Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Skupiny CGS společnosti CGS GROUP s.r.o.. vydané s platností a účinností od 1.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Skupiny CGS společnosti CGS GROUP s.r.o.. vydané s platností a účinností od 1."

Transkript

1 Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Skupiny CGS společnosti CGS GROUP s.r.o.. vydané s platností a účinností od 1. ledna Výklad pojmů 1.1 Smlouva je smlouva o poskytování sdružených služeb v oblasti telekomunikací, kterou uzavřel poskytovatel se zákazníkem. 1.2 Skupina CGS je souhrn služeb poskytovaných poskytovatelem zákazníkovi. 1.3 Poskytovatel je společnost CGS GROUP s.r.o., IČ , sídlem Praha 5, nám. 14. října 1307/2, PSČ 15000, zapsána v OR u rejstříkového soudu v Praze, oddíl C, vložka č Zákazník je fyzická nebo právnická osoba, která s poskytovatelem uzavřela smlouvu o poskytování sdružených služeb v oblasti telekomunikací. 1.5 VOP jsou tyto všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Skupiny CGS. 1.6 Obchodním zástupcem je fyzická nebo právnická osoba, která má s poskytovatelem uzavřenu smlouvu o obchodním zastoupení, je zplnomocněna k uzavírání smluv za poskytovatele a je oprávněným držitelem průkazu obchodního zástupce poskytovatele. 1.7 Průkazem obchodního zástupce je průkaz vydaný poskytovatelem obchodnímu zástupci, který je signován poskytovatelem a jímž se obchodní zástupce prokazuje zákazníkovi. 1.8 Zájemce je fyzická nebo právnická osoba, která chce s poskytovatelem uzavřít smlouvu. 1.9 Služby v rámci skupiny CGS jsou služby poskytované poskytovatelem zákazníkovi a jsou rozděleny do dvou základních oblastí, a to služeb telekomunikačních a služeb CGS Telekomunikačními službami je poskytnutí jedné nebo více SIM karet pro volání v sítích mobilních operátorů za zvýhodněných podmínek uvedených. Jednotlivé SIM karty, respektive jejich telefonní čísla, jsou přesně specifikovány v objednávkovém listě, který je přílohou č. 1 smlouvy. Zvýhodněné ceny telekomunikačních služeb jsou stanoveny ceníkem a v souladu s aktuálními podmínkami poskytování služeb pro zákazníky mobilních operátorů Služby CGS jsou poradenské služby poskytované poskytovatelem zákazníkovi, jejichž přesný rozsah je stanoven těmito VOP, a to v návaznosti na počet zákaznických účtů, který daný zákazník ve skupině CGS má Ceník je dohoda poskytovatele a zákazníka o cenách služeb poskytovaných v rámci skupiny CGS a je přílohou č. 2 smlouvy Celková cena je souhrnná cena služeb skupiny CGS stanovená ceníkem jako součet cen služeb telekomunikačních a služeb CGS za všechny zákaznické účty daného zákazníka Zákaznickým účtem je účet zákazníka zřízený ve Skupině CGS, ke kterému náleží jedna SIM karta poskytovaná zákazníkovi za podmínek smlouvy a těchto VOP. Jeden zákazník může mít neomezený počet zákaznických účtů a je povinen za ně platit celkovou cenu Veškeré výše uvedené pojmy mohou být v těchto VOP uvedeny s velkým i malým počátečním písmenem. 2. Předmět VOP 2.1 Tyto VOP společnosti CGS GROUP s.r.o. jsou nedílnou součástí smlouvy a upravují vztahy mezi poskytovatelem a zákazníkem nebo zájemcem. 2.2 Poskytovatel na základě smlouvy zařazuje zákazníka do skupiny CGS, z čehož zákazníkovi vyplývají práva a vznikají povinnosti specifikovaná těmito VOP a smlouvou. 2.3 Zákazník, který má jeden až dva zákaznické účty má v ceně zahrnuto právo čerpat následující služby CGS: poradenství v oblasti telekomunikačních služeb, zhotovení optimalizačního plánu k telekomunikačním službám, finanční poradenství - pomoc při výběru úvěru, hypotéky, životního a úrazového pojištění nebo důchodového pojištění. 2.4 Zákazník, který má tři až pět zákaznických účtů má v ceně zahrnuto právo čerpat služby CGS uvedené v bodě 2.3 těchto VOP a dále právo čerpat následující služby CGS: možnost zakoupení mobilního telefonu za zvýhodněnou cenu dle aktuální nabídky poskytovatele to pouze v případě, že poskytovatel takovou nabídku zveřejní, poradenství v oblasti fixních a pevných telefonních linek, vypracování cenového auditu na fixní a pevné linky. 2.5 Zákazník, který má šest až deset zákaznických účtů má v ceně zahrnuto právo čerpat služby CGS uvedené v bodě 2.3 a 2.4 těchto VOP a dále právo čerpat následující služby CGS: poradenství v oblasti spoření a zákonného pojištění motorových vozidel, havarijního připojištění a pojištění majetku včetně vypracování cenového auditu těchto služeb. 2.6 Zákazník, který má více jak deset zákaznických účtů má v ceně zahrnuto právo čerpat služby CGS uvedené v bodě 2.3, 2.4 a 2.5 těchto VOP a dále právo čerpat následující služby CGS: poradenství v oblasti nákladů na elektrickou energii a zemní plyn včetně vypracování cenového auditu k těmto službám. 2.7 Poskytovatel se zavazuje služby CGS poskytnout zákazníkovi nejpozději do 30 dnů od doručení písemné žádosti o čerpání některé ze služeb CGS, na které má zákazník právo, tedy poskytovatel se zavazuje, že bude mít k dispozici dostatečný počet pracovníků, aby mohl tento svůj závazek splnit. 2.8 Poskytovatel se dále zavazuje, že umožní zákazníkovi využívat poradenskou a konzultační linku zákaznické centrum na telefonním čísle , na kterou se zákazník bude moci obrátit každý pracovní den od do hod. Zákazník má právo na využívání zákaznického centra k poradenství ve službách, na které má dle bodu 2.3, 2.4, 2.5 nebo 2.6 nárok. V případě, že nebude poradenská a konzultační linka funkční, prohlašuje poskytovatel, že zodpoví otázky zákazníků prostřednictvím elektronické pošty. 2.9 Za služby v rámci Skupiny CGS je zákazník povinen platit poskytovateli úplatu ve výši uvedené v ceníku, a to ceny paušální (telekomunikační služby a služby CGS) a dále doúčtování v případě překročení čerpání volných telekomunikačních služeb nad rámec daného paušálu, a to v cenách též uvedených v předmětném ceníku Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že mu poskytovatelem mohou být nabídnuty a v návaznosti na požadavky zákazníka i poskytnuty další služby obchodních partnerů poskytovatele (např. DMS, MHD apod.). Poskytování těchto služeb se bude řídit smlouvou, těmito VOP a podmínkami příslušné služby poskytované třetí stranou. 3. Uzavření Smlouvy 3.1 Smlouvu se zákazníkem uzavírá buď poskytovatel nebo obchodní zástupce na předtištěném formuláři spolu s řádně vyplněným objednávkovým listem/listy. Ke smlouvě je třeba přiložit čitelnou kopii dokladu totožnosti, u právnických osob výpis z obchodního nebo jiného obdobného rejstříku nebo jiný doklad o podnikatelské činnosti a kopii dokladu totožnosti jednající osoby. 3.2 Po uzavření smlouvy, nejpozději však do 45 dnů ode dne jejího uzavření, zašle poskytovatel zákazníkovi příslušný počet SIM karet, neobdrží-li je zájemce přímo od obchodního zástupce. 3.3 Vstupní poplatek ve výši sjednané ve Smlouvě je zákazník povinen uhradit spolu s prvním Vyúčtováním (viz. čl VOP). Součástí prvního Vyúčtování tedy bude i položka poplatek za optimalizaci telekomunikačních služeb za každý jednotlivý zákaznický účet. 3.4 Sjednaná doba účinnosti smlouvy začíná běžet dnem aktivace SIM karet k zákaznickým účtům. V případě, že zákazník přechází z předplacené služby na tarif s vyúčtováním, začíná doba trvání smlouvy běžet okamžikem nastavení změny služeb v systému poskytovatele. 3.5 Poskytovatel SIM kartu aktivuje do 45 dnů od podpisu smlouvy. 3.6 Má-li zájemce již písemně uzavřenu smlouvu, je poskytovatel oprávněn umožnit zákazníkovi navýšení počtu zákaznických účtů, též v jiné, než písemné formě, prostřednictvím Zákaznického centra poskytovatele za stanovených podmínek. Pro každou (i budoucí) takto uzavřenou smlouvu platí tyto VOP, 3.7 Ceník služeb a podmínky dalších služeb platné v okamžiku jejího uzavření, jako by platily pro smlouvu uzavřenou písemně. 3.8 Neaktivuje-li poskytovatel SIM kartu ve lhůtě 45 dnů ode dne, kdy ji Zákazník převzal, má se za to, že poskytovatel od smlouvy odstoupil. Totéž obdobně platí, žádá-li Zákazník o přechod z Stránka 1 z 7

2 předplacené Služby na tarif s vyúčtováním. V takovém případě lhůta 45 dnů začíná běžet ode dne, kdy Zákazník o přechod požádal. 3.9 Převod práv a závazků zákazníka vyplývajících ze smlouvy na třetí osobu je možný pouze se souhlasem poskytovatele V odůvodněných případech je při uzavření smlouvy Poskytovatelem vybrána tzv. vratná kauce, která bude Zákazníkovi vrácena při ukončení Smlouvy, nebo může být započtena oproti pohledávkám Poskytovatele za Zákazníkem. Zákazník má právo na vrácení vratné kauce pouze v případě, že nedojde k prolongaci Smlouvy. V případě, že dojde k prolongaci Smlouvy, propadá vratná kauce ve prospěch Poskytovatele jako poplatek za optimalizaci telekomunikačních služeb na další prodloužené období. 4. Práva a povinnosti zákazníka a poskytovatele 4.1 Zákazník je oprávněn: Předkládat návrhy, připomínky, žádosti a reklamace zákaznickému centru, způsobem stanoveným ve smlouvě nebo v těchto VOP Požadovat za úhradu změnu telefonního čísla Oznamovat zdarma podněty ke službám Zvolit si heslo, na jehož základě poskytovatel může zákazníkovi sdělovat informace o službách v rámci skupiny CGS, souvisejících službách či službách třetích stran poskytovaných zákazníkovi, jejich nastavení, výši dlužné částky či informace o údajích týkajících se jednotlivých spojení apod. a na jehož základě je rovněž možno měnit nastavení některých služeb. Nezvolí-li si zákazník heslo, poskytovatel mu jej nastaví a oznámí prostřednictvím ové zprávy Žádat poskytovatele o přenesení svého čísla do jiné mobilní sítě v souladu s podmínkami zvoleného operátora. 4.2 Zákazník se zavazuje: Užívat služby v rámci skupiny CGS způsobem, který je v souladu se smlouvou, těmito VOP a podmínkami jednotlivých služeb a ostatními písemnými oznámeními poskytovatele, která budou zákazníkovi k dispozici, jakož i v souladu s platnými právními předpisy. Zákazník je povinen se vždy s aktuálními podmínkami a oznámeními seznámit Dodržovat při užívání služeb v rámci skupiny CGS po dobu 24 měsíců od uzavření smlouvy minimální měsíční plnění, jehož výše je uvedena ve smlouvě nebo jejích přílohách podle standardního zvoleného programu (doba přerušení poskytování služeb se do této doby nezapočítává) Užívat služby v rámci skupiny CGS pouze prostřednictvím takových přístrojů, které jsou schváleny či uznány pro užití v České republice Užívat služby v rámci skupiny CGS prostřednictvím jiných než mobilních přístrojů pouze k účelu, který je v souladu s platnými právními předpisy Užívat služby v rámci skupiny CGS pouze prostřednictvím SIM karty, kterou poskytl poskytovatel. Zákazník není oprávněn bez souhlasu poskytovatele žádným způsobem zasahovat do softwaru na SIM kartě ani jej kopírovat. SIM karta je po dobu trvání smlouvy majetkem poskytovatele. Za data uložená na SIM kartě však poskytovatel neodpovídá Řádně a včas hradit cenu Písemně informovat poskytovatele o všech změnách údajů uvedených ve smlouvě, například o změnách osobních a identifikačních údajů či o změnách adres, vždy nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy taková změna nastala, a současně doložit kopii dokladu, který změnu osvědčuje Zvolit si ovou adresu a oznámit ji poskytovateli (včetně každé změny ové adresy), na níž bude poskytovatel zasílat zákazníkovi vyúčtování a dále další informace podstatné pro poskytování služeb, jakož i využívat jej k dalším účelům podle rozsahu souhlasu zákazníka Dodržovat další povinnosti uvedené v těchto VOP, obchodních podmínkách jednotlivých Nabízených služeb a podmínkách Služeb třetích stran Strpět jednostranné zvýšení nebo snížení cen služeb v rámci skupiny CGS ze strany poskytovatele o maximálně 30% a platit takto navýšenou cenu. V případě druhé takovéto změny cen služeb během účinnosti smlouvy, respektive během jednoho dvouletého období na které se vždy smlouva může prodloužit, má zákazník právo bez udání důvodu smlouvu vypovědět a odejít se svým telefonním číslem (čísly) k jinému operátorovi bez jakékoliv smluvní pokuty. 4.3 Poskytovatel se zavazuje: Zveřejňovat informace o změnách v rozsahu, kvalitě a cenách služeb v rámci skupiny CGS a souvisejících služeb, a to např. prostřednictvím internetových stránek, oznámení, tiskových zpráv a informačních materiálů. V případě zvýšení cen služeb v rámci skupiny CGS o maximálně o 30% Oznámit zákazníkovi při předání SIM karty veškeré informace o bezpečnostních kódech nezbytných k užívání služeb, zejména o kódech PIN a PUK Informovat zákazníka o změně jeho hesla, ové adresy poskytovatele či jiných podstatných změnách a to s přiměřeným předstihem V rámci zvoleného tarifního programu poskytnout zákazníkovo volné jednotky podle ceníku, smlouvy a jejích příloh Dodržovat další povinnosti uvedené v těchto VOP. 4.4 Poskytovatel je oprávněn: Omezit poskytování služeb v rámci skupiny CGS na dobu nezbytně nutnou k realizaci příslušných opatření či pravomocných rozhodnutí vydaných příslušným správním orgánem Aktivovat zákazníkovi datový tarif, jehož bližší specifikace je uvedena ve smlouvě nebo jejích přílohách Provést změnu hesla, ové adresy či jiných nastavení souvisejících se službami v rámci skupiny CGS poskytovanými zákazníkovi včetně nastavení SIM karty i bez souhlasu zákazníka za předpokladu, že toto opatření je ve prospěch zákazníka nebo je nutné k řádnému poskytování služeb v rámci skupiny CGS. Tuto změnu lze provést i na dálku, bez fyzické přítomnosti pracovníka poskytovatele Požadovat při kontaktu se zákazníkem nebo jeho zástupcem identifikaci podle pravidel stanovených poskytovatelem s ohledem na maximální možnou ochranu zákazníka. Zástupce zákazníka se musí prokázat ověřenou plnou mocí. Poskytovatel je oprávněn jednat jako se zákazníkem s každým, kdo splní podmínky identifikace. Poskytovatel je oprávněn neprovést žádaný úkon, pokud se zákazník neidentifikuje řádným způsobem nebo při důvodném podezření na zneužití identifikačních prostředků. V takovém případě je poskytovatel oprávněn žádat náhradní způsob identifikace, zejména předložení dokladu totožnosti Sdělovat zákazníkovi nebo jeho zástupci informace o službách v rámci skupiny CGS, o jejich nastavení, výši dlužné částky či informace o údajích týkajících se konkrétních spojení apod Poskytovatel neručí za kvalitu hovorů uskutečněných prostřednictvím počítačové sítě Internet Poskytovatel neodpovídá za plnění třetích stran při poskytování Služeb třetích stran Nahrávat veškeré telefonní hovory se zákazníkem. 5. Platební podmínky 5.1 Ceny za poskytované Služby a související služby se začínají účtovat dnem aktivace SIM karty k danému zákaznickému účtu. Ceny za Služby třetích stran jsou zákazníkovi účtovány dle podmínek stanovených pro příslušnou Službu třetí strany. Stránka 2 z 7

3 5.2 Za první měsíc, ve kterém je aktivován zákaznický účet (aktivace SIM karty) je zákazník povinen zaplatit cenu bez ohledu na to, ve kterém dni daného měsíce aktivace proběhla. 5.3 Po skončení zúčtovacího období, jímž se rozumí kalendářní měsíc, poskytovatel vystaví zákazníkovi vyúčtování splňující náležitosti daňového dokladu (dále jen Vyúčtování ). Vyúčtování je tvořeno dvěma základními položkami a to vyúčtováním za služby účtované zvoleným mobilním operátorem (měsíční paušál, cena hovorného a dalších služeb) a vyúčtováním za služby CGS v částce uvedené ke každému zákaznickému účtu v ceníku. Vedle toho může vyúčtování obsahovat cenu jiných souvisejících služeb poskytovatele a cenu Služeb třetích stran poskytovaných zákazníkovi s využitím služeb poskytovatele, jakož i jiné částky, na které má poskytovatel nárok, např. depozita či smluvní pokuty. Pokud některou z Nabízených služeb poskytnutých zákazníkovi není možno vyúčtovat ve Vyúčtování za zúčtovací období, v němž tato byla poskytnuta, bude tato vyúčtována v nejbližším možném zúčtovacím období. 5.4 Za dobu přerušení poskytování Nabízených služeb nejsou Vyúčtování vystavována. 5.5 Neprodleně po vystavení Vyúčtování jej poskytovatel zašle v elektronické podobě na ovou adresu zákazníka tak, aby toto Vyúčtování bylo zákazníkovi dodáno nejpozději do 15 dnů ode dne skončení zúčtovacího období. Podle domluvy stran může poskytovatel zpřístupnit Vyúčtování zákazníkovi zpřístupněním v příslušné on-line aplikaci. Doručením elektronického Vyúčtování se tak rozumí jeho odeslání na e- mailovou adresu zákazníka či jeho zpřístupnění v příslušné aplikaci. Pokud zákazník neobdržel Vyúčtování déle než 40 dnů od doručení posledního Vyúčtování (nebo ode dne aktivace SIM karty), je povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit Zákaznickému centru poskytovatele, které mu sdělí údaje potřebné pro řádné zaplacení ceny. 5.6 Poskytovatel na základě žádosti zákazníka může vyhotovit podrobný elektronický rozpis skutečně vyčerpaných služeb, a to za poplatek ve výši 15,- Kč/rozpis k jedné SIM + DPH. 5.7 Vyúčtované částky musí být uhrazeny připsáním na bankovní účet poskytovatele ve lhůtě 15 dnů od vystavení Vyúčtování, není-li ve Vyúčtování uvedena jiná lhůta. Nedoručení Vyúčtování nemá vliv na povinnost zákazníka řádně a včas uhradit ceny za služby v rámci skupiny CGS. Povinnost zákazníka uhradit vyúčtovanou částku je splněna okamžikem připsání příslušné částky označené variabilním symbolem uvedeným ve Vyúčtování na bankovní účet poskytovatele. Neníli platba řádně označena variabilním symbolem uvedeným ve Vyúčtování, dochází ke splnění až okamžikem, kdy zákazník sdělí poskytovateli údaje umožňující řádnou identifikaci platby. 5.8 V případě inkasního způsobu úhrady je poskytovatel oprávněn inkasovat nejdříve po vystavení Vyúčtování. Pokud inkasní platba neproběhne z důvodu na straně zákazníka či peněžního ústavu, není tím dotčena povinnost zákazníka uhradit Vyúčtování ve lhůtě splatnosti. 5.9 Poskytovatel vrátí pouze takové platby přijaté na jeho bankovní účet, u nichž žadatel o vrácení prokáže totožnost odesílatele platby a sdělí poskytovateli údaje umožňující identifikaci takové platby Má-li zákazník vůči poskytovateli peněžitý závazek, započte se placení nejprve na úroky a potom na jistinu Zákazník může proti pohledávkám poskytovatele jednostranně započíst pouze své pravomocně přiznané pohledávky Poskytovatel společně s poskytovateli Služeb třetích stran tímto informuje zákazníka o tom, že veškeré pohledávky těchto třetích stran byly postoupeny příslušnou třetí stranou poskytovateli, který je z tohoto titulu oprávněn k jejich vyúčtování zákazníkovi Zákazník bere uvedenou informaci podpisem smlouvy na vědomí V případě, že v průběhu trvání smluvního vztahu dojde ke změně ceny telekomunikačních služeb, bude poskytovatel oprávněn vyúčtovat zákazníkovi tzv. servisní poplatek spojený s vyjednáním nových cen u operátora a s jejich aplikací na příslušnou smlouvu se zákazníkem, a to konkrétně poplatek ve výši 2 x 100,- Kč + DPH za každý aktivní zákaznický účet, tedy za každé již aktivní telefonní číslo. Poskytovatel je oprávněn poplatek fakturovat zákazníkovi po částech tak, aby jednotlivá měsíční platba poplatku nepřesáhla 100,- Kč + DPH. V průběhu 18 po sobě jdoucích kalendářních měsíců je poskytovatel oprávněn servisní poplatek účtovat zákazníkovi pouze jednou. 6. Zálohy a depozita 6.1 Poskytovatel je oprávněn žádat složení záloh či depozit v případech hrozícího finančního rizika nebo z jiného důvodu. 6.2 V případě neuhrazení požadované zálohy či depozita je poskytovatel oprávněn odstoupit od uzavřené smlouvy, neprovést navrženou změnu smlouvy či omezit nebo přerušit poskytování Nabízených služeb zákazníkovi. Poskytovatel je rovněž v takovém případě oprávněn zákazníkovi poskytovat jen některé z Nabízených služeb. 6.3 Poskytovatel zálohy a depozita zákazníkovi vrátí v případě ukončení smlouvy, jsou-li vyrovnány všechny závazky zákazníka vůči poskytovateli, a to nejpozději tři měsíce od ukončení poslední smlouvy uzavřené mezi poskytovatelem a zákazníkem. Tím není dotčeno právo poskytovatele započíst své pohledávky vůči složené záloze nebo depozitu. 6.4 Maximální výše mimořádné zálohy či depozita činí šestinásobek ceny zákazníkem dosud v zúčtovacím období využitých služeb. 6.5 Poskytovatel se zavazuje vrátit mimořádnou zálohu nebo depozitum bez zbytečného odkladu po zaplacení všech Vyúčtování, ve kterých se události, které byly důvodem mimořádné zálohy nebo depozita, projevily. 7. Omezení a přerušení poskytování služeb v rámci skupiny CGS 7.1 V případě, že zákazník neuhradí řádně a včas Vyúčtování je poskytovatel oprávněn omezit, případně též přerušit, poskytování služeb v rámci skupiny CGS zákazníkovi. Přerušení poskytování Nabízených služeb se také označuje jako suspendace či odpojení čísla z provozu v dané síti. V případě, že dojde k omezení nebo k přerušení poskytování služeb (suspendaci), bere zákazník na vědomí, že k obnovení služeb může dojít nejdříve po 14 dnech, a to pouze za podmínky, že zákazník uhradí veškeré své splatné závazky vůči Poskytovateli. 7.2 V případě, že poskytovatel omezí případně též přeruší, poskytování služeb v rámci skupiny CGS zákazníkovi v souladu se smlouvou a těmito VOP, zavazuje se zákazník uhradit poskytovateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč. Uhrazení smluvní pokuty zákazníkem je jednou z podmínek pro obnovení služeb. V případě, že zákazník smluvní pokutu neuhradí, není poskytovatel povinen zákazníkovi obnovit poskytování služeb. 7.3 Poskytovatel je oprávněn omezit, případně též přerušit, a to i okamžitě, poskytování služeb v rámci skupiny CGS v případě, že: se nepodařilo zákazníkovi ze strany poskytovatele doručit dopisy, Vyúčtování, upomínky a jiné písemnosti, nebo že zákazník jejich převzetí odmítl vznikne podezření, že zákazník uzavřel smlouvu s uvedením nepravdivých údajů zákazník užívá přístroj, který nebyl schválen či uznán pro provoz v České republice podmínky nezbytné pro poskytování služeb v rámci skupiny CGS nejsou nadále splnitelné zákazník užívá služeb v rámci skupiny CGS způsobem, který může negativně ovlivnit provoz sítě nebo její části či může negativně ovlivnit dostupnost nabízených služeb pro ostatní zákazníky zákazník užívá Nabízené služby v rozporu se smlouvou, těmito VOP nebo v rozporu s podmínkami dané služby; vznikne důvodné podezření, že dochází ke zneužití služeb v rámci skupiny CGS, 7.4 Poskytovatel se zavazuje chránit zákazníka před možným zneužitím jeho SIM karet v případě, že na některé ze SIM karet dojde k neobvykle vysokému provozu, který přesáhne v průběhu zúčtovacího období dvojnásobek průměrné výše Vyúčtování za tři měsíce zpětně, nebo k neobvyklému typu provozu (např. se objeví hovory do exotických destinací nebo na audiotexová čísla, ačkoliv k takovým hovorům v minulosti v takovém objemu nedocházelo). V takových případech je poskytovatel oprávněn zákazníkovi přerušit poskytování služeb v rámci skupiny CGS. Poskytovatel informuje zákazníka o těchto skutečnostech SMS zprávou, případně jiným vhodným způsobem. Omezení poskytování Nabízených služeb se může vztahovat i na jiné SIM Stránka 3 z 7

4 karty než ty, u nichž se objevil neobvykle vysoký provoz či neobvyklý typ provozu. 7.5 V případě, že zákazník složí mimořádnou zálohu či depozitum, bude poskytování služeb v rámci skupiny CGS na SIM kartách bez zbytečného odkladu obnoveno. Právo poskytovatele na úhradu dlužných cen za poskytnuté služby v rámci skupiny CGS tím není dotčeno. 8. Smluvní pokuty a finanční vypořádání 8.1 V případě prodlení zákazníka s úhradou Vyúčtování je poskytovatel oprávněn účtovat smluvní pokuty za podmínek a ve výši uvedené ve smlouvě nebo těchto VOP. 8.2 Bude-li zákazník v prodlení s úhradou jakéhokoliv svého peněžitého závazku vůči poskytovateli déle než 6 dní, je povinen zaplatit poskytovateli smluvní pokutu ve výši 100,- Kč. V případě, že bude zákazník v prodlení s úhradou jakéhokoliv svého peněžitého závazku vůči poskytovateli déle než 10 dní, je povinen zaplatit poskytovateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč a dále smluvní pokutu ve výši 0,3% denně z dlužné částky za každý den prodlení, a to od data po splatnosti závazku zákazníka do jeho splnění. 8.3 V případě, že bude zákazník v prodlení s úhradou jakéhokoliv svého peněžitého závazku vůči poskytovateli déle, než 60 dnů je poskytovatel oprávněn požádat o vymožení dlužné částky třetí subjekt, kterým je společnost FINANCE - TRADE s.r.o., IČ , se sídlem Chrudim, Havlíčkova 7, PSČ Zákazník bere pro takový případ na vědomí, že poskytovateli vzniknou další vícenáklady spojené s vymáháním a bude tak povinen uhradit poskytovateli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč. 8.4 V případě, že smlouva bude ukončena předčasně z důvodu na straně zákazníka, je zákazník povinen poskytovateli zaplatit smluvní pokutu ve výši součinu počtu měsíců, po které by byla smlouva ještě platná a účinná, částky 360,- Kč a počtem zákaznických účtů zákazníka. I v takovém případě však budou telefonní čísla zákazníkovi uvolněna až po uplynutí lhůty, na níž byla smlouva uzavřena. 8.5 V případě, že do 45 dní od podpisu této smlouvy nedojde k uvolnění telefonního čísla Zákazníka od stávajícího mobilního operátora, tak aby Zákazník mohl s tímto telefonním číslem přejít do skupiny CGS, z důvodu na straně Zákazníka, zavazuje se Zákazník uhradit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 7.200,- Kč za každé telefonní číslo - každou takovou SIM. 8.6 Pokud zákazník poruší závazek dodržovat sjednané minimální měsíční plnění, vzniká mu povinnost zaplatit poskytovatel smluvní pokutu podle podmínek minimálního měsíčního plnění. 8.7 Poskytovatel je oprávněn smluvní pokuty vyúčtovat v samostatném Vyúčtování. Také může smluvní pokuty vyúčtovat ve Vyúčtování společně se službami v rámci skupiny CGS. V takovém případě oddělí smluvní pokuty od ostatních účtovaných částek. 8.8 Smluvní pokuty a finanční vypořádání uvedené v těchto VOP či v jiných zvláštních smluvních podmínkách jsou písemně sjednány také pro veškeré budoucí nepísemné smlouvy uzavřené mezi Zákazníkem a Poskytovatelem. 9. Opatření proti zneužití nabízených služeb 9.1 Zákazník se zavazuje: Po zjištění ztráty, odcizení či zneužití SIM karty neprodleně o této skutečnosti informovat poskytovatele, který maximálně do 48 hodin po přijetí oznámení učiní opatření k zamezení zneužití SIM karty Bezodkladně poté, co obdrží SIM kartu, přijmout veškerá přiměřená opatření na ochranu svých personalizovaných bezpečnostních prvků, zejména hesla, jeho nastavení či jakýchkoliv jiných bezpečnostních kódů. V případě důvodného podezření na jejich prozrazení se zákazník zavazuje heslo či bezpečnostní kód neprodleně změnit Seznámit třetí osoby, kterým umožní používat SIM kartu, s podmínkami smlouvy a těchto VOP a dalšími důležitými informacemi o službách v rámci skupiny CGS. Za jednání takových třetích osob odpovídá zákazník. 9.2 V případě ztráty, odcizení, poškození SIM karty či prozrazení PUK kódu vydá poskytovatel zákazníkovi novou SIM kartu za poplatek ve výši 500,- Kč + DPH. 9.3 Není-li v samostatných podmínkách služeb stanoveno jinak, odpovídá za úhradu služeb v rámci skupiny CGS využitých po ztrátě či odcizení SIM karty zákazník, a to až do uplynutí 48 hodin od okamžiku, kdy oznámil poskytovatel ztrátu či odcizení SIM karty. Totéž platí v případě zneužití hesel a bezpečnostních kódů. 10. Zpracování údajů 10.1 Poskytovatel může vést databázi, která by obsahovala osobní, identifikační, provozní a lokalizační údaje zákazníků (dále jen Údaje ), které poskytovatel získal v souvislosti s uzavřením smlouvy, poskytováním služeb či jiným přímým nebo nepřímým kontaktem se zákazníkem či od třetích osob. Poskytovatel chrání Údaje v maximální možné míře, která odpovídá stupni technického rozvoje, a zavazuje se s nimi nakládat pouze v souladu s tímto článkem a platnými právními předpisy Osobními a identifikačními údaji se rozumí zejména titul, jméno, příjmení, adresa, rodné číslo, popř. národní identifikátor, datum narození, čísla předložených dokladů, telefonní čísla a ová spojení, obchodní firma, název, sídlo, místo podnikání, identifikační číslo, údaje o platbách a platební morálce, čísla SIM karet, aktivní tarif, heslo a jiné údaje získané o zákazníkovi. Provozními údaji se rozumí zejména telefonní číslo volajícího, telefonní číslo volaného, druh poskytnuté služby, cena za poskytnutou službu, začátek spojení, konec spojení, datum a frekvence uskutečnění spojení, počet poskytnutých jednotek (např. minuty, kb či kusy), typ přístupu k internetu (např. WAP, APN Internet, APN Intranet atp.). Lokalizačními údaji se rozumí jakékoli údaje zpracovávané v síti elektronických komunikací, které určují zeměpisnou polohu koncového zařízení zákazníka, zejména údaj o síti, k níž je zákazník připojen (např. při roamingových spojeních), údaj o tranzitní ústředně apod Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že poskytovatel zpracovává Údaje manuálně i automaticky, sám nebo prostřednictvím osob uvedených na jeho internetových stránkách, a že je oprávněn zpracovávat Údaje (tj. shromažďovat, ukládat, zpřístupňovat, vyhledávat používat, uchovávat, třídit je) pro účely vyplývající z příslušných právních předpisů a pro účely poskytování služeb a platebního styku mezi zákazníkem a poskytovatelem, včetně souvisejících provozních činností, vyúčtování Služeb a provádění úkonů s tím spojených, a to v rozsahu nutném pro naplnění výše uvedených účelů a po dobu nutnou pro dosažení uvedených účelů, nejdéle však po dobu platnosti smlouvy či do úplného vypořádání práv a povinností ze smlouvy, nebo po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy, nestanoví-li tyto VOP jinak Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že poskytovatel nebo jeho obchodní zástupce nebo osoby, které mají právo přístupu k osobním údajům zákazníka oprávněn zpracovávat Údaje pro účely nabízení obchodu a služeb, pro marketingové a obchodní účely, telemarketing, průzkum trhu a pro účely sjednané se zákazníkem, a to v rozsahu, v jakém byly Údaje zákazníkem poskytnuty nebo vyplývajícím z charakteru poskytovaných služeb nebo služeb souvisejících s nimi souvisejících, jsou-li nezbytné pro dosažení účelů uvedených v předchozím článku. Poskytovatel je oprávněn zpracovávat Údaje pro výše uvedené účely po celou dobu platnosti smlouvy, resp. do úplného vypořádání práv a povinností ze smlouvy, popř. po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi, nebo po dobu stanovenou těmito VOP. Zákazník souhlasí s tím, že poskytovatel je oprávněn pro účely uvedené v tomto článku nebo pro účely nabízení obchodu a služeb zpracovávat jméno, příjmení, adresu a jiné kontaktní údaje (včetně telefonního čísla a ového spojení) zákazníka i po vypořádání práv a povinností ze smlouvy Zákazník výslovně uděluje souhlas a současně zmocnění k tomu, aby poskytovatel zpracovával jím poskytnuté údaje (v rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa, název, obchodní firma, místo podnikání, IČ a informace o rozsahu a povaze případného porušení smluvní povinnosti zákazníkem, jehož následkem je existence peněžní pohledávky ve výši tří splátek nebo existence jakékoliv peněžní pohledávky poskytovatele vůči zákazníkovi déle jak 30 dnů po splatnosti) za Stránka 4 z 7

5 účelem informování o porušení smluvní povinnosti ze strany zákazníka včetně rozsahu a povahy tohoto porušení a o jeho platební morálce. Zákazník souhlasí s tím, aby poskytovatel za účelem ochrany svých práv předával uvedené údaje k dalšímu zpracování sdružení SOLUS, stane-li se poskytovatel jeho členem. SOLUS vede databázi osob (dlužníků), jež porušily smluvní závazek řádně platit za poskytnutou službu (např. úvěr, leasing, pojištění, služba elektronických komunikací, dodávka médií apod.), případně jeho právnímu nástupci. Zákazník souhlasí s tím, aby sdružení SOLUS při zpracování jeho osobních údajů využilo služeb zpracovatelů. Zákazník dále souhlasí s tím, že takto zpracovávané osobní údaje včetně rodného čísla sdružení SOLUS zpřístupní přímo či prostřednictvím zpracovatele svým členům, a to výlučně za výše uvedenými účely. Tento souhlas Zákazník poskytuje ode dne účinnosti smlouvy a dále po dobu tří let po datu úhrady posledního finančního závazku ze smlouvy. Poskytnutí osobních údajů Zákazníka je dobrovolné. Aktuální seznam členů sdružení SOLUS je uveden na stránkách a je k dispozici v sídle poskytovatele, na jeho pobočkách či na telefonické nebo e- mailové vyžádání. Stejný souhlas Zákazník poskytuje pro předání Údajů sdružení LLCB z. s. p. o., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 1096/21, PSČ Aktuální seznam členů sdružení LLCB je uveden na Poskytovatel je oprávněn, s čímž Zákazník výslovně souhlasí, poskytnout pro stejné účely Údaje Zákazníka i jiné osobě vedoucí obdobný registr. V takovém případě se souhlas Zákazníka vztahuje i na tento nový registr. Poskytovatel se zavazuje takou informaci o novém registru a jeho provozovateli uveřejnit na svých webových stránkách, ve svém sídle a svých pobočkách. Zákazník potvrzuje, že byl poučen o právu k přístupu ke svým osobním údajům ve smyslu 11 a 12 zákona o ochraně osobních údajů. Zjistí-li zákazník, že poskytovatel, případně jiný subjekt, kterému byly jeho osobní údaje zpřístupněny, porušil některou z povinností stanovenou jí zákonem o ochraně osobních údajů, má právo se obrátit na sdružení SOLUS nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz) s žádostí o zajištění opatření k nápravě. Zákazník potvrzuje, že byl poučen o svých nárocích vůči porušiteli podle 21 zákona o ochraně osobních údajů Zákazník souhlasí s tím, že poskytovatel je oprávněn informovat jej o svých službách a produktech, popř. o službách a produktech dalších subjektů. Obchodní sdělení je poskytovatel oprávněn zasílat elektronicky (zejména formou SMS, MMS, u), písemně nebo je zpřístupnit v souvislosti s poskytováním kterékoli služby v rámci skupiny CGS. Zákazník souhlasí s tím, že po ukončení smlouvy je poskytovatel oprávněn po dobu neurčitou zpracovávat jméno, příjmení, adresu a jiné kontaktní údaje zákazníka (včetně telefonního čísla), a to za účelem nabízení obchodu a služeb Poskytovatel zveřejní kontaktní údaje zákazníka ve vlastní informační službě, v informační službě jiných provozovatelů či v tištěném telefonním seznamu pouze v případě, že k tomu dá zákazník souhlas při uzavírání smlouvy či později se jinak jednoznačně vyjádří, že k některé z uvedených aktivit dává svůj souhlas. Opravu tištěného telefonního seznamu lze provést pouze při jeho nejbližší redakci. Zákazník je oprávněn požádat, aby bylo u jeho Údajů v tištěném telefonním seznamu uvedeno, že si nepřeje být kontaktován za účelem nabízení obchodu a služeb Zákazník je oprávněn svůj souhlas se zpracováním jeho Údajů kdykoli odvolat a to výslovným, určitým a srozumitelným způsobem (písemně dopisem). Zpracování Údajů na základě zákona nelze odmítnout Zákazník má právo na informace o Údajích, které poskytovatel nebo jiná oprávněná osoba zpracovává, a právo na jejich opravu, a to v rozsahu a za podmínek stanovených v 12 zákona na ochranu osobních údajů. Zjistí-li zákazník, že poskytovatel zpracovává Údaje v rozporu s ochranou soukromého a osobního života zákazníka nebo v rozporu se zákonem, má právo požádat poskytovatele o vysvětlení, případně o odstranění takového stavu, zejména o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci takových Údajů. Nevyhoví-li poskytovatel žádosti zákazníka o vysvětlení či odstranění závadného stavu, má zákazník právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, a to i přímo. Další práva zákazníka a další informace ke zpracování Údajů jsou uvedeny v 21 zákona o ochraně osobních údajů a jsou rovněž zveřejněny na webových stránkách poskytovatele, kde lze nalézt i seznam zpracovatelů osobních údajů. Odstranění nebo oprava budou provedeny v přiměřené lhůtě, která odpovídá technickým a administrativním možnostem poskytovatele. 11. Reklamace, lhůty pro jejich uplatnění 11.1 Reklamace se uplatňuje písemně u poskytovatele. Zákazník má právo podat reklamaci ve lhůtě 2 měsíců od doručení Vyúčtování, případně od vadného poskytnutí služby, jinak právo zanikne. V reklamaci zákazník uvede své identifikační údaje, telefonní číslo, reklamované Vyúčtování a jasně a srozumitelně vylíčí, v čem spatřuje chybný postup Podání reklamace nemá odkladný účinek, ledaže ho přizná Český telekomunikační úřad Poskytovatel vyřídí reklamaci bez zbytečného odkladu v nejkratších možných lhůtách odpovídajících složitosti, technické a administrativní náročnosti uplatněné reklamace, nejpozději do 1 měsíce ode dne jejího doručení, resp. do 2 měsíců v případě, kdy vyřízení reklamace vyžaduje projednání se zahraničním partnerem. 12. Platnost a účinnost smlouvy 12.1 Smlouvu uzavřenou na dobu určitou, a to 24 měsíců, která počíná běžet ode dne nabytí účinnosti smlouvy, je zákazník oprávněn písemně vypovědět až k okamžiku uplynutí sjednané doby určité. Smlouva sjednaná na dobu určitou se automaticky prolonguje tak, že v případě, že jedna ze smluvních stran nedoručí alespoň 30 dnů před koncem účinnosti smlouvy druhé smluvní straně sdělení, že na ukončení smlouvy trvá, tato smlouva se automaticky prodlužuje o 24 měsíců, a to i opakovaně Poskytovatel je oprávněn v průběhu trvání smluvního vztahu mezi poskytovatelem a zákazníkem rozhodnout o změně dodavatele Telekomunikačních služeb pro zákazníka, tedy je oprávněn rozhodnout o změně mobilního operátora, jehož služby zákazník na SIM kartě v rámci telekomunikačních služeb využívá. O případné změně mobilního operátora je poskytovatel povinen informovat zákazníka vždy minimálně 7 dní před uskutečněním změny. Ke změně dojde tak, že poskytovatel doručí zákazníkovi SIM kartu s číslem užívaným zákazníkem a sdělí mu termín, kdy dojde k deaktivaci původní SIM karty a k aktivaci nové SIM karty se stejným číslem pod jiným mobilním operátorem. V případě změny mobilního operátora se smlouva automaticky prodlužuje o 24 měsíců, a to počínaje dnem aktivace nové SIM karty V případě výpovědi smlouvy, má zákazník právo i povinnost doplatit najednou zbývající počet zúčtovacích období do konce smlouvy, a to ve výši součinu počtu měsíců, po které by byla smlouva ještě platná a účinná, částky 360,- Kč a počtem zákaznických účtů zákazníka. Telefonní číslo/čísla však bude uvolněno až po uplynutí lhůty, na níž byla smlouva uzavřena Bez ohledu na sjednanou dobu trvání smlouvy je zákazník oprávněn písemně vypovědět smlouvu s výpovědní lhůtou 31 dnů ode dne doručení výpovědi poskytovateli, dochází-li k podstatné změně smluvních podmínek. V takovém případě je zákazník povinen doručit výpověď poskytovateli do 20 dnů ode dne zveřejnění takové změny smluvních podmínek. O podstatnou změnu smluvních podmínek zpravidla nejde, netýkáli se tato změna základní Služby podle přílohy ke smlouvě, kterou jsou upraveny sazby za poskytované služby. O změnu základní Služby podle příslušné přílohy ke smlouvě se nejedná, jeli změna o 30% v měsíčních stálých platbách směrem dolů či nahoru nebo zda-li jde o změnu mobilního operátora. Zda jde o podstatnou změnu smluvních podmínek, která pro zákazníka představuje jejich zhoršení, se posoudí podle předpokládaného dopadu změny na průměrného zákazník v daném zákaznickém segmentu. V odůvodněných případech může poskytovatel umožnit zákazníkovi ukončit smlouvu i tehdy, pokud nejde o podstatnou změnu. Je-li změna ve smluvních podmínkách vyvolána změnou právních předpisů, nelze smlouvu z tohoto důvodu vypovědět Podle předchozího článku není oprávněn vypovědět smlouvu zákazník, jemuž byly před uzavřením smlouvy konkrétní změny oznámeny. Stránka 5 z 7

6 12.6 Výpověď smlouvy z důvodu podání žádosti o přenesení telefonního čísla do jiné sítě je upravena obchodními podmínkami přenesení čísla daného operátora V případě výpovědi smlouvy ze strany zákazníka, je poskytovatel oprávněn, v případě, že má zákazník vyrovnány veškeré závazky vůči poskytovateli, namísto ukončení poskytování služeb v rámci skupiny CGS převést SIM kartu do režimu předplacených služeb Poskytovatel je oprávněn písemně vypovědět smlouvu, resp. všechny smlouvy zákazníka, s výpovědní lhůtou 20 dnů od dne odeslání výpovědi v následujících případech (poskytovatel je současně s odesláním výpovědi oprávněn též omezit, případně přerušit poskytování Nabízených služeb, a to i bez předchozího upozornění): Zákazník nezaplatí tři Vyúčtování ve lhůtě splatnosti; Zákazník je v prodlení s úhradou jakéhokoliv svého peněžitého závazku déle než 31 dnů; Nastane některá skutečnost uvedená v čl. 7.3 písm. a) až h); Zákazník vstoupí do likvidace, na zákazník byl podán insolvenční návrh, bylo rozhodnuto o konkursu, reorganizaci, oddlužení či o jiném způsobu řešení úpadku nebo na zákazníka nebo jeho podnik byla uvalena nucená správa nebo proti němu byla zahájena exekuce Vypovězením smlouvy nejsou dotčena práva poskytovatele či zákazníka, zejména práva poskytovatele na zaplacení dlužných částek za poskytované služby v rámci skupiny CGS, smluvních pokut a náhrady škody, jakož i ostatních pohledávek Okamžikem úmrtí zákazníka smlouva zaniká, nedohodnou-li se poskytovatel a některý z oprávněných dědiců či právních nástupců zákazníka na jejím pokračování. 13. Odpovědnost za škodu 13.1 Není-li v podmínkách služeb stanoveno jinak, poskytovatel zákazníkovi neodpovídá za škodu způsobenou zneužitím bezpečnostních kódů a hesel, ztrátou, odcizením nebo zneužitím SIM karty, nedostatečným zabezpečením technických prostředků, jednáním v rozporu se smlouvou, podmínkami zvláštních služeb či právními předpisy, uvedením nesprávných údajů, například adres, nevyčerpáním volných jednotek, vadným poskytnutím či neposkytnutím služby, a to včetně služeb poskytovaných třetími stranami Úhrnná předvídatelná škoda, která by mohla vzniknout jako následek porušení právních povinností poskytovatele, může činit maximálně Kč Právo na náhradu škody poskytovatel uspokojí snížením částky k úhradě v následujících Vyúčtováních služeb. Jiným způsobem poskytovatel právo na náhradu škody uspokojí na základě písemné výzvy zákazníka. 14. Změna Všeobecných podmínek a jejich platnost, změna jiných smluvních podmínek 14.1 Poskytovatel je oprávněn měnit a doplňovat VOP z důvodu změny platné legislativy či změny podmínek na trhu elektronických komunikací Ukončením trvání smlouvy nezanikají ta práva a povinnosti smluvních stran dle smlouvy nebo těchto VOP, jež musí přetrvat až do jejich uspokojení Poskytovatel je oprávněn měnit rozsah, podmínky, kvalitu a ceny Nabízených služeb, případně ukončit poskytování stávajících Nabízených služeb z důvodu inflace, zavedení nových služeb, změny podmínek na trhu elektronických komunikací, zkvalitnění sítě, vývoje nových technologií apod. Nabízené služby, jejichž poskytování má být ukončeno, se Poskytovatel zavazuje nahradit jinými obdobnými službami, je-li to technicky a ekonomicky přiměřené O změnách v rozsahu, podmínkách, kvalitě a cenách služeb, jakož i o změně VOP, bude poskytovatel informovat způsobem stanoveným v čl Z hlediska běhu lhůt je rozhodující první zveřejnění změny kterýmkoliv ze zde uvedených způsobů Změnu Ceníku služeb poskytovatel zveřejní zpravidla 15 dnů předem Změnu VOP poskytovatel zveřejní nejméně 30 dnů předem Pokud zákazník ve lhůtě 20 dnů ode dne zveřejnění podstatné změny smluvních podmínek, která pro zákazníka představuje jejich zhoršení, nevypoví smlouvu dle čl. 12 těchto VOP, má se za to, že takový návrh na změnu smluvních podmínek přijal. 15. Rozhodné právo a rozhodování sporů 15.1 Poskytovatel a Zákazník se podle zákona č. 216/1994 Sb. (ZRŘ) dohodli, že veškeré jejich spory vzniklé ze smlouvy budou rozhodovány v rozhodčím řízení před jediným rozhodcem Martinem Vávrou, r.č /3138, kontaktní adresa Chrudim III, Havlíčkova 7, PSČ Nepřijme-li tento rozhodce funkci rozhodce do 30 dnů ode dne doručení žaloby, anebo nebude z jiného důvodu spor rozhodovat, bude spor rozhodovat místo něj náhradní rozhodce, pan Jakub Kučera, nar , trvale bytem Češkova 1240, Pardubice, PSČ , doručovací adresa Chrudim III, Havlíčkova 7, PSČ Smluvní strany se výslovně dohodly na následujících pravidlech případného rozhodčího řízení: a) řízení je jednoinstanční b) Společnost je společností, která zabezpečuje organizačně, ekonomicky a technicky činnost Rozhodců c) Jednacím místem je vždy sídlo Společnosti, d) Účastníci mohou učinit podání výhradně písemně na adresu Společnosti, e) Pokud adresát jakékoliv písemnosti odeslané rozhodcem není zastižen držitelem poštovní licence na adrese svého trvalého pobytu/sídla nebo na adrese uvedené v listině, jejíž součástí je rozhodčí doložka, nebo na adrese rozhodci po zahájení řízení písemně sdělené a nevyzvedne si ji adresát ani do 5 dnů od uložení, považuje se vždy písemnost za doručenou 5. dnem ode dne odeslání, f) Odepření převzetí písemnosti se považuje za doručení, g) Pokud se stane pobyt nebo sídlo některé strany neznámé, ustanoví této straně rozhodce opatrovníka přiměřeně podle 29, odst. 3. zákona č. 99/1963 Sb. h) Rozhodce rozhoduje spor podle zásad spravedlnosti a bez ústního jednání na základě stranami předložených a v řízení provedených důkazů a mezi stranami nesporných skutečností, i) rozhodčím nálezem se rozhoduje ve věci samé a o povinnosti k úhradě nákladů rozhodčího řízení, j) lhůta k plnění je 3 dny od doručení rozhodčího nálezu k) Rozhodčí nález nemusí obsahovat odůvodnění l) Poplatek za rozhodčí řízení činí 8 % z výše žalované částky, nejméně však 2.000,- Kč, přičemž 4% platí žalobce do 15 dnů od podání žaloby a 4% je povinna uhradit strana, která ve sporu neměla úspěch ve věci, a to do 3 dnů od právní moci rozhodčího nálezu. Je-li předmětem řízení opětující se plnění, je základem poplatku cena odpovídající součtu všech opětujících se plnění. Jde-li o plnění na dobu neurčitou nebo za dobu delší než 5 let, považuje se za základ poplatku pětinásobek ceny ročního plnění. m) Nelze-li stanovit základ poplatku podle l) činí poplatek ,- Kč. n) V případě, že se žalobce domáhá přiznání smluvní pokuty, stává se základem pro výpočet rozhodčího poplatku součet předmětné peněžité pohledávky a smluvní pokuty. V případě, že má být přiznána smluvní pokuta, která vznikne v budoucnu, bude tato do základu k vypočtení výše poplatku připočtena jako 2,5 násobek roční hodnoty této smluvní pokuty o) Již zaplacený poplatek za rozhodčí řízení se nevrací a to ani po zpětvzetí žaloby. p) Účastníku rozhodčího řízení, který měl ve věci plný úspěch, přizná Rozhodce náhradu nákladů potřebných k uplatňování nebo bránění práva proti účastníkovi, který úspěch ve věci neměl. Stejné pravidlo se uplatní v případě, že měl účastník ve věci neúspěch pouze v nepatrné části. V případě, že náklady účastníka zahrnovaly i náklady na právní zastoupení, na tyto se přiměřeně použije vyhláška min. spravedlnosti č. 484/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů Poskytovatel a zákazník se výslovně domluvili, že jejich vztah založený smlouvou se řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, v platném znění. 16. Ustanovení společná a závěrečná 16.1 Poskytovatel zasílá zákazníkovi písemnosti prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem, elektronickou poštou, SMS či MMS. Za písemné právní úkony poskytovatele se považují i právní úkony učiněné faxem, elektronickou poštou, SMS a MMS Adresu pro zasílání písemností si zákazník volí ve smlouvě. V případě potřeby, například tehdy, pokud se nepodařilo písemnost na korespondenční adresu doručit, však poskytovatel může písemnost zaslat i na jinou adresu uvedou ve smlouvě či na jinou známou adresu zákazníka, včetně ové adresy. Zákazník, který hodlá používat SIM kartu v zařízení, které neumožňuje Stránka 6 z 7

7 přijímání SMS či MMS, je tuto skutečnost povinen předem oznámit poskytovateli a dohodnout si náhradní způsob komunikace. Při nesplnění této povinnosti poskytovatel neodpovídá za vzniklou škodu Písemnost zasílaná prostřednictvím provozovatele poštovních služeb se považuje za doručenou jejím dodáním na adresu dle čl. 16.2, případně marným uplynutím lhůty určené k vyzvednutí poštovní zásilky, i když se zákazník o jejím uložení nedozvěděl, případně dnem, kdy se písemnost vrátila poskytovateli, podle toho, která z těchto skutečností nastala dříve. Doručení je účinné i tehdy, když se zákazník na adrese dle čl nezdržuje. To však neplatí, pokud poskytovatel písemnost doručoval na adresu, o které zákazník oznámil, že není aktuální Písemnost zasílaná prostřednictvím faxu, elektronické pošty, SMS či MMS se považuje za doručenou nejpozději třetí den následujícím po odeslání písemnosti na telefonní číslo zákazníka či na jeho ovou adresu Není-li výslovně stanoveno jinak, rozumí se dnem vždy kalendářní den České znění těchto VOP je zněním závazným Obsah smlouvy tvoří tyto VOP a platné ceníky pomocně označené čísly 1 až 6, z nichž pro jednotlivou smlouvu je platný ten ceník, který je jako její příloha ve smlouvě označen a podmínky zvláštních nabídek nebo nabízených služeb. Jde-li o úpravu stejné otázky, má úprava obsažená v příslušném ceníku pro dotčenou smlouvu a podmínkách zvláštních nabídek nebo nabízených služeb přednost před VOP Do platných VOP lze nahlížet v sídle společnosti poskytovatele a na jejich pobočkách. Do platných VOP lze dále nahlížet na internetových stránkách a na portálu Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1. ledna V Praze, dne 30. října 2012 Martin Darius, jednatel Stránka 7 z 7

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Všeobecné podmínky RWE Mobil

Všeobecné podmínky RWE Mobil 1. Úvodní ustanovení Všeobecné podmínky RWE Mobil Tyto všeobecné podmínky (dále jen Všeobecné podmínky ) tvoří součást smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací a služeb souvisejících poskytovaných

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY P POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÉ SLUŽBY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. Společnost RIGHT POWER SERVICES, s.r.o., sídlem Českobratrská 3321/46,

Více

Všeobecné podmínky společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.

Všeobecné podmínky společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. Všeobecné podmínky společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. 1. Úvodní ustanovení Tyto všeobecné podmínky tvoří součást smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací (dále jen Smlouva ), kterou

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil Tyto všeobecné podmínky (dále jen VOP ) jsou vydané v souladu s 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností Vole-j.cz s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností Vole-j.cz s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností Vole-j.cz s.r.o. (dále jen VOP) 1. Základní ustanovení Obchodní společnost Vole-j.cz s.r.o. (dále

Více

Čl. 3 Zařízení pro poskytování a užívání služeb. zařízení Poskytovatele Koncové zařízení účastníka doplňková zařízení

Čl. 3 Zařízení pro poskytování a užívání služeb. zařízení Poskytovatele Koncové zařízení účastníka doplňková zařízení Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací a Všeobecné obchodní podmínky prodeje doplňkových zařízení společnosti UPC Česká republika, s.r.o. Část I. Všeobecné podmínky

Více

Rozsah předmětu plnění. Rozsah předmětu plnění je uveden v nabídce Uchazeče. Bc. Martin Víteček v.r. Miroslav Haluza v.r.

Rozsah předmětu plnění. Rozsah předmětu plnění je uveden v nabídce Uchazeče. Bc. Martin Víteček v.r. Miroslav Haluza v.r. Příloha č.1 MMOPP00BV5BE Rozsah předmětu plnění Rozsah předmětu plnění je uveden v nabídce Uchazeče. Za Objednatele Za Poskytovatele Bc. Martin Víteček v.r. Miroslav Haluza v.r. Všeobecné podmínky Všeobecné

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ O2 PŘEDPLACENÉ SLUŽBY

SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ O2 PŘEDPLACENÉ SLUŽBY SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ O2 PŘEDPLACENÉ SLUŽBY Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů

Více

2.1 Poskytovatel je kromě oprávnění vyplývajících z dalších

2.1 Poskytovatel je kromě oprávnění vyplývajících z dalších Všeobecné obchodní podmínky 1 Předmět Smlouvy 1.1 Poskytovatel se zavazuje poskytovat Služby na základě Smlouvy na poskytování služeb, kterou s ním Poskytovatel uzavřel a jejíž nedělitelnou součástí jsou

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti INTERNET Pb, spol. s r.o. Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací Poskytovatelem Jiřím Tománkem, provozovatelem sítě Dobříš.NETwork (dále též jen Všeobecné podmínky nebo VoP ) ve znění

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014 1. Úvodní ustanovení Všeobecné podmínky pro poskytování služeb (dále jen Všeobecné podmínky ) stanovují a upravují práva a povinnosti smluvních

Více

Obecná část Podmínek. 1. Předmět Podmínek

Obecná část Podmínek. 1. Předmět Podmínek Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti Fast Communication s.r.o. (dále jen Podmínky") vydané s účinností od 1.9.2013. Obecná část Podmínek 1. Předmět

Více

3. Práva a povinnosti smluvních stran

3. Práva a povinnosti smluvních stran Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti ha-vel internet s.r.o. (dále jen Podmínky") vydané s účinností od 8. 2. 2014. Obecná část Podmínek 1. Předmět

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací.

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací. Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací. 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1 Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

Více

Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o.

Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o. Článek 1 Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o. (dále jen VPS ) Definice pojmů účinné od 18. 8. 2014 1.1. Pro účely VPS mají následující výrazy a fráze níže uvedený význam, pokud není v kontextu

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností AIRWAYNET a.s. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností AIRWAYNET a.s. (dále jen Všeobecné podmínky ) Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. Úvodní ustanovení 1.1 Poskytovatelem se rozumí společnost AIRWAYNET a.s. se sídlem Hládkov

Více

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek Obecná část Podmínek Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti GREPA Networks s.r.o. (dále jen Podmínky") vydané s účinností od 1.4.2014. 1 Předmět

Více

Základní ustanovení 1.1 Služby Služby třetích stran Smlouva 1.2 Objednávka služeb 1.3 Heslo 1.4 Volací limit 1.5 Uzavření smlouvy

Základní ustanovení 1.1 Služby Služby třetích stran Smlouva 1.2 Objednávka služeb 1.3 Heslo 1.4 Volací limit 1.5 Uzavření smlouvy Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti Vodafone Czech Republic a.s. se sídlem Vinohradská 167, 100 00 Praha 10, IČ: 25788001, zapsané do OR u

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SÍTĚ SMARTBOX. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SÍTĚ SMARTBOX. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SÍTĚ SMARTBOX Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Společnost SMARTBOX CB s.r.o., se sídlem České Budějovice, B. Smetany 43, 370 01, IČO: 24683477 (dále jen

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Definice pojmů VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

I. Úvodní ustanovení. II. Definice pojmů VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ I. Úvodní ustanovení 1) Tyto Všeobecné podmínky upravují podmínky poskytování služeb elektronických komunikací poskytovaných společností Mikenopa a.s. a jsou nedílnou součástí každé Smlouvy o poskytování

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY K POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY K POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VŠEOBECNÉ PODMÍNKY K POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ ÚČINNOST OD: 15. 1. 2014 Štěpán MALEČ -RECOM Obránců míru 1259, Strakonice 386 01 tel.: 380 421 900, fax: 380 421 901

Více

Všeobecné podmínky. pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti CASABLANCA INT s.r.o. s platností od 1.1.2014

Všeobecné podmínky. pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti CASABLANCA INT s.r.o. s platností od 1.1.2014 Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti CASABLANCA INT s.r.o. s platností od 1.1.2014 Služba přístupu k síti Internet Veřejně dostupná telefonní služba Služby pronájmu

Více

Všeobecné podmínky poskytování služeb společnosti Wolfstein s.r.o

Všeobecné podmínky poskytování služeb společnosti Wolfstein s.r.o 1. Předmět Podmínek 1.1. Všeobecné podmínky poskytování služeb společnosti Wolfstein s.r.o. stanovují podmínky uzavření Smlouvy a poskytování služeb elektronických komunikací společnosti Wolfstein s.r.o..

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ OtavaNet s. r. o.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ OtavaNet s. r. o. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ OtavaNet s. r. o. 1. Předmět Všeobecných podmínek a definice pojmů 1.1. Všeobecné podmínky jsou tyto Všeobecné podmínky poskytování služeb

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ (Obecná část Všeobecných podmínek) 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1. Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby poskytovatele ( Všeobecné podmínky ) upravují práva a

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP Cloud

Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP Cloud Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP Cloud Účinné od 10.5.2015 Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Raiffeisenbank a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČ 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2051 OBSAH I. Úvodní ustanovení 1. Základní

Více