OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ"

Transkript

1 JUDr. Václav Bartík JUDr. Eva Janečková OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ V ŽIVOTĚ PODNIKATELE 103 ŘEŠENÍ MODELOVÝCH SITUACÍ základní pojmy a výjimky z působnosti zákona omezení při práci s osobními údaji povinnosti a rizika při zpracování osobních údajů praktická doporučení 1. vydání edice právo

2 V případě, že dojde k významným legislativním změnám v období mezi jednotlivými vydáními publikace, vyhledejte její aktualizaci na našich internetových stránkách Aktualizaci zašleme zdarma na vyžádání tel.: JUDr. Václav Bartík, JUDr. Eva Janečková, 2013 Nakladatelství ANAG, 2013 ISBN

3 Obsah OBSAH Úvod...5 Seznam zkratek Osobní údaj Výjimky z působnosti ZoOU Subjekt údajů Vybrané aplikační problémy související s pojmem zpracování osobních údajů Zveřejňování osobních údajů Smlouva o zpracování Informační povinnost Povinnosti osob při zabezpečení osobních údajů Oznamovací povinnost Předávání osobních údajů do zahraničí Likvidace osobních údajů Rozesílání obchodních sdělení podle zákona č. 480/2004 Sb Zpracování osobních údajů klientů Zákaznické karty Registry dlužníků Marketing Rodná čísla Zpracování osobních údajů v personalistice Role Úřadu pro ochranu osobních údajů Přílohová část Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších přepisů

4 Obsah Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Seznam použité literatury a materiálů Úřadu pro ochranu osobních údajů Věcný rejstřík

5 Úvod ÚVOD V současné době jsou informace, a tedy také informace o fyzických osobách, v pojmosloví zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, o subjektech údajů, předmětem zájmu mnohých. Na jedné straně se jedná o nutnost, resp. povinnost tam, kde nějaké informace o fyzických osobách mít ukládá subjektu, ať už soukromému nebo z oblasti veřejné správy v širším slova smyslu, nějaký právní předpis, vesměs tedy zákon, na straně druhé se jedná o zájem, chtění, zvědavost nebo i nějaký méně ušlechtilý zájem nebo cíl. Zcela vědomě zde užíváme slova informace. I tento pojmem, v zásadě obecný, má v našem právním řádu v řadě případů svůj právní obsah a je i definován. V zákoně o ochraně osobních údajů je pak postulována definice, která pomocí tohoto pojmu definuje osobní údaj. Nelze nezmínit, že řada informací je chráněna, a to i zvláštním způsobem, resp. přístupem. Tak např. zákon o ochraně utajovaných informací, velmi zjednodušeně řečeno, chrání státem vyhrazené informace, které nejsou obecně přístupné. Z opačného pohledu je třeba zmínit zákon o svobodném přístupu k informacím, který naopak principálně stanoví, že informace z oblasti veřejné zprávy přístupné jsou, až na tímto zákonem stanovené výjimky. Zákon o ochraně osobních údajů jako právní předpis z oboru práva veřejného pak stanoví, jak s informacemi, které jsou osobními údaji, nakládat, tedy je zpracovávat. Dlužno konstatovat, že tento zákon je určen k ochraně soukromí subjektu údajů, tedy fyzických osob, jak ostatně přímo plyne z jeho 1 1). Pojem soukromí je pak třeba vykládat v jeho ústavním významu, jak plyne z Listiny a jejího či. 10 odst. 2, kde se hovoří výslovně o soukromém a rodinném životě, včetně zajištění ochrany listovního tajemství, domovní svobody a obydlí, ochrany před odposloucháváním telefonů, ať již v soukromém bytě, či v prostorách, jako jsou např. advokátní kanceláře, zajištění ochrany tajemství údajů o fyzické osobě, jakož i o ochraně jejího obydlí 2). Podle nálezu Ústavního soudu 3) je právo na ochranu osobního soukromí právem fyzické osoby rozhodnout podle vlastního uvážení zda, 1) Tento zákon v souladu s právem Evropských společenství, mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána, a k naplnění práva každého na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromí, upravuje práva a povinnosti při zpracování osobních údajů a stanoví podmínky, za nichž se uskutečňuje předání osobních údajů do jiných států. 2) ŠVESTKA, J. SPÁČIL, J. ŠKÁROVÁ, M. HULMÁK, M. a kol. Občanský zákoník I Komentář. 1. vydání. Praha: 2008, s ) II. ÚS 517/99. 5

6 Úvod popř. v jakém rozsahu a jakým způsobem, mají být skutečnosti jejího osobního soukromí zpřístupněny jiným subjektům, a zároveň se bránit (vzepřít) proti neoprávněným zásahům do této sféry ze strany jiných osob. Přílišná akcentace pozitivní složky práva na ochranu soukromého života vede k neadekvátnímu zúžení ochrany pouze na to, aby skutečnosti soukromého života fyzické osoby nebyly zpřístupňovány bez jejího souhlasu či bez důvodu uznávaného zákonem, a tak nebyla narušována integrita vnitřní sféry, která je pro příznivý rozvoj osobnosti nezbytná. Ústavní soud nesdílí toto zúžené pojetí, neboť respektování soukromého života musí do určité míry zahrnovat právo na vytváření a rozvíjení vztahů s dalšími lidskými bytostmi. Součástí soukromého života je též rodinný život zahrnující i vztahy mezi blízkými příbuznými, když k rodinnému životu patří nejen sociální a morální vztahy, ale také zájmy materiální povahy (např. vyživovací povinnost). Respektování takto pojatého rodinného života zahrnuje závazek státu jednat způsobem umožňujícím normální rozvoj těchto vztahů. Zákon o ochraně osobních údajů tak vlastně provádí Listinu a její limity, pokud se týká osobních údajů a jejich zpracování. Ochrana osobních údajů tak, jak je dnes zakotvena v právním řádu České republiky a prakticky všech států, na něž se Česká republika politicky orientuje, a mezinárodních organizací si neklade za cíl absolutně bránit používání osobních údajů jiných lidí; jejím jediným deklarovaným a s větším či menším úspěchem naplňovaným cílem je zabránit zneužití osobních údajů a zároveň umožnit zpřístupnění osobních údajů k legálním účelům. 4) Je také nutné si uvědomit, že ochrana osobních údajů nestojí v našem právním řádu samostatně, ale je součástí mnohem širší oblasti, a tou je ochrana soukromí. Ochrana soukromí se v poslední době stala nedílnou součástí našeho života. Jako obecný fenomén je stále častěji vnímána jako něco, co vyžaduje zvláštní pozornost. Je jí zejména v posledních několika letech věnována značná pozornost i státem samotným. To se projevuje např. tím, že řada právních předpisů obsahuje zvláštní ustanovení týkající se ochrany soukromí a osobního života nebo ochrany osobních údajů, jsou stanovovány daleko přesnější limity pro to, kdo a k jakým informacím má či může mít přístup atd. Navenek se tedy běžnému občanovi může zdát, že stát na sebe přebírá jistou roli ochránce soukromí. Lze tak vypozorovat tendence spoléhat se na stát při ochraně práv v oblasti ochrany soukromí. Vzhledem k tomu, že se většině osob může jevit soudní ochrana neefektivní, ať už z důvodů nákladnosti, délky řízení či nutnosti vyhledat pomoc právníků, mohlo by jistě leckoho napadnout využít právě státu, a to prostřed- 4) Tamtéž, s. 2. 6

7 Úvod nictvím specializovaných úřadů (např. Úřad pro ochranu osobních údajů, veřejný ochránce práv atd.). 5) Otázku soukromí a jeho ochrany je však třeba položit jinak: jaké možnosti člověk má, aby si soukromí ochránil tam, kde není nezbytně nutné, aby se jej vzdal. Nejjednodušší odpověď na ni je, že si má soukromí prostě sám chránit. Problém je však v tom, že prostředky, jimiž jednotlivec disponuje, jsou obvykle chabé v porovnání s těmi, jimiž disponují ti, kteří do soukromí mohou zasahovat. Proto musí existovat právní ochrana tohoto slabšího partnera, která stanoví, za jakých podmínek smí být do jeho soukromí intervenováno. Soukromí je institutem, který prochází napříč právním řádem, ochranu mu poskytuje právo trestní, občanské, pracovní i předpisy jiných právních odvětví. Taková úprava je nezbytná především ve vztazích vertikálních, tedy tam, kde vůči jednotlivci vystupují orgány veřejné moci, pro které platí v právním státě zásada, že mohou jen to, co jim zákon výslovně dovoluje. Ochranu je však třeba soukromí jednotlivců poskytovat i ve vztazích horizontálních, kde vůči sobě vystupují jinak rovnoprávní partneři, kteří mohou vše, co jim zákon nezakazuje. Právní úprava musí ovšem řešit i jiné problémy, zejména konkurenci různých práv, především pak práva na soukromí na straně jedné a práva na informace na straně druhé. 6) Smyslem zákona o ochraně osobních údajů je realizovat právě také Listinou zaručené právo na ochranu občana před neoprávněným zasahováním do jeho soukromého a osobního života neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním osobních údajů 7). Jak je shora uvedeno, zákon o ochraně osobních údajů jako obecný právní předpis regulující, resp. stanovící pravidla zpracování osobních údajů se týká prakticky každého subjektu 8), který osobní údaje zpracovává, tedy i subjektů podnikatelských. Každý podnikatel dnes ví, že v rámci podnikání musí respektovat a dodržovat řadu právních předpisů. Daňové zákony, zá- 5) BARTÍK, V. JANEČKOVÁ, E.: Zveřejňování osobních údajů periodickým tiskem. In: Právní rozhledy 2/2009, s. 60 a násl. 6) MATES, P.: Ochrana soukromí ve správním právu. Praha: Linde, 2004, s. 8. 7) BARTÍK, V. JANEČKOVÁ, E.: Zákon o ochraně osobních údajů s komentářem. Olomouc: ANAG, 2010, s ) 3 ZoOU (1) Tento zákon se vztahuje na osobní údaje, které zpracovávají státní orgány, orgány územní samosprávy, jiné orgány veřejné moci, jakož i fyzické a právnické osoby. (2) Tento zákon se vztahuje na veškeré zpracovávání osobních údajů, ať k němu dochází automatizovaně nebo jinými prostředky. (3) Tento zákon se nevztahuje na zpracování osobních údajů, které provádí fyzická osoba výlučně pro osobní potřebu. 7

8 OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ V ŽIVOTĚ PODNIKATELE činnosti fyzických osob podnikajících nepožívají ochrany podle ZoOU. Ale aby to nebylo tak jednoduché, tak např. Nejvyšší správní soud v jednom ze svých rozsudků (sp. zn. 1 Afs 60/2009) s odkazem na evropskou judikaturu konstatuje, že utajeným pořízením audiovizuálního záznamu uvnitř vozidla veřejná moc zasahuje do práva na respektování soukromého života taxikáře. Lze tedy s jistou opatrností shrnout, že ZoOU může být jako obecný předpis aplikován i na fyzické osoby podnikající, resp. na zpracování údajů o nich, avšak vždy bude nezbytné posoudit konkrétní okolnosti zpracovávání takových údajů.? Vztahuje se zákon o ochraně osobních údajů pouze na údaje živých fyzických osob nebo se týká i fyzických osob zemřelých? Pokud jde o vztah ZoOU a osobních údajů osob zemřelých, částečně danou problematiku řeší 15 ObčZ, který stanoví, že po smrti fyzické osoby přísluší uplatňovat právo na ochranu její osobnosti manželovi/manželce a dětem, a není-li jich, rodičům. Toto ustanovení zabezpečuje s ohledem na požadavek zachování piety a památky ochranu osobnosti fyzické osoby tehdy, není-li již naživu, a tudíž se nemůže sama právně bránit (jde např. o ochranu cti, důstojnosti a pověsti zemřelé fyzické osoby, jejího jména atd.). 42) Vztah ZoOU k údajům zemřelých osob je komplikovaný. Podle 4 písm. d) ZoOU se subjektem údajů rozumí fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují. Podle 7 ObčZ nabývá fyzická osoba způsobilost mít práva a povinnosti narozením a tuto způsobilost pozbývá smrtí. Zemřelá osoba tak přestává být účastníkem občanskoprávních vztahů. Tak je však fyzická osoba označena v rámci hlavy druhé občanského zákoníku týkající se občanskoprávních vztahů. Nelze však zapomenout, že zákon o ochraně osobních údajů obsahuje právní instituty nejen občanskoprávního charakteru, ale i veřejnoprávního charakteru, kde nejde o občanskoprávní vztah, a jejichž ochrana je veřejným zájmem. Jsou to ta ustanovení, která slouží k ochraně institutů, které nelze vztáhnout pouze na konkrétního člověka a jeho úkony a odkázat jej tedy na občanskoprávní úpravu. Tyto instituty vyžadují mnohem efektivnější způsob ochrany. Například právě 13 ZoOU je institutem, kdy subjekt údajů nevystupuje jako účastník občanskoprávních vztahů a kdy správce osobních údajů má povinnost stanovenou v 13 ZoOU absolutní, nejen vůči konkrétnímu subjektu údajů. Osobní údaje subjektu údajů je tak nutné v některých ohledech chránit i po smrti subjektu údajů. 43) Nicméně lze konstatovat, že po smrti již přestává být člověk subjektem údajů ve smyslu ZoOU. 42) JEHLIČKA, O. ŠVESTKA, J. ŠKÁROVÁ, M. a kol., Občanský zákoník. Komentář. Páté vydání. Praha: C. H. Beck, 1999, s ) BARTÍK, V. JANEČKOVÁ, E.: Ochrana osobních údajů ve zdravotnictví. In: Zdravotnictví a právo č. 9/

9 5. Zveřejňování osobních údajů 5. ZVE EJ OVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJ Osobní údaje jsou a asi ještě dlouho budou předmětem zájmu. Stále se vrací otázka, které osobní údaje je možno zveřejnit a které ne a proč. Zveřejňování osobních údajů je definovaný právní pojem a ZoOU jej v 4 písm. l) charakterizuje tak, že je zveřejněným osobním údajem osobní údaj zpřístupněný zejména hromadnými sdělovacími prostředky, jiným veřejným sdělením nebo jako součást veřejného seznamu. Vzhledem k tomu, že zákonodárce oba pojmy jako formy zpracování osobních údajů rozlišil, naznačuje, že mezi zpřístupněním a zveřejňováním bude rozdíl. Z logiky věci se dá usoudit, že zveřejňování je zvláštní forma zpřístupnění spočívající v tom, že o zveřejnění se bude jednat v případě, kdy osobní údaje budou zpřístupněny neurčitému okruhu příjemců zveřejňovaného osobního údaje, jak naznačuje definice, když fakultativně uvádí na prvním místě hromadné sdělovací prostředky, mezi něž se běžně řadí periodický tisk v nejširším slova smyslu 46), rozhlas, televize 47) a také bezpochyby internet jako prostředek moderní elektronické komunikace a šíření informací 48). Naproti tomu zpřístupnění lze chápat spíše tak, že osobní údaj je zpřístupněn omezenému okruhu adresátů, byť by tento omezený okruh mohl být i relativně velký. Nebude se však jednat o širokou veřejnost, tak jak je tento pojem dnes běžně chápán, tedy, že zveřejněná informace je určena jakoby všem, na něž dopadá i teoretický nebo potencionální vliv daného sdělovacího prostředku. Zveřejnění ve smyslu ZoOU je však vždy třeba chápat jako zpracování, tedy jako systematickou činnost správce osobních údajů ve smyslu 4 písm. e) ZoOU. Přitom je zveřejňování nutno považovat za jeden z nejcitlivějších způsobů zpracování. Znamená to ale také, že ne každé zveřejnění informací, jež samy o sobě mohou být i osobním údajem, je nutno považovat za zpracování, a tedy činnost podřaditelnou pod ZoOU. Sem je možno zařadit třeba informace zprostředkované právě médii při zpravodajstvích. Často se totiž v těchto případech jedná o nahodilé nebo lépe ojedinělé zveřejnění nezpracovávaných osobních údajů a v tomto případě se nejedná o činnost, která by byla pod dohledem Úřadu. 49) Zpřístupnění 46) Zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon). 47) Zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů. 48) Např. zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích). 49) KUČEROVÁ, A. BARTÍK, V. PECA, J. NEUWIRT, K. NEJEDLÝ, J.: Zákon o ochraně osobních údajů. Komentář. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 2003, s

10 OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ V ŽIVOTĚ PODNIKATELE a stanovených úkolů přizná, budou mít přístup omezen jen do oblastí zpracování, které pracovní pozici a stanoveným úkolům, tedy náplni práce, odpovídá, když toto omezení bude zajištěno specifickými prostředky výpočetní techniky, tedy přístupovými právy, a to individuálními s případným rozlišením specifických oprávnění jako je např. oprávnění pouze nahlížet, měnit konkrétní záznam apod. Účelem a smyslem ustanovení písm. c) je zajistit, aby správce mohl zjistit, jakým způsobem bylo s údaji při automatizovaném zpracování nakládáno, a to tak, že o přístupech budou existovat elektronické záznamy, tzv. loggy. Současně to však neznamená, že by nezbytně musely existovat záznamy o přístupech v rámci jednoho informačního např. databázového systému ke konkrétní datové větě, i když ani taková možnost není vyloučena a bude vždy záviset na konkrétním vyhodnocení rizik ve vztahu k závažnosti chráněných dat, které je správce povinen posoudit podle odst. 3, když povinnost podle písm. c) je možné plnit i v kombinaci s vhodnými organizačními opatřeními. Povinnost stanovená v odst. 4 je upřesňující v tom smyslu, že chránit je třeba nejen samotná aktivní automatizovaná zpracování probíhající na prostředcích výpočetní techniky, ale také individuální datové nosiče, na nichž jsou např. uchovávány zálohové soubory a že tato ochrana musí být systémová a odpovídající vyhodnoceným rizikům 90).? Je z hlediska zákona o ochraně osobních údajů nějaký rozdíl mezi správci, např. zda se jedná o soukromé osoby nebo subjekty veřejného práva, tedy zejména instituce veřejné moci? Jednoznačně lze říci, že nikoliv. Povinnost přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému zpracování nebo zneužití osobních údajů podle 13 odst. 1 ZoOU, mají správce i zpracovatel bez ohledu na to, zda působí v soukromé či veřejné sféře. V případě státních orgánů, které vedou rozsáhlé evidence obsahující velké množství osobních údajů včetně citlivých dat (typicky informační systém evidence obyvatel nebo informační systémy spravované Policií České republiky), je důsledná ochrana zpracovávaných osobních údajů, vzhledem k možným následkům v případě jejich zneužití, snad ještě významnější než u subjektů soukromoprávní sféry. K zajištění bezpečnosti osobních údajů zpracovávaných ve veřejnoprávních registrech je nezbytné přijmout komplexní systém organizačních a technických bezpečnostních opatření, který odpovídá používaným způsobům a prostředkům zpracování osobních údajů z takové evidence a účinně brání zpracování osobních údajů jiné účely, než připouští právní předpis, na jejichž základě je příslušná evidence vedena (např. vyhledávání informací k soukromým potřebám pracovníka). Na tomto místě je také nutné uvést, že 13 odst. 2 ZoOU stanoví relativně novou povinnost správců a zpracovatelů osobních údajů přijatá bezpečnostní opatření dokumentovat. 90) BARTÍK. V. JANEČKOVÁ, E.: Bezpečnost osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů, In: Právní rozhledy 21/2010, s. 839 a násl. 64

11 8. Povinnost osob při zabezpečení osobních údajů Co se týče poskytování informací o činnosti státních orgánů, je vzhledem k povinnosti vyjádřené v 13 odst. 1 ZoOU nutné formu i obsah poskytované informace vždy zvážit tak, aby tímto postupem nedošlo ke zpřístupnění osobních údajů v rozsahu větším, než jaký je za účelem informování veřejnosti nezbytný. Například povolení nasnímání či okopírování písemnosti ze spisového materiálu za účelem využití ve zpravodajství, aniž by správce či zpracovatel předem vyhodnotil, zda tímto způsobem nebudou zpřístupněny osobní údaje přesahující tento účel a případné nadbytečné údaje znečitelnil, nelze považovat za postup v souladu s 13 odst. 1 ZoOU. Zvážení veškerých relevantních okolností a nezbytné míry zásahu do práva na ochranu osobních údajů a soukromí osoby, které se poskytované informace týkají, a volba adekvátní formy poskytnutí informací právní předpisy neupravují, a tak je toto rozhodnutí ponecháno na správci a zpracovateli osobních údajů, který musí postupovat v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů 91).? Má správce, příp. zpracovatel nějaké zvláštní povinnosti vůči svým zaměstnancům, resp. osobám jim na roveň postaveným? Samozřejmě má a ve vztahu k plnění povinností tak plyne přímo ze ZoOU. Totiž dalším ustanovením, které se zabývá zabezpečením osobních údajů a obsahově tak doplňuje 13 ZoOU, je 14 ZoOU. Podle něj zaměstnanci správce nebo zpracovatele a jiné osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem nebo zpracovatelem, mohou zpracovávat osobní údaje pouze za podmínek a v rozsahu správcem nebo zpracovatelem stanoveném. Toto ustanovení tedy stanovuje povinnosti i dalším osobám rozdílným od správců nebo zpracovatelů. Jedná se o jejich zaměstnance nebo o jiné osoby, které pro ně vykonávají zpracování osobních údajů. Ustanovení tak vzhledem k použitému termínu osoby stíhá jak osoby fyzické, tak právnické. U osob fyzických se bude především jednat o zaměstnance v pracovním poměru ke správci nebo zpracovateli podle 33 ZP nebo o zaměstnance vykonávající pro správce nebo zpracovatele činnosti spočívající ve zpracování osobních údajů na základě dohody o provedení práce podle 75 ZP nebo dohody o pracovní činnosti podle 76 ZP. U osob právnických, resp. fyzických osob podnikatelů se bude jednat o smluvní vztah, především na základě některého ze smluvních typů podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Vzhledem ke stanovené povinnosti je zřejmé, že správce nebo zpracovatel musí dotčeným osobám určit podmínky zpracování. Ostatně tak vyplývá i z důvodové zprávy k návrhu ZoOU, kde je uvedeno že tímto ustanovením je vyloučeno, aby osoby, kterým nedá správce nebo zpracovatel souhlas, jakkoliv zpracovávaly osobní údaje. Správce, resp. zpracovatel musí stanovit též rozsah oprávnění, v němž určitá osoba má k osobním údajům přístup a může je zpracovávat. Co se týká zaměstnanců, je zřejmé, že zaměstnanec musí takové pokyny obdržet. Asi nejběžnější formou 91) Z rozhodovací činnosti Úřadu pro ochranu osobních údajů 65

12 OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ V ŽIVOTĚ PODNIKATELE 11. LIKVIDACE OSOBNÍCH ÚDAJ Likvidace je jednou z forem zpracování, jak uvádí 4 písm. e) ZoOU, a to formou velmi důležitou. Likvidací osobních údajů se uzavírá proces jejich zpracování, a je tak de facto poslední etapou zpracování. Po provedené likvidaci již osobní údaje nebudou existovat (s výjimkou dále uvedenou) a subjekt, který je zpracovával, přestává být správcem osobních údajů v rozsahu likvidovaných údajů, 124) tedy přestává být za jejich zpracování zodpovědný. Zpracování osobních údajů jako takové je definováno v již zmiňovaném 4 písm. e) ZoOU, který říká, že zpracováním osobních údajů je jakákoliv operace nebo soustava operací, které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky. Tato definice vychází z článku 2 písm. b) směrnice 95/46/ES, podle něhož je zpracováním osobních údajů jakýkoliv úkon nebo soubor úkonů s osobními údaji, které jsou prováděny pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů. Důležitou částí této definice je skutečnost, že se nemusí vždy jednat o celý soubor činností, ale může jít v některých případech jen o některé z nich, dokonce se může jednat o operaci jedinou. Podstatou definice této činnosti tedy je, že se musí vždy jednat o systematickou činnost správce nebo zpracovatele, popř. jiných osob, tedy činnost vykonávanou s určitým záměrem zpracovávat osobní údaje fyzických osob subjektů údajů. Dalším dnes již sice tolik nezdůrazňovaným kritériem je skutečnost, že se toto ustanovení vztahuje na jakékoliv systematicky prováděné operace, aniž je přitom rozhodující, zda jsou tyto operace prováděny automatizovaně nebo jinými prostředky. 125) V návaznosti na část prvou předmětného ustanovení dále definice uvádí demonstrativní výčet postupů, které se nejčastěji za zpracování považují. A mezi nimi najdeme i likvidaci, která celou paletu uzavírá. 126) Základním, a v praxi nejčastějším, důvodem pro likvidaci osobních údajů je, že pomine účel, pro který byly osobní údaje zpracovány. V případě, že tato skutečnost nastane, stanoví 20 odst. 1 ZoOU povinnost pro správce nebo na základě jeho pokynu pro zpracovatele likvidaci provést. Jinak řečeno, 124) KUČEROVÁ, A. BARTÍK, V. PECA, J. NEUWIRT, K. NEJEDLÝ, J.: Zákon o ochraně osobních údajů. Komentář. Praha: C. H. Beck, ) Tamtéž. 126) Zpracováním osobních údajů se rozumí zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace. 96

13 13. Zpracování osobních údajů klientů PŘEHLED DOTAZŮ rozsah údajů na věrnostních kartách? Vymezuje, resp. omezuje ZoOU rozsah údajů, které je možné zpracovávat prostřednictvím věrnostních karet? Zákon o ochraně osobních údajů neobsahuje žádné konkrétní ustanovení, které by omezovalo rozsah osobních údajů právě v případě věrnostních karet. Jednou ze základních povinností správců stanovenou 5 odst. 1 písm. d) je však povinnost shromažďovat osobní údaje odpovídající pouze stanovenému účelu a v rozsahu nezbytném pro naplnění stanového účelu. Důležitým bodem tedy je přesné vymezení účelu a výběr odpovídajících kategorií osobních údajů. Jen zřídkakdy se obchodník při získávání osobních údajů spokojí pouze s ovou adresou. Rozsah požadovaných údajů bývá zpravidla širší. Většinou se jedná o úplnou sadu kontaktních údajů, tedy jméno, příjmení, adresu bydliště, ovou adresu a telefonní číslo. Při posuzování rozsahu, tedy množství shromažďovaných údajů i ve výše uvedeném rozsahu se nedá říci, že by byl nepřiměřený k deklarovanému účelu. Uvedený rozsah kontaktních údajů totiž umožňuje obchodníkovi kontaktovat klienta všemi běžně v moderní společnosti dostupnými komunikačními kanály, tedy obyčejnou poštou, telefonicky i ovou zprávou. Pokud tedy zákazník poskytne úplný rozsah kontaktních údajů, měl by si být vědom, že osloven vydavatelem karty může být každým z uvedených způsobů. Pokud by chtěl některý komunikační kanál vyloučit, neměl by příslušný údaj poskytovat, pokud to půjde. V tom nejjednodušším případě, kdy je zákazníkovi vydávána nabízená karta přímo na obchodním místě, nebývá na ní ani uvedeno jméno a příjmení zákazníka, ale taková karta mívá číslo, které ve spojení s podepsaným formulářem souhlasu poskytuje obchodníkovi možnost např. při každém uplatnění slevy sejmout obyčejnou čtečkou čárových kódů číslo karty a tedy evidovat využití karty. Existují však obchodníci, kteří k problematice věrnostních karet přistupují daleko komplexněji, mají propracovaný systém slev, např. evidují u něj majitelem karty utracené peníze v jejich celkovém objemu a poskytují pak hromadně nárok na slevy odpovídající utraceným penězům. Rovněž jejich zájem o informace o zákazníkovi, kterému slevy poskytují, budou asi komplexnější. Ale z hlediska zákazníka také rizikovější Registry dlužník Nesplácené úvěry jsou velkým rizikem nejen makroekonomickým, ale také samotných bank a jiných poskytovatelů úvěrů. V důsledku toho začaly vznikat evidence, kterým se zjednodušeně říká registry dlužníků, ač toto 115

14 OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ V ŽIVOTĚ PODNIKATELE 15. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJ V PERSONALISTICE Personalistika bývá obecně charakterizována jako činnost, která se zaměřuje na získávání pracovníků a práci s nimi. V širším slova smyslu je pak činností, kterou vykonává prakticky každý zaměstnavatel, který má či hodlá mít zaměstnance, a zahrnuje v sobě zejména plnění zákonných povinností, jež zaměstnavatelům ukládají zvláštní právní předpisy, ale také činnosti, které jsou v zájmu samotného zaměstnavatele na základě jeho vlastního rozhodnutí a týkají se jeho zaměstnanců. Vzhledem k tomu, že není myslitelné, aby se personální práce obešla bez údajů osob, zaměstnanců, jichž se personální práce týká, bude se v každém případě jednat o zpracování osobních údajů a na tato zpracování bude dopadat také ZoOU. Rozdíl bude jen v tom, v jakém režimu, resp. jaká ustanovení ZoOU budou dotčena a jaká práva a povinnosti budou stíhat zaměstnavatele, a tedy, jakými ustanoveními uvedeného zákona se budou jednotlivá zpracování řídit. Z hlediska časové posloupnosti lze zpracování osobních údajů rozdělit do tří základních částí. Zpracování osobních údajů před uzavřením pracovního nebo obdobného poměru, zpracování v jeho průběhu, a konečně po jeho ukončení. Základní hmotněprávní úpravu vztahů mezi fyzickou osobou, subjektem údajů, a potenciálním zaměstnavatelem z hlediska práva pracovního představuje zákon o zaměstnanosti a ZP. PŘEHLED DOTAZŮ údaje uchazeče o zaměstnání výpis z rejstříku trestů souhlas pro zpracování v rámci výběrového řízení životopisy neúspěšných uchazečů registrace zaměstnavatele výpis z rejstříku trestů jako citlivý údaj zdravotní stav fotografie zaměstnance ověření výše platu firemní webové stránky registrace kamerových systémů monitorování ové pošty 134

15 16. Role Úřadu pro ochranu osobních údajů 16. ROLE Ú ADU PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJ Úřad byl zřízen jako jeden z nových dozorových orgánů České republiky, které jsou označovány jako nezávislé správní orgány. Činnost Úřadu je vymezena ZoOU a některými dalšími zákony. Úřad provádí dozor nad dodržováním zákonem stanovených povinností při zpracování osobních údajů, vede registr povolených zpracování osobních údajů, přijímá podněty a stížnosti občanů na porušení zákona a poskytuje konzultace v oblasti ochrany osobních údajů. 187) Další kompetence Úřadu jsou stanoveny zvláštními právními předpisy. Přestože ZoOU uvádí v poznámce pod čarou pouze zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), má Úřad kompetence svěřeny i dalšími zákony. Je to např. zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání. Projednávání správních deliktů a přestupků v oblastech zvláštních zpracování osobních údajů stanoví zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o cestovních dokladech), dále zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, a zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu). Naposledy byly další kompetence svěřeny Úřadu zákonem č. 111/2009 Sb., o základních registrech, který v 11 stanoví, že Úřad vytváří zdrojové identifikátory fyzických osob a agendové identifikátory fyzických osob, vede jejich seznamy a zajišťuje převod agendového identifikátoru fyzické osoby v agendě na agendový identifikátor této fyzické osoby v jiné agendě, a to na základě zákonného požadavku. 188) 187) Úřad. 188) Právní předpisy, O působnosti Úřadu. 151

16 ANAG, spol. s r. o. Kollárovo nám. 698/7, Olomouc tel.: , fax: Měsíčník MZDOVÁ ÚČETNÍ Měsíčník ÚČETNÍ A DANĚ Edice ÚČETNICTVÍ Edice PRÁCE MZDY POJIŠTĚNÍ Edice PRÁVO Edice PRÁVO

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů Ochrana osobních údajů a právo na informace Úřad pro ochranu osobních údajů JUDr. Alena Kučerová Březen 2011 Ústavní zakotvení ochrany osobních údajů, právo na ochranu soukromí Listina základních práv

Více

JUDr. Ivana Bukovská, vedoucí odboru obč.-spr.agend RMK dne 12.7.2012, usnesení č.1123-01. 15.července 2012. Neomezena

JUDr. Ivana Bukovská, vedoucí odboru obč.-spr.agend RMK dne 12.7.2012, usnesení č.1123-01. 15.července 2012. Neomezena MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE Č. 4/2012 O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJU Zpracovatel: Schváleno: Účinnost od: Účinnost do: Přílohy: JUDr. Ivana Bukovská, vedoucí odboru obč.-spr.agend RMK dne 12.7.2012, usnesení č.1123-01

Více

Vysoké učení technické v Brně SMĚRNICE REKTORA Č. 14

Vysoké učení technické v Brně SMĚRNICE REKTORA Č. 14 Vysoké učení technické v Brně V Brně 23. března 2001 Čj.: 366/9140/2001 Rozdělovník: tajemníci a vedoucí útvarů fakult, vedoucí rektorátních pracovišť, ředitelství KM Zpracoval: Ing. Josef Navrátil, JUDr.

Více

PRÁVNÍ MANUÁL. programu AKTIVITY. (monitoring a sledování aktivit na PC)

PRÁVNÍ MANUÁL. programu AKTIVITY. (monitoring a sledování aktivit na PC) PRÁVNÍ MANUÁL programu AKTIVITY (monitoring a sledování aktivit na PC) Pro užití programu AKTIVITY je nutné dbát, aby byly respektovány uvedené právní předpisy a dodrženy uvedené postupy: A) Právní přepisy

Více

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů 1 Ochrana osobních údajů vnitřní předpis závazný pro zaměstnance, vázané zástupce a ostatní spolupracující osoby společnosti 2 Úvodní ustanovení 1. Tento vnitřní předpis je vydán v souladu se zákonem č.

Více

Ochrana osobních údajů při provozování kamerových systémů

Ochrana osobních údajů při provozování kamerových systémů Ochrana osobních údajů při provozování kamerových systémů Úřad pro ochranu osobních údajů JUDr. Alena Kučerová Konference IP CCTV kamerové systémy 2010/2012 v souvislostech dne 14. listopadu 2012 Kulatý

Více

Směrnice na ochranu osobních údajů

Směrnice na ochranu osobních údajů Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma:. Název: Pokyn ředitele školy o užívání počítačových programů a ostatních prostředků ICT Č.j.:

Více

Směrnice o nakládání s osobními údaji uživatelů Odborné knihovny ONN a.s.

Směrnice o nakládání s osobními údaji uživatelů Odborné knihovny ONN a.s. Směrnice o nakládání s osobními údaji uživatelů Odborné knihovny ONN a.s. I. Pojmy zákona 101/2002 Sb. Zákon se vztahuje na veškeré zpracovávání osobních údajů, ať k němu dochází automatizovaně, či jinými

Více

Právní aspekty využití městských kamerových dohlížecích systémů Mgr. Adam BORGULA, Odbor prevence kriminality MV ČR, Praha

Právní aspekty využití městských kamerových dohlížecích systémů Mgr. Adam BORGULA, Odbor prevence kriminality MV ČR, Praha Právní aspekty využití městských kamerových dohlížecích systémů Mgr. Adam BORGULA, Odbor prevence kriminality MV ČR, Praha Úvodem je třeba poznamenat, že si občané České republiky po převratu v roce 1989

Více

Právní základy ochrany soukromí

Právní základy ochrany soukromí Právní základy ochrany soukromí Listina základních práv a svobod (čl. 10) Každý má právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného života. Každý má právo na ochranu před neoprávněným

Více

Posnídejte s námi na semináři

Posnídejte s námi na semináři Posnídejte s námi na semináři Mgr. Ondřej Nejedlý, advokát Mgr. Marie Adamová, LL.M., advokát 24. února 2015 I. Obsah Archivace a zabezpečení dokumentů 1. Archivace obecné povinnosti 2. Archivace pracovněprávní

Více

POŘÁDEK PRO ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ ZÁKAZNÍKŮ

POŘÁDEK PRO ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ ZÁKAZNÍKŮ POŘÁDEK PRO ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ ZÁKAZNÍKŮ 2015 1 I. ÚVOD Účelem tohoto pořádku pro zpracování údajů (dále jen: Pořádek ) je stanovit pravidla vztahující se v plném rozsahu na zpracování osobních údajů poskytnutých

Více

Tento materiál byl zpracován na základě konzultací s MV ČR.

Tento materiál byl zpracován na základě konzultací s MV ČR. Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: posta@uoou.cz Tento materiál byl zpracován na základě konzultací s MV ČR. STANOVISKO č. 2/2004 leden 2004, aktualizace červenec

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY OUTSOURCINGU

PRÁVNÍ ASPEKTY OUTSOURCINGU PRÁVNÍ ASPEKTY OUTSOURCINGU JUDr. Martin Maisner, PhD., ROWAN LEGAL POJEM OUTSOURCINGU Sémantický výklad Funkční výklad Právní výklad ÚČEL OUTSOURCINGU Ekonomické důvody Odborné důvody Výhody Rizika FÁZE

Více

Směrnice pro nakládání s osobními údaji. Městský úřad Vamberk

Směrnice pro nakládání s osobními údaji. Městský úřad Vamberk Směrnice pro nakládání s osobními údaji Městský úřad Vamberk Copyright Pro IT, a. s., 2010 Obsah 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Citlivé údaje... 4 3. Pověřené osoby... 5 4. Bezpečnost informací... 6 4.1.

Více

Zpřístupňování videozáznamu z jednání zastupitelstva

Zpřístupňování videozáznamu z jednání zastupitelstva Zpřístupňování videozáznamu z jednání zastupitelstva Pořizování a následné zpřístupňování videozáznamu z jednání zastupitelstva obce se v roce 2011 stalo ostře sledovaným jak občanskou, tak i novinářskou

Více

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11 Sídlo: 787 01 Šumperk, Žerotínova 11 Identifikační číslo 00852333 Zřizovatel Olomoucký kraj IČO 60609460 Vnitřní předpis č.: VP12/2010 POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice. Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice. Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net SMĚRNICE K OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Obecná

Více

Nakládání s osobními údaji v prostředí internetu. Tomáš Nielsen NIELSEN MEINL, advokátní kancelář, s.r.o.

Nakládání s osobními údaji v prostředí internetu. Tomáš Nielsen NIELSEN MEINL, advokátní kancelář, s.r.o. Nakládání s osobními údaji v prostředí internetu Tomáš Nielsen NIELSEN MEINL, advokátní kancelář, s.r.o. Co sem spadá? Jaké nakládání je regulováno zákonem? Jak správně sbírat osobní údaje? Ukládání dat

Více

Směrnice na ochranu osobních údajů v MŠ

Směrnice na ochranu osobních údajů v MŠ Směrnice na ochranu osobních údajů v MŠ Škola MŠ Paculova 1115., Praha 9 Černý Most Směrnice na ochranu osobních údajů v MŠ Č.j.: 2/2013- SP Účinnost od: 1.7.2013 Spisový znak: 2.3 Skartační znak: S 5

Více

Zpracování a sdílení dat v dopravních systémech. Tomáš Nielsen NIELSEN MEINL, advokátní kancelář, s.r.o.

Zpracování a sdílení dat v dopravních systémech. Tomáš Nielsen NIELSEN MEINL, advokátní kancelář, s.r.o. Zpracování a sdílení dat v dopravních systémech Tomáš Nielsen NIELSEN MEINL, advokátní kancelář, s.r.o. Zpracování dat z pohledu nových předpisů Z hlediska relevantního práva minimum změn Nová úprava právních

Více

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Č.j. : 232/09 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A. 1. 4. Účinnost od : 15. 8. 2009 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ

Více

Jirousek, Skalník, Bernatík & partneř i advokátní kancelář

Jirousek, Skalník, Bernatík & partneř i advokátní kancelář Jirousek, Skalník, Bernatík & partneř i advokátní kancelář JUDr. Vladimír Jirousek IČ 66203155 ev. č. ČAK 0239 tel.: 596 118 691 e-mail: ak.jirousek@ova.comp.cz JUDr. Milan Skalník IČ 66203163 ev. č. ČAK

Více

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail:info@uoou.cz

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail:info@uoou.cz Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail:info@uoou.cz Tento materiál byl zpracován po konzultacích s MV ČR. STANOVISKO č. 2/2004 leden 2004, aktualizace: Červenec 2005

Více

STANOVISKO č. 2/2014 červenec 2014 1

STANOVISKO č. 2/2014 červenec 2014 1 Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: posta@uoou.cz STANOVISKO č. 2/2014 červenec 2014 1 Dynamický biometrický podpis z pohledu zákona o ochraně osobních údajů

Více

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2007

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2007 Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem a opatření k zajištění organizačního a informačního

Více

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2009

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2009 Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem a opatření k zajištění organizačního a informačního

Více

www.airbank.cz I banku můžete mít rádi Informace o zpracování osobních údajů Účel dokumentu

www.airbank.cz I banku můžete mít rádi Informace o zpracování osobních údajů Účel dokumentu Informace o zpracování osobních údajů Účel dokumentu Účelem tohoto dokumentu je poskytnout Vám, klientům Air Bank a.s. (dále jen Air Bank ), přehledné a srozumitelné informace především o tom: jaké osobní

Více

Směrnice o ochraně osobních údajů

Směrnice o ochraně osobních údajů Směrnice o ochraně osobních údajů Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.1.2015 1.1.2015 3 Dne: 29.12.2014 Dne: 19.1.2015 1 / 9 K zajištění realizace zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů

Více

Soukromí a bezpečnost v IT, ochrana dat na internetu

Soukromí a bezpečnost v IT, ochrana dat na internetu Soukromí a bezpečnost v IT, ochrana dat na internetu Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií ČVUT Alžběta Krausová, 2011 Právo a Informatika, BI-PAI, 09/2011, Přednáška 9 https://edux.fit.cvut.cz/courses/bi-pai

Více

STANOVISKO č. 3/2011 listopad 2011

STANOVISKO č. 3/2011 listopad 2011 Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: posta@uoou.cz STANOVISKO č. 3/2011 listopad 2011 Ochrana osobních údajů podnikajících fyzických osob Úvod Úřad pro ochranu

Více

S t a n o vi s k o. odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 1/2012

S t a n o vi s k o. odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 1/2012 S t a n o vi s k o odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 1/2012 Označení stanoviska: Zveřejňování poskytnuté informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím Právní předpis:

Více

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů Ochrana osobních údajů Smyslem právní úpravy ochrany osobních údajů je Listinou základních práv a svobod zaručené právo na ochranu občana před neoprávněným zasahováním do jeho soukromého a osobního života

Více

Ochrana dat v cloudech. Tomáš Nielsen NIELSEN MEINL, advokátní kancelář, s.r.o.

Ochrana dat v cloudech. Tomáš Nielsen NIELSEN MEINL, advokátní kancelář, s.r.o. Ochrana dat v cloudech Tomáš Nielsen NIELSEN MEINL, advokátní kancelář, s.r.o. Cloudová řešení a nové právní předpisy Z hlediska práva IT minimum změn Nová úprava právních jednání v elektronických systémech:

Více

Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních V souladu s ustanovením 18 odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zpřístupňuje

Více

STANDARD 2. OCHRANA PRÁV OSOB

STANDARD 2. OCHRANA PRÁV OSOB STANDARD 2. OCHRANA PRÁV OSOB CÍL STANDARDU 1) Tento standard vychází ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen Zákon ) a z vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení

Více

COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE. 1.1 Česká republika zákon o elektronických komunikacích

COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE. 1.1 Česká republika zákon o elektronických komunikacích COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE Na právní úpravu cookies v České republice je potřeba nahlížet ze dvou pohledů - jednak z pohledu poskytování služeb elektronických komunikací a jednak z pohledu ochrany osobních

Více

UŽITÍ VEŘEJNÝCH LICENCÍ KE

UŽITÍ VEŘEJNÝCH LICENCÍ KE UŽITÍ VEŘEJNÝCH LICENCÍ KE ZPŘÍSTUPNĚNÍ DATABÁZE METADAT MICHAL REINÖHL m ichal@re inohl.cz 7. R O Č NÍK KO NFERENCE O Š E D É L I T E R AT U Ř E A R E P OZ I TÁ Ř Í CH Prezentace je dostupná pod licencí

Více

Smlouva o výkonu funkce člena výboru pro audit

Smlouva o výkonu funkce člena výboru pro audit Smlouva o výkonu funkce člena výboru pro audit mezi ČEZ, a. s. a Ing. Radkem Neužilem, LL.M. 1 Smlouva o výkonu funkce člena výboru pro audit ČEZ, a. s., společnost se sídlem v Praze 4, Duhová 1444/2,

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Obchodní podmínky pro poskytování služeb na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Účinné od 27.11.2014 do 3.1.2015. Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky

Více

JUDr. Alena Kučerová náměstkyně předsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ PŘI PROVOZU BEZPEČNOSTNÍCH SYSTÉMŮ

JUDr. Alena Kučerová náměstkyně předsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ PŘI PROVOZU BEZPEČNOSTNÍCH SYSTÉMŮ JUDr. Alena Kučerová náměstkyně předsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ PŘI PROVOZU BEZPEČNOSTNÍCH SYSTÉMŮ OSNOVA PREZENTACE Úvod Obecné podmínky pro zpracování informací Bezpečnost

Více

Právní úprava ochrany spotřebitele v oblasti spotřebitelských úvěrů. Eva Šafářová Březen 2014

Právní úprava ochrany spotřebitele v oblasti spotřebitelských úvěrů. Eva Šafářová Březen 2014 Právní úprava ochrany spotřebitele v oblasti spotřebitelských úvěrů Eva Šafářová Březen 2014 Obsah 1) Legislativa spotřebitelských úvěrů 2) Na co si dát pozor při sjednávání spotřebitelského úvěru 3) Dohled

Více

Příloha č. 6 k výzkumné zprávě projektu VE20072009004. Jana Hájková

Příloha č. 6 k výzkumné zprávě projektu VE20072009004. Jana Hájková Příloha č. 6 k výzkumné zprávě projektu VE20072009004 Jana Hájková K problematice zpracovávání osobních údajů pro účely ochrany práva autorského, resp. majetkových práv s ním souvisejících, a pro účely

Více

Obchodní podmínky pro poskytování webhostingových služeb

Obchodní podmínky pro poskytování webhostingových služeb Obchodní podmínky pro poskytování webhostingových služeb Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Společnost ASCENSUS, s.r.o. se sídlem: Na Hvězdárnách 411, Lety, 25229 Dobřichovice; IČ: 27255930; DIČ: CZ27255930,

Více

7.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

7.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 odst. 2 občanského zákoníku. OBCHODNÍ PODMÍNKY CzechBeast Gym Opava s.r.o. se sídlem : Nákladní 2420/47, Předměstí, 746 01 Opava identifikační číslo: 037 58 290 Spisová značka: C 61275 vedená u Krajského soudu v Ostravě Předmět podnikání:

Více

Povinnosti územních samospráv a jejich úřadů při zpracování osobních údajů poznatky z praxe, nejčastější problémy a dotazy

Povinnosti územních samospráv a jejich úřadů při zpracování osobních údajů poznatky z praxe, nejčastější problémy a dotazy Povinnosti územních samospráv a jejich úřadů při zpracování osobních údajů poznatky z praxe, nejčastější problémy a dotazy JUDr. Jiří Žůrek Úřad pro ochranu osobních údajů Ředitel odboru pro styk s veřejností

Více

ZPRACOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ÚDAJŮ OTÁZKY A ODPOVĚDI

ZPRACOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ÚDAJŮ OTÁZKY A ODPOVĚDI ZPRACOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ÚDAJŮ OTÁZKY A ODPOVĚDI Vážený kliente, Komerční banka si velmi váží Vaší důvěry v její bankovní produkty a služby, a proto předkládá následující výňatek z Oznámení, kterým se zavazuje

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluvní strany: Smlouva o obchodním zastoupení Cestovní kancelář Obchodní jméno: Travel America s.r.o. Sídlo: Neumannova 1453/20, Praha 5 Zbraslav 156 00 IČO: 28564596 DIČ: CZ28564596 Bankovní spojení:

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů; účinnost od 1. 1. 1992.

Více

ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH. Preambule

ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH. Preambule ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH Preambule Energetický regulační úřad jako správní úřad pro výkon regulace v energetice, v jehož působnosti je podle ustanovení 17 odst. 4 zákona č. 458/2000

Více

Soukromí nade vše. Čím víc toho o sobě prozradíme, tím jsme zranitelnější. Ing. Simona Martínková Masarykovo gymnázium, Plzeň

Soukromí nade vše. Čím víc toho o sobě prozradíme, tím jsme zranitelnější. Ing. Simona Martínková Masarykovo gymnázium, Plzeň Soukromí nade vše Čím víc toho o sobě prozradíme, tím jsme zranitelnější Ing. Simona Martínková Masarykovo gymnázium, Plzeň Obsah Ochrana osobních údajů Ochrana osobnosti Antispamový zákon Zákon o regulaci

Více

Poskytování informací na základě žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:

Poskytování informací na základě žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím: Poskytování informací na základě žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím: 01. Pojmenování (název) životní situace Poskytování informací dle zákona o svobodném přístupu k

Více

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÁ POBOČKA V PLZNI

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÁ POBOČKA V PLZNI ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÁ POBOČKA V PLZNI Druh interního aktu: Dodatek č. 2 ke Směrnici ředitele krajské pobočky č. 6/2012 Název aktu: K zabezpečení ochrany osobních údajů Č.j. MPSV-UP/2473/14/PM

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ SMĚRNICE Č. 3/2011 PLATNOST 31.10.2011 ÚČINNOST 1.11.2011 AUTOR Jiřina Hanáková Podpis autora SCHVALUJÍCÍ Rada městyse Datum schválení 31.10.2011 Datum a podpis schvalujícího

Více

Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Klatovy JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KLATOVY

Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Klatovy JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KLATOVY Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Klatovy JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KLATOVY Klatovy 2011 1 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Bezpečnostní rada obce s rozšířenou

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ Kartu opencard lze vydat pouze po předchozím udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů žadatelem o vydání karty opencard. Souhlas

Více

Zákon č. 106/1999 Sb.

Zákon č. 106/1999 Sb. Zákon č. 106/1999 Sb. Zákon č. 106/1999 Sb. ZÁKON ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím Změna: 101/2000 Sb. Změna: 159/2000 Sb. Změna: 39/2001 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

Zákon upravuje podmínky práva svobodného přístupu k informacím a stanoví základní podmínky, za nichž jsou informace poskytovány.

Zákon upravuje podmínky práva svobodného přístupu k informacím a stanoví základní podmínky, za nichž jsou informace poskytovány. 106 ZÁKON ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím Změna: 101/2000 Sb. Změna: 159/2000 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ 1 Účel zákona Zákon upravuje podmínky

Více

POUČENÍ o registrech Sdružení SOLUS

POUČENÍ o registrech Sdružení SOLUS POUČENÍ o registrech Sdružení SOLUS I. ÚVOD [Společnost] je členem sdružení SOLUS, zájmového sdružení právnických osob, IČ 69346925 (též jen SOLUS nebo jen Sdružení SOLUS ). Jednotliví členové sdružení

Více

Účel zákona. Zákon upravuje podmínky práva svobodného přístupu k informacím a stanoví základní podmínky, za nichž jsou informace poskytovány.

Účel zákona. Zákon upravuje podmínky práva svobodného přístupu k informacím a stanoví základní podmínky, za nichž jsou informace poskytovány. 106/1999 Sb. ZÁKON ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím Změna: 101/2000 Sb. Změna: 159/2000 Sb. Změna: 39/2001 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ 1

Více

ZÁKON č. 106/1999 Sb. ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím. Změna: 101/2000 Sb. Změna: 159/2000 Sb. Změna: 39/2001 Sb.

ZÁKON č. 106/1999 Sb. ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím. Změna: 101/2000 Sb. Změna: 159/2000 Sb. Změna: 39/2001 Sb. ZÁKON č. 106/1999 Sb. ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím Změna: 101/2000 Sb. Změna: 159/2000 Sb. Změna: 39/2001 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

Informační systém evidence obyvatel

Informační systém evidence obyvatel Informační systém evidence obyvatel Informační systém evidence obyvatel, upravený zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel),

Více

Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady

Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, a. s. a titul, jméno a příjmení 1 Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady ČEZ, a. s., společnost se sídlem v Praze 4, Duhová 1444/2, PSČ: 140 53,

Více

Zásady pro poskytování a přijímání veřejné podpory

Zásady pro poskytování a přijímání veřejné podpory Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 22/2014 Zásady pro poskytování a přijímání veřejné podpory Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Účelem tohoto vnitřního předpisu je poskytnutí základních informací

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti TRAVEL BUSINESS, s.r.o se sídlem náměstí 14.října 1307/2, 150 00 Praha 5 identifikační číslo: 03288315, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského

Více

Právní úprava v oblasti elektronických komunikací

Právní úprava v oblasti elektronických komunikací Právní úprava v oblasti elektronických komunikací Zákon č. 121/2005 Sb. o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů Úvod Poslanecká sněmovna dne 22. února 2005 definitivně schválila

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS)

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) Rada města Uherský Brod dne 7. září 2011 schválila

Více

BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ

BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ společnosti ČEZ Energetické služby, s.r.o. Stránka 1 z 8 Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Cíle a zásady bezpečnosti informací... 3 3. Organizace bezpečnosti... 4 4. Klasifikace

Více

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení 153/1994 Sb. ZÁKON ze dne 7. července 1994 o zpravodajských službách České republiky Změna: 118/1995 Sb. Změna: 53/2004 Sb. Změna: 290/2005 Sb. Změna: 530/2005 Sb. Změna: 342/2006 Sb. Změna: 80/2006 Sb.

Více

Ředitel odboru archivní správy a spisové služby PhDr. Jiří ÚLOVEC v. r.

Ředitel odboru archivní správy a spisové služby PhDr. Jiří ÚLOVEC v. r. VMV čá. 65/2012 (část II) Oznámení Ministerstva vnitra, kterým se zveřejňuje vzorový provozní řád archivu oprávněného k ukládání archiválií v digitální podobě Ministerstvo vnitra zveřejňuje na základě

Více

Směrnice č. 2/2012 o oběhu účetních dokladů

Směrnice č. 2/2012 o oběhu účetních dokladů Obec : Dubenec IČ : 00277801 Směrnici zpracoval(a): Jana Baxová, účetní obce Směrnici schválil(a): Jaroslav Huňat, Starosta obce Datum zpracování : Směrnice nabývá platnosti: dnem podpisu Směrnice nabývá

Více

Povinnosti mzdové účetní a personalisty

Povinnosti mzdové účetní a personalisty ~ 1 ~ Povinnosti mzdové účetní a personalisty 1)Zákoník práce pojem závislé práce: Od roku 2012 došlo k upřesnění pojmu závislá práce, kdy je podle ust. 2 ZP závislou prací práce, která je vykonávána ve

Více

S M Ě R N I C E č. O ROZPOČTU. Obec Žernov, Žernov čp. 112, 552 03 Česká Skalice, IČO 00273295

S M Ě R N I C E č. O ROZPOČTU. Obec Žernov, Žernov čp. 112, 552 03 Česká Skalice, IČO 00273295 Obec Žernov, Žernov čp. 112, 552 03 Česká Skalice, IČO 00273295 S M Ě R N I C E č. O ROZPOČTU Obec: Žernov Adresa: Žernov 112, 552 03 Česká Skalice Směrnici zpracoval: Kropáčková Jitka Směrnici schválil:

Více

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb Asociace poskytovatelů personálních služeb usilujíc o vytvoření zdravého a stabilního trhu pracovních sil s ohledem na práva a při respektování oprávněných zájmů jednotlivců i podnikajících subjektů, zejména

Více

Smlouva o zařazení k výkonu dlouhodobé dobrovolnické služby v Domově pro seniory Dobřichovice

Smlouva o zařazení k výkonu dlouhodobé dobrovolnické služby v Domově pro seniory Dobřichovice Smlouva o zařazení k výkonu dlouhodobé dobrovolnické služby v Domově pro seniory Dobřichovice uzavřená mezi: Domov pro seniory Dobřichovice se sídlem Brunšov 365, Všenory 252 31 87 IČ 708 758 80 zastoupený

Více

Směrnice č. 1/2014. o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů ČÁST PRVNÍ

Směrnice č. 1/2014. o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů ČÁST PRVNÍ Směrnice č. 1/2014 o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ I. Předmět a rozsah úpravy V Mnichovicích

Více

ROZHODNUTÍ. pokuta ve výši 18.500 Kč (slovy osmnáct tisíc pět set korun českých)

ROZHODNUTÍ. pokuta ve výši 18.500 Kč (slovy osmnáct tisíc pět set korun českých) *UOOUX002H9JM* Zn. SPR-0235/10-21 ROZHODNUTÍ Úřad pro ochranu osobních údajů, jako příslušný správní orgán podle 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 2 odst. 2 a 46 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů (Parlament České republiky schválil zákon dne 10. července 2001, vyhlášen byl ve Sbírce zákonů dne 2. srpna

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_02_ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ POJMY II_P1-2 Číslo projektu:

Více

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POSKYTNUTÍ INFORMACÍ A POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POSKYTNUTÍ INFORMACÍ A POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POSKYTNUTÍ INFORMACÍ A POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ 1. ÚVODNÍ INFORMACE Hlavní město Praha (dále jen Město ) provozuje Pražské centrum kartových služeb (dále

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Hany Benešové a Mateřská škola Bory, příspěvková organizace Bory 161, 594 61 Bory ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 134/2008 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne: 23.4.2008 Směrnice nabývá

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ rok 2015 (formulář žádosti určený pro právnické osoby)

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ rok 2015 (formulář žádosti určený pro právnické osoby) Příloha č. 2 k usnesení Rady HMP č. 3289 ze dne 19. 12. 2014 ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ rok 2015 (formulář žádosti určený pro právnické osoby) 1. Tematická oblast

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti SVP Invest s.r.o. se sídlem Kubelíkova 1224/42, Praha 3, Žižkov, 130 00 identifikační číslo: 24687774 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Základní škola a mateřská škola Měčín p.o. Školní 93, Měčín, 340 12 Švihov

Základní škola a mateřská škola Měčín p.o. Školní 93, Měčín, 340 12 Švihov Označení směrnice: Vnitřní směrnice školy O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Číslo jednací: ZŠMŠ/229/2010 Zpracovala: Mgr. Václava Čejková Platnost od: 22.3.2010 Datum vydání: 22.3.2010 Vydává: Mgr. Václava

Více

Odbor správních a vnitřních věcí

Odbor správních a vnitřních věcí Odbor správních a vnitřních věcí Matrika vedení knih narození, manželství a úmrtí a souvisejících sbírek listin a vydávání výpisů z těchto knih podle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení

Více

Osobní údaje zpracovávané Městským úřadem Adamov

Osobní údaje zpracovávané Městským úřadem Adamov Osobní údaje zpracovávané Městským úřadem Adamov Podle ust. 18 odst. 2 zákona o ochraně osobních údajů, Městský úřad Adamov je povinen zajistit, aby informace týkající se zejména účelu zpracování, kategorií

Více

Knihovna Eduarda Petišky I. Olbrachta 36, 251 01 Brandýs n.l. - Stará Boleslav

Knihovna Eduarda Petišky I. Olbrachta 36, 251 01 Brandýs n.l. - Stará Boleslav Knihovna Eduarda Petišky I. Olbrachta 36, 251 01 Brandýs n.l. - Stará Boleslav S M Ě R N I C E č. 21 SMĚRNICE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ UŽIVATELŮ KNIHOVNY Čl. 1 Účel směrnice Promítnutí zákona č. 101/2000

Více

Pedagogická dokumentace ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání (platné ke dni 15. 2. 2009)

Pedagogická dokumentace ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání (platné ke dni 15. 2. 2009) Pedagogická dokumentace ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání (platné ke dni 15. 2. 2009) Školskými zařízeními pro zájmové vzdělávání jsou střediska volného času, školní kluby a školní družiny.

Více

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu Pořadové číslo: 2/2011 Vydáno dne: 6. října 2011 Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu k postupu držitele licence při oznámení zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních podmínek zákazníkovi

Více

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 9. 1. 2013

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 9. 1. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_18 Název materiálu: PODNIKÁNÍ V TRŽNÍ EKONOMICE Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům právní východiska a podstatu

Více

Podle 4b odst. 2 zákona č. 73/2011 Sb. je karta veřejnou listinou.

Podle 4b odst. 2 zákona č. 73/2011 Sb. je karta veřejnou listinou. K povaze a důsledkům smlouvy uzavřené mezi ČR Ministerstvem práce a sociálních věcí a Českou spořitelnou, a. s. o provozování karty sociálních systémů 1 1. Podle 4a odst. 1 zákona č. 73/2011 Sb., o Úřadu

Více

MĚSTO RAKOVNÍK ZPRACUJÍCÍ ORGÁN: MĚSTSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK KANCELÁŘ TAJEMNÍKA ÚŘADU

MĚSTO RAKOVNÍK ZPRACUJÍCÍ ORGÁN: MĚSTSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK KANCELÁŘ TAJEMNÍKA ÚŘADU MĚSTO RAKOVNÍK ZPRACUJÍCÍ ORGÁN: MĚSTSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK KANCELÁŘ TAJEMNÍKA ÚŘADU SMĚRNICE UPRAVUJÍCÍ PRAVIDLA PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A PETIC DRUH NORMY SMĚRNICE EVIDENČNÍ S 20/2009 ČÍSLO PLATNOST Dnem

Více

ÚSTAVNÍ PRÁVO. NKÚ, ČNB, Veřejný ochránce práv a Úřad pro ochranu osobních údajů. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.

ÚSTAVNÍ PRÁVO. NKÚ, ČNB, Veřejný ochránce práv a Úřad pro ochranu osobních údajů. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs. ÚSTAVNÍ PRÁVO NKÚ, ČNB, Veřejný ochránce práv a Úřad pro ochranu osobních údajů JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.cz Nejvyšší kontrolní úřad (čl. 97 Ústavy) samostatná hlava Ústavy (hlava

Více

Podmínky užití webového rozhraní webové rozhraní 1. Funkce webového rozhraní 2. Registrace na webovém rozhraní

Podmínky užití webového rozhraní webové rozhraní 1. Funkce webového rozhraní 2. Registrace na webovém rozhraní Podmínky užití webového rozhraní Nacházíte se na webovém rozhraní www.rc zivot.cz (dále jen webové rozhraní ) provozovaném podnikatelem Jakubem Záleským, se sídlemt. G. Masaryka 856, 565 01, Choceň IČ:01161768,

Více

Aktuální otázky v právu cestovního ruchu

Aktuální otázky v právu cestovního ruchu Aktuální otázky v právu cestovního ruchu Mgr. Ondřej Nejedlý Mgr. Marie Adamová, LL.M. 25. března 2015 Obsah Reklamace zájezdů I. III. 1. Tržní realita 2. Legislativa 3. Sleva z ceny 4. Náhrada škody 5.

Více

Platné znění nařízení vlády č. 267/2002 Sb., o informačním systému výzkumu a vývoje, s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění nařízení vlády č. 267/2002 Sb., o informačním systému výzkumu a vývoje, s vyznačením navrhovaných změn Platné znění nařízení vlády č. 267/2002 Sb., o informačním systému výzkumu a vývoje, s vyznačením navrhovaných změn V. 267/2002 SB. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne ze dne ze dne 29. května 2002, o informačním systému

Více

1. Oficiální název. Obec Zálezly

1. Oficiální název. Obec Zálezly 1. Oficiální název Obec Zálezly 2. Důvod a způsob založení Obec Zálezly (dále jen obec ) vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s 1 a 2 zákona č. 367/1990 Sb.*), o obcích, v platném znění ke

Více

Směrnice ředitele školy o svobodném přístupu k informacím

Směrnice ředitele školy o svobodném přístupu k informacím Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Směrnice ředitele školy o svobodném přístupu k informacím Č.j.: zštyrš 621/06 Vypracoval: Mgr. Antonín Lačný, ředitel

Více

2. Ochrana osobních údajů. zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném u Úřadu městské části Praha 2, č. j. MCP2/061140/2015/OZ- REG/Ska

2. Ochrana osobních údajů. zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném u Úřadu městské části Praha 2, č. j. MCP2/061140/2015/OZ- REG/Ska Podmínky užití webového rozhraní Nacházíte se na webovém rozhraní www.mujtreneronline.cz (dále jen webové rozhraní ), které provozuje podnikatel Felix Strouhal, se sídlem Na Zderaze 268/9, 120 00, Praha

Více

Veřejná debata Nebát se a jednat projekt Kurzy občanské protikorupční sebeobrany

Veřejná debata Nebát se a jednat projekt Kurzy občanské protikorupční sebeobrany Veřejná debata Nebát se a jednat projekt Kurzy občanské protikorupční sebeobrany Zlín, Zámek Zlín 10. května 2013 Žádosti o informace ve Zlíně L. Maděra, 10. 5. 2013 Právo na informace občanům zaručuje

Více