INFORMÁCIE O ŠTÚDIU LETECKÁ FAKULTA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMÁCIE O ŠTÚDIU LETECKÁ FAKULTA"

Transkript

1 T E C H N I C K Á U N I V E R Z I T A V K O Š I C I A C H INFORMÁCIE O ŠTÚDIU LETECKÁ FAKULTA AKADEMICKÝ ROK 2008/2009

2 1

3 O B S A H Príhovor dekana Leteckej fakulty AKADEMICKÉ ORGÁNY, AKADEMICKÍ FUNKCIONÁRI A PRACOVISKÁ LETECKEJ FAKULTY... 6 Vedenie Leteckej fakulty... 8 Akademický senát Leteckej fakulty... 9 Vedecká rada Leteckej fakulty Dekanát Leteckej fakulty Katedry Leteckej fakulty PRIEBEH ŠTÚDIA NA LETECKEJ FAKULTE HARMONOGRAM ŠTÚDIA V AR 2008/ ŠTUDIJNÉ PLÁNY BAKALÁRSKEHO ŠTÚDIA Bakalárske štúdium AR 2008/ Študijné plány dennej formy bakalárskeho štúdia Študijné plány externej formy bakalárskeho štúdia ŠTUDIJNÉ PLÁNY INŽINIERSKEHO ŠTÚDIA Inžinierske štúdium AR 2008/ Študijné plány dennej formy inžinierskeho štúdia Študijné plány externej formy inžinierskeho štúdia

4 3

5 Príhovor dekana Leteckej fakulty Vážení študenti, kolegyne, kolegovia, pri počutí slova letectvo, či lietanie, si takmer každý človek predstavuje spravidla len pilota, a možno konštruktéra lietadla. Realita je však úplne iná. Aby lietadlo mohlo vzlietnuť a šťastne pristáť, musí existovať množstvo perfektne pripravených ľudí, ktorých nie je vidieť, ale bez ktorých by si pilot nemohol sadnúť do kabíny lietadla a vzlietnuť. Sú to najmä vynikajúci vedci z mnohých oblastí, konštruktéri, špičkoví technici a pracovníci obsluhujúci špičkové výrobné technológie, ďalej zamestnanci letísk na všetkých postoch, pracovníci z oblasti riadenia a bezpečnosti lietania a samozrejme piloti a členovia posádky lietadla. V pozadí za všetkým však stoja učitelia a inštruktori, ktorých takzvaným produktom je celý spomínaný tím ľudí. Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach, náplňou činnosti ktorej je zabezpečenie prípravy uvedeného tímu odborníkov, bola zriadená 1. februára Napriek zdanlivo krátkej dobe existencie má dlhoročné tradície v príprave pilotov a leteckých špecialistov a to nielen civilných, ale aj vojenských, pretože vznikla na báze Vojenskej leteckej akadémie generála Milana Rastislava Štefánika v Košiciach. Letecká fakulta sa hlási k tradícii Vojenskej leteckej akadémie generála Milana Rastislava Štefánika v Košiciach, v Európe i vo svete renomovanej vzdelávacej inštitúcie, ktorá zabezpečovala vzdelávanie pilotov a leteckého technického personálu počas 31 rokov. V akademickom roku 2008/2009 Letecká fakulta zabezpečuje trojstupňové vysokoškolské studium v dennej aj externej forme v šiestich študijných programoch 1. stupňa (Bc.): Riadenie leteckej dopravy, Profesionálny pilot, Pracovník riadenia letovej prevádzky, Prevádzka letísk, Prevádzka lietadiel, Avionické systémy, v troch študijných programoch 2. stupňa (Ing.): Riadenie leteckej dopravy, Prevádzka lietadiel, Avionické systémy a v dvoch študijných programoch 3. stupňa (PhD.): Prevádzka lietadiel a Letecké a priemyselné elektronické systémy. V rámci dobiehajúceho systému vysokoškolského štúdia poskytuje vzdelávanie v dennej aj externej forme v troch študijných odboroch a štyroch študijných špecializáciách päťročného inžinierskeho štúdia (Ing.): Riadenie leteckej prevádzky (Riadenie, prevádzka a automatizácia v letectve, Riadenie letovej prevádzky), Letecké strojárstvo (Prevádzka, údržba a oprava lietadiel a leteckých motorov) a Letecká elektrotechnika (Rádiové a rádiotechnické systémy lietadiel) a v dvoch vedných odboroch doktorandského štúdia (PhD.): Operačné a bojové použitie letectva a PVO a Výzbroj a technika letectva. Súčasťou práce vysokoškolských vedecko-pedagogických pracovníkov je aj ich tvorivá vedecko-výskumná činnosť. Na jednotlivých vedecko-pedagogických pracoviskách Leteckej fakulty sa pokračuje na rozpracovaných úlohách a projektoch, smerovaných napríklad do oblasti vývoja bezpilotných prieskumných prostriedkov, simulačných technológií, bezpečnosti leteckej prevádzky, multisenzorických systémov získavania, spracovania a distribúcie informácií alebo situačného riadenia. V rámci rozširovania laboratórnej základne bolo vybudované pracovisko na skúšanie malých leteckých motorov, v procese dokončenia sú laboratóriá pre výskum v oblasti magnetometrie, aerodynamiky a leteckej elektroniky. Úspešne sa rozbehlo zapojenie pracovísk v rámci projektov KEGA, VEGA, APVV a nadväzovanie kontaktov so zahraničnými inštitúciami cez EASN (European Aeronautics Science Network). 4

6 Príhovor dekana Leteckej fakulty Pokračuje vydávanie renomovaného vedeckého časopisu ACTA AVIONICA (vychádza od roku 1999) a každoročná organizácia veľkej medzinárodnej konferencie NOVÉ TRENDY ROZVOJA LETECTVA / AERONAUTIKA. V rozvoji aktivít so zahraničnými inštitúciami Letecká fakulta nadväzuje na veľmi intenzívne a dlhoročne budované zahraničné kontakty s európskymi školami podobného zamerania v Českej republike, Poľskej republike, Španielsku, Anglicku, Nemecku, Taliansku, USA, Rusku a Ukrajine. Letecká fakulta má uzatvorené zmluvy o spolupráci s mnohými významnými inštitúciami doma aj v zahraničí, ako napríklad České aerolínie a.s., College of Enterprise and Administration in Lublin - Poľsko, Seagle Air, Heli Company a Air Transport Europe. Na záver mi dovoľte vyjadriť prianie, aby náš spoločný let na palube lietadla zvaného Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach bol úspešný, príjemný bez zbytočných turbulencií a s perfektným pristátím. K tomu Vám všetkým prajem veľa šťastia. doc. RNDr. František OLEJNÍK, CSc. dekan Leteckej fakulty 5

7 1. AKADEMICKÉ ORGÁNY, AKADEMICKÍ FUNKCIONÁRI A PRACOVISKÁ LETECKEJ FAKULTY 6

8 7

9 Akademické orgány, akademickí funkcionári a pracoviská Leteckej fakulty L E T E C K E J VEDENIE F A K U L T Y Dekan doc. RNDr. František OLEJNÍK, CSc. Prodekan pre pedagogickú činnosť Prodekan pre vedecko-výskumnú činnosť a zahraničné styky doc. Ing. František ADAMČÍK, CSc. prof. Ing. Josef BLAŽEK, CSc. Tajomník fakulty Ing. Jozef DRABIŠČÁK 8

10 Akademické orgány, akademickí funkcionári a pracoviská Leteckej fakulty AKADEMICKÝ SENÁT L E T E C K E J F A K U L T Y Predseda: Podpredseda: PhDr. Anna ČEKANOVÁ Ing. Radoslav ŠULEJ, PhD. Petra GREGOROVIČOVÁ Členovia: doc. Ing. Ján BÁLINT, CSc. Ing. Vladimír BEGERA Ing. Róbert BRÉDA, PhD. prof. Ing. Milan DŽUNDA, CSc. doc. Ing. Václav MOUCHA, CSc. prof. Ing. Jozef POVAŽAN, CSc. Petra KONEČNÁ Adriana MIHALIŠINOVÁ 9

11 Akademické orgány, akademickí funkcionári a pracoviská Leteckej fakulty VEDECKÁ RADA L E T E C K E J F A K U L T Y Predseda: doc. RNDr. František OLEJNÍK, CSc. Členovia: prof. Ing. Josef BLAŽEK, CSc. prof. Ing. Milan DŽUNDA, CSc. prof. Ing. Tobiáš LAZAR, DrSc. prof. Ing. Jozef POVAŽAN, CSc. prof. Ing. Dušan RODZIŇÁK, CSc. doc. Ing. František ADAMČÍK, CSc. doc. Ing. Ján BÁLINT, CSc. doc. Ing. Jozef HUDÁK, CSc. doc. RNDr. Ondrej HUDÁK, DrSc. doc. Ing. Slavomír KIŠ, CSc. doc. Ing. Peter MRVA, CSc. doc. Ing. Stanislav SZABO, PhD. doc. Ing. Rudolf ZAHRADNÍČEK, CSc. Mimofakultní členovia: generálmajor. Ing. Juraj BARÁNEK (Vzdušné sily OS SR) płk nawig. dr inż. Marek GRZEGORZEWSKI (WSOSP Deblin, Poľsko) Ing. Juraj GYENES (Letecký úrad SR) prof. Ing. Michal TKÁČ, CSc. (Podnikovo-hosp. fakulta EU) prof. Ing. Miroslav LIŠKA, CSc. (AOS Liptovský Mikuláš) doc. dr. inż. Janusz ZIÓLKOWSKI (WSPA Lublin, Poľsko) prof. Ing. Zdeněk VINTR, CSc. (Univerzita obrany Brno, ČR) Tajomník VR: Vojtech RAJNEC Dekanát LF 10

12 Akademické orgány, akademickí funkcionári a pracoviská Leteckej fakulty L E T E C K E J DEKANÁT F A K U L T Y Tajomník fakulty: Ing. Jozef DRABIŠČÁK Sekretariát dekana: Ing. Martina SEMANOVÁ Tel/Fax: (55) Študijný referát: Mária JAKUBOVÁ Kamila MAČINGOVÁ Bernadeta BUZNOVÁ Referát pre vedu, výskum a zahraničné styky: Vojtech RAJNEC Personálny referát: Bc. Viera FOĽKOVÁ Tel: (55) Finančný referát: Ing. Ivan GALLO Referát majetku: Bc. Mária MELNÍKOVÁ Jarmila MUCHOVÁ Referát pokladní a referát správy registratúry a podateľne: Helena ŠAMUĽÁKOVÁ Referát zabezpečenia počítačovej siete: Ing. Oto MALENČÍK Ing. Peter KIŽIK 11

13 Akademické orgány, akademickí funkcionári a pracoviská Leteckej fakulty aerodynamiky a simulácií KATEDRY L E T E C K E J F A K U L T Y Vedúci katedry: Sekretariát: doc. RNDr. František OLEJNÍK, CSc. RNDr. Viera MISLIVCOVÁ, CSc. poverená vedením katedry doc. Ing. Dušan NEŠTRÁK, CSc. doc. RNDr. Ondrej HUDÁK, DrSc. doc. RNDr. Ladislav TOMČO, PhD. RNDr. Eva BARANOVÁ, PhD. RNDr. Eva KOMOVÁ, PhD. Ing. Radoslav ŠULEJ, PhD. Ing. Jozef GALANDA RNDr. Peter SZABÓ Ing. Miroslav ŠTANCL RNDr. Katarína TIBENSKÁ Zuzana NIŽNÍKOVÁ manažmentu leteckej prevádzky Vedúci katedry: Sekretariát: doc. Ing. Slavomír KIŠ, CSc. prof. Ing. Milan DŽUNDA, CSc. doc. RSDr. Ján POPRENDA, CSc. doc. Ing. Stanislav SZABO, PhD. Ing. Ján BAČÍK, CSc. Ing. Pavol BAJUSZ Ing. Vladimír BEGERA Mgr. Peter ČEKAN Ing. Róbert KLÍR PaedDr. Jozef POHOVEJ Ing. Róbert ROZENBERG Ing. Rudolf ŠESTINA Helena TIMKOVÁ letovej prípravy Vedúci katedry: Sekretariát: doc. Ing. Ján BÁLINT, CSc. PhDr. Anna ČEKANOVÁ RSDr. Juraj ČEKLOVSKÝ Ing. Stanislav ĎURČO Ing. Viliam HERCZOG PhDr. Vladimír JARKOVSKÝ Ing. Peter KANDRÁČ Ing. Juraj VAGNER Božena CIENIKOVÁ 12

14 Akademické orgány, akademickí funkcionári a pracoviská Leteckej fakulty leteckej technickej prípravy Vedúci katedry: Sekretariát: doc. Ing. Jozef HUDÁK, CSc. prof. Ing. Josef BLAŽEK, CSc. prof. Ing. Dušan RODZIŇÁK, CSc. doc. Ing. Václav MOUCHA, CSc. doc. Ing. Rudolf ZAHRADNÍČEK, CSc. Ing. Ivan MIKITA, PhD. Ing. Dušan PRASLIČKA, PhD. Ing. Karol SEMRÁD, PhD. Ing. Marek LOMBART Bc. Mária JOZEKOVÁ leteckého inžinierstva Vedúci katedry: Sekretariát: prof. Ing. Jozef POVAŽAN, CSc. doc. Ing. Peter MRVA, CSc. Ing. Marián HOCKO, PhD. Ing. Ján KOLESÁR, PhD. Ing. Ján PIĽA, PhD. Ing. Ján VAJDA, PhD. Ing. Ján FERENC Ing. Jiří SYROVÝ Marián EPERJEŠI Jaroslav PAROULEK Eduard PROBALA Dáša BAČÍKOVÁ avioniky Vedúci katedry: Sekretariát: doc. Ing. František ADAMČÍK, CSc. Ing. Ján LABUN, PhD. - poverený vedením katedry prof. Ing. Tobiáš LAZAR, DrSc. Ing. Róbert BRÉDA, PhD. Ing. Rudolf KLECUN, PhD. Ing. Imrich HARČÁR Ing. Ján KABÁT Ivan KOLESÁR Oľga KIZEKOVÁ 13

15 2. PRIEBEH ŠTÚDIA NA LETECKEJ FAKULTE 14

16 15

17 Štúdium na Leteckej fakulte Priebeh štúdia na Leteckej fakulte Letecká fakulta poskytuje vysokoškolské vzdelávanie v rámci dvoch systémov štúdia: 1. Trojstupňový systém vysokoškolského štúdia Letecká fakulta prešla na trojstupňový systém štúdia od akademického roka 2005/06, v rámci ktorého v súčasnosti ponúka vzdelávanie v nasledujúcich akreditovaných študijných programoch: St. Titul Študijný program Študijný odbor Bc. Riadenie leteckej dopravy Doprava Bc. Profesionálny pilot Doprava Bc. Pracovník riadenia letovej prevádzky Doprava Bc. Prevádzka letísk Doprava Bc. Prevádzka lietadiel Mot.voz., koľ.voz., lode a lietadlá Bc. Avionické systémy Elektronika Bc. Senzorika Elektronika Ing. Riadenie leteckej dopravy Doprava Ing. Prevádzka lietadiel Mot.voz., koľ.voz., lode a lietadlá Ing. Avionické systémy Elektronika PhD. Prevádzka lietadiel Mot.voz., koľ.voz., lode a lietadlá PhD. Letecké a priemyselné elektronické systémy Elektronika 2. Dobiehajúci systém vysokoškolského štúdia Päťročné inžinierske štúdium (v AR 2008/09-5. ročník) v dennej a externej forme v troch študijných odboroch a štyroch študijných špecializáciách: Študijný odbor Kód odboru Študijná špecializácia Riadenie leteckej prevádzky Riadenie, prevádzka a automatizácia v letectve Riadenie letovej prevádzky Letecké strojárstvo Prevádzka, údržba a oprava lietadiel a let. motorov Letecká elektrotechnika Rádiové a rádiotechnické systémy lietadiel Doktorandské štúdium v dvoch vedných odboroch: Vedný odbor Kód Operačné a bojové použitie letectva a PVO Výzbroj a technika letectva

18 Štúdium na Leteckej fakulte PRIEBEH TROJSTUPŇOVÉHO VYSOKOŠKOLSKÉHO ŠTÚDIA Uchádzači o štúdium ABSOLVENTI SŠ (získané úplné stredné /stredne odborné vzdelanie) ABSOLVENTI 1. STUPŇA VYSOKOŠKOLSKÉHO ŠTÚDIA ABSOLVENTI 2. STUPŇA VYSOKOŠKOLSKÉHO ŠTÚDIA Prijatie na štúdium PRIJÍMACIE KONANIE ZÁPIS NA ŠTÚDIUM imatrikulácia PRIJÍMACIE KONANIE ZÁPIS NA ŠTÚDIUM imatrikulácia PRIJÍMACIE KONANIE ZÁPIS NA ŠTÚDIUM imatrikulácia Stupeň vysokoškolského štúdia 1. STUPEŇ ŠTÚDIA Bakalársky študijný program 2. STUPEŇ ŠTÚDIA Inžiniersky študijný program 3. STUPEŇ ŠTÚDIA Doktorandský študijný program (Časť: študijná - vedecká ) dizertačná skúška Dĺžka a forma štúdia 3 ROKY denné/externé štúdium 2 ROKY denné/externé štúdium Denné štúdium 3 ROKY Externé štúdium 5 ROKOV Záverečná práca Bakalárska práca Diplomová práca Dizertačná práca Ukončenie štúdia ŠTÁTNE SKÚŠKY obhajoba bakalárskej práce ŠTÁTNE SKÚŠKY obhajoba diplomovej práce OBHAJOBA DIZERTAČNEJ PRÁCE Udelený akademický titul absolventovi štúdia bakalár promócie Vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa Bc. inžinier promócie Vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa Ing. Philosophiae doctor promócie Vysokoškolské vzdelanie 3. stupňa PhD. PRAX Vnútorné vzťahy sa na Leteckej fakulte riadia zákonom o vysokých školách, štatútom a ďalšími vnútornými predpismi Technickej univerzity v Košiciach a štatútom a ďalšími vnútornými predpismi Leteckej fakulty. Práva a povinnosti študentov upravuje 35 Štatútu Technickej univerzity v Košiciach. Základné normatívno-právne, organizačné a riadiace dokumenty, s ktorými by sa mali študenti vo vlastnom záujme oboznámiť: - Zákon č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, - Vyhláška MŠ SR č.614/2002 Z.z. o kreditovom systéme štúdia, - Štatút Technickej univerzity v Košiciach, - Štatút Leteckej fakulty, - Študijný poriadok Technickej univerzity v Košiciach, - Štipendijný poriadok Technickej univerzity v Košiciach, - Disciplinárny poriadok Technickej univerzity v Košiciach pre študentov. 17

19 3. HARMONOGRAM ŠTÚDIA V AKADEMICKOM ROKU 2008/

20 19

21 Harmonogram štúdia Harmonogram štúdia v akademickom roku 2008/2009 ŠTÚDIUM/ ROČNÍK Bakalárske štúdium (3-ročné) Inžinierske štúdium (2-ročné) Inžinierske štúdium (5-ročné) Slávnostné otvorenie AR 2008/ (11.00 hod v aule Maxima) ZIMNÝ SEMESTER Výučba Zimné prázdniny Skúškové obdobie LETNÝ SEMESTER Výučba Skúškové obdobie Hlavné prázdniny ZÁVER ŠTÚDIA Výber tém ZP - do do do Odovzdanie VoŠ Odovzdanie ZP Štátne skúšky Promócie POZN.: ZP záverečná práca, VoŠ výkaz o štúdiu (index) 20

22 21

23 4. ŠTUDIJNÉ PLÁNY BAKALÁRSKEHO ŠTÚDIA 22

24 23

25 Bakalárske štúdium AR 2008/2009 BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM AR 2008/2009 NÁZOV ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU ŠTUDIJNÝ ODBOR Profesionálny pilot Doprava Riadenie leteckej dopravy Doprava Pracovník riadenia letovej prevádzky Doprava Prevádzka letísk Doprava Motorové vozidlá, Prevádzka lietadiel koľajové vozidlá, lode a lietadlá Avionické systémy Elektronika 24

26 Študijné plány dennej formy bakalárskeho štúdia 1. ročník Štúdium: Denné 3-ročné bakalárske štúdium Študijný odbor : Doprava (5.2.59) Študijný program: Profesionálny pilot (719) Matematika I 3/1/0 z,sk - 5 KAS Fyzika 3/1/1 z,sk - 5 KAS Základy informatiky 1/2/0 kz - 3 KAS Letecká meteorológia I 2/1/0 z,sk - 5 KLP Letecká legislatíva 2/1/0 kz - 4 KLP Anglický jazyk I 0/5/0 kz - 5 KLP Letecká komunikácia 1/1/0 kz - 3 KLP Matematika II - 2/1/0 z,sk 5 KAS Základy letu I - 3/1/0 z,sk 5 KAS Letecká navigácia I - 2/2/0 z,sk 5 KLP Letecká meteorológia II - 3/1/0 z,sk 5 KLP Anglický jazyk II - 0/5/0 z,sk 5 KLP Letecké predpisy I - 2/2/0 kz 5 KLP Výberové predmety Letecká technika 2/0/0 z - 2 KLI Telesná výchova 2/0/0 z 2/0/0 z 1/1 KTV TUKE 25

27 Študijné plány dennej formy bakalárskeho štúdia 2. ročník Štúdium: Denné 3-ročné bakalárske štúdium Študijný odbor : Doprava (5.2.59) Študijný program: Profesionálny pilot (719) Základy letu I 3/1/0 z,sk 4 KAS Letecké motory 2/1/0 z,sk 4 KLI Letecké predpisy I 1/1/0 kz 3 KLP Lietadlá 2/1/0 kz 4 KLI Letecká meteorológia II 2/1/0 z,sk 3 KLP Avionické systémy 2/1/0 kz 3 KA Letecká navigácia I 3/1/0 z,sk 4 KLP Anglický jazyk III 0/3/0 kz 2 KLP Rádiotelefónia a spojenie 2/1/0 kz 1 KLP Telesná výchova 0/2/0 kz 2 KTV TUKE Telesná výchova 0/2/0 kz 4 KTV TUKE Základy letu II 3/1/0 z,sk 9 KAS Letecká navigácia II 4/2/0 z,sk 9 KLP Anglický jazyk IV 0/3/0 z,sk 8 KLP Praktický letecký výcvik 0/12 - KLP Výberové predmety Politológia 2/1/0 z - 1 KMLP Teória leteckého výcviku 6/0 z - 2 KLP Filozofia - 1/1/0 z 1 KMLP Výberový jazyk I - 0/2/0 z 1 KLP Hmotnosť, vyvážanie a let.výkony - 3/1/0 z 2 KLP 26

28 Študijné plány dennej formy bakalárskeho štúdia 3. ročník Štúdium: Denné 3-ročné bakalárske štúdium Študijný odbor : Doprava (5.2.59) Študijný program: Profesionálny pilot (719) Ekonomika leteckej dopravy 2/1/0 z,sk 5 KMLP Letecké predpisy II 4/2/0 z,sk 10 KLP Ekonomika leteckého podniku 1/1/0 kz 4 KMLP Letiská 2/0/0 kz 6 KLP Anglický jazyk V 0/4/0 z,sk 5 KLP Praktický letecký výcvik 0/12 - KLP Základy manažmentu 1/1/0 z,sk 5 KMLP Anglický jazyk VI 0/3/0 z,sk 5 KLP Praktický letecký výcvik 0/12 - KLP Bakalárska práca 0/8/0 kz 20 KLP Výberové predmety Výberový jazyk II 0/2/0 kz - 2 KLP Telesná výchova 0/2/0 z 0/2/0 z 1 KTV TUKE ŠTÁTNA ZÁVEREČNÁ SKÚŠKA 1. Obhajoba Bakalárskej práce 2. Kolokviálna skúška z predmetov Letecké predpisy Základy letu Letecká navigácia Letecká technika 27

29 Študijné plány dennej formy bakalárskeho štúdia 1. ročník Štúdium: Denné 3-ročné bakalárske štúdium Študijný odbor : Doprava (5.2.59) Študijný program: Riadenie leteckej dopravy (721) Matematika I 2/1/0 z,sk - 6 KAS Fyzika I 2/1/0 z,sk - 5 KAS Základy informatiky I 1/2/0 z,sk - 5 KAS Všeobecná ekonomická teória 2/1/0 kz - 3 KMLP Všeobecné právo 2/1/0 kz - 3 KMLP Ekológia letísk a ochrana pred nebez. látkami 2/1/0 z,sk - 5 KLI Matematika II - 2/1/0 z,sk 6 KAS Fyzika II - 2/1/0 z,sk 5 KAS Základy informatiky II - 1/2/0 z,sk 5 KAS Účtovníctvo a financie - 2/1/0 kz 3 KMLP Základy elektrotechniky a elektroniky - 2/1/0 kz 3 KLTP Správne právo - 1/1/0 kz 2 KMLP Ľudský faktor v letectve - 2/1/0 kz 4 KMLP Povinné voliteľné predmety Topografia 2/1 kz - 3 KMLP Sociológia 2/1 kz - 3 KMLP Základy kartografie - 1/1 kz 3 KLP Medzinárodné organizácie - 1/1 kz 3 KMLP Študent je povinný zapísať si v každom semestri aspoň jeden povinne voliteľný predmet. Výberové predmety Anglický jazyk I 0/2/0 z - 1 KJ TUKE Dejiny leteckej dopravy 1/1/0 z - 1 KMLP Telesná výchova 0/2/0 z - - KTV TUKE Anglický jazyk II - 0/2/0 z 1 KJ TUKE Sociálno-psychologický výcvik - 0/2/0 z 1 KMLP Telesná výchova - 0/2/0 z - KTV TUKE 28

30 Študijné plány dennej formy bakalárskeho štúdia 2. ročník Štúdium: Denné 3-ročné bakalárske štúdium Študijný odbor : Doprava (5.2.59) Študijný program: Riadenie leteckej dopravy (721) Organizácia leteckej dopravy 2/1/0 z,sk - 6 KMLP Manažment 2/2/0 z,sk - 5 KMLP Matematika III 2/1/0 z,sk - 5 KAS Informačné systémy v administratíve 1/1/0 z,sk - 4 KAS Informačné technológie v letectve 1/1/0 kz - 3 KAS Ochrana letísk 3/1/0 z,sk - 4 KLI Organizácia zabezpečenia leteckej dopravy - 2/1/0 z,sk 4 KMLP Personálny manažment - 1/1/0 kz 3 KMLP Základy marketingu - 1/1/0 kz 3 KMLP Počítačové siete - 2/1/0 z,sk 4 KAS Riadenie letovej prevádzky - 3/1/0 z,sk 4 KLP Letecká technika na prepravu osôb a mat. - 1/1/0 z,sk 4 KMLP Základy letu - 2/1/0 kz 3 KAS Anglický jazyk IV - 0/2/0 z,sk 2 KJ TUKE Odborná prax ) z - KMLP 1) Celkový počet hodín na odbornú prax (2 týždne) Povinné voliteľné predmety Letecké pozemné informačné systémy 2/2/0 kz 3 KA Avionické systémy 2/1/0 kz 3 KA Letecká navigácia 3/1/0 kz 3 KLP Konštrukcia lietadiel a let. motorov 3/1/0 kz 3 KLI Študent je povinný zvoliť aspoň jeden povinne voliteľný predmet v každom semestri. Výberové predmety Politológia 2/1/0 z - 1 KMLP Anglický jazyk III 0/2/0 z - 1 KJ TUKE Telesná výchova 0/2/0 z - - KTV TUKE Filozofia - 1/1/0 z 1 KMLP Základy rádiolokácie - 2/1/0 z 1 KA Výberový jazyk I - 0/2/0 z 1 KLP Telesná výchova - 0/2/0 z - KTV TUKE 29

31 Študijné plány dennej formy bakalárskeho štúdia 3. ročník Štúdium: Denné 3-ročné bakalárske štúdium Študijný odbor : Doprava (5.2.59) Študijný program: Riadenie leteckej dopravy (721) Infraštruktúra leteckej dopravy 2/1/0 z,sk 5 KMLP Organizácia a riadenie prevádzky letísk 2/1/0 z,sk 4 KMLP Bezpečnosť informačných systémov 2/1/0 kz 3 KAS Prevádzkové zabezpečenie letísk 2/1/0 z,sk 4 KLI Ekonomika leteckého podniku 1/1/0 kz 4 KMLP Ekonomika leteckej dopravy 2/1/0 z,sk 5 KMLP Anglický jazyk V 0/2/0 kz 2 KJ TUKE Personálne a fin. zabez. leteckej dopravy 2/1/0 z,sk 5 KMLP Kombinovaná doprava 1/1/0 kz 3 KMLP Manažérske informačné systémy 1/2/0 z,sk 5 KAS Pátracia a záchranná služba 1/1/0 kz 3 KLP Logistika 2/1/0 kz 4 KLI Záverečná práca 0/8/0 kz 7 KMLP Povinné voliteľné predmety Letecká meteorológia 2/1/0 kz 3 KLP Medzinárodné letecké právo 2/1/0 kz 3 KMLP Údržba a opravy lietadiel 2/1/0 kz 3 KLI Automatiz. systémy riadenia let. prevádzky 2/1/0 kz 3 KLP Študent je povinný zvoliť si aspoň jeden povinne voliteľný predmet v každom semestri. Výberové predmety Seminár z matematiky I 0/2/0 z - KAS Letecké technológie 2/1/0 z 1 KLI Výberový jazyk II 0/2/0 kz 2 KLP Telesná výchova 0/2/0 z 0/2/0 z - KTV TUKE Seminár z matematiky II 0/2/0 z - KAS ŠTÁTNA ZÁVEREČNÁ SKÚŠKA 1. Obhajoba Bakalárskej práce Organizácia a riadenie leteckej činnosti Informačné technológie v leteckej činnosti 2. Kolokviálna skúška z predmetov Ekonomické a právne aspekty leteckej dopravy 30

32 Študijné plány dennej formy bakalárskeho štúdia 1. ročník Štúdium: Denné 3-ročné bakalárske štúdium Študijný odbor : Doprava (5.2.59) Študijný program: Pracovník riadenia letovej prevádzky (722) Matematika I 3/1/0 z,sk - 5 KAS Fyzika 3/1/1 z,sk - 5 KAS Základy informatiky 1/2/0 kz - 3 KAS Letecká meteorológia I 2/1/0 z,sk - 5 KLP Letecká legislatíva 2/1/0 kz - 4 KLP Anglický jazyk I 0/5/0 kz - 5 KLP Letecká komunikácia 1/1/0 kz - 3 KLP Matematika II - 2/1/0 z,sk 5 KAS Letecké predpisy I - 2/2/0 kz 5 KLP Základy letu - 2/1/0 kz 5 KAS Letecká navigácia I - 2/2/0 z,sk 5 KLP Letecká meteorológia II - 3/1/0 z,sk 5 KLP Anglický jazyk II - 0/5/0 z,sk 5 KLP Výberové predmety Telesná výchova 0/2/0 z 0/2/0 z 1/1 KTV TUKE 31

33 Študijné plány dennej formy bakalárskeho štúdia 2. ročník Štúdium: Denné 3-ročné bakalárske štúdium Študijný odbor : Doprava (5.2.59) Študijný program: Pracovník riadenia letovej prevádzky (722) Manažment 2/2/0 z,sk - 5 KMLP Letecké motory 2/1/0 z,sk - 4 KLI Letecké predpisy I 1/1/0 kz - 3 KLP Lietadlá 2/1/0 kz - 4 KLI Letecká meteorológia II 2/1/0 z,sk - 3 KLP Avionické systémy 2/1/0 kz - 3 KA Letecká navigácia I 3/1/0 z,sk - 4 KLP Anglický jazyk III 0/3/0 kz - 2 KLP Rádiotelefónia a spojenie 2/1/0 kz - 1 KLP Telesná výchova 0/2/0 kz - 1 KTV TUKE Telesná výchova - 0/2/0 kz 1 KTV TUKE Základy letu - 2/1/0 kz 3 KAS Letecká navigácia II - 4/2/0 z,sk 9 KLP Riadenie letovej prevádzky - 4/1/0 z,sk 5 KLP Automatizované systémy RLP I - 3/1/0 z,sk 5 KLP Bezpečnosť letov - 1/1/0 kz 3 KLP Anglický jazyk IV - 0/3/0 kz 4 KLP Výberové predmety Politológia 2/1/0 z - 1 KMLP Filozofia - 1/1/0 z 1 KMLP Výberový jazyk I - 0/2/0 z 1 KLP 32

34 Študijné plány dennej formy bakalárskeho štúdia 3. ročník Štúdium: Denné 3-ročné bakalárske štúdium Študijný odbor : Doprava (5.2.59) Študijný program: Pracovník riadenia letovej prevádzky (722) Letecké predpisy II 4/2/0 z,sk - 10 KLP Automatizované systémy RLP II 1/1/0 z,sk - 4 KLP Letiská 2/0/0 kz - 6 KLP Anglický jazyk V 0/4/0 z,sk - 4 KLP Procedurálne riadenie letovej prevádzky 1/0/0 z,sk - 4 KLP Praktický výcvik v procedurálnom riadení 0/0/14 z - 2 KLP Radarové riadenie letovej prevádzky - 1/0/0 z,sk 5 KLP Praktický výcvik v radarovom riadení - 0/0/14 z 2 KLP Anglický jazyk VI - 0/3/0 z,sk 5 KLP Bakalárska práca - 0/8/0 kz 18 KLP Výberové predmety Telesná výchova 0/2/0 z 0/2/0 z 1 KTV TUKE Výberový jazyk II 0/2/0 kz - 2 KLP ŠTÁTNA ZÁVEREČNÁ SKÚŠKA 1. Obhajoba Bakalárskej práce 2. Kolokviálna skúška z predmetov Letecké predpisy Riadenie letovej prevádzky Automatizované systémy RLP Procedurálne a radarové riadenie 33

35 Študijné plány dennej formy bakalárskeho štúdia 1. ročník Štúdium: Denné 3-ročné bakalárske štúdium Študijný odbor : Doprava (5.2.59) Študijný program: Prevádzka letísk (725) Matematika I. 2/2/0 z, sk - 6 KAS Vybrané kapitoly z fyziky 2/1/2 z, sk - 6 KAS Základy informatiky I. 1/2/0 z, sk - 6 KAS Organizácia a riadenie prevádzky letísk 2/1/0 z, sk - 4 KLI Konštruktívna geometria 2/1/0 kz - 3 KLTP Ochrana pred nezákon. činmi na letiskách I 2/1/0 kz - 3 KLI Anglický jazyk I 1/2/0 kz - 2 KLP Matematika II. - 2/2/0 z, sk 6 KAS Ochrana pred nezákon. činmi na letiskách II - 2/1/0 z, sk 4 KLI Druhy typy a vybavenosť letísk - 2/1/0 z, sk 4 KLI Základy informatiky II - 1/2/0 z, sk 5 KAS Materiály a výrobné technológie - 4/1/0 kz 2 KLTP Letecká legislatíva - 1/1/0 kz 5 KLI Anglický jazyk II - 1/2/0 kz 2 KLP Povinné voliteľné predmety Ochrana počítačov a počítačových sietí - 0/1/0 z 2 KAS Semináre z leteckej legislatívy - 0/1/0 z 2 KLI Výberový jazyk II - 0/2/0 z 2 KLP Študent je povinný zapísať si jeden z povinne voliteľných predmetov. Výberové predmety Prax v prevádzke letísk I 0/2/0 z - - Vyb. letisko Telesná výchova I 0/2/0 z - - KTV TU Semináre z matematiky I 0/2/0 z - - KAS Semináre z fyziky 0/2/0 z - - KAS Výberový jazyk I 0/2/0 z - - K LP Prax v prevádzke letísk II - 0/2/0 z - Vyb. letisko Telesná výchova II - 0/2/0 z - KTV TU Semináre z matematiky II - 0/2/0 z - KAS 34

36 Študijné plány dennej formy bakalárskeho štúdia 1. ročník Štúdium: Denné 3-ročné bakalárske štúdium Študijný odbor : Motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá (5.2.4) Študijný program: Prevádzka lietadiel (704) Matematická analýza I. 4/2 z, sk - 6 KAS Lineárna algebra 2/2 z, sk - 4 KAS Fyzika I. 3/2 z, sk - 5 KAS Základy informatiky 0/2 kz - 3 KAS Letecká legislatíva I. 3/1 z, sk - 5 KLI Základy spoločenských vied 1/1 kz - 2 KMLP Matematická analýza II. - 4/1 z, sk 5 KAS Pravdepodobnosť a štatistika - 2/1 z, sk 3 KAS Fyzika II. - 2/0 kz 2 KAS Technická mechanika I. - 2/2 z, sk 4 KLTP Kovové a nekovové letecké materiály - 6/1 z, sk 7 KLTP Základy leteckej elektrotechniky - 3/2 z, sk 5 KLTP Základy manažmentu a podnikania - 1/1 kz 2 KMLP AutoCAD - 0/2 kz 2 KLTP Povinné voliteľné predmety 1. Konštruktívna geometria 2/2 z, sk - 5 KLTP 2. Technická dokumentácia 2/2 z, sk - 5 KLTP Študent je povinný zapísať si jeden z povinne voliteľných predmetov. 1. Predmet je určený pre absolventov stredných odborných škôl 2. Predmet je určený pre absolventov gymnázií Výberové predmety Anglický jazyk I. 0/2 z - 1 KJ TUKE Telesná výchova 0/2 z - - KTV TUKE Semináre z matematickej analýzy I. 0/2 z - 1 KAS Anglický jazyk II. - 0/2 z 1 KJ TUKE Telesná výchova - 0/2 z - KTV TUKE Semináre z matematickej analýzy II. - 0/2 z - KAS Semináre z leteckých materiálov - 0/2 z - KLTP Letecká legislatíva II. - 1/1 z 1 KLI 35

37 Študijné plány dennej formy bakalárskeho štúdia 2. ročník Štúdium: Denné 3-ročné bakalárske štúdium Študijný odbor : Motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá (5.2.4) Študijný program: Prevádzka lietadiel (704) Technická mechanika II. 2/1/0 z, sk - 4 KLTP Pružnosť a pevnosť I. 2/2/0 z, sk - 4 KLTP Základy leteckej elektroniky 3/1/0 z, sk - 4 KLTP Termomechanika 2/2/0 z, sk - 4 KLI Hydromechanika 2/2/0 kz - 4 KLI Letecké technológie 3/0/0 z, sk - 4 KLTP Ľudský faktor 1/1/0 kz - 2 KMLP Pružnosť a pevnosť II. - 2/2/0 z, sk 4 KLTP Mechanizmy a časti lietadiel I. - 4/2/0 z, sk 7 KLTP Základy digitálnej technológie - 2/2/0 z, sk 4 KA Avionické systémy I. - 2/2/0 kz 4 KA Postupy údržby I. - 3/1/0 kz 4 KLI Anglický jazyk IV. - 0/2/0 z, sk 2 KJ TUKE Povinné voliteľné predmety Konštruovanie s podporou počítača 0/3/0 kz - 4 KLTP Programovanie 1/2/0 kz - 4 KAS Aerodynamika a mechanika letu letúnov I. - 3/1/0 z, sk 5 KAS Aerodynamika a mechanika letu vrtuľníkov I. - 3/1/0 z, sk 5 KAS Študent je povinný zapísať si v semestri jeden z povinne voliteľných predmetov. Výberové predmety Anglický jazyk III. 0/2/0 z - 1 KJ TUKE Telesná výchova 0/2/0 z - - KTV TUKE Semináre z leteckých technológií 0/2/0 z - 1 KLTP Výberový jazyk I. - 0/2/0 z 1 KJ TUKE Telesná výchova - 0/2/0 z - KTV TUKE 36

38 Študijné plány dennej formy bakalárskeho štúdia 3. ročník Štúdium: Denné 3-ročné bakalárske štúdium Študijný odbor : Motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá (5.2.4) Študijný program: Prevádzka lietadiel (704) Mechanizmy a časti lietadiel II. 1/1/0 kz 3 KLTP Stavebná mechanika leteckých konštrukcií 2/2/0 z, sk 4 KLI Postupy údržby II. 2/1/1 z, sk 4 KLI Organizácia a riadenie leteckej prevádzky 2/1/0 z, sk 4 KLI Letiská a letisková prevádzková služba 1/1/0 kz 2 KLI Letecká anglická komunikácia 0/2/0 kz 2 KLP Výberový jazyk II. 0/2/0 kz 2 KLP Bakalárska práca 0/6/0 kz 8 KLI Diagnostika lietadiel 2/1/1 z, sk 4 KLI Ročníkový projekt motory 0/2/0 kz 2 KLI Ročníkový projekt lietadlá 0/2/0 kz 2 KLI Avionické systémy II. 1/1/0 z, sk 2 KA Povinné voliteľné predmety 1 Turbokompresorové motory I. 2/1/0 z, sk 3 KLI 1 Letecké piestové motory I. 2/1/0 z, sk 3 KLI 2 Aerodynamika a mechanika letu letúnov II. 2/1/0 z, sk 3 KAS 2 Aerodynamika a mech. letu vrtuľníkov II. 2/1/0 z, sk 3 KAS 3 Konštrukcia a systémy letúnov I. 2/1/0 z, sk 3 KLI 3 Konštrukcia a systémy vrtuľníkov I. 2/1/0 z, sk 3 KLI 1 Turbokompresorové motory II. 4/2/0 z, sk 6 KLI 1 Letecké piestové motory II. 4/2/0 z, sk 6 KLI 2 Konštrukcia a systémy letúnov II. 4/2/0 z, sk 6 KLI 2 Konštrukcia a systémy vrtuľníkov II. 4/2/0 z, sk 6 KLI 1, 2, 3 - Študent je povinný zapísať si jeden z dvoch povinne voliteľných predmetov Výberové predmety Telesná výchova 0/2/0 z 0/2/0 z - KTV TUKE ŠTÁTNA ZÁVEREČNÁ SKÚŠKA 1. Obhajoba Bakalárskej práce 2. Kolokviálna skúška Letecké motory z predmetov Konštrukcia a systémy lietadiel Postupy údržby 37

39 Študijné plány dennej formy bakalárskeho štúdia 1. ročník Štúdium: Denné 3-ročné bakalárske štúdium Študijný odbor : Elektronika (5.2.13) Študijný program: Avionické systémy (708) Matematická analýza I. 4/2/0 z, sk - 6 KAS Lineárna algebra 2/2/0 z, sk - 4 KAS Fyzika I 3/2/0 z, sk - 5 KAS Letecká legislatíva I 3/1/0 z, sk - 5 KLI Projektová dokumentácia 2/1/0 kz - 3 KLTP Práca na elektrických zariadeniach 2/0/0 kz - 2 KLTP Základy informatiky 0/2/0 kz - 3 KAS Základy spoločenských vied 1/1/0 kz - 2 KMLP Matematická analýza II. - 4/1/0 z, sk 5 KAS Pravdepodobnosť a štatistika - 2/1/0 z, sk 3 KAS Fyzika II - 2/1/0 kz 2 KAS Teória elektromagnetického poľa - 2/1/0 z, sk 3 KAS Základy leteckej elektrotechniky - 3/2/0 z, sk 5 KLTP Signály a sústavy - 2/1/0 kz 4 KLTP Strojnícke súčiastky a mechanizmy - 2/1/0 kz 5 KLTP Materiály a technológie - 2/1/0 kz 3 KLTP Výberové predmety Anglický jazyk I 0/2/0 z - 1 KJ TUKE Seminár z matematickej analýzy I. 0/2/0 z - - KAS Seminár z fyziky I 0/2/0 z - - KAS Telesná výchova 0/2/0 z 0/2/0 z - KTV TUKE Seminár z matematickej analýzy II. - 0/2/0 z - KAS Seminár z fyziky II - 0/2/0 z - KAS Anglický jazyk II - 0/2/0 z 1 KJ TUKE Letecká legislatíva II - 1/1/0 z 1 KLI 38

40 Študijné plány dennej formy bakalárskeho štúdia 2. ročník Štúdium: Denné 3-ročné bakalárske štúdium Študijný odbor : Elektronika (5.2.13) Študijný program: Avionické systémy (708) Základy leteckej kybernetiky 2/1/1 z,sk - 5 KLTP Technická mechanika 2/1/0 kz - 3 KLTP Základy elektroniky 4/1/1 z,sk - 6 KLTP Metrológia a elektronické meranie 2/1/1 z,sk - 6 KLTP Aerodynamika a mechanika letu 3/1/0 z,sk - 3 KAS Analógové elektronické obvody 2/1/1 z,sk - 5 KLTP Ľudský faktor 1/1/0 kz - 2 KMLP Konštrukcia lietadiel a let. motorov - 3/1/0 kz 3 KLI Impulzová a číslicová technika - 4/1/1 z,sk 5 KLTP Komunikačné systémy lietadiel - 3/1/0 z,sk 5 KA Elektrické systémy lietadiel I - 3/1/0 z,sk 5 KA Základy avioniky - 2/1/1 kz 4 KA Postupy údržby I - 3/1/0 kz 4 KLI Základy manažmentu a podnikania - 1/1/0 kz 2 KMLP Anglický jazyk IV - 0/2/0 z,sk 2 KJ TUKE Výberové predmety Anglický jazyk III 0/2/0 z - 1 KJ TUKE Základy optoelektroniky 1/1/0 z - 1 KA Programovanie 1/2/0 kz - 3 KAS Telesná výchova 0/2/0 z 0/2/0 z - KTV TUKE Výberový jazyk I - 1/1/0 z 1 KJ TUKE 39

41 Študijné plány dennej formy bakalárskeho štúdia 3. ročník Štúdium: Denné 3-ročné bakalárske štúdium Študijný odbor : Elektronika (5.2.13) Študijný program: Avionické systémy (708) Elektronické prístrojové systémy I 4/1/0 z,sk 5 KA Rádiotechnické systémy lietadiel I 2/1/0 z,sk 4 KA Riadenie letu a systémy aut. riadenia I 4/1/0 z,sk 4 KA Navigačné systémy I 3/2/0 z,sk 4 KA Elektrické systémy lietadiel II 2/1/0 kz 3 KA Organizácia a riadenie leteckej prevádzky 2/1/0 z,sk 4 KLI Semestrálny projekt 0/0/2 kz 4 KA Letecká anglická komunikácia 0/2/0 kz 2 KLP Elektronické prístrojové systémy II 3/1/0 z,sk 4 KA Navigačné systémy II 3/1/0 z,sk 4 KA Digitálne technológie lietadiel 3/1/0 z,sk 4 KA Postupy údržby II 2/4/0 kz 4 KA Bakalárska práca 0/0/6 kz 8 KA Povinné voliteľné predmety Letecké simulátory - 2/1/0 z,sk 3 KA Aplikovaná optoelektronika - 2/1/0 z,sk 3 KA Riadenie letu a systémy aut. riadenia II - 2/1/0 z,sk 3 KA Rádiotechnické systémy lietadiel II - 2/1/0 z,sk 3 KA Študent je povinný zapísať si minimálne dva z povinne voliteľných predmetov Výberové predmety Výberový jazyk II 0/2/0 kz - 2 KJ TUKE Modelovanie a simulácia systémov lietadiel 0/2/0 z - 2 KA Telesná výchova 0/2/0 z 0/2/0 z - KTV TUKE ŠTÁTNA ZÁVEREČNÁ SKÚŠKA 1. Obhajoba Bakalárskej práce 2. Kolokviálna skúška z predmetov Avionické systémy Rádiové a rádiotechnické systémy lietadiel Postupy údržby lietadiel 40

42 Študijné plány dennej formy bakalárskeho štúdia 1. ročník Štúdium: Denné 3-ročné bakalárske štúdium Študijný odbor : Elektronika (5.2.13) Študijný program: Senzorika (709) Matematická analýza I. 4/2/0 z, sk - 6 KAS Lineárna algebra 2/2/0 z, sk - 4 KAS Fyzika I. 3/1/1 z, sk - 5 KAS Práca na elektrických zariadeniach 2/0/0 kz - 2 KLTP Projektová dokumentácia 2/1/0 kz - 3 KLTP Komunikácia v počítačov. a prenosov. sieťach 3/0/1 z, sk - 5 KAS Základy informatiky 0/2/0 kz - 3 KAS Základy spoločenských vied 1/1/0 kz - 2 KMLP Fyzika II. - 2/1/0 kz 2 KAS Teória elektromagnetického poľa - 2/1/0 z, sk 3 KAS Matematická analýza II. - 4/1/0 z, sk 5 KAS Pravdepodobnosť a štatistika - 2/1/0 z, sk 3 KAS Teoretická elektrotechnika - 3/2/0 z, sk 5 KLTP Signály a sústavy - 2/1/0 kz 4 KLTP Modelovanie a simulácie I. - 2/0/2 z, sk 5 KLTP Materiály a technológie - 2/1/0 kz 3 KLTP Výberové predmety Anglický jazyk I., II. 0/2/0 z 0/2/0 z 1 KJ TUKE Telesná výchova 0/2/0 z 0/2/0 z - KTV TUKE Seminár z matematickej analýzy I., II. 0/2/0 z 0/2/0 z - KAS Seminár z fyziky I., II. 0/2/0 z 0/2/0 z - KAS Manažérska informatika - 0/2/0 z 1 KAS 41

43 Študijné plány externej formy bakalárskeho štúdia 1. ročník Štúdium: Externé 3-ročné bakalárske štúdium Študijný odbor : Doprava (5.2.59) Študijný program: Riadenie leteckej dopravy (721) Matematika I 16/4 z, sk - 6 KAS Fyzika I 10/4 z, sk - 5 KAS Základy informatiky I 6/12 z, sk - 5 KAS Všeobecná ekonomická teória 10/2 kz - 3 KMLP Všeobecné právo 10/2 kz - 3 KMLP Ekológia letísk a ochrana pred nebez. látkami 14/4 z, sk - 5 KLI Matematika II - 16/4 z, sk 6 KAS Fyzika II - 10/4 z, sk 5 KAS Základy informatiky II - 6/10 z, sk 5 KAS Účtovníctvo a financie - 10/4 kz 3 KMLP Základy elektrotechniky a elektroniky - 10/2 kz 3 KLTP Správne právo - 10/4 kz 2 KMLP Ľudský faktor v letectve - 10/4 kz 4 KMLP Povinné voliteľné predmety Topografia 8/4 kz - 3 KMLP Sociológia 8/4 kz - 3 KMLP Základy kartografie - 6/2 kz 3 KLP Medzinárodné organizácie - 6/2 kz 3 KMLP Študent je povinný zapísať si minimálne jeden z povinne voliteľných predmetov v každom semestri. Výberové predmety Anglický jazyk I 0/10 z - 1 KJ TUKE Dejiny leteckej dopravy 8/2 z - 1 KMLP Anglický jazyk II - 0/10 z 1 KJ TUKE Sociálno-psychologický výcvik - 0/10 z 1 KMLP 42

44 Študijné plány externej formy bakalárskeho štúdia 2. ročník Štúdium: Externé 3-ročné bakalárske štúdium Študijný odbor : Doprava (5.2.59) Študijný program: Riadenie leteckej dopravy (721) Organizácia leteckej dopravy 18/6 z,sk - 6 KMLP Manažment 14/6 z,sk - 5 KMLP Matematika III 10/4 z,sk - 5 KAS Informačné systémy v administratíve 8/8 z,sk - 4 KAS Informačné technológie v letectve 8/8 kz - 3 KAS Ochrana letísk 10/2 z,sk - 4 KLI Organizácia zabezpečenia leteckej dopravy - 10/4 z,sk 4 KMLP Personálny manažment - 8/2 kz 3 KMLP Základy marketingu - 6/2 kz 3 KMLP Počítačové siete - 8/6 z,sk 4 KAS Riadenie letovej prevádzky - 14/4 z,sk 4 KLP Letecká technika na prepravu osôb a mat. - 10/4 z,sk 4 KMLP Základy letu - 10/4 kz 3 KAS Anglický jazyk IV - 0/12 z,sk 2 KJ TUKE Povinné voliteľné predmety Letecké pozemné informačné systémy 10/4 kz - 3 KA Avionické systémy 10/4 kz - 3 KA Letecká navigácia - 10/4 kz 3 KLP Konštrukcia lietadiel a let. motorov - 10/4 kz 3 KLI Študent je povinný zapísať si minimálne jeden z povinne voliteľných predmetov v každom semestri. Výberové predmety Politológia 8/2 z - 1 KMLP Anglický jazyk III 0/10 z - 1 KJ TUKE Filozofia - 8/2 z 1 KMLP Základy rádiolokácie - 10/4 z 1 KA Výberový jazyk I - 0/10 z 1 KLP 43

45 Študijné plány externej formy bakalárskeho štúdia 3. ročník Štúdium: Externé 3-ročné bakalárske štúdium Študijný odbor : Doprava (5.2.59) Študijný program: Riadenie leteckej dopravy (721) Infraštruktúra leteckej dopravy 12/4 z,sk 5 KMLP Organizácia a riadenie prevádzky letísk 12/4 z,sk 4 KMLP Bezpečnosť informačných systémov 8/4 kz 3 KAS Prevádzkové zabezpečenie letísk 12/4 z,sk 4 KLI Ekonomika leteckého podniku 8/4 kz 4 KMLP Ekonomika leteckej dopravy 14/4 z,sk 5 KMLP Anglický jazyk V 0/12 kz 2 KJ TUKE Personálne a fin.zabez.leteckej dopravy 10/4 z,sk 5 KMLP Kombinovaná doprava 8/2 kz 3 KMLP Manažérske informačné systémy 10/4 z,sk 5 KAS Pátracia a záchranná služba 8/2 kz 3 KLP Logistika 10/4 kz 4 KLI Záverečná práca 8/kz 7 KMLP Povinné voliteľné predmety Letecká meteorológia 8/2 kz - 3 KLP Medzinárodné letecké právo 8/2 kz - 3 KMLP Údržba a opravy lietadiel - 10/4 kz 3 KLI Automatiz. systémy riadenia let. prevádzky - 10/4 kz 3 KLP Študent je povinný zapísať si minimálne jeden z povinne voliteľných predmetov v každom semestri. Výberové predmety Seminár z matematiky I 0/10 z - - KAS Letecké technológie 10/4 z - 1 KLI Výberový jazyk II 0/10 kz - 2 KLP Seminár z matematiky II - 0/10 z - KAS ŠTÁTNA ZÁVEREČNÁ SKÚŠKA 1. Obhajoba bakalárskej práce 2. Kolokviálna skúška Organizácia a riadenie leteckej činnosti z predmetov Informačné technológie v leteckej činnosti Ekonomické a právne aspekty leteckej dopravy 44

46 Študijné plány externej formy bakalárskeho štúdia 1. ročník Štúdium: Externé 3-ročné bakalárske štúdium Študijný odbor : Doprava (5.2.59) Študijný program: Prevádzka letísk (725) Matematika I. 18/4 z, sk - 6 KAS Vybrané kapitoly z fyziky 18/4 z, sk - 6 KAS Základy informatiky I. 16/4 z, sk - 6 KAS Organizácia a riadenie prevádzky letísk 10/4 z, sk - 4 KLI Konštruktívna geometria 10/8 kz - 3 KLTP Ochrana pred nezákon. činmi na letiskách I 12/2 kz - 3 KLI Anglický jazyk I 10/10 kz - 2 KLP Matematika II. - 16/4 z, sk 6 KAS Ochrana pred nezákon. činmi na letiskách II - 8/4 z, sk 4 KLI Druhy typy a vybavenosť letísk - 16/4 z, sk 4 KLI Základy informatiky II - 14/4 z, sk 5 KAS Materiály a výrobné technológie - 14/2 kz 2 KLTP Letecká legislatíva - 10/2 kz 5 KLI Anglický jazyk II - 10/10 kz 2 KLP Povinné voliteľné predmety Ochrana počítačov a počítačových sietí - 10/2 z 2 KAS Semináre z leteckej legislatívy - 10/2 z 2 KLI Výberový jazyk II - 10/2 z 2 KLP Študent je povinný zapísať si jeden z povinne voliteľných predmetov. Výberové predmety Semináre z matematiky I 0/10 z - - KAS Semináre z fyziky 0/10 z - - KAS Výberový jazyk I 0/10 z - - KLP Semináre z matematiky II - 0/10 z - KAS 45

47 5. ŠTUDIJNÉ PLÁNY INŽINIERSKEHO ŠTÚDIA 46

48 47

49 Inžinierske štúdium AR 2008/2009 INŽINIERSKE ŠTÚDIUM AR 2008/2009 Inžinierske študijné programy 2-ročné štúdium NÁZOV ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU ŠTUDIJNÝ ODBOR Riadenie leteckej dopravy Doprava Prevádzka lietadiel Motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá Avionické systémy Elektronika Inžinierske študijné špecializácie dobiehajúce 5-ročné štúdium Názov študijného odboru Kód Názov študijnej špecializácie Kód Riadenie, prevádzka a automatizácia v letectve 400 Riadenie leteckej prevádzky Riadenie letovej prevádzky 409 Letecké strojárstvo Prevádzka, údržba a oprava lietadiel a LM 430 Letecká elektrotechnika Rádiové a rádiotechnické systémy lietadiel

50 Študijné plány dennej formy inžinierskeho štúdia 1. ročník Štúdium: Denné 2-ročné inžinierske štúdium Študijný odbor : Doprava (5.2.59) Študijný program: Riadenie leteckej dopravy (821) Manažment kvality 2/1/0 z, sk 4 KMLP Operačná a systémová analýza 2/2/0 z, sk 6 KMLP Ekonomika prevádzky letiska 2/1/0 z, sk 4 KMLP Manažment letiska 2/1/0 z, sk 7 KMLP Právne normy v letectve 2/1/0 kz 6 KLP Ekonomika leteckej spoločnosti 2/1/0 z, sk 4 KMLP Riadenie ľudských zdrojov 1/1/0 z, sk 6 KMLP Manažment leteckej spoločnosti 2/1/0 z, sk 7 KMLP Semestrálny projekt z leteckej dopravy 0/6/0 kz 6 KLP Aplikovaná matematika 2/1/0 z, sk 4 KAS Povinné voliteľné predmety 1) Obchodné právo 1/1/0 kz 3 KMLP Systémy zab. a riadenia let. prevádzky I. 2/1/0 kz 3 KLP Logistika letiska 2/1/0 kz 3 KLI Pracovné právo 1/1/0 kz 3 KMLP Systémy zab. a riadenia let. prevádzky II. 2/1/0 kz 3 KLP Organizácia prevádzky a údržba letísk 2/1/0 kz 3 KLI 1) Študent je povinný zapísať si v každom semestri aspoň jeden povinne voliteľný predmet. Výberové predmety Anglický jazyk I 0/2/0 z - 1 KJ TUKE Anglický jazyk II - 0/2/0 z 1 KJ TUKE Telesná výchova 0/2/0 z 0/2/0 z 1 KTV TUKE 49

51 Študijné plány dennej formy inžinierskeho štúdia 1. ročník Štúdium: Denné 2-ročné inžinierske štúdium Študijný odbor: Motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá (5.2.4) Študijný program: Prevádzka lietadiel (804) Aplikovaná matematika I. 2/2/0 z, sk - 5 KAS CA-X metódy navrhovania konštrukcií 2/1/0 kz - 4 KLTP Konštrukcia a pevnosť lietadiel I. 3/1/0 z, sk - 5 KLI Technická kybernetika 2/2/0 z, sk - 5 KLI Teória leteckých motorov 3/1/0 z, sk - 5 KLI Aerodynamika a mechanika letu lietadiel 2/1/0 kz - 4 KAS Regulácia leteckých motorov - 4/2/0 z, sk 8 KLI Drakové systémy lietadiel - 3/1/0 z, sk 5 KLI Konštrukcia a pevnosť leteckých motorov - 4/2/0 z, sk 7 KLI Riadenie údržby a opráv - 2/2/0 kz 5 KLI Konštrukcia a pevnosť lietadiel II. - 2/2/0 z, sk 5 KLI Povinné voliteľné predmety Odborná angličtina 0/2/0 z - 2 KLP Letecké predpisy 1/1/0 z - 2 KLI Študent je povinný zapísať si jeden z povinne voliteľných predmetov Výberové predmety Telesná výchova 0/2/0 z 0/2/0 z - KTV TUKE 50

52 Študijné plány dennej formy inžinierskeho štúdia 1. ročník Štúdium: Denné 2-ročné inžinierske štúdium Študijný odbor: Elektronika (5.2.13) Študijný program: Avionické systémy (808) Aplikovaná matematika I 2/1/0 z, sk - 5 KAS Aplikovaná fyzika 2/1/0 z, sk - 5 KAS Komunikačné systémy lietadiel 4/1/0 z, sk - 5 KA Digitálne systémy lietadiel 4/1/0 z, sk - 5 KA Digitalizácia a spracovanie signálov 4/1/0 z, sk - 6 KLTP Elektrické systémy lietadiel 3/1/0 kz - 4 KA Aplikovaná matematika II - 2/2/0 z, sk 4 KAS Snímače a mikrosystémy - 4/1/0 z, sk 5 KLTP Navigačné systémy I - 4/1/0 z, sk 6 KA Modelovanie a simulácia systémov - 2/1/0 kz 5 KLTP Mikrovlnná a anténna technika lietadiel - 4/1/0 z, sk 6 KA Semestrálny projekt I - 0/2/0 kz 4 KA Výberové predmety Odborná angličtina 0/2/0 z - KLP Telesná výchova 0/2/0 z 0/2/0 z - KTV TUKE 51

53 Študijné plány dennej formy inžinierskeho štúdia 5. ročník Štúdium : Denné 5-ročné inžinierske štúdium Študijný odbor : Riadenie leteckej prevádzky (9152-8) Špecializácia : Riadenie, prevádzka a automatizácia v letectve ( ) Logistika 3/1/0 kz 5 KLI Organizácia a riadenie let.činnosti VI 2/1/0 sk 5 KMLP Manažment II 2/1/0 sk 6 KMLP Automatizácia riadenia II 2/2/0 sk 5 KAS Ekonomika let. prevádzky II 2/1/0 sk 5 KMLP Správne právo 1/1/0 z - KMLP Personálny manažment 1/1/0 kz 4 KMLP Telesná výchova 0/2/0 z - KTV TUKE Aut.syst.riad.let.prevádzky 2/1/0 sk 7 KLP Organizácia a riadenie let.činnosti VII 2/1/0 sk 7 KMLP Medzinárodné letecké právo 2/1/0 kz 6 KMLP Diplomová práca 0/2/0 kz 10 KMLP ŠTÁTNA ZÁVEREČNÁ SKÚŠKA 1. Obhajoba diplomovej práce Manažment leteckej činnosti Informatika a automatizácia riadenia 2. Skúška z predmetov Letecká odborná príprava 52

54 Študijné plány dennej formy inžinierskeho štúdia 5. ročník Štúdium : Denné 5-ročné inžinierske štúdium Študijný odbor : Riadenie leteckej prevádzky (9152-8) Špecializácia : Riadenie letovej prevádzky ( ) Letecká fyziológia 2/1/0 z - KLP Letecké zákony a predpisy III 3/1/0 z, sk 8 KLP Procedurálne a radarové riadenie LP II 1/0/7 z, sk 8 KLP Automatizované systémy RLP III 1/1/0 z - KLP Ekonomika leteckej prevádzky II 2/1/0 sk 8 KMLP Prax II 40 z - KLP Anglický jazyk IX 2/1/0 z, sk 6 KLP Telesná výchova 0/2/0 z - KTV TUKE Procedurálne a radarové riadenie LP III 2/0/14z, sk 16 KLP Diplomová práca 0/4/0 kz 14 KLP Prax III 40 z - KLP ŠTÁTNA ZÁVEREČNÁ SKÚŠKA 1. Obhajoba diplomovej práce Riadenie letovej prevádzky 2. Skúška z predmetov Letecká odborná príprava 53

55 Študijné plány dennej formy inžinierskeho štúdia 5. ročník Štúdium : Denné 5-ročné inžinierske štúdium Študijný odbor : Letecké strojárstvo (9153-8) Špecializácia : Prevádzka, údržba a opravy lietadiel a leteckých motorov ( ) Konštrukcia leteckých motorov III, 0/2 kz 2 KLI Konštrukcia a pevnosť lietadiel III, 2/2 z, sk 4 KLI Regulácia leteckých motorov 4/2 z, sk 7 KLI Údržba a opravy lietadiel II, 4/4 z, sk 9 KLI Spoľahlivosť leteckej techniky 4/2 z, sk 6 KLI Letecké predpisy II, 1/1 z, sk 2 KLI Teória a konštrukcia let. piestových motorov 5/1 z, sk 4 KLI Údržba a opravy lietadiel III 2/2 kz 2 KLI Typizácia na lietadlo drak, motor 2/16 z, sk 10 KLI, KA Diplomová práca 0/2 kz 14 KLI Telesná výchova 0/2 z - - KTV TUKE ŠTÁTNA ZÁVEREČNÁ SKÚŠKA 1. Obhajoba diplomovej práce Konštrukcia lietadiel Konštrukcia leteckých motorov 2. Skúška z predmetov Údržba a opravy lietadiel a leteckých motorov Riadenie príprav lietadiel k letu a spoľahlivosť leteckej techniky 54

56 Študijné plány dennej formy inžinierskeho štúdia 5. ročník Štúdium : Denné 5-ročné inžinierske štúdium Študijný odbor : Letecká elektrotechnika (9151-8) Špecializácia : Rádiové a rádiotechnické systémy lietadiel ( ) Rádionavigačné systémy II 4/1/0 z,sk - 6 KA Palubné rádiokomunikačné systémy 5/1/0 z,sk - 8 KA Letecké pozemné a informačné systémy 2/0/0 z - 2 KA Pal. rádiotech. a rádiolokačné systémy 3/1/0 z,sk - 6 KA Rádioelektronické rušenie a EMK 2/1/0 z,sk - 4 KA Letecké predpisy II 1/1/0 z,sk - 4 KLI Diplomová práca - 0/2/0 kz 14 KA Spoľahlivosť a diagnostika palub. syst. - 3/1/1 z,sk 7 KA Typizácia na lietadlo - 2/16 z,sk 9 KA,KLI Telesná výchova 0/2 z - - KTV TUKE ŠTÁTNA ZÁVEREČNÁ SKÚŠKA 1. Obhajoba diplomovej práce Palubné spojovacie a prenosové systémy Rádionavigačné systémy lietadiel 2. Skúška z predmetov Palubné rádiotechnické a rádiolokačné systémy 55

57 Študijné plány externej formy inžinierskeho štúdia 1. ročník Štúdium : Externé 2-ročné inžinierske štúdium Študijný odbor : Doprava (5.2.59) Študijný program : Riadenie leteckej dopravy (821E) Manažment kvality 10/4 z, sk 4 KMLP Operačná a systémová analýza 14/4 z, sk 6 KMLP Ekonomika prevádzky letiska 10/4 z, sk 4 KMLP Manažment letiska 16/6 z, sk 7 KMLP Právne normy v letectve 18/8 kz 6 KLP Ekonomika leteckej spoločnosti 10/4 z, sk 4 KMLP Riadenie ľudských zdrojov 14/6 z, sk 6 KMLP Manažment leteckej spoločnosti 14/6 z, sk 7 KMLP Semestrálny projekt z leteckej dopravy 18/8 kz 6 KLP Aplikovaná matematika 10/4 z, sk 4 KAS Povinné voliteľné predmety 1) Obchodné právo 10/4 kz 3 KMLP Systémy zab. a riadenia let. prevádzky I. 10/4 kz 3 KLP Logistika letiska 10/4 kz 3 KLI Pracovné právo 10/4 kz 3 KMLP Systémy zab. a riadenia let. prevádzky II. 10/4 kz 3 KLP Organizácia prevádzky a údržba letísk 10/4 kz 3 KLI 1) Študent je povinný zapísať si v každom semestri aspoň jeden povinne voliteľný predmet. Výberové predmety Anglický jazyk I 0/10 z - 1 KJ TUKE Anglický jazyk II - 0/10 z 1 KJ TUKE 56

58 Študijné plány externej formy inžinierskeho štúdia 2. ročník Štúdium: Externé 2-ročné inžinierske štúdium Študijný odbor : Doprava (5.2.59) Študijný program: Riadenie leteckej dopravy (821E) Modelovanie činnosti letectva 14/6 z, sk 6 KMLP Projektový manažment 8/2 kz 3 KMLP Marketing leteckej dopravy 14/6 z, sk 6 KMLP Semestrálny projekt z ekonomiky leteckej dopravy 14/6 kz 6 KMLP Krízový manažment letiska 18/8 z, sk 6 KMLP Manažment letovej prevádzky a bezpečnosti letu 14/6 z, sk 5 KLP Ochrana elektronických systémov 10/4 kz 4 KMLP Manažérska komunikácia 6/4 kz 3 KMLP Diplomová práca 0/12 kz 18 KMLP Povinné voliteľné predmety 1) Manažérska etika 10/4 kz - 3 KMLP Prevádzkové postupy v leteckej doprave 10/4 kz - 3 KLP Prevádzková spoľahlivosť letiskovej a zabezpečovacej techniky 10/4 kz - 3 KLI 1) Študent je povinný zapísať si v zimnom semestri aspoň jeden povinne voliteľný predmet. ŠTÁTNA ZÁVEREČNÁ SKÚŠKA 1. Obhajoba diplomovej práce Manažment a ekonomika prevádzky letiska 2. Kolokviálna skúška Manažment a ekonomika činnosti leteckého dopravcu z predmetov Riadenie ľudských zdrojov * * voliteľný predmet Systémy zabezpečenia a riadenia letovej prevádzky * Logistika a údržba letísk * 57

59 Študijné plány externej formy inžinierskeho štúdia 5. ročník Štúdium : Externé 5-ročné inžinierske štúdium Študijný odbor : Riadenie leteckej prevádzky (9152-8) Špecializácia : Riadenie, prevádzka a automatizácia v letectve ( E) Logistika 14/6 kz 6 KLI Organizácia a riadenie let.činnosti VI 14/6 sk 6 KMLP Manažment II 14/6 sk 7 KMLP Automatizácia riadenia II 12/10 sk 6 KAS Správne právo 12/4 z - KMLP Personálny manažment 10/2 kz 5 KMLP Aut.syst.riad.let.prevádzky 16/4 sk 7 KLP Ekonomika let. prevádzky II 20/4 sk 7 KMLP Medzinárodné letecké právo 14/2 kz 6 KMLP Diplomová práca 0/12/0 kz 10 KMLP ŠTÁTNA ZÁVEREČNÁ SKÚŠKA 1. Obhajoba diplomovej práce Manažment leteckej činnosti Informatika a automatizácia riadenia 2. Skúška z predmetov Letecká odborná príprava 58

Typy předmětů a pravidla jejich zařazování do studijního plánu

Typy předmětů a pravidla jejich zařazování do studijního plánu Studijní plán platný od akademického roku 2014 / 15 pro studenty nově nastupující do 1. ročníku Fakulta: Studijní program: Studijní obor: Typ: Forma: Fakulta elektrotechniky a informatiky B2612 Elektrotechnika

Více

Prezentace oboru Letový provoz

Prezentace oboru Letový provoz Prezentace oboru Letový provoz motto: Aktivity v letovém provozu jsou podmíněné vysokou odborností a profesionalitou v oboru doc. Ing. Luděk Beňo, CSc. VŠO Katedra letecké dopravy 1 V čem spočívá rozdíl

Více

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 Dokumenty Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 1. doc. Ing. Pavol B a u e r, Dr., pro obor silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika, na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického

Více

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180)

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Adresa katedry: Studentská 13, 370 05 České Budějovice 1. Personální struktura katedry k 31. 12. 2000 vedoucí katedry: prom. mat. Bohuslav Slípka, CSc.

Více

Střední škola -Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179. Učební plán

Střední škola -Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179. Učební plán Kód a název RVP: 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik Název ŠVP: Mechanik elektronik - autoelektronika Celkový počet týdenních vyučovacích 1. 2. 3. 4. Český jazyk a literatura 2 2 3 3 10 Cizí jazyk 3 3 3

Více

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 NEWSLETTER AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE AMAK je mezinárodní vysoká škola realizující bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy

Více

D Studijní plán oboru Vysoká škola Součást vysoké školy Název studijního programu Název studijního oboru

D Studijní plán oboru Vysoká škola Součást vysoké školy Název studijního programu Název studijního oboru D Studijní plán oboru Vysoká škola Součást vysoké školy Název studijního programu Název studijního oboru České vysoké učení technické Fakulta biomedicínského inţenýrství Biomedicínská a klinická technika

Více

Smlouva o spolupráci

Smlouva o spolupráci Smlouva o spolupráci Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta se sídlem v Českých Budějovicích, Branišovská 31, 37005 IČO: 60076658 zastoupená děkanem Přírodovědecké fakulty JU

Více

Organizace akademického roku 2013/2014 na FEM

Organizace akademického roku 2013/2014 na FEM UNIVERZITA OBRANY Fakulta ekonomiky a managementu Organizace akademického roku 2013/2014 na FEM V souladu se Studijním a zkušebním řádem Univerzity obrany čl. 3, odst. 3, a rozkazem R-V UO č. 51/2013 stanovuji

Více

Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb.

Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb. Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb. PhDr. Matúš Šucha, Ph.D. Katedra psychologie FF UP v Olomouci Požadavy pro udělení akreditace k provádění dopravně psychologického vyšetření

Více

UNIVERZITA OBRANY Fakulta vojenských technologií. Zpráva o výsledcích přijímacího řízení Fakulty vojenských technologií v roce 2013

UNIVERZITA OBRANY Fakulta vojenských technologií. Zpráva o výsledcích přijímacího řízení Fakulty vojenských technologií v roce 2013 UNIVERZITA OBRANY Fakulta vojenských technologií Zpráva o výsledcích přijímacího řízení Fakulty vojenských technologií v roce 01 BRNO 01 1. Informace o přijímacích zkouškách ( 1, Vyhláška 4/00 ze dne 11.

Více

Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013

Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013 Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013 1. doc. RNDr. Tomáš ADAM, Ph.D. pro obor: lékařská chemie a biochemie 2. doc. Ing. Štefan BARCÍK, CSc. pro obor: technika v

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Pokyn děkana č. 4/2015 Harmonogram vzdělávací činnosti pro akademický

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů. Navazující magisterské studijní obory. Fakulty mezinárodních vztahů pro systém ECTS

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů. Navazující magisterské studijní obory. Fakulty mezinárodních vztahů pro systém ECTS Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů Navazující magisterské studijní obory Fakulty mezinárodních vztahů pro systém TS Akademický rok 2009/2010 2 Informace zde obsažené jsou platné

Více

KOPES 2007. Seznam účastníků KONFERENCE PEDAGOGŮ ELEKTRICKÝCH STROJŮ ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH UNIVERZIT

KOPES 2007. Seznam účastníků KONFERENCE PEDAGOGŮ ELEKTRICKÝCH STROJŮ ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH UNIVERZIT Seznam účastníků KONFERENCE PEDAGOGŮ ELEKTRICKÝCH STROJŮ ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH UNIVERZIT KOPES 2007 23. 1. 25. 1. 2007 Brno - Radešín Univerzita obrany, Brno Katedra elektrotechniky K217 Vedoucí katedry:

Více

Seznam nově jmenovaných profesorů. 1. doc. MUDr. Jaromír Astl, CSc. pro obor otorinolaryngologie na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

Seznam nově jmenovaných profesorů. 1. doc. MUDr. Jaromír Astl, CSc. pro obor otorinolaryngologie na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze Seznam nově jmenovaných profesorů 1. doc. MUDr. Jaromír Astl, CSc. pro obor otorinolaryngologie 2. doc. RNDr. Vladimír Baumruk, DrSc. pro obor fyzika molekulárních a biologických struktur 3. doc. Ing.

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM LOGISTIKY

DOKTORSKÉ STUDIUM LOGISTIKY Prof. Ing. Dr. Otto Pastor, CSc. Prof. Ing. Vladimír Strakoš, DrSc. Dopravní fakulta ČVUT v Praze pastor@df.cvut.cz Vysoká škola logistiky Přerov Vladimir.strakos@vslg.cz Internet of services Internet

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP)

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) 1 nabízíme univerzitní studium bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru obor je nepřetržitě vyučován na JU již od roku 1994 garantem je Katedra

Více

VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI NA UNIVERZITĚ OBRANY I. ČÁST. pplk. Ing. Petr HRŮZA, Ph.D. petr.hruza@unob.cz Univerzita obrany Brno

VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI NA UNIVERZITĚ OBRANY I. ČÁST. pplk. Ing. Petr HRŮZA, Ph.D. petr.hruza@unob.cz Univerzita obrany Brno VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI NA UNIVERZITĚ OBRANY I. ČÁST pplk. Ing. Petr HRŮZA, Ph.D. petr.hruza@unob.cz Univerzita obrany Brno Struktura Univerzity obrany Fakulta vojenského leadershipu

Více

OBOR TUL TECHNOLOGIE ÚDRŽBY LETADEL

OBOR TUL TECHNOLOGIE ÚDRŽBY LETADEL OBOR TUL TECHNOLOGIE ÚDRŽBY LETADEL Cílem bakalářského studijního oboru Technologie údržby letadel je poskytnout odpovídající vysokoškolské vzdělání, které bude současně odpovídat evropským požadavkům

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA http://wwwdata.muni.cz/study/branch.asp?subjekt=arts&program=85&typ=d&forma=p&obor=7310v115 STUDIJNÍ PROGRAM P7310 FILOLOGIE OBECNÁ JAZYKOVĚDA (7310V115) Oborová

Více

Zadávání a vedení bakalářských a diplomových prací na PF UJEP

Zadávání a vedení bakalářských a diplomových prací na PF UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Novela Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 9A/2008 Zadávání a vedení bakalářských a diplomových prací na PF UJEP 1. Základní ustanovení

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební, 166 29 Praha 6, Thákurova 7. Z á p i s č. 10

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební, 166 29 Praha 6, Thákurova 7. Z á p i s č. 10 České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební, 166 29 Praha 6, Thákurova 7 Z á p i s č. 10 z 10. zasedání Vědecké rady Fakulty stavební, které se konalo dne 8. února 2007 ve 14.00 hodin v zasedací

Více

Rozvoj lidských zdrojů. Program podpory: 15.A Zkvalitňov

Rozvoj lidských zdrojů. Program podpory: 15.A Zkvalitňov Operační program Rozvoj lidských zdrojů Program podpory: 15.A Zkvalitňov ování vzdělávání na vysokých školách Název projektu: Studijní opory s převažujícími distančními prvky pro předměty teoretického

Více

PSYCHOLOGIE (jednooborové bakalářské studium) B 7701 Psychologie (Platnost akreditace: 16.2. 2010 10.2. 2016)

PSYCHOLOGIE (jednooborové bakalářské studium) B 7701 Psychologie (Platnost akreditace: 16.2. 2010 10.2. 2016) PSYCHOLOGIE (jednooborové bakalářské studium) B 7701 Psychologie (Platnost akreditace: 16.2. 2010 10.2. 2016) PŘEDMĚTY SPOLEČNÉHO TEORETICKÉHO ÁKLADU POVINNÉ 1 S společný základ S 1 Název předmětu Úvod

Více

Studijní plány: 2014/2015. Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky

Studijní plány: 2014/2015. Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky Studijní plány: 2014/2015 Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky Bakalářské studium Forma prezenční Informační technologie Studijní program: Kreditní limit: 180 Typ: Forma: Standardní

Více

Pokyny k provedení výběru a zápisu

Pokyny k provedení výběru a zápisu Zápis volitelných předmětů na ZS AR 2014/2015 (akreditace 2010) 1. ročník Bc civilní prezenční Pokyny k provedení výběru a zápisu Zápis volitelných předmětů se uskuteční elektronicky na: https://intranet.unob.cz/

Více

Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 13. 4. 2015

Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 13. 4. 2015 Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 13. 4. 2015 Místo konání: Děkanát FZV UP v Olomouci, Tř. Svobody 8 pracovna děkana Datum: 13. 4. 2015 Čas:

Více

Technické vzdělávání na Jihočeské univerzitě

Technické vzdělávání na Jihočeské univerzitě Technické vzdělávání na Jihočeské univerzitě Přírodovědecká fakulta JU, Ústav fyziky a biofyziky Měřící a výpočetní technika, Mechatronika České Budějovice, 16. 01. 2015 www.ufy.prf.jcu.cz Technicky orientované

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

Logistika letecké dopravy

Logistika letecké dopravy Studijní plán bakalářského studijního oboru Logistika letecké dopravy semestr povinné předměty (P) - společný bakalářský základ + oborové Logistika letecké dopravy povinně volitelné (PV) volitelné (V)

Více

Směrnice děkana č. 1/2015

Směrnice děkana č. 1/2015 Směrnice děkana č. 1/2015 Organizace celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů v akademickém roce 2015/16 V Ústí nad Labem, dne 2. 3. 2015 Fakulta sociálně ekonomická UJEP organizuje

Více

Směrnice. rektorky č. 4/2013. VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00

Směrnice. rektorky č. 4/2013. VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00 VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00 Směrnice rektorky č. 4/2013 ke stanovení oblastí vnitřního hodnocení na VŠZ, o. p. s. pro akademické roky 2014/2017 a jmenování

Více

Pedagogická činnost. Matematického ústavu v Opavě. Slezské univerzity v Opavě. v roce 2002

Pedagogická činnost. Matematického ústavu v Opavě. Slezské univerzity v Opavě. v roce 2002 Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2002 Opava, březen 2003 1. Studijní programy Matematický ústav v Opavě, Slezské univerzity v Opavě garantuje a zajišťuje

Více

1. Adresa fakulty. 2. Vedení fakulty. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta Studentská 13 370 05 České Budějovice

1. Adresa fakulty. 2. Vedení fakulty. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta Studentská 13 370 05 České Budějovice A. Základní údaje 1. Adresa fakulty Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta Studentská 13 370 05 České Budějovice Telefon: 038/7771111 Fax: 038/5300122 IČO: 60076658 DIČ: 077-60076658

Více

Telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců ZSF JU řazeno dle organizačních jednotek

Telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců ZSF JU řazeno dle organizačních jednotek Telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců ZSF JU řazeno dle organizačních jednotek Centrální spojovatelka recepce Vltava J. Boreckého 27 389 03 7511 recepce@zsf.jcu.cz Podatelna J. Boreckého 27 7512 Fax

Více

Zápis z Vědecké rady FBI VŠB TUO konané dne 16.5.2012

Zápis z Vědecké rady FBI VŠB TUO konané dne 16.5.2012 Zápis z Vědecké rady FBI VŠB TUO konané dne 16.5.2012 1. Úvod Děkan fakulty prof. Ing. Pavel Poledňák, PhD. zahájil zasedání VR, přivítal přítomné. Předal jmenovací dekrety nově jmenovaným členům VR FBI,

Více

Doktorské studium 2014-2015. Karviná, 19.3.2014

Doktorské studium 2014-2015. Karviná, 19.3.2014 Doktorské studium 2014-2015 Karviná, 19.3.2014 1 Doktorské studium 2014-2015 Program Proč a jak studovat v doktorském studiu? Informace k doktorskému studiu prof. Ing. Karel Skokan, Ph.D. - Vedoucí ÚDS

Více

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz MPA Master of Public Administration MPA@vsci.cz Vysoká škola CEVRO Institut Je moderní vysoká škola akreditovaná MŠMT ČR a MV ČR MAGISTERSKÉ A BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Veřejná správa Politologie Právní specializace

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

Studijní obor Sociologie a sociální antropologie B6703

Studijní obor Sociologie a sociální antropologie B6703 Studijní obor Sociologie a sociální B6703 Cíle a charakteristika studijního oboru Studijní kombinace sociologie sociální a kulturní je chybějícím článkem při přípravě studentů na celou řadu povolání, v

Více

Vyhláška rektorky č. 6/2011-2012

Vyhláška rektorky č. 6/2011-2012 Vyhláška rektorky č. 6/2011-2012 VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů, o. p. s. (dále jen VŠMVVP) pro akademický rok 2012/2013 Na základě zákona č. 111/1998 Sb. o

Více

Soutěž o cenu děkana za práci v oboru ekologie a problematiky životního prostředí (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta).

Soutěž o cenu děkana za práci v oboru ekologie a problematiky životního prostředí (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta). Soutěž o cenu děkana za práci v oboru ekologie a problematiky životního prostředí (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta). S myšlenkou nezbytnosti environmentální edukace všech budoucích učitelů ustavil

Více

Studijní plány: 2014/2015 Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní

Studijní plány: 2014/2015 Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Studijní plány: 2014/2015 Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní - 1 - Fakulta ekonomicko správní Fakulta ekonomicko-správní je jednou ze sedmi fakult Univerzity Pardubice. Během své existence

Více

Seminář dne 16.11.2011 Lektor: doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SPŠ stavební Opava, Mírova 3

Seminář dne 16.11.2011 Lektor: doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SPŠ stavební Opava, Mírova 3 Seminář dne 16.11.2011 Lektor: doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SPŠ stavební Opava, Mírova 3 Popularizace a zvýšení kvality výuky dřevozpracujících a stavebních oborů v Moravskoslezském kraji Vysoká škola

Více

Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace

Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace školní vzdělávací program Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace PLACE HERE Škola Název ŠVP, Osvoboditelů 380, 440 58 Louny Platnost ver.1 od

Více

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok 2014 2015 na ČVUT v Praze Fakultě dopravní

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok 2014 2015 na ČVUT v Praze Fakultě dopravní Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok 2014 2015 dle Vyhlášky MŠMT č. 343/2002 Sb. o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách a její změně č. 276/2004 Sb. 1. Informace

Více

Bakalářský studijní program - prezenční studium

Bakalářský studijní program - prezenční studium Bakalářský studijní program - prezenční studium 1. ročník studia - společný pro obory: Podnikání Podnikání a management v obchodu Informatika a internet v podnikání Podnikání a management v životním prostředí

Více

SOCIÁLNÍ PRÁCE (jednooborové bakalářské studium) B 6731 Sociální politika a sociální práce

SOCIÁLNÍ PRÁCE (jednooborové bakalářské studium) B 6731 Sociální politika a sociální práce SOCIÁLNÍ PRÁCE (jednooborové bakalářské studium) B 6731 Sociální politika a sociální práce Název předmětu 1 Úvod do filozofie Y SPOLEČNÉHO ÁKLADU POVINNÉ 1 2p + 0s 2p + 0s (Platnost akreditace: 17.2. 2009

Více

SCIENTIFIC REFLECTION OF SECURITY SCIENCE

SCIENTIFIC REFLECTION OF SECURITY SCIENCE POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE a AKADÉMIA POLICAJNÉHO ZBORU V BRATISLAVE katedra informatiky a manažmentu pořádají VIRTUÁLNÍ VĚDECKOU KONFERENCI s mezinárodní účastí SCIENTIFIC REFLECTION OF

Více

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan 1 Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Radim Farana děkan Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ISO 9001 : 2001 CQS 2258/2007 CZ 2258/2007 2 Nové talenty pro vědu

Více

Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Podmínky realizace státních závěrečných bakalářských zkoušek Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné v

Více

75-07 Specializace v pedagogice. Hudební teorie a pedagogika

75-07 Specializace v pedagogice. Hudební teorie a pedagogika Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc Doktorský studijní program: 75-07 Specializace v pedagogice oboru Hudební teorie a pedagogika Program se řídí Zákonem

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů Bakalář ské studijní obory Fakulty mezinárodních vztahů pro systém ECTS Pro studenty př ijaté ke studiu od akademického roku 2009/10 Akademický

Více

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2006

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2006 Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2006 Opava, leden 2007 1. Studijní programy Matematický ústav v Opavě, Slezské univerzity v Opavě, garantuje a zajišťuje

Více

Milé študentky a študenti, kolegyne, kolegovia,

Milé študentky a študenti, kolegyne, kolegovia, Paneurópska vysoká škola, 2011 Milé študentky a študenti, kolegyne, kolegovia, Ešte nedozneli fanfáry slávnostných promócií zo záveru uplynulého akademického roku, pri ktorých bolo promovaných 398 bakalárov

Více

BULLETIN EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI PRO PRÁVNÍ DĚJINY, Z. S.

BULLETIN EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI PRO PRÁVNÍ DĚJINY, Z. S. BULLETIN EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI PRO PRÁVNÍ DĚJINY, Z. S. Zvláštní číslo 1 roč. 2 16. březen 2016 ISSN 2464-4889 Vážení členové Evropské společnosti pro právní dějiny, z. s., rádi bychom Vás informovali,

Více

PROGRAM MEZINÁRODNÍ KONFERENCE. 23. listopadu 2011. Opava

PROGRAM MEZINÁRODNÍ KONFERENCE. 23. listopadu 2011. Opava SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ FAKULTA VEŘEJNÝCH POLITIK V OPAVĚ ÚSTAV OŠETŘOVATELSTVÍ 2011 rok 20. výročí vzniku univerzity 2011 - rok 5. výročí vzniku Ústavu ošetřovatelství PROGRAM MEZINÁRODNÍ KONFERENCE

Více

Seznam akademiků navržených na jmenování

Seznam akademiků navržených na jmenování Seznam akademiků navržených na jmenování 1. doc. Ing. Ladislav Bocák, Ph.D. pro obor zoologie 2. doc. Ing. Jindřich Čítek, CSc. pro obor genetika živočichů návrh Vědecké rady Mendelovy univerzity v Brně

Více

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e F a k u l t a m e z i n á r o d n í c h v z t a h ů N a v a z u j í c í m a g i s t e r s k é s t u d i j n í o b o r y F a k u l t y m e z i n á r

Více

Doktorský studijní program 75-01 Pedagogika

Doktorský studijní program 75-01 Pedagogika Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc Doktorský studijní program 75-01 Pedagogika Doktorský studijní program 75-01 Pedagogika vychází ze Zákona o vysokých školách

Více

6. UČEBNÍ PLÁN. 23-45-N/.. Diagnostika, servis a opravy strojů a zařízení. Absolutorium. Diagnostika silničních vozidel

6. UČEBNÍ PLÁN. 23-45-N/.. Diagnostika, servis a opravy strojů a zařízení. Absolutorium. Diagnostika silničních vozidel VOŠ a SŠ automobilní, ábřeh, U Dráhy 6 789 01 ábřeh 6. UČEBNÍ PLÁN 6.1. Učební plán 6.2. Jednosloupcový učební plán (Sbírka zákonů č.47006, 12, odst. e) UČEBNÍ PLÁN Název vzdělávacího programu Kód a název

Více

FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY OBRANY

FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY OBRANY FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY OBRANY PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU na Fakultě vojenských technologií Univerzity obrany pro akademický rok 2014/2015 Civilní studium

Více

Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012

Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012 Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Prezentace katedry www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012 1 2 Cíl katedry CŠM Cílem je nejen vzdělávat profesionální

Více

PANM 14. List of participants. http://dml.cz. Terms of use:

PANM 14. List of participants. http://dml.cz. Terms of use: PANM 14 List of participants In: Jan Chleboun and Petr Přikryl and Karel Segeth and Tomáš Vejchodský (eds.): Programs and Algorithms of Numerical Mathematics, Proceedings of Seminar. Dolní Maxov, June

Více

se zaměřením na vzdělávání Časový plán (kreditové hodnocení jednotlivých předmětů odpovídá standardům ECTS)

se zaměřením na vzdělávání Časový plán (kreditové hodnocení jednotlivých předmětů odpovídá standardům ECTS) Studijní program: Studijní or: Specializace v pedagogice Český jazyk a literatura se zaměřm na vzdělávání Časový plán (kreditové hodnoc jednotlivých předmětů odpovídá standardům ECTS) Počet kreditů celkem:

Více

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Obsah OBSAH... 2 1 VEDENÍ MVŠO... 3 2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MVŠO... 4 3 HISTORIE MVŠO... 5 4 NABÍDKA STUDIA... 6 strana 2 strana 3 1 Vedení MVŠO 2 Organizační

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů Bakalář ské studijní obory Fakulty mezinárodních vztahů pro systém ECTS Pro studenty př ijaté ke studiu od akademického roku 2006/07 akademického

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

Nadační fond Jana Pernera Sídlo: Pardubice, Studentská 95, 532 10 IČO: 4815 9034 Výroční zpráva o činnosti Nadačního fondu Jana Pernera za rok 2009

Nadační fond Jana Pernera Sídlo: Pardubice, Studentská 95, 532 10 IČO: 4815 9034 Výroční zpráva o činnosti Nadačního fondu Jana Pernera za rok 2009 Příloha k bodu 3 Nadační fond Jana Pernera Sídlo: Pardubice, Studentská 95, 532 10 IČO: 4815 9034 Výroční zpráva o činnosti Nadačního fondu Jana Pernera za rok 2009 duben 2010 Obsah: Poslání a cíle 3 Činnost

Více

Za ÚPS se návštěvy zúčastnili: prof. Ing. Jan Uhlíř, CSc., prof. Ing. Milan Růžička, CSc. a prof. Ing. Václav Sklenička, DrSc.

Za ÚPS se návštěvy zúčastnili: prof. Ing. Jan Uhlíř, CSc., prof. Ing. Milan Růžička, CSc. a prof. Ing. Václav Sklenička, DrSc. Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů na Fakultě strojního Vysokého učení technického v Brně listopad 2012 O hodnocení doktorských studijních programů rozhodla

Více

Studijní obor: Monitorování životního prostředí Studium: Prezenční Specializace: 00 Etapa: první Kreditní limit: 180 kr.

Studijní obor: Monitorování životního prostředí Studium: Prezenční Specializace: 00 Etapa: první Kreditní limit: 180 kr. 1 Studijní program: B1702 Aplikovaná fyzika Kreditní limit: 180 kr. Studijní obor: Monitorování životního prostředí Studium: Prezenční Specializace: 00 Etapa: první Kreditní limit: 180 kr. F01MZ/A - Základní

Více

CZ.1.07/2.3.00/30.0065

CZ.1.07/2.3.00/30.0065 Textilní fakulta Technické univerzity v Liberci vypisuje v rámci projektu Podpora tvorby excelentních výzkumných a vývojových týmů na Technické univerzitě v Liberciˮ, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/30.0065 výběrové

Více

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2010/2011

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2010/2011 HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2010/2011 Prezenční studium Zápis do vyššího ročníku AB, AT, AM 13. 17.9.2010 AB, AT, AM 29.9. 17.12.2010 AB, AT, AM 3.1. 7.1.2011 AB, AT, AM do 19.12.2010 období AB, AT,

Více

1. UČEBNÍ PLÁN UČEBNÍ PLÁN. Období: Název vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělání Forma vzdělávání

1. UČEBNÍ PLÁN UČEBNÍ PLÁN. Období: Název vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělání Forma vzdělávání 1. UČEBNÍ PLÁN UČEBNÍ PLÁN Název vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělání Forma vzdělávání Sociální pedagogika 75-32-N/.. Sociální práce a sociální pedagogika Názvy vyučovacích modulů 1. ročník

Více

Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci Výsledky 3. výzvy Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, Oblasti podpory. - Vysokoškolské vzdělávání

Více

VŠB-TUO, Fakulta strojní Záznam z jednání Vědecké rady Fakulty strojní Garant dokumentu: Děkan FS ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ

VŠB-TUO, Fakulta strojní Záznam z jednání Vědecké rady Fakulty strojní Garant dokumentu: Děkan FS ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ Pracoviště Vědecká rada Fakulty strojní VŠB TU Ostrava Zaznamenal Ing. Anděla Kojdecká Funkce tajemnice Vědecké rady Spojení Telefon: 59 732 1216 Fax: 59 691 6490 E-mail: andela.kojdecka@vsb.cz

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO 1. ÚVOD Úplný název soukromé vysoké školy (dále jen SVŠ ): SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Používaná zkratka názvu SVŠ: SVŠE Adresa SVŠ: Loucká 656 /21, Znojmo 669 02 Adresa studijního střediska

Více

Zápis z jednání kolegia děkanky ze dne 11. ledna 2010, č. 2/2010

Zápis z jednání kolegia děkanky ze dne 11. ledna 2010, č. 2/2010 Zápis z jednání kolegia děkanky ze dne 11. ledna 2010, č. 2/2010 Přítomni: Doc. PaedDr. J. Coufalová, CSc., doc. L. Čepička, Ph.D., doc. PhDr. J. Miňhová, CSc., doc. RNDr. M. Mergl, CSc., PhDr. J. Vaňková,

Více

Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2014/2015

Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2014/2015 Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2014/2015 Nejdůležitější údaje: Zimní semestr: výuka od 22. 9. 2014 do 20. 12. 2014, tj. 13 výukových týdnů, prázdniny od 21. 12. 2014 do 4. 1. 2015 a zkouškové

Více

UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY

UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY Adresa: 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba, http://www.usp.vsb.cz anotechnologie Nanotechnologie (P) Mechatronika Mechatronické systémy (PK) Automobilová elektronika

Více

Dva typy kurzů společenskovědního charakteru. Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci

Dva typy kurzů společenskovědního charakteru. Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci Dva typy kurzů společenskovědního charakteru Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci Centrum dalšího vzdělávání Založeno v roce 1994 jako rektorátní útvar Hlavní činnosti centra: Podpora pedagogů

Více

Seznam navržených ke jmenování profesorem (návrhy předloženy od 1.7.2010 do 31.3.2011)

Seznam navržených ke jmenování profesorem (návrhy předloženy od 1.7.2010 do 31.3.2011) Seznam navržených ke jmenování profesorem (návrhy předloženy od 1.7.2010 do 31.3.2011) 1. doc. RNDr. Peter Andráš, CSc. pro obor ochrana životního prostředí na návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské -

Více

Studijní plány: 2015/2016. Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní

Studijní plány: 2015/2016. Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Studijní plány: 2015/2016 Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Fakulta ekonomicko správní Fakulta ekonomicko-správní je jednou ze sedmi fakult Univerzity Pardubice. Během své existence se rozvinula

Více

Vyhláška děkanky č. 22VD/2014 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2015/2016

Vyhláška děkanky č. 22VD/2014 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2015/2016 Děkanka Fakulty pedagogické Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 Fax: +420 377 636 002 e-mail: coufalov@fpe.zcu.cz V Plzni 3. prosince 2015 ZCU 036656/2014/DFPE/Pel Vyhláška děkanky č. 22VD/2014

Více

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e F a k u l t a m e z i n á r o d n í c h v z t a h ů B a k a l á ř s k é s t u d i j n í o b o r y F a k u l t y m e z i n á r o d n í c h v z t a h

Více

Rozvrh konzultací kombinované formy studia FŽP. 1. ročník, 2006/07 ZIMNÍ SEMESTR

Rozvrh konzultací kombinované formy studia FŽP. 1. ročník, 2006/07 ZIMNÍ SEMESTR Rozvrh konzultací kombinované formy studia FŽP Ochrana životního prostředí ÚSTÍ n.l. 1. ročník, 2006/07 29.,30./9. 39 20.,21./10. 42 10.,11./11. 45 8.,9./12. 49 8-00 - 9-50 Základy geografie RNDr. Petr

Více

FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY OBRANY

FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY OBRANY FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY OBRANY PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU na Fakultě vojenských technologií Univerzity obrany pro akademický rok 2014/2015 Vojenské studium

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Zápis z jednání poroty

Zápis z jednání poroty Kategorie: K1 Seminární práce Doc. RNDr. Ivan Trenčanský, CSc. PhDr. Jana Cachová, PhD. Mgr. Derek Pilous Martina Babinská: Súčasný stav a možnosti e-learningovej podpory vzdelávania na všetkých typoch

Více

ŠKODA AUTO Vysoká škola. Mgr. Lenka Stejskalová, MBA Prorektorka pro zahraniční vztahy

ŠKODA AUTO Vysoká škola. Mgr. Lenka Stejskalová, MBA Prorektorka pro zahraniční vztahy ŠKODA AUTO Vysoká škola Mgr. Lenka Stejskalová, MBA Prorektorka pro zahraniční vztahy ŠKODA AUTO Vysoká škola ŠKODA AUTO Vysoká škola je jedinou vysokou školou v České republice, jejímž zakladatelem je

Více

Prof il absolventa. Systémové inženýrství a informatika Inženýrská informatika

Prof il absolventa. Systémové inženýrství a informatika Inženýrská informatika Prof il absolventa Systémové inženýrství a informatika Inženýrská informatika Bakalářské studijní obory 2011/2012 Bakalářské studijní obory 2011/2012 Ekonomická informatika Automatizace řízení a informatika

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta biomedicínského inženýrství

České vysoké učení technické v Praze Fakulta biomedicínského inženýrství České vysoké učení technické v Praze Fakulta biomedicínského inženýrství Elektronická podpora studia v bakalářských a magisterských studijních oborech na FBMI ČVUT Jozef ROSINA, Jiří HOZMAN děkan, proděkan

Více

Rozvrh konzultací kombinované formy studia FŽP. (tento rozvrh je pouze orientační, rozhodující jsou informace v systému STAG) Místo výuky: ÚSTÍ n. L.

Rozvrh konzultací kombinované formy studia FŽP. (tento rozvrh je pouze orientační, rozhodující jsou informace v systému STAG) Místo výuky: ÚSTÍ n. L. Rozvrh konzultací kombinované formy studia FŽP Ochrana životního prostředí Místo výuky: ÚSTÍ n. L. 1. ročník, 2008/09 3.,4./10. 40 24.,25./10. 43 7.,8./11. 45 28.,29./11. 48 8-00 - 9-50 Základy geografie

Více

Článek 1 Obecná ustanovení

Článek 1 Obecná ustanovení Kód: Druh: SMĚRNICE DĚKANKY Název: Studentská vědecká síla Organizační závaznost: Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Datum vydání: 10. 09. 2015 Účinnost: 10. 09. 2015 Vydává: doc.

Více

Seznam členů oborových panelů. Oborový panel 1

Seznam členů oborových panelů. Oborový panel 1 Seznam členů oborových panelů Oborový panel 1 (stavebnictví a doprava) Ing. František Haburaj, Ph.D. Univerzita Pardubice - Dopravní fakulta Jana Pernera Ing. Jiří Jedlička Centrum dopravního výzkumu,

Více

V ý p i s. habilitační přednášky: Možnosti zneužití průmyslových škodlivin a agrochemikálií v terorismu.

V ý p i s. habilitační přednášky: Možnosti zneužití průmyslových škodlivin a agrochemikálií v terorismu. v Hradci Králové dne 30. ledna 2012 pořízený za účelem zveřejnění přijatého usnesení 12. Návrh na přijetí Usnesení z jednání VR FVZ a hlasování o návrhu aklamací schválila u s n e s e n í : 1. odsouhlasila

Více

Zápis z vědecké rady Z VR/ F3-01/09. Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze, které se konalo dne 25.

Zápis z vědecké rady Z VR/ F3-01/09. Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze, které se konalo dne 25. Strana 1/ 5 Program: 1. Zahájení - prof. Ing. Jaromír Veber, CSc. Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze, které se konalo dne 25. února 2009 2. Habilitační řízení PhDr. Ing.

Více