České dráhy, a.s. ČD Ok 9. Předpis. o mimotarifních jízdních výhodách poskytovaných ČD. Úroveň přístupu C

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "České dráhy, a.s. ČD Ok 9. Předpis. o mimotarifních jízdních výhodách poskytovaných ČD. Úroveň přístupu C"

Transkript

1 České dráhy, a.s. ČD Ok 9 Předpis o mimotarifních jízdních výhodách poskytovaných ČD Úroveň přístupu C

2 České dráhy, a.s. ČD Ok 9 Předpis o mimotarifních jízdních výhodách poskytovaných ČD Schváleno rozhodnutím představenstva Českých drah, a.s. dne č.j.: / Účinnost od

3 2

4 OBSAH Záznam o změnách... 5 Rozsah znalostí... 7 Distribuce v elektronické podobě... 9 Seznam použitých značek a zkratek ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Kapitola I - Úvodní ustanovení ČÁST DRUHÁ SLUŽEBNÍ TRAŤOVÁ JÍZDENKA Č Kapitola I - Úvodní ustanovení Kapitola II - Výdej a evidence služební traťové jízdenky Kapitola III - Oprávněné osoby Kapitola IV - Použití služební traťové jízdenky Kapitola V - Ztráta, odcizení a poškození služební traťové jízdenky ČÁST TŘETÍ PRŮKAZ PRO BEZPLATNOU JÍZDU Č Kapitola I - Úvodní ustanovení Kapitola II - Výdej a evidence průkazů Kapitola III - Oprávněné osoby Kapitola IV - Použití průkazu Kapitola V - Ztráta, odcizení a poškození průkazu ČÁST ČTVRTÁ VŠEOBECNÁ ČÁST Kapitola I - Neplatnost a zneužití jízdních dokladů Kapitola II - Závěrečná ustanovení Kapitola III - Objednávka tiskopisů Kapitola IV - Dodání tiskopisů Kapitola V - Uložení tiskopisů Kapitola VI - Evidence tiskopisů SOUVISEJÍCÍ TARIFY A PŘEDPISY ČD Příloha č. 1 - PŘEHLED TISKOPISŮ Příloha č. 2 Vzor starého typu služební traťové jízdenky - prvopis a jízdenka Příloha č. 2 Vzor nového typu služební traťové jízdenky Příloha č. 3 - Vzor přední strany starého typu průkazku pro bezplatnou jízdu Vzor zadní strany starého typu průkazu pro bezplatnou jízdu a podmínky pro používání.. 30 Příloha č. 3 - Vzor přední strany nového typu průkazku pro bezplatnou jízdu Vzor zadní strany nového typu průkazku pro bezplatnou jízdu Příloha č. 4 Vysvětlivky k pojmům používaných v tomto předpise Příloha č. 5 - Vzor soupisu zásoby, spotřeby a tržeb Příloha č. 6 - Vzor soupisu zásoby, spotřeby a tržeb - následující měsíc Příloha č. 7 Vzor sumáře ze soupisů Příloha č. 8 - Vzor potvrzení o úhradě manipulačního poplatku

5 4

6 ZÁZNAM O ZMĚNÁCH 1) číslo č.j. Změna Předpis účinnost od opravil dne podpis 1) Držitel tohoto výtisku je odpovědný za včasné a správné provedení schválených změn a provedení záznamu na této stránce. 5

7 6

8 ROZSAH ZNALOSTÍ Organizační složka Funkce Znalost GŘ ČD a organizační složky ČD zaměstnanci ve vedoucích funkcích zaměstnanci personálních útvarů zaměstnanci pověření agendou jízdních výhod kontrolor osobní přepravy ostatní zaměstnanci úplná informativní Zaměstnancům ČD, kteří mají předepsanou úplnou znalost předpisu, bude jeho výtisk zapůjčen do osobního užívání. Pro zaměstnance, kterým je předepsána informativní znalost ustanovení Ok 9, musí být tento předpis k dispozici na personálním útvaru. 7

9 8

10 DISTRIBUCE V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ Organizační složka Funkce El. podoba 9

11 10

12 SEZNAM POUŽITÝCH ZNAČEK A ZKRATEK ČD... České dráhy, a.s. GŘ ČD... Generální ředitelství ČD, a.s. ČR... Česká republika EC... EuroCity (vlak vyšší kvality zařazený do mezinárodní sítě) IC... InterCity (vlak vyšší kvality) SC... SuperCity (vlak vyšší kvality s příplatkem za nadstandard) OC... odborové centrály OS... organizační složka ČD, a.s. OP... občanský průkaz PTV... PÚČ... Přepravně tarifní věstník přesně účtované tiskopisy VM... výdejní místo ZP... ZC... ZTP-P... aplikace ŽP... UŽST... Tarif... Zákoník práce Zásobovací centrum Průkaz pro osobu zvláště těžce postiženou na zdraví, jejíž zdravotní stav vyžaduje doprovod aplikace železniční průkazka na In-kartě Uzlová železniční stanice Tarif jízdného a přepravného pro přepravu zaměstnanců akciové společnosti České dráhy, zaměstnanců státní organizace Správa železniční dopravní cesty, zaměstnanců Ministerstva dopravy a Drážního úřadu, podílejících se na zabezpečování a provozování drážní dopravy 11

13 12

14 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Kapitola I Úvodní ustanovení 1. Generální ředitelství Českých drah stanoví tímto předpisem podrobné podmínky pro poskytování mimotarifních jízdních výhod zaměstnancům ČD (a jejich oprávněným rodinným příslušníkům) a jiným osobám výslovně uvedeným v jednotlivých bodech předpisu, podle stavu k Na vydání mimotarifních jízdních výhod není právní nárok. 3. Mimotarifní jízdní doklady ČD jsou: služební traťová jízdenka č průkaz pro bezplatnou jízdu č Způsob objednání těchto tiskopisů je uveden v Části čtvrté. 4. Neobsazeno 5. Dnem účinnosti tohoto předpisu se ruší Předpis o mimotarifních jízdních výhodách poskytovaných ČD - Ok 9 č.j / , účinný od včetně všech následných opatření a změn vydaných k jeho doplnění. 6. Neobsazeno 13

15 ČÁST DRUHÁ SLUŽEBNÍ TRAŤOVÁ JÍZDENKA Č Kapitola I Úvodní ustanovení 7. Služební traťová jízdenka č (dále jen jízdenka) se skládá z prvopisu a průpisu jízdenky. Jízdenky jsou všity do svazku, který obsahuje 50 jízdenek (starý typ jízdenky) a 25 jízdenek (nový typ jízdenky). 8. Jízdenka je platná pouze ve spojení se služebním průkazem zaměstnance ČD, SŽDC nebo s občanským průkazem. 9. Z důvodu kontrolní činnosti v oblasti provozování a modernizace dráhy lze tuto jízdenku vydat také zaměstnancům SŽDC, s.o., za předpokladu splnění všech podmínek stanovených předpisem ČD Ok 9, týkajících se služebních traťových jízdenek. 10. Neobsazeno Kapitola II Výdej a evidence služební traťové jízdenky 11. Výdejem jízdenek jsou pověřeny personální útvary OS ČD, SŽDC, popřípadě osoby, které v příslušné OS nebo SŽDC agendu jízdních výhod zabezpečují. 12. Jízdenka se vydává pouze pro jednu osobu a pouze na určitý traťový úsek, jako jednotlivý tiskopis bez obalu na 2. nebo 1. třídu vozovou. U starého typu jízdenky prvopis jízdenky zůstává v bloku pro kontrolní účely a průpis jízdenky se předá držiteli. U nového typu jízdenky je postup opačný: prvopis se předá držiteli a průpis zůstává v bloku pro kontrolní účely. Jízdenku nelze vydat pro přepravu skupiny osob. Jízdenku na 2. třídu vozovou je možno vydat zaměstnanci v těchto případech: Pokud je zaměstnanec vyslán na služební cestu a není držitelem In-karty s aplikací ŽP. Jednorázovou jízdenku lze vystavit po předložení cestovního příkazu (podepsaného příslušným vedoucím zaměstnancem). Pokud zaměstnanci ještě nevznikl nárok na zaměstnanecké jízdní výhody (nárok na In-kartu s aplikací ŽP vznikne dle Tarifu po nepřetržitém trvání pracovního poměru po dobu 6 měsíců ve stanovené týdenní pracovní době ode dne vzniku pracovního poměru) lze vystavit jízdenku k opakovaným jízdám mezi pracovištěm a místem trvalého pobytu. Jízdenka se vydává zaměstnanci na základě žádosti podepsané příslušným vedoucím zaměstnancem. Jízdenku lze vystavit s platností maximálně 3 měsíce od měsíce vystavení (např. leden březen). Vydává se pouze do doby, než zaměstnanec získá nárok na zaměstnanecké jízdní výhody. V případě ztráty nebo odcizení In-karty s nahranou aplikací ŽP je možno vydat zaměstnanci (na základě jeho písemné žádosti) jízdenku k opakovaným jízdám mezi pracovištěm a trvalým pobytem. Tato jízdenka se vydává na dobu 14

16 nezbytně nutnou na výrobu duplikátu In-karty. Po obdržení duplikátu In-karty je nutno vystavenou jízdenku vrátit zpět. Tímto způsobem lze vystavit zaměstnanci jízdenku také v případě změny jeho jména. 13. Zaměstnanci, kteří jsou na ČD nebo SŽDC více než 6 měsíců, v případě služební cesty použijí svou In-kartu s aplikací ŽP. Pokud je zaměstnanec vyslán na služební cestu v celkové délce více než 400 km (tam i zpět), po předložení cestovního příkazu (podepsaného příslušným vedoucím zaměstnancem), je možno na danou trasu vystavit jednorázovou služební traťovou jízdenku na 1. třídu vozovou. 14. O jízdenkách vede OS zvláštní evidenci, která musí obsahovat průpisy objednávkových listů ze ZC Praha o přidělení tiskopisů. Vlastní evidence vydaných jízdenek je vedena na prvopisech jízdenek nebo průpisech (dle typu jízdenky), všitých do svazku. Skartační doba prvopisů objednávkových listů vydaných jízdenek po využití celého svazku je 3 roky. 15. OS vede spotřebu jízdenek měsíčně na tiskopise č Soupis zásob, spotřeby a tržeb (vzor Příloha 5). Bloky jízdenek musí být uloženy v trezoru nebo uzamykatelné skříni. Tiskopis zůstává uložen u OS pro kontrolní účely po dobu 3 let. Kapitola III Oprávněné osoby 16. Jízdenka se vydává zaměstnancům ČD, SŽDC k jednotlivým jízdám (jednorázové služební cesty tam a zpět) nebo k opakovaným jízdám v období na jízdence vyznačeném (jízdy mezi místem trvalého pobytu a pracovištěm). Jízdenka se vypisuje na nejkratší možnou trasu. 17. Za zaměstnance ČD se považují i zaměstnanci uvolnění do příslušných odborových orgánů působících na ČD a dále zaměstnanci, uvolnění dle 200 ZP. K výdeji jízdenky je nezbytně nutné předložit kopii pozvánky na jednání nebo schváleného cestovního příkazu, která musí být přiložena v bloku pro případ kontroly. 18. Neobsazeno 19. Neobsazeno Kapitola IV Použití služební traťové jízdenky 20. Jízdenka opravňuje držitele k bezplatné přepravě na tratích SŽDC ve všech vlacích osobní dopravy, provozovaných ČD, a.s.. Jízdenka platí ve vozové třídě, která je na ní vyznačena. Ve vlacích vyšší kvality neplatí držitel příplatek; místenky, lůžkové a lehátkové příplatky platí dle tarifu TR 10, ceník 5. Jízdenka rovněž opravňuje k bezplatné jízdě na visuté lanové dráze ČD Liberec-Horní Hanychov-Ještěd. 21. Jízdenka nezakládá nárok na bezplatný výdej místenky, lehátkového nebo lůžkového příplatku, na bezplatnou přepravu psů a jízdních kol nebo dětských kočárků v 15

17 rámci přepravy spoluzavazadel. Podmínky pro přepravu pracovních pomůcek a přístrojů jsou stanoveny předpisem ČD KN Neobsazeno 23. Neobsazeno 24. Neobsazeno 25. Neobsazeno Kapitola V Ztráta, odcizení a poškození služební traťové jízdenky 26. Držitel je povinen neprodleně písemnou formou oznámit své organizační složce ztrátu, odcizení, poškození nebo zničení služební traťové jízdenky. V těchto případech již nelze náhradní služební traťovou jízdenku vydat. 27. Neobsazeno 28. Neobsazeno. 16

18 ČÁST TŘETÍ PRŮKAZ PRO BEZPLATNOU JÍZDU Č Kapitola I Úvodní ustanovení 29. Průkaz pro bezplatnou jízdu č (dále jen průkaz) je tiskopis, opravňující k 12 jednosměrným jízdám. 30. Průkaz je platný pouze ve spojení: s In-kartou s aplikací ŽP - v případě poskytnutí podle bodu 45., s občanským průkazem - v případě poskytnutí podle bodů 46., 47., 48., 49., 50. a 53. Přidělení dle těchto bodů se vyznačí do služebních záznamů zkratkou OP. 31. V případě použití průkazu dětmi staršími 10 let platí pro prokazování totožnosti a věku dítěte ustanovení TR Výdejem a centrální evidencí průkazů pro bezplatnou jízdu jsou pověřena pracoviště personálního odboru GŘ, pro tento účel číselně označena: České dráhy (1) - výdejní místo GŘ ČD Praha České dráhy (2) - výdejní místo se sídlem v Praze České dráhy (3) - výdejní místo se sídlem v Olomouci České dráhy (4) - výdejní místo se sídlem v Plzni. 33. Výdejní místo (1) zajišťuje agendu průkazů zaměstnancům aparátu GŘ ČD. Kapitola II Výdej a evidence průkazů 34. průkazy žádá prostřednictvím svého příslušného personálního útvaru vždy pouze zaměstnanec nebo důchodce, a to i pro své rodinné příslušníky. 35. Průkaz se vydává jako jednotlivý tiskopis bez obalu, na základě žádanky nebo seznamu vystaveného pomocí určeného informačního systému. V případě nutnosti je možno využít tiskopis č avšak za předpokladu, že ručně vyplněná žádanka bude řádně zaevidována do příslušného informačního systému. K této ručně vyplněné žádance je nutno z důvodu evidence a přesnosti údajů ještě přiložit tištěnou žádanku z příslušného informačního systému. 36. V tiskopisu č žadatel označí: křížkem druh požadovaného jízdního dokladu, popř. další potřebný údaj, v případě, že zaměstnanec nebo důchodce požaduje do průkazu vepsání i oprávněných rodinných příslušníků, je nezbytná jejich řádná evidence na kartě jízdních výhod zaměstnance nebo důchodce v předepsaném informačním systému. V tomto případě lze použít jeden tiskopis, požadavek o vyznačení 1. třídy vozové musí být zdůvodněn, 17

19 obdélníčky u rodného čísla se nevyplňují - slouží VM k vepsání čísel vydaných dokladů, žádanka musí být opatřena čitelným razítkem evidenčního útvaru. Pokud razítko neobsahuje statistické číslo OS, musí být do žádanky doplněno. 37. Neobsazeno 38. V případě požadavku o vepsání dítěte staršího 16 let, které není držitelem In-karty s aplikací ŽP, musí být jeho studium doloženo originálem nebo kopií potvrzení o studiu. 39. Manipulační poplatek za vyhotovení průkazu činí 50,- Kč. Manipulační poplatek musí být přiložen ve formě potvrzení o úhradě manipulačního poplatku (vzor Příloha 8) Tento poplatek nesmí být vybrán příjmovým pokladním dokladem č Příslušné VM vyplní průkaz dle předtisku za pomoci výpočetní techniky. 41. V případě, že byl průkaz vystaven na základě chybných údajů uvedených na žádance nebo seznamu, musí být provedena jeho oprava pouze výdejem nového průkazu za předpokladu opětovné žádosti z důvodu reklamace opatřené potvrzením o úhradě manipulačního poplatku v hodnotě 50,- Kč. K žádance se přiloží původní průkaz. V novém průkazu znehodnotí VM již projeté jízdy přeškrtnutím a opatří razítkem a podpisem příslušného VM. 42. Při výdeji na VM je průkaz automaticky zaevidován v předepsaném informačním systému. 43. VM předává vyhotovené průkazy na OS osobně nebo služební poštou. 44. VM vede spotřebu průkazů měsíčně na tiskopise č Soupis zásob, spotřeby a tržeb.tiskopis zůstává uložen pro kontrolní účely po dobu 3 let. Dosud nevydané průkazy musí být uloženy v trezoru nebo uzamykatelné skříni. Kapitola III Oprávněné osoby 45. Zaměstnancům a důchodcům ČD (včetně rodinných příslušníků, mimo vdov, vdovců a sirotků) se za předpokladu odpracované doby nejméně 20 let od posledního nástupu k ČD (bez přerušení, ve stanovené týdenní pracovní době+), včetně ZVS, mateřské dovolené apod.) poskytne jeden průkaz ročně na 1. třídu vozovou. Jsou-li u ČD zaměstnáni oba manželé, mohou se poskytnout průkazy pro bezplatnou jízdu z titulu manžela i manželky (v tomto případě je umožněn duplicitní nárok). Průkaz lze poskytnout až po úhradě prolongační částky na příslušný kalendářní rok. 46. Zaměstnancům (a jejich rodinným příslušníkům), kteří při nástupu k ČD pracují na kratší pracovní dobu v souladu s 80 ZP, a tím nemohou splnit podmínku pro přiznání Inkarty s aplikací ŽP (nepracují ve stanovené pracovní době) se po uplynutí čekací doby 6 měsíců poskytne jeden průkaz ročně na 2. třídu vozovou po dobu jejich zaměstnání u ČD. 47. Zaměstnancům ČD (včetně rodinných příslušníků, mimo vdov, vdovců a sirotků), kteří při ukončení PPV nesplňují podmínky pro ponechání In-karty s aplikací ŽP stanovené Tarifem, se za předpokladu odpracované doby nejméně 5 let bezprostředně před přiznáním starobního důchodu (bez přerušení, ve stanovené týdenní pracovní době, včetně ZVS, mateřské dovolené apod.) poskytne jeden průkaz ročně na 2. třídu vozovou. 18

20 48. Zaměstnancům ČD (včetně rodinných příslušníků, mimo vdov, vdovců a sirotků), kteří při ukončení PPV nesplňují podmínky pro ponechání In-karty s aplikací ŽP stanovené Tarifem, se za předpokladu odpracované doby nejméně 7 let bezprostředně před přiznáním starobního důchodu (bez přerušení, ve stanovené týdenní pracovní době, včetně ZVS, mateřské dovolené apod.) poskytnou dva průkazy ročně na 2. třídu vozovou. 49. Zaměstnancům (mimo rodinných příslušníků), kteří při ukončení PPV nesplňují podmínky pro ponechání In-karty s aplikací ŽP stanovené Tarifem, jelikož jim byl ukončen pracovní poměr z organizačních důvodů podle 52, písm. a) až c) ZP a do jednoho roku uzavřeli nový pracovní poměr s ČD se poskytne po odchodu do starobního důchodu: jeden průkaz na 2. třídu vozovou za předpokladu odpracování minimálně 10 let (bez přerušení, ve stanovené týdenní pracovní době+) před výše zmiňovaným ukončením pracovního poměru, dva průkazy na 2. třídu vozovou za předpokladu odpracování minimálně 20 let (bez přerušení, ve stanovené týdenní pracovní době+) před výše zmiňovaným ukončením pracovního poměru. 50. Rehabilitovaným osobám (včetně rodinných příslušníků, mimo vdov, vdovců a sirotků), které k nepobíraly starobní nebo plně invalidní důchod a neobnovily svůj pracovní poměr s ČD, se po předložení potvrzení o pobírání starobního nebo plně invalidního důchodu poskytne jeden průkaz na 2. třídu vozovou. K žádosti je nutno doložit rozhodnutí rehabilitační komise na základě opatření ministra dopravy a spojů ČSSR č.j.: 9/ o přiznání jízdních výhod. 51. Neosazeno 52. Neobsazeno 53. Průkaz(-y) na 2. nebo 1. třídu vozovou může v případech zvlášť hodných zřetele mimořádně poskytnout ředitel personálního odboru GŘ ČD, žadateli, který je poživatelem starobního nebo plného invalidního důchodu a nesplňuje podmínky pro přiznání In-karty s aplikací ŽP stanovené Tarifem nebo nesplňuje podmínky stanovené zněním předpisu ČD Ok 9. Předpokladem je předchozí pracovněprávní vztah s Českými drahami, jejich právními předchůdci nebo právními nástupci, v celkové délce 30 a více let a jeho trvalé bydliště je v České republice. Průkaz(-y) vystaví na základě rozhodnutí výdejní místo jízdních výhod (1) GŘ ČD Praha. Mimořádné přiznání se vyznačí na průkazu v rubrice úřední záznamy vepsáním č.j. rozhodnutí, kterým byl průkaz(-y) přiznán(-y). Průkaz(-y) jsou opatřeny razítkem a podpisem VM (1). Vepsání rodinného příslušníka do průkazu je dle tohoto bodu možné pouze z důvodu doprovodu osoby, jíž byl průkaz přiznán, a která není ze zdravotních důvodů schopna samostatně cestovat vlakem. K žádosti o přiznání je nutno doložit lékařské potvrzení o zdravotním stavu oprávněné osoby. Vdovám, vdovcům a sirotkům nelze dle tohoto bodu průkaz poskytnout. 54. V případě, že v průběhu platnosti průkazu dojde ke změně v počtu osob, postupuje se následujícím způsobem: pokud některým rodinným příslušníkům zanikne nárok na průkaz, vyškrtne se příslušný rodinný příslušník z průkazu a do kolonky Úřední záznamy: se uvede podpis zaměstnance, odpovědného za agendu jízdních výhod a opatří se razítkem příslušné organizační složky, pokud některým rodinným příslušníkům vznikne nově nárok na průkaz, je možné požádat o vystavení nového průkazu na základě žádanky o vydání jízdního dokladu z důvodu výměny počtu rodinných příslušníků, opatřené potvrzením o úhradě manipulačního poplatku v hodnotě 50,- Kč. K žádance 19

21 se přiloží původní průkaz. V novém průkazu znehodnotí VM již projeté jízdy přeškrtnutím a opatří razítkem a podpisem příslušného VM. 55. Žadatel, popřípadě jím pověřená osoba opatřená písemným pověřením žadatele, může podat řádně vyplněnou žádanku osobně a požádat po předchozí telefonické domluvě o vystavení průkazu v úředních hodinách přímo na příslušném pracovišti výdejního místa jízdních výhod na počkání. V tomto případě činí manipulační poplatek 100,- Kč. Kapitola IV Použití průkazu 56. Průkaz může být použit k jízdě i některým z oprávněných rodinných příslušníků, kteří jsou na průkazu uvedeni, bez nutnosti přítomnosti zaměstnance nebo důchodce ČD. 57. Průkaz opravňuje držitele k bezplatné přepravě na tratích SŽDC ve vlacích provozovaných ČD, a.s., ve vozové třídě, která je na průkazu vyznačena, ve všech vlacích osobní dopravy a na visuté lanové dráze ČD Liberec-Horní Hanychov-Ještěd. 58. Při použití vlaků vyšší kvality EC a IC je držitel povinen uhradit příplatek v plné výši dle tarifu TR 10, ceník 5. Výjimku tvoří držitelé In-karty s aplikací ŽP, u nichž je průkaz pouze doplňkovou jízdenkou. 59. Průkaz nezakládá nárok na bezplatný výdej místenky, lehátkového nebo lůžkového příplatku, na bezplatnou přepravu psů a jízdních kol nebo dětských kočárků v rámci přepravy spoluzavazadel. 60. V případě, že držitel průkazu s vyznačenou 2. třídou vozovou chce použít 1. třídu vozovou, je povinen doplatit rozdíl jízdného mezi 2. a 1. třídou vozovou dle zákaznického jízdného. 61. Před nástupem jízdy je držitel povinen zapsat do průkazu datum nástupu jízdy (např ) a příslušný traťový úsek. Po zapsání data platí průkaz jako jednoduchá jízdenka. V případě nezapsání data nástupu jízdy a příslušného traťového úseku, doplní požadované údaje průvodčí a vybere od držitele částku podle TR Nevyužité průkazy vydané v souladu s tímto předpisem pro příslušný kalendářní rok platí vždy do posledního dne měsíce února roku následujícího. Kapitola V Ztráta, odcizení a poškození průkazu 63. Zaměstnanec je povinen neprodleně písemnou formou oznámit příslušné OS ztrátu, odcizení, poškození nebo zničení průkazu. V těchto případech již nelze náhradní průkaz pro příslušný kalendářní rok vydat. 64. Neobsazeno. 65. Neobsazeno. 20

22 ČÁST ČTVRTÁ VŠEOBECNÁ ČÁST Kapitola I Neplatnost a zneužití jízdních dokladů 66. Jízdní doklady uvedené v bodě 3, Části první předpisu ČD Ok 9 jsou neplatné a odeberou se: jsou-li znečištěny, poškozeny tak, že potřebné údaje nelze s určitostí zjistit nebo jejich celistvost byla porušena, pokud v nich byly údaje jakkoliv neoprávněně měněny, mazány, přepisovány, připisovány, škrtány apod., použije-li je někdo jiný než oprávněný držitel, pokud se držitel neprokáže služebním průkazem zaměstnance ČD nebo In-kartou s aplikací ŽP a nebo občanským průkazem, nejsou-li předloženy v originále (v případě starého typu služební traťové jízdenky v průpisu), použije-li je držitel mimo dobu platnosti, v případě jejich zneužití. 67. V uvedených případech je cestující považován za cestujícího bez platné jízdenky, zaplatí jízdné a částku podle TR 10. Za odebraný doklad vystaví oprávněný zaměstnanec ČD držiteli potvrzení na Hlášence č Jízdní doklady uvedené v bodě 3, Části první předpisu ČD Ok 9 jsou neplatné, ale neodeberou se: pokud držitel nezapíše do jízdenky datum nástupu jízdy před nastoupenou jízdou, pokud držitel nezapíše do průkazu datum nástupu jízdy před nastoupenou jízdou. 69. V těchto případech doplní průvodčí vlaku osobní dopravy datum nástupu jízdy a vybere částku podle TR Odebrané jízdní doklady odevzdají vlakové čety spolu s "Hlášenkou" a "Oznámením o závadách" dle ustanovení služebního předpisu KC 1 ve své domovské stanici, která je neprodleně odešle výdejnímu místu podle příslušnosti evidenčního útvaru na jízdním průkazu uvedeném. Kontroloři osobní přepravy a revizoři přepravy osob odesílají odebrané jízdní doklady výdejnímu místu prostřednictvím odboru osobní dopravy a přepravy GŘ ČD. Výdejní místo zajistí řádné projednání a přešetření případu a rozhodne o odnětí jízdních výhod. 71. Za zneužití jízdních dokladů uvedených v bodě 3, Části první předpisu ČD Ok 9 se považuje: zapůjčení držitelem neoprávněné osobě, použití za výdělečným účelem (zajišťování obchodní nebo podnikatelské činnosti mimo ČD), jejich získání na základě nesprávných nebo nepravdivých údajů, jejich nevrácení, pokud pominuly předpoklady, za kterých byly vydány. 21

23 72. Zneužití má za následek odnětí veškerých jízdních výhod na dobu nejméně 12 měsíců. V případě závažného nebo opakovaného zneužití se jízdní výhody odebírají trvale. Minimální dobu odnětí nelze v žádném případě zkrátit. 73. Při odebrání jízdních dokladů za zneužití se pro soukromé účely žádné náhradní jízdní doklady neposkytují. Při zneužití a následném odebrání jízdních výhod nelze poskytnout služební traťovou jízdenku na dojíždění do zaměstnání, pouze na služební cestu. Pokud byly za zneužití odebrány jízdní doklady, které byly vydány z titulu jednoho z manželů, nemohou být po dobu odebrání poskytnuty ani jízdní doklady z titulu zaměstnání druhého z manželů. 74. Za správné a předpisům odpovídající použití jízdních dokladů zodpovídá zaměstnanec nebo důchodce. Při prokázaném zneužití jízdních výhod rodinnými příslušníky nese zaměstnanec či důchodce plnou zodpovědnost i s následnými postihy ve smyslu znění bodů 72 a Pokud zaměstnanec zodpovědný za výdej jízdních dokladů dle bodu 3, Části první předpisu ČD Ok 9 umožní výdej v rozporu se zněním tohoto předpisu, bude toto kvalifikováno jako zneužití jízdních výhod. Tento zaměstnanec bude potrestán odebráním jízdních výhod (včetně jeho rodinných příslušníků) na dobu minimálně 12 měsíců. 76. Neobsazeno. 77. Neobsazeno. Kapitola II Závěrečná ustanovení 78. Pokud zaměstnanec nevrátí jízdní doklady při rozvázání pracovního poměru, vystavuje se nebezpečí trestního postihu pro zneužití oprávnění, která mu při ukončení pracovního poměru zanikla. ČD jsou oprávněny vymáhat občanskoprávní cestou též případnou náhradu škody. 79. Mimotarifní jízdní výhody poskytované ČD v rámci tohoto předpisu: nelze použít v případě poskytování jakýchkoliv jiných slev v působnosti dopravce, nelze použít pro zajištění bezplatné přepravy v rámci sponzorování ani v rámci obecně humanitárních či obdobných akcí. 80. Mimotarifní jízdní výhody nelze sdružovat se zvláštním nebo zlevněným jízdným dle TR 10 pro dosažení vyššího zvýhodnění. Výjimkou je nárok držitele průkazu ZTP-P na bezplatnou přepravu průvodce nebo bezplatnou přepravu invalidního vozíku. 22

24 Kapitola III Objednávka tiskopisů 81. Objednávku přesně účtovaných tiskopisů služebních traťových jízdenek č a manipulačních tiskopisů provádí samostatně každá OS pro svou potřebu. Objednávku přesně účtovaných tiskopisů průkazů pro bezplatnou jízdu č provádí pro všechna výdejní místa výdejní místo (1) GŘ ČD Praha. 82. PÚČ se objednávají Objednávkou-dodacím listem tiskopisů a předpisů č sepsaným v pěti vyhotoveních u ZC Praha. Manipulační tiskopisy se objednávají stejnou objednávkou sepsanou ve čtyřech vyhotoveních. 83. Neobsazeno. 84. V záhlaví objednávky sepsané na PÚČ je nutno uvést červeně údaj o příslušnosti k výdejnímu místu takto: Výdejní místo č..... ZC Praha, zasílá jeden díl objednávky při jejím vyřízení příslušnému výdejnímu místu pro kontrolní účely. Kapitola IV Dodání tiskopisů 85. Zaměstnanec pověřený agendou jízdních výhod převezme, za přítomnosti svědka PÚČ dodané ze ZC Praha, podle údajů v dodacím listu, s nímž byly doručeny. 86. Přezkouší správnost druhu tiskopisu, počet bloků, počet kusů, správnost tisku a úplnost listů ve svazcích. Zjistí-li závadu, ohlásí ji písemně ZC Praha a příslušnému výdejnímu místu. 87. Zjistí-li chybějící nebo nadbytečné tiskopisy, sepíše o této skutečnosti zápis průpisem trojmo. Zápis společně podepíše svědek a vedoucí příslušné OS (např. vrchní přednosta UŽST). Prvopis zápisu odešle ZC Praha, první průpis odešle příslušnému výdejnímu místu a druhý průpis připojí k dodacímu listu, se kterým tiskopisy došly. Kapitola V Uložení tiskopisů 88. PÚČ musí být bezpečně uloženy v trezorech nebo v uzamykatelných skříních. Volné skladování těchto tiskopisů nebo jejich ponechání v neuzamčených trezorech, skříních nebo zásuvkách je zakázáno. 23

25 Kapitola VI Evidence tiskopisů 89. Příděl, zásoba a spotřeba manipulačních tiskopisů se neeviduje. Tyto tiskopisy musí být používány hospodárně a pouze k účelům, k nimž jsou určeny. 90. Příděl, zásoba a spotřeba PÚČ se eviduje v Soupisu zásoby, spotřeby a tržeb č vyhotoveném prvopisně pro každý kalendářní měsíc. Soupis č se vyplňuje podle vzorů uvedených v přílohách č. 5 a 6 tohoto předpisu. K jednotlivým žádankám musí být doloženy zkažené díly průkazů pro bezplatnou jízdu č Zkažené díly služebních traťových jízdenek č se ponechávají v bloku. Soupis č musí být uložen v OS po dobu 3 let od jeho sepsání. 91. Jedenkrát za šest měsíců (k a k 15.7.) vyhotoví OS sumář ze soupisů č z předchozích kalendářních měsíců průpisem dvojmo podle vzoru uvedeného v příloze č. 7 tohoto předpisu. Prvopis sumáře zašle ihned po jeho vyhotovení příslušnému výdejnímu místu. Průpis sumáře uloží po dobu 3 let od jeho sepsání. 92. Podmínky a lhůty stanovené tímto předpisem nelze měnit ani krátit. 24

26 SOUVISEJÍCÍ TARIFY A PŘEDPISY ČD Tarif Hf 3 Hm 4 KC 1 KN 5 K 4 Tarif jízdného a přepravného pro přepravu zaměstnanců akciové společnosti České dráhy, zaměstnanců státní organizace Správa železniční dopravní cesty, zaměstnanců Ministerstva dopravy a Drážního úřadu, podílejících se na zabezpečování a provozování drážní dopravy Předpis pro pokladní službu v železničních stanicích Jednotný číselník materiálu - Výrobky polygrafické Předpis pro přepravu cestujících Předpis pro přepravu služebních zásilek Předpis pro přepravu zavazadel a zásilek Ok 10 Prováděcí předpis k Tarifu jízdného a přepravného pro přepravu zaměstnanců akciové společnosti České dráhy, zaměstnanců státní organizace Správa železniční dopravní cesty, zaměstnanců Ministerstva dopravy a Drážního úřadu, podílejících se na zabezpečování a provozování drážní dopravy Ok 12 Op 21 SR 71 TR 10 SPPO Předpis o zahraničních jízdních výhodách poskytovaných ČD Předepisování náhrad škod pracovníkům podle ZP Číselník účtujících jednotek Tarif ČD pro vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel Smluvní přepravní podmínky ČD pro veřejnou osobní dopravu 25

27 Příloha č. 1 PŘEHLED TISKOPISŮ V souladu se zněním předpisu ČD Hm 4 se objednávají manipulační tiskopisy na základě řádně vyplněné Objednávky Dodacího listu tiskopisů a předpisů č u ZC Praha. Přesně účtované tiskopisy: průkaz pro bezplatnou jízdu služební traťová jízdenka Manipulační tiskopisy: žádanka o vydání jízdního dokladu evidenční karta jízdních výhod pro zaměstnance evidenční karta jízdních výhod pro důchodce objednávka - dodací list tiskopisů a předpisů soupis zásoby, spotřeby a tržeb 26

28 Vzor starého typu služební traťové jízdenky - prvopis a jízdenka Příloha č. 2 27

29 Příloha č. 2 Vzor nového typu služební traťové jízdenky Podmínky pro používání služební traťové jízdenky 28

30 Příloha č. 3 Vzor přední strany starého typu průkazku pro bezplatnou jízdu 29

31 Vzor zadní strany starého typu průkazu pro bezplatnou jízdu a podmínky pro používání 30

32 Příloha č. 3 Vzor přední strany nového typu průkazku pro bezplatnou jízdu 31

České dráhy, a. s. Tarif. Českých drah pro vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel

České dráhy, a. s. Tarif. Českých drah pro vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel České dráhy, a. s. ČD TR 10 Tarif Českých drah pro vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel Schváleno rozhodnutím ředitele odboru osobní dopravy a přepravy DOP dne 5. června 2000 č.j.: 57842 / 2000

Více

České dráhy, a.s. ČD SPPO. Smluvní přepravní podmínky Českých drah pro veřejnou drážní osobní dopravu. Změna č. 6

České dráhy, a.s. ČD SPPO. Smluvní přepravní podmínky Českých drah pro veřejnou drážní osobní dopravu. Změna č. 6 České dráhy, a.s. ČD SPPO Smluvní přepravní podmínky Českých drah pro veřejnou drážní osobní dopravu Změna č. 6 Schváleno rozhodnutím člena představenstva ČD zodpovědného za úsek osobní dopravy Ing. Michala

Více

Memo. Náměstkům GŘ a ředitelům O10, O17 KGŘ, O3, O12, O25 NRI, O15 KNOD, O11, O16 KNEF, O1, O6 NSM, O4, O32 NKL, O8, O20, O22

Memo. Náměstkům GŘ a ředitelům O10, O17 KGŘ, O3, O12, O25 NRI, O15 KNOD, O11, O16 KNEF, O1, O6 NSM, O4, O32 NKL, O8, O20, O22 Memo Na vědomí (organizačním složkám) Náměstkům GŘ a ředitelům O10, O17 KGŘ, O3, O12, O25 NRI, O15 KNOD, O11, O16 KNEF, O1, O6 NSM, O4, O32 NKL, O8, O20, O22 Ředitelům a vrchním přednostům OPT Olomouc,

Více

České dráhy, a.s. Tarif Českých drah pro vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel

České dráhy, a.s. Tarif Českých drah pro vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel České dráhy, a.s. ČD TR 10 Tarif Českých drah pro vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel Změna č. 5 Schváleno rozhodnutím ředitele Odboru produktŧ a obchodu dne: 07. 02. 2011 pod č.j.: 55 397/2011

Více

Podniková kolektivní smlouva

Podniková kolektivní smlouva České dráhy, akciová společnost Odborové sdružení železničářů Federace strojvůdců ČR Federace vlakových čet Unie železničních zaměstnanců Federace vozmistrů Federace železničářů ČR Cech strojvůdců ČR Svaz

Více

České dráhy, a.s. Tarif Českých drah pro vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel

České dráhy, a.s. Tarif Českých drah pro vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel České dráhy, a.s. ČD TR 10 Tarif Českých drah pro vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel Změna č. 14 Schváleno rozhodnutím ředitele Odboru obchodu osobní dopravy dne: 4. 02. 2015 pod č.j.: 55 454/2015

Více

Smluvní přepravní podmínky Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje

Smluvní přepravní podmínky Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje Smluvní přepravní podmínky Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje ARRIVA MORAVA a.s. AUTA-BUSY STUDENÝ s.r.o. AUTOBUSOVÁ DOPRAVA PAVEL STUDENÝ s.r.o. AUTOBUSY KONEČNÝ s.r.o. AUTODOPRAVA Studený,

Více

Smluvní přepravní podmínky PID (metro, tramvaje, lanová dráha, autobusy, plavidla)

Smluvní přepravní podmínky PID (metro, tramvaje, lanová dráha, autobusy, plavidla) Smluvní přepravní podmínky PID (metro, tramvaje, lanová dráha, autobusy, plavidla) včetně 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. a 11. dodatku platný od 14. 12. 2008 Dodatek č. 1 platný od 1. 9. 2009

Více

Smluvní přepravní podmínky Integrovaného dopravního systému IREDO platné od 1. 4. 2015

Smluvní přepravní podmínky Integrovaného dopravního systému IREDO platné od 1. 4. 2015 Smluvní přepravní podmínky Integrovaného dopravního systému IREDO platné od 1. 4. 2015 1. Na základě zákona č.111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, zákona č.266/1994 Sb., o dráhách,

Více

Tarif Českých drah pro lanové dráhy

Tarif Českých drah pro lanové dráhy České dráhy, a.s. ČD TR 14 Tarif Českých drah pro lanové dráhy Změna č. 10 Schváleno rozhodnutím ředitele Odboru obchodu osobní dopravy dne: 13. 10. 2014 pod č. j.: 58 308/2014 O 16 Účinnost od: 14. 12.

Více

111/1994 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1994 o silniční dopravě ČÁST I ÚVODNÍ USTANOVENÍ Předmět úpravy Základní pojmy

111/1994 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1994 o silniční dopravě ČÁST I ÚVODNÍ USTANOVENÍ Předmět úpravy Základní pojmy stav k 16.1.2012 Změna: 38/1995 Sb. Změna: 304/1997 Sb. Změna: 304/1997 Sb. (část) Změna: 150/2000 Sb. Změna: 132/2000 Sb., 361/2000 Sb. Změna: 175/2002 Sb. Změna: 175/2002 Sb. (část) Změna: 577/2002 Sb.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY P POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÉ SLUŽBY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. Společnost RIGHT POWER SERVICES, s.r.o., sídlem Českobratrská 3321/46,

Více

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ. 1. Definice používaných pojmů

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ. 1. Definice používaných pojmů Smluvní podmínky Provozovatele systému elektronického mýtného účinné od 1.1.2015 Provozovatel systému elektronického mýtného vydává následující Smluvní podmínky provozovatele systému elektronického mýtného

Více

Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů

Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů Změna: 46/2004 Sb. Změna: 234/2006 Sb. Změna: 264/2006 Sb. Změna: 227/2009 Sb. ČÁST PRVNÍ Parlament se usnesl

Více

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO VEŘEJNOU VNITROSTÁTNÍ LINKOVOU DOPRAVU

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO VEŘEJNOU VNITROSTÁTNÍ LINKOVOU DOPRAVU 1 SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO VEŘEJNOU VNITROSTÁTNÍ LINKOVOU DOPRAVU Dopravce :TREDOS, spol. s r.o., Žďárského 221, Kožichovice, PSČ 674 01, IČ 26244136 Základními předpisy, které upravují provozování

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Definice pojmů VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

I. Úvodní ustanovení. II. Definice pojmů VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ I. Úvodní ustanovení 1) Tyto Všeobecné podmínky upravují podmínky poskytování služeb elektronických komunikací poskytovaných společností Mikenopa a.s. a jsou nedílnou součástí každé Smlouvy o poskytování

Více

S Y N T H E S I A OS 52/5 Změna: 0 Vstup osob a vjezd vozidel do společnosti Strana: 1 z: 19

S Y N T H E S I A OS 52/5 Změna: 0 Vstup osob a vjezd vozidel do společnosti Strana: 1 z: 19 Strana: 1 z: 19 Schválil: Ing. Tomáš Procházka, v.r. generální ředitel Synthesia, a.s. Určeno jen pro vnitřní potřebu. Předávání, kopírování a sdělování obsahu není dovoleno, pokud to není výslovně odsouhlaseno

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Obec Dětenice, Dětenice 141, 507 24 Dětenice zastoupená starostou obce ing. Radomírem Vališkou tel.: 493596007, 725081036, e-mail:detenice@iol.cz, www: http://detenice.wz.cz, IČ:00271471, č.ú. 1163237349/0800

Více

Kancelářský řád. HLAVA PRVNÍ Kancelář notáře

Kancelářský řád. HLAVA PRVNÍ Kancelář notáře Předpis přijatý sněmem Notářské komory České republiky podle 37 odst. 3 písm. m) zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, k němuž udělilo souhlas

Více

., : 265212041/300 ČSOB

., : 265212041/300 ČSOB VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Cestovní kancelář CZECH SURF s.r.o. Buchlovská 9, Velehrad, 68706, tel: 776001109, crew@surf-trip.cz, www.surf-trip.cz, IČO: 03095444., Bankovní spojení : 265212041/300 ČSOB Praha 2,

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

247/2000 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 2000 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

247/2000 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 2000 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů Změna: 478/2001 Sb. (část) Změna: 478/2001 Sb. Změna: 175/2002 Sb. Změna: 320/2002 Sb. Změna: 411/2005

Více

ConBP 1/2013. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. ConBP 1/2013

ConBP 1/2013. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. ConBP 1/2013 ConBP 1/2013 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. ConBP 1/2013 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. ConBP 1/2013 Smlouvu uzavírají společnosti: Conore CZ s.r.o. se sídlem: Praha 10, K Učilišti 170, PSČ

Více

Všeobecné podmínky. pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti CASABLANCA INT s.r.o. s platností od 1.1.2014

Všeobecné podmínky. pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti CASABLANCA INT s.r.o. s platností od 1.1.2014 Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti CASABLANCA INT s.r.o. s platností od 1.1.2014 Služba přístupu k síti Internet Veřejně dostupná telefonní služba Služby pronájmu

Více

Spisový řád VZOR. I. Úvodní ustanovení. 1. Spisový řád je souhrn předpisů, který upravuje vedení spisové služby.

Spisový řád VZOR. I. Úvodní ustanovení. 1. Spisový řád je souhrn předpisů, který upravuje vedení spisové služby. Spisový řád VZOR I. Úvodní ustanovení 1. Spisový řád je souhrn předpisů, který upravuje vedení spisové služby. 2. Účelem spisového řádu je zabezpečit odbornou správu dokumentů, tj. sjednotit manipulaci

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti INTERNET Pb, spol. s r.o. Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických

Více

(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy práva Evropských společenství 1) a upravuje

(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy práva Evropských společenství 1) a upravuje 95/2004 Sb. ZÁKON ze dne 29. ledna 2004 o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta Změna:

Více

Aktualizováno k 3. září 2007

Aktualizováno k 3. září 2007 Aktualizováno k 3. září 2007 Zákon je uveden v aktualizovaném znění, jak vyplývá ze změn provedených sdělením č. 71/2001 Sb., zákonem č. 478/2001 Sb., zákonem č. 175/2002 Sb., zákonem č. 320/2002 Sb.,

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 313/2013 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 313/2013 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 313/2013 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Ze dne 12.09.2013 Částka 118/2013 Účinnost

Více