INFORMÁCIE O ŠTÚDIU LETECKÁ FAKULTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMÁCIE O ŠTÚDIU LETECKÁ FAKULTA"

Transkript

1 T E C H N I C K Á U N I V E R Z I T A V K O Š I C I A C H INFORMÁCIE O ŠTÚDIU LETECKÁ FAKULTA AKADEMICKÝ ROK 2008/2009

2 1

3 O B S A H Príhovor dekana Leteckej fakulty AKADEMICKÉ ORGÁNY, AKADEMICKÍ FUNKCIONÁRI A PRACOVISKÁ LETECKEJ FAKULTY... 6 Vedenie Leteckej fakulty... 8 Akademický senát Leteckej fakulty... 9 Vedecká rada Leteckej fakulty Dekanát Leteckej fakulty Katedry Leteckej fakulty PRIEBEH ŠTÚDIA NA LETECKEJ FAKULTE HARMONOGRAM ŠTÚDIA V AR 2008/ ŠTUDIJNÉ PLÁNY BAKALÁRSKEHO ŠTÚDIA Bakalárske štúdium AR 2008/ Študijné plány dennej formy bakalárskeho štúdia Študijné plány externej formy bakalárskeho štúdia ŠTUDIJNÉ PLÁNY INŽINIERSKEHO ŠTÚDIA Inžinierske štúdium AR 2008/ Študijné plány dennej formy inžinierskeho štúdia Študijné plány externej formy inžinierskeho štúdia

4 3

5 Príhovor dekana Leteckej fakulty Vážení študenti, kolegyne, kolegovia, pri počutí slova letectvo, či lietanie, si takmer každý človek predstavuje spravidla len pilota, a možno konštruktéra lietadla. Realita je však úplne iná. Aby lietadlo mohlo vzlietnuť a šťastne pristáť, musí existovať množstvo perfektne pripravených ľudí, ktorých nie je vidieť, ale bez ktorých by si pilot nemohol sadnúť do kabíny lietadla a vzlietnuť. Sú to najmä vynikajúci vedci z mnohých oblastí, konštruktéri, špičkoví technici a pracovníci obsluhujúci špičkové výrobné technológie, ďalej zamestnanci letísk na všetkých postoch, pracovníci z oblasti riadenia a bezpečnosti lietania a samozrejme piloti a členovia posádky lietadla. V pozadí za všetkým však stoja učitelia a inštruktori, ktorých takzvaným produktom je celý spomínaný tím ľudí. Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach, náplňou činnosti ktorej je zabezpečenie prípravy uvedeného tímu odborníkov, bola zriadená 1. februára Napriek zdanlivo krátkej dobe existencie má dlhoročné tradície v príprave pilotov a leteckých špecialistov a to nielen civilných, ale aj vojenských, pretože vznikla na báze Vojenskej leteckej akadémie generála Milana Rastislava Štefánika v Košiciach. Letecká fakulta sa hlási k tradícii Vojenskej leteckej akadémie generála Milana Rastislava Štefánika v Košiciach, v Európe i vo svete renomovanej vzdelávacej inštitúcie, ktorá zabezpečovala vzdelávanie pilotov a leteckého technického personálu počas 31 rokov. V akademickom roku 2008/2009 Letecká fakulta zabezpečuje trojstupňové vysokoškolské studium v dennej aj externej forme v šiestich študijných programoch 1. stupňa (Bc.): Riadenie leteckej dopravy, Profesionálny pilot, Pracovník riadenia letovej prevádzky, Prevádzka letísk, Prevádzka lietadiel, Avionické systémy, v troch študijných programoch 2. stupňa (Ing.): Riadenie leteckej dopravy, Prevádzka lietadiel, Avionické systémy a v dvoch študijných programoch 3. stupňa (PhD.): Prevádzka lietadiel a Letecké a priemyselné elektronické systémy. V rámci dobiehajúceho systému vysokoškolského štúdia poskytuje vzdelávanie v dennej aj externej forme v troch študijných odboroch a štyroch študijných špecializáciách päťročného inžinierskeho štúdia (Ing.): Riadenie leteckej prevádzky (Riadenie, prevádzka a automatizácia v letectve, Riadenie letovej prevádzky), Letecké strojárstvo (Prevádzka, údržba a oprava lietadiel a leteckých motorov) a Letecká elektrotechnika (Rádiové a rádiotechnické systémy lietadiel) a v dvoch vedných odboroch doktorandského štúdia (PhD.): Operačné a bojové použitie letectva a PVO a Výzbroj a technika letectva. Súčasťou práce vysokoškolských vedecko-pedagogických pracovníkov je aj ich tvorivá vedecko-výskumná činnosť. Na jednotlivých vedecko-pedagogických pracoviskách Leteckej fakulty sa pokračuje na rozpracovaných úlohách a projektoch, smerovaných napríklad do oblasti vývoja bezpilotných prieskumných prostriedkov, simulačných technológií, bezpečnosti leteckej prevádzky, multisenzorických systémov získavania, spracovania a distribúcie informácií alebo situačného riadenia. V rámci rozširovania laboratórnej základne bolo vybudované pracovisko na skúšanie malých leteckých motorov, v procese dokončenia sú laboratóriá pre výskum v oblasti magnetometrie, aerodynamiky a leteckej elektroniky. Úspešne sa rozbehlo zapojenie pracovísk v rámci projektov KEGA, VEGA, APVV a nadväzovanie kontaktov so zahraničnými inštitúciami cez EASN (European Aeronautics Science Network). 4

6 Príhovor dekana Leteckej fakulty Pokračuje vydávanie renomovaného vedeckého časopisu ACTA AVIONICA (vychádza od roku 1999) a každoročná organizácia veľkej medzinárodnej konferencie NOVÉ TRENDY ROZVOJA LETECTVA / AERONAUTIKA. V rozvoji aktivít so zahraničnými inštitúciami Letecká fakulta nadväzuje na veľmi intenzívne a dlhoročne budované zahraničné kontakty s európskymi školami podobného zamerania v Českej republike, Poľskej republike, Španielsku, Anglicku, Nemecku, Taliansku, USA, Rusku a Ukrajine. Letecká fakulta má uzatvorené zmluvy o spolupráci s mnohými významnými inštitúciami doma aj v zahraničí, ako napríklad České aerolínie a.s., College of Enterprise and Administration in Lublin - Poľsko, Seagle Air, Heli Company a Air Transport Europe. Na záver mi dovoľte vyjadriť prianie, aby náš spoločný let na palube lietadla zvaného Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach bol úspešný, príjemný bez zbytočných turbulencií a s perfektným pristátím. K tomu Vám všetkým prajem veľa šťastia. doc. RNDr. František OLEJNÍK, CSc. dekan Leteckej fakulty 5

7 1. AKADEMICKÉ ORGÁNY, AKADEMICKÍ FUNKCIONÁRI A PRACOVISKÁ LETECKEJ FAKULTY 6

8 7

9 Akademické orgány, akademickí funkcionári a pracoviská Leteckej fakulty L E T E C K E J VEDENIE F A K U L T Y Dekan doc. RNDr. František OLEJNÍK, CSc. Prodekan pre pedagogickú činnosť Prodekan pre vedecko-výskumnú činnosť a zahraničné styky doc. Ing. František ADAMČÍK, CSc. prof. Ing. Josef BLAŽEK, CSc. Tajomník fakulty Ing. Jozef DRABIŠČÁK 8

10 Akademické orgány, akademickí funkcionári a pracoviská Leteckej fakulty AKADEMICKÝ SENÁT L E T E C K E J F A K U L T Y Predseda: Podpredseda: PhDr. Anna ČEKANOVÁ Ing. Radoslav ŠULEJ, PhD. Petra GREGOROVIČOVÁ Členovia: doc. Ing. Ján BÁLINT, CSc. Ing. Vladimír BEGERA Ing. Róbert BRÉDA, PhD. prof. Ing. Milan DŽUNDA, CSc. doc. Ing. Václav MOUCHA, CSc. prof. Ing. Jozef POVAŽAN, CSc. Petra KONEČNÁ Adriana MIHALIŠINOVÁ 9

11 Akademické orgány, akademickí funkcionári a pracoviská Leteckej fakulty VEDECKÁ RADA L E T E C K E J F A K U L T Y Predseda: doc. RNDr. František OLEJNÍK, CSc. Členovia: prof. Ing. Josef BLAŽEK, CSc. prof. Ing. Milan DŽUNDA, CSc. prof. Ing. Tobiáš LAZAR, DrSc. prof. Ing. Jozef POVAŽAN, CSc. prof. Ing. Dušan RODZIŇÁK, CSc. doc. Ing. František ADAMČÍK, CSc. doc. Ing. Ján BÁLINT, CSc. doc. Ing. Jozef HUDÁK, CSc. doc. RNDr. Ondrej HUDÁK, DrSc. doc. Ing. Slavomír KIŠ, CSc. doc. Ing. Peter MRVA, CSc. doc. Ing. Stanislav SZABO, PhD. doc. Ing. Rudolf ZAHRADNÍČEK, CSc. Mimofakultní členovia: generálmajor. Ing. Juraj BARÁNEK (Vzdušné sily OS SR) płk nawig. dr inż. Marek GRZEGORZEWSKI (WSOSP Deblin, Poľsko) Ing. Juraj GYENES (Letecký úrad SR) prof. Ing. Michal TKÁČ, CSc. (Podnikovo-hosp. fakulta EU) prof. Ing. Miroslav LIŠKA, CSc. (AOS Liptovský Mikuláš) doc. dr. inż. Janusz ZIÓLKOWSKI (WSPA Lublin, Poľsko) prof. Ing. Zdeněk VINTR, CSc. (Univerzita obrany Brno, ČR) Tajomník VR: Vojtech RAJNEC Dekanát LF 10

12 Akademické orgány, akademickí funkcionári a pracoviská Leteckej fakulty L E T E C K E J DEKANÁT F A K U L T Y Tajomník fakulty: Ing. Jozef DRABIŠČÁK Sekretariát dekana: Ing. Martina SEMANOVÁ Tel/Fax: (55) Študijný referát: Mária JAKUBOVÁ Kamila MAČINGOVÁ Bernadeta BUZNOVÁ Referát pre vedu, výskum a zahraničné styky: Vojtech RAJNEC Personálny referát: Bc. Viera FOĽKOVÁ Tel: (55) Finančný referát: Ing. Ivan GALLO Referát majetku: Bc. Mária MELNÍKOVÁ Jarmila MUCHOVÁ Referát pokladní a referát správy registratúry a podateľne: Helena ŠAMUĽÁKOVÁ Referát zabezpečenia počítačovej siete: Ing. Oto MALENČÍK Ing. Peter KIŽIK 11

13 Akademické orgány, akademickí funkcionári a pracoviská Leteckej fakulty aerodynamiky a simulácií KATEDRY L E T E C K E J F A K U L T Y Vedúci katedry: Sekretariát: doc. RNDr. František OLEJNÍK, CSc. RNDr. Viera MISLIVCOVÁ, CSc. poverená vedením katedry doc. Ing. Dušan NEŠTRÁK, CSc. doc. RNDr. Ondrej HUDÁK, DrSc. doc. RNDr. Ladislav TOMČO, PhD. RNDr. Eva BARANOVÁ, PhD. RNDr. Eva KOMOVÁ, PhD. Ing. Radoslav ŠULEJ, PhD. Ing. Jozef GALANDA RNDr. Peter SZABÓ Ing. Miroslav ŠTANCL RNDr. Katarína TIBENSKÁ Zuzana NIŽNÍKOVÁ manažmentu leteckej prevádzky Vedúci katedry: Sekretariát: doc. Ing. Slavomír KIŠ, CSc. prof. Ing. Milan DŽUNDA, CSc. doc. RSDr. Ján POPRENDA, CSc. doc. Ing. Stanislav SZABO, PhD. Ing. Ján BAČÍK, CSc. Ing. Pavol BAJUSZ Ing. Vladimír BEGERA Mgr. Peter ČEKAN Ing. Róbert KLÍR PaedDr. Jozef POHOVEJ Ing. Róbert ROZENBERG Ing. Rudolf ŠESTINA Helena TIMKOVÁ letovej prípravy Vedúci katedry: Sekretariát: doc. Ing. Ján BÁLINT, CSc. PhDr. Anna ČEKANOVÁ RSDr. Juraj ČEKLOVSKÝ Ing. Stanislav ĎURČO Ing. Viliam HERCZOG PhDr. Vladimír JARKOVSKÝ Ing. Peter KANDRÁČ Ing. Juraj VAGNER Božena CIENIKOVÁ 12

14 Akademické orgány, akademickí funkcionári a pracoviská Leteckej fakulty leteckej technickej prípravy Vedúci katedry: Sekretariát: doc. Ing. Jozef HUDÁK, CSc. prof. Ing. Josef BLAŽEK, CSc. prof. Ing. Dušan RODZIŇÁK, CSc. doc. Ing. Václav MOUCHA, CSc. doc. Ing. Rudolf ZAHRADNÍČEK, CSc. Ing. Ivan MIKITA, PhD. Ing. Dušan PRASLIČKA, PhD. Ing. Karol SEMRÁD, PhD. Ing. Marek LOMBART Bc. Mária JOZEKOVÁ leteckého inžinierstva Vedúci katedry: Sekretariát: prof. Ing. Jozef POVAŽAN, CSc. doc. Ing. Peter MRVA, CSc. Ing. Marián HOCKO, PhD. Ing. Ján KOLESÁR, PhD. Ing. Ján PIĽA, PhD. Ing. Ján VAJDA, PhD. Ing. Ján FERENC Ing. Jiří SYROVÝ Marián EPERJEŠI Jaroslav PAROULEK Eduard PROBALA Dáša BAČÍKOVÁ avioniky Vedúci katedry: Sekretariát: doc. Ing. František ADAMČÍK, CSc. Ing. Ján LABUN, PhD. - poverený vedením katedry prof. Ing. Tobiáš LAZAR, DrSc. Ing. Róbert BRÉDA, PhD. Ing. Rudolf KLECUN, PhD. Ing. Imrich HARČÁR Ing. Ján KABÁT Ivan KOLESÁR Oľga KIZEKOVÁ 13

15 2. PRIEBEH ŠTÚDIA NA LETECKEJ FAKULTE 14

16 15

17 Štúdium na Leteckej fakulte Priebeh štúdia na Leteckej fakulte Letecká fakulta poskytuje vysokoškolské vzdelávanie v rámci dvoch systémov štúdia: 1. Trojstupňový systém vysokoškolského štúdia Letecká fakulta prešla na trojstupňový systém štúdia od akademického roka 2005/06, v rámci ktorého v súčasnosti ponúka vzdelávanie v nasledujúcich akreditovaných študijných programoch: St. Titul Študijný program Študijný odbor Bc. Riadenie leteckej dopravy Doprava Bc. Profesionálny pilot Doprava Bc. Pracovník riadenia letovej prevádzky Doprava Bc. Prevádzka letísk Doprava Bc. Prevádzka lietadiel Mot.voz., koľ.voz., lode a lietadlá Bc. Avionické systémy Elektronika Bc. Senzorika Elektronika Ing. Riadenie leteckej dopravy Doprava Ing. Prevádzka lietadiel Mot.voz., koľ.voz., lode a lietadlá Ing. Avionické systémy Elektronika PhD. Prevádzka lietadiel Mot.voz., koľ.voz., lode a lietadlá PhD. Letecké a priemyselné elektronické systémy Elektronika 2. Dobiehajúci systém vysokoškolského štúdia Päťročné inžinierske štúdium (v AR 2008/09-5. ročník) v dennej a externej forme v troch študijných odboroch a štyroch študijných špecializáciách: Študijný odbor Kód odboru Študijná špecializácia Riadenie leteckej prevádzky Riadenie, prevádzka a automatizácia v letectve Riadenie letovej prevádzky Letecké strojárstvo Prevádzka, údržba a oprava lietadiel a let. motorov Letecká elektrotechnika Rádiové a rádiotechnické systémy lietadiel Doktorandské štúdium v dvoch vedných odboroch: Vedný odbor Kód Operačné a bojové použitie letectva a PVO Výzbroj a technika letectva

18 Štúdium na Leteckej fakulte PRIEBEH TROJSTUPŇOVÉHO VYSOKOŠKOLSKÉHO ŠTÚDIA Uchádzači o štúdium ABSOLVENTI SŠ (získané úplné stredné /stredne odborné vzdelanie) ABSOLVENTI 1. STUPŇA VYSOKOŠKOLSKÉHO ŠTÚDIA ABSOLVENTI 2. STUPŇA VYSOKOŠKOLSKÉHO ŠTÚDIA Prijatie na štúdium PRIJÍMACIE KONANIE ZÁPIS NA ŠTÚDIUM imatrikulácia PRIJÍMACIE KONANIE ZÁPIS NA ŠTÚDIUM imatrikulácia PRIJÍMACIE KONANIE ZÁPIS NA ŠTÚDIUM imatrikulácia Stupeň vysokoškolského štúdia 1. STUPEŇ ŠTÚDIA Bakalársky študijný program 2. STUPEŇ ŠTÚDIA Inžiniersky študijný program 3. STUPEŇ ŠTÚDIA Doktorandský študijný program (Časť: študijná - vedecká ) dizertačná skúška Dĺžka a forma štúdia 3 ROKY denné/externé štúdium 2 ROKY denné/externé štúdium Denné štúdium 3 ROKY Externé štúdium 5 ROKOV Záverečná práca Bakalárska práca Diplomová práca Dizertačná práca Ukončenie štúdia ŠTÁTNE SKÚŠKY obhajoba bakalárskej práce ŠTÁTNE SKÚŠKY obhajoba diplomovej práce OBHAJOBA DIZERTAČNEJ PRÁCE Udelený akademický titul absolventovi štúdia bakalár promócie Vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa Bc. inžinier promócie Vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa Ing. Philosophiae doctor promócie Vysokoškolské vzdelanie 3. stupňa PhD. PRAX Vnútorné vzťahy sa na Leteckej fakulte riadia zákonom o vysokých školách, štatútom a ďalšími vnútornými predpismi Technickej univerzity v Košiciach a štatútom a ďalšími vnútornými predpismi Leteckej fakulty. Práva a povinnosti študentov upravuje 35 Štatútu Technickej univerzity v Košiciach. Základné normatívno-právne, organizačné a riadiace dokumenty, s ktorými by sa mali študenti vo vlastnom záujme oboznámiť: - Zákon č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, - Vyhláška MŠ SR č.614/2002 Z.z. o kreditovom systéme štúdia, - Štatút Technickej univerzity v Košiciach, - Štatút Leteckej fakulty, - Študijný poriadok Technickej univerzity v Košiciach, - Štipendijný poriadok Technickej univerzity v Košiciach, - Disciplinárny poriadok Technickej univerzity v Košiciach pre študentov. 17

19 3. HARMONOGRAM ŠTÚDIA V AKADEMICKOM ROKU 2008/

20 19

21 Harmonogram štúdia Harmonogram štúdia v akademickom roku 2008/2009 ŠTÚDIUM/ ROČNÍK Bakalárske štúdium (3-ročné) Inžinierske štúdium (2-ročné) Inžinierske štúdium (5-ročné) Slávnostné otvorenie AR 2008/ (11.00 hod v aule Maxima) ZIMNÝ SEMESTER Výučba Zimné prázdniny Skúškové obdobie LETNÝ SEMESTER Výučba Skúškové obdobie Hlavné prázdniny ZÁVER ŠTÚDIA Výber tém ZP - do do do Odovzdanie VoŠ Odovzdanie ZP Štátne skúšky Promócie POZN.: ZP záverečná práca, VoŠ výkaz o štúdiu (index) 20

22 21

23 4. ŠTUDIJNÉ PLÁNY BAKALÁRSKEHO ŠTÚDIA 22

24 23

25 Bakalárske štúdium AR 2008/2009 BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM AR 2008/2009 NÁZOV ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU ŠTUDIJNÝ ODBOR Profesionálny pilot Doprava Riadenie leteckej dopravy Doprava Pracovník riadenia letovej prevádzky Doprava Prevádzka letísk Doprava Motorové vozidlá, Prevádzka lietadiel koľajové vozidlá, lode a lietadlá Avionické systémy Elektronika 24

26 Študijné plány dennej formy bakalárskeho štúdia 1. ročník Štúdium: Denné 3-ročné bakalárske štúdium Študijný odbor : Doprava (5.2.59) Študijný program: Profesionálny pilot (719) Matematika I 3/1/0 z,sk - 5 KAS Fyzika 3/1/1 z,sk - 5 KAS Základy informatiky 1/2/0 kz - 3 KAS Letecká meteorológia I 2/1/0 z,sk - 5 KLP Letecká legislatíva 2/1/0 kz - 4 KLP Anglický jazyk I 0/5/0 kz - 5 KLP Letecká komunikácia 1/1/0 kz - 3 KLP Matematika II - 2/1/0 z,sk 5 KAS Základy letu I - 3/1/0 z,sk 5 KAS Letecká navigácia I - 2/2/0 z,sk 5 KLP Letecká meteorológia II - 3/1/0 z,sk 5 KLP Anglický jazyk II - 0/5/0 z,sk 5 KLP Letecké predpisy I - 2/2/0 kz 5 KLP Výberové predmety Letecká technika 2/0/0 z - 2 KLI Telesná výchova 2/0/0 z 2/0/0 z 1/1 KTV TUKE 25

27 Študijné plány dennej formy bakalárskeho štúdia 2. ročník Štúdium: Denné 3-ročné bakalárske štúdium Študijný odbor : Doprava (5.2.59) Študijný program: Profesionálny pilot (719) Základy letu I 3/1/0 z,sk 4 KAS Letecké motory 2/1/0 z,sk 4 KLI Letecké predpisy I 1/1/0 kz 3 KLP Lietadlá 2/1/0 kz 4 KLI Letecká meteorológia II 2/1/0 z,sk 3 KLP Avionické systémy 2/1/0 kz 3 KA Letecká navigácia I 3/1/0 z,sk 4 KLP Anglický jazyk III 0/3/0 kz 2 KLP Rádiotelefónia a spojenie 2/1/0 kz 1 KLP Telesná výchova 0/2/0 kz 2 KTV TUKE Telesná výchova 0/2/0 kz 4 KTV TUKE Základy letu II 3/1/0 z,sk 9 KAS Letecká navigácia II 4/2/0 z,sk 9 KLP Anglický jazyk IV 0/3/0 z,sk 8 KLP Praktický letecký výcvik 0/12 - KLP Výberové predmety Politológia 2/1/0 z - 1 KMLP Teória leteckého výcviku 6/0 z - 2 KLP Filozofia - 1/1/0 z 1 KMLP Výberový jazyk I - 0/2/0 z 1 KLP Hmotnosť, vyvážanie a let.výkony - 3/1/0 z 2 KLP 26

28 Študijné plány dennej formy bakalárskeho štúdia 3. ročník Štúdium: Denné 3-ročné bakalárske štúdium Študijný odbor : Doprava (5.2.59) Študijný program: Profesionálny pilot (719) Ekonomika leteckej dopravy 2/1/0 z,sk 5 KMLP Letecké predpisy II 4/2/0 z,sk 10 KLP Ekonomika leteckého podniku 1/1/0 kz 4 KMLP Letiská 2/0/0 kz 6 KLP Anglický jazyk V 0/4/0 z,sk 5 KLP Praktický letecký výcvik 0/12 - KLP Základy manažmentu 1/1/0 z,sk 5 KMLP Anglický jazyk VI 0/3/0 z,sk 5 KLP Praktický letecký výcvik 0/12 - KLP Bakalárska práca 0/8/0 kz 20 KLP Výberové predmety Výberový jazyk II 0/2/0 kz - 2 KLP Telesná výchova 0/2/0 z 0/2/0 z 1 KTV TUKE ŠTÁTNA ZÁVEREČNÁ SKÚŠKA 1. Obhajoba Bakalárskej práce 2. Kolokviálna skúška z predmetov Letecké predpisy Základy letu Letecká navigácia Letecká technika 27

29 Študijné plány dennej formy bakalárskeho štúdia 1. ročník Štúdium: Denné 3-ročné bakalárske štúdium Študijný odbor : Doprava (5.2.59) Študijný program: Riadenie leteckej dopravy (721) Matematika I 2/1/0 z,sk - 6 KAS Fyzika I 2/1/0 z,sk - 5 KAS Základy informatiky I 1/2/0 z,sk - 5 KAS Všeobecná ekonomická teória 2/1/0 kz - 3 KMLP Všeobecné právo 2/1/0 kz - 3 KMLP Ekológia letísk a ochrana pred nebez. látkami 2/1/0 z,sk - 5 KLI Matematika II - 2/1/0 z,sk 6 KAS Fyzika II - 2/1/0 z,sk 5 KAS Základy informatiky II - 1/2/0 z,sk 5 KAS Účtovníctvo a financie - 2/1/0 kz 3 KMLP Základy elektrotechniky a elektroniky - 2/1/0 kz 3 KLTP Správne právo - 1/1/0 kz 2 KMLP Ľudský faktor v letectve - 2/1/0 kz 4 KMLP Povinné voliteľné predmety Topografia 2/1 kz - 3 KMLP Sociológia 2/1 kz - 3 KMLP Základy kartografie - 1/1 kz 3 KLP Medzinárodné organizácie - 1/1 kz 3 KMLP Študent je povinný zapísať si v každom semestri aspoň jeden povinne voliteľný predmet. Výberové predmety Anglický jazyk I 0/2/0 z - 1 KJ TUKE Dejiny leteckej dopravy 1/1/0 z - 1 KMLP Telesná výchova 0/2/0 z - - KTV TUKE Anglický jazyk II - 0/2/0 z 1 KJ TUKE Sociálno-psychologický výcvik - 0/2/0 z 1 KMLP Telesná výchova - 0/2/0 z - KTV TUKE 28

30 Študijné plány dennej formy bakalárskeho štúdia 2. ročník Štúdium: Denné 3-ročné bakalárske štúdium Študijný odbor : Doprava (5.2.59) Študijný program: Riadenie leteckej dopravy (721) Organizácia leteckej dopravy 2/1/0 z,sk - 6 KMLP Manažment 2/2/0 z,sk - 5 KMLP Matematika III 2/1/0 z,sk - 5 KAS Informačné systémy v administratíve 1/1/0 z,sk - 4 KAS Informačné technológie v letectve 1/1/0 kz - 3 KAS Ochrana letísk 3/1/0 z,sk - 4 KLI Organizácia zabezpečenia leteckej dopravy - 2/1/0 z,sk 4 KMLP Personálny manažment - 1/1/0 kz 3 KMLP Základy marketingu - 1/1/0 kz 3 KMLP Počítačové siete - 2/1/0 z,sk 4 KAS Riadenie letovej prevádzky - 3/1/0 z,sk 4 KLP Letecká technika na prepravu osôb a mat. - 1/1/0 z,sk 4 KMLP Základy letu - 2/1/0 kz 3 KAS Anglický jazyk IV - 0/2/0 z,sk 2 KJ TUKE Odborná prax ) z - KMLP 1) Celkový počet hodín na odbornú prax (2 týždne) Povinné voliteľné predmety Letecké pozemné informačné systémy 2/2/0 kz 3 KA Avionické systémy 2/1/0 kz 3 KA Letecká navigácia 3/1/0 kz 3 KLP Konštrukcia lietadiel a let. motorov 3/1/0 kz 3 KLI Študent je povinný zvoliť aspoň jeden povinne voliteľný predmet v každom semestri. Výberové predmety Politológia 2/1/0 z - 1 KMLP Anglický jazyk III 0/2/0 z - 1 KJ TUKE Telesná výchova 0/2/0 z - - KTV TUKE Filozofia - 1/1/0 z 1 KMLP Základy rádiolokácie - 2/1/0 z 1 KA Výberový jazyk I - 0/2/0 z 1 KLP Telesná výchova - 0/2/0 z - KTV TUKE 29

31 Študijné plány dennej formy bakalárskeho štúdia 3. ročník Štúdium: Denné 3-ročné bakalárske štúdium Študijný odbor : Doprava (5.2.59) Študijný program: Riadenie leteckej dopravy (721) Infraštruktúra leteckej dopravy 2/1/0 z,sk 5 KMLP Organizácia a riadenie prevádzky letísk 2/1/0 z,sk 4 KMLP Bezpečnosť informačných systémov 2/1/0 kz 3 KAS Prevádzkové zabezpečenie letísk 2/1/0 z,sk 4 KLI Ekonomika leteckého podniku 1/1/0 kz 4 KMLP Ekonomika leteckej dopravy 2/1/0 z,sk 5 KMLP Anglický jazyk V 0/2/0 kz 2 KJ TUKE Personálne a fin. zabez. leteckej dopravy 2/1/0 z,sk 5 KMLP Kombinovaná doprava 1/1/0 kz 3 KMLP Manažérske informačné systémy 1/2/0 z,sk 5 KAS Pátracia a záchranná služba 1/1/0 kz 3 KLP Logistika 2/1/0 kz 4 KLI Záverečná práca 0/8/0 kz 7 KMLP Povinné voliteľné predmety Letecká meteorológia 2/1/0 kz 3 KLP Medzinárodné letecké právo 2/1/0 kz 3 KMLP Údržba a opravy lietadiel 2/1/0 kz 3 KLI Automatiz. systémy riadenia let. prevádzky 2/1/0 kz 3 KLP Študent je povinný zvoliť si aspoň jeden povinne voliteľný predmet v každom semestri. Výberové predmety Seminár z matematiky I 0/2/0 z - KAS Letecké technológie 2/1/0 z 1 KLI Výberový jazyk II 0/2/0 kz 2 KLP Telesná výchova 0/2/0 z 0/2/0 z - KTV TUKE Seminár z matematiky II 0/2/0 z - KAS ŠTÁTNA ZÁVEREČNÁ SKÚŠKA 1. Obhajoba Bakalárskej práce Organizácia a riadenie leteckej činnosti Informačné technológie v leteckej činnosti 2. Kolokviálna skúška z predmetov Ekonomické a právne aspekty leteckej dopravy 30

32 Študijné plány dennej formy bakalárskeho štúdia 1. ročník Štúdium: Denné 3-ročné bakalárske štúdium Študijný odbor : Doprava (5.2.59) Študijný program: Pracovník riadenia letovej prevádzky (722) Matematika I 3/1/0 z,sk - 5 KAS Fyzika 3/1/1 z,sk - 5 KAS Základy informatiky 1/2/0 kz - 3 KAS Letecká meteorológia I 2/1/0 z,sk - 5 KLP Letecká legislatíva 2/1/0 kz - 4 KLP Anglický jazyk I 0/5/0 kz - 5 KLP Letecká komunikácia 1/1/0 kz - 3 KLP Matematika II - 2/1/0 z,sk 5 KAS Letecké predpisy I - 2/2/0 kz 5 KLP Základy letu - 2/1/0 kz 5 KAS Letecká navigácia I - 2/2/0 z,sk 5 KLP Letecká meteorológia II - 3/1/0 z,sk 5 KLP Anglický jazyk II - 0/5/0 z,sk 5 KLP Výberové predmety Telesná výchova 0/2/0 z 0/2/0 z 1/1 KTV TUKE 31

33 Študijné plány dennej formy bakalárskeho štúdia 2. ročník Štúdium: Denné 3-ročné bakalárske štúdium Študijný odbor : Doprava (5.2.59) Študijný program: Pracovník riadenia letovej prevádzky (722) Manažment 2/2/0 z,sk - 5 KMLP Letecké motory 2/1/0 z,sk - 4 KLI Letecké predpisy I 1/1/0 kz - 3 KLP Lietadlá 2/1/0 kz - 4 KLI Letecká meteorológia II 2/1/0 z,sk - 3 KLP Avionické systémy 2/1/0 kz - 3 KA Letecká navigácia I 3/1/0 z,sk - 4 KLP Anglický jazyk III 0/3/0 kz - 2 KLP Rádiotelefónia a spojenie 2/1/0 kz - 1 KLP Telesná výchova 0/2/0 kz - 1 KTV TUKE Telesná výchova - 0/2/0 kz 1 KTV TUKE Základy letu - 2/1/0 kz 3 KAS Letecká navigácia II - 4/2/0 z,sk 9 KLP Riadenie letovej prevádzky - 4/1/0 z,sk 5 KLP Automatizované systémy RLP I - 3/1/0 z,sk 5 KLP Bezpečnosť letov - 1/1/0 kz 3 KLP Anglický jazyk IV - 0/3/0 kz 4 KLP Výberové predmety Politológia 2/1/0 z - 1 KMLP Filozofia - 1/1/0 z 1 KMLP Výberový jazyk I - 0/2/0 z 1 KLP 32

34 Študijné plány dennej formy bakalárskeho štúdia 3. ročník Štúdium: Denné 3-ročné bakalárske štúdium Študijný odbor : Doprava (5.2.59) Študijný program: Pracovník riadenia letovej prevádzky (722) Letecké predpisy II 4/2/0 z,sk - 10 KLP Automatizované systémy RLP II 1/1/0 z,sk - 4 KLP Letiská 2/0/0 kz - 6 KLP Anglický jazyk V 0/4/0 z,sk - 4 KLP Procedurálne riadenie letovej prevádzky 1/0/0 z,sk - 4 KLP Praktický výcvik v procedurálnom riadení 0/0/14 z - 2 KLP Radarové riadenie letovej prevádzky - 1/0/0 z,sk 5 KLP Praktický výcvik v radarovom riadení - 0/0/14 z 2 KLP Anglický jazyk VI - 0/3/0 z,sk 5 KLP Bakalárska práca - 0/8/0 kz 18 KLP Výberové predmety Telesná výchova 0/2/0 z 0/2/0 z 1 KTV TUKE Výberový jazyk II 0/2/0 kz - 2 KLP ŠTÁTNA ZÁVEREČNÁ SKÚŠKA 1. Obhajoba Bakalárskej práce 2. Kolokviálna skúška z predmetov Letecké predpisy Riadenie letovej prevádzky Automatizované systémy RLP Procedurálne a radarové riadenie 33

35 Študijné plány dennej formy bakalárskeho štúdia 1. ročník Štúdium: Denné 3-ročné bakalárske štúdium Študijný odbor : Doprava (5.2.59) Študijný program: Prevádzka letísk (725) Matematika I. 2/2/0 z, sk - 6 KAS Vybrané kapitoly z fyziky 2/1/2 z, sk - 6 KAS Základy informatiky I. 1/2/0 z, sk - 6 KAS Organizácia a riadenie prevádzky letísk 2/1/0 z, sk - 4 KLI Konštruktívna geometria 2/1/0 kz - 3 KLTP Ochrana pred nezákon. činmi na letiskách I 2/1/0 kz - 3 KLI Anglický jazyk I 1/2/0 kz - 2 KLP Matematika II. - 2/2/0 z, sk 6 KAS Ochrana pred nezákon. činmi na letiskách II - 2/1/0 z, sk 4 KLI Druhy typy a vybavenosť letísk - 2/1/0 z, sk 4 KLI Základy informatiky II - 1/2/0 z, sk 5 KAS Materiály a výrobné technológie - 4/1/0 kz 2 KLTP Letecká legislatíva - 1/1/0 kz 5 KLI Anglický jazyk II - 1/2/0 kz 2 KLP Povinné voliteľné predmety Ochrana počítačov a počítačových sietí - 0/1/0 z 2 KAS Semináre z leteckej legislatívy - 0/1/0 z 2 KLI Výberový jazyk II - 0/2/0 z 2 KLP Študent je povinný zapísať si jeden z povinne voliteľných predmetov. Výberové predmety Prax v prevádzke letísk I 0/2/0 z - - Vyb. letisko Telesná výchova I 0/2/0 z - - KTV TU Semináre z matematiky I 0/2/0 z - - KAS Semináre z fyziky 0/2/0 z - - KAS Výberový jazyk I 0/2/0 z - - K LP Prax v prevádzke letísk II - 0/2/0 z - Vyb. letisko Telesná výchova II - 0/2/0 z - KTV TU Semináre z matematiky II - 0/2/0 z - KAS 34

36 Študijné plány dennej formy bakalárskeho štúdia 1. ročník Štúdium: Denné 3-ročné bakalárske štúdium Študijný odbor : Motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá (5.2.4) Študijný program: Prevádzka lietadiel (704) Matematická analýza I. 4/2 z, sk - 6 KAS Lineárna algebra 2/2 z, sk - 4 KAS Fyzika I. 3/2 z, sk - 5 KAS Základy informatiky 0/2 kz - 3 KAS Letecká legislatíva I. 3/1 z, sk - 5 KLI Základy spoločenských vied 1/1 kz - 2 KMLP Matematická analýza II. - 4/1 z, sk 5 KAS Pravdepodobnosť a štatistika - 2/1 z, sk 3 KAS Fyzika II. - 2/0 kz 2 KAS Technická mechanika I. - 2/2 z, sk 4 KLTP Kovové a nekovové letecké materiály - 6/1 z, sk 7 KLTP Základy leteckej elektrotechniky - 3/2 z, sk 5 KLTP Základy manažmentu a podnikania - 1/1 kz 2 KMLP AutoCAD - 0/2 kz 2 KLTP Povinné voliteľné predmety 1. Konštruktívna geometria 2/2 z, sk - 5 KLTP 2. Technická dokumentácia 2/2 z, sk - 5 KLTP Študent je povinný zapísať si jeden z povinne voliteľných predmetov. 1. Predmet je určený pre absolventov stredných odborných škôl 2. Predmet je určený pre absolventov gymnázií Výberové predmety Anglický jazyk I. 0/2 z - 1 KJ TUKE Telesná výchova 0/2 z - - KTV TUKE Semináre z matematickej analýzy I. 0/2 z - 1 KAS Anglický jazyk II. - 0/2 z 1 KJ TUKE Telesná výchova - 0/2 z - KTV TUKE Semináre z matematickej analýzy II. - 0/2 z - KAS Semináre z leteckých materiálov - 0/2 z - KLTP Letecká legislatíva II. - 1/1 z 1 KLI 35

37 Študijné plány dennej formy bakalárskeho štúdia 2. ročník Štúdium: Denné 3-ročné bakalárske štúdium Študijný odbor : Motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá (5.2.4) Študijný program: Prevádzka lietadiel (704) Technická mechanika II. 2/1/0 z, sk - 4 KLTP Pružnosť a pevnosť I. 2/2/0 z, sk - 4 KLTP Základy leteckej elektroniky 3/1/0 z, sk - 4 KLTP Termomechanika 2/2/0 z, sk - 4 KLI Hydromechanika 2/2/0 kz - 4 KLI Letecké technológie 3/0/0 z, sk - 4 KLTP Ľudský faktor 1/1/0 kz - 2 KMLP Pružnosť a pevnosť II. - 2/2/0 z, sk 4 KLTP Mechanizmy a časti lietadiel I. - 4/2/0 z, sk 7 KLTP Základy digitálnej technológie - 2/2/0 z, sk 4 KA Avionické systémy I. - 2/2/0 kz 4 KA Postupy údržby I. - 3/1/0 kz 4 KLI Anglický jazyk IV. - 0/2/0 z, sk 2 KJ TUKE Povinné voliteľné predmety Konštruovanie s podporou počítača 0/3/0 kz - 4 KLTP Programovanie 1/2/0 kz - 4 KAS Aerodynamika a mechanika letu letúnov I. - 3/1/0 z, sk 5 KAS Aerodynamika a mechanika letu vrtuľníkov I. - 3/1/0 z, sk 5 KAS Študent je povinný zapísať si v semestri jeden z povinne voliteľných predmetov. Výberové predmety Anglický jazyk III. 0/2/0 z - 1 KJ TUKE Telesná výchova 0/2/0 z - - KTV TUKE Semináre z leteckých technológií 0/2/0 z - 1 KLTP Výberový jazyk I. - 0/2/0 z 1 KJ TUKE Telesná výchova - 0/2/0 z - KTV TUKE 36

38 Študijné plány dennej formy bakalárskeho štúdia 3. ročník Štúdium: Denné 3-ročné bakalárske štúdium Študijný odbor : Motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá (5.2.4) Študijný program: Prevádzka lietadiel (704) Mechanizmy a časti lietadiel II. 1/1/0 kz 3 KLTP Stavebná mechanika leteckých konštrukcií 2/2/0 z, sk 4 KLI Postupy údržby II. 2/1/1 z, sk 4 KLI Organizácia a riadenie leteckej prevádzky 2/1/0 z, sk 4 KLI Letiská a letisková prevádzková služba 1/1/0 kz 2 KLI Letecká anglická komunikácia 0/2/0 kz 2 KLP Výberový jazyk II. 0/2/0 kz 2 KLP Bakalárska práca 0/6/0 kz 8 KLI Diagnostika lietadiel 2/1/1 z, sk 4 KLI Ročníkový projekt motory 0/2/0 kz 2 KLI Ročníkový projekt lietadlá 0/2/0 kz 2 KLI Avionické systémy II. 1/1/0 z, sk 2 KA Povinné voliteľné predmety 1 Turbokompresorové motory I. 2/1/0 z, sk 3 KLI 1 Letecké piestové motory I. 2/1/0 z, sk 3 KLI 2 Aerodynamika a mechanika letu letúnov II. 2/1/0 z, sk 3 KAS 2 Aerodynamika a mech. letu vrtuľníkov II. 2/1/0 z, sk 3 KAS 3 Konštrukcia a systémy letúnov I. 2/1/0 z, sk 3 KLI 3 Konštrukcia a systémy vrtuľníkov I. 2/1/0 z, sk 3 KLI 1 Turbokompresorové motory II. 4/2/0 z, sk 6 KLI 1 Letecké piestové motory II. 4/2/0 z, sk 6 KLI 2 Konštrukcia a systémy letúnov II. 4/2/0 z, sk 6 KLI 2 Konštrukcia a systémy vrtuľníkov II. 4/2/0 z, sk 6 KLI 1, 2, 3 - Študent je povinný zapísať si jeden z dvoch povinne voliteľných predmetov Výberové predmety Telesná výchova 0/2/0 z 0/2/0 z - KTV TUKE ŠTÁTNA ZÁVEREČNÁ SKÚŠKA 1. Obhajoba Bakalárskej práce 2. Kolokviálna skúška Letecké motory z predmetov Konštrukcia a systémy lietadiel Postupy údržby 37

39 Študijné plány dennej formy bakalárskeho štúdia 1. ročník Štúdium: Denné 3-ročné bakalárske štúdium Študijný odbor : Elektronika (5.2.13) Študijný program: Avionické systémy (708) Matematická analýza I. 4/2/0 z, sk - 6 KAS Lineárna algebra 2/2/0 z, sk - 4 KAS Fyzika I 3/2/0 z, sk - 5 KAS Letecká legislatíva I 3/1/0 z, sk - 5 KLI Projektová dokumentácia 2/1/0 kz - 3 KLTP Práca na elektrických zariadeniach 2/0/0 kz - 2 KLTP Základy informatiky 0/2/0 kz - 3 KAS Základy spoločenských vied 1/1/0 kz - 2 KMLP Matematická analýza II. - 4/1/0 z, sk 5 KAS Pravdepodobnosť a štatistika - 2/1/0 z, sk 3 KAS Fyzika II - 2/1/0 kz 2 KAS Teória elektromagnetického poľa - 2/1/0 z, sk 3 KAS Základy leteckej elektrotechniky - 3/2/0 z, sk 5 KLTP Signály a sústavy - 2/1/0 kz 4 KLTP Strojnícke súčiastky a mechanizmy - 2/1/0 kz 5 KLTP Materiály a technológie - 2/1/0 kz 3 KLTP Výberové predmety Anglický jazyk I 0/2/0 z - 1 KJ TUKE Seminár z matematickej analýzy I. 0/2/0 z - - KAS Seminár z fyziky I 0/2/0 z - - KAS Telesná výchova 0/2/0 z 0/2/0 z - KTV TUKE Seminár z matematickej analýzy II. - 0/2/0 z - KAS Seminár z fyziky II - 0/2/0 z - KAS Anglický jazyk II - 0/2/0 z 1 KJ TUKE Letecká legislatíva II - 1/1/0 z 1 KLI 38

40 Študijné plány dennej formy bakalárskeho štúdia 2. ročník Štúdium: Denné 3-ročné bakalárske štúdium Študijný odbor : Elektronika (5.2.13) Študijný program: Avionické systémy (708) Základy leteckej kybernetiky 2/1/1 z,sk - 5 KLTP Technická mechanika 2/1/0 kz - 3 KLTP Základy elektroniky 4/1/1 z,sk - 6 KLTP Metrológia a elektronické meranie 2/1/1 z,sk - 6 KLTP Aerodynamika a mechanika letu 3/1/0 z,sk - 3 KAS Analógové elektronické obvody 2/1/1 z,sk - 5 KLTP Ľudský faktor 1/1/0 kz - 2 KMLP Konštrukcia lietadiel a let. motorov - 3/1/0 kz 3 KLI Impulzová a číslicová technika - 4/1/1 z,sk 5 KLTP Komunikačné systémy lietadiel - 3/1/0 z,sk 5 KA Elektrické systémy lietadiel I - 3/1/0 z,sk 5 KA Základy avioniky - 2/1/1 kz 4 KA Postupy údržby I - 3/1/0 kz 4 KLI Základy manažmentu a podnikania - 1/1/0 kz 2 KMLP Anglický jazyk IV - 0/2/0 z,sk 2 KJ TUKE Výberové predmety Anglický jazyk III 0/2/0 z - 1 KJ TUKE Základy optoelektroniky 1/1/0 z - 1 KA Programovanie 1/2/0 kz - 3 KAS Telesná výchova 0/2/0 z 0/2/0 z - KTV TUKE Výberový jazyk I - 1/1/0 z 1 KJ TUKE 39

41 Študijné plány dennej formy bakalárskeho štúdia 3. ročník Štúdium: Denné 3-ročné bakalárske štúdium Študijný odbor : Elektronika (5.2.13) Študijný program: Avionické systémy (708) Elektronické prístrojové systémy I 4/1/0 z,sk 5 KA Rádiotechnické systémy lietadiel I 2/1/0 z,sk 4 KA Riadenie letu a systémy aut. riadenia I 4/1/0 z,sk 4 KA Navigačné systémy I 3/2/0 z,sk 4 KA Elektrické systémy lietadiel II 2/1/0 kz 3 KA Organizácia a riadenie leteckej prevádzky 2/1/0 z,sk 4 KLI Semestrálny projekt 0/0/2 kz 4 KA Letecká anglická komunikácia 0/2/0 kz 2 KLP Elektronické prístrojové systémy II 3/1/0 z,sk 4 KA Navigačné systémy II 3/1/0 z,sk 4 KA Digitálne technológie lietadiel 3/1/0 z,sk 4 KA Postupy údržby II 2/4/0 kz 4 KA Bakalárska práca 0/0/6 kz 8 KA Povinné voliteľné predmety Letecké simulátory - 2/1/0 z,sk 3 KA Aplikovaná optoelektronika - 2/1/0 z,sk 3 KA Riadenie letu a systémy aut. riadenia II - 2/1/0 z,sk 3 KA Rádiotechnické systémy lietadiel II - 2/1/0 z,sk 3 KA Študent je povinný zapísať si minimálne dva z povinne voliteľných predmetov Výberové predmety Výberový jazyk II 0/2/0 kz - 2 KJ TUKE Modelovanie a simulácia systémov lietadiel 0/2/0 z - 2 KA Telesná výchova 0/2/0 z 0/2/0 z - KTV TUKE ŠTÁTNA ZÁVEREČNÁ SKÚŠKA 1. Obhajoba Bakalárskej práce 2. Kolokviálna skúška z predmetov Avionické systémy Rádiové a rádiotechnické systémy lietadiel Postupy údržby lietadiel 40

42 Študijné plány dennej formy bakalárskeho štúdia 1. ročník Štúdium: Denné 3-ročné bakalárske štúdium Študijný odbor : Elektronika (5.2.13) Študijný program: Senzorika (709) Matematická analýza I. 4/2/0 z, sk - 6 KAS Lineárna algebra 2/2/0 z, sk - 4 KAS Fyzika I. 3/1/1 z, sk - 5 KAS Práca na elektrických zariadeniach 2/0/0 kz - 2 KLTP Projektová dokumentácia 2/1/0 kz - 3 KLTP Komunikácia v počítačov. a prenosov. sieťach 3/0/1 z, sk - 5 KAS Základy informatiky 0/2/0 kz - 3 KAS Základy spoločenských vied 1/1/0 kz - 2 KMLP Fyzika II. - 2/1/0 kz 2 KAS Teória elektromagnetického poľa - 2/1/0 z, sk 3 KAS Matematická analýza II. - 4/1/0 z, sk 5 KAS Pravdepodobnosť a štatistika - 2/1/0 z, sk 3 KAS Teoretická elektrotechnika - 3/2/0 z, sk 5 KLTP Signály a sústavy - 2/1/0 kz 4 KLTP Modelovanie a simulácie I. - 2/0/2 z, sk 5 KLTP Materiály a technológie - 2/1/0 kz 3 KLTP Výberové predmety Anglický jazyk I., II. 0/2/0 z 0/2/0 z 1 KJ TUKE Telesná výchova 0/2/0 z 0/2/0 z - KTV TUKE Seminár z matematickej analýzy I., II. 0/2/0 z 0/2/0 z - KAS Seminár z fyziky I., II. 0/2/0 z 0/2/0 z - KAS Manažérska informatika - 0/2/0 z 1 KAS 41

43 Študijné plány externej formy bakalárskeho štúdia 1. ročník Štúdium: Externé 3-ročné bakalárske štúdium Študijný odbor : Doprava (5.2.59) Študijný program: Riadenie leteckej dopravy (721) Matematika I 16/4 z, sk - 6 KAS Fyzika I 10/4 z, sk - 5 KAS Základy informatiky I 6/12 z, sk - 5 KAS Všeobecná ekonomická teória 10/2 kz - 3 KMLP Všeobecné právo 10/2 kz - 3 KMLP Ekológia letísk a ochrana pred nebez. látkami 14/4 z, sk - 5 KLI Matematika II - 16/4 z, sk 6 KAS Fyzika II - 10/4 z, sk 5 KAS Základy informatiky II - 6/10 z, sk 5 KAS Účtovníctvo a financie - 10/4 kz 3 KMLP Základy elektrotechniky a elektroniky - 10/2 kz 3 KLTP Správne právo - 10/4 kz 2 KMLP Ľudský faktor v letectve - 10/4 kz 4 KMLP Povinné voliteľné predmety Topografia 8/4 kz - 3 KMLP Sociológia 8/4 kz - 3 KMLP Základy kartografie - 6/2 kz 3 KLP Medzinárodné organizácie - 6/2 kz 3 KMLP Študent je povinný zapísať si minimálne jeden z povinne voliteľných predmetov v každom semestri. Výberové predmety Anglický jazyk I 0/10 z - 1 KJ TUKE Dejiny leteckej dopravy 8/2 z - 1 KMLP Anglický jazyk II - 0/10 z 1 KJ TUKE Sociálno-psychologický výcvik - 0/10 z 1 KMLP 42

44 Študijné plány externej formy bakalárskeho štúdia 2. ročník Štúdium: Externé 3-ročné bakalárske štúdium Študijný odbor : Doprava (5.2.59) Študijný program: Riadenie leteckej dopravy (721) Organizácia leteckej dopravy 18/6 z,sk - 6 KMLP Manažment 14/6 z,sk - 5 KMLP Matematika III 10/4 z,sk - 5 KAS Informačné systémy v administratíve 8/8 z,sk - 4 KAS Informačné technológie v letectve 8/8 kz - 3 KAS Ochrana letísk 10/2 z,sk - 4 KLI Organizácia zabezpečenia leteckej dopravy - 10/4 z,sk 4 KMLP Personálny manažment - 8/2 kz 3 KMLP Základy marketingu - 6/2 kz 3 KMLP Počítačové siete - 8/6 z,sk 4 KAS Riadenie letovej prevádzky - 14/4 z,sk 4 KLP Letecká technika na prepravu osôb a mat. - 10/4 z,sk 4 KMLP Základy letu - 10/4 kz 3 KAS Anglický jazyk IV - 0/12 z,sk 2 KJ TUKE Povinné voliteľné predmety Letecké pozemné informačné systémy 10/4 kz - 3 KA Avionické systémy 10/4 kz - 3 KA Letecká navigácia - 10/4 kz 3 KLP Konštrukcia lietadiel a let. motorov - 10/4 kz 3 KLI Študent je povinný zapísať si minimálne jeden z povinne voliteľných predmetov v každom semestri. Výberové predmety Politológia 8/2 z - 1 KMLP Anglický jazyk III 0/10 z - 1 KJ TUKE Filozofia - 8/2 z 1 KMLP Základy rádiolokácie - 10/4 z 1 KA Výberový jazyk I - 0/10 z 1 KLP 43

45 Študijné plány externej formy bakalárskeho štúdia 3. ročník Štúdium: Externé 3-ročné bakalárske štúdium Študijný odbor : Doprava (5.2.59) Študijný program: Riadenie leteckej dopravy (721) Infraštruktúra leteckej dopravy 12/4 z,sk 5 KMLP Organizácia a riadenie prevádzky letísk 12/4 z,sk 4 KMLP Bezpečnosť informačných systémov 8/4 kz 3 KAS Prevádzkové zabezpečenie letísk 12/4 z,sk 4 KLI Ekonomika leteckého podniku 8/4 kz 4 KMLP Ekonomika leteckej dopravy 14/4 z,sk 5 KMLP Anglický jazyk V 0/12 kz 2 KJ TUKE Personálne a fin.zabez.leteckej dopravy 10/4 z,sk 5 KMLP Kombinovaná doprava 8/2 kz 3 KMLP Manažérske informačné systémy 10/4 z,sk 5 KAS Pátracia a záchranná služba 8/2 kz 3 KLP Logistika 10/4 kz 4 KLI Záverečná práca 8/kz 7 KMLP Povinné voliteľné predmety Letecká meteorológia 8/2 kz - 3 KLP Medzinárodné letecké právo 8/2 kz - 3 KMLP Údržba a opravy lietadiel - 10/4 kz 3 KLI Automatiz. systémy riadenia let. prevádzky - 10/4 kz 3 KLP Študent je povinný zapísať si minimálne jeden z povinne voliteľných predmetov v každom semestri. Výberové predmety Seminár z matematiky I 0/10 z - - KAS Letecké technológie 10/4 z - 1 KLI Výberový jazyk II 0/10 kz - 2 KLP Seminár z matematiky II - 0/10 z - KAS ŠTÁTNA ZÁVEREČNÁ SKÚŠKA 1. Obhajoba bakalárskej práce 2. Kolokviálna skúška Organizácia a riadenie leteckej činnosti z predmetov Informačné technológie v leteckej činnosti Ekonomické a právne aspekty leteckej dopravy 44

46 Študijné plány externej formy bakalárskeho štúdia 1. ročník Štúdium: Externé 3-ročné bakalárske štúdium Študijný odbor : Doprava (5.2.59) Študijný program: Prevádzka letísk (725) Matematika I. 18/4 z, sk - 6 KAS Vybrané kapitoly z fyziky 18/4 z, sk - 6 KAS Základy informatiky I. 16/4 z, sk - 6 KAS Organizácia a riadenie prevádzky letísk 10/4 z, sk - 4 KLI Konštruktívna geometria 10/8 kz - 3 KLTP Ochrana pred nezákon. činmi na letiskách I 12/2 kz - 3 KLI Anglický jazyk I 10/10 kz - 2 KLP Matematika II. - 16/4 z, sk 6 KAS Ochrana pred nezákon. činmi na letiskách II - 8/4 z, sk 4 KLI Druhy typy a vybavenosť letísk - 16/4 z, sk 4 KLI Základy informatiky II - 14/4 z, sk 5 KAS Materiály a výrobné technológie - 14/2 kz 2 KLTP Letecká legislatíva - 10/2 kz 5 KLI Anglický jazyk II - 10/10 kz 2 KLP Povinné voliteľné predmety Ochrana počítačov a počítačových sietí - 10/2 z 2 KAS Semináre z leteckej legislatívy - 10/2 z 2 KLI Výberový jazyk II - 10/2 z 2 KLP Študent je povinný zapísať si jeden z povinne voliteľných predmetov. Výberové predmety Semináre z matematiky I 0/10 z - - KAS Semináre z fyziky 0/10 z - - KAS Výberový jazyk I 0/10 z - - KLP Semináre z matematiky II - 0/10 z - KAS 45

47 5. ŠTUDIJNÉ PLÁNY INŽINIERSKEHO ŠTÚDIA 46

48 47

49 Inžinierske štúdium AR 2008/2009 INŽINIERSKE ŠTÚDIUM AR 2008/2009 Inžinierske študijné programy 2-ročné štúdium NÁZOV ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU ŠTUDIJNÝ ODBOR Riadenie leteckej dopravy Doprava Prevádzka lietadiel Motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá Avionické systémy Elektronika Inžinierske študijné špecializácie dobiehajúce 5-ročné štúdium Názov študijného odboru Kód Názov študijnej špecializácie Kód Riadenie, prevádzka a automatizácia v letectve 400 Riadenie leteckej prevádzky Riadenie letovej prevádzky 409 Letecké strojárstvo Prevádzka, údržba a oprava lietadiel a LM 430 Letecká elektrotechnika Rádiové a rádiotechnické systémy lietadiel

50 Študijné plány dennej formy inžinierskeho štúdia 1. ročník Štúdium: Denné 2-ročné inžinierske štúdium Študijný odbor : Doprava (5.2.59) Študijný program: Riadenie leteckej dopravy (821) Manažment kvality 2/1/0 z, sk 4 KMLP Operačná a systémová analýza 2/2/0 z, sk 6 KMLP Ekonomika prevádzky letiska 2/1/0 z, sk 4 KMLP Manažment letiska 2/1/0 z, sk 7 KMLP Právne normy v letectve 2/1/0 kz 6 KLP Ekonomika leteckej spoločnosti 2/1/0 z, sk 4 KMLP Riadenie ľudských zdrojov 1/1/0 z, sk 6 KMLP Manažment leteckej spoločnosti 2/1/0 z, sk 7 KMLP Semestrálny projekt z leteckej dopravy 0/6/0 kz 6 KLP Aplikovaná matematika 2/1/0 z, sk 4 KAS Povinné voliteľné predmety 1) Obchodné právo 1/1/0 kz 3 KMLP Systémy zab. a riadenia let. prevádzky I. 2/1/0 kz 3 KLP Logistika letiska 2/1/0 kz 3 KLI Pracovné právo 1/1/0 kz 3 KMLP Systémy zab. a riadenia let. prevádzky II. 2/1/0 kz 3 KLP Organizácia prevádzky a údržba letísk 2/1/0 kz 3 KLI 1) Študent je povinný zapísať si v každom semestri aspoň jeden povinne voliteľný predmet. Výberové predmety Anglický jazyk I 0/2/0 z - 1 KJ TUKE Anglický jazyk II - 0/2/0 z 1 KJ TUKE Telesná výchova 0/2/0 z 0/2/0 z 1 KTV TUKE 49

51 Študijné plány dennej formy inžinierskeho štúdia 1. ročník Štúdium: Denné 2-ročné inžinierske štúdium Študijný odbor: Motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá (5.2.4) Študijný program: Prevádzka lietadiel (804) Aplikovaná matematika I. 2/2/0 z, sk - 5 KAS CA-X metódy navrhovania konštrukcií 2/1/0 kz - 4 KLTP Konštrukcia a pevnosť lietadiel I. 3/1/0 z, sk - 5 KLI Technická kybernetika 2/2/0 z, sk - 5 KLI Teória leteckých motorov 3/1/0 z, sk - 5 KLI Aerodynamika a mechanika letu lietadiel 2/1/0 kz - 4 KAS Regulácia leteckých motorov - 4/2/0 z, sk 8 KLI Drakové systémy lietadiel - 3/1/0 z, sk 5 KLI Konštrukcia a pevnosť leteckých motorov - 4/2/0 z, sk 7 KLI Riadenie údržby a opráv - 2/2/0 kz 5 KLI Konštrukcia a pevnosť lietadiel II. - 2/2/0 z, sk 5 KLI Povinné voliteľné predmety Odborná angličtina 0/2/0 z - 2 KLP Letecké predpisy 1/1/0 z - 2 KLI Študent je povinný zapísať si jeden z povinne voliteľných predmetov Výberové predmety Telesná výchova 0/2/0 z 0/2/0 z - KTV TUKE 50

52 Študijné plány dennej formy inžinierskeho štúdia 1. ročník Štúdium: Denné 2-ročné inžinierske štúdium Študijný odbor: Elektronika (5.2.13) Študijný program: Avionické systémy (808) Aplikovaná matematika I 2/1/0 z, sk - 5 KAS Aplikovaná fyzika 2/1/0 z, sk - 5 KAS Komunikačné systémy lietadiel 4/1/0 z, sk - 5 KA Digitálne systémy lietadiel 4/1/0 z, sk - 5 KA Digitalizácia a spracovanie signálov 4/1/0 z, sk - 6 KLTP Elektrické systémy lietadiel 3/1/0 kz - 4 KA Aplikovaná matematika II - 2/2/0 z, sk 4 KAS Snímače a mikrosystémy - 4/1/0 z, sk 5 KLTP Navigačné systémy I - 4/1/0 z, sk 6 KA Modelovanie a simulácia systémov - 2/1/0 kz 5 KLTP Mikrovlnná a anténna technika lietadiel - 4/1/0 z, sk 6 KA Semestrálny projekt I - 0/2/0 kz 4 KA Výberové predmety Odborná angličtina 0/2/0 z - KLP Telesná výchova 0/2/0 z 0/2/0 z - KTV TUKE 51

53 Študijné plány dennej formy inžinierskeho štúdia 5. ročník Štúdium : Denné 5-ročné inžinierske štúdium Študijný odbor : Riadenie leteckej prevádzky (9152-8) Špecializácia : Riadenie, prevádzka a automatizácia v letectve ( ) Logistika 3/1/0 kz 5 KLI Organizácia a riadenie let.činnosti VI 2/1/0 sk 5 KMLP Manažment II 2/1/0 sk 6 KMLP Automatizácia riadenia II 2/2/0 sk 5 KAS Ekonomika let. prevádzky II 2/1/0 sk 5 KMLP Správne právo 1/1/0 z - KMLP Personálny manažment 1/1/0 kz 4 KMLP Telesná výchova 0/2/0 z - KTV TUKE Aut.syst.riad.let.prevádzky 2/1/0 sk 7 KLP Organizácia a riadenie let.činnosti VII 2/1/0 sk 7 KMLP Medzinárodné letecké právo 2/1/0 kz 6 KMLP Diplomová práca 0/2/0 kz 10 KMLP ŠTÁTNA ZÁVEREČNÁ SKÚŠKA 1. Obhajoba diplomovej práce Manažment leteckej činnosti Informatika a automatizácia riadenia 2. Skúška z predmetov Letecká odborná príprava 52

54 Študijné plány dennej formy inžinierskeho štúdia 5. ročník Štúdium : Denné 5-ročné inžinierske štúdium Študijný odbor : Riadenie leteckej prevádzky (9152-8) Špecializácia : Riadenie letovej prevádzky ( ) Letecká fyziológia 2/1/0 z - KLP Letecké zákony a predpisy III 3/1/0 z, sk 8 KLP Procedurálne a radarové riadenie LP II 1/0/7 z, sk 8 KLP Automatizované systémy RLP III 1/1/0 z - KLP Ekonomika leteckej prevádzky II 2/1/0 sk 8 KMLP Prax II 40 z - KLP Anglický jazyk IX 2/1/0 z, sk 6 KLP Telesná výchova 0/2/0 z - KTV TUKE Procedurálne a radarové riadenie LP III 2/0/14z, sk 16 KLP Diplomová práca 0/4/0 kz 14 KLP Prax III 40 z - KLP ŠTÁTNA ZÁVEREČNÁ SKÚŠKA 1. Obhajoba diplomovej práce Riadenie letovej prevádzky 2. Skúška z predmetov Letecká odborná príprava 53

55 Študijné plány dennej formy inžinierskeho štúdia 5. ročník Štúdium : Denné 5-ročné inžinierske štúdium Študijný odbor : Letecké strojárstvo (9153-8) Špecializácia : Prevádzka, údržba a opravy lietadiel a leteckých motorov ( ) Konštrukcia leteckých motorov III, 0/2 kz 2 KLI Konštrukcia a pevnosť lietadiel III, 2/2 z, sk 4 KLI Regulácia leteckých motorov 4/2 z, sk 7 KLI Údržba a opravy lietadiel II, 4/4 z, sk 9 KLI Spoľahlivosť leteckej techniky 4/2 z, sk 6 KLI Letecké predpisy II, 1/1 z, sk 2 KLI Teória a konštrukcia let. piestových motorov 5/1 z, sk 4 KLI Údržba a opravy lietadiel III 2/2 kz 2 KLI Typizácia na lietadlo drak, motor 2/16 z, sk 10 KLI, KA Diplomová práca 0/2 kz 14 KLI Telesná výchova 0/2 z - - KTV TUKE ŠTÁTNA ZÁVEREČNÁ SKÚŠKA 1. Obhajoba diplomovej práce Konštrukcia lietadiel Konštrukcia leteckých motorov 2. Skúška z predmetov Údržba a opravy lietadiel a leteckých motorov Riadenie príprav lietadiel k letu a spoľahlivosť leteckej techniky 54

56 Študijné plány dennej formy inžinierskeho štúdia 5. ročník Štúdium : Denné 5-ročné inžinierske štúdium Študijný odbor : Letecká elektrotechnika (9151-8) Špecializácia : Rádiové a rádiotechnické systémy lietadiel ( ) Rádionavigačné systémy II 4/1/0 z,sk - 6 KA Palubné rádiokomunikačné systémy 5/1/0 z,sk - 8 KA Letecké pozemné a informačné systémy 2/0/0 z - 2 KA Pal. rádiotech. a rádiolokačné systémy 3/1/0 z,sk - 6 KA Rádioelektronické rušenie a EMK 2/1/0 z,sk - 4 KA Letecké predpisy II 1/1/0 z,sk - 4 KLI Diplomová práca - 0/2/0 kz 14 KA Spoľahlivosť a diagnostika palub. syst. - 3/1/1 z,sk 7 KA Typizácia na lietadlo - 2/16 z,sk 9 KA,KLI Telesná výchova 0/2 z - - KTV TUKE ŠTÁTNA ZÁVEREČNÁ SKÚŠKA 1. Obhajoba diplomovej práce Palubné spojovacie a prenosové systémy Rádionavigačné systémy lietadiel 2. Skúška z predmetov Palubné rádiotechnické a rádiolokačné systémy 55

57 Študijné plány externej formy inžinierskeho štúdia 1. ročník Štúdium : Externé 2-ročné inžinierske štúdium Študijný odbor : Doprava (5.2.59) Študijný program : Riadenie leteckej dopravy (821E) Manažment kvality 10/4 z, sk 4 KMLP Operačná a systémová analýza 14/4 z, sk 6 KMLP Ekonomika prevádzky letiska 10/4 z, sk 4 KMLP Manažment letiska 16/6 z, sk 7 KMLP Právne normy v letectve 18/8 kz 6 KLP Ekonomika leteckej spoločnosti 10/4 z, sk 4 KMLP Riadenie ľudských zdrojov 14/6 z, sk 6 KMLP Manažment leteckej spoločnosti 14/6 z, sk 7 KMLP Semestrálny projekt z leteckej dopravy 18/8 kz 6 KLP Aplikovaná matematika 10/4 z, sk 4 KAS Povinné voliteľné predmety 1) Obchodné právo 10/4 kz 3 KMLP Systémy zab. a riadenia let. prevádzky I. 10/4 kz 3 KLP Logistika letiska 10/4 kz 3 KLI Pracovné právo 10/4 kz 3 KMLP Systémy zab. a riadenia let. prevádzky II. 10/4 kz 3 KLP Organizácia prevádzky a údržba letísk 10/4 kz 3 KLI 1) Študent je povinný zapísať si v každom semestri aspoň jeden povinne voliteľný predmet. Výberové predmety Anglický jazyk I 0/10 z - 1 KJ TUKE Anglický jazyk II - 0/10 z 1 KJ TUKE 56

58 Študijné plány externej formy inžinierskeho štúdia 2. ročník Štúdium: Externé 2-ročné inžinierske štúdium Študijný odbor : Doprava (5.2.59) Študijný program: Riadenie leteckej dopravy (821E) Modelovanie činnosti letectva 14/6 z, sk 6 KMLP Projektový manažment 8/2 kz 3 KMLP Marketing leteckej dopravy 14/6 z, sk 6 KMLP Semestrálny projekt z ekonomiky leteckej dopravy 14/6 kz 6 KMLP Krízový manažment letiska 18/8 z, sk 6 KMLP Manažment letovej prevádzky a bezpečnosti letu 14/6 z, sk 5 KLP Ochrana elektronických systémov 10/4 kz 4 KMLP Manažérska komunikácia 6/4 kz 3 KMLP Diplomová práca 0/12 kz 18 KMLP Povinné voliteľné predmety 1) Manažérska etika 10/4 kz - 3 KMLP Prevádzkové postupy v leteckej doprave 10/4 kz - 3 KLP Prevádzková spoľahlivosť letiskovej a zabezpečovacej techniky 10/4 kz - 3 KLI 1) Študent je povinný zapísať si v zimnom semestri aspoň jeden povinne voliteľný predmet. ŠTÁTNA ZÁVEREČNÁ SKÚŠKA 1. Obhajoba diplomovej práce Manažment a ekonomika prevádzky letiska 2. Kolokviálna skúška Manažment a ekonomika činnosti leteckého dopravcu z predmetov Riadenie ľudských zdrojov * * voliteľný predmet Systémy zabezpečenia a riadenia letovej prevádzky * Logistika a údržba letísk * 57

59 Študijné plány externej formy inžinierskeho štúdia 5. ročník Štúdium : Externé 5-ročné inžinierske štúdium Študijný odbor : Riadenie leteckej prevádzky (9152-8) Špecializácia : Riadenie, prevádzka a automatizácia v letectve ( E) Logistika 14/6 kz 6 KLI Organizácia a riadenie let.činnosti VI 14/6 sk 6 KMLP Manažment II 14/6 sk 7 KMLP Automatizácia riadenia II 12/10 sk 6 KAS Správne právo 12/4 z - KMLP Personálny manažment 10/2 kz 5 KMLP Aut.syst.riad.let.prevádzky 16/4 sk 7 KLP Ekonomika let. prevádzky II 20/4 sk 7 KMLP Medzinárodné letecké právo 14/2 kz 6 KMLP Diplomová práca 0/12/0 kz 10 KMLP ŠTÁTNA ZÁVEREČNÁ SKÚŠKA 1. Obhajoba diplomovej práce Manažment leteckej činnosti Informatika a automatizácia riadenia 2. Skúška z predmetov Letecká odborná príprava 58

Projekty riešené pracovníkmi Leteckej fakulty v Akademickom roku 2013/2014:

Projekty riešené pracovníkmi Leteckej fakulty v Akademickom roku 2013/2014: Projekty riešené pracovníkmi Leteckej fakulty v Akademickom roku 2013/2014: Projekt v rámci Siedmeho rámcového programu EÚ (7.RP EU): 1. Názov programu, v rámci ktorého získal projekt podporu: 7. RP EU

Více

Študijný program: Informačná a automatizačná technika v kvalite produkcie

Študijný program: Informačná a automatizačná technika v kvalite produkcie Študijný program: Informačná a automatizačná technika v kvalite produkcie 521M404 Konštrukčné materiály 2 1 s 5 521M406 Metrológia v riadení kvality 2 1 s 5 523M109 Programovanie 1 1 3 z 4 523M120 Akreditácia,

Více

5 Abecedný zoznam predmetov študijných programov

5 Abecedný zoznam predmetov študijných programov 5 Abecedný zoznam predmetov študijných programov Kód predmetu Povinné predmety Hodín za týždeň Semester - kredity P C S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 380U401 Agrárne právo EU 2 1 s 4 523M120 Akreditácia, certifikácia,

Více

Študijný program: Informatika, bakalársky stupeň

Študijný program: Informatika, bakalársky stupeň Študijný program: Informatika, bakalársky stupeň Predmet Predmet 1 5BE101 Základy ekonómie P 2-2 - 0 5 1 5BE001 Základy ekonomickej teórie P 2-2 - 0 6 1 5BF101 Algebra P 2-2 - 0 5 1 5BF001 Algebra P 2-2

Více

AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY TUKE F A K U L T A B A N Í C T V A, E K O L Ó G I E, R I A D E N I A A G E O T E C H N O L Ó G I Í

AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY TUKE F A K U L T A B A N Í C T V A, E K O L Ó G I E, R I A D E N I A A G E O T E C H N O L Ó G I Í AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY TUKE F A K U L T A B A N Í C T V A, E K O L Ó G I E, R I A D E N I A A G E O T E C H N O L Ó G I Í Automatizácia a riadenie procesov získa a spraco surovín Automatizácia

Více

Paneurópska vysoká škola v Bratislave

Paneurópska vysoká škola v Bratislave Paneurópska vysoká škola v Bratislave Smernica rektora č. 2 /2015 spojených s úkonmi interných a externých vysokoškolských učiteľov a odborníkov z praxe na Paneurópskej vysokej škole, (ktorým sa mení vnútorný

Více

ODPORÚČANÉ ŠTUDIJNÉ PLÁNY PRE ŠTUDENTOV DENNÉHO A EXTERNÉHO ŠTÚDIA 1

ODPORÚČANÉ ŠTUDIJNÉ PLÁNY PRE ŠTUDENTOV DENNÉHO A EXTERNÉHO ŠTÚDIA 1 ODPORÚČANÉ ŠTUDIJNÉ PLÁNY PRE ŠTUDENTOV DENNÉHO A EXTERNÉHO ŠTÚDIA 1 Študijný program 2. stupňa: Finančné riadenie podniku Študijný odbor: 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku DENNÉ ŠTÚDIUM (platí v AR

Více

Paneurópska vysoká škola Fakulta psychológie

Paneurópska vysoká škola Fakulta psychológie Paneurópska vysoká škola Fakulta psychológie Dodatok č. 1 Smernica dekana č. 1/2013 Doktorandské štúdium Bratislava 2013 Doktorandské štúdium, vydané ako vnútorný predpis Fakulty psychológie Paneurópskej

Více

Štruktúra študijných programov

Štruktúra študijných programov Štruktúra študijných programov Bakalárske štúdium v I. ročníku akademického roka 2013/2014 Študijný program: psychológia Stupeň štúdia: prvý Dĺžka štúdia: 3 roky Forma štúdia: denná/externá Akademický

Více

Študijný plán po semestroch

Študijný plán po semestroch Študijný program: Študijný odbor: Garant: Stupeň: Forma: Dĺžka štúdia v rokoch: automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve 5.2.14 automatizácia, 5.2.52 priemyselné inžinierstvo

Více

Žiadosť o povolenie obhajoby dizertačnej práce

Žiadosť o povolenie obhajoby dizertačnej práce Žiadosť o povolenie obhajoby dizertačnej práce Doktorand môže podať žiadosť o povolenie obhajoby dizertačnej práce dekanovi, ak získal najmenej 140 kreditov, bez zarátania kreditov prideľovaných za prijatie

Více

ODPORÚČANÉ ŠTUDIJNÉ PLÁNY PRE ŠTUDENTOV DENNÉHO A EXTERNÉHO ŠTÚDIA 1

ODPORÚČANÉ ŠTUDIJNÉ PLÁNY PRE ŠTUDENTOV DENNÉHO A EXTERNÉHO ŠTÚDIA 1 ODPORÚČANÉ ŠTUDIJNÉ PLÁNY PRE ŠTUDENTOV DENNÉHO A EXTERNÉHO ŠTÚDIA 1 Študijný program 2. stupňa: Finančné riadenie podniku Študijný odbor: 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku ***Pre študentov, ktorí štúdium

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH

TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH Letecká fakulta Katedra manažmentu leteckej prevádzky OKRUHY OTÁZOK NA ŠTÁTNU SKÚŠKU AR 2014/2015 Druh a forma štúdia: Študijný odbor: Študijná špecializácia: inžinierske

Více

Odporúčaný študijný plán Počet kreditov (týždenná výmera hodín za semester) Predmet. 1/3 0/2z. 1/3 0/2z

Odporúčaný študijný plán Počet kreditov (týždenná výmera hodín za semester) Predmet. 1/3 0/2z. 1/3 0/2z ODPORÚČANÉ ŠTUDIJNÉ PLÁNY PRE ŠTUDENTOV DENNÉHO A EXTERNÉHO ŠTÚDIA 1 Študijný program 1. stupňa: Ekonomika a manažment podniku Študijný odbor: 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku ***Pre študentov 1 ročníka

Více

Kritériá prijímania uchádzačov o magisterské štúdium na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave na akademický rok 2016/2017

Kritériá prijímania uchádzačov o magisterské štúdium na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave na akademický rok 2016/2017 Kritériá prijímania uchádzačov o magisterské štúdium na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave na akademický rok 2016/2017 Všeobecné informácie a základné podmienky prijatia na štúdium

Více

Možnosti pokračovania v štúdiu z bakalárskych študijných programov na inžinierske študijné programy fakulty BERG

Možnosti pokračovania v štúdiu z bakalárskych študijných programov na inžinierske študijné programy fakulty BERG Možnosti pokračovania v štúdiu z bakalárskych študijných programov na inžinierske študijné programy fakulty BERG V štúdiu na inžinierskych študijných programoch fakulty BERG je možné pokračovať iba po

Více

ODPORÚČANÉ ŠTUDIJNÉ PLÁNY PRE ŠTUDENTOV DENNÉHO A EXTERNÉHO ŠTÚDIA 1

ODPORÚČANÉ ŠTUDIJNÉ PLÁNY PRE ŠTUDENTOV DENNÉHO A EXTERNÉHO ŠTÚDIA 1 ODPORÚČANÉ ŠTUDIJNÉ PLÁNY PRE ŠTUDENTOV DENNÉHO A EXTERNÉHO ŠTÚDIA 1 DENNÉ ŠTÚDIUM ***Pre študentov ktorí štúdium začali v AR 2015/2016*** Študijný program 2. stupňa: Finančné riadenie podniku Študijný

Více

Blok info Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci KAI/bd1/15 algoritmy a dátové štruktúry I 5 2P + 2S S 1 Z

Blok info Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci KAI/bd1/15 algoritmy a dátové štruktúry I 5 2P + 2S S 1 Z Študijný plán Schválený Akademický rok: 2015/2016 Študijný program: APIN BcD15 aplikovaná informatika (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma) Študijná časť Povinné predmety KAI/bd1/15 algoritmy

Více

KOŠICE

KOŠICE CZ.1.07/2.4.00/17.0080 Rozvoj spolupráce formou stáží a odborných praxí v oblasti řízení letového provozu, VŠB TU Ostrava KOŠICE 2012 8.2-10.2.2012 Studijní a informační brožura Prof. Ing. Rudolf Volner,

Více

Možnosti pokračovania v štúdiu z bakalárskych študijných programov na inžinierske študijné programy fakulty BERG

Možnosti pokračovania v štúdiu z bakalárskych študijných programov na inžinierske študijné programy fakulty BERG Možnosti pokračovania v štúdiu z bakalárskych študijných programov na inžinierske študijné programy fakulty BERG V štúdiu na inžinierskych študijných programoch fakulty BERG je možné pokračovať iba po

Více

Učebný plán pre študijný odbor mechanik elektrotechnik

Učebný plán pre študijný odbor mechanik elektrotechnik Spolu Celkový počet Celkový počet Celkový počet Celkový počet Celkový počet za štúdium Učebný plán pre študijný odbor 2697 4 mechanik elektrotechnik Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód

Více

ORGANIZAČNÝ PORIADOK LETECKEJ FAKULTY TECHNICKEJ UNIVERZITY V KOŠICIACH

ORGANIZAČNÝ PORIADOK LETECKEJ FAKULTY TECHNICKEJ UNIVERZITY V KOŠICIACH ORGANIZAČNÝ PORIADOK LETECKEJ FAKULTY TUKE Strana 1 z 11 ORGANIZAČNÝ PORIADOK LETECKEJ FAKULTY TECHNICKEJ UNIVERZITY V KOŠICIACH Akademický senát Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach v zmysle

Více

ŠTUDIJNÝ PROGRAM SOCIÁLNA PRÁCA

ŠTUDIJNÝ PROGRAM SOCIÁLNA PRÁCA ŠTUDIJNÝ PROGRAM SOCIÁLNA PRÁCA Stupeň I.(Bc.) II.(Mgr.) Denná forma Stupeň I.(Bc.) II.(Mgr.) Externá forma SÚBOR PREDMETOV ŠTUDIJNÝ PROGRAM SOCIÁLNA PRÁCA SÚBOR PREDMETOV STUPEŇ I. (Bc.) DENNÁ FORMA/

Více

Dodatok číslo 1 k Smernici rektora Školné a poplatky spojené so štúdiom na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave na akademický rok 2014/2015

Dodatok číslo 1 k Smernici rektora Školné a poplatky spojené so štúdiom na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave na akademický rok 2014/2015 Dodatok číslo 1 k Smernici rektora číslo 2/2013-SR z 13. 09. 2013 Školné a poplatky spojené so štúdiom na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave na akademický rok 2014/2015 Dátum: 10. 09. 2014 Slovenská

Více

. STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA, Komenského 1, TRNAVA.. Denné, 4 ročné maturitné štúdium ( úroveň ISCED 3A ) pre absolventov základnej školy.

. STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA, Komenského 1, TRNAVA.. Denné, 4 ročné maturitné štúdium ( úroveň ISCED 3A ) pre absolventov základnej školy. 2381 M - Strojárstvo Absolvent tohto študijného odboru je stredoškolsky kvalifikovaný technicko-hospodársky pracovník schopný samostatne vykonávať činnosti konštrukčného, technologického, prevádzkového

Více

Učebné plány učebného odboru 2487 H autoopravár platné pre 1. ročník od šk. roku 2014/5015

Učebné plány učebného odboru 2487 H autoopravár platné pre 1. ročník od šk. roku 2014/5015 Učebné plány učebného odboru 2487 H autoopravár platné pre 1. ročník od šk. roku 2014/5015 Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód a názov učebného odboru Odborné zameranie Dopravná akadémia,

Více

I. STUPEŇ BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM

I. STUPEŇ BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM I. STUPEŇ BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM Študijný program: Študijný odbor: Forma štúdia: Metóda štúdia: Sociálna práca 3.1.14 Sociálna práca denná a externá kombinovaná (dištančná+prezenčná) 1.

Více

PONUKA BAKALÁRSKEHO ŠTÚDIA PRE AKADEMICKÝ ROK 2018/2019

PONUKA BAKALÁRSKEHO ŠTÚDIA PRE AKADEMICKÝ ROK 2018/2019 UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE PEDAGOGICKÁ FAKULTA UK v Bratislave PONUKA BAKALÁRSKEHO ŠTÚDIA PRE AKADEMICKÝ ROK 2018/2019 Prerokované na zasadnutí vedenia fakulty dňa 11. 9. 2017, prerokované členmi

Více

PONUKA MAGISTERSKÉHO ŠTÚDIA PRE AKADEMICKÝ ROK 2017/2018

PONUKA MAGISTERSKÉHO ŠTÚDIA PRE AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE PEDAGOGICKÁ FAKULTA UK v Bratislave PONUKA MAGISTERSKÉHO ŠTÚDIA PRE AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 Prerokované na zasadnutí vedenia fakulty dňa 21.11.2016, prerokované členmi

Více

DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA K mechanik elektrotechnik

DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA K mechanik elektrotechnik STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ Hlavná č.1400/1, 059 51 Poprad Matejovce DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA 2697 K mechanik elektrotechnik Úprava ŠkVP učebný plán overovanie duálneho vzdelávania v rámci

Více

na akú strednú školu? súvisí stredná škola s Vaším zamestnaním, štúdiom na VŠ?

na akú strednú školu? súvisí stredná škola s Vaším zamestnaním, štúdiom na VŠ? Rozhodnutie pre deviataka : na akú strednú školu? súvisí stredná škola s Vaším zamestnaním, štúdiom na VŠ? je to perspektívne zamestnanie? koľko budem zarábať? Rok 2014? Rok 2019? Rok 2024? Kritériá na

Více

PONUKA MAGISTERSKÉHO ŠTÚDIA PRE AKADEMICKÝ ROK 2018/2019

PONUKA MAGISTERSKÉHO ŠTÚDIA PRE AKADEMICKÝ ROK 2018/2019 UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE PEDAGOGICKÁ FAKULTA UK v Bratislave PONUKA MAGISTERSKÉHO ŠTÚDIA PRE AKADEMICKÝ ROK 2018/2019 Prerokované na zasadnutí vedenia fakulty dňa 4. 12. 2017, prerokované členmi

Více

8/2013 Vnútorný predpis Systém kvality vzdelávania FSVaZ UKF v Nitre založený na ESG

8/2013 Vnútorný predpis Systém kvality vzdelávania FSVaZ UKF v Nitre založený na ESG 8/2013 Vnútorný predpis Systém kvality vzdelávania FSVaZ UKF v Nitre založený na ESG Čl. 1 Úvodné ustanovenie 1. Systém kvality vzdelávania (ďalej ako SKV) FSVaZ založený na ESG vychádza zo základných

Více

v y d á v a m m e t o d i c k é u s m e r n e n i e:

v y d á v a m m e t o d i c k é u s m e r n e n i e: č. 6226/2013 V Bratislave dňa 7. augusta 2013 Metodické usmernenie k zmenám v povinnosti platiť školné v zmysle zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

Více

ELEKTROTECHNIKA. Spoločenskovedné a prírodovedné predmety:

ELEKTROTECHNIKA. Spoločenskovedné a prírodovedné predmety: Učivo prvých dvoch ročníkov študijného odboru ELEKTROTECHNIKA je okrem spoločenskovedných a prírodovedných predmetov orientované na základné poznatky z: elektrotechniky elektroniky výpočtovej techniky

Více

MAGISTERSKÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM - II. STUPEŇ - DENNÁ FORMA ŠTÚDIA

MAGISTERSKÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM - II. STUPEŇ - DENNÁ FORMA ŠTÚDIA MAGISTERSKÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM - II. STUPEŇ DENNÁ FORMA ŠTÚDIA MAGISTERSKÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM - II. STUPEŇ - DENNÁ FORMA ŠTÚDIA ŠTUDIJNÝ PROGRAM PRE MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM, ŠTANDARDNÁ DĹŽKA ŠTÚDIA: 2 ROKY ŠTUDIJNÝ

Více

Názov študijného programu: Materiálové inžinierstvo. Študijný odbor : materiály. Stupeň vysokoškolského štúdia: inžiniersky študijný program

Názov študijného programu: Materiálové inžinierstvo. Študijný odbor : materiály. Stupeň vysokoškolského štúdia: inžiniersky študijný program Názov študijného programu: Materiálové inžinierstvo Študijný odbor : 5.2.26 materiály Stupeň vysokoškolského štúdia: inžiniersky študijný program Forma štúdia: denná/externá Profil absolventa Absolvent

Více

Študijná časť Povinné predmety

Študijná časť Povinné predmety Akademický rok: 2016/2017 Študijný program: mvpvsd17en - Verejná politika a verejná správa - (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma) Študijný odbor: 3.1.7 - verejná politika a verejná

Více

spôsob ukončenie kurz - záverečná teoretická a praktická skúška a získanie zváračského preukazu Z - M1 podľa STN Početnosť cieľovej skupiny

spôsob ukončenie kurz - záverečná teoretická a praktická skúška a získanie zváračského preukazu Z - M1 podľa STN Početnosť cieľovej skupiny Kód CPV:24 Vzdelávanie a profesionálne vzdelávanie 80531200-7 Technické školenia 1. Základný kurz zvárania v ochrannej atmosfére taviacou sa elektródou (Z-M1) Cieľom vzdelávania a prípravy pre trh práce

Více

Názov zamestnania: zdravotnícky záchranár bez špecializácie

Názov zamestnania: zdravotnícky záchranár bez špecializácie Názov zamestnania: zdravotnícky záchranár bez špecializácie Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania

Více

Povinné predmety (P) Kód Názov predmetu Druh Kr Hod. x:y Prerekvizita

Povinné predmety (P) Kód Názov predmetu Druh Kr Hod. x:y Prerekvizita Študijný program: Politológia Stupeň vysokoškolského štúdia: bakalársky Semester: prvý POb006 Dejiny diplomacie P 4 3 0:100 POb002 Dejiny politického myslenia I. P 4 2 100:0 POb003 Medzinárodné vzťahy

Více

ŠTATÚT RADY KVALITY. Technickej univerzity vo Zvolene

ŠTATÚT RADY KVALITY. Technickej univerzity vo Zvolene č. ŠTATÚT RADY KVALITY Technickej univerzity vo Zvolene 2014 PRVÁ ČASŤ ZÁKLADNÉ USTANOVENIA Článok 1 Názov a sídlo (1) Rada Technickej univerzity vo Zvolene je stála komisia Technickej univerzity vo Zvolene

Více

Smernica dekana. Číslo: 3/2012. Prijímanie uchádzačov na bakalárske štúdium na MTF STU v akademickom roku 2013/14

Smernica dekana. Číslo: 3/2012. Prijímanie uchádzačov na bakalárske štúdium na MTF STU v akademickom roku 2013/14 Smernica dekana Číslo: 3/2012 Prijímanie uchádzačov na bakalárske štúdium na MTF STU v akademickom roku 2013/14 SMERNICA DEKANA MTF STU č.3/2012 Prijímanie uchádzačov na bakalárske štúdium na MTF STU v

Více

U N I V E R Z I T A J. S E L Y E H O B r a t i s l a v s k á c e s t a K O M Á R N O

U N I V E R Z I T A J. S E L Y E H O B r a t i s l a v s k á c e s t a K O M Á R N O U N I V E R Z I T A J. S E L Y E H O B r a t i s l a v s k á c e s t a 3 3 2 2 9 4 5 0 1 K O M Á R N O VŠEOBECNÉ KRITÉRIÁ NA OBSADZOVANIE FUNKCIÍ PROFESOROV A DOCENTOV A KONKRÉTNE PODMIENKY VÝBEROVÉHO

Více

Návrhy konkrétnych riešení pre posilnenie prepojenia vysokých škôl a podnikovej praxe. Jaroslav Holeček Prezident ZAP SR

Návrhy konkrétnych riešení pre posilnenie prepojenia vysokých škôl a podnikovej praxe. Jaroslav Holeček Prezident ZAP SR Návrhy konkrétnych riešení pre posilnenie prepojenia vysokých škôl a podnikovej praxe Jaroslav Holeček Prezident ZAP SR 12.2.2015 Hotel Bôrik 10 rokov fungovania/nefungovania Bolonského procesu na Slovensku

Více

Univerzita Komenského v Bratislave. Dohody s externou vzdelávacou inštitúciou pri zabezpečovaní doktorandského štúdia (vzorové úpravy)

Univerzita Komenského v Bratislave. Dohody s externou vzdelávacou inštitúciou pri zabezpečovaní doktorandského štúdia (vzorové úpravy) Univerzita Komenského v Bratislave S m e r n i c a r e k t o r a U n i v e r z i t y K o m e n s k é h o č. 4 /2004 Dohody s externou vzdelávacou inštitúciou pri zabezpečovaní doktorandského štúdia (vzorové

Více

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE PRÁVNICKÁ FAKULTA. Akademický senát Šafárikovo nám. 6, P. O. BOX 313, Bratislava I

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE PRÁVNICKÁ FAKULTA. Akademický senát Šafárikovo nám. 6, P. O. BOX 313, Bratislava I UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE PRÁVNICKÁ FAKULTA Akademický senát Šafárikovo nám. 6, P. O. BOX 313, 810 00 Bratislava I Uznesenia Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej

Více

Vnútorný predpis o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom na Vysokej škole výtvarných umení pre akademický rok 2017/2018

Vnútorný predpis o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom na Vysokej škole výtvarných umení pre akademický rok 2017/2018 Vnútorný predpis o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom na Vysokej škole výtvarných umení pre akademický rok 2017/2018 ČASŤ I. --- ÚVOD Článok 1 Úvodné ustanovenia 1. Školné a poplatky spojené so

Více

Univerzita Komenského v Bratislave

Univerzita Komenského v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave V súlade s 92 ods. 16 Zákona č. 131/2002 Z. z. Univerzita Komenského v Bratislave zverejňuje školné a poplatky spojené so štúdiom akademický rok 2017/2018. V súlade s

Více

1. stupeň bakalárske štúdium 4-ročné študijné programy

1. stupeň bakalárske štúdium 4-ročné študijné programy 1. stupeň bakalárske štúdium 4-ročné študijné programy Študijný program Informatika 4-ročný, v študijnom odbore 9.2.1. Informatika, garant doc. Mgr. Daniela Chudá, PhD. Študijný program Počítačové a komunikačné

Více

Príkaz dekana Lekárskej fakulty Univerzity Komenského

Príkaz dekana Lekárskej fakulty Univerzity Komenského Vnútorné predpisy Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Príkaz dekana Lekárskej fakulty Univerzity Komenského č. 1/2013 Pravidlá pre stanovenie výšky odmien spojených s pedagogickou a publikačnou

Více

Typy předmětů a pravidla jejich zařazování do studijního plánu

Typy předmětů a pravidla jejich zařazování do studijního plánu Studijní plán platný od akademického roku 2014 / 15 pro studenty nově nastupující do 1. ročníku Fakulta: Studijní program: Studijní obor: Typ: Forma: Fakulta elektrotechniky a informatiky B2612 Elektrotechnika

Více

Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP. platné od 1. septembra Škola (názov, adresa)

Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP. platné od 1. septembra Škola (názov, adresa) Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP platné od 1. septembra 2010 Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód a názov študijného odboru Stupeň vzdelania Dĺžka štúdia

Více

Prezentace oboru Letový provoz

Prezentace oboru Letový provoz Prezentace oboru Letový provoz motto: Aktivity v letovém provozu jsou podmíněné vysokou odborností a profesionalitou v oboru doc. Ing. Luděk Beňo, CSc. VŠO Katedra letecké dopravy 1 V čem spočívá rozdíl

Více

Detašované pracovisko Dr. P. Blahu, Skalica. Sociálna práca

Detašované pracovisko Dr. P. Blahu, Skalica. Sociálna práca Sociálna práca Vedúca detašovaného pracoviska: PhDr. Mikuličková Dagmar, PhD. MPH e-mail: sekretariat.vszspsi@gmail.com Vedúci katedry sociálnej práce: doc. PhDr. ThDr. Mátel Andrej, PhD. tel. +421 911

Více

Obchodná akadémia, Stöcklova 24, Bardejov. Verejné obstarávanie - výzva na predloženie cenovej ponuky

Obchodná akadémia, Stöcklova 24, Bardejov. Verejné obstarávanie - výzva na predloženie cenovej ponuky Obchodná akadémia, Stöcklova 24, 085 28 Bardejov Verejné obstarávanie - výzva na predloženie cenovej ponuky Obchodná akadémia, Stöcklova 24, 085 28 Bardejov, realizuje prieskum trhu pre výber dodávateľa

Více

Verejná politika a verejná správa I. stupeň povinné predmety

Verejná politika a verejná správa I. stupeň povinné predmety Typ predmetu Hodiny spolu Hodiny / Týždeň / Semester Odp. semester Verejná politika a verejná správa I. stupeň povinné predmety VP TP I. Teória politiky I. PP 2 3 5 1 Doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD.

Více

CVTI SR 1. Termín, resp. ďalší termín, podania prihlášky do : ŠKOLA, FAKULTA. Forma štúdia Spolu. Forma štúdia. Forma štúdia

CVTI SR 1. Termín, resp. ďalší termín, podania prihlášky do : ŠKOLA, FAKULTA. Forma štúdia Spolu. Forma štúdia. Forma štúdia Prijímacie konanie na slovenské vysoké školy do prvých ročníkov 1. alebo spojeného 1. a 2. stupňa civilného vysokoškolského štúdia na akademický rok 2016/2017 - stav k 31. 5. 2016 ŠKOLA, FAKULTA verejné

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA v Českých Budějovicích. Ekonomická fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA v Českých Budějovicích. Ekonomická fakulta JIHOČESKÁ UNIVERZITA v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta akademický rok 2009/2010 Úvodní informace pro 1. ročníky ÚFŘP bakalářské studium navazující magisterské studium Ekonomická fakulta: doktorské

Více

ŠTUDIJNÝ PLÁN (Bakalárske externé štúdium) Študijný program: Sociálna práca práca s deťmi a mládežou 1.stupeň (bakalársky) externá forma

ŠTUDIJNÝ PLÁN (Bakalárske externé štúdium) Študijný program: Sociálna práca práca s deťmi a mládežou 1.stupeň (bakalársky) externá forma Príloha 1 ŠTUDIJNÝ PLÁN (Bakalárske externé štúdium) 1. ročník zimný semester (1. semester) Úvod do štúdia a dejiny sociálnej práce 8 P 8 prof. PhDr. A. Mrázová, PhD., MPH. Základy filozofie 3 P 8 PhDr.

Více

CVTI SR 1. Termín, resp. ďalší termín, podania prihlášky do : ŠKOLA, FAKULTA. Forma štúdia Spolu. Forma štúdia. Forma štúdia

CVTI SR 1. Termín, resp. ďalší termín, podania prihlášky do : ŠKOLA, FAKULTA. Forma štúdia Spolu. Forma štúdia. Forma štúdia Prijímacie konanie na slovenské vysoké školy do prvých ročníkov 2. stupňa vysokoškolského štúdia na akademický rok 2016/2017 - stav k 31. 5. 2016 ŠKOLA, FAKULTA verejné vysoké školy Univerzita Komenského

Více

UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE NÁM. J. HERDU 2, TRNAVA PRIJÍMACIE KONANIE NA AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 FILOZOFICKÁ FAKULTA UCM

UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE NÁM. J. HERDU 2, TRNAVA PRIJÍMACIE KONANIE NA AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 FILOZOFICKÁ FAKULTA UCM UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE NÁM. J. HERDU 2, 917 01 TRNAVA PRIJÍMACIE KONANIE NA AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 FILOZOFICKÁ FAKULTA UCM NÁM. J. HERDU 2, 917 01 TRNAVA Tel.: 033/5565 159, 5565 145,

Více

Článok 1 Zmluvné strany

Článok 1 Zmluvné strany ZMLUVA o poskytovaní odbornej praxe pre žiaka SPŠE v štud. odbore 2675 M elektrotechnika podľa 8 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej

Více

Paneurópska vysoká škola Fakulta psychológie. Smernica dekana č. 2/2015. Individuálny študijný plán

Paneurópska vysoká škola Fakulta psychológie. Smernica dekana č. 2/2015. Individuálny študijný plán Paneurópska vysoká škola Fakulta psychológie Smernica dekana č. 2/2015 Individuálny študijný plán Bratislava 2015 Článok 1 Úvodné ustanovenia 1) Smernica vychádza zo Študijného a skúšobného poriadku Paneurópskej

Více

Medzinárodná štandardná klasifikácia vzdelania ISCED 2011 a jej prepojenie s Národným kvalifikačným rámcom

Medzinárodná štandardná klasifikácia vzdelania ISCED 2011 a jej prepojenie s Národným kvalifikačným rámcom Medzinárodná štandardná klasifikácia vzdelania ISCED 2011 a jej prepojenie s Národným kvalifikačným rámcom História Medzinárodnú štandardnú klasifikáciu vo vzdelávaní známu pod názvom ISCED navrhlo UNESCO

Více

Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci 3 1P + 1S H 1 Z 4 4S H 1 Z

Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci 3 1P + 1S H 1 Z 4 4S H 1 Z Študijný plán - Schválený Akademický rok: 2015/2016 Študijný program: AbpAN - anglický jazyk a kultúra v kombinácii - (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma) Študijný odbor: 2.1.35. - prekladateľstvo

Více

Štipendijný poriadok SjF

Štipendijný poriadok SjF Štipendijný poriadok SjF Žilina, júl 2013 Strojnícka fakulta Žilinskej univerzity v Žiline Štipendijný poriadok Článok 1 Základné ustanovenia (1) Štipendijný poriadok Strojníckej fakulty, Žilinskej univerzity

Více

Predmety v dennej a v externej forme bakalárskeho štúdia

Predmety v dennej a v externej forme bakalárskeho štúdia Doc. JUDr. Mária Srebalová, PhD. Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave Profesijný životopis Meno, priezvisko Rodné priezvisko Tituly Dátum a miesto narodenia Vyskoškolské vzdelanie a ďalší

Více

Informácia o výberovom konaní

Informácia o výberovom konaní Zbor väzenskej a justičnej stráže Informácia o výberovom konaní na voľné miesto vedúci odborný referent referátu centrálnej evidencie oddelenia logistiky Začiatok výberového konania : 03.04.2013 Termín

Více

Študijný plán. Názov študijného program : Aplikovaná matematika, 3. stupeň Garant študijného programu : prof. RNDr. Josef Diblík, DrSc.

Študijný plán. Názov študijného program : Aplikovaná matematika, 3. stupeň Garant študijného programu : prof. RNDr. Josef Diblík, DrSc. Študijný plán Názov študijného program : 9.1.9. plikovaná matematika, 3. stupeň Garant študijného programu : prof. RNr. Josef iblík, rc. Názov predmetu kupina* kredity garant Š T U I J N Funkcionálna analýza

Více

Strojnícka fakulta STU. Oddelenie telesnej výchovy a športu TELESNÁ VÝCHOVA, ŠPORT, VÝSKUM NA UNIVERZITÁCH

Strojnícka fakulta STU. Oddelenie telesnej výchovy a športu TELESNÁ VÝCHOVA, ŠPORT, VÝSKUM NA UNIVERZITÁCH Strojnícka fakulta STU Ústav prírodných, humanitných a spoločenských vied Oddelenie telesnej výchovy a športu Vás pozýva na vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou TELESNÁ VÝCHOVA, ŠPORT, VÝSKUM NA

Více

Školský rok 2016 / 2017

Školský rok 2016 / 2017 Rámcový učebný plán - ZŠ Janka Kráľa, Lipt. Mikuláš, ISCED 2. pre 7. 9. ročník Školský rok 206 / 207 Vzdelávacia oblasť Predmet/ročník 7. 8. 9. Jazyk a komunikácia slovenský jazyk a literatúra 4 5 5 prvý

Více

(1) Študijný program: Politológia Stupeň vysokoškolského štúdia: bakalársky Semester: prvý

(1) Študijný program: Politológia Stupeň vysokoškolského štúdia: bakalársky Semester: prvý Študijný program: Politológia Stupeň vysokoškolského štúdia: bakalársky Semester: prvý POb006 Dejiny diplomacie P 4 3 0:100 POb002 Dejiny politického myslenia I. P 4 2 100:0 POb003 Medzinárodné vzťahy

Více

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 Dokumenty Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 1. doc. Ing. Pavol B a u e r, Dr., pro obor silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika, na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického

Více

Odbor: Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby Ročník: 1 Program: Staviteľstvo Študijné plány pre študijné skupiny 4xI11x

Odbor: Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby Ročník: 1 Program: Staviteľstvo Študijné plány pre študijné skupiny 4xI11x Odbor: Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby Ročník: 1 Program: Staviteľstvo Študijné plány pre študijné skupiny 4xI11x 40E101 Matematika 1 20-0 - 0 S KMat 7 40E102 Deskriptívna geometria 20-0 - 0

Více

1. UČEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU OBCHODNÁ AKADÉMIA Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP platné od 1.

1. UČEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU OBCHODNÁ AKADÉMIA Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP platné od 1. 1. UČEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU 6317 6 OBCHODNÁ AKADÉMIA Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP platné od 1. septembra 2008 Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód

Více

Stupeň štúdia: prvý, spojený prvý a druhý. Názov študijného programu - názov fakulty (pracoviska školy), sídlo fakulty

Stupeň štúdia: prvý, spojený prvý a druhý. Názov študijného programu - názov fakulty (pracoviska školy), sídlo fakulty Rebríček študijných programov vysokej školy v prijímacom konaní v roku 2015 podľa počtu prihlášok na študijný program fakulty (školy, pracoviska školy) IČŠ školy, fakulty, detaš.pr.: 716 0000 00 až 716

Více

Učebný plán pre študentov, ktorí začali štúdium 1. septembra 2013

Učebný plán pre študentov, ktorí začali štúdium 1. septembra 2013 Učebný plán pre študentov, ktorí začali štúdium 1. septembra 2013 Učebný plán A: Gymnázium vetva obsahujúca latinský jazyk Vzdelávacia oblasť Názov predmetu 1.ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník spolu

Více

KRITÉRIÁ A PODMIENKY PRIJATIA ŽIAKOV NA ŠTÚDIUM V ŠKOLSKOM ROKU 2017/2018

KRITÉRIÁ A PODMIENKY PRIJATIA ŽIAKOV NA ŠTÚDIUM V ŠKOLSKOM ROKU 2017/2018 KRITÉRIÁ A PODMIENKY PRIJATIA ŽIAKOV NA ŠTÚDIUM V ŠKOLSKOM ROKU 2017/2018 Riaditeľ Strednej odbornej školy záhradníckej Gustáva Čejku v Malinove v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z o štátnej správe v školstve

Více

Podmienky prijímacieho konania na Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK v akademickom roku 2017/2018

Podmienky prijímacieho konania na Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK v akademickom roku 2017/2018 Podmienky prijímacieho konania na Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK v akademickom roku 2017/2018 schválené Akademickým senátom Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK dňa 08.11.2016 Čl. 2 Magisterské

Více

POZVÁNKA MLADÁ VEDA 2015

POZVÁNKA MLADÁ VEDA 2015 POZVÁNKA NA XII. MEDZINÁRODNÚ VEDECKÚ KONFERENCIU MLADÝCH VEDECKÝCH PRACOVNÍKOV A DOKTORANDOV MLADÁ VEDA 2015 Veda a krízové situácie 14. 15. októbra 2015 Žilina Konferencia sa koná pod záštitou prof.

Více

Organizační řád Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 15. ledna 2014

Organizační řád Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 15. ledna 2014 Organizační řád Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 15. ledna 2014 Článek 1 Úvodní ustanovení Organizační řád Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (dále jen Organizační

Více

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE, STAVEBNÁ FAKULTA, KATEDRA GEODÉZIE

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE, STAVEBNÁ FAKULTA, KATEDRA GEODÉZIE ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE, STAVEBNÁ FAKULTA, KATEDRA GEODÉZIE KOMISIA: 1 Štud. odbor: Geodézia a kartografia Dátum: 25.06.2014 Miestnosť: AE102 VEDÚCI OPONENT 9:00 10:00 11:00 Kontrolné merania 1 13:00

Více

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok na ČVUT v Praze Fakultě dopravní

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok na ČVUT v Praze Fakultě dopravní Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok 2012 2013 dle Vyhlášky MŠMT č. 343/2002 Sb. o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách a její změně č. 276/2004 Sb. 1. Informace

Více

Platný od: OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU VÝROBNÉ TECHNOLÓGIE

Platný od: OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU VÝROBNÉ TECHNOLÓGIE Platný od: 16.12.2002 OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU VÝROBNÉ TECHNOLÓGIE (a) Názov študijného odboru: Výrobné technológie (b) Stupne vysokoškolského štúdia, v ktorých sa odbor študuje a štandardná dĺžka štúdia

Více

Názov katedry a vysokej školy: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Katedra histórie

Názov katedry a vysokej školy: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Katedra histórie Príloha D Údaje o pedagogickej činnosti organizácie Semestrálne prednášky: Názov semestr. predmetu: Dejiny Slovenska - 19. a 20. storočie Názov semestr. predmetu: Dejiny Slovenska II Názov semestr. predmetu:

Více

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Ministerstvo školstva Slovenskej republiky V y h o d n o t e n i e experimentálne overovaných študijných a učebných odborov stredných odborných škôl a študijných odborov konzervatórií Gestorský útvar:

Více

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180)

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Adresa katedry: Studentská 13, 370 05 České Budějovice 1. Personální struktura katedry k 31. 12. 2000 vedoucí katedry: prom. mat. Bohuslav Slípka, CSc.

Více

ÚSTAV CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA ŽILINSKEJ UNIVERZITY Univerzita tretieho veku

ÚSTAV CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA ŽILINSKEJ UNIVERZITY Univerzita tretieho veku ÚSTAV CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA ŽILINSKEJ UNIVERZITY Univerzita tretieho veku Lucia Hrebeňárová, Zuzana Šimková Šachtičky, 25.apríl 2012 OBSAH PREZENTÁCIE Ďalšie vzdelávanie na ŽU Postavenie Univerzity

Více

SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ

SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ Usmernenie k uznávaniu trénerských kvalifikácií a trénerských licencií. 1/6 Usmernenie k uznávaniu trénerských kvalifikácií a trénerských licencií. 1. Trénerskú kvalifikáciu Tréner I. kvalifikačného stupňa

Více

Střední škola -Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179. Učební plán

Střední škola -Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179. Učební plán Kód a název RVP: 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik Název ŠVP: Mechanik elektronik - autoelektronika Celkový počet týdenních vyučovacích 1. 2. 3. 4. Český jazyk a literatura 2 2 3 3 10 Cizí jazyk 3 3 3

Více

úplné stredné odborné vzdelanie ISCED 3A Dĺžka štúdia slovenský jazyk

úplné stredné odborné vzdelanie ISCED 3A Dĺžka štúdia slovenský jazyk Škola (názov, adresa) Stredná odborná škola podnikania, Masarykova 24, 081 79 Prešov Názov ŠkVP Business akadémia Kód a názov ŠVP 63 Ekonomika a organizácia, obchod a služby I Kód a názov študijného odboru

Více

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Studijní obor MANAGEMENT garant oboru: doc. Ing. Petra Horváthová, Ph.D. STUDIJNÍ OBOR MANAGEMENT tříletý bakalářský studijní obor akademický titul bakalář - Bc.

Více

Vnútorné predpisy. Univerzity Komenského v Bratislave, Vnútorný predpis č. 19/2017

Vnútorné predpisy. Univerzity Komenského v Bratislave, Vnútorný predpis č. 19/2017 Vnútorné predpisy Univerzity Komenského v Bratislave Vnútorný predpis č. 19/2017 Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave, ktorou sa upravuje používanie akademických insígnií Ročník 2017 Obsah

Více

Zápis predmetov do AiSu na aktuálny akademický rok

Zápis predmetov do AiSu na aktuálny akademický rok Zápis predmetov do AiSu na aktuálny akademický rok UPOZORNENIE: Návod na zápis predmetov do AiSu je vypracovaný pre akademický rok 2015/2016. Študent si ale musí zvoliť vždy aktuálny akademický rok, do

Více

Prehľad výdavkov štátneho rozpočtu na realizáciu programov za rok 2014 (v tis. eur)

Prehľad výdavkov štátneho rozpočtu na realizáciu programov za rok 2014 (v tis. eur) Strana: 1 01 Kancelária Národnej rady SR 06M Zákonodarná a kontrolná činnosť parlamentu 26 460 28 212 28 052 99,4 02 Kancelária prezidenta SR 06N Reprezentácia štátu a obyvateľov SR 4 015 3 819 3 802 906,9

Více

ROKOV LETECKÉHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDELÁVANIA V KOŠICIACH

ROKOV LETECKÉHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDELÁVANIA V KOŠICIACH 1973-2013 40 ROKOV LETECKÉHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDELÁVANIA V KOŠICIACH Košice 1. 9. 2013 Vážené kolegyne, Vážení kolegovia, Vážení priaznivci letectva, lietania a leteckej techniky! Dňa 1.9.2013 uplynulo

Více

CVTI SR 1. Termín, resp. ďalší termín, podania prihlášky do : ŠKOLA, FAKULTA. Forma štúdia Spolu. Forma štúdia. Forma štúdia

CVTI SR 1. Termín, resp. ďalší termín, podania prihlášky do : ŠKOLA, FAKULTA. Forma štúdia Spolu. Forma štúdia. Forma štúdia Prijímacie konanie na slovenské vysoké školy do prvých ročníkov 2. stupňa civilného vysokoškolského štúdia na akademický rok 2015/2016 - stav k 31. 5. 2015 ŠKOLA, FAKULTA verejné vysoké školy Univerzita

Více

Vysoké školy, ktoré prijmú uchádzačov na bakalárske štúdium bez prijímačiek

Vysoké školy, ktoré prijmú uchádzačov na bakalárske štúdium bez prijímačiek SME, 23.11.2011 Vysoké školy, ktoré prijmú uchádzačov na bakalárske štúdium bez prijímačiek [SME; 23/11/2011; s.: 13; Veronika Prušová ; Zaradenie: Vysoké školy] UNIVERZITA KOMENSKÉHO v Bratislave Prírodovedecká

Více

CVTI SR 1. Termín, resp. ďalší termín, podania prihlášky do : ŠKOLA, FAKULTA. Forma štúdia. Forma štúdia Spolu. Forma štúdia

CVTI SR 1. Termín, resp. ďalší termín, podania prihlášky do : ŠKOLA, FAKULTA. Forma štúdia. Forma štúdia Spolu. Forma štúdia Prijímacie konanie na slovenské vysoké školy do prvých ročníkov 1. alebo spojeného 1. a 2. stupňa civilného vysokoškolského štúdia na akademický rok 2015/2016 - stav k 31. 5. 2015 ŠKOLA, FAKULTA verejné

Více