České dráhy, a.s. ČD Ok 9. Předpis. o mimotarifních jízdních výhodách poskytovaných ČD. Úroveň přístupu C

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "České dráhy, a.s. ČD Ok 9. Předpis. o mimotarifních jízdních výhodách poskytovaných ČD. Úroveň přístupu C"

Transkript

1 České dráhy, a.s. ČD Ok 9 Předpis o mimotarifních jízdních výhodách poskytovaných ČD Úroveň přístupu C

2 České dráhy, a.s. ČD Ok 9 Předpis o mimotarifních jízdních výhodách poskytovaných ČD Schváleno rozhodnutím představenstva Českých drah, a.s. dne č.j.: / Účinnost od

3 2

4 OBSAH Záznam o změnách... 5 Rozsah znalostí... 7 Distribuce v elektronické podobě... 9 Seznam použitých značek a zkratek ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Kapitola I - Úvodní ustanovení ČÁST DRUHÁ SLUŽEBNÍ TRAŤOVÁ JÍZDENKA Č Kapitola I - Úvodní ustanovení Kapitola II - Výdej a evidence služební traťové jízdenky Kapitola III - Oprávněné osoby Kapitola IV - Použití služební traťové jízdenky Kapitola V - Ztráta, odcizení a poškození služební traťové jízdenky ČÁST TŘETÍ PRŮKAZ PRO BEZPLATNOU JÍZDU Č Kapitola I - Úvodní ustanovení Kapitola II - Výdej a evidence průkazů Kapitola III - Oprávněné osoby Kapitola IV - Použití průkazu Kapitola V - Ztráta, odcizení a poškození průkazu ČÁST ČTVRTÁ VŠEOBECNÁ ČÁST Kapitola I - Neplatnost a zneužití jízdních dokladů Kapitola II - Závěrečná ustanovení Kapitola III - Objednávka tiskopisů Kapitola IV - Dodání tiskopisů Kapitola V - Uložení tiskopisů Kapitola VI - Evidence tiskopisů SOUVISEJÍCÍ TARIFY A PŘEDPISY ČD Příloha č. 1 - PŘEHLED TISKOPISŮ Příloha č. 2 Vzor starého typu služební traťové jízdenky - prvopis a jízdenka Příloha č. 2 Vzor nového typu služební traťové jízdenky Příloha č. 3 - Vzor přední strany starého typu průkazku pro bezplatnou jízdu Vzor zadní strany starého typu průkazu pro bezplatnou jízdu a podmínky pro používání.. 30 Příloha č. 3 - Vzor přední strany nového typu průkazku pro bezplatnou jízdu Vzor zadní strany nového typu průkazku pro bezplatnou jízdu Příloha č. 4 Vysvětlivky k pojmům používaných v tomto předpise Příloha č. 5 - Vzor soupisu zásoby, spotřeby a tržeb Příloha č. 6 - Vzor soupisu zásoby, spotřeby a tržeb - následující měsíc Příloha č. 7 Vzor sumáře ze soupisů Příloha č. 8 - Vzor potvrzení o úhradě manipulačního poplatku

5 4

6 ZÁZNAM O ZMĚNÁCH 1) číslo č.j. Změna Předpis účinnost od opravil dne podpis 1) Držitel tohoto výtisku je odpovědný za včasné a správné provedení schválených změn a provedení záznamu na této stránce. 5

7 6

8 ROZSAH ZNALOSTÍ Organizační složka Funkce Znalost GŘ ČD a organizační složky ČD zaměstnanci ve vedoucích funkcích zaměstnanci personálních útvarů zaměstnanci pověření agendou jízdních výhod kontrolor osobní přepravy ostatní zaměstnanci úplná informativní Zaměstnancům ČD, kteří mají předepsanou úplnou znalost předpisu, bude jeho výtisk zapůjčen do osobního užívání. Pro zaměstnance, kterým je předepsána informativní znalost ustanovení Ok 9, musí být tento předpis k dispozici na personálním útvaru. 7

9 8

10 DISTRIBUCE V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ Organizační složka Funkce El. podoba 9

11 10

12 SEZNAM POUŽITÝCH ZNAČEK A ZKRATEK ČD... České dráhy, a.s. GŘ ČD... Generální ředitelství ČD, a.s. ČR... Česká republika EC... EuroCity (vlak vyšší kvality zařazený do mezinárodní sítě) IC... InterCity (vlak vyšší kvality) SC... SuperCity (vlak vyšší kvality s příplatkem za nadstandard) OC... odborové centrály OS... organizační složka ČD, a.s. OP... občanský průkaz PTV... PÚČ... Přepravně tarifní věstník přesně účtované tiskopisy VM... výdejní místo ZP... ZC... ZTP-P... aplikace ŽP... UŽST... Tarif... Zákoník práce Zásobovací centrum Průkaz pro osobu zvláště těžce postiženou na zdraví, jejíž zdravotní stav vyžaduje doprovod aplikace železniční průkazka na In-kartě Uzlová železniční stanice Tarif jízdného a přepravného pro přepravu zaměstnanců akciové společnosti České dráhy, zaměstnanců státní organizace Správa železniční dopravní cesty, zaměstnanců Ministerstva dopravy a Drážního úřadu, podílejících se na zabezpečování a provozování drážní dopravy 11

13 12

14 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Kapitola I Úvodní ustanovení 1. Generální ředitelství Českých drah stanoví tímto předpisem podrobné podmínky pro poskytování mimotarifních jízdních výhod zaměstnancům ČD (a jejich oprávněným rodinným příslušníkům) a jiným osobám výslovně uvedeným v jednotlivých bodech předpisu, podle stavu k Na vydání mimotarifních jízdních výhod není právní nárok. 3. Mimotarifní jízdní doklady ČD jsou: služební traťová jízdenka č průkaz pro bezplatnou jízdu č Způsob objednání těchto tiskopisů je uveden v Části čtvrté. 4. Neobsazeno 5. Dnem účinnosti tohoto předpisu se ruší Předpis o mimotarifních jízdních výhodách poskytovaných ČD - Ok 9 č.j / , účinný od včetně všech následných opatření a změn vydaných k jeho doplnění. 6. Neobsazeno 13

15 ČÁST DRUHÁ SLUŽEBNÍ TRAŤOVÁ JÍZDENKA Č Kapitola I Úvodní ustanovení 7. Služební traťová jízdenka č (dále jen jízdenka) se skládá z prvopisu a průpisu jízdenky. Jízdenky jsou všity do svazku, který obsahuje 50 jízdenek (starý typ jízdenky) a 25 jízdenek (nový typ jízdenky). 8. Jízdenka je platná pouze ve spojení se služebním průkazem zaměstnance ČD, SŽDC nebo s občanským průkazem. 9. Z důvodu kontrolní činnosti v oblasti provozování a modernizace dráhy lze tuto jízdenku vydat také zaměstnancům SŽDC, s.o., za předpokladu splnění všech podmínek stanovených předpisem ČD Ok 9, týkajících se služebních traťových jízdenek. 10. Neobsazeno Kapitola II Výdej a evidence služební traťové jízdenky 11. Výdejem jízdenek jsou pověřeny personální útvary OS ČD, SŽDC, popřípadě osoby, které v příslušné OS nebo SŽDC agendu jízdních výhod zabezpečují. 12. Jízdenka se vydává pouze pro jednu osobu a pouze na určitý traťový úsek, jako jednotlivý tiskopis bez obalu na 2. nebo 1. třídu vozovou. U starého typu jízdenky prvopis jízdenky zůstává v bloku pro kontrolní účely a průpis jízdenky se předá držiteli. U nového typu jízdenky je postup opačný: prvopis se předá držiteli a průpis zůstává v bloku pro kontrolní účely. Jízdenku nelze vydat pro přepravu skupiny osob. Jízdenku na 2. třídu vozovou je možno vydat zaměstnanci v těchto případech: Pokud je zaměstnanec vyslán na služební cestu a není držitelem In-karty s aplikací ŽP. Jednorázovou jízdenku lze vystavit po předložení cestovního příkazu (podepsaného příslušným vedoucím zaměstnancem). Pokud zaměstnanci ještě nevznikl nárok na zaměstnanecké jízdní výhody (nárok na In-kartu s aplikací ŽP vznikne dle Tarifu po nepřetržitém trvání pracovního poměru po dobu 6 měsíců ve stanovené týdenní pracovní době ode dne vzniku pracovního poměru) lze vystavit jízdenku k opakovaným jízdám mezi pracovištěm a místem trvalého pobytu. Jízdenka se vydává zaměstnanci na základě žádosti podepsané příslušným vedoucím zaměstnancem. Jízdenku lze vystavit s platností maximálně 3 měsíce od měsíce vystavení (např. leden březen). Vydává se pouze do doby, než zaměstnanec získá nárok na zaměstnanecké jízdní výhody. V případě ztráty nebo odcizení In-karty s nahranou aplikací ŽP je možno vydat zaměstnanci (na základě jeho písemné žádosti) jízdenku k opakovaným jízdám mezi pracovištěm a trvalým pobytem. Tato jízdenka se vydává na dobu 14

16 nezbytně nutnou na výrobu duplikátu In-karty. Po obdržení duplikátu In-karty je nutno vystavenou jízdenku vrátit zpět. Tímto způsobem lze vystavit zaměstnanci jízdenku také v případě změny jeho jména. 13. Zaměstnanci, kteří jsou na ČD nebo SŽDC více než 6 měsíců, v případě služební cesty použijí svou In-kartu s aplikací ŽP. Pokud je zaměstnanec vyslán na služební cestu v celkové délce více než 400 km (tam i zpět), po předložení cestovního příkazu (podepsaného příslušným vedoucím zaměstnancem), je možno na danou trasu vystavit jednorázovou služební traťovou jízdenku na 1. třídu vozovou. 14. O jízdenkách vede OS zvláštní evidenci, která musí obsahovat průpisy objednávkových listů ze ZC Praha o přidělení tiskopisů. Vlastní evidence vydaných jízdenek je vedena na prvopisech jízdenek nebo průpisech (dle typu jízdenky), všitých do svazku. Skartační doba prvopisů objednávkových listů vydaných jízdenek po využití celého svazku je 3 roky. 15. OS vede spotřebu jízdenek měsíčně na tiskopise č Soupis zásob, spotřeby a tržeb (vzor Příloha 5). Bloky jízdenek musí být uloženy v trezoru nebo uzamykatelné skříni. Tiskopis zůstává uložen u OS pro kontrolní účely po dobu 3 let. Kapitola III Oprávněné osoby 16. Jízdenka se vydává zaměstnancům ČD, SŽDC k jednotlivým jízdám (jednorázové služební cesty tam a zpět) nebo k opakovaným jízdám v období na jízdence vyznačeném (jízdy mezi místem trvalého pobytu a pracovištěm). Jízdenka se vypisuje na nejkratší možnou trasu. 17. Za zaměstnance ČD se považují i zaměstnanci uvolnění do příslušných odborových orgánů působících na ČD a dále zaměstnanci, uvolnění dle 200 ZP. K výdeji jízdenky je nezbytně nutné předložit kopii pozvánky na jednání nebo schváleného cestovního příkazu, která musí být přiložena v bloku pro případ kontroly. 18. Neobsazeno 19. Neobsazeno Kapitola IV Použití služební traťové jízdenky 20. Jízdenka opravňuje držitele k bezplatné přepravě na tratích SŽDC ve všech vlacích osobní dopravy, provozovaných ČD, a.s.. Jízdenka platí ve vozové třídě, která je na ní vyznačena. Ve vlacích vyšší kvality neplatí držitel příplatek; místenky, lůžkové a lehátkové příplatky platí dle tarifu TR 10, ceník 5. Jízdenka rovněž opravňuje k bezplatné jízdě na visuté lanové dráze ČD Liberec-Horní Hanychov-Ještěd. 21. Jízdenka nezakládá nárok na bezplatný výdej místenky, lehátkového nebo lůžkového příplatku, na bezplatnou přepravu psů a jízdních kol nebo dětských kočárků v 15

17 rámci přepravy spoluzavazadel. Podmínky pro přepravu pracovních pomůcek a přístrojů jsou stanoveny předpisem ČD KN Neobsazeno 23. Neobsazeno 24. Neobsazeno 25. Neobsazeno Kapitola V Ztráta, odcizení a poškození služební traťové jízdenky 26. Držitel je povinen neprodleně písemnou formou oznámit své organizační složce ztrátu, odcizení, poškození nebo zničení služební traťové jízdenky. V těchto případech již nelze náhradní služební traťovou jízdenku vydat. 27. Neobsazeno 28. Neobsazeno. 16

18 ČÁST TŘETÍ PRŮKAZ PRO BEZPLATNOU JÍZDU Č Kapitola I Úvodní ustanovení 29. Průkaz pro bezplatnou jízdu č (dále jen průkaz) je tiskopis, opravňující k 12 jednosměrným jízdám. 30. Průkaz je platný pouze ve spojení: s In-kartou s aplikací ŽP - v případě poskytnutí podle bodu 45., s občanským průkazem - v případě poskytnutí podle bodů 46., 47., 48., 49., 50. a 53. Přidělení dle těchto bodů se vyznačí do služebních záznamů zkratkou OP. 31. V případě použití průkazu dětmi staršími 10 let platí pro prokazování totožnosti a věku dítěte ustanovení TR Výdejem a centrální evidencí průkazů pro bezplatnou jízdu jsou pověřena pracoviště personálního odboru GŘ, pro tento účel číselně označena: České dráhy (1) - výdejní místo GŘ ČD Praha České dráhy (2) - výdejní místo se sídlem v Praze České dráhy (3) - výdejní místo se sídlem v Olomouci České dráhy (4) - výdejní místo se sídlem v Plzni. 33. Výdejní místo (1) zajišťuje agendu průkazů zaměstnancům aparátu GŘ ČD. Kapitola II Výdej a evidence průkazů 34. průkazy žádá prostřednictvím svého příslušného personálního útvaru vždy pouze zaměstnanec nebo důchodce, a to i pro své rodinné příslušníky. 35. Průkaz se vydává jako jednotlivý tiskopis bez obalu, na základě žádanky nebo seznamu vystaveného pomocí určeného informačního systému. V případě nutnosti je možno využít tiskopis č avšak za předpokladu, že ručně vyplněná žádanka bude řádně zaevidována do příslušného informačního systému. K této ručně vyplněné žádance je nutno z důvodu evidence a přesnosti údajů ještě přiložit tištěnou žádanku z příslušného informačního systému. 36. V tiskopisu č žadatel označí: křížkem druh požadovaného jízdního dokladu, popř. další potřebný údaj, v případě, že zaměstnanec nebo důchodce požaduje do průkazu vepsání i oprávněných rodinných příslušníků, je nezbytná jejich řádná evidence na kartě jízdních výhod zaměstnance nebo důchodce v předepsaném informačním systému. V tomto případě lze použít jeden tiskopis, požadavek o vyznačení 1. třídy vozové musí být zdůvodněn, 17

19 obdélníčky u rodného čísla se nevyplňují - slouží VM k vepsání čísel vydaných dokladů, žádanka musí být opatřena čitelným razítkem evidenčního útvaru. Pokud razítko neobsahuje statistické číslo OS, musí být do žádanky doplněno. 37. Neobsazeno 38. V případě požadavku o vepsání dítěte staršího 16 let, které není držitelem In-karty s aplikací ŽP, musí být jeho studium doloženo originálem nebo kopií potvrzení o studiu. 39. Manipulační poplatek za vyhotovení průkazu činí 50,- Kč. Manipulační poplatek musí být přiložen ve formě potvrzení o úhradě manipulačního poplatku (vzor Příloha 8) Tento poplatek nesmí být vybrán příjmovým pokladním dokladem č Příslušné VM vyplní průkaz dle předtisku za pomoci výpočetní techniky. 41. V případě, že byl průkaz vystaven na základě chybných údajů uvedených na žádance nebo seznamu, musí být provedena jeho oprava pouze výdejem nového průkazu za předpokladu opětovné žádosti z důvodu reklamace opatřené potvrzením o úhradě manipulačního poplatku v hodnotě 50,- Kč. K žádance se přiloží původní průkaz. V novém průkazu znehodnotí VM již projeté jízdy přeškrtnutím a opatří razítkem a podpisem příslušného VM. 42. Při výdeji na VM je průkaz automaticky zaevidován v předepsaném informačním systému. 43. VM předává vyhotovené průkazy na OS osobně nebo služební poštou. 44. VM vede spotřebu průkazů měsíčně na tiskopise č Soupis zásob, spotřeby a tržeb.tiskopis zůstává uložen pro kontrolní účely po dobu 3 let. Dosud nevydané průkazy musí být uloženy v trezoru nebo uzamykatelné skříni. Kapitola III Oprávněné osoby 45. Zaměstnancům a důchodcům ČD (včetně rodinných příslušníků, mimo vdov, vdovců a sirotků) se za předpokladu odpracované doby nejméně 20 let od posledního nástupu k ČD (bez přerušení, ve stanovené týdenní pracovní době+), včetně ZVS, mateřské dovolené apod.) poskytne jeden průkaz ročně na 1. třídu vozovou. Jsou-li u ČD zaměstnáni oba manželé, mohou se poskytnout průkazy pro bezplatnou jízdu z titulu manžela i manželky (v tomto případě je umožněn duplicitní nárok). Průkaz lze poskytnout až po úhradě prolongační částky na příslušný kalendářní rok. 46. Zaměstnancům (a jejich rodinným příslušníkům), kteří při nástupu k ČD pracují na kratší pracovní dobu v souladu s 80 ZP, a tím nemohou splnit podmínku pro přiznání Inkarty s aplikací ŽP (nepracují ve stanovené pracovní době) se po uplynutí čekací doby 6 měsíců poskytne jeden průkaz ročně na 2. třídu vozovou po dobu jejich zaměstnání u ČD. 47. Zaměstnancům ČD (včetně rodinných příslušníků, mimo vdov, vdovců a sirotků), kteří při ukončení PPV nesplňují podmínky pro ponechání In-karty s aplikací ŽP stanovené Tarifem, se za předpokladu odpracované doby nejméně 5 let bezprostředně před přiznáním starobního důchodu (bez přerušení, ve stanovené týdenní pracovní době, včetně ZVS, mateřské dovolené apod.) poskytne jeden průkaz ročně na 2. třídu vozovou. 18

20 48. Zaměstnancům ČD (včetně rodinných příslušníků, mimo vdov, vdovců a sirotků), kteří při ukončení PPV nesplňují podmínky pro ponechání In-karty s aplikací ŽP stanovené Tarifem, se za předpokladu odpracované doby nejméně 7 let bezprostředně před přiznáním starobního důchodu (bez přerušení, ve stanovené týdenní pracovní době, včetně ZVS, mateřské dovolené apod.) poskytnou dva průkazy ročně na 2. třídu vozovou. 49. Zaměstnancům (mimo rodinných příslušníků), kteří při ukončení PPV nesplňují podmínky pro ponechání In-karty s aplikací ŽP stanovené Tarifem, jelikož jim byl ukončen pracovní poměr z organizačních důvodů podle 52, písm. a) až c) ZP a do jednoho roku uzavřeli nový pracovní poměr s ČD se poskytne po odchodu do starobního důchodu: jeden průkaz na 2. třídu vozovou za předpokladu odpracování minimálně 10 let (bez přerušení, ve stanovené týdenní pracovní době+) před výše zmiňovaným ukončením pracovního poměru, dva průkazy na 2. třídu vozovou za předpokladu odpracování minimálně 20 let (bez přerušení, ve stanovené týdenní pracovní době+) před výše zmiňovaným ukončením pracovního poměru. 50. Rehabilitovaným osobám (včetně rodinných příslušníků, mimo vdov, vdovců a sirotků), které k nepobíraly starobní nebo plně invalidní důchod a neobnovily svůj pracovní poměr s ČD, se po předložení potvrzení o pobírání starobního nebo plně invalidního důchodu poskytne jeden průkaz na 2. třídu vozovou. K žádosti je nutno doložit rozhodnutí rehabilitační komise na základě opatření ministra dopravy a spojů ČSSR č.j.: 9/ o přiznání jízdních výhod. 51. Neosazeno 52. Neobsazeno 53. Průkaz(-y) na 2. nebo 1. třídu vozovou může v případech zvlášť hodných zřetele mimořádně poskytnout ředitel personálního odboru GŘ ČD, žadateli, který je poživatelem starobního nebo plného invalidního důchodu a nesplňuje podmínky pro přiznání In-karty s aplikací ŽP stanovené Tarifem nebo nesplňuje podmínky stanovené zněním předpisu ČD Ok 9. Předpokladem je předchozí pracovněprávní vztah s Českými drahami, jejich právními předchůdci nebo právními nástupci, v celkové délce 30 a více let a jeho trvalé bydliště je v České republice. Průkaz(-y) vystaví na základě rozhodnutí výdejní místo jízdních výhod (1) GŘ ČD Praha. Mimořádné přiznání se vyznačí na průkazu v rubrice úřední záznamy vepsáním č.j. rozhodnutí, kterým byl průkaz(-y) přiznán(-y). Průkaz(-y) jsou opatřeny razítkem a podpisem VM (1). Vepsání rodinného příslušníka do průkazu je dle tohoto bodu možné pouze z důvodu doprovodu osoby, jíž byl průkaz přiznán, a která není ze zdravotních důvodů schopna samostatně cestovat vlakem. K žádosti o přiznání je nutno doložit lékařské potvrzení o zdravotním stavu oprávněné osoby. Vdovám, vdovcům a sirotkům nelze dle tohoto bodu průkaz poskytnout. 54. V případě, že v průběhu platnosti průkazu dojde ke změně v počtu osob, postupuje se následujícím způsobem: pokud některým rodinným příslušníkům zanikne nárok na průkaz, vyškrtne se příslušný rodinný příslušník z průkazu a do kolonky Úřední záznamy: se uvede podpis zaměstnance, odpovědného za agendu jízdních výhod a opatří se razítkem příslušné organizační složky, pokud některým rodinným příslušníkům vznikne nově nárok na průkaz, je možné požádat o vystavení nového průkazu na základě žádanky o vydání jízdního dokladu z důvodu výměny počtu rodinných příslušníků, opatřené potvrzením o úhradě manipulačního poplatku v hodnotě 50,- Kč. K žádance 19

21 se přiloží původní průkaz. V novém průkazu znehodnotí VM již projeté jízdy přeškrtnutím a opatří razítkem a podpisem příslušného VM. 55. Žadatel, popřípadě jím pověřená osoba opatřená písemným pověřením žadatele, může podat řádně vyplněnou žádanku osobně a požádat po předchozí telefonické domluvě o vystavení průkazu v úředních hodinách přímo na příslušném pracovišti výdejního místa jízdních výhod na počkání. V tomto případě činí manipulační poplatek 100,- Kč. Kapitola IV Použití průkazu 56. Průkaz může být použit k jízdě i některým z oprávněných rodinných příslušníků, kteří jsou na průkazu uvedeni, bez nutnosti přítomnosti zaměstnance nebo důchodce ČD. 57. Průkaz opravňuje držitele k bezplatné přepravě na tratích SŽDC ve vlacích provozovaných ČD, a.s., ve vozové třídě, která je na průkazu vyznačena, ve všech vlacích osobní dopravy a na visuté lanové dráze ČD Liberec-Horní Hanychov-Ještěd. 58. Při použití vlaků vyšší kvality EC a IC je držitel povinen uhradit příplatek v plné výši dle tarifu TR 10, ceník 5. Výjimku tvoří držitelé In-karty s aplikací ŽP, u nichž je průkaz pouze doplňkovou jízdenkou. 59. Průkaz nezakládá nárok na bezplatný výdej místenky, lehátkového nebo lůžkového příplatku, na bezplatnou přepravu psů a jízdních kol nebo dětských kočárků v rámci přepravy spoluzavazadel. 60. V případě, že držitel průkazu s vyznačenou 2. třídou vozovou chce použít 1. třídu vozovou, je povinen doplatit rozdíl jízdného mezi 2. a 1. třídou vozovou dle zákaznického jízdného. 61. Před nástupem jízdy je držitel povinen zapsat do průkazu datum nástupu jízdy (např ) a příslušný traťový úsek. Po zapsání data platí průkaz jako jednoduchá jízdenka. V případě nezapsání data nástupu jízdy a příslušného traťového úseku, doplní požadované údaje průvodčí a vybere od držitele částku podle TR Nevyužité průkazy vydané v souladu s tímto předpisem pro příslušný kalendářní rok platí vždy do posledního dne měsíce února roku následujícího. Kapitola V Ztráta, odcizení a poškození průkazu 63. Zaměstnanec je povinen neprodleně písemnou formou oznámit příslušné OS ztrátu, odcizení, poškození nebo zničení průkazu. V těchto případech již nelze náhradní průkaz pro příslušný kalendářní rok vydat. 64. Neobsazeno. 65. Neobsazeno. 20

22 ČÁST ČTVRTÁ VŠEOBECNÁ ČÁST Kapitola I Neplatnost a zneužití jízdních dokladů 66. Jízdní doklady uvedené v bodě 3, Části první předpisu ČD Ok 9 jsou neplatné a odeberou se: jsou-li znečištěny, poškozeny tak, že potřebné údaje nelze s určitostí zjistit nebo jejich celistvost byla porušena, pokud v nich byly údaje jakkoliv neoprávněně měněny, mazány, přepisovány, připisovány, škrtány apod., použije-li je někdo jiný než oprávněný držitel, pokud se držitel neprokáže služebním průkazem zaměstnance ČD nebo In-kartou s aplikací ŽP a nebo občanským průkazem, nejsou-li předloženy v originále (v případě starého typu služební traťové jízdenky v průpisu), použije-li je držitel mimo dobu platnosti, v případě jejich zneužití. 67. V uvedených případech je cestující považován za cestujícího bez platné jízdenky, zaplatí jízdné a částku podle TR 10. Za odebraný doklad vystaví oprávněný zaměstnanec ČD držiteli potvrzení na Hlášence č Jízdní doklady uvedené v bodě 3, Části první předpisu ČD Ok 9 jsou neplatné, ale neodeberou se: pokud držitel nezapíše do jízdenky datum nástupu jízdy před nastoupenou jízdou, pokud držitel nezapíše do průkazu datum nástupu jízdy před nastoupenou jízdou. 69. V těchto případech doplní průvodčí vlaku osobní dopravy datum nástupu jízdy a vybere částku podle TR Odebrané jízdní doklady odevzdají vlakové čety spolu s "Hlášenkou" a "Oznámením o závadách" dle ustanovení služebního předpisu KC 1 ve své domovské stanici, která je neprodleně odešle výdejnímu místu podle příslušnosti evidenčního útvaru na jízdním průkazu uvedeném. Kontroloři osobní přepravy a revizoři přepravy osob odesílají odebrané jízdní doklady výdejnímu místu prostřednictvím odboru osobní dopravy a přepravy GŘ ČD. Výdejní místo zajistí řádné projednání a přešetření případu a rozhodne o odnětí jízdních výhod. 71. Za zneužití jízdních dokladů uvedených v bodě 3, Části první předpisu ČD Ok 9 se považuje: zapůjčení držitelem neoprávněné osobě, použití za výdělečným účelem (zajišťování obchodní nebo podnikatelské činnosti mimo ČD), jejich získání na základě nesprávných nebo nepravdivých údajů, jejich nevrácení, pokud pominuly předpoklady, za kterých byly vydány. 21

23 72. Zneužití má za následek odnětí veškerých jízdních výhod na dobu nejméně 12 měsíců. V případě závažného nebo opakovaného zneužití se jízdní výhody odebírají trvale. Minimální dobu odnětí nelze v žádném případě zkrátit. 73. Při odebrání jízdních dokladů za zneužití se pro soukromé účely žádné náhradní jízdní doklady neposkytují. Při zneužití a následném odebrání jízdních výhod nelze poskytnout služební traťovou jízdenku na dojíždění do zaměstnání, pouze na služební cestu. Pokud byly za zneužití odebrány jízdní doklady, které byly vydány z titulu jednoho z manželů, nemohou být po dobu odebrání poskytnuty ani jízdní doklady z titulu zaměstnání druhého z manželů. 74. Za správné a předpisům odpovídající použití jízdních dokladů zodpovídá zaměstnanec nebo důchodce. Při prokázaném zneužití jízdních výhod rodinnými příslušníky nese zaměstnanec či důchodce plnou zodpovědnost i s následnými postihy ve smyslu znění bodů 72 a Pokud zaměstnanec zodpovědný za výdej jízdních dokladů dle bodu 3, Části první předpisu ČD Ok 9 umožní výdej v rozporu se zněním tohoto předpisu, bude toto kvalifikováno jako zneužití jízdních výhod. Tento zaměstnanec bude potrestán odebráním jízdních výhod (včetně jeho rodinných příslušníků) na dobu minimálně 12 měsíců. 76. Neobsazeno. 77. Neobsazeno. Kapitola II Závěrečná ustanovení 78. Pokud zaměstnanec nevrátí jízdní doklady při rozvázání pracovního poměru, vystavuje se nebezpečí trestního postihu pro zneužití oprávnění, která mu při ukončení pracovního poměru zanikla. ČD jsou oprávněny vymáhat občanskoprávní cestou též případnou náhradu škody. 79. Mimotarifní jízdní výhody poskytované ČD v rámci tohoto předpisu: nelze použít v případě poskytování jakýchkoliv jiných slev v působnosti dopravce, nelze použít pro zajištění bezplatné přepravy v rámci sponzorování ani v rámci obecně humanitárních či obdobných akcí. 80. Mimotarifní jízdní výhody nelze sdružovat se zvláštním nebo zlevněným jízdným dle TR 10 pro dosažení vyššího zvýhodnění. Výjimkou je nárok držitele průkazu ZTP-P na bezplatnou přepravu průvodce nebo bezplatnou přepravu invalidního vozíku. 22

24 Kapitola III Objednávka tiskopisů 81. Objednávku přesně účtovaných tiskopisů služebních traťových jízdenek č a manipulačních tiskopisů provádí samostatně každá OS pro svou potřebu. Objednávku přesně účtovaných tiskopisů průkazů pro bezplatnou jízdu č provádí pro všechna výdejní místa výdejní místo (1) GŘ ČD Praha. 82. PÚČ se objednávají Objednávkou-dodacím listem tiskopisů a předpisů č sepsaným v pěti vyhotoveních u ZC Praha. Manipulační tiskopisy se objednávají stejnou objednávkou sepsanou ve čtyřech vyhotoveních. 83. Neobsazeno. 84. V záhlaví objednávky sepsané na PÚČ je nutno uvést červeně údaj o příslušnosti k výdejnímu místu takto: Výdejní místo č..... ZC Praha, zasílá jeden díl objednávky při jejím vyřízení příslušnému výdejnímu místu pro kontrolní účely. Kapitola IV Dodání tiskopisů 85. Zaměstnanec pověřený agendou jízdních výhod převezme, za přítomnosti svědka PÚČ dodané ze ZC Praha, podle údajů v dodacím listu, s nímž byly doručeny. 86. Přezkouší správnost druhu tiskopisu, počet bloků, počet kusů, správnost tisku a úplnost listů ve svazcích. Zjistí-li závadu, ohlásí ji písemně ZC Praha a příslušnému výdejnímu místu. 87. Zjistí-li chybějící nebo nadbytečné tiskopisy, sepíše o této skutečnosti zápis průpisem trojmo. Zápis společně podepíše svědek a vedoucí příslušné OS (např. vrchní přednosta UŽST). Prvopis zápisu odešle ZC Praha, první průpis odešle příslušnému výdejnímu místu a druhý průpis připojí k dodacímu listu, se kterým tiskopisy došly. Kapitola V Uložení tiskopisů 88. PÚČ musí být bezpečně uloženy v trezorech nebo v uzamykatelných skříních. Volné skladování těchto tiskopisů nebo jejich ponechání v neuzamčených trezorech, skříních nebo zásuvkách je zakázáno. 23

25 Kapitola VI Evidence tiskopisů 89. Příděl, zásoba a spotřeba manipulačních tiskopisů se neeviduje. Tyto tiskopisy musí být používány hospodárně a pouze k účelům, k nimž jsou určeny. 90. Příděl, zásoba a spotřeba PÚČ se eviduje v Soupisu zásoby, spotřeby a tržeb č vyhotoveném prvopisně pro každý kalendářní měsíc. Soupis č se vyplňuje podle vzorů uvedených v přílohách č. 5 a 6 tohoto předpisu. K jednotlivým žádankám musí být doloženy zkažené díly průkazů pro bezplatnou jízdu č Zkažené díly služebních traťových jízdenek č se ponechávají v bloku. Soupis č musí být uložen v OS po dobu 3 let od jeho sepsání. 91. Jedenkrát za šest měsíců (k a k 15.7.) vyhotoví OS sumář ze soupisů č z předchozích kalendářních měsíců průpisem dvojmo podle vzoru uvedeného v příloze č. 7 tohoto předpisu. Prvopis sumáře zašle ihned po jeho vyhotovení příslušnému výdejnímu místu. Průpis sumáře uloží po dobu 3 let od jeho sepsání. 92. Podmínky a lhůty stanovené tímto předpisem nelze měnit ani krátit. 24

26 SOUVISEJÍCÍ TARIFY A PŘEDPISY ČD Tarif Hf 3 Hm 4 KC 1 KN 5 K 4 Tarif jízdného a přepravného pro přepravu zaměstnanců akciové společnosti České dráhy, zaměstnanců státní organizace Správa železniční dopravní cesty, zaměstnanců Ministerstva dopravy a Drážního úřadu, podílejících se na zabezpečování a provozování drážní dopravy Předpis pro pokladní službu v železničních stanicích Jednotný číselník materiálu - Výrobky polygrafické Předpis pro přepravu cestujících Předpis pro přepravu služebních zásilek Předpis pro přepravu zavazadel a zásilek Ok 10 Prováděcí předpis k Tarifu jízdného a přepravného pro přepravu zaměstnanců akciové společnosti České dráhy, zaměstnanců státní organizace Správa železniční dopravní cesty, zaměstnanců Ministerstva dopravy a Drážního úřadu, podílejících se na zabezpečování a provozování drážní dopravy Ok 12 Op 21 SR 71 TR 10 SPPO Předpis o zahraničních jízdních výhodách poskytovaných ČD Předepisování náhrad škod pracovníkům podle ZP Číselník účtujících jednotek Tarif ČD pro vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel Smluvní přepravní podmínky ČD pro veřejnou osobní dopravu 25

27 Příloha č. 1 PŘEHLED TISKOPISŮ V souladu se zněním předpisu ČD Hm 4 se objednávají manipulační tiskopisy na základě řádně vyplněné Objednávky Dodacího listu tiskopisů a předpisů č u ZC Praha. Přesně účtované tiskopisy: průkaz pro bezplatnou jízdu služební traťová jízdenka Manipulační tiskopisy: žádanka o vydání jízdního dokladu evidenční karta jízdních výhod pro zaměstnance evidenční karta jízdních výhod pro důchodce objednávka - dodací list tiskopisů a předpisů soupis zásoby, spotřeby a tržeb 26

28 Vzor starého typu služební traťové jízdenky - prvopis a jízdenka Příloha č. 2 27

29 Příloha č. 2 Vzor nového typu služební traťové jízdenky Podmínky pro používání služební traťové jízdenky 28

30 Příloha č. 3 Vzor přední strany starého typu průkazku pro bezplatnou jízdu 29

31 Vzor zadní strany starého typu průkazu pro bezplatnou jízdu a podmínky pro používání 30

32 Příloha č. 3 Vzor přední strany nového typu průkazku pro bezplatnou jízdu 31

Prováděcí předpis. České dráhy, a.s. ČD Ok 10

Prováděcí předpis. České dráhy, a.s. ČD Ok 10 České dráhy, a.s. ČD Ok 10 Prováděcí předpis k Tarifu jízdného a přepravného pro přepravu zaměstnanců akciové společnosti České dráhy, zaměstnanců státní organizace Správa železniční dopravní cesty, zaměstnanců

Více

CENÍK JÍZDNÉHO A NABÍDEK

CENÍK JÍZDNÉHO A NABÍDEK Slezské zemské dráhy, o.p.s. CENÍK JÍZDNÉHO A NABÍDEK Změna č. 1 Schváleno rozhodnutím předsedy Správní rady společnosti SZD, o.p.s. dne 6. 4. 2010 Účinnost od 1. 6. 2010 ZÁZNAM O ZMĚNÁCH Poř. číslo Obsah

Více

Tarif VYDIS - dopravní integrovaný systém. I. Úvodní ustanovení

Tarif VYDIS - dopravní integrovaný systém. I. Úvodní ustanovení Tarif VYDIS - dopravní integrovaný systém I. Úvodní ustanovení 1. Tarif VYDIS - dopravního integrovaného systému (dále jen Tarif VYDIS) stanovuje ceny jízdného a způsob uplatňování jízdného v přepravách

Více

Ceny jízdného, přepravného a parkovného v PID

Ceny jízdného, přepravného a parkovného v PID Ceny jízdného, přepravného a parkovného v PID Příloha č. 3 Níže uvedené tabulky jsou stručným přehledem. Podrobnosti použití jízdních dokladů a poskytovaných služeb jsou uvedeny v příslušných článcích

Více

Číslo 23-24/2013, ročník LXIX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 5. června 2013 ISSN 1805-9864

Číslo 23-24/2013, ročník LXIX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 5. června 2013 ISSN 1805-9864 PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů Číslo 23-24/2013, ročník LXIX. 5. června 2013 Vydává Ministerstvo dopravy ISSN 1805-9864 Obsah Oddíl A: Železnice

Více

Zásady pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnancům Českých drah, akciové společnosti. č.j.

Zásady pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnancům Českých drah, akciové společnosti. č.j. České dráhy, a.s. Generální ředitelství ČD Zásady pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnancům Českých drah, akciové společnosti č.j. 62 517/2005-O10 Ruší se č.j. 60 471/2000-O10

Více

Memo. Náměstkům GŘ a ředitelům O10, O17 KGŘ, O3, O12, O25 NRI, O15 KNOD, O11, O16 KNEF, O1, O6 NSM, O4, O32 NKL, O8, O20, O22

Memo. Náměstkům GŘ a ředitelům O10, O17 KGŘ, O3, O12, O25 NRI, O15 KNOD, O11, O16 KNEF, O1, O6 NSM, O4, O32 NKL, O8, O20, O22 Memo Na vědomí (organizačním složkám) Náměstkům GŘ a ředitelům O10, O17 KGŘ, O3, O12, O25 NRI, O15 KNOD, O11, O16 KNEF, O1, O6 NSM, O4, O32 NKL, O8, O20, O22 Ředitelům a vrchním přednostům OPT Olomouc,

Více

Tarif společnosti RegioJet a.s. pro železniční přepravu cestujících a zavazadel

Tarif společnosti RegioJet a.s. pro železniční přepravu cestujících a zavazadel Tarif společnosti RegioJet a.s. pro železniční přepravu cestujících a zavazadel ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Tarif dopravce se řídí platným výměrem Ministerstva financí ČR. Podmínky, za nichž dopravce nabízí

Více

CENY A URČENÉ PODMÍNKY VE VEŘEJNÉ LINKOVÉ OSOBNÍ VNITROSTÁTNÍ SILNIČNÍ DOPRAVĚ

CENY A URČENÉ PODMÍNKY VE VEŘEJNÉ LINKOVÉ OSOBNÍ VNITROSTÁTNÍ SILNIČNÍ DOPRAVĚ 31 Příloha č. 6 k výměru MF č. 01/2015 CENY A URČENÉ PODMÍNKY VE VEŘEJNÉ LINKOVÉ OSOBNÍ VNITROSTÁTNÍ SILNIČNÍ DOPRAVĚ Ceny pro propočet plného (obyčejného) věcně usměrňovaného jízdného Tarifní pásmo km

Více

Číslo 7/2014, ročník LXX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 18. dubna 2014 ISSN 1805-9864

Číslo 7/2014, ročník LXX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 18. dubna 2014 ISSN 1805-9864 PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů Číslo 7/2014, ročník LXX 18. dubna 2014 Vydává Ministerstvo dopravy ISSN 1805-9864 Obsah Oddíl A: Železnice věci

Více

České dráhy, a. s. Tarif. Českých drah pro vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel

České dráhy, a. s. Tarif. Českých drah pro vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel České dráhy, a. s. ČD TR 10 Tarif Českých drah pro vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel Schváleno rozhodnutím ředitele odboru osobní dopravy a přepravy DOP dne 5. června 2000 č.j.: 57842 / 2000

Více

Ceny jízdného, přepravného a parkovného v PID

Ceny jízdného, přepravného a parkovného v PID Ceny jízdného, přepravného a parkovného v PID Příloha č. 3 Jízdenky pro jednotlivou jízdu Typ jízdného jízdné Kč počet pásmová platnost přestupnost možnost použití a časová platnost sleva pro kategorii

Více

Číslo 10/2014, ročník LXX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 29. května 2014 ISSN 1805-9864

Číslo 10/2014, ročník LXX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 29. května 2014 ISSN 1805-9864 PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů Číslo 10/2014, ročník LXX 29. května 2014 Vydává Ministerstvo dopravy ISSN 1805-9864 Obsah Oddíl A: Železnice věci

Více

Tarif a tarifní zásady Integrované dopravy Plzeňska (IDP)

Tarif a tarifní zásady Integrované dopravy Plzeňska (IDP) Tarif a tarifní zásady Integrované dopravy Plzeňska (IDP) 1. Úvodní ustanovení Tento tarif a tarifní zásady Integrované dopravy Plzeňska stanoví v Integrované dopravě Plzeňska (dále jen IDP) způsob a postup

Více

T a r i f n í a p ř e p r a v n í p o d m í n k y

T a r i f n í a p ř e p r a v n í p o d m í n k y T a r i f n í a p ř e p r a v n í p o d m í n k y platné v obvodu integrovaného dopravního systému (IDS) MHD Orlová od 1.7.2014 A. Linky městské hromadné dopravy (MHD) číslo 878501-505 I. Ceny jízdného

Více

Tarif Středočeské integrované dopravy platný od 1. 1. 2012

Tarif Středočeské integrované dopravy platný od 1. 1. 2012 Počet zón Zlevněné 25% Zavazadlo Počet zón Zlevněné 25% Zavazadlo Tarif Středočeské integrované dopravy platný od 1. 1. 2012 Ceník jednotlivého SID Platba v hotovosti Kč Kč Kč Kč Kč Kč 1 12 9 6 4 3 6 2

Více

Vypracoval: VSO 904: Mgr. Lenka Kopřivová Č. j. MF-100423/2012/904 PID: MFCR2XLDVK

Vypracoval: VSO 904: Mgr. Lenka Kopřivová Č. j. MF-100423/2012/904 PID: MFCR2XLDVK POKYN č. MF - 2 Ministerstva financí o evidenci pokutových bloků, vyúčtování pokutových bloků a vyúčtování peněz za pokutové bloky vydané v blokových řízeních od 1. 1. 2013 Vypracoval: VSO 904: Mgr. Lenka

Více

Vzorové smluvní přepravní podmínky pro veřejnou drážní osobní dopravu na dráhách lanových

Vzorové smluvní přepravní podmínky pro veřejnou drážní osobní dopravu na dráhách lanových Vzorové smluvní přepravní podmínky pro veřejnou drážní osobní dopravu na dráhách lanových Na základě ustanovení 49 vyhlášky č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu,

Více

Tarif Českých drah pro lanové dráhy

Tarif Českých drah pro lanové dráhy České dráhy, a.s. ČD TR 14 Tarif Českých drah pro lanové dráhy Změna č. 10 Schváleno rozhodnutím ředitele Odboru obchodu osobní dopravy dne: 13. 10. 2014 pod č. j.: 58 308/2014 O 16 Účinnost od: 14. 12.

Více

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Příloha č. 2 ke Smluvním přepravním podmínkám Tarif, tarifní podmínky a bezplatná přeprava v MHD Dopravní společnosti Zlín-Otrokovice, s.r.o. Zlín úplné znění s platností k datu 1. 7. 2014 I. ZÁKLADNÍ

Více

Způsob dojíždění označí škola pomocí symbolu kladívka

Způsob dojíždění označí škola pomocí symbolu kladívka ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO UPLATNĚNÍ ŽÁKOVSKÉHO JÍZDNÉHO Žáci škol ČR do věku 15 let se přepravují za zlevněné jízdné, max.za 37,5% plného (obyčejného)jízdného uplatněného dopravcem s platností od 1.9.2004.

Více

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY Sport Service spol. s r.o. se sídlem: Špičák 182, 340 04 Železná Ruda zastoupena: Jednatelem p. Vladimírem Kasíkem IČO 46 88 20 06 DIČ CZ 46 88 20 06 Na podkladě zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO DOPRAVY. Instrukce č. 1/2011

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO DOPRAVY. Instrukce č. 1/2011 ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO DOPRAVY Instrukce č. 1/2011 k usměrnění činnosti pro postup při vydávání dokladu Parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou Č.j.: 38/2011-150-ADM/2

Více

Praktické informace o žákovském jízdném

Praktické informace o žákovském jízdném Praktické informace o žákovském jízdném Od 1. září 2004 poskytují dopravci na železnici a v linkových autobusech zvláštní (zlevněné) jízdné pro žáky škol (dále jen "žákovské jízdné"). Nárok na jeho přiznání

Více

Metodický pokyn pro ověřování odborné způsobilosti fyzických osob k provádění revizí, prohlídek a zkoušek určených technických zařízení v provozu

Metodický pokyn pro ověřování odborné způsobilosti fyzických osob k provádění revizí, prohlídek a zkoušek určených technických zařízení v provozu Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 Vinohrady crdux003w56j CRDUX003W56J Č. j.: DUCR-5218/12/Jr Metodický pokyn pro ověřování odborné způsobilosti fyzických osob k provádění revizí, prohlídek a zkoušek

Více

Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 10. OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ

Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 10. OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 10. OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ Č.j.: 162 /2006 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala

Více

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD LETNÍHO STŘEDISKA

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD LETNÍHO STŘEDISKA NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD LETNÍHO STŘEDISKA a SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY HORSKÝCH DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ SKIAREÁL Herlíkovice na základě provozních podmínek areálu, dle zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších

Více

Tarif a tarifní zásady Integrované dopravy Plzeňska (IDP)

Tarif a tarifní zásady Integrované dopravy Plzeňska (IDP) Tarif a tarifní zásady Integrované dopravy Plzeňska (IDP) 1. Úvodní ustanovení Tento tarif a tarifní zásady Integrované dopravy Plzeňska stanoví v Integrované dopravě Plzeňska (dále jen IDP) způsob a postup

Více

Schváleno rozhodnutím náměstka GŘ pro obchod a marketing dne: 2. 11. 2011 pod č. j.: 58 552/2011 Účinnost od: 11. 12. 2011

Schváleno rozhodnutím náměstka GŘ pro obchod a marketing dne: 2. 11. 2011 pod č. j.: 58 552/2011 Účinnost od: 11. 12. 2011 České dráhy, a.s. ČD SPPO Smluvní přepravní podmínky Českých drah pro veřejnou drážní osobní dopravu Změna č. 2 Schváleno rozhodnutím náměstka GŘ pro obchod a marketing dne: 2. 11. 2011 pod č. j.: 58 552/2011

Více

Číslo 10/2015. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 28. května 2015 Vydává Ministerstvo dopravy

Číslo 10/2015. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 28. května 2015 Vydává Ministerstvo dopravy PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů Číslo 10/2015 28. května 2015 Vydává Ministerstvo dopravy ISSN 1805-9864 Oddíl A: Věci přepravní a tarifní... 2 23/10/2015

Více

České dráhy, a.s. Tarif Českých drah pro vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel

České dráhy, a.s. Tarif Českých drah pro vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel České dráhy, a.s. ČD TR 10 Tarif Českých drah pro vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel Změna č. 9 Schváleno rozhodnutím ředitele Odboru produktů a obchodu dne: 29. 07. 2013 pod č.j.: 57 772/2012

Více

Příloha č. 1 Zásad FKSP OŘ Praha 2015 Postup pro poskytování sociálních výpomocí zaměstnancům postiženým živelní událostí Tento postup je vydáván pro urychlení poskytování sociální výpomoci a sociální

Více

Vyhláška PTV. 030/13/2015 AKVIZIČNÍ SLEVY, ČD Šumava 2015, změna č. 1.

Vyhláška PTV. 030/13/2015 AKVIZIČNÍ SLEVY, ČD Šumava 2015, změna č. 1. Vyhláška PTV 030/13/2015 AKVIZIČNÍ SLEVY, ČD Šumava 2015, změna č. 1. S platností od 3. 7. 2015 vstupuje v účinnost změna č. 1 akční nabídky ČD Šumava 2015 v Jihočeském kraji za těchto podmínek: 1. ČD

Více

Příloha III. Zvláštní přepravní podmínky ČD pro autovlaky (SCIC-AT-CD)

Příloha III. Zvláštní přepravní podmínky ČD pro autovlaky (SCIC-AT-CD) Příloha III Zvláštní přepravní podmínky ČD pro autovlaky (SCIC-AT-CD) 1. Přepravní podmínky 1.1. Obecné podmínky Tyto zvláštní přepravní podmínky ČD pro mezinárodní přepravu autovlaky (SCIC-AT-ČD) stanovují

Více

Poskytování a účtování cestovních náhrad

Poskytování a účtování cestovních náhrad Poskytování a účtování cestovních náhrad Vnitřní předpis Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice Č. j. VP-06/2013 Originál: Sekretariát Elektronická verze: Platnost od: 1.1.2013

Více

Tarif Dopravy Ústeckého kraje platný od 1. března 2015

Tarif Dopravy Ústeckého kraje platný od 1. března 2015 Tarif Dopravy Ústeckého kraje platný od 1. března 2015 Preambule Tarif integrovaného dopravního systému Ústeckého kraje (dále jen Tarif DÚK) je vyhlášen v souladu s Výměrem MF č. 01/2015 ze dne 26. listopadu

Více

TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY

TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY Dodatek č. 8 k Tarifu PID vydanému k 1. 7. 2011 platný od 1. 4. 2013 na základě provozních potřeb 1/22 1. V celém textu Tarifu PID se u číselného označení tarifních pásem

Více

3.4. Nutné vedlejší výdaje

3.4. Nutné vedlejší výdaje 8. Směrnice pro poskytování a účtování cestovních náhrad Cestovní náhrady jsou poskytovány podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění. I. ÚČEL 1.1. Účelem této směrnice je zajištění jednotného

Více

Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 6 SMLOUVA

Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 6 SMLOUVA Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 SMLOUVA o úhradě prokazatelné ztráty vzniklé dopravci poskytováním žákovského jízdného v rámci závazku veřejné služby v drážní osobní dopravě Článek 1 SMLUVNÍ

Více

TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY

TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY Dodatek č. 4 k Tarifu PID vydanému k 1. 7. 2011 platný od 1. 1. 2012 na základě provozních potřeb 1/28 1. V článku II., odst. 1 se mění písm. n) a r), která nově znějí

Více

státní organizace Správa železniční dopravní cesty pro rok 2015 č. j. 52 182/2014-O10

státní organizace Správa železniční dopravní cesty pro rok 2015 č. j. 52 182/2014-O10 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 PRAHA 1 Zásady hospodaření s CENTRALIZOVANÝMI PROSTŘEDKY FKSP státní organizace Správa železniční dopravní cesty pro rok 2015

Více

Tarif. Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje

Tarif. Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje Tarif Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje ARRIVA MORAVA a.s. AUTA-BUSY STUDENÝ s.r.o. AUTOBUSOVÁ DOPRAVA PAVEL STUDENÝ s.r.o. AUTOBUSY KONEČNÝ s.r.o. AUTODOPRAVA Studený, spol. s r.o. AUTODOPRAVA

Více

S M Ě R N I C E. pro odměňování smluvních zaměstnanců a obchodních zástupců Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky

S M Ě R N I C E. pro odměňování smluvních zaměstnanců a obchodních zástupců Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky 1.Základní ustanovení S M Ě R N I C E pro odměňování smluvních zaměstnanců a obchodních zástupců Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky 1.1. Smluvním zaměstnancem (dále jen SZ) Vojenské zdravotní

Více

Tarifní a přepravní podmínky platné v obvodu integrovaného dopravního systému veřejné dopravy ve statutárním městě Karviná s účinností od 01.06.

Tarifní a přepravní podmínky platné v obvodu integrovaného dopravního systému veřejné dopravy ve statutárním městě Karviná s účinností od 01.06. Tarifní a přepravní podmínky platné v obvodu integrovaného dopravního systému veřejné dopravy ve statutárním městě Karviná s účinností od 01.06.2013 A. Linky městské autobusové dopravy (MAD) číslo 877511

Více

Informace pro obyvatele a podnikatele s trvalým pobytem a sídlem v obcích Poličná a Krhová

Informace pro obyvatele a podnikatele s trvalým pobytem a sídlem v obcích Poličná a Krhová Informace pro obyvatele a podnikatele s trvalým pobytem a sídlem v obcích Poličná a Krhová 1. Obecná informace k výkonu veřejné správy pro nové obce Krhová a Poličná Na základě rozhodnutí Krajského úřadu

Více

České dráhy, a. s. Českých drah pro vnitrostátní přepravu. Schváleno rozhodnutím ředitelky Odboru osobní dopravy a přepravy GŘ ČD

České dráhy, a. s. Českých drah pro vnitrostátní přepravu. Schváleno rozhodnutím ředitelky Odboru osobní dopravy a přepravy GŘ ČD České dráhy, a. s. ČD TR 10 Tarif Českých drah pro vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel Schváleno rozhodnutím ředitelky Odboru osobní dopravy a přepravy GŘ ČD dne 5. září 2008 č.j.: 59614 / 2008

Více

Tarif. Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje

Tarif. Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje Tarif Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje ARRIVA MORAVA a.s. AUTA-BUSY STUDENÝ s.r.o. AUTOBUSOVÁ DOPRAVA PAVEL STUDENÝ s.r.o. AUTOBUSY KONEČNÝ s.r.o. AUTODOPRAVA Studený, spol. s r.o. AUTODOPRAVA

Více

Tarif. Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje

Tarif. Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje Tarif Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje ARRIVA MORAVA a.s. AUTA-BUSY STUDENÝ s.r.o. AUTOBUSOVÁ DOPRAVA PAVEL STUDENÝ s.r.o. AUTOBUSY KONEČNÝ s.r.o. AUTODOPRAVA Studený, spol. s r.o. AUTODOPRAVA

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Obchodní podmínky 1. Základní údaje Dodavatel Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Dodavatel je zapsán pod spisovou značkou C 20398 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Více

Postup Městského úřadu Kojetín při přijetí nalezené věci

Postup Městského úřadu Kojetín při přijetí nalezené věci Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín vnitřní směrnice Postup Městského úřadu Kojetín při přijetí nalezené věci Čl.1 Úvodní ustanovení Vnitřní směrnice upravuje postup Městského úřadu Kojetín

Více

Vnitřní předpis směrnice č. 11 Pravidla pro přijímání, evidenci a použití darů

Vnitřní předpis směrnice č. 11 Pravidla pro přijímání, evidenci a použití darů Vnitřní předpis směrnice č. 11 Pravidla pro přijímání, evidenci a použití darů Organizace: Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Oblast působnosti: celá organizace I. Úvodní ustanovení 1. Organizace

Více

TARIF JÍZDNÉHO MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Dopravního podniku města České Budějovice, a. s.

TARIF JÍZDNÉHO MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Dopravního podniku města České Budějovice, a. s. TARIF JÍZDNÉHO MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY Dopravního podniku města České Budějovice, a. s. V ÚPLNÉM ZNĚNÍ S ÚČINNOSTÍ OD 15. 10. 2014 1 I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tento Tarif jízdného městské hromadné dopravy

Více

Tarif Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje

Tarif Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje Tarif Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje Veolia Transport Morava a.s. Dopravní podnik města Olomouce, a.s. FTL First Transport Lines, a.s. ČSAD Frýdek Místek a.s. České dráhy, a.s. AUTOBUSY

Více

PŘESTUPNÍ ŘÁD ČSC. I. Základní ustanovení. Aktualizace 1.1.2009 1/5

PŘESTUPNÍ ŘÁD ČSC. I. Základní ustanovení. Aktualizace 1.1.2009 1/5 PŘESTUPNÍ ŘÁD ČSC I. Základní ustanovení Článek 1. 1.1. Přestupní řád českého svazu cyklistiky (dále jen ČSC) stanovuje podmínky za nichž se uskutečňují změny oddílové či klubové (dále jen klubové) příslušnosti

Více

Nový tarif Český drah pro přepravu cestujících a zavazadel

Nový tarif Český drah pro přepravu cestujících a zavazadel Nový tarif Český drah pro přepravu cestujících a zavazadel Přednášející: Ing. Tomáš Čech České dráhy, a.s., www.cd.cz Základní možnosti cenotvorby v osobní dopravě Tarif zónový Malá srozumitelnost při

Více

České dráhy, a.s. Tarif Českých drah pro vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel

České dráhy, a.s. Tarif Českých drah pro vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel České dráhy, a.s. ČD TR 10 Tarif Českých drah pro vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel Změna č. 6 Schváleno rozhodnutím ředitele Odboru produktů a obchodu dne: 26. 11. 2011 pod č.j.: 58 265/2011

Více

MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY ODBOR SCHVALOVÁNÍ VOZIDEL A PŘEDPISŮ. vydává METODICKÝ POKYN

MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY ODBOR SCHVALOVÁNÍ VOZIDEL A PŘEDPISŮ. vydává METODICKÝ POKYN MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY ODBOR SCHVALOVÁNÍ VOZIDEL A PŘEDPISŮ vydává METODICKÝ POKYN k zabezpečení jednotného postupu při registraci historických vozidel č. 2/2006 V Praze dne 19.9.2006 Č.j.:

Více

TARIF JÍZDNÉHO. MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY DOPRAVNÍHO PODNIKU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE, a.s. V ÚPLNÉM ZNĚNÍ

TARIF JÍZDNÉHO. MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY DOPRAVNÍHO PODNIKU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE, a.s. V ÚPLNÉM ZNĚNÍ TARIF JÍZDNÉHO MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY DOPRAVNÍHO PODNIKU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE, a.s. V ÚPLNÉM ZNĚNÍ S ÚČINNOSTÍ OD 1.8.2013 1 I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tento tarif stanovuje ceny jízdného a platnost jízdních

Více

Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží.

Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží. Reklamační řád I. Všeobecná ustanovení Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího ing. Zdeňka Chmelařová - Zdekor se sídlem Nad Humny 685,76001 Zlín identifikační

Více

SPP. Smluvní přepravní podmínky pro veřejnou osobní dopravu dopravce GW Train Regio a.s. GW Train Regio a.s.

SPP. Smluvní přepravní podmínky pro veřejnou osobní dopravu dopravce GW Train Regio a.s. GW Train Regio a.s. SPP Smluvní přepravní podmínky pro veřejnou osobní dopravu dopravce GW Train Regio a.s. GW Train Regio a.s. Účinnost od 1. ledna 2014 ZÁZNAM O ZMĚNÁCH Číslo Obsah Platí od Provedl 2 OBSAH Záznam o změnách...2

Více

Smluvní přepravní podmínky pro veřejnou drážní osobní dopravu na tratích JHMD, a. s.

Smluvní přepravní podmínky pro veřejnou drážní osobní dopravu na tratích JHMD, a. s. Smluvní přepravní podmínky pro veřejnou drážní osobní dopravu na tratích JHMD, a. s. Účinnost od 1. 1. 2012 Schválil: Ing. Jan Šatava ředitel společnosti Vypracoval: Bc. Martin Vochozka ZÁZNAM O ZMĚNÁCH

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 2. Oběh účetních dokladů

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 2. Oběh účetních dokladů Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 2 Oběh účetních dokladů 2009 1 1. Úvodní ustanovení Skutečnosti, které jsou předmětem účetnictví musí být

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz 1. Základní údaje Dodavatel Vladimír Horák, Jarní 5715, 430 04 Chomutov. Dodavatel je plátcem DPH. Telefon: +420 777 220

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti pomalý svět s.r.o. se sídlem Palackého třída 3048/124, 61200, Brno identifikační číslo: 28318579 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

ROZHODNUTÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti

ROZHODNUTÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti Evidenční štítek ROZHODNUTÍ O DOČSNÉ PRCOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti Toto hlášení je ošetřující lékař povinen odeslat příslušné okresní správě sociálního zabezpečení

Více

Vnitřní předpis Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i., o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce

Vnitřní předpis Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i., o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce Vnitřní předpis Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i., o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce Obecná ustanovení o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem

Více

Obchodní podmínky. Zrušení objednávky. Zaslání zboží. Dodací lhůta. Způsob dopravy

Obchodní podmínky. Zrušení objednávky. Zaslání zboží. Dodací lhůta. Způsob dopravy Obchodní podmínky Seznam zboží na stránkách www.insahar.com je katalogem běžně dodávaného zboží. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě

Více

Směrnice č. OS - 5/2013 Podávání a evidence stížností

Směrnice č. OS - 5/2013 Podávání a evidence stížností Směrnice č. OS - 5/2013 Podávání a evidence stížností Provozovatel: PRIVAMED Healthia s.r.o. Kotíkovská 19, P L Z E Ň Masarykova nemocnice v Rakovníku Dukelských hrdinů 200/II, Rakovník Účel: Účelem této

Více

PŘESTUPNÍ ŘÁD ČESKÉHO KORFBALOVÉHO SVAZU

PŘESTUPNÍ ŘÁD ČESKÉHO KORFBALOVÉHO SVAZU PŘESTUPNÍ ŘÁD ČESKÉHO KORFBALOVÉHO SVAZU Článek 1 Základní ustanovení (1) Tento přestupní řád stanoví podmínky a postup, za nichž se uskutečňují přestupy a hostování hráčů korfbalu sdružených v Českém

Více

Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení

Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení Evidenční štítek Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení Tato žádost slouží pro účely určení příslušnosti k právním

Více

(2) Cestující je povinen

(2) Cestující je povinen MINISTERSTVO VNITRA odbor bezpečnostní politiky oddělení obecní policie, zbraní a dopravního inženýrství Praha 19. prosince 2008 Počet listů: 4 Postup strážníka při zjišťování totožnosti osob mladších

Více

Nařízení Statutárního města Liberec č. 1/2009

Nařízení Statutárního města Liberec č. 1/2009 Nařízení Statutárního města Liberec č. 1/2009 kterým se stanovuje Tarif městské dopravy v Liberci v rámci Integrovaného tarifu veřejné dopravy Libereckého kraje Rada města Liberce se usnesla dne 2.6.2009

Více

Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Vnitřní předpisy v oblasti mzdové a pracovně právní

Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Vnitřní předpisy v oblasti mzdové a pracovně právní Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Vnitřní předpisy v oblasti mzdové a pracovně právní dle 305 zákoníku práce Vnitřní předpis nahrazuje kolektivní smlouvu v případech, kdy u zaměstnavatele

Více

2/2015 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ

2/2015 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ SMĚRNICE Obce Klokočná č. 2/2015 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Zastupitelstvo obce Klokočná (dále jen zastupitelstvo ) schválilo na svém zasedání dne 28. 01. 2015 tuto směrnici, která stanovuje postup při oběhů

Více

České dráhy, a.s. ČD SPPO. Smluvní přepravní podmínky Českých drah pro veřejnou drážní osobní dopravu. Změna č. 7

České dráhy, a.s. ČD SPPO. Smluvní přepravní podmínky Českých drah pro veřejnou drážní osobní dopravu. Změna č. 7 České dráhy, a.s. ČD SPPO Smluvní přepravní podmínky Českých drah pro veřejnou drážní osobní dopravu Změna č. 7 Schváleno rozhodnutím člena představenstva ČD zodpovědného za úsek osobní dopravy Ing. Michala

Více

Číslo 37-38/2013, ročník LXIX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 11. září 2013 ISSN 1805-9864

Číslo 37-38/2013, ročník LXIX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 11. září 2013 ISSN 1805-9864 PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů Číslo 37-38/2013, ročník LXIX. 11. září 2013 Vydává Ministerstvo dopravy ISSN 1805-9864 Obsah Oddíl A: Železnice

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD. 1. Všeobecná ustanovení. 2. Předmět smlouvy. 3. Místo plnění

OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD. 1. Všeobecná ustanovení. 2. Předmět smlouvy. 3. Místo plnění OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD 1. Všeobecná ustanovení 2. Předmět smlouvy 3. Místo plnění 4. Objednání zboží, uzavření smlouvy 5. Cena a placení 6. Dodací lhůta 7. Dopravní podmínky, poštovné 8. Záruka,

Více

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY v systému Integrované dopravy Plzeňska. SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY v systému Integrované dopravy Plzeňska

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY v systému Integrované dopravy Plzeňska. SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY v systému Integrované dopravy Plzeňska Dopravci: SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY v systému Integrované dopravy Plzeňska Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. ČSAD autobusy Plzeň a.s. České dráhy, a.s. PROBO BUS a.s. Autobusová doprava-miroslav

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

2) Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva

2) Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva Obchodní podmínky Provozovatel e-shopu A-Z toner Zbyněk Baránek Družstevní 917 Petřvald u Karviné 735 41 IČ: 47968826 DIČ: CZ7301275531 Odpovědná osoba a kontakt Zbyněk Baránek Tel: 604 579 312 E-mail:

Více

Obchodní podmí nky pro e-shop jí zdní ch dokladů a dopln kovy ch slůz eb JHMD

Obchodní podmí nky pro e-shop jí zdní ch dokladů a dopln kovy ch slůz eb JHMD 1. Všeobecná část Obchodní podmí nky pro e-shop jí zdní ch dokladů a dopln kovy ch slůz eb JHMD 1.1. Platnost, působnost a vymezení pojmů 1.1.1. Tyto obchodní podmínky platí od 24. dubna roku 2015 do odvolání

Více

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Příloha č. 2 ke Smluvním přepravním podmínkám Tarif, tarifní podmínky a bezplatná přeprava v MHD Dopravní společnosti Zlín-Otrokovice, s.r.o. Zlín úplné znění s platností k datu 1.1.2012 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Více

VYZÝVÁ k předložení nabídky.

VYZÝVÁ k předložení nabídky. Výzva k podání nabídky Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje (dále jen RRA PK), nám. Republiky 12, 530 21 Pardubice, jako zadavatel, vyzývá k podání nabídky na zakázku malého rozsahu - nejedná

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Sídlo: Michelská 3/9, Praha 4 Michle, 140 00 Praha 4 Identifikační číslo: 29035112 DIČ: CZ29035112 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky )

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží od obchodní společnost ALTRO spol.

Více

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO VEŘEJNOU VNITROSTÁTNÍ LINKOVOU DOPRAVU

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO VEŘEJNOU VNITROSTÁTNÍ LINKOVOU DOPRAVU 1 SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO VEŘEJNOU VNITROSTÁTNÍ LINKOVOU DOPRAVU Dopravce :TREDOS, spol. s r.o., Žďárského 221, Kožichovice, PSČ 674 01, IČ 26244136 Základními předpisy, které upravují provozování

Více

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008 Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008 Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Část

Více

VNITŘNÍ PŔEDPIS PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD. Ústavu informatiky AV ČR, v.v.i.

VNITŘNÍ PŔEDPIS PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD. Ústavu informatiky AV ČR, v.v.i. VNITŘNÍ PŔEDPIS PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD Ústavu informatiky AV ČR, v.v.i. Vnitřní předpis vychází z ustanovení zákona 262/06 Sb, část 7, 264/06 Sb. a vyhlášky 549/2006 Sb., a platí od 1. 1. 2007.

Více

České dráhy, a.s. ČD SPPO. Smluvní přepravní podmínky Českých drah pro veřejnou drážní osobní dopravu. Změna č. 6

České dráhy, a.s. ČD SPPO. Smluvní přepravní podmínky Českých drah pro veřejnou drážní osobní dopravu. Změna č. 6 České dráhy, a.s. ČD SPPO Smluvní přepravní podmínky Českých drah pro veřejnou drážní osobní dopravu Změna č. 6 Schváleno rozhodnutím člena představenstva ČD zodpovědného za úsek osobní dopravy Ing. Michala

Více

SDĚLENĺ. Ministerstva zahraničních věcí. Správní ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o sociálním zabezpečení

SDĚLENĺ. Ministerstva zahraničních věcí. Správní ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o sociálním zabezpečení 117/2002 Sb. m. s. SDĚLENĺ Ministerstva zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 8. ledna 1993 bylo v Bratislavě podepsáno Správní ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnost se sídlem Roman Hošek - HOBBYLAND Jiráskova 422, 262 23 JINCE identifikační číslo: 47516887 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti

Více

crdux0041ci8 Drážní úřad 121 06 Praha 2 - Vinohrady

crdux0041ci8 Drážní úřad 121 06 Praha 2 - Vinohrady Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 - Vinohrady crdux0041ci8 CRDUX0041CI8 Č. j.: DUCR-12061/12/Jr Metodický pokyn pro získání všeobecné odborné způsobilosti pro vydání licence strojvedoucího (úplné

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1

Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1 Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1 Nařízení (EU) č. 181/2011 (dále jen nařízení ) vstoupilo v platnost dne 1. března 2013. Toto nařízení stanoví minimální soubor práv cestujících

Více

Změna adresy pro korespondenci (adresu pro korespondenci vyplňujte pouze v případě, že se liší od adresy trvalého bydliště)

Změna adresy pro korespondenci (adresu pro korespondenci vyplňujte pouze v případě, že se liší od adresy trvalého bydliště) DODATEK KE SMLOUVĚ O PENZIJNÍM PŘIPOJIŠTĚNÍ V TRANSFORMOVANÉM FONDU STABILITA ČSOB PENZIJNÍ SPOLEČNOSTI, A. S., ČLENA SKUPINY ČSOB se sídlem Radlická 333/150, Praha 5, 150 57, IČO 61859265, zapsaná v obchodním

Více

Tarif jízdného MHD v Jihlavě platný od 1. 9. 2013

Tarif jízdného MHD v Jihlavě platný od 1. 9. 2013 Tarif jízdného MHD v Jihlavě platný od 1. 9. 2013 Tarif, tarifní podmínky a bezplatná přeprava v MHD Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Cestující v MHD v Jihlavě může k tarifnímu odbavení ve vozidle použít

Více

Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 - Vinohrady. Č. j.:

Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 - Vinohrady. Č. j.: Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 - Vinohrady Č. j.: Metodický pokyn pro získání odborné způsobilosti k řízení drážních vozidel na vlečce nebo k řízení lanové dráhy (úplné znění s účinností od

Více

Systém odměňování výkonu. Část A. Část B

Systém odměňování výkonu. Část A. Část B Systém odměňování výkonu Tato příloha upravuje systém odměňování výkonu a podmínky jeho uplatnění. Část A Systém odměňování výkonu na regionální dráze provozované Adwanced World Transport, a.s. Příloha

Více

2/2012. I. Úvodní ustanovení

2/2012. I. Úvodní ustanovení MĚSTO CHEB 2/2012 Pravidla pro pronajímání bytů v domech s pečovatelskou službou v Chebu, Dřevařská 13, Lesní 33, Kamenná 40 Rada města Chebu dne 12. ledna 2012 usnesením č. RM 11/1/2012 schválila tato

Více