Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací"

Transkript

1 Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti MATERNA Communications a.s. Společnost MATERNA Communications a.s.,(dále jen "Poskytovatel ), IČ , se sídlem Vinohradská 184/2396, Praha 3, PSČ a s doručovací adresou Škroupova 441, Hradec Králové, PSČ , v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů, vydává tyto Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací. Podmínky se vztahují ke službám, k nimž vydal Český telekomunikační úřad (dále jen ČTÚ nebo Úřad) Poskytovateli "Osvědčení č. 473". 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1. Předmět Všeobecných podmínek Tyto Všeobecné podmínky upravují práva a povinnosti Poskytovatele a účastníka (dále jen zákazník ), které se vztahují ke smlouvě o poskytování telekomunikačních služeb (dále jen smlouva ). Všeobecné podmínky dále upravují rozsah poskytovaných telekomunikačních služeb (dále jen služby ) Obsah smlouvy Obsah smlouvy mezi Poskytovatelem a zákazníkem tvoří tyto Všeobecné podmínky, ceníky služeb Poskytovatele, v nichž jsou uvedeny nabídky programů služeb a ceny poskytovaných služeb (dále Ceník ) a Reklamační řád Poskytovatele. Obsah smlouvy tvoří také podmínky marketingových akcí, pokud se jich zákazník účastní, ve kterých Poskytovatel může stanovit další práva a povinnosti, případně je upravit odlišně od těchto Všeobecných podmínek. Konkrétní podmínky poskytování veřejně dostupné telefonní služby MATERNA Call jsou popsány v příloze/přílohách těchto Všeobecných podmínek Uzavření smlouvy Smlouva mezi Poskytovatelem a zákazníkem je uzavřena okamžikem, kdy zákazník provede některý z úkonů směřujících k jejímu uzavření uvedený v těchto Všeobecných podmínkách viz kapitola 2. Smlouva je uzavřena na dobu určitou či neurčitou podle zvoleného programu služeb, podmínek marketingové akce nebo ujednání v rámci písemné smlouvy Ukončení smlouvy Smlouva je ukončena a) uplynutím doby, na kterou byla uzavřena (není-li dohodnuto jinak), b) ukončením ze strany zákazníka, c) ukončením ze strany Poskytovatele. Smlouva je ukončena ve lhůtách stanovených v těchto Všeobecných podmínkách viz kapitola 2. Ukončení smlouvy se nedotýká vzájemných nároků vzniklých před jejím ukončením Kontaktní místa Poskytovatele Telefonické žádosti podle těchto Všeobecných podmínek (s výjimkou žádosti o uzavření smlouvy) musí být učiněny prostřednictvím Oddělení služeb zákazníkům na čísle Písemné žádosti (včetně žádosti o uzavření smlouvy) musí být zaslány na adresu Materna Communications a.s., Oddělení služeb zákazníkům, Škroupova 441, Hradec Králové, PSČ Elektronickou poštou lze žádosti obchodního charakteru zasílat na adresu žádosti o technickou pomoc nebo podporu pak na adresu 1/9

2 2. PRÁVA ZÁKAZNÍKA 2.1. Žádost o uzavření smlouvy Každý, kdo má zájem využívat služeb Poskytovatele (dále jen zájemce), je oprávněn požádat Poskytovatele o uzavření smlouvy, a to: a) písemně na adresu Materna Communications a.s., Oddělení služeb zákazníkům, Škroupova 441, Hradec Králové, PSČ b) vyplněním formuláře na internetových stránkách c) em na adrese Zájemce v žádosti uvede aktuální a pravdivé údaje nutné ke zjištění jeho totožnosti (je-li při registraci služby požadováno - včetně rodného čísla) a na žádost Poskytovatele je povinen tyto údaje prokázat platnými doklady. Zájemce může pověřit uzavřením smlouvy třetí osobu, která však musí mít od zájemce úředně ověřenou plnou moc (pokud není oprávněna za něj jednat na základě právních předpisů). Pokud se Poskytovatel nedohodne se zájemcem jinak, do pěti (5) pracovních dnů od obdržení žádosti a případně úhrady Volací jistiny (kauce), je-li požadována, Poskytovatel zašle zájemci písemnou smlouvu, je-li uzavírána, a další náležitosti k řádnému využívání služby (SIM kartu, je-li součástí služby, přístupové kódy, telefonní čísla, stručný návod apod.). Způsob uzavření smlouvy se zájemcem je popsán dále v kapitole upravující povinnosti zákazníka Volba přístupového hesla Zákazník má povinnost si při prvním přístupu zvolit a následně právo měnit heslo, prostřednictvím kterého se bude přihlašovat do svého profilu (účtu) na internetové stránce Poskytovatele, kde může získávat informace o nastavení svých služeb a toto nastavení měnit, získávat podrobné informace o stavu svého účtu a obecné informace o cenách, podmínkách, marketingových akcích apod Volací limit a Volací jistina (kauce) Zákazník má právo stanovit si volací limit, prostřednictvím kterého může v průběhu zúčtovacího období orientačně kontrolovat výši využitých služeb u zvoleného programu. Při uzavření smlouvy na měsíčně zpětně fakturované cenové programy je nutné uhradit Poskytovateli Volací jistinu (tj. finanční částku), jejíž výše je stanovena v Ceníku. Zákazník může požádat Poskytovatele o vrácení uhrazené Volací jistiny: a) při ukončení smlouvy na konkrétní cenový program nebo b) pokud nebyl za uplynulých šest (6) po sobě jdoucích zúčtovacích období v prodlení s úhradou Vyúčtování, není-li v konkrétním případě stanovena doba delší, a pokud zákazník hodlá i nadále využívat Službu, bude Volací jistina přednostně použita k úhradě placených služeb využitých zákazníkem v dalších zúčtovacích obdobích, nevyžádá-li si zákazník jinak. Při ukončení smlouvy a po uhrazení všech pohledávek Poskytovatele bude zbývající část Volací jistiny zákazníkovi vrácena způsobem, který si zvolí z nabídky Poskytovatele při uzavření smlouvy, případně později. Pokud si zákazník způsob vrácení Volací jistiny nezvolí, bude mu vrácena na jeho poslední známou adresu nebo převedena na bankovní účet (v případě, že Poskytovatel bude mít číslo bankovního účtu k dispozici). Volací jistina bude zákazníkovi odeslána ve lhůtě 30 dnů ode dne ukončení smlouvy, případně od podání žádosti zákazníka o její vrácení. V případě neúspěšného doručení, nebo pokud je částka nižší než poštovné, bude Volací jistina zákazníkovi vrácena na jeho žádost, kterou je oprávněn podat u Poskytovatele nejpozději do 2 let od ukončení smlouvy. Po této lhůtě Volací jistina propadá ve prospěch Poskytovatele. Výše volacího limitu zůstává nezměněna i po vrácení Volací jistiny zákazníkovi Změna smlouvy / programu služeb O změnu smlouvy, zejména změnu zvoleného programu služeb, může zákazník požádat Poskytovatele telefonicky, písemně nebo mailem na kontaktní adresy uvedené v těchto Všeobecných podmínkách. Zákazník při podávání žádosti musí uvést své jméno, telefonní číslo, případně poskytnout další informace týkající se jeho smlouvy. Požadované změny budou provedeny nejpozději od prvního dne následujícího měsíce, jestliže byl Poskytovatel o požadavku zákazníka prokazatelně vyrozuměn nejméně pět (5) kalendářních dnů před koncem měsíce, není-li ve Všeobecných podmínkách stanoveno jinak. Za změnu smlouvy je Poskytovatel v konkrétně definovaných případech oprávněn zákazníkovi účtovat cenu dle platného Ceníku. 2/9

3 2.5. Podrobné vyúčtování Zákazník má zabezpečený přístup k podrobnému rozpisu hovorného nebo čerpání kreditu přes internetové stránky Poskytovatele, případně může požádat Poskytovatele o zpoplatněné zaslání podrobného vyúčtování služeb, které obsahuje podrobný rozpis cen za všechny služby placené zákazníkem. Podrobný rozpis Poskytovatel vyhotovuje zdarma Reklamace Nesouhlasí-li zákazník s výší účtované částky za placené služby nebo není-li spokojen s kvalitou poskytovaných služeb, má právo toto reklamovat. Postup při reklamaci se řídí Reklamačním řádem, který je přístupný na internetových stránkách Poskytovatele a k nahlédnutí v Oddělení služeb zákazníkům Poskytovatele. Reklamace musí být učiněna písemně, musí obsahovat jméno zákazníka, telefonní číslo, spornou částku nebo jiný důvod reklamace a musí být podána v souladu s aktuálním Reklamačním řádem nejpozději v zákonem stanovené lhůtě, jinak právo zaniká. Lhůta pro uplatnění reklamace je uvedena v Reklamačním řádu. Třetí osoba může podat reklamaci jménem zákazníka pouze na základě písemného zmocnění. Poskytovatel vyřídí reklamaci ve lhůtách a způsobem stanoveným v Reklamačním řádu. Podání reklamace nemá odkladný účinek na splatnost reklamované účtované částky Ukončení smlouvy ze strany zákazníka a) Zákazník může kdykoli ukončit smlouvu (kterýkoli využívaný program služeb), a to oznámením Oddělení služeb zákazníkům. Oznámené musí obsahovat úplnou identifikaci zákazníka, telefonní číslo a program služeb, který zákazník požaduje ukončit a musí být doručeno Poskytovateli nejméně pět kalendářních dnů před koncem zúčtovacího období (měsíce). V takovém případě bude program služeb ukončen nejpozději posledním dnem zúčtovacího období. Pokud Poskytovatel obdrží oznámení zákazníka v období kratším než pět kalendářních dnů před koncem zúčtovacího období (měsíce), bude program služeb ukončen nejpozději posledním dnem následujícího zúčtovacího období (měsíce). Poskytovatel si vyhrazuje právo požadovat od zákazníka další údaje potřebné k ukončení smlouvy. Výše uvedené neplatí, je-li stanoveno jinak v podmínkách písemné smlouvy nebo smlouvy na dobu určitou. b) Zákazník může dále ukončit smlouvu, nesouhlasí-li se změnami Všeobecných podmínek, změnou Ceníku, Reklamačního řádu nebo programů služeb. To neplatí, pokud Poskytovatel změny provedl z důvodu změny právních předpisů nebo spočívají ve snížení ceny služeb ve prospěch zákazníka, případně změnou nejsou dotčena práva a povinnosti zákazníka. Zákazník je v případě nesouhlasu oprávněn do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne účinnosti změny zaslat Poskytovateli písemně žádost o ukončení smlouvy, v takovém případě bude smlouva ukončena nejpozději k poslednímu dni měsíce následujícího po měsíci, kdy byla žádost Poskytovateli doručena. Jinak se má za to, že zákazník se změnami souhlasí Zpracování osobních údajů Zákazník má právo na ochranu svých osobních a jiných údajů (dále jen údaje ). Veškeré údaje, které Poskytovatel od zákazníka získá v souvislosti s uzavřením smlouvy či poskytováním služeb, budou zpracovávány v databázi Poskytovatele a bude s nimi nakládáno v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů (Zákon 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů) Souhlas zákazníka se zpracováním údajů V souladu se zákonem 101/2000 Sb. zákazník uděluje Poskytovateli souhlas s využitím svých údajů (včetně údajů získaných v souvislosti s poskytováním služeb) k obchodním a marketingovým účelům Poskytovatele, včetně provádění průzkumu trhu (telemarketing). Zákazník dále dává Poskytovateli výslovný souhlas s užitím svých telefonních čísel, elektronické adresy a adresy pro zasílání korespondence pro účely zasílání obchodních sdělení či propagačních materiálů, a to prostřednictvím SMS a MMS zpráv, elektronické pošty či písemně Odvolání souhlasu Zákazník je oprávněn výše uvedený souhlas kdykoliv písemně nebo elektronickou zprávou odvolat. Odvolání souhlasu nebude mít vliv na poskytování služeb a na marketingové akce, kterých se zákazník dobrovolně účastní. Zákazník je dále oprávněn při uzavírání smlouvy vyslovit nesouhlas se zpracováním svých údajů pro obchodní a marketingové účely Poskytovatele, v takovém případě se na zákazníka nebudou vztahovat ta ustanovení Všeobecných podmínek, která jsou podmíněna poskytnutím souhlasu. 3/9

4 Likvidace osobních údajů Po ukončení smlouvy a vypořádání všech vzájemných práv a povinností Poskytovatel vymaže údaje zákazníka ze své databáze. Zákazník však dává Poskytovateli souhlas se zpracováním svého jména, příjmení, adresy a jiných kontaktních údajů i po ukončení smlouvy, a to za účelem nabídky nových služeb zákazníkovi. Zákazník má právo tento souhlas při ukončení smlouvy, případně kdykoli později, písemně odvolat Zpracování osobních údajů získaných v rámci marketingových akcí Pokud zákazník využije některou z obchodních nabídek Poskytovatele či se zúčastní některé z marketingových akcí, dává zároveň Poskytovateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů nezbytných pro plnění a kontrolu podmínek stanovených v pravidlech této nabídky či akce, se kterými byl seznámen a které využitím nabídky akceptoval. Zákazník nemá možnost vyslovit nesouhlas se zpracováním svých osobních údajů pro účely uvedené v tomto článku v případě, že by porušením podmínek stanovených v pravidlech příslušné nabídky či akce mohla být Poskytovateli způsobena škoda. Takto získané údaje Poskytovatel zlikviduje, jakmile nebudou pro uvedené účely potřebné Zpracovatelé Zákazník má právo, aby jeho údaje nebyly Poskytovatelem poskytnuty třetím osobám, s výjimkou: a) zpracovatelů, které Poskytovatel využívá k tisku a rozesílání dokumentů určených zákazníkům, k zajištění inkasa nedoplatků zákazníka, shromáždění údajů o zákaznících pro účely marketingu a vývoje nových služeb nebo k vykonávání dalších administrativních činností, b) třetích subjektů spolupracujících s Poskytovatelem na zajištění marketingových či obchodních akcí, kterých se zákazník účastní, c) osoby, která se prokáže jako oprávněný zástupce zákazníka d) subjektů, kterým je Poskytovatel povinen osobní údaje zákazníka poskytnout na základě právních předpisů. Údaje zákazníka Poskytovatel poskytne zpracovatelům pouze pro výše uvedené účely a v nezbytně nutném rozsahu Náhrada škody Zákazník má právo na náhradu škody, kterou mu Poskytovatel způsobil porušením právních předpisů nebo těchto Všeobecných podmínek, pokud není ve Všeobecných podmínkách či platných právních předpisech stanoveno jinak. Ujednání týkající se náhrady škody a způsobu řešení sporů jsou uvedena v Reklamačním řádu. 3. PRÁVA POSKYTOVATELE 3.1. Neposkytnutí služeb a) Poskytovatel může zájemci odmítnout poskytnutí služeb a uzavření smlouvy zejména z těchto důvodů: zájemce se v minulosti pokusil o zneužití telekomunikačních služeb Poskytovatele nebo má Poskytovatel vůči zájemci neuhrazené pohledávky, b) zájemce nesouhlasí se Všeobecnými podmínkami, případně s návrhem písemné smlouvy, c) podle veřejně dostupných informací nebo informací Poskytovateli známých v souladu s právními předpisy lze důvodně předpokládat, že zájemce nebude řádně plnit povinnosti zákazníka. O důvodech odmítnutí bude Poskytovatel zájemce informovat Volací jistina (kauce) a volací limit Poskytovatel má právo u měsíčně zpětně fakturovaných cenových programů požadovat po zákazníkovi při uzavření smlouvy, případně při zvýšení volacího limitu uhrazení Volací jistiny (kauce), která slouží k zajištění plnění povinností zákazníka vyplývajících ze smlouvy. Výše Volací jistiny a doba, po kterou si ji Poskytovatel ponechá, závisí zejména na využívaném programu služeb a platební historii zákazníka. Poskytovatel je oprávněn v případě důvodného podezření na zneužití služeb požadovat po zákazníkovi uhrazení/navýšení Volací jistiny, aniž by zvýšil volací limit zákazníka Vyúčtování služeb U měsíčně zpětně fakturovaných služeb Poskytovatel vystaví zákazníkovi vždy zpětně za uplynulý měsíc Vyúčtování obsahující cenu za všechny služby poskytnuté v příslušném zúčtovacím období. Poskytovatel je oprávněn poskytnout zákazníkovi v souladu s platnými právními předpisy Vyúčtování pouze elektronicky. 4/9

5 Odesláním Vyúčtování je v takovém případě míněno jeho zpřístupnění zákazníkovi elektronickou formou. Pokud zákazník nesouhlasí s poskytováním Vyúčtování elektronicky, bude mu zasláno prostřednictvím Poskytovatele poštovních služeb a zpoplatněno dle platného ceníku. Vyúčtování bude obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy. Poskytovatel je oprávněn zákazníkovi ve Vyúčtování vyúčtovat i ceny za služby poskytnuté v předchozích zúčtovacích obdobích, pokud nebyly z objektivních důvodů zahrnuty do Vyúčtování za příslušné zúčtovací období Započtení pohledávek Poskytovatel může použít částky, které dluží zákazníkovi ve vztahu k jakékoliv zákazníkem užívané službě (z titulu přeplatků nebo uhrazených Volacích jistin) na úhradu jakékoli částky, kterou zákazník dluží Poskytovateli (včetně nákladů spojených s jejím vymáháním), a to zejména při ukončení smlouvy. Zákazník není oprávněn započíst částky, které dluží Poskytovateli, na částky, které Poskytovatel dluží zákazníkovi Změna čísla a hesla Poskytovatel je oprávněn ze závažných technických nebo provozních důvodů provést změnu telefonního čísla či nastavení jeho služeb i bez souhlasu zákazníka. O této změně bude Poskytovatel zákazníka předem písemně informovat, a to nejméně pět (5) pracovních dnů předem, bude-li to objektivně možné Omezení/ukončení poskytování služeb z důvodů na straně zákazníka Poskytovatel je oprávněn po předchozím upozornění (učiněném zejména prostřednictvím SMS zprávy nebo mailem, které jsou prokazatelným způsobem doručení pro účely stanovené v tomto článku), omezit, přerušit nebo ukončit poskytování jakéhokoli programu služeb pokud zákazník: a) poruší povinnosti stanovené ve Všeobecných podmínkách či platných právních předpisech, b) neuhradí včas a řádně všechny částky účtované v souvislosti se všemi využívanými službami, překročí volací limit, c) na majetek zákazníka je prohlášen konkurz či byl zamítnut návrh na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku nebo zákazník vstoupil do likvidace, d) zákazník fyzická osoba zemře nebo zákazník právnická osoba zanikne, e) poskytne Poskytovateli nepravdivé nebo zavádějící údaje a prohlášení, případně nenahlásí jejich změnu, f) používá program služeb či SIM kartu protiprávním způsobem nebo způsobem odporujícím těmto Všeobecným podmínkám, či podmínkám stanoveným pro příslušnou službu, g) má po přechodu z programu služeb na předplacené služby na původním programu služeb neuhrazený dluh po splatnosti. Omezení poskytování služeb z důvodů na straně zákazníka nemá vliv na povinnost zákazníka hradit pravidelné měsíční paušály, pokud jsou s poskytováním služby spojeny Obnovení poskytování Služeb V případě, že došlo k omezení/přerušení poskytování služeb z důvodu porušení povinností zákazníka uvedených v těchto Všeobecných podmínkách, obnoví Poskytovatel poskytování služeb, pokud zákazník zjedná nápravu (zejména uhradí dlužné částky). V takovém případě je Poskytovatel oprávněn požadovat po zákazníkovi kromě uhrazení/navýšení Volací jistiny a stanovení nového volacího limitu úhradu nákladů na reaktivaci dle Ceníku. Zákazník však může reaktivaci výslovně písemně předem odmítnout, v tomto případě je smlouva ukončena. V případě omezení poskytování služeb z důvodu překročení volacího limitu dojde k obnovení poskytování služeb v okamžiku, když bude volací limit zákazníkem zvýšen (resp. navýšena složená Volací jistina), případně na začátku nového zúčtovacího období Omezení poskytování služeb z důvodů na straně Poskytovatele Pokud dojde ze závažných technických nebo provozních důvodů k omezení nebo přerušení poskytování služeb zákazníkovi, poskytne Poskytovatel zákazníkovi přiměřenou slevu z ceny nebo po dohodě se zákazníkem poskytne službu náhradním způsobem. Poskytovatel dále může omezit nebo přerušit poskytování služeb na základě obecně závazných právních předpisů, rozhodnutí příslušných státních orgánů v období krizových situací či z důvodu jiného obecného zájmu. Pokud došlo k přerušení nebo omezení služeb podle tohoto článku, je Poskytovatel oprávněn poskytování služeb obnovit ihned, jakmile to bude možné. 5/9

6 3.9. Změna smluvních podmínek Poskytovatel si vyhrazuje právo změnit podmínky programu služeb, Reklamační řád, Všeobecné podmínky a Ceník, o čemž bude předem zákazníky informovat zveřejněním těchto změn na svých internetových stránkách nebo jiným odpovídajícím způsobem. Změny je Poskytovatel oprávněn provést v případě změny právních předpisů, zavedení nových služeb a technologií nebo z důvodu změny podmínek na telekomunikačním trhu Změna podmínek marketingových akcí Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit podmínky marketingových akcí, případně tyto akce bez náhrady ukončit, a to oznámením uveřejněným na stránkách případně také oznámením zaslaným prostřednictvím SMS nebo ové zprávy zákazníkům, kterých se to týká, pokud je lze předem určit Ukončení poskytování služeb Poskytovatel si dále vyhrazuje právo kdykoliv jednostranně ukončit poskytování služby, a to na základě písemného oznámení zaslaného zákazníkům v přiměřeném předstihu. V takovém případě Poskytovatel nabídne dotčeným zákazníkům jiný program služeb v souladu se svou aktuální nabídkou. Nepřijme-li zákazník žádný z nabídnutých programů ve lhůtě stanovené Poskytovatelem, je smlouva jejím uplynutím ukončena Zpoplatnění volání na Oddělení služeb zákazníkům Volání na zákaznickou linku Poskytovatele je zpoplatněno standardním způsobem, tj. dle destinace, odkud zákazník na zákaznickou linku volá a dle ceníku příslušného provozovatele služby, kterého zákazník pro volání použije Monitorování hovorů Poskytovatel je oprávněn a zákazník souhlasí s tím, že Poskytovatel může výhradně za účelem vyhodnocování a zvyšování kvality poskytovaných služeb monitorovat hovory zákazníka s Oddělením služeb zákazníkům. 4. POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA 4.1. Úhrada Volací jistiny Před uzavřením smlouvy je zájemce povinen složit na účet Poskytovatele Volací jistinu, a to ve výši uvedené v Ceníku, není-li Poskytovatelem v konkrétním případě stanoveno jinak Uzavření smlouvy Pokud zájemce požádal o uzavření smlouvy, je smlouva uzavřena a zákazník přijímá tyto Všeobecné podmínky tím, že provede jeden z následujících úkonů: a) poprvé použije službu nebo b) dobije kredit (u předplacených služeb) c) u služeb, jejichž nezbytnou součástí je SIM karta, vylomením SIM z plastového nosiče. Zájemce musí uzavřít smlouvu provedením některého z výše uvedených úkonů do 60 dnů od kladného vyřízení žádosti Poskytovatelem. Později provedený úkon nemusí být poskytovatelem akceptován Povinnosti zákazníka ve vztahu k Volací jistině Zákazník je povinen navýšit uhrazenou Volací jistinu, a to kdykoliv je o to Poskytovatelem požádán (zejména v případě zvýšení volacího limitu). Zákazník není oprávněn z důvodu uhrazené Volací jistiny požadovat odložení platby ani použití Volací jistiny na úhradu jakékoli částky za služby. Zákazník nemá nárok na úrok z Volací jistiny Úhrada Vyúčtování Zákazník je povinen a) uhradit Vyúčtování nejpozději do data splatnosti uvedeného v příslušném Vyúčtování, a to bez ohledu na skutečnost, zda Vyúčtování obdržel poštou, nebo mu bylo poskytnuto pouze elektronicky. Vyúčtování je uhrazeno připsáním vyúčtované částky pod správným variabilním symbolem na účet Poskytovatele. Není-li z jakýchkoliv důvodů zákazníkovi doručen originál Vyúčtování, vystaví mu Poskytovatel na žádost jeho opis za cenu stanovenou v Ceníku. Výše dlužné částky a další 6/9

7 informace potřebné k úhradě budou Zákazníkovi na jeho žádost sděleny. Nedoručení Vyúčtování poštou nemá vliv na povinnost uhradit částky za poskytnuté služby. b) zaplatit všechny částky účtované v souvislosti s využívanými službami pro danou službu, a to bez ohledu na to, kdo službu skutečně používá a bez ohledu na to, že došlo k omezení či přerušení poskytování služeb. c) uhradit všechny částky za služby poskytnuté před datem ukončení smlouvy, a to včetně měsíčních paušálů v případech, kdy došlo k omezení poskytování služeb z důvodů na straně zákazníka. Pokud je program služeb ukončen během zúčtovacího období, je zákazník povinen uhradit poměrnou část měsíčního paušálu za toto období a dále částky za služby poskytnuté nad rámec volných minut dle zvoleného programu služeb Oznámení změny údajů Zákazník je povinen písemně oznámit Poskytovateli jakoukoli změnu údajů, které při registraci služby uvedl, (zejména jména, názvu, adresy, sídla, IČ a bankovního spojení), a to nejpozději do sedmi (7) kalendářních dnů poté, co taková změna nastala. Na žádost Poskytovatele je povinen uvedené změny doložit Ochrana hesla Zákazník je povinen chránit své heslo určené pro přístup k nastavení a informacím svého účtu služby. V případě podezření z jeho prozrazení či zneužití je povinen heslo změnit. Za zneužití hesla nenese Poskytovatel odpovědnost Zákazník není oprávněn: a) převést službu na jiného zájemce b) prodávat nebo převádět práva k jakékoli ze služeb bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele, c) používat službu k účelům nezákonným nebo jiným, než pro jaké je určena, d) poškozovat nebo pozměňovat software aplikací Poskytovatele zejména jeho kopírováním nebo klonováním. Přerušení poskytování služby, výpadky spojení, špatná kvalita přenosu dat v oblasti, opožděné či neúspěšně přenesené zprávy či data, uvedení nesprávných údajů v seznamu nebo nedovolené zpřístupnění osobních údajů nemají vliv na povinnosti zákazníka vůči Poskytovateli vyplývající z těchto Všeobecných podmínek. 5. POVINNOSTI POSKYTOVATELE 5.1. Poskytování služeb Poskytovatel k poskytování služeb využívá kromě vlastních technologických platforem veřejně přístupnou telekomunikační síť v ČR, veřejně přístupnou síť internet i sítě provozovatelů mobilních a pevných telekomunikačních sítí v zahraničí. Poskytovatel se zavazuje poskytovat zákazníkovi služby nepřetržitě tak, aby jejich kvalita splňovala platné normy. Závady vlastních technologických platforem je Poskytovatel povinen odstranit do 5 kalendářních dnů ode dne jejich zjištění, bude-li to technicky možné. Nevyplývá-li z právních předpisů jinak, není Poskytovatel odpovědný zákazníkovi za škody způsobené: a) nedovoleným nebo nesprávným užíváním zařízení nebo služeb, b) jakýmkoli neposkytnutím nebo vadným poskytnutím služby (bez ohledu na to, zda jde o dočasné přerušení z důvodu oprav v rámci sítě, přerušení způsobené událostmi na straně Poskytovatele či činností Poskytovatele nebo výpadkem spojení), c) opožděnými či neúspěšně přenesenými zprávami či daty, d) uvedením nesprávných údajů ze strany zákazníka. Poskytovatel neodpovídá za nefunkčnost služby způsobenou na straně veřejně přístupné telekomunikační sítě, veřejně přístupné sítě internet a mobilních telekomunikačních sítí v ČR nebo v zahraničí Informování o změně smluvních podmínek Poskytovatel je povinen informovat zákazníky o změnách Všeobecných podmínek a Ceníku, a to v přiměřeném předstihu ve lhůtách stanovených platnými právními předpisy. O změnách bude Poskytovatel informovat prostřednictvím stránek a informačních materiálů Poskytovatele. V případě změny Všeobecných podmínek a Ceníku bude Poskytovatel zákazníky informovat také prostřednictvím 7/9

8 informace uvedené na Vyúčtování, případně prostřednictvím SMS nebo ových zpráv, má-li uvedené kontaktní údaje zákazníka k dispozici Služby poskytované jinými subjekty Poskytovatel neručí za kvalitu služeb poskytovaných jinými provozovateli telekomunikačních služeb, včetně zahraničních provozovatelů, ani za kvalitu služeb poskytovaných třetími subjekty. Toto ustanovení se týká zejména služeb poskytovaných zahraničními operátory, jejichž využití Poskytovatel svým zákazníkům zprostředkovává Přenositelnost telefonních čísel Poskytovatel umožní zákazníkovi přenositelnost telefonního čísla za podmínek a způsobem stanoveným platnými právními předpisy a uzavřenou smlouvou. U služeb poskytovaných zahraničními operátory, jejichž využití Poskytovatel zprostředkovává svým zákazníkům, není podle platné legislativy mezinárodní přenositelnost čísel možná. 6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 6.1. Dostupnost smluvních dokumentů Všeobecné podmínky, Ceník, Reklamační řád, podmínky jednotlivých programů služeb a podmínky jednotlivých marketingových akcí jsou k dispozici na Oddělení služeb zákazníkům Poskytovatele, na stránkách internetového obchodu (e-shop) případně na prodejních místech u Partnerů Poskytovatele Souhlas zákazníka se smluvními dokumenty Uzavřením smlouvy zákazník potvrzuje, že se seznámil se Všeobecnými podmínkami, Ceníkem, Reklamačním řádem, případně s podmínkami zvoleného programu služeb (pokud má tento program služeb zvláštní podmínky), a že s nimi souhlasí. V případě rozporu mezi Všeobecnými podmínkami, Ceníkem, Reklamačním řádem a jakoukoliv jinou informací poskytnutou Poskytovatelem zákazníkovi, mají přednost Všeobecné podmínky, Ceník a Reklamační řád. Tímto není dotčena přednost podmínek marketingových akcí Neplatnost ustanovení Všeobecných podmínek V případě, že se kterékoliv ustanovení Všeobecných podmínek stane neplatné či nevymahatelné, nebude to mít vliv na platnost ostatních ustanovení Závaznost českého znění České znění Všeobecných podmínek je závazné Přílohy Nedílnou součástí Všeobecných podmínek jsou přílohy. V případě rozporu mezi textem příloh a Všeobecných podmínek mají vždy přednost přílohy. Práva a povinnosti neuvedené v příloze se řídí Všeobecnými podmínkami Účinnost Všeobecné podmínky nabývají účinnosti dnem V Praze dne /9

9 Příloha č. 1 - Podmínky poskytování služeb MATERNA icall 1. Společnost Materna Communications a.s. (dále jen Poskytovatel) nabízí svým zákazníkům prostřednictvím služby MATERNA icall a cenových programů i-basic, i-plus a i-profi levné volání přes internet do mobilních i pevných sítí v České republice i do zahraničí. 2. Automatickou součástí služby je i možnost odesílat SMS do všech mobilních i pevných sítí s využitím aplikací Poskytovatele b-sms a Profil SMS. 3. Služba je dostupná všude na území České republiky, kde má zákazník připojení k internetu v kvalitě postačující pro datový přenos hlasu nebo SMS. Programy i-call může zákazník využívat všude tam, kde má přístup na internet v kvalitě a rychlosti potřebné pro obousměrný přenos hlasu nebo přenos SMS zpráv. Za kvalitu připojení zákazníka k internetu Poskytovatel nezodpovídá. 4. Službu je možné získat na internetu v e-shopu Poskytovatele nebo u jeho obchodních partnerů. 5. V nabídce Poskytovatele jsou následující cenové programy: a) Předplacený program i-basic je základní předplacený tarif pro volání přes internet a odesílání SMS. Program lze využít po registraci na internetu (bez písemné smlouvy) a po prvním dobití kreditu v minimální výši stanovené v Ceníku. Kredit je možné dobíjet bankovním převodem nebo platební kartou přes internet. Cena za uskutečněná volání a odeslané SMS se platí odečtením ceny z předplaceného kreditu. b) Programy se smlouvou a měsíční fakturací i-plus a i-profi určené především pro firmy. Umožňují volání a odesílání SMS přes internet. Lze je využívat po podpisu smlouvy a složení volací jistiny dle platného Ceníku. Ceny za uskutečněná volání a odeslané SMS jsou zákazníkovi pravidelně měsíčně fakturovány. 6. Smlouva o poskytování cenových programů MATERNA icall je uzavřena, když zájemce o tyto služby: a) poprvé dobije kredit b) poprvé použije službu 7. Úhrada předplacených služeb je uskutečněna: a) dobitím kreditu prostřednictvím bankovního převodu nebo bankovní kreditní kartou b) jiným způsobem dle nabídky Poskytovatele. 8. Poskytovatel má právo při změně z předplacené služby na tarifní program služeb odebrat zákazníkovi jakýkoli nevyčerpaný bonus, který zákazník získal ve formě kreditu na předplacené služby v souvislosti s obchodní či marketingovou akcí Poskytovatele určenou zákazníkům využívajícím předplacených služeb. 9. Pokud dojde k ukončení smlouvy, bude zákazníkovi na jeho žádost vrácena z nevyčerpaného kreditu částka převyšující poplatek za zrušení služby uvedený v aktuálním Ceníku. 10. Poskytovatel může omezit poskytování předplacených služeb, pokud zůstatek kreditu klesne pod minimální hranici stanovenou v Ceníku, v podmínkách příslušné služby či marketingové akce nebo nepostačuje k uhrazení objednané služby. Poskytování služeb bude obnoveno, jakmile si zákazník dobije kredit. 11. Zákazník může kdykoli přejít z předplacených služeb na tarifní program služeb z aktuální nabídky Poskytovatele, nebo i naopak, nejdříve však po uplynutí 30 kalendářních dnů ode dne posledního přechodu. V případě přechodu si zákazník může ponechat své telefonní číslo. Poskytovatel je oprávněn podmínit přechod na předplacenou službu úhradou všech Vyúčtování po splatnosti, případně změnou nastavení některých služeb. Při přechodu z předplacených služeb na tarifní program služeb je Poskytovatel oprávněn požadovat uhrazení Volací jistiny (kauce) stanovené v aktuálním Ceníku. 12. Při přechodu z předplaceného programu na tarifní program služeb bude nevyčerpaný zůstatek kreditu použit na úhradu prvního Vyúčtování za služby hrazeného zpětně a případně až do jeho vyčerpání bude převáděn do dalších zúčtovacích období. 13. Poskytovatel neodpovídá zákazníkovi za škodu vzniklou v důsledku: a) zneužití PIN kódu, b) nedodržení Všeobecných podmínek nebo pokynů uvedených ve smlouvě, Ceníku a informačních materiálech, c) nevyužití kreditu u předplacené služby, d) nesprávného zadání údajů při úhradě služeb (zejména telefonního čísla, čísla dobíjecího kupónu atd.), e) ztráty, odcizení nebo zneužití dobíjecích kuponů f) živelné pohromy. 9/9

Všeobecné podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb sítě Oskar

Všeobecné podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb sítě Oskar Všeobecné podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb sítě Oskar Společnost Oskar Mobil a.s. se sídlem Vinohradská 167, 100 00 Praha 10, zapsaná do OR u MS v Praze, spisová značka B. 6064 (dále jen

Více

Všeobecné podmínky pro uživatele služeb VietCall by OpenCall mobile

Všeobecné podmínky pro uživatele služeb VietCall by OpenCall mobile Všeobecné podmínky pro uživatele služeb VietCall by OpenCall mobile (dále jen Podmínky ) Společnost DH Telecom a.s., IČ: 015 82 569, se sídlem: Na výsluní 201/13, Strašnice, 100 00 Praha 10, zapsaná v

Více

Všeobecné obchodní podmínky VoIP služeb

Všeobecné obchodní podmínky VoIP služeb Všeobecné obchodní podmínky VoIP služeb Tyto všeobecné obchodní podmínky tvoří součást Smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací, kterou uzavírá společnost ABAK, spol. s r.o., IČ 40763153,

Více

Všeobecné podmínky pro uživatele služeb OpenCall mobile (dále jen Podmínky ) Společnost DH Telecom a.s., IČ: 015 82 569, se sídlem: Na výsluní 201/13, Strašnice, 100 00 Praha 10, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

1. Definice základních pojmů

1. Definice základních pojmů Všeobecné podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb Všeobecné podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb společnosti iwebs s.r.o., IČ: 26977966, se sídlem Praha, Kunratice, Františka Šimáčka

Více

Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o.

Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o. Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o. 1.1 Předmět a všeobecná ustanovení Předmětem těchto obchodních podmínek je úprava právních vztahů mezi Poskytovatelem a Objednavatelem

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY OBCHODNÍ PODMÍNKY Zhotovitel: Zákazník:, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, spisová značka 219067 /dále též Zhotovitel/ Zákazníkem se stává právnická osoba, která uzavře smlouvu níže

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Provozovatelem internetových stránek Rozzlobenimuzi.com je společnost Platinum Media, s.r.o., se sídlem Mezibranská 1579/4, Praha 1, 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky internetového portálu timee.cz (dále jen timee.cz ) pro zákazníky společnosti Datlink s.r.o., IČ 27970485, se sídlem

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1 Provozovatel obchodní společnost Úspěšný web s.r.o. se sídlem Rakovník, Sportovní 99, PSČ 269 01 IČ: 242 09 007

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Podmínky služeb. Podmínky služby přenositelnost telefonních čísel (platí od 1. 9. 2013) 1. Úvodní ustanovení. (dále jen "Podmínky přenositelnosti")

Podmínky služeb. Podmínky služby přenositelnost telefonních čísel (platí od 1. 9. 2013) 1. Úvodní ustanovení. (dále jen Podmínky přenositelnosti) Podmínky služeb Podmínky služby přenositelnost telefonních čísel (platí od 1. 9. 2013) (dále jen "Podmínky přenositelnosti") 1. Úvodní ustanovení 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto Podmínky přenositelnosti

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ (Všeobecné podmínky/vp)

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ (Všeobecné podmínky/vp) VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ (Všeobecné podmínky/vp) 1. Výklad pojmů použitých v těchto Všeobecných podmínkách: 1.1. Poskytovatel je společnost SJCOM s. r.

Více

Podmínky služby přenositelnost telefonních čísel

Podmínky služby přenositelnost telefonních čísel Podmínky služby přenositelnost telefonních čísel Platnost od 1.9.2013 TeleUspory s.r.o. Římská 103/12, 120 00 Praha 2 www.uspory.cz Zapsaná v oddíle C, vložce 178856 obchodního rejstříku vedená u Městského

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Commera s.r.o. se sídlem Na lysinách 457/20, Praha, identifikační číslo:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Commera s.r.o. se sídlem Na lysinách 457/20, Praha, identifikační číslo: obchodní společnosti Commera s.r.o. se sídlem Na lysinách 457/20, Praha, 147 00 identifikační číslo: 24302058 OBCHODNÍ PODMÍNKY zapsané v obchodním rejstříku vedeném v Městský soud v Praze, odd. vložka:

Více

Smlouva o poskytování služby přístupu k síti Internet

Smlouva o poskytování služby přístupu k síti Internet I. Smluvní strany Poskytovatel: Mgr. Ondřej Skipala Skipala Networks Rybník 162 56002 Česká Třebová IČ: 74764799 DIČ: CZ8610256215 Peněžní ústav: mbank Číslo účtu: 670100-2205746382/6210 Kontaktní telefon:

Více

Obchodní podmínky. Provozovatel. I. Všeobecná ustanovení. II. Obsah vztahu mezi Provozovatelem a zákazníkem. III. Objednání voucheru

Obchodní podmínky. Provozovatel. I. Všeobecná ustanovení. II. Obsah vztahu mezi Provozovatelem a zákazníkem. III. Objednání voucheru Provozovatel MORRIS CL s. r. o. se sídlem: Hradešínská 1955/28, 101 00 Praha 10 - Vinohrady zapsaným v OR vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 78895 IČO: 49097415 DIČ: cz 49097415 www.hotelmorris.cz

Více

pro poskytování mobilních služeb elektronických komunikací ve virtuální síti TTQ

pro poskytování mobilních služeb elektronických komunikací ve virtuální síti TTQ Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování mobilních služeb elektronických komunikací ve virtuální síti TTQ vydané společností TT Quality s.r.o., IČO: 03744965, se sídlem Havlíčkova 55, 41155 Terezín

Více

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011 Všeobecné obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Společnost QuickCode s.r.o., se sídlem Praha 5, Smíchov, Nádražní 349/3, PSČ 150 00, IČO: 278 89 181, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

Všeobecné podmínky poskytování služby LiveNet s platností a účinností od 1.1.2009

Všeobecné podmínky poskytování služby LiveNet s platností a účinností od 1.1.2009 Všeobecné podmínky poskytování služby LiveNet s platností a účinností od 1.1.2009 1) Úvodní ustanovení 1.1. Předmětem úpravy jsou podmínky poskytování telekomunikačních služeb prostřednictvím sítě LiveNet

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM 1 PŘEDMĚT VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK 1.1 Předmětem těchto všeobecných obchodních podmínek jsou podmínky, na základě kterých budou poskytovány

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek sídlo: Seifertova 571/5, 130 00 Praha 3 zápis společnosti v OR: Městský soud v Praze, spis. zn. C 236831 IČ: 03955354, DIČ CZ03955354 tel.: +420 777 200 258 e mail: mproductions@mproductions.cz www.mightysounds.cz

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb a prodej zboží na internetovém portálu www.cstzb.cz. Podmínky blíže vymezují

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK Tento dokument obsahuje VOP aplikací společnosti Imper CZ, s.r.o. Autorská práva k tomuto dokumentu vlastní předkladatel, tedy společnost IMPER CZ, s.r.o.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí V Praze dne 1. března 2014 OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE,

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB FAYRON S.R.O. ČÍSLO SMLOUVY: 201011

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB FAYRON S.R.O. ČÍSLO SMLOUVY: 201011 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB FAYRON S.R.O. ČÍSLO SMLOUVY: 201011 Poskytovatel: FAYRON s.r.o. IČ: 288 86 439, DIČ: CZ288 68 439 se sídlem Vítězná 634/50a, 360 01 Karlovy Vary firma je zapsána v obchodním

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

2. Žádost o poskytování služeb elektronických komunikací

2. Žádost o poskytování služeb elektronických komunikací Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací prostřednictvím mobilních a pevných bezdrátových sítí společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s 273 odst. 1 zákona

Více

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb na internetovém portálu www.skolenionline.eu Podmínky blíže vymezují a

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) upravují užití agenturní části internetového portálu Outvia dostupného na

Více

SANOMA MEDIA PRAHA 2012 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INZERCE, TISK

SANOMA MEDIA PRAHA 2012 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INZERCE, TISK SANOMA MEDIA PRAHA 2012 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INZERCE, TISK Platné od 1. 2. 2011 Těmito Všeobecnými podmínkami inzerce upravuje společnost Sanoma Media Praha s.r.o. (dále jen "vydavatel"), poskytování a zveřejňování

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

Ceník platný od 15.2.2014.. Všechny ceny uvedeny včetně DPH. Ceník. GoMobil. platný od 15.2.2014. PC servis KB s.r.o. http://gomobil.pckb.

Ceník platný od 15.2.2014.. Všechny ceny uvedeny včetně DPH. Ceník. GoMobil. platný od 15.2.2014. PC servis KB s.r.o. http://gomobil.pckb. Ceník GoMobil platný od 15.2.2014 TARIF Měsíční paušál SIM karta (jednorázový poplatek za SIM) Nové telefonní číslo Přenos telefonního čísla (jednorázový poplatek) Závazek Účtování VOLÁNÍ Balíček 20 volných

Více

Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací č.

Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací č. Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací č. uzavřená mezi Michal Šenk Firma: Adresa: U Stadionu 955, 664 34 Kuřim IČ: 75679922 DIČ: CZ8307103827 Tel: +420 777 304 145 E-mail: senk@a1net.cz

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Obchodní podmínky pro poskytování služeb na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Účinné od 27.11.2014 do 3.1.2015. Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování mobilních služeb ve virtuální síti ADAGIO mobile

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování mobilních služeb ve virtuální síti ADAGIO mobile Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování mobilních služeb ve virtuální síti ADAGIO mobile Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých

Více

Všeobecné podmínky poskytování služby MAMUTNET vydané s platností a účinností od 1.4.2013

Všeobecné podmínky poskytování služby MAMUTNET vydané s platností a účinností od 1.4.2013 Všeobecné podmínky poskytování služby MAMUTNET vydané s platností a účinností od 1.4.2013 1. všeobecné podmínky 1.1. Všeobecné podmínky firmy Kubešová Miroslava (dále jen Všeobecné podmínky ) pro poskytování

Více

Všeobecné obchodní podmínky Hotelu Termal Mušov a.s.

Všeobecné obchodní podmínky Hotelu Termal Mušov a.s. Všeobecné obchodní podmínky Hotelu Termal Mušov a.s. čl. I Předmět všeobecných podmínek 1. Hotel Termal Mušov, a.s., Husova 200/16, Brno, PSČ 602 00, IČO: 27713229, zapsaná v OR KS v Brně, spis. značka

Více

SMLOUVA O VYUŽÍVÁNÍ DATABÁZE VÝUKOVÝCH AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL

SMLOUVA O VYUŽÍVÁNÍ DATABÁZE VÝUKOVÝCH AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL SMLOUVA O VYUŽÍVÁNÍ DATABÁZE VÝUKOVÝCH AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL Smluvní strany: Člověk v tísni, o.p.s. IČ 25755277 se sídlem Šafaříkova 24, 120 00 Praha 2 zastoupený Karlem Strachotou, ředitelem programu Jeden

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování mobilních služeb ve virtuální síti ADAGIO mobile

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování mobilních služeb ve virtuální síti ADAGIO mobile Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování mobilních služeb ve virtuální síti ADAGIO mobile Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD služby IPVOX

REKLAMAČNÍ ŘÁD služby IPVOX REKLAMAČNÍ ŘÁD služby IPVOX Článek I. Úvodní ustanovení Reklamační řád upravuje rozsah odpovědnosti společnosti Informační a bezpečnostní agentura s.r.o., (dále jen poskytovatel ) za vady při poskytování

Více

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané

Více

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI V AFFILIATE PROGRAMU

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI V AFFILIATE PROGRAMU SMLOUVA O SPOLUPRÁCI V AFFILIATE PROGRAMU 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ SMLOUVY O SPOLUPRÁCI V AFFILIATE PROGRAMU 1.1 Tato smlouva o spolupráci v Affiliate programu (dále jen Smlouva ) se použije pro smluvní vztahy

Více

Ceník Služeb platný od 15. 3. 2015, Všechny cenu jsou uvedeny s DPH

Ceník Služeb platný od 15. 3. 2015, Všechny cenu jsou uvedeny s DPH Ceník Služeb platný od 15. 3. 2015, Všechny cenu jsou uvedeny s DPH Základní platby SIM Karta (jednorázový poplatek za SIM) Nové telefonní číslo Přenos telefonní čísla (jednorázový poplatek) zdarma zdarma

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Společnost ABOR, s.r.o., se sídlem Poříčí nad Sázavou, Potoční 292, PSČ 257 21, IČ 284 90 517 (dále též ABOR ),, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Ceník platný od Všechny ceny uvedeny s DPH. Ceník. platný od TERMS a.s.

Ceník platný od Všechny ceny uvedeny s DPH. Ceník. platný od TERMS a.s. Ceník platný od 1.12.2014 Obsah: Aktuálně nabízené tarify Volání Roamingové služby Data Další poplatky Služby nabízené do 3.11.2013 Služby nabízené do 31.5.2014 Služby nabízené do 30.11.2014 Ceník platný

Více

Ceník platný od Všechny ceny uvedeny s DPH. Ceník. platný od TERMS a.s.

Ceník platný od Všechny ceny uvedeny s DPH. Ceník. platný od TERMS a.s. Ceník platný od 1.4.2015 Obsah: Aktuálně nabízené tarify Volání Roamingové služby Data Další poplatky Služby nabízené do 3.11.2013 Služby nabízené do 31.5.2014 Služby nabízené do 30.11.2014 Služby nabízené

Více

Všeobecné obchodní podmínky služby připojení k Internetu

Všeobecné obchodní podmínky služby připojení k Internetu Všeobecné obchodní podmínky služby připojení k Internetu Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou vyhotoveny v souladu s zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 127/2005 Sb. o elektronických

Více

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchodní poskytování služeb Tyto všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchodní poskytování služeb (dále jen obchodní podmínky ) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím

Více

Reklamační řád Článek I. Úvodní ustanovení. Článek II. Výklad základních pojmů

Reklamační řád Článek I. Úvodní ustanovení. Článek II. Výklad základních pojmů Telefónica O2 Czech Republic, a.s. (dále jen Poskytovatel ) je ve smyslu zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v platném znění, právnickou osobou, která zajišťuje sítě elektronických komunikací

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

Obchodní podmínky Ochrana osobních údajů Pravidla používání stránek

Obchodní podmínky Ochrana osobních údajů Pravidla používání stránek Obchodní podmínky Ochrana osobních údajů Pravidla používání stránek Obchodní podmínky VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro nákup zboží a/nebo služeb na internetovém slevovém portálu www.nakupvakci.cz (dále

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) se vztahují na smlouvy o poskytování sázkového poradenství uzavřené prostřednictvím mobilní aplikace BETTERBET

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Fiat 500126 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu Fiat 500126 se sídlem Dělnická kolonie 107, Broumov 550 01 identifikační číslo (IČ): 02189852 prodej zboží prostřednictvím internetového

Více

Všeobecné obchodní podmínky (VOP)

Všeobecné obchodní podmínky (VOP) Všeobecné obchodní podmínky (VOP) Obecná ustanovení, definice pojmů 1. VOP jsou součástí Smlouvy o poskytování telekomunikačních služeb uzavřené mezi Poskytovatelem a Účastníkem. (Smlouva) 2. Telekomunikační

Více

Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací ENERGOAQUA, a.s. Platné od 1. 8. 2013

Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací ENERGOAQUA, a.s. Platné od 1. 8. 2013 Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací ENERGOAQUA, a.s. Platné od 1. 8. 2013 OBSAH Úvodní ustanovení... 1 Definice pojmů... 2 Práva a závazky poskytovatele... 3 Práva a závazky

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služby Poštovní datové zprávy

Obchodní podmínky pro poskytování služby Poštovní datové zprávy Účinné od 1. 1. 2014 Obchodní podmínky pro poskytování služby Poštovní datové zprávy Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) pro poskytování služby Poštovní

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Vymezení pojmů LINEP style, s.r.o., se sídlem Čajkovského 1904/11, 130 00 Praha 3, IČ 24197181, č. účtu 2600185087, kód banky 2010, vedený u Fio banky, tel.: +420 608 883

Více

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD I. Úvodní ustanovení 1. Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi společností mobile2card a.s., IČ 24301761, se sídlem Hanusova 353/12, 140 00 Praha 4 Michle, zapsanou

Více

ZÁKLADNÍ POLOŽKY... 2 VOLÁNÍ... 2 SMS, MMS... 3 INTERNET V TABLETU NEBO NOTEBOOKU (DATOVÉ TARIFY)... 4 VOLÁNÍ NA SPECIÁLNÍ ČÍSLA... 4 ROAMING...

ZÁKLADNÍ POLOŽKY... 2 VOLÁNÍ... 2 SMS, MMS... 3 INTERNET V TABLETU NEBO NOTEBOOKU (DATOVÉ TARIFY)... 4 VOLÁNÍ NA SPECIÁLNÍ ČÍSLA... 4 ROAMING... ZÁKLADNÍ POLOŽKY... 2 VOLÁNÍ... 2 SMS, MMS... 3 INTERNET V TABLETU NEBO NOTEBOOKU (DATOVÉ TARIFY)... 4 VOLÁNÍ NA SPECIÁLNÍ ČÍSLA... 4 ROAMING... 5 DATOVÉ BALÍČKY V ROAMINGU... 5 TARIFIKACE ROAMING... 5

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity

Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity Tyto obchodní podmínky upravují registraci a úhradu účastnických poplatků prostřednictvím registračního systému Právnické

Více

VšeobeVšeobecné obchodní podmínky

VšeobeVšeobecné obchodní podmínky VšeobeVšeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. se sídlem Na Dolinách 150/4, 140 00 Praha 4, IČ: 24147591, zapsané do obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

pro prodej zboží prostřednictvím on-line elektronického obchodu umístěného na internetové adrese

pro prodej zboží prostřednictvím on-line elektronického obchodu umístěného na internetové adrese OBCHODNÍ PODMÍNKY pro prodej zboží prostřednictvím on-line elektronického obchodu umístěného na internetové adrese www.fler.cz 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám na dodávku služeb spojených se vzděláváním zaměstnanců

OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám na dodávku služeb spojených se vzděláváním zaměstnanců OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám na dodávku služeb spojených se vzděláváním zaměstnanců 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) společnosti MgC Group s.r.o., se sídlem

Více

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ DATOVÝCH SLUŽEB

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ DATOVÝCH SLUŽEB SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ DATOVÝCH SLUŽEB ČÍSLO SMLOUVY : xxxxxx (VARIABILNÍ SYMBOL) Dodavatel Název NET2U s.r.o. IČ 27513858 DIČ CZ27513858 Sídlo Husova 393, 506 01 Jičín Bankovní spojení UniCredit Bank Czech

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Aqua holding s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Aqua holding s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti Aqua holding s.r.o. Se sídlem: Holečkova 789/49, 150 00 PRAHA 5 IČ: 29136491 DIČ: CZ29136491 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

PRAVIDLA SMS SOUTĚŽE O CENY

PRAVIDLA SMS SOUTĚŽE O CENY PRAVIDLA SMS SOUTĚŽE O CENY společnosti 2015 COOP Mobil s.r.o. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument a informace v něm obsažené jsou výhradním vlastnictvím společnosti COOP Mobil s.r.o. Žádná část tohoto

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. organizátorky seznamovacích večerů Chytré rande. Michaely Strnadové. se sídlem Tř. Legionářů 1574/2, 586 01 Jihlava

OBCHODNÍ PODMÍNKY. organizátorky seznamovacích večerů Chytré rande. Michaely Strnadové. se sídlem Tř. Legionářů 1574/2, 586 01 Jihlava OBCHODNÍ PODMÍNKY organizátorky seznamovacích večerů Chytré rande Michaely Strnadové se sídlem Tř. Legionářů 1574/2, 586 01 Jihlava identifikační číslo: 88655717 zapsané v obchodním rejstříku vedeném v

Více

Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na. internetové adrese (dále jen webová

Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na. internetové adrese  (dále jen webová Obchodní podmínky platné od 1.1.2014 Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) vzájemná práva a povinnosti

Více

1.1. Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád vztahující se pouze k internetovému obchodu prodejce Gem world

1.1. Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád vztahující se pouze k internetovému obchodu prodejce Gem world 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád vztahující se pouze k internetovému obchodu prodejce Gem world 1.2. Zákazníkem může být a) spotřebitel, nebo b) jiná osoba (zejm.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

Smluvní podmínky pro užívání a správu domén ".sk" u spol. General Registry. Provozovatel. 1. Základní ujednání

Smluvní podmínky pro užívání a správu domén .sk u spol. General Registry. Provozovatel. 1. Základní ujednání u spol. General Registry Provozovatel Provozovatelem jsou v následujícím dokumentu myšleny společnosti: 1. General Registry, s.r.o. Žižkova 1 370 01 České Budějovice Česká republika IČ: 26027267 DIČ:CZ26027267

Více

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT Níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Společnost: Diners Club Czech, s.r.o. Se sídlem: Široká 5, č. p. 36, 110 00

Více

PŘÍLOHA 8 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ KONCOVÝCH ÚSEKŮ PRONAJATÝCH OKRUHŮ. Účtování a placení

PŘÍLOHA 8 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ KONCOVÝCH ÚSEKŮ PRONAJATÝCH OKRUHŮ. Účtování a placení PŘÍLOHA 8 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ KONCOVÝCH ÚSEKŮ PRONAJATÝCH OKRUHŮ Účtování a placení OBSAH 1. Rozsah dokumentu... 3 2. Výpočet cen... 3 3. Vyúčtování... 5 4. Spory týkající se vyúčtování... 6 5. Placení...

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. 1. Společnost easyresearch.biz s.r.o., se sídlem Praha 2, Londýnská 18, IČ: 27259765, DIČ: CZ27259765, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

1. Úvodní ustanovení. 2. Základní pojmy. 3. Předmět této smlouvy. 4. Práva a povinnosti Provozovatele

1. Úvodní ustanovení. 2. Základní pojmy. 3. Předmět této smlouvy. 4. Práva a povinnosti Provozovatele 1. Úvodní ustanovení 1.1 Společnost WVG Solution s.r.o., se sídlem Nad Mazankou 1392/30, Libeň (Praha 8), 182 00 Praha, IČO: 02145138, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

Úplné znění podmínek soutěže FIAT Získejte tankovací kartu

Úplné znění podmínek soutěže FIAT Získejte tankovací kartu Úplné znění podmínek soutěže FIAT Získejte tankovací kartu 1. Předmět 1.1. Tento dokument obsahuje výhradní a úplnou úpravu pravidel soutěže FIAT Získejte tankovací kartu (dále jako soutěž ). Tato pravidla

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Obchodní podmínky pro realizaci internetových reklamních kampaní agenturou BenedaGroup.com na internetových serverech dle příslušného mediaplánu. 1) OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Agentura

Více

Všeobecné smluvní podmínky systému Krabičkuj společnosti Hotel Theresia Kolín, a.s.

Všeobecné smluvní podmínky systému Krabičkuj společnosti Hotel Theresia Kolín, a.s. Všeobecné smluvní podmínky systému Krabičkuj společnosti Hotel Theresia Kolín, a.s. Tyto Všeobecné smluvní podmínky upravují smluvní vztah mezi společností Hotel Theresia Kolín, a.s., se sídlem Kolín,

Více

Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice

Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice Lázně Lednice jsou poskytovatelem lázeňských a léčebných pobytů, procedur, ubytování, stravování a navazujících služeb. Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice,

Více

1.1 Klub je program, v jehož rámci může Člen Klubu shromažďovat kredity získané za účast na akcích, nákup zboží či služeb určených Provozovatelem.

1.1 Klub je program, v jehož rámci může Člen Klubu shromažďovat kredity získané za účast na akcích, nákup zboží či služeb určených Provozovatelem. Všeobecné podmínky Klubu Zone For Power Provozovatelem Klubu Zone For Power je společnost Zone For Power, s.r.o., IČ: 24223123, se sídlem Praha 1, Lublaňská 1916/17, PSČ 120 00, Praha 2, zapsaná v obchodním

Více

4.ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY Kupující je oprávněn objednávku před dodáním zboží kdykoliv bezplatně zrušit.

4.ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY Kupující je oprávněn objednávku před dodáním zboží kdykoliv bezplatně zrušit. Obchodní podmínky 1.KONTAKTNÍ ÚDAJE Název: Vachoušková Stanislava Sídlo/bydliště: Horní Bludovice č.372, 73937 Horní Bludovice IČ: 60288761 Zapsaná:Obecní živnostenský úřad Magistrátu měsat Havířova Telefon:

Více

Všeobecné podmínky společnosti OpenCall s.r.o.

Všeobecné podmínky společnosti OpenCall s.r.o. Všeobecné podmínky společnosti OpenCall s.r.o. vydané podle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky České informační agentury, s. r. o. 1. Úvodní ustanovení a) Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) České informační agentury, s. r. o. (dále jen Poskytovatel ) vycházejí

Více

Byznys & Trade Solutions Point s.r.o.

Byznys & Trade Solutions Point s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Byznys & Trade Solutions Point s.r.o. platné od 29. 4. 2015 Autorská práva k tomuto dokumentu vlastní společnost Byznys & Trade Solutions Point s.r.o. a tento dokument

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro prodej vstupenek na utkání klubu Bílí Tygři Liberec, s.r.o. 1. Předmět obchodních podmínek Článek I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky upravují prodej vstupenek

Více

Rodinná školička U veselé mašinky

Rodinná školička U veselé mašinky SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ MIMOŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A PÉČE O DÍTĚ uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany 1. Společnost Rodinná školička U veselé

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Dnešního dne, měsíce a roku smluvní strany Národní hřebčín Kladruby nad Labem,

Více

Úplná pravidla soutěže Vyhrajte dovolenou od Invia a každou hodinu knížku

Úplná pravidla soutěže Vyhrajte dovolenou od Invia a každou hodinu knížku Úplná pravidla soutěže Vyhrajte dovolenou od Invia a každou hodinu knížku Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Vyhrajte dovolenou od Invia a každou hodinu knížku (dále jen soutěž

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO NÁVRH SMLOUVY O DÍLO I. Smluvní strany 1. Objednavatel: Město Rýmařov Se sídlem: náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov Zastoupena: Ing. Petrem Kloudou - starostou IČO: 00296317 Bankovní spojení: Česká spořitelna

Více

ÚČTOVÁNÍ A PLACENÍ PŘÍLOHA 6

ÚČTOVÁNÍ A PLACENÍ PŘÍLOHA 6 ÚČTOVÁNÍ A PLACENÍ PŘÍLOHA 6 Obsah 1 Úvod... 3 2 Proces shromažďování účtovacích údajů a výpočtu cen... 3 3 Postup vyúčtování... 3 4 Placení... 4 5 Ručení... 5 2 / 5 1 Úvod Tato Příloha popisuje shromažďování

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti GTAssistant s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, Praha 1, PSČ 110 00, identifikační číslo: 02646714, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. I. Všeobecná ustanovení

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. I. Všeobecná ustanovení Níže jsou uvedeny všeobecné obchodní podmínky, kterými se řídí vztah mezi společností Firma na zážitky, s.r.o. a Vámi jako kupujícím produktu Black Boxes, případně příjemcem produktu Black Boxes, pokud

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže ZÁŘIVÝ KALENDÁŘ (dále jen soutěž ).

PRAVIDLA SOUTĚŽE Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže ZÁŘIVÝ KALENDÁŘ (dále jen soutěž ). PRAVIDLA SOUTĚŽE Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže ZÁŘIVÝ KALENDÁŘ (dále jen soutěž ). I. Pořadatel a organizátor soutěže Pořadatel soutěže: Marionnaud Parfumeries DIVA CENTER

Více

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah 1.1. Smluvní vztah vzniká mezi osobou, která v souladu s těmito obchodními podmínkami vystaví zhotoviteli závaznou objednávku (dále jen objednatel

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky )

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží od obchodní společnost ALTRO spol.

Více