ZÁKON 101/2000 Sb., O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKON 101/2000 Sb., O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ"

Transkript

1 ZÁKON 101/2000 Sb., O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (Výtah ze zákona 101/2000 Sb.v účinném znění a jeho autorizovaný výklad na Klubovém dnu) Příručku vydává pro své členy ACK ČR, její další rozmnožování a postupování třetím osobám není přípustné a bylo by v rozporu s autorským zákonem.

2 ZÁKON 101/2000 Sb., O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (výtah ze zákona 101/2000 Sb. v účinném znění a jeho výkladu na Klubovém dnu ACK ) Zákon je v souladu s legislativou EU. Najdete ho (vč. dalších údajů) na Zákon se vztahuje na jakékoliv zpracování osobních údajů s výjimkou nahodilého shromažďování osobních údajů, pokud nejsou dále zpracovány a nevztahuje se na zpracování osobních údajů, které provádí fyzická osoba výlučně pro osobní potřebu. Zákon se vztahuje nejen na osobní data zákazníků, ale i zaměstnanců. Na činnost CK i CA se tedy vztahuje prakticky vždy (i když v různé míře). Zákon nevymezuje osobní údaje taxativně, osobní údaj je jakákoliv informace, na základě které lze nepochybně identifikovat konkrétní fyzickou osobu a týkající se určitelného subjektu. Zákon rovněž nedefinuje, na základě jakých údajů se subjekt pokládá za určitelný=identifikovatelný; v případě jedinečného příjmení to tedy může být i na základě pouhého příjmení. V praxi CK/CA se tedy zpracování a ochrana osobních údajů týká činnosti všech zaměstnanců apod. osob (delegáti atp.), kteří přicházejí do styku s osobními údaji zákazníků, ale i s osobními údaji zaměstnanců CK/CA apod. osob (delegáti, průvodci); osobními údaji jsou i údaje podnikatelů-fyzických osob. Citlivý osobní údaj (požívající vyšší ochrany) je vyjmenován taxativně (viz 4b zákona), v CR jím mohou být nejčastěji zdravotní údaje, náboženská orientace (kvůli stravě), národnost, biometrické údaje. Citlivé údaje nemohou být CK zpracovány bez výslovného souhlasu subjektu (např. informace o zdravotním stavu klienta, požadavky na stravu z náboženských či zdravotních důvodů). Tento souhlas je nutno uchovávat po celou dobu zpracování údajů. Cestovní kancelář či agentura se s osobními údaji klientů setká buď v roli správce, nebo zpracovatele. Správce je ten, kdo určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, zpracování provádí (sám nebo pověří jinou osobu=zpracovatele) a odpovídá za ně (i v případě, že je zpracovává zpracovatel, se kterým má smlouvu musí prokázat, že byla dobře uzavřena a kontrolováno její dodržování). Zpracováním se rozumí jakákoliv i jen jediná systematická operace s osobními údaji, tj. i shromažďování, ukládání, vyhledávání, používání, třídění, výměna, předávání, zveřejňování atp. vč. likvidace). Zpracovatel je ten, kdo zpracovává osobní údaje na základě pověření správcem. Jestliže firma=správce předává osobní údaje ke zpracování jiné firmě=zpracovateli, musí s ní uzavřít písemnou smlouvu (s uvedením rozsahu, účelu, na jak dlouho a záruky zpracovatele o technickém a organizačním zabezpečení). CK vystupuje v roli správce zvl. při organizování a prodeji zájezdů, v roli zpracovatele např. jako agent pojišťovny při uzavírání pojistné smlouvy. Smlouva s pojišťovnou obsahuje klauzuli o zpracování osobních údajů, která je dobrým vzorem pro to, co dát do smlouvy se svými zpracovateli=např. prodejci (opět stačí formou klauzule, nemusí být samostatná smlouva).

3 Provizní prodejce je zpracovatel, který plní vůči klientům informační povinnost za správce: je-li vyžadován souhlas se zpracováním osobních údajů, získávat ho, a je povinen údaje chránit. Zákon nepředepisuje formu informace, ale povinnost informovat. Informační povinnost musí být splněna nejpozději v době zahájení shromažďování osobních údajů. V případě, že jsou zpracovávány osobní údaje získávané přímo od subjektu údajů (klienta), musí být subjekt údajů poučen, zda je poskytnutí osobních údajů povinné či dobrovolné. Povinnosti správce osobních údajů: - stanovit účel zpracování - stanovit prostředky a způsob zpracování - shromažďovat osobní údaje jen v nezbytném rozsahu a jen ke stanovenému účelu (účelů je prakticky víc, stanovit se musí všechny a zacházet se s nimi pak musí za každý účel zvlášť různé účely mají různou dobu uchování! Vždy se zamyslet, jestli nemám jinou možnost, jak zamýšleného účelu dosáhnout) - uchovávat osobní údaje pouze po dobu nezbytnou k účelu jejich zpracování - zpracovávat osobní údaje pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny - shromažďovat osobní údaje pouze otevřeně a nesdružovat údaje, které byly shromážděny k různým účelům (to znamená např. vést odděleně databáze pro pojišťovnu a pro CK, odděleně pro splnění smlouvy a pro marketing, protože tyto databáze mají jinou dobu uchování a také se liší co do potřeby souhlasu subjektu údajů=klienta; oddělené vedení se týká databází, informace na cestovní smlouvě mohou být společné); sdružováním k různým účelům není vedení klientů různých typů zájezdů ve stejné databázi, je jím např. vést v jedné databázi současně klienty zájezdů a klienty pro prodej nesouvisejícího zboží. - informovat subjekt údajů (že jsou o něm údaje shromažďovány, k jakému účelu, po jakou dobu, jaká má práva POZOR, nutno informovat o každém účelu a právech) - zajistit požadovanou úroveň zabezpečení Bez souhlasu klienta může CK zpracovávat osobní údaje klientů: - pokud je to nezbytné pro dodržení právní povinnosti (tedy pro účely zákonů, např. účetní doklady, archivnictví, povinnosti týkající se cestovní smlouvy dle zák.159/1999sb, předání orgánům činným v trestním řízení, tedy má-li CK povinnost stanovenou zákonem). - jestliže je to nezbytné pro splnění smlouvy, kde jednou ze smluvních stran je subjekt údajů (tedy všechno, co je potřeba pro zajištění zájezdu s uchováním jen do skončení zájezdu+zákonné lhůty na reklamaci jakož i celého případného reklamačního řízení) Dále lze pro účely nabízení obchodu nebo služeb (svých!) použít osobní údaje v rozsahu jméno+příjmení+adresa (vč. ové) získané vlastní činností, pokud s tím subjekt údajů=klient nevyslovil nesouhlas. K jakýmkoliv dalším údajům je již souhlas nutný (i kdyby to bylo jen, kolikrát již s CK cestoval). Pokud subjekt vyslovil nesouhlas (zákon ukládá povinnost vyslovit písemný nesouhlas), může správce (CK) údaje dále zpracovávat, ale vést jen pro vlastní potřebu (např. databáze, kam nabídky naopak nezasílat jen základní údaje + logovací informace). Údaje jméno+příjmení+adresa (vč. ové) získané vlastní činností lze předat i jinému správci za účelem nabízení obchodu a služeb, pokud o tom byl subjekt údajů předem informován a nevyslovil s tím nesouhlas (písemně). POZOR: možnost zpracovávat osobní údaje bez souhlasu nevyviňuje z povinnosti INFORMOVAT subjekt údajů o zpracování ( 11) ) a dále povinnost umožnit subjektu údajů přístup k jeho osobním údajům ( 12, 21)!

4 Chci-li osobní údaje zpracovávat po době, po kterou je mohu zpracovávat bez souhlasu, je možno žádat o souhlas klienta s tím, že některé údaje (vyjmenovat, které) budou zpracovávány déle (jak dlouho). Rozsah osobních údajů určuje cestovní kancelář doporučuje se požadovat jen ty, které jsou opravdu potřeba! SOUHLAS SUBJEKTU SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ musí být: - svobodný (tj. nevynucený: I když nedá souhlas, tak musí mít možnost uzavřít cestovní smlouvu), - vědomý (proč, rozsah, na jak dlouho) a informovaný projev vůle (informace musí obsahovat i práva subjektu) Pokud souhlas nemá požadované náležitosti, lze jej v některých případech považovat za neplatný - tj. souhlas se zpracováním osobních údajů by neměl být součástí podpisu cestovní smlouvy, není-li jiným způsobem umožněno vyjádření nesouhlasu (např. může být na stejném formuláři, ale se samostatným podpisem). Účel souhlasu např. marketing, poskytování bonusů (věrnostní slevy, dárky, gratulace). Subjekt údajů má právo souhlas odvolat - v tom případě musí být jeho osobní údaje získané se souhlasem zlikvidovány (proto musí být databáze shromažďované bez souhlasu, např. pro splnění služeb, pro účetnictví či archiv, oddělené od těch určených pro marketing=se souhlasem). SOUHLAS se zpracováním osobních údajů je třeba prokázat po celou dobu uchování údajů. Zákon nestanoví formu souhlasu. Souhlas může dle zákona dát jen subjekt údajů. V cestovním ruchu je možné přenést odpovědný souhlas za všechny spolucestující jen na objednávajícího (tento výklad je respektován odvolacím orgánem ÚOOÚ). OZNAMOVACÍ POVINNOST Podle výkladu ÚOOÚ nemají CK oznamovací (registrační) povinnost, pokud zpracovávají osobní údaje výlučně pro účely ze zákona (vč. cestovní smlouvy). CK mají povinnost požádat ÚOOÚ o povolení k předávání osobních údajů do třetích zemí mimo EU a státy, s nimiž má ČR či EU odpovídající smlouvy. Státy, které ratifikovaly Úmluvu o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat (Rada Evropy, ETS 108, 1981) a jejichž právní předpisy tedy zaručují dostatečnou ochranu osobních údajů odpovídající všem požadavkům směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES (a tedy také zákona č. 101/2000 Sb.) jsou v současné době kromě členských zemí EU i Albánie, Azerbajdžán, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Gruzie, Chorvatsko, Island, Lichtenštejnsko, Makedonie, Moldávie, Norsko, Srbsko, Švýcarsko. Úplný a aktuální seznam států, které podepsaly a ratifikovaly Úmluvu č. 108 naleznete na internetové adrese Rozhodnutí Komise, týkající se Argentiny, Guernsey a Ostrova Man prakticky znamenají, že při předávání osobních údajů není nutno v žádném případě žádat Úřad o povolení podle 27 zákona č. 101/2000 Sb., protože legislativní ochrana osobních údajů v těchto zemích či územích je odpovídající. Naproti tomu v případě USA ( Safe Harbour ) a Kanady je nutno zkoumat, zda se jedná o případy pokryté příslušným rozhodnutím Komise doporučujeme konzultovat s Úřadem. U ostatních zemí je třeba s partnerem ochranu osobních údajů projednat a ujistit se, že je schopen zajistit odpovídající ochranu osobních dat a v každém případě žádat ÚOOÚ o povolení.

5 INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKA (osnova) v případě cestovního pojištění: Osobní údaje zákazníka a spolucestujících osob (dále jen osobní údaje) v rozsahu jméno+příjmení+adresa +rodné číslo/datum narození jsou zpracovány pro pojišťovnu..ve smyslu 4 zákona č.37/2004 Sb. o pojistné smlouvě. pro CK Osobní údaje zákazníka jakož i spolucestujících osob (dále jen osobní údaje) uvedené v cestovní smlouvě (event. s výjimkou rodného čísla atp.) jsou podmínkou pro splnění závazků CK vyplývajících z cestovní smlouvy. Budou zpracovány CK., resp. jí pověřenými zpracovateli v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. v účinném znění po dobu potřebnou ke splnění zákonných povinností CK. Osobní údaje v rozsahu jméno+příjmení + adresa (vč. elektronické) budou dále použity pro zasílání obchodních nabídek CK, případně dalších správců, dokud s tím subjekt údajů nevysloví nesouhlas písemnou formou. Pro účely dalších marketingových opatření, věrnostních bonusů atp. je na formuláři cestovní smlouvy uveden odstavec, jímž zákazník vyslovuje souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu uvedeném v cestovní smlouvě na dobu..(možno uvést i neurčitou, do odvolání atp. ) a místopřísežně prohlašuje, že je zmocněn takový souhlas vyslovit i pro osobní údaje spolucestujících osob. Zákazník bere na vědomí, že při neudělení souhlasu se zpracováním osobních dat za účelem marketingu pozbývá práva na bonusy pro stálé zákazníky uvedené v katalogu i v budoucích nabídkách (je-li poskytování bonusů vázáno na zpracování osobních údajů). Zákazník je oprávněn kdykoliv souhlas se zpracováním osobních dat nad zákonem stanovené účely odvolat s výše uvedenými důsledky. Podpis zákazníka (nezávislý na podpisu cestovní smlouvy!) Poskytnuté osobní údaje zákazníka v uvedeném rozsahu budou zpracovány CK i zpracovatelem automatizovaně - manuálně, v elektronické tištěné formě (uveďte vhodné nebo všechno). Poskytnuté osobní údaje zákazníka mohou být zpřístupněny zaměstnancům CK, pověřenému zpracovateli a dále těm, kteří jsou oprávněni služby cestovního ruchu poskytovat, nebo nabízet a prodávat služby poskytované nebo zprostředkované CK a dále v případě elektronického kontaktu pro elektronickou poštu zákazníka těm, jež jsou oprávněni šířit jménem CK obchodní sdělení dle zákona č.480/2004 Sb. v účinném znění. Při zpracování osobních údajů zákazníka je CK povinna dbát, aby zákazník neutrpěl újmu na svých právech, zejména právu na zachování lidské důstojnosti a dbát na ochranu před neoprávněným zasahováním do jeho soukromého a osobního života. Zákazník má právo souhlas se zpracováním jeho osobních dat kdykoliv písemnou formou odvolat. V případě zpracovávání, shromažďování a využití podrobností o elektronickém kontaktu pro elektronickou poštu zákazníka má zákazník právo odmítnout souhlas s využitím jeho elektronického kontaktu i při zaslání každé jednotlivé zprávy i způsobem uvedeným v obdrženém obchodním sdělení CK dle zákona č.480/2004 v účinném znění. Zákazník má právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, jakož i další práva dle 21zákona 101/2000 Sb. v účinném znění. VZTAH CK CA CK = správce údajů je oprávněn pověřit cestovní agenturu, aby osobní údaje zákazníků shromažďovala, opatřovala souhlas zákazníků atp. Pověření musí být v písemné smlouvě (možno jako pasáž provizní smlouvy).

6 Za zpracování osobních údajů odpovídá pak i CK i CA, ale pravidla pro zpracování (vč. uchovávání) určuje CK. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ CK mají povinnost přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, zpřístupnění, zveřejnění jakož i k jinému zneužití. Tato povinnost platí i po ukončení zpracování. CK, resp. CA jsou povinny zpracovat a dokumentovat přijatá technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů (například vnitropodnikový předpis, pracovní smlouva, organizační řád, pracovní řád atd.) K tomu patří i zabezpečení počítačů, povinnost zabezpečit logování aby šlo zpětně dohledat, kdo manipuloval. Zabezpečit místnosti, kde jsou údaje uchovávány (zákon neřeší, jak, ale nesmí dojít ani k nahodilému zneužití). Způsob likvidace údajů zákon neurčuje, ale při likvidaci počítačů se doporučuje disky nejen smazat, ale fyzicky zlikvidovat. Zaměstnanci a osoby v podobném postavení (průvodci, delegáti) musí mít povinnost mlčenlivosti, která trvá i po skončení pracovního apod. poměru. Pozor např. na přání k narozeninám nesmí být veřejné! Zasílání osobních údajů běžnou elektronickou poštou se nepokládá za dostatečně zajištěné. Souhlas subjektu se zpracováním osobních údajů vč. citlivých lze obdržet elektronickou poštou (ale problém je dokázat, že to poslal ten subjekt). Neoprávněné nakládání s osobními údaji (v případě odcizení databáze, prodeje atp.) hlásit policii trestního řádu. Trestné je i neohlášení takové skutečnosti. Sankce za neoprávněné nakládání mají horní hranici 5 mil. Kč, u citlivých osobních údajů 10 mil. Kč, v případě postihu fyzické osoby 1 mil. Kč. Pokud krádež spáchá zaměstnanec, musí zaměstnavatel prokázat, že učinil opatření k zamezení krádeže (např. školení zaměstnanců, bezpečné uložení atd.).

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů Ochrana osobních údajů Smyslem právní úpravy ochrany osobních údajů je Listinou základních práv a svobod zaručené právo na ochranu občana před neoprávněným zasahováním do jeho soukromého a osobního života

Více

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (účinné znění)

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (účinné znění) Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (účinné znění) 101/2000 Sb. ZÁKON ze dne 4. dubna 2000 o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 177/2001

Více

ZÁKON. ze dne 4. dubna 2000 ČÁST PRVNÍ OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy. Působnost zákona

ZÁKON. ze dne 4. dubna 2000 ČÁST PRVNÍ OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy. Působnost zákona 101 ZÁKON ze dne 4. dubna 2000 o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů Změna: 227/2000 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ HLAVA I ÚVODNÍ

Více

Zpracování osobních údajů ve veřejné správě (egon)

Zpracování osobních údajů ve veřejné správě (egon) Zpracování osobních údajů ve veřejné správě (egon) 1 Rozsah: 30 hodin Anotace: Kurz popisuje co jsou osobní údaje, citlivé osobní údaje a jiné pojmy tématu ochrany osobních údajů. Přehledně vysvětluje

Více

Leonardo da Vinci. Ochrana osobních údajů

Leonardo da Vinci. Ochrana osobních údajů Leonardo da Vinci Ochrana osobních údajů Vybrané otázky. Příručka pro podnikatele. OBSAH PŘEDMLUVA 4 1. ÚVOD 5 2. EVROPSKÁ A NÁRODNÍ LEGISLATIVA A ZÁKLADNÍ DEFINICE 6 2.1. Evropské a národní zákony o ochraně

Více

2.1 Zájezd si může zákazník rezervovat ve všech prodejních místech CK Best Reisen a u všech autorizovaných prodejců.

2.1 Zájezd si může zákazník rezervovat ve všech prodejních místech CK Best Reisen a u všech autorizovaných prodejců. Všeobecné smluvní podmínky CK Best Reisen CZ, s. r. o. na rok 2015 ve smyslu zákona č.: 89/2012/1999 Sb., občanský zákoník a o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu pro cestovní kanceláře

Více

Ochrana osobních údajů z pohledu pracovního práva

Ochrana osobních údajů z pohledu pracovního práva Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Ochrana osobních údajů z pohledu pracovního práva Rigorózní práce Mgr. Dana Zerzánová 2007 Prohlašuji že

Více

systémů zákonem o ochraně osobních údajů

systémů zákonem o ochraně osobních údajů Ú ř a d p r o o c h r a n u o s o b n í c h Ú da j ů Provozování kamerových systémů Metodika pro splnění základních povinností ukládaných zákonem o ochraně osobních údajů Ú ř a d p r o o c h r a n u o

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Příloha č. 6 k výzkumné zprávě projektu VE20072009004. Jana Hájková

Příloha č. 6 k výzkumné zprávě projektu VE20072009004. Jana Hájková Příloha č. 6 k výzkumné zprávě projektu VE20072009004 Jana Hájková K problematice zpracovávání osobních údajů pro účely ochrany práva autorského, resp. majetkových práv s ním souvisejících, a pro účely

Více

ZPRACOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ÚDAJŮ

ZPRACOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ÚDAJŮ ZPRACOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ÚDAJŮ Vážená klientko, vážený kliente, Komerční banka, a.s. (dále jen KB) si velmi váží Vaší důvěry v její bankovní produkty a služby, a proto předkládá následující Oznámení, kterým

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP Cloud

Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP Cloud Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP Cloud Účinné od 10.5.2015 Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP

Více

ConBP 1/2013. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. ConBP 1/2013

ConBP 1/2013. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. ConBP 1/2013 ConBP 1/2013 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. ConBP 1/2013 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. ConBP 1/2013 Smlouvu uzavírají společnosti: Conore CZ s.r.o. se sídlem: Praha 10, K Učilišti 170, PSČ

Více

Průběžná zpráva o výsledku šetření

Průběžná zpráva o výsledku šetření V Brně dne 31. března 2010 Sp. zn.: 5299/2008/VOP/PPO Průběžná zpráva o výsledku šetření ve věci podnětu pana X. Y. (rodné číslo uváděné na listovní obálce úřední zásilky) A Shrnutí podnětu Dne 26. září

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČSOB

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČSOB VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČSOB SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 1., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 00001350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka

Více

STANOVISKO č. 2/2014 červenec 2014 1

STANOVISKO č. 2/2014 červenec 2014 1 Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: posta@uoou.cz STANOVISKO č. 2/2014 červenec 2014 1 Dynamický biometrický podpis z pohledu zákona o ochraně osobních údajů

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Stránka 1 z 17 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny všeobecných obchodních podmínek 1.1.1. Tyto

Více

Všeobecné pojistné podmínky pojištění právní asistence VPP-PPA ze dne 1.2.2015

Všeobecné pojistné podmínky pojištění právní asistence VPP-PPA ze dne 1.2.2015 Všeobecné pojistné podmínky pojištění právní asistence VPP-PPA ze dne 1.2.2015 Pro toto pojištění právní asistence, které sjednává pojistitel Inter Partner Assistance S.A., člen skupiny AXA, se sídlem

Více

POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ 50

POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ 50 POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ 50 Obsah Pojistná smlouva/pojistka č. CIFUG 1/2007 3 Všeobecné pojistné podmínky pro soukromé neživotní pojištění č. 3/2009 14 POJISTNÁ SMLOUVA/POJISTKA Č. CIFUG1/2007 Úplné znění Pojistné

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil Tyto všeobecné podmínky (dále jen VOP ) jsou vydané v souladu s 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY P POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÉ SLUŽBY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. Společnost RIGHT POWER SERVICES, s.r.o., sídlem Českobratrská 3321/46,

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti INTERNET Pb, spol. s r.o. Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY

OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY Platnost a účinnost od 1. ledna 2014 Citibank Europe plc, organizační složka PRAHA ČESKÁ REPUBLIKA OBSAH VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO FYZICKÉ OSOBY

Více

č. 123/2000 Sb. strana 1/32 ZÁKON ze dne 15. dubna 2000 o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů

č. 123/2000 Sb. strana 1/32 ZÁKON ze dne 15. dubna 2000 o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů č. 123/2000 Sb. strana 1/32 ZÁKON ze dne 15. dubna 2000 o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů Změna: 130/2003 Sb. Změna: 274/2003 Sb. Změna: 130/2003 Sb. (část) Změna:

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO SÁZENÍ U CHANCE a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO SÁZENÍ U CHANCE a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO SÁZENÍ U CHANCE a.s. OBSAH: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2 UZAVŘENÍ SMLOUVY O INTERNETOVÉ KURZOVÉ SÁZCE 3 HERNÍ ÚČET 4 DOTACE HERNÍHO ÚČTU 5 VÝBĚRY Z HERNÍHO ÚČTU 6 EVIDENCE ÚDAJŮ

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací Poskytovatelem Jiřím Tománkem, provozovatelem sítě Dobříš.NETwork (dále též jen Všeobecné podmínky nebo VoP ) ve znění

Více

Soukromí nade vše. Čím víc toho o sobě prozradíme, tím jsme zranitelnější. Ing. Simona Martínková Masarykovo gymnázium, Plzeň

Soukromí nade vše. Čím víc toho o sobě prozradíme, tím jsme zranitelnější. Ing. Simona Martínková Masarykovo gymnázium, Plzeň Soukromí nade vše Čím víc toho o sobě prozradíme, tím jsme zranitelnější Ing. Simona Martínková Masarykovo gymnázium, Plzeň Obsah Ochrana osobních údajů Ochrana osobnosti Antispamový zákon Zákon o regulaci

Více

Obchodní podmínky Smlouvy o úvěru. Pojmy uvedené ve Smlouvě velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam:

Obchodní podmínky Smlouvy o úvěru. Pojmy uvedené ve Smlouvě velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam: Obchodní podmínky Smlouvy o úvěru Pojmy uvedené ve Smlouvě velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam: Celková splatná částka znamená celkovou splatnou částku uvedenou ve Smlouvě. Den

Více