Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací"

Transkript

1 Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti MATERNA Communications a.s. Společnost MATERNA Communications a.s.,(dále jen "Poskytovatel ), IČ , se sídlem Vinohradská 184/2396, Praha 3, PSČ a s doručovací adresou Škroupova 441, Hradec Králové, PSČ , v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů, vydává tyto Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací. Podmínky se vztahují ke službám, k nimž vydal Český telekomunikační úřad (dále jen ČTÚ nebo Úřad) Poskytovateli "Osvědčení č. 473". 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1. Předmět Všeobecných podmínek Tyto Všeobecné podmínky upravují práva a povinnosti Poskytovatele a účastníka (dále jen zákazník ), které se vztahují ke smlouvě o poskytování telekomunikačních služeb (dále jen smlouva ). Všeobecné podmínky dále upravují rozsah poskytovaných telekomunikačních služeb (dále jen služby ) Obsah smlouvy Obsah smlouvy mezi Poskytovatelem a zákazníkem tvoří tyto Všeobecné podmínky, ceníky služeb Poskytovatele, v nichž jsou uvedeny nabídky programů služeb a ceny poskytovaných služeb (dále Ceník ) a Reklamační řád Poskytovatele. Obsah smlouvy tvoří také podmínky marketingových akcí, pokud se jich zákazník účastní, ve kterých Poskytovatel může stanovit další práva a povinnosti, případně je upravit odlišně od těchto Všeobecných podmínek. Konkrétní podmínky poskytování veřejně dostupné telefonní služby MATERNA Call jsou popsány v příloze/přílohách těchto Všeobecných podmínek Uzavření smlouvy Smlouva mezi Poskytovatelem a zákazníkem je uzavřena okamžikem, kdy zákazník provede některý z úkonů směřujících k jejímu uzavření uvedený v těchto Všeobecných podmínkách viz kapitola 2. Smlouva je uzavřena na dobu určitou či neurčitou podle zvoleného programu služeb, podmínek marketingové akce nebo ujednání v rámci písemné smlouvy Ukončení smlouvy Smlouva je ukončena a) uplynutím doby, na kterou byla uzavřena (není-li dohodnuto jinak), b) ukončením ze strany zákazníka, c) ukončením ze strany Poskytovatele. Smlouva je ukončena ve lhůtách stanovených v těchto Všeobecných podmínkách viz kapitola 2. Ukončení smlouvy se nedotýká vzájemných nároků vzniklých před jejím ukončením Kontaktní místa Poskytovatele Telefonické žádosti podle těchto Všeobecných podmínek (s výjimkou žádosti o uzavření smlouvy) musí být učiněny prostřednictvím Oddělení služeb zákazníkům na čísle Písemné žádosti (včetně žádosti o uzavření smlouvy) musí být zaslány na adresu Materna Communications a.s., Oddělení služeb zákazníkům, Škroupova 441, Hradec Králové, PSČ Elektronickou poštou lze žádosti obchodního charakteru zasílat na adresu žádosti o technickou pomoc nebo podporu pak na adresu 1/9

2 2. PRÁVA ZÁKAZNÍKA 2.1. Žádost o uzavření smlouvy Každý, kdo má zájem využívat služeb Poskytovatele (dále jen zájemce), je oprávněn požádat Poskytovatele o uzavření smlouvy, a to: a) písemně na adresu Materna Communications a.s., Oddělení služeb zákazníkům, Škroupova 441, Hradec Králové, PSČ b) vyplněním formuláře na internetových stránkách c) em na adrese Zájemce v žádosti uvede aktuální a pravdivé údaje nutné ke zjištění jeho totožnosti (je-li při registraci služby požadováno - včetně rodného čísla) a na žádost Poskytovatele je povinen tyto údaje prokázat platnými doklady. Zájemce může pověřit uzavřením smlouvy třetí osobu, která však musí mít od zájemce úředně ověřenou plnou moc (pokud není oprávněna za něj jednat na základě právních předpisů). Pokud se Poskytovatel nedohodne se zájemcem jinak, do pěti (5) pracovních dnů od obdržení žádosti a případně úhrady Volací jistiny (kauce), je-li požadována, Poskytovatel zašle zájemci písemnou smlouvu, je-li uzavírána, a další náležitosti k řádnému využívání služby (SIM kartu, je-li součástí služby, přístupové kódy, telefonní čísla, stručný návod apod.). Způsob uzavření smlouvy se zájemcem je popsán dále v kapitole upravující povinnosti zákazníka Volba přístupového hesla Zákazník má povinnost si při prvním přístupu zvolit a následně právo měnit heslo, prostřednictvím kterého se bude přihlašovat do svého profilu (účtu) na internetové stránce Poskytovatele, kde může získávat informace o nastavení svých služeb a toto nastavení měnit, získávat podrobné informace o stavu svého účtu a obecné informace o cenách, podmínkách, marketingových akcích apod Volací limit a Volací jistina (kauce) Zákazník má právo stanovit si volací limit, prostřednictvím kterého může v průběhu zúčtovacího období orientačně kontrolovat výši využitých služeb u zvoleného programu. Při uzavření smlouvy na měsíčně zpětně fakturované cenové programy je nutné uhradit Poskytovateli Volací jistinu (tj. finanční částku), jejíž výše je stanovena v Ceníku. Zákazník může požádat Poskytovatele o vrácení uhrazené Volací jistiny: a) při ukončení smlouvy na konkrétní cenový program nebo b) pokud nebyl za uplynulých šest (6) po sobě jdoucích zúčtovacích období v prodlení s úhradou Vyúčtování, není-li v konkrétním případě stanovena doba delší, a pokud zákazník hodlá i nadále využívat Službu, bude Volací jistina přednostně použita k úhradě placených služeb využitých zákazníkem v dalších zúčtovacích obdobích, nevyžádá-li si zákazník jinak. Při ukončení smlouvy a po uhrazení všech pohledávek Poskytovatele bude zbývající část Volací jistiny zákazníkovi vrácena způsobem, který si zvolí z nabídky Poskytovatele při uzavření smlouvy, případně později. Pokud si zákazník způsob vrácení Volací jistiny nezvolí, bude mu vrácena na jeho poslední známou adresu nebo převedena na bankovní účet (v případě, že Poskytovatel bude mít číslo bankovního účtu k dispozici). Volací jistina bude zákazníkovi odeslána ve lhůtě 30 dnů ode dne ukončení smlouvy, případně od podání žádosti zákazníka o její vrácení. V případě neúspěšného doručení, nebo pokud je částka nižší než poštovné, bude Volací jistina zákazníkovi vrácena na jeho žádost, kterou je oprávněn podat u Poskytovatele nejpozději do 2 let od ukončení smlouvy. Po této lhůtě Volací jistina propadá ve prospěch Poskytovatele. Výše volacího limitu zůstává nezměněna i po vrácení Volací jistiny zákazníkovi Změna smlouvy / programu služeb O změnu smlouvy, zejména změnu zvoleného programu služeb, může zákazník požádat Poskytovatele telefonicky, písemně nebo mailem na kontaktní adresy uvedené v těchto Všeobecných podmínkách. Zákazník při podávání žádosti musí uvést své jméno, telefonní číslo, případně poskytnout další informace týkající se jeho smlouvy. Požadované změny budou provedeny nejpozději od prvního dne následujícího měsíce, jestliže byl Poskytovatel o požadavku zákazníka prokazatelně vyrozuměn nejméně pět (5) kalendářních dnů před koncem měsíce, není-li ve Všeobecných podmínkách stanoveno jinak. Za změnu smlouvy je Poskytovatel v konkrétně definovaných případech oprávněn zákazníkovi účtovat cenu dle platného Ceníku. 2/9

3 2.5. Podrobné vyúčtování Zákazník má zabezpečený přístup k podrobnému rozpisu hovorného nebo čerpání kreditu přes internetové stránky Poskytovatele, případně může požádat Poskytovatele o zpoplatněné zaslání podrobného vyúčtování služeb, které obsahuje podrobný rozpis cen za všechny služby placené zákazníkem. Podrobný rozpis Poskytovatel vyhotovuje zdarma Reklamace Nesouhlasí-li zákazník s výší účtované částky za placené služby nebo není-li spokojen s kvalitou poskytovaných služeb, má právo toto reklamovat. Postup při reklamaci se řídí Reklamačním řádem, který je přístupný na internetových stránkách Poskytovatele a k nahlédnutí v Oddělení služeb zákazníkům Poskytovatele. Reklamace musí být učiněna písemně, musí obsahovat jméno zákazníka, telefonní číslo, spornou částku nebo jiný důvod reklamace a musí být podána v souladu s aktuálním Reklamačním řádem nejpozději v zákonem stanovené lhůtě, jinak právo zaniká. Lhůta pro uplatnění reklamace je uvedena v Reklamačním řádu. Třetí osoba může podat reklamaci jménem zákazníka pouze na základě písemného zmocnění. Poskytovatel vyřídí reklamaci ve lhůtách a způsobem stanoveným v Reklamačním řádu. Podání reklamace nemá odkladný účinek na splatnost reklamované účtované částky Ukončení smlouvy ze strany zákazníka a) Zákazník může kdykoli ukončit smlouvu (kterýkoli využívaný program služeb), a to oznámením Oddělení služeb zákazníkům. Oznámené musí obsahovat úplnou identifikaci zákazníka, telefonní číslo a program služeb, který zákazník požaduje ukončit a musí být doručeno Poskytovateli nejméně pět kalendářních dnů před koncem zúčtovacího období (měsíce). V takovém případě bude program služeb ukončen nejpozději posledním dnem zúčtovacího období. Pokud Poskytovatel obdrží oznámení zákazníka v období kratším než pět kalendářních dnů před koncem zúčtovacího období (měsíce), bude program služeb ukončen nejpozději posledním dnem následujícího zúčtovacího období (měsíce). Poskytovatel si vyhrazuje právo požadovat od zákazníka další údaje potřebné k ukončení smlouvy. Výše uvedené neplatí, je-li stanoveno jinak v podmínkách písemné smlouvy nebo smlouvy na dobu určitou. b) Zákazník může dále ukončit smlouvu, nesouhlasí-li se změnami Všeobecných podmínek, změnou Ceníku, Reklamačního řádu nebo programů služeb. To neplatí, pokud Poskytovatel změny provedl z důvodu změny právních předpisů nebo spočívají ve snížení ceny služeb ve prospěch zákazníka, případně změnou nejsou dotčena práva a povinnosti zákazníka. Zákazník je v případě nesouhlasu oprávněn do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne účinnosti změny zaslat Poskytovateli písemně žádost o ukončení smlouvy, v takovém případě bude smlouva ukončena nejpozději k poslednímu dni měsíce následujícího po měsíci, kdy byla žádost Poskytovateli doručena. Jinak se má za to, že zákazník se změnami souhlasí Zpracování osobních údajů Zákazník má právo na ochranu svých osobních a jiných údajů (dále jen údaje ). Veškeré údaje, které Poskytovatel od zákazníka získá v souvislosti s uzavřením smlouvy či poskytováním služeb, budou zpracovávány v databázi Poskytovatele a bude s nimi nakládáno v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů (Zákon 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů) Souhlas zákazníka se zpracováním údajů V souladu se zákonem 101/2000 Sb. zákazník uděluje Poskytovateli souhlas s využitím svých údajů (včetně údajů získaných v souvislosti s poskytováním služeb) k obchodním a marketingovým účelům Poskytovatele, včetně provádění průzkumu trhu (telemarketing). Zákazník dále dává Poskytovateli výslovný souhlas s užitím svých telefonních čísel, elektronické adresy a adresy pro zasílání korespondence pro účely zasílání obchodních sdělení či propagačních materiálů, a to prostřednictvím SMS a MMS zpráv, elektronické pošty či písemně Odvolání souhlasu Zákazník je oprávněn výše uvedený souhlas kdykoliv písemně nebo elektronickou zprávou odvolat. Odvolání souhlasu nebude mít vliv na poskytování služeb a na marketingové akce, kterých se zákazník dobrovolně účastní. Zákazník je dále oprávněn při uzavírání smlouvy vyslovit nesouhlas se zpracováním svých údajů pro obchodní a marketingové účely Poskytovatele, v takovém případě se na zákazníka nebudou vztahovat ta ustanovení Všeobecných podmínek, která jsou podmíněna poskytnutím souhlasu. 3/9

4 Likvidace osobních údajů Po ukončení smlouvy a vypořádání všech vzájemných práv a povinností Poskytovatel vymaže údaje zákazníka ze své databáze. Zákazník však dává Poskytovateli souhlas se zpracováním svého jména, příjmení, adresy a jiných kontaktních údajů i po ukončení smlouvy, a to za účelem nabídky nových služeb zákazníkovi. Zákazník má právo tento souhlas při ukončení smlouvy, případně kdykoli později, písemně odvolat Zpracování osobních údajů získaných v rámci marketingových akcí Pokud zákazník využije některou z obchodních nabídek Poskytovatele či se zúčastní některé z marketingových akcí, dává zároveň Poskytovateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů nezbytných pro plnění a kontrolu podmínek stanovených v pravidlech této nabídky či akce, se kterými byl seznámen a které využitím nabídky akceptoval. Zákazník nemá možnost vyslovit nesouhlas se zpracováním svých osobních údajů pro účely uvedené v tomto článku v případě, že by porušením podmínek stanovených v pravidlech příslušné nabídky či akce mohla být Poskytovateli způsobena škoda. Takto získané údaje Poskytovatel zlikviduje, jakmile nebudou pro uvedené účely potřebné Zpracovatelé Zákazník má právo, aby jeho údaje nebyly Poskytovatelem poskytnuty třetím osobám, s výjimkou: a) zpracovatelů, které Poskytovatel využívá k tisku a rozesílání dokumentů určených zákazníkům, k zajištění inkasa nedoplatků zákazníka, shromáždění údajů o zákaznících pro účely marketingu a vývoje nových služeb nebo k vykonávání dalších administrativních činností, b) třetích subjektů spolupracujících s Poskytovatelem na zajištění marketingových či obchodních akcí, kterých se zákazník účastní, c) osoby, která se prokáže jako oprávněný zástupce zákazníka d) subjektů, kterým je Poskytovatel povinen osobní údaje zákazníka poskytnout na základě právních předpisů. Údaje zákazníka Poskytovatel poskytne zpracovatelům pouze pro výše uvedené účely a v nezbytně nutném rozsahu Náhrada škody Zákazník má právo na náhradu škody, kterou mu Poskytovatel způsobil porušením právních předpisů nebo těchto Všeobecných podmínek, pokud není ve Všeobecných podmínkách či platných právních předpisech stanoveno jinak. Ujednání týkající se náhrady škody a způsobu řešení sporů jsou uvedena v Reklamačním řádu. 3. PRÁVA POSKYTOVATELE 3.1. Neposkytnutí služeb a) Poskytovatel může zájemci odmítnout poskytnutí služeb a uzavření smlouvy zejména z těchto důvodů: zájemce se v minulosti pokusil o zneužití telekomunikačních služeb Poskytovatele nebo má Poskytovatel vůči zájemci neuhrazené pohledávky, b) zájemce nesouhlasí se Všeobecnými podmínkami, případně s návrhem písemné smlouvy, c) podle veřejně dostupných informací nebo informací Poskytovateli známých v souladu s právními předpisy lze důvodně předpokládat, že zájemce nebude řádně plnit povinnosti zákazníka. O důvodech odmítnutí bude Poskytovatel zájemce informovat Volací jistina (kauce) a volací limit Poskytovatel má právo u měsíčně zpětně fakturovaných cenových programů požadovat po zákazníkovi při uzavření smlouvy, případně při zvýšení volacího limitu uhrazení Volací jistiny (kauce), která slouží k zajištění plnění povinností zákazníka vyplývajících ze smlouvy. Výše Volací jistiny a doba, po kterou si ji Poskytovatel ponechá, závisí zejména na využívaném programu služeb a platební historii zákazníka. Poskytovatel je oprávněn v případě důvodného podezření na zneužití služeb požadovat po zákazníkovi uhrazení/navýšení Volací jistiny, aniž by zvýšil volací limit zákazníka Vyúčtování služeb U měsíčně zpětně fakturovaných služeb Poskytovatel vystaví zákazníkovi vždy zpětně za uplynulý měsíc Vyúčtování obsahující cenu za všechny služby poskytnuté v příslušném zúčtovacím období. Poskytovatel je oprávněn poskytnout zákazníkovi v souladu s platnými právními předpisy Vyúčtování pouze elektronicky. 4/9

5 Odesláním Vyúčtování je v takovém případě míněno jeho zpřístupnění zákazníkovi elektronickou formou. Pokud zákazník nesouhlasí s poskytováním Vyúčtování elektronicky, bude mu zasláno prostřednictvím Poskytovatele poštovních služeb a zpoplatněno dle platného ceníku. Vyúčtování bude obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy. Poskytovatel je oprávněn zákazníkovi ve Vyúčtování vyúčtovat i ceny za služby poskytnuté v předchozích zúčtovacích obdobích, pokud nebyly z objektivních důvodů zahrnuty do Vyúčtování za příslušné zúčtovací období Započtení pohledávek Poskytovatel může použít částky, které dluží zákazníkovi ve vztahu k jakékoliv zákazníkem užívané službě (z titulu přeplatků nebo uhrazených Volacích jistin) na úhradu jakékoli částky, kterou zákazník dluží Poskytovateli (včetně nákladů spojených s jejím vymáháním), a to zejména při ukončení smlouvy. Zákazník není oprávněn započíst částky, které dluží Poskytovateli, na částky, které Poskytovatel dluží zákazníkovi Změna čísla a hesla Poskytovatel je oprávněn ze závažných technických nebo provozních důvodů provést změnu telefonního čísla či nastavení jeho služeb i bez souhlasu zákazníka. O této změně bude Poskytovatel zákazníka předem písemně informovat, a to nejméně pět (5) pracovních dnů předem, bude-li to objektivně možné Omezení/ukončení poskytování služeb z důvodů na straně zákazníka Poskytovatel je oprávněn po předchozím upozornění (učiněném zejména prostřednictvím SMS zprávy nebo mailem, které jsou prokazatelným způsobem doručení pro účely stanovené v tomto článku), omezit, přerušit nebo ukončit poskytování jakéhokoli programu služeb pokud zákazník: a) poruší povinnosti stanovené ve Všeobecných podmínkách či platných právních předpisech, b) neuhradí včas a řádně všechny částky účtované v souvislosti se všemi využívanými službami, překročí volací limit, c) na majetek zákazníka je prohlášen konkurz či byl zamítnut návrh na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku nebo zákazník vstoupil do likvidace, d) zákazník fyzická osoba zemře nebo zákazník právnická osoba zanikne, e) poskytne Poskytovateli nepravdivé nebo zavádějící údaje a prohlášení, případně nenahlásí jejich změnu, f) používá program služeb či SIM kartu protiprávním způsobem nebo způsobem odporujícím těmto Všeobecným podmínkám, či podmínkám stanoveným pro příslušnou službu, g) má po přechodu z programu služeb na předplacené služby na původním programu služeb neuhrazený dluh po splatnosti. Omezení poskytování služeb z důvodů na straně zákazníka nemá vliv na povinnost zákazníka hradit pravidelné měsíční paušály, pokud jsou s poskytováním služby spojeny Obnovení poskytování Služeb V případě, že došlo k omezení/přerušení poskytování služeb z důvodu porušení povinností zákazníka uvedených v těchto Všeobecných podmínkách, obnoví Poskytovatel poskytování služeb, pokud zákazník zjedná nápravu (zejména uhradí dlužné částky). V takovém případě je Poskytovatel oprávněn požadovat po zákazníkovi kromě uhrazení/navýšení Volací jistiny a stanovení nového volacího limitu úhradu nákladů na reaktivaci dle Ceníku. Zákazník však může reaktivaci výslovně písemně předem odmítnout, v tomto případě je smlouva ukončena. V případě omezení poskytování služeb z důvodu překročení volacího limitu dojde k obnovení poskytování služeb v okamžiku, když bude volací limit zákazníkem zvýšen (resp. navýšena složená Volací jistina), případně na začátku nového zúčtovacího období Omezení poskytování služeb z důvodů na straně Poskytovatele Pokud dojde ze závažných technických nebo provozních důvodů k omezení nebo přerušení poskytování služeb zákazníkovi, poskytne Poskytovatel zákazníkovi přiměřenou slevu z ceny nebo po dohodě se zákazníkem poskytne službu náhradním způsobem. Poskytovatel dále může omezit nebo přerušit poskytování služeb na základě obecně závazných právních předpisů, rozhodnutí příslušných státních orgánů v období krizových situací či z důvodu jiného obecného zájmu. Pokud došlo k přerušení nebo omezení služeb podle tohoto článku, je Poskytovatel oprávněn poskytování služeb obnovit ihned, jakmile to bude možné. 5/9

6 3.9. Změna smluvních podmínek Poskytovatel si vyhrazuje právo změnit podmínky programu služeb, Reklamační řád, Všeobecné podmínky a Ceník, o čemž bude předem zákazníky informovat zveřejněním těchto změn na svých internetových stránkách nebo jiným odpovídajícím způsobem. Změny je Poskytovatel oprávněn provést v případě změny právních předpisů, zavedení nových služeb a technologií nebo z důvodu změny podmínek na telekomunikačním trhu Změna podmínek marketingových akcí Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit podmínky marketingových akcí, případně tyto akce bez náhrady ukončit, a to oznámením uveřejněným na stránkách případně také oznámením zaslaným prostřednictvím SMS nebo ové zprávy zákazníkům, kterých se to týká, pokud je lze předem určit Ukončení poskytování služeb Poskytovatel si dále vyhrazuje právo kdykoliv jednostranně ukončit poskytování služby, a to na základě písemného oznámení zaslaného zákazníkům v přiměřeném předstihu. V takovém případě Poskytovatel nabídne dotčeným zákazníkům jiný program služeb v souladu se svou aktuální nabídkou. Nepřijme-li zákazník žádný z nabídnutých programů ve lhůtě stanovené Poskytovatelem, je smlouva jejím uplynutím ukončena Zpoplatnění volání na Oddělení služeb zákazníkům Volání na zákaznickou linku Poskytovatele je zpoplatněno standardním způsobem, tj. dle destinace, odkud zákazník na zákaznickou linku volá a dle ceníku příslušného provozovatele služby, kterého zákazník pro volání použije Monitorování hovorů Poskytovatel je oprávněn a zákazník souhlasí s tím, že Poskytovatel může výhradně za účelem vyhodnocování a zvyšování kvality poskytovaných služeb monitorovat hovory zákazníka s Oddělením služeb zákazníkům. 4. POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA 4.1. Úhrada Volací jistiny Před uzavřením smlouvy je zájemce povinen složit na účet Poskytovatele Volací jistinu, a to ve výši uvedené v Ceníku, není-li Poskytovatelem v konkrétním případě stanoveno jinak Uzavření smlouvy Pokud zájemce požádal o uzavření smlouvy, je smlouva uzavřena a zákazník přijímá tyto Všeobecné podmínky tím, že provede jeden z následujících úkonů: a) poprvé použije službu nebo b) dobije kredit (u předplacených služeb) c) u služeb, jejichž nezbytnou součástí je SIM karta, vylomením SIM z plastového nosiče. Zájemce musí uzavřít smlouvu provedením některého z výše uvedených úkonů do 60 dnů od kladného vyřízení žádosti Poskytovatelem. Později provedený úkon nemusí být poskytovatelem akceptován Povinnosti zákazníka ve vztahu k Volací jistině Zákazník je povinen navýšit uhrazenou Volací jistinu, a to kdykoliv je o to Poskytovatelem požádán (zejména v případě zvýšení volacího limitu). Zákazník není oprávněn z důvodu uhrazené Volací jistiny požadovat odložení platby ani použití Volací jistiny na úhradu jakékoli částky za služby. Zákazník nemá nárok na úrok z Volací jistiny Úhrada Vyúčtování Zákazník je povinen a) uhradit Vyúčtování nejpozději do data splatnosti uvedeného v příslušném Vyúčtování, a to bez ohledu na skutečnost, zda Vyúčtování obdržel poštou, nebo mu bylo poskytnuto pouze elektronicky. Vyúčtování je uhrazeno připsáním vyúčtované částky pod správným variabilním symbolem na účet Poskytovatele. Není-li z jakýchkoliv důvodů zákazníkovi doručen originál Vyúčtování, vystaví mu Poskytovatel na žádost jeho opis za cenu stanovenou v Ceníku. Výše dlužné částky a další 6/9

7 informace potřebné k úhradě budou Zákazníkovi na jeho žádost sděleny. Nedoručení Vyúčtování poštou nemá vliv na povinnost uhradit částky za poskytnuté služby. b) zaplatit všechny částky účtované v souvislosti s využívanými službami pro danou službu, a to bez ohledu na to, kdo službu skutečně používá a bez ohledu na to, že došlo k omezení či přerušení poskytování služeb. c) uhradit všechny částky za služby poskytnuté před datem ukončení smlouvy, a to včetně měsíčních paušálů v případech, kdy došlo k omezení poskytování služeb z důvodů na straně zákazníka. Pokud je program služeb ukončen během zúčtovacího období, je zákazník povinen uhradit poměrnou část měsíčního paušálu za toto období a dále částky za služby poskytnuté nad rámec volných minut dle zvoleného programu služeb Oznámení změny údajů Zákazník je povinen písemně oznámit Poskytovateli jakoukoli změnu údajů, které při registraci služby uvedl, (zejména jména, názvu, adresy, sídla, IČ a bankovního spojení), a to nejpozději do sedmi (7) kalendářních dnů poté, co taková změna nastala. Na žádost Poskytovatele je povinen uvedené změny doložit Ochrana hesla Zákazník je povinen chránit své heslo určené pro přístup k nastavení a informacím svého účtu služby. V případě podezření z jeho prozrazení či zneužití je povinen heslo změnit. Za zneužití hesla nenese Poskytovatel odpovědnost Zákazník není oprávněn: a) převést službu na jiného zájemce b) prodávat nebo převádět práva k jakékoli ze služeb bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele, c) používat službu k účelům nezákonným nebo jiným, než pro jaké je určena, d) poškozovat nebo pozměňovat software aplikací Poskytovatele zejména jeho kopírováním nebo klonováním. Přerušení poskytování služby, výpadky spojení, špatná kvalita přenosu dat v oblasti, opožděné či neúspěšně přenesené zprávy či data, uvedení nesprávných údajů v seznamu nebo nedovolené zpřístupnění osobních údajů nemají vliv na povinnosti zákazníka vůči Poskytovateli vyplývající z těchto Všeobecných podmínek. 5. POVINNOSTI POSKYTOVATELE 5.1. Poskytování služeb Poskytovatel k poskytování služeb využívá kromě vlastních technologických platforem veřejně přístupnou telekomunikační síť v ČR, veřejně přístupnou síť internet i sítě provozovatelů mobilních a pevných telekomunikačních sítí v zahraničí. Poskytovatel se zavazuje poskytovat zákazníkovi služby nepřetržitě tak, aby jejich kvalita splňovala platné normy. Závady vlastních technologických platforem je Poskytovatel povinen odstranit do 5 kalendářních dnů ode dne jejich zjištění, bude-li to technicky možné. Nevyplývá-li z právních předpisů jinak, není Poskytovatel odpovědný zákazníkovi za škody způsobené: a) nedovoleným nebo nesprávným užíváním zařízení nebo služeb, b) jakýmkoli neposkytnutím nebo vadným poskytnutím služby (bez ohledu na to, zda jde o dočasné přerušení z důvodu oprav v rámci sítě, přerušení způsobené událostmi na straně Poskytovatele či činností Poskytovatele nebo výpadkem spojení), c) opožděnými či neúspěšně přenesenými zprávami či daty, d) uvedením nesprávných údajů ze strany zákazníka. Poskytovatel neodpovídá za nefunkčnost služby způsobenou na straně veřejně přístupné telekomunikační sítě, veřejně přístupné sítě internet a mobilních telekomunikačních sítí v ČR nebo v zahraničí Informování o změně smluvních podmínek Poskytovatel je povinen informovat zákazníky o změnách Všeobecných podmínek a Ceníku, a to v přiměřeném předstihu ve lhůtách stanovených platnými právními předpisy. O změnách bude Poskytovatel informovat prostřednictvím stránek a informačních materiálů Poskytovatele. V případě změny Všeobecných podmínek a Ceníku bude Poskytovatel zákazníky informovat také prostřednictvím 7/9

8 informace uvedené na Vyúčtování, případně prostřednictvím SMS nebo ových zpráv, má-li uvedené kontaktní údaje zákazníka k dispozici Služby poskytované jinými subjekty Poskytovatel neručí za kvalitu služeb poskytovaných jinými provozovateli telekomunikačních služeb, včetně zahraničních provozovatelů, ani za kvalitu služeb poskytovaných třetími subjekty. Toto ustanovení se týká zejména služeb poskytovaných zahraničními operátory, jejichž využití Poskytovatel svým zákazníkům zprostředkovává Přenositelnost telefonních čísel Poskytovatel umožní zákazníkovi přenositelnost telefonního čísla za podmínek a způsobem stanoveným platnými právními předpisy a uzavřenou smlouvou. U služeb poskytovaných zahraničními operátory, jejichž využití Poskytovatel zprostředkovává svým zákazníkům, není podle platné legislativy mezinárodní přenositelnost čísel možná. 6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 6.1. Dostupnost smluvních dokumentů Všeobecné podmínky, Ceník, Reklamační řád, podmínky jednotlivých programů služeb a podmínky jednotlivých marketingových akcí jsou k dispozici na Oddělení služeb zákazníkům Poskytovatele, na stránkách internetového obchodu (e-shop) případně na prodejních místech u Partnerů Poskytovatele Souhlas zákazníka se smluvními dokumenty Uzavřením smlouvy zákazník potvrzuje, že se seznámil se Všeobecnými podmínkami, Ceníkem, Reklamačním řádem, případně s podmínkami zvoleného programu služeb (pokud má tento program služeb zvláštní podmínky), a že s nimi souhlasí. V případě rozporu mezi Všeobecnými podmínkami, Ceníkem, Reklamačním řádem a jakoukoliv jinou informací poskytnutou Poskytovatelem zákazníkovi, mají přednost Všeobecné podmínky, Ceník a Reklamační řád. Tímto není dotčena přednost podmínek marketingových akcí Neplatnost ustanovení Všeobecných podmínek V případě, že se kterékoliv ustanovení Všeobecných podmínek stane neplatné či nevymahatelné, nebude to mít vliv na platnost ostatních ustanovení Závaznost českého znění České znění Všeobecných podmínek je závazné Přílohy Nedílnou součástí Všeobecných podmínek jsou přílohy. V případě rozporu mezi textem příloh a Všeobecných podmínek mají vždy přednost přílohy. Práva a povinnosti neuvedené v příloze se řídí Všeobecnými podmínkami Účinnost Všeobecné podmínky nabývají účinnosti dnem V Praze dne /9

9 Příloha č. 1 - Podmínky poskytování služeb MATERNA icall 1. Společnost Materna Communications a.s. (dále jen Poskytovatel) nabízí svým zákazníkům prostřednictvím služby MATERNA icall a cenových programů i-basic, i-plus a i-profi levné volání přes internet do mobilních i pevných sítí v České republice i do zahraničí. 2. Automatickou součástí služby je i možnost odesílat SMS do všech mobilních i pevných sítí s využitím aplikací Poskytovatele b-sms a Profil SMS. 3. Služba je dostupná všude na území České republiky, kde má zákazník připojení k internetu v kvalitě postačující pro datový přenos hlasu nebo SMS. Programy i-call může zákazník využívat všude tam, kde má přístup na internet v kvalitě a rychlosti potřebné pro obousměrný přenos hlasu nebo přenos SMS zpráv. Za kvalitu připojení zákazníka k internetu Poskytovatel nezodpovídá. 4. Službu je možné získat na internetu v e-shopu Poskytovatele nebo u jeho obchodních partnerů. 5. V nabídce Poskytovatele jsou následující cenové programy: a) Předplacený program i-basic je základní předplacený tarif pro volání přes internet a odesílání SMS. Program lze využít po registraci na internetu (bez písemné smlouvy) a po prvním dobití kreditu v minimální výši stanovené v Ceníku. Kredit je možné dobíjet bankovním převodem nebo platební kartou přes internet. Cena za uskutečněná volání a odeslané SMS se platí odečtením ceny z předplaceného kreditu. b) Programy se smlouvou a měsíční fakturací i-plus a i-profi určené především pro firmy. Umožňují volání a odesílání SMS přes internet. Lze je využívat po podpisu smlouvy a složení volací jistiny dle platného Ceníku. Ceny za uskutečněná volání a odeslané SMS jsou zákazníkovi pravidelně měsíčně fakturovány. 6. Smlouva o poskytování cenových programů MATERNA icall je uzavřena, když zájemce o tyto služby: a) poprvé dobije kredit b) poprvé použije službu 7. Úhrada předplacených služeb je uskutečněna: a) dobitím kreditu prostřednictvím bankovního převodu nebo bankovní kreditní kartou b) jiným způsobem dle nabídky Poskytovatele. 8. Poskytovatel má právo při změně z předplacené služby na tarifní program služeb odebrat zákazníkovi jakýkoli nevyčerpaný bonus, který zákazník získal ve formě kreditu na předplacené služby v souvislosti s obchodní či marketingovou akcí Poskytovatele určenou zákazníkům využívajícím předplacených služeb. 9. Pokud dojde k ukončení smlouvy, bude zákazníkovi na jeho žádost vrácena z nevyčerpaného kreditu částka převyšující poplatek za zrušení služby uvedený v aktuálním Ceníku. 10. Poskytovatel může omezit poskytování předplacených služeb, pokud zůstatek kreditu klesne pod minimální hranici stanovenou v Ceníku, v podmínkách příslušné služby či marketingové akce nebo nepostačuje k uhrazení objednané služby. Poskytování služeb bude obnoveno, jakmile si zákazník dobije kredit. 11. Zákazník může kdykoli přejít z předplacených služeb na tarifní program služeb z aktuální nabídky Poskytovatele, nebo i naopak, nejdříve však po uplynutí 30 kalendářních dnů ode dne posledního přechodu. V případě přechodu si zákazník může ponechat své telefonní číslo. Poskytovatel je oprávněn podmínit přechod na předplacenou službu úhradou všech Vyúčtování po splatnosti, případně změnou nastavení některých služeb. Při přechodu z předplacených služeb na tarifní program služeb je Poskytovatel oprávněn požadovat uhrazení Volací jistiny (kauce) stanovené v aktuálním Ceníku. 12. Při přechodu z předplaceného programu na tarifní program služeb bude nevyčerpaný zůstatek kreditu použit na úhradu prvního Vyúčtování za služby hrazeného zpětně a případně až do jeho vyčerpání bude převáděn do dalších zúčtovacích období. 13. Poskytovatel neodpovídá zákazníkovi za škodu vzniklou v důsledku: a) zneužití PIN kódu, b) nedodržení Všeobecných podmínek nebo pokynů uvedených ve smlouvě, Ceníku a informačních materiálech, c) nevyužití kreditu u předplacené služby, d) nesprávného zadání údajů při úhradě služeb (zejména telefonního čísla, čísla dobíjecího kupónu atd.), e) ztráty, odcizení nebo zneužití dobíjecích kuponů f) živelné pohromy. 9/9

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY P POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÉ SLUŽBY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. Společnost RIGHT POWER SERVICES, s.r.o., sídlem Českobratrská 3321/46,

Více

Rozsah předmětu plnění. Rozsah předmětu plnění je uveden v nabídce Uchazeče. Bc. Martin Víteček v.r. Miroslav Haluza v.r.

Rozsah předmětu plnění. Rozsah předmětu plnění je uveden v nabídce Uchazeče. Bc. Martin Víteček v.r. Miroslav Haluza v.r. Příloha č.1 MMOPP00BV5BE Rozsah předmětu plnění Rozsah předmětu plnění je uveden v nabídce Uchazeče. Za Objednatele Za Poskytovatele Bc. Martin Víteček v.r. Miroslav Haluza v.r. Všeobecné podmínky Všeobecné

Více

Základní ustanovení 1.1 Služby Služby třetích stran Smlouva 1.2 Objednávka služeb 1.3 Heslo 1.4 Volací limit 1.5 Uzavření smlouvy

Základní ustanovení 1.1 Služby Služby třetích stran Smlouva 1.2 Objednávka služeb 1.3 Heslo 1.4 Volací limit 1.5 Uzavření smlouvy Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti Vodafone Czech Republic a.s. se sídlem Vinohradská 167, 100 00 Praha 10, IČ: 25788001, zapsané do OR u

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil Tyto všeobecné podmínky (dále jen VOP ) jsou vydané v souladu s 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ O2 PŘEDPLACENÉ SLUŽBY

SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ O2 PŘEDPLACENÉ SLUŽBY SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ O2 PŘEDPLACENÉ SLUŽBY Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností Vole-j.cz s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností Vole-j.cz s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností Vole-j.cz s.r.o. (dále jen VOP) 1. Základní ustanovení Obchodní společnost Vole-j.cz s.r.o. (dále

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací.

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací. Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací. 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1 Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

Více

Čl. 3 Zařízení pro poskytování a užívání služeb. zařízení Poskytovatele Koncové zařízení účastníka doplňková zařízení

Čl. 3 Zařízení pro poskytování a užívání služeb. zařízení Poskytovatele Koncové zařízení účastníka doplňková zařízení Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací a Všeobecné obchodní podmínky prodeje doplňkových zařízení společnosti UPC Česká republika, s.r.o. Část I. Všeobecné podmínky

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti INTERNET Pb, spol. s r.o. Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických

Více

Všeobecné podmínky společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.

Všeobecné podmínky společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. Všeobecné podmínky společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. 1. Úvodní ustanovení Tyto všeobecné podmínky tvoří součást smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací (dále jen Smlouva ), kterou

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014 1. Úvodní ustanovení Všeobecné podmínky pro poskytování služeb (dále jen Všeobecné podmínky ) stanovují a upravují práva a povinnosti smluvních

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací Poskytovatelem Jiřím Tománkem, provozovatelem sítě Dobříš.NETwork (dále též jen Všeobecné podmínky nebo VoP ) ve znění

Více

Všeobecné podmínky RWE Mobil

Všeobecné podmínky RWE Mobil 1. Úvodní ustanovení Všeobecné podmínky RWE Mobil Tyto všeobecné podmínky (dále jen Všeobecné podmínky ) tvoří součást smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací a služeb souvisejících poskytovaných

Více

Obecná část Podmínek. 1. Předmět Podmínek

Obecná část Podmínek. 1. Předmět Podmínek Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti Fast Communication s.r.o. (dále jen Podmínky") vydané s účinností od 1.9.2013. Obecná část Podmínek 1. Předmět

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností AIRWAYNET a.s. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností AIRWAYNET a.s. (dále jen Všeobecné podmínky ) Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. Úvodní ustanovení 1.1 Poskytovatelem se rozumí společnost AIRWAYNET a.s. se sídlem Hládkov

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY K POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY K POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VŠEOBECNÉ PODMÍNKY K POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ ÚČINNOST OD: 15. 1. 2014 Štěpán MALEČ -RECOM Obránců míru 1259, Strakonice 386 01 tel.: 380 421 900, fax: 380 421 901

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Definice pojmů VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

I. Úvodní ustanovení. II. Definice pojmů VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ I. Úvodní ustanovení 1) Tyto Všeobecné podmínky upravují podmínky poskytování služeb elektronických komunikací poskytovaných společností Mikenopa a.s. a jsou nedílnou součástí každé Smlouvy o poskytování

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ (Obecná část Všeobecných podmínek) 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1. Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby poskytovatele ( Všeobecné podmínky ) upravují práva a

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP Cloud

Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP Cloud Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP Cloud Účinné od 10.5.2015 Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1. Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací společnosti

Více

3. Práva a povinnosti smluvních stran

3. Práva a povinnosti smluvních stran Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti ha-vel internet s.r.o. (dále jen Podmínky") vydané s účinností od 8. 2. 2014. Obecná část Podmínek 1. Předmět

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SÍTĚ SMARTBOX. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SÍTĚ SMARTBOX. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SÍTĚ SMARTBOX Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Společnost SMARTBOX CB s.r.o., se sídlem České Budějovice, B. Smetany 43, 370 01, IČO: 24683477 (dále jen

Více

Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o.

Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o. Článek 1 Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o. (dále jen VPS ) Definice pojmů účinné od 18. 8. 2014 1.1. Pro účely VPS mají následující výrazy a fráze níže uvedený význam, pokud není v kontextu

Více

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek Obecná část Podmínek Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti GREPA Networks s.r.o. (dále jen Podmínky") vydané s účinností od 1.4.2014. 1 Předmět

Více

2.1 Poskytovatel je kromě oprávnění vyplývajících z dalších

2.1 Poskytovatel je kromě oprávnění vyplývajících z dalších Všeobecné obchodní podmínky 1 Předmět Smlouvy 1.1 Poskytovatel se zavazuje poskytovat Služby na základě Smlouvy na poskytování služeb, kterou s ním Poskytovatel uzavřel a jejíž nedělitelnou součástí jsou

Více

1/7. (dále jen Poskytovatel nebo Kabelnet)

1/7. (dále jen Poskytovatel nebo Kabelnet) Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti Kabelnet s.r.o. pro podnikatele se sídlem Jablonecká 416/58, 19000 Praha 9 - Střížkov IČ: 01411110 DIČ CZ01411110

Více

Všeobecné podmínky. pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti CASABLANCA INT s.r.o. s platností od 1.1.2014

Všeobecné podmínky. pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti CASABLANCA INT s.r.o. s platností od 1.1.2014 Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti CASABLANCA INT s.r.o. s platností od 1.1.2014 Služba přístupu k síti Internet Veřejně dostupná telefonní služba Služby pronájmu

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SKYLAB SPOL. S R.O.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SKYLAB SPOL. S R.O. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SKYLAB SPOL. S R.O. vyplývající z novely zákona č. 127/2005 o elektronických komunikacích (novela č. 214/2013 Sb.

Více