivit společnosti BAUMAX ČR s.r.o., a to zejména k reklamním a marketingovým aktivitám, a aby tyto informace byly poskytnuty a předány i jiným společnostem koncernu baumax, příp. poskytnuty a převedeny na marketingové společnosti pověřené koncernem baumax v souladu s účelem jejich zpracování. Údaje o držitelích karet jsou zpracovány a využívány v souladu s platnými předpisy na ochranu osobních údajů. Držitel karty dále užíváním Zákaznické baumax karty vyslovuje souhlas s nakládáním a využíváním rodného čísla držitele karty a souhlas se zasíláním obchodních sdělení. Souhlasy dle tohoto odstavce jsou uděleny na dobu neurčitou a je možné je kdykoli písemně odvolat. 18. Žadatel svým podpisem žádosti o vystavení Zákaznické baumax karty uznává platnost těchto VOP umístněných v baumax prodejnách a považuje je pro sebe za závazné. baumax má právo VOP kdykoli jednostranně změnit, případně je zcela nahradit novými všeobecnými obchodními podmínkami pro Zákaznickou baumax kartu. Vztah mezi žadatelem nebo držitelem karty a baumax se řídí vždy aktuálním zněním VOP, které je zveřejněno na internetové stránce

5 19. Příslušným soudem ve věcech sporů vzniklých v souvislosti se vztahem založeným systémem baumax karty a těmito VOP je soud, v jehož obvodě se nachází sídlo baumax centrály. 20. Tyto VOP ukončují a nahrazují platnost Všeobecných obchodních podmínek pro Zákaznickou baumax kartu platných od 26. ledna Tyto VOP platí v síti všech baumax prodejen na území celé ČR. Tyto VOP nabývají účinnosti dnem BAUMAX ČR s.r.o.

SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ O2 PŘEDPLACENÉ SLUŽBY

SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ O2 PŘEDPLACENÉ SLUŽBY SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ O2 PŘEDPLACENÉ SLUŽBY Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY P POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÉ SLUŽBY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. Společnost RIGHT POWER SERVICES, s.r.o., sídlem Českobratrská 3321/46,

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil Tyto všeobecné podmínky (dále jen VOP ) jsou vydané v souladu s 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti INTERNET Pb, spol. s r.o. Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Základní ustanovení 1.1 Obecné zásady Tyto Všeobecné obchodní podmínky České spořitelny, a. s. (dále jen VOP ) upravují základní

Více

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek Obecná část Podmínek Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti GREPA Networks s.r.o. (dále jen Podmínky") vydané s účinností od 1.4.2014. 1 Předmět

Více

Čl. 3 Zařízení pro poskytování a užívání služeb. zařízení Poskytovatele Koncové zařízení účastníka doplňková zařízení

Čl. 3 Zařízení pro poskytování a užívání služeb. zařízení Poskytovatele Koncové zařízení účastníka doplňková zařízení Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací a Všeobecné obchodní podmínky prodeje doplňkových zařízení společnosti UPC Česká republika, s.r.o. Část I. Všeobecné podmínky

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014 1. Úvodní ustanovení Všeobecné podmínky pro poskytování služeb (dále jen Všeobecné podmínky ) stanovují a upravují práva a povinnosti smluvních

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Definice pojmů VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

I. Úvodní ustanovení. II. Definice pojmů VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ I. Úvodní ustanovení 1) Tyto Všeobecné podmínky upravují podmínky poskytování služeb elektronických komunikací poskytovaných společností Mikenopa a.s. a jsou nedílnou součástí každé Smlouvy o poskytování

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů fyzických osob

Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů fyzických osob Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů fyzických osob Platné a účinné od 1. března 2015 mbank.cz 844 777 000 mbank S.A., společnost založená a existující podle polského práva, se sídlem

Více

3.5 Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou pokud ve Smlouvě není uvedeno jinak.

3.5 Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou pokud ve Smlouvě není uvedeno jinak. Všeobecné podmínky Poskytování telekomunikačních služeb společnosti OXID Networks s.r.o.. 1. Předmět všeobecných podmínek 1.1 Tyto všeobecné podmínky stanovují postup uzavírání smlouvy o poskytování a

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností AIRWAYNET a.s. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností AIRWAYNET a.s. (dále jen Všeobecné podmínky ) Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. Úvodní ustanovení 1.1 Poskytovatelem se rozumí společnost AIRWAYNET a.s. se sídlem Hládkov

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací Poskytovatelem Jiřím Tománkem, provozovatelem sítě Dobříš.NETwork (dále též jen Všeobecné podmínky nebo VoP ) ve znění

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP Cloud

Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP Cloud Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP Cloud Účinné od 10.5.2015 Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP

Více

Obecná část Podmínek. 1. Předmět Podmínek

Obecná část Podmínek. 1. Předmět Podmínek Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti Fast Communication s.r.o. (dále jen Podmínky") vydané s účinností od 1.9.2013. Obecná část Podmínek 1. Předmět

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností Vole-j.cz s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností Vole-j.cz s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností Vole-j.cz s.r.o. (dále jen VOP) 1. Základní ustanovení Obchodní společnost Vole-j.cz s.r.o. (dále

Více

2.1 Poskytovatel je kromě oprávnění vyplývajících z dalších

2.1 Poskytovatel je kromě oprávnění vyplývajících z dalších Všeobecné obchodní podmínky 1 Předmět Smlouvy 1.1 Poskytovatel se zavazuje poskytovat Služby na základě Smlouvy na poskytování služeb, kterou s ním Poskytovatel uzavřel a jejíž nedělitelnou součástí jsou

Více

Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. 1/14

Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. 1/14 Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. 1/14 Obsah: ZÁKLADNÍ PRAVIDLA A PRINCIPY 1. Rozsah použití 2. Definice 3. Bankovní tajemství a ochrana osobních

Více

3. Práva a povinnosti smluvních stran

3. Práva a povinnosti smluvních stran Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti ha-vel internet s.r.o. (dále jen Podmínky") vydané s účinností od 8. 2. 2014. Obecná část Podmínek 1. Předmět

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací.

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací. Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací. 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1 Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení, sdělení před uzavřením smlouvy

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení, sdělení před uzavřením smlouvy Obchodní podmínky Společnost Intersport ČR s.r.o. se sídlem Praha 4, Na Strži 1702/65, PSČ 140 62, IČO: 256 70 816, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 59835

Více

Představení Clubcard kreditní karty

Představení Clubcard kreditní karty Představení Clubcard kreditní karty výhody pravidla programu odměn sazebník úvěrové podmínky podmínky pojištění Kód úvěrových podmínek: ITK113 Co byste měli vědět o Vaší Clubcard kreditní kartě Vážený

Více

Obchodní podmínky SPOTCHEMI, a.s.

Obchodní podmínky SPOTCHEMI, a.s. Obchodní podmínky SPOTCHEMI, a.s. Obsah I. Definice základních pojmů:... 1 II. Obecná ustanovení... 3 III. Registrace Firmy... 4 IV. Aktivace Účtu Firmy... 5 V. Ochrana práv a oprávněných zájmu Provozovatele

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SÍTĚ SMARTBOX. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SÍTĚ SMARTBOX. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SÍTĚ SMARTBOX Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Společnost SMARTBOX CB s.r.o., se sídlem České Budějovice, B. Smetany 43, 370 01, IČO: 24683477 (dále jen

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SKYLAB SPOL. S R.O.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SKYLAB SPOL. S R.O. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SKYLAB SPOL. S R.O. vyplývající z novely zákona č. 127/2005 o elektronických komunikacích (novela č. 214/2013 Sb.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Níže jsou uvedeny všeobecné obchodní podmínky, kterými se řídí právní a jiné vztahy mezi společností SKY WALKERS Czech Republic s.r.o. (dále jen poskytovatel ) a mezi objednatelem či uživatelem služeb

Více

Část 4 Užívání objednaných služeb

Část 4 Užívání objednaných služeb Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací poskytovatele HoralNET s.r.o. (dále též jen Všeobecné podmínky ) Část 1 Předmět Všeobecných podmínek 1.1

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Stránka 1 z 17 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny všeobecných obchodních podmínek 1.1.1. Tyto

Více