Informace o Střední škole automobilní Jihlava

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informace o Střední škole automobilní Jihlava"

Transkript

1 Informace o Střední škole automobilní Jihlava IČO IZO Kontaktní údaje: Adresa: Střední škola automobilní Jihlava, Školní 1a, Jihlava Telefon: ředitel , sekretariát , servis , fax Informační brožura Tato brožura podává základní informace pro veřejnost v souladu s příslušným ustanovením zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Úvod Tato brožura uvádí základní informace, způsob a podmínky pro poskytování informací veřejnosti ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, která je pro oblast školství dále upravena pokynem MŠMT č.j /99, v podmínkách působnosti a pravomoci SŠA Jihlava. Zároveň zveřejňuje základní informace o této škole. Tento zákon naplňuje článkem 17 odst. 1, 2, 4 a 5 Listiny základních práv a svobod (součást Ústavy ČR), zaručené právo veřejnosti na informace v působnosti státních orgánů, orgánů územní samosprávy a subjektů, kterým zákon svěřil rozhodování o právech, právem chráněných zájmech a povinnostech fyzických nebo právnických osob v oblasti veřejné správy a zároveň stanoví podmínky, za kterých jsou tyto orgány a osoby povinny poskytovat informace ve své působnosti. a) Údaje o jmenování ředitele školy Hejtman kraje Vysočina jmenoval v souladu s ustanovením 2 písm. b) a 17 odst. 3 zákona č. 564/1990 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších zákonů, na základě usnesení rady kraje č. 030/02/2003/RK ze dne a se souhlasem MŠMT ze dne č.j /03-25 do funkce ředitele pana Ing. Bedřicha Brože s účinností od b) Výkon státní správy ve školství ( 164 a 165 zákona č. 561/ 2004 Sb., školský zákon) Ředitel školy: 1. rozhoduje ve všech záležitostech týkajících se poskytování vzdělání a školských služeb, 2. odpovídá za to, že škola poskytuje vzdělávání a školské služby v souladu se školským zákonem a vzdělávacími programy, 3. odpovídá za pedagogickou a odbornou úroveň vzdělávání a služeb, 4. vytváří podmínky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, pro práci školské rady a

2 pro práci odborové organizace, 5. zajišťuje, aby zákonní zástupci žáků, zletilí žáci byli včas informování o průběhu a výsledcích zdělávání, 6. zajišťuje spolupráci při uskutečňování programů zjišťování výsledků vzdělávání vyhlášených ministerstvem, 7. odpovídá za zajištění dohledu nad nezletilými žáky ve škole. Ředitel školy zřizuje pedagogickou radu jako svůj poradní orgán, projednává s ní zásadní pedagogické dokumenty a opatření týkající se vzdělávací činnosti školy. Při svém rozhodování přihlédne k názorům pedagogické rady. Ředitel řídí školu a plní povinnosti vedoucího organizace, provádí řídící, organizační a kontrolní činnost v návaznosti dále. - stanovuje organizaci a podmínky provozu školy, - odpovídá za použití finančních prostředků státního rozpočtu přidělených škole v souladu s účelem, na který byly přiděleny, - předkládá rozbor hospodaření podle závazné osnovy a postupu stanovené ministerstvem. Ředitel střední školy rozhoduje o právech a povinnostech v oblasti státní správy:: - o přeřazení žáka do vyššího ročníku, - o přijetí ke vzdělávání, - o přestupu, přerušení studia a změně oboru vzdělání, - o opakování ročníku po splnění povinné školní docházky, - o uznání dosaženého vzdělání, - o podmíněném vyloučení ze studia a o vyloučení ze studia, - o povolení a zrušení individuálního vzdělávání žáka. Ředitel může podle místních potřeb a podmínek na základě požadavků orgánů, které zřídily školu, popřípadě jiného subjektu, upravit výchovně vzdělávací proces školy v rozsahu stanoveném učebními plány. Pokud tato úprava vyvolá zvýšené náklady, ředitel stanoví jejich výši a způsob úhrady projedná se zřizovatelem. Ředitel schvaluje a vydává vnitřní dokumenty potřebné k řízení výchovně vzdělávacího procesu a ostatních činností školy - školní řád, pracovní řád, organizační řád, řád dílen a další na ně navazující dokumenty. c) Pracovníci SŠA Jihlava oprávněni poskytovat informace Ing. Bedřich Brož statutární orgán Ing. Jitka Sobotková - zástupce ředitele pro teoretické vyučování Mgr. Jaroslav Másilko zástupce ředitele pro praktické vyučování Hana Valová vedoucí technicko ekonomického úseku, v době nemoci a dovolené ředitele, Soňa Hrazdirová, asistentka ředitele školy, Třídní učitelé - informace k žákům svých tříd Ostatní učitelé informace o studijních výsledcích svého předmětu Telefonický kontakt na uvedené pracovníky je: Ing. Bedřich Brož Ing. Jitka Sobotková Mgr. Jaroslav Másilko

3 Hana Valová Soňa Hrazdirová Třídní učitelé Další možná spojení: (odkaz pedagogičtí pracovníci) d) Údaje o tom, proti kterým rozhodnutím ředitele školy je přípustné odvolání Proti rozhodnutí ředitele školy se lze odvolat podle 7 písmene b) a v souladu s 22 zákona ČNR č. 564/1990 Sb. ke Krajskému úřadu v Jihlavě odboru školství (prostřednictvím ředitele školy, který rozhodnutí vydal) a v souladu s 53 zák. č. 71/1967 Sb. O správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů. Odvolání je přípustné proti těmto rozhodnutím: - Rozhodnutí o přijetí, nepřijetí ke studiu ve střední škole, - Rozhodnutí o přerušení studia, změně oboru vzdělání, - Rozhodnutí o přiznání a odnětí stipendia a hmotného zabezpečení žákům školy, - Rozhodnutí o podmíněném vyloučení ze studia, vyloučení ze studia, - Rozhodnutí o výši příspěvku v jednotlivých případech na školní stravování, - Rozhodnutí o žádosti žáka ke změně oboru vzdělání, přestupu žáka a opakování ročníku po splnění povinné školní docházky, - Rozhodnutí o povolení a zrušení individuálního vzdělávání žáka. e) Postup školy při přijímání a vyřizování stížností, oznámení a podnětů 1. Stížnosti, oznámení a podněty se podávají písemně s vlastnoručním podpisem 2. Pracovníkem pověřeným za SŠA Jihlava k přijímání stížností, oznámení a podnětů (dále pouze stížnosti) od podatelů je Soňa Hrazdirová, asistentka ředitele, telefon Tato pověřená pracovnice rovněž vede evidenci stížností. Vlastní vyřízení konkrétní stížnosti provede ředitel nebo jím určený pracovník. 3. SŠA je při vyřizování stížností povinna - prošetřit a vyřídit stížnost bez průtahů, hospodárně a v určených lhůtách, - objektivně a úplně prošetřit všechny její body a zjištění dokladovat, - výsledky šetření zhodnotit a rozhodnout o oprávněnosti resp. neoprávněnosti stížnosti, - o výsledku šetření informovat stěžovatele, - u oprávněných a částečně oprávněných stížností stanovit opatření k odstranění zjištěných nedostatků, - spis v dané věci uzavřít a údaje o výsledcích šetření a vyřízení předat k evidenci pověřenému pracovníkovi (ad odst. 2). 4. Je nepřípustné postupovat stížnost k prošetření útvarům či zaměstnancům SŠA Jihlava, proti nimž stížnost směřuje. 5. Pokud SŠA Jihlava obdrží stížnost, jejíž šetření je jen zčásti v její pravomoci, potvrdí její příjem stěžovateli a sdělí mu, které body stížnosti prošetří sám a které postupuje jinému subjektu.

4 6. Pokud SŠA Jihlava obdrží stížnost na úroveň, výsledky a podmínky výchovně vzdělávací práce školy jako celku, postoupí škola tuto stížnost České školní inspekci Jihlava nebo zřizovateli k přímému vyřízení a informuje o tomto stěžovatele. f) Administrativní postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informací 1. Žádost o poskytnutí informace se podává oprávněným pracovníkům osobně nebo písemně s vlastnoručním podpisem. 2. Pokud žádost směřuje k poskytnutí již zveřejněné informace, může oprávněný pracovník místo požadované informace sdělit jen údaje umožňující vyhledání a získání svěřené informace. Za zveřejněné údaje se pro tyto účely považují i informace obsažené v této brožuře. 3. Pokud ze žádosti není zřejmé, že směřuje vůči povinné osobě (SŠA Jihlava) nebo kdo žádost podal, oprávněný pracovník ji bez dalšího odloží. 4. Pokud je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována nebo je formulována příliš obecně, vyzve oprávněný pracovník žadatele, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne oprávněný pracovník o odmítnutí žádosti. 5. Pokud je požadovaná žádost o informaci mimo působnost SŠA Jihlava,oprávněný pracovník žádost odloží a odložení žádosti s odůvodněním sdělí žadateli. 6. Oprávněný pracovník poskytne žadateli informaci nejpozději do 30 dnů ode dne doručení žádosti. 7. Pokud SŠA Jihlava o d m í t n e (zcela nebo zčásti) poskytnout žadateli informace, vydá o tom r o z h o d n u t í ve lhůtě do 30 dnů po obdržení žádosti. 8. Rozhodnutí je správním rozhodnutím ve smyslu ustanovení dle příslušných ustanovení zákona č. 500/2004 Sb. 9. Jestliže povinná osoba (SŠA Jihlava) ve lhůtě pro vyřízení žádosti neposkytne žadateli informace nebo nevydá rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace, má se za to, že bylo vydáno rozhodnutí, kterým bylo poskytnutí informace odmítnuto. 10. Pokud žadatel žádá o poskytnutí více informací, z nichž některé jsou vyloučeny, povinná osoba přípustné informace poskytne a souběžně rozhodne o odepření vyloučených informací. 11. Proti rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace lze podat odvolání prostřednictvím povinné osoby k KÚ odboru školství, mládeže a tělovýchovy v Jihlavě, a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nebo ode dne marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti. 12. Rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem. Možnost soudního přezkoumání není podáním odvolání dotčena.

5 Omezení práva na poskytnutí informace SŠA Jihlava nesmí poskytnout informaci, která se týká - ochrany utajovaných skutečností (zák. č. 148/98 Sb.), - ochrany osobnosti a soukromí (zák. č. 256/92 Sb.), - ochrany obchodního tajemství ( 17 zák. č. 513/91 Sb. obchodního zákoníku), - ochrany důvěrnosti majetkových poměrů, - probíhajícího trestního řízení, rozhodovací činnosti soudů, průběhu a výsledků šetření prováděných NKÚ, - některých dalších případů uvedených v zákoně, např. ochrany duševního vlastnictví, informací vztahujících se výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu (SŠA Jihlava), evidence písemných žádostí o poskytnutí informace atd. g) Sazebník úhrad za poskytnuté informace Na základě zmocnění uvedeném v 17 zák. č. 106/1999 Sb. může SŠA Jihlava v souvislosti s poskytnutím informace požadovat i úhradu skutečně vynaložených nákladů. Položky sazebníku: - kopie dokladu formát A4 jednostranný - 1,50 Kč, - A4 dvoustranný - 2,50 Kč, - A3 jednostranný - 3 Kč, - dále náklady za poštovné dle platného tarifu České pošty, - případně i vynaložené cestovní náklady, - u opatření informací velkého rozsahu (např. informací potřebných ke zpracování diplomové práce) se účtuje 70 Kč/hod. skutečné práce zaměstnance SŠA Jihlava (v těchto případech lze požadovat i složení zálohy do celkové výše celkově kalkulované ceny). - Druhopis vysvědčení - 90 Kč, výuční list a doložka 2 x 90 Kč h) Zásady SŠA Jihlava pro nakládání s osobními údaji žáků, zákonných zástupců a zaměstnanců a zásady pro jejich ochranu Ochranu soukromí a osobních údajů považujeme za prvořadou povinnost. S osobními údaji nakládáme výhradně v souladu s platnou legislativou. Dovolujeme si Vám předložit tyto zásady, které objasňují, co děláme pro to, abychom zajistili důvěrnost a bezpečnost osobních údajů Vás, našich zaměstnanců a žáků a jejich zákonných zástupců. Cílem dokumentu je poskytnout Vám informace o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme, jak s nimi nakládáme, z jakých zdrojů je získáváme, k jakým účelům je využíváme, komu je smíme poskytnout, kde můžete získat informace o Vašich osobních údajích, které zpracováváme, a jaké jsou individuální možnosti zabezpečení pro každého zaměstnance, žáka a jeho zákonného zástupce. Jaké osobní údaje SŠA Jihlava shromažďuje osobní údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci žáka, zákonného zástupce a zaměstnance (identifikační údaje) a osobní údaje umožňující kontakt s nimi (kontaktní údaje); identifikačními údaji se rozumí jméno, příjmení, titul, rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum narození, adresa trvalého pobytu, místo narození žáka, zaměstnance, číslo průkazu totožnosti (občanského průkazu, číslo pasu nebo jiného obdobného dokumentu), kontaktními údaji se rozumí zejména žákem (zákonným

6 zástupcem), zaměstnancem uvedená kontaktní adresa, číslo telefonu, a jiné obdobné informace jako např. údaje o bankovním účtu, které jsou potřebné pro stravování ve školní jídelně údaje, které jsou pro školu s ohledem na její zákonnou povinnost postupovat při výkonu své činnosti obezřetně potřebné k tomu, aby mohla uskutečnit přijímání žáků ke studiu a nových zaměstnanců bez nepřiměřených právních a věcných rizik a komunikovat se zákonnými zástupci žáků a se zaměstnanci; charakter a rozsah těchto osobních údajů je dán formulářem SEVT pro přijímání žáků do střední školy a uvedení údajů pro hlášení ZP. U zaměstnanců a nově přijímaných zaměstnanců jsou používány údaje potřebné k uzavření pracovní smlouvy a údaje k hlášení pro ZP a OSSZ. U nově přijímaných zaměstnanců výpis z Rejstříku trestů. Při neposkytnutí požadovaných údajů není možné přijmout žáka ke studiu a uchazeče o zaměstnání do pracovního poměru. Z jakých zdrojů SŠA Jihlava osobní údaje získává přímo od základní školy, která zasílá na SŠA Jihlava přihlášku žáka (žákyně) ke studiu z kontaktního formuláře, který je zasílán zákonným zástupcům žáků ohledně ubytování, stravování, velikosti obuvi a pracovního oděvu a za účelem zjištění rodného čísla žáka a zdravotní pojišťovny žáka (přihlášení žáka k ZP), zjištění jména zákonného zástupce a jeho telefonního čísla k řešení případných kázeňských přestupků žáka, či informování o nevolnosti žáka a k souhlasu opuštění školy bez přítomnosti zákonného zástupce od SSZ, ZP, Policie ČR, Soudu ČR (žádosti o posudky nebo žádosti o potvrzení studia žáka), z žádostí o přijetí do pracovního poměru, z žádostí o potvrzení studia na škole pro žadatele, kteří odcházejí do důchodu a potřebují doložit údaje o studiu na úřadech, z žádostí bývalých studentů, kteří chtějí vyhotovit duplikáty vysvědčení, výučních listů, potvrzení o studiu, z veřejně přístupných rejstříků, seznamů a evidencí (obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí, veřejný telefonní seznam apod.) K jakým účelům SŠA Jihlava osobní údaje využívá a zpracovává pro účely související s přijímacím řízením a vznikem pracovního poměru, pro informování zákonných zástupců, pro plnění zákonných povinností SŠA Jihlava k úřadům (SSZ, ZP, Policie ČR, Soud ČR, Školní matrika), pro svou vnitřní potřebu - např. seznamy žáků na exkurze, školní výlety, lyžařské zájezdy..., Jakým způsobem SŠA zajišťuje ochranu osobních údajů. osobní údaje jsou pod stálou fyzickou, elektronickou i procedurální kontrolou a SŠA Jihlava disponuje moderními kontrolními, technickými a bezpečnostními mechanismy zajišťujícími maximální možnou ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím veškeré osoby, které s osobními údaji žáků, zákonných zástupců, zaměstnanců a uchazečů o zaměstnání přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.

7 Komu SŠA Jihlava osobní údaje poskytuje státním orgánům, resp. dalším subjektům v rámci plnění zákonných povinností stanovených zvláštními předpisy, jde zejména o orgány státní správy, soudy, orgány činné v trestním řízení a pod., dalším subjektům, pokud je to nezbytné pro ochranu práv SŠA, se souhlasem žáka, zákonného zástupce, zaměstnance nebo na jeho příkaz mohou být osobní údaje poskytnuty i dalším subjektům Jaké jsou možnosti zaměstnance, žáka a jeho zákonného zástupce ve vazbě na zpracování a předávání osobních údajů? S výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas zaměstnance, žáka nebo jeho zákonného zástupce, zpracovává SŠA Jihlava osobní údaje výhradně s jejich souhlasem. Je pouze na jeho svobodném rozhodnutí, zda svůj souhlas v rozsahu navrženém SŠA Jihlava poskytne, případně omezí-li jej, nebo neposkytne. Jaký přístup má zaměstnanec, žák a jeho zákonný zástupce ke svým osobním údajům a jaká je povinnost SŠA Jihlava Informaci o tom, jaké osobní údaje o zaměstnanci, žáku a jeho zákonném zástupci SŠA Jihlava zpracovává, si zaměstnanec, žák a jeho zákonný zástupce může vyžádat v SŠA Jihlava. Informaci v zákonem stanoveném rozsahu (viz 12 odst. 2 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů) vyhotoví SŠA Jihlava bez zbytečného odkladu a předá ji žadateli osobně, nebude-li výslovně dohodnut jiný způsob předání. Za poskytnutí informace náleží SŠA Jihlava úhrada nákladů spojených s jejím poskytnutím (viz 12 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů). Pokud žadatel zjistí nebo se domnívá, že při zpracování osobních údajů došlo ze strany SŠA Jihlava nebo dalších subjektů provádějících zpracování k porušení jeho práv či k porušení povinností stanovených zákonem, může se domáhat nápravy s využitím všech prostředků, které mu k tomu platná právní úprava poskytuje (viz 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů). Se svými podněty se může žadatel obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Kde může zaměstnanec, žák nebo jeho zákonný zástupce uplatnit případné námitky ke zpracování osobních údajů Uplatnit případné námitky proti zpracování osobních údajů, odvolat udělený souhlas či změnit jeho rozsah lze některým z následujících způsobů: osobní návštěvou SŠA Jihlava, písemnou formou vlastnoručním podpisem na adresu SŠA Jihlava. Jak SŠA Jihlava informuje o zásadách a pravidlech zpracování osobních údajů a jejich ochraně

8 tyto zásady jsou veřejně přístupné na sekretariátu školy nebo na webových stránkách SŠA Jihlava, s pravidly zpracování osobních údajů a jejich ochrany je zaměstnanec, žák nebo jeho zákonný zástupce seznámen při uzavírání pracovní smlouvy a po přijetí žáka ke studiu a v této souvislosti je také požádán, aby se vyjádřil k SŠA navrženému souhlasu se zpracováním osobních údajů. Jihlava Ing. Bedřich Brož ředitel školy

P O S K Y T O V Á N Í I N F O R M A C Í podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění

P O S K Y T O V Á N Í I N F O R M A C Í podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění P O S K Y T O V Á N Í I N F O R M A C Í podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění 1. P R A V O M O C I A PŮSOBNOST ŘEDITELE ŠKOLY Mgr. Jan Pavelka byl jmenován do funkce ředitele školy Radou Moravskoslezského

Více

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace stanovený zák. č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace stanovený zák. č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace stanovený zák. č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Tento pokyn se vydává na základě 12 odst. 1 zákona č.564/1990 Sb., o státní správě

Více

106/1999 Sb. ZÁKON ze dne 11. května 1999. o svobodném přístupu k informacím ČÁST PRVNÍ. 2 Povinnost poskytovat informace

106/1999 Sb. ZÁKON ze dne 11. května 1999. o svobodném přístupu k informacím ČÁST PRVNÍ. 2 Povinnost poskytovat informace 106/1999 Sb. ZÁKON ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím Změna: 101/2000 Sb. Změna: 159/2000 Sb. Změna: 39/2001 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 61/2006 Sb. Změna: 110/2007 Sb. Změna:

Více

Účel zákona. Zákon upravuje podmínky práva svobodného přístupu k informacím a stanoví základní podmínky, za nichž jsou informace poskytovány.

Účel zákona. Zákon upravuje podmínky práva svobodného přístupu k informacím a stanoví základní podmínky, za nichž jsou informace poskytovány. 106/1999 Sb. ZÁKON ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím Změna: 101/2000 Sb. Změna: 159/2000 Sb. Změna: 39/2001 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ 1

Více

Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Schválena usnesením Rady města Třeboně č. 73/2014-101 ze dne 29.01.2014 Účinnost

Více

32. SMĚRNICE PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

32. SMĚRNICE PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Č.j.: 32. SMĚRNICE PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 26. 8. 2013 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2013 Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1.9.2013 ZSBOS/233/2013

Více

Informace podle zákona č. 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Informace podle zákona č. 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím Obchodní akademie a Vyšší odborná škola ekonomická, Tábor, Jiráskova 1615 Informace podle zákona č. 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím Na základě ustanovení 5 zákona č. 106/99 Sb. o svobodném

Více

ZÁKON o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

ZÁKON o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Strana 2928 Sbírka zákonů č. 211 / 2009 Částka 63 211 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 6317 472 ZÁKON ze dne 20. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Více

ŠKOLSKÝ ZÁKON A SPRÁVNÍ ŘÁD

ŠKOLSKÝ ZÁKON A SPRÁVNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERSITY CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLSKÝ ZÁKON A SPRÁVNÍ ŘÁD Zpracoval : JUDr. Jan Podešva V Ostravě, březen 2008 ŠKOLSKÝ ZÁKON A SPRÁVNÍ ŘÁD V tomto materiálu

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 103 Rozeslána dne 2. září 2008 Cena Kč 71, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 103 Rozeslána dne 2. září 2008 Cena Kč 71, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 103 Rozeslána dne 2. září 2008 Cena Kč 71, O B S A H : 317. Úplné znění zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů

Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů Změna: 46/2004 Sb. Změna: 234/2006 Sb. Změna: 264/2006 Sb. Změna: 227/2009 Sb. ČÁST PRVNÍ Parlament se usnesl

Více

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (účinné znění)

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (účinné znění) Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (účinné znění) 101/2000 Sb. ZÁKON ze dne 4. dubna 2000 o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 177/2001

Více

Ve znění: 41/2004 Sb., 215/2004 Sb., 342/2005 Sb., 413/2005 Sb., 227/2006 Sb., 81/2006 Sb., 171/2007 Sb.

Ve znění: 41/2004 Sb., 215/2004 Sb., 342/2005 Sb., 413/2005 Sb., 227/2006 Sb., 81/2006 Sb., 171/2007 Sb. Aktualizované znění ZÁKON č. 130/2002 Sb. ze dne 14. března 2002 o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje) Ve znění:

Více

Práva občanů obce. (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE

Práva občanů obce. (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE Práva občanů obce (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE ISBN 978-80-904579-0-4 / Práva občanů obce (obecná část) 2010 OBSAH 1 / PROČ A JAK PUBLIKACE VZNIKLA 6 2 / ZÁKLADNÍ POJMY NA ÚVOD 8 2.1 / Krátce

Více

ZÁKON. ze dne 4. dubna 2000 ČÁST PRVNÍ OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy. Působnost zákona

ZÁKON. ze dne 4. dubna 2000 ČÁST PRVNÍ OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy. Působnost zákona 101 ZÁKON ze dne 4. dubna 2000 o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů Změna: 227/2000 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ HLAVA I ÚVODNÍ

Více

JEDNACÍ ŘÁD Českého rybářského svazu, z. s.

JEDNACÍ ŘÁD Českého rybářského svazu, z. s. JEDNACÍ ŘÁD Českého rybářského svazu, z. s. Republiková rada Českého rybářského svazu, z. s. (dále jen Svaz ) vydává podle 17 odst. 5 písm. c) Stanov Českého rybářského svazu, z. s. (dále jen Stanovy )

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26. Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26. Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26 Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává podle 58 písm.

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26. Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26. Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Autor: Č.j.: 14 269/2001-26 Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.:

Více

110/2009 Sb. ZÁKON ze dne 27. března 2009, ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o podpoře výzkumu a vývoje

110/2009 Sb. ZÁKON ze dne 27. března 2009, ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o podpoře výzkumu a vývoje 110/2009 Sb. ZÁKON ze dne 27. března 2009, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje),

Více

ČÁST PRVNÍ. Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ. Předmět úpravy Úplné znění zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 517/2002 Sb., zákonem č. 413/2005 Sb., zákonem

Více

ZÁKON ze dne 18. července 2012 o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky)

ZÁKON ze dne 18. července 2012 o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky) Strana 3554 Sbírka zákonů č. 275 / 2012 275 ZÁKON ze dne 18. července 2012 o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky) Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

Z dotazů zaslaných České školní inspekci

Z dotazů zaslaných České školní inspekci Z dotazů zaslaných České školní inspekci a odpovědí na ně Obsah 1 K některým problémům výchovy a vzdělávání žáků... 2 1.1 Patří Vaše dítě k poškolákům?... 2 1.2 Jaká kázeňská opatření lze žákovi uložit?...

Více

Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. 1/14

Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. 1/14 Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. 1/14 Obsah: ZÁKLADNÍ PRAVIDLA A PRINCIPY 1. Rozsah použití 2. Definice 3. Bankovní tajemství a ochrana osobních

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY P POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÉ SLUŽBY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. Společnost RIGHT POWER SERVICES, s.r.o., sídlem Českobratrská 3321/46,

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 87 Rozeslána dne 3. září 2009 Cena Kč 95, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 87 Rozeslána dne 3. září 2009 Cena Kč 95, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 87 Rozeslána dne 3. září 2009 Cena Kč 95, O B S A H : 280. Zákon daňový řád 281. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového

Více

Částka 30. ze dne 26. března 2009 o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Částka 30. ze dne 26. března 2009 o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1166 Sbírka zákonů č. 93 / 2009 Částka 30 93 ZÁKON ze dne 26. března 2009 o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

9 Školství. 9.1 Kdo školství spravuje. PhDr. Marcela Štiková

9 Školství. 9.1 Kdo školství spravuje. PhDr. Marcela Štiková Školství PhDr. Marcela Štiková Šťastný národ, který má hojnost dobrých škol, říká J. A. Komenský, protože má-li se člověk stát člověkem, musí se vzdělat. Škola bývá historicky nedílnou součástí obce. Je

Více