České dráhy, a.s. ČD Ok 9. Předpis. o mimotarifních jízdních výhodách poskytovaných ČD. Úroveň přístupu C

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "České dráhy, a.s. ČD Ok 9. Předpis. o mimotarifních jízdních výhodách poskytovaných ČD. Úroveň přístupu C"

Transkript

1 České dráhy, a.s. ČD Ok 9 Předpis o mimotarifních jízdních výhodách poskytovaných ČD Úroveň přístupu C

2 České dráhy, a.s. ČD Ok 9 Předpis o mimotarifních jízdních výhodách poskytovaných ČD Schváleno rozhodnutím představenstva Českých drah, a.s. dne č.j.: / Účinnost od

3 2

4 OBSAH Záznam o změnách... 5 Rozsah znalostí... 7 Distribuce v elektronické podobě... 9 Seznam použitých značek a zkratek ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Kapitola I - Úvodní ustanovení ČÁST DRUHÁ SLUŽEBNÍ TRAŤOVÁ JÍZDENKA Č Kapitola I - Úvodní ustanovení Kapitola II - Výdej a evidence služební traťové jízdenky Kapitola III - Oprávněné osoby Kapitola IV - Použití služební traťové jízdenky Kapitola V - Ztráta, odcizení a poškození služební traťové jízdenky ČÁST TŘETÍ PRŮKAZ PRO BEZPLATNOU JÍZDU Č Kapitola I - Úvodní ustanovení Kapitola II - Výdej a evidence průkazů Kapitola III - Oprávněné osoby Kapitola IV - Použití průkazu Kapitola V - Ztráta, odcizení a poškození průkazu ČÁST ČTVRTÁ VŠEOBECNÁ ČÁST Kapitola I - Neplatnost a zneužití jízdních dokladů Kapitola II - Závěrečná ustanovení Kapitola III - Objednávka tiskopisů Kapitola IV - Dodání tiskopisů Kapitola V - Uložení tiskopisů Kapitola VI - Evidence tiskopisů SOUVISEJÍCÍ TARIFY A PŘEDPISY ČD Příloha č. 1 - PŘEHLED TISKOPISŮ Příloha č. 2 Vzor starého typu služební traťové jízdenky - prvopis a jízdenka Příloha č. 2 Vzor nového typu služební traťové jízdenky Příloha č. 3 - Vzor přední strany starého typu průkazku pro bezplatnou jízdu Vzor zadní strany starého typu průkazu pro bezplatnou jízdu a podmínky pro používání.. 30 Příloha č. 3 - Vzor přední strany nového typu průkazku pro bezplatnou jízdu Vzor zadní strany nového typu průkazku pro bezplatnou jízdu Příloha č. 4 Vysvětlivky k pojmům používaných v tomto předpise Příloha č. 5 - Vzor soupisu zásoby, spotřeby a tržeb Příloha č. 6 - Vzor soupisu zásoby, spotřeby a tržeb - následující měsíc Příloha č. 7 Vzor sumáře ze soupisů Příloha č. 8 - Vzor potvrzení o úhradě manipulačního poplatku

5 4

6 ZÁZNAM O ZMĚNÁCH 1) číslo č.j. Změna Předpis účinnost od opravil dne podpis 1) Držitel tohoto výtisku je odpovědný za včasné a správné provedení schválených změn a provedení záznamu na této stránce. 5

7 6

8 ROZSAH ZNALOSTÍ Organizační složka Funkce Znalost GŘ ČD a organizační složky ČD zaměstnanci ve vedoucích funkcích zaměstnanci personálních útvarů zaměstnanci pověření agendou jízdních výhod kontrolor osobní přepravy ostatní zaměstnanci úplná informativní Zaměstnancům ČD, kteří mají předepsanou úplnou znalost předpisu, bude jeho výtisk zapůjčen do osobního užívání. Pro zaměstnance, kterým je předepsána informativní znalost ustanovení Ok 9, musí být tento předpis k dispozici na personálním útvaru. 7

9 8

10 DISTRIBUCE V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ Organizační složka Funkce El. podoba 9

11 10

12 SEZNAM POUŽITÝCH ZNAČEK A ZKRATEK ČD... České dráhy, a.s. GŘ ČD... Generální ředitelství ČD, a.s. ČR... Česká republika EC... EuroCity (vlak vyšší kvality zařazený do mezinárodní sítě) IC... InterCity (vlak vyšší kvality) SC... SuperCity (vlak vyšší kvality s příplatkem za nadstandard) OC... odborové centrály OS... organizační složka ČD, a.s. OP... občanský průkaz PTV... PÚČ... Přepravně tarifní věstník přesně účtované tiskopisy VM... výdejní místo ZP... ZC... ZTP-P... aplikace ŽP... UŽST... Tarif... Zákoník práce Zásobovací centrum Průkaz pro osobu zvláště těžce postiženou na zdraví, jejíž zdravotní stav vyžaduje doprovod aplikace železniční průkazka na In-kartě Uzlová železniční stanice Tarif jízdného a přepravného pro přepravu zaměstnanců akciové společnosti České dráhy, zaměstnanců státní organizace Správa železniční dopravní cesty, zaměstnanců Ministerstva dopravy a Drážního úřadu, podílejících se na zabezpečování a provozování drážní dopravy 11

13 12

14 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Kapitola I Úvodní ustanovení 1. Generální ředitelství Českých drah stanoví tímto předpisem podrobné podmínky pro poskytování mimotarifních jízdních výhod zaměstnancům ČD (a jejich oprávněným rodinným příslušníkům) a jiným osobám výslovně uvedeným v jednotlivých bodech předpisu, podle stavu k Na vydání mimotarifních jízdních výhod není právní nárok. 3. Mimotarifní jízdní doklady ČD jsou: služební traťová jízdenka č průkaz pro bezplatnou jízdu č Způsob objednání těchto tiskopisů je uveden v Části čtvrté. 4. Neobsazeno 5. Dnem účinnosti tohoto předpisu se ruší Předpis o mimotarifních jízdních výhodách poskytovaných ČD - Ok 9 č.j / , účinný od včetně všech následných opatření a změn vydaných k jeho doplnění. 6. Neobsazeno 13

15 ČÁST DRUHÁ SLUŽEBNÍ TRAŤOVÁ JÍZDENKA Č Kapitola I Úvodní ustanovení 7. Služební traťová jízdenka č (dále jen jízdenka) se skládá z prvopisu a průpisu jízdenky. Jízdenky jsou všity do svazku, který obsahuje 50 jízdenek (starý typ jízdenky) a 25 jízdenek (nový typ jízdenky). 8. Jízdenka je platná pouze ve spojení se služebním průkazem zaměstnance ČD, SŽDC nebo s občanským průkazem. 9. Z důvodu kontrolní činnosti v oblasti provozování a modernizace dráhy lze tuto jízdenku vydat také zaměstnancům SŽDC, s.o., za předpokladu splnění všech podmínek stanovených předpisem ČD Ok 9, týkajících se služebních traťových jízdenek. 10. Neobsazeno Kapitola II Výdej a evidence služební traťové jízdenky 11. Výdejem jízdenek jsou pověřeny personální útvary OS ČD, SŽDC, popřípadě osoby, které v příslušné OS nebo SŽDC agendu jízdních výhod zabezpečují. 12. Jízdenka se vydává pouze pro jednu osobu a pouze na určitý traťový úsek, jako jednotlivý tiskopis bez obalu na 2. nebo 1. třídu vozovou. U starého typu jízdenky prvopis jízdenky zůstává v bloku pro kontrolní účely a průpis jízdenky se předá držiteli. U nového typu jízdenky je postup opačný: prvopis se předá držiteli a průpis zůstává v bloku pro kontrolní účely. Jízdenku nelze vydat pro přepravu skupiny osob. Jízdenku na 2. třídu vozovou je možno vydat zaměstnanci v těchto případech: Pokud je zaměstnanec vyslán na služební cestu a není držitelem In-karty s aplikací ŽP. Jednorázovou jízdenku lze vystavit po předložení cestovního příkazu (podepsaného příslušným vedoucím zaměstnancem). Pokud zaměstnanci ještě nevznikl nárok na zaměstnanecké jízdní výhody (nárok na In-kartu s aplikací ŽP vznikne dle Tarifu po nepřetržitém trvání pracovního poměru po dobu 6 měsíců ve stanovené týdenní pracovní době ode dne vzniku pracovního poměru) lze vystavit jízdenku k opakovaným jízdám mezi pracovištěm a místem trvalého pobytu. Jízdenka se vydává zaměstnanci na základě žádosti podepsané příslušným vedoucím zaměstnancem. Jízdenku lze vystavit s platností maximálně 3 měsíce od měsíce vystavení (např. leden březen). Vydává se pouze do doby, než zaměstnanec získá nárok na zaměstnanecké jízdní výhody. V případě ztráty nebo odcizení In-karty s nahranou aplikací ŽP je možno vydat zaměstnanci (na základě jeho písemné žádosti) jízdenku k opakovaným jízdám mezi pracovištěm a trvalým pobytem. Tato jízdenka se vydává na dobu 14

16 nezbytně nutnou na výrobu duplikátu In-karty. Po obdržení duplikátu In-karty je nutno vystavenou jízdenku vrátit zpět. Tímto způsobem lze vystavit zaměstnanci jízdenku také v případě změny jeho jména. 13. Zaměstnanci, kteří jsou na ČD nebo SŽDC více než 6 měsíců, v případě služební cesty použijí svou In-kartu s aplikací ŽP. Pokud je zaměstnanec vyslán na služební cestu v celkové délce více než 400 km (tam i zpět), po předložení cestovního příkazu (podepsaného příslušným vedoucím zaměstnancem), je možno na danou trasu vystavit jednorázovou služební traťovou jízdenku na 1. třídu vozovou. 14. O jízdenkách vede OS zvláštní evidenci, která musí obsahovat průpisy objednávkových listů ze ZC Praha o přidělení tiskopisů. Vlastní evidence vydaných jízdenek je vedena na prvopisech jízdenek nebo průpisech (dle typu jízdenky), všitých do svazku. Skartační doba prvopisů objednávkových listů vydaných jízdenek po využití celého svazku je 3 roky. 15. OS vede spotřebu jízdenek měsíčně na tiskopise č Soupis zásob, spotřeby a tržeb (vzor Příloha 5). Bloky jízdenek musí být uloženy v trezoru nebo uzamykatelné skříni. Tiskopis zůstává uložen u OS pro kontrolní účely po dobu 3 let. Kapitola III Oprávněné osoby 16. Jízdenka se vydává zaměstnancům ČD, SŽDC k jednotlivým jízdám (jednorázové služební cesty tam a zpět) nebo k opakovaným jízdám v období na jízdence vyznačeném (jízdy mezi místem trvalého pobytu a pracovištěm). Jízdenka se vypisuje na nejkratší možnou trasu. 17. Za zaměstnance ČD se považují i zaměstnanci uvolnění do příslušných odborových orgánů působících na ČD a dále zaměstnanci, uvolnění dle 200 ZP. K výdeji jízdenky je nezbytně nutné předložit kopii pozvánky na jednání nebo schváleného cestovního příkazu, která musí být přiložena v bloku pro případ kontroly. 18. Neobsazeno 19. Neobsazeno Kapitola IV Použití služební traťové jízdenky 20. Jízdenka opravňuje držitele k bezplatné přepravě na tratích SŽDC ve všech vlacích osobní dopravy, provozovaných ČD, a.s.. Jízdenka platí ve vozové třídě, která je na ní vyznačena. Ve vlacích vyšší kvality neplatí držitel příplatek; místenky, lůžkové a lehátkové příplatky platí dle tarifu TR 10, ceník 5. Jízdenka rovněž opravňuje k bezplatné jízdě na visuté lanové dráze ČD Liberec-Horní Hanychov-Ještěd. 21. Jízdenka nezakládá nárok na bezplatný výdej místenky, lehátkového nebo lůžkového příplatku, na bezplatnou přepravu psů a jízdních kol nebo dětských kočárků v 15

17 rámci přepravy spoluzavazadel. Podmínky pro přepravu pracovních pomůcek a přístrojů jsou stanoveny předpisem ČD KN Neobsazeno 23. Neobsazeno 24. Neobsazeno 25. Neobsazeno Kapitola V Ztráta, odcizení a poškození služební traťové jízdenky 26. Držitel je povinen neprodleně písemnou formou oznámit své organizační složce ztrátu, odcizení, poškození nebo zničení služební traťové jízdenky. V těchto případech již nelze náhradní služební traťovou jízdenku vydat. 27. Neobsazeno 28. Neobsazeno. 16

18 ČÁST TŘETÍ PRŮKAZ PRO BEZPLATNOU JÍZDU Č Kapitola I Úvodní ustanovení 29. Průkaz pro bezplatnou jízdu č (dále jen průkaz) je tiskopis, opravňující k 12 jednosměrným jízdám. 30. Průkaz je platný pouze ve spojení: s In-kartou s aplikací ŽP - v případě poskytnutí podle bodu 45., s občanským průkazem - v případě poskytnutí podle bodů 46., 47., 48., 49., 50. a 53. Přidělení dle těchto bodů se vyznačí do služebních záznamů zkratkou OP. 31. V případě použití průkazu dětmi staršími 10 let platí pro prokazování totožnosti a věku dítěte ustanovení TR Výdejem a centrální evidencí průkazů pro bezplatnou jízdu jsou pověřena pracoviště personálního odboru GŘ, pro tento účel číselně označena: České dráhy (1) - výdejní místo GŘ ČD Praha České dráhy (2) - výdejní místo se sídlem v Praze České dráhy (3) - výdejní místo se sídlem v Olomouci České dráhy (4) - výdejní místo se sídlem v Plzni. 33. Výdejní místo (1) zajišťuje agendu průkazů zaměstnancům aparátu GŘ ČD. Kapitola II Výdej a evidence průkazů 34. průkazy žádá prostřednictvím svého příslušného personálního útvaru vždy pouze zaměstnanec nebo důchodce, a to i pro své rodinné příslušníky. 35. Průkaz se vydává jako jednotlivý tiskopis bez obalu, na základě žádanky nebo seznamu vystaveného pomocí určeného informačního systému. V případě nutnosti je možno využít tiskopis č avšak za předpokladu, že ručně vyplněná žádanka bude řádně zaevidována do příslušného informačního systému. K této ručně vyplněné žádance je nutno z důvodu evidence a přesnosti údajů ještě přiložit tištěnou žádanku z příslušného informačního systému. 36. V tiskopisu č žadatel označí: křížkem druh požadovaného jízdního dokladu, popř. další potřebný údaj, v případě, že zaměstnanec nebo důchodce požaduje do průkazu vepsání i oprávněných rodinných příslušníků, je nezbytná jejich řádná evidence na kartě jízdních výhod zaměstnance nebo důchodce v předepsaném informačním systému. V tomto případě lze použít jeden tiskopis, požadavek o vyznačení 1. třídy vozové musí být zdůvodněn, 17

19 obdélníčky u rodného čísla se nevyplňují - slouží VM k vepsání čísel vydaných dokladů, žádanka musí být opatřena čitelným razítkem evidenčního útvaru. Pokud razítko neobsahuje statistické číslo OS, musí být do žádanky doplněno. 37. Neobsazeno 38. V případě požadavku o vepsání dítěte staršího 16 let, které není držitelem In-karty s aplikací ŽP, musí být jeho studium doloženo originálem nebo kopií potvrzení o studiu. 39. Manipulační poplatek za vyhotovení průkazu činí 50,- Kč. Manipulační poplatek musí být přiložen ve formě potvrzení o úhradě manipulačního poplatku (vzor Příloha 8) Tento poplatek nesmí být vybrán příjmovým pokladním dokladem č Příslušné VM vyplní průkaz dle předtisku za pomoci výpočetní techniky. 41. V případě, že byl průkaz vystaven na základě chybných údajů uvedených na žádance nebo seznamu, musí být provedena jeho oprava pouze výdejem nového průkazu za předpokladu opětovné žádosti z důvodu reklamace opatřené potvrzením o úhradě manipulačního poplatku v hodnotě 50,- Kč. K žádance se přiloží původní průkaz. V novém průkazu znehodnotí VM již projeté jízdy přeškrtnutím a opatří razítkem a podpisem příslušného VM. 42. Při výdeji na VM je průkaz automaticky zaevidován v předepsaném informačním systému. 43. VM předává vyhotovené průkazy na OS osobně nebo služební poštou. 44. VM vede spotřebu průkazů měsíčně na tiskopise č Soupis zásob, spotřeby a tržeb.tiskopis zůstává uložen pro kontrolní účely po dobu 3 let. Dosud nevydané průkazy musí být uloženy v trezoru nebo uzamykatelné skříni. Kapitola III Oprávněné osoby 45. Zaměstnancům a důchodcům ČD (včetně rodinných příslušníků, mimo vdov, vdovců a sirotků) se za předpokladu odpracované doby nejméně 20 let od posledního nástupu k ČD (bez přerušení, ve stanovené týdenní pracovní době+), včetně ZVS, mateřské dovolené apod.) poskytne jeden průkaz ročně na 1. třídu vozovou. Jsou-li u ČD zaměstnáni oba manželé, mohou se poskytnout průkazy pro bezplatnou jízdu z titulu manžela i manželky (v tomto případě je umožněn duplicitní nárok). Průkaz lze poskytnout až po úhradě prolongační částky na příslušný kalendářní rok. 46. Zaměstnancům (a jejich rodinným příslušníkům), kteří při nástupu k ČD pracují na kratší pracovní dobu v souladu s 80 ZP, a tím nemohou splnit podmínku pro přiznání Inkarty s aplikací ŽP (nepracují ve stanovené pracovní době) se po uplynutí čekací doby 6 měsíců poskytne jeden průkaz ročně na 2. třídu vozovou po dobu jejich zaměstnání u ČD. 47. Zaměstnancům ČD (včetně rodinných příslušníků, mimo vdov, vdovců a sirotků), kteří při ukončení PPV nesplňují podmínky pro ponechání In-karty s aplikací ŽP stanovené Tarifem, se za předpokladu odpracované doby nejméně 5 let bezprostředně před přiznáním starobního důchodu (bez přerušení, ve stanovené týdenní pracovní době, včetně ZVS, mateřské dovolené apod.) poskytne jeden průkaz ročně na 2. třídu vozovou. 18

20 48. Zaměstnancům ČD (včetně rodinných příslušníků, mimo vdov, vdovců a sirotků), kteří při ukončení PPV nesplňují podmínky pro ponechání In-karty s aplikací ŽP stanovené Tarifem, se za předpokladu odpracované doby nejméně 7 let bezprostředně před přiznáním starobního důchodu (bez přerušení, ve stanovené týdenní pracovní době, včetně ZVS, mateřské dovolené apod.) poskytnou dva průkazy ročně na 2. třídu vozovou. 49. Zaměstnancům (mimo rodinných příslušníků), kteří při ukončení PPV nesplňují podmínky pro ponechání In-karty s aplikací ŽP stanovené Tarifem, jelikož jim byl ukončen pracovní poměr z organizačních důvodů podle 52, písm. a) až c) ZP a do jednoho roku uzavřeli nový pracovní poměr s ČD se poskytne po odchodu do starobního důchodu: jeden průkaz na 2. třídu vozovou za předpokladu odpracování minimálně 10 let (bez přerušení, ve stanovené týdenní pracovní době+) před výše zmiňovaným ukončením pracovního poměru, dva průkazy na 2. třídu vozovou za předpokladu odpracování minimálně 20 let (bez přerušení, ve stanovené týdenní pracovní době+) před výše zmiňovaným ukončením pracovního poměru. 50. Rehabilitovaným osobám (včetně rodinných příslušníků, mimo vdov, vdovců a sirotků), které k nepobíraly starobní nebo plně invalidní důchod a neobnovily svůj pracovní poměr s ČD, se po předložení potvrzení o pobírání starobního nebo plně invalidního důchodu poskytne jeden průkaz na 2. třídu vozovou. K žádosti je nutno doložit rozhodnutí rehabilitační komise na základě opatření ministra dopravy a spojů ČSSR č.j.: 9/ o přiznání jízdních výhod. 51. Neosazeno 52. Neobsazeno 53. Průkaz(-y) na 2. nebo 1. třídu vozovou může v případech zvlášť hodných zřetele mimořádně poskytnout ředitel personálního odboru GŘ ČD, žadateli, který je poživatelem starobního nebo plného invalidního důchodu a nesplňuje podmínky pro přiznání In-karty s aplikací ŽP stanovené Tarifem nebo nesplňuje podmínky stanovené zněním předpisu ČD Ok 9. Předpokladem je předchozí pracovněprávní vztah s Českými drahami, jejich právními předchůdci nebo právními nástupci, v celkové délce 30 a více let a jeho trvalé bydliště je v České republice. Průkaz(-y) vystaví na základě rozhodnutí výdejní místo jízdních výhod (1) GŘ ČD Praha. Mimořádné přiznání se vyznačí na průkazu v rubrice úřední záznamy vepsáním č.j. rozhodnutí, kterým byl průkaz(-y) přiznán(-y). Průkaz(-y) jsou opatřeny razítkem a podpisem VM (1). Vepsání rodinného příslušníka do průkazu je dle tohoto bodu možné pouze z důvodu doprovodu osoby, jíž byl průkaz přiznán, a která není ze zdravotních důvodů schopna samostatně cestovat vlakem. K žádosti o přiznání je nutno doložit lékařské potvrzení o zdravotním stavu oprávněné osoby. Vdovám, vdovcům a sirotkům nelze dle tohoto bodu průkaz poskytnout. 54. V případě, že v průběhu platnosti průkazu dojde ke změně v počtu osob, postupuje se následujícím způsobem: pokud některým rodinným příslušníkům zanikne nárok na průkaz, vyškrtne se příslušný rodinný příslušník z průkazu a do kolonky Úřední záznamy: se uvede podpis zaměstnance, odpovědného za agendu jízdních výhod a opatří se razítkem příslušné organizační složky, pokud některým rodinným příslušníkům vznikne nově nárok na průkaz, je možné požádat o vystavení nového průkazu na základě žádanky o vydání jízdního dokladu z důvodu výměny počtu rodinných příslušníků, opatřené potvrzením o úhradě manipulačního poplatku v hodnotě 50,- Kč. K žádance 19

21 se přiloží původní průkaz. V novém průkazu znehodnotí VM již projeté jízdy přeškrtnutím a opatří razítkem a podpisem příslušného VM. 55. Žadatel, popřípadě jím pověřená osoba opatřená písemným pověřením žadatele, může podat řádně vyplněnou žádanku osobně a požádat po předchozí telefonické domluvě o vystavení průkazu v úředních hodinách přímo na příslušném pracovišti výdejního místa jízdních výhod na počkání. V tomto případě činí manipulační poplatek 100,- Kč. Kapitola IV Použití průkazu 56. Průkaz může být použit k jízdě i některým z oprávněných rodinných příslušníků, kteří jsou na průkazu uvedeni, bez nutnosti přítomnosti zaměstnance nebo důchodce ČD. 57. Průkaz opravňuje držitele k bezplatné přepravě na tratích SŽDC ve vlacích provozovaných ČD, a.s., ve vozové třídě, která je na průkazu vyznačena, ve všech vlacích osobní dopravy a na visuté lanové dráze ČD Liberec-Horní Hanychov-Ještěd. 58. Při použití vlaků vyšší kvality EC a IC je držitel povinen uhradit příplatek v plné výši dle tarifu TR 10, ceník 5. Výjimku tvoří držitelé In-karty s aplikací ŽP, u nichž je průkaz pouze doplňkovou jízdenkou. 59. Průkaz nezakládá nárok na bezplatný výdej místenky, lehátkového nebo lůžkového příplatku, na bezplatnou přepravu psů a jízdních kol nebo dětských kočárků v rámci přepravy spoluzavazadel. 60. V případě, že držitel průkazu s vyznačenou 2. třídou vozovou chce použít 1. třídu vozovou, je povinen doplatit rozdíl jízdného mezi 2. a 1. třídou vozovou dle zákaznického jízdného. 61. Před nástupem jízdy je držitel povinen zapsat do průkazu datum nástupu jízdy (např ) a příslušný traťový úsek. Po zapsání data platí průkaz jako jednoduchá jízdenka. V případě nezapsání data nástupu jízdy a příslušného traťového úseku, doplní požadované údaje průvodčí a vybere od držitele částku podle TR Nevyužité průkazy vydané v souladu s tímto předpisem pro příslušný kalendářní rok platí vždy do posledního dne měsíce února roku následujícího. Kapitola V Ztráta, odcizení a poškození průkazu 63. Zaměstnanec je povinen neprodleně písemnou formou oznámit příslušné OS ztrátu, odcizení, poškození nebo zničení průkazu. V těchto případech již nelze náhradní průkaz pro příslušný kalendářní rok vydat. 64. Neobsazeno. 65. Neobsazeno. 20

22 ČÁST ČTVRTÁ VŠEOBECNÁ ČÁST Kapitola I Neplatnost a zneužití jízdních dokladů 66. Jízdní doklady uvedené v bodě 3, Části první předpisu ČD Ok 9 jsou neplatné a odeberou se: jsou-li znečištěny, poškozeny tak, že potřebné údaje nelze s určitostí zjistit nebo jejich celistvost byla porušena, pokud v nich byly údaje jakkoliv neoprávněně měněny, mazány, přepisovány, připisovány, škrtány apod., použije-li je někdo jiný než oprávněný držitel, pokud se držitel neprokáže služebním průkazem zaměstnance ČD nebo In-kartou s aplikací ŽP a nebo občanským průkazem, nejsou-li předloženy v originále (v případě starého typu služební traťové jízdenky v průpisu), použije-li je držitel mimo dobu platnosti, v případě jejich zneužití. 67. V uvedených případech je cestující považován za cestujícího bez platné jízdenky, zaplatí jízdné a částku podle TR 10. Za odebraný doklad vystaví oprávněný zaměstnanec ČD držiteli potvrzení na Hlášence č Jízdní doklady uvedené v bodě 3, Části první předpisu ČD Ok 9 jsou neplatné, ale neodeberou se: pokud držitel nezapíše do jízdenky datum nástupu jízdy před nastoupenou jízdou, pokud držitel nezapíše do průkazu datum nástupu jízdy před nastoupenou jízdou. 69. V těchto případech doplní průvodčí vlaku osobní dopravy datum nástupu jízdy a vybere částku podle TR Odebrané jízdní doklady odevzdají vlakové čety spolu s "Hlášenkou" a "Oznámením o závadách" dle ustanovení služebního předpisu KC 1 ve své domovské stanici, která je neprodleně odešle výdejnímu místu podle příslušnosti evidenčního útvaru na jízdním průkazu uvedeném. Kontroloři osobní přepravy a revizoři přepravy osob odesílají odebrané jízdní doklady výdejnímu místu prostřednictvím odboru osobní dopravy a přepravy GŘ ČD. Výdejní místo zajistí řádné projednání a přešetření případu a rozhodne o odnětí jízdních výhod. 71. Za zneužití jízdních dokladů uvedených v bodě 3, Části první předpisu ČD Ok 9 se považuje: zapůjčení držitelem neoprávněné osobě, použití za výdělečným účelem (zajišťování obchodní nebo podnikatelské činnosti mimo ČD), jejich získání na základě nesprávných nebo nepravdivých údajů, jejich nevrácení, pokud pominuly předpoklady, za kterých byly vydány. 21

23 72. Zneužití má za následek odnětí veškerých jízdních výhod na dobu nejméně 12 měsíců. V případě závažného nebo opakovaného zneužití se jízdní výhody odebírají trvale. Minimální dobu odnětí nelze v žádném případě zkrátit. 73. Při odebrání jízdních dokladů za zneužití se pro soukromé účely žádné náhradní jízdní doklady neposkytují. Při zneužití a následném odebrání jízdních výhod nelze poskytnout služební traťovou jízdenku na dojíždění do zaměstnání, pouze na služební cestu. Pokud byly za zneužití odebrány jízdní doklady, které byly vydány z titulu jednoho z manželů, nemohou být po dobu odebrání poskytnuty ani jízdní doklady z titulu zaměstnání druhého z manželů. 74. Za správné a předpisům odpovídající použití jízdních dokladů zodpovídá zaměstnanec nebo důchodce. Při prokázaném zneužití jízdních výhod rodinnými příslušníky nese zaměstnanec či důchodce plnou zodpovědnost i s následnými postihy ve smyslu znění bodů 72 a Pokud zaměstnanec zodpovědný za výdej jízdních dokladů dle bodu 3, Části první předpisu ČD Ok 9 umožní výdej v rozporu se zněním tohoto předpisu, bude toto kvalifikováno jako zneužití jízdních výhod. Tento zaměstnanec bude potrestán odebráním jízdních výhod (včetně jeho rodinných příslušníků) na dobu minimálně 12 měsíců. 76. Neobsazeno. 77. Neobsazeno. Kapitola II Závěrečná ustanovení 78. Pokud zaměstnanec nevrátí jízdní doklady při rozvázání pracovního poměru, vystavuje se nebezpečí trestního postihu pro zneužití oprávnění, která mu při ukončení pracovního poměru zanikla. ČD jsou oprávněny vymáhat občanskoprávní cestou též případnou náhradu škody. 79. Mimotarifní jízdní výhody poskytované ČD v rámci tohoto předpisu: nelze použít v případě poskytování jakýchkoliv jiných slev v působnosti dopravce, nelze použít pro zajištění bezplatné přepravy v rámci sponzorování ani v rámci obecně humanitárních či obdobných akcí. 80. Mimotarifní jízdní výhody nelze sdružovat se zvláštním nebo zlevněným jízdným dle TR 10 pro dosažení vyššího zvýhodnění. Výjimkou je nárok držitele průkazu ZTP-P na bezplatnou přepravu průvodce nebo bezplatnou přepravu invalidního vozíku. 22

24 Kapitola III Objednávka tiskopisů 81. Objednávku přesně účtovaných tiskopisů služebních traťových jízdenek č a manipulačních tiskopisů provádí samostatně každá OS pro svou potřebu. Objednávku přesně účtovaných tiskopisů průkazů pro bezplatnou jízdu č provádí pro všechna výdejní místa výdejní místo (1) GŘ ČD Praha. 82. PÚČ se objednávají Objednávkou-dodacím listem tiskopisů a předpisů č sepsaným v pěti vyhotoveních u ZC Praha. Manipulační tiskopisy se objednávají stejnou objednávkou sepsanou ve čtyřech vyhotoveních. 83. Neobsazeno. 84. V záhlaví objednávky sepsané na PÚČ je nutno uvést červeně údaj o příslušnosti k výdejnímu místu takto: Výdejní místo č..... ZC Praha, zasílá jeden díl objednávky při jejím vyřízení příslušnému výdejnímu místu pro kontrolní účely. Kapitola IV Dodání tiskopisů 85. Zaměstnanec pověřený agendou jízdních výhod převezme, za přítomnosti svědka PÚČ dodané ze ZC Praha, podle údajů v dodacím listu, s nímž byly doručeny. 86. Přezkouší správnost druhu tiskopisu, počet bloků, počet kusů, správnost tisku a úplnost listů ve svazcích. Zjistí-li závadu, ohlásí ji písemně ZC Praha a příslušnému výdejnímu místu. 87. Zjistí-li chybějící nebo nadbytečné tiskopisy, sepíše o této skutečnosti zápis průpisem trojmo. Zápis společně podepíše svědek a vedoucí příslušné OS (např. vrchní přednosta UŽST). Prvopis zápisu odešle ZC Praha, první průpis odešle příslušnému výdejnímu místu a druhý průpis připojí k dodacímu listu, se kterým tiskopisy došly. Kapitola V Uložení tiskopisů 88. PÚČ musí být bezpečně uloženy v trezorech nebo v uzamykatelných skříních. Volné skladování těchto tiskopisů nebo jejich ponechání v neuzamčených trezorech, skříních nebo zásuvkách je zakázáno. 23

25 Kapitola VI Evidence tiskopisů 89. Příděl, zásoba a spotřeba manipulačních tiskopisů se neeviduje. Tyto tiskopisy musí být používány hospodárně a pouze k účelům, k nimž jsou určeny. 90. Příděl, zásoba a spotřeba PÚČ se eviduje v Soupisu zásoby, spotřeby a tržeb č vyhotoveném prvopisně pro každý kalendářní měsíc. Soupis č se vyplňuje podle vzorů uvedených v přílohách č. 5 a 6 tohoto předpisu. K jednotlivým žádankám musí být doloženy zkažené díly průkazů pro bezplatnou jízdu č Zkažené díly služebních traťových jízdenek č se ponechávají v bloku. Soupis č musí být uložen v OS po dobu 3 let od jeho sepsání. 91. Jedenkrát za šest měsíců (k a k 15.7.) vyhotoví OS sumář ze soupisů č z předchozích kalendářních měsíců průpisem dvojmo podle vzoru uvedeného v příloze č. 7 tohoto předpisu. Prvopis sumáře zašle ihned po jeho vyhotovení příslušnému výdejnímu místu. Průpis sumáře uloží po dobu 3 let od jeho sepsání. 92. Podmínky a lhůty stanovené tímto předpisem nelze měnit ani krátit. 24

26 SOUVISEJÍCÍ TARIFY A PŘEDPISY ČD Tarif Hf 3 Hm 4 KC 1 KN 5 K 4 Tarif jízdného a přepravného pro přepravu zaměstnanců akciové společnosti České dráhy, zaměstnanců státní organizace Správa železniční dopravní cesty, zaměstnanců Ministerstva dopravy a Drážního úřadu, podílejících se na zabezpečování a provozování drážní dopravy Předpis pro pokladní službu v železničních stanicích Jednotný číselník materiálu - Výrobky polygrafické Předpis pro přepravu cestujících Předpis pro přepravu služebních zásilek Předpis pro přepravu zavazadel a zásilek Ok 10 Prováděcí předpis k Tarifu jízdného a přepravného pro přepravu zaměstnanců akciové společnosti České dráhy, zaměstnanců státní organizace Správa železniční dopravní cesty, zaměstnanců Ministerstva dopravy a Drážního úřadu, podílejících se na zabezpečování a provozování drážní dopravy Ok 12 Op 21 SR 71 TR 10 SPPO Předpis o zahraničních jízdních výhodách poskytovaných ČD Předepisování náhrad škod pracovníkům podle ZP Číselník účtujících jednotek Tarif ČD pro vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel Smluvní přepravní podmínky ČD pro veřejnou osobní dopravu 25

27 Příloha č. 1 PŘEHLED TISKOPISŮ V souladu se zněním předpisu ČD Hm 4 se objednávají manipulační tiskopisy na základě řádně vyplněné Objednávky Dodacího listu tiskopisů a předpisů č u ZC Praha. Přesně účtované tiskopisy: průkaz pro bezplatnou jízdu služební traťová jízdenka Manipulační tiskopisy: žádanka o vydání jízdního dokladu evidenční karta jízdních výhod pro zaměstnance evidenční karta jízdních výhod pro důchodce objednávka - dodací list tiskopisů a předpisů soupis zásoby, spotřeby a tržeb 26

28 Vzor starého typu služební traťové jízdenky - prvopis a jízdenka Příloha č. 2 27

29 Příloha č. 2 Vzor nového typu služební traťové jízdenky Podmínky pro používání služební traťové jízdenky 28

30 Příloha č. 3 Vzor přední strany starého typu průkazku pro bezplatnou jízdu 29

31 Vzor zadní strany starého typu průkazu pro bezplatnou jízdu a podmínky pro používání 30

32 Příloha č. 3 Vzor přední strany nového typu průkazku pro bezplatnou jízdu 31

Prováděcí předpis. České dráhy, a.s. ČD Ok 10

Prováděcí předpis. České dráhy, a.s. ČD Ok 10 České dráhy, a.s. ČD Ok 10 Prováděcí předpis k Tarifu jízdného a přepravného pro přepravu zaměstnanců akciové společnosti České dráhy, zaměstnanců státní organizace Správa železniční dopravní cesty, zaměstnanců

Více

České dráhy. Ok 10. Prováděcí předpis

České dráhy. Ok 10. Prováděcí předpis České dráhy ČD Ok 10 Prováděcí předpis k Tarifu jízdného a přepravného pro přepravu zaměstnanců akciové společnosti České dráhy, zaměstnanců státní organizace Správa železniční dopravní cesty, zaměstnanců

Více

2. Všechny platné ŽP aktivované v čipových kartách vydávaných ZSSK opravňují jejich držitele ve vlacích

2. Všechny platné ŽP aktivované v čipových kartách vydávaných ZSSK opravňují jejich držitele ve vlacích Dle úpravy Tarifu jízdného a přepravného ze dne 8.9.2014 zůstávají prolongační částky pro roky 2015, 2016 a 2017 ve stejné výši jako v roce 2014!!! Tímto došlo k naplnění dohod mezi MD a OC z roku 2010

Více

České dráhy, a.s. Prováděcí předpis

České dráhy, a.s. Prováděcí předpis České dráhy, a.s. ČD Ok 10 Prováděcí předpis k Tarifu jízdného a přepravného pro přepravu zaměstnanců akciové společnosti České dráhy, zaměstnanců státní organizace Správa železniční dopravní cesty, zaměstnanců

Více

CENÍK JÍZDNÉHO A NABÍDEK

CENÍK JÍZDNÉHO A NABÍDEK Slezské zemské dráhy, o.p.s. CENÍK JÍZDNÉHO A NABÍDEK Změna č. 1 Schváleno rozhodnutím předsedy Správní rady společnosti SZD, o.p.s. dne 6. 4. 2010 Účinnost od 1. 6. 2010 ZÁZNAM O ZMĚNÁCH Poř. číslo Obsah

Více

CENÍK JÍZDNÉHO OBSAH

CENÍK JÍZDNÉHO OBSAH Stránka 1 z 14 OBSAH OBSAH... 1 ZMĚNOVÝ LIST... 2 SEZNAM ZKRATEK... 3 ZÁKLADNÍ POJMY... 4 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 5 Kapitola I Určené podmínky... 5 Kapitola II y jízdného... 6 ČÁST DRUHÁ ZÁKLADNÍ

Více

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY VYDIS - DOPRAVNÍ INTEGROVANÝ SYSTÉM

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY VYDIS - DOPRAVNÍ INTEGROVANÝ SYSTÉM SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY VYDIS - DOPRAVNÍ INTEGROVANÝ SYSTÉM 1. Na základě zákona č.111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, zákona č.266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších

Více

TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY

TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY Dodatek č. 2 k Tarifu PID vydanému k 1. 2. 2016 platný od 2. 7. 2016 na základě provozních potřeb 1/6 1. Mění se čl. VIII. a nově zní takto: VIII. Neobsazeno 2. V čl.

Více

Tarif společnosti ARRIVA vlaky pro přepravu cestujících a zavazadel

Tarif společnosti ARRIVA vlaky pro přepravu cestujících a zavazadel Tarif společnosti ARRIVA vlaky pro přepravu cestujících a zavazadel Schváleno jednatelem Arriva vlaky dne 12. 2. 2016 Účinnost od 16. 2. 2016 Článek 1: Rozsah platnosti Společnost ARRIVA vlaky s.r.o. (dále

Více

Registrační řád Svazu zápasu České republiky. Obsah. 1. Obecná ustanovení...2. 2. Registrační činnost...2. 3. Podklady pro registraci...

Registrační řád Svazu zápasu České republiky. Obsah. 1. Obecná ustanovení...2. 2. Registrační činnost...2. 3. Podklady pro registraci... Obsah 1. Obecná ustanovení...2 1.1. Účel registrace...2 1.2. Vyznačení činnosti v průkazu zápasu...2 1.3. Počet funkcí vykonávaných jednotlivcem...2 1.4. Registrace evidence...2 2. Registrační činnost...2

Více

Tarif VYDIS - dopravní integrovaný systém. I. Úvodní ustanovení

Tarif VYDIS - dopravní integrovaný systém. I. Úvodní ustanovení Tarif VYDIS - dopravní integrovaný systém I. Úvodní ustanovení 1. Tarif VYDIS - dopravního integrovaného systému (dále jen Tarif VYDIS) stanovuje ceny jízdného a způsob uplatňování jízdného v přepravách

Více

Otázky z problematiky TR 10 pro zaměstnance se zkouškou O-04a

Otázky z problematiky TR 10 pro zaměstnance se zkouškou O-04a Page 1 of 5 PROCESNÍ LISTY ČÍM SE ŘÍDÍME POKYNY A INFORMACE NOVINKY KONTAKTY Úvod / Pokyny a informace / Příprava na zkoušky / Testové otázky osobní přepravy TESTOVÉ OTÁZKY OSOBNÍ PŘEPRAVY Otázky z problematiky

Více

Číslo 1/2014, ročník LXX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 22. ledna 2014 ISSN 1805-9864

Číslo 1/2014, ročník LXX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 22. ledna 2014 ISSN 1805-9864 PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů Číslo 1/2014, ročník LXX 22. ledna 2014 Vydává Ministerstvo dopravy ISSN 1805-9864 Obsah Oddíl A: Železnice věci

Více

1. Podmínky pro uplatňování žákovského jízdného platné od 1.9.2005

1. Podmínky pro uplatňování žákovského jízdného platné od 1.9.2005 1. Podmínky pro uplatňování žákovského jízdného platné od 1.9.2005 Výše jízdného závisí na věku žáka. Pro určení věku žáka je rozhodující datum dne předcházejícího dni jeho 15. nebo 26. narozenin. Za zlevněné

Více

Číslo 23-24/2013, ročník LXIX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 5. června 2013 ISSN 1805-9864

Číslo 23-24/2013, ročník LXIX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 5. června 2013 ISSN 1805-9864 PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů Číslo 23-24/2013, ročník LXIX. 5. června 2013 Vydává Ministerstvo dopravy ISSN 1805-9864 Obsah Oddíl A: Železnice

Více

Registrační řád. Svazu zápasu České republiky

Registrační řád. Svazu zápasu České republiky Registrační řád Svazu zápasu České republiky Registrační řád Svazu zápasu České republiky (dále jen RŘ ) stanoví podmínky a způsob, jakým se zajišťuje příslušnost ke Svazu zápasu ČR. Všichni členové SZČR,

Více

KŽCD-07 TARIF. pro veřejnou drážní osobní dopravu ve vlacích KŽC Doprava, s..r.o.

KŽCD-07 TARIF. pro veřejnou drážní osobní dopravu ve vlacích KŽC Doprava, s..r.o. KŽCD-07 TARIF pro veřejnou drážní osobní dopravu ve vlacích KŽC Doprava, s..r.o. Účinnost od 23. 7. 2016 ZÁZNAM O ZMĚNÁCH Změna Předpis č.j. účinnost od Opravil dne podpis 1 23.7.2016 Svoboda 21.7.2016-2

Více

ZKOUŠKA. PK-Tarif. Tarif a tarifní zásady. Jméno: ID testu: Pro účely Tarifu PID se pásmo 0 a pásmo B: 1 b. a) ID otázky: 3677

ZKOUŠKA. PK-Tarif. Tarif a tarifní zásady. Jméno: ID testu: Pro účely Tarifu PID se pásmo 0 a pásmo B: 1 b. a) ID otázky: 3677 ZKOUŠKA Jméno: ID testu: PK-Tarif Os. č. Útvar: Tarif a tarifní zásady 1) Pro účely Tarifu PID se pásmo 0 a pásmo B: ID otázky: 3674 pro jednotlivé jízdné započítávají samostatně (tedy jako dvě pásm a

Více

ZKOUŠKA ŘIDIČŮ TRAMVAJÍ. PK-Tarif

ZKOUŠKA ŘIDIČŮ TRAMVAJÍ. PK-Tarif ZKOUŠKA ŘIDIČŮ TRAMVAJÍ PK-Tarif Jméno: ID testu: Os. č. Útvar: Tarif a tarifní zásady 1) Pro účely Tarifu PID se pásmo 0 a pásmo B: 1 b. a) ID otázky: 3674 a) pro jednotlivé jízdné započítávají samostatně

Více

R E G I S T R A Č N Í

R E G I S T R A Č N Í R E G I S T R A Č N Í Ř Á D Registrační řád Svazu zápasu České republiky (dále jen RŘ ) stanoví podmínky a způsob, jakým se zajišťuje a prokazuje příslušnost ke Svazu zápasu ČR. Všichni členové SZČR, fyzické

Více

Zásady pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnancům Českých drah, akciové společnosti. č.j.

Zásady pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnancům Českých drah, akciové společnosti. č.j. České dráhy, a.s. Generální ředitelství ČD Zásady pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnancům Českých drah, akciové společnosti č.j. 62 517/2005-O10 Ruší se č.j. 60 471/2000-O10

Více

Ceny jízdného, přepravného a parkovného v PID

Ceny jízdného, přepravného a parkovného v PID Ceny jízdného, přepravného a parkovného v PID Příloha č. 3 Níže uvedené tabulky jsou stručným přehledem. Podrobnosti použití jízdních dokladů a poskytovaných služeb jsou uvedeny v příslušných článcích

Více

TARIF. společnosti ARRIVA TEPLICE s.r.o. pro přepravu cestujících a zavazadel. ve veřejné vnitrostátní silniční linkové osobní dopravě

TARIF. společnosti ARRIVA TEPLICE s.r.o. pro přepravu cestujících a zavazadel. ve veřejné vnitrostátní silniční linkové osobní dopravě TARIF společnosti ARRIVA TEPLICE s.r.o. pro přepravu cestujících a zavazadel ve veřejné vnitrostátní silniční linkové osobní dopravě platný od 1.11.2016 ROZSAH PLATNOSTI Společnost ARRIVA TEPLICE s.r.o.

Více

Předpis pro vydávání Zaměstnaneckých průkazů a povolení ke vstupu do prostor Českých drah, a.s., a vydávání průkazů pro externí společnosti

Předpis pro vydávání Zaměstnaneckých průkazů a povolení ke vstupu do prostor Českých drah, a.s., a vydávání průkazů pro externí společnosti ČD O 2 Předpis pro vydávání Zaměstnaneckých průkazů a povolení ke vstupu do prostor Českých drah, a.s., a vydávání průkazů pro externí společnosti Úroveň přístupu A ČD O 2 Předpis pro vydávání Zaměstnaneckých

Více

České dráhy, a.s. ČD Ok 12. Předpis. o zaměstnaneckých zahraničních jízdních výhodách. Úroveň přístupu C

České dráhy, a.s. ČD Ok 12. Předpis. o zaměstnaneckých zahraničních jízdních výhodách. Úroveň přístupu C České dráhy, a.s. ČD Ok 12 Předpis o zaměstnaneckých zahraničních jízdních výhodách Úroveň přístupu C ČD Ok 12 Účinnost od 1.1.2008 České dráhy, a.s. ČD Ok 12 Předpis o zaměstnaneckých zahraničních jízdních

Více

Příloha I. Práva z přepravní smlouvy v mezinárodní osobní přepravě

Příloha I. Práva z přepravní smlouvy v mezinárodní osobní přepravě Příloha I Práva z přepravní smlouvy v mezinárodní osobní přepravě Právo z přepravní smlouvy v mezinárodní přepravě lze uplatnit: z důvodu na straně železnice, z důvodu na straně cestujícího. Právo z přepravní

Více

České dráhy, a.s. ČD M 11. Předpis. o nakládání s nemovitým majetkem ČD, a.s. Úroveň přístupu C

České dráhy, a.s. ČD M 11. Předpis. o nakládání s nemovitým majetkem ČD, a.s. Úroveň přístupu C České dráhy, a.s. ČD M 11 Předpis o nakládání s nemovitým majetkem ČD, a.s. Úroveň přístupu C České dráhy, a.s. ČD M11 Předpis o nakládání s nemovitým majetkem ČD, a.s. Schváleno rozhodnutím generálního

Více

Tarif společnosti RegioJet a.s. pro železniční přepravu cestujících a zavazadel

Tarif společnosti RegioJet a.s. pro železniční přepravu cestujících a zavazadel Tarif společnosti RegioJet a.s. pro železniční přepravu cestujících a zavazadel ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Tarif dopravce se řídí platným výměrem Ministerstva financí ČR. Podmínky, za nichž dopravce nabízí

Více

Tarif společnosti RegioJet, a. s., pro železniční přepravu cestujících a zavazadel

Tarif společnosti RegioJet, a. s., pro železniční přepravu cestujících a zavazadel Tarif společnosti RegioJet, a. s., pro železniční přepravu cestujících a zavazadel Schváleno dne 1. 11. 2013 Základní ustanovení 1. Tarif dopravce se řídí platným výměrem Ministerstva financí ČR. Podmínky,

Více

Číslo 7/2014, ročník LXX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 18. dubna 2014 ISSN 1805-9864

Číslo 7/2014, ročník LXX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 18. dubna 2014 ISSN 1805-9864 PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů Číslo 7/2014, ročník LXX 18. dubna 2014 Vydává Ministerstvo dopravy ISSN 1805-9864 Obsah Oddíl A: Železnice věci

Více

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 1

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 1 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 SŽDC Ob1 díl II Vydávání povolení ke vstupu do míst veřejnosti nepřístupných. Průkaz pro cizí subjekt Schváleno generálním

Více

Číslo 27-28/2013, ročník LXIX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 3.

Číslo 27-28/2013, ročník LXIX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 3. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů Číslo 27-28/2013, ročník LXIX. 3. července 2013 Vydává Ministerstvo dopravy ISSN 1805-9864 Obsah Oddíl A: Železnice

Více

Memo. Ředitelům O10, O17 KPP, O1, O6, O25 KMP, O3, O15 KOD, O4, O11, O16 KTSM, O8, O12, O32 KPMV, O20, O22

Memo. Ředitelům O10, O17 KPP, O1, O6, O25 KMP, O3, O15 KOD, O4, O11, O16 KTSM, O8, O12, O32 KPMV, O20, O22 Memo Na vědomí (organizačním složkám) Ředitelům O10, O17 KPP, O1, O6, O25 KMP, O3, O15 KOD, O4, O11, O16 KTSM, O8, O12, O32 KPMV, O20, O22 Ředitelům, vrchním přednostům a manažerům OPT Olomouc, CIS Brno,

Více

Tarif společnosti RegioJet, a. s., pro železniční přepravu cestujících a zavazadel

Tarif společnosti RegioJet, a. s., pro železniční přepravu cestujících a zavazadel Tarif společnosti RegioJet, a. s., pro železniční přepravu cestujících a zavazadel Schváleno dne 1. 11. 2013 Základní ustanovení 1. Tarif dopravce se řídí platným výměrem Ministerstva financí ČR. Podmínky,

Více

Tarif společnosti RegioJet a.s. pro železniční přepravu cestujících a zavazadel // REGIOJET S T U D E N T A G E N C Y

Tarif společnosti RegioJet a.s. pro železniční přepravu cestujících a zavazadel // REGIOJET S T U D E N T A G E N C Y Tarif společnosti RegioJet a.s. pro železniční přepravu cestujících a zavazadel // REGIOJET S T U D E N T A G E N C Y ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Tarif dopravce se řídí platným výměrem Ministerstva financí

Více

Metodický pokyn pro ověřování odborné způsobilosti fyzických osob k provádění revizí, prohlídek a zkoušek určených technických zařízení v provozu

Metodický pokyn pro ověřování odborné způsobilosti fyzických osob k provádění revizí, prohlídek a zkoušek určených technických zařízení v provozu Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 Vinohrady crdux003w56j CRDUX003W56J Č. j.: DUCR-5218/12/Jr Metodický pokyn pro ověřování odborné způsobilosti fyzických osob k provádění revizí, prohlídek a zkoušek

Více

Číslo 10/2014, ročník LXX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 29. května 2014 ISSN 1805-9864

Číslo 10/2014, ročník LXX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 29. května 2014 ISSN 1805-9864 PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů Číslo 10/2014, ročník LXX 29. května 2014 Vydává Ministerstvo dopravy ISSN 1805-9864 Obsah Oddíl A: Železnice věci

Více

17. března 2017 Vydává Ministerstvo dopravy

17. března 2017 Vydává Ministerstvo dopravy PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů Číslo 5/2017 17. března 2017 Vydává Ministerstvo dopravy ISSN 1805-9864 Obsah Věci přepravní a tarifní... 2 005/05/2017

Více

S M Ě R N I C E. pro odměňování smluvních zaměstnanců Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky

S M Ě R N I C E. pro odměňování smluvních zaměstnanců Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky S M Ě R N I C E pro odměňování smluvních zaměstnanců Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky /změněná Příkazem GŘ VoZP ČR č. 2/V1/99 a Příkazem GŘ VoZP ČR č. 38/V8/2000/ 1.Základní ustanovení 1.1.

Více

REGISTRAČNÍ ŘÁD HOKEJBALU

REGISTRAČNÍ ŘÁD HOKEJBALU REGISTRAČNÍ ŘÁD HOKEJBALU 2015 Článek 1 Základní ustanovení 1. Start v soutěžích ČMSHb se umožňuje pouze hráči, který je registrován podle tohoto řádu. 2. Registrací se rozumí záznam hráče v IS ČMSHb,

Více

SMĚRNICE O CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH Č.1/2017

SMĚRNICE O CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH Č.1/2017 SMĚRNICE O CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH Č.1/2017 Obec: Drahelčice Adresa: Drahelčice, Na Návsi 25, 252 19 IČ: 233200 Článek 1: Úvodní ustanovení Zákonný rámec: 1. Směrnice o cestovních náhradách je vypracována

Více

Úschovny a ukládací skříňky

Úschovny a ukládací skříňky České dráhy, a.s. ČD K 16 Úschovny a ukládací skříňky Modře jsou zapracovány vyhlášené rukopisné opravy dle: EDPS 557 z 8.12.06 EDPS 447 z 5.12.2007 EDPS 3561 z 28.2.2008 EDPS 1309 z 10.12.2008 (pro informaci

Více

Memo. Náměstkům GŘ a ředitelům O10, O17 KGŘ, O3, O12, O25 NRI, O15 KNOD, O11, O16 KNEF, O1, O6 NSM, O4, O32 NKL, O8, O20, O22

Memo. Náměstkům GŘ a ředitelům O10, O17 KGŘ, O3, O12, O25 NRI, O15 KNOD, O11, O16 KNEF, O1, O6 NSM, O4, O32 NKL, O8, O20, O22 Memo Na vědomí (organizačním složkám) Náměstkům GŘ a ředitelům O10, O17 KGŘ, O3, O12, O25 NRI, O15 KNOD, O11, O16 KNEF, O1, O6 NSM, O4, O32 NKL, O8, O20, O22 Ředitelům a vrchním přednostům OPT Olomouc,

Více

Tarif a tarifní zásady Integrované dopravy Plzeňska (IDP)

Tarif a tarifní zásady Integrované dopravy Plzeňska (IDP) Tarif a tarifní zásady Integrované dopravy Plzeňska (IDP) 1. Úvodní ustanovení Tento tarif a tarifní zásady Integrované dopravy Plzeňska stanoví v Integrované dopravě Plzeňska (dále jen IDP) způsob a postup

Více

Příloha č. 1 Zásad FKSP OŘ Praha 2015 Postup pro poskytování sociálních výpomocí zaměstnancům postiženým živelní událostí Tento postup je vydáván pro urychlení poskytování sociální výpomoci a sociální

Více

Smluvní přepravní podmínky IDOK Platí od 1.7.2004. Smluvní přepravní podmínky

Smluvní přepravní podmínky IDOK Platí od 1.7.2004. Smluvní přepravní podmínky IDOK Integrovaná doprava Karlovarského kraje SPP-IDOK Smluvní přepravní podmínky Integrované dopravy Karlovarského kraje Účinnost od 1.7.2004 1 SEZNAM POUŽITÝCH ZNAČEK A ZKRATEK ČD ČR IDS KPT PTV PŘ Sb.

Více

Vzory jízdních dokladů ČD. platných na autobusové lince AE

Vzory jízdních dokladů ČD. platných na autobusové lince AE Vzory jízdních dokladů ČD platných na autobusové lince AE Stav k 15. 6. 2014 POSTUP PŘI KONTROLE JÍZDNÍCH DOKLADŮ 3 1. JÍZDENKY VYSTAVENÉ NA STANDARDNÍCH TISKOPISECH 3 1.1 Jednosměrná jízdenka pro všechny

Více

TARIF ARRIVA MORAVA A.S. Účinnost od 14.6.2015

TARIF ARRIVA MORAVA A.S. Účinnost od 14.6.2015 TARIF ARRIVA MORAVA A.S. Účinnost od 14.6.2015 Čl. 1. Úvodní ustanovení Tarif ARRIVA MORAVA a.s. (dále jen Tarif ) stanoví výši jízdného a dovozného, způsob nabytí a použití jízdních dokladů a jejich platnost

Více

Tarifní zásady pro poskytování jízdenek MHD zaměstnancům Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost

Tarifní zásady pro poskytování jízdenek MHD zaměstnancům Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost Tarifní zásady pro poskytování jízdenek MHD zaměstnancům Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost Tyto zásady jsou závaznou normou pro poskytování jízdenky MHD zaměstnancům Dopravního podniku

Více

Platné znění zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn Platné znění zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn 7 Místní příslušnost Místní příslušnost okresní správy

Více

Schváleno rozhodnutím náměstka GŘ pro obchod a marketing dne: 31. 10. 2012 pod č. j.: 58 645/2012 Účinnost od: 9. 12. 2012

Schváleno rozhodnutím náměstka GŘ pro obchod a marketing dne: 31. 10. 2012 pod č. j.: 58 645/2012 Účinnost od: 9. 12. 2012 České dráhy, a.s. ČD SPPO Smluvní přepravní podmínky Českých drah pro veřejnou drážní osobní dopravu Změna č. 4 Schváleno rozhodnutím náměstka GŘ pro obchod a marketing dne: 31. 10. 2012 pod č. j.: 58

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO DOPRAVY. Instrukce č. 1/2011

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO DOPRAVY. Instrukce č. 1/2011 ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO DOPRAVY Instrukce č. 1/2011 k usměrnění činnosti pro postup při vydávání dokladu Parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou Č.j.: 38/2011-150-ADM/2

Více

1/6. Ředitelům KGŘ, O5, O10, O17, O25, O26, O27 KEN, O1, O2, O3, O4, O8 KNND, O11, O18, O21 KNOD, O12, O15, O16 KNDC, O13, O14, O28, O30, O31

1/6. Ředitelům KGŘ, O5, O10, O17, O25, O26, O27 KEN, O1, O2, O3, O4, O8 KNND, O11, O18, O21 KNOD, O12, O15, O16 KNDC, O13, O14, O28, O30, O31 ČESKÉ DRÁHY, a.s. Generální ředitelství odbor personální se sídlem Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1, IČ: 70 99 42 26 zapsány v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka

Více

I.Úvod. II. Podání žádosti o vydání licence strojvedoucího

I.Úvod. II. Podání žádosti o vydání licence strojvedoucího *crdux006qmlw* CRDUX006QMLW 121 06 Praha 2 - Vinohrady Č.j.: DUCR-4898/14/Fo Metodický pokyn pro získání licence strojvedoucího k řízení drážního vozidla na dráze celostátní a regionální a průkazu způsobilosti

Více

Vnitřní směrnice o pokladní službě a provádění pokladních operací. v obci JÍVOVÍ

Vnitřní směrnice o pokladní službě a provádění pokladních operací. v obci JÍVOVÍ Vnitřní směrnice o pokladní službě a provádění pokladních operací v obci JÍVOVÍ Tento řád upravuje způsob provádění pokladních operací s penězi v hotovosti, jejich dokumentaci a způsob vedení evidence.

Více

Memo. Ředitelům O10, O17 KPP, O1, O6, O25 KMP, O3, O15 KOD, O4, O11, O16 KTSM, O8, O12, O32 KPMV, O20, O22

Memo. Ředitelům O10, O17 KPP, O1, O6, O25 KMP, O3, O15 KOD, O4, O11, O16 KTSM, O8, O12, O32 KPMV, O20, O22 Memo Na vědomí (organizačním složkám) Ředitelům O10, O17 KPP, O1, O6, O25 KMP, O3, O15 KOD, O4, O11, O16 KTSM, O8, O12, O32 KPMV, O20, O22 Ředitelům, vrchním přednostům a manažerům OPT Olomouc, CIS Brno,

Více

Obyčejné jízdné Děti (-15) a důchodci* ZTP, ZTP/P**

Obyčejné jízdné Děti (-15) a důchodci* ZTP, ZTP/P** CENÍK 1 CENÍKY ZÁKLADNÍHO JÍZDNÉHO A. OBYČEJNÉ A ZVLÁŠTNÍ JÍZDNÉ (Jednoduché jízdné) Zvláštní jízdné Tarifní kilometry Obyčejné jízdné Děti (-15) a důchodci* ZTP, ZTP/P** Žáci do 15 let Žáci 15 26 let

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

Číslo 10/2015. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 28. května 2015 Vydává Ministerstvo dopravy

Číslo 10/2015. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 28. května 2015 Vydává Ministerstvo dopravy PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů Číslo 10/2015 28. května 2015 Vydává Ministerstvo dopravy ISSN 1805-9864 Oddíl A: Věci přepravní a tarifní... 2 23/10/2015

Více

Tarifní zásady pro poskytování jízdenek MHD zaměstnancům Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost

Tarifní zásady pro poskytování jízdenek MHD zaměstnancům Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost Tarifní zásady pro poskytování jízdenek MHD zaměstnancům Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost Tyto zásady jsou závaznou normou pro poskytování jízdenky MHD zaměstnancům Dopravního podniku

Více

27. listopadu 2015 Vydává Ministerstvo dopravy

27. listopadu 2015 Vydává Ministerstvo dopravy PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů Číslo 23/2015 27. listopadu 2015 Vydává Ministerstvo dopravy ISSN 1805-9864 Obsah Věci přepravní a tarifní... 2 054/

Více

URČENÉ PODMÍNKY PRO VEŘEJNOU VNITROSTÁTNÍ SILNIČNÍ LINKOVOU OSOBNÍ DOPRAVU ČÁST I. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

URČENÉ PODMÍNKY PRO VEŘEJNOU VNITROSTÁTNÍ SILNIČNÍ LINKOVOU OSOBNÍ DOPRAVU ČÁST I. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY URČENÉ PODMÍNKY PRO VEŘEJNOU VNITROSTÁTNÍ SILNIČNÍ LINKOVOU OSOBNÍ DOPRAVU ČÁST I. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 1. Uvedené podmínky platí pro dopravce provozující veřejnou vnitrostátní silniční linkovou osobní dopravu

Více

Přestupní řád. Svazu zápasu České republiky

Přestupní řád. Svazu zápasu České republiky Přestupní řád Svazu zápasu České republiky Přestupní řád Svazu zápasu České republiky Přestupní řád Svazu zápasu České republiky (dále jen PŘ ) je směrnicí, která řeší přestupy a hostování aktivních zápasníků

Více

Tarif Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje

Tarif Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje Tarif Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje Platí od 1. 1. 2004 Tarif IDS JMK Platí od 1. 1. 2004 Obsah: I. Úvodní ustanovení... 3 II. Základní pojmy... 3 III. Tarifní pravidla... 4 IV.

Více

PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. Číslo 8/2015

PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. Číslo 8/2015 PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů Číslo 8/2015 4. května 2015 Vydává Ministerstvo dopravy ISSN 1805-9864 Obsah Oddíl A: Věci přepravní a tarifní...

Více

Tarif integrovaného dopravního systému Jihočeského kraje

Tarif integrovaného dopravního systému Jihočeského kraje Tarif integrovaného dopravního systému Jihočeského kraje platný od 1. 1. 2017 1 OBSAH: 1. Preambule... 4 2. Úvodní ustanovení... 4 3. Základní pojmy... 4 4. Druhy jízdného... 6 5. Tarifní pravidla... 8

Více

Tarif Středočeské integrované dopravy platný od 1. 1. 2012

Tarif Středočeské integrované dopravy platný od 1. 1. 2012 Počet zón Zlevněné 25% Zavazadlo Počet zón Zlevněné 25% Zavazadlo Tarif Středočeské integrované dopravy platný od 1. 1. 2012 Ceník jednotlivého SID Platba v hotovosti Kč Kč Kč Kč Kč Kč 1 12 9 6 4 3 6 2

Více

Tarif LEO Express a.s. pro vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel

Tarif LEO Express a.s. pro vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel Tarif LEO Express a.s. pro vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel Schváleno dne: 26. 09. 2013 Účinnost od: 27. 09. 2013 Obsah str. Vysvětlení zkratek a pojmů pro účely tohoto tarifu... 3 Oddíl I.

Více

T a r i f n í a p ř e p r a v n í p o d m í n k y

T a r i f n í a p ř e p r a v n í p o d m í n k y T a r i f n í a p ř e p r a v n í p o d m í n k y platné v obvodu integrovaného dopravního systému (IDS) MHD Orlová od 1.7.2014 A. Linky městské hromadné dopravy (MHD) číslo 878501-505 I. Ceny jízdného

Více

Číslo 11/2014, ročník LXX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 13. června 2014 ISSN 1805-9864

Číslo 11/2014, ročník LXX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 13. června 2014 ISSN 1805-9864 PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů Číslo 11/2014, ročník LXX. 13. června 2014 Vydává Ministerstvo dopravy ISSN 1805-9864 Obsah Oddíl A: Železnice věci

Více

TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY

TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY Dodatek č. 3 k Tarifu PID vydanému k 1. 7. 2011 platný od 11. 12. 2011 na základě provozních potřeb 1/13 1. V článku II., odst. 1 se mění bod r) a ruší se text odst. ad)

Více

24. července 2015 Vydává Ministerstvo dopravy

24. července 2015 Vydává Ministerstvo dopravy PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů Číslo 14/2015 24. července 2015 Vydává Ministerstvo dopravy ISSN 1805-9864 Oddíl A: Věci přepravní a tarifní... 2

Více

České dráhy, a. s. Tarif. Českých drah pro vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel

České dráhy, a. s. Tarif. Českých drah pro vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel České dráhy, a. s. ČD TR 10 Tarif Českých drah pro vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel Schváleno rozhodnutím ředitele odboru osobní dopravy a přepravy DOP dne 5. června 2000 č.j.: 57842 / 2000

Více

Poskytování a účtování cestovních náhrad

Poskytování a účtování cestovních náhrad Poskytování a účtování cestovních náhrad Vnitřní předpis Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice Č. j. VP-06/2013 Originál: Sekretariát Elektronická verze: Platnost od: 1.1.2013

Více

Informace o změnách v tarifu MHD Kladno od zavedení zvýhodněného jízdného pro vybrané skupiny cestujících

Informace o změnách v tarifu MHD Kladno od zavedení zvýhodněného jízdného pro vybrané skupiny cestujících Informace o změnách v tarifu MHD Kladno od 1.9.2016 - zavedení zvýhodněného jízdného pro vybrané skupiny cestujících Zvýhodněné jízdné je určené pro žáky, učně, studenty denního studia středních škol,

Více

URČENÉ PODMÍNKY PRO VEŘEJNOU VNITROSTÁTNÍ SILNIČNÍ LINKOVOU OSOBNÍ DOPRAVU

URČENÉ PODMÍNKY PRO VEŘEJNOU VNITROSTÁTNÍ SILNIČNÍ LINKOVOU OSOBNÍ DOPRAVU 35 URČENÉ PODMÍNKY PRO VEŘEJNOU VNITROSTÁTNÍ SILNIČNÍ LINKOVOU OSOBNÍ DOPRAVU ČÁST I. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 1. Uvedené podmínky platí pro dopravce provozující veřejnou vnitrostátní silniční linkovou osobní

Více

Průzkum skladby jízdních dokladů v dálkové dopravě 2011 CZECH Consult, s.r.o.

Průzkum skladby jízdních dokladů v dálkové dopravě 2011 CZECH Consult, s.r.o. Průzkum skladby jízdních dokladů v dálkové dopravě 2011 CZECH Consult, s.r.o. Sčítací formulář slevy dle cenového výměru dle nabídek ČD Den průzkumu: středa 2.11.2011 Provozní poznámky (zpoždění atp.):

Více

TELETIKET Pravidla a podmínky telefonického prodeje dokladů etiket prostřednictvím Centrálního zákaznického servisu ČD - SLUŽBA TELETIKET

TELETIKET Pravidla a podmínky telefonického prodeje dokladů etiket prostřednictvím Centrálního zákaznického servisu ČD - SLUŽBA TELETIKET TELETIKET Pravidla a podmínky telefonického prodeje dokladů etiket prostřednictvím Centrálního zákaznického servisu ČD - SLUŽBA TELETIKET Prodej jízdních dokladů, místenek, lůžkových a lehátkových příplatků

Více

Vypracoval: VSO 904: Mgr. Lenka Kopřivová Č. j. MF-100423/2012/904 PID: MFCR2XLDVK

Vypracoval: VSO 904: Mgr. Lenka Kopřivová Č. j. MF-100423/2012/904 PID: MFCR2XLDVK POKYN č. MF - 2 Ministerstva financí o evidenci pokutových bloků, vyúčtování pokutových bloků a vyúčtování peněz za pokutové bloky vydané v blokových řízeních od 1. 1. 2013 Vypracoval: VSO 904: Mgr. Lenka

Více

Odbor správních činností

Odbor správních činností Odbor správních činností 1 - zajišťuje komplexní výkon agendy evidence obyvatel v působnosti OÚORP 2 - zajišťuje komplexní výkon agendy OP v působnosti OÚORP pro občany ČR 3 - zajišťuje komplexní výkon

Více

Platné znění částí zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů ***

Platné znění částí zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů *** Platné znění částí zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů 6 Nárok na příspěvek na mobilitu (1) Nárok na příspěvek na mobilitu má osoba

Více

CENÍK OBSAH OBSAH... 1 ZMĚNOVÝ LIST... 2 SEZNAM ZKRATEK... 3 ZÁKLADNÍ POJMY... 4

CENÍK OBSAH OBSAH... 1 ZMĚNOVÝ LIST... 2 SEZNAM ZKRATEK... 3 ZÁKLADNÍ POJMY... 4 Stránka 1 z 18 OBSAH OBSAH... 1 ZMĚNOVÝ LIST... 2 SEZNAM ZKRATEK... 3 ZÁKLADNÍ POJMY... 4 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 5 Kapitola I Určené podmínky... 5 Kapitola II Druhy jízdného... 6 ČÁST DRUHÁ

Více

TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY

TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY Dodatek č. 2 k Tarifu PID vydanému k 3. 2. 2015 platný od 1. 7. 2015 na základě provozních potřeb 1/6 1. V čl. II. se mění odst. 1. písm. k) a nově zní takto: k) Stanice

Více

27. října 2016 Vydává Ministerstvo dopravy

27. října 2016 Vydává Ministerstvo dopravy PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů Číslo 21/2016 27. října 2016 Vydává Ministerstvo dopravy ISSN 1805-9864 Obsah Věci přepravní a tarifní... 2 037/21/2016

Více

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008 Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008 Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Část

Více

Typy jízdních dokladů ve vlakové dopravě 2012 CZECH Consult, s.r.o.

Typy jízdních dokladů ve vlakové dopravě 2012 CZECH Consult, s.r.o. Typy jízdních dokladů ve vlakové dopravě 2012 CZECH Consult, s.r.o. Tiskopisy ČD pro výdej jízdenek jízdenka vydaná z UNIPOKu jízdenka vydaná z POPu jízdenka z eshopu jízdenka vydaná z UNIPAJ Základní

Více

CENY A URČENÉ PODMÍNKY VE VEŘEJNÉ LINKOVÉ OSOBNÍ VNITROSTÁTNÍ SILNIČNÍ DOPRAVĚ

CENY A URČENÉ PODMÍNKY VE VEŘEJNÉ LINKOVÉ OSOBNÍ VNITROSTÁTNÍ SILNIČNÍ DOPRAVĚ 31 Příloha č. 6 k výměru MF č. 01/2015 CENY A URČENÉ PODMÍNKY VE VEŘEJNÉ LINKOVÉ OSOBNÍ VNITROSTÁTNÍ SILNIČNÍ DOPRAVĚ Ceny pro propočet plného (obyčejného) věcně usměrňovaného jízdného Tarifní pásmo km

Více

Dlouhodobé časové jízdné (EM CARD/ODISka)

Dlouhodobé časové jízdné (EM CARD/ODISka) Tarifní a přepravní podmínky městské autobusové dopravy ve statutárním městě Karviná s účinností od 11.12.2016 A. Linky městské autobusové dopravy (MAD) číslo 877511 až 877520 I. Ceny jízdného včetně DPH

Více

13. května 2016 Vydává Ministerstvo dopravy

13. května 2016 Vydává Ministerstvo dopravy PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů Číslo 9/2016 13. května 2016 Vydává Ministerstvo dopravy ISSN 1805-9864 Obsah Věci přepravní a tarifní... 2 Jednotný

Více

Podmínky a postup při vydávání občanských průkazů

Podmínky a postup při vydávání občanských průkazů Občanské průkazy Kdo je povinen mít občanský průkaz občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky Povinnost podat žádost o vydání občanského průkazu je po dovršení

Více

Tarif Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje

Tarif Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje Tarif Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje Veolia Transport Morava a.s. Dopravní podnik města Olomouce, a.s. FTL First Transport Lines, a.s. ČSAD Frýdek Místek a.s. České dráhy, a.s. AUTOBUSY

Více

Ceny jízdného, přepravného a parkovného v PID

Ceny jízdného, přepravného a parkovného v PID Ceny jízdného, přepravného a parkovného v PID Příloha č. 3 Jízdenky pro jednotlivou jízdu Typ jízdného jízdné Kč počet pásmová platnost přestupnost možnost použití a časová platnost sleva pro kategorii

Více

Tarif Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje

Tarif Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje Tarif Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje Platí od 1. ledna 2008 od 28. června 2008 změna přílohy 3 Obsah I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ...3 II. ZÁKLADNÍ POJMY...3 III. TARIFNÍ PRAVIDLA...4 IV.

Více

Tarif Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje

Tarif Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje Tarif Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje Platí od 1. dubna 2009 Obsah I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ...3 II. ZÁKLADNÍ POJMY...3 III. TARIFNÍ PRAVIDLA...4 IV. CENA JÍZDNÉHO A DOVOZNÉHO...7 V. SLEVY

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 2. Oběh účetních dokladů

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 2. Oběh účetních dokladů Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 2 Oběh účetních dokladů 2009 1 1. Úvodní ustanovení Skutečnosti, které jsou předmětem účetnictví musí být

Více

Postup Městského úřadu Kojetín při přijetí nalezené věci

Postup Městského úřadu Kojetín při přijetí nalezené věci Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín vnitřní směrnice Postup Městského úřadu Kojetín při přijetí nalezené věci Čl.1 Úvodní ustanovení Vnitřní směrnice upravuje postup Městského úřadu Kojetín

Více

Vyhláška PTV. 030/13/2015 AKVIZIČNÍ SLEVY, ČD Šumava 2015, změna č. 1.

Vyhláška PTV. 030/13/2015 AKVIZIČNÍ SLEVY, ČD Šumava 2015, změna č. 1. Vyhláška PTV 030/13/2015 AKVIZIČNÍ SLEVY, ČD Šumava 2015, změna č. 1. S platností od 3. 7. 2015 vstupuje v účinnost změna č. 1 akční nabídky ČD Šumava 2015 v Jihočeském kraji za těchto podmínek: 1. ČD

Více

Český svaz ledního hokeje z.s. REGISTRAČNÍ ŘÁD

Český svaz ledního hokeje z.s. REGISTRAČNÍ ŘÁD Český svaz ledního hokeje z.s. REGISTRAČNÍ ŘÁD Schváleno konferencí ČSLH dne 14.6.2014 Článek 1 Základní ustanovení 1. Hráči, kteří se chtějí zúčastnit sportovních soutěží v ledním hokeji (dále také jako

Více

Městská část Praha 12 Úřad městské části. ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SE SOCIÁLNÍM FONDEM Úřadu městské části Praha 12

Městská část Praha 12 Úřad městské části. ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SE SOCIÁLNÍM FONDEM Úřadu městské části Praha 12 Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 102.06.10 Městská část Praha 12 Úřad městské části ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SE SOCIÁLNÍM FONDEM Úřadu městské části Praha 12 schválené usnesením rady č. 20.27.07

Více

2. října 2015 Vydává Ministerstvo dopravy

2. října 2015 Vydává Ministerstvo dopravy PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů Číslo 19/2015 2. října 2015 Vydává Ministerstvo dopravy ISSN 1805-9864 Oddíl A: Věci přepravní a tarifní...2 043/19/2015

Více