OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ"

Transkript

1 JUDr. Václav Bartík JUDr. Eva Janečková OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ V ŽIVOTĚ PODNIKATELE 103 ŘEŠENÍ MODELOVÝCH SITUACÍ základní pojmy a výjimky z působnosti zákona omezení při práci s osobními údaji povinnosti a rizika při zpracování osobních údajů praktická doporučení 1. vydání edice právo

2 V případě, že dojde k významným legislativním změnám v období mezi jednotlivými vydáními publikace, vyhledejte její aktualizaci na našich internetových stránkách Aktualizaci zašleme zdarma na vyžádání tel.: JUDr. Václav Bartík, JUDr. Eva Janečková, 2013 Nakladatelství ANAG, 2013 ISBN

3 Obsah OBSAH Úvod...5 Seznam zkratek Osobní údaj Výjimky z působnosti ZoOU Subjekt údajů Vybrané aplikační problémy související s pojmem zpracování osobních údajů Zveřejňování osobních údajů Smlouva o zpracování Informační povinnost Povinnosti osob při zabezpečení osobních údajů Oznamovací povinnost Předávání osobních údajů do zahraničí Likvidace osobních údajů Rozesílání obchodních sdělení podle zákona č. 480/2004 Sb Zpracování osobních údajů klientů Zákaznické karty Registry dlužníků Marketing Rodná čísla Zpracování osobních údajů v personalistice Role Úřadu pro ochranu osobních údajů Přílohová část Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších přepisů

4 Obsah Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Seznam použité literatury a materiálů Úřadu pro ochranu osobních údajů Věcný rejstřík

5 Úvod ÚVOD V současné době jsou informace, a tedy také informace o fyzických osobách, v pojmosloví zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, o subjektech údajů, předmětem zájmu mnohých. Na jedné straně se jedná o nutnost, resp. povinnost tam, kde nějaké informace o fyzických osobách mít ukládá subjektu, ať už soukromému nebo z oblasti veřejné správy v širším slova smyslu, nějaký právní předpis, vesměs tedy zákon, na straně druhé se jedná o zájem, chtění, zvědavost nebo i nějaký méně ušlechtilý zájem nebo cíl. Zcela vědomě zde užíváme slova informace. I tento pojmem, v zásadě obecný, má v našem právním řádu v řadě případů svůj právní obsah a je i definován. V zákoně o ochraně osobních údajů je pak postulována definice, která pomocí tohoto pojmu definuje osobní údaj. Nelze nezmínit, že řada informací je chráněna, a to i zvláštním způsobem, resp. přístupem. Tak např. zákon o ochraně utajovaných informací, velmi zjednodušeně řečeno, chrání státem vyhrazené informace, které nejsou obecně přístupné. Z opačného pohledu je třeba zmínit zákon o svobodném přístupu k informacím, který naopak principálně stanoví, že informace z oblasti veřejné zprávy přístupné jsou, až na tímto zákonem stanovené výjimky. Zákon o ochraně osobních údajů jako právní předpis z oboru práva veřejného pak stanoví, jak s informacemi, které jsou osobními údaji, nakládat, tedy je zpracovávat. Dlužno konstatovat, že tento zákon je určen k ochraně soukromí subjektu údajů, tedy fyzických osob, jak ostatně přímo plyne z jeho 1 1). Pojem soukromí je pak třeba vykládat v jeho ústavním významu, jak plyne z Listiny a jejího či. 10 odst. 2, kde se hovoří výslovně o soukromém a rodinném životě, včetně zajištění ochrany listovního tajemství, domovní svobody a obydlí, ochrany před odposloucháváním telefonů, ať již v soukromém bytě, či v prostorách, jako jsou např. advokátní kanceláře, zajištění ochrany tajemství údajů o fyzické osobě, jakož i o ochraně jejího obydlí 2). Podle nálezu Ústavního soudu 3) je právo na ochranu osobního soukromí právem fyzické osoby rozhodnout podle vlastního uvážení zda, 1) Tento zákon v souladu s právem Evropských společenství, mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána, a k naplnění práva každého na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromí, upravuje práva a povinnosti při zpracování osobních údajů a stanoví podmínky, za nichž se uskutečňuje předání osobních údajů do jiných států. 2) ŠVESTKA, J. SPÁČIL, J. ŠKÁROVÁ, M. HULMÁK, M. a kol. Občanský zákoník I Komentář. 1. vydání. Praha: 2008, s ) II. ÚS 517/99. 5

6 Úvod popř. v jakém rozsahu a jakým způsobem, mají být skutečnosti jejího osobního soukromí zpřístupněny jiným subjektům, a zároveň se bránit (vzepřít) proti neoprávněným zásahům do této sféry ze strany jiných osob. Přílišná akcentace pozitivní složky práva na ochranu soukromého života vede k neadekvátnímu zúžení ochrany pouze na to, aby skutečnosti soukromého života fyzické osoby nebyly zpřístupňovány bez jejího souhlasu či bez důvodu uznávaného zákonem, a tak nebyla narušována integrita vnitřní sféry, která je pro příznivý rozvoj osobnosti nezbytná. Ústavní soud nesdílí toto zúžené pojetí, neboť respektování soukromého života musí do určité míry zahrnovat právo na vytváření a rozvíjení vztahů s dalšími lidskými bytostmi. Součástí soukromého života je též rodinný život zahrnující i vztahy mezi blízkými příbuznými, když k rodinnému životu patří nejen sociální a morální vztahy, ale také zájmy materiální povahy (např. vyživovací povinnost). Respektování takto pojatého rodinného života zahrnuje závazek státu jednat způsobem umožňujícím normální rozvoj těchto vztahů. Zákon o ochraně osobních údajů tak vlastně provádí Listinu a její limity, pokud se týká osobních údajů a jejich zpracování. Ochrana osobních údajů tak, jak je dnes zakotvena v právním řádu České republiky a prakticky všech států, na něž se Česká republika politicky orientuje, a mezinárodních organizací si neklade za cíl absolutně bránit používání osobních údajů jiných lidí; jejím jediným deklarovaným a s větším či menším úspěchem naplňovaným cílem je zabránit zneužití osobních údajů a zároveň umožnit zpřístupnění osobních údajů k legálním účelům. 4) Je také nutné si uvědomit, že ochrana osobních údajů nestojí v našem právním řádu samostatně, ale je součástí mnohem širší oblasti, a tou je ochrana soukromí. Ochrana soukromí se v poslední době stala nedílnou součástí našeho života. Jako obecný fenomén je stále častěji vnímána jako něco, co vyžaduje zvláštní pozornost. Je jí zejména v posledních několika letech věnována značná pozornost i státem samotným. To se projevuje např. tím, že řada právních předpisů obsahuje zvláštní ustanovení týkající se ochrany soukromí a osobního života nebo ochrany osobních údajů, jsou stanovovány daleko přesnější limity pro to, kdo a k jakým informacím má či může mít přístup atd. Navenek se tedy běžnému občanovi může zdát, že stát na sebe přebírá jistou roli ochránce soukromí. Lze tak vypozorovat tendence spoléhat se na stát při ochraně práv v oblasti ochrany soukromí. Vzhledem k tomu, že se většině osob může jevit soudní ochrana neefektivní, ať už z důvodů nákladnosti, délky řízení či nutnosti vyhledat pomoc právníků, mohlo by jistě leckoho napadnout využít právě státu, a to prostřed- 4) Tamtéž, s. 2. 6

7 Úvod nictvím specializovaných úřadů (např. Úřad pro ochranu osobních údajů, veřejný ochránce práv atd.). 5) Otázku soukromí a jeho ochrany je však třeba položit jinak: jaké možnosti člověk má, aby si soukromí ochránil tam, kde není nezbytně nutné, aby se jej vzdal. Nejjednodušší odpověď na ni je, že si má soukromí prostě sám chránit. Problém je však v tom, že prostředky, jimiž jednotlivec disponuje, jsou obvykle chabé v porovnání s těmi, jimiž disponují ti, kteří do soukromí mohou zasahovat. Proto musí existovat právní ochrana tohoto slabšího partnera, která stanoví, za jakých podmínek smí být do jeho soukromí intervenováno. Soukromí je institutem, který prochází napříč právním řádem, ochranu mu poskytuje právo trestní, občanské, pracovní i předpisy jiných právních odvětví. Taková úprava je nezbytná především ve vztazích vertikálních, tedy tam, kde vůči jednotlivci vystupují orgány veřejné moci, pro které platí v právním státě zásada, že mohou jen to, co jim zákon výslovně dovoluje. Ochranu je však třeba soukromí jednotlivců poskytovat i ve vztazích horizontálních, kde vůči sobě vystupují jinak rovnoprávní partneři, kteří mohou vše, co jim zákon nezakazuje. Právní úprava musí ovšem řešit i jiné problémy, zejména konkurenci různých práv, především pak práva na soukromí na straně jedné a práva na informace na straně druhé. 6) Smyslem zákona o ochraně osobních údajů je realizovat právě také Listinou zaručené právo na ochranu občana před neoprávněným zasahováním do jeho soukromého a osobního života neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním osobních údajů 7). Jak je shora uvedeno, zákon o ochraně osobních údajů jako obecný právní předpis regulující, resp. stanovící pravidla zpracování osobních údajů se týká prakticky každého subjektu 8), který osobní údaje zpracovává, tedy i subjektů podnikatelských. Každý podnikatel dnes ví, že v rámci podnikání musí respektovat a dodržovat řadu právních předpisů. Daňové zákony, zá- 5) BARTÍK, V. JANEČKOVÁ, E.: Zveřejňování osobních údajů periodickým tiskem. In: Právní rozhledy 2/2009, s. 60 a násl. 6) MATES, P.: Ochrana soukromí ve správním právu. Praha: Linde, 2004, s. 8. 7) BARTÍK, V. JANEČKOVÁ, E.: Zákon o ochraně osobních údajů s komentářem. Olomouc: ANAG, 2010, s ) 3 ZoOU (1) Tento zákon se vztahuje na osobní údaje, které zpracovávají státní orgány, orgány územní samosprávy, jiné orgány veřejné moci, jakož i fyzické a právnické osoby. (2) Tento zákon se vztahuje na veškeré zpracovávání osobních údajů, ať k němu dochází automatizovaně nebo jinými prostředky. (3) Tento zákon se nevztahuje na zpracování osobních údajů, které provádí fyzická osoba výlučně pro osobní potřebu. 7

8 OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ V ŽIVOTĚ PODNIKATELE činnosti fyzických osob podnikajících nepožívají ochrany podle ZoOU. Ale aby to nebylo tak jednoduché, tak např. Nejvyšší správní soud v jednom ze svých rozsudků (sp. zn. 1 Afs 60/2009) s odkazem na evropskou judikaturu konstatuje, že utajeným pořízením audiovizuálního záznamu uvnitř vozidla veřejná moc zasahuje do práva na respektování soukromého života taxikáře. Lze tedy s jistou opatrností shrnout, že ZoOU může být jako obecný předpis aplikován i na fyzické osoby podnikající, resp. na zpracování údajů o nich, avšak vždy bude nezbytné posoudit konkrétní okolnosti zpracovávání takových údajů.? Vztahuje se zákon o ochraně osobních údajů pouze na údaje živých fyzických osob nebo se týká i fyzických osob zemřelých? Pokud jde o vztah ZoOU a osobních údajů osob zemřelých, částečně danou problematiku řeší 15 ObčZ, který stanoví, že po smrti fyzické osoby přísluší uplatňovat právo na ochranu její osobnosti manželovi/manželce a dětem, a není-li jich, rodičům. Toto ustanovení zabezpečuje s ohledem na požadavek zachování piety a památky ochranu osobnosti fyzické osoby tehdy, není-li již naživu, a tudíž se nemůže sama právně bránit (jde např. o ochranu cti, důstojnosti a pověsti zemřelé fyzické osoby, jejího jména atd.). 42) Vztah ZoOU k údajům zemřelých osob je komplikovaný. Podle 4 písm. d) ZoOU se subjektem údajů rozumí fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují. Podle 7 ObčZ nabývá fyzická osoba způsobilost mít práva a povinnosti narozením a tuto způsobilost pozbývá smrtí. Zemřelá osoba tak přestává být účastníkem občanskoprávních vztahů. Tak je však fyzická osoba označena v rámci hlavy druhé občanského zákoníku týkající se občanskoprávních vztahů. Nelze však zapomenout, že zákon o ochraně osobních údajů obsahuje právní instituty nejen občanskoprávního charakteru, ale i veřejnoprávního charakteru, kde nejde o občanskoprávní vztah, a jejichž ochrana je veřejným zájmem. Jsou to ta ustanovení, která slouží k ochraně institutů, které nelze vztáhnout pouze na konkrétního člověka a jeho úkony a odkázat jej tedy na občanskoprávní úpravu. Tyto instituty vyžadují mnohem efektivnější způsob ochrany. Například právě 13 ZoOU je institutem, kdy subjekt údajů nevystupuje jako účastník občanskoprávních vztahů a kdy správce osobních údajů má povinnost stanovenou v 13 ZoOU absolutní, nejen vůči konkrétnímu subjektu údajů. Osobní údaje subjektu údajů je tak nutné v některých ohledech chránit i po smrti subjektu údajů. 43) Nicméně lze konstatovat, že po smrti již přestává být člověk subjektem údajů ve smyslu ZoOU. 42) JEHLIČKA, O. ŠVESTKA, J. ŠKÁROVÁ, M. a kol., Občanský zákoník. Komentář. Páté vydání. Praha: C. H. Beck, 1999, s ) BARTÍK, V. JANEČKOVÁ, E.: Ochrana osobních údajů ve zdravotnictví. In: Zdravotnictví a právo č. 9/

9 5. Zveřejňování osobních údajů 5. ZVE EJ OVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJ Osobní údaje jsou a asi ještě dlouho budou předmětem zájmu. Stále se vrací otázka, které osobní údaje je možno zveřejnit a které ne a proč. Zveřejňování osobních údajů je definovaný právní pojem a ZoOU jej v 4 písm. l) charakterizuje tak, že je zveřejněným osobním údajem osobní údaj zpřístupněný zejména hromadnými sdělovacími prostředky, jiným veřejným sdělením nebo jako součást veřejného seznamu. Vzhledem k tomu, že zákonodárce oba pojmy jako formy zpracování osobních údajů rozlišil, naznačuje, že mezi zpřístupněním a zveřejňováním bude rozdíl. Z logiky věci se dá usoudit, že zveřejňování je zvláštní forma zpřístupnění spočívající v tom, že o zveřejnění se bude jednat v případě, kdy osobní údaje budou zpřístupněny neurčitému okruhu příjemců zveřejňovaného osobního údaje, jak naznačuje definice, když fakultativně uvádí na prvním místě hromadné sdělovací prostředky, mezi něž se běžně řadí periodický tisk v nejširším slova smyslu 46), rozhlas, televize 47) a také bezpochyby internet jako prostředek moderní elektronické komunikace a šíření informací 48). Naproti tomu zpřístupnění lze chápat spíše tak, že osobní údaj je zpřístupněn omezenému okruhu adresátů, byť by tento omezený okruh mohl být i relativně velký. Nebude se však jednat o širokou veřejnost, tak jak je tento pojem dnes běžně chápán, tedy, že zveřejněná informace je určena jakoby všem, na něž dopadá i teoretický nebo potencionální vliv daného sdělovacího prostředku. Zveřejnění ve smyslu ZoOU je však vždy třeba chápat jako zpracování, tedy jako systematickou činnost správce osobních údajů ve smyslu 4 písm. e) ZoOU. Přitom je zveřejňování nutno považovat za jeden z nejcitlivějších způsobů zpracování. Znamená to ale také, že ne každé zveřejnění informací, jež samy o sobě mohou být i osobním údajem, je nutno považovat za zpracování, a tedy činnost podřaditelnou pod ZoOU. Sem je možno zařadit třeba informace zprostředkované právě médii při zpravodajstvích. Často se totiž v těchto případech jedná o nahodilé nebo lépe ojedinělé zveřejnění nezpracovávaných osobních údajů a v tomto případě se nejedná o činnost, která by byla pod dohledem Úřadu. 49) Zpřístupnění 46) Zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon). 47) Zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů. 48) Např. zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích). 49) KUČEROVÁ, A. BARTÍK, V. PECA, J. NEUWIRT, K. NEJEDLÝ, J.: Zákon o ochraně osobních údajů. Komentář. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 2003, s

10 OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ V ŽIVOTĚ PODNIKATELE a stanovených úkolů přizná, budou mít přístup omezen jen do oblastí zpracování, které pracovní pozici a stanoveným úkolům, tedy náplni práce, odpovídá, když toto omezení bude zajištěno specifickými prostředky výpočetní techniky, tedy přístupovými právy, a to individuálními s případným rozlišením specifických oprávnění jako je např. oprávnění pouze nahlížet, měnit konkrétní záznam apod. Účelem a smyslem ustanovení písm. c) je zajistit, aby správce mohl zjistit, jakým způsobem bylo s údaji při automatizovaném zpracování nakládáno, a to tak, že o přístupech budou existovat elektronické záznamy, tzv. loggy. Současně to však neznamená, že by nezbytně musely existovat záznamy o přístupech v rámci jednoho informačního např. databázového systému ke konkrétní datové větě, i když ani taková možnost není vyloučena a bude vždy záviset na konkrétním vyhodnocení rizik ve vztahu k závažnosti chráněných dat, které je správce povinen posoudit podle odst. 3, když povinnost podle písm. c) je možné plnit i v kombinaci s vhodnými organizačními opatřeními. Povinnost stanovená v odst. 4 je upřesňující v tom smyslu, že chránit je třeba nejen samotná aktivní automatizovaná zpracování probíhající na prostředcích výpočetní techniky, ale také individuální datové nosiče, na nichž jsou např. uchovávány zálohové soubory a že tato ochrana musí být systémová a odpovídající vyhodnoceným rizikům 90).? Je z hlediska zákona o ochraně osobních údajů nějaký rozdíl mezi správci, např. zda se jedná o soukromé osoby nebo subjekty veřejného práva, tedy zejména instituce veřejné moci? Jednoznačně lze říci, že nikoliv. Povinnost přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému zpracování nebo zneužití osobních údajů podle 13 odst. 1 ZoOU, mají správce i zpracovatel bez ohledu na to, zda působí v soukromé či veřejné sféře. V případě státních orgánů, které vedou rozsáhlé evidence obsahující velké množství osobních údajů včetně citlivých dat (typicky informační systém evidence obyvatel nebo informační systémy spravované Policií České republiky), je důsledná ochrana zpracovávaných osobních údajů, vzhledem k možným následkům v případě jejich zneužití, snad ještě významnější než u subjektů soukromoprávní sféry. K zajištění bezpečnosti osobních údajů zpracovávaných ve veřejnoprávních registrech je nezbytné přijmout komplexní systém organizačních a technických bezpečnostních opatření, který odpovídá používaným způsobům a prostředkům zpracování osobních údajů z takové evidence a účinně brání zpracování osobních údajů jiné účely, než připouští právní předpis, na jejichž základě je příslušná evidence vedena (např. vyhledávání informací k soukromým potřebám pracovníka). Na tomto místě je také nutné uvést, že 13 odst. 2 ZoOU stanoví relativně novou povinnost správců a zpracovatelů osobních údajů přijatá bezpečnostní opatření dokumentovat. 90) BARTÍK. V. JANEČKOVÁ, E.: Bezpečnost osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů, In: Právní rozhledy 21/2010, s. 839 a násl. 64

11 8. Povinnost osob při zabezpečení osobních údajů Co se týče poskytování informací o činnosti státních orgánů, je vzhledem k povinnosti vyjádřené v 13 odst. 1 ZoOU nutné formu i obsah poskytované informace vždy zvážit tak, aby tímto postupem nedošlo ke zpřístupnění osobních údajů v rozsahu větším, než jaký je za účelem informování veřejnosti nezbytný. Například povolení nasnímání či okopírování písemnosti ze spisového materiálu za účelem využití ve zpravodajství, aniž by správce či zpracovatel předem vyhodnotil, zda tímto způsobem nebudou zpřístupněny osobní údaje přesahující tento účel a případné nadbytečné údaje znečitelnil, nelze považovat za postup v souladu s 13 odst. 1 ZoOU. Zvážení veškerých relevantních okolností a nezbytné míry zásahu do práva na ochranu osobních údajů a soukromí osoby, které se poskytované informace týkají, a volba adekvátní formy poskytnutí informací právní předpisy neupravují, a tak je toto rozhodnutí ponecháno na správci a zpracovateli osobních údajů, který musí postupovat v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů 91).? Má správce, příp. zpracovatel nějaké zvláštní povinnosti vůči svým zaměstnancům, resp. osobám jim na roveň postaveným? Samozřejmě má a ve vztahu k plnění povinností tak plyne přímo ze ZoOU. Totiž dalším ustanovením, které se zabývá zabezpečením osobních údajů a obsahově tak doplňuje 13 ZoOU, je 14 ZoOU. Podle něj zaměstnanci správce nebo zpracovatele a jiné osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem nebo zpracovatelem, mohou zpracovávat osobní údaje pouze za podmínek a v rozsahu správcem nebo zpracovatelem stanoveném. Toto ustanovení tedy stanovuje povinnosti i dalším osobám rozdílným od správců nebo zpracovatelů. Jedná se o jejich zaměstnance nebo o jiné osoby, které pro ně vykonávají zpracování osobních údajů. Ustanovení tak vzhledem k použitému termínu osoby stíhá jak osoby fyzické, tak právnické. U osob fyzických se bude především jednat o zaměstnance v pracovním poměru ke správci nebo zpracovateli podle 33 ZP nebo o zaměstnance vykonávající pro správce nebo zpracovatele činnosti spočívající ve zpracování osobních údajů na základě dohody o provedení práce podle 75 ZP nebo dohody o pracovní činnosti podle 76 ZP. U osob právnických, resp. fyzických osob podnikatelů se bude jednat o smluvní vztah, především na základě některého ze smluvních typů podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Vzhledem ke stanovené povinnosti je zřejmé, že správce nebo zpracovatel musí dotčeným osobám určit podmínky zpracování. Ostatně tak vyplývá i z důvodové zprávy k návrhu ZoOU, kde je uvedeno že tímto ustanovením je vyloučeno, aby osoby, kterým nedá správce nebo zpracovatel souhlas, jakkoliv zpracovávaly osobní údaje. Správce, resp. zpracovatel musí stanovit též rozsah oprávnění, v němž určitá osoba má k osobním údajům přístup a může je zpracovávat. Co se týká zaměstnanců, je zřejmé, že zaměstnanec musí takové pokyny obdržet. Asi nejběžnější formou 91) Z rozhodovací činnosti Úřadu pro ochranu osobních údajů 65

12 OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ V ŽIVOTĚ PODNIKATELE 11. LIKVIDACE OSOBNÍCH ÚDAJ Likvidace je jednou z forem zpracování, jak uvádí 4 písm. e) ZoOU, a to formou velmi důležitou. Likvidací osobních údajů se uzavírá proces jejich zpracování, a je tak de facto poslední etapou zpracování. Po provedené likvidaci již osobní údaje nebudou existovat (s výjimkou dále uvedenou) a subjekt, který je zpracovával, přestává být správcem osobních údajů v rozsahu likvidovaných údajů, 124) tedy přestává být za jejich zpracování zodpovědný. Zpracování osobních údajů jako takové je definováno v již zmiňovaném 4 písm. e) ZoOU, který říká, že zpracováním osobních údajů je jakákoliv operace nebo soustava operací, které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky. Tato definice vychází z článku 2 písm. b) směrnice 95/46/ES, podle něhož je zpracováním osobních údajů jakýkoliv úkon nebo soubor úkonů s osobními údaji, které jsou prováděny pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů. Důležitou částí této definice je skutečnost, že se nemusí vždy jednat o celý soubor činností, ale může jít v některých případech jen o některé z nich, dokonce se může jednat o operaci jedinou. Podstatou definice této činnosti tedy je, že se musí vždy jednat o systematickou činnost správce nebo zpracovatele, popř. jiných osob, tedy činnost vykonávanou s určitým záměrem zpracovávat osobní údaje fyzických osob subjektů údajů. Dalším dnes již sice tolik nezdůrazňovaným kritériem je skutečnost, že se toto ustanovení vztahuje na jakékoliv systematicky prováděné operace, aniž je přitom rozhodující, zda jsou tyto operace prováděny automatizovaně nebo jinými prostředky. 125) V návaznosti na část prvou předmětného ustanovení dále definice uvádí demonstrativní výčet postupů, které se nejčastěji za zpracování považují. A mezi nimi najdeme i likvidaci, která celou paletu uzavírá. 126) Základním, a v praxi nejčastějším, důvodem pro likvidaci osobních údajů je, že pomine účel, pro který byly osobní údaje zpracovány. V případě, že tato skutečnost nastane, stanoví 20 odst. 1 ZoOU povinnost pro správce nebo na základě jeho pokynu pro zpracovatele likvidaci provést. Jinak řečeno, 124) KUČEROVÁ, A. BARTÍK, V. PECA, J. NEUWIRT, K. NEJEDLÝ, J.: Zákon o ochraně osobních údajů. Komentář. Praha: C. H. Beck, ) Tamtéž. 126) Zpracováním osobních údajů se rozumí zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace. 96

13 13. Zpracování osobních údajů klientů PŘEHLED DOTAZŮ rozsah údajů na věrnostních kartách? Vymezuje, resp. omezuje ZoOU rozsah údajů, které je možné zpracovávat prostřednictvím věrnostních karet? Zákon o ochraně osobních údajů neobsahuje žádné konkrétní ustanovení, které by omezovalo rozsah osobních údajů právě v případě věrnostních karet. Jednou ze základních povinností správců stanovenou 5 odst. 1 písm. d) je však povinnost shromažďovat osobní údaje odpovídající pouze stanovenému účelu a v rozsahu nezbytném pro naplnění stanového účelu. Důležitým bodem tedy je přesné vymezení účelu a výběr odpovídajících kategorií osobních údajů. Jen zřídkakdy se obchodník při získávání osobních údajů spokojí pouze s ovou adresou. Rozsah požadovaných údajů bývá zpravidla širší. Většinou se jedná o úplnou sadu kontaktních údajů, tedy jméno, příjmení, adresu bydliště, ovou adresu a telefonní číslo. Při posuzování rozsahu, tedy množství shromažďovaných údajů i ve výše uvedeném rozsahu se nedá říci, že by byl nepřiměřený k deklarovanému účelu. Uvedený rozsah kontaktních údajů totiž umožňuje obchodníkovi kontaktovat klienta všemi běžně v moderní společnosti dostupnými komunikačními kanály, tedy obyčejnou poštou, telefonicky i ovou zprávou. Pokud tedy zákazník poskytne úplný rozsah kontaktních údajů, měl by si být vědom, že osloven vydavatelem karty může být každým z uvedených způsobů. Pokud by chtěl některý komunikační kanál vyloučit, neměl by příslušný údaj poskytovat, pokud to půjde. V tom nejjednodušším případě, kdy je zákazníkovi vydávána nabízená karta přímo na obchodním místě, nebývá na ní ani uvedeno jméno a příjmení zákazníka, ale taková karta mívá číslo, které ve spojení s podepsaným formulářem souhlasu poskytuje obchodníkovi možnost např. při každém uplatnění slevy sejmout obyčejnou čtečkou čárových kódů číslo karty a tedy evidovat využití karty. Existují však obchodníci, kteří k problematice věrnostních karet přistupují daleko komplexněji, mají propracovaný systém slev, např. evidují u něj majitelem karty utracené peníze v jejich celkovém objemu a poskytují pak hromadně nárok na slevy odpovídající utraceným penězům. Rovněž jejich zájem o informace o zákazníkovi, kterému slevy poskytují, budou asi komplexnější. Ale z hlediska zákazníka také rizikovější Registry dlužník Nesplácené úvěry jsou velkým rizikem nejen makroekonomickým, ale také samotných bank a jiných poskytovatelů úvěrů. V důsledku toho začaly vznikat evidence, kterým se zjednodušeně říká registry dlužníků, ač toto 115

14 OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ V ŽIVOTĚ PODNIKATELE 15. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJ V PERSONALISTICE Personalistika bývá obecně charakterizována jako činnost, která se zaměřuje na získávání pracovníků a práci s nimi. V širším slova smyslu je pak činností, kterou vykonává prakticky každý zaměstnavatel, který má či hodlá mít zaměstnance, a zahrnuje v sobě zejména plnění zákonných povinností, jež zaměstnavatelům ukládají zvláštní právní předpisy, ale také činnosti, které jsou v zájmu samotného zaměstnavatele na základě jeho vlastního rozhodnutí a týkají se jeho zaměstnanců. Vzhledem k tomu, že není myslitelné, aby se personální práce obešla bez údajů osob, zaměstnanců, jichž se personální práce týká, bude se v každém případě jednat o zpracování osobních údajů a na tato zpracování bude dopadat také ZoOU. Rozdíl bude jen v tom, v jakém režimu, resp. jaká ustanovení ZoOU budou dotčena a jaká práva a povinnosti budou stíhat zaměstnavatele, a tedy, jakými ustanoveními uvedeného zákona se budou jednotlivá zpracování řídit. Z hlediska časové posloupnosti lze zpracování osobních údajů rozdělit do tří základních částí. Zpracování osobních údajů před uzavřením pracovního nebo obdobného poměru, zpracování v jeho průběhu, a konečně po jeho ukončení. Základní hmotněprávní úpravu vztahů mezi fyzickou osobou, subjektem údajů, a potenciálním zaměstnavatelem z hlediska práva pracovního představuje zákon o zaměstnanosti a ZP. PŘEHLED DOTAZŮ údaje uchazeče o zaměstnání výpis z rejstříku trestů souhlas pro zpracování v rámci výběrového řízení životopisy neúspěšných uchazečů registrace zaměstnavatele výpis z rejstříku trestů jako citlivý údaj zdravotní stav fotografie zaměstnance ověření výše platu firemní webové stránky registrace kamerových systémů monitorování ové pošty 134

15 16. Role Úřadu pro ochranu osobních údajů 16. ROLE Ú ADU PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJ Úřad byl zřízen jako jeden z nových dozorových orgánů České republiky, které jsou označovány jako nezávislé správní orgány. Činnost Úřadu je vymezena ZoOU a některými dalšími zákony. Úřad provádí dozor nad dodržováním zákonem stanovených povinností při zpracování osobních údajů, vede registr povolených zpracování osobních údajů, přijímá podněty a stížnosti občanů na porušení zákona a poskytuje konzultace v oblasti ochrany osobních údajů. 187) Další kompetence Úřadu jsou stanoveny zvláštními právními předpisy. Přestože ZoOU uvádí v poznámce pod čarou pouze zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), má Úřad kompetence svěřeny i dalšími zákony. Je to např. zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání. Projednávání správních deliktů a přestupků v oblastech zvláštních zpracování osobních údajů stanoví zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o cestovních dokladech), dále zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, a zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu). Naposledy byly další kompetence svěřeny Úřadu zákonem č. 111/2009 Sb., o základních registrech, který v 11 stanoví, že Úřad vytváří zdrojové identifikátory fyzických osob a agendové identifikátory fyzických osob, vede jejich seznamy a zajišťuje převod agendového identifikátoru fyzické osoby v agendě na agendový identifikátor této fyzické osoby v jiné agendě, a to na základě zákonného požadavku. 188) 187) Úřad. 188) Právní předpisy, O působnosti Úřadu. 151

16 ANAG, spol. s r. o. Kollárovo nám. 698/7, Olomouc tel.: , fax: Měsíčník MZDOVÁ ÚČETNÍ Měsíčník ÚČETNÍ A DANĚ Edice ÚČETNICTVÍ Edice PRÁCE MZDY POJIŠTĚNÍ Edice PRÁVO Edice PRÁVO

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů Ochrana osobních údajů a právo na informace Úřad pro ochranu osobních údajů JUDr. Alena Kučerová Březen 2011 Ústavní zakotvení ochrany osobních údajů, právo na ochranu soukromí Listina základních práv

Více

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz STANOVISKO č. 1/2007 červen 2007 Stanovisko k aplikaci práva na ochranu osobních údajů při poskytování informací

Více

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů Ochrana osobních údajů zákon č. 101/2000 Sb. Působnost zákona Zákon se vztahuje na osobní údaje, které zpracovávají státní orgány, orgány územní samosprávy, jiné orgány veřejné moci, jakož i fyzické a

Více

Právní ohledy využití dat o návštěvnících a zákaznících. JUDr. Pavel Pešek Legal Department Director

Právní ohledy využití dat o návštěvnících a zákaznících. JUDr. Pavel Pešek Legal Department Director Právní ohledy využití dat o návštěvnících a zákaznících JUDr. Pavel Pešek Legal Department Director 11/06/2010 Obsah Základní pojmy zákon na ochranu osobních údajů Základní pojmy zákon o některých službách

Více

JUDr. Ivana Bukovská, vedoucí odboru obč.-spr.agend RMK dne 12.7.2012, usnesení č.1123-01. 15.července 2012. Neomezena

JUDr. Ivana Bukovská, vedoucí odboru obč.-spr.agend RMK dne 12.7.2012, usnesení č.1123-01. 15.července 2012. Neomezena MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE Č. 4/2012 O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJU Zpracovatel: Schváleno: Účinnost od: Účinnost do: Přílohy: JUDr. Ivana Bukovská, vedoucí odboru obč.-spr.agend RMK dne 12.7.2012, usnesení č.1123-01

Více

IDG Storage world, Ing. Miloš Šnytr

IDG Storage world, Ing. Miloš Šnytr IDG Storage world, 26.2.2013 Ing. Miloš Šnytr Informace o firmě Sloupec obchodních dat je typ pole, které umožní přidat jakoukoliv entitu definovanou v Katalogu obchodních dat. Informace o osobě Osobním

Více

Legislativní hranice identifikovatelnosti pacienta. Mgr. Konstantin Lavrushin

Legislativní hranice identifikovatelnosti pacienta. Mgr. Konstantin Lavrushin Legislativní hranice identifikovatelnosti pacienta Mgr. Konstantin Lavrushin OSOBNÍ A CITLIVÝ ÚDAJ Osobní údaj Jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se

Více

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů 1 Ochrana osobních údajů vnitřní předpis závazný pro zaměstnance, vázané zástupce a ostatní spolupracující osoby společnosti 2 Úvodní ustanovení 1. Tento vnitřní předpis je vydán v souladu se zákonem č.

Více

Tento materiál byl zpracován na základě konzultací s MV ČR.

Tento materiál byl zpracován na základě konzultací s MV ČR. Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: posta@uoou.cz Tento materiál byl zpracován na základě konzultací s MV ČR. STANOVISKO č. 2/2004 leden 2004, aktualizace červenec

Více

Směrnice o nakládání s osobními údaji uživatelů Odborné knihovny ONN a.s.

Směrnice o nakládání s osobními údaji uživatelů Odborné knihovny ONN a.s. Směrnice o nakládání s osobními údaji uživatelů Odborné knihovny ONN a.s. I. Pojmy zákona 101/2002 Sb. Zákon se vztahuje na veškeré zpracovávání osobních údajů, ať k němu dochází automatizovaně, či jinými

Více

Posnídejte s námi na semináři

Posnídejte s námi na semináři Posnídejte s námi na semináři Mgr. Ondřej Nejedlý, advokát Mgr. Marie Adamová, LL.M., advokát 24. února 2015 I. Obsah Archivace a zabezpečení dokumentů 1. Archivace obecné povinnosti 2. Archivace pracovněprávní

Více

Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace TEL: 486 162 310, 702 064 806, E mail: msmatousova @email.cz

Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace TEL: 486 162 310, 702 064 806, E mail: msmatousova @email.cz Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace Směrnice na ochranu osobních údajů Č.j.: 9/14 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový znak: 2.3 Skartační znak: S 5 Změny: Obsah: 1. Úvod 2. Základní

Více

Stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí

Stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí Stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí ve věci oprávnění subjektů provádějících zprostředkování náhradní rodinné péče a osob pověřených k výkonu sociálně-právní ochrany dětí zveřejňovat osobní

Více

PROTOKOL O KONTROLE. Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, Praha Holešovice, IČ: (dále jen Úřad )

PROTOKOL O KONTROLE. Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, Praha Holešovice, IČ: (dále jen Úřad ) *UOOUX007THR9* V Praze 4. března 2015 Čj. UOOU-10507/14-10 PROTOKOL O KONTROLE podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č.

Více

Ochrana osobních údajů při provozování kamerových systémů

Ochrana osobních údajů při provozování kamerových systémů Ochrana osobních údajů při provozování kamerových systémů Úřad pro ochranu osobních údajů JUDr. Alena Kučerová Konference IP CCTV kamerové systémy 2010/2012 v souvislostech dne 14. listopadu 2012 Kulatý

Více

Poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím návrh územního plánu Nahořany

Poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím návrh územního plánu Nahořany Městský úřad Nové Město nad Metují Odbor výstavby a regionálního rozvoje náměstí Republiky 6 549 01 Nové Město nad Metují NAHOŘANSKÁ a.s. 549 07 Nahořany 112 Váš dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje/linka

Více

PRÁVNÍ MANUÁL. programu AKTIVITY. (monitoring a sledování aktivit na PC)

PRÁVNÍ MANUÁL. programu AKTIVITY. (monitoring a sledování aktivit na PC) PRÁVNÍ MANUÁL programu AKTIVITY (monitoring a sledování aktivit na PC) Pro užití programu AKTIVITY je nutné dbát, aby byly respektovány uvedené právní předpisy a dodrženy uvedené postupy: A) Právní přepisy

Více

Vysoké učení technické v Brně SMĚRNICE REKTORA Č. 14

Vysoké učení technické v Brně SMĚRNICE REKTORA Č. 14 Vysoké učení technické v Brně V Brně 23. března 2001 Čj.: 366/9140/2001 Rozdělovník: tajemníci a vedoucí útvarů fakult, vedoucí rektorátních pracovišť, ředitelství KM Zpracoval: Ing. Josef Navrátil, JUDr.

Více

Zpřístupňování videozáznamu z jednání zastupitelstva

Zpřístupňování videozáznamu z jednání zastupitelstva Zpřístupňování videozáznamu z jednání zastupitelstva Pořizování a následné zpřístupňování videozáznamu z jednání zastupitelstva obce se v roce 2011 stalo ostře sledovaným jak občanskou, tak i novinářskou

Více

Prezentace na konferenci CIIA. Ochrana osobních údajů

Prezentace na konferenci CIIA. Ochrana osobních údajů Prezentace na konferenci CIIA Ivo Janda 24. 3. 2010 Obsah Úvod Základní pojmy Forenzní audit a ochrana osobních údajů některé aspekty Předání osobních údajů do jiných států March 24, 2010 2 Poznámky na

Více

Směrnice pro nakládání s osobními údaji. Městský úřad Vamberk

Směrnice pro nakládání s osobními údaji. Městský úřad Vamberk Směrnice pro nakládání s osobními údaji Městský úřad Vamberk Copyright Pro IT, a. s., 2010 Obsah 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Citlivé údaje... 4 3. Pověřené osoby... 5 4. Bezpečnost informací... 6 4.1.

Více

S t a n o vi s k o. odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 1/2012

S t a n o vi s k o. odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 1/2012 S t a n o vi s k o odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 1/2012 Označení stanoviska: Zveřejňování poskytnuté informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím Právní předpis:

Více

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail:info@uoou.cz

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail:info@uoou.cz Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail:info@uoou.cz Tento materiál byl zpracován po konzultacích s MV ČR. STANOVISKO č. 2/2004 leden 2004, aktualizace: Červenec 2005

Více

ROZHODNUTÍ. pokuta ve výši Kč (slovy dva tisíce korun českých)

ROZHODNUTÍ. pokuta ve výši Kč (slovy dva tisíce korun českých) *UOOUX006JCCE* Čj. UOOU-11546/13-10 ROZHODNUTÍ Úřad pro ochranu osobních údajů, jako příslušný správní orgán podle 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 2 odst. 2 a 46 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb.,

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY OUTSOURCINGU

PRÁVNÍ ASPEKTY OUTSOURCINGU PRÁVNÍ ASPEKTY OUTSOURCINGU JUDr. Martin Maisner, PhD., ROWAN LEGAL POJEM OUTSOURCINGU Sémantický výklad Funkční výklad Právní výklad ÚČEL OUTSOURCINGU Ekonomické důvody Odborné důvody Výhody Rizika FÁZE

Více

Směrnice starosty SH ČMS

Směrnice starosty SH ČMS Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Starosta sdružení, Římská 45, Praha 2 Směrnice starosty SH ČMS Ročník: 2016 V Praze dne: 29. 9. 2016 Číslo: 1 Směrnice starosty SH ČMS k nakládání s osobními údaji

Více

Převodní tabulka Zákon o ochraně osobní údajů Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

Převodní tabulka Zákon o ochraně osobní údajů Obecné nařízení o ochraně osobních údajů Převodní tabulka Zákon o ochraně osobní údajů Obecné nařízení o ochraně osobních údajů Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů předmět úpravy 1 Článek 1 zřízení Úřadu

Více

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Č.j. : 232/09 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A. 1. 4. Účinnost od : 15. 8. 2009 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ

Více

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail:info@uoou.cz

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail:info@uoou.cz Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail:info@uoou.cz Tento materiál byl zpracován po konzultacích s MV ČR. STANOVISKO č. 2/2004 leden 2004 Zpřístupňování a zveřejňování

Více

Nakládání s osobními údaji v prostředí internetu. Tomáš Nielsen NIELSEN MEINL, advokátní kancelář, s.r.o.

Nakládání s osobními údaji v prostředí internetu. Tomáš Nielsen NIELSEN MEINL, advokátní kancelář, s.r.o. Nakládání s osobními údaji v prostředí internetu Tomáš Nielsen NIELSEN MEINL, advokátní kancelář, s.r.o. Co sem spadá? Jaké nakládání je regulováno zákonem? Jak správně sbírat osobní údaje? Ukládání dat

Více

Pokyny k funkci pověřence pro ochranu osobních údajů (dokument WP 243, ze dne ) Příloha Často kladené otázky

Pokyny k funkci pověřence pro ochranu osobních údajů (dokument WP 243, ze dne ) Příloha Často kladené otázky Pokyny k funkci pověřence pro ochranu osobních údajů (dokument WP 243, ze dne 13. 12. 2016) Příloha Často kladené otázky Tato příloha má organizacím poskytnout jednoduché a snadno srozumitelné odpovědi

Více

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11 Sídlo: 787 01 Šumperk, Žerotínova 11 Identifikační číslo 00852333 Zřizovatel Olomoucký kraj IČO 60609460 Vnitřní předpis č.: VP12/2010 POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ

Více

Státní technická knihovna Mariánské nám. 5, 110 01, Praha 1, pošt. přihr. 206

Státní technická knihovna Mariánské nám. 5, 110 01, Praha 1, pošt. přihr. 206 Státní technická knihovna Mariánské nám. 5, 110 01, Praha 1, pošt. přihr. 206 Směrnice č. 1/2002 ředitele Státní technické knihovny k poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

Více

Mýty a pověry o právu zaměstnance na soukromí v počítači svého zaměstnavatele. JUDr. Tomáš Sokol 2012

Mýty a pověry o právu zaměstnance na soukromí v počítači svého zaměstnavatele. JUDr. Tomáš Sokol 2012 Mýty a pověry o právu zaměstnance na soukromí v počítači svého zaměstnavatele JUDr. Tomáš Sokol 2012 Mýty a pověry zaměstnavatel má právo sledovat u svých zaměstnanců dodržování pracovní doby a jejího

Více

Právní základy ochrany soukromí

Právní základy ochrany soukromí Právní základy ochrany soukromí Listina základních práv a svobod (čl. 10) Každý má právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného života. Každý má právo na ochranu před neoprávněným

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů; účinnost od 1. 1. 1992.

Více

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2007

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2007 Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem a opatření k zajištění organizačního a informačního

Více

Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, Moravský Beroun

Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, Moravský Beroun Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, 793 05 Moravský Beroun SMĚRNICE MĚSTSKÉ POLICIE MORAVSKÝ BEROUN č. 19/2014, kterou se stanoví pravidla pro zajištění ochrany osobních údajů při provozování městského

Více

Právní aspekty využití městských kamerových dohlížecích systémů Mgr. Adam BORGULA, Odbor prevence kriminality MV ČR, Praha

Právní aspekty využití městských kamerových dohlížecích systémů Mgr. Adam BORGULA, Odbor prevence kriminality MV ČR, Praha Právní aspekty využití městských kamerových dohlížecích systémů Mgr. Adam BORGULA, Odbor prevence kriminality MV ČR, Praha Úvodem je třeba poznamenat, že si občané České republiky po převratu v roce 1989

Více

Školy a ochrana osobních dat žáků

Školy a ochrana osobních dat žáků Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK Praha F2D, ZS 2013/2014 Školy a ochrana osobních dat žáků Seminární práce k předmětu Základy informační politiky Praha 11. 12. 2013 Zpracovala: Světlana Formanová

Více

Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím

Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem a opatření k zajištění organizačního a informačního

Více

Informační systém evidence obyvatel

Informační systém evidence obyvatel Informační systém evidence obyvatel Informační systém evidence obyvatel, upravený zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel),

Více

Mateřská škola Bruntál,Okružní 23, Tel.: 554/ Mobil: 601/

Mateřská škola Bruntál,Okružní 23, Tel.: 554/ Mobil: 601/ Mateřská škola Bruntál,Okružní 23, 792 01 Tel.: 554/711060 Mobil: 601/369 797 E-mail: skolkabrokr23@raz-dva.czweb:www.msokruzni.eu Směrnice na ochranu osobních údajů Č.j.: Účinnost od: 1. 9. 2016 Spisový

Více

Informa ní povinnost dle 18 odst. 2 zákona . 101/2000 Sb., o ochran osobních údaj a o zm kterých zákon , ve zn pozd jších p edpis Informa

Informa ní povinnost dle 18 odst. 2 zákona . 101/2000 Sb., o ochran osobních údaj a o zm kterých zákon , ve zn pozd jších p edpis Informa Informační povinnost dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Informační povinnost dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb.,

Více

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2009

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2009 Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem a opatření k zajištění organizačního a informačního

Více

Ochrana osobních údajů Úvod Právní úprava a základní pojmy Mezinárodně právní instrumenty Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění po

Ochrana osobních údajů Úvod Právní úprava a základní pojmy Mezinárodně právní instrumenty Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění po Ochrana osobních údajů a informační systémy ve veřejné správě Ochrana osobních údajů Ochrana osobních údajů Úvod Právní úprava a základní pojmy Mezinárodně právní instrumenty Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních V souladu s ustanovením 18 odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zpřístupňuje

Více

Předkládání informací a dokladů o skutečném majiteli vybraného dodavatele

Předkládání informací a dokladů o skutečném majiteli vybraného dodavatele Předkládání informací a dokladů o skutečném majiteli vybraného dodavatele Zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ ), přináší oproti předchozí právní úpravě zcela novou povinnost

Více

Jirousek, Skalník, Bernatík & partneř i advokátní kancelář

Jirousek, Skalník, Bernatík & partneř i advokátní kancelář Jirousek, Skalník, Bernatík & partneř i advokátní kancelář JUDr. Vladimír Jirousek IČ 66203155 ev. č. ČAK 0239 tel.: 596 118 691 e-mail: ak.jirousek@ova.comp.cz JUDr. Milan Skalník IČ 66203163 ev. č. ČAK

Více

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE Osnova práce: Obecná charakteristika pracovního práva Vymezení pojmu, právní

Více

Povinnosti územních samospráv a jejich úřadů při zpracování osobních údajů poznatky z praxe, nejčastější problémy a dotazy

Povinnosti územních samospráv a jejich úřadů při zpracování osobních údajů poznatky z praxe, nejčastější problémy a dotazy Povinnosti územních samospráv a jejich úřadů při zpracování osobních údajů poznatky z praxe, nejčastější problémy a dotazy JUDr. Jiří Žůrek Úřad pro ochranu osobních údajů Ředitel odboru pro styk s veřejností

Více

15.9.2 Sledování, odposlech a další formy monitoringu zaměstnanců

15.9.2 Sledování, odposlech a další formy monitoringu zaměstnanců Sledování, odposlech a další formy monitoringu zaměstnanců 15.9.2 Strana 1 15.9.2 Sledování, odposlech a další formy monitoringu zaměstnanců Zákoník práce výslovně počítá s možností zaměstnavatele použít

Více

JUDr. Alena Kučerová Úřad pro ochranu osobních údajů OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ V PROCESU DIGITALIZACE ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE

JUDr. Alena Kučerová Úřad pro ochranu osobních údajů OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ V PROCESU DIGITALIZACE ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE JUDr. Alena Kučerová Úřad pro ochranu osobních údajů OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ V PROCESU DIGITALIZACE ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE OSNOVA Úvodní část Tři pohledy tři srovnání Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

Soukromí nade vše. Čím víc toho o sobě prozradíme, tím jsme zranitelnější. Ing. Simona Martínková Masarykovo gymnázium, Plzeň

Soukromí nade vše. Čím víc toho o sobě prozradíme, tím jsme zranitelnější. Ing. Simona Martínková Masarykovo gymnázium, Plzeň Soukromí nade vše Čím víc toho o sobě prozradíme, tím jsme zranitelnější Ing. Simona Martínková Masarykovo gymnázium, Plzeň Obsah Ochrana osobních údajů Ochrana osobnosti Antispamový zákon Zákon o regulaci

Více

JUDr. Alena Kučerová náměstkyně předsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ PŘI PROVOZU BEZPEČNOSTNÍCH SYSTÉMŮ

JUDr. Alena Kučerová náměstkyně předsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ PŘI PROVOZU BEZPEČNOSTNÍCH SYSTÉMŮ JUDr. Alena Kučerová náměstkyně předsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ PŘI PROVOZU BEZPEČNOSTNÍCH SYSTÉMŮ OSNOVA PREZENTACE Úvod Obecné podmínky pro zpracování informací Bezpečnost

Více

STANOVISKO č. 5/2013 říjen 2013

STANOVISKO č. 5/2013 říjen 2013 Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: posta@uoou.cz STANOVISKO č. 5/2013 říjen 2013 Pořizování hlasových záznamů v rámci elektronické komunikace při poskytování

Více

Živnostenský úřad města Brna

Živnostenský úřad města Brna Živnostenský úřad města Brna 1 - zajišťuje komplexní výkon státní správy na úseku živnostenského podnikání v rozsahu stanoveném 2 zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, v platném, a zákonem

Více

POŘÁDEK PRO ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ ZÁKAZNÍKŮ

POŘÁDEK PRO ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ ZÁKAZNÍKŮ POŘÁDEK PRO ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ ZÁKAZNÍKŮ 2015 1 I. ÚVOD Účelem tohoto pořádku pro zpracování údajů (dále jen: Pořádek ) je stanovit pravidla vztahující se v plném rozsahu na zpracování osobních údajů poskytnutých

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice. Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice. Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net SMĚRNICE K OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Obecná

Více

Směrnice na ochranu osobních údajů

Směrnice na ochranu osobních údajů Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma:. Název: Pokyn ředitele školy o užívání počítačových programů a ostatních prostředků ICT Č.j.:

Více

SEMINÁŘ K ROZVOJI DÍLČÍCH TYPŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. - sdílení zkušeností s registracemi a inspekcemi individuálního projektu

SEMINÁŘ K ROZVOJI DÍLČÍCH TYPŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. - sdílení zkušeností s registracemi a inspekcemi individuálního projektu SEMINÁŘ K ROZVOJI DÍLČÍCH TYPŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB - sdílení zkušeností s registracemi a inspekcemi individuálního projektu Individuální projekt Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém

Více

Aktuální problémy svobodného přístupu k informacím z hlediska obcí

Aktuální problémy svobodného přístupu k informacím z hlediska obcí Aktuální problémy svobodného přístupu k informacím z hlediska obcí Ing. Marie Kostruhová ředitelka odboru Aktuální témata: 1. Pořizování a zveřejňování zvukového a obrazového záznamu z jednání zastupitelstva

Více

obsahující údaje platné v době podání žádosti včetně informací o podaném návrhu na zápis do příslušné evidence, který nebyl ke dni podání žádosti

obsahující údaje platné v době podání žádosti včetně informací o podaném návrhu na zápis do příslušné evidence, který nebyl ke dni podání žádosti Strana 348 32 VYHLÁŠKA ze dne 18. ledna 2010 o platebních systémech s neodvolatelností zúčtování Česká národní banka stanoví podle 142 zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, (dále jen zákon ) k provedení

Více

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají ústně v kanceláři úřadu písemně osobně v kanceláři úřadu nebo poštou na adresu úřadu Obecní úřad Bohatice Bohatice

Více

PREdistribuce, a.s. Zpráva o plnění Programu opatření v roce 2009

PREdistribuce, a.s. Zpráva o plnění Programu opatření v roce 2009 PREdistribuce, a.s. Zpráva o plnění Programu opatření v roce 2009 Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím

Více

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV Zpracovatel: Mgr. Martin Stark Rozsah působnosti: zaměstnanci města zařazení do městského úřadu Nabývá účinnosti: Počet stran: Počet příloh: 20.5.2015 9 1

Více

PŘÍKAZ. pokuta ve výši Kč (slovy sedm tisíc korun českých)

PŘÍKAZ. pokuta ve výši Kč (slovy sedm tisíc korun českých) *UOOUX007VW6J* Čj. UOOU-01535/15-13 PŘÍKAZ Úřad pro ochranu osobních údajů, jako příslušný správní orgán podle 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a 2 odst. 2 a 46 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY. ze dne 3. prosince 2004

STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY. ze dne 3. prosince 2004 CS STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 3. prosince 2004 na žádost České národní banky k návrhu zákona, kterým se mění zákon o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích

Více

ODŮVODNĚNÍ A. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE (RIA)

ODŮVODNĚNÍ A. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE (RIA) II. ODŮVODNĚNÍ I. Obecná část A. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE (RIA) 1. Důvod předložení a cíle 1.1. Název Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 357/2012 Sb., o uchovávání, předávání

Více

Aktuální judikatura k obecnímu zřízení

Aktuální judikatura k obecnímu zřízení Aktuální judikatura k obecnímu zřízení Ing. Marie Kostruhová ředitelka odboru dozoru a kontroly Posuzování samostatné působnosti obcí při 310 kontrolách (2006 2012) bylo zjištěno celkem 1 688 případů porušení

Více

Správní právo dálkové studium. XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání

Správní právo dálkové studium. XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání Správní právo dálkové studium XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání - pramen právní úpravy je zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ŽZ upravuje (předmět právní

Více

INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI KLIENTŮ YIT STAVO

INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI KLIENTŮ YIT STAVO INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI KLIENTŮ YIT STAVO Vážení, dovolujeme si Vás touto cestou informovat, že společnost YIT Stavo s.r.o. (dále jen YIT Stavo ) shromažďuje, zpracovává a uchovává některé

Více

Předkládání informací a dokladů o skutečném majiteli vybraného dodavatele po

Předkládání informací a dokladů o skutečném majiteli vybraného dodavatele po Předkládání informací a dokladů o skutečném majiteli vybraného dodavatele po 1. 1. 2017 Zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ ), přináší oproti předchozí právní úpravě zcela

Více

Zpracování a sdílení dat v dopravních systémech. Tomáš Nielsen NIELSEN MEINL, advokátní kancelář, s.r.o.

Zpracování a sdílení dat v dopravních systémech. Tomáš Nielsen NIELSEN MEINL, advokátní kancelář, s.r.o. Zpracování a sdílení dat v dopravních systémech Tomáš Nielsen NIELSEN MEINL, advokátní kancelář, s.r.o. Zpracování dat z pohledu nových předpisů Z hlediska relevantního práva minimum změn Nová úprava právních

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne Podpisový řád Úřadu městské části Praha 12

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne Podpisový řád Úřadu městské části Praha 12 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-135-018-13 ze dne 22.10.2013 Podpisový řád Úřadu městské části Praha 12 Rada městské části 1. schvaluje Podpisový řád Úřadu městské části Praha 12

Více

Kategorie osobních Kategorie subjektu údajů. Kategorie příjemců Doba uchování A. B. C. D. E. F.

Kategorie osobních Kategorie subjektu údajů. Kategorie příjemců Doba uchování A. B. C. D. E. F. Úsek tajemníka Městského úřadu Oslavany Informace o zpracování osobních údajů dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších P. č. Účel

Více

S M Ě R N I C E. Pokyny k provozování kamerového systému (technicko organizační opatření)

S M Ě R N I C E. Pokyny k provozování kamerového systému (technicko organizační opatření) SV pro dům Voskovcova 726/4 v Olomouci Voskovcova 726/4 Olomouc 77900 IČO: 28605128 S M Ě R N I C E K A M E R O V É H O S Y S T É M U Pokyny k provozování kamerového systému (technicko organizační opatření)

Více

Zásady pro poskytování informací pro Obecní úřad Jindřichov

Zásady pro poskytování informací pro Obecní úřad Jindřichov Směrnice čo 1/2004 Zásady pro poskytování informací pro Obecní úřad Jindřichov Tyto Zásady pro poskytování informací blíže rozvádí a upravuje podle podmínek Obecního úřadu Jindřichov ( dále jen úřad) ustanovení

Více

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA OCHRANA DAT A INFORMACÍ V ČESKÉM PRÁVNÍM ŘÁDU

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA OCHRANA DAT A INFORMACÍ V ČESKÉM PRÁVNÍM ŘÁDU KYBERNETICKÁ KRIMINALITA OCHRANA DAT A INFORMACÍ V ČESKÉM PRÁVNÍM ŘÁDU MGR. RADIM VIČAR UNIVERZITA OBRANY, FAKULTA EKONOMIKY A MANAGEMENTU radim.vicar@unob.cz Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Legislativní změny připravované odborem veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra

Legislativní změny připravované odborem veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra Legislativní změny připravované odborem veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra 1 část první zlepšení provazby zákona o obcích a občanského zákoníku Dopady občanského zákoníku do zákona o

Více

SMĚRNICE MĚSTA OTROKOVICE PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

SMĚRNICE MĚSTA OTROKOVICE PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Číslo řídícího dokumentu: Druh řídícího dokumentu: 741.01.0-SM-2016-RMO vnitřní předpis SMĚRNICE MĚSTA OTROKOVICE PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Zpracoval: Schválil (vydal): Datum nabytí účinnosti dokumentu:

Více

Váš dopis značka / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Karlovy Vary neuvedena / 07.02.2011 526/ObŽÚ/11-2 MALÝ / 700 14.02.2011

Váš dopis značka / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Karlovy Vary neuvedena / 07.02.2011 526/ObŽÚ/11-2 MALÝ / 700 14.02.2011 Pan Zeqirja Sahatciu jednatel společnosti Z-PRINC GOLD, s.r.o. Stará Louka 326/64 360 01 Karlovy Vary ----------------------------------------------- IČ 263 55 906 Váš dopis značka / ze dne Naše značka

Více

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců Plnění povinností MP vyplývající z její působnosti v souladu se: - zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění - zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších - zákonem č. 40/2009

Více

Ochrana dat v cloudech. Tomáš Nielsen NIELSEN MEINL, advokátní kancelář, s.r.o.

Ochrana dat v cloudech. Tomáš Nielsen NIELSEN MEINL, advokátní kancelář, s.r.o. Ochrana dat v cloudech Tomáš Nielsen NIELSEN MEINL, advokátní kancelář, s.r.o. Cloudová řešení a nové právní předpisy Z hlediska práva IT minimum změn Nová úprava právních jednání v elektronických systémech:

Více

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění Plnění povinností MP vyplývající z její působnosti v souladu se: - zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii,

Více

Poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím návrh územního plánu Nové město nad Metují

Poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím návrh územního plánu Nové město nad Metují Městský úřad Nové Město nad Metují Odbor výstavby a regionálního rozvoje náměstí Republiky 6 549 01 Nové Město nad Metují Mgr. Lukáš Slanina, advokát DOHNAL PERTOT SLANINA, advokátní kancelář v.o.s. Komenského

Více

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců Plnění povinností MP vyplývající z její působnosti v souladu se: - zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění - zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších - zákonem č. 40/2009

Více

UŽITÍ VEŘEJNÝCH LICENCÍ KE

UŽITÍ VEŘEJNÝCH LICENCÍ KE UŽITÍ VEŘEJNÝCH LICENCÍ KE ZPŘÍSTUPNĚNÍ DATABÁZE METADAT MICHAL REINÖHL m ichal@re inohl.cz 7. R O Č NÍK KO NFERENCE O Š E D É L I T E R AT U Ř E A R E P OZ I TÁ Ř Í CH Prezentace je dostupná pod licencí

Více

Nová a připravovaná právní úprava na úseku voleb. Mgr. Silvia Rákociová zástupce vedoucí oddělení voleb odbor všeobecné správy Ministerstvo vnitra

Nová a připravovaná právní úprava na úseku voleb. Mgr. Silvia Rákociová zástupce vedoucí oddělení voleb odbor všeobecné správy Ministerstvo vnitra Nová a připravovaná právní úprava na úseku voleb Mgr. Silvia Rákociová zástupce vedoucí oddělení voleb odbor všeobecné správy Ministerstvo vnitra Nová a připravovaná právní úprava na úseku voleb Nová právní

Více

Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Klatovy JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KLATOVY

Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Klatovy JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KLATOVY Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Klatovy JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KLATOVY Klatovy 2011 1 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Bezpečnostní rada obce s rozšířenou

Více

Počítačové a informační právo

Počítačové a informační právo Počítačové a informační právo Předmět má studenty seznámit s problematikou právních aspektů práva informačních systémů, a to včetně práva Internetu. Je zaměřen na získání praktických znalostí o soukromoprávních

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 06 VY 32 INOVACE

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 06 VY 32 INOVACE Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 06 VY 32 INOVACE 0114 0306 Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM UNIVERZITA KARLOVA DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM veřejné zakázky na služby zadávané v otevřeném nadlimitním řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Směrnice na ochranu osobních údajů v MŠ

Směrnice na ochranu osobních údajů v MŠ Směrnice na ochranu osobních údajů v MŠ Škola MŠ Paculova 1115., Praha 9 Černý Most Směrnice na ochranu osobních údajů v MŠ Č.j.: 2/2013- SP Účinnost od: 1.7.2013 Spisový znak: 2.3 Skartační znak: S 5

Více

ROZHODNUTÍ. pokuta ve výši 18.500 Kč (slovy osmnáct tisíc pět set korun českých)

ROZHODNUTÍ. pokuta ve výši 18.500 Kč (slovy osmnáct tisíc pět set korun českých) *UOOUX002H9JM* Zn. SPR-0235/10-21 ROZHODNUTÍ Úřad pro ochranu osobních údajů, jako příslušný správní orgán podle 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 2 odst. 2 a 46 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE. 1.1 Česká republika zákon o elektronických komunikacích

COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE. 1.1 Česká republika zákon o elektronických komunikacích COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE Na právní úpravu cookies v České republice je potřeba nahlížet ze dvou pohledů - jednak z pohledu poskytování služeb elektronických komunikací a jednak z pohledu ochrany osobních

Více

Povinně zveřejňované informace obcí podle zákonů:

Povinně zveřejňované informace obcí podle zákonů: Povinně zveřejňované informace obcí podle zákonů: Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Zákon o č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění Zákon č. 500/2004, správní

Více

Právní rozbor návrhu obecně závazné vyhlášky

Právní rozbor návrhu obecně závazné vyhlášky odbor veřejné správy, dozoru a kontroly oddělení dozoru Právní rozbor návrhu obecně závazné vyhlášky Statutární město: Opava (dále jen město ) STATUT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVA (dále jen návrh OZV ). Na

Více

Zásady ochrany údajů v evropském regionu

Zásady ochrany údajů v evropském regionu Zásady ochrany údajů v evropském regionu Tyto zásady ochrany údajů v evropském regionu (dále jen Evropské zásady ) tvoří součást Zásad ochrany údajů společnosti Gates Corporation (dále jen Firemní zásady

Více

*UOOUX003OQD5* ROZHODNUTÍ. Zn. REG-0281/09-23

*UOOUX003OQD5* ROZHODNUTÍ. Zn. REG-0281/09-23 *UOOUX003OQD5* Zn. REG-0281/09-23 ROZHODNUTÍ Úřad pro ochranu osobních údajů, jako příslušný správní orgán podle 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 2 odst. 2 a 17 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb., o

Více